Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043"

Transkript

1 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043

2 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá ze čtyř částí. Dalšími metodikami jsou: Metodika 1: Obecná problematika vzdělávání s gender prvky Metodika 2: modulární vzdělávací program pro ženy Chci mohu umím Metodika 3: Informace pro zaměstnavatele, odbory i zaměstnance Každá metodika obsahuje Slovníček pojmů a přílohy. Více informací - Autorský tým: Odpovědný řešitel - Český svaz žen, Mgr. Pavla Schwingerová, PhDr. Zdeňka Hajná, CSc., Athena, o.p.s.., Ing. Jarmila Kolatová Český Helsinský výbor, JUDr. Jaroslava Štamberková Český svaz žen, Mgr. Pavla Schwingerová, PhDr. Zdeňka Hajná, CSc. DEMA, a s., PhDr. Bohumíra Jozífková, KD SOFTWARE, spol. s r. o., Ing. Milan Kýr MC Vsetín, Stanislav Kocourek Most k životu, o. p.s., PhDr. Jovana Lelková NARP, Ing. Lubomír Buňka Úřad práce Frýdek Místek, Mgr. Jarmila Chromcová VUSTE ENVIS, s. r. o., Kateřina Hrdá

3 PŘEDMLUVA ÚVOD Cíle Metodiky Poskytovatelé služeb a poradenství Poradenská centra pro ženy Zřizovatel poradenského centra pro ženy Cílové skupiny poradenského centra pro ženy AKTIVITY A FORMY PRÁCE PORADENSKÉHO CENTRA PRO ŽENY Hlavní úkoly poradenského centra pro ženy Atmosféra poradenského centra Formy poradenství Práce s klientem/klientkou Rozhodovací kriteria pro volbu poradenské formy Rozsah a forma poskytovaných rad Pohovor Evidence klientů/klientek Vyhledávání informací formy a možnosti Odborná literatura/časopisy Internet Dotaz (osobní, telefonický, písemný, ový) ZŘÍZENÍ PORADENSKÉHO CENTRA Právní forma poradenského centra Zajištění prostor a potřebných inženýrských sítí Vymezení úředních hodin Ekonomika provozu poradenského centra Rozpočet a kalkulace provozu centra Audit Provádění celkového auditu Kontrola způsobu poskytování služeb klientům Personální zabezpečení poradenského centra Práce s konzultanty a dobrovolníky Způsoby vzájemné spolupráce s organizacemi a institucemi (nástin) Definování typu spolupracujících subjektů Zviditelnění poradenského centra a jeho služeb Informace o poskytovaných službách NÁVRHY OPATŘENÍ A UPLATNĚNÍ VÝSLEDKŮ ČINNOSTI PORADENSKÉHO CENTRA Návrhy na opatření Síť poradenských center

4 SEZNAM PŘÍLOH...27 PŘÍLOHA 1 - VÝBĚR SLUŽEB A JEJICH RÁMCOVÁ TYPOLOGIE...29 A) Situace na trhu práce v ČR (k polovině roku 2004)...29 B) Trendy v poskytování služeb a poradenské činnosti...30 C) Hodnocení kvality sociálních služeb...32 D) Transformace sociálních služeb...33 E) Typy sociálních služeb (výběr)...34 F) Další služby...36 G) Typy služeb pro rodiny (výběr)...37 H) Poskytovatelé služeb a poradenské činnosti...38 I) Ověření služeb a poradenství v praxi...39 J) Závěrem...40 PŘÍLOHA 2 - RÁMCOVÉ VÝSLEDKY REKOGNOSKACE SLUŽEB A PORADENSTVÍ POSKYTOVANÝCH V KRAJSKÝCH MĚSTECH ČR (STAV V ROCE 2004)...41 PŘÍLOHA 3 - VÝBĚR CÍLOVÝCH SKUPIN MOŽNÝCH KLIENTEK PORADENSKÉHO CENTRA PRO ŽENY...44 PŘÍLOHA 4 - ZÁKLADNÍ INFORMACE O BUDOVÁNÍ A ZAHÁJENÍ ČINNOSTI PILOTNÍHO PORADENSKÉHO CENTRA V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ...46 PŘÍLOHA 5 - RÁMCOVÝ PŘEHLED NABÍDKOVÉHO SERVISU PORADENSKÉHO CENTRA PRO ŽENY...49 A) Koncepce nabízených služeb poradenského centra...49 B) Doplňkové služby...52 C) Ceník poskytovaných služeb...53 PŘÍLOHA 6 - RÁMCOVÁ NABÍDKA FOREM PORADENSTVÍ (VÝBĚR)...54 PŘÍLOHA 7 - ROZHODOVACÍ TABULKA PRO ZVÁŽENÍ FORMY V POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ A REÁLNÝCH MOŽNOSTÍ AKTIVIT CENTRA...55 PŘÍLOHA 8 - PRAKTICKÁ SROVNÁVACÍ TABULKA KE ZVÁŽENÍ OČEKÁVANÝCH PŘÍNOSŮ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB PORADENSKÉHO CENTRA...57 PŘÍLOHA 9 - DRUHY ROZHOVORŮ (VÝBĚR):...59 PŘÍLOHA 10 - VEDENÍ POHOVORU - 10 PRAKTICKÝCH KROKŮ POSTUPU VEDENÍ POHOVORU V PORADENSKÉM CENTRU...60 PŘÍLOHA 11 - VZOR MOŽNÉ STRUKTUROVANÉ OSNOVY VEDENÍ VSTUPNÍHO POHOVORU...62 PŘÍLOHA 12 - VZOR K POČÍTAČOVÉMU SYSTÉMU PORADENSKÉHO CENTRA...63 PŘÍLOHA NEJČASTĚJI KLADENÝCH OTÁZEK PŘI PŘIJÍMACÍM POHOVORU...72 PŘÍLOHA 14 - PRVNÍ DOJEM JE DŮLEŽITÝ...75 PŘÍLOHA 15 - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ...76 PŘÍLOHA 16 - OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST...77 PŘÍLOHA 17 - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

