STAV ÚPLNÉ POHODY... Zdeněk Šimanovský

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAV ÚPLNÉ POHODY... Zdeněk Šimanovský"

Transkript

1 STAV ÚPLNÉ POHODY... Zdeněk Šimanovský Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady." (Světová zdravotnická organizace WHO) Slovo terapie se odvozuje od řeckého terapé - doprovázeti. Ve speciálních školách a v ústavech je uplatnění různých terapií běžné. Některé děti na normálních" školách potřebují také kromě věcných informací specifický přístup a někdy doprovázení". Terapií je mnoho a jsou mezi nimi rozdíly. Vedle základních směrů, psychoterapie rogersovské, behaviorální, gestaltu, komunikační a dalších, existuje i arteterapie, muzikoterapie a taneční terapie, eurytmie, poetoterapie, psychogymnastika, asertivita. Zde můžeme najít mnoho dobrých podnětů, podobně jako v technikách setkání - encounter, či ve voice terapii - terapii zpěvem. Hry z oblasti aktivní muzikoterapie mnohde obohacují hudební výchovu a hry z arteterapie zase výchovu výtvarnou. S citem volené metody z těchto oblastí se objevují v artefiletice - reflektivní m, tvořivém a zážitkovém pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z vizuální kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních). Tyto činnosti a hry mohou významně přispět ke zlepšení vztahů, komunikace a k rozvoji sociálních kompetencí dětí. Je to žádoucí právě dnes, kdy už řada základních škol zkonstatovala riziko narůstání sociálně patologických jevů, jako šikana, videošikana, alkoholismus atd. Čím více učitelek a učitelů se seznámí s možnosti skupinové psychoterapie, čím více jich absolvuje některý sebezkušenostní výcvik v psychoterapii, který přispívá k duševní stabilitě účastníků, tím lépe. Mnoho škody a duševních poranění přinášejí dětem právě pedagogové, kteří ignorují existenci psychologie, psychoterapie a nosí si do školy den co den svoje těžké, po léta neřešené vnitřní konflikty. Projevují se v praxi nadměrným peskováním, trestáním a ponižováním dětí. Žáci, kterým je sedm, osm let se ještě neumějí bránit a jsou zraňováni. Také to, kromě záporných vlivů konzumní společnosti, některých rodin atp. má ovšem za následek pozdější agresivitu dospívajících. Nikomu neberu právo na jiný názor. Praxe mne však přivedla k tomu, že není třeba brát učitele jako nesvéprávného jedince, který by měl každý svůj krok odůvodnit do dotazníku a jemuž nepatří do rukou sirky, nůž, nebo kniha o psychoterapii, jak se občas děje. Naopak vím, že řada učitelek a učitelů jsou lidé sečtělí, kritičtí a osobnostně silní a že vhodným používáním vybraných

2 metod z expresivních terapií přinášejí détem radost a pocity sounáležitosti, síly a naději na nalezení zdrojů tělesné, duševní a sociální pohody", zmiňované definicí zdraví WHO. Učitel nesmí dělat ve škole hypnoterapii nebo psychoanalýzu. Neměl by mu však nikdo nezodpovědný bránit v tom, aby se vzdělával a seznámil se s tím, co může při své práci vhodné užít. Odpovědnost za své jednání nese před dětmi, rodiči a před společností on sám. Vhodné postupy z muzikoterapie nebo z arteterapie se už osvědčily v řadě škol. V důsledku jejich používání tam mají méně problémů s kázní, s agresivitou, šikanou a s dalšími formami tzv. sociální patologie. Učitel, který psychologií a terapiemi pohrdá, nezajímá ho zázemí dětí, rodina ani míra rozvodovosti, může uškodit (a často škodí) dětem víc než ten, kdo se s možnostmi jak vhodně působit na děti dobře seznámí. Hry Pohádkový ostrov (hra z oblasti aktivní muzikoterapie) Každý si napíše na papír obdélníkového formátu své nejvétší přání. Předvedeme dětem, jak si z něj složit papírovou lodku. Vymezíme pak uprostřed třídy provázkem kruh o průměru dva nebo tři metry a v jeho středu další o průměru půl metru. Ten lze vyzdobit šátkem, polodrahokamy, hořící svíčkou atp. Je to totiž ostrov splněných přání. Po obvodu velkého kruhu hráči umístí svoje lodky přídí ke středu. Společně s dětmi začneme pobrukovat, ve společném rytmu chřestit a hrát na elementární nástroje a volně se pohybovat v prostoru. Občas někdo přijde k libovolné loďce a o kousek ji posune ke středu. Jak hra pokračuje, lodičky se postupně blíží k ostrovu přání a hráči začínají vnímat metaforu hry: Já pomáhám druhým a oni zase mně." Hra končí ve chvíli, kdy i poslední lodka dorazí až na ostrov splněných přání. Sedneme si pak v kruhu a chvíli mlčíme. Následuje sdílení dojmů. 1. Relaxace Relaxaci s hudbou a s vybavováním představ znali již ve starověku. V antickém Řecku, v Číně, v Egyptě nebo v Tibetu byli obeznámeni s relaxací a využívali její blahodárný vliv, tedy uvolnění kosterního svalstva na uvolnění duševní. Je to vedle meditace jeden z nejlepších způsobů, jak se dostat do kontaktu sám se sebou a se svými skutečnými pocity. Schopnost důkladně se uvolnit osvojená při relaxacích pomáhá dětem i nám zbavovat se přemíry napětí v běžném životě, zvládat problémy s usínáním, strach, agresivitu. Pořád se však ještě v kurzech pro učitele setkáváme s tím, že relaxaci užívá jen asi pětina přítomných. Je však lépe, když ji dětem nabízí ten, kdo ji sám využívá a zná její možnosti. Metody z oblasti receptivní muzikoterapie spojené s relaxovaným poslechem hudby vedou ke kontaktu s vlastními prožitky, imaginací a k sebevyjádření. Spojení hudby a relaxace vytváří zcela přirozeně důvěrný a kladný vztah dětí k hudbě, který jim může vydržet

