Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043"

Transkript

1 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043

2 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá ze čtyř částí. Dalšími metodikami jsou: Metodika 1: Obecná problematika vzdělávání s gender prvky Metodika 2: modulární vzdělávací program pro ženy Chci mohu umím Metodika 3: Informace pro zaměstnavatele, odbory i zaměstnance Každá metodika obsahuje Slovníček pojmů a přílohy. Více informací - Autorský tým: Odpovědný řešitel - Český svaz žen, Mgr. Pavla Schwingerová, PhDr. Zdeňka Hajná, CSc., Athena, o.p.s.., Ing. Jarmila Kolatová Český Helsinský výbor, JUDr. Jaroslava Štamberková Český svaz žen, Mgr. Pavla Schwingerová, PhDr. Zdeňka Hajná, CSc. DEMA, a s., PhDr. Bohumíra Jozífková, KD SOFTWARE, spol. s r. o., Ing. Milan Kýr MC Vsetín, Stanislav Kocourek Most k životu, o. p.s., PhDr. Jovana Lelková NARP, Ing. Lubomír Buňka Úřad práce Frýdek Místek, Mgr. Jarmila Chromcová VUSTE ENVIS, s. r. o., Kateřina Hrdá

3 PŘEDMLUVA ÚVOD Cíle Metodiky Poskytovatelé služeb a poradenství Poradenská centra pro ženy Zřizovatel poradenského centra pro ženy Cílové skupiny poradenského centra pro ženy AKTIVITY A FORMY PRÁCE PORADENSKÉHO CENTRA PRO ŽENY Hlavní úkoly poradenského centra pro ženy Atmosféra poradenského centra Formy poradenství Práce s klientem/klientkou Rozhodovací kriteria pro volbu poradenské formy Rozsah a forma poskytovaných rad Pohovor Evidence klientů/klientek Vyhledávání informací formy a možnosti Odborná literatura/časopisy Internet Dotaz (osobní, telefonický, písemný, ový) ZŘÍZENÍ PORADENSKÉHO CENTRA Právní forma poradenského centra Zajištění prostor a potřebných inženýrských sítí Vymezení úředních hodin Ekonomika provozu poradenského centra Rozpočet a kalkulace provozu centra Audit Provádění celkového auditu Kontrola způsobu poskytování služeb klientům Personální zabezpečení poradenského centra Práce s konzultanty a dobrovolníky Způsoby vzájemné spolupráce s organizacemi a institucemi (nástin) Definování typu spolupracujících subjektů Zviditelnění poradenského centra a jeho služeb Informace o poskytovaných službách NÁVRHY OPATŘENÍ A UPLATNĚNÍ VÝSLEDKŮ ČINNOSTI PORADENSKÉHO CENTRA Návrhy na opatření Síť poradenských center

4 SEZNAM PŘÍLOH...27 PŘÍLOHA 1 - VÝBĚR SLUŽEB A JEJICH RÁMCOVÁ TYPOLOGIE...29 A) Situace na trhu práce v ČR (k polovině roku 2004)...29 B) Trendy v poskytování služeb a poradenské činnosti...30 C) Hodnocení kvality sociálních služeb...32 D) Transformace sociálních služeb...33 E) Typy sociálních služeb (výběr)...34 F) Další služby...36 G) Typy služeb pro rodiny (výběr)...37 H) Poskytovatelé služeb a poradenské činnosti...38 I) Ověření služeb a poradenství v praxi...39 J) Závěrem...40 PŘÍLOHA 2 - RÁMCOVÉ VÝSLEDKY REKOGNOSKACE SLUŽEB A PORADENSTVÍ POSKYTOVANÝCH V KRAJSKÝCH MĚSTECH ČR (STAV V ROCE 2004)...41 PŘÍLOHA 3 - VÝBĚR CÍLOVÝCH SKUPIN MOŽNÝCH KLIENTEK PORADENSKÉHO CENTRA PRO ŽENY...44 PŘÍLOHA 4 - ZÁKLADNÍ INFORMACE O BUDOVÁNÍ A ZAHÁJENÍ ČINNOSTI PILOTNÍHO PORADENSKÉHO CENTRA V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ...46 PŘÍLOHA 5 - RÁMCOVÝ PŘEHLED NABÍDKOVÉHO SERVISU PORADENSKÉHO CENTRA PRO ŽENY...49 A) Koncepce nabízených služeb poradenského centra...49 B) Doplňkové služby...52 C) Ceník poskytovaných služeb...53 PŘÍLOHA 6 - RÁMCOVÁ NABÍDKA FOREM PORADENSTVÍ (VÝBĚR)...54 PŘÍLOHA 7 - ROZHODOVACÍ TABULKA PRO ZVÁŽENÍ FORMY V POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ A REÁLNÝCH MOŽNOSTÍ AKTIVIT CENTRA...55 PŘÍLOHA 8 - PRAKTICKÁ SROVNÁVACÍ TABULKA KE ZVÁŽENÍ OČEKÁVANÝCH PŘÍNOSŮ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB PORADENSKÉHO CENTRA...57 PŘÍLOHA 9 - DRUHY ROZHOVORŮ (VÝBĚR):...59 PŘÍLOHA 10 - VEDENÍ POHOVORU - 10 PRAKTICKÝCH KROKŮ POSTUPU VEDENÍ POHOVORU V PORADENSKÉM CENTRU...60 PŘÍLOHA 11 - VZOR MOŽNÉ STRUKTUROVANÉ OSNOVY VEDENÍ VSTUPNÍHO POHOVORU...62 PŘÍLOHA 12 - VZOR K POČÍTAČOVÉMU SYSTÉMU PORADENSKÉHO CENTRA...63 PŘÍLOHA NEJČASTĚJI KLADENÝCH OTÁZEK PŘI PŘIJÍMACÍM POHOVORU...72 PŘÍLOHA 14 - PRVNÍ DOJEM JE DŮLEŽITÝ...75 PŘÍLOHA 15 - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ...76 PŘÍLOHA 16 - OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST...77 PŘÍLOHA 17 - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

