KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY MĚSTA OSTROV NA ROKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY MĚSTA OSTROV NA ROKY 2013-2017"

Transkript

1 KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY MĚSTA OSTROV NA ROKY Zpracoval: MěÚ Ostrov, Odbor sociálních věcí Mgr. Lukáš Hanzl Tato koncepce byla schválena Zastupitelstvem města Ostrova, usnesením č., dne.. 1

2 OBSAH 1Úvod Východiska Současný popis situace rodin v Ostrově Struktura obyvatelstva podle věku Rodiny dle sňatkovosti, rozvodovosti, úmrtnosti a narození Ativity Města Ostrov v minulých letech Priority a cíle v oblasti rodinné politiky Monitorování situace rodin Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro rodiny Služby pro rodiny Přímá podpora rodin Podpora nové bytové výstavby Podpora prevence sociální exkluse, kriminality a sociálně patologických jevů Spolupráce a výměna zkušeností Dotační tituly a fondy podporující pro-rodinné organizace

3 1 ÚVOD Cílem rodinné politiky města Ostrova je věnovat soustavnou pozornost životním podmínkám rodin a činit vhodná opatření tak, aby byla posilována autonomie rodin a umožňováno jejich svobodné rozhodování při uskutečňování životních plánů. Jde o plány a představy rodin v oblasti vztahového života, velikosti rodiny, výchovy dětí a v oblasti harmonizace nároků zaměstnání a rodiny. K tomuto cíli vede cesta posilování prorodinného klimatu ve městě, v jehož rámci je snadněji dosažitelný politický konsensus k realizaci jednotlivých opatření ve prospěch rodin. Rodina je důležitým garantem mezigeneračního předávání hodnot, na kterých spočívá a je prostorem, ve kterém dochází k formování osobnosti člověka, prostorem, kde se vytváří lidský kapitál, místem výchovy a místem, kde se pokládají základy budoucích generací. Je velmi důležité si uvědomit, že rodina má v různých životních fázích svých členů různé potřeby, počínaje přípravou na založení rodiny přes období budování rodinného zázemí, výchovu dětí až po péči o členy rodiny ve stáří. Na tyto potřeby je možné i z úrovně obce reagovat soustavou opatření, která by měla být vyvážená a promyšlená. Úspěšný rozvoj města Ostrova předpokládá nejen politická rozhodnutí související s jeho každodenním životem, ale i vytváření předpokladů pro jeho prosperitu v blízké i vzdálenější budoucnosti. Současná společnost klade na občany ve všech věkových obdobích stále vyšší nároky a tím jejich soukromý život výrazně ovlivňuje. Je proto nezbytné, aby stejná společnost vytvářela i nástroje, které budou soukromý život občanů podporovat a usnadňovat. Koncepce rodinné politiky města Ostrova (dále také Koncepce) navazuje na dokument Národní koncepce rodinné politiky, který byl přijat v listopadu 2006 vládou ČR. Cíle a priority této Koncepce budou také respektovány v nově tvořených dokumentech strategického rozvoje města. 3

4 2 VÝCHODISKA Koncepce reflektuje národní strategické dokumenty, dokumenty krajské úrovně a odpovídající dokumenty města Ostrova. Mezi další informační zdroje pro stanovení této koncepce patří i analytické studie a jiné formy mapování. Koncepce patří mezi rozvojové dokumenty města v oblasti sociální politiky. a. Národní strategické dokumenty Národní koncepce rodinné politiky 1 Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období b. Dokumenty města a další místní zdroje informací Komunitní plán sociálních služeb města Ostrova na období Individuální rozhovory terénních sociálních pracovníků s klienty Návrh Strategického plánu rozvoje města Ostrova schválený Zastupitelstvem města dne usnesením č. 249/05 4 c. Ostatní dokumenty Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období SOUČASNÝ POPIS SITUACE RODIN V OSTROVĚ 3.1 Struktura obyvatelstva podle věku Zásadní vliv na dosavadní demografický vývoj města má dlouhodobý pokles porodnosti, který se projevil zejména na konci devadesátých let, viz graf č docx 5 Stále je ještě ve fázi vzniku. 6 Tamtéž, S. 23 4

