Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce rodinné politiky města Hodonína"

Transkript

1 Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne

2 Úvod Souãasná situace rodin v Hodonínû Rodina a její Ïivot je jako mikrokosmos svûta. Hodnoty jako síla vazby, intimita, autonomie, dûvûra v sebe a druhé, schopnost komunikovat, jsou Ïivotnû dûleïitá témata, na kter ch závisí kvalita na eho Ïivota. Právû rodina je tím prostorem, ve kterém dochází k formování osobnosti ãlovûka, prostorem, kde se vytváfií lidsk kapitál, místem v chovy a místem, kde se pokládají základy budoucích generací. Na tom, jak rodina prosperuje, závisí udrïiteln rozvoj na í spoleãnosti, rozvoj kulturní, sociální i ekonomick. Pfies tuto velkou hodnotu, kterou má rodina v tom nej ir ím slova smyslu, musíme konstatovat, Ïe ãeská rodina slábne. Spolu s ní dochází k oslabování soudrïnosti jejich jednotliv ch ãlenû. Postavení Ïen a dûtí je zranitelnûj í neï dfiíve a to do té míry, Ïe nûkteré dûti se nenarodí vûbec, jiné se narodí, ale do pomûrû, které je pfiedem obírají o jejich Ïivotní ance, kter ch se dostává jejich Èastnûj ím vrstevníkûm. V posledních letech jsme svûdky toho, Ïe se ve vefiejné a sociální politice zaãínají prosazovat zmûny, které vycházejí ze starého známého a vûãnû platného tvrzení, Ïe bez soudrïné rodiny nebude soudrïná spoleãnost, Ïe lidé, jejichï základní oãekávání a touhy nebudou ve zdravé fungující rodinû dostateãnû naplnûny, budou ménû spokojeni se sv m Ïivotem, coï pak pfiiná í spoleãnosti dodateãné vysoké náklady a to jak v rovinû ekonomické, tak sociální i emociální. Koncepce rodinné politiky mûsta Hodonína vychází z dûleïitého dokumentu, kter m je Rodinná politika Jihomoravského kraje a shoduje se s ní ve v ech jejich dûleïit ch oblastech, které se Jihomoravsk kraj rozhodl podporovat ve v ech obcích. Struktura dokumentu kopíruje Koncepci rodinné politiky kraje a odpovídá vytãenému cíli, kter m je podpora systémového pfiístupu k opatfiením rodinné politiky. Vychází a reaguje na základû zhodnocení souãasné situace rodin v Jihomoravském kraji a svou optiku je tû dále zaostfiuje na aktuální zhodnocení situace rodin ve mûstû Hodonínû. Vûfiíme, Ïe se tento materiál stane dobr m kompasem pro v echny stávající i budoucí vefiejné ãinitele mûsta Hodonína, díky kterému bude nastartován dlouhodob rûst a rozvoj v této klíãové a prioritní oblasti a postupnû tak zvrátí negativní trendy, které nepfiíznivû ovlivàují Ïivot hodonínsk m rodinám. Mgr. Martin Bu ina Bc. Michaela Klepáãová Pfii hodnocení byly vyuïity údaje ze Sãítání lidu, domu a bytû (SLDB), tj. údaje z roku 1991, 21 a v nûkter ch pfiípadech i z roku 211. Struktura podle rodinného stavu Struktura celkové populace podle rodinného stavu se v Hodonínû mírnû li í od struktury krajské populace. Rozdíly jsou patrné zejména v zastoupení vdan ch a Ïenat ch, kter ch je v Hodonínû o 3 procentní body ménû ve srovnání s krajskou populací, v níï je zase o 3 procentní body ménû rozveden ch. To by mohlo svûdãit o vy í rozvodovosti v Hodonínû. % 8% Hodonín 7% 7% 1% 38% 37% Jihomoravsk kraj 45% 48% Podobné rozdíly ve struktufie dle rodinného stavu jsou i mezi muïi a Ïenami v Hodonínû. V znamnûj í odchylky ve struktufie dle rodinného stavu lze najít ve vy ím podílu ovdovûl ch Ïen. Podíl svobodn ch muïû je v Hodonínû vy í neï svobodn ch Ïen (cca o 1 muïû). Bûhem posledních 1 let v raznû poklesl poãet Ïenat ch muïû a vdan ch Ïen asi o 12 osob u kaïdého pohlaví. Evidentnû více je Populace dle rodinného stavu muži svobodní Ïenatí rozvedení ovdovûlí k k k Populace dle rodinného stavu 211 svobodní vdané, Ïenatí rozvedení ovdovûlí rozveden ch Ïen neï rozveden ch muïû, toto pfietrvává od roku 21 dosud. Populace dle rodinného stavu ženy svobodné vdané rozvedené ovdovûlé k k k