3 po celý život. Je dobré mít zásobu vhodných nahrávek. Některé z nich: R. Schuman - Snění; C. de Saint Saens - Labuť; J. S. Bach - Air; C. Debussy - Svit luny, Bergamská suita; F. Chopin - Kapka deště; F. M. Bartholdy - Sen noci svatojánské (nocturno); Maurice Ravel - Údolí zvonů; L. Janáček - Po zarostlém chodníčku, V mlhách; Edward Hagerup Grieg - Jitro (z lyrických kusů pro klavír). Z modernější hudby pak např.: Steven Halpern (cokoli), zabývá se jen tvorbou kvalitní relaxační hudby; Kitáró Kojoki; Vangelis; Enya; Déva Prémal; minimalistické skladby Steve Reicha, Philla Glasse nebo Johna Cage či skladby Briana Eno Hudební panely pro letiště". Je možné využít i pomalých jazzových skladeb: Chicka Corey, Keitha Jarreta či zajímavé kompozice norského saxofonisty Jana Garbareka. Živé hraná hudba nebo improvizace je však pokládána při práci s dětmi za nejlepší. Začátek relaxace Zajistíme, abychom nebyli ničím rušeni (telefon, okna, dveře) a ztlumíme světla. Děti si lehnou na koberec, a když je chladná podlaha, relaxují vsedě. Upravíme vzdálenost mezi nimi, aby se nerušily, a tiše pustíme hudbu. Relaxační text říkáme klidné, uvolněným hlasem, třikrát pomaleji, nežli mluvíme běžně. Průběh (jedna z možností) Uvědomíme si postupně celé tělo od prstů u nohou až po hlavu. Pak děti požádáme, aby si v duchu představily, že jsou na místě, kde se cítí dobře a bezpečně. Vyzveme je, aby si při hudbě na plátno svých představ pustily film" o tom, co mají rády a co jim dává sílu a jistotu. Během následujících pěti až osmi minut uvolněného poslechu vhodné hudby a po jejím doznění zůstaneme chvíli v tichu. Sharing Následně rozdáme dětem papíry a barvy a každý může nakreslit nejvýznamnější situaci z těch, které se mu vybavily. Pak mluvíme po kruhu s každým o jeho představách a pocitech, příjemných nebo i méně příjemných, aniž bychom je však hodnotili. Každý má právo vyprávění o svém zážitku odmítnout. Vhodné polohy Nejlépe je relaxovat vleže na zádech, s rukama podél těla, nohy nejsou zkřížené. Je to však možné i v jiné pohodlné poloze, v klubku, na boku, vsedě, někdy dokonce za pohybu. Co může při relaxaci nastat: Nedostatečné uvolnění - některé děti se nedokáží uvolnit, pociťují neklid, snaží se kontaktovat sousedy, pošťuchovat se a mluvit, dusí se smíchy atd. Často jde o projevy rozpaků a nejistoty, které ustoupí. Zvýšená citlivost - během relaxace jsou děti citlivější k podnětům zvenčí. Je třeba ohleduplnějšího zacházení než za plného bdělého vědomí. Mluvíme vždy

