ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE a Minimální preventivní program školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE a Minimální preventivní program školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695, Kroměříž ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE a Minimální preventivní program školy Školní rok 2013/ Vypracovala a zodpovídá: Mgr. Eva Vrtaníková, metodička prevence 1

2 1. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Úvod Principem preventivní strategie naší školy je stále osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu, prevence a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů rizikového chování, projevů agresivity, šikany, kyberšikany. Každý další školní rok hledáme na základě zkušeností efektivní cesty vedoucí ke zkvalitnění vlivu na naše žáky nejen v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Za velmi důležitou oblast stále považujeme prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem, mezi učiteli a vedením školy, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty žáků, poznávání sama sebe, umění řešit konflikty, překonávání překážek a smysluplné využívání volného času. V rámci školní preventivní strategie vzniká v letošním školním roce tříletý celoškolní preventivní projekt, zaměřený na téma Strom života. V roce 2013/2014 se zaměříme na první část stromu a to je ta nejdůležitější Kořeny Stromu života, v následujících letech budou naplňovány cíle v oblasti Kmen Stromu života, Koruna Stromu života. 1.1 Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se nachází v klidné okrajové části města Kroměříže, v zástavbě rodinných domků, pod zalesněným kopcem Barbořina. Hlavním účelem školy je poskytování vzdělávání dětem v předškolním věku a žákům při plnění povinné školní docházky v základním vzdělání. Škola poskytuje i komplexní školské poradenské služby ve speciálně pedagogickém centru, zajišťuje zájmové vzdělávání. Je školou samostatně zřízenou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především s vícenásobným zdravotním postižením a poruchami autistického spektra. Aktuálně je ve škole 10 tříd. Škola vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Mateřská škola speciální, Základní škola, Základní škola speciální, Školní družina a školní klub, Speciálně pedagogické centrum. Režim vyučování je sestavován s ohledem na hygienu učení a věk žáků. Vyučování probíhá v blocích, kdy se střídá pracovní a odpočinkový režim. Učitelé kladou důraz na dostatek relaxace a aktivní pohyb. Podle věku a individuální potřeby žáků je stanoven stravovací a pitný režim. Na škole je dodržován zákaz kouření, pití alkoholu a používání jiných škodlivin. Všechny prostory ve škole jsou upraveny pro bezpečný pohyb žáků, je pravidelně dodržována kontrola zařízení a vybavení školy z hlediska jejich bezpečnosti. V případě úrazu jsou dostupné lékárničky, které jsou vybaveny materiálem k poskytnutí první pomoci. Ve škole se snažíme vytvářet příjemné prostředí, poskytovat žákům zdravé učení a nabízet otevřené partnerství jak mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli a vedením školy. Vzdělávání, které poskytujeme našim žákům, je propojené se skutečným životem. Žáci si osvojují to, co má pro ně praktický smysl, co je vede k praktické zkušenosti. Žáky motivujeme pozitivním hodnocením, respektujeme individualitu žáků, jsme tolerantní k jejich chybám a omylům. V rámci vzdělávání naplňujeme potřeby žáků k jejich všestrannému prospěchu. Ochraňujeme žáky před násilím, šikanováním, kyberšikaně i proti dalším projevům rizikového chování. Vytváříme příznivé sociální klima, přistupujeme k partnerství v komunikaci, k otevřenosti, úctě, toleranci, spolupráci a pomoci druhému. Klademe důraz na sounáležitost se třídou a školou. Na životě školy se podílí nejen zaměstnanci školy, rodiče žáků, ale především žáci, kteří si vytváří stabilitu společných pravidel, spravedlnosti, odpovědnosti a spolupráce. 2

