Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu:. Veobecné bezpeènostní pokyny.. Toto je Vae praèka Pøed prvním praním... Prací nebo oetøovací prostøedky Volba programu.. Praní. Po ukonèení programu Zvlátní pouití... Èitìní a oetøování.... Pomoc pøi malých poruchách..... Servisní sluba... Hodnoty spotøeby Návod pro instalaci 2 Pøeètete si tento návod k pouití a vekeré ostatní informace pøiloené k praèce a jednejte podle nich. Uschovejte vechny podklady pro pozdìjí pouití nebo pro dalího majitele. Pokyny pro likvidaci Likvidace obalù Vá nový spotøebiè byl na cestì k Vám chránìn obalem. Vechny pouité materiály nejsou ivotnímu prostøedí kodlivé a je moné je opìtovnì vyuít. Pomozte prosím také a zlikvidujte obaly s ohledem na ivotní prostøedí. Nebezpeèí uduení! Ohroení ivota! U vyslouilých pøístrojù vytáhnìte síovou zástrèku. Síový kabel odøíznìte a spolu se zástrèkou odstraòte. Zniète zámek vkládacích dvíøek. Zabráníte tím, aby se dìti zavøely dovnitø a dostaly se do ohroení ivota. 3 Ochrana ivotního prostøedí / pokyny pro úsporu Úspornou spotøebou energie, vody a pracích prostøedkù chrání Vá pøístroj ivotní prostøedí a v neposlední øadì rovnì Vá domácí rozpoèet. Hodnoty spotøeby Vaeho pøístroje naleznete na stranì 32. Abyste prali úspornì a s ohledem na ivotní prostøedí: Nepøekraèujte maximální naplnìní. ST R Vyváøka a barev Prádlo snadno udrovatelné nemaèkavé U W6 Jemné prádlo a vlna 4,0 kg 2,0 kg 1,0 kg U meního

3 mnoství prádla je spotøeba vody a energie sníena mnostevní automatikou. Zvolte namísto S T vyváøky pøi 90 C program 0 Z Prádlo na vyváøku/barevné prádlo, Intenzívnì/Skvrny 60 C. Vlivem prodlouené doby praní se dosáhne s podstatnì mením mnostvím energie výsledkù srovnatelných s praním pøi 90 C. U lehce a normálnì zneèistìného prádla nepouívejte pøedpírku. Dávkujte prací prostøedky podle stupnì zneèitìní, mnoství prádla a tvrdosti vody a dbejte na upozornìní výrobce. 4 Veobecné bezpeènostní pokyny Vae praèka je urèena k pouití v domácnosti, k praní textilií vhodných pro praní v praèkách s pracím roztokem, k provozu se studenou pitnou vodou a bìnými pracími a oetøujícími prostøedky, které jsou vhodné k pouití v praèkách. Nenechávejte u praèky dìti bez dozoru. Drte domácí zvíøata v bezpeèné vzdálenosti od praèky. Pøi praní s vysokými teplotami se nedotýkejte vkládacích dvíøek. Máte-li mokré ruce, nezastrkujte síovou zástrèku / nevytahujte ji ze zásuvky. Síovou zástrèku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrèky. Pozor pøi odèerpávání horkého pracího roztoku. Nestoupejte na praèku ani se neopírejte o otevøená vkládací dvíøka. 5 Toto je Vae praèka Naplòte prací a oetøovací prostøedky Komora I: Prací prostøedky pro pøedpírku, krob nebo zmìkèovací prostøedky. Komora II: Prací prostøedky pro hlavní praní, zmìkèovadla, bìlící prostøedky a sùl na skvrny. Komora 2: Oetøovací prostøedky, napø. zmìkèovadlo nebo pøípravek na udrení tvaru (naplòte nejvýe po spodní hranu vloky 1). Otevøete vkládací dvíøka... a uzavøete je. V pøípadì potøeby vypuste prací roztok. 6 Ovládací panel 1. Volba programu Otáèení je moné v obou smìrech. Vypíná/zapíná praèku. Voliè programu se v prùbìhu programu neotáèí prùbìh programu je øízen elektronicky. 2. Indikaèní árovky svítí y, jestlie byl zvolen program. J, jestlie byl stisknutý 3. L, jestlie byl program ukonèen. Indikaèní árovky blikají: provozní porucha. 3. Stisknutí tlaèítek pro pøídavné funkce (na pøání, dodateènì k programu) 5: prádlo zùstane leet v poslední máchací vodì. p: zkrácená doba programu. r: pøídavný máchací proces. Kombinování pøídavných funkcí je moné kdykoliv. Kombinování pøídavných funkcí je moné kdykoliv. Indikaèní árovky tlaèítek svítí, jestlie jsou pøídavné funkce aktivní. 4. Stisknutí tlaèítka 3 Spustí se prací proces (musí být navolen program). 7 Pøed prvním praním Pozor Praèka musí být správnì ustavena a pøipojena, viz od str.

