ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE a Minimální preventivní program školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE a Minimální preventivní program školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695, Kroměříž ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE a Minimální preventivní program školy Školní rok 2013/ Vypracovala a zodpovídá: Mgr. Eva Vrtaníková, metodička prevence 1

2 1. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Úvod Principem preventivní strategie naší školy je stále osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu, prevence a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů rizikového chování, projevů agresivity, šikany, kyberšikany. Každý další školní rok hledáme na základě zkušeností efektivní cesty vedoucí ke zkvalitnění vlivu na naše žáky nejen v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Za velmi důležitou oblast stále považujeme prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem, mezi učiteli a vedením školy, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty žáků, poznávání sama sebe, umění řešit konflikty, překonávání překážek a smysluplné využívání volného času. V rámci školní preventivní strategie vzniká v letošním školním roce tříletý celoškolní preventivní projekt, zaměřený na téma Strom života. V roce 2013/2014 se zaměříme na první část stromu a to je ta nejdůležitější Kořeny Stromu života, v následujících letech budou naplňovány cíle v oblasti Kmen Stromu života, Koruna Stromu života. 1.1 Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se nachází v klidné okrajové části města Kroměříže, v zástavbě rodinných domků, pod zalesněným kopcem Barbořina. Hlavním účelem školy je poskytování vzdělávání dětem v předškolním věku a žákům při plnění povinné školní docházky v základním vzdělání. Škola poskytuje i komplexní školské poradenské služby ve speciálně pedagogickém centru, zajišťuje zájmové vzdělávání. Je školou samostatně zřízenou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především s vícenásobným zdravotním postižením a poruchami autistického spektra. Aktuálně je ve škole 10 tříd. Škola vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Mateřská škola speciální, Základní škola, Základní škola speciální, Školní družina a školní klub, Speciálně pedagogické centrum. Režim vyučování je sestavován s ohledem na hygienu učení a věk žáků. Vyučování probíhá v blocích, kdy se střídá pracovní a odpočinkový režim. Učitelé kladou důraz na dostatek relaxace a aktivní pohyb. Podle věku a individuální potřeby žáků je stanoven stravovací a pitný režim. Na škole je dodržován zákaz kouření, pití alkoholu a používání jiných škodlivin. Všechny prostory ve škole jsou upraveny pro bezpečný pohyb žáků, je pravidelně dodržována kontrola zařízení a vybavení školy z hlediska jejich bezpečnosti. V případě úrazu jsou dostupné lékárničky, které jsou vybaveny materiálem k poskytnutí první pomoci. Ve škole se snažíme vytvářet příjemné prostředí, poskytovat žákům zdravé učení a nabízet otevřené partnerství jak mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli a vedením školy. Vzdělávání, které poskytujeme našim žákům, je propojené se skutečným životem. Žáci si osvojují to, co má pro ně praktický smysl, co je vede k praktické zkušenosti. Žáky motivujeme pozitivním hodnocením, respektujeme individualitu žáků, jsme tolerantní k jejich chybám a omylům. V rámci vzdělávání naplňujeme potřeby žáků k jejich všestrannému prospěchu. Ochraňujeme žáky před násilím, šikanováním, kyberšikaně i proti dalším projevům rizikového chování. Vytváříme příznivé sociální klima, přistupujeme k partnerství v komunikaci, k otevřenosti, úctě, toleranci, spolupráci a pomoci druhému. Klademe důraz na sounáležitost se třídou a školou. Na životě školy se podílí nejen zaměstnanci školy, rodiče žáků, ale především žáci, kteří si vytváří stabilitu společných pravidel, spravedlnosti, odpovědnosti a spolupráce. 2