5 Přičemž úmrtnost obyvatelstva má současně s tím mírně zvyšující se, až stagnující charakter. 7 Na vině je patrně vyšší výskyt onkologických onemocnění v populaci Karlovarska oproti zbytku České republiky. 8 Do budoucna bude počet občanů v postproduktivním věku ve městě narůstat, ale tento problém je dnes spíše optický a bude relevantní ho řešit až s příchodem nové vlny seniorů po roce 2020, kdy se opravdu začne stávat problémem. Zatím postačují stávající kapacity, které jsou v kraji. U DPS je třeba si uvědomit, že se ve skutečnosti jedná pouze o takzvané ústupové bydlení, které řeší jen sociální problém starší generace nabídkou levnějších bytů a optimalizací životních nákladů. 1) Graf vývoje porodnosti a úmrtnosti 7 Tamtéž 8 Český statistický úřad, Statistická ročenka Karlovarského kraje 2010, vlastní zpracování, staženo z:[ 5

6 2) Obyvatelstvo dle věku Poznámka: počet obyvatel města k lednu 2013 podle Centrálního registru občanů: , počet občanů v rámci územní působnosti obce s rozšířenou působností podle ČSÚ: Struktura rodiny dle sňatkovosti, rozvodovosti, narození a úmrtnosti Jak je patrné z grafu č. 3, je klesající tentendce zejména u potratů, což je jistě potěšující fakt, ale bohužel i sňatků. Meziročně se lokálně počet potratů zvyšuje, ale tento jev spíše než s rodinnou problematikou souvisí s místní komunitou prostitutek. I disfunkční rodiny s ohledem na fakt, že dětské přídavky jsou dalším solidním příjmem domácností, mají tendenci si děti spíše ponechat. Dalším důležitým trendem ovlivňujícím potratovost je klesající počet nechtěných těhotenství s ohledem na lepší osvětu i nábídku v oblasti antikoncepce. Od roku 1991 systematicky klesá v Ostrově počet sňatků, přičemž rozdíl mezi stávajícím stavem a počátkem 90. let činí cca sňatků ročně. Lze předpokládat vzhledem k celospolečenskému vývoji, že se tento trend ještě prohloubí. Velké množství dětí se rodí do volných partnerství, vzniklých bez potřeby institucionálního ukotvení. 6

7 Rozvodovost s ohledem na klesající počet sňatků stagnuje a zvolna klesá, ale její přesnou míru zatím neznáme. U narození došlo k tomu, že přes celkový globální pokles porodnosti trvající celé tři poslední dekády došlo v letech 2008 a 2010 došlo k lokálnímu nárůstu počtu porodů, který byl tažen zejména rómskou porodností pohybující se kolem 5% (celková 1,8%). V důsledku krize a zpřísnění dávkové politiky se porodnost, včetně té rómské (2,1%), vrátila do hlubokého propadu (celková 1,4%). V současnosti došlo k přeplněnosti školek, což v sociálně slabších rodinách s vícero dětmi a u samoživitelek vede k jistým sociálním obtížím. Ale s ohledem na fakt, že tato vlna brzy opadne, nemá již cenu příjímat nějaká zásadní rozhodnutí ohledně kapacit. Základní a střední školství má ve svých kapacitách dostatek rezerv, aby dokázalo tuto vlnu snadno zachytit. Stačí jen zachovat pro budoucí léta stávající kapacity. Pravidelně pomalu avšak pomalu stoupá počet zemřelých. V mezidobí let stoupla míra úmrtnosti v absolutních počtech, což je způsobeno postupným stárnutím populace, relativně ve vztahu k četnosti postproduktivní populace spíše stagnuje a do budoucna očekáváme, že bude klesat. 3) Vývoj potratovosti, rozvodů a sňatečnosti obyvatel Ostrova 7

