REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD"

Transkript

1 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ LISTOPADU 2007

2 OBSAH 1 ÚVOD KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU PARTNERSTVÍ LEGISLATIVNÍ RÁMEC SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA REGIONU ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA REGIONU POLOHA A OSÍDLENÍ REGIONU REGIONÁLNÍ INFRASTRUKTURA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ENERGETIKA REGIONU HOSPODÁŘSTVÍ REGIONU CESTOVNÍ RUCH A LÁZEŇSTVÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ PROBLÉMY MĚSTSKÉHO A VENKOVSKÉHO PROSTORU SHRNUTÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT VYHODNOCENÍ ZKUŠENOSTÍ REGIONU S REALIZACÍ ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ NASTAVENÍ AKTUÁLNÍCH PROGRAMŮ...88 IDENTIFIKOVANÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PŘÍPRAVU ROP...91 IDENTIFIKOVANÉ NEDOSTATKY AKTUÁLNÍCH PROGRAMŮ...92 VYHODNOCENÍ ZKUŠENOSTÍ S REALIZACÍ PROGRAMŮ PODPORY SWOT ANALÝZA STRATEGIE, CÍLE A PRIORITNÍ OSY ROP SEVEROZÁPAD ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE CÍLE STRATEGIE ROP SEVEROZÁPAD (KONTEXT NSRR) RÁMCOVÁ STRATEGIE TRANSFORMACE A ROZVOJE REGIONU GLOBÁLNÍ A SPECIFICKÉ CÍLE STRATEGIE ROP SEVEROZÁPAD PRIORITNÍ OSY ROP SEVEROZÁPAD VAZBA PRIORITNÍCH OS ROP SEVEROZÁPAD NA NADŘAZENÉ DOKUMENTY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA STRATEGIE ROP SEVEROZÁPAD KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ VZTAH K OSTATNÍM FINANČNÍM NÁSTROJŮM REALIZACE PPP POPIS PRIORITNÍCH OS PRIORITNÍ OSA 1 REGENERACE A ROZVOJ MĚST PRIORITNÍ OSA 2 INTEGROVANÁ PODPORA MÍSTNÍHO ROZVOJE PRIORITNÍ OSA 3 DOSTUPNOST A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST PRIORITNÍ OSA 4 UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU PRIORITNÍ OSA 5 TECHNICKÁ ASISTENCE...181

3 9 FINANČNÍ PLÁN MONITORING A HODNOCENÍ PROGRAMU DETAILNÍ POPIS FUNGOVÁNÍ INDIKÁTOROVÉ SOUSTAVY ZDROJ DAT A PERIODICITA SBĚRU INDIKÁTORŮ INDIKÁTORY KONTEXTU INDIKÁTORY GLOBÁLNÍHO A SPECIFICKÝCH CÍLŮ PROGRAMU INDIKÁTORY PRO HODNOCENÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ PRIORITNÍCH OS PROGRAMU PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ŘÍDÍCÍ ORGÁN A ZÁKLADNÍ STRUKTURY ŘÍZENÍ PŘÍJEMCI, SYSTÉM VÝBĚRU PROJEKTŮ FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROGRAMU KONTROLNÍ A AUDITNÍ SYSTÉM MONITORING PROGRAMU HODNOCENÍ PROGRAMU KOORDINACE ROP SEVEROZÁPAD S NSRR A OSTATNÍMI OPERAČNÍMI PROGRAMY VEŘEJNÁ PODPORA V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PROPAGACE A PUBLICITA VÝSLEDKY SEA ZPRACOVÁNÍ SEA VÝSLEDKY EXANTE EVALUACE PŘÍLOHY PROGRAMU Strana 3 z 273

4 Seznam tabulek, grafů, a kartogramů a obrázků TABULKA 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD...21 TABULKA 2 PÓLY ROZVOJE...24 TABULKA 3 SROVNÁNÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ OSÍDLENÍ REGIONŮ ČR R TABULKA 4 STRUKTURA OBCÍ PODLE POČTU OBYVATEL K TABULKA 5 HUSTOTA SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ SÍTĚ...28 TABULKA 6 DÉLKA SILNIC A DÁLNIC REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD K TABULKA 7 DÉLKA SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ SÍTĚ ČR V KM K TABULKA 8 POČET DOPRAVNÍCH NEHOD...32 TABULKA 9 SROVNÁNÍ DÉLKY JÍZDY VLAKŮ A AUTOBUSŮ (2006)...32 TABULKA 10 SROVNÁNÍ POČTU KILOMETRŮ CYKLOSTEZEK V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH SOUDRŽNOSTI K TABULKA 11 POČET OSOB PŘEPRAVENÝCH MHD V NEJVĚTŠÍCH MĚSTECH...37 TABULKA 12 EMISE ZÁKLADNÍCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE PODLE REGIONŮ ZA ROK 2004, REZZO 1 A REZZO TAB. 13 VÝROBA ELEKTŘINY V ROCE TAB. 14 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V ROCE TABULKA 15 SROVNÁNÍ VÝVOJE HDP NA 1 OBYVATELE V KČ V REGIONECH ČR (ČR=100%)...48 TABULKA 16 EXPORTNÍ VÝKONNOST V REGIONECH ČR (2005)...49 TABULKA 17 STAV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA 1 OBYVATELE (KČ)...49 TABULKA 18 EKONOMICKÉ SUBJEKTY PODLE REGIONŮ K TABULKA 19 POČET SUBJEKTŮ FYZICKÝCH OSOB REGISTROVANÝCH JAKO PLÁTCI DPH NA 1000 OBYVATEL...52 TABULKA 20 REGISTROVANÉ SUBJEKTY PODLE PRÁVNÍ FORMY V REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD...52 TABULKA 21 EKONOMICKÉ SUBJEKTY PODLE KATEGORIE POČTU ZAMĚSTNANCŮ PODLE REGIONŮ ČR (K )...53 TABULKA 22 PRACOVNÍCI A VÝDAJE VE VĚDĚ A VÝZKUMU PODLE REGIONŮ...54 TABULKA 23 CELKOVÁ A SEZÓNNÍ NÁVŠTĚVNOST REGIONŮ V ROCE TABULKA 24 PŘÍRŮSTEK OBYVATEL V OBDOBÍ TABULKA 25 VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA...64 Strana 4 z 273