3 1.2 Dlouhodobé cíle a výstupy ŠPS - rozvíjet zdravý životní styl žáků výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa, pohybové aktivity - zvyšovat odolnost žáků vůči rizikovým jevům chování - vytvořit a posilovat pozitivní sociální klima tříd a školy pocit důvěry, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, jistoty - vést žáky ke zlepšování vztahů v třídním kolektivu a mimo něj (mezi třídami) - zvyšovat sociální kompetence rozvíjet sociální dovednosti, které napomáhají orientaci v sociálních vztazích, odpovědnost za chování a uvědomění si důsledků jednání - posilovat komunikační dovednosti žáků - podporovat vlastní aktivity žáků, schopnost řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku - poskytovat žákům informace o tom, kde hledat pomoc při vzniku problému poskytování poradenské činnosti - vytvářet podmínky pro prevenci společensky nežádoucích jevů zvyšovat informovanost žáků školy v oblasti rizikového chování, zvyšovat odolnost žáků proti negativnímu působení nabídky drog a dalších rizikových jevů chování - spolupracovat s rodiči v oblasti zdravého životního stylu a v oblasti prevence, poskytovat poradenské služby rodičům v případě jejich potřeb - motivovat učitele ke spolupráci na programu a k seberealizaci - zakomponovat ŠPS do školních vzdělávacích programů Cíle v oblasti prevence rizikového chování - působit na žáky v oblasti prevence rizikových jevů chování v rámci tříd - problematika prevence rizikových jevů chování je součástí předmětů v učebních plánech škol vzdělávajících podle ŠVP a jako součást tématických bloků ostatních učebních plánů jednotlivých škol - zajistit a organizovat besedy na aktuální témata - spolupracovat s KPPP pobočka Kroměříž, - rozmlouvat o vandalismu, nešetrném zacházení se školním majetkem a nevhodném chování žáků po odchodu ze školy, seznamovat žáky s prevencí proti šikaně a kyberšikaně - zlepšovat spolupráci s rodiči všech žáků, zapojovat je více do školních aktivit Žáci by měli - učit se na základě porozumění orientovat, vybírat z možností správný žebříček hodnot - učit se řešit různé problémy a nástrahy běžného života - získat základní informace o účincích návykových látek - posilovat zdravé sebevědomí vhodně zvolenými aktivitami - učit se čelit tlaku vrstevníků - umět říci ne" - rozlišovat dobré a špatné - rozvíjet sociální komunikaci - začlenit se do kolektivu a mít svoji roli - vnímat chování mezi lidmi, rozvíjet kladné postoje v kamarádských vztazích - znát zásady slušného chování - učit se správně využívat volný čas - rozumět svým základním právům a povinnostem s ohledem na jejich schopnosti 3

4 1.3 Krátkodobé cíle ŠPP - prevence, evidence a eliminace SPJ - vytváření pozitivního klimatu školy - účast všech pedagogických pracovníků na realizaci MPP - aktivní spolupráce s rodiči žáků - spolupráce s odborníky z PPP, lékaři, policií ČR, odborem sociálních věcí, popř. s jinými pověřenými osobami. - zapojení žáků do preventivních aktivit - systematická výuka a výchova ke zdravému životnímu stylu - začleňování méně průbojných žáků do kolektivu - odstraňování případného nevhodného chování mezi žáky - vytváření a upevňování třídního kolektivu, spolupráce v týmu - stanovení pravidel vzájemného soužití ve třídě - vedení žáků k dodržování pravidel - seznamování rodičů se školním řádem, ŠPS, MPP, SŠ - seznamování rodičů s SPJ a způsoby řešení - získávání podnětů ze strany rodičů i pedagogů Škola má vypracovanou svou směrnici Prevence řešení šikany. Ve školním řádu jsou přesně vymezeny zákazy užívání návykových látek ve škole a v její těsné blízkosti, jejich nošení do školy a způsoby řešení vzniklých problémů. Učitelé by měli v oblasti rizikového chování především vzájemně spolupracovat. Třídní učitelé by pak měli v rámci vlastní výuky pracovat se svými žáky, více je poznávat a včas odhalovat případné problémy a řešit je, všímat si vztahů ve třídě, včas odhalovat případné známky šikany či jiných rizikových jevů chování. Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou zapojeni do MPP v rámci výuky, třídní učitelé pracují s třídním kolektivem, vyučující zajišťují volno-časové aktivity pro žáky, kroužky, kulturní, sportovní a veřejně prospěšné akce. Při řešení přestupků je důležitá spolupráce školy rodiny a dalších institucí. Žáci i rodiče jsou seznamováni se školním řádem vždy na začátku školního roku prokazatelnou formou, následně jsou jim průběžně připomínány jednotlivé body. V případě, že selže prevence na škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením - individuální rozhovor se žákem za účasti zástupkyně nebo ředitelky školy, metodika prevence, výchovné poradkyně a třídního učitele, spolupráce s rodinou, popř. uvědomění odborníků a ostatních institucí. V případě nezájmu rodičů uvědomí škola odbor sociálních věcí péče o dítě. Pokud se na škole objeví šikana, bude postupováno podle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování a kyberšikany mezi žáky škol a školských zařízení a výchovných opatření, společně s Plánem řešení šikany ve škole. 4

