Porovnání systémů řízení rodinných firem a firem ne-rodinného typu v důležitých otázkách businessu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porovnání systémů řízení rodinných firem a firem ne-rodinného typu v důležitých otázkách businessu"

Transkript

1 Porovnání systémů řízení rodinných firem a firem ne-rodinného typu v důležitých otázkách businessu Eliška Zoubková Fakulta podnikatelská, VUT v Brně, Kolejní 2906/4, Brno, Anotace Příspěvek se zabývá hledáním podstaty rozdílnosti rodinných firem s firmami ne-rodinného typu. Srovnává tyto dvě skupiny v podstatných rysech podnikání, jež mohou činit rodinnou firmu z hlediska efektivity řízení úspěšnější než je tomu u ostatních firem. Klíčová slova Rodinná firma, specifické zdroje rodinných firem, řízení rodinných firem, srovnání rodinných a ne-rodinných firem, výkonnost rodinné firmy, nepotismus Abstract The paper deals with searching for the fundamental discrepancy between family and non-family firms. It compares two groups of firms in essential questions of business, which can make the family firm more efficient in comparison to non-family firms. Keywords Family business, family firm s specific resources, governing family firm, comparision of family and non-family firms, performance of family firm, nepotism

2 Úvod Kde vlastně končí hranice normální firmy a začíná rodinná firma? Není to pouze uměle vykonstruovaný fenomén moderní doby? Co je podstatným znakem, který dělá firmu rodinnou? Je vůbec nutno rozlišovat firmy dle toho, kolik rodinných příslušníků spolu pracuje? To všechno jsou otázky, které se v problematice v souvislosti s rodinnými firmami často opakují. Firma jako firma bez ohledu na to, kolik příbuzných spolu pracuje, je stejně obtížné řídit firmu ve vlastnictví jedné osoby, jedné rodiny, či skupiny nezávislých investorů. Stejně tak je pro všechny firmy obtížné zvolit ten správný produkt či službu, najít rovnováhu mezi náklady a výnosy, oslovit zákazníka, vybudovat jméno firmy a tržní pozici. Výše řečené platí až do té chvíle, kdy se v podnikání potkají jako spolupracovníci příbuzní. Role z prostředí rodinného zázemí se začínají míchat s rolemi uvnitř firemního prostředí a vznikají konflikty. A právě přítomnost rodiny na firemní poli činí z úplně obyčejné firmy něco speciálního a otvírá prostor pro výzkum chování těchto rodinných firem. Cíl příspěvku a použitá metodologie Cílem příspěvku je analýza stavu poznání v oblasti srovnávacích studií a výzkumů dvou skupin firem na jedné straně firem, které (dle níže uvedené definice) je možno pokládat za firmy rodinné, na straně druhé firmy, které není (vice versa) možno považovat za rodinné firmy, tedy firem ne-rodinných. Celý příspěvek byl zpracován formou rešerše zahraničních výzkumných publikací autorů, jež se dlouhodobě zajímají o problematiku managementu rodinných podniků. Příspěvek je součástí souboru příspěvků zpracovaných obdobným rešeršním způsobem zabývajících se různými problémy, na které lze narazit při managementu rodinné firmy, Takto získané poznatky pak mají v blízké budoucnosti položit teoretický základ mé disertační práci na téma Efektivní systémy řízení malých rodinných firem. Výše popsané zdroje byly čerpány z elektronických databází typu Emerald, Proquest, ScienceDirect, aj. Teoretický stav poznání definice základních pojmů V následujících několika odstavcích budou definovány základní pojmy, jež tvoří teoretický rámec celého příspěvku. Rodinná firma Jednoduše definováno, rodinná firma je jakýkoliv podnik, ve kterém je většina vlastnických práv nebo kontrola v rámci rodiny, a kde dva či více rodinných příslušníků se přímo podílí na chodu firmy. Rodinný podnik je komplexní, duální systém sestávající se ze dvou prvků rodiny a firmy; rodinní členové vtáhnutí do podnikání jsou součástí systému podnik a současně součástí sytému rodina. Tyto dva systémy se překrývají. V těchto překryvech mohou vznikat konflikty, a to z toho důvodu, že každý z těchto dvou systémů má vlastní pravidla, rozdělené role a požadavky. Například, systém

