Kurt Ludewig Na cest k samozejmosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kurt Ludewig Na cest k samozejmosti"

Transkript

1 Kurt Ludewig Na cest k samozejmosti Neautorizovaný, studijní peklad podrobnosti o autorovi napíklad na: 4. Praxe ((Ü2)) 4.2 Dti a mladiství Psychoterapie dtí a mladistvých se vždy odehrává v rámci asymetrického setkání. Zabývá se jednak dtmi, kterým je vnována zvláštní pée. Pro dospívající je stetem dvou velmi rozdílných až protikladných generací. 199 V profesionáln zaízeném prostedí se mladý se sociálními zákonitostmi neseznámený a bojující lovk setkává s dosplým, který se šikovným a profesionálním využíváním práv onch zákonitostí živí. Výchozí postavení by nemohlo být kontrastnjší: vi konvencím nedvivý dospívající naráží na profesionálního strážce spoleenských konvencí a oba mají za úkol povýšit tento nerovný vztah na terapii. Bez možnosti erpat z dostatených životních zkušeností i pravd, tedy vynález lhá, jsou mladí odkázáni na podporu dosplých, ale také na jejich vážnost a upímnost. Proto mladí hledají oporu v lidských vztazích a práv tím se stávají tak snadno zneužitelnými. Práv v tomto kontrastu mezi oteveným zranitelným hledáním mladého lovka spolehlivosti a asto bezstarostným spoléháním dosplého na konvence vidím to výjimené na kontextu psychoterapie mladistvých. K popisu mládí je nepípadnjší pojem borderliner (lovk asto pecházející hranici) (orig.: Grenzgänger). Mladiství se nacházejí v zemi nikoho nkde mezi odcizeným dtstvím (které se jim odcizilo, ne bylo odcizeno, za nž bylo zodpovídáno), a vlastní zodpovdností dosplé existence. Tento pechodový stav vyžaduje vydržet tolik nejistoty a tolik náchylnosti ke konfliktm a vedle toho prokázat tolik uenlivosti a pizpsobivosti jako v žádném jiném stadiu lidského vývoje. Proto je tato životní fáze na jedné stran pedurená pedevším pro výskyt nejrznjších projev výrazn se vychylujících od normy (dále jen abnormální chování), vetn tch, které spadají do kompetencí psychiatrie. Úzkosti, tlaky, poruchy píjmu potravy, psychózy mají vtšinou práv zde své poátky. Následky dtských traumat vyvolaných zneužíváním, zanedbáváním i využíváním se asto 200 bhem dospívání stávají zetelnými, stejn jako dsledky nešastné fyziologické výbavy. Na druhé stran je tato vývojová fáze pechodu víc než kterákoliv jiná vystavena vlivu

2 rozliných zmn, pokraujícího vývoje a dalšího nepedvídaného rstu. To je nkdy to vzrušující na terapii mladistých. Podstatnou otázkou zde je, zda je pro práci s dtmi a mládeží na bázi systemického myšlení nutný zvláštní terapeutický pístup, nebo jestli pro práci s touto vkovou skupinou dostauje dosud vypracovaná metodologie. 5 Pro nalezení odpovdi na tuto otázku se krátce zdržím u zvláštní problematiky informovaného souhlasu v tomto vku. Potom se dotknu (souasného) stavu zkoumání a v závru krátce pohlédnu na podstatu psychoterapie dtí a mladých. Na tomto pozadí a s ohledem na zvláštní aspekty terapie mladých se v závru pokusím odpovdt na otázku, zda má smysl zavádt zvláštní systemickou terapii dtí a mladistvých. ((Ü4)) Informovaný souhlas Mže psychoterapie mladých vzhledem k rozdílnosti zúastnných vbec probíhat za podmínek informovaného souhlasu? Mínno je tím pacientovo srozumní s riziky, cíli, vedlejšími úinky léby, stejn jako s vhodnými alternativami tchto opatení. 6 Pinejmenším v teorii je respektování klientovy autonomie samozejmostí psychoterapeutické praxe. To se projevuje krom jiného také informací od pacienta o oekávaném prbhu a zisku z terapie. Pohlédneme-li na prepubertální dti, je tento etický požadavek samozejm tžko splnitelný. Dtem bývá beztak odnímána schopnost projevit intelektuáln a emon podepený souhlas, nebo je od nich tato schopnost požadována zpsobem, který je sice formáln správný, samotné dít však nesmírn 201 petžuje. 7 U dospívajících to vypadá jinak. Podle stupn vývoje a zralosti jsou více i mén schopni vdom souhlasit s pedpokládaným prbhem terapie. A to by mlo být v rámci možného zohlednno. Plní tedy systemická terapie podmínky informovaného souhlasu? Systemití terapeuti spoluvytváejí žádosti, vyjednávají o zakázce a smlouvají cíle spolen se svými zákazníky. Už z teoretických dvod pstují jednání orientované na zákazníka. 8 Nicmén nejasnosti objevující se ve vztahu k informovanému srozumní s opateními terapeuta zpravidla nasvdují jednomu z následujících problém: 5 Zde je kladen zvláštní draz na terapii dtí a mladistvých. O specifických aspektech systemické terapie dtí krátce informuje sborník(?) vydaný 2001 Wilhelmem Rotthausem 6 Srov. Eich et al. 1997, Derichs & Höger Srov. Reiter-Theil et al Srov. z.ºb. Schweitzer