5 PŘÍLOHA 18 - RÁMCOVÝ ROZPOČET (KALKULACE) PRO VYTVOŘENÍ ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVY NUTNÝCH POTŘEB A NÁKLADŮ SPOJENÝCH S VYBUDOVÁNÍM A PROVOZEM PORADENSKÉHO CENTRA PŘÍLOHA 19 - OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ S AUDITEM PŘÍLOHA 20 - PRAKTICKÝ PŘÍKLAD PROVÁDĚNÍ AUDITU ČINNOSTI PORADENSKÉHO CENTRA PŘÍLOHA 21 - MĚŘENÍ ÚČINNOSTI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU PŘÍLOHA 22 SLOVNÍČEK POJMŮ PŘÍLOHA 23 ODKAZY

6 PŘEDMLUVA Iniciativa EQUAL Česká republika se v červnu 2001 jako první z kandidátských zemí, žádajících o vstup do Evropské unie, připojila k evropské iniciativě EQUAL, zaměřené na potírání diskriminace a nerovností na trhu práce. O účast v programu se ucházelo 76 návrhů projektů. Pro dlouhodobé pokračování bylo vybráno deset nejlepších, tématicky pokrývajících šest priorit. Jeden z projektů, kterým byla dána zelená a který je tématicky zaměřen na rodinný a pracovní život a reintegraci mužů a žen do trhu práce prostřednictvím vývoje flexibilnějších a účinnějších forem její organizace a podpůrných služeb, je veden pod názvem Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života - partnerství v rodině. Projektu se účastnilo 27 rozvojových partnerů. Garantem a hlavním koordinátorem rozvojového partnerství, včetně nadnárodní spolupráce se dvěmi zeměmi EU, je Český svaz žen. Cíl projektu Obecným cílem bylo přispět k posílení postavení žen v rodinách a na trhu práce, ke slaďování jejich pracovního a rodinného poslání a také k rozvoji poradenství, vzdělávání a služeb pro rodinu. Upozornit na aspekty, které podmiňují nerovnost šancí na pracovním trhu, definovat pozitivní prvky, ale i bariéry, se kterými se ženy a rodiny setkávají při naplňování svých potřeb, zájmů a povinností. Přinést poznatky nejen o možnostech nediskriminované zaměstnanosti, ale i o možnostech zvyšování životní úrovně žen a vyšší kvality jejich života. Fáze projektu Projekt procházel čtyřmi hlavními fázemi, které byly naplňovány konkrétními aktivitami. Fáze analýz V analytické fázi byly zpracovány rešerše zahraničních materiálů i domácích pramenů, sekundární analýzy již realizovaných výzkumů a dat, která mají k dispozici úřady práce, nadace a sdružení zabývající se touto problematikou i údajů z tématicky příbuzných výzkumů. Důležitou součástí této fáze byly diskuse se zástupkyněmi cílových skupin, s odboráři a zaměstnavateli, i monitoring toho, jak je princip rovnosti žen a mužů na pracovním trhu uplatňován zaměstnavateli a pověřenými orgány veřejné správy. Byla vypracována právní analýza a závěrečná studie s názvem Překážky a možnosti ve slaďování práce a rodiny. Výzkum věnoval pozornost cílovým skupinám, a to jak osobám přímo či nepřímo postiženým diskriminací, tak osobám a institucím odpovědným za rovnost příležitostí, či majícím možnost tento stav ovlivnit nebo měnit. Fáze hledání cest Na základě fakt z analýz, výzkumů a vlastních zkušeností byly formou diskuse hlavního garanta a koordinátorů s jednotlivými partnery projektu hledány konkrétní cesty řešení. Výsledkem bylo upřesnění formy a obsahu čtyř metodik a na základě definice problémů také jednotná struktura výstupů ve fázi koncepce. 6

7 Fáze koncepce V této fázi byly obsahově zpracované metodické materiály předávány k připomínkovému řízení a ověřovány v pilotním projektu. Výstupy, metodiky Základní výstupní materiály tvoří čtyři metodiky. Tyto metodiky se vzájemně odlišují prioritním profilováním cílových skupin i obsahovým zaměřením. Spojovacím prvkem všech je nabídka návrhů řešení jak sladit péči o rodinu, pracovní a osobní život a zvýšit úroveň společenského vědomí o rovnosti příležitostí mužů a žen. Metodika 1 Je určena především široké veřejnosti, pracovníkům veřejné správy a samosprávy, úřadům práce, sociálním partnerům (odborům), poskytovatelům vzdělávání (pedagogům) a médiím (novinářům, redaktorům). Jejím cílem je: přispět ke změně chápání rovnosti mezi pohlavími, které se projeví jak v rodinném, tak v pracovním prostředí a ve společenském klimatu pomáhat měnit zažité genderové stereotypy, tradiční vnímání muže a ženy, které mimo jiné přisuzuje mužům roli živitelů a ženám povinnost pečovat o domácnost nastartovat dlouhodobě systémové změny, týkající se modelů chování, společenských rolí a respektování tradic působit na změnu společenských postojů ve prospěch rovných příležitostí ve specifických národních podmínkách, zvyšovat tak možnosti žen podílet se na řízení společnosti a tím zpětně ovlivňovat jejich postavení ve všech sférách života. Metodika 2 Je zaměřena na znevýhodněné skupiny žen, které mají problémy s uplatněním na trhu práce - např. nemají motivaci; neumějí se prosadit; neuvědomují si, v čem spočívá jejich znevýhodnění; nevědí, co mohou pro sebe udělat; potřebují si ujasnit, jakou pomoc potřebují a kdo jim ji může poskytnout. Jejím cílem je: nabídnout orientačně motivační vzdělávací program, který by ženám usnadnil přístup k pracovní kariéře podporovat rovnost příležitostí na pracovním trhu posilováním sebevědomí a současně motivováním zaměstnavatelů vypracovat propojený systém diagnostiky, poradenství, vzdělávání, včetně jazykové gramotnosti a znalosti informačních technologií podpořit rovnost dovedností, integraci do společnosti zpracovat příklady dobré praxe pro zaměstnavatele, odbory, úřady práce i pro samotné ženy, aby se podpořila jejich aktivita ve vyhledávání informací. 7

