Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce rodinné politiky města Hodonína"

Transkript

1 Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne

2 Úvod Souãasná situace rodin v Hodonínû Rodina a její Ïivot je jako mikrokosmos svûta. Hodnoty jako síla vazby, intimita, autonomie, dûvûra v sebe a druhé, schopnost komunikovat, jsou Ïivotnû dûleïitá témata, na kter ch závisí kvalita na eho Ïivota. Právû rodina je tím prostorem, ve kterém dochází k formování osobnosti ãlovûka, prostorem, kde se vytváfií lidsk kapitál, místem v chovy a místem, kde se pokládají základy budoucích generací. Na tom, jak rodina prosperuje, závisí udrïiteln rozvoj na í spoleãnosti, rozvoj kulturní, sociální i ekonomick. Pfies tuto velkou hodnotu, kterou má rodina v tom nej ir ím slova smyslu, musíme konstatovat, Ïe ãeská rodina slábne. Spolu s ní dochází k oslabování soudrïnosti jejich jednotliv ch ãlenû. Postavení Ïen a dûtí je zranitelnûj í neï dfiíve a to do té míry, Ïe nûkteré dûti se nenarodí vûbec, jiné se narodí, ale do pomûrû, které je pfiedem obírají o jejich Ïivotní ance, kter ch se dostává jejich Èastnûj ím vrstevníkûm. V posledních letech jsme svûdky toho, Ïe se ve vefiejné a sociální politice zaãínají prosazovat zmûny, které vycházejí ze starého známého a vûãnû platného tvrzení, Ïe bez soudrïné rodiny nebude soudrïná spoleãnost, Ïe lidé, jejichï základní oãekávání a touhy nebudou ve zdravé fungující rodinû dostateãnû naplnûny, budou ménû spokojeni se sv m Ïivotem, coï pak pfiiná í spoleãnosti dodateãné vysoké náklady a to jak v rovinû ekonomické, tak sociální i emociální. Koncepce rodinné politiky mûsta Hodonína vychází z dûleïitého dokumentu, kter m je Rodinná politika Jihomoravského kraje a shoduje se s ní ve v ech jejich dûleïit ch oblastech, které se Jihomoravsk kraj rozhodl podporovat ve v ech obcích. Struktura dokumentu kopíruje Koncepci rodinné politiky kraje a odpovídá vytãenému cíli, kter m je podpora systémového pfiístupu k opatfiením rodinné politiky. Vychází a reaguje na základû zhodnocení souãasné situace rodin v Jihomoravském kraji a svou optiku je tû dále zaostfiuje na aktuální zhodnocení situace rodin ve mûstû Hodonínû. Vûfiíme, Ïe se tento materiál stane dobr m kompasem pro v echny stávající i budoucí vefiejné ãinitele mûsta Hodonína, díky kterému bude nastartován dlouhodob rûst a rozvoj v této klíãové a prioritní oblasti a postupnû tak zvrátí negativní trendy, které nepfiíznivû ovlivàují Ïivot hodonínsk m rodinám. Mgr. Martin Bu ina Bc. Michaela Klepáãová Pfii hodnocení byly vyuïity údaje ze Sãítání lidu, domu a bytû (SLDB), tj. údaje z roku 1991, 21 a v nûkter ch pfiípadech i z roku 211. Struktura podle rodinného stavu Struktura celkové populace podle rodinného stavu se v Hodonínû mírnû li í od struktury krajské populace. Rozdíly jsou patrné zejména v zastoupení vdan ch a Ïenat ch, kter ch je v Hodonínû o 3 procentní body ménû ve srovnání s krajskou populací, v níï je zase o 3 procentní body ménû rozveden ch. To by mohlo svûdãit o vy í rozvodovosti v Hodonínû. % 8% Hodonín 7% 7% 1% 38% 37% Jihomoravsk kraj 45% 48% Podobné rozdíly ve struktufie dle rodinného stavu jsou i mezi muïi a Ïenami v Hodonínû. V znamnûj í odchylky ve struktufie dle rodinného stavu lze najít ve vy ím podílu ovdovûl ch Ïen. Podíl svobodn ch muïû je v Hodonínû vy í neï svobodn ch Ïen (cca o 1 muïû). Bûhem posledních 1 let v raznû poklesl poãet Ïenat ch muïû a vdan ch Ïen asi o 12 osob u kaïdého pohlaví. Evidentnû více je Populace dle rodinného stavu muži svobodní Ïenatí rozvedení ovdovûlí k k k Populace dle rodinného stavu 211 svobodní vdané, Ïenatí rozvedení ovdovûlí rozveden ch Ïen neï rozveden ch muïû, toto pfietrvává od roku 21 dosud. Populace dle rodinného stavu ženy svobodné vdané rozvedené ovdovûlé k k k

