Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku."

Transkript

1 Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný Další cizí jazyk.. Vzdělávání v Dalším cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Výuka probíhá v jazykové učebně, vybavené audiovizuální technikou, doplňujícími učebními materiály ( učebnice, cizojazyčné časopisy, slovníky ). Dále je využívána učebna výpočetní techniky pro práci, vyhledávání informací a využívání překladových slovníků na internetu. Skupinu na výuku je možné doplňovat do 24 žáků. Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Vzdělání v předmětu německý jazyk směřuje k : osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce, získání schopností číst s porozuměním přiměřené texty v německém jazyce porozumění přiměřeně náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí poznání kultury, reálií a historie zemí příslušné jazykové oblasti vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů nácviku porozumění mluvenému slovu, k osvojení zvukové podoby němčiny a gramatiky Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení pochopit důležitost schopnosti komunikovat německy pro další studium i praktický život propojovat probraná témata a jazykové jevy samostatně vyhledávat nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v němčině Kompetence k řešení problémů řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí nebát se mluvit německy s cizím člověkem naučit se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba

2 Kompetence komunikativní porozumět jednoduchému sdělení v německém jazyce umět zformulovat jednoduché myšlenky německy rozumět promluvě i přiměřenému textu v německém jazyce využívat dovednosti osvojené v německém jazyce k navázání kontaktu či vztahu Kompetence sociální a personální v jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu dodržovat v německy mluvícím prostředí zásady slušného chování spolupracovat v německy hovořící skupině na jednoduchém úkolu Kompetence občanské získat představu o zvycích v německy mluvících zemích a porovnávat je se zvyky našimi umět srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se německy mluvících zemí a České republiky Kompetence pracovní samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem využívat německého jazyka k získávání informací z různých oblastí Očekávané výstupy POSLECH S POROZUMĚNÍM žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat MLUVENÍ žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá ČTENÍ S POROZUMĚNÍM žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci

3 PSANÍ žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Učivo zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov slovní zásoba žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

4 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Ročník: Další cizí jazyk Německý jazyk šestý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŽÁK - vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby -rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu -rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně -rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku - používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník -rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - vyplní základní údaje do formulářů - reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu - promluvy a jednoduché konverzace -rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci -napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších UČIVO OBSAH - pravidla výslovnosti a pravopisu - slovní zásoba daných tematických celků ( Rodina, Škola ) - pozdravy a rozloučení - oslovení - představení se - vyjádření souhlasu a nesouhlasu - reakce na pokyny - podstatná jména v 1. a 4. pádě jednotného čísla se členem určitým a neurčitým - 1. pád osobních zájmen v jednotném čísle - přivlastňovací zájmena mein, dein v 1. a 4. pádě - sloveso sein - 3. osoba jednotného čísla sloves dané slovní zásoby - vyjádření záporu u sloves a podstatných jmen - pořádek slov v jednoduchých větách oznamovacích, tázacích - přídavná jména v přísudku - německá abeceda - vyhledávání výrazů ve slovníku - přídavná jména - číslovky základní do sloveso sein - adresa - názvy rodinných příslušníků - čtení a psaní textů s adekvátní slovní zásobou k daným tematickým celkům - reprodukce jednoduchých říkadel, písní MEZIPŘEDMĚTÉ VZTAHY PRŮŘEZÁ TÉMATA M, HV

5 osvojovaných témat - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům -napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět - se zapojí do jednoduchých rozhovorů - poskytne požadované informace -odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá - tvorba otázky a záporu - osobní zájmena - pořádek slov ve větách oznamovacích, tázacích - směrování a orientace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Ročník: Další cizí jazyk Německý jazyk sedmý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO OBSAH MEZIPŘEDMĚTÉ VZTAHY PRŮŘEZÁ TÉMATA - vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby - četba textu z učebnice - slovní zásoba daných tematických celků ( Příroda a počasí ) - technika čtení -rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu -rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku - používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - vyplní základní údaje - četba autentického textu obsahujícího známou slovní zásobu - reakce na pokyny - otázky a odpovědi - krátká sdělení - podstatná jména s určitým členem ve 3. pádě jednotného čísla - podstatná jména v 1. a 4. pádě množného čísla - sloveso haben - časování pravidelných sloves - rozkazovací způsob ve 2. osobě jednotného a množného čísla - slovosled přímý a nepřímý - četba a porozumění autentickému textu - sloveso haben - základní rodinné vztahy