8 Metodika 3 Je koncipována pro cílovou skupinu zaměstnavatelů a odborů. Jejím cílem je: prokázat, že protidiskriminační opatření ve firmách mohou pozitivně působit nejen na jejich image, ale i na snižování nákladů, zvyšování produktivity a vyšší efektivnost investic vzbudit zájem zaměstnavatelů o nové trendy v rovnosti pracovních příležitostí využít zkušenosti zahraničních partnerů jako důkazu, že flexibilní formy využívání potenciálu ženské pracovní síly jsou ekonomicky výhodné nabídnout manuál, který lze využít jako podklad pro vzdělávací kurs v oblasti právního vědomí a odstraňování stereotypů v otázkách zaměstnávání. Metodika 4 Je určena především fyzickým a právnickým osobám, které mají zájem vybudovat a realizovat poradenské centrum, úředníkům veřejné správy a samosprávy, osobám se zájmem o poskytování poradenství, ale i ženám a rodinám. Jejím cílem je: vytvořit systém poradenství a vzdělávání a základy sítě informačních poradenských center pro rovné příležitosti, která zvýší úroveň společenského vědomí o rovnosti a zároveň budou pomáhat jednotlivcům překonávat překážky nebo zlepšovat společenské postavení definovat služby, a to zejména ty, které jsou určeny rodinám s tzv. závislou osobou (děti, zdravotně postižení, senioři) vytipovat úkoly, pracovní postupy a komunikaci s klientem z hlediska poskytovatele služeb. Formy výstupů Konečné verze metodik jsou doplněny řadou příloh. Kompletní materiály jsou zpracovány v tištěné verzi. Jsou také k dispozici v elektronické podobě na 8

9 1. ÚVOD Česká republika na počátku 21. století bojuje s vysokou nezaměstnaností. Přitom obecným trendem, který naopak provází již několik našich generací, je vysoká míra ženské zaměstnanosti. Stále také platí, že téměř každá žena se v průběhu svého života zapojí do trhu práce. Přesto neustále přetrvávají patriarchální stereotypy v pohledu na ženskou práci a postavení ženy ve společnosti a rodině. Traduje se kupříkladu, že je to právě žena, kdo zodpovídá za chod domácnosti či za péči o děti. Tím, kdo v případě onemocnění některého člena rodiny, a to nejen dětí, zůstává doma, je obvykle žena. V tomto případě jde spíše o odraz společenského fenoménu, kdy ženy vydělávají v průměru o třetinu nižší mzdu než muži, a tím se zdánlivě menší měrou podílejí na rodinných příjmech (společnost doposud nezapočítává do HDP - hrubý domácí produkt - běžnou každodenní práci spojenou s chodem domácnosti). Stereotypní názory přitom neprosazují jen muži, ale i mnohé ženy. Důsledkem je, že se ženy setkávají s nepochopením ze strany zaměstnavatelů, kolegů i rodinných příslušníků a jsou jim vytvářeny nerovné podmínky, a to nejen finanční. Dochází k tomu, že na jedné straně neustále roste kvalifikace a vzdělanost žen, na straně druhé se však zvyšuje počet těch, které jsou postupně z trhu práce vytěsňovány Cíle Metodiky 4 Cílem Metodiky 4 je pomoci především ženám sladit jejich rodinný a pracovní život a zlepšit partnerské vztahy v rodině. Z mnoha výzkumů vyplývá, že ženy jsou flexibilnější přizpůsobovat se novým podmínkám než muži, jsou ochotny hledat si v nich nové příležitosti. Je však nutné je informovat o situaci, perspektivních možnostech uplatnění a povzbuzovat i jejich sebevědomí. Stále totiž ještě za sebe neumějí dostatečně bojovat a požadovat to, na co mají nárok. Stává se, že v určitých životních etapách, zejména pokud pečují o rodinu, bývají z pracovního procesu zcela vyřazeny. Postiženou ženu po ztrátě zaměstnání opustí elán, vytratí se smysl života, chybějí jí peníze, opouštějí ji mnohdy také známí a přátelé. Dostaví se pocit beznaděje, nicoty, často i prázdnoty. Jednou z nejhorších ztrát je pak víra v nalezení nového pracovního uplatnění a s ní spojená sebedůvěra. Tuto situaci nejhůř snášejí ženy s handicapem, kterým může být třeba jen jejich věk. Velmi tíživá je ztráta zaměstnání i pro ty ženy, které řadu let pracovaly v jednom podniku a najednou jsou z tohoto prostředí vytrženy. Většinou končí na podpoře, hrozí jim psychické poruchy i rodinné problémy. Navzdory všemu platí, že všichni lidé mají být schopni vést aktivní život, k čemuž však někteří potřebují určitou pomoc. Proto je posláním moderních služeb formou konzultací a spolupráce nabízet postiženým osobám, v našem případě především ženám, pomoc, aby si udržely nebo znovu nabyly své místo ve společnosti i v rodině, získaly nezávislost. 9