3 1.2 Dlouhodobé cíle a výstupy ŠPS - rozvíjet zdravý životní styl žáků výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa, pohybové aktivity - zvyšovat odolnost žáků vůči rizikovým jevům chování - vytvořit a posilovat pozitivní sociální klima tříd a školy pocit důvěry, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, jistoty - vést žáky ke zlepšování vztahů v třídním kolektivu a mimo něj (mezi třídami) - zvyšovat sociální kompetence rozvíjet sociální dovednosti, které napomáhají orientaci v sociálních vztazích, odpovědnost za chování a uvědomění si důsledků jednání - posilovat komunikační dovednosti žáků - podporovat vlastní aktivity žáků, schopnost řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku - poskytovat žákům informace o tom, kde hledat pomoc při vzniku problému poskytování poradenské činnosti - vytvářet podmínky pro prevenci společensky nežádoucích jevů zvyšovat informovanost žáků školy v oblasti rizikového chování, zvyšovat odolnost žáků proti negativnímu působení nabídky drog a dalších rizikových jevů chování - spolupracovat s rodiči v oblasti zdravého životního stylu a v oblasti prevence, poskytovat poradenské služby rodičům v případě jejich potřeb - motivovat učitele ke spolupráci na programu a k seberealizaci - zakomponovat ŠPS do školních vzdělávacích programů Cíle v oblasti prevence rizikového chování - působit na žáky v oblasti prevence rizikových jevů chování v rámci tříd - problematika prevence rizikových jevů chování je součástí předmětů v učebních plánech škol vzdělávajících podle ŠVP a jako součást tématických bloků ostatních učebních plánů jednotlivých škol - zajistit a organizovat besedy na aktuální témata - spolupracovat s KPPP pobočka Kroměříž, - rozmlouvat o vandalismu, nešetrném zacházení se školním majetkem a nevhodném chování žáků po odchodu ze školy, seznamovat žáky s prevencí proti šikaně a kyberšikaně - zlepšovat spolupráci s rodiči všech žáků, zapojovat je více do školních aktivit Žáci by měli - učit se na základě porozumění orientovat, vybírat z možností správný žebříček hodnot - učit se řešit různé problémy a nástrahy běžného života - získat základní informace o účincích návykových látek - posilovat zdravé sebevědomí vhodně zvolenými aktivitami - učit se čelit tlaku vrstevníků - umět říci ne" - rozlišovat dobré a špatné - rozvíjet sociální komunikaci - začlenit se do kolektivu a mít svoji roli - vnímat chování mezi lidmi, rozvíjet kladné postoje v kamarádských vztazích - znát zásady slušného chování - učit se správně využívat volný čas - rozumět svým základním právům a povinnostem s ohledem na jejich schopnosti 3

4 1.3 Krátkodobé cíle ŠPP - prevence, evidence a eliminace SPJ - vytváření pozitivního klimatu školy - účast všech pedagogických pracovníků na realizaci MPP - aktivní spolupráce s rodiči žáků - spolupráce s odborníky z PPP, lékaři, policií ČR, odborem sociálních věcí, popř. s jinými pověřenými osobami. - zapojení žáků do preventivních aktivit - systematická výuka a výchova ke zdravému životnímu stylu - začleňování méně průbojných žáků do kolektivu - odstraňování případného nevhodného chování mezi žáky - vytváření a upevňování třídního kolektivu, spolupráce v týmu - stanovení pravidel vzájemného soužití ve třídě - vedení žáků k dodržování pravidel - seznamování rodičů se školním řádem, ŠPS, MPP, SŠ - seznamování rodičů s SPJ a způsoby řešení - získávání podnětů ze strany rodičů i pedagogů Škola má vypracovanou svou směrnici Prevence řešení šikany. Ve školním řádu jsou přesně vymezeny zákazy užívání návykových látek ve škole a v její těsné blízkosti, jejich nošení do školy a způsoby řešení vzniklých problémů. Učitelé by měli v oblasti rizikového chování především vzájemně spolupracovat. Třídní učitelé by pak měli v rámci vlastní výuky pracovat se svými žáky, více je poznávat a včas odhalovat případné problémy a řešit je, všímat si vztahů ve třídě, včas odhalovat případné známky šikany či jiných rizikových jevů chování. Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou zapojeni do MPP v rámci výuky, třídní učitelé pracují s třídním kolektivem, vyučující zajišťují volno-časové aktivity pro žáky, kroužky, kulturní, sportovní a veřejně prospěšné akce. Při řešení přestupků je důležitá spolupráce školy rodiny a dalších institucí. Žáci i rodiče jsou seznamováni se školním řádem vždy na začátku školního roku prokazatelnou formou, následně jsou jim průběžně připomínány jednotlivé body. V případě, že selže prevence na škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením - individuální rozhovor se žákem za účasti zástupkyně nebo ředitelky školy, metodika prevence, výchovné poradkyně a třídního učitele, spolupráce s rodinou, popř. uvědomění odborníků a ostatních institucí. V případě nezájmu rodičů uvědomí škola odbor sociálních věcí péče o dítě. Pokud se na škole objeví šikana, bude postupováno podle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování a kyberšikany mezi žáky škol a školských zařízení a výchovných opatření, společně s Plánem řešení šikany ve škole. 4

