Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce rodinné politiky města Hodonína"

Transkript

1 Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne

2 Úvod Souãasná situace rodin v Hodonínû Rodina a její Ïivot je jako mikrokosmos svûta. Hodnoty jako síla vazby, intimita, autonomie, dûvûra v sebe a druhé, schopnost komunikovat, jsou Ïivotnû dûleïitá témata, na kter ch závisí kvalita na eho Ïivota. Právû rodina je tím prostorem, ve kterém dochází k formování osobnosti ãlovûka, prostorem, kde se vytváfií lidsk kapitál, místem v chovy a místem, kde se pokládají základy budoucích generací. Na tom, jak rodina prosperuje, závisí udrïiteln rozvoj na í spoleãnosti, rozvoj kulturní, sociální i ekonomick. Pfies tuto velkou hodnotu, kterou má rodina v tom nej ir ím slova smyslu, musíme konstatovat, Ïe ãeská rodina slábne. Spolu s ní dochází k oslabování soudrïnosti jejich jednotliv ch ãlenû. Postavení Ïen a dûtí je zranitelnûj í neï dfiíve a to do té míry, Ïe nûkteré dûti se nenarodí vûbec, jiné se narodí, ale do pomûrû, které je pfiedem obírají o jejich Ïivotní ance, kter ch se dostává jejich Èastnûj ím vrstevníkûm. V posledních letech jsme svûdky toho, Ïe se ve vefiejné a sociální politice zaãínají prosazovat zmûny, které vycházejí ze starého známého a vûãnû platného tvrzení, Ïe bez soudrïné rodiny nebude soudrïná spoleãnost, Ïe lidé, jejichï základní oãekávání a touhy nebudou ve zdravé fungující rodinû dostateãnû naplnûny, budou ménû spokojeni se sv m Ïivotem, coï pak pfiiná í spoleãnosti dodateãné vysoké náklady a to jak v rovinû ekonomické, tak sociální i emociální. Koncepce rodinné politiky mûsta Hodonína vychází z dûleïitého dokumentu, kter m je Rodinná politika Jihomoravského kraje a shoduje se s ní ve v ech jejich dûleïit ch oblastech, které se Jihomoravsk kraj rozhodl podporovat ve v ech obcích. Struktura dokumentu kopíruje Koncepci rodinné politiky kraje a odpovídá vytãenému cíli, kter m je podpora systémového pfiístupu k opatfiením rodinné politiky. Vychází a reaguje na základû zhodnocení souãasné situace rodin v Jihomoravském kraji a svou optiku je tû dále zaostfiuje na aktuální zhodnocení situace rodin ve mûstû Hodonínû. Vûfiíme, Ïe se tento materiál stane dobr m kompasem pro v echny stávající i budoucí vefiejné ãinitele mûsta Hodonína, díky kterému bude nastartován dlouhodob rûst a rozvoj v této klíãové a prioritní oblasti a postupnû tak zvrátí negativní trendy, které nepfiíznivû ovlivàují Ïivot hodonínsk m rodinám. Mgr. Martin Bu ina Bc. Michaela Klepáãová Pfii hodnocení byly vyuïity údaje ze Sãítání lidu, domu a bytû (SLDB), tj. údaje z roku 1991, 21 a v nûkter ch pfiípadech i z roku 211. Struktura podle rodinného stavu Struktura celkové populace podle rodinného stavu se v Hodonínû mírnû li í od struktury krajské populace. Rozdíly jsou patrné zejména v zastoupení vdan ch a Ïenat ch, kter ch je v Hodonínû o 3 procentní body ménû ve srovnání s krajskou populací, v níï je zase o 3 procentní body ménû rozveden ch. To by mohlo svûdãit o vy í rozvodovosti v Hodonínû. % 8% Hodonín 7% 7% 1% 38% 37% Jihomoravsk kraj 45% 48% Podobné rozdíly ve struktufie dle rodinného stavu jsou i mezi muïi a Ïenami v Hodonínû. V znamnûj í odchylky ve struktufie dle rodinného stavu lze najít ve vy ím podílu ovdovûl ch Ïen. Podíl svobodn ch muïû je v Hodonínû vy í neï svobodn ch Ïen (cca o 1 muïû). Bûhem posledních 1 let v raznû poklesl poãet Ïenat ch muïû a vdan ch Ïen asi o 12 osob u kaïdého pohlaví. Evidentnû více je Populace dle rodinného stavu muži svobodní Ïenatí rozvedení ovdovûlí k k k Populace dle rodinného stavu 211 svobodní vdané, Ïenatí rozvedení ovdovûlí rozveden ch Ïen neï rozveden ch muïû, toto pfietrvává od roku 21 dosud. Populace dle rodinného stavu ženy svobodné vdané rozvedené ovdovûlé k k k