4 zvolna a polohlasem, pohybujeme se pomalu, bez hluku. Spánek - když dítě usne, může to být někdy i úspěch - jeho autosanační mechanismy zabraly. Chceme-li, aby se trochu probralo (např. když chrápe), stačí se ho zlehka dotknout. Nepříjemné představy - někomu se při vizualizaci vybaví něco nepříjemného a pláče. Respektujeme jeho pocity, popřípadě si sedneme blíž k němu. Nabídneme mu možnost vypovídat se (slovy odventilovat napětí), ale nehodnotíme ani neřešíme problémy. Zanedlouho se většinou uklidní. Reagovat na pláč úzkostně by znamenalo stupňovat jeho zmatek. Nehledě na to, že plakat může z různých důvodů, například i z radosti, dojetím atd. Jak předejít traumatizaci dětí (obecně) Nikdy nelze dost zdůraznit význam bezpečné atmosféry, bezpečného prostoru, prostředí bez rizika ironizování a zesměšňování. Jde jen" o prostou vzájemnou slušnost a snášenlivost. Na této atmosféře spolupracujeme s dětmi trvale. Kultura vzájemných vztahů ve skupině (ve třídě) je i zhodnocením společné práce. Všímáme si neverbálních signálů, kterými děti projevují svoje pocity, a vhodně reagujeme. Nikdy nikoho nenutíme do činnosti proti jeho vůli! Menší nebo citlivější děti vezmeme někdy za ruku, a je-li třeba, k sobě. - Při sdílení s dětmi se držíme v rovině kladných témat a úsměvného pohledu na svět. Pokud je někdy skupina konfrontována s tématem vážným, někdo popíše své nepříjemné nebo těžké zážitky, obavy apod., nezabředáme do psychologizování, do bezmezného soucitu ani do rozebírání osobních témat jedince ve snaze je řešit. Obecně vzato se většina problémů nedá vyřešit". Kladné změny přicházejí samy, podobně jako se na stromě, o který se staráme, objeví zralé ovoce. Hodně záleží na zkušenosti, trpělivosti a na umění naslouchat, kterému se od vedoucího hry mohou děti učit. Práce s traumatizovanými jedinci (první pomoc) Relaxace, hry a taky modelové situace prezentujeme v lehké a hravé rovině. Někdy se však přesto hráč zasažený náhlým poznáním, vzpomínkou nebo obavou začne projevovat jinak - méně uvolněné, má strnulou nebo živější mimiku, zarudlé a lesklé oči. Signály silného vnitřního prožitku vždy znamenají, že je třeba dbát zvýšené opatrnosti ve slovech a činech. Méně je vice. Nic příliš nezdůrazňujeme a vždy respektujme hranice, které dotyčný vymezí. Jeho lítost je stejné oprávněná jako jiné pocity. To, že si hráč dovolí svou lítost prožít, je mnohdy i známkou zdravé atmosféry ve skupině, ke které má důvěru. Je vhodné zbytečně neobracet na dotyčného pozornost, jednat klidně a vlídně. (Někdy zvolna přejít na jinou činnost, např. na tu,

5 která zdůrazní dobré a přátelské vztahy ve skupině.) Můžeme dotyčnému nabídnout prostor k pojmenování nepříjemného pocitu, k sebevyjádření, aniž bychom jeho sdělení rozebírali. Často nechce říkat nic a chce být chvíli sám. Menší dítě neodchází, jenom se třeba schoulí v koutku a po chvíli se vrátí k ostatním. Ventilace (příležitost k pojmenování vlastních pocitů) a podpora jsou způsoby, jak lze v takových případech pomoci. Rozbory, interpretace, objasňování nebo hledání něčí viny nejsou vhodné, mohou i škodit. Nevhodná je (až na výjimky, jako např. šikana) také snaha přebírat odpovědnost a řešit za dítě jeho problémy. Velmi pěkně o tom hovoří báseň Naslouchej, která kdysi visela na zdech Linky bezpečí: Naslouchej! Když tě požádám, abys mi naslouchal, a ty mi začneš dávat rady, neděláš, oč jsem tě žádal. Když tě požádám, abys mi naslouchal, a ty mi začneš vysvětlovat, proč bych se neměl cítit takhle, šlapeš po mých citech. Když tě požádám, abys mi naslouchal, a ty máš pocit, že musíš něco dělat, abys řešil můj problém, ubližuješ mi, i když se to třeba zdá divné. Naslouchej! Všechno, oč jsem požádal, bylo právě to. Ne hovořit nebo jednat - jen mne slyšet. Rada je levná: dostaneš ji od Sally v Mladáku za pár korun. A já můžu jednat sám pro sebe, nejsem bezmocný. Možná jsem ztratil odvahu a víru, ale nejsem bezmocný. Když uděláš pro mne něco, co můžu a potřebuju udělat pro sebe, přispíváš k mému strachu a slabosti. Ale když přijmeš jako naprostou skutečnost, že cítím to, co cítím, aťje to jakékoli, můžu se zbavit nutnosti tě přesvědčit a začít s prací na pochopení, co je za těmi iracionálními pocity. A když se to objasní, odpověd je zřejmá a já nepotřebuju radu. Iracionální pocity mají smysl, když pochopíme, co je za nimi. Možná, že takhle někdy působí modlitby pro některé lidi, protože Bůh je moudrý a nedává rady a nesnaží se vylepšovat věci, jen naslouchá a nechá vás, abyste si věci zpracovali pro sebe. Takže prosím naslouchej a jen mne slyš, a chceš-li hovořit, počkej chvilku, až budeš na řadě a já budu poslouchat tebe. Úskalí u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Některé děti s vadami a poruchami chování častěji překračují hranice vztahů a obecné přijaté normy chování. Setkáme se u nich jak s nadměrnou aktivitou, tak s nejistými, silně utlumenými projevy. Je vždy otázkou, do jaké míry může dítě takové chování a své reakce vědomé kontrolovat a ovládat. Často jde právě o příznak určité poruchy a některé děti se pro své reakce samy dost trápí a obviňují se. Jejich společenská nejistota pak přesto znova vyústí do zbrklosti nebo do krajní