6 do formulářů - reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu - promluvy a jednoduché konverzace -rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci - vyprávění jednoduché pohádky - vedení jednoduchých dialogů (výslovnost a intonace) - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům -napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět - se zapojí do jednoduchých rozhovorů - poskytne požadované informace -odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá -napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení - slovosled přímý a nepřímý - komunikace v běžných každodenních situacích ( pozdrav, poděkování, představení, adresa ) - reakce na otázky ( čas, směr, cesta ) Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Ročník: Další cizí jazyk Německý jazyk osmý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO OBSAH MEZIPŘEDMĚTÉ VZTAHY PRŮŘEZÁ TÉMATA - vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby - četba textu z učebnice - slovní zásoba daných tematických celků ( Nákupy, Oblékání, Domov, Volný čas a zájmová činnost ) -rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu -rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má - technika čtení - četba autentického textu obsahujícího známou slovní zásobu - synonyma, antonyma - reakce na pokyny - otázky a odpovědi - krátká sdělení - množné číslo podstatných jmen - 3. a 4. pád osobních zájmen ich a du - 3. pád zájmen mein, dein,

7 k dispozici vizuální oporu - v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku - používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat -vyplní základní údaje do formulářů - reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu - promluvy a jednoduché konverzace rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům -napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět -napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení se zapojí do jednoduchých rozhovorů - poskytne požadované informace odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá kein - předložky se 3. pádem - předložky se 4. pádem - předložky se 3. a 4. pádem - časování některých nepravidelných sloves - časování modálních sloves, větný rámec - bezespojkové věty - četba a porozumění autentickému textu - práce s internetem - 3. a 4. pád osobních zájmen ich a du - 3. pád zájmen mein, dein, kein - reprodukce čteného a slyšeného textu - větný rámec - bezespojkové věty - blahopřání - komunikace v běžných každodenních situacích ( pozdrav, poděkování, představení ) - reakce na otázky ( čas, směr, cesta ), ICT Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Ročník: Další cizí jazyk Německý jazyk devátý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO OBSAH MEZIPŘEDMĚTÉ VZTAHY PRŮŘEZÁ TÉMATA - vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní D, Z EGS - Evropa a svět nás zajímá - zážitky, zkušenosti, sousedé, zvyky, - četba textu se zeměpisnou tématikou ( členění na světadíly, oceány )

8 zásoby -rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu -rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku - používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - vyplní základní údaje do formulářů -reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a jednoduché konverzace rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci - - tematické celky: Důležité zeměpisné údaje, Tradice a zvyky, Svátky - četba autentického textu - technika čtení - oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, přivítání, představování, omluva, poděkování, žádost o pomoc, přání - orientace v plánu města a ve městě - reakce na pokyny - otázky a odpovědi - krátká sdělení - 1., 3. a 4. pád osobních zájmen v jednotném čísle - časování některých nepravidelných sloves - slovesa s odlučitelnými předponami - slovesa sein a haben a modálních sloves v minulém čase ( préteritu ) - minulý čas ( perfektum ) pravidelných sloves - tykání a vykání - zápor nichts - četba a poslech autentického materiálu ( noviny, časopisy ) - práce s internetem - 1., 3. a 4. pád osobních zájmen v jednotném čísle - slovesa sein a haben v minulém čase ( préteritu ) - tykání a vykání - zápor nichts - odvození významu podobných slov v kontextu - převyprávění příběhu tradice; Objevujeme Evropu a svět - krajiny, symboliky, Do Evropy, životní styl, Z EGS -klíč k dorozumění, význam - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům napíše jednoduchá sdělení - časování některých nepravidelných sloves - slovesa s odlučitelnými,

9 a odpověď na sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět - se zapojí do jednoduchých rozhovorů - poskytne požadované informace odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení předponami - slovesa sein a haben v minulém čase ( préteritu ) - minulý čas ( perfektum ) pravidelných sloves - tykání a vykání - zápor nichts - pozdrav a dopis z prázdnin - orientace ve městě - nákup, objednání jídla - orientace v časech podle jízdních řádů, Z