3 4 Struktura obyvatelstva podle vûku V raznûj í rozdíly lze nalézt v pohlavní struktufie, kde v Hodonínû je vy í zastoupení muïû od do 14 let o 161 muïû v roce 1991, o 154 muïû v roce 21, o 67 muïû v roce 211. Ve vûkové hranici od let je zajímavostí, Ïe v roce 1991 a v roce 21 bylo více Ïen (o 26 Ïen v roce 1991 a o 96 Ïen v roce 21, pfiitom pomûr obou pohlaví se bûhem tohoto období srovnával) a v roce 211 se pomûr témûfi zcela vyrovnal o 3 muïe více neï Ïen. Obyvatelstvo dle vûku Obyvatelstvo dle věku celkem muïi Ïeny celkem muïi Ïeny celkem muïi Ïeny 14 let let 65 a více let (vã. nezji tûno) Rodiny dle sàatkovosti, rozvodovosti a potratû Jak je patrné z grafu, byl jedin m rokem, kdy rozvodovost byla vy í neï sàatkovost, rok V té dobû byla také nejvy í potratovost, která se zv ila nejvíce v roce 27 a 29. Nejvíce sàatkû bylo uzavfieno v letech 2, 1999 a 25, nejvy í rozvodovost byla v letech 1998, 23 a 26. Z toho lze vyvodit, Ïe vy í sàatkovost se v rozvodovosti mohla projevit za 3-4 roky. Nejvy í procentní podíl mezi sàatky a rozvody byl, jak uï bylo uvedeno v e, v roce 1998, následnû v roce 23, 21 a 24. Dobr m znamením je, Ïe rozvodovost od roku 26 znatelnû klesá a to i pfies skuteãnost, Ïe stejn trend nelze vypozorovat u uzavírání sàatkû k k k SÀatky Rozvody Potraty Struktura domácností Mezi roky 1991 a 21 se u cenzov ch domácností zv ilo jak zastoupení jednoãlenn ch tak i dvouãlenn ch domácností. Mírnû vzrostl i podíl dvou a tfiíãlenn ch domácností. Toho bylo samozfiejmû dosaïeno na úkor sníïení podílu domácností se ãtyfimi a více ãleny, které v roce 1991 tvofiily tfietinu cenzov ch domácností a v roce 21 uï pfiedstavovali necelou ãtvrtinu. Cenzové domácnosti podle počtu členů Hodonín 18% 21% 24% 4% 7% SLBD % 2% 3% SLBD 21 27% 23% a více Mezi lety 1991 a 21 se v Hodonínû zv il poãet cenzov ch domácností 1) o 5%. Negativní v voj je zaznamenán u poãtu neúpln ch rodin, kde dochází k nárûstu, a to jak u neúpln ch rodin bez závisl ch dûtí proti roku 1991, tak zvlá tû u neúpln ch rodin se závisl mi dûtmi. Vliv na tento v voj má rûst rozvodovosti. Nejvût í zmûnou oproti roku 1991 je nárûst poãtu víceãlenn ch nerodinn ch domácností. 18% 2% 5% Jihomoravský kraj 3% SLBD 21 27% a více Hodonín Jmk Typ domácnosti abs. v % abs. v % v % Cenzové domácnosti celkem v tom: úplné rodiny , ,4 57, bez závisl ch dûtí , ,9 7,8 se závisl mi dûtmi , ,6 26,9 neúplné rodiny , 17 15,2 13,5 bez závisl ch dûtí 457 4, ,6 1,7 se závisl mi dûtmi 72 6, ,6 7,8 víceãlenné nerodinné domácnosti 22,2 21 1,9 2,2 domácnosti jednotlivcû , ,4 27,3 z toho bydlící samostatnû ,3.. 2,7 1) Cenzová domácnost je tvofiena z osob spoleãnû bydlících v jednom bytû na základû jejich pfiíbuzensk ch nebo jin ch vztahû v rámci jedné hospodafiící domácnosti. Je to základní jednotka, která se uï dále neãlení. Rozli ují se ãtyfii základní typy cenzov ch domácností: domácnost rodinná úplná rodina (manïelsk pár respektive souïití druha a druïky tzv. faktické manïelství bez dûtí nebo s dûtmi), domácnost rodinná neúplná rodina (jeden z rodiãû s alespoà jedním dítûtem), víceãlenná nerodinná domácnost (dvû nebo více osob pfiíbuzn ch i nepfiíbuzn ch, spoleãnû hospodafiících, ktefií netvofií rodinnou domácnost) a domácnost jednotlivce. 5

