KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY MĚSTA OSTROV NA ROKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY MĚSTA OSTROV NA ROKY 2013-2017"

Transkript

1 KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY MĚSTA OSTROV NA ROKY Zpracoval: MěÚ Ostrov, Odbor sociálních věcí Mgr. Lukáš Hanzl Tato koncepce byla schválena Zastupitelstvem města Ostrova, usnesením č., dne.. 1

2 OBSAH 1Úvod Východiska Současný popis situace rodin v Ostrově Struktura obyvatelstva podle věku Rodiny dle sňatkovosti, rozvodovosti, úmrtnosti a narození Ativity Města Ostrov v minulých letech Priority a cíle v oblasti rodinné politiky Monitorování situace rodin Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro rodiny Služby pro rodiny Přímá podpora rodin Podpora nové bytové výstavby Podpora prevence sociální exkluse, kriminality a sociálně patologických jevů Spolupráce a výměna zkušeností Dotační tituly a fondy podporující pro-rodinné organizace

3 1 ÚVOD Cílem rodinné politiky města Ostrova je věnovat soustavnou pozornost životním podmínkám rodin a činit vhodná opatření tak, aby byla posilována autonomie rodin a umožňováno jejich svobodné rozhodování při uskutečňování životních plánů. Jde o plány a představy rodin v oblasti vztahového života, velikosti rodiny, výchovy dětí a v oblasti harmonizace nároků zaměstnání a rodiny. K tomuto cíli vede cesta posilování prorodinného klimatu ve městě, v jehož rámci je snadněji dosažitelný politický konsensus k realizaci jednotlivých opatření ve prospěch rodin. Rodina je důležitým garantem mezigeneračního předávání hodnot, na kterých spočívá a je prostorem, ve kterém dochází k formování osobnosti člověka, prostorem, kde se vytváří lidský kapitál, místem výchovy a místem, kde se pokládají základy budoucích generací. Je velmi důležité si uvědomit, že rodina má v různých životních fázích svých členů různé potřeby, počínaje přípravou na založení rodiny přes období budování rodinného zázemí, výchovu dětí až po péči o členy rodiny ve stáří. Na tyto potřeby je možné i z úrovně obce reagovat soustavou opatření, která by měla být vyvážená a promyšlená. Úspěšný rozvoj města Ostrova předpokládá nejen politická rozhodnutí související s jeho každodenním životem, ale i vytváření předpokladů pro jeho prosperitu v blízké i vzdálenější budoucnosti. Současná společnost klade na občany ve všech věkových obdobích stále vyšší nároky a tím jejich soukromý život výrazně ovlivňuje. Je proto nezbytné, aby stejná společnost vytvářela i nástroje, které budou soukromý život občanů podporovat a usnadňovat. Koncepce rodinné politiky města Ostrova (dále také Koncepce) navazuje na dokument Národní koncepce rodinné politiky, který byl přijat v listopadu 2006 vládou ČR. Cíle a priority této Koncepce budou také respektovány v nově tvořených dokumentech strategického rozvoje města. 3

4 2 VÝCHODISKA Koncepce reflektuje národní strategické dokumenty, dokumenty krajské úrovně a odpovídající dokumenty města Ostrova. Mezi další informační zdroje pro stanovení této koncepce patří i analytické studie a jiné formy mapování. Koncepce patří mezi rozvojové dokumenty města v oblasti sociální politiky. a. Národní strategické dokumenty Národní koncepce rodinné politiky 1 Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období b. Dokumenty města a další místní zdroje informací Komunitní plán sociálních služeb města Ostrova na období Individuální rozhovory terénních sociálních pracovníků s klienty Návrh Strategického plánu rozvoje města Ostrova schválený Zastupitelstvem města dne usnesením č. 249/05 4 c. Ostatní dokumenty Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období SOUČASNÝ POPIS SITUACE RODIN V OSTROVĚ 3.1 Struktura obyvatelstva podle věku Zásadní vliv na dosavadní demografický vývoj města má dlouhodobý pokles porodnosti, který se projevil zejména na konci devadesátých let, viz graf č docx 5 Stále je ještě ve fázi vzniku. 6 Tamtéž, S. 23 4

