Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043"

Transkript

1 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043

2 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá ze čtyř částí. Dalšími metodikami jsou: Metodika 1: Obecná problematika vzdělávání s gender prvky Metodika 2: modulární vzdělávací program pro ženy Chci mohu umím Metodika 3: Informace pro zaměstnavatele, odbory i zaměstnance Každá metodika obsahuje Slovníček pojmů a přílohy. Více informací - Autorský tým: Odpovědný řešitel - Český svaz žen, Mgr. Pavla Schwingerová, PhDr. Zdeňka Hajná, CSc., Athena, o.p.s.., Ing. Jarmila Kolatová Český Helsinský výbor, JUDr. Jaroslava Štamberková Český svaz žen, Mgr. Pavla Schwingerová, PhDr. Zdeňka Hajná, CSc. DEMA, a s., PhDr. Bohumíra Jozífková, KD SOFTWARE, spol. s r. o., Ing. Milan Kýr MC Vsetín, Stanislav Kocourek Most k životu, o. p.s., PhDr. Jovana Lelková NARP, Ing. Lubomír Buňka Úřad práce Frýdek Místek, Mgr. Jarmila Chromcová VUSTE ENVIS, s. r. o., Kateřina Hrdá

3 PŘEDMLUVA ÚVOD Cíle Metodiky Poskytovatelé služeb a poradenství Poradenská centra pro ženy Zřizovatel poradenského centra pro ženy Cílové skupiny poradenského centra pro ženy AKTIVITY A FORMY PRÁCE PORADENSKÉHO CENTRA PRO ŽENY Hlavní úkoly poradenského centra pro ženy Atmosféra poradenského centra Formy poradenství Práce s klientem/klientkou Rozhodovací kriteria pro volbu poradenské formy Rozsah a forma poskytovaných rad Pohovor Evidence klientů/klientek Vyhledávání informací formy a možnosti Odborná literatura/časopisy Internet Dotaz (osobní, telefonický, písemný, ový) ZŘÍZENÍ PORADENSKÉHO CENTRA Právní forma poradenského centra Zajištění prostor a potřebných inženýrských sítí Vymezení úředních hodin Ekonomika provozu poradenského centra Rozpočet a kalkulace provozu centra Audit Provádění celkového auditu Kontrola způsobu poskytování služeb klientům Personální zabezpečení poradenského centra Práce s konzultanty a dobrovolníky Způsoby vzájemné spolupráce s organizacemi a institucemi (nástin) Definování typu spolupracujících subjektů Zviditelnění poradenského centra a jeho služeb Informace o poskytovaných službách NÁVRHY OPATŘENÍ A UPLATNĚNÍ VÝSLEDKŮ ČINNOSTI PORADENSKÉHO CENTRA Návrhy na opatření Síť poradenských center

4 SEZNAM PŘÍLOH...27 PŘÍLOHA 1 - VÝBĚR SLUŽEB A JEJICH RÁMCOVÁ TYPOLOGIE...29 A) Situace na trhu práce v ČR (k polovině roku 2004)...29 B) Trendy v poskytování služeb a poradenské činnosti...30 C) Hodnocení kvality sociálních služeb...32 D) Transformace sociálních služeb...33 E) Typy sociálních služeb (výběr)...34 F) Další služby...36 G) Typy služeb pro rodiny (výběr)...37 H) Poskytovatelé služeb a poradenské činnosti...38 I) Ověření služeb a poradenství v praxi...39 J) Závěrem...40 PŘÍLOHA 2 - RÁMCOVÉ VÝSLEDKY REKOGNOSKACE SLUŽEB A PORADENSTVÍ POSKYTOVANÝCH V KRAJSKÝCH MĚSTECH ČR (STAV V ROCE 2004)...41 PŘÍLOHA 3 - VÝBĚR CÍLOVÝCH SKUPIN MOŽNÝCH KLIENTEK PORADENSKÉHO CENTRA PRO ŽENY...44 PŘÍLOHA 4 - ZÁKLADNÍ INFORMACE O BUDOVÁNÍ A ZAHÁJENÍ ČINNOSTI PILOTNÍHO PORADENSKÉHO CENTRA V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ...46 PŘÍLOHA 5 - RÁMCOVÝ PŘEHLED NABÍDKOVÉHO SERVISU PORADENSKÉHO CENTRA PRO ŽENY...49 A) Koncepce nabízených služeb poradenského centra...49 B) Doplňkové služby...52 C) Ceník poskytovaných služeb...53 PŘÍLOHA 6 - RÁMCOVÁ NABÍDKA FOREM PORADENSTVÍ (VÝBĚR)...54 PŘÍLOHA 7 - ROZHODOVACÍ TABULKA PRO ZVÁŽENÍ FORMY V POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ A REÁLNÝCH MOŽNOSTÍ AKTIVIT CENTRA...55 PŘÍLOHA 8 - PRAKTICKÁ SROVNÁVACÍ TABULKA KE ZVÁŽENÍ OČEKÁVANÝCH PŘÍNOSŮ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB PORADENSKÉHO CENTRA...57 PŘÍLOHA 9 - DRUHY ROZHOVORŮ (VÝBĚR):...59 PŘÍLOHA 10 - VEDENÍ POHOVORU - 10 PRAKTICKÝCH KROKŮ POSTUPU VEDENÍ POHOVORU V PORADENSKÉM CENTRU...60 PŘÍLOHA 11 - VZOR MOŽNÉ STRUKTUROVANÉ OSNOVY VEDENÍ VSTUPNÍHO POHOVORU...62 PŘÍLOHA 12 - VZOR K POČÍTAČOVÉMU SYSTÉMU PORADENSKÉHO CENTRA...63 PŘÍLOHA NEJČASTĚJI KLADENÝCH OTÁZEK PŘI PŘIJÍMACÍM POHOVORU...72 PŘÍLOHA 14 - PRVNÍ DOJEM JE DŮLEŽITÝ...75 PŘÍLOHA 15 - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ...76 PŘÍLOHA 16 - OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST...77 PŘÍLOHA 17 - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