10 1.2. Poskytovatelé služeb a poradenství V naší zemi doposud neexistuje jednotná evidence poskytovatelů služeb a poradenské činnosti. Z tohoto důvodu se dá velice těžko definovat, zda se servis poskytuje na dostatečné úrovni. Typologie takzvaných veřejných služeb financovaných státem navíc nyní prochází vývojem. Existuje však celá řada dalších poskytovatelů informací a poradenství jde především o komerční subjekty, četné nadace i neziskové organizace, v neposlední řadě jsou to i stále více oblíbenější internetové e-poradny. K dispozici jsou i mnohé agentury nebo zařízení, které nabízejí, obvykle za úplatu, pomoc při hlídání dětí, práci v domácnosti (úklid, donáška) a podobně. Mezi dnes nejčastěji vyhledávané služby patří zdravotnický a pečovatelský servis. (Příloha 1, Výběr služeb a jejich rámcová typologie) Poradenská centra pro ženy Všeobecně se ukazuje nanejvýš nutné budovat speciální poradenská centra pro ženy. Jejich cílem bude mimo jiné poskytovat souhrnné informace a připravovat ženy, aby byly schopny pohotově reagovat na situaci na trhu práce a mohly současně plnit svoji roli v rodině a při rozvoji své osobnosti. (Příloha 2, Rámcové výsledky rekognoskace služeb a poradenství poskytovaných v krajských městech ČR) Zřizovatel poradenského centra pro ženy Zřizovatelem takového zařízení může být jakákoliv fyzická či právnická osoba, která má zájem a podmínky poskytovat poradenství v této oblasti. Rozsah činnosti každého zařízení bude vždy záviset na jeho možnostech i potřebách jeho klientů, respektive klientek. V tomto duchu se vytvářely i všechny poznatky a informace uvedené v této metodické příručce s tím, že by měly být co nejvíce použitelné v praxi Cílové skupiny poradenského centra pro ženy Na takto koncipovaných kontaktních místech by měly zájemkyně obdržet konkrétní informace, rady a adekvátní pomoc při řešení problému. Smyslem poradenského centra má být, aby se v něm ženy, které řeší problém, měly komu svěřit a spolu s pracovníky centra (popř. s dalšími odborníky nebo i s pracovníky jiných zařízení) se pokusily najít řešení. Poradenské centrum by mělo vedle praktických rad dodávat ženám bez práce i ztracené sebevědomí, informovat je o perspektivních možnostech uplatnění a celkově je povzbuzovat. (Příloha 3, Přehled cílových skupin možných klientů, respektive klientek poradenského centra pro ženy). 10

11 2. AKTIVITY A FORMY PRÁCE PORADENSKÉHO CENTRA PRO ŽENY Tento praktický manuál je určen zřizovatelům poradenského centra pro řešení ženské a rodinné problematiky. Přináší nástin jednotlivých úkonů, postupů a kroků, které musí zřizovatel absolvovat (nebo je alespoň dostatečně zvážit) a vybrat si z nich nejvhodnější možnost pro dané poradenské centrum - jedná se třeba o řešení technického či prostorového zázemí, personálního obsazení, propagaci či celkovou ekonomiku centra, o formy komunikace, poskytování rad či spolupráce s dalšími poradnami a institucemi v okolí Hlavní úkoly poradenského centra pro ženy Hlavními úkoly centra koncipovaného v duchu cílů projektu Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života partnerství v rodině v rámci 1. kola výzvy iniciativy společenství EQUAL jsou zejména: posilování sebevědomí žen hledání cest pro sladění zájmu rodiny a potřeb zaměstnání včetně pomoci rodině při zabezpečování péče o její členy i odstraňování příčin konfliktů a jiných nepříznivých podmínek zvýšení obecné informovanosti o postupech při dosahování rovnosti pohlaví. Na druhou stranu je na tomto místě potřeba říci, že servis centra má odpovídat jen jeho reálným možnostem, poptávce trhu a místním potřebám. Vždy je nutno mít na paměti, že příliš roztříštěné nebo nekompetentní služby nebudou klienti/klientky vnímat pozitivně. Nabídka centra by se tedy měla vždy budovat postupně od prvopočáteční, nicméně dobře koncipované a dle požadavků obyvatel nejbližšího okolí postavené služby, k dalším aktivitám. Zřizovatelé si proto musejí předem zmapovat situaci ve své lokalitě či regionu, aby jimi poskytovaný servis nedubloval, nýbrž efektivně doplňoval nabídku úřadů i dalších poradenských a obdobně zaměřených zařízení. Centrum může navíc podle možností, podmínek a potřeb (často zvláště finančního, personálního či prostorového charakteru) nabízet i doplňkový placený servis. (viz Příloha 5, Rámcový přehled nabídkového servisu poradenského centra) Atmosféra poradenského centra Atmosféra v poradenském centru (vně i uvnitř) by měla být co nejvíce neformální. Centrum by se nemělo (pokud to možnosti dovolí) nacházet přímo v objektu některého z úřadů, ale v jeho blízkosti. Důležité je i prostředí vstupních prostor i vlastního centra měly by budoucí zájemkyně přitahovat a oslovit je tak, aby ztratily ostych (zvláště důležité je to u těch žen, kterým se obvykle dotazování či vzdělávání zdá neosobní a jinak odstrašující). Poskytnutý servis a případně i výuka přitom musí být vždy kvalitní a aktuální. K základní strategii takto koncipovaného poradenského centra nutně patří zajištění přístupu pro všechny ženy. V praxi se jedná o skutečné uplatnění zásad a postupů rovných příležitostí, a to i pro ženy s nejvíce znevýhodněným zázemím. Všechny nabízené aktivity centra a přístupnost jeho prostor musejí být navrženy a rozvrženy tak, aby splňovaly široké potřeby žen. 11