3 rodina je vysoce emocionální, upravuje vztahy a oplácí loajalitu láskou a péčí. Do tohoto systému se vstupuje narozením a členství je trvalé. Role, kterou má dané osoba v rodině otec/manžel, žena/matka, dítě/bratr/sestra s sebou přináší jistou odpovědnost a očekávání. Navíc, rodiny mají svůj vlastní styl komunikace a řešení konfliktů, který léta zlepšovali. Tyto styly mohou být dobré pro řešení různých situací v rámci rodiny, ale nejsou tím nejlepším způsobem řešení konfliktů v rámci podniku. [Bowman-Upton 1991] Z různých definic rodinné firmy lze vysledovat následující prvky, ve kterých se autoři shodují: Příbuzní (jediný vlastník) kontrolují podstatnou část podniku. Ve firmě existuje skupina osob, které jsou spřízněny. Rodinní příslušníci figurují v představenstvu. Odcházející výkonný ředitel je spřízněn s nově příchozím výkonným ředitelem. Pro účely tohoto příspěvku použiji obecnější podobu definice rodinné firmy: Rodinný podnik je společnost vlastněná, kontrolovaná a řízená členy jedné nebo několika rodin. Ne-rodinná firma Ne-rodinné firmy jsou definovány jako firmy, které sami sebe nepovažují za rodinou firmu, a ve kterých rodina nemá majoritní vlastnický podíl. [Westhead 1997]. Nepotismus Dalším pojmem často skloňovaným převážně ve vztahu k rodinným firmám je pojem nepotismus. Nepotismus lze v podnikatelské terminologii definovat jako ochranu, či lépe řečeno upřednostňování příbuzných nebo přátel před ostatními zaměstnanci rodinného podniku. Nepotismus je patrný zejména při náboru rodinných příslušníků do firmy s tím, že jsou tito upřednostňováni oproti stejně (či více) kvalifikovaným žadatelům, kteří nejsou v příbuzenském poměru se zakladatelem firmy nebo jejím nástupcem. Nepotismus v rodinné firmě se vyznačuje také rychlejším kariérním růstem příbuzných v porovnání s ostatními zaměstnanci, nastavením nestejných metrik pro odměňování obou skupin, atd.v mnoha malých rodinných firmách je pak termín nepotismus synonymem pro pojem následnictví. Srovnání rodinných firem a ne-rodinných firem v podstatných rysech každého businessu Pokus o srovnání rodinných firem s firmami nerodinného typu může být velmi komplikovaný. Při srovnávání rodinných a nerodinných firem totiž můžeme dosahovat různých výsledků napříč různými podnikatelskými prostředími. Abychom dostali srovnatelná data vypovídající o případných rozdílnostech mezi těmito dvěma skupinami firem, je potřeba porovnávat jen takové firmy, které jsou si svým charakterem podobné. Do těchto charakteristik, umožňující efektivní srovnání skupiny ne-rodinných a rodinných firem pak patří velikost firmy, stejné či obdobné zaměření podnikatelských aktivit, počet zaměstnanců, obrat, územní působnost srovnávaných firem, aj.

4 Porovnáním těchto dvou skupin firem se v různých zemích zabývali různí autoři. Při srovnávání výsledků studií z různých částí světa však vyvstal další problém - nehomogenní výsledky plynoucí z těchto studií. Tyto rozdíly byly především způsobeny různými dynamikami jednání jednotlivých kultur. Proto vyvstala nutnost srovnání rodinných firem napříč různými národy a kulturami [M. Smith, 2008]. Na základě několika studií je možno identifikovat následující rozdílnosti dvou srovnávaných skupin: 1) Rozdílnosti plynoucí z absence jedinečných zdrojů V rodinné firmě lze na rozdíl od činnosti firem ne-rodinného typu identifikovat pět jedinečných zdrojů, které může rodinná firma při své činnosti využívat a jež není možno nalézt ve firmách ne-rodinného typu. David Sirmon a Michael Hitt [Hitt a Sirmon, 2003] objevili, že úspěch rodinných firem je úzce svázán s tím, jak dobře podnik řídí pět specifických zdrojů, jež má každá rodina k dispozici. Těmito zdroji jsou: Lidský kapitál pokud je soubor dovedností různých členů rodiny řízen jako stále se doplňující skladiště znalostí, s jasnou dělbou práce, pravděpodobnost úspěšných zdokonalování je obrovská. Sociální kapitál rodinní členové přinášejí do podniku cenný společenský kapitál ve formě vytváření sítě a dalších vnějších vazeb, které doplňují soubor znalostí členů organizace. Vytrvalý (trpělivý) kapitál rodinné firmy obvykle disponují vytrvalým kapitálem ve formě majetku a dluhového financování od členů rodiny. Rodinné vztahy mezi investory a manažery tak snižují nebezpečí likvidace podniku. Kapitál schopnosti přežít rodinné podniky musí řídit svůj kapitál spočívající ve schopnosti přežít, tedy ochotu rodinných členů pracovat bez výdělku nebo poskytnout půjčku v nouzi proto, aby podnik nezkrachoval. Nižší náklady na kontrolu rodinný podnik se musí snažit zvládnout svoji schopnost snižovat náklady na dozor. V ne-rodinných podnicích tyto náklady zahrnují položky na speciální účetní programy, zabezpečovací zařízení, vnitřní směrnice, právní dokumenty a další mechanizmy, jež zajišťují snížení nebezpečí krádeže (či průmyslové špionáže), monitorují výkon a pracovní zvyky zaměstnanců. Právě rodinné firmy pak mohou minimalizovat (či úplně eliminovat) takové náklady, protože zaměstnanci a manažeři firmy (kteří jsou obvykle z řad rodinných příslušníků) si mohou díky rodinným vztahům navzájem důvěřovat. Ujasnění si těchto výjimečných rodinných zdrojů a jejich včlenění do dobře sladěného řízení firmy a její strategie, může velmi zvýšit šance podniku uspět mezi podniky, jež nejsou spojeny rodinnými vztahy. 2) Rozdílnosti plynoucí z různých zájmů vlastníků firmy (shareholders) a agentů osob pověřených vedením firmy [Gedajlovic a Shapiro, 1998 v Smith 2008] Dle této teorie chtějí vlastníci firmy maximalizovat svoje zisky, zatímco agenti mají sobecký zájem se angažovat na aktivitách, které si nekladou za cíl maximalizaci zisku společnosti (např. uspokojit zákazníka, investovat, spekulovat, vyvinout nový produkt, aj.). Dle této teorie je výkonnost firmy v určitém měřítku přímo závislá na schopnosti vlastníka firmy efektivně kontrolovat a monitorovat činnosti osob pověřených vedením firmy. Náklady na kontrolu těchto aktivit jsou pak nazývány jako agenturní náklady.