3 4 Struktura obyvatelstva podle vûku V raznûj í rozdíly lze nalézt v pohlavní struktufie, kde v Hodonínû je vy í zastoupení muïû od do 14 let o 161 muïû v roce 1991, o 154 muïû v roce 21, o 67 muïû v roce 211. Ve vûkové hranici od let je zajímavostí, Ïe v roce 1991 a v roce 21 bylo více Ïen (o 26 Ïen v roce 1991 a o 96 Ïen v roce 21, pfiitom pomûr obou pohlaví se bûhem tohoto období srovnával) a v roce 211 se pomûr témûfi zcela vyrovnal o 3 muïe více neï Ïen. Obyvatelstvo dle vûku Obyvatelstvo dle věku celkem muïi Ïeny celkem muïi Ïeny celkem muïi Ïeny 14 let let 65 a více let (vã. nezji tûno) Rodiny dle sàatkovosti, rozvodovosti a potratû Jak je patrné z grafu, byl jedin m rokem, kdy rozvodovost byla vy í neï sàatkovost, rok V té dobû byla také nejvy í potratovost, která se zv ila nejvíce v roce 27 a 29. Nejvíce sàatkû bylo uzavfieno v letech 2, 1999 a 25, nejvy í rozvodovost byla v letech 1998, 23 a 26. Z toho lze vyvodit, Ïe vy í sàatkovost se v rozvodovosti mohla projevit za 3-4 roky. Nejvy í procentní podíl mezi sàatky a rozvody byl, jak uï bylo uvedeno v e, v roce 1998, následnû v roce 23, 21 a 24. Dobr m znamením je, Ïe rozvodovost od roku 26 znatelnû klesá a to i pfies skuteãnost, Ïe stejn trend nelze vypozorovat u uzavírání sàatkû k k k SÀatky Rozvody Potraty Struktura domácností Mezi roky 1991 a 21 se u cenzov ch domácností zv ilo jak zastoupení jednoãlenn ch tak i dvouãlenn ch domácností. Mírnû vzrostl i podíl dvou a tfiíãlenn ch domácností. Toho bylo samozfiejmû dosaïeno na úkor sníïení podílu domácností se ãtyfimi a více ãleny, které v roce 1991 tvofiily tfietinu cenzov ch domácností a v roce 21 uï pfiedstavovali necelou ãtvrtinu. Cenzové domácnosti podle počtu členů Hodonín 18% 21% 24% 4% 7% SLBD % 2% 3% SLBD 21 27% 23% a více Mezi lety 1991 a 21 se v Hodonínû zv il poãet cenzov ch domácností 1) o 5%. Negativní v voj je zaznamenán u poãtu neúpln ch rodin, kde dochází k nárûstu, a to jak u neúpln ch rodin bez závisl ch dûtí proti roku 1991, tak zvlá tû u neúpln ch rodin se závisl mi dûtmi. Vliv na tento v voj má rûst rozvodovosti. Nejvût í zmûnou oproti roku 1991 je nárûst poãtu víceãlenn ch nerodinn ch domácností. 18% 2% 5% Jihomoravský kraj 3% SLBD 21 27% a více Hodonín Jmk Typ domácnosti abs. v % abs. v % v % Cenzové domácnosti celkem v tom: úplné rodiny , ,4 57, bez závisl ch dûtí , ,9 7,8 se závisl mi dûtmi , ,6 26,9 neúplné rodiny , 17 15,2 13,5 bez závisl ch dûtí 457 4, ,6 1,7 se závisl mi dûtmi 72 6, ,6 7,8 víceãlenné nerodinné domácnosti 22,2 21 1,9 2,2 domácnosti jednotlivcû , ,4 27,3 z toho bydlící samostatnû ,3.. 2,7 1) Cenzová domácnost je tvofiena z osob spoleãnû bydlících v jednom bytû na základû jejich pfiíbuzensk ch nebo jin ch vztahû v rámci jedné hospodafiící domácnosti. Je to základní jednotka, která se uï dále neãlení. Rozli ují se ãtyfii základní typy cenzov ch domácností: domácnost rodinná úplná rodina (manïelsk pár respektive souïití druha a druïky tzv. faktické manïelství bez dûtí nebo s dûtmi), domácnost rodinná neúplná rodina (jeden z rodiãû s alespoà jedním dítûtem), víceãlenná nerodinná domácnost (dvû nebo více osob pfiíbuzn ch i nepfiíbuzn ch, spoleãnû hospodafiících, ktefií netvofií rodinnou domácnost) a domácnost jednotlivce. 5

