Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek 9 (1) 42 (6) (1) (1) (1)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek 9 (1) 42 (6) (1) (1) 4 5 5 23 (1)"

Transkript

1 Dodatek č.1 k ŠVP ZV ZŠ a MŠ Dobrovice platný od Text dodatku obsahuje změny vyvolané rozšířením výuky Anglického jazyka již od první třídy a dále začleněním některých opatření MŠMT do ŠVP. ad 4. Učební plán Tabulace učebního plánu Předměty I.st II.st. Český jazyk a literatura 9 Anglický jazyk (6) Další cizí jazyk Matematika (6) Informatika Svět kolem nás Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarné činnosti Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce volitelné předměty celkem (9) () (1) Poznámky k učebnímu plánu 1.stupeň Český jazyk a literatura: Předmět naplňuje obsah stejnojmenného vzdělávacího oboru. Výuka ČJ je na prvním stupni posílena o 4 hodiny disponibilní časové dotace. Anglický jazyk Předmět naplňuje obsah vzdělávacího oboru cizí jazyk. Výuka anglického jazyka začíná v první třídě a je jí věnováno po 1 disponibilní hodině v první a druhé třídě, od třetího ročníku mají žáci tento předmět tři hodiny týdně. 1

2 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce. Tento vyučovací předmět vede k získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce, pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů. Ve výuce se uplatňuje výklad, poslech, dialogy, skupinové vyučování, četba, reprodukce textu (ústní i písemná), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, dramatizace, zpěv, výukové programy na PC, krátkodobé projekty. Předmět je zařazen do výuky od prvního ročníku s časovou dotací 1hodina týdně v první a druhé třídě a od třetího ročníku hodiny týdně. Žáci jsou rozděleni na skupiny v rámci ročníku. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení: Vyučující vede žáky k výběru a využití vhodných způsobů a metod pro efektivní učení. k propojení získaných poznatků do širších celků, k systematickému vedení a ukládání informací, předkládá žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech, vede žáky k pochopení smyslu a cíle učení k ověřování výsledků, zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace Kompetence k řešení problémů Vyučující vede žáky k pochopení problému; k umění vyhledat vhodné informace Kompetence komunikativní Vyučující - komunikuje se žáky na odpovídající úrovni; vede žáky k umění naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat; k výstižnému a souvislému projevu, vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky, vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích, ve skupinách Kompetence sociální a personální Žáci spolupracují ve skupině Žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu Žáci jsou vedeni k sebekontrole Hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok, vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti, podněcování žáků k argumentaci Kompetence občanské Vyučující: Vede žáky k respektování názorů ostatních Vede žáky k zodpovědnému rozhodnutí podle dané situace Vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů, k diskusi, k vzájemnému naslouchání Kompetence pracovní Vyučující: Vede žáky k efektivní organizaci jejich práce napomáháním při cestě ke správnému řešení, zohledňováním rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žák 2

