Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy"

Transkript

1 PŘEDMĚT: OBČANSKÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák: se orientuje v čase rozlišuje činnosti, při kterých čas utíká rychle a při kterých pomalu vyhodnocuje důležité i méně důležité činnosti a přiměřeně je začleňuje do svého časového rozvrhu rozlišuje práce, které lze vykonávat kdykoliv nezávisle na ročním období a které lze vykonávat jen v určitém čase uvádí významné svátky kalendářního roku Člověk v rytmu času měření času, letní čas kalendář relativnost času přírodní cyklus, roční období svátky rozvoj schopností poznávání Z (měření času, roční období) zformuluje základní funkce rodiny správně používá názvy označující příbuzenské vztahy užívá pojmy genealogie, rodokmen objasňuje pojmy církevní a civilní sňatek vyjmenuje podmínky, za kterých lze uzavřít manželství vysvětlí pojem rodinný rozpočet rozlišuje příjmy a výdaje vyjmenuje vše, co je třeba z rodinného rozpočtu pořídit zhodnotí způsoby získávání majetku legální i nelegální odlišuje slušné a neslušné chování vysvětlí pojmy náhradní výchova, ústavní výchovná zařízení Rodinný ţivot rodina rodina neúplná, rozšířená rodinné vztahy rodokmen, manželství, funkce rodiny peníze a majetek náhradní výchova mezilidské vztahy hodnoty, postoje uvědomuje si důležitost učení pro další život vyjmenuje základní typy škol v České republice odlišuje od ostatních možností možnost vzdělávání v domácí škole uvádí základní pravidla školního řádu - svá práva i povinnosti uvádí důvody, proč je třeba podřizovat své chování ve škole určitým pravidlům Ţivot ve škole učení školní docházka typy škol soukromá škola, domácí škola, státní škola školní řád psychohygiena hodnoty, postoje jmenuje významná a důležitá místa v obci, významné události, památky je schopen poskytnout stručné informace návštěvníkovi města o Děčíně uvědomuje si odlišnosti a zvláštnosti, které činí naše město jedinečným uvědomuje si rozdíl mezi státní správou a samosprávou Domov je tam, kde... úřad, domov, obec, město obecní zastupitelstvo druhy obcí - obce, města, statutární města rozvoj schopností poznávání komunikace kreativita, kooperace a kompetice občan, občanská společnost a stát PROJEKT OV, Č, D, IVT Poznáváme naše město OV správní budovy ve městě Č pověsti z Děčína a okolí D nejvýznamnější historické památky IVT vyhledávání a zpracování informací Formy: - historická exkurze - grafické a výtvarné zpracování

2 Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - práce ve skupinách vyjmenuje státní symboly a příležitosti, při kterých se používají vysvětlí symboliku "Vlajka na půl žerdi" popisuje základní funkce jednotlivých složek státní moci uvádí příklady rasismu, diskriminace, xenofobie rozpozná některé projevy lidské nesnášenlivosti vysvětlí vlastními slovy a uvede na vlastních příkladech to, že hodnota člověka není v tom jak vypadá, ale v tom, co umí a jak jedná Má vlast státní symboly symboly české státnosti moc zákonodárná, výkonná, soudní Miniúvod do lidských práv základní lidská práva přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi občan, občanská společnost a stát (národnostní menšiny v ČR) Multikulturní výchova multikulturalita etnický původ Č (čeština národní jazyk) B (rozlišení lidských ras) D, Z (kastovní systém v Indii) Z (rovnocennost ras, projevy rasismu, migranti)