5 Přičemž úmrtnost obyvatelstva má současně s tím mírně zvyšující se, až stagnující charakter. 7 Na vině je patrně vyšší výskyt onkologických onemocnění v populaci Karlovarska oproti zbytku České republiky. 8 Do budoucna bude počet občanů v postproduktivním věku ve městě narůstat, ale tento problém je dnes spíše optický a bude relevantní ho řešit až s příchodem nové vlny seniorů po roce 2020, kdy se opravdu začne stávat problémem. Zatím postačují stávající kapacity, které jsou v kraji. U DPS je třeba si uvědomit, že se ve skutečnosti jedná pouze o takzvané ústupové bydlení, které řeší jen sociální problém starší generace nabídkou levnějších bytů a optimalizací životních nákladů. 1) Graf vývoje porodnosti a úmrtnosti 7 Tamtéž 8 Český statistický úřad, Statistická ročenka Karlovarského kraje 2010, vlastní zpracování, staženo z:[ 5

6 2) Obyvatelstvo dle věku Poznámka: počet obyvatel města k lednu 2013 podle Centrálního registru občanů: , počet občanů v rámci územní působnosti obce s rozšířenou působností podle ČSÚ: Struktura rodiny dle sňatkovosti, rozvodovosti, narození a úmrtnosti Jak je patrné z grafu č. 3, je klesající tentendce zejména u potratů, což je jistě potěšující fakt, ale bohužel i sňatků. Meziročně se lokálně počet potratů zvyšuje, ale tento jev spíše než s rodinnou problematikou souvisí s místní komunitou prostitutek. I disfunkční rodiny s ohledem na fakt, že dětské přídavky jsou dalším solidním příjmem domácností, mají tendenci si děti spíše ponechat. Dalším důležitým trendem ovlivňujícím potratovost je klesající počet nechtěných těhotenství s ohledem na lepší osvětu i nábídku v oblasti antikoncepce. Od roku 1991 systematicky klesá v Ostrově počet sňatků, přičemž rozdíl mezi stávajícím stavem a počátkem 90. let činí cca sňatků ročně. Lze předpokládat vzhledem k celospolečenskému vývoji, že se tento trend ještě prohloubí. Velké množství dětí se rodí do volných partnerství, vzniklých bez potřeby institucionálního ukotvení. 6

7 Rozvodovost s ohledem na klesající počet sňatků stagnuje a zvolna klesá, ale její přesnou míru zatím neznáme. U narození došlo k tomu, že přes celkový globální pokles porodnosti trvající celé tři poslední dekády došlo v letech 2008 a 2010 došlo k lokálnímu nárůstu počtu porodů, který byl tažen zejména rómskou porodností pohybující se kolem 5% (celková 1,8%). V důsledku krize a zpřísnění dávkové politiky se porodnost, včetně té rómské (2,1%), vrátila do hlubokého propadu (celková 1,4%). V současnosti došlo k přeplněnosti školek, což v sociálně slabších rodinách s vícero dětmi a u samoživitelek vede k jistým sociálním obtížím. Ale s ohledem na fakt, že tato vlna brzy opadne, nemá již cenu příjímat nějaká zásadní rozhodnutí ohledně kapacit. Základní a střední školství má ve svých kapacitách dostatek rezerv, aby dokázalo tuto vlnu snadno zachytit. Stačí jen zachovat pro budoucí léta stávající kapacity. Pravidelně pomalu avšak pomalu stoupá počet zemřelých. V mezidobí let stoupla míra úmrtnosti v absolutních počtech, což je způsobeno postupným stárnutím populace, relativně ve vztahu k četnosti postproduktivní populace spíše stagnuje a do budoucna očekáváme, že bude klesat. 3) Vývoj potratovosti, rozvodů a sňatečnosti obyvatel Ostrova 7