5 1. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Na realizaci preventivního programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci. Program je zaměřený na všechny oblasti rizikového chování dětí na základní i mateřské škole speciální a probíhá celoročně v rámci jednotlivých vyučovacích hodin v dobíhajících vzdělávacích programech a ve školních vzdělávacích programech všech typů škol. Cílem minimálního preventivního programu naší školy je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči rizikovému chování a snížit rizika a vlivy, které narušují zdravý rozvoj osobnosti. Snažíme se dosáhnout zlepšení vztahů v třídním kolektivu a celkově příznivého sociálního klimatu ve škole mezi žáky různých věkových kategorií. Dále motivujeme žáky k zásadám zdravého životního stylu ve spolupráci s rodiči (zdravá výživa, fyzická a psychická hygiena, hodnota zdraví, nemoc a další). Preventivní program respektuje věk,osobnostní a zdravotní zvláštnosti a potřeby žáků naší školy. Minimálně preventivní program je realizován ve výuce, při školních aktivitách (školní družina, školní klub, výlety, akce pořádané školou, exkurze, besedy), při konzultacích s rodiči, předáváním informací pedagogickému sboru a poskytováním pomoci v případě potřeby. Součástí MPP je také pokračování v aktivitách týkajících se Adopce na dálku, podporující naši kamarádku, adoptivní dívku Supryii Nepál z Nepálu. Škola poskytne starším žákům ZŠ praktické základní nezkreslené informace o zakázaných, ale dostupných návykových látkách, o škodlivosti kouření, riziku zneužívání drog, drogové prevenci v souvislosti s AIDS a o alkoholismu jim přijatelnou formou. Program sleduje cíle zejména zaměřené do oblasti zdravého životního stylu, na prevenci kriminality mládeže, na prevenci zneužívání návykových látek, různé formy působení na postoje a ovlivňování chování dětí a poskytování široké nabídky pozitivních alternativ chování. 2.1 Krátkodobé cíle MPP - realizace celoškolní akce Strom života Kořeny v jednotlivých typech škol a třídách dle možností žáků - komunikace se žáky, kolegy a rodiči - informovanost rodičů o prevenci na škole a poradenské činnosti - dostupnost žáků i rodičů k potřebným informacím - realizace programů a besed pořádaných jinými organizacemi - účast na soutěžích, přehlídkách podporujících prevenci rizikového chování - organizace zájmových útvarů na škole - pořádání mimoškolních akcí - realizace recitační soutěže - realizace Noci s Andersenem - včasné a správné řešení případných problémů v prostorách školy 2.2 Aktuální situace ve škole z hlediska výskytu rizikového jednání V loňském roce se na škole nevyskytly žádné problémy v oblasti rizikového chování dětí a mládeže, nebyl zaznamenán žádný případ výskytu sociálně patologických jevů. Na základě tohoto zjištění budeme pokračovat i nadále ve stejné formě začleňování prevence rizikového chování do výuky, mimoškolních činností a dalších aktivit a prohlubovat u žáků dosahování výše zmíněných cílů. 5