3 PŘEDMĚT: OBČANSKÁ VÝCHOVA ROČNÍK: SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák si uvědomuje vliv skupiny na formování osobnosti seznamuje se s pojmy socializace, sociální skupina rozlišuje různé typy skupin odlišuje záměrné a nezáměrné působení na příkladech vysvětlí, jak lze předcházet konfliktům a neshodám s vrstevníky, spolužáky vnímá rodinu jako nejpřirozenější společenskou skupinu rozlišuje školní a mimoškolní.instituce rozumí pojmu komunikace odlišuje slovní komunikaci a komunikační prostředky volí vhodné formy komunikace a asertivního chování kriticky přistupuje k mediálním informacím a učí se pečlivě si vybírat, co chce sledovat Ţivot mezi lidmi vliv rodiny a školy mezi vrstevníky komunikace, média rodinná výchova komunikace v rodině rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí poznávání lidí mezilidské vztahy komunikace řešení problému a rozhodovací dovednosti Mediální výchova fungování a vliv médií ve společnosti (kritický přístup k informacím) Č (práce se slovníkem) D (orientální společnosti) Z (práce s mapou) M (geometrie - plán bytu) vysvětluje obsah pojmu kultura využívá informací o jiných kulturách vysvětluje obsah pojmu umění rozlišuje druhy umění, přistupuje k umění jako prostředku vlastního obohacování zhodnotí nabídku kultur.institucí a orientuje se v kulturních institucích v okolí odlišuje různé náboženské systémy zamýšlí se nad významem náboženství a respektuje náboženské přesvědčení druhých lidí Člověk a kultura umění víra, světová náboženství pravidla společenského chování kulturní instituce Multikulturní výchova kulturní diferenciace multikulturalita rozvoj schopností poznávání hodnoty, postoje, praktická etika D (nejstarší umění) Č (práce se slovníkem) Z (kulturní krajina, náboženství) oceňuje krásy naší země vyhledá na mapě významná místa uvádí některé globální problémy, popisuje jejich příčiny a možné důsledky pro život lidstva uvádí příklady ekologických problémů na lokální úrovni uvědomuje si nutnost ochrany životního prostředí prohlubuje schopnost spolupráce a komunikace ve skupině rozlišuje umělecké slohy Přírodní a kulturní bohatství krásy naší země organizace a instituce pro ochranu životního prostředí Environmentální výchova vztah člověka k prostředí lidské aktivity a problémy životního prostředí Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech objevujeme Evropu a svět Z (práce s mapou, ČR) B (živá a neživá příroda) D (slohy) Č (slovník) komunikace

4 Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy rozlišuje a porovnává různé formy majetku a vlastnictví rozlišuje důležité potřeby, vyjmenovává je respektuje cizí majetek uplatňuje zásady, které jej varují před nadměrným konzumem a vedou jej ke skromnosti a schopnosti vážit si věcí zamýšlí se nad hodnotami života soucítí s lidmi žijícími ve špatných sociálních podmínkách pomáhá jim v rámci svých možností Majetek a vlastnictví potřeby, statky, funkce peněz druhy majetku životní úroveň rozvoj schopností poznávání hodnoty, postoje, praktická etika Multikulturní výchova princip sociálního smíru a solidarity lidské vztahy Z ( rozdíly v životní úrovni, chudoba třetího světa) Č (práce se slovníkem, s textem) rozlišuje formy státu, jejich znaky uvádí příklady různých typů státu rozlišuje složky státní moci ČR i jejich orgánů uvádí příklady orgánů, které se podílejí na správě obcí a krajů vysvětluje smysl voleb rozlišuje volby obecní, parlamentní, do EU, prezidentské rozpoznává demokratické principy a principy, které jsou v rozporu s demokracií uvádí příklady nedemokratických států Řízení společnosti stát, znaky státu, formy demokracie, volby zapojení do veřejného života, orgány samosprávy občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém životě principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Č (práce se slovníkem) Z (státy světa - republiky, monarchie, státy demokratické a nedemokratické) zdůvodňuje význam mezinárodní spolupráce uvádí některé významné mezinárodní organizace, posoudí jejich význam uvádí příklady práv občanů ČR v rámci EU vyhledává informace a zajímavosti o členských státech EU zdůvodňuje potřebu tolerance ve společnosti, respektuje jiné kultury Svět kolem nás spolupráce mezi zeměmi Evropy tolerance k národnostním menšinám a etnickým skupinám mezinárodní organizace Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech jsme Evropané Multikulturní výchova multikulturalita kulturní diferenciace lidské vztahy CJ (reálie) Z (rasy, mezinárodní organizace, členství ČR v EU) Č (práce se slovníkem) IVT ( práce s internetem) mezilidské vztahy