4 Prognózy ve v voji poãtu cenzov ch domácností do roku 23 v Jihomoravském kraji V rámci pfiijat ch pfiedpokladû bude pfii stagnaci poãtu obyvatel pfiib vat cenzov ch domácností zhruba do roku 22 a poté dojde k mírnému poklesu. Bude to zpûsobeno hlavnû dlouhodob m úbytkem poãtu úpln ch rodinn ch domácností se závisl mi dûtmi (mal vzestup do roku 21 je opoïdûn projev reprodukãní aktivity roãníkû demografické vlny 7. let). Naproti tomu bude i pfii poklesu intenzity manïelského (partnerského) souïití star ích poãetnû silnûj ích generací neustále pfiib vat úpln ch rodinn ch domácností bez závisl ch dûtí (tj. bez dûtí vûbec, pomaleji s nezávisl mi dûtmi), které se stanou ãastûj ím zpûsobem Ïivota i ve vûku nad 75 8 let. Kolem roku 21 dosáhl vrcholu poãet neúpln ch rodinn ch domácností se závisl mi dûtmi, poté se zaãal sniïovat úmûrnû tomu, jak vysychal zdroj jejich vytváfiení ze stále niï ích poãtû úpln ch rodin se závisl mi dûtmi. Pomûrnû rychle se bude zvy ovat poãet ostatních víceãlenn ch domácností, tj. neúpln ch rodinn ch domácností bez závisl ch dûtí a ostatních, typu prarodiã s nezávisl m vnukem, dva sourozenci, partnerské svazky osob stejného pohlaví aj., ãásteãnû z tlakû vzniklé sociální situace. Poãet domácností jednotlivcû by se mûl podle na ich v poãtû zv it bûhem tfiiceti let témûfi o 4 tisíc na více neï 1,6 miliónu, a to hlavnû vlivem rostoucího poãtu osob ve vy ím vûku, pfies urãitou uï naznaãenou redukci. V sledky sãítání 21 o domácnostech a s nûkter mi metodick mi zmûnami naznaãily dlouhodobé následky zmûn demografického chování jiï v období pfied jeho stabilizací. Také proto jsou oãekávány men í zmûny poãtû jednotliv ch typû domácností v období V dal ích dvou desetiletích se projeví zvlá tû dûsledek situace, Ïe podstatnû niï í poãty potenciálních rodiãû (roãníky 1996 a dal í) budou mít jiï ve druhé generaci niï í poãty dûtí. Sekundárnû se budou sniïovat také poãty neúpln ch rodinn ch domácností se závisl mi dûtmi. Dále porostou poãty ostatních víceãlenn ch cenzov ch domácností. UdrÏí se v ak i pfii uvaïované sociální redukci vysoké pfiírûstky domácností jednotlivcû. Populaãní v voj Poãet obyvatel mûsta Hodonína se v roce 21 pohyboval okolo 25 4 osob, coï je zhruba o 5 tisíc osob ménû ve srovnání s rokem Poãet obyvatel tak ve sledovaném období klesal. Na tomto stavu se podílí nejen pfiirozen pfiírûstek, kter v letech byl spí e pfiirozen m úbytkem, neboè v tûchto letech poãet zemfiel ch pfievy oval poãet Ïivû narozen ch. Poãet obyvatel mûsta Hodonína se sniïuje také kvûli migraci, kdy s v jimkou let 1992 a 1993 bylo migraãní saldo záporné. V roce 21 se pokles poãtu obyvatel zmírnil, pfiirozen pfiírûstek je sice kladn, ale nedokáïe kompenzovat ztráty zpûsobené migrací, pfiestoïe migraãní úbytky se toho roku oproti letûm pfiedchozím sníïily. Poãet Ïivû rozen ch dûtí v letech v raznû poklesl (41 dûtí v roce 1991 na 233 Ïivû narozen ch dûtí v roce 1996), v letech 1997 a 1998 do lo k mírnému nárûstu. VÛbec nejniï í poãet narozen ch dûtí v prûbûhu jednoho roku bûhem uplynul ch 2 let byl zaznamenán v letech 21 a 23, kdy se narodilo pouze 21 dûtí. Od té doby se poãet narozen ch dûtí zvy uje. Poãet zemfiel ch s v jimkou roku 1991 nepfiekroãil 3 osob. Pohyb obyvatel ve vybraných letech ( ), Hodonín * poãet pfiirozen pfiistû- vystû- saldo celkov rok obyvatel narození zemfielí pfiírûstek hovalí hovalí migrace pfiírûstek sàatky rozvody potraty * poãet obyvatel k

