Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy"

Transkript

1 PŘEDMĚT: OBČANSKÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák: se orientuje v čase rozlišuje činnosti, při kterých čas utíká rychle a při kterých pomalu vyhodnocuje důležité i méně důležité činnosti a přiměřeně je začleňuje do svého časového rozvrhu rozlišuje práce, které lze vykonávat kdykoliv nezávisle na ročním období a které lze vykonávat jen v určitém čase uvádí významné svátky kalendářního roku Člověk v rytmu času měření času, letní čas kalendář relativnost času přírodní cyklus, roční období svátky rozvoj schopností poznávání Z (měření času, roční období) zformuluje základní funkce rodiny správně používá názvy označující příbuzenské vztahy užívá pojmy genealogie, rodokmen objasňuje pojmy církevní a civilní sňatek vyjmenuje podmínky, za kterých lze uzavřít manželství vysvětlí pojem rodinný rozpočet rozlišuje příjmy a výdaje vyjmenuje vše, co je třeba z rodinného rozpočtu pořídit zhodnotí způsoby získávání majetku legální i nelegální odlišuje slušné a neslušné chování vysvětlí pojmy náhradní výchova, ústavní výchovná zařízení Rodinný ţivot rodina rodina neúplná, rozšířená rodinné vztahy rodokmen, manželství, funkce rodiny peníze a majetek náhradní výchova mezilidské vztahy hodnoty, postoje uvědomuje si důležitost učení pro další život vyjmenuje základní typy škol v České republice odlišuje od ostatních možností možnost vzdělávání v domácí škole uvádí základní pravidla školního řádu - svá práva i povinnosti uvádí důvody, proč je třeba podřizovat své chování ve škole určitým pravidlům Ţivot ve škole učení školní docházka typy škol soukromá škola, domácí škola, státní škola školní řád psychohygiena hodnoty, postoje jmenuje významná a důležitá místa v obci, významné události, památky je schopen poskytnout stručné informace návštěvníkovi města o Děčíně uvědomuje si odlišnosti a zvláštnosti, které činí naše město jedinečným uvědomuje si rozdíl mezi státní správou a samosprávou Domov je tam, kde... úřad, domov, obec, město obecní zastupitelstvo druhy obcí - obce, města, statutární města rozvoj schopností poznávání komunikace kreativita, kooperace a kompetice občan, občanská společnost a stát PROJEKT OV, Č, D, IVT Poznáváme naše město OV správní budovy ve městě Č pověsti z Děčína a okolí D nejvýznamnější historické památky IVT vyhledávání a zpracování informací Formy: - historická exkurze - grafické a výtvarné zpracování

2 Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - práce ve skupinách vyjmenuje státní symboly a příležitosti, při kterých se používají vysvětlí symboliku "Vlajka na půl žerdi" popisuje základní funkce jednotlivých složek státní moci uvádí příklady rasismu, diskriminace, xenofobie rozpozná některé projevy lidské nesnášenlivosti vysvětlí vlastními slovy a uvede na vlastních příkladech to, že hodnota člověka není v tom jak vypadá, ale v tom, co umí a jak jedná Má vlast státní symboly symboly české státnosti moc zákonodárná, výkonná, soudní Miniúvod do lidských práv základní lidská práva přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi občan, občanská společnost a stát (národnostní menšiny v ČR) Multikulturní výchova multikulturalita etnický původ Č (čeština národní jazyk) B (rozlišení lidských ras) D, Z (kastovní systém v Indii) Z (rovnocennost ras, projevy rasismu, migranti)

