Kurt Ludewig Na cest k samozejmosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kurt Ludewig Na cest k samozejmosti"

Transkript

1 Kurt Ludewig Na cest k samozejmosti Neautorizovaný, studijní peklad podrobnosti o autorovi napíklad na: 4. Praxe ((Ü2)) 4.2 Dti a mladiství Psychoterapie dtí a mladistvých se vždy odehrává v rámci asymetrického setkání. Zabývá se jednak dtmi, kterým je vnována zvláštní pée. Pro dospívající je stetem dvou velmi rozdílných až protikladných generací. 199 V profesionáln zaízeném prostedí se mladý se sociálními zákonitostmi neseznámený a bojující lovk setkává s dosplým, který se šikovným a profesionálním využíváním práv onch zákonitostí živí. Výchozí postavení by nemohlo být kontrastnjší: vi konvencím nedvivý dospívající naráží na profesionálního strážce spoleenských konvencí a oba mají za úkol povýšit tento nerovný vztah na terapii. Bez možnosti erpat z dostatených životních zkušeností i pravd, tedy vynález lhá, jsou mladí odkázáni na podporu dosplých, ale také na jejich vážnost a upímnost. Proto mladí hledají oporu v lidských vztazích a práv tím se stávají tak snadno zneužitelnými. Práv v tomto kontrastu mezi oteveným zranitelným hledáním mladého lovka spolehlivosti a asto bezstarostným spoléháním dosplého na konvence vidím to výjimené na kontextu psychoterapie mladistvých. K popisu mládí je nepípadnjší pojem borderliner (lovk asto pecházející hranici) (orig.: Grenzgänger). Mladiství se nacházejí v zemi nikoho nkde mezi odcizeným dtstvím (které se jim odcizilo, ne bylo odcizeno, za nž bylo zodpovídáno), a vlastní zodpovdností dosplé existence. Tento pechodový stav vyžaduje vydržet tolik nejistoty a tolik náchylnosti ke konfliktm a vedle toho prokázat tolik uenlivosti a pizpsobivosti jako v žádném jiném stadiu lidského vývoje. Proto je tato životní fáze na jedné stran pedurená pedevším pro výskyt nejrznjších projev výrazn se vychylujících od normy (dále jen abnormální chování), vetn tch, které spadají do kompetencí psychiatrie. Úzkosti, tlaky, poruchy píjmu potravy, psychózy mají vtšinou práv zde své poátky. Následky dtských traumat vyvolaných zneužíváním, zanedbáváním i využíváním se asto 200 bhem dospívání stávají zetelnými, stejn jako dsledky nešastné fyziologické výbavy. Na druhé stran je tato vývojová fáze pechodu víc než kterákoliv jiná vystavena vlivu

2 rozliných zmn, pokraujícího vývoje a dalšího nepedvídaného rstu. To je nkdy to vzrušující na terapii mladistých. Podstatnou otázkou zde je, zda je pro práci s dtmi a mládeží na bázi systemického myšlení nutný zvláštní terapeutický pístup, nebo jestli pro práci s touto vkovou skupinou dostauje dosud vypracovaná metodologie. 5 Pro nalezení odpovdi na tuto otázku se krátce zdržím u zvláštní problematiky informovaného souhlasu v tomto vku. Potom se dotknu (souasného) stavu zkoumání a v závru krátce pohlédnu na podstatu psychoterapie dtí a mladých. Na tomto pozadí a s ohledem na zvláštní aspekty terapie mladých se v závru pokusím odpovdt na otázku, zda má smysl zavádt zvláštní systemickou terapii dtí a mladistvých. ((Ü4)) Informovaný souhlas Mže psychoterapie mladých vzhledem k rozdílnosti zúastnných vbec probíhat za podmínek informovaného souhlasu? Mínno je tím pacientovo srozumní s riziky, cíli, vedlejšími úinky léby, stejn jako s vhodnými alternativami tchto opatení. 6 Pinejmenším v teorii je respektování klientovy autonomie samozejmostí psychoterapeutické praxe. To se projevuje krom jiného také informací od pacienta o oekávaném prbhu a zisku z terapie. Pohlédneme-li na prepubertální dti, je tento etický požadavek samozejm tžko splnitelný. Dtem bývá beztak odnímána schopnost projevit intelektuáln a emon podepený souhlas, nebo je od nich tato schopnost požadována zpsobem, který je sice formáln správný, samotné dít však nesmírn 201 petžuje. 7 U dospívajících to vypadá jinak. Podle stupn vývoje a zralosti jsou více i mén schopni vdom souhlasit s pedpokládaným prbhem terapie. A to by mlo být v rámci možného zohlednno. Plní tedy systemická terapie podmínky informovaného souhlasu? Systemití terapeuti spoluvytváejí žádosti, vyjednávají o zakázce a smlouvají cíle spolen se svými zákazníky. Už z teoretických dvod pstují jednání orientované na zákazníka. 8 Nicmén nejasnosti objevující se ve vztahu k informovanému srozumní s opateními terapeuta zpravidla nasvdují jednomu z následujících problém: 5 Zde je kladen zvláštní draz na terapii dtí a mladistvých. O specifických aspektech systemické terapie dtí krátce informuje sborník(?) vydaný 2001 Wilhelmem Rotthausem 6 Srov. Eich et al. 1997, Derichs & Höger Srov. Reiter-Theil et al Srov. z.ºb. Schweitzer