12 2.3. Formy poradenství Konkrétní pomoc ženám může probíhat několika způsoby. Své opodstatnění má hlavně psychologické, právní a sociální poradenství, dále i rady pracovně profesního charakteru, v oblasti kvalifikace a plánování profesní dráhy, zprostředkování profesních kontaktů (ve spolupráci s úřady práce), individuální poradenství, rady odborníků aj. Poradenské centrum se může zaměřit i na skupinové poradenství, a to formou různých kurzů, seminářů či školení. Zvláště žádané jsou informace spojené s vhodnou komunikací s potenciálním i současným zaměstnavatelem, zjišťování silných a slabých stránek osobnosti, příprava na vstupní pohovor, dále například neverbální komunikace, pravidla profesionálního chování či jak správně napsat životopis a jiné). Ženy se mohou vzdělávat i ve využití nových informačních a komunikačních technologiích. (Příloha 6, Rámcová nabídka forem poradenství - výběr) Práce s klientem/klientkou Poskytování rad klientům/klientkám, může mít několik podob. K základním formám v poradenství patří: Rada poskytnutá písemně následně na základě neosobního vyžádání (fax, dopis, , vzkaz). Rada poskytnutá písemně následně na základě předchozího osobního pohovoru uskutečněného telefonicky. Rada poskytnutá písemně následně na základě předchozí osobní návštěvy centra. Osobní rada poskytnutá následně prostřednictvím telefonu (podej dotaz, ozveme se). Osobní rada poskytnutá bezprostředně telefonicky (horká linka). Osobní rada poskytnutá následně (po prvním kontaktu) v poradenském centru. Osobní rada poskytnutá obratem v poradenském centru. Základními typy v poskytování rad v námi navrhovaném poradenském centru jsou varianty F a G. Bezpodmínečně z toho vyplývá nutná potřeba více specialistů 1. Jejich přítomnost však vyžaduje ekonomické prostředky na úhradu jejich práce. Nabízí se i varianta C, která se jeví z pohledu nákladů nejúspornější. Zvláštní typy kontaktu s klientem/klientkou: vyžádání dodatečných informací výzva k osobnímu řešení návštěvou centra nebo specialisty. 1 rozumí se odborně a prakticky připravená osoba, která poskytuje poradenství ve specializované oblasti (právo, rodinné vztahy, sociální zabezpečení apod.). 12

13 2.5. Rozhodovací kriteria pro volbu poradenské formy Na kvalitu, cenu a způsob poskytovaných služeb má vliv několik faktorů. Mezi nejvýznamnější patří: Riziko chyb (výsledná kvalita je závislá na formě poskytované služby, každá forma však nese určité riziko pochybení při poskytování služeb. Jeho hodnocení zahrnuje chyby vznikající v důsledku ztráty a zkreslení informací při jejich předávání mezi účastníky poradenského procesu. Platí, že čím delší cesta informací od klienta/klientky a čím je jim vzdálenější specialista, k tím větší chybě bude docházet). Finanční náročnost (zahrnují technické prostředky a cenu za propojení, nájem prostor centra a mzdové náklady). Organizační náročnost (zahrnuje nároky na předávání informací, zajištění služeb pro obsluhu klientů/klientek, materiální zabezpečení centra a další drobné režijní náklady spojené s existencí centra). Personální náročnost (týká se kvalifikace pracovníků centra a potřeby využití specialistů). Skóre (součet výše uvedených hodnot). (Příloha 7, Rozhodovací tabulka pro zvážení formy v poskytovaní poradenství (ke zvážení reálných možností) Rozsah a forma poskytovaných rad Každý zřizovatel a následně provozovatel centra by si měl srovnáním dokázat vytvořit předpoklad výsledků poskytování služeb a jejich přínosů či s nimi spojených problémů (a podobně), a to jako: očekávané přínosy pro poskytovatele čas odpovědi po prvním kontaktu/potřeba dodatečných informací splnění očekávání klienta/klientky očekávané problémy z pohledu klienta/klientky. Očekávané problémy poskytovatele (okruh pravděpodobné potřeby ladění poradenského systému). Očekávané přínosy pro poskytovatele (přednosti zvolené formy oproti ostatním formám). Splnění očekávání pro klienta/klientku (potenciál možností centra z pohledu klienta/klientky). Očekávané problémy z pohledu klienta/klientky (okruh pravděpodobných připomínek klientů/klientek k poskytnutým službám). Čas odpovědi po prvním kontaktu (informace, zda klient/klientka dostane odpověď okamžitě nebo s odstupem). Potřeba dodatečných informací (informace, zda po klientovi/klientce budou dodatečně před odpovědí požadovány další doplňující informace nutné pro rozhodování specialisty). (Příloha 8, Praktická srovnávací tabulka ke zvážení očekávaných přínosů poskytovaných služeb). 13

14 2.7. Pohovor Základními aktéry navrhovaného poradenského centra jsou: Klientka - žadatelka obracející se s žádostí o radu řešení konkrétního problému. Poradce - zaměstnanec poradenského centra, který přichází do styku s klientkou. Je schopný přiřadit podle jejích požadavků specialistu a je zaškolený provést řízený rozhovor o jejích problémech podle osnovy vytvořené specialistou (úkolem je připravit informace pro následnou pomoc specialisty). V jednodušších případech může poskytnout radu, podat informace o možnostech centra, poskytnout základní orientaci v oblasti činnosti centra. Specialista - odborně a prakticky připravená osoba, která poskytuje poradenství ve specializované oblasti (právo, rodinné vztahy, sociální zabezpečení apod.). Poradce by měl vést pohovor /rozhovor/ citlivě, empaticky a pozorně naslouchat. Postupovat tak, aby klientovi/klientce umožnil pochopit podstatu jeho problému, možnosti řešení a jeho optimální volbu. Poradce musí důsledně opakovat, že řešení problému není jeho úkolem, nýbrž úkolem klienta/klientky. Role poradce spočívá v pomoci při hledání optimálního řešení a odpovědném rozhodování. K tomu je třeba podávat jednoznačné informace, kterým klient/klientka bezpečně rozumí a chápe jejich obsah. Veškeré aktivity, které poradenské středisko provádí ve prospěch klienta/klientky, se musejí dít s jeho/jejím vědomím a souhlasem. (Příloha 9, Druhy rozhovorů - výběr). Pohovor je pro většinu žen stresující situací. Měli bychom proto vytvořit uvolněnou atmosféru a zahájit rozhovor zcela neformálně. Je třeba vyloučit vše, co by nás mohlo rušit. (Příloha 10, Vedení pohovoru 10 praktických kroků). V průběhu rozhovoru budeme zapisovat jen objektivní údaje (přehled praxe, vzdělání atd.) Informace osobního charakteru je lépe si raději zapamatovat a poznamenat až po ukončení rozhovoru. Pohovor má být poradcem vždy předem připravený, a to na základě jeho strukturované osnovy, do které si zapisuje odpovědi klienta/klientky. (Příloha 11, Vzor možné strukturované osnovy). Neznamená to však, že se poradce musí striktně držet všech předepsaných bodů osnovy. Je na něm, aby odhadl rozsah potřebných informací k charakteristice klienta/ klientky pro definování a následné řešení problému. V praxi to znamená, že jinak obsáhlý bude pohovor v případě poskytnutí rámcové informace a jinak se bude odvíjet a koncipovat osnova a vlastní rozhovor v případě složitějšího odborného problému. Poradce může také případně odpovědi na některé body přesunout či je doplňovat na dalších domluvených schůzkách. Rozhovor slouží nejen k tomu, abychom si udělali obrázek o klientovi/klientce, ale také k tomu, aby se dotazovaná osoba dozvěděla vše potřebné o službách poradenského centra, popř. o dalších možnostech řešení problému. Rozhovor je dialog. Hlavní váhu bychom měli nechat na dotazovaném, který přichází do poradenského centra, otázkami ho budeme povzbuzovat k rozvíjení tématu. Nenápadně jej však budeme přidržovat u připravené osnovy, abychom se dozvěděli vše, co je třeba. 14