5 1. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Na realizaci preventivního programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci. Program je zaměřený na všechny oblasti rizikového chování dětí na základní i mateřské škole speciální a probíhá celoročně v rámci jednotlivých vyučovacích hodin v dobíhajících vzdělávacích programech a ve školních vzdělávacích programech všech typů škol. Cílem minimálního preventivního programu naší školy je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči rizikovému chování a snížit rizika a vlivy, které narušují zdravý rozvoj osobnosti. Snažíme se dosáhnout zlepšení vztahů v třídním kolektivu a celkově příznivého sociálního klimatu ve škole mezi žáky různých věkových kategorií. Dále motivujeme žáky k zásadám zdravého životního stylu ve spolupráci s rodiči (zdravá výživa, fyzická a psychická hygiena, hodnota zdraví, nemoc a další). Preventivní program respektuje věk,osobnostní a zdravotní zvláštnosti a potřeby žáků naší školy. Minimálně preventivní program je realizován ve výuce, při školních aktivitách (školní družina, školní klub, výlety, akce pořádané školou, exkurze, besedy), při konzultacích s rodiči, předáváním informací pedagogickému sboru a poskytováním pomoci v případě potřeby. Součástí MPP je také pokračování v aktivitách týkajících se Adopce na dálku, podporující naši kamarádku, adoptivní dívku Supryii Nepál z Nepálu. Škola poskytne starším žákům ZŠ praktické základní nezkreslené informace o zakázaných, ale dostupných návykových látkách, o škodlivosti kouření, riziku zneužívání drog, drogové prevenci v souvislosti s AIDS a o alkoholismu jim přijatelnou formou. Program sleduje cíle zejména zaměřené do oblasti zdravého životního stylu, na prevenci kriminality mládeže, na prevenci zneužívání návykových látek, různé formy působení na postoje a ovlivňování chování dětí a poskytování široké nabídky pozitivních alternativ chování. 2.1 Krátkodobé cíle MPP - realizace celoškolní akce Strom života Kořeny v jednotlivých typech škol a třídách dle možností žáků - komunikace se žáky, kolegy a rodiči - informovanost rodičů o prevenci na škole a poradenské činnosti - dostupnost žáků i rodičů k potřebným informacím - realizace programů a besed pořádaných jinými organizacemi - účast na soutěžích, přehlídkách podporujících prevenci rizikového chování - organizace zájmových útvarů na škole - pořádání mimoškolních akcí - realizace recitační soutěže - realizace Noci s Andersenem - včasné a správné řešení případných problémů v prostorách školy 2.2 Aktuální situace ve škole z hlediska výskytu rizikového jednání V loňském roce se na škole nevyskytly žádné problémy v oblasti rizikového chování dětí a mládeže, nebyl zaznamenán žádný případ výskytu sociálně patologických jevů. Na základě tohoto zjištění budeme pokračovat i nadále ve stejné formě začleňování prevence rizikového chování do výuky, mimoškolních činností a dalších aktivit a prohlubovat u žáků dosahování výše zmíněných cílů. 5