4 33. Pøed oputìním závodu byl Vá spotøebiè pøezkouen. Poprvé perte bez prádla, aby se odstranily moné zbytky zkuební vody. q Nevkládejte ádné prádlo. q Otevøete vodovodní kohoutek. q Vytáhnìte zásuvku pro prací prostøedky a k dorazu. q Nalijte do komory II zásuvky pro prací prostøedky ca. 1 l vody. q Naplòte do komory II pùl odmìrky pracího prostøedku. Nepouívejte ádný prostøedek na praní vlny nebo jemného prádla (tvorba pìny). q Nastavte voliè programu na S T Vyváøka 90 C. Svítí indikaèní árovka y. q Stisknìte tlaèítko 3. Svítí indikaèní árovka J. Svítí-li indikaèní árovka L: q nastavte voliè programu na H. 8 Pøíprava prádla, roztøídìní a vloení Pøíprava prádla Pozor Cizí pøedmìty (napø. mince, kanceláøské svorky, jehly, høebíky) mohou kousky prádla nebo konstrukèní èásti praèky (napø. prací buben) pokodit. q Vyprázdnìte kapsy. q Vykartáèujte písek z kapes a záhybù. q Uzavøete zdrhovadla, zapnìte potahy a povleèení. q Záclonové váleèky sundejte nebo je zavate do síky nebo sáèku. q V síce / poltáøovém povlaku perte: - choulostivé prádlo, napø. punèocháèe, záclony, - kousky drobného prádla, napø. ponoky nebo kapesníky, - podprsenky s oddìlitelnými ramínky (ramínka se mohou pøi praní uvolnit a zpùsobit kodu). q Kalhoty, trikotá a tkané textilie, napø. trikotové prádlo, trièka nebo svetøíky otoète naruby. 9 Roztøídìní prádla Podle barvy a stupnì zneèitìní Pozor Prádlo mùe zabarvovat. Nové barevné prádlo neperte s ostatním prádlem dohromady. Bílé prádlo mùe zeednout. Bílé a barevné prádlo perte oddìlenì. Stupnì zneèitìní Lehce zneèitìné Nejsou znatelná ádná zneèitìní a skvrny. Prádlo event. nasáklo tìlesný zápach. Lehké letní a sportovní odìvy noené nìkolik hodin. Trièka, koile, halenky noené nejvíce jeden den. Povleèení, ruèníky hostù pouívané jeden den. Normálnì zneèitìné Viditelná zneèitìní a/nebo málo znatelné skvrny. Propocená nebo vícenásobnì noená trièka, koile, halenky. Spodní kalhotky, slipy noené jeden den. Utìrky, ruèníky, povleèení pouívané nejdéle jeden týden. Záclony (bez zneèitìní nikotinem) pouívané a pùl roku. 10 Silnì zneèitìné Znatelná zneèitìní a/nebo skvrny. Kuchyòské ruèníky pouívané nejdéle jeden týden. Látkové ubrousky. Dìtské bryndáky. Dìtské vrchní oacení nebo fotbalové trikoty a trenýrky, zneèitìné od trávy nebo zeminy. Pracovní odìvy jako jsou montérky, odìvy pro øezníky a pekaøe. Typické skvrny Pokokový tuk, jedlé oleje/tuky, omáèky, minerální oleje, vosky (obsahující tuky a oleje). Èaj, ká a zajiuje dobrý výsledek praní. Kapalné prací prostøedky naplòte do odpovídající dávkovací nádobky. Pøíli málo pracího prostøedku: Prádlo nebude èisté a v prùbìhu doby zaedne a ztvrdne. Na prádle se moiacute; máchací vodì. Pøed vyjmutím prádla musí být proveden program Q nebo 4. p Rychlé praní Zkrácená doba praní pouze 2 máchání. Vhodné pro lehce zneèitìné prádlo. Doporuèené mnoství náplnì: do max. 2 kg. Pøídavné funkce r Plus máchání Bude pøidán jeden máchací proces; podle toho se odpovídajícím zpùsobem prodlouí doba praní. Doporuèené pouívání: v oblastech s velmi mìkkou vodou. 5 Stop máchání 17 Praní q Otevøete vodovodní kohoutek. Sputìní programu q Nastavte voliè programu na poadovaný program (viz také samostatný pøehled programù). Svítí indikaèní árovka y. q V pøípadì potøeby stisknìte tlaèítko(a) pro pøídavnou(é) funkci(e). q Stisknìte tlaèítko 3. Indikaèní árovka J svítí, program je sputìn. indikaèní árovka y. q Stisknìte tlaèítko 3. Nastavte voliè programu na Q nebo 4. Svítí indikaèní árovka y. q Stisknìte tlaèítko 3. Stisknìte tlaèítko 3. Otevøete vkládací dvíøka. program Q nebo 4. q Vyjmìte prádlo. Nastavte voliè programu na S T Barev 30 C. Svítí indikaèní árovka y. q Stisknìte tlaèítko 3. Svítí indikaèní árovka J, program bìí. q Po ca. 10 minutách nastavte voliè programu na H. Prádlo leí nyní ve vodì. q Po poadované dobì namáèení zvolte program. Není potøebný ádný dodateèný prací prostøedek, namáèecí roztok bude pouitý k praní.