6 zdrženlivosti. Relaxace a hry s nabídkou prostoru pro autentické jednání je zpočátku mohou zneklidnit. Když si na né zvyknou, znamenají pro né vzrušující a vzácnou příležitost být v souladu se sebou samým a korigovat v přátelské atmosféře nežádoucí prvky ve svém chování. U mentálné postižených dětí uplatníme více aktivity preferující mimoslovní projevy, tedy také hry s rytmem a hudbou. Délka relaxace Podle doby trvání dělíme relaxace na: krátké - oddechové, pro osvěžení, trvají několik sekund až 10 minut. Soustředíme se v nich na uvolnění dechu a těla. Projdeme si vědomě jeho části, vleže nebo vsedě, v lavicích s hlavami položenými na předloktí nebo na svetrech. delší - většinou čtyřfázové, trvají minut (fáze: uvedení do relaxace; vizualizace; uvedení zpět do reality; sdílení zážitků). Krátká relaxace (segmentová) - vhodná hudba: J. S. Bach: Air Tuto prastarou čínskou relaxaci lze použít ve škole pro osvěžení s hudbou a příležitostně bez hudby kdekoli. Svoje tělo si v představách rozdělíme na části, na tři segmenty. První z nich zahrnuje hlavu a krk k ramenům. Druhá - od ramen dolů, hrudník a břicho až ke kyčlím a také ruce od ramen k prstům. Třetí část - celou dolní polovinu těla od pasu až po prsty u nohou. Uvolňujeme se tak postupně na tři fáze, opakované a volné dýcháme. Relaxující medvídek - vhodná hudba: C. Debussy, Dětský koutek - Sníh tančí Dětem v mateřské škole je vhodné relaxační text prezentovat jako pohádku. Příklad Byl jednou jeden medvídek a ten se vrátil navečer domů do své jeskyně. Spokojený, ale pořádně unavený za celý den... Lehl si na záda a zatřepal jednou tlapičkou... Byla těžká a medvídek ji nechal spadnout na deku (ukazujeme na maňáskovi). Podívejte se, asi takhle: Bum! A potom zatřepal i druhou tlapičkou. Byla těžká... a medvídek ji taky nechal spadnout na deku... Bum!... atd. Hovoříme klidně, volným hlasem, velmi pomalu a loutka (plyšák, maňásek), která si s dětmi povídá", jim ukazuje na svých tlapičkách uvolňování. Relaxace pak někdy přejde ve spánek. 2. Meditace (hudba klidná a příjemná, např. J. S. Bach - Pastoralepro varhany; zpěv tibetských mnichů apod.) Meditace vede k uvolnění a k soustředění se. Může být umocněna hudbou, pokud působí nevtíravé jako tichá kulisa. Meditovat, v klidu přemítat či rozjímat je činnost, která může zaujmout děti různého věku a být jim prospěšná. Sedíme zpříma, volně, páteř kolmo k zemi a soustředíme se na nějaké kladné téma: světlo, radost, láska, přátelství a kamarádství. Volné dýcháme a zabýváme se jím z různých úhlů pohledu, rozumem,