4 Prognózy ve v voji poãtu cenzov ch domácností do roku 23 v Jihomoravském kraji V rámci pfiijat ch pfiedpokladû bude pfii stagnaci poãtu obyvatel pfiib vat cenzov ch domácností zhruba do roku 22 a poté dojde k mírnému poklesu. Bude to zpûsobeno hlavnû dlouhodob m úbytkem poãtu úpln ch rodinn ch domácností se závisl mi dûtmi (mal vzestup do roku 21 je opoïdûn projev reprodukãní aktivity roãníkû demografické vlny 7. let). Naproti tomu bude i pfii poklesu intenzity manïelského (partnerského) souïití star ích poãetnû silnûj ích generací neustále pfiib vat úpln ch rodinn ch domácností bez závisl ch dûtí (tj. bez dûtí vûbec, pomaleji s nezávisl mi dûtmi), které se stanou ãastûj ím zpûsobem Ïivota i ve vûku nad 75 8 let. Kolem roku 21 dosáhl vrcholu poãet neúpln ch rodinn ch domácností se závisl mi dûtmi, poté se zaãal sniïovat úmûrnû tomu, jak vysychal zdroj jejich vytváfiení ze stále niï ích poãtû úpln ch rodin se závisl mi dûtmi. Pomûrnû rychle se bude zvy ovat poãet ostatních víceãlenn ch domácností, tj. neúpln ch rodinn ch domácností bez závisl ch dûtí a ostatních, typu prarodiã s nezávisl m vnukem, dva sourozenci, partnerské svazky osob stejného pohlaví aj., ãásteãnû z tlakû vzniklé sociální situace. Poãet domácností jednotlivcû by se mûl podle na ich v poãtû zv it bûhem tfiiceti let témûfi o 4 tisíc na více neï 1,6 miliónu, a to hlavnû vlivem rostoucího poãtu osob ve vy ím vûku, pfies urãitou uï naznaãenou redukci. V sledky sãítání 21 o domácnostech a s nûkter mi metodick mi zmûnami naznaãily dlouhodobé následky zmûn demografického chování jiï v období pfied jeho stabilizací. Také proto jsou oãekávány men í zmûny poãtû jednotliv ch typû domácností v období V dal ích dvou desetiletích se projeví zvlá tû dûsledek situace, Ïe podstatnû niï í poãty potenciálních rodiãû (roãníky 1996 a dal í) budou mít jiï ve druhé generaci niï í poãty dûtí. Sekundárnû se budou sniïovat také poãty neúpln ch rodinn ch domácností se závisl mi dûtmi. Dále porostou poãty ostatních víceãlenn ch cenzov ch domácností. UdrÏí se v ak i pfii uvaïované sociální redukci vysoké pfiírûstky domácností jednotlivcû. Populaãní v voj Poãet obyvatel mûsta Hodonína se v roce 21 pohyboval okolo 25 4 osob, coï je zhruba o 5 tisíc osob ménû ve srovnání s rokem Poãet obyvatel tak ve sledovaném období klesal. Na tomto stavu se podílí nejen pfiirozen pfiírûstek, kter v letech byl spí e pfiirozen m úbytkem, neboè v tûchto letech poãet zemfiel ch pfievy oval poãet Ïivû narozen ch. Poãet obyvatel mûsta Hodonína se sniïuje také kvûli migraci, kdy s v jimkou let 1992 a 1993 bylo migraãní saldo záporné. V roce 21 se pokles poãtu obyvatel zmírnil, pfiirozen pfiírûstek je sice kladn, ale nedokáïe kompenzovat ztráty zpûsobené migrací, pfiestoïe migraãní úbytky se toho roku oproti letûm pfiedchozím sníïily. Poãet Ïivû rozen ch dûtí v letech v raznû poklesl (41 dûtí v roce 1991 na 233 Ïivû narozen ch dûtí v roce 1996), v letech 1997 a 1998 do lo k mírnému nárûstu. VÛbec nejniï í poãet narozen ch dûtí v prûbûhu jednoho roku bûhem uplynul ch 2 let byl zaznamenán v letech 21 a 23, kdy se narodilo pouze 21 dûtí. Od té doby se poãet narozen ch dûtí zvy uje. Poãet zemfiel ch s v jimkou roku 1991 nepfiekroãil 3 osob. Pohyb obyvatel ve vybraných letech ( ), Hodonín * poãet pfiirozen pfiistû- vystû- saldo celkov rok obyvatel narození zemfielí pfiírûstek hovalí hovalí migrace pfiírûstek sàatky rozvody potraty * poãet obyvatel k