5 PŘÍLOHA 18 - RÁMCOVÝ ROZPOČET (KALKULACE) PRO VYTVOŘENÍ ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVY NUTNÝCH POTŘEB A NÁKLADŮ SPOJENÝCH S VYBUDOVÁNÍM A PROVOZEM PORADENSKÉHO CENTRA PŘÍLOHA 19 - OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ S AUDITEM PŘÍLOHA 20 - PRAKTICKÝ PŘÍKLAD PROVÁDĚNÍ AUDITU ČINNOSTI PORADENSKÉHO CENTRA PŘÍLOHA 21 - MĚŘENÍ ÚČINNOSTI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU PŘÍLOHA 22 SLOVNÍČEK POJMŮ PŘÍLOHA 23 ODKAZY

6 PŘEDMLUVA Iniciativa EQUAL Česká republika se v červnu 2001 jako první z kandidátských zemí, žádajících o vstup do Evropské unie, připojila k evropské iniciativě EQUAL, zaměřené na potírání diskriminace a nerovností na trhu práce. O účast v programu se ucházelo 76 návrhů projektů. Pro dlouhodobé pokračování bylo vybráno deset nejlepších, tématicky pokrývajících šest priorit. Jeden z projektů, kterým byla dána zelená a který je tématicky zaměřen na rodinný a pracovní život a reintegraci mužů a žen do trhu práce prostřednictvím vývoje flexibilnějších a účinnějších forem její organizace a podpůrných služeb, je veden pod názvem Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života - partnerství v rodině. Projektu se účastnilo 27 rozvojových partnerů. Garantem a hlavním koordinátorem rozvojového partnerství, včetně nadnárodní spolupráce se dvěmi zeměmi EU, je Český svaz žen. Cíl projektu Obecným cílem bylo přispět k posílení postavení žen v rodinách a na trhu práce, ke slaďování jejich pracovního a rodinného poslání a také k rozvoji poradenství, vzdělávání a služeb pro rodinu. Upozornit na aspekty, které podmiňují nerovnost šancí na pracovním trhu, definovat pozitivní prvky, ale i bariéry, se kterými se ženy a rodiny setkávají při naplňování svých potřeb, zájmů a povinností. Přinést poznatky nejen o možnostech nediskriminované zaměstnanosti, ale i o možnostech zvyšování životní úrovně žen a vyšší kvality jejich života. Fáze projektu Projekt procházel čtyřmi hlavními fázemi, které byly naplňovány konkrétními aktivitami. Fáze analýz V analytické fázi byly zpracovány rešerše zahraničních materiálů i domácích pramenů, sekundární analýzy již realizovaných výzkumů a dat, která mají k dispozici úřady práce, nadace a sdružení zabývající se touto problematikou i údajů z tématicky příbuzných výzkumů. Důležitou součástí této fáze byly diskuse se zástupkyněmi cílových skupin, s odboráři a zaměstnavateli, i monitoring toho, jak je princip rovnosti žen a mužů na pracovním trhu uplatňován zaměstnavateli a pověřenými orgány veřejné správy. Byla vypracována právní analýza a závěrečná studie s názvem Překážky a možnosti ve slaďování práce a rodiny. Výzkum věnoval pozornost cílovým skupinám, a to jak osobám přímo či nepřímo postiženým diskriminací, tak osobám a institucím odpovědným za rovnost příležitostí, či majícím možnost tento stav ovlivnit nebo měnit. Fáze hledání cest Na základě fakt z analýz, výzkumů a vlastních zkušeností byly formou diskuse hlavního garanta a koordinátorů s jednotlivými partnery projektu hledány konkrétní cesty řešení. Výsledkem bylo upřesnění formy a obsahu čtyř metodik a na základě definice problémů také jednotná struktura výstupů ve fázi koncepce. 6

7 Fáze koncepce V této fázi byly obsahově zpracované metodické materiály předávány k připomínkovému řízení a ověřovány v pilotním projektu. Výstupy, metodiky Základní výstupní materiály tvoří čtyři metodiky. Tyto metodiky se vzájemně odlišují prioritním profilováním cílových skupin i obsahovým zaměřením. Spojovacím prvkem všech je nabídka návrhů řešení jak sladit péči o rodinu, pracovní a osobní život a zvýšit úroveň společenského vědomí o rovnosti příležitostí mužů a žen. Metodika 1 Je určena především široké veřejnosti, pracovníkům veřejné správy a samosprávy, úřadům práce, sociálním partnerům (odborům), poskytovatelům vzdělávání (pedagogům) a médiím (novinářům, redaktorům). Jejím cílem je: přispět ke změně chápání rovnosti mezi pohlavími, které se projeví jak v rodinném, tak v pracovním prostředí a ve společenském klimatu pomáhat měnit zažité genderové stereotypy, tradiční vnímání muže a ženy, které mimo jiné přisuzuje mužům roli živitelů a ženám povinnost pečovat o domácnost nastartovat dlouhodobě systémové změny, týkající se modelů chování, společenských rolí a respektování tradic působit na změnu společenských postojů ve prospěch rovných příležitostí ve specifických národních podmínkách, zvyšovat tak možnosti žen podílet se na řízení společnosti a tím zpětně ovlivňovat jejich postavení ve všech sférách života. Metodika 2 Je zaměřena na znevýhodněné skupiny žen, které mají problémy s uplatněním na trhu práce - např. nemají motivaci; neumějí se prosadit; neuvědomují si, v čem spočívá jejich znevýhodnění; nevědí, co mohou pro sebe udělat; potřebují si ujasnit, jakou pomoc potřebují a kdo jim ji může poskytnout. Jejím cílem je: nabídnout orientačně motivační vzdělávací program, který by ženám usnadnil přístup k pracovní kariéře podporovat rovnost příležitostí na pracovním trhu posilováním sebevědomí a současně motivováním zaměstnavatelů vypracovat propojený systém diagnostiky, poradenství, vzdělávání, včetně jazykové gramotnosti a znalosti informačních technologií podpořit rovnost dovedností, integraci do společnosti zpracovat příklady dobré praxe pro zaměstnavatele, odbory, úřady práce i pro samotné ženy, aby se podpořila jejich aktivita ve vyhledávání informací. 7