6 2.3 Realizace preventivních aktivit a jejich řízení Za realizaci minimálně preventivního programu zodpovídá metodik prevence Mgr. Eva Vrtaníková - Koordinuje práci učitelů a externích spolupracovníků - Podílí se na řešení případných vzniklých problémů - Informuje vedení školy o průběhu naplňování ŠPP - Vyhodnocuje aktuální situaci ve škole - Spolupracuje s vedením školy, výchovnou poradkyní školy a metodičkou EVVO - Předává a projednává důležité informace, které budou moci využít i ostatní pedagogičtí pracovníci, na organizačních poradách - Zařazuje podle potřeby krátké vstupy na org. porady tak, aby vedly k diskuzím (aktuální otázky v oblasti prevence, jak se s aktuálním problémem vypořádat, jaká podniknout opatření, zda už se někdo s takovým problémem setkal apod., hledá řešení vzniklých problémů a situací) - Je k dispozici v případě potřeby nebo po domluvě s konzultací jednotlivým pedagogům, žákům či rodičům - Zúčastňuje se metodických schůzek metodiků prevence v KPPP, pobočka Kroměříž - Spolupracuje s okresní metodičkou prevence Mgr. Grodovou - nabízí kurzy a semináře z oblasti prevence (jak pro jednotlivce, tak pro kolektiv) 2.4 Hodnocení minimálně preventivního programu - Evidenci o aktivitách v celoškolním programu vede třídní učitel zápisem do třídní knihy jednou za dva měsíce - po nahlášení činností metodičce prevence v rámci tématu MPP - Činnosti v celoškolním programu budou hodnoceny třídními pedagogy 2x ročně v pololetí a na konci školního roku, žáci hodnotí v rámci svých možností aktivity bezprostředně po vykonání (slovní hodnocení, sebehodnocení ve třídách) - vyhodnocení činností a plánu ŠPP bude prováděno metodičkou prevence vždy na konci šk. roku (červen) a průběžně dle pokynů a potřeb vedení školy - O plnění programu, námětech, informacích z oblasti prevence, aktuálních kontaktech a dalších budou podávány informace metodičkou na ped. a org. poradách., na ové adresy pedagogů 2.5 Metody hodnocení efektivity jednotlivých programů Nejčastěji formou hodnocení akcí učiteli, žáky, osobní kontakt a rozhovory se žáky v rámci výuky, výstupy z jednotlivých činností fotografie, panely z třídních akcí, výtvarné práce a jiné Metody a formy práce, pomůcky - besedy, přednášky, diskuze, rozhovor, soutěže, skupinové práce, samostatné práce, hry, dotazníky, práce s literaturou, projekty, s počítačem - pomůcky: tisk, literatura, internet, počítače, propagační materiály, obrázky, pracovní potřeby, fotoaparát 2.6 Zapojení pedagogických pracovníků do Minimálně preventivního programu Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou zapojeni do MPP v rámci výuky, doprovodných akcí. Třídní učitelé pracují s třídním kolektivem, vyučující zajišťují volno-časové aktivity pro 6

7 žáky, kroužky, kulturní, sportovní a veřejně prospěšné akce. 2.7 Vzdělávání Školní metodička prevence bude prohlubovat své znalosti v rámci možností školy v závislosti na nabídce seminářů DVVP. Pro pedagogy, kteří se podílejí na realizaci minimálně preventivního programu, je metodickým pomocníkem, podává jim informace, nabízí možnosti řešení. Dále pravidelně sleduje a studuje novou odbornou literaturu a časopisy zabývající se prevencí. 2.8 Způsoby spolupráce s rodiči - Okamžitá konzultace a spolupráce s rodiči žáků v případě výskytu rizikového chování a sociálně patologických jevů - Poskytování poradenských služeb, předávání informací o problematice rizikových jevů chování (webové stránky, konzultace pro rodiče, dělníčky, nástěnky ve škole) - Zapojování rodičů do dění ve škole - seznamování s prevencí ve škole prostřednictvím konzultací, dodávání základních informací týkajících se rizikového chování, případně i upozorňování na některá specifika s ohledem na věk žáků či aktuální možná rizika - Uspořádání přednášky pro rodiče na některé z aktuálních témat prevence rizikového chování - dle zájmu z řad rodičů - Vybízení rodičů k účasti nebo spolupodílení se na akcích školy- vánoční besídka, výstavky prací žáků, jarmarky, Den otevřených dveří apod., které dávají prostor k prohlubování vzájemných vztahů - nabídka propagačních materiálů a informace o webových stránkách prevence 2.9 Způsob informování rodičů - Konzultace pro rodiče pravidelné konzultace pro rodiče podle rozpisu - Informace ve sdělníčcích zodpovídají třídní učitelé - Internetové stránky školy - informace o dění ve škole, základní dokumenty, důležité aktuality - Nástěnky školy a panely s informacemi o dění ve škole 2.10 Kroužky a zájmové útvary V letošním školním roce nabídneme žákům kroužek zobcové flétny, stolního tenisu, kroužek muzikoterapie. 7