3 4 Struktura obyvatelstva podle vûku V raznûj í rozdíly lze nalézt v pohlavní struktufie, kde v Hodonínû je vy í zastoupení muïû od do 14 let o 161 muïû v roce 1991, o 154 muïû v roce 21, o 67 muïû v roce 211. Ve vûkové hranici od let je zajímavostí, Ïe v roce 1991 a v roce 21 bylo více Ïen (o 26 Ïen v roce 1991 a o 96 Ïen v roce 21, pfiitom pomûr obou pohlaví se bûhem tohoto období srovnával) a v roce 211 se pomûr témûfi zcela vyrovnal o 3 muïe více neï Ïen. Obyvatelstvo dle vûku Obyvatelstvo dle věku celkem muïi Ïeny celkem muïi Ïeny celkem muïi Ïeny 14 let let 65 a více let (vã. nezji tûno) Rodiny dle sàatkovosti, rozvodovosti a potratû Jak je patrné z grafu, byl jedin m rokem, kdy rozvodovost byla vy í neï sàatkovost, rok V té dobû byla také nejvy í potratovost, která se zv ila nejvíce v roce 27 a 29. Nejvíce sàatkû bylo uzavfieno v letech 2, 1999 a 25, nejvy í rozvodovost byla v letech 1998, 23 a 26. Z toho lze vyvodit, Ïe vy í sàatkovost se v rozvodovosti mohla projevit za 3-4 roky. Nejvy í procentní podíl mezi sàatky a rozvody byl, jak uï bylo uvedeno v e, v roce 1998, následnû v roce 23, 21 a 24. Dobr m znamením je, Ïe rozvodovost od roku 26 znatelnû klesá a to i pfies skuteãnost, Ïe stejn trend nelze vypozorovat u uzavírání sàatkû k k k SÀatky Rozvody Potraty Struktura domácností Mezi roky 1991 a 21 se u cenzov ch domácností zv ilo jak zastoupení jednoãlenn ch tak i dvouãlenn ch domácností. Mírnû vzrostl i podíl dvou a tfiíãlenn ch domácností. Toho bylo samozfiejmû dosaïeno na úkor sníïení podílu domácností se ãtyfimi a více ãleny, které v roce 1991 tvofiily tfietinu cenzov ch domácností a v roce 21 uï pfiedstavovali necelou ãtvrtinu. Cenzové domácnosti podle počtu členů Hodonín 18% 21% 24% 4% 7% SLBD % 2% 3% SLBD 21 27% 23% a více Mezi lety 1991 a 21 se v Hodonínû zv il poãet cenzov ch domácností 1) o 5%. Negativní v voj je zaznamenán u poãtu neúpln ch rodin, kde dochází k nárûstu, a to jak u neúpln ch rodin bez závisl ch dûtí proti roku 1991, tak zvlá tû u neúpln ch rodin se závisl mi dûtmi. Vliv na tento v voj má rûst rozvodovosti. Nejvût í zmûnou oproti roku 1991 je nárûst poãtu víceãlenn ch nerodinn ch domácností. 18% 2% 5% Jihomoravský kraj 3% SLBD 21 27% a více Hodonín Jmk Typ domácnosti abs. v % abs. v % v % Cenzové domácnosti celkem v tom: úplné rodiny , ,4 57, bez závisl ch dûtí , ,9 7,8 se závisl mi dûtmi , ,6 26,9 neúplné rodiny , 17 15,2 13,5 bez závisl ch dûtí 457 4, ,6 1,7 se závisl mi dûtmi 72 6, ,6 7,8 víceãlenné nerodinné domácnosti 22,2 21 1,9 2,2 domácnosti jednotlivcû , ,4 27,3 z toho bydlící samostatnû ,3.. 2,7 1) Cenzová domácnost je tvofiena z osob spoleãnû bydlících v jednom bytû na základû jejich pfiíbuzensk ch nebo jin ch vztahû v rámci jedné hospodafiící domácnosti. Je to základní jednotka, která se uï dále neãlení. Rozli ují se ãtyfii základní typy cenzov ch domácností: domácnost rodinná úplná rodina (manïelsk pár respektive souïití druha a druïky tzv. faktické manïelství bez dûtí nebo s dûtmi), domácnost rodinná neúplná rodina (jeden z rodiãû s alespoà jedním dítûtem), víceãlenná nerodinná domácnost (dvû nebo více osob pfiíbuzn ch i nepfiíbuzn ch, spoleãnû hospodafiících, ktefií netvofií rodinnou domácnost) a domácnost jednotlivce. 5