6 2.3 Realizace preventivních aktivit a jejich řízení Za realizaci minimálně preventivního programu zodpovídá metodik prevence Mgr. Eva Vrtaníková - Koordinuje práci učitelů a externích spolupracovníků - Podílí se na řešení případných vzniklých problémů - Informuje vedení školy o průběhu naplňování ŠPP - Vyhodnocuje aktuální situaci ve škole - Spolupracuje s vedením školy, výchovnou poradkyní školy a metodičkou EVVO - Předává a projednává důležité informace, které budou moci využít i ostatní pedagogičtí pracovníci, na organizačních poradách - Zařazuje podle potřeby krátké vstupy na org. porady tak, aby vedly k diskuzím (aktuální otázky v oblasti prevence, jak se s aktuálním problémem vypořádat, jaká podniknout opatření, zda už se někdo s takovým problémem setkal apod., hledá řešení vzniklých problémů a situací) - Je k dispozici v případě potřeby nebo po domluvě s konzultací jednotlivým pedagogům, žákům či rodičům - Zúčastňuje se metodických schůzek metodiků prevence v KPPP, pobočka Kroměříž - Spolupracuje s okresní metodičkou prevence Mgr. Grodovou - nabízí kurzy a semináře z oblasti prevence (jak pro jednotlivce, tak pro kolektiv) 2.4 Hodnocení minimálně preventivního programu - Evidenci o aktivitách v celoškolním programu vede třídní učitel zápisem do třídní knihy jednou za dva měsíce - po nahlášení činností metodičce prevence v rámci tématu MPP - Činnosti v celoškolním programu budou hodnoceny třídními pedagogy 2x ročně v pololetí a na konci školního roku, žáci hodnotí v rámci svých možností aktivity bezprostředně po vykonání (slovní hodnocení, sebehodnocení ve třídách) - vyhodnocení činností a plánu ŠPP bude prováděno metodičkou prevence vždy na konci šk. roku (červen) a průběžně dle pokynů a potřeb vedení školy - O plnění programu, námětech, informacích z oblasti prevence, aktuálních kontaktech a dalších budou podávány informace metodičkou na ped. a org. poradách., na ové adresy pedagogů 2.5 Metody hodnocení efektivity jednotlivých programů Nejčastěji formou hodnocení akcí učiteli, žáky, osobní kontakt a rozhovory se žáky v rámci výuky, výstupy z jednotlivých činností fotografie, panely z třídních akcí, výtvarné práce a jiné Metody a formy práce, pomůcky - besedy, přednášky, diskuze, rozhovor, soutěže, skupinové práce, samostatné práce, hry, dotazníky, práce s literaturou, projekty, s počítačem - pomůcky: tisk, literatura, internet, počítače, propagační materiály, obrázky, pracovní potřeby, fotoaparát 2.6 Zapojení pedagogických pracovníků do Minimálně preventivního programu Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou zapojeni do MPP v rámci výuky, doprovodných akcí. Třídní učitelé pracují s třídním kolektivem, vyučující zajišťují volno-časové aktivity pro 6