5 Vûcná ãást Bydlení jako nezbytná Ïivotní podmínka dobfie fungující rodiny Sociální práce jako nástroj pfiedcházení sociálnímu vylouãení Jak jiï bylo na zaãátku zmínûno, koncepce rodinné politiky mûsta Hodonína vychází z koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje, tedy i jednotlivá opatfiení, cíle a rozsahy podpory kopírují jednotlivá opatfiení. Opatfiení 1: Podpora vytváfiení vhodn ch Ïivotních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváfiení prostfiedí pfiíznivého rodinû Cíl: Cílem podpory je nabídnout takovou formu a rozsah podpory a pomoci, které prospívají soudrïnosti rodiny a souãasnû respektují její autonomii. Podpora kraje a tím i podpora mûsta Hodonína roz ifiuje státní sociální podporu rodiny a dot ká se jednotliv ch Ïivotních fází rodiny. Podpora rodiny nepomáhá jen ke zvládání nárokû kladen ch na Ïivot v rodinû, ale pomáhá vytváfiet i hodnoty, z nichï ãerpá celá spoleãnost. Rozsah podpory: Podpora je urãena místním subjektûm a neziskov m organizacím, které pracují s konkrétními cílov mi skupinami. Popis opatfiení: Opatfiení zahrnuje podporu ve ker ch vnûj ích podmínek Ïivota rodin vyjma specifick ch oblastí popsan ch v opatfieních pod body 2,3,4. Jedná se o: finanãní podporu neziskov ch pro-rodinn ch organizací, nepfiímou finanãní podporu v podobû slev pro rodiny, dotace do infrastruktury zohledàujících potfieby ãlenû rodin v závislosti na jednotliv ch Ïivotních fázích, smûfiování dotaãní podpory do oblasti vzdûlávacích programû pro rodiny Opatfiení v oblasti materiální pomoci Slevy pro rodiny Dotaãní programy na podporu pro-rodinn ch aktivit 1.2. Opatfiení v oblasti rozvoje infrastruktury Rozvoj bezbariérovosti a prûchodnosti obce Rozvoj specifické infrastruktury: místa pro pfiebalování a krmení dûtí na vefiejn ch místech Rozvoj dopravní obsluïnosti Rozvoj cykloturistiky v Hodonínû a okolí Rozvoj dûtsk ch hfii È apod. Opatfiení 2: Sluãitelnost zamûstnání a rodiny Cíl: Cílem podpory je umoïnit rodiãûm sladûní pracovního a rodinného Ïivota, aniï by museli rezignovat na své rodiãovství nebo na svou profesní realizaci. Smyslem podpory je tedy motivovat zamûstnavatele k zohledàování zájmû zamûstnancû/zamûstnankyà jako rodiãû na stranû jedné a na stranû druhé podporovat udrïení zamûstnatelnosti peãujících rodiãû na trhu práce. DÛvodem podpory není vyrovnání u l ch nákladû pfii zamûstnávání peãujícího rodiãe, ale ocenûní pozitivního vlivu rodinného Ïivota na v kon zamûstnance a zamûstnankynû. Rozsah podpory: Podpora je urãena v em subjektûm trhu práce vãetnû vzdûlávacích institucí. Popis opatfiení: Opatfiení zahrnuje podporu aktérû trhu práce zamûstnavatelû i zamûstnancû s cílem vytvofiení vyváïen ch podmínek pro realizaci svobodné volby zapojení rodiãû na TP a souãasnû pfiispívajících k pohledu na rodinu a profesní sféru jako rovnocenné zdroje spoleãenské prosperity. Jedná se o: podporu realizace auditû ãi labellingov ch (certifikaãních) soutûïí, zavádûní flexibilních pracovních úvazkû, alternativních forem zamûstnání a dal ích kolení zamûstnancû, aktivity motivující k sebevzdûlávání, k prohlubování dovedností získan ch prací pro rodinu, k schopnosti sebeprezentace na trhu práce a k respektu vûãi zájmûm zamûstnavatelû, které umoïàují opûtovn návrat na trh práce, podporu inovativních forem péãe o dûti umoïàující peãujícím rodiãûm opûtovn návrat na trh práce (firemní kolky, denní matka/otec) Opatfiení v oblasti podpory zamûstnavatelû Mediální podpora firem úãastnících se auditû a soutûïí motivujících k tvorbû pro-rodinného klimatu v zamûstnání (audit Zamûstnání a rodina, soutûï Spoleãnost pfiátelská rodinû apod.) Podpora kolení zamûstnancû a zamûstnavatelû 2.2. Opatfiení v oblasti podpory peãujících rodiãû Podpora organizací poskytujících programy pro rodiãe Podpora inovativních forem péãe o dûti Podpora poradenství v oblasti sluãitelnosti rodiny a zamûstnání 8 9