8 3.3 Aktivity města v prorodinné politice v minulých letech Ve školním roce 2003/2004 se na Střední průmyslové škole v Ostrově podařilo otevřít 1. ročník oboru nazvaného Technické lyceum. Dne došlo ke sloučení Střední průmyslové školy Ostrov a Středního odborného učiliště automobilního a strojírenského v Dolním Žďáru s tím, že nástupnickou školou se stala Střední průmyslová škola Ostrov. Sloučením se ostrovská průmyslovka stala největší technickou školou okresu Karlovy Vary s rozmanitým výběrem vzdělávacích oborů, zakončených maturitní zkouškou, popřípadě závěrečnou zkouškou pro získání výučního listu. SPŠ Ostrov se od této chvíle představuje veřejnosti jako největší škola vychovávající odborníky pro uplatnění ve všech sférách automobilového průmyslu, to je ostatně zdůrazněno i smlouvami, které nově uzavřela s firmami Škoda Auto a Robert Bosch. Škola je jedním z center celoživotního vzdělávání. Na Základní škole Josefa Václava Myslbeka a Mateřské škole Ostrov jsou zřízeny dvě přípravné třídy určené pro děti se sociálně kulturním znevýhodněním. Na prvním stupni pracují dvě speciální třídy určené pro žáky s upraveným vzdělávacím programem a pro žáky i s jiným zdravotním postižením. Ostatní žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni individuálně v běžných třídách prvního i druhého stupně. V mateřské škole je vzděláváno 6 dětí se specifickými vzdělávacími potřebami (tělesné postižení, zrakové postižení a s postižení autistického spektra). Škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Karlových Varech, se Speciálním pedagogickým centrem v Karlových Varech, se Speciálním pedagogickým centrem v Plzni a s dalšími institucemi pečujícími o zdravotně postižené a znevýhodněné děti. Základní škola Májová Ostrov se od roku 2007 zabývá podporou dětí se specifickými poruchami učení formou oddělené výuky českého jazyka pod vedením speciálního pedagoga. Projekt je realizovaný na celém 1. stupni a od roku 2009 i v 6. ročnících. Stavba zimního stadiónu byla zkolaudována v roce 2007 a předána na odbor SMM. Byla uzavřena smlouva nájemní na zimní stadion s provozovatelem na dobu určitou 10 roků. 8

9 Provozní roční náklady Města Ostrov: ,-Kč účelové dotace; ,-Kč náklady na údržbu zeleně a úklid okolí stadionu. Ekocentrum MDDM Ostrov bylo otevřeno Ekocentrum je otevřeno každý všední den od 8.00 do hod., v pátek do hod. V dopoledních hodinách jsou nabízeny výukové pořady a prohlídky pro děti a mládež MŠ, ZŠ a SŠ. V roce 2007/2008 bylo otevřeno 16 kroužků, v nichž bylo zapsáno 240 dětí. Na vedení zájmových kroužků se podílelo 7 externích a dobrovolných pracovníků. V odpoledních hodinách je veřejnosti zpřístupněna také zahradní část. O víkendech je Ekocentrum otevřeno pro návštěvníky od 9.00 hod do hod. a od hod. do hod. V tuto dobu je přístupná zahradní i vnitřní část chovatelských pracoven, v případě zájmu si mohou návštěvníci vyslechnout odborný výklad. Od roku 2008 poskytuje Mateřská škola Ostrov, Halasova 765 poradenskou službu pro matky na mateřské dovolené. Poradenská služba se osvědčila zvláště pro matky na MD bydlící v blízkém okolí. Matky se zajímají zejména o to, co musí děti zvládat před vstupem do mateřské školy (v souvislosti se zápisem) Mateřská škola jim doporučuje literaturu, umožňuje pobyt jejich dětí při pobytu venku na školní zahradě v letních měsících (nejedná se o hlídací službu, děti jsou přítomny společně s matkami). Projekt česko-německé spolupráce navázání spolupráce s Mateřskou školou v saském Rittersgünu a v Johanngeorgenstadtu v rámci programu Odmalička Von klein auf. Cílem spolupráce je poznávání tradic, zvyků, navazování nových přátelství mezi dětmi i dospělými, rozvíjet schopnost vzájemné komunikace, umožnit pedagogům studijní pobyty v sousedních partnerských školách a tím rozšiřovat jazykovou výuku, organizovat společné akce. Projekt běží již od roku Podpora talentovaných žáků předškolního věku od roku 2009 je řešena vytvořením třídy talentovaných žáků z dětí z mateřských škol. Tyto děti jsou zapsané do všech čtyř oborů a mají zvýhodněné školné po dobu jednoho roku. Pedagogové Základní umělecké školy Ostrov jednou týdně vyzvednou děti z mateřských škol a odvedou je na výuku dvou 9