7 žáky, kroužky, kulturní, sportovní a veřejně prospěšné akce. 2.7 Vzdělávání Školní metodička prevence bude prohlubovat své znalosti v rámci možností školy v závislosti na nabídce seminářů DVVP. Pro pedagogy, kteří se podílejí na realizaci minimálně preventivního programu, je metodickým pomocníkem, podává jim informace, nabízí možnosti řešení. Dále pravidelně sleduje a studuje novou odbornou literaturu a časopisy zabývající se prevencí. 2.8 Způsoby spolupráce s rodiči - Okamžitá konzultace a spolupráce s rodiči žáků v případě výskytu rizikového chování a sociálně patologických jevů - Poskytování poradenských služeb, předávání informací o problematice rizikových jevů chování (webové stránky, konzultace pro rodiče, dělníčky, nástěnky ve škole) - Zapojování rodičů do dění ve škole - seznamování s prevencí ve škole prostřednictvím konzultací, dodávání základních informací týkajících se rizikového chování, případně i upozorňování na některá specifika s ohledem na věk žáků či aktuální možná rizika - Uspořádání přednášky pro rodiče na některé z aktuálních témat prevence rizikového chování - dle zájmu z řad rodičů - Vybízení rodičů k účasti nebo spolupodílení se na akcích školy- vánoční besídka, výstavky prací žáků, jarmarky, Den otevřených dveří apod., které dávají prostor k prohlubování vzájemných vztahů - nabídka propagačních materiálů a informace o webových stránkách prevence 2.9 Způsob informování rodičů - Konzultace pro rodiče pravidelné konzultace pro rodiče podle rozpisu - Informace ve sdělníčcích zodpovídají třídní učitelé - Internetové stránky školy - informace o dění ve škole, základní dokumenty, důležité aktuality - Nástěnky školy a panely s informacemi o dění ve škole 2.10 Kroužky a zájmové útvary V letošním školním roce nabídneme žákům kroužek zobcové flétny, stolního tenisu, kroužek muzikoterapie. 7

8 2. MPP 2013/2014 STROM ŽIVOTA KOŘENY Jedním ze symbolů čehokoliv živého, tedy i člověka, je často zelený strom strom, z něhož vidíme jen kmen a korunu, který má ale a to v první řadě pevné kořeny. Kořeny, které pojí strom se zemí, s podložím, kořeny, které jsou vazbou stromu s ostatním světem. Teprve z těchto kořenů vyrůstá celý strom, teprve má-li pevné kořeny, může nést ovoce, zelenat se a být plodný. Vztahy jsou tím, čemu je třeba se naučit v rodině. Jestliže ale člověk nevybuduje v mládí dobré a zdravé vztahy, nestane se nikdy stromem, který nese ovoce. A v tom je právě moc a zodpovědnost rodiny: pomáhat tvořit vztahy s druhými lidmi. Rozvinutého a dospělého člověka vystihují snad nejlíp právě vztahy síť vazeb, skrz které člověk žije. Ten, kdo má kořeny života, uvědomuje si je a hlásí se k nim, tak v době, kdy se mu nedaří, se má o co zachytit, má se o co opřít. Buk má hluboké kořeny a vítr ho nevyvrátí. Smrk má kořeny mělké, vichřice ho vyvrátí, obzvlášť když je osamocený. Strom pak uhyne. Kořeny znamenají uchycení. To může být buď fyzické, život na určitém místě, nebo duchovní, kam řadíme vztahy k lidem, předkům. Čím více máme kořenů a čím jsou hlubší, tím lépe překonáváme životní překážky! Rodina je základem štěstí, radosti a spokojenosti. Rodina vytváří nenahraditelnou a nezastupitelnou citovou oporu a zázemí. Základ a centrum pozitivních zážitků. Svět se rychle mění. Úloha a význam rodiny se nemění. Mění se způsob života. Mění se formy vztahů. Rodinné vazby nejsou také silné a těsné jako v minulosti. Nikdo nemůže najít přirozenější zázemí jako je fungující a milující rodina. Rodina je i vzájemné pochopení, projevy lásky a pozornosti. A my se v našem projektu zaměříme právě na rodinu, nejbližší, širokou, na vztahy v rodině, na vztahy rodiny se školou, na rozvíjení komunikace školy s rodinou, rodiny se školou, žáků a podobně. Velmi důležitá je i oblast sexuality lidí s mentálním postižením. Jedná se o oblast velmi intimní, často tabuizovanou nejen ve společnosti, ale i právě v rodinách. Na tuto oblast se v MPP zaměříme také besedami pro rodiče našich žáků a pro žáky samotné. Program MPP je rozdělen na tyto části: 1. Semínko z čeho strom vyrůstá, zájem o rodinu, zájem rodiny o děti, proč je rodina důležitá pro dítě, rozvíjení pocitů jistoty, důležitost objetí, komunikace, lásky, sounáležitosti 2. Strom rodiny - Já a moje rodina, moje kořeny členové rodiny, sourozenci, vývoj dítěte, vztahy a rozdíly muž x žena 3. Rodinné vztahy - starání se o druhé, pomoc druhým, uvědomování si a plnění povinnosti, řešení konfliktů, překonávání nedůvěry, posilování důvěry, budování a zažívání pocitu bezpečí, pozornosti k druhým, rozvíjení přátelské komunikace, pozitivní prostředí, naslouchání, vyjadřování přání, budování vzájemné úcty, sebevědomí, znaky povahy podle stromů 4. Rodina a zdravý životní styl rozvíjení zdravého životního stylu, zdravých stravovacích návyků v rodině, ve škole, pohyb 5. Strom profese - povolání seznámení se s různými druhy povolání, povoláními důležitými pro ochranu člověka, vytvoření stromu profesí rodinných příslušníků, čím by chtěl být žák 8