5 PŘÍLOHA 18 - RÁMCOVÝ ROZPOČET (KALKULACE) PRO VYTVOŘENÍ ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVY NUTNÝCH POTŘEB A NÁKLADŮ SPOJENÝCH S VYBUDOVÁNÍM A PROVOZEM PORADENSKÉHO CENTRA PŘÍLOHA 19 - OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ S AUDITEM PŘÍLOHA 20 - PRAKTICKÝ PŘÍKLAD PROVÁDĚNÍ AUDITU ČINNOSTI PORADENSKÉHO CENTRA PŘÍLOHA 21 - MĚŘENÍ ÚČINNOSTI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU PŘÍLOHA 22 SLOVNÍČEK POJMŮ PŘÍLOHA 23 ODKAZY

6 PŘEDMLUVA Iniciativa EQUAL Česká republika se v červnu 2001 jako první z kandidátských zemí, žádajících o vstup do Evropské unie, připojila k evropské iniciativě EQUAL, zaměřené na potírání diskriminace a nerovností na trhu práce. O účast v programu se ucházelo 76 návrhů projektů. Pro dlouhodobé pokračování bylo vybráno deset nejlepších, tématicky pokrývajících šest priorit. Jeden z projektů, kterým byla dána zelená a který je tématicky zaměřen na rodinný a pracovní život a reintegraci mužů a žen do trhu práce prostřednictvím vývoje flexibilnějších a účinnějších forem její organizace a podpůrných služeb, je veden pod názvem Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života - partnerství v rodině. Projektu se účastnilo 27 rozvojových partnerů. Garantem a hlavním koordinátorem rozvojového partnerství, včetně nadnárodní spolupráce se dvěmi zeměmi EU, je Český svaz žen. Cíl projektu Obecným cílem bylo přispět k posílení postavení žen v rodinách a na trhu práce, ke slaďování jejich pracovního a rodinného poslání a také k rozvoji poradenství, vzdělávání a služeb pro rodinu. Upozornit na aspekty, které podmiňují nerovnost šancí na pracovním trhu, definovat pozitivní prvky, ale i bariéry, se kterými se ženy a rodiny setkávají při naplňování svých potřeb, zájmů a povinností. Přinést poznatky nejen o možnostech nediskriminované zaměstnanosti, ale i o možnostech zvyšování životní úrovně žen a vyšší kvality jejich života. Fáze projektu Projekt procházel čtyřmi hlavními fázemi, které byly naplňovány konkrétními aktivitami. Fáze analýz V analytické fázi byly zpracovány rešerše zahraničních materiálů i domácích pramenů, sekundární analýzy již realizovaných výzkumů a dat, která mají k dispozici úřady práce, nadace a sdružení zabývající se touto problematikou i údajů z tématicky příbuzných výzkumů. Důležitou součástí této fáze byly diskuse se zástupkyněmi cílových skupin, s odboráři a zaměstnavateli, i monitoring toho, jak je princip rovnosti žen a mužů na pracovním trhu uplatňován zaměstnavateli a pověřenými orgány veřejné správy. Byla vypracována právní analýza a závěrečná studie s názvem Překážky a možnosti ve slaďování práce a rodiny. Výzkum věnoval pozornost cílovým skupinám, a to jak osobám přímo či nepřímo postiženým diskriminací, tak osobám a institucím odpovědným za rovnost příležitostí, či majícím možnost tento stav ovlivnit nebo měnit. Fáze hledání cest Na základě fakt z analýz, výzkumů a vlastních zkušeností byly formou diskuse hlavního garanta a koordinátorů s jednotlivými partnery projektu hledány konkrétní cesty řešení. Výsledkem bylo upřesnění formy a obsahu čtyř metodik a na základě definice problémů také jednotná struktura výstupů ve fázi koncepce. 6

7 Fáze koncepce V této fázi byly obsahově zpracované metodické materiály předávány k připomínkovému řízení a ověřovány v pilotním projektu. Výstupy, metodiky Základní výstupní materiály tvoří čtyři metodiky. Tyto metodiky se vzájemně odlišují prioritním profilováním cílových skupin i obsahovým zaměřením. Spojovacím prvkem všech je nabídka návrhů řešení jak sladit péči o rodinu, pracovní a osobní život a zvýšit úroveň společenského vědomí o rovnosti příležitostí mužů a žen. Metodika 1 Je určena především široké veřejnosti, pracovníkům veřejné správy a samosprávy, úřadům práce, sociálním partnerům (odborům), poskytovatelům vzdělávání (pedagogům) a médiím (novinářům, redaktorům). Jejím cílem je: přispět ke změně chápání rovnosti mezi pohlavími, které se projeví jak v rodinném, tak v pracovním prostředí a ve společenském klimatu pomáhat měnit zažité genderové stereotypy, tradiční vnímání muže a ženy, které mimo jiné přisuzuje mužům roli živitelů a ženám povinnost pečovat o domácnost nastartovat dlouhodobě systémové změny, týkající se modelů chování, společenských rolí a respektování tradic působit na změnu společenských postojů ve prospěch rovných příležitostí ve specifických národních podmínkách, zvyšovat tak možnosti žen podílet se na řízení společnosti a tím zpětně ovlivňovat jejich postavení ve všech sférách života. Metodika 2 Je zaměřena na znevýhodněné skupiny žen, které mají problémy s uplatněním na trhu práce - např. nemají motivaci; neumějí se prosadit; neuvědomují si, v čem spočívá jejich znevýhodnění; nevědí, co mohou pro sebe udělat; potřebují si ujasnit, jakou pomoc potřebují a kdo jim ji může poskytnout. Jejím cílem je: nabídnout orientačně motivační vzdělávací program, který by ženám usnadnil přístup k pracovní kariéře podporovat rovnost příležitostí na pracovním trhu posilováním sebevědomí a současně motivováním zaměstnavatelů vypracovat propojený systém diagnostiky, poradenství, vzdělávání, včetně jazykové gramotnosti a znalosti informačních technologií podpořit rovnost dovedností, integraci do společnosti zpracovat příklady dobré praxe pro zaměstnavatele, odbory, úřady práce i pro samotné ženy, aby se podpořila jejich aktivita ve vyhledávání informací. 7