5 TABULKA 26 SROVNÁNÍ VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURY OBYVATELSTVA STARŠÍHO 15 LET V REGIONECH ČR V LETECH 2001 A TABULKA 27 STRUKTURA ZAMĚSTNANOSTI PODLE SEKTORŮ NH (V %)...67 TABULKA 28 VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ NEZAMĚSTNANOSTI PODLE REGIONŮ (2001=100)...68 TABULKA 29 MZDY ZAMĚSTNANCŮ PODLE REGIONŮ A JEJICH VÝVOJ (2001=100 %)...70 TABULKA 30 SROVNÁNÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ OSÍDLENÍ ČR, REGIONU A JEHO ČÁSTÍ (2005)...76 TABULKA 31 VÝVOJ POČTU OBYVATEL ČR, REGIONU A JEHO ČÁSTÍ (1930=100)...77 TABULKA 32 POROVNÁNÍ UKAZATELŮ DOPRAVY KARLOVARSKÉHO A ÚSTECKÉHO KRAJE A ČR (2005)..77 TABULKA 33 SROVNÁNÍ DÉLKY JÍZDY VLAKŮ A AUTOBUSŮ Z ÚSTÍ NAD LABEM A Z KARLOVÝCH VARŮ DO PRAHY (2006)...78 TABULKA 34 MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA V REGIONU SEVEROZÁPAD (2006)...78 TABULKA 35 EMISNÍ BILANCE KARLOVARSKÉHO A ÚSTECKÉHO KRAJE (2005)...79 TABULKA 36 POČET A ROZLOHA BROWNFIELDS V REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD (2005)...80 TABULKA 37 PRODUKCE KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA 1 OBYVATELE PODLE KRAJŮ 2005 (V KG NA 1 OBYVATELE)...80 TABULKA 38 SROVNÁNÍ VÝVOJE HDP NA 1 OBYVATELE V KČ V ČR A KRAJÍCH REGIONU (ČR=100)...81 TABULKA 39 VÝŠE PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA 1 OBYVATELE V ČR A KRAJÍCH REGIONU (KČ)...81 TABULKA 40 PRACOVNÍCI A VÝDAJE VE VĚDĚ A VÝZKUMU V ČR A KRAJÍCH REGIONU SEVEROZÁPAD (2005)...82 TABULKA 41 VÝKONY HROMADNÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (2005)...82 TABULKA 42 HROMADNÁ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (2005)...82 TABULKA 43 UKAZATELE POTENCIÁLU CESTOVNÍHO RUCHU, PŘÍRODNÍ SUBSYSTÉM...83 TABULKA 44 UKAZATELE POTENCIÁLU CESTOVNÍHO RUCHU, KULTURNÍ SUBSYSTÉM...83 TABULKA 45 ROZLOŽENÍ VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURY OBYVATELSTVA STARŠÍHO 15 LET V % V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ A ČR (2006)...83 TABULKA 46 ROZLOŽENÍ VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURY OBYVATELSTVA STARŠÍHO 15 LET (2006)...84 TABULKA 47 MZDY ZAMĚSTNANCŮ PODLE KRAJŮ V REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD A JEJICH VÝVOJ (2001=100)...84 TABULKA 48 PŘÍRŮSTEK OBYVATEL V OBDOBÍ TABULKA 49 VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ NEZAMĚSTNANOSTI PODLE REGIONŮ (2001=100)...85 TABULKA 50 UKAZATELE REGIONÁLNÍCH DISPARIT V RÁMCI ČR...86 Strana 5 z 273