5 krobení Prádlo nesmí být pøedtím oetøeno zmìkèovacím prostøedkem. q Vlote prádlo. q Nadávkujte mnoství krobu pro ca. 15 l vody. Nastavte voliè programu na r. q V pøípadì potøeby zvolte 5. q Stisknìte tlaèítko 3. Zásuvku pro prací prostøedky uzavøete. Nebezpeèí výbuchu! Mìkkým hadrem vytøete do sucha. prací roztok nechte vychladit. q Nastavte voliè programu na H. Nasaïte víko èerpadla a pøiroubujte jej. q Nasaïte a uzavøete krycí klapku. Zvolte program Q. Vyèitìní sítek v pøívodu vody Jestlie do praèky nenatéká ádná voda nebo jen malé mnoství. Nejprve nechte klesnout tlak vody v pøívodní hadici: q Uzavøete vodovodní kohoutek. q Nastavte voliè programu na libovolný program (kromì 4/Q). q Stisknìte tlaèítko 3, nechte program bìet ca. 40 sekund. Èitìní sítka na vodovodním kohoutku q Odpojte z vodovodního kohoutku hadici. q Sítko vypláchnìte pod tekoucí vodou. q Hadici opìt pøipojte. 26 Èitìní sítka na praèce q Odpojte hadici na stranì spotøebièe. q Sítko vytáhnìte a vypláchnìte pod tekoucí vodou. q Sítko nasaïte a pøipojte hadici. q Vodovodní kohoutek vytoète a pøekontrolujte, zda jetì vytéká voda. Jestlie ano, pøekontrolujte správné usazení sítka. q Vodovodní kohoutek uzavøete. Odvápnìní praèky Pozor Odvápòovací prostøedky obsahují kyseliny, které mohou napadat èásti praèky a zbarvit prádlo. Pøi správném dávkování pracího prostøedku není nutné praèku odvápòovat. Jestlie pøesto není moné odvápòování zamezit, postupujte prosím podle údajù výrobce odvápòovacího prostøedku. 27 Pomoc pøi malých poruchách d Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem! Opravy smí provádìt pouze servisní sluba nebo autorizovaní odborníci. V pøípadì opravy, nebo nemùete-li poruchu s pomocí následující tabulky sami odstranit: q nastavte voliè programu na H. q odpojte praèku od sítì, q uzavøete vodovodní kohoutek, q zavolejte servisní slubu, viz strana 31. Porucha Vkládací dvíøka nelze otevøít. øí Zbytky pracího p prostøedku v zásuvce pro prací prostøedky. Indikaèní árovky nesvítí. y Pøíèina Bylo navoleno 5. Je aktivní bezpeènostní funkce. Vlhký nebo semolkovaný prací p prostøedek. Odstranìní Zvolte 4 nebo Q. Vyèkejte 2 minuty. Vyèistìte a vysute zásuvku pro prací prostøedky, viz strana 23. Pro dávkování tekutého prostøedku vyuijte pomùcku pro dávkování. Vypadla pojistka. yp pj Zapnìte/vymìòte pojistku. Jestlie se porucha opakuje, zavolejte servisní slubu. Výpadek proudu. Jakmile se obnoví pøívod proudu, pobìí nastavený program dále. indikaèní árovka y. y Program se nespoutí. bubnu není vidìt vodu. Prací roztok není zcela odèerpán. otevøen vodovodní kohoutek. Jsou ucpána sítka v pøívodu vody. vodovodní kohoutek. Vyèistìte síta, viz od str. 26. v praèce nedosahuje do Vaeho zorného pole. od str. 25. trubka nebo odtoková hadice jsou ucpané. Odtoková hadice je netìsná. Pøíli mnoho pracího prostøedku. Vyèistìte odpadní trubku a/nebo odtokovou hadici. Zpod spotøebièe vytéká p p y voda. d Ze zásuvky pro prací prostøedky vystupuje pìna. roubení pøívodní hadice je netìsné. Utáhnìte roubení. Vymìòte odtokovou hadici. Promíchejte jednu polévkovou líci zmìkèovadla s pùl litrem vody a vlejte do komory II zásuvky pro prací prostøedky. Snite pøi dalím praní dávkování pracího prostøedku. Vícenásobný nábìh k odstøeïování. Není chyba. Kontrolní systém se pokouí vyrovnat nevyváenost vícenásobným nábìhem k odstøeïování. 29 Porucha Prùbìh programu je delí ne obvykle. Pøíèina Není chyba. Kontrolní systém se pokouí vyrovnat nevyváenost vícenásobným rozdìlováním prádla. Odstranìní Perte malé a velké kousky prádla dohromady, aby se nevyváenost sníila. Systém pro rozeznávání pìny Pøizpùsobte pøi dalím praní spustil pøídavný máchací proces pro dávkování praciho prostøedku. odbourání pìny. Výsledek praní není uspokojivý. p jý Zneèitìní bylo vìtí ne se pøedpokládalo. Bylo dávkováno pøíli málo pracího prostøedku. Na prádle jsou zbytky pracího prostøedku. Zvolte vhodný program. Dávkujte prací prostøedek podle údajù výrobce. Nìkterì prací prostøedky bez fosfátù Zvolte okamitì r obsahují ve vodì nerozpustné nebo zbytky, které se na prádle mohou prádlo po uschnutí vykartáèujte.