8 Metodika 3 Je koncipována pro cílovou skupinu zaměstnavatelů a odborů. Jejím cílem je: prokázat, že protidiskriminační opatření ve firmách mohou pozitivně působit nejen na jejich image, ale i na snižování nákladů, zvyšování produktivity a vyšší efektivnost investic vzbudit zájem zaměstnavatelů o nové trendy v rovnosti pracovních příležitostí využít zkušenosti zahraničních partnerů jako důkazu, že flexibilní formy využívání potenciálu ženské pracovní síly jsou ekonomicky výhodné nabídnout manuál, který lze využít jako podklad pro vzdělávací kurs v oblasti právního vědomí a odstraňování stereotypů v otázkách zaměstnávání. Metodika 4 Je určena především fyzickým a právnickým osobám, které mají zájem vybudovat a realizovat poradenské centrum, úředníkům veřejné správy a samosprávy, osobám se zájmem o poskytování poradenství, ale i ženám a rodinám. Jejím cílem je: vytvořit systém poradenství a vzdělávání a základy sítě informačních poradenských center pro rovné příležitosti, která zvýší úroveň společenského vědomí o rovnosti a zároveň budou pomáhat jednotlivcům překonávat překážky nebo zlepšovat společenské postavení definovat služby, a to zejména ty, které jsou určeny rodinám s tzv. závislou osobou (děti, zdravotně postižení, senioři) vytipovat úkoly, pracovní postupy a komunikaci s klientem z hlediska poskytovatele služeb. Formy výstupů Konečné verze metodik jsou doplněny řadou příloh. Kompletní materiály jsou zpracovány v tištěné verzi. Jsou také k dispozici v elektronické podobě na 8

9 1. ÚVOD Česká republika na počátku 21. století bojuje s vysokou nezaměstnaností. Přitom obecným trendem, který naopak provází již několik našich generací, je vysoká míra ženské zaměstnanosti. Stále také platí, že téměř každá žena se v průběhu svého života zapojí do trhu práce. Přesto neustále přetrvávají patriarchální stereotypy v pohledu na ženskou práci a postavení ženy ve společnosti a rodině. Traduje se kupříkladu, že je to právě žena, kdo zodpovídá za chod domácnosti či za péči o děti. Tím, kdo v případě onemocnění některého člena rodiny, a to nejen dětí, zůstává doma, je obvykle žena. V tomto případě jde spíše o odraz společenského fenoménu, kdy ženy vydělávají v průměru o třetinu nižší mzdu než muži, a tím se zdánlivě menší měrou podílejí na rodinných příjmech (společnost doposud nezapočítává do HDP - hrubý domácí produkt - běžnou každodenní práci spojenou s chodem domácnosti). Stereotypní názory přitom neprosazují jen muži, ale i mnohé ženy. Důsledkem je, že se ženy setkávají s nepochopením ze strany zaměstnavatelů, kolegů i rodinných příslušníků a jsou jim vytvářeny nerovné podmínky, a to nejen finanční. Dochází k tomu, že na jedné straně neustále roste kvalifikace a vzdělanost žen, na straně druhé se však zvyšuje počet těch, které jsou postupně z trhu práce vytěsňovány Cíle Metodiky 4 Cílem Metodiky 4 je pomoci především ženám sladit jejich rodinný a pracovní život a zlepšit partnerské vztahy v rodině. Z mnoha výzkumů vyplývá, že ženy jsou flexibilnější přizpůsobovat se novým podmínkám než muži, jsou ochotny hledat si v nich nové příležitosti. Je však nutné je informovat o situaci, perspektivních možnostech uplatnění a povzbuzovat i jejich sebevědomí. Stále totiž ještě za sebe neumějí dostatečně bojovat a požadovat to, na co mají nárok. Stává se, že v určitých životních etapách, zejména pokud pečují o rodinu, bývají z pracovního procesu zcela vyřazeny. Postiženou ženu po ztrátě zaměstnání opustí elán, vytratí se smysl života, chybějí jí peníze, opouštějí ji mnohdy také známí a přátelé. Dostaví se pocit beznaděje, nicoty, často i prázdnoty. Jednou z nejhorších ztrát je pak víra v nalezení nového pracovního uplatnění a s ní spojená sebedůvěra. Tuto situaci nejhůř snášejí ženy s handicapem, kterým může být třeba jen jejich věk. Velmi tíživá je ztráta zaměstnání i pro ty ženy, které řadu let pracovaly v jednom podniku a najednou jsou z tohoto prostředí vytrženy. Většinou končí na podpoře, hrozí jim psychické poruchy i rodinné problémy. Navzdory všemu platí, že všichni lidé mají být schopni vést aktivní život, k čemuž však někteří potřebují určitou pomoc. Proto je posláním moderních služeb formou konzultací a spolupráce nabízet postiženým osobám, v našem případě především ženám, pomoc, aby si udržely nebo znovu nabyly své místo ve společnosti i v rodině, získaly nezávislost. 9