8 Metodika 3 Je koncipována pro cílovou skupinu zaměstnavatelů a odborů. Jejím cílem je: prokázat, že protidiskriminační opatření ve firmách mohou pozitivně působit nejen na jejich image, ale i na snižování nákladů, zvyšování produktivity a vyšší efektivnost investic vzbudit zájem zaměstnavatelů o nové trendy v rovnosti pracovních příležitostí využít zkušenosti zahraničních partnerů jako důkazu, že flexibilní formy využívání potenciálu ženské pracovní síly jsou ekonomicky výhodné nabídnout manuál, který lze využít jako podklad pro vzdělávací kurs v oblasti právního vědomí a odstraňování stereotypů v otázkách zaměstnávání. Metodika 4 Je určena především fyzickým a právnickým osobám, které mají zájem vybudovat a realizovat poradenské centrum, úředníkům veřejné správy a samosprávy, osobám se zájmem o poskytování poradenství, ale i ženám a rodinám. Jejím cílem je: vytvořit systém poradenství a vzdělávání a základy sítě informačních poradenských center pro rovné příležitosti, která zvýší úroveň společenského vědomí o rovnosti a zároveň budou pomáhat jednotlivcům překonávat překážky nebo zlepšovat společenské postavení definovat služby, a to zejména ty, které jsou určeny rodinám s tzv. závislou osobou (děti, zdravotně postižení, senioři) vytipovat úkoly, pracovní postupy a komunikaci s klientem z hlediska poskytovatele služeb. Formy výstupů Konečné verze metodik jsou doplněny řadou příloh. Kompletní materiály jsou zpracovány v tištěné verzi. Jsou také k dispozici v elektronické podobě na 8

9 1. ÚVOD Česká republika na počátku 21. století bojuje s vysokou nezaměstnaností. Přitom obecným trendem, který naopak provází již několik našich generací, je vysoká míra ženské zaměstnanosti. Stále také platí, že téměř každá žena se v průběhu svého života zapojí do trhu práce. Přesto neustále přetrvávají patriarchální stereotypy v pohledu na ženskou práci a postavení ženy ve společnosti a rodině. Traduje se kupříkladu, že je to právě žena, kdo zodpovídá za chod domácnosti či za péči o děti. Tím, kdo v případě onemocnění některého člena rodiny, a to nejen dětí, zůstává doma, je obvykle žena. V tomto případě jde spíše o odraz společenského fenoménu, kdy ženy vydělávají v průměru o třetinu nižší mzdu než muži, a tím se zdánlivě menší měrou podílejí na rodinných příjmech (společnost doposud nezapočítává do HDP - hrubý domácí produkt - běžnou každodenní práci spojenou s chodem domácnosti). Stereotypní názory přitom neprosazují jen muži, ale i mnohé ženy. Důsledkem je, že se ženy setkávají s nepochopením ze strany zaměstnavatelů, kolegů i rodinných příslušníků a jsou jim vytvářeny nerovné podmínky, a to nejen finanční. Dochází k tomu, že na jedné straně neustále roste kvalifikace a vzdělanost žen, na straně druhé se však zvyšuje počet těch, které jsou postupně z trhu práce vytěsňovány Cíle Metodiky 4 Cílem Metodiky 4 je pomoci především ženám sladit jejich rodinný a pracovní život a zlepšit partnerské vztahy v rodině. Z mnoha výzkumů vyplývá, že ženy jsou flexibilnější přizpůsobovat se novým podmínkám než muži, jsou ochotny hledat si v nich nové příležitosti. Je však nutné je informovat o situaci, perspektivních možnostech uplatnění a povzbuzovat i jejich sebevědomí. Stále totiž ještě za sebe neumějí dostatečně bojovat a požadovat to, na co mají nárok. Stává se, že v určitých životních etapách, zejména pokud pečují o rodinu, bývají z pracovního procesu zcela vyřazeny. Postiženou ženu po ztrátě zaměstnání opustí elán, vytratí se smysl života, chybějí jí peníze, opouštějí ji mnohdy také známí a přátelé. Dostaví se pocit beznaděje, nicoty, často i prázdnoty. Jednou z nejhorších ztrát je pak víra v nalezení nového pracovního uplatnění a s ní spojená sebedůvěra. Tuto situaci nejhůř snášejí ženy s handicapem, kterým může být třeba jen jejich věk. Velmi tíživá je ztráta zaměstnání i pro ty ženy, které řadu let pracovaly v jednom podniku a najednou jsou z tohoto prostředí vytrženy. Většinou končí na podpoře, hrozí jim psychické poruchy i rodinné problémy. Navzdory všemu platí, že všichni lidé mají být schopni vést aktivní život, k čemuž však někteří potřebují určitou pomoc. Proto je posláním moderních služeb formou konzultací a spolupráce nabízet postiženým osobám, v našem případě především ženám, pomoc, aby si udržely nebo znovu nabyly své místo ve společnosti i v rodině, získaly nezávislost. 9

10 1.2. Poskytovatelé služeb a poradenství V naší zemi doposud neexistuje jednotná evidence poskytovatelů služeb a poradenské činnosti. Z tohoto důvodu se dá velice těžko definovat, zda se servis poskytuje na dostatečné úrovni. Typologie takzvaných veřejných služeb financovaných státem navíc nyní prochází vývojem. Existuje však celá řada dalších poskytovatelů informací a poradenství jde především o komerční subjekty, četné nadace i neziskové organizace, v neposlední řadě jsou to i stále více oblíbenější internetové e-poradny. K dispozici jsou i mnohé agentury nebo zařízení, které nabízejí, obvykle za úplatu, pomoc při hlídání dětí, práci v domácnosti (úklid, donáška) a podobně. Mezi dnes nejčastěji vyhledávané služby patří zdravotnický a pečovatelský servis. (Příloha 1, Výběr služeb a jejich rámcová typologie) Poradenská centra pro ženy Všeobecně se ukazuje nanejvýš nutné budovat speciální poradenská centra pro ženy. Jejich cílem bude mimo jiné poskytovat souhrnné informace a připravovat ženy, aby byly schopny pohotově reagovat na situaci na trhu práce a mohly současně plnit svoji roli v rodině a při rozvoji své osobnosti. (Příloha 2, Rámcové výsledky rekognoskace služeb a poradenství poskytovaných v krajských městech ČR) Zřizovatel poradenského centra pro ženy Zřizovatelem takového zařízení může být jakákoliv fyzická či právnická osoba, která má zájem a podmínky poskytovat poradenství v této oblasti. Rozsah činnosti každého zařízení bude vždy záviset na jeho možnostech i potřebách jeho klientů, respektive klientek. V tomto duchu se vytvářely i všechny poznatky a informace uvedené v této metodické příručce s tím, že by měly být co nejvíce použitelné v praxi Cílové skupiny poradenského centra pro ženy Na takto koncipovaných kontaktních místech by měly zájemkyně obdržet konkrétní informace, rady a adekvátní pomoc při řešení problému. Smyslem poradenského centra má být, aby se v něm ženy, které řeší problém, měly komu svěřit a spolu s pracovníky centra (popř. s dalšími odborníky nebo i s pracovníky jiných zařízení) se pokusily najít řešení. Poradenské centrum by mělo vedle praktických rad dodávat ženám bez práce i ztracené sebevědomí, informovat je o perspektivních možnostech uplatnění a celkově je povzbuzovat. (Příloha 3, Přehled cílových skupin možných klientů, respektive klientek poradenského centra pro ženy). 10