3 PŘEDMĚT: OBČANSKÁ VÝCHOVA ROČNÍK: SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák si uvědomuje vliv skupiny na formování osobnosti seznamuje se s pojmy socializace, sociální skupina rozlišuje různé typy skupin odlišuje záměrné a nezáměrné působení na příkladech vysvětlí, jak lze předcházet konfliktům a neshodám s vrstevníky, spolužáky vnímá rodinu jako nejpřirozenější společenskou skupinu rozlišuje školní a mimoškolní.instituce rozumí pojmu komunikace odlišuje slovní komunikaci a komunikační prostředky volí vhodné formy komunikace a asertivního chování kriticky přistupuje k mediálním informacím a učí se pečlivě si vybírat, co chce sledovat Ţivot mezi lidmi vliv rodiny a školy mezi vrstevníky komunikace, média rodinná výchova komunikace v rodině rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí poznávání lidí mezilidské vztahy komunikace řešení problému a rozhodovací dovednosti Mediální výchova fungování a vliv médií ve společnosti (kritický přístup k informacím) Č (práce se slovníkem) D (orientální společnosti) Z (práce s mapou) M (geometrie - plán bytu) vysvětluje obsah pojmu kultura využívá informací o jiných kulturách vysvětluje obsah pojmu umění rozlišuje druhy umění, přistupuje k umění jako prostředku vlastního obohacování zhodnotí nabídku kultur.institucí a orientuje se v kulturních institucích v okolí odlišuje různé náboženské systémy zamýšlí se nad významem náboženství a respektuje náboženské přesvědčení druhých lidí Člověk a kultura umění víra, světová náboženství pravidla společenského chování kulturní instituce Multikulturní výchova kulturní diferenciace multikulturalita rozvoj schopností poznávání hodnoty, postoje, praktická etika D (nejstarší umění) Č (práce se slovníkem) Z (kulturní krajina, náboženství) oceňuje krásy naší země vyhledá na mapě významná místa uvádí některé globální problémy, popisuje jejich příčiny a možné důsledky pro život lidstva uvádí příklady ekologických problémů na lokální úrovni uvědomuje si nutnost ochrany životního prostředí prohlubuje schopnost spolupráce a komunikace ve skupině rozlišuje umělecké slohy Přírodní a kulturní bohatství krásy naší země organizace a instituce pro ochranu životního prostředí Environmentální výchova vztah člověka k prostředí lidské aktivity a problémy životního prostředí Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech objevujeme Evropu a svět Z (práce s mapou, ČR) B (živá a neživá příroda) D (slohy) Č (slovník) komunikace

4 Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy rozlišuje a porovnává různé formy majetku a vlastnictví rozlišuje důležité potřeby, vyjmenovává je respektuje cizí majetek uplatňuje zásady, které jej varují před nadměrným konzumem a vedou jej ke skromnosti a schopnosti vážit si věcí zamýšlí se nad hodnotami života soucítí s lidmi žijícími ve špatných sociálních podmínkách pomáhá jim v rámci svých možností Majetek a vlastnictví potřeby, statky, funkce peněz druhy majetku životní úroveň rozvoj schopností poznávání hodnoty, postoje, praktická etika Multikulturní výchova princip sociálního smíru a solidarity lidské vztahy Z ( rozdíly v životní úrovni, chudoba třetího světa) Č (práce se slovníkem, s textem) rozlišuje formy státu, jejich znaky uvádí příklady různých typů státu rozlišuje složky státní moci ČR i jejich orgánů uvádí příklady orgánů, které se podílejí na správě obcí a krajů vysvětluje smysl voleb rozlišuje volby obecní, parlamentní, do EU, prezidentské rozpoznává demokratické principy a principy, které jsou v rozporu s demokracií uvádí příklady nedemokratických států Řízení společnosti stát, znaky státu, formy demokracie, volby zapojení do veřejného života, orgány samosprávy občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém životě principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Č (práce se slovníkem) Z (státy světa - republiky, monarchie, státy demokratické a nedemokratické) zdůvodňuje význam mezinárodní spolupráce uvádí některé významné mezinárodní organizace, posoudí jejich význam uvádí příklady práv občanů ČR v rámci EU vyhledává informace a zajímavosti o členských státech EU zdůvodňuje potřebu tolerance ve společnosti, respektuje jiné kultury Svět kolem nás spolupráce mezi zeměmi Evropy tolerance k národnostním menšinám a etnickým skupinám mezinárodní organizace Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech jsme Evropané Multikulturní výchova multikulturalita kulturní diferenciace lidské vztahy CJ (reálie) Z (rasy, mezinárodní organizace, členství ČR v EU) Č (práce se slovníkem) IVT ( práce s internetem) mezilidské vztahy