5 Vûcná ãást Bydlení jako nezbytná Ïivotní podmínka dobfie fungující rodiny Sociální práce jako nástroj pfiedcházení sociálnímu vylouãení Jak jiï bylo na zaãátku zmínûno, koncepce rodinné politiky mûsta Hodonína vychází z koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje, tedy i jednotlivá opatfiení, cíle a rozsahy podpory kopírují jednotlivá opatfiení. Opatfiení 1: Podpora vytváfiení vhodn ch Ïivotních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváfiení prostfiedí pfiíznivého rodinû Cíl: Cílem podpory je nabídnout takovou formu a rozsah podpory a pomoci, které prospívají soudrïnosti rodiny a souãasnû respektují její autonomii. Podpora kraje a tím i podpora mûsta Hodonína roz ifiuje státní sociální podporu rodiny a dot ká se jednotliv ch Ïivotních fází rodiny. Podpora rodiny nepomáhá jen ke zvládání nárokû kladen ch na Ïivot v rodinû, ale pomáhá vytváfiet i hodnoty, z nichï ãerpá celá spoleãnost. Rozsah podpory: Podpora je urãena místním subjektûm a neziskov m organizacím, které pracují s konkrétními cílov mi skupinami. Popis opatfiení: Opatfiení zahrnuje podporu ve ker ch vnûj ích podmínek Ïivota rodin vyjma specifick ch oblastí popsan ch v opatfieních pod body 2,3,4. Jedná se o: finanãní podporu neziskov ch pro-rodinn ch organizací, nepfiímou finanãní podporu v podobû slev pro rodiny, dotace do infrastruktury zohledàujících potfieby ãlenû rodin v závislosti na jednotliv ch Ïivotních fázích, smûfiování dotaãní podpory do oblasti vzdûlávacích programû pro rodiny Opatfiení v oblasti materiální pomoci Slevy pro rodiny Dotaãní programy na podporu pro-rodinn ch aktivit 1.2. Opatfiení v oblasti rozvoje infrastruktury Rozvoj bezbariérovosti a prûchodnosti obce Rozvoj specifické infrastruktury: místa pro pfiebalování a krmení dûtí na vefiejn ch místech Rozvoj dopravní obsluïnosti Rozvoj cykloturistiky v Hodonínû a okolí Rozvoj dûtsk ch hfii È apod. Opatfiení 2: Sluãitelnost zamûstnání a rodiny