8 3.3 Aktivity města v prorodinné politice v minulých letech Ve školním roce 2003/2004 se na Střední průmyslové škole v Ostrově podařilo otevřít 1. ročník oboru nazvaného Technické lyceum. Dne došlo ke sloučení Střední průmyslové školy Ostrov a Středního odborného učiliště automobilního a strojírenského v Dolním Žďáru s tím, že nástupnickou školou se stala Střední průmyslová škola Ostrov. Sloučením se ostrovská průmyslovka stala největší technickou školou okresu Karlovy Vary s rozmanitým výběrem vzdělávacích oborů, zakončených maturitní zkouškou, popřípadě závěrečnou zkouškou pro získání výučního listu. SPŠ Ostrov se od této chvíle představuje veřejnosti jako největší škola vychovávající odborníky pro uplatnění ve všech sférách automobilového průmyslu, to je ostatně zdůrazněno i smlouvami, které nově uzavřela s firmami Škoda Auto a Robert Bosch. Škola je jedním z center celoživotního vzdělávání. Na Základní škole Josefa Václava Myslbeka a Mateřské škole Ostrov jsou zřízeny dvě přípravné třídy určené pro děti se sociálně kulturním znevýhodněním. Na prvním stupni pracují dvě speciální třídy určené pro žáky s upraveným vzdělávacím programem a pro žáky i s jiným zdravotním postižením. Ostatní žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni individuálně v běžných třídách prvního i druhého stupně. V mateřské škole je vzděláváno 6 dětí se specifickými vzdělávacími potřebami (tělesné postižení, zrakové postižení a s postižení autistického spektra). Škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Karlových Varech, se Speciálním pedagogickým centrem v Karlových Varech, se Speciálním pedagogickým centrem v Plzni a s dalšími institucemi pečujícími o zdravotně postižené a znevýhodněné děti. Základní škola Májová Ostrov se od roku 2007 zabývá podporou dětí se specifickými poruchami učení formou oddělené výuky českého jazyka pod vedením speciálního pedagoga. Projekt je realizovaný na celém 1. stupni a od roku 2009 i v 6. ročnících. Stavba zimního stadiónu byla zkolaudována v roce 2007 a předána na odbor SMM. Byla uzavřena smlouva nájemní na zimní stadion s provozovatelem na dobu určitou 10 roků. 8

9 Provozní roční náklady Města Ostrov: ,-Kč účelové dotace; ,-Kč náklady na údržbu zeleně a úklid okolí stadionu. Ekocentrum MDDM Ostrov bylo otevřeno Ekocentrum je otevřeno každý všední den od 8.00 do hod., v pátek do hod. V dopoledních hodinách jsou nabízeny výukové pořady a prohlídky pro děti a mládež MŠ, ZŠ a SŠ. V roce 2007/2008 bylo otevřeno 16 kroužků, v nichž bylo zapsáno 240 dětí. Na vedení zájmových kroužků se podílelo 7 externích a dobrovolných pracovníků. V odpoledních hodinách je veřejnosti zpřístupněna také zahradní část. O víkendech je Ekocentrum otevřeno pro návštěvníky od 9.00 hod do hod. a od hod. do hod. V tuto dobu je přístupná zahradní i vnitřní část chovatelských pracoven, v případě zájmu si mohou návštěvníci vyslechnout odborný výklad. Od roku 2008 poskytuje Mateřská škola Ostrov, Halasova 765 poradenskou službu pro matky na mateřské dovolené. Poradenská služba se osvědčila zvláště pro matky na MD bydlící v blízkém okolí. Matky se zajímají zejména o to, co musí děti zvládat před vstupem do mateřské školy (v souvislosti se zápisem) Mateřská škola jim doporučuje literaturu, umožňuje pobyt jejich dětí při pobytu venku na školní zahradě v letních měsících (nejedná se o hlídací službu, děti jsou přítomny společně s matkami). Projekt česko-německé spolupráce navázání spolupráce s Mateřskou školou v saském Rittersgünu a v Johanngeorgenstadtu v rámci programu Odmalička Von klein auf. Cílem spolupráce je poznávání tradic, zvyků, navazování nových přátelství mezi dětmi i dospělými, rozvíjet schopnost vzájemné komunikace, umožnit pedagogům studijní pobyty v sousedních partnerských školách a tím rozšiřovat jazykovou výuku, organizovat společné akce. Projekt běží již od roku Podpora talentovaných žáků předškolního věku od roku 2009 je řešena vytvořením třídy talentovaných žáků z dětí z mateřských škol. Tyto děti jsou zapsané do všech čtyř oborů a mají zvýhodněné školné po dobu jednoho roku. Pedagogové Základní umělecké školy Ostrov jednou týdně vyzvednou děti z mateřských škol a odvedou je na výuku dvou 9