6 projevovat jako svìtlé skvrny. Zneèitìní mastmi, tuky nebo oleji. Zvolte pøi pøítím praní maximální dávkování pracího prostøedku a maximální pøípustnou teplotu. Na prádle jsou zbytky edé barvy. 30 Servisní sluba Døíve, ne zavoláte servisní slubu se prosím pøesvìdète, zda nemùete poruchu odstranit sami (viz od str. 28). V pøípadì poradenství Vám vzniknou výdaje za nasazení technika i bìhem záruèní doby. Vae nejblií servisní sluba je uvedena v pøiloeném seznamu. Servisní slubì udejte èíselné oznaèení výrobku (E-Nr.) a výrobní èíslo (FD) spotøebièe. Tyto údaje naleznete na typovém títku. Typový títek Tyto údaje naleznete na typovém títku umístìném na rámu otevøených vkládacích dvíøek a v silnì orámovaném poli pøístrojového títku na zadní stranì pøístroje. E Nr. FD Èíselné oznaèení výrobku Výrobní èíslo Poznamenejte si zde èísla Vaí praèky. Správným uvedením èíselného oznaèení výrobku a výrobního èísla nám pomùete zabránit zbyteèným cestám, èím uetøíte na s tím spojených vyích nákladech. 31 Hodnoty spotøeby Normální program (bez øíd ý h funkcí) (b pøídavných f k í) Náplò 3.5 kg * 3.0 kg 2.0 kg Hodnoty spotøeby ** El. energie kwh kwh kwh kwh kwh 0.75 kwh Voda 45 l 43 l 32 l 45 l 43 l 32 l 45 l Doba trvání 120 min. 120 min. 70 min. 120 min. 120 min. 70 min. 125 min. S T Barev 40 C S T Barev 60 C 4.0 kg 3. 0 kg 2.0 kg 0 Z Prádlo na vyváøku/ Barevné prádlo, Intenzívnì/Skvrny 60 C S T Vyváøka 90 C (horký prací roztok je pøed odèerpáním smíchán s ca. 5 litry studené vody) R Prádlo snadno udrovatelné nemaèkavé 40 C 4.0 kg * 0.76 kwh 4.0 kg 1.6 kwh 50 l 120 min. 2.0 kg * 0.4 kwh 40 l 75 min. U Jemné prádlo 30 C W Vlna 30 C * 1.0 kg 1.0 kg * kwh kwh 38 l 33 l 45 min. 45 min. Zkuební programy podle EN 60456: 1994/A11: 1995 a IEC 456 Ed. 3 (59D/113/CDV) ** Spotøební hodnoty se od zadaných hodnot odchylují v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody, pøívodní teplotì, prostorové teplotì, druhu a mnoství prádla, pouitém pracím prostøedku, kolísání síového napìtí a zvolených pøídavných funkcí. 32 Umístìní, pøipojení a pøeprava Bezpeènostní pokyny d Nebezpeèí poranìní! Praèka má vysokou hmotnost. Pozor pøi zvedání. Pozor Zamrzlé hadice mohou prasknout. Praèku nestavte do prostorù ohroených mrazem/do volných prostorù. Praèka se mùe pokodit. Nezvedejte ji za pøeènívající konstrukèní èásti (napø. vkládací dvíøka). Souèasnì ke zde uvedeným pokynùm mohou být úèinné také zvlátní pøedpisy pøísluných vodárenských závodù a elektrických rozvodných závodù. V pøípadì pochybností nechte praèku pøipojit odborníkem. Rozsah dodávky V pracím bubnu: roubový klíè, krytky pro otvory po odstranìní dopravních pojistek, pøívodní hadice vody, krytky pro otvory po odstranìní dopravních pojistek. Vlhkost v pracím bubnu je podmínìna výstupní kontrolou, které podléhá pøed oputìním závodu kadá praèka. 33 Na zadní stranì praèky: hadice pro odtok vody, kabel pro pøívod proudu. Podle zpùsobu pøipojení jsou souèasnì jetì potøebné: hadicový tømen (Ø mm (specializované prodejny) k pøipojení na sifon. Potøebné náøadí Následující náøadí Vám pomùe: otevøený klíè (otvor klíèe 13), vodováha. Rozmìry a = 595 mm b = 400 mm c = 857 mm Hmotnost ca. 65 kg 34 Plocha pro ustavení Bezpeèné stanovitì praèky je dùleité, aby praèka pøi odstøeïování neputovala. Plocha pro ustavení musí být pevná a rovná. Mìkké podlahy, jako napø. kobercové krytiny nebo krytiny s pìnovou zadní stranou nejsou vhodné. Má-li být praèka postavená na døevìné podlaze: q Postavte praèku pokud mono do rohu prostoru. q Pøiroubujte na podlahu døevìnou desku (nejm. 30 mm silnou) odolnou proti pùsobení vody. q Noky spotøebièe fixujte pomocí pøíchytek *. Má-li být praèka postavená na podstavci: q Noky spotøebièe fixujte pomocí pøíchytek *. * Pøíchytky (stavební sada) jsou k dostání ve specializovaných prodejnách nebo u servisní sluby, obj. èís. WX9756. Zaintegrování nebo vestavìní spotøebièe Zaintegrování nebo vestavìní spotøebièe je nutno provést pøed pøipojením na zásobování elektrickou energií.