Cíl: Cílem podpory je umoïnit rodiãûm sladûní pracovního a rodinného Ïivota, aniï by museli rezignovat na své rodiãovství nebo na svou profesní realizaci. Smyslem podpory je tedy motivovat zamûstnavatele k zohledàování zájmû zamûstnancû/zamûstnankyà jako rodiãû na stranû jedné a na stranû druhé podporovat udrïení zamûstnatelnosti peãujících rodiãû na trhu práce. DÛvodem podpory není vyrovnání u l ch nákladû pfii zamûstnávání peãujícího rodiãe, ale ocenûní pozitivního vlivu rodinného Ïivota na v kon zamûstnance a zamûstnankynû. Rozsah podpory: Podpora je urãena v em subjektûm trhu práce vãetnû vzdûlávacích institucí. Popis opatfiení: Opatfiení zahrnuje podporu aktérû trhu práce zamûstnavatelû i zamûstnancû s cílem vytvofiení vyváïen ch podmínek pro realizaci svobodné volby zapojení rodiãû na TP a souãasnû pfiispívajících k pohledu na rodinu a profesní sféru jako rovnocenné zdroje spoleãenské prosperity. Jedná se o: podporu realizace auditû ãi labellingov ch (certifikaãních) soutûïí, zavádûní flexibilních pracovních úvazkû, alternativních forem zamûstnání a dal ích kolení zamûstnancû, aktivity motivující k sebevzdûlávání, k prohlubování dovedností získan ch prací pro rodinu, k schopnosti sebeprezentace na trhu práce a k respektu vûãi zájmûm zamûstnavatelû, které umoïàují opûtovn návrat na trh práce, podporu inovativních forem péãe o dûti umoïàující peãujícím rodiãûm opûtovn návrat na trh práce (firemní kolky, denní matka/otec) Opatfiení v oblasti podpory zamûstnavatelû Mediální podpora firem úãastnících se auditû a soutûïí motivujících k tvorbû pro-rodinného klimatu v zamûstnání (audit Zamûstnání a rodina, soutûï Spoleãnost pfiátelská rodinû apod.) Podpora kolení zamûstnancû a zamûstnavatelû 2.2. Opatfiení v oblasti podpory peãujících rodiãû Podpora organizací poskytujících programy pro rodiãe Podpora inovativních forem péãe o dûti Podpora poradenství v oblasti sluãitelnosti rodiny a zamûstnání 8 9