5 Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy chápe hodnotu zdraví, ochranu zdraví jako součást způsobu života vysvětluje, jak se chránit před škodlivými vlivy dodržuje zásady tělesné a duševní hygieny dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí uvědomuje si záludnost a účinky drog, souvislost zneužívání drog ve vztahu k porušování zákonů popisuje, jak lze překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru rozlišuje situace nebezpečné pro psychické a fyzické zdraví ( násilí, šikana apod.) Klíče ke zdraví postižení mezi námi zneužívání návykových látek drogy a legislativa osobní bezpečí nebezpečné situace, agrese, šikana zdravé sebevědomí psychohygiena hodnoty, postoje, praktická etika seberegulace sebeorganizace B (návykové látky) Č (slovník cizích slov)

6 PŘEDMĚT: OBČANSKÁ VÝCHOVA ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák poznává individuální odlišnosti mezi jednotlivými lidmi a jejich příčiny uvádí příklady chování typického pro jednotlivá vývojová stádia člověka posoudí vliv osobních vlastností a vůle na dosahování vlastních i společných cílů rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání Osobnost rozdíly mezi lidmi změny biologické, psychické, sociální vývoj osobnosti puberta, adolescence, poznání sebe sama představy o budoucnosti dospělost a stáří sebepojetí, sebepoznání, sebehodnocení, sebevědomí, sebeuvědomování, vůle temperament, charakter vlohy, schopnosti, dovednosti, inteligence nadání, talent, genialita, tvořivost sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace poznávání lidí, mezilidské vztahy B (biologická podstata člověka, biologický vývoj v jednotlivých stádiích vývoje člověka jako individua) rozlišuje základní typy poznávání skutečnosti uvádí rozdíly mezi smyslovým a rozumovým poznáním dokládá současně vzájemnou souvislost obou typů vysvětluje, jak s poznáním souvisí paměť a pozornost odlišuje základní druhy lidské činnosti, uvědomuje si jejich význam v různých etapách vývoje člověka objasňuje roli citů v individuálních projevech osobnosti Psychické procesy a stavy smyslové poznávání skutečnosti rozumové poznávání skutečnosti paměť, zapomínání, pozornost hra, učení, práce city rozvoj schopností poznávání uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem analyzuje rizika ohrožující zdraví jako stres, konflikt aplikuje zásady duševní hygieny jako prevenci při předcházení rizikům ohrožujících zdraví Člověk v sociálních vztazích asertivní, pasivní a agresivní jednání stres a jeho příčiny konflikt, způsoby řešení životních situací tělesné a duševní zdraví poznávání lidí mezilidské vztahy komunikace kooperace a kompetice řešení problémů a morální dovednosti psychohygiena B (stres, podmíněnost tělesného a duševního zdraví) uvádí příklady dělby práce v historických souvislostech objasňuje souvislost mezi vývojem společnosti, nutností specializace a technickým rozvojem na konkrétních příkladech dokládá rozlišení výrobního a nevýrobního sektoru na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu rozlišuje práci fyzickou a duševní popisuje pracovní činnosti vybraných profesí uvědomuje si rozdílnost kvalifikace pro různé typy profesí odliší různé typy škol v ČR a možnosti vzdělávání v zahraničí Hospodaření dělba práce, specializace, technický rozvoj výrobní a nevýrobní odvětví sjednávání nákupu statků a služeb trh nabídka a poptávka, fungování trhu, cena zboží kooperace a kompetice (dělba práce, podstata fungování trhu) Z (hospodářská politika)