3 1. nedostatené zpracování žádosti a v dsledku zakázky 2. volba nevhodného druhu opatení 9 3. metodická chyba pi volb a uplatování intervence 4. druh problému, který již svou podstatou ztžuje nebo zcela vyluuje otevené zpracování záležitosti U prvních tí uvedených problém se jedná o chybu a chybný odhad, tedy o neúmyslné nedostatky v píslušné situaci. Ped tímto chrání v nejhorším pípad závazek terapeuta k celoživotnímu vzdlávaní a supervize. Problém jmenovaný jako tvrtý se objevuje bez piinní terapeuta, napíklad u zneužívání dtí a slabých nebo u dalších právnicky závažných témat. Práv s ohledem na tuto problematiku se koncept, který staví na dobrovolnosti a motivaci lovka hledajícího pomoc, dostává do závažného dilematu. Možnosti zacházení s tmito skrytými životními problémy je vybudovat v budoucích terapeutech v rámci jejich vzdlávání cit, který jim umožní vnímat výstražná znamení a nad to v pípad poteby použít pístup jednající (ve smyslu aktivní, zakroující) 202 pée. V tchto pípadech beztak nemže pomáhající jinak, než vytyit vlastní cíle a bu do urité míry hrát detektiva, nebo zkusit vytvoit podmínky pro prospšné ventilování tajemství. 10 ((Ü3)) Náhled do výzkumu Když jsem v online knihovnách hledal nmecky psané publikace k systemické terapii, ekalo m velké rozarování, totiž vbec nic. V roce 2000 neexistovala publikace, která by se objevila po zadání kritérií systemická terapie + individuální psychoterapie + mladiství. Kombinace výraz systemická terapie + individuální psychoterapie nabídla jedinou zmínku z roku Kombinace rodinná terapie + individuální psychoterapie pojímala naštstí více prací, celkem 34, ovšem ani jednu empirickou studii. V anglosaském prostoru byla nabídka empirických a pehledových studií dle oekávání o nco vtší. Tato literatura neposkytuje žádný jednoznaný obrázek. Stejn jako ve zkoumání psychoterapie vbec je i zde zetelné, že psychoterapie není jednoduše definovatelný fenomén, který by bylo možné vmstnat do úzkých mantinel jednotného vdeckého zkoumání. Tyto výsledky odporují stanovisku vdc a ukazují, že terapie, které jsou empiricky uspoádány a zkoumány, 9 Srov. oddíl 4.1 této knihy. 10 Srov. z.ºb. Levold