10 1.2. Poskytovatelé služeb a poradenství V naší zemi doposud neexistuje jednotná evidence poskytovatelů služeb a poradenské činnosti. Z tohoto důvodu se dá velice těžko definovat, zda se servis poskytuje na dostatečné úrovni. Typologie takzvaných veřejných služeb financovaných státem navíc nyní prochází vývojem. Existuje však celá řada dalších poskytovatelů informací a poradenství jde především o komerční subjekty, četné nadace i neziskové organizace, v neposlední řadě jsou to i stále více oblíbenější internetové e-poradny. K dispozici jsou i mnohé agentury nebo zařízení, které nabízejí, obvykle za úplatu, pomoc při hlídání dětí, práci v domácnosti (úklid, donáška) a podobně. Mezi dnes nejčastěji vyhledávané služby patří zdravotnický a pečovatelský servis. (Příloha 1, Výběr služeb a jejich rámcová typologie) Poradenská centra pro ženy Všeobecně se ukazuje nanejvýš nutné budovat speciální poradenská centra pro ženy. Jejich cílem bude mimo jiné poskytovat souhrnné informace a připravovat ženy, aby byly schopny pohotově reagovat na situaci na trhu práce a mohly současně plnit svoji roli v rodině a při rozvoji své osobnosti. (Příloha 2, Rámcové výsledky rekognoskace služeb a poradenství poskytovaných v krajských městech ČR) Zřizovatel poradenského centra pro ženy Zřizovatelem takového zařízení může být jakákoliv fyzická či právnická osoba, která má zájem a podmínky poskytovat poradenství v této oblasti. Rozsah činnosti každého zařízení bude vždy záviset na jeho možnostech i potřebách jeho klientů, respektive klientek. V tomto duchu se vytvářely i všechny poznatky a informace uvedené v této metodické příručce s tím, že by měly být co nejvíce použitelné v praxi Cílové skupiny poradenského centra pro ženy Na takto koncipovaných kontaktních místech by měly zájemkyně obdržet konkrétní informace, rady a adekvátní pomoc při řešení problému. Smyslem poradenského centra má být, aby se v něm ženy, které řeší problém, měly komu svěřit a spolu s pracovníky centra (popř. s dalšími odborníky nebo i s pracovníky jiných zařízení) se pokusily najít řešení. Poradenské centrum by mělo vedle praktických rad dodávat ženám bez práce i ztracené sebevědomí, informovat je o perspektivních možnostech uplatnění a celkově je povzbuzovat. (Příloha 3, Přehled cílových skupin možných klientů, respektive klientek poradenského centra pro ženy). 10

11 2. AKTIVITY A FORMY PRÁCE PORADENSKÉHO CENTRA PRO ŽENY Tento praktický manuál je určen zřizovatelům poradenského centra pro řešení ženské a rodinné problematiky. Přináší nástin jednotlivých úkonů, postupů a kroků, které musí zřizovatel absolvovat (nebo je alespoň dostatečně zvážit) a vybrat si z nich nejvhodnější možnost pro dané poradenské centrum - jedná se třeba o řešení technického či prostorového zázemí, personálního obsazení, propagaci či celkovou ekonomiku centra, o formy komunikace, poskytování rad či spolupráce s dalšími poradnami a institucemi v okolí Hlavní úkoly poradenského centra pro ženy Hlavními úkoly centra koncipovaného v duchu cílů projektu Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života partnerství v rodině v rámci 1. kola výzvy iniciativy společenství EQUAL jsou zejména: posilování sebevědomí žen hledání cest pro sladění zájmu rodiny a potřeb zaměstnání včetně pomoci rodině při zabezpečování péče o její členy i odstraňování příčin konfliktů a jiných nepříznivých podmínek zvýšení obecné informovanosti o postupech při dosahování rovnosti pohlaví. Na druhou stranu je na tomto místě potřeba říci, že servis centra má odpovídat jen jeho reálným možnostem, poptávce trhu a místním potřebám. Vždy je nutno mít na paměti, že příliš roztříštěné nebo nekompetentní služby nebudou klienti/klientky vnímat pozitivně. Nabídka centra by se tedy měla vždy budovat postupně od prvopočáteční, nicméně dobře koncipované a dle požadavků obyvatel nejbližšího okolí postavené služby, k dalším aktivitám. Zřizovatelé si proto musejí předem zmapovat situaci ve své lokalitě či regionu, aby jimi poskytovaný servis nedubloval, nýbrž efektivně doplňoval nabídku úřadů i dalších poradenských a obdobně zaměřených zařízení. Centrum může navíc podle možností, podmínek a potřeb (často zvláště finančního, personálního či prostorového charakteru) nabízet i doplňkový placený servis. (viz Příloha 5, Rámcový přehled nabídkového servisu poradenského centra) Atmosféra poradenského centra Atmosféra v poradenském centru (vně i uvnitř) by měla být co nejvíce neformální. Centrum by se nemělo (pokud to možnosti dovolí) nacházet přímo v objektu některého z úřadů, ale v jeho blízkosti. Důležité je i prostředí vstupních prostor i vlastního centra měly by budoucí zájemkyně přitahovat a oslovit je tak, aby ztratily ostych (zvláště důležité je to u těch žen, kterým se obvykle dotazování či vzdělávání zdá neosobní a jinak odstrašující). Poskytnutý servis a případně i výuka přitom musí být vždy kvalitní a aktuální. K základní strategii takto koncipovaného poradenského centra nutně patří zajištění přístupu pro všechny ženy. V praxi se jedná o skutečné uplatnění zásad a postupů rovných příležitostí, a to i pro ženy s nejvíce znevýhodněným zázemím. Všechny nabízené aktivity centra a přístupnost jeho prostor musejí být navrženy a rozvrženy tak, aby splňovaly široké potřeby žen. 11