11 2. AKTIVITY A FORMY PRÁCE PORADENSKÉHO CENTRA PRO ŽENY Tento praktický manuál je určen zřizovatelům poradenského centra pro řešení ženské a rodinné problematiky. Přináší nástin jednotlivých úkonů, postupů a kroků, které musí zřizovatel absolvovat (nebo je alespoň dostatečně zvážit) a vybrat si z nich nejvhodnější možnost pro dané poradenské centrum - jedná se třeba o řešení technického či prostorového zázemí, personálního obsazení, propagaci či celkovou ekonomiku centra, o formy komunikace, poskytování rad či spolupráce s dalšími poradnami a institucemi v okolí Hlavní úkoly poradenského centra pro ženy Hlavními úkoly centra koncipovaného v duchu cílů projektu Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života partnerství v rodině v rámci 1. kola výzvy iniciativy společenství EQUAL jsou zejména: posilování sebevědomí žen hledání cest pro sladění zájmu rodiny a potřeb zaměstnání včetně pomoci rodině při zabezpečování péče o její členy i odstraňování příčin konfliktů a jiných nepříznivých podmínek zvýšení obecné informovanosti o postupech při dosahování rovnosti pohlaví. Na druhou stranu je na tomto místě potřeba říci, že servis centra má odpovídat jen jeho reálným možnostem, poptávce trhu a místním potřebám. Vždy je nutno mít na paměti, že příliš roztříštěné nebo nekompetentní služby nebudou klienti/klientky vnímat pozitivně. Nabídka centra by se tedy měla vždy budovat postupně od prvopočáteční, nicméně dobře koncipované a dle požadavků obyvatel nejbližšího okolí postavené služby, k dalším aktivitám. Zřizovatelé si proto musejí předem zmapovat situaci ve své lokalitě či regionu, aby jimi poskytovaný servis nedubloval, nýbrž efektivně doplňoval nabídku úřadů i dalších poradenských a obdobně zaměřených zařízení. Centrum může navíc podle možností, podmínek a potřeb (často zvláště finančního, personálního či prostorového charakteru) nabízet i doplňkový placený servis. (viz Příloha 5, Rámcový přehled nabídkového servisu poradenského centra) Atmosféra poradenského centra Atmosféra v poradenském centru (vně i uvnitř) by měla být co nejvíce neformální. Centrum by se nemělo (pokud to možnosti dovolí) nacházet přímo v objektu některého z úřadů, ale v jeho blízkosti. Důležité je i prostředí vstupních prostor i vlastního centra měly by budoucí zájemkyně přitahovat a oslovit je tak, aby ztratily ostych (zvláště důležité je to u těch žen, kterým se obvykle dotazování či vzdělávání zdá neosobní a jinak odstrašující). Poskytnutý servis a případně i výuka přitom musí být vždy kvalitní a aktuální. K základní strategii takto koncipovaného poradenského centra nutně patří zajištění přístupu pro všechny ženy. V praxi se jedná o skutečné uplatnění zásad a postupů rovných příležitostí, a to i pro ženy s nejvíce znevýhodněným zázemím. Všechny nabízené aktivity centra a přístupnost jeho prostor musejí být navrženy a rozvrženy tak, aby splňovaly široké potřeby žen. 11

12 2.3. Formy poradenství Konkrétní pomoc ženám může probíhat několika způsoby. Své opodstatnění má hlavně psychologické, právní a sociální poradenství, dále i rady pracovně profesního charakteru, v oblasti kvalifikace a plánování profesní dráhy, zprostředkování profesních kontaktů (ve spolupráci s úřady práce), individuální poradenství, rady odborníků aj. Poradenské centrum se může zaměřit i na skupinové poradenství, a to formou různých kurzů, seminářů či školení. Zvláště žádané jsou informace spojené s vhodnou komunikací s potenciálním i současným zaměstnavatelem, zjišťování silných a slabých stránek osobnosti, příprava na vstupní pohovor, dále například neverbální komunikace, pravidla profesionálního chování či jak správně napsat životopis a jiné). Ženy se mohou vzdělávat i ve využití nových informačních a komunikačních technologiích. (Příloha 6, Rámcová nabídka forem poradenství - výběr) Práce s klientem/klientkou Poskytování rad klientům/klientkám, může mít několik podob. K základním formám v poradenství patří: Rada poskytnutá písemně následně na základě neosobního vyžádání (fax, dopis, , vzkaz). Rada poskytnutá písemně následně na základě předchozího osobního pohovoru uskutečněného telefonicky. Rada poskytnutá písemně následně na základě předchozí osobní návštěvy centra. Osobní rada poskytnutá následně prostřednictvím telefonu (podej dotaz, ozveme se). Osobní rada poskytnutá bezprostředně telefonicky (horká linka). Osobní rada poskytnutá následně (po prvním kontaktu) v poradenském centru. Osobní rada poskytnutá obratem v poradenském centru. Základními typy v poskytování rad v námi navrhovaném poradenském centru jsou varianty F a G. Bezpodmínečně z toho vyplývá nutná potřeba více specialistů 1. Jejich přítomnost však vyžaduje ekonomické prostředky na úhradu jejich práce. Nabízí se i varianta C, která se jeví z pohledu nákladů nejúspornější. Zvláštní typy kontaktu s klientem/klientkou: vyžádání dodatečných informací výzva k osobnímu řešení návštěvou centra nebo specialisty. 1 rozumí se odborně a prakticky připravená osoba, která poskytuje poradenství ve specializované oblasti (právo, rodinné vztahy, sociální zabezpečení apod.). 12