7 citem, intuitivně. Sledujeme i své myšlení. Stačí pár minut a později, když je zájem, meditaci trochu prodloužíme. Hry Můžeš tu chvíli se mnou zůstat...! Děti se vsedě uklidní, zkoncentrují a my jim pomalu řekneme: Všimněte si teď toho, co se ve vás děje... A ať je to cokoli, radost, zmatek, obavy nebo naopak pocit klidu a pohody, řekněte tomu, co se ve vás děje, jenom v duchu: Ano, můžeš tu chvíli se mnou zůstat...! Pak pokračuje jenom hudba a tiché soustředění. Po uplynutí čtyř až osmi minut dáme cinknutím signál a meditace končí. Můžeme si pak ještě chvíli sdělovat svoje myšlenky nebo představy. Kreslení na záda Zapálíme vonnou tyčinku či suchou šalvějovou nať. Vonný kouř uklidňuje a navozuje příjemnou náladu. Děti si lehnou, uvolní se a dospělý nebo partner ze dvojice jim kreslí prstem na záda domek, strom, lodku, sluníčko. Ležící hádá, o jaký obrázek jde. Z toho lze přejít k masáži zad, šíje a paží. Jejich účinek umocňuje broukání, zpívání, vlídný hovor. Rodičům doporučíme na toto téma knížku J. Hašplové (Masáže dětí a kojenců. Praha: Portál, 2005). I prostá masáž je možnost, jak dětem projevit důvěru, péči a lásku. Děti vytvoří čtveřice a nejmenší v nich se stávají pašou. Ti si lehnou anebo pohodlně sednou a sdělí zbývajícím třem, co kdo z nich bude příjemného dělat. Jednoho třeba paša požádá, aby mu masíroval šíji, druhý mu má jemně proklepat hlavu a třetí mu má namasírovat záda a paže. Vedoucí pustí relaxační hudbu a sloužící se začnou věnovat svému pánu. Paša si to užívá a po třech až pěti minutách se ozve zazvonění, signál k výměně. Paša poděkuje sloužícím a stává se jedním z nich. Druhý podle velikosti je nyní pašou. Tak pokračují, dokud se v úloze paši nevystřídají všichni. Houpání (vhodná hudba - živý zpěv ukolébavky nebo F. Chopin - Berceuze) Tři dvojice hráčů stojí proti sobě. Jeden dobrovolník řekne, kterou pomalou píseň má rád, a vleze si na jejich paže. Skupina ho na zvedne a zhruba v úrovni pasu s ním jen lehounce houpá. Potichu mu brouká ukolébavku nebo sloku z písničky, o kterou si řekl. Ležící se uvolní, pokud má brýle, dá je někomu do opatrování a zhluboka dýchá. Může si zavřít oči a užívá si. Když ho po chvíli ostatní opatrné (nohama napřed) postaví na zem, všem poděkuje. A jde další. Tato jemná hra působí dobře také na dítě, které je právě v nepohodě, je smutné, rozlítostnělé atd. Hrou dostává od ostatních podporu. Na pašu (vhodná hudba J. Suk: Pohádka; Déva Prémal: Dakshina; Enya; indické mantry) Procházka tělem (vhodná hudba: E. H. Griegh - Jitro) Vleže se uvolníme a vydáme se svým vědomím na imaginární procházku nitrem těla. Představujeme si při ní svoje

8 vnitřní orgány, postupně jeden po druhém a vlídně k nim mluvíme, pohlazením" je posilujeme. Hodně přitom záleží na síle představ. Cvičení jednotlivé části těla uvolňuje a prokrví. Pokračujeme pak sdílením v kruhu. Hry s hudbou zaměřené na uvolnění vytvářejí ve skupině atmosféru důvěry. Vyladují v ní vztahy a děti si dovolí přepnout pozornost dovnitř, do sebe, na to, co se v nich právě děje. 3. Intelekt a emoce, emoční inteligence Vnímat své pocity a zacházet s nimi učí vedle hudby i emoční inteligence (El). Obavy, strach, agrese a cynismus brání dětem v efektivním využití vlastních schopností a demotivují je. Emoční inteligence umožňuje lepší vnímání skutečnosti, porozumění, přináší vnitřní stabilitu a klid. Vede i k otevřené komunikaci. Hlavním nástrojem El je sebeuvědomění - schopnost uvědomovat si své emoce a nakládat s nimi inteligentněji (více Goleman, D. Emoční inteligence. Praha : Columbus, 1997). Hry Nejraději mám hlazení Každý v kruhu postupně nahlas doplní po svém jednu a tutéž větu: Vadí mi, že... Bojím se, že... Zlobí (štve) mne, že... Těší mne, že... Stydím se, když... Baví mne, že... Je mi líto, (mrzí mne) že... Nejraději mám, když... Výpovědi nehodnotíme. Když je třeba, jen krátce promluvíme o sdělení pro skupinu nějak významném. Hra učí vnímat a vyjadřovat pocity, nést odpovědnost a poznávat prožívání druhých. Když vidím moře Každý, na koho v kruhu dojde řada, doplní větu týkající se téhož citově obsazeného tématu: Když vidím MOŘE, tak je mi..., tak mám chuť... Když slyším slovo ŠKOLA, tak je mi..., tak mám chuť... Když cítím KOUŘ OHÝNKU, tak je mi..., tak mám chuť... atd. I zde se vyvarujeme hodnocení a moralizování, emoce a postoj se mění. Sousoší, hněv a radost Různé pocity: strach, hněv, radost, smutek, stud, údiv či lásku vyjadřují: jednotlivci po kruhu individuálně sochou dvojice nebo skupiny spontánně sousoším celá třída jedním sousoším hrou na Orffovy nástroje (sólově - ve dvou - ve skupině) Kdykoli je třeba, nabídneme dětem sdílení a chvíli si vyměňujeme dojmy z proběhlé hry.