6 Opatfiení 3: Podpora sluïeb pro rodiny Cíl: Podporovat sluïby napomáhající plnûní funkcí rodiny aniï by byla dotãena její autonomie. Podporovat sluïby poskytující odbornou a specializovanou pomoc rodinám v psychosociální krizi a rodinám dysfunkãním, bránit sociálnímu vylouãení takov ch rodin a jejich jednotliv ch ãlenû. Rozsah podpory: Podpora je urãena v em subjektûm, které se vûnují cel m rodinám i jednotliv m jejím ãlenûm. Popis opatfiení: Opatfiení zahrnuje podporu sluïeb pro rodiny, které doplàují základní rodinnou péãi, kterou je kaïdá rodina schopna zajistit vlastními silami. V chovnou funkci rodiny posilují sluïby urãené k rozvoji partnersk ch vztahû a rodiãovsk ch kompetencí, sluïby posilující zdrav Ïivotní styl, sluïby podporující v chovu k obãanské odpovûdnosti s cílem prevence patologick ch jevû, socializaãní funkci rodiny doplàující sluïby institucionální a neinstitucionální péãe o dûti a podpora mezigeneraãního souïití. Dále opatfiení zahrnuje podporu sluïeb, které zaji Èují podporu a odbornou pomoc rodinám v nepfiízniv ch psychosociálních situacích (osobní, partnerské, rodinné krize) formou odborného poradenství a psychoterapie (individuální, párové rodinné, skupinové) a kvalifikovanou pomoc rodinám dysfunkãním Opatfiení v oblasti podpory sluïeb podporujících rodinné vztahy a partnerské a rodiãovské kompetence Podpora vzdûlávacích a osvûtov ch programû Podpora poradenství a mediaãních sluïeb Opatfiení na podporu ãinností matefisk ch a rodinn ch center Vytvofiení funkãní systémové péãe o ohroïené dûti a jejich rodiãe 3.2. Opatfiení na podporu volnoãasov ch aktivit pro dûti a mládeï v dobû prázdnin Podpora ãinnosti center volného ãasu a dal ích aktivit Podpora volnoãasov ch aktivit, roz ífiení poukázkového systému na nesportovní aktivity Podpora dûtí ze sociálnû slab ch rodin 3.3. Opatfiení na podporu zdravého Ïivotního stylu rodiny Podpora zdraví, vãetnû podpory v chovy k obãanské odpovûdnosti s cílem prevence sociálnûpatologick ch jevû (vytvofiení systému prevence ve v ech kolsk ch zafiízeních mûsta Hodonína) Podpora duchovních, kulturních a volnoãasov ch aktivit (volnoãasové aktivity pro rodiny, setkání rodin, spoleãné rodinné dovolené s programem apod.) 3.4. Opatfiení na podporu mezigeneraãního souïití Podpora inovativních aktivit pro seniory (dobrovolnictví seniorû pfii péãi o dûti) Podpora aktivního zpûsobu Ïivota seniorû Opatfiení 4: Osvûtovû a informaãní ãinnost Cíl: Podporovat informovanost médií a vefiejnosti o v ech aktivitách mûsta na podporu rodiny a spolupráci rûzn ch spoleãensk ch subjektû za úãelem vytváfiení pro-rodinného klimatu ve mûstû Hodonínû. Rozsah podpory: Podpora má celospoleãensk dopad. Popis opatfiení: Opatfiení zahrnuje ve kerou mediální a osvûtovou agendu spojenou s jiï realizovan mi nebo pfiipravovan mi opatfieními na úrovni rodinné politiky obcí. Jedná se o vãasné informování médií a vefiejnosti, propagaci aktivit, programû a sluïeb. Dále je v tomto opatfiení zahrnuto setkávání rûzn ch spoleãensk ch subjektû za úãelem v mûny informací a podpory tvorby pro-rodinn ch opatfiení na úrovni obce Opatfiení na podporu mediální propagace a osvûty Podpora tvorby a údrïby internetov ch stránek Podpora aktualizace katalogu pro-rodinn ch organizací a iniciativ vãetnû nabízen ch programû a sluïeb Podpora tvorby nov ch informaãních materiálû potfiebn ch k vytváfiení pro-rodinného klimatu v obci Úãast Mûsta Hodonína v soutûïi Obec pfiátelská rodinû a projektu Audit rodina a zamûstnání 4.2. Opatfiení v oblasti podpory spolupráce rûzn ch spoleãensk ch subjektû Podpora organizace kulat ch stolû o rodinû Podpora tvorby pro-rodinn ch opatfiení na úrovni obce 1 11