13 2.5. Rozhodovací kriteria pro volbu poradenské formy Na kvalitu, cenu a způsob poskytovaných služeb má vliv několik faktorů. Mezi nejvýznamnější patří: Riziko chyb (výsledná kvalita je závislá na formě poskytované služby, každá forma však nese určité riziko pochybení při poskytování služeb. Jeho hodnocení zahrnuje chyby vznikající v důsledku ztráty a zkreslení informací při jejich předávání mezi účastníky poradenského procesu. Platí, že čím delší cesta informací od klienta/klientky a čím je jim vzdálenější specialista, k tím větší chybě bude docházet). Finanční náročnost (zahrnují technické prostředky a cenu za propojení, nájem prostor centra a mzdové náklady). Organizační náročnost (zahrnuje nároky na předávání informací, zajištění služeb pro obsluhu klientů/klientek, materiální zabezpečení centra a další drobné režijní náklady spojené s existencí centra). Personální náročnost (týká se kvalifikace pracovníků centra a potřeby využití specialistů). Skóre (součet výše uvedených hodnot). (Příloha 7, Rozhodovací tabulka pro zvážení formy v poskytovaní poradenství (ke zvážení reálných možností) Rozsah a forma poskytovaných rad Každý zřizovatel a následně provozovatel centra by si měl srovnáním dokázat vytvořit předpoklad výsledků poskytování služeb a jejich přínosů či s nimi spojených problémů (a podobně), a to jako: očekávané přínosy pro poskytovatele čas odpovědi po prvním kontaktu/potřeba dodatečných informací splnění očekávání klienta/klientky očekávané problémy z pohledu klienta/klientky. Očekávané problémy poskytovatele (okruh pravděpodobné potřeby ladění poradenského systému). Očekávané přínosy pro poskytovatele (přednosti zvolené formy oproti ostatním formám). Splnění očekávání pro klienta/klientku (potenciál možností centra z pohledu klienta/klientky). Očekávané problémy z pohledu klienta/klientky (okruh pravděpodobných připomínek klientů/klientek k poskytnutým službám). Čas odpovědi po prvním kontaktu (informace, zda klient/klientka dostane odpověď okamžitě nebo s odstupem). Potřeba dodatečných informací (informace, zda po klientovi/klientce budou dodatečně před odpovědí požadovány další doplňující informace nutné pro rozhodování specialisty). (Příloha 8, Praktická srovnávací tabulka ke zvážení očekávaných přínosů poskytovaných služeb). 13

14 2.7. Pohovor Základními aktéry navrhovaného poradenského centra jsou: Klientka - žadatelka obracející se s žádostí o radu řešení konkrétního problému. Poradce - zaměstnanec poradenského centra, který přichází do styku s klientkou. Je schopný přiřadit podle jejích požadavků specialistu a je zaškolený provést řízený rozhovor o jejích problémech podle osnovy vytvořené specialistou (úkolem je připravit informace pro následnou pomoc specialisty). V jednodušších případech může poskytnout radu, podat informace o možnostech centra, poskytnout základní orientaci v oblasti činnosti centra. Specialista - odborně a prakticky připravená osoba, která poskytuje poradenství ve specializované oblasti (právo, rodinné vztahy, sociální zabezpečení apod.). Poradce by měl vést pohovor /rozhovor/ citlivě, empaticky a pozorně naslouchat. Postupovat tak, aby klientovi/klientce umožnil pochopit podstatu jeho problému, možnosti řešení a jeho optimální volbu. Poradce musí důsledně opakovat, že řešení problému není jeho úkolem, nýbrž úkolem klienta/klientky. Role poradce spočívá v pomoci při hledání optimálního řešení a odpovědném rozhodování. K tomu je třeba podávat jednoznačné informace, kterým klient/klientka bezpečně rozumí a chápe jejich obsah. Veškeré aktivity, které poradenské středisko provádí ve prospěch klienta/klientky, se musejí dít s jeho/jejím vědomím a souhlasem. (Příloha 9, Druhy rozhovorů - výběr). Pohovor je pro většinu žen stresující situací. Měli bychom proto vytvořit uvolněnou atmosféru a zahájit rozhovor zcela neformálně. Je třeba vyloučit vše, co by nás mohlo rušit. (Příloha 10, Vedení pohovoru 10 praktických kroků). V průběhu rozhovoru budeme zapisovat jen objektivní údaje (přehled praxe, vzdělání atd.) Informace osobního charakteru je lépe si raději zapamatovat a poznamenat až po ukončení rozhovoru. Pohovor má být poradcem vždy předem připravený, a to na základě jeho strukturované osnovy, do které si zapisuje odpovědi klienta/klientky. (Příloha 11, Vzor možné strukturované osnovy). Neznamená to však, že se poradce musí striktně držet všech předepsaných bodů osnovy. Je na něm, aby odhadl rozsah potřebných informací k charakteristice klienta/ klientky pro definování a následné řešení problému. V praxi to znamená, že jinak obsáhlý bude pohovor v případě poskytnutí rámcové informace a jinak se bude odvíjet a koncipovat osnova a vlastní rozhovor v případě složitějšího odborného problému. Poradce může také případně odpovědi na některé body přesunout či je doplňovat na dalších domluvených schůzkách. Rozhovor slouží nejen k tomu, abychom si udělali obrázek o klientovi/klientce, ale také k tomu, aby se dotazovaná osoba dozvěděla vše potřebné o službách poradenského centra, popř. o dalších možnostech řešení problému. Rozhovor je dialog. Hlavní váhu bychom měli nechat na dotazovaném, který přichází do poradenského centra, otázkami ho budeme povzbuzovat k rozvíjení tématu. Nenápadně jej však budeme přidržovat u připravené osnovy, abychom se dozvěděli vše, co je třeba. 14