4 vykazují lepší empirické hodnoty než ty, které jsou chápány jinak. I zde lovk nalézá poklad, který sám zakopal! Zvláštní je jen to, že se tomu diví! ((Ü4)) Psychoterapie dtí a mladistvých Výsledky zkoumání psychoterapie dtí a mladistvých svdí o tom, že povaha vci není zásadn odlišná od výzkum psychoterapie dosplých. Tak napíklad došla jedna pracovní skupina kalifornské univerzity k závru, že vdecký zámr v psychoterapii dtí a mladistvých 203 je tím úspšnjší, ím experimentálnji jsou tyto zámry založeny, tedy ím spíše je výzkumný návrh ochoten zachovávat konstantní podmínky terapie a terapeutovy promnné. 11 Naproti tomu klinické studie, které jsou reprezentativnjší a tím validnjší, zejména proto, že jsou provádny s netídnými pidlenými pacienty za obvyklých klinických podmínek, ukazují z hlediska akademického výzkumu mén pesvdivé výsledky. Pesto lze podle tchto autor konstatovat, že prmrný efekt všech zkoumaných terapií dtí a mladistvých byl vesms pozitivní a významný; tento stav by ale dále zlepšil z metodického hlediska vylepšený výzkum. To je potvrzeno pracemi jiné skupiny z Univerzity Yale. 12 Zde bylo zaátkem devadesátých let z meta-analýz vyvozeno, že zkoumání psychoterapie dtí a mladistvých uinilo od sedmdesátých let pes metodické pekážky významné pokroky. Mezi pekážky poítejme ony pro každou vkovou skupinu typické a metodicky obtížn kontrolovatelné faktory, jako je pokraující vývoj a komorbidita u dtí a mladistvých i související vliv rodiny a školy. ((Ü4)) Rodinná terapie Výsledky výzkum rodinné terapie jsou nemén protichdné, existují meta-analýzy s veskrze pozitivními výsledky 13, ale také stanoviska, která kriticky hodnotí metodickou istotu tchto prací. Pehledové studie o letech a ukazují, že se rodinná terapie stala užitenou metodou pi práci s adolescenty. Pozitivní výsledky systemické terapie s rodinami adolescent trvaly v prmru déle než výsledky terapie individuální. 14 Naproti tomu meta- 11 Srov. Weisz et al. 1992, Srov. Kazdin 1991, Vgl. Carr 2000a; Schiepek Vgl. Breunlich et al. 1988; Mann & Borduin

5 analytici z behavioráln-kognitivního tábora si stžují, že výsledky nebehaviorálních výzkum psychoterapie dtí a mladistvých nejsou kvli metodickým nedostatkm 204 interpretovatelné, zatímco kognitivní experimentáln založené terapie vesms vykazovaly výraznjší výsledky. 15 ((Ü3))Psychoterapie mladistvých Psychoterapie dtí a mladistvých byla v Nmecku po dlouhou dobu doménou výlun psychoanalyticky orientovaných psychagog, psychoped a sociálních pediatr. 16 Paní Dührssen, grande dame nmecké analytické dtské psychoterapie, vyjasnila tuto okolnost ped více než tyiceti lety: Psychoterapeutické jednání s díttem i dosplým se v zásad a stále zakládá na základní znalosti nevdomých proces a jejich psychoanalytickém zpracování. Je zcela vyloueno snažit se bez takové základní znalosti uvést v život onu promnu terapeutické metody, která se zcela zekne interpretací nevdomých proces i penosových reakcí. Tím mén je to možné, když sjednáváme stále mén asté konzultace a spokojujeme se se stále menším potem sezení. 17 Terapie chování proráží teprve v posledních desetiletích v Nmecku stále intenzivnji do oblasti psychoterapie dtí a mladistvých, a to v neposlední ad v souvislosti s jejím uznáním jako smluvní, smrnicím odpovídající metody. 18 Spolupráce analytického a behaviorálního smru není nijak pekvapivá, zvlášt když oba hájí v metateoretické oblasti rzné konceptuální spolené rysy: Jsou zakotveny v individualistickém a kauzálním myšlení a ve svých výkladech se vracejí k uebním a vývojovým paradigmatm. ((Ü4)) Rodinná terapie/systemická terapie Rodinná terapie zaínala tváí v tvá nespokojenosti psychoterapeut padesátých let s tehdejšími koncepty, metodami a výsledky individuální terapie s mladistvými schizofreniky a delikventy. Úmrn tomu se dlouhou dobu zamovala tém 205 výhradn na práci s celými rodinami. Jay Haley, prominentní prkopník rodinné terapie, zašel až k tvrzení, že každá individuální terapie dtí a mladistvých je koneckonc rodinnou 15 Srov. Barrnett et al. 1991, Brent et al Srov. z.ºb. Biermann Srov. Dührssen 1960, S Srov. u.ºa. Remschmidt 1997; Petermann