6 Opatfiení 3: Podpora sluïeb pro rodiny Cíl: Podporovat sluïby napomáhající plnûní funkcí rodiny aniï by byla dotãena její autonomie. Podporovat sluïby poskytující odbornou a specializovanou pomoc rodinám v psychosociální krizi a rodinám dysfunkãním, bránit sociálnímu vylouãení takov ch rodin a jejich jednotliv ch ãlenû. Rozsah podpory: Podpora je urãena v em subjektûm, které se vûnují cel m rodinám i jednotliv m jejím ãlenûm. Popis opatfiení: Opatfiení zahrnuje podporu sluïeb pro rodiny, které doplàují základní rodinnou péãi, kterou je kaïdá rodina schopna zajistit vlastními silami. V chovnou funkci rodiny posilují sluïby urãené k rozvoji partnersk ch vztahû a rodiãovsk ch kompetencí, sluïby posilující zdrav Ïivotní styl, sluïby podporující v chovu k obãanské odpovûdnosti s cílem prevence patologick ch jevû, socializaãní funkci rodiny doplàující sluïby institucionální a neinstitucionální péãe o dûti a podpora mezigeneraãního souïití. Dále opatfiení zahrnuje podporu sluïeb, které zaji Èují podporu a odbornou pomoc rodinám v nepfiízniv ch psychosociálních situacích (osobní, partnerské, rodinné krize) formou odborného poradenství a psychoterapie (individuální, párové rodinné, skupinové) a kvalifikovanou pomoc rodinám dysfunkãním Opatfiení v oblasti podpory sluïeb podporujících rodinné vztahy a partnerské a rodiãovské kompetence Podpora vzdûlávacích a osvûtov ch programû Podpora poradenství a mediaãních sluïeb Opatfiení na podporu ãinností matefisk ch a rodinn ch center Vytvofiení funkãní systémové péãe o ohroïené dûti a jejich rodiãe 3.2. Opatfiení na podporu volnoãasov ch aktivit pro dûti a mládeï v dobû prázdnin Podpora ãinnosti center volného ãasu a dal ích aktivit Podpora volnoãasov ch aktivit, roz ífiení poukázkového systému na nesportovní aktivity Podpora dûtí ze sociálnû slab ch rodin 3.3. Opatfiení na podporu zdravého Ïivotního stylu rodiny Podpora zdraví, vãetnû podpory v chovy k obãanské odpovûdnosti s cílem prevence sociálnûpatologick ch jevû (vytvofiení systému prevence ve v ech kolsk ch zafiízeních mûsta Hodonína) Podpora duchovních, kulturních a volnoãasov ch aktivit (volnoãasové aktivity pro rodiny, setkání rodin, spoleãné rodinné dovolené s programem apod.) 3.4. Opatfiení na podporu mezigeneraãního souïití Podpora inovativních aktivit pro seniory (dobrovolnictví seniorû pfii péãi o dûti) Podpora aktivního zpûsobu Ïivota seniorû Opatfiení 4: Osvûtovû a informaãní ãinnost Cíl: Podporovat informovanost médií a vefiejnosti o v ech aktivitách mûsta na podporu rodiny a spolupráci rûzn ch spoleãensk ch subjektû za úãelem vytváfiení pro-rodinného klimatu ve mûstû Hodonínû. Rozsah podpory: Podpora má celospoleãensk dopad. Popis opatfiení: Opatfiení zahrnuje ve kerou mediální a osvûtovou agendu spojenou s jiï realizovan mi nebo pfiipravovan mi opatfieními na úrovni rodinné politiky obcí. Jedná se o vãasné informování médií a vefiejnosti, propagaci aktivit, programû a sluïeb. Dále je v tomto opatfiení zahrnuto setkávání rûzn ch spoleãensk ch subjektû za úãelem v mûny informací a podpory tvorby pro-rodinn ch opatfiení na úrovni obce Opatfiení na podporu mediální propagace a osvûty Podpora tvorby a údrïby internetov ch stránek Podpora aktualizace katalogu pro-rodinn ch organizací a iniciativ vãetnû nabízen ch programû a sluïeb Podpora tvorby nov ch informaãních materiálû potfiebn ch k vytváfiení pro-rodinného klimatu v obci Úãast Mûsta Hodonína v soutûïi Obec pfiátelská rodinû a projektu Audit rodina a zamûstnání 4.2. Opatfiení v oblasti podpory spolupráce rûzn ch spoleãensk ch subjektû Podpora organizace kulat ch stolû o rodinû Podpora tvorby pro-rodinn ch opatfiení na úrovni obce 1 11