6 TABULKA 51 VAZBY PRIORITNÍCH OS A OBLASTÍ PODPORY PRO ROP SEVEROZÁPAD NA PRIORITY STRATEGICKÝCH OBECNÝCH ZÁSAD SPOLEČENSTVÍ TABULKA 52 VAZBY PRIORITNÍCH OS A OBLASTÍ PODPORY ROP SEVEROZÁPAD NA PRIORITY LISABONSKÉ STRATEGIE, RESP. NÁRODNÍHO PROGRAMU REFOREM ČESKÉ REPUBLIKY TABULKA 53 VAZBY PRIORITNÍCH OS A OBLASTÍ PODPORY ROP SEVEROZÁPAD NA VYBRANÁ OPATŘENÍ NÁRODNÍHO PROGRAMU REFOREM ČESKÉ REPUBLIKY TABULKA 54 KÓDY OBLASTÍ INTERVENCE V RÁMCI EARMARKINGU TABULKA 55 VAZBY PRIORITNÍCH OS A OBLASTÍ PODPORY ROP SEVEROZÁPAD NA PRIORITY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY TABULKA 56 VAZBY PRIORITNÍCH OS A OBLASTÍ PODPORY ROP SEVEROZÁPAD NA PRIORITY NSRR ČR TABULKA Č. 57 NÁVAZNOST VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ A KRITERIÍ PRO VÝBĚR PROJEKTŮ Z ANALÝZY SEA ROP SEVEROZÁPAD TABULKA Č. 58 NÁVAZNOST VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ A KRITERIÍ PRO VÝBĚR PROJEKTŮ Z ANALÝZY SEA ROP SEVEROZÁPAD NA INDIKÁTOR EXPOZICE OBYVATELSTVA NADLIMITNÍMI KONCENTRACEMI PM TABULKA 59 PÓLY ROZVOJE REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD TABULKA 60 PŘÍKLADY USKUTEČNĚNÝCH SILNIČNÍCH STAVEB S VYČÍSLENÍM SKUTEČNÝCH NÁKLADŮ.166 TABULKA 61 PŘEHLED PŘEDPOKLÁDANÉHO NÁBĚHU ROČNÍCH ALOKACÍ PRO NUTS 2 SEVEROZÁPAD 188 TABULKA 62 PŘEHLED ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ NA JEDNOTLIVÉ PRIORITNÍ OSY V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD TABULKA 63 LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ PŘÍJEMCŮ PODPORY Z ROP SEVEROZÁPAD TABULKA 64 VEŘEJNÁ PODPORA V ROP SEVEROZÁPAD GRAF 1 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI V HLAVNÍCH SEKTORECH NH V REGIONU SEVEROZÁPAD V %...67 KARTOGRAM 1 REGION SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD V RÁMCI ČR...22 KARTOGRAM 2 HUSTOTA ZALIDNĚNÍ REGIONU K KARTOGRAM 3 POČET OBYVATEL VE MĚSTECH A OBCÍCH K KARTOGRAM 4 MAPA HLAVNÍCH SILNIC A ŽELEZNIC REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD...30 KARTOGRAM 5 ZNÁZORNĚNÍ POTENCIÁLU CESTOVNÍHO RUCHU V KARLOVARSKÉM KRAJI...55 KARTOGRAM 6 ZNÁZORNĚNÍ POTENCIÁLU CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI...55 KARTOGRAM 7 ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ V ČR...59 KARTOGRAM 8 MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V OBCÍCH REGIONU K KARTOGRAM 9 REGIONY SE SOUSTŘEDĚNOU PODPOROU STÁTU NA OBDOBÍ LET Strana 6 z 273

7 OBRÁZEK 1 SCHÉMA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY ZPRACOVÁNÍ ROP SEVEROZÁPAD...11 OBRÁZEK 2 VAZBY MEZI CÍLI A PRIORITNÍMI OSAMI ROP SEVEROZÁPAD OBRÁZEK 3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚRR Seznam příloh PŘÍLOHA 1 SEZNAM ZKRATEK PŘÍLOHA 2 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU SPOLEČENSTVÍ PODLE KATEGORIÍ PŘÍLOHA 3 PŘEHLED VYBRANÝCH MĚST V REGIONU DLE POČTU OBYVATEL PŘÍLOHA 4 STANOVISKO MŽP K NÁVRHU KONCEPCE ROP NUTS 2 SEVEROZÁPAD Strana 7 z 273

8 1 ÚVOD 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD (dále jen ROP Severozápad) představuje hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období pro uvedený region soudržnosti Severozápad, tvořený Karlovarským a Ústeckým krajem. Zpracovaný program vychází z platných strategických a programových materiálů obou krajů, jako jsou Program rozvoje Ústeckého kraje a Program rozvoje Karlovarského kraje a dalších sektorových či průřezových strategických či koncepčních materiálů, ať již z oblasti dopravy či například z oblasti rozvoje cestovního ruchu, včetně územně plánovací dokumentace. Specifickým aspektem, zohledněným v rámci zpracovaného dokumentu, je problematika revitalizace těžebních oblastí v regionu a s ní související dokumenty (Územní prognóza těžebních oblastí Karlovarského kraje a Státní program rozvoje regionu Severozápad). Při zpracování ROP Severozápad nemohla být tato problematika kvůli závažným dopadům na rozvoj regionu opomenuta, přestože program samotný vzhledem ke svému rámci vymezenému ostatními operačními tituly přispívá k řešení revitalizace těžebních oblastí pouze doplňkově. Revitalizace těžebních oblastí je řešena především národními dotačními tituly, případně tematickými operačními programy. ROP Severozápad kromě uvedených podkladových materiálů regionální úrovně zohledňuje také hlavní strategické a programové dokumenty, určující obecné priority rozvoje České republiky a Evropské unie jako celku. Mezi takto využité podklady patří zejména Strategické obecné zásady Společenství (SOZS), Národní rozvojový plán České republiky (NRP) a na něj navazující Národní strategický referenční rámec ČR (NSRR), které kromě definice hlavních priorit ČR a EU pro následující programové období specifikují dělbu prioritních oblastí mezi jednotlivé tematické (sektorové) operační programy, regionální operační programy a další metodické či pracovní podklady. Uvedené dokumenty tvoří základní rámec pro přípravu a realizaci ROP Severozápad a jako takové jsou i hlavními podklady, na něž zpracovaný program navazuje. Zpracování NRP bylo zahájeno v roce 2005 na základě usnesení vlády č. 245/2005 o zpracování aktualizace NRP. Nově zpracovaný NRP plně odráží změny, vyplývající z odlišného přístupu k evropské politice hospodářské a sociální soudržnosti a obsahuje přesné vymezení komplementarity mezi jednotlivými operačními programy, které jsou v ROP Severozápad plně respektovány. Přímo navazujícím dokumentem, vycházejícím ze zpracovaného NRP, je NSRR, specifikující požadavky a předpoklady pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti (FS) v letech NSRR podléhá schválení Evropské komise a je určitou spojnicí mezi evropskými prioritami, uvedenými v SOZS a národními prioritami politiky soudržnosti, rozpracovanými v operačních programech. Strana 8 z 273