15 Dáváme raději tzv. otevřené volné otázky ( Jaký je váš názor na... ) než otázky, na které lze odpovídat jen ano ne. Vysokou hodnotu pro předvídání dalšího řešení mají tzv. situační otázky typu Jak byste se zachovala, kdyby.... Morální vlastnosti, motivace atd. se zjišťují nepřímými otázkami, které jsou zdánlivě zaměřeny k jinému účelu, než je účel skutečný. Dotaz: Co považujete za svůj největší dosavadní úspěch se ani tak netýká životní úspěšnosti dané osoby, ale spíše orientace jejích potřeb. Závěr rozhovoru musí vždy obsahovat konkrétní návrhy - opatření Evidence klientů/klientek Údaje o klientovi/klientce, které pracovník získá během pohovoru, zanese ihned po jeho/jejím odchodu do centrální evidence, nejlépe v počítači. Evidence by měla obsahovat potřebné informace o všech uskutečněných pohovorech, identifikaci klienta/klientky podle několika údajů nejlépe z osobní dokumentace (stanovuje si zadavatel) a historii jeho návštěv v poradenském centru (viz Příloha 12 - Vzorová počítačová evidence). 2 S obsluhou evidence musí být kompetentní pracovníci seznámeni formou školení. Evidence nesmí být v žádném případě volně přístupná, vstupovat do ní mohou jen pověřené osoby na základě přiděleného hesla (nejlépe s individuálním heslem) Vyhledávání informací formy a možnosti Vymezování oblastí, ve kterých je potřeba informace vyhledávat, by mělo být totožné s těmi oblastmi, ve kterých je poskytováno poradenství, popř. jiné služby poradenského centra. V každém poradenském centru by měla být i odborná literatura, kterou bude využívat především personál centra (slovníky, seznamy, naučná literatura apod.). Zřizovatel může případně zavést i knihovnu titulů, které budou pro klienty/klientky centra k zapůjčení nebo k volnému odběru (v případě větších zásob). V centru by neměly chybět ani vývěsky, brožury, letáky a další propagační a informační materiály o centru i partnerských organizacích a institucích Odborná literatura/časopisy Výběr knih, popř. brožur pro centrum je zcela na zřizovateli a jeho personálu. Nutná je minimálně příruční knihovna s možností pravidelného doplňování/aktualizování literatury. Je možno využít (a klienty/klientky centra o této možnosti informovat) i nabídky literatury v místní knihovně (pokud je zde k dispozici potřebná odborná literatura). Jen pro orientaci nabízíme výběr titulů vhodný k činnosti centra pro ženy: Kouzlo osobnosti, E. a D. Paisnerovi Co se o ženách říká a jaká je pravda, E. Singerová 2 Možnost získání vlastního počítačového systému dle zájmu zřizovatele (na požádání, více informací 15

16 Problémy, kterým čelí ženy, P. Hudsonová Umění telefonovat, L. Maitland JAK ÚSPĚŠNĚ VYSTUPOVAT, S. Mandel Dokonalá služba zákazníkům, R. B. Martin V edici Na pomoc ženám, kterou vydává Český svaz žen, vyšla v roce 2003 i publikace Jak získat jistotu a sebedůvěru ve společnosti. Tvůrci tohoto dokumentu vytvořili pro potřeby poradenského centra i několik ukázek a praktických materiálů, jakými jsou například: 40 nejčastěji kladených otázek při přijímacím pohovoru (viz Příloha 13) První dojem je důležitý (viz Příloha 14) Internet V dnešní době si už ani nedokážeme představit práci poradenského centra bez využití tohoto moderního komunikačního prostředku. V internetové síti naleznete webové stránky orgánů státní správy (zejména jednotlivých ministerstev) a samosprávy, popř. stránky specializovaných nevládních organizací aj. Většina uvedených subjektů má na svých stránkách zpracovány návody typu Potřebuji vědět, Jak řešit, Informace pro občany, Co dělat, když Vhodné informace nabízejí i různé informační či vyhledávací servery (www.idnes.cz, viz další adresy i na Využít se dá i dalších možností. Existují různé speciální počítačové programy - např. program ASPI (automatizovaný systém právních informací),obsahující zejména předpisy v platném znění včetně komentářů a judikatury Dotaz (osobní, telefonický, písemný, ový) Jde o formu konzultace s pracovníky státní správy, samosprávy či dalších zařízení a organizací ke specifickému problému. Zde je důležitá průběžně aktualizovaná databáze adres a kontaktů, která by měla být součástí centrální evidence poradenského centra (viz Příloha 12). 16

17 3. ZŘÍZENÍ PORADENSKÉHO CENTRA Každý budoucí zřizovatel poradenského centra nebo obdobného zařízení by měl nejprve zvážit všechny aspekty spojené s budováním a provozem takového zařízení Právní forma poradenského centra Základním předpokladem pro určení postupu při zřizování poradenského centra je stanovení typu zřizované organizace. Volba konkrétního formy je odvislá především od účelu, záměru a potřeb zřizovatelského subjektu. V praxi se bude jednat nejčastěji o : Občanské sdružení (viz Příloha 15) Obecně prospěšnou společnost (viz Příloha 16) Příspěvkovou organizaci (viz Příloha 17) Není ani vyloučena možnost založení sdružení právnických osob, což je spíše možnost daná budoucím vývojem ve společnosti a hlavně např. potřebami konkrétních subjektů v regionu Zajištění prostor a potřebných inženýrských sítí Velikost prostor, ve kterých bude probíhat vlastní činnost poradenského centra, závisí hlavně na finančních možnostech zřizovatele i na rozsahu a formě zvažovaných služeb. Každý zřizovatel poradenského centra musí najít vhodné místo pro jeho sídlo. V ideálním případě by mělo být na frekventovaném místě, nejlépe v blízkosti některého z úřadů (např. úřadu práce, místního úřadu aj.). Na druhé straně se však doporučuje vzhledem k neformální potřebě komunikace s klientem/klientkou poradenského centra 3 volit prostory, které nebudou bezprostředně v objektu některého z úřadů. Prostory určené pro poradenské centrum musejí splňovat i několik důležitých požadavků, mezi které patří například: snadná dostupnost a přístup (včetně bezbariérového) viditelná upoutávka na existenci poradenského centra (poutač/štít apod. u vchodu včetně informace o úředních hodinách, telefonním spojení, ové adrese), případně i přiměřený orientační systém v rámci objektu (směrové tabule apod.) požadované inženýrské a další sítě (elektrické vedení, voda, telefonní spojení, internetové připojení) prostorové vybavení poradny (rozsah místnosti, popř. více místností aj.) technické vybavení poradny (počítače, telefony, kopírovací stroje, tiskárny aj.) 3 žadatelka obracející se s žádostí o radu řešení konkrétního problému 17