10 Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Ruský jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný předmět Další cizí jazyk. Vzdělávání v Dalším cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Předmět Ruský jazyk umožňuje žákům osvojit si vedle hlubších znalostí jazyka mateřského a anglického základy komunikace v dalším cizím jazyce. Přispívá k rozšíření jazykového vzdělání a tím i k celkovému intelektuálnímu a sociálnímu rozvoji žáků. Ve výuce se využívají jazykové zkušenosti, znalosti a pracovní návyky získané v procesu výuky prvního cizího jazyka i mateřského jazyka. Výuka probíhá v jazykové učebně, vybavené audiovizuální technikou, doplňujícími učebními materiály ( učebnice, cizojazyčné časopisy, slovníky ). Dále je využívána učebna výpočetní techniky pro práci, vyhledávání informací a využívání překladových slovníků na internetu. Skupinu na výuku je možné doplňovat do 24 žáků. Časová dotace předmětu Ruský jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Vzdělání v předmětu Ruský jazyk směřuje k : rozvíjení řečových dovedností a osvojení potřebných jazykových znalostí k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce, získání schopností číst s porozuměním přiměřené texty v ruském jazyce porozumění přiměřeně náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí poznání kultury, reálií a historie zemí příslušné jazykové oblasti vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů nácviku porozumění mluvenému slovu, k osvojení zvukové podoby ruštiny a gramatiky Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení pochopit důležitost schopnosti komunikovat rusky pro další studium i praktický život propojovat probraná témata a jazykové jevy samostatně vyhledávat nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v ruštině Kompetence k řešení problémů řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí nebát se mluvit rusky s cizím člověkem naučit se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba

11 Kompetence komunikativní porozumět jednoduchému sdělení v ruském jazyce umět zformulovat jednoduché myšlenky rusky rozumět promluvě i přiměřenému textu v ruském jazyce využívat dovednosti osvojené v ruském jazyce k navázání kontaktu či vztahu Kompetence sociální a personální v jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu dodržovat v rusky mluvícím prostředí zásady slušného chování spolupracovat v rusky hovořící skupině na jednoduchém úkolu Kompetence občanské získat představu o zvycích v rusky mluvících zemích a porovnávat je se zvyky našimi umět srovnávat ekologické otázky týkající se rusky mluvících zemí a České republiky Kompetence pracovní samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem využívat ruského jazyka k získávání informací z různých oblastí Očekávané výstupy POSLECH S POROZUMĚNÍM žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat MLUVENÍ žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá ČTENÍ S POROZUMĚNÍM žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci

12 PSANÍ žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Učivo zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov slovní zásoba žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

13 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Ročník: Další cizí jazyk Ruský jazyk šestý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŽÁK - vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduchá slova a texty složené ze známé slovní zásoby - správně čte a píše písmena azbuky - rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním frázím a jednoduchým větám a používá je v hovoru - rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje - rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu - v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku - rozezná slovesa 1. a 2. časování a správně je v hovoru používá - používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník - zná pořadí písmen azbuky - sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své rodině a běžných každodenních situacích - vyplní základní údaje do formulářů - reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu - promluvy a jednoduché konverzace - napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět - zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů - poskytne požadované informace UČIVO OBSAH - pravidla výslovnosti a pravopisu - přízvuk, intonace vět a otázek - slovní zásoba daných tematických celků ( Rodina, Škola, Zvířata, Jídlo, Dárky ) - psaní a čtení písmen azbuky - pozdravy a rozloučení - oslovení - seznámení a představení se - poděkování - vyjádření souhlasu a nesouhlasu - vyjádření přání -barvy - reakce na pokyny - pořádek slov v jednoduchých větách oznamovacích, tázacích - časování sloves v přítomném čase - ruská abeceda - vyhledávání výrazů ve slovníku - číslovky základní do 20 - adresa - názvy rodinných příslušníků - inzerát - čtení a psaní textů s adekvátní slovní zásobou k daným tematickým celkům - reprodukce jednoduchých říkadel, písní - tvorba otázky a záporu - osobní zájmena - pořádek slov ve větách oznamovacích, tázacích - vazba mám - směrování a orientace - telefonní rozhovor - žádost o informaci - ruská jména MEZIPŘEDMĚTÉ VZTAHY PRŮŘEZÁ TÉMATA Vo M, HV

14 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Ročník: Další cizí jazyk Ruský jazyk sedmý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO OBSAH MEZIPŘEDMĚTÉ VZTAHY PRŮŘEZÁ TÉMATA - vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby - četba textu z učebnice - slovní zásoba daných tematických celků (Rodina, povolání, domov, volný čas a zájmová činnost, týdenní program, lidské tělo) - rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním frázím a jednoduchým větám - rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje - rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu - v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku - používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník - sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své rodině a běžných každodenních situacích - vyplní základní údaje do formulářů - reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu - promluvy a jednoduché konverzace - napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět - zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů - poskytne požadované informace - technika čtení, pohyblivý přízvuk - četba autentického textu obsahujícího známou slovní zásobu - reakce na pokyny - otázky a odpovědi kdo se kdy narodil, kolik má let, co rád nerad dělá - krátká sdělení - časování pravidelných sloves - vyjadřování data - názvy měsíců, dny týdne - četba a porozumění autentickému textu - práce se slovníkem - základní rodinné vztahy - psaní adresy, inzerátu, zprávy - číslovky do 100 -omluva - vyprávění jednoduché pohádky - vedení jednoduchých dialogů (výslovnost a intonace) - vykání - osobní a přivlastňovací zájmena - vazba mám, nemám - časování zvratných sloves v př.č. - slovesa se změnou kmenové souhlásky - skloňování podst.jm. v č.j, r.m.,ž. - minulý čas sloves - komunikace v běžných každodenních situacích ( pozdrav, poděkování, představení,blahopřání) - reakce na otázky ( čas, směr, cesta ) - pozvání, přijetí pozvání, omluva - reprodukce básní, písní