3 1. nedostatené zpracování žádosti a v dsledku zakázky 2. volba nevhodného druhu opatení 9 3. metodická chyba pi volb a uplatování intervence 4. druh problému, který již svou podstatou ztžuje nebo zcela vyluuje otevené zpracování záležitosti U prvních tí uvedených problém se jedná o chybu a chybný odhad, tedy o neúmyslné nedostatky v píslušné situaci. Ped tímto chrání v nejhorším pípad závazek terapeuta k celoživotnímu vzdlávaní a supervize. Problém jmenovaný jako tvrtý se objevuje bez piinní terapeuta, napíklad u zneužívání dtí a slabých nebo u dalších právnicky závažných témat. Práv s ohledem na tuto problematiku se koncept, který staví na dobrovolnosti a motivaci lovka hledajícího pomoc, dostává do závažného dilematu. Možnosti zacházení s tmito skrytými životními problémy je vybudovat v budoucích terapeutech v rámci jejich vzdlávání cit, který jim umožní vnímat výstražná znamení a nad to v pípad poteby použít pístup jednající (ve smyslu aktivní, zakroující) 202 pée. V tchto pípadech beztak nemže pomáhající jinak, než vytyit vlastní cíle a bu do urité míry hrát detektiva, nebo zkusit vytvoit podmínky pro prospšné ventilování tajemství. 10 ((Ü3)) Náhled do výzkumu Když jsem v online knihovnách hledal nmecky psané publikace k systemické terapii, ekalo m velké rozarování, totiž vbec nic. V roce 2000 neexistovala publikace, která by se objevila po zadání kritérií systemická terapie + individuální psychoterapie + mladiství. Kombinace výraz systemická terapie + individuální psychoterapie nabídla jedinou zmínku z roku Kombinace rodinná terapie + individuální psychoterapie pojímala naštstí více prací, celkem 34, ovšem ani jednu empirickou studii. V anglosaském prostoru byla nabídka empirických a pehledových studií dle oekávání o nco vtší. Tato literatura neposkytuje žádný jednoznaný obrázek. Stejn jako ve zkoumání psychoterapie vbec je i zde zetelné, že psychoterapie není jednoduše definovatelný fenomén, který by bylo možné vmstnat do úzkých mantinel jednotného vdeckého zkoumání. Tyto výsledky odporují stanovisku vdc a ukazují, že terapie, které jsou empiricky uspoádány a zkoumány, 9 Srov. oddíl 4.1 této knihy. 10 Srov. z.ºb. Levold

4 vykazují lepší empirické hodnoty než ty, které jsou chápány jinak. I zde lovk nalézá poklad, který sám zakopal! Zvláštní je jen to, že se tomu diví! ((Ü4)) Psychoterapie dtí a mladistvých Výsledky zkoumání psychoterapie dtí a mladistvých svdí o tom, že povaha vci není zásadn odlišná od výzkum psychoterapie dosplých. Tak napíklad došla jedna pracovní skupina kalifornské univerzity k závru, že vdecký zámr v psychoterapii dtí a mladistvých 203 je tím úspšnjší, ím experimentálnji jsou tyto zámry založeny, tedy ím spíše je výzkumný návrh ochoten zachovávat konstantní podmínky terapie a terapeutovy promnné. 11 Naproti tomu klinické studie, které jsou reprezentativnjší a tím validnjší, zejména proto, že jsou provádny s netídnými pidlenými pacienty za obvyklých klinických podmínek, ukazují z hlediska akademického výzkumu mén pesvdivé výsledky. Pesto lze podle tchto autor konstatovat, že prmrný efekt všech zkoumaných terapií dtí a mladistvých byl vesms pozitivní a významný; tento stav by ale dále zlepšil z metodického hlediska vylepšený výzkum. To je potvrzeno pracemi jiné skupiny z Univerzity Yale. 12 Zde bylo zaátkem devadesátých let z meta-analýz vyvozeno, že zkoumání psychoterapie dtí a mladistvých uinilo od sedmdesátých let pes metodické pekážky významné pokroky. Mezi pekážky poítejme ony pro každou vkovou skupinu typické a metodicky obtížn kontrolovatelné faktory, jako je pokraující vývoj a komorbidita u dtí a mladistvých i související vliv rodiny a školy. ((Ü4)) Rodinná terapie Výsledky výzkum rodinné terapie jsou nemén protichdné, existují meta-analýzy s veskrze pozitivními výsledky 13, ale také stanoviska, která kriticky hodnotí metodickou istotu tchto prací. Pehledové studie o letech a ukazují, že se rodinná terapie stala užitenou metodou pi práci s adolescenty. Pozitivní výsledky systemické terapie s rodinami adolescent trvaly v prmru déle než výsledky terapie individuální. 14 Naproti tomu meta- 11 Srov. Weisz et al. 1992, Srov. Kazdin 1991, Vgl. Carr 2000a; Schiepek Vgl. Breunlich et al. 1988; Mann & Borduin