7 Prameny 1. Jihomoravsk kraj, Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje Ministerstvo práce a sociálních vûcí, Koncepce státní rodinné politiky Demografické informaãní centrum, o.s., Situaãní anal za Hodonína âesk statistick úfiad, Kontakt: Mûstsk úfiad Hodonín Odbor sociálních sluïeb Národní tfiída Hodonín 12

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje. Úvod

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje. Úvod Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje Úvod Předkládaná Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje je zastřešujícím dokumentem, který má napomáhat jak zvýšení účinnosti již realizovaných aktivit

Více

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05

obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05 obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 2005 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05 R_obálka âsú 2005 28.9.2005 23:00 Stránka a ublikace Îeny a muïi v datech

Více

5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené

5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené 5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené 5.8.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny v pfiechodné krizi Popis oblasti: Vzhledem k tomu,

Více

v datech ÎENY A MUÎI Tabulky a grafy Obecné metodické poznámky

v datech ÎENY A MUÎI Tabulky a grafy Obecné metodické poznámky Obecné metodické poznámky Poznámky k tabulkám: LeÏatá ãárka ( ) v tabulce na místû ãísla znaãí, Ïe se jev nevyskytoval. Nula (;,) znaãí více neï nulu, ale ménû neï nejmen í jednotku vyjádfienou v tabulce.