9 4. Systemický pohled Je další v řadě metod, kde hrají důležitou roli rodinné vztahy. Systemické konstelace samy do školy nepatří. (Mohou jen mnoha učitelům pomoci, aby se zbavili problémů a vnitřně se stabilizovali.) Základní systemický pohled však může být užitečný dětem ve škole. Přesvědčivý příklad podává Marianne Franke Gricksch v knize Patříš k nám!" (Praha : nakl. Shambala, 2005). Popisuje zde práci s dětmi z prvního stupně základní školy. K důležitých principům systemického pohledu patří úcta a respekt, Rodiče, učitelé i děti, když se cítí respektováni, přistoupí ochotněji na hlubší rovinu komunikace a porozumění. Hry Trojí rodiče Nejprve mluvíme s dětmi obecně o tématu rodiče, pak navrhneme, aby si každý představil, jak by to vypadalo a co by se dělo, co by dělal, kdyby: měl ty úplně nejlepší rodiče, jaké si kdy přál? měl ty úplně nejhorší rodiče, jaké si umí představit? kdyby měl přesně tytéž rodiče, které má? Každé z dětí si najde v prostoru tři imaginární místa. Jedno pro nejlepší rodiče, jedno pro nejhorší a jedno pro ty pravé. Postaví se nejdřív na první místo a chvíli, dvě tři minuty tam stojí. Vnímá pocity, které se týkají jeho nejlepších rodičů". Poté přejde a stoupne si na druhé místo, vnímá, co se v něm odehrává, pak jde na třetí. V následné debatě si sdělíme svoje dojmy. Děti často přijdou na to, že žádný velký rozdíl v tom nebyl a že jednat za sebe může každý, když chce!" (Helinger, B. Jak žít v lásce. Praha : Pragma, 2005). Obraz rodiny Hráči vytvoří pětičlenné skupinky. Zvolí si v každé jednoho, který jako autor sochař užije ostatních čtyř jako materiálu. Postaví si z nich svoje sousoší s názvem Rodina. Jeho obraz může být harmonický, nebo ne. Každé sousoší krátce zreflektujeme a pak požádáme hráče v ném, aby si představili další pohyb, který se komu z nich chce udělat. Vedoucí hry dá zvukový signál (např. trianglem) a hráči v sousoší udělají spontánně svůj pohyb a znehybní. Signály se pak opakují v delších intervalech a vždy po zaznění trianglu hráči navazují další fází pohybu do zastavení. Každé gesto vychází z momentálního pocitu. Sledujeme proces (nebo ho natočíme kamerou) a pak reflektujeme. Co se dělo a kudy případně vedla cesta od dishamonie k řádu? Podpora v zádech Prosté podpory dlaněmi v zádech lze použít pro situace z praxe. Zmatkaři", tedy dítěti, které je chytré, látku umí, ale zkoušeno před ostatními propadá panice, postavíme za záda jednoho nebo dva klidné kamarády. (Mohou mu zlehka přiložit dlaň na záda, i nemusí.) Zmatkař se uklidní a náhle si lépe vzpomíná na to, co se naučil a klidněji mluví. Popis

10 vypadá zvláštně, ale funguje to, a když někdo potřebuje ještě víc klidu a síly", aby se mohl soustředit, můžeme mu za záda postavit dva, tři nebo i malý zástup kamarádů. Když jsou uvolnění a klidní, pak ten první je schopen jednat (recitovat, zpívat či mluvit) mnohem sebejistěji. Po čase mu postačí pouhá představa této podpory v zádech. Tanec s předky Všechny přírodní národy ctí své předky. Paměť předků a tradice jsou udržovány v mýtech, ve zvycích,v příbězích, v písních a tancích, v místech, v symbolech. Zvolíme vhodnou hudbu z lidové kultury našich předků, jejíž rytmy, kadence a intervaly jsou příjemné, a po chvíli uvolněného soustředění na ni začneme všichni spontánně improvizovat pohybem.celé tělo je zapojeno do tance. Vnímejte (hudbu) tělem, pohlcujte její rezonanci, harmonii a rytmy. Dovolte hudbě, aby spíš ona než mozek diktovala vašemu tělu pohyby a kroky, které má dělat. A až budete mít pocit, že jste s hudbou splynuli v jedno, natáhněte ruce a představte si ruce svých předků ve svých dlaních... Při společném tanci si pak uvědomujte nepřetržitost života. Radujte se spolu ze života v té veselé oslavě. Vše pak zakončete prosbou o stálou pomoc svých předků a pokloňte se jim." (Matthewsová, C. Zpívej své duši na cestě domů. Praha : Alternativa, 2001). Společným jmenovatelem uvedených her a metod, které lze používat při práci s dětmi, je příležitost k lepšímu sebepoznání, rozvoj vcítění a porozumění, pocitu sounáležitosti se společenstvím, které čerpá společně ze zdrojů síly a radosti... Literatura: GOLEM AN, D. Emoční inteligence. Praha: Columbus, GRICKSCH, M.F. Patříš k nám! Praha : Shambala, HAŠPLOVA, J. Masáže dětí a kojenců. Praha: Portál, HELLINGER, B. Jak žít v lásce. Praha : Pragma, MATTHEWSOVA, C. Zpívej své duši na cestě domů. Praha : Alternativa, Program zdraví pro všechny do roku World Health Organization - WHO, Světová zdravotnická organizace, ŠIM ANOVSKÝ, Z. Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Praha : Portál, ŠIM ANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Praha : Portál, m