10 oborů, po výuce děti vrátí zpět do mateřských škol. Jednou týdně pak na výuku dvou oborů své děti vodí rodiče odpoledne. O ostrovskou průmyslovou zónu projevil v roce 2011 zájem významný zahraniční investor, který měl ve dvou etapách vytvořit nová pracovní místa. Proběhl však již jen prodej pozemků, první zemní úpravy a poté fa Behr od celého projektu odstoupila s tím, že ho odkládá na neurčito. Novou městskou knihovnu v Paláci princů zprovoznilo město v roce Město Ostrov vytvořilo v rámci veřejně prospěšných prací celkem 4 pracovní místa na dobu od do V roce 2012 byl dokončen projekt Lesopark Borecké rybníky. Lokalita je příjemnou odpočinkovou zónou pro všechny obyvatele ostrovských sídlišť. Pro obdobné účely byl v těchže létech kultivován i zámecký park na druhém konci města. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pokračoval i v roce Zájemcům o výstavbu rodinných domků a bytů jsou v rámci rozpočtu města poskytovány přímé účelové dotace ve výši 150 tis. Kč jak na koupi pozemku, tak na výstavbu nového bytu nebo rodinného domu. Rekonstruovaný klášterní areál navštěvují také zájemci o historii regionu, kteří se s touto oblastí seznamují prohlídkou stálé expozice v sakristii kostela Zvěstování Panny Marie a na obou kůrech kostela. Zájemci o celkovou prohlídku kláštera mají stále možnost navštívit s výkladem průvodkyně všechny přístupné prostory - kostel Zvěstování Panny Marie, kaple sv. Anny, sv. Floriána a P. M. Einsiedelnské. V rámci projektu Síť dialog generací se zástupci města Ostrov zúčastnili v tomto roce několika zajímavých setkání. 10

11 V letech proběhla příprava pro projekt kultivace prostoru za Výškovkou mezi ulicemi Lidická, Klínovecká a Na kopci na nový městský park a klidovou zónu pro obyvatele okolních domů. Nyní probíhá: Dokončení a podpora započatého projektu a stavební úpravy bývalé knihovny v Ostrově na Centrum sociálních služeb pro tato sdružení: Centrum Ostrůvek, Člověk v tísni, Svaz diabetiků, Centrum pro seniory, ale v případě zájmu i další. Monitoring zájmu o osobní asistenci a propagace této služby mezi obyvatelstvem. V současné době rovněž probíhají stavební úpravy objektu U nemocnice 1202 hrazené z městského rozpočtu, pro zvýšení kapacity stacionáře pro seniory, který provozuje Charita Ostrov, na 20 míst. Na základní škole Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, probíhá kontinuálně již několik let podpora žáků ze sociálně slabých rodin. I nadále probíhá ze strany města materiální i finanční podpora CENTRA OSTRŮVEK- RODINNÉHO CENTRA, které poskytuje služby na podporu fungující rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Jejich účelem je usnadňovat a posilovat partnerské a manželské soužití a rodičovství, podporovat rodiny v péči o děti a při harmonizaci práce a rodiny. Kromě pravidelných dopoledních a odpoledních aktivit pro děti organizuje centrum také fakultativní aktivity - muzikoterapii, jogu, reiki, kurzy (těhotenský, zdravé výživy), přednášky odborníků, víkendové akce pro rodiny s dětmi, vítání miminek a další akce pro veřejnost, kterými navozuje soudržnost mezi obyvateli města a tím přispívá k rozvoji komunity. Na přípravě programu a jeho realizaci se dobrovolně podílejí maminky, tetičky, tatínkové, babičky. 11

12 4 PRIORITY A CÍLE V OBLASTI RODINNÉ POLITIKY 4.1 MONITOROVÁNÍ SITUACE RODIN Cíl: Zpřístupnit a zveřejnit jednoduchou a přehlednou formou důležité statistické, ekonomické a sociální údaje o situaci rodin v Ostrově, umožnit sledování trendů v jednotlivých oblastech. Rozsah podpory: Podpora je určena organizacím provádějící analýzy. Popis opatření: Umožnit a podpořit diskusi o významu a dopadech statistických údajů, diskuzi sledovaných trendů a diskuzi o vyplývajících návrzích opatření. Finanční zdroje: - rozpočet Města Ostrova - dotační tituly - fondy podporující pro-rodinné organizace Způsob realizace opatření: - provádění rodin v Ostrově - zveřejňování výsledků analýz Konkrétní opatření: Pravidelné vyhotovování monitorovacích zpráv Monitorovací zprávy Zveřejňování výsledků monitoringu a analýz Prezentace prostřednictví webových prezentací města a Ostrovského měsíčníku Termín plnění:

13 4.2 PODPORA VYTVÁŘENÍ VHODNÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK PRO FUNGOVÁNÍ RODIN Cíl: Cílem podpory je nabídnout takovou formu a rozsah pomoci, které prospívají soudržnosti rodiny a současně respektují její autonomii. Rozsah podpory: Podpora je určena místním subjektům a neziskovým organizacím, které pracují s konkrétními cílovými skupinami. Popis opatření: Opatření zahrnuje podporu veškerých vnějších podmínek života rodin. Způsob realizace opatření: - finanční a systematická podpora neziskových pro-rodinných organizací - nepřímá finanční podpora v podobě slev pro rodiny - dotace do infrastruktury zohledňující potřeby členů rodin v závislosti na jednotlivých životních fázích - směřování dotační podpory do oblasti vzdělávacích programů pro rodiny Finanční zdroje: - rozpočet Města Ostrova - dotační tituly - fondy podporující pro-rodinné organizace Konkrétní opatření Opatření v oblasti materiální pomoci Slevy pro rodiny Dotační programy na podporu pro-rodinných aktivit 13

14 Opatření v oblasti rozvoje infrastruktury Rozvoj bezbariérovosti a průchodnosti obce prostřednictvím dopravní komise města a zástupců zdravotně postižených v ní Bezpečnost pohybu po obci zajistí městská policie Rozvoj dopravní obslužnosti zejména prostřednictvím zavádění nových městských linek a prostřednictvím vyjednávání s krajskými koordinátory integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje Rozvoj cyklostezek v Ostrově a okolí, dobudování cyklostezky do Jáchymova Rozvoj a údržba dětských hřišť apod. Sociální práce jako nástroj předcházení sociálnímu vyloučení Termín plnění: SLUŽBY PRO RODINY Cíl: Vytvoření systému podpory rodin v Ostrově. Podpora služeb napomáhajících plnění funkcí rodiny aniž by byla dotčena její autonomie. Usnadňování rodinám plnění jejich základních funkcí. Rozsah podpory: Podpora je určena všem subjektům, které se věnují celým rodinám i jednotlivým členům. Popis opatření: Výchovnou funkci rodiny posilují služby určené k rozvoji partnerských vztahů a rodičovských kompetencí, služby posilující zdravý životní styl, služby podporující výchovu k občanské odpovědnosti s cílem prevence negativních jevů a v neposlední řadě odlehčovací služby jako osobní asistence, denní stacionáře etc. 14

15 Finanční zdroje: - rozpočet Města Ostrova - dotační tituly - fondy podporující prorodinné organizace Způsob realizace opatření: - dostatek a variabilita institucionální a neinstitucionální péče o děti všech věkových - skupin - podpora služeb zajišťujících odbornou pomoc rodinám v nepříznivých psychosociálních situacích (osobní, partnerské a rodinné krize) - podpora služeb zajišťujících odborné poradenství a psychoterapii (individuální, párové a skupinové) a kvalifikovanou pomoc dysfunkčním rodinám Konkrétní opatření: Opatření v oblasti podpory služeb podporujících rodinné vztahy a partnerské a rodičovské kompetence Podpora vzdělávacích a osvětových programů Podpora poradenství a mediačních služeb Podpora činností mateřských a rodinných center Dostavba a dotační podpora stacionáře pro seniory v ulici U nemocnice č. p Opatření na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež Podpora činnosti center volného času a dalších aktivit Podpora dětí ze sociálně slabých rodin 15

16 Podpora zdravého životního stylu rodiny Prevence sociálně nežádoucích jevů (vytvoření systému prevence ve všech školských zařízeních města Ostrova), Vytvoření nízkoprahového klubu pro ohrožené děti a mládež Podpora kulturních a volnočasových aktivit, prostřednictvím pořádání festivalů (Ostrovské kulturní léto, Dětský filmový a televizní festival Otty Hofmana) a sportovních akcí (hokej, fotbal, X-Terrra atd.) Podpora mezigeneračního soužití Podpora aktivního způsobu života seniorů Podpora pořádání akcí pro seniory prostřednictvím DPS a Domu kultury Ostrov a v součinnosti s Oblastní charitou Ostrov Termín plnění: PŘÍMÁ PODPORA RODIN Cíl: Vytváření příznivých podmínek pro život rodin v Ostrově formou přímé podpory v oblasti bydlení, dopravy a aktivního trávení společného volného času všech členů rodiny. Rozsah podpory: Rodiny v přímé podpoře. Popis opatření: Oblasti podpory jsou opatření, která směřují přímo k rodinám, nikoli k pro-rodinným organizacím a projektům. 16