12 2.3. Formy poradenství Konkrétní pomoc ženám může probíhat několika způsoby. Své opodstatnění má hlavně psychologické, právní a sociální poradenství, dále i rady pracovně profesního charakteru, v oblasti kvalifikace a plánování profesní dráhy, zprostředkování profesních kontaktů (ve spolupráci s úřady práce), individuální poradenství, rady odborníků aj. Poradenské centrum se může zaměřit i na skupinové poradenství, a to formou různých kurzů, seminářů či školení. Zvláště žádané jsou informace spojené s vhodnou komunikací s potenciálním i současným zaměstnavatelem, zjišťování silných a slabých stránek osobnosti, příprava na vstupní pohovor, dále například neverbální komunikace, pravidla profesionálního chování či jak správně napsat životopis a jiné). Ženy se mohou vzdělávat i ve využití nových informačních a komunikačních technologiích. (Příloha 6, Rámcová nabídka forem poradenství - výběr) Práce s klientem/klientkou Poskytování rad klientům/klientkám, může mít několik podob. K základním formám v poradenství patří: Rada poskytnutá písemně následně na základě neosobního vyžádání (fax, dopis, , vzkaz). Rada poskytnutá písemně následně na základě předchozího osobního pohovoru uskutečněného telefonicky. Rada poskytnutá písemně následně na základě předchozí osobní návštěvy centra. Osobní rada poskytnutá následně prostřednictvím telefonu (podej dotaz, ozveme se). Osobní rada poskytnutá bezprostředně telefonicky (horká linka). Osobní rada poskytnutá následně (po prvním kontaktu) v poradenském centru. Osobní rada poskytnutá obratem v poradenském centru. Základními typy v poskytování rad v námi navrhovaném poradenském centru jsou varianty F a G. Bezpodmínečně z toho vyplývá nutná potřeba více specialistů 1. Jejich přítomnost však vyžaduje ekonomické prostředky na úhradu jejich práce. Nabízí se i varianta C, která se jeví z pohledu nákladů nejúspornější. Zvláštní typy kontaktu s klientem/klientkou: vyžádání dodatečných informací výzva k osobnímu řešení návštěvou centra nebo specialisty. 1 rozumí se odborně a prakticky připravená osoba, která poskytuje poradenství ve specializované oblasti (právo, rodinné vztahy, sociální zabezpečení apod.). 12

13 2.5. Rozhodovací kriteria pro volbu poradenské formy Na kvalitu, cenu a způsob poskytovaných služeb má vliv několik faktorů. Mezi nejvýznamnější patří: Riziko chyb (výsledná kvalita je závislá na formě poskytované služby, každá forma však nese určité riziko pochybení při poskytování služeb. Jeho hodnocení zahrnuje chyby vznikající v důsledku ztráty a zkreslení informací při jejich předávání mezi účastníky poradenského procesu. Platí, že čím delší cesta informací od klienta/klientky a čím je jim vzdálenější specialista, k tím větší chybě bude docházet). Finanční náročnost (zahrnují technické prostředky a cenu za propojení, nájem prostor centra a mzdové náklady). Organizační náročnost (zahrnuje nároky na předávání informací, zajištění služeb pro obsluhu klientů/klientek, materiální zabezpečení centra a další drobné režijní náklady spojené s existencí centra). Personální náročnost (týká se kvalifikace pracovníků centra a potřeby využití specialistů). Skóre (součet výše uvedených hodnot). (Příloha 7, Rozhodovací tabulka pro zvážení formy v poskytovaní poradenství (ke zvážení reálných možností) Rozsah a forma poskytovaných rad Každý zřizovatel a následně provozovatel centra by si měl srovnáním dokázat vytvořit předpoklad výsledků poskytování služeb a jejich přínosů či s nimi spojených problémů (a podobně), a to jako: očekávané přínosy pro poskytovatele čas odpovědi po prvním kontaktu/potřeba dodatečných informací splnění očekávání klienta/klientky očekávané problémy z pohledu klienta/klientky. Očekávané problémy poskytovatele (okruh pravděpodobné potřeby ladění poradenského systému). Očekávané přínosy pro poskytovatele (přednosti zvolené formy oproti ostatním formám). Splnění očekávání pro klienta/klientku (potenciál možností centra z pohledu klienta/klientky). Očekávané problémy z pohledu klienta/klientky (okruh pravděpodobných připomínek klientů/klientek k poskytnutým službám). Čas odpovědi po prvním kontaktu (informace, zda klient/klientka dostane odpověď okamžitě nebo s odstupem). Potřeba dodatečných informací (informace, zda po klientovi/klientce budou dodatečně před odpovědí požadovány další doplňující informace nutné pro rozhodování specialisty). (Příloha 8, Praktická srovnávací tabulka ke zvážení očekávaných přínosů poskytovaných služeb). 13

14 2.7. Pohovor Základními aktéry navrhovaného poradenského centra jsou: Klientka - žadatelka obracející se s žádostí o radu řešení konkrétního problému. Poradce - zaměstnanec poradenského centra, který přichází do styku s klientkou. Je schopný přiřadit podle jejích požadavků specialistu a je zaškolený provést řízený rozhovor o jejích problémech podle osnovy vytvořené specialistou (úkolem je připravit informace pro následnou pomoc specialisty). V jednodušších případech může poskytnout radu, podat informace o možnostech centra, poskytnout základní orientaci v oblasti činnosti centra. Specialista - odborně a prakticky připravená osoba, která poskytuje poradenství ve specializované oblasti (právo, rodinné vztahy, sociální zabezpečení apod.). Poradce by měl vést pohovor /rozhovor/ citlivě, empaticky a pozorně naslouchat. Postupovat tak, aby klientovi/klientce umožnil pochopit podstatu jeho problému, možnosti řešení a jeho optimální volbu. Poradce musí důsledně opakovat, že řešení problému není jeho úkolem, nýbrž úkolem klienta/klientky. Role poradce spočívá v pomoci při hledání optimálního řešení a odpovědném rozhodování. K tomu je třeba podávat jednoznačné informace, kterým klient/klientka bezpečně rozumí a chápe jejich obsah. Veškeré aktivity, které poradenské středisko provádí ve prospěch klienta/klientky, se musejí dít s jeho/jejím vědomím a souhlasem. (Příloha 9, Druhy rozhovorů - výběr). Pohovor je pro většinu žen stresující situací. Měli bychom proto vytvořit uvolněnou atmosféru a zahájit rozhovor zcela neformálně. Je třeba vyloučit vše, co by nás mohlo rušit. (Příloha 10, Vedení pohovoru 10 praktických kroků). V průběhu rozhovoru budeme zapisovat jen objektivní údaje (přehled praxe, vzdělání atd.) Informace osobního charakteru je lépe si raději zapamatovat a poznamenat až po ukončení rozhovoru. Pohovor má být poradcem vždy předem připravený, a to na základě jeho strukturované osnovy, do které si zapisuje odpovědi klienta/klientky. (Příloha 11, Vzor možné strukturované osnovy). Neznamená to však, že se poradce musí striktně držet všech předepsaných bodů osnovy. Je na něm, aby odhadl rozsah potřebných informací k charakteristice klienta/ klientky pro definování a následné řešení problému. V praxi to znamená, že jinak obsáhlý bude pohovor v případě poskytnutí rámcové informace a jinak se bude odvíjet a koncipovat osnova a vlastní rozhovor v případě složitějšího odborného problému. Poradce může také případně odpovědi na některé body přesunout či je doplňovat na dalších domluvených schůzkách. Rozhovor slouží nejen k tomu, abychom si udělali obrázek o klientovi/klientce, ale také k tomu, aby se dotazovaná osoba dozvěděla vše potřebné o službách poradenského centra, popř. o dalších možnostech řešení problému. Rozhovor je dialog. Hlavní váhu bychom měli nechat na dotazovaném, který přichází do poradenského centra, otázkami ho budeme povzbuzovat k rozvíjení tématu. Nenápadně jej však budeme přidržovat u připravené osnovy, abychom se dozvěděli vše, co je třeba. 14