7 Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy dokládá rozdíly mezi právními a morálními normami dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování objasňuje strukturu našeho právního řádu definuje ústavu jako nejvyšší zákon státu rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR uvede instituce, které se podílejí na správě státu vysvětlí podstatu nezávislosti soudní moci a význam vícestupňového uspořádání soustavy soudů uvede příklady základních lidských práv vyloží smysl voleb v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat běžný život občanů popíše vliv začlenění ČR do EU na dodržování práv občanů ČR uvede příklady práv občanů v rámci EU Právní minimum morální a právní normy Ústava ČR zákonodárná moc, volby do Parlamentu ČR výkonná moc, vláda a prezident soudní moc Listina základních práv a svobod politické strany jejich spektrum v ČR volební kampaň právo v Evropě orgány EU občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém životě principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech jsme Evropané Z (informace o EU a členských zemích EU) uvědomuje si faktory ovlivňující rodinu posoudí kvalitu osobnosti rodičů a jejich předpoklady pro výchovu dětí vyjmenuje a vysvětlí role členů rodiny a hodnoty důležité pro rodinné soužití rozliší oprávněné a neoprávněné důvody pro uzavření manželství posoudí různé příčiny konfliktů a krizí v rodině odsuzuje domácí násilí a na příkladech uvádí možnosti prevence tohoto typu násilí Rodina faktory ovlivňující stabilitu rodiny rodičovství sňatek konflikty v rodině domácí násilí poznávání lidí mezilidské vztahy D (funkce a proměna rodiny v minulosti) respektuje pravidla soužití mezi vrstevníky a ve společnosti, tím přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů rozpozná různé podoby násilí vyhodnotí různé situace vyvolávající násilí Osobní bezpečí agresivita její formy trestný čin šikana domácí násilí hodnoty, postoje, praktická etika

8 PŘEDMĚT: OBČANSKÁ VÝCHOVA ROČNÍK: KVARTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Ţák vysvětluje, jaká je jeho občanská role ovládá úřední komunikaci (tj. formy ústního i písemného styku s úřady) vyjádří svůj postoj, souhlas, nesouhlas popíše chod obecního úřadu Občan a obec úřady v obci politická činnost občanů občanská společnost a škola formy participace občanů v politickém životě Mezipředmětové vztahy, exkurze Č (slohová výuka) D (politické systémy v minulosti, v době moderní i současné) rozumí pojmu státní občanství popíše, jak činnost EU zasahuje do osobního i občanského života jednotlivce uvede příklady různých programů (hl. vzdělávacích) Občan a stát státní občanství občan a EU občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém životě D (státní zřízení v historii antická demokracie, římská republika apod.) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané. Evropa a svět nás zajímá. komunikace objasňuje systém práva rozlišuje různé právní instituce a náplň jejich činnosti objasňuje vztah mezi právy a povinnostmi vyjmenuje základní lidská práva prokazuje znalost pojmů: právní vztahy, fyzická osoba, právnická osoba, vlastnictví, majetek, kvalifikace, pracovní poměr rozpozná protiprávní jednání zvažuje vlastní předpoklady pro jednotlivá povolání zdůvodňuje význam manželství odlišuje další typy partnerských vztahů Občan a právo odvětví práva orgány právní ochrany vztahy: občanské, pracovní, trestněprávní, rodinné občan, občanská společnost a stát mezilidské vztahy