6 terapií, protože, podle Haleyho, není možné pracovat s dtmi nebo mladistvými bez ovlivování jejich životního kontextu. Nevýhodou individuální terapie je, jak praví Haley, že musí v ovlivování rodiny jednat do urité míry naslepo. 19 Rozšíení sledovaného pole od individua na rodinu a další sociální systémy s sebou pineslo vedle inovací v praxi také zásadní konceptuální zmny. Abnormální chování bylo považováno za píslušející element dysfunkního interakního vzoru. Po Haleyov koncepci (1980) pedstavuje dilema odpoutání u mladistvých ústední spoušt abnormálního chování. Podle této koncepce pedstavuje odpoutání mladistvého od rodi narušení dosavadní rodinné rovnováhy a vystupuje vzájemnou starost natolik, že mladistvému nezbude, než se vzdát dalšího rozvoje a zstat doma. Aby k tomu dosáhl pro nj i pro ostatní pesvdivého oprávnní, musí tedy vyvolat problémy, které zcela vylouí samostatnou existenci v prostedí mimo rodinu. Proces odpoutání tak je teba jej obecn brát v úvahu pedstavuje pro všechny mladistvé a jejich rodie, tedy ne jen pro ty, u kterých vznikají závažné problémy, velmi komplexní životní krizi, která vyžaduje stejn tak komplexní jako citlivou snahu o nalezení ešení. Ob strany se nacházejí v urité dvojité slepé ulice bez oznaení výjezdu. Na jedné stran procesy dospívání ženou mladistvého z rodiny do svta vrstevník, na druhé stran je mladistvý stále úzce emon spjat s rodii. Rodie si na jedné stran pejí normální vývoj svých dtí a na druhé stran jsou se svými dtmi stále stejn tak emon svázáni. Ob generace si pejí 206 nemožné východisko, totiž bezbolestné a bezproblémové odlouení. Ob strany bedliv sledují, jak se v tom vede té druhé. Mladistvý dráždí své rodie svým dosud neobvyklým chováním a sleduje, jak reagují. Snaží-li se rodie pochopit, že mohou snést píkoí zpsobená tímto chováním, má mladistvý volnost k dalšímu kroku a mže se zpsobem, který se nabízí, odpoutat. Jsou-li ale rodie nejen normáln ukivdni, nýbrž oním chováním natolik zranni, že v oích dítte hrozí odplatou, dostává se mladistvý do nesnesitelného dilematu. Bude-li pokraovat, riskuje, že zraní jednoho nebo oba rodie natolik, že už se nebudou moci vzchopit. Stáhne-li se, musí se vzdát svého rozvoje a zstat díttem. V této velmi citlivé fázi leží na mladistvém požadavek aktivního rozhodnutí a jednání. Na zpsobu, kterým se toto dilema vyeší, závisí, jestli se zdaí smysluplné odpoutání, nebo jestli se zde zadlává na zásti doživotní problémy. Bylo by nepípustným a jednostranným, a tedy nepatiným zjednodušováním situace domnívat se, že v této 19 Srov. z.ºb. Montalvo & Haley

7 problémové a vývojem podmínné fázi života rodiny to jsou jen rodie, kdo na sebe dít poutá a kdo mu brání v jeho dalším rstu. Postupem asu se rodinná terapie stala pevnou souástí psychiatrické, psychoterapeutické a psychosociální pée o mladistvé. V Nmecku byl rozvoj systemické terapie v medicínskopsychiatrickém kontextu hnán kupedu hlavn na psychosomatických klinikách a klinikách dtské a dorostové psychiatrie. Trend systemické terapie zaal v osmdesátých letech a musel se prosazovat vi tzv. terapiím chování a analytickým postupm. Vedle toho se postupn etablují koncepty individuální psychoterapie dtí a mladistvých, které pebírají prvky od krátkodobých, na ešení zamených terapií, a terapií hrou ((Ü4)) Integrativní terapie Pokud bychom se ídili vydavatelem dvousvazkového v Nmecku vydaného díla k integrativní terapii dtí, byla by každá terapie dtí uritým zpsobem integrativním dním: zaprvé zahrnuje pohyb i jednání, je tedy skuten konkrétní; zadruhé se koná v nevyhnutelné emoní celistvosti, nebo dti se ješt nenauily emon se vymaovat; za tetí vyžadují použití kognitivních strategií, zejména proto, že terapie je podepena dtskou zvdavostí a touhou po vdní; a za tvrté je ze své podstaty sociální a ekologická, protože dti jsou existenn zapojeny v sociálních strukturách. Terapie dtí a to by mohlo platit i pro terapii mladistvých tudíž vyžaduje multiperspektivní hledisko. 21 Pi vší detailní rozdílnosti rzných terapeutických škol se pi hodnocení psychoterapie dtí a mladistvých zjevn vychází z vtší komplexity než u psychoterapie dosplých. Pi práci s dtmi a mladistvými je zapotebí mnohostranné hledisko. Nadto je teba vnovat zvláštní pelivost sezení a obzvlášt dbát na to, aby se dti a mladiství vyvíjeli a žili v základním sociálním zapojení. Zajímavostí je, že se tyto požadavky (mj. komplexnost, multiprespektivita, orientace na zákazníka a na kontext) dalekosáhle kryjí s konceptuální platformou, kterou si systemická terapie vytvoila. 20 Srov. die Kongreßbände von Vogt-Hillmann & Burr 1999 und Rotthaus Srov. Metzmacher et al