4 Prognózy ve v voji poãtu cenzov ch domácností do roku 23 v Jihomoravském kraji V rámci pfiijat ch pfiedpokladû bude pfii stagnaci poãtu obyvatel pfiib vat cenzov ch domácností zhruba do roku 22 a poté dojde k mírnému poklesu. Bude to zpûsobeno hlavnû dlouhodob m úbytkem poãtu úpln ch rodinn ch domácností se závisl mi dûtmi (mal vzestup do roku 21 je opoïdûn projev reprodukãní aktivity roãníkû demografické vlny 7. let). Naproti tomu bude i pfii poklesu intenzity manïelského (partnerského) souïití star ích poãetnû silnûj ích generací neustále pfiib vat úpln ch rodinn ch domácností bez závisl ch dûtí (tj. bez dûtí vûbec, pomaleji s nezávisl mi dûtmi), které se stanou ãastûj ím zpûsobem Ïivota i ve vûku nad 75 8 let. Kolem roku 21 dosáhl vrcholu poãet neúpln ch rodinn ch domácností se závisl mi dûtmi, poté se zaãal sniïovat úmûrnû tomu, jak vysychal zdroj jejich vytváfiení ze stále niï ích poãtû úpln ch rodin se závisl mi dûtmi. Pomûrnû rychle se bude zvy ovat poãet ostatních víceãlenn ch domácností, tj. neúpln ch rodinn ch domácností bez závisl ch dûtí a ostatních, typu prarodiã s nezávisl m vnukem, dva sourozenci, partnerské svazky osob stejného pohlaví aj., ãásteãnû z tlakû vzniklé sociální situace. Poãet domácností jednotlivcû by se mûl podle na ich v poãtû zv it bûhem tfiiceti let témûfi o 4 tisíc na více neï 1,6 miliónu, a to hlavnû vlivem rostoucího poãtu osob ve vy ím vûku, pfies urãitou uï naznaãenou redukci. V sledky sãítání 21 o domácnostech a s nûkter mi metodick mi zmûnami naznaãily dlouhodobé následky zmûn demografického chování jiï v období pfied jeho stabilizací. Také proto jsou oãekávány men í zmûny poãtû jednotliv ch typû domácností v období V dal ích dvou desetiletích se projeví zvlá tû dûsledek situace, Ïe podstatnû niï í poãty potenciálních rodiãû (roãníky 1996 a dal í) budou mít jiï ve druhé generaci niï í poãty dûtí. Sekundárnû se budou sniïovat také poãty neúpln ch rodinn ch domácností se závisl mi dûtmi. Dále porostou poãty ostatních víceãlenn ch cenzov ch domácností. UdrÏí se v ak i pfii uvaïované sociální redukci vysoké pfiírûstky domácností jednotlivcû. Populaãní v voj Poãet obyvatel mûsta Hodonína se v roce 21 pohyboval okolo 25 4 osob, coï je zhruba o 5 tisíc osob ménû ve srovnání s rokem Poãet obyvatel tak ve sledovaném období klesal. Na tomto stavu se podílí nejen pfiirozen pfiírûstek, kter v letech byl spí e pfiirozen m úbytkem, neboè v tûchto letech poãet zemfiel ch pfievy oval poãet Ïivû narozen ch. Poãet obyvatel mûsta Hodonína se sniïuje také kvûli migraci, kdy s v jimkou let 1992 a 1993 bylo migraãní saldo záporné. V roce 21 se pokles poãtu obyvatel zmírnil, pfiirozen pfiírûstek je sice kladn, ale nedokáïe kompenzovat ztráty zpûsobené migrací, pfiestoïe migraãní úbytky se toho roku oproti letûm pfiedchozím sníïily. Poãet Ïivû rozen ch dûtí v letech v raznû poklesl (41 dûtí v roce 1991 na 233 Ïivû narozen ch dûtí v roce 1996), v letech 1997 a 1998 do lo k mírnému nárûstu. VÛbec nejniï í poãet narozen ch dûtí v prûbûhu jednoho roku bûhem uplynul ch 2 let byl zaznamenán v letech 21 a 23, kdy se narodilo pouze 21 dûtí. Od té doby se poãet narozen ch dûtí zvy uje. Poãet zemfiel ch s v jimkou roku 1991 nepfiekroãil 3 osob. Pohyb obyvatel ve vybraných letech ( ), Hodonín * poãet pfiirozen pfiistû- vystû- saldo celkov rok obyvatel narození zemfielí pfiírûstek hovalí hovalí migrace pfiírûstek sàatky rozvody potraty * poãet obyvatel k