17 Finanční zdroje: - rozpočet Města Ostrova - dotační tituly - fondy podporující pro-rodinné organizace Způsob realizace opatření: - slevy pro rodiny - přímá finanční podpora rodin Konkrétní opatření: Slevy pro rodiny v městských zařízeních a městské dopravě Monitoring nabízených slev pro rodiny v městských kulturních a sportovních zařízení a v městské dopravě Informování veřejnosti o nabízených slevách v městských zařízeních a dopravě prostřednictvím médií a webových stránek 4.5 PODPORA NOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY Rozsah podpory: Podpora je určena Městu Ostrov. Popis opatření: Realizace série opatření pro rozvoj nástrojů podpory pro-rodinných organizací prostřednictvím dotačních titulů a fondů, kterými může být zlepšeno financování služeb poskytujících rodinám podporu. Finanční zdroje: - rozpočet Města Ostrova - dotační tituly 17

18 Způsob realizace opatření: - vyhledávání dotačních titulů a fondů pomocí pracovníků MěÚ Ostrov Konkrétní opatření: Vyhledávání dotačních titulů a fondů Podpora dostupnosti bydlení S využitím stávajícího bytového fondu a sociální bytů učinit bydlení dostupnější i pro sociálně slabé rodiny. Podpora individuální bytové výstavby Město Ostrov již několik let podporuje individuální bytovou výstavbu prostřednictvím přímých dotací z rozpočtu města. Termín plnění: PODPORA PREVENCE SOCIÁLNÍ EXKLUZE, KRIMINALITY A SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Cíl: Cílem projektu je prevence sociální exkluze, kriminality a sociálně patologických jevů mládeže i dospělých a sociální integrace těchto skupin zpět do společnosti. Na základě analýzy byly v rámci komunitního plánu určeny rizikové skupiny obyvatelstva, jejich počty, a zjištěn rozsah potřebnosti poskytování takovéto služby. Rozsah podpory: Podpora je určena organizacím poskytujícím potřebné služby Popis opatření: Udržování společenské diskuze o rodině a motivace jednotlivců k realizaci svých osobních rodinných plánů. Finanční zdroje: - rozpočet Města Ostrova - dotační tituly - fondy podporující pro-rodinné organizace 18

19 Způsob realizace opatření: -angažování potřebných služeb -dotační podpora města -investice do prostor potřebných pro poskytování služeb Konkrétní opatření: Kontaktní místo terénního programu, jako ambulantní nízkoprahové zařízení, by realizovalo např. program výměny použitých injekčních stříkaček, program sociálně hygienický, program poradenský pro drogově závislé. Cílová skupina jsou mladiství a osoby starší, ale blízké věku mladistvých. Město poskytne prostory pro nízkoprahové zařízení pro problémovou mládež a dotaci na jeho částečný provoz. Termín plnění: SPOLUPRÁCE A VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ Cíl: Systémová a účinná rodinná politika v návaznosti na příklady dobré praxe. Rozsah podpory: Podpora je určena Městu Ostrov, jeho partnerským městům a dalším městům v ČR a zahraničí. Popis opatření: Udržování společenské diskuze o rodině a motivace jednotlivců k realizaci svých osobních rodinných plánů. Finanční zdroje: - rozpočet Města Ostrova - dotační tituly - fondy podporující pro-rodinné organizace 19