8 ((Ü3)) Systemická terapie mladistvých ((Ü4)) Borderliner Psychoterapie mladistvých vykazuje jeden zvláštní rys. Setkáváme se zde s neustálými a promnlivými rozpory. Jako borderlinei mají mladiství vlastnosti z obou stran hranice, úpln ale nepatí ani jedné. Máme sklony chápat je jako nehotové, tedy jako adolescenty 22. Tím jsme vi nim spravedliví i nespravedliví zárove. Spravedliví tím, že je vnímáme jako vyvíjející 208 a promující se bytosti, které pimen vku pochybují o hodnot sebe samých, tém nemohou stavt na vybudované existenci a jsou do urité míry odkázány na své sociální prostedí. Na základ toho lze tžko oekávat, že mohou vlastními silami vyešit problémy, kterými sami trpí nebo nechávají trpt druhé. K tomu jim chybí kognitivní prozíravost, emocionální vymezení a sociáln-finanní samostatnost. Na druhé stran bychom byli nespravedliví, pokud bychom je považovali jen za nejisté, emon závislé a nesamostatné dti. Jako borderlinei asto disponují zdroji, o kterých nemáme ani tušení. Pro adekvátní práci s mladistvými si musí terapeut této pechodové situace zstat vdom a zkusit ocenit již pítomné stejn jako ješt chybjící schopnosti a zdroje mladistvého, a všímat si dosažené samostatnosti ale i stále pítomné navázanosti. Zachování složité rovnováhy mezi obma póly je pravdpodobn rozhodující pro plodnou spolupráci s mladistvým. Jednostranné upednostování jedné z protilehlých stran ze strany dosplého pomáhajícího je asto dvodem pedasného ukonení terapie mladistvým nebo jeho odtažitosti vi terapeutovi. U mladistvých anorektik je to obzvlášt zetelné: považuje-li je terapeut pouze za zapletené do boje s nemilujícími a svírajícími rodii o moc a odpoutání, a nabízí jim bojovou pomoc proti tmto rodim, bývá zpravidla mírnjší i draznjší formou zbaven dvry a vylouen z dalšího dní. Protože pes všechny tušené boje, do kterých je mladistvý zapleten, existuje vtšinou mezi ním a rodii bu oteven piznávané, nebo pod povrchem držené láskyplné pouto. Nadjí je nestrann a s respektem doprovázet mladistvé a jejich asto zoufalé rodie na jejich složité a kluzké hebenové túe mezi pipoutáním a odpoutáním. 22 Lat. adolescere = dorstat, sílit. 8