9 Doporučuji zaměřit se v rámci MPP i na významné dny související s tématem: Den stromů v ČR 2. neděle v květnu Den matek Mezinárodní den rodiny 1.6. MDD 3. neděle v červnu Den otců Jednodenní krátkodobé akce a školní akce: - Recitační soutěž možnost spolupráce školy s rodiči nacvičení a vystoupení rodičů s dětmi - Noc s Andersenem zapojení rodičů do podvečerních činností, přípravy dílniček - Besedy na téma Sexualita mentálně postižených s rodiči žáků a následné besedy s žáky - Spolupráce s HZS - Spolupráce s knihovnou Kroměřížska Výstupy z MPP ZŠ PRAKTICKÁ: - Vytvářet profesní předpoklady - utvářet, rozvíjet a upevňovat sociální dovednosti a komunikaci žáků - posilovat pozitivní sociální vazby ve škole a v rodině - spolupracovat s druhými, nabídnout pomoc druhému - odlišit chování žádoucí a nežádoucí - uvědomovat si důležitost a význam rodiny - dodržovat pravidla chování i mimo vyučování - seznámit se s povoláními důležitými pro ochranu člověka - vytváření vztahu k místu, kde žák žije - utvářet a prohlubovat na základě modelových situací odmítavý postoj žáků ke zneužívání návykových látek - seznamovat žáky a pracovat se žáky s modely rizikového chování a jednání - rozvíjet a uplatňovat prvky zdravého životního stylu Výstupy z MPP ZŠ SPECIÁLNÍ: - Posilovat poznávání a uvědomování si sebe sama - posilovat pocity jistoty, důvěry - poznávat a orientovat se v rodině nejbližší, vzdálené - vytvářet klidné a přátelské prostředí a pozitivní klima třídy: vztahy žák - žák; žák - učitel, učitel učitel, učitel rodič - stmelovat třídní kolektiv rozvíjením spolupráce, komunikace, naslouchání - posílit pracovní návyky, rozvíjet profesní předpoklady - seznamovat žáky s modely rizikového chování - rozvíjet a uplatňovat prvky zdravého životního stylu Výstupy z MPP MŠS - rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost - získávat poznatky o svém těle a jeho zdraví - rozvíjet komunikativní dovednosti, vnímání - posilovat přirozené poznávací schopnosti, zvídavost, radost z objevování - seznamovat se se zdravým životním stylem - rozvíjet uvědomování si bezpečí doteku, objetí - rozvíjet spolupráci s rodinou žáka 9

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1. Charakteristika Školní strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Tečovice 112, 763 02 Zlín 4 školní rok 2012/2013 Obsah: I. Charakteristika a identifikační údaje II. Současný

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2009/2010 V Chlebovicích dne 26.8.2009 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, ŠMP Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Analýza

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název programu 1.2. předkladatel 1.3. Zřizovatel 1.4. Platnost dokumentu 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 3.1. Délka a časový plán vzdělávání

Více