9 ROP Severozápad v návaznosti na uvedené dokumenty rozpracovává hlavní regionální i sektorová témata do úrovně vybraných prioritních os a navrhuje v jejich rámci hlavní intervence, vhodné a doporučené pro financování s využitím prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Hlavním aspektem, který ROP Severozápad s ohledem na uvedené podklady reflektuje, je zejména větší důraz na strategický přístup k realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti, což se na ROP Severozápad odrazilo jeho užším, strategickým zaměřením na řešení hlavních problémů regionu, byť pouze v oblasti kompetencí, které ROP Severozápad přísluší vzhledem k zaměření ostatních operačních programů a případně národních dotačních titulů. 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU PARTNERSTVÍ Přípravu NRP ČR a NSRR včetně související přípravy mechanismu koordinace na národní úrovni zabezpečuje na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 22. února 2006 (usnesení č. 198) Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které má za tímto účelem zřízen odborný útvar. Na základě zákona č. 138/2006 Sb., novelizujícího zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, vznikl na jaře 2006 na národní úrovni Řídící a koordinační výbor (ŘKV). Jeho úkolem je koordinace pomoci, poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu. ŘKV vytvořil Horizontální pracovní skupinu pro programování , která se zaměřuje na koordinaci přípravy operačních programů, odstraňování překryvů a mezer a zajišťování konzistence mezi operační a národní úrovní programových dokumentů. Současně představuje důležité zázemí pro zabezpečení negociačního procesu zejména s jednotlivými resorty. V regionu soudržnosti Severozápad byl princip partnerství při zpracování operačního programu naplňován zejména prostřednictvím rozsáhlé horizontálně i vertikálně členěné organizační struktury (viz obr. 1). Ta umožnila aktivní zapojení všech relevantních regionálních partnerů již od samého počátku zpracování operačního programu. Jádrem této struktury je Pracovní skupina ROP Severozápad, složená z tématicky zaměřených pracovních podskupin: Pracovní podskupina Cestovní ruch, lázeňství, kultura a památková péče Pracovní podskupina Rozvoj lidských zdrojů a VŠ Pracovní podskupina Podnikání, inovace a znalostní ekonomika Pracovní podskupina pro zpracování kapitoly Specifické oblasti rozvoje Pracovní podskupina Dostupnost a infrastruktura Úkolem pracovní skupiny je aktivně se podílet na zpracování programu, připomínkovat jeho jednotlivé fáze a poskytovat zpracovatelům odborné názory a informace nezbytné pro postup prací. Existence pracovních podskupin zajistila dostatečnou transparentnost celého procesu přípravy ROP Severozápad. Jednotlivé odborné kapitoly tak byly tak připraveny a zpracovány za účasti všech klíčových dotčených subjektů v regionu soudržnosti. Pracovní podskupiny se po Strana 9 z 273

10 rozhodnutí o prioritních osách ROP Severozápad transformovaly do čtyř pracovních podskupin, které následně spolu s externím zpracovatelským týmem rozpracovávaly jednotlivé prioritní osy programu. V pracovních podskupinách byly zastoupeny následující subjekty veřejné správy, neziskového sektoru i soukromé sféry: Řídící orgán ROP Severozápad (Úřad Regionální rady) Krajský úřad Karlovarského kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Obce a města Karlovarského kraje Obce a města Ústeckého kraje Severočeské sdružení obcí Agentura projektového a dotačního managementu Podnikatelské subjekty Hasičský záchranný sbor Mikroregion Sokolov východ Mikroregion Chebsko Odborníci z oblasti životního prostředí IT odborníci Odborníci Lesů ČR Odborníci Povodí Ohře Orgány ústřední správy České Švýcarsko o. p. s. Regionální hospodářská komora Poohří Český statistický úřad Úřad práce v Karlových Varech Úřad práce v Mostě Celý proces zpracování byl řízen zpracovatelem ROP Severozápad s využitím týmu deseti českých odborníků, doplněným o jednoho zahraničního experta se zkušeností v problematice programování v oblasti strukturálních fondů EU. Úkolem zpracovatele bylo zejména metodicky i organizačně řídit celý proces zpracování programu, poskytovat všem orgánům a subjektům v organizační struktuře potřebné podklady nezbytné pro jejich zapojení do zpracování programu, zpracovávat výstupy z jednotlivých pracovních jednání a používat je jako vstupy do jednání dalších. Zpracovatel při své činnosti velmi úzce spolupracoval s odbory regionálního rozvoje obou krajů, které až do zajištění plné funkčnosti Řídícího orgánu ROP Severozápad rovněž plnily funkci hlavního koordinátora pro projednání dokumentu se všemi dotčenými subjekty. Nad touto výkonnou částí organizační struktury plní zastřešující a garanční roli Řídící orgán ROP Severozápad, respektive Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, což zabezpečuje správné nasměrování programu s ohledem na priority regionu soudržnosti Severozápad. Program byl projednán a schválen rovněž v příslušných volených orgánech obou krajů. Strana 10 z 273