18 Pokud se poradenské centrum koncipuje jako kontaktní místo s možností osobní návštěvy klienta/klientky, je ideální volit v daném objektu prostory snadno dostupné, nejlépe místo hned u vchodu do objektu, popř. přímo se vstupem z ulice. Má-li centrum fungovat více na bázi telefonického či ového kontaktu, bezprostřední dostupnost prostor vlastního centra již není nijak rozhodující. Pro základní činnost centra koncipovanou v minimální formě tj. jen jako kontaktní místo - postačí místnost od cca 18 m². V prostoru je nutno umístit minimálně pracovní místo pro zaměstnance centra (psací stůl s počítačem a tiskárnou, dále telefon a fax). V místnosti by měl být dále prostor pro klienta (minimálně židle). V centru by ani v případě minimálního provozu neměl chybět kopírovací stroj, skříně, popř. regály pro ukládání evidence a dokumentace včetně příruční knihovny. Má-li zřizovatel možnost využívat další místnosti (prostor), je vhodné volit formu oddělení kontaktního místa určeného pro styk s klienty/klientkami s další popřípadě dalšími místnostmi, které budou sloužit jako zázemí pro práci odborníků, dobrovolníků nebo konzultantů. Dále je možné některou z větších místností (o ploše cca 30 m² pro cca osob) koncipovat jako zasedací místnost či učebnu pro pořádání kurzů, besed, seminářů a podobně Vymezení úředních hodin Vymezení úředních hodin a zajištění šíření informací závisí na: Typu poskytovaného poradenství, příp. služeb. Vymezení skupiny příjemců poradenství (klientů/klientek) 4 úřední doba musí odpovídat jejich potřebám. Na personálním obsazení poradenského centra zda bude obsazeno jedním či více pracovníky, popř. zda se bude jednat o částečné či plné úvazky. Nutno zvážit i skutečnost, zda úřední hodiny budou vymezeny ve všech pracovních dnech v týdnu nebo zda budou některé dny vymezeny pro jinou činnost (např. administrativní práce, účast na školeních, asistence klientům/klientkám při jednání na úřadech atd.). Je též potřeba zohlednit i další možné faktory, jakými jsou například úřední hodiny nedaleké instituce (městský úřad, úřad práce apod.), dále pak i na dopravní obslužnost (přizpůsobení úředních hodin centra předpokládané cílové skupině, tj. např. ženy dojíždějící do zaměstnání a podobně do místa, kde funguje i poradenské centrum, je nejspíše navštíví bezprostředně po skončení pracovní doby, nikoliv až ve večerních hodinách). 4 např. pracovně právní poradenství pro zaměstnané klienty/klientky je vhodnější přesunout do odpoledních či pozdně odpoledních hodin. 18

19 3.4. Ekonomika provozu poradenského centra Každý budoucí zřizovatel i provozovatel poradenského centra či obdobného zařízení by se měl dostatečně předem zamyslet nad celkovou ekonomikou centra. Vedle počátečních nákladů na jeho zřízení je nutno počítat s provozními poplatky, s financemi na jeho zviditelňování i na další případné rozšiřování, zapomenout by neměl ani na vždy potřebné vyhodnocování činnosti centra, tj. na kontrolu (audit) a podobně. Získávání financí není nijak snadná záležitost. V řadě případů znamená dlouholetou nepřetržitou soustavnou práci, která nemusí být druhými vždy patřičně ohodnocena (finančně, morálně, slovní podporou), leckdy znamená četné administrativní úkony spojené s vytvářením stále nových projektů na vypisované granty a dotace. V praxi platí, že běžně dostupnými a používanými finančními zdroji jsou: Podpora ze strany místní správy (místní úřad se může na provozu centra spolupodílet nebo mu může poskytovat dotace). Granty a projekty (řada organizací, ale i státní správa či zahraniční instituce a organizace vypisují četné grantové programy. Nutné je vytvořit a do požadovaného termínu se všemi potřebnými dokumenty předložit projekt, který bude odpovídat podmínkách zadavatele. Nutno mít na paměti, že ačkoliv je k dispozici řada grantů, může trvat i delší dobu, než se některý projekt získá či se bude skutečně realizovat. V tomto ohledu se doporučuje reagovat na více grantových nabídek a vytvořit i více projektů s tím, že návratnost v podobě schváleného projektu může být i v tomto případě nulová. Při přijetí projektu je pak naopak nutno počítat se zvýšenou administrativou a účetnictvím). Sponzoring (vítanou formou financování či dofinancování aktivit poradenského centra jsou finanční dary, ale i např. dary ve formě služeb, kdy např. tiskárna zdarma vytiskne propagační letáky, rozhlasová stanice bude centrum propagovat ve svém vysílání, směnné či výměnné činnosti aj.) Platba za doplňkové služby (zřizovatel si může stanovit ceník za poskytované služby dle vlastního uvážení a reálných možností. Tento způsob se však nedoporučuje zavádět za poskytování základního informačního nebo poradenského servisu, ale až např. jako úhrada za absolvování kurzu či za běžné technické úkony spojené s určitými náklady kopírování apod.) Rozpočet a kalkulace provozu centra Zřizovatel poradenského centra by měl zvážit všechny ekonomické ukazatele spojené s jeho vytvořením i provozem. V základním rozpočtu by se mělo objevit i nutné krytí nákladů pro fungování centra na minimálně jedno až dvouleté období s vědomím, že v této době může být příjmová stránka dlouhodobě na nulové úrovni. Rámcový rozpočet (kalkulace) pro vytvoření základní představy nutných potřeb a nákladů spojených s vybudováním poradenského centra je uvedena v Příloze