5 analytici z behavioráln-kognitivního tábora si stžují, že výsledky nebehaviorálních výzkum psychoterapie dtí a mladistvých nejsou kvli metodickým nedostatkm 204 interpretovatelné, zatímco kognitivní experimentáln založené terapie vesms vykazovaly výraznjší výsledky. 15 ((Ü3))Psychoterapie mladistvých Psychoterapie dtí a mladistvých byla v Nmecku po dlouhou dobu doménou výlun psychoanalyticky orientovaných psychagog, psychoped a sociálních pediatr. 16 Paní Dührssen, grande dame nmecké analytické dtské psychoterapie, vyjasnila tuto okolnost ped více než tyiceti lety: Psychoterapeutické jednání s díttem i dosplým se v zásad a stále zakládá na základní znalosti nevdomých proces a jejich psychoanalytickém zpracování. Je zcela vyloueno snažit se bez takové základní znalosti uvést v život onu promnu terapeutické metody, která se zcela zekne interpretací nevdomých proces i penosových reakcí. Tím mén je to možné, když sjednáváme stále mén asté konzultace a spokojujeme se se stále menším potem sezení. 17 Terapie chování proráží teprve v posledních desetiletích v Nmecku stále intenzivnji do oblasti psychoterapie dtí a mladistvých, a to v neposlední ad v souvislosti s jejím uznáním jako smluvní, smrnicím odpovídající metody. 18 Spolupráce analytického a behaviorálního smru není nijak pekvapivá, zvlášt když oba hájí v metateoretické oblasti rzné konceptuální spolené rysy: Jsou zakotveny v individualistickém a kauzálním myšlení a ve svých výkladech se vracejí k uebním a vývojovým paradigmatm. ((Ü4)) Rodinná terapie/systemická terapie Rodinná terapie zaínala tváí v tvá nespokojenosti psychoterapeut padesátých let s tehdejšími koncepty, metodami a výsledky individuální terapie s mladistvými schizofreniky a delikventy. Úmrn tomu se dlouhou dobu zamovala tém 205 výhradn na práci s celými rodinami. Jay Haley, prominentní prkopník rodinné terapie, zašel až k tvrzení, že každá individuální terapie dtí a mladistvých je koneckonc rodinnou 15 Srov. Barrnett et al. 1991, Brent et al Srov. z.ºb. Biermann Srov. Dührssen 1960, S Srov. u.ºa. Remschmidt 1997; Petermann

6 terapií, protože, podle Haleyho, není možné pracovat s dtmi nebo mladistvými bez ovlivování jejich životního kontextu. Nevýhodou individuální terapie je, jak praví Haley, že musí v ovlivování rodiny jednat do urité míry naslepo. 19 Rozšíení sledovaného pole od individua na rodinu a další sociální systémy s sebou pineslo vedle inovací v praxi také zásadní konceptuální zmny. Abnormální chování bylo považováno za píslušející element dysfunkního interakního vzoru. Po Haleyov koncepci (1980) pedstavuje dilema odpoutání u mladistvých ústední spoušt abnormálního chování. Podle této koncepce pedstavuje odpoutání mladistvého od rodi narušení dosavadní rodinné rovnováhy a vystupuje vzájemnou starost natolik, že mladistvému nezbude, než se vzdát dalšího rozvoje a zstat doma. Aby k tomu dosáhl pro nj i pro ostatní pesvdivého oprávnní, musí tedy vyvolat problémy, které zcela vylouí samostatnou existenci v prostedí mimo rodinu. Proces odpoutání tak je teba jej obecn brát v úvahu pedstavuje pro všechny mladistvé a jejich rodie, tedy ne jen pro ty, u kterých vznikají závažné problémy, velmi komplexní životní krizi, která vyžaduje stejn tak komplexní jako citlivou snahu o nalezení ešení. Ob strany se nacházejí v urité dvojité slepé ulice bez oznaení výjezdu. Na jedné stran procesy dospívání ženou mladistvého z rodiny do svta vrstevník, na druhé stran je mladistvý stále úzce emon spjat s rodii. Rodie si na jedné stran pejí normální vývoj svých dtí a na druhé stran jsou se svými dtmi stále stejn tak emon svázáni. Ob generace si pejí 206 nemožné východisko, totiž bezbolestné a bezproblémové odlouení. Ob strany bedliv sledují, jak se v tom vede té druhé. Mladistvý dráždí své rodie svým dosud neobvyklým chováním a sleduje, jak reagují. Snaží-li se rodie pochopit, že mohou snést píkoí zpsobená tímto chováním, má mladistvý volnost k dalšímu kroku a mže se zpsobem, který se nabízí, odpoutat. Jsou-li ale rodie nejen normáln ukivdni, nýbrž oním chováním natolik zranni, že v oích dítte hrozí odplatou, dostává se mladistvý do nesnesitelného dilematu. Bude-li pokraovat, riskuje, že zraní jednoho nebo oba rodie natolik, že už se nebudou moci vzchopit. Stáhne-li se, musí se vzdát svého rozvoje a zstat díttem. V této velmi citlivé fázi leží na mladistvém požadavek aktivního rozhodnutí a jednání. Na zpsobu, kterým se toto dilema vyeší, závisí, jestli se zdaí smysluplné odpoutání, nebo jestli se zde zadlává na zásti doživotní problémy. Bylo by nepípustným a jednostranným, a tedy nepatiným zjednodušováním situace domnívat se, že v této 19 Srov. z.ºb. Montalvo & Haley