7 Powered by TCPDF ( Spotøebiè je mono do kuchyòské linky zaintegrovat nebo vestavìt. Je k tomu zapotøebí výklenek iroký 60 cm. q Praèku postavte pouze pod kompaktní pracovní desku, která je se sousedními skøíòkami pevnì spojená. Pozor Pøi zaintegrování je z bezpeènostních dùvodù nutné nechat odborníkem namontovat namísto krycí desky spotøebièe plechový kryt*. * Plechový kryt (konstrukèní sada) je k dostání u odborného prodejce nebo servisní sluby, obj. è. WZ Odstranìní dopravních pojistek Pozor Pøed prvním uvedením do provozu je bezpodmíneènì nutné odstranit dopravní pojistky a uschovat je pro dalí pøepravu (napø. stìhování). q Pomocí klíèe s otvorem klíèe 13 povolte vechny ètyøi rouby dopravní pojistky, a se volnì pohybují. q Pokud se neuvolnily vechny èásti a nespadly na podlahu: sáhnìte rukou za otevøená vkládací dvíøka a prací buben posuòte kousek smìrem dopøedu a èásti odstraòte. q Nasaïte kryty. 36 Délka hadic a kabelù Levostranné pøipojení Pravostranné pøipojení Jiné hadice U odborného prodejce jsou k dostání: pøipojovací sada s plastovou hadicí (ca. 2,50 m), obj. è. WZ delí pøívodní hadice (ca. roubová spojení dotahujte pouze rukou. Sítka v pøívodní hadici vody nevytahujte. Dávejte pozor na tlak vody v pøívodní síti: Tlak vody by se mìl pohybovat v oblasti bar (pøi otevøeném vodovodním kohoutku musí vytéci minimálnì 8 litrù vody za minutu). Pøi vyím tlaku vody je nutné namontovat redukèní ventil. do sifonu: q Pøipojovací místa zajistìte hadicovým tømenem, (Ø cm (specializované prodejny). Odtok do umývadla: Pozor Odtoková zátka nesmí uzavøít odtokový otvor umývadla. q Odtokovou hadici zajistìte proti vyklouznutí. q Pøi odèerpání zkontrolujte, zda voda vytéká dostateènì rychle. 39 Vyváení Vechny ètyøi patky spotøebièe musí stát pevnì na podlaze. Praèka se nesmí viklat. Praèku je nutno vyváit pomocí ètyø pøestavitelných patek a vodováhy: q Pomocí roubového klíèe uvolnìte pojistnou matici 1. q Výku zmìòte otáèením patky spotøebièe 2. q Pojistnou matici pevnì utáhnìte. 40 Elektrické pøipojení Pozor Praèka mùe být pøipojena pouze na støídavý proud, pøes zásuvku s ochranným kolíkem instalovanou podle pøedpisù. Jmenovité napìtí a údaje o napìtí na praèce musí být shodné (pøístrojový títek). Jmenovitý pøíkon, jako i potøebná pojistka jsou uvedené na pøístrojovém títku. Zajistìte aby si síová zástrèka a zásuvka odpovídaly, prùøez elektrických vodièù byl dostateèný, uzemnìní bylo provedeno podle pøedpisù. Výmìnu síové pøípojky (v pøípadì nutnosti) smí provádìt pouze odborník v oboru elektrických zaøízení. Náhradní síová pøípojka je k dostání u servisní sluby (obj. èís ). Nesmí být pouity rozdvojky a prodluovací kabely. Pøi pouití chránièe øízeného chybovým proudem se smí pouít pouze typ oznaèený symbolem 7. Pouze tento chrániè zaruèuje splnìní pøedpisù platných v souèasné dobì. Síovou zástrèku nezastrkujte/nevytahujte ze zásuvky mokrýma rukama. Síovou zástrèku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt. 41 Pøeprava, napø. pøi stìhování Pøed pøepravou praèky uzavøete vodovodní kohoutek, vypuste zbytek pracího roztoku (viz od str. 25), snite tlak vody v pøívodní hadici na nulu (viz od str. 26), odpojte praèku od sítì, demontujte pøívodní a odtokovou hadici vody, namontujte dopravní pojistky. Ne spustíte první prací program nechte po pøepravì a správném ustavení a pøipojení nejprve bìet pøídavný program Q. Pøíprava a montá dopravních pojistek q Sejmìte kryty. q Pøipravte dopravní pojistku: Vytoète roub z pouzdra tak daleko, aby jeho konec byl v jedné rovinì s pouzdrem. q Nasaïte rouby a pevnì je utáhnìte. Výstupek podloky musí zapadat do dráky zadní stìny tìlesa. 42 SIEMENS ELECTROGERÄTE GMBH 0899 cs

