Mgr. Blanka Antošová Kejíková. Recenze na knihu PhotoTherapy Techniques od Judy Weiser

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Blanka Antošová Kejíková. Recenze na knihu PhotoTherapy Techniques od Judy Weiser"

Transkript

1 Mgr. Blanka Antošová Kejíková Recenze na knihu PhotoTherapy Techniques od Judy Weiser Název: PhotoTherapy Techniques Exploring the Secrets od Personál Snapshots and Family Albums Autor: Judy Weiser Rok vydání: vydání Místo: Vancouver, Canada ISBN: X Počet stran: 384 Náhoda necíleného klikání na různé odkazy ohledně arteterapie mě zavedla na stránky a odtud byl už jen krůček ke knize, která mě zaujala svojí obsáhlostí a konkrétními návody, jak zacházet s fotografiemi v rámci terapeutického působení. Autorka se pokusila shrnout to, co na své životní cestě nashromáždila i jako fotografka i jako terapeutka. Hned v předmluvě upozorňuje na skutečnost, která se možná v dnešní době 10 let po druhém vydání knihy, zdá ještě naléhavější. A to sice na vliv technického pokroku na rozvoj této terapeutické metody a využití jejích potenciálů i v rámci on-line nebo chcete-li kyberterapie. Techniky fotoarteterapie (název používám na základě malého lingvistického zamyšlení pro usnadnění orientace v tématu) mají schopnost expandovat do různých postmoderních přístupů v terapii, nicméně síla individuálních sezení je stále mocná. Fotoarteterapie může najít využití ve více pomáhajících profesích psychologové, terapeuti, psychiatři, sociální pracovníci, poradci atd., ale může být přínosná i pro práci speciálních pedagogů, učitelů jazyka, vědců z transkulturálních oblastí, antropologů, sociologů a dalších. Kniha je psaná samozřejmě pro tu první skupinu lidí. Není to ale návod, jak se stát terapeutem a to autorka hned v předmluvě zdůrazňuje, ale může být návodem, jak zlepšit terapeutickou práci. Jak ji s pomocí tohoto fotoarteterapeutického nástroje učinit ještě trochu lepší. Také upozorňuje na často kladenou otázku, která se týká fotografického vzdělání. Její zkušenost je ta, že odborné umělecké vzdělání je spíše na obtíž, než že by pomáhalo nebo bylo dokonce nutné. Fotografie, která byla pořízena ve špatném světle a s nedokonalým zaostřením je pro fotoarteterapii stejně cenná, jako ta, která byla pořízena s uměleckým záměrem a řemeslnou dokonalostí. Píše, že dělání terapie a dělání dobré terapie je už uměním samo o sobě. Všechny kapitoly knihy jsou věnovány prezentaci různých fotoarteterapeutických technik z různých pohledů: - co se děje, když se díváte na nějakou fotografii (fotoprojektivní techniky) - vaše interakce s fotografií, když můžete kontrolovat vznik obrázku (vlastní portrét) - fotky, kde vás fotil někdo jiný spontánní i aranžované (fotky snímané další osobou) - fotky, které fotil klient sám anebo sbíral fotky jiných autorů (fotky dělané nebo shromážděné klientem) - fotky dělané jako dokumentární různé rodinné a osobní (fotky z rodinných alb)