7 problémové a vývojem podmínné fázi života rodiny to jsou jen rodie, kdo na sebe dít poutá a kdo mu brání v jeho dalším rstu. Postupem asu se rodinná terapie stala pevnou souástí psychiatrické, psychoterapeutické a psychosociální pée o mladistvé. V Nmecku byl rozvoj systemické terapie v medicínskopsychiatrickém kontextu hnán kupedu hlavn na psychosomatických klinikách a klinikách dtské a dorostové psychiatrie. Trend systemické terapie zaal v osmdesátých letech a musel se prosazovat vi tzv. terapiím chování a analytickým postupm. Vedle toho se postupn etablují koncepty individuální psychoterapie dtí a mladistvých, které pebírají prvky od krátkodobých, na ešení zamených terapií, a terapií hrou ((Ü4)) Integrativní terapie Pokud bychom se ídili vydavatelem dvousvazkového v Nmecku vydaného díla k integrativní terapii dtí, byla by každá terapie dtí uritým zpsobem integrativním dním: zaprvé zahrnuje pohyb i jednání, je tedy skuten konkrétní; zadruhé se koná v nevyhnutelné emoní celistvosti, nebo dti se ješt nenauily emon se vymaovat; za tetí vyžadují použití kognitivních strategií, zejména proto, že terapie je podepena dtskou zvdavostí a touhou po vdní; a za tvrté je ze své podstaty sociální a ekologická, protože dti jsou existenn zapojeny v sociálních strukturách. Terapie dtí a to by mohlo platit i pro terapii mladistvých tudíž vyžaduje multiperspektivní hledisko. 21 Pi vší detailní rozdílnosti rzných terapeutických škol se pi hodnocení psychoterapie dtí a mladistvých zjevn vychází z vtší komplexity než u psychoterapie dosplých. Pi práci s dtmi a mladistvými je zapotebí mnohostranné hledisko. Nadto je teba vnovat zvláštní pelivost sezení a obzvlášt dbát na to, aby se dti a mladiství vyvíjeli a žili v základním sociálním zapojení. Zajímavostí je, že se tyto požadavky (mj. komplexnost, multiprespektivita, orientace na zákazníka a na kontext) dalekosáhle kryjí s konceptuální platformou, kterou si systemická terapie vytvoila. 20 Srov. die Kongreßbände von Vogt-Hillmann & Burr 1999 und Rotthaus Srov. Metzmacher et al