11 Obrázek 1 Schéma organizační struktury zpracování ROP Severozápad Regionální rada regionu NUTS II Severozápad Zastupitelstvo Karlovarského kraje Zastupitelstvo Ústeckého kraje Rada Karlovarského kraje Rada Ústeckého kraje Výbor regionálního rozvoje Karlovarského kraje Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch Pracovní skupina ROP Pracovní podskupina prioritní osy 1 Pracovní podskupina prioritní osy 2 Pracovní podskupina prioritní osy 3 Pracovní podskupina prioritní osy 4 Zpracovatelský tým SPF Group v.o.s. Pro zajištění adekvátního nasměrování programu na potřeby regionu a subjektů v něm působících bylo mimo výše popsanou strukturu ROP Severozápad realizováno několik specifických doplňkových aktivit, průzkumů, šetření, individuálních jednání a akcí, které měly za cíl zejména rozšířit v maximální možné míře princip partnerství a zapojit do zpracování programu další subjekty a zohlednit jejich zkušenosti, potřeby nebo názory. Mezi nejvýznamnější podpůrné průzkumy, které byly zpracovatelem realizovány, patří zmapování administrativní kapacity a hlavních problémů, vyplývajících z realizace programů ve stávajícím programovacím období. Toto šetření probíhalo v listopadu roku 2005 a jeho výsledky jsou shrnuty v kapitole pojednávající o zkušenostech z minulého programovacího období. V těsné návaznosti na toto mapování bylo následně v únoru 2006 provedeno doplňkové šetření absorpční kapacity v rámci navržených prioritních os programu, jehož smyslem bylo zjistit a Strana 11 z 273

12 posoudit projektovou připravenost potenciálních příjemců pomoci. Při jeho realizaci byly efektivně využity nové partnerské struktury, vytvořené v rámci projektů realizovaných v souladu s opatřením 3.3 Společného regionálního operačního programu (SROP) v programovém období Během šetření bylo interviewováno přes 80 zástupců měst, obcí, neziskového sektoru a dalších subjektů, které jsou nebo by mohly být v budoucím programovém období do implementace či realizace programu zapojeny. Závěry průzkumu jsou rovněž shrnuty v kapitole pojednávající o zkušenostech z minulého programovacího období. Kromě zapracování výstupů do části analýzy vyhodnocující zkušenosti ze stávajícího období byly hlavní výstupy zmíněného průzkumu rovněž využity při nastavení jednotlivých prioritních oblastí zejména v oblasti podpory měst, venkovského prostoru a rozvoje cestovního ruchu. Důležitou součástí zpracování programu byl proces posouzení vlivu koncepce ROP Severozápad na životní prostředí (SEA). V rámci zpracování SEA hodnocení se uskutečnila dvě veřejná slyšení (v červenci 2006 v Karlových Varech a Ústí nad Labem) a dále veřejné projednání koncepce ROP Severozápad a posouzení jeho vlivů na životní prostředí (SEA) dne 27. října 2006 v Chomutově. Veřejná slyšení i veřejné projednání byla určena pro zainteresovanou odbornou i laickou veřejnost, nevládní a zájmové organizace, podnikatele, akademické a výzkumné organizace a zástupce státní správy a samosprávy. Vypořádání připomínek je uvedeno ve Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí ROP Severozápad (SEA), v kapitole XIV. Souhrnné vypořádání vyjádření obdržených ke koncepci z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. V průběhu celého posuzování byly průběžně zveřejňovány jednotlivé verze koncepce i etapy SEA. Relevantní dokumenty a průběžné výstupy procesu hodnocení SEA byly zveřejňovány na webových stránkách Karlovarského a Ústeckého kraje a dále na webových stránkách zpracovatele SEA hodnocení ROP Severozápad Ministerstvo životního prostředí dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňovalo jednotlivé dokumenty v průběhu procesu SEA v Informačním systému SEA na adrese Koncepce ROP Severozápad je vedena pod kódem MZP033K. Zpracování ROP Severozápad probíhalo plně v souladu s principy partnerství. V rámci procesu partnerství byly do průběhu zpracování ROP Severozápad zapojeny nevládní neziskové organizace (NNO). Byly osloveny všechny NNO regionu soudržnosti Severozápad. Celkově bylo ke vznesení připomínek k ROP Severozápad osloveno a vyzváno v rámci regionu soudržnosti Severozápad 287 NNO, z čehož 46 NNO se věnuje oblasti životního prostředí. Vybrané oslovené NNO Regionu soudržnosti Severozápad STUŽ Společnost pro trvale udržitelný život, region. pob. KV Ekologické centrum Meluzína TYTO Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny Náš region Sdružení ochrany přírody a krajiny Občanské sdružení Ametyst pobočka Karlovy Vary Klub Za krásné Karlovarsko Strana 12 z 273