10 oborů, po výuce děti vrátí zpět do mateřských škol. Jednou týdně pak na výuku dvou oborů své děti vodí rodiče odpoledne. O ostrovskou průmyslovou zónu projevil v roce 2011 zájem významný zahraniční investor, který měl ve dvou etapách vytvořit nová pracovní místa. Proběhl však již jen prodej pozemků, první zemní úpravy a poté fa Behr od celého projektu odstoupila s tím, že ho odkládá na neurčito. Novou městskou knihovnu v Paláci princů zprovoznilo město v roce Město Ostrov vytvořilo v rámci veřejně prospěšných prací celkem 4 pracovní místa na dobu od do V roce 2012 byl dokončen projekt Lesopark Borecké rybníky. Lokalita je příjemnou odpočinkovou zónou pro všechny obyvatele ostrovských sídlišť. Pro obdobné účely byl v těchže létech kultivován i zámecký park na druhém konci města. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pokračoval i v roce Zájemcům o výstavbu rodinných domků a bytů jsou v rámci rozpočtu města poskytovány přímé účelové dotace ve výši 150 tis. Kč jak na koupi pozemku, tak na výstavbu nového bytu nebo rodinného domu. Rekonstruovaný klášterní areál navštěvují také zájemci o historii regionu, kteří se s touto oblastí seznamují prohlídkou stálé expozice v sakristii kostela Zvěstování Panny Marie a na obou kůrech kostela. Zájemci o celkovou prohlídku kláštera mají stále možnost navštívit s výkladem průvodkyně všechny přístupné prostory - kostel Zvěstování Panny Marie, kaple sv. Anny, sv. Floriána a P. M. Einsiedelnské. V rámci projektu Síť dialog generací se zástupci města Ostrov zúčastnili v tomto roce několika zajímavých setkání. 10

11 V letech proběhla příprava pro projekt kultivace prostoru za Výškovkou mezi ulicemi Lidická, Klínovecká a Na kopci na nový městský park a klidovou zónu pro obyvatele okolních domů. Nyní probíhá: Dokončení a podpora započatého projektu a stavební úpravy bývalé knihovny v Ostrově na Centrum sociálních služeb pro tato sdružení: Centrum Ostrůvek, Člověk v tísni, Svaz diabetiků, Centrum pro seniory, ale v případě zájmu i další. Monitoring zájmu o osobní asistenci a propagace této služby mezi obyvatelstvem. V současné době rovněž probíhají stavební úpravy objektu U nemocnice 1202 hrazené z městského rozpočtu, pro zvýšení kapacity stacionáře pro seniory, který provozuje Charita Ostrov, na 20 míst. Na základní škole Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, probíhá kontinuálně již několik let podpora žáků ze sociálně slabých rodin. I nadále probíhá ze strany města materiální i finanční podpora CENTRA OSTRŮVEK- RODINNÉHO CENTRA, které poskytuje služby na podporu fungující rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Jejich účelem je usnadňovat a posilovat partnerské a manželské soužití a rodičovství, podporovat rodiny v péči o děti a při harmonizaci práce a rodiny. Kromě pravidelných dopoledních a odpoledních aktivit pro děti organizuje centrum také fakultativní aktivity - muzikoterapii, jogu, reiki, kurzy (těhotenský, zdravé výživy), přednášky odborníků, víkendové akce pro rodiny s dětmi, vítání miminek a další akce pro veřejnost, kterými navozuje soudržnost mezi obyvateli města a tím přispívá k rozvoji komunity. Na přípravě programu a jeho realizaci se dobrovolně podílejí maminky, tetičky, tatínkové, babičky. 11