8 ((Ü3)) Systemická terapie mladistvých ((Ü4)) Borderliner Psychoterapie mladistvých vykazuje jeden zvláštní rys. Setkáváme se zde s neustálými a promnlivými rozpory. Jako borderlinei mají mladiství vlastnosti z obou stran hranice, úpln ale nepatí ani jedné. Máme sklony chápat je jako nehotové, tedy jako adolescenty 22. Tím jsme vi nim spravedliví i nespravedliví zárove. Spravedliví tím, že je vnímáme jako vyvíjející 208 a promující se bytosti, které pimen vku pochybují o hodnot sebe samých, tém nemohou stavt na vybudované existenci a jsou do urité míry odkázány na své sociální prostedí. Na základ toho lze tžko oekávat, že mohou vlastními silami vyešit problémy, kterými sami trpí nebo nechávají trpt druhé. K tomu jim chybí kognitivní prozíravost, emocionální vymezení a sociáln-finanní samostatnost. Na druhé stran bychom byli nespravedliví, pokud bychom je považovali jen za nejisté, emon závislé a nesamostatné dti. Jako borderlinei asto disponují zdroji, o kterých nemáme ani tušení. Pro adekvátní práci s mladistvými si musí terapeut této pechodové situace zstat vdom a zkusit ocenit již pítomné stejn jako ješt chybjící schopnosti a zdroje mladistvého, a všímat si dosažené samostatnosti ale i stále pítomné navázanosti. Zachování složité rovnováhy mezi obma póly je pravdpodobn rozhodující pro plodnou spolupráci s mladistvým. Jednostranné upednostování jedné z protilehlých stran ze strany dosplého pomáhajícího je asto dvodem pedasného ukonení terapie mladistvým nebo jeho odtažitosti vi terapeutovi. U mladistvých anorektik je to obzvlášt zetelné: považuje-li je terapeut pouze za zapletené do boje s nemilujícími a svírajícími rodii o moc a odpoutání, a nabízí jim bojovou pomoc proti tmto rodim, bývá zpravidla mírnjší i draznjší formou zbaven dvry a vylouen z dalšího dní. Protože pes všechny tušené boje, do kterých je mladistvý zapleten, existuje vtšinou mezi ním a rodii bu oteven piznávané, nebo pod povrchem držené láskyplné pouto. Nadjí je nestrann a s respektem doprovázet mladistvé a jejich asto zoufalé rodie na jejich složité a kluzké hebenové túe mezi pipoutáním a odpoutáním. 22 Lat. adolescere = dorstat, sílit. 8

9 209 ((Ü4)) Žádost a zakázka Jak již bylo v úvodu zmínno, v pípad terapie dtí se jen zídka jedná o svobodn ujednanou zakázku s díttem samotným. Dti vtšinou nejsou tak protelé a nemají tolik vnitní svobody, aby mohly samy žádat o terapii. Z pravidla jsou to dosplí, kdo shledává nco nepatiného na chování svého dítte a žádá o pomoc. V tchto pípadech se jednoznan jedné o starostí (péí) motivovaná opatení a terapeut je delegován rodii. Pokud toto terapeut opomene i zane s díttem pracovat dle vlastní zakázky, snadno narazí na hranice rodiny. V té chvíli existuje pro terapeuta možnost, že se ho rodina zbaví, nebo bude terapeut muset dít pevzít na delší dobu, do urité míry ho adoptovat a sám se stát lenem rodiny, aby rodinu neuvrhl do vtších konflikt s nejistým výsledkem. U mladistvých je situace komplexnjší. Ti starší z nich jsou vesms schopni uvdomit si vlastní potebu cizí pomoci a dospt k patiné žádosti. To ale nemusí znamenat, že na základ toho sami od sebe vyhledají profesionální pomoc. Mohou se vtšinou obrátit na své rodie nebo jiné zodpovdné osoby, které to za n pevezmou. Potom už je na pomáhajícím peliv zjistit, kdo co chce. Pi tomto vyjasování skutené žádosti by mlo vyjít najevo, zda je to mladistvý, kdo pro sebe hledá pomoc, nebo zda jsou to rodie píp. dosplí, kteí hledají pomoc nap. s lepším zvládnutím mladistvého. Mže ale jít také o prosbu o pomoc celé rodin (systému). Nezídka nastává situace, kdy se dít i mladistvý nabídne do jisté míry jako zástava, aby pomoc získal jiný len rodiny nebo rodina celá. Nevšímavost vi tmto rozdílnostem mže trvale ztížit plodnou spolupráci pomáhajícího a hledajícího pomoc. Nad to patí k specifikm terapie s mladistvými, že podíl vedení, tj. zprostedkování vdní, je oprávnn vtší než pi práci s dosplými. Už jako nastávající zákazník požaduje 210 mladistvý asto rozšíení svého kognitivního horizontu, které mu umožní aktivovat zdroje nutné pro zdolání/vyešení problému. Pro terapeuta mladistvých platí v mnohem vtší míe než u terapeuta dosplých, že má za úkol v míe pimené situaci mladistvého psobit jako psychagog (= duchovní uitel, vdce). Vzhledem k této vkové skupin skuten platí místy vyjadovaný požadavek na systemickou terapii nemluvit od poátku o zákaznících, nýbrž terapií umožnit pacientovi, aby se stal zákazníkem. Podle zkušenosti sezení od sezení stoupá úast mladistvého na mluvním aktu v porovnání s terapeutem. V terapii mladistvých 9