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WXSP1240BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655357

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WXSP1240BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655357 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 74800 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CG640J5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3569154

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CG640J5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3569154 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WI14S440EU http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656028

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WI14S440EU http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656028 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 582 C 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10 Rady a

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití LAVAMAT 41020 Ekologická automatická praèka Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená zákaznice, vážený zákazníku, uschovejte tento návod k použití se spotøebièem. Pokud by spotøebiè musel

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LTH57520. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k použití a k instalaci WBB 24750 EU B 563 01

Návod k použití a k instalaci WBB 24750 EU B 563 01 Návod k použití a k instalaci WBB 24750 EU B 563 01 Obsah Vaše pračka Bosch.......................... 5 Všeobecné bezpečnostní pokyny.............. 6 Pokyny k likvidaci odpadu.................... 7 Likvidace

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH KGF39P91 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564997

Vaše uživatelský manuál BOSCH KGF39P91 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564997 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití W 43 Praèka Návod k instalaci a použití Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak tajemství

Více

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Margherita, jak sami uvidíte, je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 84 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH CE141200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567605

Vaše uživatelský manuál BOSCH CE141200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567605 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC661CM http://cs.yourpdfguides.com/dref/648102

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC661CM http://cs.yourpdfguides.com/dref/648102 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

cs Návod kpoužití ainstalaci Pračka www.siemens-home.com

cs Návod kpoužití ainstalaci Pračka www.siemens-home.com cs Návod kpoužití ainstalaci Pračka www.siemens-home.com Vaše nová pračka Rozhodli jste se pro prémiovou pračku značky Siemens. Díky svým inovativním technologiím se pračka vyznačuje perfektním pracím

Více

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Tato automatická praèka Margherita je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele. Velmi

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RY491200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3560903

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RY491200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3560903 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV40S. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV130R http://cs.yourpdfguides.com/dref/665586

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV130R http://cs.yourpdfguides.com/dref/665586 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZANUSSI ZV130R. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZANUSSI ZV130R v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál NEFF B8732N0GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543229