12 4 PRIORITY A CÍLE V OBLASTI RODINNÉ POLITIKY 4.1 MONITOROVÁNÍ SITUACE RODIN Cíl: Zpřístupnit a zveřejnit jednoduchou a přehlednou formou důležité statistické, ekonomické a sociální údaje o situaci rodin v Ostrově, umožnit sledování trendů v jednotlivých oblastech. Rozsah podpory: Podpora je určena organizacím provádějící analýzy. Popis opatření: Umožnit a podpořit diskusi o významu a dopadech statistických údajů, diskuzi sledovaných trendů a diskuzi o vyplývajících návrzích opatření. Finanční zdroje: - rozpočet Města Ostrova - dotační tituly - fondy podporující pro-rodinné organizace Způsob realizace opatření: - provádění rodin v Ostrově - zveřejňování výsledků analýz Konkrétní opatření: Pravidelné vyhotovování monitorovacích zpráv Monitorovací zprávy Zveřejňování výsledků monitoringu a analýz Prezentace prostřednictví webových prezentací města a Ostrovského měsíčníku Termín plnění:

13 4.2 PODPORA VYTVÁŘENÍ VHODNÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK PRO FUNGOVÁNÍ RODIN Cíl: Cílem podpory je nabídnout takovou formu a rozsah pomoci, které prospívají soudržnosti rodiny a současně respektují její autonomii. Rozsah podpory: Podpora je určena místním subjektům a neziskovým organizacím, které pracují s konkrétními cílovými skupinami. Popis opatření: Opatření zahrnuje podporu veškerých vnějších podmínek života rodin. Způsob realizace opatření: - finanční a systematická podpora neziskových pro-rodinných organizací - nepřímá finanční podpora v podobě slev pro rodiny - dotace do infrastruktury zohledňující potřeby členů rodin v závislosti na jednotlivých životních fázích - směřování dotační podpory do oblasti vzdělávacích programů pro rodiny Finanční zdroje: - rozpočet Města Ostrova - dotační tituly - fondy podporující pro-rodinné organizace Konkrétní opatření Opatření v oblasti materiální pomoci Slevy pro rodiny Dotační programy na podporu pro-rodinných aktivit 13

14 Opatření v oblasti rozvoje infrastruktury Rozvoj bezbariérovosti a průchodnosti obce prostřednictvím dopravní komise města a zástupců zdravotně postižených v ní Bezpečnost pohybu po obci zajistí městská policie Rozvoj dopravní obslužnosti zejména prostřednictvím zavádění nových městských linek a prostřednictvím vyjednávání s krajskými koordinátory integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje Rozvoj cyklostezek v Ostrově a okolí, dobudování cyklostezky do Jáchymova Rozvoj a údržba dětských hřišť apod. Sociální práce jako nástroj předcházení sociálnímu vyloučení Termín plnění: SLUŽBY PRO RODINY Cíl: Vytvoření systému podpory rodin v Ostrově. Podpora služeb napomáhajících plnění funkcí rodiny aniž by byla dotčena její autonomie. Usnadňování rodinám plnění jejich základních funkcí. Rozsah podpory: Podpora je určena všem subjektům, které se věnují celým rodinám i jednotlivým členům. Popis opatření: Výchovnou funkci rodiny posilují služby určené k rozvoji partnerských vztahů a rodičovských kompetencí, služby posilující zdravý životní styl, služby podporující výchovu k občanské odpovědnosti s cílem prevence negativních jevů a v neposlední řadě odlehčovací služby jako osobní asistence, denní stacionáře etc. 14