9 Školní výstupy Učivo Průřezová témata rozlišuje pojmy ekonomika a ekonomie vyloží s použitím termínů fungování trhu, podnikání, formy podnikání, právní subjekty podnikání rozlišuje příjmy a výdaje státního rozpočtu uvede příklady dávek a příspěvků prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce (pohovor, konkurz dramika) Hospodaření státu ekonomika, ekonomie trh, podnikání státní rozpočet Mezipředmětové vztahy, exkurze Exkurze Úřad práce v Děčíně, spolupráce s IPS informace o způsobech vyhledávání vhodného uplatnění studijní obory, pracovní příležitosti, pohovor s uchazečem, úloha ÚP chápe peníze jako zboží, banky jako ekonomický subjekt doporučí, vysvětlí nejběžnější bankovní služby Peněţní ústavy peníze banky v ČR činnost banky na příkladech uvede klady a zápory globalizace diskutuje o vztahu člověka a životního prostředí, o příčinách a řešení globálních problémů rozpoznává projevy charakterových vlastností u sebe a druhých analyzuje pojem štěstí objasní důležitost sebepoznání pro svůj osobní i profesní život Globalizace Ţivotní plány a cíle Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Environmentální výchova lidské aktivity a problémy životního prostředí vztah člověka k prostředí sebepoznání a sebepojetí hodnoty, postoje, praktická etika B (faktory ovlivňující životní prostředí CH (odvětví chemického průmyslu koncentrace agresivních chemických výrob do méně vyspělých zemí) Z (ochrana životního prostředí, globalizace) vysvětlí význam rodiny rozpozná znaky narušené rodiny, posoudí možnosti řešení navrhuje řešení problémů vhodným způsobem chování a komunikace získá představu o nutných výdajích rodiny živ. minimum Rodina (rodinná výchova) vztahy v rodině narušená rodina rozpočet rodiny mezilidské vztahy komunikace doloží na příkladech souvislost fyzické a psychické stránky člověka rozpoznává rozumové a citové jednání, chápe význam vůle, ovládání ujasňuje si faktory ovlivňující jeho zdraví zná některá relaxační cvičení rozumí pojmům civilizační choroba, vysvětlí příčiny vzniku, uvede příklady uvědomuje si, které životní zásady vedou ke zdravému životu Péče o duševní zdraví zdraví fyzické, duševní význam vůle, cvičení civilizační choroby životní styl psychohygiena sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace B (cévní, nervová, trávicí soustava)

10 Školní výstupy Učivo Průřezová témata rozpozná situace vedoucí k závislosti, nalézá preventivní možnosti Prevence zneuţívání návykových l získá sociální dovednosti a modely chování při kontaktu s rizikovými faktory rizikové faktory ví, kam se obrátit o odbornou pomoc místa odborné pomoci mezilidské vztahy rozumí zdravotním i sociálním důsledkům závislosti problémy spojené se závislostí poznávání lidí Mezipředmětové vztahy, exkurze B (nervová soustava) CH (návykové látky) zaujme postoj k násilným projevům ve společnosti k lidem, zvířatům i prostředí prosazuje hodnoty tolerance, odpovědnost, pomoc druhým, ohleduplnost směruje konflikty k řešení nenásilným způsobem odhalí v komunikaci, v textu násilné postoje Lidská společnost a násilí formy násilí terorizmus mezilidské vztahy poznávání lidí hodnoty, postoje praktická etika Z (lidské rasy) Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Multikulturní výchova lidské vztahy analyzuje předpoklady partnerského života hodnotí sám sebe jako partnera objasní pojmy - kuplířství, prostituce, pornografie Sexuální výchova láska, zamilovanost partnerství sebepoznání a sebepojetí B (rozmnožování člověka)

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru

Více

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a společnost Výchova k občanství 6. 9. ročník 1 hodina týdně třídy besedy s odborníky, exkurze vést

Více

Předmět: Občanská výchova

Předmět: Občanská výchova 5.5.2 Obor: Výchova k občanství Předmět: Občanská výchova Charakteristika předmětu Občanská výchova 2. stupeň Předmět Občanská výchova spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost a realizuje výstupy

Více

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 2 Občanská výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika:

Více

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: 6. chápe závislost člověka na přírodě v návaznosti na vegetační cyklus přírody umí vysvětlit původ a způsoby dodržování