5 Vûcná ãást Bydlení jako nezbytná Ïivotní podmínka dobfie fungující rodiny Sociální práce jako nástroj pfiedcházení sociálnímu vylouãení Jak jiï bylo na zaãátku zmínûno, koncepce rodinné politiky mûsta Hodonína vychází z koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje, tedy i jednotlivá opatfiení, cíle a rozsahy podpory kopírují jednotlivá opatfiení. Opatfiení 1: Podpora vytváfiení vhodn ch Ïivotních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváfiení prostfiedí pfiíznivého rodinû Cíl: Cílem podpory je nabídnout takovou formu a rozsah podpory a pomoci, které prospívají soudrïnosti rodiny a souãasnû respektují její autonomii. Podpora kraje a tím i podpora mûsta Hodonína roz ifiuje státní sociální podporu rodiny a dot ká se jednotliv ch Ïivotních fází rodiny. Podpora rodiny nepomáhá jen ke zvládání nárokû kladen ch na Ïivot v rodinû, ale pomáhá vytváfiet i hodnoty, z nichï ãerpá celá spoleãnost. Rozsah podpory: Podpora je urãena místním subjektûm a neziskov m organizacím, které pracují s konkrétními cílov mi skupinami. Popis opatfiení: Opatfiení zahrnuje podporu ve ker ch vnûj ích podmínek Ïivota rodin vyjma specifick ch oblastí popsan ch v opatfieních pod body 2,3,4. Jedná se o: finanãní podporu neziskov ch pro-rodinn ch organizací, nepfiímou finanãní podporu v podobû slev pro rodiny, dotace do infrastruktury zohledàujících potfieby ãlenû rodin v závislosti na jednotliv ch Ïivotních fázích, smûfiování dotaãní podpory do oblasti vzdûlávacích programû pro rodiny Opatfiení v oblasti materiální pomoci Slevy pro rodiny Dotaãní programy na podporu pro-rodinn ch aktivit 1.2. Opatfiení v oblasti rozvoje infrastruktury Rozvoj bezbariérovosti a prûchodnosti obce Rozvoj specifické infrastruktury: místa pro pfiebalování a krmení dûtí na vefiejn ch místech Rozvoj dopravní obsluïnosti Rozvoj cykloturistiky v Hodonínû a okolí Rozvoj dûtsk ch hfii È apod. Opatfiení 2: Sluãitelnost zamûstnání a rodiny Cíl: Cílem podpory je umoïnit rodiãûm sladûní pracovního a rodinného Ïivota, aniï by museli rezignovat na své rodiãovství nebo na svou profesní realizaci. Smyslem podpory je tedy motivovat zamûstnavatele k zohledàování zájmû zamûstnancû/zamûstnankyà jako rodiãû na stranû jedné a na stranû druhé podporovat udrïení zamûstnatelnosti peãujících rodiãû na trhu práce. DÛvodem podpory není vyrovnání u l ch nákladû pfii zamûstnávání peãujícího rodiãe, ale ocenûní pozitivního vlivu rodinného Ïivota na v kon zamûstnance a zamûstnankynû. Rozsah podpory: Podpora je urãena v em subjektûm trhu práce vãetnû vzdûlávacích institucí. Popis opatfiení: Opatfiení zahrnuje podporu aktérû trhu práce zamûstnavatelû i zamûstnancû s cílem vytvofiení vyváïen ch podmínek pro realizaci svobodné volby zapojení rodiãû na TP a souãasnû pfiispívajících k pohledu na rodinu a profesní sféru jako rovnocenné zdroje spoleãenské prosperity. Jedná se o: podporu realizace auditû ãi labellingov ch (certifikaãních) soutûïí, zavádûní flexibilních pracovních úvazkû, alternativních forem zamûstnání a dal ích kolení zamûstnancû, aktivity motivující k sebevzdûlávání, k prohlubování dovedností získan ch prací pro rodinu, k schopnosti sebeprezentace na trhu práce a k respektu vûãi zájmûm zamûstnavatelû, které umoïàují opûtovn návrat na trh práce, podporu inovativních forem péãe o dûti umoïàující peãujícím rodiãûm opûtovn návrat na trh práce (firemní kolky, denní matka/otec) Opatfiení v oblasti podpory zamûstnavatelû Mediální podpora firem úãastnících se auditû a soutûïí motivujících k tvorbû pro-rodinného klimatu v zamûstnání (audit Zamûstnání a rodina, soutûï Spoleãnost pfiátelská rodinû apod.) Podpora kolení zamûstnancû a zamûstnavatelû 2.2. Opatfiení v oblasti podpory peãujících rodiãû Podpora organizací poskytujících programy pro rodiãe Podpora inovativních forem péãe o dûti Podpora poradenství v oblasti sluãitelnosti rodiny a zamûstnání 8 9