5 Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy chápe hodnotu zdraví, ochranu zdraví jako součást způsobu života vysvětluje, jak se chránit před škodlivými vlivy dodržuje zásady tělesné a duševní hygieny dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí uvědomuje si záludnost a účinky drog, souvislost zneužívání drog ve vztahu k porušování zákonů popisuje, jak lze překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru rozlišuje situace nebezpečné pro psychické a fyzické zdraví ( násilí, šikana apod.) Klíče ke zdraví postižení mezi námi zneužívání návykových látek drogy a legislativa osobní bezpečí nebezpečné situace, agrese, šikana zdravé sebevědomí psychohygiena hodnoty, postoje, praktická etika seberegulace sebeorganizace B (návykové látky) Č (slovník cizích slov)

6 PŘEDMĚT: OBČANSKÁ VÝCHOVA ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák poznává individuální odlišnosti mezi jednotlivými lidmi a jejich příčiny uvádí příklady chování typického pro jednotlivá vývojová stádia člověka posoudí vliv osobních vlastností a vůle na dosahování vlastních i společných cílů rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání Osobnost rozdíly mezi lidmi změny biologické, psychické, sociální vývoj osobnosti puberta, adolescence, poznání sebe sama představy o budoucnosti dospělost a stáří sebepojetí, sebepoznání, sebehodnocení, sebevědomí, sebeuvědomování, vůle temperament, charakter vlohy, schopnosti, dovednosti, inteligence nadání, talent, genialita, tvořivost sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace poznávání lidí, mezilidské vztahy B (biologická podstata člověka, biologický vývoj v jednotlivých stádiích vývoje člověka jako individua) rozlišuje základní typy poznávání skutečnosti uvádí rozdíly mezi smyslovým a rozumovým poznáním dokládá současně vzájemnou souvislost obou typů vysvětluje, jak s poznáním souvisí paměť a pozornost odlišuje základní druhy lidské činnosti, uvědomuje si jejich význam v různých etapách vývoje člověka objasňuje roli citů v individuálních projevech osobnosti Psychické procesy a stavy smyslové poznávání skutečnosti rozumové poznávání skutečnosti paměť, zapomínání, pozornost hra, učení, práce city rozvoj schopností poznávání uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem analyzuje rizika ohrožující zdraví jako stres, konflikt aplikuje zásady duševní hygieny jako prevenci při předcházení rizikům ohrožujících zdraví Člověk v sociálních vztazích asertivní, pasivní a agresivní jednání stres a jeho příčiny konflikt, způsoby řešení životních situací tělesné a duševní zdraví poznávání lidí mezilidské vztahy komunikace kooperace a kompetice řešení problémů a morální dovednosti psychohygiena B (stres, podmíněnost tělesného a duševního zdraví) uvádí příklady dělby práce v historických souvislostech objasňuje souvislost mezi vývojem společnosti, nutností specializace a technickým rozvojem na konkrétních příkladech dokládá rozlišení výrobního a nevýrobního sektoru na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu rozlišuje práci fyzickou a duševní popisuje pracovní činnosti vybraných profesí uvědomuje si rozdílnost kvalifikace pro různé typy profesí odliší různé typy škol v ČR a možnosti vzdělávání v zahraničí Hospodaření dělba práce, specializace, technický rozvoj výrobní a nevýrobní odvětví sjednávání nákupu statků a služeb trh nabídka a poptávka, fungování trhu, cena zboží kooperace a kompetice (dělba práce, podstata fungování trhu) Z (hospodářská politika)