3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 1. ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Žák rozumí krátkému jednoduchému pokynu a reaguje na něj, rozumí informacím z obrázkových dat. Rozumí ústním krátkým jednoduchým anglickým povelům. Účastní se her v angličtině, zpívá písničky a tancuje. Přednáší říkanky. Popisuje, co vidí a slyší. Účastní se her v angličtině, zpívá písničky. Přednáší říkánky. Představování. Děti, kluk, holka. Zvířata. Počítání do 10. Školní pomůcky. Barvy. Geometrické tvary. Tvary slovesa být. Smyslové vnímání: poslouchat, vidět. Přivlastňovací zájmena Ovoce Domácí a hospodářská zvířata. Pocity: veselý, smutný, vylekaný. Přídavná jména: velký, malý. Předložky na, pod, v, k. Co najdeme v přírodě. Slovesa pohybu. Pocity. Rozkazovací způsob. Rozšíření slovní zásoby: barvy. Části obličeje a těla. Tvoření kladných a záporných vět. Tázací zájmena: kdo, co, jaký, který. Státy světa Protiklady: - dlouhý x krátký - velký x malý - tlustý x hubený - vysoký x nízký - čistý x špinavý OSV - komunikace - poznávání lidí - kreativita - rozvoj schopnosti EV - ekosystémy VMEGS - Evropa a svět nás zajímá MkV - lidské vztahy - etnický původ 2.ročnk Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Popisuje, co vidí a slyší. Účastní se her v angličtině, zpívá písničky. Děti si navzájem dávají příkazy. Rozumí slovíčkům a výrazům prezentovaným v angličtině. Dokáže pracovat v páru a konverzuje pomocí slovní zásoby, kterou ovládá. Rozumí významu obecných ilustrací. Reaguje na ústní povely, sám je používá při práci ve skupině. Reaguje na ústní povely, rozumí slovíčkům a výrazům prezentovaným v angličtině. Při práci v párech zatrhává správné obrázky a používá naučené výrazy. Dokáže pracovat v páru a konverzuje pomocí slovní zásoby, kterou ovládá. Rozumí informacím z obrázkových dat. Hraje hry v angličtině, recituje říkanky. Zařízení pokoje. Části domu. Použití tvarů slovesa mít. Členové rodiny. Rozšíření slovní zásoby: - barvy očí, vlasů - zvířata - předložky Budoucí čas. Protiklady: - blízko x daleko; dolů x nahoru Jak se máš? Pocity. Přání k narozeninám. Společenské pozdravy. Věk. Kolik je ti let? Jídlo a pití. Dárky, hračky. Je čas na... Popis počasí. Jaké je dnes počasí? Části oblečení. Spojky. Rozšíření slovní zásoby: slovesa pohybu. Předložky s, bez. Rýmy v angličtině. OSV - psychohygiena - kreativita - komunikace - kooperace ES - základní podmínky života MkV - kulturní diference

4 Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (doplněno:) Obsah učiva je doplněn o témata rozvíjející finanční gramotnost žáků. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 7. ročník VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Žák Na příkladu ukáže tvorbu ceny Vysvětlí význam úroku přijatého a placeného Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu PROCENTA. ÚROKY - procento,základ, procentová část, počet procent - úrok, promile - tvorba ceny, DPH - slovní úlohy 9. ročník Základy finanční matematiky - úrok placený a přijatý - jednoduché úrokování - řešení úloh z praxe - tabulky, diagramy Obsahové, časové a organizační vymezení (doplnění témat Finanční gramotnosti a Etické výchovy) Vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova k občanství vymezeného v RVP ZV. Integruje rovněž část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví (Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, Osobnostní a sociální rozvoj) a vzdělávacího oboru Člověk a svět práce (tematický okruh Svět práce) a témata doplňujícího vzdělávacího oboru. Zároveň jsou do obsahu začleněna i témata rozvíjející FINANČNÍ GRAMOTNOST žáků. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6.ročník Popíše rodinu, dokáže její přínos Rodina OSV-poznávání lidí, mezilidské vztahy Vysvětlí zásady ekonomické funkce rodiny Finanční gramotnost Popíše přínos školy, vzdělání škola VDO- občanská společnost a škola Řeší případné konflikty nenásilným způsobem Sestaví a dodržuje pravidla soužití mezi vrstevníky, rodinou Pravidla soužití Způsoby chování v krizových situacích 4 FG FG OSV-komunikace, mezilidské vztahy MV- lidské vztahy, princip sociální smíru a solidarity, Respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory Kulturní odlišnosti OSV-mezilidské vztahy MV multikulturalita Rozezná a odsoudí netolerantní chování Rozezná poškozování lidských práv z vlastních zkušeností, na modelových scénách Lidská práva Šikana, diskriminace OSV- mezilidské vztahy, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická MV- kulturní diference, lidské vztahy, multikulturalita Objasní účel důležitých symbolů státu a způsoby Naše vlast VDO-občanská společnost a škola, stát jejich používání Navrhne program kulturního vyžití pro různé Obec, region, naše OSV-kooperace a kompetice