15 Finanční zdroje: - rozpočet Města Ostrova - dotační tituly - fondy podporující prorodinné organizace Způsob realizace opatření: - dostatek a variabilita institucionální a neinstitucionální péče o děti všech věkových - skupin - podpora služeb zajišťujících odbornou pomoc rodinám v nepříznivých psychosociálních situacích (osobní, partnerské a rodinné krize) - podpora služeb zajišťujících odborné poradenství a psychoterapii (individuální, párové a skupinové) a kvalifikovanou pomoc dysfunkčním rodinám Konkrétní opatření: Opatření v oblasti podpory služeb podporujících rodinné vztahy a partnerské a rodičovské kompetence Podpora vzdělávacích a osvětových programů Podpora poradenství a mediačních služeb Podpora činností mateřských a rodinných center Dostavba a dotační podpora stacionáře pro seniory v ulici U nemocnice č. p Opatření na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež Podpora činnosti center volného času a dalších aktivit Podpora dětí ze sociálně slabých rodin 15

16 Podpora zdravého životního stylu rodiny Prevence sociálně nežádoucích jevů (vytvoření systému prevence ve všech školských zařízeních města Ostrova), Vytvoření nízkoprahového klubu pro ohrožené děti a mládež Podpora kulturních a volnočasových aktivit, prostřednictvím pořádání festivalů (Ostrovské kulturní léto, Dětský filmový a televizní festival Otty Hofmana) a sportovních akcí (hokej, fotbal, X-Terrra atd.) Podpora mezigeneračního soužití Podpora aktivního způsobu života seniorů Podpora pořádání akcí pro seniory prostřednictvím DPS a Domu kultury Ostrov a v součinnosti s Oblastní charitou Ostrov Termín plnění: PŘÍMÁ PODPORA RODIN Cíl: Vytváření příznivých podmínek pro život rodin v Ostrově formou přímé podpory v oblasti bydlení, dopravy a aktivního trávení společného volného času všech členů rodiny. Rozsah podpory: Rodiny v přímé podpoře. Popis opatření: Oblasti podpory jsou opatření, která směřují přímo k rodinám, nikoli k pro-rodinným organizacím a projektům. 16

17 Finanční zdroje: - rozpočet Města Ostrova - dotační tituly - fondy podporující pro-rodinné organizace Způsob realizace opatření: - slevy pro rodiny - přímá finanční podpora rodin Konkrétní opatření: Slevy pro rodiny v městských zařízeních a městské dopravě Monitoring nabízených slev pro rodiny v městských kulturních a sportovních zařízení a v městské dopravě Informování veřejnosti o nabízených slevách v městských zařízeních a dopravě prostřednictvím médií a webových stránek 4.5 PODPORA NOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY Rozsah podpory: Podpora je určena Městu Ostrov. Popis opatření: Realizace série opatření pro rozvoj nástrojů podpory pro-rodinných organizací prostřednictvím dotačních titulů a fondů, kterými může být zlepšeno financování služeb poskytujících rodinám podporu. Finanční zdroje: - rozpočet Města Ostrova - dotační tituly 17

18 Způsob realizace opatření: - vyhledávání dotačních titulů a fondů pomocí pracovníků MěÚ Ostrov Konkrétní opatření: Vyhledávání dotačních titulů a fondů Podpora dostupnosti bydlení S využitím stávajícího bytového fondu a sociální bytů učinit bydlení dostupnější i pro sociálně slabé rodiny. Podpora individuální bytové výstavby Město Ostrov již několik let podporuje individuální bytovou výstavbu prostřednictvím přímých dotací z rozpočtu města. Termín plnění: PODPORA PREVENCE SOCIÁLNÍ EXKLUZE, KRIMINALITY A SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Cíl: Cílem projektu je prevence sociální exkluze, kriminality a sociálně patologických jevů mládeže i dospělých a sociální integrace těchto skupin zpět do společnosti. Na základě analýzy byly v rámci komunitního plánu určeny rizikové skupiny obyvatelstva, jejich počty, a zjištěn rozsah potřebnosti poskytování takovéto služby. Rozsah podpory: Podpora je určena organizacím poskytujícím potřebné služby Popis opatření: Udržování společenské diskuze o rodině a motivace jednotlivců k realizaci svých osobních rodinných plánů. Finanční zdroje: - rozpočet Města Ostrova - dotační tituly - fondy podporující pro-rodinné organizace 18