9 209 ((Ü4)) Žádost a zakázka Jak již bylo v úvodu zmínno, v pípad terapie dtí se jen zídka jedná o svobodn ujednanou zakázku s díttem samotným. Dti vtšinou nejsou tak protelé a nemají tolik vnitní svobody, aby mohly samy žádat o terapii. Z pravidla jsou to dosplí, kdo shledává nco nepatiného na chování svého dítte a žádá o pomoc. V tchto pípadech se jednoznan jedné o starostí (péí) motivovaná opatení a terapeut je delegován rodii. Pokud toto terapeut opomene i zane s díttem pracovat dle vlastní zakázky, snadno narazí na hranice rodiny. V té chvíli existuje pro terapeuta možnost, že se ho rodina zbaví, nebo bude terapeut muset dít pevzít na delší dobu, do urité míry ho adoptovat a sám se stát lenem rodiny, aby rodinu neuvrhl do vtších konflikt s nejistým výsledkem. U mladistvých je situace komplexnjší. Ti starší z nich jsou vesms schopni uvdomit si vlastní potebu cizí pomoci a dospt k patiné žádosti. To ale nemusí znamenat, že na základ toho sami od sebe vyhledají profesionální pomoc. Mohou se vtšinou obrátit na své rodie nebo jiné zodpovdné osoby, které to za n pevezmou. Potom už je na pomáhajícím peliv zjistit, kdo co chce. Pi tomto vyjasování skutené žádosti by mlo vyjít najevo, zda je to mladistvý, kdo pro sebe hledá pomoc, nebo zda jsou to rodie píp. dosplí, kteí hledají pomoc nap. s lepším zvládnutím mladistvého. Mže ale jít také o prosbu o pomoc celé rodin (systému). Nezídka nastává situace, kdy se dít i mladistvý nabídne do jisté míry jako zástava, aby pomoc získal jiný len rodiny nebo rodina celá. Nevšímavost vi tmto rozdílnostem mže trvale ztížit plodnou spolupráci pomáhajícího a hledajícího pomoc. Nad to patí k specifikm terapie s mladistvými, že podíl vedení, tj. zprostedkování vdní, je oprávnn vtší než pi práci s dosplými. Už jako nastávající zákazník požaduje 210 mladistvý asto rozšíení svého kognitivního horizontu, které mu umožní aktivovat zdroje nutné pro zdolání/vyešení problému. Pro terapeuta mladistvých platí v mnohem vtší míe než u terapeuta dosplých, že má za úkol v míe pimené situaci mladistvého psobit jako psychagog (= duchovní uitel, vdce). Vzhledem k této vkové skupin skuten platí místy vyjadovaný požadavek na systemickou terapii nemluvit od poátku o zákaznících, nýbrž terapií umožnit pacientovi, aby se stal zákazníkem. Podle zkušenosti sezení od sezení stoupá úast mladistvého na mluvním aktu v porovnání s terapeutem. V terapii mladistvých 9

10 psychotik sestává velká ást mluveného slova z vyprávní a dalších terapeutových komentá. Zane-li se mladistvý sám vyjadovat, blíží se terapie ke konci. ((Ü4)) Zamení na zákazníka V systemické terapii je lepší hovoit o zákaznících než o pacientech nebo klientech. Tím se chce zdraznit, že terapeut má co do inní se svéprávným, nezávislým zákazníkem objednavatelem. Pi terapii dtí je ale teba zpravidla vycházet z toho, že skutenými zákazníky jsou rodie i jiní odpovdní lidé, ne dít. Nebo tito dosplí jsou ti, kteí urují, o co má jít a na základ eho se urí, zda byla terapie úspšná. U mladistvých je situace mén jasná, protože, a se to stává, jen velmi zídka se mladiství sami od sebe obracejí na terapeutické zaízení. Ale i tehdy, sjednali-li mladistvému terapii rodie i jiní odpovdní, by se mohlo vyplatit vnímat mladistvého jako zákazníka adolescenta, rozumj nastávajícího zákazníka, a pi tom se snažit zjistit, do jaké míry a v jakých oblastech skuten zákazníkem je. 211 ((Ü4)) Zamení na kontext Mladiství jsou ješt do znané míry sociáln svázáni. Rodina hraje stále dležitou roli, protože ona je místem, v nmž se odehrávají všechny podstatné vztahy a v nmž vzniká spolehlivý sebekoncept a koncept cizího (Selbst- und Fremdkonzept). Zárove se mladiství nacházejí v procesu odpoutání od rodiny a váží se s pibývající intenzitou na vrstevníky. U dtí mže vystait poradit samotným rodim jak problém pekonat, u mladistvých je situace komplexnjší. V terapii mladistvých musí být peliv rozpoznáno, zda je pro terapii patiný kontext rodiny, skupiny nebo individuální terapie. Nebo terapie s mladistvými musí vyhovt jak snahám po samostatnosti a zaazení do skupiny vrstevník, tak napojení na rodinu i jiný systém. Možností je zahájit terapii jako rodinnou a po ase pokraovat v individuální i skupinové terapii. Po fázi vzájemného poznávání a odhadování mohou mít jak rodie tak mladistvý dostatek dvry, aby pomáhajícího bez starosti zmocnili doprovázet mladistvého pi jeho individualizaci bez piinní rodi. 23 ((Ü4)) Soucit 23 Podle Coriny Ahlers (1996) pedstavuje volba a zmna podmínek - Settings dležitou terapeutickou "intervenci". 10