15 Dáváme raději tzv. otevřené volné otázky ( Jaký je váš názor na... ) než otázky, na které lze odpovídat jen ano ne. Vysokou hodnotu pro předvídání dalšího řešení mají tzv. situační otázky typu Jak byste se zachovala, kdyby.... Morální vlastnosti, motivace atd. se zjišťují nepřímými otázkami, které jsou zdánlivě zaměřeny k jinému účelu, než je účel skutečný. Dotaz: Co považujete za svůj největší dosavadní úspěch se ani tak netýká životní úspěšnosti dané osoby, ale spíše orientace jejích potřeb. Závěr rozhovoru musí vždy obsahovat konkrétní návrhy - opatření Evidence klientů/klientek Údaje o klientovi/klientce, které pracovník získá během pohovoru, zanese ihned po jeho/jejím odchodu do centrální evidence, nejlépe v počítači. Evidence by měla obsahovat potřebné informace o všech uskutečněných pohovorech, identifikaci klienta/klientky podle několika údajů nejlépe z osobní dokumentace (stanovuje si zadavatel) a historii jeho návštěv v poradenském centru (viz Příloha 12 - Vzorová počítačová evidence). 2 S obsluhou evidence musí být kompetentní pracovníci seznámeni formou školení. Evidence nesmí být v žádném případě volně přístupná, vstupovat do ní mohou jen pověřené osoby na základě přiděleného hesla (nejlépe s individuálním heslem) Vyhledávání informací formy a možnosti Vymezování oblastí, ve kterých je potřeba informace vyhledávat, by mělo být totožné s těmi oblastmi, ve kterých je poskytováno poradenství, popř. jiné služby poradenského centra. V každém poradenském centru by měla být i odborná literatura, kterou bude využívat především personál centra (slovníky, seznamy, naučná literatura apod.). Zřizovatel může případně zavést i knihovnu titulů, které budou pro klienty/klientky centra k zapůjčení nebo k volnému odběru (v případě větších zásob). V centru by neměly chybět ani vývěsky, brožury, letáky a další propagační a informační materiály o centru i partnerských organizacích a institucích Odborná literatura/časopisy Výběr knih, popř. brožur pro centrum je zcela na zřizovateli a jeho personálu. Nutná je minimálně příruční knihovna s možností pravidelného doplňování/aktualizování literatury. Je možno využít (a klienty/klientky centra o této možnosti informovat) i nabídky literatury v místní knihovně (pokud je zde k dispozici potřebná odborná literatura). Jen pro orientaci nabízíme výběr titulů vhodný k činnosti centra pro ženy: Kouzlo osobnosti, E. a D. Paisnerovi Co se o ženách říká a jaká je pravda, E. Singerová 2 Možnost získání vlastního počítačového systému dle zájmu zřizovatele (na požádání, více informací 15

16 Problémy, kterým čelí ženy, P. Hudsonová Umění telefonovat, L. Maitland JAK ÚSPĚŠNĚ VYSTUPOVAT, S. Mandel Dokonalá služba zákazníkům, R. B. Martin V edici Na pomoc ženám, kterou vydává Český svaz žen, vyšla v roce 2003 i publikace Jak získat jistotu a sebedůvěru ve společnosti. Tvůrci tohoto dokumentu vytvořili pro potřeby poradenského centra i několik ukázek a praktických materiálů, jakými jsou například: 40 nejčastěji kladených otázek při přijímacím pohovoru (viz Příloha 13) První dojem je důležitý (viz Příloha 14) Internet V dnešní době si už ani nedokážeme představit práci poradenského centra bez využití tohoto moderního komunikačního prostředku. V internetové síti naleznete webové stránky orgánů státní správy (zejména jednotlivých ministerstev) a samosprávy, popř. stránky specializovaných nevládních organizací aj. Většina uvedených subjektů má na svých stránkách zpracovány návody typu Potřebuji vědět, Jak řešit, Informace pro občany, Co dělat, když Vhodné informace nabízejí i různé informační či vyhledávací servery (www.idnes.cz, viz další adresy i na Využít se dá i dalších možností. Existují různé speciální počítačové programy - např. program ASPI (automatizovaný systém právních informací),obsahující zejména předpisy v platném znění včetně komentářů a judikatury Dotaz (osobní, telefonický, písemný, ový) Jde o formu konzultace s pracovníky státní správy, samosprávy či dalších zařízení a organizací ke specifickému problému. Zde je důležitá průběžně aktualizovaná databáze adres a kontaktů, která by měla být součástí centrální evidence poradenského centra (viz Příloha 12). 16