7 Prameny 1. Jihomoravsk kraj, Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje Ministerstvo práce a sociálních vûcí, Koncepce státní rodinné politiky Demografické informaãní centrum, o.s., Situaãní anal za Hodonína âesk statistick úfiad, Kontakt: Mûstsk úfiad Hodonín Odbor sociálních sluïeb Národní tfiída Hodonín 12

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici Schváleno XXXI. sjezdem âssd, Praha, 28. 30. 3. 2003 Obsah: 1. Kdo jsme a kam smûfiujeme...3 1.1. Historické kofieny a zásady

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 17 27. B EZNA 2006 Snûm âmkos na svém zasedání v listopadu 2004 rozhodl o svolání IV. sjezdu âmkos v termínu 7. - 8. dubna 2006. Sjezd se uskuteãní v TOP hotelu Praha v Praze-Chodovû a pro

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU Pavel Bachmann âesk neziskov sektor a pfiíãiny jeho nedostateãné transparentnosti Role neziskového sektoru, kter je nezastupitelnou souãástí

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

Dal í datová podpora populaãním onkologick m registrûm v âr

Dal í datová podpora populaãním onkologick m registrûm v âr p fi e h l e d Dal í datová podpora populaãním onkologick m registrûm v âr INFORMAâNÍ PODPORA ONKOLOGICK CH PROJEKTÒ Z POPULAâNÍCH DATABÁZÍ âeského STATISTICKÉHO Ú ADU CZECH STATISTICAL OFFICE AND ITS

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na 2 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a roãník 12 2006 âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností DT: 330.567.2(437) klíčová slova: diferenciace příjmů výdaje domácností Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností Jana ČERMÁKOVÁ* V oblasti diferenciace pfiíjmû je pro ekonomii zajímavou

Více

FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY

FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY Josef Novotn, Pavel Duspiva Úvod Faktory, které ovlivàují kupní chování spotfiebitelû, jsou pro podniky velice v znamné, protoïe

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

âeské vzdûlání a Evropa

âeské vzdûlání a Evropa âeské vzdûlání a Evropa Strategie rozvoje lidsk ch zdrojû v âeské republice pfii vstupu do Evropské unie Program Phare, projekt ã. CZ 9405-01-03-01 SDRUÎENÍ PRO VZDùLÁVACÍ POLITIKU PRAHA 1999 ZÁKLADNÍ

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

základ civilizace a prosperity

základ civilizace a prosperity základ civilizace a prosperity MAGAZÍN SPOLEČNOSTI PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR Pohled k sousedûm: Na Slovensku uï to dokázali JARO 2012 Obsah Financování dopravní infrastruktury v âeské republice

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

SYSTÉMOVÁ RIZIKA TRHU BYDLENÍ V âr

SYSTÉMOVÁ RIZIKA TRHU BYDLENÍ V âr Economics SYSTÉMOVÁ RIZIKA TRHU BYDLENÍ V âr Petr Sunega, Martin Lux Úvod Dopady hospodáfiské krize na trh bydlení jsou v âr z pohledu mezinárodního srovnání, alespoà prozatím, relativnû mírné [18], [5],

Více

Jednotlivé kapitoly zpracovali:

Jednotlivé kapitoly zpracovali: Jednotlivé kapitoly zpracovali: JUDr. Vladimír Bala, CSc. ãást druhá, kapitola I., oddíl 1.1; ãást tfietí, kapitola I., oddíly 1.5.2 a 1.5.3 JUDr. PhDr. Veronika Bílková, PhD., E.MA ãást první, kapitola

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

Jifií Jan Pensante. Politika a my lení

Jifií Jan Pensante. Politika a my lení Jifií Jan Pensante Politika a my lení Ú V A H Y Z K O N C E 2. T I S Í C I L E T Í Praha 2000 V VOJ PROBÍHÁ NEROVNOMùRNù Jifií Jan Pensante, 2000 Cherm, 2000 ISBN 80-902521-7-6 V voj v rûzn ch ãástech

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou

Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou âíslo 10 ROâNÍK 19 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS 8. PROSINCE 2008 Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou podobou ãasopisu Servis, od ledna 2009 bude ãasopis pouze na internetu. Mûl by také zmûnit

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 MESADA, obãanské sdruïení Na e poslání a cíl Posláním a cílem MESADY je respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem a podporovat je pfii integraci do spoleãnosti. Jak byl rok 2006

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více