5 V rodinných firmách je pak dle výše uvedené definice minimální (či žádný) stupeň oddělení (rozlišení) mezi vlastníkem a osobou, která vede firmu. Z pohledu úspory nákladů na kontrolu činnosti agentů je pak možno vyslovit domněnku, že jsou rodinné firmy ziskovější než firmy nerodinného typu. A co víc, osobní a emocionální angažovanost rodinných členů v rodinné firmě - zdroji veškerého rodinného blahobytu - má taktéž velký vliv na ziskovost firmy. 3) Rozdílnosti plynoucí z různých orientací obou skupin firem na růst a přístupu k exportu Orientace rodinných firem na růst ve srovnání s postojem k růstu ne-rodinných firem je dalším možným zdrojem rozdílností mezi těmito dvěma skupinami. Vlastníci firem chtějí pokud možno co nejdéle zachovat nezávislost a udržet kontrolu v jádru rodiny. Na rozdíl od vlastníků firmy, pro osoby pověřené vedení firmy (manažery) znamená růst možnost vyšších mezd či případného povýšení. Taktéž snaha vlastníka firmy uvést společnost na burzu je v porovnání s firmami ne-rodinného typu daleko nižší, případně nulová [Daily a Dollinger 1992, v Smith 2008]. Podle Gravese a Thomase [Smith 2008] je orientace rodinných firem na export daleko nižší než je tomu u ne-rodinných firem. To je způsobeno právě menší orientací rodinných firem na růst, nižší angažovaností rodinných firem sdružovat se v různých sítích, jejich vyšší averzí k riziku a preferenci žít v blízkosti svých provozoven. Rodinné firmy mývají také daleko častěji sklony podřizovat své rozhodnutí tradici vedení minulých vlastníků a co možná nejméně měnit to, co ve firmě funguje již druhou, pátou, osmou generaci. 4) Rozdílnosti plynoucí z výběru a zapracování budoucího vedení firmy Předat podnik a je jedno zda tím podnikem je rodinná firma či nikoliv je výzva, které musí čelit každý kdo opuští vedení firmy. Tento složitý proces v sobě zahrnuje mnoho důležitých detailů, emocí a samozřejmě stojí i nemalé peníze a čas. Předat podnik příbuznému může být obzvláště složitá záležitost, zvláště s přihlédnutím na fakt, že špatná volba může nenapravitelně poškodit celý podnik, ale i ovlivnit budoucí chod samotné rodiny. Předání firmy nástupci není krok, který se dá odbýt rychle. Pokud se jedná o nerodinnou firmu, bývá obvykle nástupce zvolen čistě pragmaticky na základě dřívějších pracovních zkušeností, doporučení, po složitém výběrovém procesu. Oproti tomu výběr nástupce při předávání rodinné firmy postrádá mnohdy prvky racionálního myšlení, proces probíhá emotivně, nevybírá se vždy objektivně nejvhodnější a nejschopnější kandidát, málokdy připadá v úvahu, že nástupcem by byla zvolena osoba mimo kruh rodiny. Do výběru nástupce pak zasahuje fenomén jménem nepotismus, kdy jsou upřednostňováni příbuzní před ostatními ne-rodinnými zaměstnanci. Příprava člena rodiny na převzetí řízení rodinné firmy vyžaduje mnoho času i trpělivosti od všech zainteresovaných stran. V ideálním případě spolu současný i budoucí majitel firmy pracují bok po boku dlouhá léta, jsou předávány klíčové podnikatelské dovednosti, znalosti o zákaznících, dodavatelích i produktu, aj. V předávání ne-rodinné firmy nebývá obvyklé, že by spolu současný i budoucí manažer dlouhodobě spolupracovali na předání vedoucích aktivit.