Více

5.5.2 Výchova k občanství

5.5.2 Výchova k občanství 5.5.2 Výchova k občanství Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaměřuje se na utváření

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací oblast výchova k občanství je zařazena do vzdělávání od 6. do 9. ročníku. Vede žáky k tomu, aby se na základě všech

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ Autoři/autorky: Čapek Robert, Čapková Jana, Čepl Jan, Konečný Jakub, Mannová Elena, Michková Lenka, Pavlíková Eva, Pavlišová Zdeňka, Rousková Iva, Skřivánková

Více

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru výchova k občanství vzdělávací oblasti člověk a společnost. Předmět

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků:

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků: Příloha č. 10 5.4.2.2. Výchova k občanství (VO) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován v 6. 9. ročníku. Vzdělávání v hodinách

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je zde realizován vzdělávací

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika výuky OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Občanská výchova je realizován v 6. až 9. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Tento předmět je

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.7.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost PŘEDMĚT: Občanská výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - uvědomuje si vliv přírodních rytmů na život člověka

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Funkce rodiny a rodinné vztahy Žák: charakterizuje rodinné vztahy uvědomuje si rozdílné role členů rodiny - typy rodin, výchova v rodině, náhradní rodinná péče - komunikace v rodině Poznávání

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru výchova k občanství vzdělávací oblasti člověk a společnost. Předmět

Více

Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět : OBČANSKÁ VYCHOVA

Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět : OBČANSKÁ VYCHOVA 225 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět : OBČANSKÁ VYCHOVA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

Občanská výchova nižší gymnázium

Občanská výchova nižší gymnázium Občanská výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Výchova k občanství, z oblasti Člověk a svět práce a z oblasti

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

6.11 Občanská výchova

6.11 Občanská výchova 6.11 Občanská výchova 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Člověk a společnost Výchova k občanství

Člověk a společnost Výchova k občanství Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu V předmětu Výchova k občanství je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Volitelné předměty. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení

Volitelné předměty. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení 503 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+2 0+2 Ročník Povinnost (skupina) volitelný

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podmínky pro ovlivňování zdraví. Směřuje k tomu, aby žáci poznávali sami sebe, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Občanská výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Občanská výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika předmětu V předmětu Výchova k občanství je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost,

Více

Vzdělávací obor Výchova k občanství Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět výchova k občanství směřuje k tomu, aby se žáci: - dokázali orientovat v sociální realitě a začlenit sama sebe do

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Sekunda 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Právo a

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.8 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.15.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Rodinná výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - Průběžně: Dokáže diskutovat o daném tématu, dodržuje

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně.

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně. Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a společnost Výchova k občanství Výchova k občanství Časové vymezení předmětu:

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

5.5.2. Občanská výchova

5.5.2. Občanská výchova 5.5.2. Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím procesu Vzdělávací oblast předmětu postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové vymezení Předmět je koncipovaný na základě očekávaných výstupů v oboru Výchova

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

Příloha č. 6 Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 6 Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 6 Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Lidé kolem nás - vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a

Více

Předmět: Výchova ke zdraví

Předmět: Výchova ke zdraví 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Obor: Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Výchova ke zdraví Předmět Výchova ke zdraví přináší základní informace o člověku v souvislosti

Více

4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty. 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu

4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty. 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu 4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu Vyučovací obor Globální výchova je zaveden jako povinný v 7. 9.ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Volitelný předmět Společensko-vědní seminář tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělání a je základem rozvoje klíčových dovedností

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

5.5.2 Výchova k občanství (VkO)

5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanem se člověk nerodí, občana je třeba

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (RVP ZV) 1. stupeň

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (RVP ZV) 1. stupeň Příklady oborových témat obsahující průřezové téma Výchova demokratického občana (dále PT VDO) Anotace: Smyslem tohoto dokumentu je odpovědět na otázku: Kde je v jednotlivých vyučovacích oborech nalezneme

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými

Více