19 Způsob realizace opatření: -angažování potřebných služeb -dotační podpora města -investice do prostor potřebných pro poskytování služeb Konkrétní opatření: Kontaktní místo terénního programu, jako ambulantní nízkoprahové zařízení, by realizovalo např. program výměny použitých injekčních stříkaček, program sociálně hygienický, program poradenský pro drogově závislé. Cílová skupina jsou mladiství a osoby starší, ale blízké věku mladistvých. Město poskytne prostory pro nízkoprahové zařízení pro problémovou mládež a dotaci na jeho částečný provoz. Termín plnění: SPOLUPRÁCE A VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ Cíl: Systémová a účinná rodinná politika v návaznosti na příklady dobré praxe. Rozsah podpory: Podpora je určena Městu Ostrov, jeho partnerským městům a dalším městům v ČR a zahraničí. Popis opatření: Udržování společenské diskuze o rodině a motivace jednotlivců k realizaci svých osobních rodinných plánů. Finanční zdroje: - rozpočet Města Ostrova - dotační tituly - fondy podporující pro-rodinné organizace 19

20 Způsob realizace opatření: - vyhledávání příkladů dobré praxe - společenská diskuze Konkrétní opatření: Aktivní vyhledávání příkladů dobré praxe doma i v zahraničí Účast na konferencích o problematice rodinné politiky na úrovni města Termín plnění: DOTAČNÍ TITULY A FONDY PODPORUJÍCÍ PRO-RODINNÉ ORGANIZACE Cíl: Systémová podpora pro-rodinné politiky v návaznosti na získávání finančních prostředků z dotačních titulů a fondů podporujících pro-rodinné organizace. Rozsah podpory: Podpora je určena Městu Ostrov a organizacím podporující pro-rodinné aktivity. Popis opatření: Realizace série opatření pro rozvoj nástrojů podpory pro-rodinných organizací prostřednictvím dotačních titulů a fondů, kterými může být zlepšeno financování služeb poskytujících rodinám podporu. Finanční zdroje: - dotační tituly - fondy podporující pro-rodinné organizace Způsob realizace opatření: - vyhledávání dotačních titulů a fondů pomocí pracovníků OSVZ MěÚ Ostrov 20

21 Konkrétní opatření: Vyhledávání dotačních titulů a fondů Podpora opatření pro rozvoj nástrojů podpory pro-rodinných organizací Termín plnění:

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova na období let 2014 2018 OBSAH ÚVOD... 1 1 Analýza města Sokolova... 4 1.1 Obecná charakteristika území... 4 1.2 Demografické údaje a sociální problémy... 5

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006 2010

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006 2010 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006 2010 Zpracoval autorský kolektiv OŠKT MěÚ Varnsdorf ve spolupráci se sociálními partnery. Předkládá:

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012 www.esfcr.cz www.kr-kralovehradecky.cz Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012 Zpracováno v rámci projektu Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky města Třince 2015-2017

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky města Třince 2015-2017 Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky města Třince 2015-2017 Obsah Úvod... 3 1. Sociodemografické údaje... 4 1.1 Demografické údaje... 4 1.1.1 Složení obyvatelstva... 5 1.1.2 Sňatky, rozvody, potraty...

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 9 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 ZPRACOVATELÉ: Mgr. Zlatuše Rybářová Bc. Ladislav Marek Použité studie a analýzy: - P. Karmelitová, M. Týce, Sociálně

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více