2 Každá kapitola obsahuje různé ukázky, které ilustrují terapeutovy i klientovy zkušenosti a hlavně nabízí bezpočet jednoduchých návodů na počáteční cvičení, na počáteční kontakt s metodou. Má být nápomocná terapeutům začít techniky používat v praxi a porozumět jim. Autorka sama uvádí, že se právě z výše uvedeného důvodu nevěnovala historii fotoarteterapie ani různým srovnávacím studiím nebo filozofickým východiskům. Tento zdánlivý deficit nahrazuje v závěru knihy velmi obsáhlým seznamem doporučené literatury asi 320 odkazů. První kapitola je nazvaná Fotografie jako terapeutické nástroje. V úvodu je naznačeno, co vlastně fotografie může být může to být stopa našich myšlenek, zrcadlo našich životů, reflexe našich srdcí, vzpomínky, které můžeme v rozjímavém tichu držet v rukách tak dlouho, jak si přejeme. Dokumentují nejen to, co bylo, ale i to, co by mohlo být. Ať už si to uvědomujeme nebo ne. Všechno, co vidíme na fotkách je najednou zpátky tady a teď, byť jsou to třeba i generace předešlé a vzdálené. Fotografie jsou emocionálně nabité a je až neskutečné, jakou sílu může tento kousek papíru v sobě nést. Člověk, který fotografuje, se snaží co nejlépe a nejvěrněji zachytit konkrétní okamžik. Ten člověk má určitá očekávání a tak výsledný snímek vypovídá o něm samém. Také lidé, kteří pozují fotografovi mají nějakou představu a očekávání týkající se konečného obrázku. Potom lze pomocí otázek zjistit, jak sami sebe hodnotí, jaké měli a mají pocity. Často se stává, že i na velké fotografii je nějaké jedno konkrétní místo, které je pro celé vnímání a prožívání nejdůležitější. A může to být i místo, které jakoby beze slov promlouvá uvnitř nich samých v nějaké vizuálně symbolické formě, v osobní metafoře. Nehledě na to, že někdy je dokonce víc důležité to, co na fotografii není než to, co tam je. Stejně tak jako může být v terapeutickém rozhovoru důležitější to, o čem klient nehovoří než to, o čem se zmiňuje. Autorka při práci s fotografiemi využívá různé terapeutické přístupy hypnozu, gestalt, hraní rolí, arteterapii, práci se sny apod., ale nikdy nepracuje podle stejného schematu. Tvrdí, že dobrý terapeut neulpívá na jednom směru, na jedné metodě. S každým klientem přichází nový jedinečný cíl, nová jedinečná potřeba. Velmi příhodně to srovnává s fotografováním, kdy ani fotograf nepoužívá jen jeden objektiv nebo malíř jen jednu barvu. Vychází z toho, že každý klient je unikátní a potřebuje si zažít jak kognitivní zpracování, tak i emocionální prožitek. Paměť je součástí klientova těla stejně tak, jako celé jeho myšlení a propojení s emocemi může navodit podmínky pro osobnostní změnu. Pro práci s nevědomými složkami je dobré používat neverbální techniky a techniky založené na smyslovém vnímání. V závěru první kapitoly se autorka pokouší hledat styčné body i rozdíly mezi fotarteterapií a arteterapií. Poznamenává, že u fotografií se těžko postihují jednotlivé vývojové momenty, tak jak je známe z malování a kreslení. Zajímavý je její názor, že v arteterapii je cílem hotový produkt, kdežto při práci s fotografiemi je kladen větší důraz na proces vzniku snímku. Druhá kapitola se jmenuje Pět technik fotoarteterapie. Základní techniky jsou přímo spojeny s předpokládaným vztahem mezi osobou a fotoaparátem a osobou a fotografií. Vzniká tak pět oblastí. - projektivní proces - práce s autoportréty - práce s fotkami klienta, které snímala další osoba - práce se snímky, které dělal a shromáždil klient - práce s rodinnými alby a jinými autobiografickými fotkami Každá z těchto oblastí reprezentuje jednu ze základních technik fotoarteterapie, přičemž v každé z nich se využívá projektivního procesu, který nastupuje jako důsledek prohlížení snímků. Většina toho, co si myslíme, že vidíme ve skutečnosti vychází z nás. Díváme se na určitou fotografii a vnímáme náš vlastní význam, který mohl, ale také nemusel být záměrem při vzniku snímku. To, čeho si člověk všimne, je vždycky zrcadlem jeho vnitřní mapy, kterou