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

& v datech ÎENY MUÎI. Úfiad vlády

& v datech ÎENY MUÎI. Úfiad vlády 28 & v datech ÎENY MUÎI Úfiad vlády ublikace, kterou drïíte v ruce, vznikla ve druhém pololetí roku 28. Je kolektivním Pdílem pracovní skupiny k genderové statistice a jejím pfiíspûvkem k plnûní úkolu

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY. V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ ÎEN A MUÎÒ PEâUJÍCÍCH O DùTI A NÁVRHY NA JEJICH E ENÍ

VYBRANÉ PROBLÉMY. V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ ÎEN A MUÎÒ PEâUJÍCÍCH O DùTI A NÁVRHY NA JEJICH E ENÍ VYBRANÉ PROBLÉMY V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ ÎEN A MUÎÒ PEâUJÍCÍCH O DùTI A NÁVRHY NA JEJICH E ENÍ Zpracovaly Mgr. Halka Jaklová identifikace a anal za problémov ch oblastí Mgr. Martina tûpánková návrh

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

A léta bûïí... Kapitola 4: Práce a mzdy Ekonomické postavení Podíly vûkov ch skupin podle ekonomického postavení (3.

A léta bûïí... Kapitola 4: Práce a mzdy Ekonomické postavení Podíly vûkov ch skupin podle ekonomického postavení (3. 4 4.1. Ekonomické postavení Pracovní síla vymezená podle standardû Mezinárodní organizace práce (ILO) zahrnuje v echny osoby 15leté a star í, které jsou zamûstnané nebo nezamûstnané. Za zamûstnané se povaïují

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001 1. Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety a Období - bylo pro vývoj počtu a struktury faktických manželství obdobím významné změny trendu. Zatímco v předchozích letech či desetiletích

Více

Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2015

Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2015 Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2015 prosinec 2014 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Cíle rodinné politiky Jihomoravského kraje... 4 Realizační část... 5 Priorita 1: Podpora vytváření

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Vstup dûtí mlad ích esti let narozen ch mezi lednem a ãervnem do první tfiídy základní koly

Vstup dûtí mlad ích esti let narozen ch mezi lednem a ãervnem do první tfiídy základní koly A 2.6 1 Vstup dûtí mlad ích esti let narozen ch mezi lednem a ãervnem do první tfiídy základní koly P H D R. VÁCLAV M ERTIN, UNIVERZITA K ARLOVA, KATEDRA PSYCHOLOGIE??? Víte, jaké jsou novinky t kající

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

5.6 Oblast sociální pomoci a péče o zdravotnû postižené občany

5.6 Oblast sociální pomoci a péče o zdravotnû postižené občany 5.6 Oblast sociální pomoci a péče o zdravotnû postižené občany 5.6.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se zdravotním postiïením.

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední kola VIZE ã.p. 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2015/2016 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2015 schválil s úãinností ode dne 1. 9. 2015 PhDr. Mgr. JAN

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Základní charakteristiky zdraví, nemocnosti a úmrtnosti (Tabulka 5)

Základní charakteristiky zdraví, nemocnosti a úmrtnosti (Tabulka 5) 24 ÎENY Kapitola 2: Zdraví A MUÎI V DATECH Metodická poznámka: Skuteãnost, Ïe poslední data v tabulkách a grafech jsou nûkde za rok 2003 ãi dokonce 2002, je zpûsobena tím, Ïe nûkterá etfiení ve zdravotní

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl Počtem obyvatel zaujímá Karlovarský kraj 2,9 % z celkového úhrnu ČR, a je tak nejméně lidnatým krajem. Na konci roku 2013 žilo v kraji

Více

Vztahy dávek a daní v letech a dal í v hled

Vztahy dávek a daní v letech a dal í v hled DT: 336.226.11(437);364.052(437);369(437) klíčová slova: sociální politika daňový systém Vztahy dávek a daní v letech 1995 2000 a dal í v hled Ladislav PRŮŠA* Z hlediska sociálních transferû urãen ch rodinám

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 214, po úbytku v předchozím roce, opět zvýšil. Ve věkovém složení přibylo dětí a zejména seniorů. Populace dále

Více

čtvrtek, 17. listopadu 11

čtvrtek, 17. listopadu 11 Podíl krátk ch úvazkû na trhu práce v âr 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj âsu) PrÛmûr EU 19,3% 4Q 2010 RÛst part-time u Ïen v roce 2011 poprvé klesl. Zatímco roste poãet part-time zamûstnancû muïû!