15 zdělávací oblast: Vyučovací předmět: Ročník: Další cizí jazyk Ruský jazyk osmý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO OBSAH MEZIPŘEDMĚTÉ VZTAHY PRŮŘEZÁ TÉMATA - vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby - četba textu z učebnice - slovní zásoba daných tematických celků ( Nákupy,Oblékání,Domov, Povolání, Orientace ve městě, Cestování ) - rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním frázím a jednoduchým větám - rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje - rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu - v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku - používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník - sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své rodině a běžných každodenních situacích, vyplní základní údaje do formulářů - reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu - promluvy a jednoduché konverzace - napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět - zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů - poskytne požadované informace - technika čtení - četba autentického textu obsahujícího známou slovní zásobu - reakce na pokyny - otázky a odpovědi - krátká sdělení - množné číslo podstatných jmen - časování některých nepravidelných sloves - četba a porozumění autentickému textu - práce s internetem - budoucí čas sloves, vykání - skloňování podst.jmen - nesklonná podst.jm. - číslovky do reprodukce čteného a slyšeného textu -memorování písní, básní - větný rámec - blahopřání -dopisování - komunikace v běžných každodenních situacích ( pozdrav, poděkování, představení, vyjádření potřeby, nutnosti ) - reakce na otázky ( čas, směr, cesta ), ICT

16 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Ročník: Další cizí jazyk Ruský jazyk devátý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO OBSAH MEZIPŘEDMĚTÉ VZTAHY PRŮŘEZÁ TÉMATA - vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby - rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním frázím a jednoduchým větám - rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje - rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu - v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku - používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník - sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své rodině a běžných každodenních situacích -vyplní základní údaje do formulářů - reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a jednoduché konverzace - četba textu se zeměpisnou tématikou ( členění na světadíly, oceány, názvy států ) - tematické celky: Důležité zeměpisné údaje, Tradice a zvyky, Svátky, Příroda a počasí - četba autentického textu - technika čtení - oslovení, reakce na oslovení,, přivítání, představování,oblíbené zvíře, poděkování, žádost o pomoc, přání - orientace v plánu města a ve městě - sport, kosmonautika, dům, byt -charakter člověka a jeho chování - reakce na pokyny - otázky a odpovědi - krátká sdělení - četba a poslech autentického materiálu ( noviny, časopisy ) - práce s internetem - budoucí čas a rozkaz.zp. sloves -2.,3.st.příd.jm. -neurčitá zájmena a příslovce - odvození významu podobných slov v kontextu - převyprávění příběhu - dramatizace textu - volný překlad D, Geo EGS - Evropa a svět nás zajímá - zážitky, zkušenosti, sousedé, zvyky, tradice; Objevujeme Evropu a svět - krajiny, symboliky, Do Evropy, životní styl EGS -klíč k dorozumění, význam - napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět - zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace - časování některých nepravidelných sloves - pozdrav z prázdnin - orientace ve městě - nákup - orientace v časech podle jízdních řádů, Vo Vo, Geo

17

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk 6.19 Další cizí jazyk Další cizí jazyk je vyučován od 7.do 9.ročníku v časové dotaci 3 vyučovací hodiny týdně.v současné době si žáci naší školy mohou zvolit jazyk francouzský nebo ruský. 6.19 A) Charakteristika

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Učební osnovy. Charakteristika předmětu

Učební osnovy. Charakteristika předmětu Učební osnovy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Jazyk ruský Další cizí jazyk Charakteristika předmětu RVP a ŠVP jsou pedagogické dokumenty, k jejich pochopení je nutné osvojit

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Školní vzdělávací plán: Schritte international A1

Školní vzdělávací plán: Schritte international A1 Učební osnova předmětu NĚMECKÝ JAZYK Studijní obor: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl: Cílem výuky je vytvořit u žáků předpoklady pro multikulturní komunikaci, naučit je užívat k chápání a objevování

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 Obecné cíle výuky Německéhojazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na ekonomickém lyceu zastoupena vzdělávacími

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více