3 používá při uspořádání a porozumění tomu, co mu jeho smysly zprostředkovávají. Autorka klade důraz na respektování klientova rámce a jedinečných vnitřních map a také na nebezpečí hodnotících výroků co je dobře a co špatně. Také upozorňuje na to, že úvodní rozdělení na čtyři základní oblasti je jen orientační a během terapie ve skutečnosti dochází k jejich prolínání a kreativnímu propojování. Součástí této kapitoly jsou také praktické návody a kazuistiky včetně jejích vlastních fotografií a příběhů s nimi spojených. Třetí kapitola je věnována projektivnímu procesu a přibližuje, jak využít fotografie k odkrytí klientova vnímání, hodnot a očekávání. Jsou zde předloženy různé cesty zpracování spontánních asociativních procesů, které vycházejí z vizuálního vnímání a následných vědomých a nevědomých obsahů. Metaforicky i doslovně vidíme, v co věříme a věříme tomu, co vidíme. Často bývá slovo vidět užíváno jako synonymum ke slovu vědět. Autorka opět nabízí konkrétní příklady ze své praxe. Uvádí terapeutem kladené dotazy i klientovy odpovědi včetně návodu, jak to všechno integrovat do terapeutického procesu. Také vysvětluje svoje důvody ke kladení těchto kontrétních dotazů. V závěru kapitoly je nabídnuto několik stran cvičení, jak se dá s fotografiemi pracovat. Je možné vyzvat klienta k použití mnoha fotografií ty mohou být jeho vlastní nebo i z časopisů a ty dál rozděluje do skupin, pro která si sám vytvoří kriteria. Může také vybrat fotografii, která reprezentuje jeho samotného a s tou se dále pracuje podle toho, jestli je na ní on sám nebo nějaká jiná postava nebo nějaký abstraktní objekt. Autorka ke každému výběru nabízí řadu možných dotazů a poznámek. Čtvrtá kapitola je věnována práci s vlastními portréty. Je to druhá největší oblast, která pomáhá odkrýt obrazy, které o sobě klient má. Pomáhá pracovat s tématy jeho sebevědomí, sebehodnocení, sebepřijetí apod. Tyto techniky jsou zaměřené na klientovo vnímání sebe sama, své individuální identity bez ohledu na sociální rámec. Některé autoportréty mohou vznikat spontánně, některé vznikají jako důsledek terapeutovy intervence, ale vždycky jsou součástí určitého procesu a aktivní diskuze po jejich vytvoření. Doporučuje vést rozhovor v pozitivním duchu a uvádí, že sama většinou začíná rozhovor nabídkou, aby klient uvedl 3 věci, které se mu na autoportrétu líbí. Pokud má klient problém najít pozitivní věci, pokouší se ho povzbudit k další práci co by se mělo na snímku změnit, aby s ním byl spokojený apod. Skrytým poselstvím této situace je, že někdy si lidé myslí, že nejsou dostatečně dobří takoví, jací jsou. Autorka opět nabízí jednoduchá cvičení a rozebírá jejich možný průběh, tak jak to zná ze svých vlastních zkušeností. Pátá kapitola je věnována fotografiím klienta, které jsou snímány nějakou jinou osobou. Všímá si pocitů klienta jako objektu fotografování. Jestli jsou jeho pocity a tělesný postoj stejné, jako kdyby ho nikdo nefotil. Máme možnost se dozvědět, jak se klient vnímá i jaká je jeho neverbální komunikace s ostatními. Také se objevuje diskuze o tom, jaký je vliv fotografa a jaká je jeho zodpovědnost za výsledný snímek. Pro terapeuty systemicky orientované je to také oblast, ve které mohou více pracovat s fotografiemi ostatních členů rodiny nebo určité skupiny. Klient může být také požádán, aby se nechal vyfotit s někým z rodiny, se psem, s cizím člověkem, v práci, doma, apod. Může pracovat s časovou linií, vytvářet koláže, vizuální příběhy, komiksy, scénáře Šestá kapitola popisuje práci s fotografiemi, které dělal klient sám anebo které má doma uložené. Mohou mít metaforický význam a také vypovídají o zaměření a pozornosti klienta. Je zajímavé vědět, co vedlo klienta k uchování fotografií. Jaký je jejich emocionální význam a celkový vizuální obsah v určitém rámci klientova života. Nemusí je zpočátku vnímat ani tak, že o něm něco vypovídají, že mohou mít symbolický obsah. Klient může být také vyzván, aby