15 Dáváme raději tzv. otevřené volné otázky ( Jaký je váš názor na... ) než otázky, na které lze odpovídat jen ano ne. Vysokou hodnotu pro předvídání dalšího řešení mají tzv. situační otázky typu Jak byste se zachovala, kdyby.... Morální vlastnosti, motivace atd. se zjišťují nepřímými otázkami, které jsou zdánlivě zaměřeny k jinému účelu, než je účel skutečný. Dotaz: Co považujete za svůj největší dosavadní úspěch se ani tak netýká životní úspěšnosti dané osoby, ale spíše orientace jejích potřeb. Závěr rozhovoru musí vždy obsahovat konkrétní návrhy - opatření Evidence klientů/klientek Údaje o klientovi/klientce, které pracovník získá během pohovoru, zanese ihned po jeho/jejím odchodu do centrální evidence, nejlépe v počítači. Evidence by měla obsahovat potřebné informace o všech uskutečněných pohovorech, identifikaci klienta/klientky podle několika údajů nejlépe z osobní dokumentace (stanovuje si zadavatel) a historii jeho návštěv v poradenském centru (viz Příloha 12 - Vzorová počítačová evidence). 2 S obsluhou evidence musí být kompetentní pracovníci seznámeni formou školení. Evidence nesmí být v žádném případě volně přístupná, vstupovat do ní mohou jen pověřené osoby na základě přiděleného hesla (nejlépe s individuálním heslem) Vyhledávání informací formy a možnosti Vymezování oblastí, ve kterých je potřeba informace vyhledávat, by mělo být totožné s těmi oblastmi, ve kterých je poskytováno poradenství, popř. jiné služby poradenského centra. V každém poradenském centru by měla být i odborná literatura, kterou bude využívat především personál centra (slovníky, seznamy, naučná literatura apod.). Zřizovatel může případně zavést i knihovnu titulů, které budou pro klienty/klientky centra k zapůjčení nebo k volnému odběru (v případě větších zásob). V centru by neměly chybět ani vývěsky, brožury, letáky a další propagační a informační materiály o centru i partnerských organizacích a institucích Odborná literatura/časopisy Výběr knih, popř. brožur pro centrum je zcela na zřizovateli a jeho personálu. Nutná je minimálně příruční knihovna s možností pravidelného doplňování/aktualizování literatury. Je možno využít (a klienty/klientky centra o této možnosti informovat) i nabídky literatury v místní knihovně (pokud je zde k dispozici potřebná odborná literatura). Jen pro orientaci nabízíme výběr titulů vhodný k činnosti centra pro ženy: Kouzlo osobnosti, E. a D. Paisnerovi Co se o ženách říká a jaká je pravda, E. Singerová 2 Možnost získání vlastního počítačového systému dle zájmu zřizovatele (na požádání, více informací 15

16 Problémy, kterým čelí ženy, P. Hudsonová Umění telefonovat, L. Maitland JAK ÚSPĚŠNĚ VYSTUPOVAT, S. Mandel Dokonalá služba zákazníkům, R. B. Martin V edici Na pomoc ženám, kterou vydává Český svaz žen, vyšla v roce 2003 i publikace Jak získat jistotu a sebedůvěru ve společnosti. Tvůrci tohoto dokumentu vytvořili pro potřeby poradenského centra i několik ukázek a praktických materiálů, jakými jsou například: 40 nejčastěji kladených otázek při přijímacím pohovoru (viz Příloha 13) První dojem je důležitý (viz Příloha 14) Internet V dnešní době si už ani nedokážeme představit práci poradenského centra bez využití tohoto moderního komunikačního prostředku. V internetové síti naleznete webové stránky orgánů státní správy (zejména jednotlivých ministerstev) a samosprávy, popř. stránky specializovaných nevládních organizací aj. Většina uvedených subjektů má na svých stránkách zpracovány návody typu Potřebuji vědět, Jak řešit, Informace pro občany, Co dělat, když Vhodné informace nabízejí i různé informační či vyhledávací servery (www.idnes.cz, viz další adresy i na Využít se dá i dalších možností. Existují různé speciální počítačové programy - např. program ASPI (automatizovaný systém právních informací),obsahující zejména předpisy v platném znění včetně komentářů a judikatury Dotaz (osobní, telefonický, písemný, ový) Jde o formu konzultace s pracovníky státní správy, samosprávy či dalších zařízení a organizací ke specifickému problému. Zde je důležitá průběžně aktualizovaná databáze adres a kontaktů, která by měla být součástí centrální evidence poradenského centra (viz Příloha 12). 16