Více

Úvod Smûrnice 1612/68 ãlánku 40, resp. 49 Rozhodnutí komise Rozhodnutí o EURES Chartou EURES Smûrnicí EURES

Úvod Smûrnice 1612/68 ãlánku 40, resp. 49 Rozhodnutí komise Rozhodnutí o EURES Chartou EURES Smûrnicí EURES Úvod SíÈ EURES byla ustanovena Rozhodnutím Evropské komise ã. 93/569, vycházejícím ze Smûrnice 1612/68 o volném pohybu pracovních sil. Tento dokument (pfiedev ím ve ãlánku 40, resp. 49) umoïàuje bliï í

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 listopad 2014 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Obecná část... 3 1. Preambule / Prohlášení o podpoře rodinné politiky... 3 2. Současná situace

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda 10. Mzdové formy 10.1 Kritéria Na úvod této ãásti textu je nutno konstatovat, Ïe Ïádná terminologie ani její obsah t kající se mzdov ch forem, tedy jednotliv ch typû závislostí podmínek pro poskytování

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

ízení turistické destinace a trvale udrïiteln rozvoj cestovního ruchu

ízení turistické destinace a trvale udrïiteln rozvoj cestovního ruchu ízení turistické destinace a trvale udrïiteln rozvoj cestovního ruchu RNDr. Jan Srb, DHV, CR spol. s r.o. 1. Úvod Schopnost turistick ch regionû obstát v rostoucí konkurenci je z velké míry ovlivnûna zpûsobem

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

KATALOG. sociálních sluïeb R mafiovska. MûÚ R mafiov 2006

KATALOG. sociálních sluïeb R mafiovska. MûÚ R mafiov 2006 MûÚ R mafiov - 2006 MûÚ R mafiov 2006 KATALOG sociálních sluïeb R mafiovska MûÚ R mafiov 2006 Zvy ováním vzdûlanosti se r mafiov tí obãané stali nároãnûj ími a jsou kritiãtûj í a angaïovanûj í také v politické

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Manpower Index trhu práce âeská republika Q4 2008

Manpower Index trhu práce âeská republika Q4 2008 Manpower Index trhu práce âeská republika Q4 28 V sledky prûzkumu 4. ãtvrtletí 28 Manpower Index trhu práce âeská republika Obsah Q4/8 Index trhu práce v âeské republice 1 Regionální porovnání Porovnání

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 9, díl 3, kapitola 6.3, str. 1 9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ Poslední z předkládaných alternativ posuzování stavu vyzrálosti systémů managementu organizací předpokládá, že míra

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

3. Domácnosti a bydlení seniorů

3. Domácnosti a bydlení seniorů 3. Domácnosti a bydlení seniorů Hodnocení bydlení seniorů je možné pouze na základě výsledků sčítání lidu, domu a bytů (SLDB), které jediné přináší podrobné údaje o ech a úrovni jejich bydlení. Podle výsledků

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 10 ROâNÍK 18 viska. Pokud se pracovní místo nepodafií obsadit ãesk m zamûstnancem do 14 dnû, bude mít moïnost MV prodat na jeho obsazení zelenou kartu. Tento systém má doplnit ãi spí e nahradit souãasn

Více

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU?

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Dan Drápal JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Nakladatelství KMS Mgr. Dan Drápal Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2006 V echny biblické citace jou pfievzaty z âeského

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

nabídka poptávka Jak ãelit nedostatku odborníkû 2008 Studie Manpower

nabídka poptávka Jak ãelit nedostatku odborníkû 2008 Studie Manpower nabídka poptávka Jak ãelit nedostatku odborníkû 2008 Studie Manpower Obsah Paradox v lidsk ch zdrojích 2 Sílící trendy: co bude dál? 3 Demografick v voj Hospodáfisk v voj Globální konkurence Technologick

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti ÚVOD... 11 I. Obsah práva na ochranu osobnosti, podmínky pro jeho uplatnûní, pfiedpoklady ochrany 1. K obsahu práva na ochranu osobnosti... 13 2. K obsahu

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

Rodinná politika na úrovni obce. Petra Michalová Národní centrum pro rodinu

Rodinná politika na úrovni obce. Petra Michalová Národní centrum pro rodinu Rodinná politika na úrovni obce Petra Michalová Národní centrum pro rodinu Rodina neexistující konsenzus je základní a nejvýznamnější jednotkou naší společnosti, není soukromou záležitostí jednotlivců,

Více