17 3. ZŘÍZENÍ PORADENSKÉHO CENTRA Každý budoucí zřizovatel poradenského centra nebo obdobného zařízení by měl nejprve zvážit všechny aspekty spojené s budováním a provozem takového zařízení Právní forma poradenského centra Základním předpokladem pro určení postupu při zřizování poradenského centra je stanovení typu zřizované organizace. Volba konkrétního formy je odvislá především od účelu, záměru a potřeb zřizovatelského subjektu. V praxi se bude jednat nejčastěji o : Občanské sdružení (viz Příloha 15) Obecně prospěšnou společnost (viz Příloha 16) Příspěvkovou organizaci (viz Příloha 17) Není ani vyloučena možnost založení sdružení právnických osob, což je spíše možnost daná budoucím vývojem ve společnosti a hlavně např. potřebami konkrétních subjektů v regionu Zajištění prostor a potřebných inženýrských sítí Velikost prostor, ve kterých bude probíhat vlastní činnost poradenského centra, závisí hlavně na finančních možnostech zřizovatele i na rozsahu a formě zvažovaných služeb. Každý zřizovatel poradenského centra musí najít vhodné místo pro jeho sídlo. V ideálním případě by mělo být na frekventovaném místě, nejlépe v blízkosti některého z úřadů (např. úřadu práce, místního úřadu aj.). Na druhé straně se však doporučuje vzhledem k neformální potřebě komunikace s klientem/klientkou poradenského centra 3 volit prostory, které nebudou bezprostředně v objektu některého z úřadů. Prostory určené pro poradenské centrum musejí splňovat i několik důležitých požadavků, mezi které patří například: snadná dostupnost a přístup (včetně bezbariérového) viditelná upoutávka na existenci poradenského centra (poutač/štít apod. u vchodu včetně informace o úředních hodinách, telefonním spojení, ové adrese), případně i přiměřený orientační systém v rámci objektu (směrové tabule apod.) požadované inženýrské a další sítě (elektrické vedení, voda, telefonní spojení, internetové připojení) prostorové vybavení poradny (rozsah místnosti, popř. více místností aj.) technické vybavení poradny (počítače, telefony, kopírovací stroje, tiskárny aj.) 3 žadatelka obracející se s žádostí o radu řešení konkrétního problému 17

18 Pokud se poradenské centrum koncipuje jako kontaktní místo s možností osobní návštěvy klienta/klientky, je ideální volit v daném objektu prostory snadno dostupné, nejlépe místo hned u vchodu do objektu, popř. přímo se vstupem z ulice. Má-li centrum fungovat více na bázi telefonického či ového kontaktu, bezprostřední dostupnost prostor vlastního centra již není nijak rozhodující. Pro základní činnost centra koncipovanou v minimální formě tj. jen jako kontaktní místo - postačí místnost od cca 18 m². V prostoru je nutno umístit minimálně pracovní místo pro zaměstnance centra (psací stůl s počítačem a tiskárnou, dále telefon a fax). V místnosti by měl být dále prostor pro klienta (minimálně židle). V centru by ani v případě minimálního provozu neměl chybět kopírovací stroj, skříně, popř. regály pro ukládání evidence a dokumentace včetně příruční knihovny. Má-li zřizovatel možnost využívat další místnosti (prostor), je vhodné volit formu oddělení kontaktního místa určeného pro styk s klienty/klientkami s další popřípadě dalšími místnostmi, které budou sloužit jako zázemí pro práci odborníků, dobrovolníků nebo konzultantů. Dále je možné některou z větších místností (o ploše cca 30 m² pro cca osob) koncipovat jako zasedací místnost či učebnu pro pořádání kurzů, besed, seminářů a podobně Vymezení úředních hodin Vymezení úředních hodin a zajištění šíření informací závisí na: Typu poskytovaného poradenství, příp. služeb. Vymezení skupiny příjemců poradenství (klientů/klientek) 4 úřední doba musí odpovídat jejich potřebám. Na personálním obsazení poradenského centra zda bude obsazeno jedním či více pracovníky, popř. zda se bude jednat o částečné či plné úvazky. Nutno zvážit i skutečnost, zda úřední hodiny budou vymezeny ve všech pracovních dnech v týdnu nebo zda budou některé dny vymezeny pro jinou činnost (např. administrativní práce, účast na školeních, asistence klientům/klientkám při jednání na úřadech atd.). Je též potřeba zohlednit i další možné faktory, jakými jsou například úřední hodiny nedaleké instituce (městský úřad, úřad práce apod.), dále pak i na dopravní obslužnost (přizpůsobení úředních hodin centra předpokládané cílové skupině, tj. např. ženy dojíždějící do zaměstnání a podobně do místa, kde funguje i poradenské centrum, je nejspíše navštíví bezprostředně po skončení pracovní doby, nikoliv až ve večerních hodinách). 4 např. pracovně právní poradenství pro zaměstnané klienty/klientky je vhodnější přesunout do odpoledních či pozdně odpoledních hodin. 18

19 3.4. Ekonomika provozu poradenského centra Každý budoucí zřizovatel i provozovatel poradenského centra či obdobného zařízení by se měl dostatečně předem zamyslet nad celkovou ekonomikou centra. Vedle počátečních nákladů na jeho zřízení je nutno počítat s provozními poplatky, s financemi na jeho zviditelňování i na další případné rozšiřování, zapomenout by neměl ani na vždy potřebné vyhodnocování činnosti centra, tj. na kontrolu (audit) a podobně. Získávání financí není nijak snadná záležitost. V řadě případů znamená dlouholetou nepřetržitou soustavnou práci, která nemusí být druhými vždy patřičně ohodnocena (finančně, morálně, slovní podporou), leckdy znamená četné administrativní úkony spojené s vytvářením stále nových projektů na vypisované granty a dotace. V praxi platí, že běžně dostupnými a používanými finančními zdroji jsou: Podpora ze strany místní správy (místní úřad se může na provozu centra spolupodílet nebo mu může poskytovat dotace). Granty a projekty (řada organizací, ale i státní správa či zahraniční instituce a organizace vypisují četné grantové programy. Nutné je vytvořit a do požadovaného termínu se všemi potřebnými dokumenty předložit projekt, který bude odpovídat podmínkách zadavatele. Nutno mít na paměti, že ačkoliv je k dispozici řada grantů, může trvat i delší dobu, než se některý projekt získá či se bude skutečně realizovat. V tomto ohledu se doporučuje reagovat na více grantových nabídek a vytvořit i více projektů s tím, že návratnost v podobě schváleného projektu může být i v tomto případě nulová. Při přijetí projektu je pak naopak nutno počítat se zvýšenou administrativou a účetnictvím). Sponzoring (vítanou formou financování či dofinancování aktivit poradenského centra jsou finanční dary, ale i např. dary ve formě služeb, kdy např. tiskárna zdarma vytiskne propagační letáky, rozhlasová stanice bude centrum propagovat ve svém vysílání, směnné či výměnné činnosti aj.) Platba za doplňkové služby (zřizovatel si může stanovit ceník za poskytované služby dle vlastního uvážení a reálných možností. Tento způsob se však nedoporučuje zavádět za poskytování základního informačního nebo poradenského servisu, ale až např. jako úhrada za absolvování kurzu či za běžné technické úkony spojené s určitými náklady kopírování apod.) Rozpočet a kalkulace provozu centra Zřizovatel poradenského centra by měl zvážit všechny ekonomické ukazatele spojené s jeho vytvořením i provozem. V základním rozpočtu by se mělo objevit i nutné krytí nákladů pro fungování centra na minimálně jedno až dvouleté období s vědomím, že v této době může být příjmová stránka dlouhodobě na nulové úrovni. Rámcový rozpočet (kalkulace) pro vytvoření základní představy nutných potřeb a nákladů spojených s vybudováním poradenského centra je uvedena v Příloze