17 3. ZŘÍZENÍ PORADENSKÉHO CENTRA Každý budoucí zřizovatel poradenského centra nebo obdobného zařízení by měl nejprve zvážit všechny aspekty spojené s budováním a provozem takového zařízení Právní forma poradenského centra Základním předpokladem pro určení postupu při zřizování poradenského centra je stanovení typu zřizované organizace. Volba konkrétního formy je odvislá především od účelu, záměru a potřeb zřizovatelského subjektu. V praxi se bude jednat nejčastěji o : Občanské sdružení (viz Příloha 15) Obecně prospěšnou společnost (viz Příloha 16) Příspěvkovou organizaci (viz Příloha 17) Není ani vyloučena možnost založení sdružení právnických osob, což je spíše možnost daná budoucím vývojem ve společnosti a hlavně např. potřebami konkrétních subjektů v regionu Zajištění prostor a potřebných inženýrských sítí Velikost prostor, ve kterých bude probíhat vlastní činnost poradenského centra, závisí hlavně na finančních možnostech zřizovatele i na rozsahu a formě zvažovaných služeb. Každý zřizovatel poradenského centra musí najít vhodné místo pro jeho sídlo. V ideálním případě by mělo být na frekventovaném místě, nejlépe v blízkosti některého z úřadů (např. úřadu práce, místního úřadu aj.). Na druhé straně se však doporučuje vzhledem k neformální potřebě komunikace s klientem/klientkou poradenského centra 3 volit prostory, které nebudou bezprostředně v objektu některého z úřadů. Prostory určené pro poradenské centrum musejí splňovat i několik důležitých požadavků, mezi které patří například: snadná dostupnost a přístup (včetně bezbariérového) viditelná upoutávka na existenci poradenského centra (poutač/štít apod. u vchodu včetně informace o úředních hodinách, telefonním spojení, ové adrese), případně i přiměřený orientační systém v rámci objektu (směrové tabule apod.) požadované inženýrské a další sítě (elektrické vedení, voda, telefonní spojení, internetové připojení) prostorové vybavení poradny (rozsah místnosti, popř. více místností aj.) technické vybavení poradny (počítače, telefony, kopírovací stroje, tiskárny aj.) 3 žadatelka obracející se s žádostí o radu řešení konkrétního problému 17

18 Pokud se poradenské centrum koncipuje jako kontaktní místo s možností osobní návštěvy klienta/klientky, je ideální volit v daném objektu prostory snadno dostupné, nejlépe místo hned u vchodu do objektu, popř. přímo se vstupem z ulice. Má-li centrum fungovat více na bázi telefonického či ového kontaktu, bezprostřední dostupnost prostor vlastního centra již není nijak rozhodující. Pro základní činnost centra koncipovanou v minimální formě tj. jen jako kontaktní místo - postačí místnost od cca 18 m². V prostoru je nutno umístit minimálně pracovní místo pro zaměstnance centra (psací stůl s počítačem a tiskárnou, dále telefon a fax). V místnosti by měl být dále prostor pro klienta (minimálně židle). V centru by ani v případě minimálního provozu neměl chybět kopírovací stroj, skříně, popř. regály pro ukládání evidence a dokumentace včetně příruční knihovny. Má-li zřizovatel možnost využívat další místnosti (prostor), je vhodné volit formu oddělení kontaktního místa určeného pro styk s klienty/klientkami s další popřípadě dalšími místnostmi, které budou sloužit jako zázemí pro práci odborníků, dobrovolníků nebo konzultantů. Dále je možné některou z větších místností (o ploše cca 30 m² pro cca osob) koncipovat jako zasedací místnost či učebnu pro pořádání kurzů, besed, seminářů a podobně Vymezení úředních hodin Vymezení úředních hodin a zajištění šíření informací závisí na: Typu poskytovaného poradenství, příp. služeb. Vymezení skupiny příjemců poradenství (klientů/klientek) 4 úřední doba musí odpovídat jejich potřebám. Na personálním obsazení poradenského centra zda bude obsazeno jedním či více pracovníky, popř. zda se bude jednat o částečné či plné úvazky. Nutno zvážit i skutečnost, zda úřední hodiny budou vymezeny ve všech pracovních dnech v týdnu nebo zda budou některé dny vymezeny pro jinou činnost (např. administrativní práce, účast na školeních, asistence klientům/klientkám při jednání na úřadech atd.). Je též potřeba zohlednit i další možné faktory, jakými jsou například úřední hodiny nedaleké instituce (městský úřad, úřad práce apod.), dále pak i na dopravní obslužnost (přizpůsobení úředních hodin centra předpokládané cílové skupině, tj. např. ženy dojíždějící do zaměstnání a podobně do místa, kde funguje i poradenské centrum, je nejspíše navštíví bezprostředně po skončení pracovní doby, nikoliv až ve večerních hodinách). 4 např. pracovně právní poradenství pro zaměstnané klienty/klientky je vhodnější přesunout do odpoledních či pozdně odpoledních hodin. 18