10 psychotik sestává velká ást mluveného slova z vyprávní a dalších terapeutových komentá. Zane-li se mladistvý sám vyjadovat, blíží se terapie ke konci. ((Ü4)) Zamení na zákazníka V systemické terapii je lepší hovoit o zákaznících než o pacientech nebo klientech. Tím se chce zdraznit, že terapeut má co do inní se svéprávným, nezávislým zákazníkem objednavatelem. Pi terapii dtí je ale teba zpravidla vycházet z toho, že skutenými zákazníky jsou rodie i jiní odpovdní lidé, ne dít. Nebo tito dosplí jsou ti, kteí urují, o co má jít a na základ eho se urí, zda byla terapie úspšná. U mladistvých je situace mén jasná, protože, a se to stává, jen velmi zídka se mladiství sami od sebe obracejí na terapeutické zaízení. Ale i tehdy, sjednali-li mladistvému terapii rodie i jiní odpovdní, by se mohlo vyplatit vnímat mladistvého jako zákazníka adolescenta, rozumj nastávajícího zákazníka, a pi tom se snažit zjistit, do jaké míry a v jakých oblastech skuten zákazníkem je. 211 ((Ü4)) Zamení na kontext Mladiství jsou ješt do znané míry sociáln svázáni. Rodina hraje stále dležitou roli, protože ona je místem, v nmž se odehrávají všechny podstatné vztahy a v nmž vzniká spolehlivý sebekoncept a koncept cizího (Selbst- und Fremdkonzept). Zárove se mladiství nacházejí v procesu odpoutání od rodiny a váží se s pibývající intenzitou na vrstevníky. U dtí mže vystait poradit samotným rodim jak problém pekonat, u mladistvých je situace komplexnjší. V terapii mladistvých musí být peliv rozpoznáno, zda je pro terapii patiný kontext rodiny, skupiny nebo individuální terapie. Nebo terapie s mladistvými musí vyhovt jak snahám po samostatnosti a zaazení do skupiny vrstevník, tak napojení na rodinu i jiný systém. Možností je zahájit terapii jako rodinnou a po ase pokraovat v individuální i skupinové terapii. Po fázi vzájemného poznávání a odhadování mohou mít jak rodie tak mladistvý dostatek dvry, aby pomáhajícího bez starosti zmocnili doprovázet mladistvého pi jeho individualizaci bez piinní rodi. 23 ((Ü4)) Soucit 23 Podle Coriny Ahlers (1996) pedstavuje volba a zmna podmínek - Settings dležitou terapeutickou "intervenci". 10

11 Zvlášt dti ale i mladiství snadno vzbudí v profesionálním pomáhajícím sympatie. To je jist zdroj této vkové skupiny, u dtí dokonce život zachovávající. To ale mže vést k pekážkám. Vzbuzený soucit profesionála mže vést ke zvýšení jeho pracovní motivace a pispt tak vytvoení plodného terapeutického vztahu; mže do ale také svádt ke ztrát odstupu od dítte i mladistvého i vytváení spojenectví s ním nap. proti rodim. Že nco takového trvale neslouží nikomu, není teba zdrazovat. Zde pomáhá sebereflexe a supervize. Pomáhající si musí být vdom svých omezených možností a musí pijmout, že 212 není zodpovdný za všechny problémy svta. Krom toho si musí pipustit, že dti mají práv ty rodie, které mají, a ne ty, které by mít mly. A konen musí pijmout, že samy dti, které by jiné rodie potebovaly, své rodie pesto milují. ((Ü4)) Bezprostednost Nejpozdji od v posledních letech nov roznícených debat o významu emocí znovu víme o tom, že emoní pomry rozhodující mrou ovlivují nejen poznání a myšlení, nýbrž všechny oblasti života vetn spoleenského života. V terapii mladistvých vyvstává otázka, jak lze usmrnit permanentn proudící a jen omezen krocenou emocionalitu, aby mohl petrvat terapeutický proces jako takový. Terapeut si musí pamatovat, že mladiství jsou jako lidé v pechodu v tžké situaci, kteí nemohou sáhnout po osvdeném ani se bez problém pizpsobit novému. To staré už není užitené, to nové je ješt zakuklené nebo vbec nevzniklo. Proto je pro mladistvé tžké psobit jako zdroj vlastního urení a jsou ve zvláštní míe odkázáni na sociální ohlas. To je uvádí v nebezpeí, že se budou pro nedostatek lepších alternativ nedosple, tedy bezdn, opírat o dosplé nebo silnjší. Protože ale už nechtjí být dti, dostávají se snadno do tžkých konflikt ambivalence, které vyvolávají tžko zvladatelné sociální konflikty. Terapeut stojí ped problémem, kdy má pispt k vytvoení pínosného terapeutického vztahu, ale nemže se spolehnout ani na aktivní spolupráci mladistvého, ani na jeho omezení. Nebo mladiství jsou jen omezen schopni sami regulovat sociální blízkost a odstup. Pi zacházení s tmito tžkostmi vznikají nkdy nerozluné vztahy, nkdy na druhé stran také pedasné odluky. Pomáhající je vyzván, aby se sám staral o udržování pružných hranic. 213 Nemlo by se zapomínat, že emoní vazba mezi mladistvým a dosplým má pes všechnu asymetrii nebo práv kvli ní velmi reálný, bezprostedný charakter. Adolescentovi chybí dostatený pocit sebejistoty, aby vytvoil pružné a stabilní vymezení, a to je asto 11