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Časy jsou přibližné - respektujeme zájem a aktivity dětí.

Časy jsou přibližné - respektujeme zájem a aktivity dětí. INDIVIDUELNÍ PÉČE- HRY KŘESŤANSKÝ KRUH SVAČINA POHYB-JÓGA MUZIKOTERAPIE POHYBOVÉ HRY ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Časy jsou přibližné - respektujeme zájem a aktivity dětí. DĚTSKÉ CENTRUM SE HLÁSÍ K ALTERNATIVNÍMU

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

OBSAH. Úvod 15. Pravek 17 Starověk 18 Středověk 19 Renesance a novověk 20 17. a 18. století 20 19. a 20. století 20 Současnost 21

OBSAH. Úvod 15. Pravek 17 Starověk 18 Středověk 19 Renesance a novověk 20 17. a 18. století 20 19. a 20. století 20 Současnost 21 OBSAH Úvod 15 PÁR SLOV O HISTORII MUZIKOTERAPIE 17 Pravek 17 Starověk 18 Středověk 19 Renesance a novověk 20 17. a 18. století 20 19. a 20. století 20 Současnost 21 TEORETICKÁ ČÁST - PŘÍPRAVA A VEDENÍ

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů.

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů. Imaginace Imaginace Řízené představy a hudba je široce uznávaný muzikoterapeutický přístup. Je zcela v souladu s prověřenými postupy léčitelských rituálů mnoha tradičních kultur. Jde o naslouchání hudbě

Více

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá)

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) (Recenze - Mgr. J. Šupa) Kniha nese podtitul - průvodce světem vašeho dítěte a už obrázek na obalu slibuje,

Více

Obr.č.26 Poloha leh na boku

Obr.č.26 Poloha leh na boku Obr.č.26 Poloha leh na boku Dechové techniky Rodička by měla vědět jak má správně dýchat při kontrakcích. Proto je nezbytné, abychom ji poučili o zásadách dýchání do břicha během kontrakce. Na místě je

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Aktivizace osob

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY Dramatická výchova

10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY Dramatická výchova 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

10 KROKŮ JAK ZVLÁDNOUT STRES

10 KROKŮ JAK ZVLÁDNOUT STRES 10 KROKŮ JAK ZVLÁDNOUT STRES Definice stresu : Stres je soubor reakcí organismu na vnější nebo vnitřní podněty narušující normální chod organismu. Situace mohou být spojeny s negativně laděnými emocemi

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Petr Ďoubalík, 2003 ISBN

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Petr Ďoubalík, 2003 ISBN Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti 1 Rozdělení vzdělávacího programu Vzhledem ke komplexnosti problematiky stresu na pracovišti považujeme za vhodné rozdělit

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Ondřej Tichý. Hudební výchova napříč předměty

Ondřej Tichý. Hudební výchova napříč předměty Ondřej Tichý Hudební výchova napříč předměty HUDBA a její místo ve výchově a vzdělávání rodina-škola-dospělost Co to vlastně je a proč? Hudba je skutečně neuvěřitelný dar (komplexní činnost), která může

Více

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Dobrý den z Prahy Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Taneční a pohybový program pro seniory se specifickými potřebami

Více

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom Září 1. třída Míša jde do MŠ Seznamování s novým prosředím 1 den v MŠ Psych-poz Vzáří... D1 str.10 D32/D1.3 posilování vztahu k MŠ Začlenění dětí do třídy Radost v MŠ psych-sebep radostný vstup do MŠ Seznamování

Více

Cvičení 5 Tibeťanů. Harmonizační cvičení

Cvičení 5 Tibeťanů. Harmonizační cvičení Cvičení 5 Tibeťanů Harmonizační cvičení Historie: Na 19.stol se vysloužilý důstojník britské koloniální armády plukovník Bradford odjel do tibetského kláštera s cílem najít tajemství věčného mládí. Po

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance)

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) 1. Emoce jsou velmi důležité. - Emoce působí na naše tělo a mohou vyvolat onemocnění. - Emoce působí na naši mysl a mohou způsobit, že