4 popsal neviditelné anebo neexistující fotografie nebo ty, které si sice pamatuje, ale jsou ztracené. Sedmá kapitola je věnována práci s alby a rodinnými snímky. Zasazuje jedince do systému rodiny. Čtenář se dozvídá výhody využití rodinných fotografií pro zobrazení rodinného příběhu. Důležitá je i role toho, kdo alba uchovává. Je to strážce rodinného příběhu. Zdůrazněný je i význam chybějících fotografií. V této souvislosti je zmíněný i systemický přístup jako teoretický rámec práce s těmito snímky. Osmá kapitola pojednává o využití fotoarteterapie k uzdravování a osobnostnímu růstu. Autorka je přesvědčená, že prohlížení osobních fotografií nás může naučit spoustu o nás samotných. Některé věci můžeme odhalit až po nějaké době prohlížení, protože naše nastavení je vždy nové a neopakovatelné. Fotografie nás jemně upozorňují nebo i bezpečně konfrontují s minulostí. Pomáhají nám najít, co čekáme od života. Naše, někdy i skryté, hodnoty, které ovlivňují naše rozhodování. Přibližují nám naše pocity a vlastní jedinečné symboly, které mají ten správný význam jen pro nás. Využíváním fotoarteterapie se můžeme naučit víc o skrytých, tajemných a tichých místech, která jsou v našem jádru sebepoznání a promítají se do komunikace s ostatními. Závěr knihy je povzbuzením pro terapeuty i klienty k odkrývání tajemství fotografií a tím i samotného života. Autorka věří, že po jejím přečtení se už nikdo nikdy nebude dívat na vlastní fotografie stejně jako před jejím přečtením. A tak trochu varuje, že jakmile jednou začneme s fotografiemi pracovat, vydáváme se na nikdy nekončící cestu. I když kniha poprvé vyšla už před 15 lety, je stále přínosná svým praktickým zaměřením a konkrétními návody, jak metodu zvládnout a využívat ve prospěch klientů i nás samých. Malé lingvistické zamyšlení nad českým označením metody s anglickým názvem PhotoTherapy. Už při výběru tohoto tématu jsem narazila na terminologické otázky a hlavně problém, jak metodu s názvem PhotoTherapy nazvat výstižně česky. Z webových stránek vyplývá, že podobnou otázku si kladli i v anglicky mluvících zemích, kde se nakonec ustálil název PhotoTherapy (k odlišení od fototherapy využili velkého písmene uprostřed slova) Je to metoda, která používá rodinné fotografie a osobní snímky v rámci odborně vedené psychoterapie, kdy je terapeut vzdělaný v nějaké terapeutické metodě a nepotřebuje žádné umělecké vzdělání. Důraz je kladem na terapii. Existuje ale ještě metoda Therapeutic Photography, což je označení pro aktivity využívající fotografií, ale bez odborného terapeutického vedení. Zde je cílem osobní růst, vhled a posílení osobnostní změny. Člověk praktikující tuto metodu by měl být vzdělaný v oblasti fotografování, ale nemusí mít žádnou psychoterapeutickou průpravu. Důraz je kladený na fotografie. Třetí oblastí, která s předcházejícími dvěma úzce souvisí, je Photo Art Therapy. To je metoda, kde jsou fotografie používány jako medium terapeutem, který je proškolený v

5 arteterapii a tudíž má i psychoterapeutické znalosti i znalosti týkající se fotografování. Nicméně na snímky není pohlíženo jako na umění. Může se zdát, že rozdíly mezi jednotlivými směry jsou trošku uměle vytvořené. K tomuto vymezení pojmů došlo na základě diskuzí na International symposium of PhotoTherapy and Therapeutic Photography, které se konalo v roce 2008 ve Finsku. Toto vydefinování bylo pravděpodobně nutné z důvodů vymezení kompetencí lidí z pomáhajích profesí, kteří jednotlivé metody používají. Zajímala jsem se, jak si s označením poradili v jiných zemích, kde je metoda již nějakou dobu zavedená a má tudíž i pojmové zázemí. Jednou ze zemí, kde má metoda letitou tradici a vývoj, je právě Finsko. Tam využili specifika svého jazyka a nazvali ji Valokuvaterapia. Kuva znamená obrázek a valokuva je potom označení pro fotografii. Také se tam vyskytuje název Fotosynteesi, ale ten je spojený více s uměleckou oblastí než s ryze terapeutickou. Další zemí, kde si museli terminologicky poradit, je Izrael. Tam se metoda označuje mezinárodním výrazem Fototerapia, přičemž fotografie se hebrejsky řekne tmuna (sg.), tmunot (pl.) a terapia se ve významu terapie vůbec nepoužívá. Hebrejský termín je tipul, což znamená také lékařský úkon, léčení. V češtině je termín fototerapie zatím jednoznačně zavedený jako odborný název pro léčbu světlem. Je to oblast medicíny, ve které jsou pacienti léčeni světelnými paprsky. Využití tohoto pojmu pro označení metody PhotoTherapy, se tak jeví spíše jako nevhodné. Jeden z možných termínů, který by mohl tuto metodu označovat je fotoarteterapie. Sice až tak úplně nekopíruje označení v anglicky mluvících zemích, ale po diskuzích s lingvisty i terapeuty na toto téma, se mi tento název zdá jako nejvhodnější. Je to však stále otevřené téma, které se možná začne více vyjasňovat se širším zavedením Photo Therapy nebo chcete-li fotoarteterapie, do českého terapeutického povědomí.