20 Audit Účel auditu v širším slova smyslu je posoudit, zda činnost centra odpovídá ustanovením po stránce plnění registračních povinností, administrativních povinností, účetní a daňové evidence ve směru k dodržování obecně platné legislativy a zda jsou vytvořeny a dodržovány vnitropodnikové směrnice, jednání orgánů je v souladu s přijatými usneseními a zda je funkční vnitřní kontrolní systém. Rozsah ověřování lze omezit pouze na vybrané skutečnosti, které je třeba prokázat partnerským institucím. Se zadáním rozsahu je nutné kalkulovat s cenou za audit. Minimální rozsah prověření je kontrola dodržování platné účetní a daňové evidence Provádění celkového auditu Předmět auditu je třeba definovat před uvedením centra do činnosti. Konkretizace požadavků musí být součástí závěrečné etapy zřizování centra. Již při stanovení úkolů centra a jejich rozdělení na zaměstnance je třeba pamatovat na možnost kontroly a na maximální zamezení existence podmínek umožňujících zneužití postavení pro osobní prospěch kterékoliv osoby. Zaměstnancům centra je vhodné dát zodpovědnost za plnění rozpočtu. Předpokladem je soustavná kontrola doporučuje se uzavřít vždy hmotnou odpovědnost za svěřený majetek s vedoucím centra a s druhým zaměstnancem (asistentem) za pokladní hotovost. Pokladnu a vedení zápisů o pokladních příjmech a vydáních by bylo vhodné svěřit asistentovi s tím, že souhlas s každým vydáním vyjadřuje jako schvalující osoba vedoucí centra. Povinností vedoucího by dále měla být kontrola zápisů a průběžná inventarizace pokladny. V případě, že centrum bude mít samostatný bankovní účet, bylo by vhodné, aby podpisový vzor k účtu měl vedoucí centra a současně jmenovaný zástupce zřizovatele centra. Další (jiný) zástupce zřizovatele by měl provádět následnou kontrolu. Bude-li se provádět vnitřní audit, je třeba, aby odpovědná osoba za jeho provedení (popřípadě vedoucí skupiny audit provádějící) nebyl jednou z výše uvedených osob. Složení kontrolní skupiny by mělo být minimálně dvoučlenné s tím, že bude zajišťovat kontrolu po stránce věcné, formální a funkční. První audit centra by se měl provést již 1 2 měsíce po zahájení jeho provozu. V případě, že nebudou zjištěny závady, se mohou intervaly postupně prodlužovat (minimálně je však nutno provádět kontrolu dvakrát ročně). Audit neprovádí obvykle zaměstnanci centra, ale přizvaní odborníci, nejlépe ze specializované firmy. Výstupem každé kontroly má být zpráva o ověření požadovaných informací v rozsahu stanoveném smlouvou, popřípadě zpráva o ověření dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů ( 2, odstavec 1 zákona 254/2000 Sb. o auditorech v platném znění). Je však možno postupovat i tak, že audit budou provádět osoby mimo okruh auditorů podle výše uvedeného zákona (např. provádět nezávislé audity jakosti podle norem ISO, audity podle vlastní metodiky s využitím specialistů partnerských institucí). Otázky související s auditem - pro vytvoření základní představy (např., pro koho je audit určen, co bude předmětem kontroly apod.) jsou uvedeny v Příloze 19. O závěrech auditu by měla vzniknout zpráva v písemné normalizované podobě, nejlépe ve dvou částech. Cílem první části (veřejné) je poskytnout průhledné výsledky, které mohou být zárukou řádného využití prostředků od donátorů. Cílem druhé části (neveřejné) je reagovat na drobné nedostatky a průběžně zlepšovat funkčnost centra. Části tedy budou obsahovat: 20

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Návrh systému odborného poradenství v oblasti rovných příležitostí na MěÚ Slaný klíčová aktivita 7 projektu Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Základní teze a cíle Cílem aktivity je nastavit systém

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005

Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005 Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005 Informační a poradenské centrum Praha pro nezaměstnané nebo nezaměstnaností ohrožené

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Dotaz: Kdy je možné zahájit práce na projektu, aby byly považovány za způsobilé výdaje (aktivita analýza potřeb v území a další )? Po kontrole

Více

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Novou cestou k novému zákonu

Novou cestou k novému zákonu Informační bulletin projektu Novou cestou k novému zákonu březen 2007 Realizátorem projektu je občanské sdružení SKOK. Projekt je zaměřen na tři klíčové aktivity: > vzdělávání pracovníků organizací poskytujících

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Uplatňování principů Leader na Vysočině

Uplatňování principů Leader na Vysočině Uplatňování principů Leader na Vysočině 8. 6. 2015 Chocerady Uplatňování principů Leader na Vysočině Projekt - Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2. 1 Realizace projektů spolupráce PRV

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více