Vaše uživatelský manuál NEFF B8732N0GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543229 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV60850IB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRAÈKA INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1011 EWT 811 PL 146 5408 00-07/03 CZ OBSAH INFORMACE PRO UŽIVATELE...17 Dùležitá upozornìní...17 Použití...17 Nebezpeèí zamrznutí...17

Více

AUTOMATICKÁ PRAČKA. Tento návod je platný pro model BFW1000W

AUTOMATICKÁ PRAČKA. Tento návod je platný pro model BFW1000W AUTOMATICKÁ PRAČKA Tento návod je platný pro model BFW1000W OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje,

Více

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3565526

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3565526 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

návod k použití Pračka EWS 105210 A

návod k použití Pračka EWS 105210 A návod k použití Pračka EWS 105210 A 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Poznámky k ochraně životního prostředí 3 Technické

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4401-4-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY JAK ČEŠTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU PÉČE

Více

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY/ VYJMUTÍ FILTRU PÉČE

Více

ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších

ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších M ARGHERITA Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších výsledkù Návod k instalaci a obsluze Margherita Praèka se sušièkou bezpeèná a se snadnou obsluhou AL 128 D CZ Tøída A pøi 40 C První praèka se

Více

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C.

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C. MTajemství krásného prádla M ARGHERITA Jak dosáhnout lepších výsledků výsledkù Návod k instalaci a obsluze AL 108 D CZ Třída A při 40 C První praèka, která perfektnì pere pøi pouhých 40 C Cashmere Gold

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

Obaly a případně starý přístroj je nutné zlikvidovat podle zásad odpovídajících ochraně životního prostředí.

Obaly a případně starý přístroj je nutné zlikvidovat podle zásad odpovídajících ochraně životního prostředí. 1 Boiler Siemens DO 10702 Montážní návod Obaly a případně starý přístroj je nutné zlikvidovat podle zásad odpovídajících ochraně životního prostředí. Bezpečnostní upozornění Boiler je nutné nechat zapojit

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA DĚTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K

Více

Návod k použití a instalaci WVD 24520 EU B-850-01

Návod k použití a instalaci WVD 24520 EU B-850-01 Návod k použití a instalaci WVD 24520 EU B-850-01 Obsah Návod k použití Návod pro instalaci Pokyny pro likvidaci.................... 4 Ochrana životního prostředí / rady k úspoře.... 5 Všeobecné bezpečnostní

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WLX2448KBY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567298

Vaše uživatelský manuál BOSCH WLX2448KBY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567298 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze a instalaci WVD 24520EU

Návod k obsluze a instalaci WVD 24520EU Návod k obsluze a instalaci WVD 24520EU Q4ACZM1201 1 Obsah Návod k použití Pokyny pro likvidaci.................... 4 Ochrana životního prostředí / rady k úspoře.... 5 Všeobecné bezpečnostní pokyny............

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01 DHI 655 F B-361-01 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo / ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské

Více

Obal a spotřebič, který dosloužil

Obal a spotřebič, který dosloužil mikosof mikosof Obsah Strany Bezpečnostní pokyny... 4 Ochrana životního prostředí/pokyny pro úsporu... 4 Obal a spotřebič, který dosloužil... 4 To je vaše pračka... 5 1 - Návod pro instalaci Odstranění

Více

Obal a spotřebič, který dosloužil

Obal a spotřebič, který dosloužil Obsah Strany Bezpečnostní pokyny... 4 Ochrana životního prostředí/pokyny pro úsporu... 4 Obal a spotřebič, který dosloužil... 4 To je vaše pračka... 5 1 - Návod pro instalaci Odstranění přepravní pojistky...

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV41250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614201

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV41250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614201 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LAV41250. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 62300MF-AN http://cs.yourpdfguides.com/dref/814065

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 62300MF-AN http://cs.yourpdfguides.com/dref/814065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 62300MF-AN. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

AWCS10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY. Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00564/1 (03.2011)

AWCS10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY. Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00564/1 (03.2011) AWCS10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00564/1 (03.2011) OBSAH Základní informace...3 Pokyny týkající se bezpečnosti...4 Instalace pračky...6 Označení symbolů

Více

Pračka. Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals. Návod k použití. Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu!

Pračka. Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals. Návod k použití. Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu! Pračka Návod k použití cs Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu! Obsah Strany Bezpečnostní pokyny... 4 Ochrana životního prostředí/pokyny pro úsporu... 4 Obal a spotřebič, který dosloužil...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PRACÍ PROGRAM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU

Více

FU60, FU90 FU60E, FU90E

FU60, FU90 FU60E, FU90E FU60E, FU90E Pokyny k montá¾i a pou¾ití elektrického topného tìlesa do sauny FU, FU-E FU 02012013 Úèel elektrického topného tìlesa: Topné tìleso FU/FU-E je urèeno k vytápìní domácich saun na provozní teplotu.