19 3.4. Ekonomika provozu poradenského centra Každý budoucí zřizovatel i provozovatel poradenského centra či obdobného zařízení by se měl dostatečně předem zamyslet nad celkovou ekonomikou centra. Vedle počátečních nákladů na jeho zřízení je nutno počítat s provozními poplatky, s financemi na jeho zviditelňování i na další případné rozšiřování, zapomenout by neměl ani na vždy potřebné vyhodnocování činnosti centra, tj. na kontrolu (audit) a podobně. Získávání financí není nijak snadná záležitost. V řadě případů znamená dlouholetou nepřetržitou soustavnou práci, která nemusí být druhými vždy patřičně ohodnocena (finančně, morálně, slovní podporou), leckdy znamená četné administrativní úkony spojené s vytvářením stále nových projektů na vypisované granty a dotace. V praxi platí, že běžně dostupnými a používanými finančními zdroji jsou: Podpora ze strany místní správy (místní úřad se může na provozu centra spolupodílet nebo mu může poskytovat dotace). Granty a projekty (řada organizací, ale i státní správa či zahraniční instituce a organizace vypisují četné grantové programy. Nutné je vytvořit a do požadovaného termínu se všemi potřebnými dokumenty předložit projekt, který bude odpovídat podmínkách zadavatele. Nutno mít na paměti, že ačkoliv je k dispozici řada grantů, může trvat i delší dobu, než se některý projekt získá či se bude skutečně realizovat. V tomto ohledu se doporučuje reagovat na více grantových nabídek a vytvořit i více projektů s tím, že návratnost v podobě schváleného projektu může být i v tomto případě nulová. Při přijetí projektu je pak naopak nutno počítat se zvýšenou administrativou a účetnictvím). Sponzoring (vítanou formou financování či dofinancování aktivit poradenského centra jsou finanční dary, ale i např. dary ve formě služeb, kdy např. tiskárna zdarma vytiskne propagační letáky, rozhlasová stanice bude centrum propagovat ve svém vysílání, směnné či výměnné činnosti aj.) Platba za doplňkové služby (zřizovatel si může stanovit ceník za poskytované služby dle vlastního uvážení a reálných možností. Tento způsob se však nedoporučuje zavádět za poskytování základního informačního nebo poradenského servisu, ale až např. jako úhrada za absolvování kurzu či za běžné technické úkony spojené s určitými náklady kopírování apod.) Rozpočet a kalkulace provozu centra Zřizovatel poradenského centra by měl zvážit všechny ekonomické ukazatele spojené s jeho vytvořením i provozem. V základním rozpočtu by se mělo objevit i nutné krytí nákladů pro fungování centra na minimálně jedno až dvouleté období s vědomím, že v této době může být příjmová stránka dlouhodobě na nulové úrovni. Rámcový rozpočet (kalkulace) pro vytvoření základní představy nutných potřeb a nákladů spojených s vybudováním poradenského centra je uvedena v Příloze

20 Audit Účel auditu v širším slova smyslu je posoudit, zda činnost centra odpovídá ustanovením po stránce plnění registračních povinností, administrativních povinností, účetní a daňové evidence ve směru k dodržování obecně platné legislativy a zda jsou vytvořeny a dodržovány vnitropodnikové směrnice, jednání orgánů je v souladu s přijatými usneseními a zda je funkční vnitřní kontrolní systém. Rozsah ověřování lze omezit pouze na vybrané skutečnosti, které je třeba prokázat partnerským institucím. Se zadáním rozsahu je nutné kalkulovat s cenou za audit. Minimální rozsah prověření je kontrola dodržování platné účetní a daňové evidence Provádění celkového auditu Předmět auditu je třeba definovat před uvedením centra do činnosti. Konkretizace požadavků musí být součástí závěrečné etapy zřizování centra. Již při stanovení úkolů centra a jejich rozdělení na zaměstnance je třeba pamatovat na možnost kontroly a na maximální zamezení existence podmínek umožňujících zneužití postavení pro osobní prospěch kterékoliv osoby. Zaměstnancům centra je vhodné dát zodpovědnost za plnění rozpočtu. Předpokladem je soustavná kontrola doporučuje se uzavřít vždy hmotnou odpovědnost za svěřený majetek s vedoucím centra a s druhým zaměstnancem (asistentem) za pokladní hotovost. Pokladnu a vedení zápisů o pokladních příjmech a vydáních by bylo vhodné svěřit asistentovi s tím, že souhlas s každým vydáním vyjadřuje jako schvalující osoba vedoucí centra. Povinností vedoucího by dále měla být kontrola zápisů a průběžná inventarizace pokladny. V případě, že centrum bude mít samostatný bankovní účet, bylo by vhodné, aby podpisový vzor k účtu měl vedoucí centra a současně jmenovaný zástupce zřizovatele centra. Další (jiný) zástupce zřizovatele by měl provádět následnou kontrolu. Bude-li se provádět vnitřní audit, je třeba, aby odpovědná osoba za jeho provedení (popřípadě vedoucí skupiny audit provádějící) nebyl jednou z výše uvedených osob. Složení kontrolní skupiny by mělo být minimálně dvoučlenné s tím, že bude zajišťovat kontrolu po stránce věcné, formální a funkční. První audit centra by se měl provést již 1 2 měsíce po zahájení jeho provozu. V případě, že nebudou zjištěny závady, se mohou intervaly postupně prodlužovat (minimálně je však nutno provádět kontrolu dvakrát ročně). Audit neprovádí obvykle zaměstnanci centra, ale přizvaní odborníci, nejlépe ze specializované firmy. Výstupem každé kontroly má být zpráva o ověření požadovaných informací v rozsahu stanoveném smlouvou, popřípadě zpráva o ověření dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů ( 2, odstavec 1 zákona 254/2000 Sb. o auditorech v platném znění). Je však možno postupovat i tak, že audit budou provádět osoby mimo okruh auditorů podle výše uvedeného zákona (např. provádět nezávislé audity jakosti podle norem ISO, audity podle vlastní metodiky s využitím specialistů partnerských institucí). Otázky související s auditem - pro vytvoření základní představy (např., pro koho je audit určen, co bude předmětem kontroly apod.) jsou uvedeny v Příloze 19. O závěrech auditu by měla vzniknout zpráva v písemné normalizované podobě, nejlépe ve dvou částech. Cílem první části (veřejné) je poskytnout průhledné výsledky, které mohou být zárukou řádného využití prostředků od donátorů. Cílem druhé části (neveřejné) je reagovat na drobné nedostatky a průběžně zlepšovat funkčnost centra. Části tedy budou obsahovat: 20

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel Projekt: Projektový tým: WD-50-07-1 Procesy řízení regionálního

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více