12 kompenzováno bu slepou dvrou, nebo odtažitou nedvivostí. Práce s mladistvými je tedy ohrožena dvma vyústními: Mladistvý se stane na profesionálovi závislým, nebo si od nj bude dlouhodob držet odstup. Proto je na terapeutovi, aby se staral o jistotu, kterou mladistvý sám nemže zajistit. To se provádí tím snáze, ím transparentnjší terapeut zstane. Jako pi práci s tzv. borderlinery, je i zde nutné dbát na to, aby nebyli mladiství ješt druhotn znejistni. Zatímco vtip, humor a ironie vtšinou tvoí styky mezi zdravými mladistvými, mže být totéž v nevyrovnaném vztahu s dosplým zraující a u mladistvých to mže vést k obranným nebo agresivním blokm. ((Ü3)) Souhrn Pokud jde o otázku, zda existuje poteba systemicky koncipované speciální psychoterapie dtí a mladistvých, je nutné rozlišovat mezi jednotlivými názory. Odpov na otázku, jak ji s drazem na stavovskou situaci formuloval Wilhelm Rotthaus (2000).: Chtjí systemití terapeuti penechat pole (oficiáln uznané) práce s dtmi a mladistvými jiným terapeutickým školám...?, je zejmá: Ne! Systemití terapeuti by tím hrub zradili sebe samé i dti a mladistvé, které potebují pomoc. Nejen že by tak nechali ve štychu klientelu, od které pevzali své poátky, pohrdli by tak ale i polem psobnosti, ve kterém sbírali v posledních 214 tém padesáti letech své zkušenosti a v nmž dosáhli nejvtších úspch. V tomto smyslu je urit dobré a smysluplné, když si vzdlávací instituty uvdomují svj pvod v psychiatrii dtí a dospívajících a rozvíjejí cílené programy pro vzdlávání systemických terapeut dtí a mladistvých. Moje odpov na otázku vztaženou na teoretickou a praktickou rozpravu, zda by mly být vykonány podstatné zmny v klinické teorii, je práv tak jasná: Ne! Klinická teorie systemické terapie je založena dostaten široce, aby mohla u každé klientské skupiny zohlednit její specifika a byla tak aplikovatelná klientovi na míru. Systemická terapie dtí a mladistvých by musela brát vážn své zamení na zákazníka a peliv zohlednit specifika této klientely. Jako borderlinei mezi generacemi se mladiství od dosplých liší nejen v pístupu k samozejmostem a objeveným pravdám, které jsou svtu dosplých tak vlastní. Úspch nebo nezdar terapie s mladistvým souvisí ve zvláštní míe se zpsobem spolupráce, který dokáže sblížit tyto principiální rozdílnosti. A to závisí pedevším na tom, zda se dosplému podaí pijmout to nekonvenní a rozporné, to elementární a opravdové tohoto borderlinera. 12

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti týrané, zneužívané a

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU FENOMÉN ROZVEDENÁ ŽENA SAMOŽIVITELKA Vedoucí bakaláské práce: Mgr. Jana

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Útování samostatn zútovatelných akcí

Útování samostatn zútovatelných akcí Útování samostatn zútovatelných akcí Metodický list obsahuje doporuení a postupy týkající se útování o samostatn zútovatelných akcích v úetnictví úetních jednotek. Metodika obsahuje základní doporuení

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie Výbr z nových knih 3/2011 psychologie 1. Djiny psychologie / Morton Hunt ; [z anglického originálu... peložili Renáta Mlíkovská a Ivo Müler [i.e. Müller] Praha : Portál, 2010 -- 708 s. -- eština. ISBN

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek 71 a l. 137 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek 71 a l. 137 odst. 2 této smlouvy, Seite 1 von 9 32002L0015 Official Journal L 080, 23/03/2002 P. 0035-0039 SMRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/15/ES ze dne 11. bezna 2002 o úprav pracovní doby osob vykonávajících mobilní innosti

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Pravidla orientaního bhu

Pravidla orientaního bhu Obsah Pravidla orientaního bhu eský svaz orientaního bhu "Sportovní estnost by mla být vedoucím principem pi interpretaci tchto Pravidel" 1. Oblast psobnosti a platnost 2. Charakteristika orientaního bhu