5 věkové i zájmové skupiny v okolí bydliště i v ČR Porovná mediální informace z různých zdrojů s vlastní zkušeností Navrhne způsoby pomoci lidem v nouzi vlast Reklama, tisk pro mládež Adopce na dálku Humanitární organizace, sbírky MV- kulturní diference MedV-tvorba mediálního sdělení MedV- kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace MV-lidské vztahy, princip sociálního smíru a solidarity OSV-hodnoty, postoje, praktická OSV-kooperace a kompetice, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická V modelových situacích a hrách zaujímá role, aktivně se zapojuje Vyzdvihne pozitivní vliv party, odsoudí negativní vliv party Sestaví režim dne podle zásad zdravého životního stylu V krizových situacích si umí najít pomoc, zná osoby, dětská krizová centra, čísla linek důvěry Sestaví jídelníček podle zásad zdravé výživy Objasní vliv složení stravy a způsoby stravování na zdraví vytvoří leták proti užívání návykových látek Zdůvodní jejich negativní vliv 7. ročník Rodina, škola, komunikace Přátelství, parta Režim dne, zdravý životní styl Volný čas Krizová centra Návykové látky (kouření alkoholismus) OSV- kooperace a kompetice, řešení problémů, rozhodovací dovednosti OSV- hodnoty, postoje, praktická OSV seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena Objasní význam právních úprav, vztahy Duševní vlastnictví Majetek- osobní, státní VDO-občanská společnosti a stát Zjistí historii evropské integrace, vytvoří prezentaci členských států EU VMEGS-Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, Jsme Vytvoří informační plakáty některých mezinárodních organizací a zdůrazní jejich přínos k řešení problémů OSN, UNICEF Evropané VMEGS- objevuje Evropu a svět, Jsme Evropané ENV- lidské aktivity a problémy životního prostředí Zdůvodní své způsoby komunikace Lidské soužití OSV- komunikace Rozliší způsoby manipulativního a nezáměrného působení médií Kriticky posuzuje časopisy pro mládež Média MeV- kritické čtení a vnímání med. Sdělení, interpretace vztahu a reality, fungování a vliv médií Stanoví práva a povinnosti členů rodiny Rodina Sestaví vyvážený rodinný rozpočet Rodina Finanční gramotnost Roztřídí státy podle typu a formy vlády uvede znaky a příklady Formy vlády Demokratické způsoby Zjistí přírodní a kulturní bohatství ČR, navrhne exkurzi Objasní důležitost prevence, navrhne způsoby pomoci handicapovaných osob navrhne jídelníček podle zásad alternativních způsobů výživy- Vytvoří propagační letáky podporující zdravý životní sty antiplakát odsuzující nezdravý životní styl volby Naše vlast Prevence VDO-občanská společnost a stát, principy demokracie, způsoby rozhodování, formy participace občanů v politickém životě OSV- hodnoty, postoje, praktická 5

6 Rozdělí návykové látky, rozpozná účinky užívání Odhalí příčiny užívání náv. látek v modelových případech Porovná trávení svého volného času s modelovými situacemi Odsuzuje chování ohrožující zdraví Poskytne první pomoc Správně pojmenuje lidské pohlavní orgány a projevy sexuality Návykové látky Volný čas První pomoc Sexuální výchova OSV- hodnoty, postoje, praktická OSV-řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická OSV-rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebe pojetí Sestaví modelové rozhovory s rodiči, kamarádem o svých problémech s dospíváním Komunikace OSV- sebepoznání a sebepojetí. ročník Rozliší záporné a kladné charakterové vlastnosti Osobnost OSV-rozvoj schopností poznání, Zhodnotí co nejrealističtěji svou osobnost Kriticky hodností chování a jednání své i druhých V modelových situacích volí nejvhodnější způsoby chování Analyzuje rizika ohrožující zdraví (stres, civilizační choroby,..) a navrhuje účinná opatření Rozliší výrobní a nevýrobní činnosti Osobnost Psychické procesy a stavy Psychické procesy a stavy Sociální vztahy Asertivita Stres, civilizační choroby sebepoznání a sebepojetí OSV- sebepoznání a sebepojetí OSV-seberegulace a sebeorganizace OSV-mezilidské vztahy OSV psychohygiena,řešení problémů a rozhodovací dovednosti Výrobní a nevýrobní činnost Zná funkci peněz Funkce peněz Finanční gramotnost Sestaví vyrovnaný rozpočet rodiny Vymyslí podnikatelský plán Sestaví soubor pravidel pro chování v kolektivu, v různých přestřeních Navrhne sankce při porušování pravidel Rozliší a porovná úkoly jednotlivých složek státní moci ČR Prosazuje demokratické rozhodování v každodenním životě V modelových situacích sehraje soudní řízení Vytvoří informační plakáty na téma EU orgány Rozpozná faktory ovlivňující stabilitu rodiny Vytvoří informační letáky k běžným nemocem V případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc Rozpozná poruchy příjmu potravy, odhadne možné příčiny, navrhne prevenci Navrhne jídelníček pro vybranou skupinu lidí podle zátěže, věku, popř. nemoci Vyhledá a porozumí informacím o cizorodých látkách v potravinovém řetězci, hledá souvislosti se zdravou výživou Vytvoří prezentaci o drogách a negativních vlivech návykových látek Principy tržního hospodářství Právní minimum Právní minimum Ústava, zákony Zákony, volby Právo EU Rodina Rodinné vztahy Nemoci(příznakyléčba-prevence) První pomoc Anorexie, bulimie Návykové látky -drogy VDO-občan, občanská společnost a stát VDO-principy demokracie, formy participace občanů VDO-občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů VMEGS-jsme Evropané OSV-psychohygiena 6