20 Audit Účel auditu v širším slova smyslu je posoudit, zda činnost centra odpovídá ustanovením po stránce plnění registračních povinností, administrativních povinností, účetní a daňové evidence ve směru k dodržování obecně platné legislativy a zda jsou vytvořeny a dodržovány vnitropodnikové směrnice, jednání orgánů je v souladu s přijatými usneseními a zda je funkční vnitřní kontrolní systém. Rozsah ověřování lze omezit pouze na vybrané skutečnosti, které je třeba prokázat partnerským institucím. Se zadáním rozsahu je nutné kalkulovat s cenou za audit. Minimální rozsah prověření je kontrola dodržování platné účetní a daňové evidence Provádění celkového auditu Předmět auditu je třeba definovat před uvedením centra do činnosti. Konkretizace požadavků musí být součástí závěrečné etapy zřizování centra. Již při stanovení úkolů centra a jejich rozdělení na zaměstnance je třeba pamatovat na možnost kontroly a na maximální zamezení existence podmínek umožňujících zneužití postavení pro osobní prospěch kterékoliv osoby. Zaměstnancům centra je vhodné dát zodpovědnost za plnění rozpočtu. Předpokladem je soustavná kontrola doporučuje se uzavřít vždy hmotnou odpovědnost za svěřený majetek s vedoucím centra a s druhým zaměstnancem (asistentem) za pokladní hotovost. Pokladnu a vedení zápisů o pokladních příjmech a vydáních by bylo vhodné svěřit asistentovi s tím, že souhlas s každým vydáním vyjadřuje jako schvalující osoba vedoucí centra. Povinností vedoucího by dále měla být kontrola zápisů a průběžná inventarizace pokladny. V případě, že centrum bude mít samostatný bankovní účet, bylo by vhodné, aby podpisový vzor k účtu měl vedoucí centra a současně jmenovaný zástupce zřizovatele centra. Další (jiný) zástupce zřizovatele by měl provádět následnou kontrolu. Bude-li se provádět vnitřní audit, je třeba, aby odpovědná osoba za jeho provedení (popřípadě vedoucí skupiny audit provádějící) nebyl jednou z výše uvedených osob. Složení kontrolní skupiny by mělo být minimálně dvoučlenné s tím, že bude zajišťovat kontrolu po stránce věcné, formální a funkční. První audit centra by se měl provést již 1 2 měsíce po zahájení jeho provozu. V případě, že nebudou zjištěny závady, se mohou intervaly postupně prodlužovat (minimálně je však nutno provádět kontrolu dvakrát ročně). Audit neprovádí obvykle zaměstnanci centra, ale přizvaní odborníci, nejlépe ze specializované firmy. Výstupem každé kontroly má být zpráva o ověření požadovaných informací v rozsahu stanoveném smlouvou, popřípadě zpráva o ověření dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů ( 2, odstavec 1 zákona 254/2000 Sb. o auditorech v platném znění). Je však možno postupovat i tak, že audit budou provádět osoby mimo okruh auditorů podle výše uvedeného zákona (např. provádět nezávislé audity jakosti podle norem ISO, audity podle vlastní metodiky s využitím specialistů partnerských institucí). Otázky související s auditem - pro vytvoření základní představy (např., pro koho je audit určen, co bude předmětem kontroly apod.) jsou uvedeny v Příloze 19. O závěrech auditu by měla vzniknout zpráva v písemné normalizované podobě, nejlépe ve dvou částech. Cílem první části (veřejné) je poskytnout průhledné výsledky, které mohou být zárukou řádného využití prostředků od donátorů. Cílem druhé části (neveřejné) je reagovat na drobné nedostatky a průběžně zlepšovat funkčnost centra. Části tedy budou obsahovat: 20

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Návrh systému odborného poradenství v oblasti rovných příležitostí na MěÚ Slaný klíčová aktivita 7 projektu Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Základní teze a cíle Cílem aktivity je nastavit systém

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Část č. 3: Hledám zaměstnání

Část č. 3: Hledám zaměstnání Příloha č. 9 Specifikace poradenského programu a specifické technické podmínky Část č. 3: Hledám zaměstnání Poradenský program bude zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce,

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM, SPOLEK hledá vhodné uchazeče do svého týmu

STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM, SPOLEK hledá vhodné uchazeče do svého týmu STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM, SPOLEK hledá vhodné uchazeče do svého týmu Místo výkonu práce: Dolní Břežany u Prahy Úvazek: plný časový úvazek Naším cílem je podpora spolupráce mezi inovačními firmami,

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší Najděte nejlepší Nábor ve veřejné správě založený na kompetencích 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy 1

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005

Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005 Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005 Informační a poradenské centrum Praha pro nezaměstnané nebo nezaměstnaností ohrožené

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Příloha č. 6 Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Michaela Šojdrová michaela.sojdrova@csicr.cz Analýza silných a slabých

Více

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Porada zástupů územních samospráv a jejich úřadů: Systém vnitřního řízení a kontroly Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Systém vnitřního řízení a kontroly

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Zadávací podmínky. Název zakázky: Zadavatel. Zajištění medializace výstupů projektu Futura. Název žadatele: Respekt o.p.s.

Zadávací podmínky. Název zakázky: Zadavatel. Zajištění medializace výstupů projektu Futura. Název žadatele: Respekt o.p.s. Zadávací podmínky Název zakázky: Zadavatel Zajištění medializace výstupů projektu Futura Název žadatele: Respekt o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011 Schválená koncepce požární prevence HZS ČR 2012-2016 Květoslava Skalská prosinec 2011 Koncepce má ukazovat naši budoucnost v následujících 5 letech Hlavní poslání požární prevence Vytvářet účinnou a společensky

Více

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu zvyšování kvality a udržitelnost

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Poskytovatel: KSK centrum o.p.s., adresa sídla: Sedlec 125, 360 10 Karlovy Vary IČO: 708 00 812 Sociální služba: Terénní programy (dále jen TP ) Telefon: 724

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 10. 2015 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Způsobilost pracovníků k naplňování

Více

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 28. května 2014 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu Inovativnost projektu

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE I/4/2014 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých

Více

Statut interního auditu. Město Vodňany

Statut interního auditu. Město Vodňany Statut interního auditu Město Vodňany Vypracovala: Bc. Martina Benešová Ve Vodňanech, dne 12. prosince 2016 Město Vodňany STATUT INTERNÍHO AUDITU Statut interního auditu (dále jen,,statut ) se vydává na

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Projekty pro obce, DSO a prospěch občana

Projekty pro obce, DSO a prospěch občana Projekty pro obce, DSO a prospěch občana Celostátní finanční konference Praha, 9. 10. 12. 2015 Jaromír Jech ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR Významné projekty Svazu měst

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI Ing. Zuzana Trojanová 12. 9. 2016 Praha 20. 9. 2016 Olomouc ZÁKLAD ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU Individuální přístup k osobám z cílových skupin Respektování specifických

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6.

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Obecné kompetence v Norsku Podle PIAAC výrazně lepší výsledky

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zvýšení kvality řízení na Městském úřadu Lanškroun Služba

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ČLÁNEK I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. (dále jen komunitní plánování) slouží k vymezení pravidel, kterými

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více