11 Zvlášt dti ale i mladiství snadno vzbudí v profesionálním pomáhajícím sympatie. To je jist zdroj této vkové skupiny, u dtí dokonce život zachovávající. To ale mže vést k pekážkám. Vzbuzený soucit profesionála mže vést ke zvýšení jeho pracovní motivace a pispt tak vytvoení plodného terapeutického vztahu; mže do ale také svádt ke ztrát odstupu od dítte i mladistvého i vytváení spojenectví s ním nap. proti rodim. Že nco takového trvale neslouží nikomu, není teba zdrazovat. Zde pomáhá sebereflexe a supervize. Pomáhající si musí být vdom svých omezených možností a musí pijmout, že 212 není zodpovdný za všechny problémy svta. Krom toho si musí pipustit, že dti mají práv ty rodie, které mají, a ne ty, které by mít mly. A konen musí pijmout, že samy dti, které by jiné rodie potebovaly, své rodie pesto milují. ((Ü4)) Bezprostednost Nejpozdji od v posledních letech nov roznícených debat o významu emocí znovu víme o tom, že emoní pomry rozhodující mrou ovlivují nejen poznání a myšlení, nýbrž všechny oblasti života vetn spoleenského života. V terapii mladistvých vyvstává otázka, jak lze usmrnit permanentn proudící a jen omezen krocenou emocionalitu, aby mohl petrvat terapeutický proces jako takový. Terapeut si musí pamatovat, že mladiství jsou jako lidé v pechodu v tžké situaci, kteí nemohou sáhnout po osvdeném ani se bez problém pizpsobit novému. To staré už není užitené, to nové je ješt zakuklené nebo vbec nevzniklo. Proto je pro mladistvé tžké psobit jako zdroj vlastního urení a jsou ve zvláštní míe odkázáni na sociální ohlas. To je uvádí v nebezpeí, že se budou pro nedostatek lepších alternativ nedosple, tedy bezdn, opírat o dosplé nebo silnjší. Protože ale už nechtjí být dti, dostávají se snadno do tžkých konflikt ambivalence, které vyvolávají tžko zvladatelné sociální konflikty. Terapeut stojí ped problémem, kdy má pispt k vytvoení pínosného terapeutického vztahu, ale nemže se spolehnout ani na aktivní spolupráci mladistvého, ani na jeho omezení. Nebo mladiství jsou jen omezen schopni sami regulovat sociální blízkost a odstup. Pi zacházení s tmito tžkostmi vznikají nkdy nerozluné vztahy, nkdy na druhé stran také pedasné odluky. Pomáhající je vyzván, aby se sám staral o udržování pružných hranic. 213 Nemlo by se zapomínat, že emoní vazba mezi mladistvým a dosplým má pes všechnu asymetrii nebo práv kvli ní velmi reálný, bezprostedný charakter. Adolescentovi chybí dostatený pocit sebejistoty, aby vytvoil pružné a stabilní vymezení, a to je asto 11

12 kompenzováno bu slepou dvrou, nebo odtažitou nedvivostí. Práce s mladistvými je tedy ohrožena dvma vyústními: Mladistvý se stane na profesionálovi závislým, nebo si od nj bude dlouhodob držet odstup. Proto je na terapeutovi, aby se staral o jistotu, kterou mladistvý sám nemže zajistit. To se provádí tím snáze, ím transparentnjší terapeut zstane. Jako pi práci s tzv. borderlinery, je i zde nutné dbát na to, aby nebyli mladiství ješt druhotn znejistni. Zatímco vtip, humor a ironie vtšinou tvoí styky mezi zdravými mladistvými, mže být totéž v nevyrovnaném vztahu s dosplým zraující a u mladistvých to mže vést k obranným nebo agresivním blokm. ((Ü3)) Souhrn Pokud jde o otázku, zda existuje poteba systemicky koncipované speciální psychoterapie dtí a mladistvých, je nutné rozlišovat mezi jednotlivými názory. Odpov na otázku, jak ji s drazem na stavovskou situaci formuloval Wilhelm Rotthaus (2000).: Chtjí systemití terapeuti penechat pole (oficiáln uznané) práce s dtmi a mladistvými jiným terapeutickým školám...?, je zejmá: Ne! Systemití terapeuti by tím hrub zradili sebe samé i dti a mladistvé, které potebují pomoc. Nejen že by tak nechali ve štychu klientelu, od které pevzali své poátky, pohrdli by tak ale i polem psobnosti, ve kterém sbírali v posledních 214 tém padesáti letech své zkušenosti a v nmž dosáhli nejvtších úspch. V tomto smyslu je urit dobré a smysluplné, když si vzdlávací instituty uvdomují svj pvod v psychiatrii dtí a dospívajících a rozvíjejí cílené programy pro vzdlávání systemických terapeut dtí a mladistvých. Moje odpov na otázku vztaženou na teoretickou a praktickou rozpravu, zda by mly být vykonány podstatné zmny v klinické teorii, je práv tak jasná: Ne! Klinická teorie systemické terapie je založena dostaten široce, aby mohla u každé klientské skupiny zohlednit její specifika a byla tak aplikovatelná klientovi na míru. Systemická terapie dtí a mladistvých by musela brát vážn své zamení na zákazníka a peliv zohlednit specifika této klientely. Jako borderlinei mezi generacemi se mladiství od dosplých liší nejen v pístupu k samozejmostem a objeveným pravdám, které jsou svtu dosplých tak vlastní. Úspch nebo nezdar terapie s mladistvým souvisí ve zvláštní míe se zpsobem spolupráce, který dokáže sblížit tyto principiální rozdílnosti. A to závisí pedevším na tom, zda se dosplému podaí pijmout to nekonvenní a rozporné, to elementární a opravdové tohoto borderlinera. 12