7 Vytvoří informační leták o zásadách bezpečnosti BESIP na ulici, v parku, tělocvičně Zná způsoby bezpečného sexuálního chování Sexuální výchova OSV-hodnoty, postoje, praktická Diskutuje o rozdílech v sexualitě OSV-komunikace, hodnoty, postoje, praktická 9. ročník Vyloží smysl voleb Volby VDO- participace občanů v polickém Sepíše úřední žádost, vyplňuje formuláře Úřední korespondence životě Vytvoří informační leták EU- práva Evropanů EU VMEGS-jsme Evropané Popíše jak probíhá přestupkové řízení, soudního řízení Zaujme role v inscenovaných situacích, kdy došlo k porušení zákona Dodržuje právní ustanovení, uvědomuje si rizika porušení, zná sankce Analyzuje příčiny trestné činnosti mládeže, navrhne preventivní opatření Odsuzuje domácí násilí, uvádí možnost prevence Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje Uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané Uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory Uvede některé globální problémy současnosti, popíše příčina i možné důsledky Uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj Zpracuje formou skupinového projektu soubor zásad pro péči o dušení zdraví Analyzuje společenská rizika užívání návykových látek Vyhledá a zprostředkuje informace o protidrogových institucích a odbornících Dokáže rozpoznat varovné signály patologického hráčství Vyhodnotí různé situace vyvolávající násilí, uplatňuje obrannou komunikaci proti manipulaci a agresi modelové situace, dokumentární filmy Soudy, přestupkové komise Soudy, trestná činnost Soudy, právní minimum Trestná činnost mládeže Domácí násilí Státní rozpočet Státní rozpočet Sociální politika státu Globalizace Globální problémy lidstva Terorismus Duševní zdraví Návykové látky Protidrogová politika Gamblerství Manipulace, agrese Finanční gramotnost VMEGS-objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané VMEGS- objevuje Evropu a svět, Jsme Evropané OSV- kooperace a kompetice, psychohygiena OSV-hodnoty, postoje, praktická OSV- hodnoty, postoje, praktická 7

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika vyučovacího

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků:

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků: Příloha č. 10 5.4.2.2. Výchova k občanství (VO) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován v 6. 9. ročníku. Vzdělávání v hodinách

Více

5.5.2 Výchova k občanství (VkO)

5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanem se člověk nerodí, občana je třeba

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně.

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně. Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a společnost Výchova k občanství Výchova k občanství Časové vymezení předmětu:

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět na II. stupni ZŠ v 6. 9. ročníku

Více

Volitelné předměty. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení

Volitelné předměty. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení 503 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+2 0+2 Ročník Povinnost (skupina) volitelný

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.5.2 OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova v sobě integruje vzdělávací obsahy vzdělávacích oborů a. Hlavním cílem vyučovacího

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období /od-do/ září - listopad listopad - leden Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Ročníkový výstup Učivo Kompetence orientuje se v kalendáři PROMĚNY ROKU M, D - orientace na časové ose umí

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina) 397 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176 5.6.2 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠ navazuje na výuku Prvouky, Přírodovědy a Tělesné výchovy na stupni prvním. Svým vzdělávacím

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost na 2. stupni ZŠ. Výuka vede žáky k získání potřebných znalostí a dovedností, které mu usnadní aktivní zapojení do života v demokratické společnosti.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Verze k 27..8.2013 zpracovaná podle RVP ZV Platnost od 1.9.2013 Čj.: ZŠ Dam 191/2013 Podpis ředitele školy: 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více