6 Opatfiení 3: Podpora sluïeb pro rodiny Cíl: Podporovat sluïby napomáhající plnûní funkcí rodiny aniï by byla dotãena její autonomie. Podporovat sluïby poskytující odbornou a specializovanou pomoc rodinám v psychosociální krizi a rodinám dysfunkãním, bránit sociálnímu vylouãení takov ch rodin a jejich jednotliv ch ãlenû. Rozsah podpory: Podpora je urãena v em subjektûm, které se vûnují cel m rodinám i jednotliv m jejím ãlenûm. Popis opatfiení: Opatfiení zahrnuje podporu sluïeb pro rodiny, které doplàují základní rodinnou péãi, kterou je kaïdá rodina schopna zajistit vlastními silami. V chovnou funkci rodiny posilují sluïby urãené k rozvoji partnersk ch vztahû a rodiãovsk ch kompetencí, sluïby posilující zdrav Ïivotní styl, sluïby podporující v chovu k obãanské odpovûdnosti s cílem prevence patologick ch jevû, socializaãní funkci rodiny doplàující sluïby institucionální a neinstitucionální péãe o dûti a podpora mezigeneraãního souïití. Dále opatfiení zahrnuje podporu sluïeb, které zaji Èují podporu a odbornou pomoc rodinám v nepfiízniv ch psychosociálních situacích (osobní, partnerské, rodinné krize) formou odborného poradenství a psychoterapie (individuální, párové rodinné, skupinové) a kvalifikovanou pomoc rodinám dysfunkãním Opatfiení v oblasti podpory sluïeb podporujících rodinné vztahy a partnerské a rodiãovské kompetence Podpora vzdûlávacích a osvûtov ch programû Podpora poradenství a mediaãních sluïeb Opatfiení na podporu ãinností matefisk ch a rodinn ch center Vytvofiení funkãní systémové péãe o ohroïené dûti a jejich rodiãe 3.2. Opatfiení na podporu volnoãasov ch aktivit pro dûti a mládeï v dobû prázdnin Podpora ãinnosti center volného ãasu a dal ích aktivit Podpora volnoãasov ch aktivit, roz ífiení poukázkového systému na nesportovní aktivity Podpora dûtí ze sociálnû slab ch rodin 3.3. Opatfiení na podporu zdravého Ïivotního stylu rodiny Podpora zdraví, vãetnû podpory v chovy k obãanské odpovûdnosti s cílem prevence sociálnûpatologick ch jevû (vytvofiení systému prevence ve v ech kolsk ch zafiízeních mûsta Hodonína) Podpora duchovních, kulturních a volnoãasov ch aktivit (volnoãasové aktivity pro rodiny, setkání rodin, spoleãné rodinné dovolené s programem apod.) 3.4. Opatfiení na podporu mezigeneraãního souïití Podpora inovativních aktivit pro seniory (dobrovolnictví seniorû pfii péãi o dûti) Podpora aktivního zpûsobu Ïivota seniorû Opatfiení 4: Osvûtovû a informaãní ãinnost Cíl: Podporovat informovanost médií a vefiejnosti o v ech aktivitách mûsta na podporu rodiny a spolupráci rûzn ch spoleãensk ch subjektû za úãelem vytváfiení pro-rodinného klimatu ve mûstû Hodonínû. Rozsah podpory: Podpora má celospoleãensk dopad. Popis opatfiení: Opatfiení zahrnuje ve kerou mediální a osvûtovou agendu spojenou s jiï realizovan mi nebo pfiipravovan mi opatfieními na úrovni rodinné politiky obcí. Jedná se o vãasné informování médií a vefiejnosti, propagaci aktivit, programû a sluïeb. Dále je v tomto opatfiení zahrnuto setkávání rûzn ch spoleãensk ch subjektû za úãelem v mûny informací a podpory tvorby pro-rodinn ch opatfiení na úrovni obce Opatfiení na podporu mediální propagace a osvûty Podpora tvorby a údrïby internetov ch stránek Podpora aktualizace katalogu pro-rodinn ch organizací a iniciativ vãetnû nabízen ch programû a sluïeb Podpora tvorby nov ch informaãních materiálû potfiebn ch k vytváfiení pro-rodinného klimatu v obci Úãast Mûsta Hodonína v soutûïi Obec pfiátelská rodinû a projektu Audit rodina a zamûstnání 4.2. Opatfiení v oblasti podpory spolupráce rûzn ch spoleãensk ch subjektû Podpora organizace kulat ch stolû o rodinû Podpora tvorby pro-rodinn ch opatfiení na úrovni obce 1 11