7 Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy dokládá rozdíly mezi právními a morálními normami dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování objasňuje strukturu našeho právního řádu definuje ústavu jako nejvyšší zákon státu rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR uvede instituce, které se podílejí na správě státu vysvětlí podstatu nezávislosti soudní moci a význam vícestupňového uspořádání soustavy soudů uvede příklady základních lidských práv vyloží smysl voleb v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat běžný život občanů popíše vliv začlenění ČR do EU na dodržování práv občanů ČR uvede příklady práv občanů v rámci EU Právní minimum morální a právní normy Ústava ČR zákonodárná moc, volby do Parlamentu ČR výkonná moc, vláda a prezident soudní moc Listina základních práv a svobod politické strany jejich spektrum v ČR volební kampaň právo v Evropě orgány EU občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém životě principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech jsme Evropané Z (informace o EU a členských zemích EU) uvědomuje si faktory ovlivňující rodinu posoudí kvalitu osobnosti rodičů a jejich předpoklady pro výchovu dětí vyjmenuje a vysvětlí role členů rodiny a hodnoty důležité pro rodinné soužití rozliší oprávněné a neoprávněné důvody pro uzavření manželství posoudí různé příčiny konfliktů a krizí v rodině odsuzuje domácí násilí a na příkladech uvádí možnosti prevence tohoto typu násilí Rodina faktory ovlivňující stabilitu rodiny rodičovství sňatek konflikty v rodině domácí násilí poznávání lidí mezilidské vztahy D (funkce a proměna rodiny v minulosti) respektuje pravidla soužití mezi vrstevníky a ve společnosti, tím přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů rozpozná různé podoby násilí vyhodnotí různé situace vyvolávající násilí Osobní bezpečí agresivita její formy trestný čin šikana domácí násilí hodnoty, postoje, praktická etika

8 PŘEDMĚT: OBČANSKÁ VÝCHOVA ROČNÍK: KVARTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Ţák vysvětluje, jaká je jeho občanská role ovládá úřední komunikaci (tj. formy ústního i písemného styku s úřady) vyjádří svůj postoj, souhlas, nesouhlas popíše chod obecního úřadu Občan a obec úřady v obci politická činnost občanů občanská společnost a škola formy participace občanů v politickém životě Mezipředmětové vztahy, exkurze Č (slohová výuka) D (politické systémy v minulosti, v době moderní i současné) rozumí pojmu státní občanství popíše, jak činnost EU zasahuje do osobního i občanského života jednotlivce uvede příklady různých programů (hl. vzdělávacích) Občan a stát státní občanství občan a EU občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém životě D (státní zřízení v historii antická demokracie, římská republika apod.) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané. Evropa a svět nás zajímá. komunikace objasňuje systém práva rozlišuje různé právní instituce a náplň jejich činnosti objasňuje vztah mezi právy a povinnostmi vyjmenuje základní lidská práva prokazuje znalost pojmů: právní vztahy, fyzická osoba, právnická osoba, vlastnictví, majetek, kvalifikace, pracovní poměr rozpozná protiprávní jednání zvažuje vlastní předpoklady pro jednotlivá povolání zdůvodňuje význam manželství odlišuje další typy partnerských vztahů Občan a právo odvětví práva orgány právní ochrany vztahy: občanské, pracovní, trestněprávní, rodinné občan, občanská společnost a stát mezilidské vztahy

9 Školní výstupy Učivo Průřezová témata rozlišuje pojmy ekonomika a ekonomie vyloží s použitím termínů fungování trhu, podnikání, formy podnikání, právní subjekty podnikání rozlišuje příjmy a výdaje státního rozpočtu uvede příklady dávek a příspěvků prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce (pohovor, konkurz dramika) Hospodaření státu ekonomika, ekonomie trh, podnikání státní rozpočet Mezipředmětové vztahy, exkurze Exkurze Úřad práce v Děčíně, spolupráce s IPS informace o způsobech vyhledávání vhodného uplatnění studijní obory, pracovní příležitosti, pohovor s uchazečem, úloha ÚP chápe peníze jako zboží, banky jako ekonomický subjekt doporučí, vysvětlí nejběžnější bankovní služby Peněţní ústavy peníze banky v ČR činnost banky na příkladech uvede klady a zápory globalizace diskutuje o vztahu člověka a životního prostředí, o příčinách a řešení globálních problémů rozpoznává projevy charakterových vlastností u sebe a druhých analyzuje pojem štěstí objasní důležitost sebepoznání pro svůj osobní i profesní život Globalizace Ţivotní plány a cíle Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Environmentální výchova lidské aktivity a problémy životního prostředí vztah člověka k prostředí sebepoznání a sebepojetí hodnoty, postoje, praktická etika B (faktory ovlivňující životní prostředí CH (odvětví chemického průmyslu koncentrace agresivních chemických výrob do méně vyspělých zemí) Z (ochrana životního prostředí, globalizace) vysvětlí význam rodiny rozpozná znaky narušené rodiny, posoudí možnosti řešení navrhuje řešení problémů vhodným způsobem chování a komunikace získá představu o nutných výdajích rodiny živ. minimum Rodina (rodinná výchova) vztahy v rodině narušená rodina rozpočet rodiny mezilidské vztahy komunikace doloží na příkladech souvislost fyzické a psychické stránky člověka rozpoznává rozumové a citové jednání, chápe význam vůle, ovládání ujasňuje si faktory ovlivňující jeho zdraví zná některá relaxační cvičení rozumí pojmům civilizační choroba, vysvětlí příčiny vzniku, uvede příklady uvědomuje si, které životní zásady vedou ke zdravému životu Péče o duševní zdraví zdraví fyzické, duševní význam vůle, cvičení civilizační choroby životní styl psychohygiena sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace B (cévní, nervová, trávicí soustava)