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

PROGRAM NA ROZVOJ TALENTU DÍTĚTE a

PROGRAM NA ROZVOJ TALENTU DÍTĚTE a PONNY ENGLISH PRE- SCHOOL PROGRAM NA ROZVOJ TALENTU DÍTĚTE a NTC METODA 1 MOTORICKÁ CVIČENÍ Týdenní plán Bunnies (vždy dopoledne před odchodem na procházku) Pondělí Úterý rovnováha, koordinace, oční cviky

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

hudbu. Tvoření hudby slouží k celistvému rozvoji člověka, protože se věnuje hudbě, rozvíjí se celistvě po stránce rozumové i emoční.

hudbu. Tvoření hudby slouží k celistvému rozvoji člověka, protože se věnuje hudbě, rozvíjí se celistvě po stránce rozumové i emoční. Cílové skupiny muzikoterapie Hudba pro každého Každý člověk, a především každé dítě by mělo mít příležitost tvořit hudbu. Tvoření hudby slouží k celistvému rozvoji člověka, protože zaměstnává zároveň levou

Více

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA Charakteristika Taneční a pohybová výchova nabízí výchovu prostřednictvím tanečního umění. Tanec je tvůrčí uměleckou činností, kterou může do jisté míry vykonávat každý. Každý

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností 20. dubna 2012 Břevnov, 18. března 2012 1 Třídění důležitého z pohledu člověka Co mědrží nad vodou, co mězajímá, posiluje, co bych chtěl/a Po ránu hrnek kávy

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Přílohy. 5) Jak často si zpíváš? a) denně b) často c) občas d) vůbec ne. Příloha 1: dotazník. Věk:... Třída:... chlapec dívka Škola: ZŠ Gymnázium

Přílohy. 5) Jak často si zpíváš? a) denně b) často c) občas d) vůbec ne. Příloha 1: dotazník. Věk:... Třída:... chlapec dívka Škola: ZŠ Gymnázium Příloha 1: dotazník Dotazník Milí studenti, Katedra hudební výchovy se dlouhodobě zaměřuje na výzkumy hudebních preferencí a efektivity hudební výchovy s cílem zlepšit úroveň hudební výchovy a její působení.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ANDĚLSKÁ NADĚJE Vše pro Vaši duši! NEWSLETTER 9/2016

ANDĚLSKÁ NADĚJE Vše pro Vaši duši! NEWSLETTER 9/2016 ANDĚLSKÁ NADĚJE Vše pro Vaši duši! NEWSLETTER 9/2016 Hezké září, andělští přátelé, jak se máte? Jak se Vám daří? Andělé říkají, že si přejeme více klidu a stabilnější energie. Stále se něco děje, procházíme

Více

LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče )

LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče ) LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče ) Příprava a realizace: Irena Klečková, Bc. Jana Tomášková logopedický preventista Termín: 6.5.2016 od 15.00 hodin Úvod přivítání, seznámení s logopedickou

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma) První sníh Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) První sníh Stručná anotace učební jednotky Žáci dotvářejí verše v textu První

Více

Týdenní počet hodin 26 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 26 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 26 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

malýprůvodce životem

malýprůvodce životem karelspilko malýprůvodce životem Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se stanou Žít v souladu s kosmickým proudem je koncem utrpení MALÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se

Více

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1.

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Ročník: 1. zpívá a intonuje čistě seznamuje se s notami a notovou osnovou rozpoznává tón, zvuk, mluvený hlas a zpěv Pěvecká činnost Tv- 1.roč. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci

Více

NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ

NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ Jana Nováčková, spoluautorka konceptu Respektovat a být respektován TRADIČNÍ ŠKOLA děti jsou rozdělené do tříd podle věku děti nemají žádný vliv na to, co se

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Kompozice hudby. Cíle ve skupině Sdílení pocitů, myšlenek a zkušeností Kooperativní učení

Kompozice hudby. Cíle ve skupině Sdílení pocitů, myšlenek a zkušeností Kooperativní učení Kompozice a poslech Kompozice hudby Obecné cíle Rozvoj dovednosti kreativně řešit problémy Rozvoj schopnosti zaznamenat vnitřní prožitky Vyjádření pocitů Integrovat části do celku Cíle ve skupině Sdílení

Více

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1. haptika - dotyk 2. gestika - pohyby těla a rukou 3. mimika - pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika - postoj

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník VY_32_INOVACE_ZV_1_5E_SEK_03_METODY_A_TECHNIKY_

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY.

NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY. NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY. PROTOŽE SE ZAČASTÉ SETKÁVÁME S VAŠIMI DOTAZY, CHCEME ZAVÉST TAKOVOU MALOU STRUČNOU VĚDOMOSTNÍ RUBRIKU. UMĚNÍ ODHADNOUT, CO JE VE ZLOBENÍ

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více