20 Způsob realizace opatření: - vyhledávání příkladů dobré praxe - společenská diskuze Konkrétní opatření: Aktivní vyhledávání příkladů dobré praxe doma i v zahraničí Účast na konferencích o problematice rodinné politiky na úrovni města Termín plnění: DOTAČNÍ TITULY A FONDY PODPORUJÍCÍ PRO-RODINNÉ ORGANIZACE Cíl: Systémová podpora pro-rodinné politiky v návaznosti na získávání finančních prostředků z dotačních titulů a fondů podporujících pro-rodinné organizace. Rozsah podpory: Podpora je určena Městu Ostrov a organizacím podporující pro-rodinné aktivity. Popis opatření: Realizace série opatření pro rozvoj nástrojů podpory pro-rodinných organizací prostřednictvím dotačních titulů a fondů, kterými může být zlepšeno financování služeb poskytujících rodinám podporu. Finanční zdroje: - dotační tituly - fondy podporující pro-rodinné organizace Způsob realizace opatření: - vyhledávání dotačních titulů a fondů pomocí pracovníků OSVZ MěÚ Ostrov 20

21 Konkrétní opatření: Vyhledávání dotačních titulů a fondů Podpora opatření pro rozvoj nástrojů podpory pro-rodinných organizací Termín plnění:

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině

Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině Kategorie * počet obyvatel 1 do 500 2 501 2 000 3 2 001 5 000 4 5 001 10 000 5 10 001 50 000 6 50 001 a více Obec/městská část 1 : Kraj: Ulice: PSČ:

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

Vznik pobočky Sokolov

Vznik pobočky Sokolov Začátky Společnost Člověk v tísni působí v Karlovarském kraji od roku 2001. Započala s nabídkou terénní sociální práce ve městě Sokolov. Terénní pracovníci pracovali samostatně, řízeni centrálou v Praze.

Více

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Strategické dokumenty Strategie lidských zdrojů pro ČR 2003 Program realizace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR 2005 cíl: nastolit celoživotní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 listopad 2014 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Obecná část... 3 1. Preambule / Prohlášení o podpoře rodinné politiky... 3 2. Současná situace

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ

OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ Kategorie * Počet obyvatel 1 0 500 2 501 3000 3 3001 10 000 4 10 001 50 000 5 50 001 a více Obec/městská část 1 : Kraj: Adresa obecního úřadu/úřadu městské části Ulice: PSČ: Kontaktní e-mail: Č. p.: Kontaktní

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Ano 485 80,7% Spíše ano 80 13,3% Spíše ne 19 3,2% Ne 17 2,8% Ano Spíše ano Spíše ne Ne

Ano 485 80,7% Spíše ano 80 13,3% Spíše ne 19 3,2% Ne 17 2,8% Ano Spíše ano Spíše ne Ne 1) Vidíte záměr města úřady pod jednou střechou jako přínosný? (všechny činnosti bývalého okresního úřadu, Městská policie, Úřad práce včetně dávek státní soc. podpory, Pozemkový úřad, posudkový lékař

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Společná řešení pro lepší učení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Obsah prezentace 1. Základní informace o projektu 2. Příjemce projektu 3. Cíle projektu 4. Cílové skupiny 5. Klíčové aktivity

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Venkov 2011 Workshop B: Venkov, tradice, rodina

Venkov 2011 Workshop B: Venkov, tradice, rodina Národní konference Venkov 2011 Workshop B: Venkov, tradice, rodina Workshop B Venkov, tradice, rodina Václav Pošmurný Bohuslava Zemanová Pondělí 14. 11. 2011 Počet účastníků workshopu > 40 Počet panelistů

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Hradec Králové město přátelské rodině

Hradec Králové město přátelské rodině Hradec Králové město přátelské rodině Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast školství, sociální věci a zdravotnictví PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Seminář

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr.

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. Eva Maršíková Povinnosti kraje Kraj dbá zejména o soulad rozvoje vzdělávání

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING Rozvoj přeshraniční spolupráce, vzájemné porovnávání mezi partnerskými městy

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008

Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008 Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008 Ing. Petr Kozel, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Původní záměr Komunitně proplánovat sekci B Akčního plánu zdraví

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013 Sociální práce s lidmi a pro lidi Olomouc, 7. 2. 2013 Jak to vypadá v praxi... Je třeba mít na zřeteli, že sociální práce/sociální politika vykonávaná na úrovni samosprávy není o dávkách ale o službách

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU Ladislav Průša Abstrakt Stárnutí populace se nedotýká pouze systému důchodového pojištění, ale bezprostředně se dotýká rovněž

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb Konicka byl předložen 8.9.2006 a doporučen k financování rozhodnutím ZOK

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více