6 Závěrem Rozdíly mezi firmami spojenými prací příbuzných a firmami ne-rodinného typu existují záleží na konkrétním faktoru businessu, který je srovnáván, jak dalece či blízko jsou do sebe dvě výše srovnávané skupiny. Na základě těchto poznatků je však možno říci, že právě tyto rozdíly mohou být zdrojem efektivit v řízení rodinných firem a činit tak rodinnou firmu konkurenceschopnější. Avšak, na druhou stranu, rodinnou firmu je nutno řídit jako specifické uskupení řídit systém rodina, řídit systém podnik, řídit vztahy mezi příbuznými, koordinovat spolupráci příbuzných s ostatními zaměstnanci ne-rodinného typu, vybrat vhodného nástupce a přichystat rodinnou firmu na mezigenerační výměnu vedení, atd. To vše jsou specifické problémy, které jiné než-li rodinné firmy nemusí nikdy řešit. Rodinné firmy mají v ekonomickém systému nepostradatelný vliv v EU tvoří většinu všech firem, jsou významným přispěvatelem na HDP a vytváří pracovní příležitosti. Proto je nutno rodinným firmám věnovat veškerou pozornost, kterou si právem zaslouží Seznam použitých zdrojů ARONOFF, C. Rules for nepotism - Family Business - Column. Nation's Business. Jan [cit ]. BOWMAN-UPTON, N. Transferring Management in the Family-Owned Business. Institute for family business: USA, Emerging Business Series. JORISSEN, A. Differences between family and non-family firms: The impact of different research symplex with increasing elimination of demographic Hample differences. Belgie: University of Antwerp, MAURY, B. Family ownership and firm performance: Empirical evidence from Western European corporations. Journal of Corporate Finance. 12/2006, str MORRIS, K. Keeping it "all in the family:" does nepotism in the hiring process really benefit the beneficiary? USA: Journal of Leadership & Organizational Studies, January NICHOLSON, N. Evolutionary Psychology and Family Business: A New Synthesis for Theory, Research, and Practice. Family Business Review, 21(1), PHAN, H. Philip. Corporate Governance and Management Succession in Family Business. 33s. New York [New York, USA]: Rensselaer Polytechnic Institute, SIRMON, D., HITT, M. Managing Resources : Linking Unique Resources, Management and Wealth Creation in Family Firms. Entrepreneurship Theory and Practice. 2003, vol. 27, no. 4, s SMITH, Max. Differences between family and non-family SMEs : A comparative study of Australia and Belgium. Journal of Management and Organization. 2008, vol. 14, is. 1, s Differences Between Family and Non-Family SMEs [online].c2009, datum poslední revize [ ]. Dostupné z [http://jmo.econtentmanagement. com/archives/vol/14/issue/1/article/2022/differences-between-familyandnonfamily-smes]

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Josef Hájek Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce 2015 Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce Josef Hájek VYSOKÁ

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Diplomová práce Bc. Karolína Hermánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá neziskovou organizací DOMINO cz, o.s. Teoreticky se věnuje neziskovým organizacím, jejich

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU MANAGEMENT AND FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU MANAGEMENT AND FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení a motivace pracovníků v ICT společnosti Autor BP: Jan Rys Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

Pracovní spokojenost zaměstnanců. Miroslava Gigimovová

Pracovní spokojenost zaměstnanců. Miroslava Gigimovová Pracovní spokojenost zaměstnanců Miroslava Gigimovová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovní spokojenosti zaměstnanců a v souvislostí s ní také úrovní vybavenosti

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace

Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace Bankovní institut vysová škola Praha Katedra Financí a Účetnictví Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace Diplomová práce Autor: Irena Trefná Finance/Finance a hospodaření územní

Více

MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU V LŮŽKOVÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU V LŮŽKOVÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Bc. Markéta Zabloudilová Studijní obor: Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO

Více

Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o.

Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. , Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. Michaela Ždánská Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. Hlavním cílem je

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Brigita Brejchová Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce 2013 Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více