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5 NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM NELA VILHELMOVÁ Praha 2009 PEDMLUVA Nikotinismus je stále aktuálnjším tématem nabývajícím na dležitosti, zárove s rostoucím

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb. Etel Smékalová, Milena Johnová, zpracování graf Ondej Mátl. Praha, Olomouc 2003

Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb. Etel Smékalová, Milena Johnová, zpracování graf Ondej Mátl. Praha, Olomouc 2003 1 Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb Etel Smékalová, Milena Johnová, zpracování graf Ondej Mátl Praha, Olomouc 2003 Jedním z nejbolavjších míst v našem systému sociální pée je zajištní

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Zpracoval: Ing. Michal Matoušek, Ph.D. Dresden, 11.5.2007 1 V návaznosti na provedený przkum kvality služby v Mstském dopravním

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Výbr z nových knih 11/2011 psychologie

Výbr z nových knih 11/2011 psychologie Výbr z nových knih 11/2011 psychologie 1. Když se matka a dcery navzájem hledají : Démétin zármutek a Persefonin návrat - živoucí mýtus / Ingrid Riedelová ; [z nmeckého originálu... peložila Magdalena

Více

Závazná stanoviska podle 149 správního ádu

Závazná stanoviska podle 149 správního ádu ; Závazná stanoviska podle 149 správního ádu Ekologický právní servis, 2009 Pavel erný Tato analýza byla vytvoena za finanní podpory Státního fondu životního prostedí a Ministerstva životního prostedí

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Volím správnou kariéru CZ.1.07/1.1.22/02.0023 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Volím správnou kariéru Volím

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Plánované rodiovství MUDr.

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Pístupy k informaním systémm

Pístupy k informaním systémm Pístupy k informaním systémm Edita Šilerová Úvod Vedení firem a organizací jsou si jasn vdoma, že bez podpory informatiky nemohou jejich firmy pežít. Ekonomický a konkurenní tlak je nutí asto k razantním

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní)

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) ODDÍL TVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel penechává nájemci za nájemné

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli. Jií Wiedermann

Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli. Jií Wiedermann Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli Jií Wiedermann Pro by mla, když nám nefunguje zdravotnictví, školství, sociální pée, ekonomika, atd., tak jak bychom si páli? Jak je možné, že více než 15

Více

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy 1 Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci žák Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

MANAŽERSKÝ!SOUHRN! DOPORU"ENÍ!K!NÁVRHU!NOVÉ!! STÁTNÍ!ENERGETICKÉ!KONCEPCE!! V!OBLASTI!KONE"NÉ!SPOT#EBY!ENERGIE!! A!ENERGETICKÉ!Ú"INNOSTI!

MANAŽERSKÝ!SOUHRN! DOPORUENÍ!K!NÁVRHU!NOVÉ!! STÁTNÍ!ENERGETICKÉ!KONCEPCE!! V!OBLASTI!KONENÉ!SPOT#EBY!ENERGIE!! A!ENERGETICKÉ!ÚINNOSTI! MANAŽERSKÝSOUHRN DOPORU"ENÍKNÁVRHUNOVÉ STÁTNÍENERGETICKÉKONCEPCE VOBLASTIKONE"NÉSPOT#EBYENERGIE AENERGETICKÉÚ"INNOSTI DATUMVYPRACOVÁNÍ: 7.12.2012 D O P O R U " E N Í K N Á V R H U N O V É S T Á T N Í E

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

DOPORUENÍ RADY. ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES)

DOPORUENÍ RADY. ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES) DOPORUENÍ RADY ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

E-bulletin dopravního práva

E-bulletin dopravního práva E-bulletin dopravního práva I. K povinnosti píjemce pevzít zásilku II. Zvláštní zájem na dodání zásilky III. Soudní rozhodnutí IV. Nové publikace z oblasti dopravního práva V. Semináe a školení VI. Píšt

Více

Atopický ekzém jako psychosomatické onemocnní

Atopický ekzém jako psychosomatické onemocnní Masarykova Univerzita Filozofická fakulta Psychologie V. roník Psychoterapie dtí Atopický ekzém jako psychosomatické onemocnní Vypracovala: Jana Stehlíková UO:86709 3.11.2006 v Brn 1 Obsah Obsah 2 Úvod

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY ADRA Poradna pro obti násilí a trestné innosti

POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY ADRA Poradna pro obti násilí a trestné innosti POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY ADRA Poradna pro obti násilí a trestné innosti 1. Principy poskytování služeb Komplexnost uživateli je poskytována komplexní pomoc vycházející z jeho poteb: sociáln-právní poradenství

Více

2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA

2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA 2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA 2.1. OBECN Tepelné požadavky na dílí ást sdílení tepla zahrnují mimoádné ztráty pláštm budovy zpsobené: nerovnomrnou vnitní teplotou v každé tepelné

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více