13 Český svaz ochránců přírody Občanské sdružení Klubíčko Cheb Český rybářský svaz JUNÁK svaz skautů a skautek Středisko Lípa Kynšperk n./o. Hnutí Brontosaurus Rosnatka Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje Centrum ekologické výchovy při Schole Humanitas Litvínov Česká tábornická unie, Severočeská oblast Hnutí DUHA Ústí nad Labem Chomutovská regionální pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život Severočeská vědecká knihovna Ústecká krajská organizace Pionýra Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER Sdružení dětí a mládeže Tilia Podkrušnohorské informační centrum Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice Občanské sdružení Spektrum Klub dětí Centra volného času v Mostě Z celkového počtu 287 NNO regionu soudržnosti Severozápad reagovaly připomínkami k ROP Severozápad pouze 3 NNO, a to: Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje Společnost pro duchovní hudbu Ústí nad Labem Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny Vybrané připomínky Instituce Připomínka Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje (ANOÚK) Zvážit navýšení finanční alokace na prioritní osu 5 Technická asistence s ohledem na navýšení prostředků na podporu absorpční schopnosti Vypořádání NE Podíl alokace na TA na celkové alokaci ROP Severozápad (2,7%) respektuje doporučení MF. Absolutní částka odpovídá částkám alokovaným na TA v jiných ROP Při schvalování projektů jsou závazná NE Projekt musí být v následující obecná kritéria: soulad souladu jak s prioritami NSRR, s prioritami NSRR který je nadřazeným dokumentem ROP Navrhujeme upravit na soulad Strana 13 z 273

14 s prioritami ROP Severozápad K dopravě je nutné dodat, že v Ústeckém kraji se doslova nabízí IDS, který nebyl zatím realizován. Chybí doplňková solární energie a termální energie vrty Technický stav vodovodního potrubí není zcela odpovídající např. lokality s nízkým tlakem, úniky vody z poškozeného rozvodu, neexistuje koncepce podpory pramenů a studánek, využití místních zdrojů pitné vody jako doplňkových zdrojů Lokální čistírny vod pro menší obce či skupiny domů zatím chybí podpora i legislativa, v těchto místech je budování kanalizace zbytečně drahá ROP SZ nedostatečně zaměřen na oblast výzkumu a inovací V rámci cestovního ruchu chybí dopravní dostupnost, infrastruktura a především informační servis včetně informačních kampaní ke zatraktivnění kraje. Prioritou musí být lidský potenciál (důraz na rozvoj vysokého školství, podpora technických oborů, podpora talentů, podpora zájmového vzdělávání ) Severozápad, tak s prioritami ROP Severozápad. ANO ROP Severozápad v prioritní ose 3 podporuje realizaci integrovaného dopravního systému NE Není v kompetenci ROP Severozápad NE Není v kompetenci ROP Severozápad NE Tuto problematiku řeší Program rozvoje venkova, který je zaměřen na obce do 500 obyvatel NE Primárně řeší OP VaVpI ANO Aktivity zohledněny v prioritních osách 3 a 4 Částečně ANO ROP Severozápad řeší doplňkově modernizaci infrastruktury pro vzdělávání. Oblast vzdělávání obecně a dále vysokého školství primárně řeší OP VK a OP VaVpI NE ROP Severozápad řeší modernizaci infrastruktury v oblasti RLZ, podpora zájmového vzdělávání, popularizace určitých oborů je předmětem jiných operačních programů (např. OP VK) RLZ je zpracován velmi povrchně,chybí např. zájmové vzdělávání a jeho podpora, dále chybí i to, že je třeba více podpořit popularizaci technických a případně přírodovědných oborů (např. M, F apod.), protože je stále velký zájem o humanitní vědy, zcela chybí podpora jazyková, která je stále důležitá NNO mohou velmi složitě čerpat podporu NE z EU, protože nejsou schopné zálohovat Z důvodu transparentnosti větší prostředky. jsou pro všechny typy žadatelů nastaveny stejné podmínky Společnost Chybí specifikace kultury v regionu NE pro duchovní Kultura v regionu je popsána v Strana 14 z 273

15 hudbu v Ústí nad Labem TYTO (Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny) rámci kapitoly Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu Možno zmínit, že v okresech Chomutov, Louny a Litoměřice se nachází stabilnější ANO Doplněno do populace sovy pálené (silně ohrožený socioekonomické analýzy druh) v rámci území Ústeckého a ROP Severozápad Karlovarského kraje Postrádám jako jednu z prioritních os ochranu ŽP, současně pak ochranu zvláště chráněných území nebo živočichů (např. právě sova pálená, sýček obecný také silně ohrožen, ve zmíněných okresech se nachází silnější populace na území ČR) Částečně ANO Doplněno do socioekonomické analýzy ROP Severozápad. Ochranu ŽP v rámci svých kompetencí ROP Severozápad řeší jen doplňkově (např. informační aktivity NATURA 2000 apod.) Nevládní environmentální organizace byly v plné šíři osloveny rovněž v rámci procesu posuzování vlivu na životní prostředí (SEA). Na adresu oznamovatele ani posuzovatele nepřišla ani jedna písemná připomínka či komentář od jakékoliv nevládní environmentální organizace. Rovněž žádná nevládní environmentální organizace se nezúčastnila žádného veřejného slyšení ani projednání. V rámci procesu SEA nebyly od dotčených stran obdrženy žádné expertizy nad rámec vyžádaných přímo posuzovatelem a začleněných i citovaných v SEA vyhodnocení. Významným požadavkem, který byl při zpracování ROP Severozápad rovněž zohledněn, byl požadavek na specifickou podporu horizontálních témat v rámci jednotlivých prioritních os. Kritéria zaměřená na ekologické aspekty či aspekty řešící rovné příležitosti například v podobě zlepšení prostředí ve městech pro život a pohyb handicapovaných osob byla doplněna do úrovně hodnotících kriterií v jednotlivých prioritních osách tak, aby projekty řešící výše uvedené otázky byly v rámci programu upřednostňovány. Široce rozvinutá partnerská struktura sama o sobě ještě není zárukou potřebné interakce mezi zpracovateli programu a regionálními aktéry. Z tohoto důvodu byla před zahájením programování nastavena pravidla pro vzájemnou výměnu informací a připomínkování dokumentu. Celý zpracovatelský tým považoval efektivní výměnu informací, názorů a stanovisek mezi všemi relevantními partnery a zpracovateli za klíčovou podmínku toho, aby zpracování programu bylo skutečně vyjednávacím procesem, který je sám o sobě stejně důležitý jako výsledný dokument. Návrh programového dokumentu byl průběžně konzultován s mnoha dotčenými subjekty v regionu. Cílem všech konzultací a připomínkových řízení bylo sladit požadavky všech dotčených subjektů, týkající se možností financování konkrétních aktivit ze strukturálních fondů, s prioritami EU, Rady a Evropského parlamentu. Jednotlivé konzultace a připomínkování programu probíhaly kontinuálně po celou dobu jeho zpracování, a to jak ze strany Řídícího orgánu ROP Severozápad a jednotlivých orgánů obou krajů Strana 15 z 273