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

Atopický ekzém jako psychosomatické onemocnní

Atopický ekzém jako psychosomatické onemocnní Masarykova Univerzita Filozofická fakulta Psychologie V. roník Psychoterapie dtí Atopický ekzém jako psychosomatické onemocnní Vypracovala: Jana Stehlíková UO:86709 3.11.2006 v Brn 1 Obsah Obsah 2 Úvod

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie Výbr z nových knih 3/2011 psychologie 1. Djiny psychologie / Morton Hunt ; [z anglického originálu... peložili Renáta Mlíkovská a Ivo Müler [i.e. Müller] Praha : Portál, 2010 -- 708 s. -- eština. ISBN

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková Vážení a milí tenái, rádi jsme pro vás pipravili další tištné vydání Senio.cz. Toto íslo je neobvyklé tím, že nepináší, tak jako dosud, vlastní tvorbu našich pispvatel senior, ale slovo odbornice ke zdravotn-sociální

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s.

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. Poruchy chování Poruchy chování v dtství pedstavují pomrn

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku

Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku Reforma zákonného dchodového pojištní Zásadní reformy dchodového systému byly realizovány

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH E6 Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH International conference on harmonization = Mezinárodní konference pro harmonizaci (EU, USA, Japonsko) CRO

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Nelegální práce v odvtví stavebnictví

Nelegální práce v odvtví stavebnictví Studie. 4 : Nelegální práce v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích Objednatel: Konfederace zamstnavatelských

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Experiment domácího vzdlávání v R

Experiment domácího vzdlávání v R Masarykova univerzita v Brn Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Experiment domácího vzdlávání v R Diplomová práce Brno 2001 Vedoucí diplomové práce : PhDr. Jarmila Svobodová, CSc. Vypracovala: Gabriela

Více

Výbr z nových knih 12/2011 psychologie

Výbr z nových knih 12/2011 psychologie Výbr z nových knih 12/2011 psychologie 1. 90 skvlých aktivit od 90 svtových kou / Elaine Biechová ; [peklad Libuše Mohelská, Daniela Zounková] Brno : Computer Press, 2011 -- xvii, 390 s. :. -- eština.

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Rodina Rodina tvoila tém

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím (23.11.2006, LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13.

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13. SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Ing. Jaroslav Heinrich, Ing. Tatiana Blanárová, Ing. Michal Poláek HBH Projekt spol. s r.o., HBH Projekt spol s r.o. organizaná složka Slovensko

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Komunita a zdraví. Communitas (lat.) spoleenství lidí. Podle Mareš J.: Komunita a zdraví, Praktický léka. 12, 2005

Komunita a zdraví. Communitas (lat.) spoleenství lidí. Podle Mareš J.: Komunita a zdraví, Praktický léka. 12, 2005 Komunita a zdraví Communitas (lat.) spoleenství lidí Podle Mareš J.: Komunita a zdraví, Praktický léka. 12, 2005 Pocit sounáležitosti, sociální identity Jak funguje sociální skupina? Co podporuje pocit

Více