8 2. MPP 2013/2014 STROM ŽIVOTA KOŘENY Jedním ze symbolů čehokoliv živého, tedy i člověka, je často zelený strom strom, z něhož vidíme jen kmen a korunu, který má ale a to v první řadě pevné kořeny. Kořeny, které pojí strom se zemí, s podložím, kořeny, které jsou vazbou stromu s ostatním světem. Teprve z těchto kořenů vyrůstá celý strom, teprve má-li pevné kořeny, může nést ovoce, zelenat se a být plodný. Vztahy jsou tím, čemu je třeba se naučit v rodině. Jestliže ale člověk nevybuduje v mládí dobré a zdravé vztahy, nestane se nikdy stromem, který nese ovoce. A v tom je právě moc a zodpovědnost rodiny: pomáhat tvořit vztahy s druhými lidmi. Rozvinutého a dospělého člověka vystihují snad nejlíp právě vztahy síť vazeb, skrz které člověk žije. Ten, kdo má kořeny života, uvědomuje si je a hlásí se k nim, tak v době, kdy se mu nedaří, se má o co zachytit, má se o co opřít. Buk má hluboké kořeny a vítr ho nevyvrátí. Smrk má kořeny mělké, vichřice ho vyvrátí, obzvlášť když je osamocený. Strom pak uhyne. Kořeny znamenají uchycení. To může být buď fyzické, život na určitém místě, nebo duchovní, kam řadíme vztahy k lidem, předkům. Čím více máme kořenů a čím jsou hlubší, tím lépe překonáváme životní překážky! Rodina je základem štěstí, radosti a spokojenosti. Rodina vytváří nenahraditelnou a nezastupitelnou citovou oporu a zázemí. Základ a centrum pozitivních zážitků. Svět se rychle mění. Úloha a význam rodiny se nemění. Mění se způsob života. Mění se formy vztahů. Rodinné vazby nejsou také silné a těsné jako v minulosti. Nikdo nemůže najít přirozenější zázemí jako je fungující a milující rodina. Rodina je i vzájemné pochopení, projevy lásky a pozornosti. A my se v našem projektu zaměříme právě na rodinu, nejbližší, širokou, na vztahy v rodině, na vztahy rodiny se školou, na rozvíjení komunikace školy s rodinou, rodiny se školou, žáků a podobně. Velmi důležitá je i oblast sexuality lidí s mentálním postižením. Jedná se o oblast velmi intimní, často tabuizovanou nejen ve společnosti, ale i právě v rodinách. Na tuto oblast se v MPP zaměříme také besedami pro rodiče našich žáků a pro žáky samotné. Program MPP je rozdělen na tyto části: 1. Semínko z čeho strom vyrůstá, zájem o rodinu, zájem rodiny o děti, proč je rodina důležitá pro dítě, rozvíjení pocitů jistoty, důležitost objetí, komunikace, lásky, sounáležitosti 2. Strom rodiny - Já a moje rodina, moje kořeny členové rodiny, sourozenci, vývoj dítěte, vztahy a rozdíly muž x žena 3. Rodinné vztahy - starání se o druhé, pomoc druhým, uvědomování si a plnění povinnosti, řešení konfliktů, překonávání nedůvěry, posilování důvěry, budování a zažívání pocitu bezpečí, pozornosti k druhým, rozvíjení přátelské komunikace, pozitivní prostředí, naslouchání, vyjadřování přání, budování vzájemné úcty, sebevědomí, znaky povahy podle stromů 4. Rodina a zdravý životní styl rozvíjení zdravého životního stylu, zdravých stravovacích návyků v rodině, ve škole, pohyb 5. Strom profese - povolání seznámení se s různými druhy povolání, povoláními důležitými pro ochranu člověka, vytvoření stromu profesí rodinných příslušníků, čím by chtěl být žák 8