16 (pracovní skupina, pracovní podskupiny, jednotlivé odbory a nadřazené politické orgány), tak v rámci meziresortního připomínkového řízení ze strany zástupců Evropské komise, MMR, ostatních resortů a v rámci veřejného projednání ze strany občanů. Dílčí výstupy při zpracování programového dokumentu byly zveřejňovány na internetových stránkách obou krajů, čímž byl zajištěn přístup široké veřejnosti k návrhu ROP Severozápad po celou dobu jeho zpracování. Samostatným důležitým faktorem při zpracování byla provázanost programového dokumentu s cíli a opatřeními národních strategických dokumentů včetně specifických strategií a koncepcí v oblasti životního prostředí a rovných příležitostí. Pro tento účel byl program průběžně konzultován s jednotlivými ministerstvy tak, aby byla zajištěna vzájemná synergie všech programů, které by v období měly v regionu soudržnosti Severozápad přispívat k jeho postupné transformaci. Proces partnerství byl a je veden v plném souladu s příslušnými právními a finančními předpisy, platnými pro každou kategorii výše uvedených partnerů. Zavádění principů partnerství již v průběhu tvorby programovacího dokumentu je důležitým předpokladem úspěšné realizace ROP Severozápad, a to jak směrem k nadřízeným orgánům a jejich programovacím dokumentům (NSRR a TOP), tak směrem k nižším úrovním implementace, resp. příjemcům podpory. Navazující a neméně důležitou úrovní partnerství je otázka úzké spolupráce s dotčenými partnery na úrovni implementace programu. ROP Severozápad je navržen tak, aby prohluboval princip partnerství i na úrovni implementace programu. V rámci jednotlivých prioritních os navrhuje specifickou podporu úzké spolupráce řídícího orgánu a potenciálních žadatelů. Dále předpokládá navázání na dosavadní dobré zkušenosti s realizací partnerství v rámci projektů Ústeckého a Karlovarského kraje v opatření 3.3 SROP (BROÚK, Partnerství pro budoucnost), které připravily struktury pro zajištění úzkého kontaktu s jednotlivými partnerskými skupinami i v budoucnu. To umožní průběžnou revizi a případnou úpravu ROP Severozápad tak, aby v maximální možné míře vyhovoval potřebám cílových skupin. 1.3 LEGISLATIVNÍ RÁMEC Legislativa EU Regionální operační program Severozápad je připraven v souladu s následujícími legislativními dokumenty EU: Smlouva o založení Evropských společenství; Smlouva o Evropské unii; Smlouva o fungování Evropské unie; rozhodnutí Rady ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost, 2006/702/ES; Strana 16 z 273

17 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (obecné nařízení); nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999; nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/1994; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS); nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (prováděcí nařízení); nařízení Komise (ES) č. 448/2004 ze dne 10. března 2004, jímž se mění nařízení (ES) č. 1685/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy, a zrušuje nařízení (ES) č. 1145/2003; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS); Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 42/2001 ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí; Sdělení Komise č. 24/2005 jarnímu zasedání Evropské rady Společně k růstu a zaměstnanosti Nový začátek lisabonské strategie Sdělení předsedy Barrosa po dohodě s místopředsedou Verheugenem; Rozhodnutí Rady (ES) č. 144/2006 ze dne 20. února 2006 o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období ); Sdělení 141/2005 Integrované hlavní směry pro růst a zaměstnanost ( ),. Pokyny k regionální podpoře na období (2006/C 54/08); Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu; Nařízení Komise (ES) č.1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis; Strana 17 z 273

18 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách); Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (účinné od ); Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (účinné od ); Nařízení Rady (ES) č. 1341/2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některé projekty vytvářející příjmy; Nařízení Rady (ES) č.284/20. Legislativa ČR ROP Severozápad je zpracován v souladu s následujícími legislativními dokumenty České republiky: Zákon o podpoře regionálního rozvoje č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, Zákon o krajích č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, Usnesení vlády ČR č. 235/1998 o Zásadách regionální politiky vlády (v aktuálním znění), Strana 18 z 273