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2009 Vypracovala: Vedoucí diplomové

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Diplomová práce Dramatické hry s dětmi mladšího školního věku (Drama Activities with Children of Younger

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Obr. 1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován

Více

metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií

metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií Univerzita Palackého v Olomouci metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií Autoři: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. Mgr. Oldřich Müller, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávání pedagogů přednáška ze dne 21.10. 2011 Zkušenost zprostředkovaného učení Intervenční program

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Využití terapeutických technik v etopedii Bc. Monika Pečenková Diplomová práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Magisterská diplomová práce

Magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Magisterská diplomová práce 2011 Bc. Eliška Prokešová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd obor Andragogika

Více

Mgr. Lenka Osladilová. VYUŽITÍ ARTETERAPIE PŘI PRÁCI S KLIENTEM S dg. ASPERGERŮV SYNDROM -1-

Mgr. Lenka Osladilová. VYUŽITÍ ARTETERAPIE PŘI PRÁCI S KLIENTEM S dg. ASPERGERŮV SYNDROM -1- Mgr. Lenka Osladilová VYUŽITÍ ARTETERAPIE PŘI PRÁCI S KLIENTEM S dg. ASPERGERŮV SYNDROM 2010-1- PODĚKOVÁNÍ Děkuji mamince Davídka, že mi umožnila zveřejnit část naší společné práce a velký dík patří také

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Krizová intervence pro speciální pedagogy Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Krizová intervence pro speciální pedagogy Michal Růžička a kolektiv Olomouc 2013 Oponenti: Mgr. Zdeňka Polínková Mgr. Pavlína Prachařová Vedoucí autorského

Více

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami Metodika Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami vytvořená v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

Využití přístupu zaměřeného na klienta v sociální práci

Využití přístupu zaměřeného na klienta v sociální práci OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Využití přístupu zaměřeného na klienta v sociální práci BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Markéta Kolárová Vedoucí práce: Mgr.

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

Inspirace pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnickém sektoru

Inspirace pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnickém sektoru Inspirace pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnickém sektoru Publikace je vydána v rámci projektu ANABELL-PRO, reg. číslo CZ.1.07/3.2.03/04.0011. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

( Projekt CZ.1.07/1.3.00/08.0171 Rozmluva ) EdA, o.s

( Projekt CZ.1.07/1.3.00/08.0171 Rozmluva ) EdA, o.s UČEBNÍ TEXTY pro účastníky projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti podpory ( Projekt CZ.1.07/1.3.00/08.0171 Rozmluva ) EdA, o.s Tyto materiály jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Sborník dobré praxe Projekt: Animace nová výuková metoda pro školy Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.03/01.0026 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Průvodce Interkulturní komunikací

Průvodce Interkulturní komunikací Průvodce Interkulturní komunikací Entre ce que je pense ce que je veux dire ce que je crois dire ce que je dis ce que vous voulez entendre ce que vous entendez ce que vous croyez comprendre ce que vous

Více

Porovnání výsledků grafologické analýzy s výsledky psychologické metody NeoBig 5

Porovnání výsledků grafologické analýzy s výsledky psychologické metody NeoBig 5 Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty Porovnání výsledků grafologické analýzy s výsledky psychologické metody NeoBig 5 Bakalářská diplomová práce Autor: Lucie Karbulová

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM IVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE rizová intervence

Více

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Michaela Širůčková Michal Miovský Lenka Skácelová Roman Gabrhelík a kol. m o n o g r a f i e Příklady dobré praxe programů školní prevence

Více

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání Katedra: Studijní program: M7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň základní

Více

Zvládání problémových situací se seniory

Zvládání problémových situací se seniory ISBN 978-80-247-5216-7 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz 9 788024 752167 nejen v pečovatelských službách

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více