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 105 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 105 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 105 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel Vaše praka Blahopejeme rozhodli jste se pro moderní, kvalitativn vysoce hodnotný domácí spotebi znaky Bosch. Spotebi se vyznauje šetrnou spotebou vody a energie. U každé praky, která opouští náš závod

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Használati útmutató. Automatická pračka. Automata mosógép. Pralka automatyczna ZWQ 5101 ZWQ 5100

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Használati útmutató. Automatická pračka. Automata mosógép. Pralka automatyczna ZWQ 5101 ZWQ 5100 Instrukcja obsługi Návod k použití Használati útmutató Pralka automatyczna Automatická pračka Automata mosógép ZWQ 5101 ZWQ 5100 Obsah Upozornění...28 Popis spotřebiče...30 Tabulka programů...32 Jak prát?...33

Více

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration L 70270 VFLCS CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOST INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOST POKYNY................................................ 4 3. TECHNICKÉ

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VOLBA PROGRAMU JAK ČISTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY JAK VYPUSTIT

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

Návod k použití a Návod pro instalaci WM 16Y890EU

Návod k použití a Návod pro instalaci WM 16Y890EU Návod k použití a Návod pro instalaci WM 16Y890EU Q4ACMZ2262 1 Obsah Vaše nová pračka...4 Vysvětlivky symbolů... 4 Použití k určenému účelu...5 Bezpečnostní pokyny...6 Ochrana životního prostředí...8 Obal/starý

Více

WD 125 T. Praèka se sušièkou Návod k instalaci a použití

WD 125 T. Praèka se sušièkou Návod k instalaci a použití WD 125 T Praèka se sušièkou Návod k instalaci a použití CZ PL Praèka se sušièkou 1 Návod k instalaci a použití Pralka-suszarka 15 Instrukcja instalacji i obs³ugi BG HU Ïåðàëíÿ ñúñ ñóøèëíÿ 29 Èíñòðóêöèÿ

Více

FAVORIT 64070 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 64070 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 64070 i Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ NÌCO O VÍNÌ JAK SPOTØEBIÈ POUŽIVAT

Více

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V CS Návod k použití Pračka ZWSE 7100 V Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Poznámky k ochraně životního prostředí 4 Popis spotřebiče _ 5 Ovládací panel 5 Programy _ 6 Údaje o spotřebě

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 630 4976 05/003 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte! Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá

Více

Návod k obsluze Automatická pračka

Návod k obsluze Automatická pračka Návod k obsluze Automatická pračka Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám. cs-cz M. - N r. 1 0

Více

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně.

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně. Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile Vždy na správné straně. A1 Rady uživateli... 2 A 1.1 Význam piktogramů... 2 A 1.2 Důležité pokyny... 2 A 1.3 Bezpečnostní opatření... 2 A 1.4 Účel a

Více

Návod k obsluze Automatická pračka

Návod k obsluze Automatická pračka Návod k obsluze Automatická pračka Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám. cs-cz M.-Nr. 09 844

Více

Návod k obsluze. Automatická pračka W 1949 WPS. cs - CZ

Návod k obsluze. Automatická pračka W 1949 WPS. cs - CZ Návod k obsluze Automatická pračka W 1949 WPS Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti vzniku škod

Více

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika champion 505 - + champion 505 champion 505 Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL 3cs33036.fm Page 13 Friday, January 24, 2003 6:41 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY-MRAZNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK

Více

Obsluha/opravy/díly. SL800/1100 Mustang 11000 Bezvzduchová støíkací stanice 3A2161F CS

Obsluha/opravy/díly. SL800/1100 Mustang 11000 Bezvzduchová støíkací stanice 3A2161F CS Obsluha/opravy/díly SL800/00 Mustang 000 Bezvzduchová støíkací stanice 3A26F CS K aplikaci architektonických barev a nátìrù. Urèeno pouze k profesionálnímu použití. Není schváleno k použití ve výbušném

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

3cs10253.fm Page 1 Thursday, March 11, 2004 7:02 PM OBSAH

3cs10253.fm Page 1 Thursday, March 11, 2004 7:02 PM OBSAH 3cs10253.fm Page 1 Thursday, March 11, 2004 7:02 PM OBSAH PŘED POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRANÍ PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VOLBA PROGRAMU ČIŠTĚNÍ

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Vaše uživatelský manuál BRIGGS & STRATTON 120T00 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3638643

Vaše uživatelský manuál BRIGGS & STRATTON 120T00 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3638643 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BRIGGS & STRATTON 120T00. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více