19 Usnesení vlády ČR č. 245/2005 k postupu přípravy České republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti Evropské unie v letech , Usnesení vlády ČR č. 1242/2004 k návrhu Strategie udržitelného rozvoje České republiky Usnesení vlády ČR č. 984/2005 k návrhu Strategie hospodářského růstu České republiky, Usnesení vlády ČR č. 730/1998 o Programu obnovy venkova, Usnesení vlády ČR č. 178/2007 o schválení oficiálního předložení Národního strategického referenčního rámce České republiky pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v letech a operačních programů Evropské komisi,. Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. Strana 19 z 273

20 2 SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA REGIONU Socioekonomická analýza regionu představuje základní vstupní podklad, stručně specifikující a popisující hlavní vývojové trendy v regionu, jejich očekávaný budoucí vývoj a možný dopad na rozvoj a konkurenceschopnost regionu. Přístup ke zpracování analýzy ekonomické a sociální situace regionu soudržnosti Severozápad vychází ze skutečnosti, že oba kraje tvořící tento region soudržnosti mají pro potřeby vlastního regionálního rozvoje zpracovány základní rozvojové dokumenty, které jsou postaveny na rozsáhlých a detailních analýzách vymezujících všechny sféry socioekonomického života v regionech (Programy rozvoje Karlovarského a Ústeckého kraje, Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje). Analýza ekonomické a sociální situace ROP Severozápad staví na těchto detailních analýzách a využívá jejich dat a údajů pro formulaci analytických závěrů pro účely vlastního ROP Severozápad. Socioekonomická analýza regionu je rozčleněna do několika kapitol, specifikujících postavení regionu jak v rámci ČR, tak v rámci EU jako celku. Pro jednotlivé oblasti analyzované v kapitolách jsou rovněž identifikovány a specifikovány hlavní vnitroregionální disparity, ovlivňující současnou i budoucí celkovou konkurenceschopnost regionu v rámci globálního prostředí. Analytické závěry pak tvoří východisko pro formulování SWOT analýzy a následně i strategie ROP Severozápad. Řídící orgán ROP Severozápad preferuje širší pojetí analytické části, které umožní komplexní a vyčerpávající pohled na socioekonomickou situaci v regionu soudržnosti Severozápad. Analytická část tak komplexně identifikuje problémy regionu Severozápad, z nichž pouze některé mohou být řešeny v rámci ROP Severozápad. Ostatní identifikované problémy mohou být řešeny prostřednictvím ostatních operačních programů nebo národních dotačních titulů. 2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA REGIONU Region soudržnosti Severozápad je situován ve střední Evropě na hranici České republiky a Spolkové republiky Německo. V rámci České republiky sousedí s regiony Jihozápad, Střední Čechy a Severovýchod, na severu a západě potom se Svobodným státem Sasko a Svobodným státem Bavorsko (SRN). Následující souhrnná tabulka uvádí základní charakteristiky regionu soudržnosti Severozápad, České republiky a rovněž také srovnání uvedených ukazatelů se zeměmi EU (25). Pro srovnání byly využity především hlavní makroekonomické ukazatele, které dokládají současný stav v regionu soudržnosti Severozápad. Strana 20 z 273

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 VERZ E K 1. LIST O P ADU 20 11 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽNOST I ST ŘEDNÍ ČECHY Obsah Úvod... 7

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 verze září 2013 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 9 ÚVOD... 12 1 SOUČASNÁ

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

Praha, prosinec 2003. Schválená verze

Praha, prosinec 2003. Schválená verze SPOLEČNÝ REGIIONÁLNÍÍ OPERAČNÍÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIIKY NA LÉTA 2004-2006 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Praha, prosinec 2003 Schválená verze OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1. ÚVOD...8 1.1. HISTORIE PŘÍPRAVY SROP... 8

Více

REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR ŽN O STI STŘ E DN Í ČECH Y

REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR ŽN O STI STŘ E DN Í ČECH Y PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 VER ZE K 26.LIS TOPADU 2010 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR ŽN O STI STŘ E DN Í ČECH Y Obsah Úvod... 7

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013

Regionální operační program NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013 Regionální operační program NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013 19. října 2010 Verze 2.0 ~ 1 ~ Obsah SEZNAM ZKRATEK... 3 1 ÚVOD... 7 2 METODICKÉ A PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ TVORBY ROP SEVEROVÝCHOD...

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 5 POSTUP PŘÍPRAVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014 2020 A DOHODY O PARTNERSTVÍ...

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Připravil Odbor evropských fondů MHMP ve spolupráci s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy 11. prosince 2014 verze 6 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 4. října 2007 OBSAH Prohlášení o spolupráci...4 1 Základní informace o Programu...5 1.1 Územní vymezení Programu...5

Více

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3 III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13 Verze 2.3 Ostrava 21. 6. 2006 OBSAH OBSAH Seznam tabulek Seznam grafů Seznam zkratek Úvod 9 1 Sociálně-ekonomická analýza 10 1.1 Výchozí

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 14. 1. 2011 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských záležitostí

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz 1 Integrovaný plán rozvoje území byl vytvořen prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu Příprava integrované strategie pro Integrovaný plán rozvoje území, reg. č.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR pracovní verze 4.1 ze dne 03. 12. 2013 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více