7 Prameny 1. Jihomoravsk kraj, Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje Ministerstvo práce a sociálních vûcí, Koncepce státní rodinné politiky Demografické informaãní centrum, o.s., Situaãní anal za Hodonína âesk statistick úfiad, Kontakt: Mûstsk úfiad Hodonín Odbor sociálních sluïeb Národní tfiída Hodonín 12

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP21/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek, CSc. doc. PhDr.

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

Úloha rodiny v péãi o seniory

Úloha rodiny v péãi o seniory SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP2/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Úloha rodiny v péãi o seniory NEP EHLÉDNùTE: Na konci ãísla

Více

TERORISMUS VE SVùTù A CESTOVNæ RUCH

TERORISMUS VE SVùTù A CESTOVNæ RUCH Ale Hejna studoval v letech 1996 1999 na Fakultû ekonomické Západoãeské univerzity. Od roku 2000 studuje na Vysoké kole ekonomické v Praze, hlavní specializace Cestovní ruch. Diplomová práce Terorismus

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

RaÏebné a financování centrální banky

RaÏebné a financování centrální banky DT: 336.711 (437); 657.1:336.71 (437) klíčová slova: ražebné centrální banka měnová báze riziková prémie veřejné rozpočty RaÏebné a financování centrální banky Tomáš HOLUB* Snahou následujícího pfiíspûvku

Více

POHYB a VÝŽIVA šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ

POHYB a VÝŽIVA šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ pohyb a výživa POHYB a VÝŽIVA šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ POHYB a VÝŽIVA šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ Pokusné ovûfiování úãinnosti

Více

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ To Reach Agreement and Never Forget Proceedings from the seminar Minority Policy

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU Pavel Bachmann âesk neziskov sektor a pfiíãiny jeho nedostateãné transparentnosti Role neziskového sektoru, kter je nezastupitelnou souãástí

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy Josef Riegler Franz Josef Radermacher Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Vize celosvûtová

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

Hodnoty a etika v sociální práci

Hodnoty a etika v sociální práci Obálka 04/2004 23.11.2004 14:38 Stránka 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP4/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr.

Více

VáÏení obãané, na poãátku

VáÏení obãané, na poãátku u Leden 2000 u ã. 1 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u * Jó, hold v tom na em mûstû se pofiád nûco dûje, fiekl by tatínek Bajza z Poláãkovy knihy Bylo nás pût, kdyï se nám v pûl

Více