9 Doporučuji zaměřit se v rámci MPP i na významné dny související s tématem: Den stromů v ČR 2. neděle v květnu Den matek Mezinárodní den rodiny 1.6. MDD 3. neděle v červnu Den otců Jednodenní krátkodobé akce a školní akce: - Recitační soutěž možnost spolupráce školy s rodiči nacvičení a vystoupení rodičů s dětmi - Noc s Andersenem zapojení rodičů do podvečerních činností, přípravy dílniček - Besedy na téma Sexualita mentálně postižených s rodiči žáků a následné besedy s žáky - Spolupráce s HZS - Spolupráce s knihovnou Kroměřížska Výstupy z MPP ZŠ PRAKTICKÁ: - Vytvářet profesní předpoklady - utvářet, rozvíjet a upevňovat sociální dovednosti a komunikaci žáků - posilovat pozitivní sociální vazby ve škole a v rodině - spolupracovat s druhými, nabídnout pomoc druhému - odlišit chování žádoucí a nežádoucí - uvědomovat si důležitost a význam rodiny - dodržovat pravidla chování i mimo vyučování - seznámit se s povoláními důležitými pro ochranu člověka - vytváření vztahu k místu, kde žák žije - utvářet a prohlubovat na základě modelových situací odmítavý postoj žáků ke zneužívání návykových látek - seznamovat žáky a pracovat se žáky s modely rizikového chování a jednání - rozvíjet a uplatňovat prvky zdravého životního stylu Výstupy z MPP ZŠ SPECIÁLNÍ: - Posilovat poznávání a uvědomování si sebe sama - posilovat pocity jistoty, důvěry - poznávat a orientovat se v rodině nejbližší, vzdálené - vytvářet klidné a přátelské prostředí a pozitivní klima třídy: vztahy žák - žák; žák - učitel, učitel učitel, učitel rodič - stmelovat třídní kolektiv rozvíjením spolupráce, komunikace, naslouchání - posílit pracovní návyky, rozvíjet profesní předpoklady - seznamovat žáky s modely rizikového chování - rozvíjet a uplatňovat prvky zdravého životního stylu Výstupy z MPP MŠS - rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost - získávat poznatky o svém těle a jeho zdraví - rozvíjet komunikativní dovednosti, vnímání - posilovat přirozené poznávací schopnosti, zvídavost, radost z objevování - seznamovat se se zdravým životním stylem - rozvíjet uvědomování si bezpečí doteku, objetí - rozvíjet spolupráci s rodinou žáka 9

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury F. Vančury 3695,767 01 Kroměříž, 573 338 534,774 342 237, msazskm@msazskm.cz, www.msazskm.cz PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Školní rok 2016/2017 1. Koncepce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola České Heřmanice IČ: 72088591 tel: 465549534 Adresa: č. 50, 565 52 České Heřmanice, e-mail: zs@ceskehermanice.cz 1. Uvod MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V České republice je problematika rizikového

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZPRACOVALA: Jana Lučková, 28.8.2012 1.stupeň Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Obsah: 1. Metodické pokyny a doporučení 2. Cíl MPP 3. Konkrétní cíle MPP 4. Zpětné šetření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 1. ČÁST: ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČINNÝCH PREVENTIVNÍCH

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 I. Metodik prevence: - Mgr. Jana Učňová - kancelář výchovného poradce, 3. patro ZŠ a MŠ pracoviště Petrov nad Desnou - tel.: 583 550

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Metodik primární prevence: Mgr. Lucie Provazníková Marková

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba tel. +420 596 912 567, fax +420 596 910 135, mob. +420 775 997 669 reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY š kolní rok 2015/16

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY š kolní rok 2015/16 Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY š kolní rok 2015/16 Školní metodici prevence: Mgr. Monika Dytrychová (pro 1. st.) Mgr. Iveta Kurdzielová (pro

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více