10 Školní výstupy Učivo Průřezová témata rozpozná situace vedoucí k závislosti, nalézá preventivní možnosti Prevence zneuţívání návykových l získá sociální dovednosti a modely chování při kontaktu s rizikovými faktory rizikové faktory ví, kam se obrátit o odbornou pomoc místa odborné pomoci mezilidské vztahy rozumí zdravotním i sociálním důsledkům závislosti problémy spojené se závislostí poznávání lidí Mezipředmětové vztahy, exkurze B (nervová soustava) CH (návykové látky) zaujme postoj k násilným projevům ve společnosti k lidem, zvířatům i prostředí prosazuje hodnoty tolerance, odpovědnost, pomoc druhým, ohleduplnost směruje konflikty k řešení nenásilným způsobem odhalí v komunikaci, v textu násilné postoje Lidská společnost a násilí formy násilí terorizmus mezilidské vztahy poznávání lidí hodnoty, postoje praktická etika Z (lidské rasy) Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Multikulturní výchova lidské vztahy analyzuje předpoklady partnerského života hodnotí sám sebe jako partnera objasní pojmy - kuplířství, prostituce, pornografie Sexuální výchova láska, zamilovanost partnerství sebepoznání a sebepojetí B (rozmnožování člověka)

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období /od-do/ září - listopad listopad - leden Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Ročníkový výstup Učivo Kompetence orientuje se v kalendáři PROMĚNY ROKU M, D - orientace na časové ose umí

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků:

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků: Příloha č. 10 5.4.2.2. Výchova k občanství (VO) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován v 6. 9. ročníku. Vzdělávání v hodinách

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně.

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně. Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a společnost Výchova k občanství Výchova k občanství Časové vymezení předmětu:

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost na 2. stupni ZŠ. Výuka vede žáky k získání potřebných znalostí a dovedností, které mu usnadní aktivní zapojení do života v demokratické společnosti.

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO I. název vyučovacího předmětu: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ (VO) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Výchova k občanství spadá do vzdělávací oblasti Člověk

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika vyučovacího

Více

5.5.2 Výchova k občanství (VkO)

5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanem se člověk nerodí, občana je třeba

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.5.2 OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova v sobě integruje vzdělávací obsahy vzdělávacích oborů a. Hlavním cílem vyučovacího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 6. 9. ročníku (3. období základního vzdělávání) v samostatném předmětu Dějepis a v integrovaných

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

2. Nejstarší civilizace - starověk nejstarší starověké civilizace Egypt, Řecko, Řím informativně obecné znaky a jejich kulturní odkaz

2. Nejstarší civilizace - starověk nejstarší starověké civilizace Egypt, Řecko, Řím informativně obecné znaky a jejich kulturní odkaz Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

Základy společenských věd vyšší gymnázium

Základy společenských věd vyšší gymnázium Základy společenských věd vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví 5.25. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přináší žákům základní

Více