PSYCHOLOGICKÉ POJETÍ PSYCHOTERAPIE (ZASTAVENÍ NAD DÍLEM KLAUSE GRAWEHO)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSYCHOLOGICKÉ POJETÍ PSYCHOTERAPIE (ZASTAVENÍ NAD DÍLEM KLAUSE GRAWEHO)"

Transkript

1 PSYCHOLOGICKÉ POJETÍ PSYCHOTERAPIE (ZASTAVENÍ NAD DÍLEM KLAUSE GRAWEHO) Napsáno pro: Československá psychologie. Lektorováno 2005, připraveno k vydání v ročníku ABSTRACT The article provides the commentary on Klaus Grawe s recently published book Psychological Therapy (Hogrefe & Huber, 2004). In this review the book is welcomed as one of the important summary of the psychological perspectives in psychotherapy. The particular emphasis that author points out in the review are some issues, e.g. available research evidences known from the past decades of research, question what works in psychotherapy and some outcome results and approaches in research now. The personality of the therapist, his/her personal and communicative attributes, or e.g. the sudden gains in the therapy and the research of the process are mentioned, too. The aim of the article is to introduce a complex thinking that has been established by Grawe s Swiss group and to rethink the importance of complexity of psychotherapy in the Czech psychology today. The work recently closed by Grawe s death remains the one of the most scientific approaches to psychotherapy and a psychological model of psychotherapy. The impact of his contribution is welcomed as a challenge for Czech psychologists and psychotherapists. ÚVOD Výzkum v psychoterapii, zkoumání toho, co, jak, pomocí čeho (pomocí kterých proměnných), ale také proč, kdy a za jakých okolností v psychoterapii působí, má dlouhou tradici. V anglické jazykové oblasti existují desítky knih a dnes již tisíce časopiseckých publikací, zpráv o výzkumech a meta-výzkumech. V německé jazykové oblasti byl výzkum psychoterapie několik desetiletí spojen se jménem Klause Graweho ( ), švýcarského profesora klinické psychologie, vedoucího Psychoterapeutického centra (Psychotherapeutische Praxisstelle) a Katedry klinické psychologie Bernské university, rovněž ambulantně praktikujícího terapeuta. Troufám si tvrdit, že máme mnoho důvodů domnívat se (a měli bychom se o tom i čas od času přesvědčovat), že evropské psychoterapeutické myšlení (zvláště rakouské, švýcarské a německé) má blízko k tradici české, možná blíže než tradice a praxe anglická a americká. Pochopitelnou překážkou v širším seznamování se s německými pracemi ze středu Evropy byla a je jazyková bariéra. 1) Studentská internetová generace se orientuje kromě mateřského jazyka převážně na zdroje v angličtině. A právě proto, že angličtina již pro většinu studentů psychologie a psychoterapie bariéru nepředstavuje, lze si jen přát, aby nynější anglické vydání Graweho 600stránkové důkladné práce o psychoterapii (Psychological Therapy, Hogrefe&Huber 2004; původní vydání Psychologische Therapie z roku 1998) vešlo šíře ve známost. 2) Graweho výzkumy a závěry ale i analfabetické pojetí obecných účinných faktorů v psychoterapii jsou v německé oblasti předmětem zájmu a diskusí a jsou hojně citovány; to může autor tohoto textu dosvědčit sám ze zkušeností ze tří světových psychoterapeutických kongresů pořádaných Evropskou asociací pro psychoterapii (Vídeň 1996, 1999, 2002). Graweho kniha Psychological Therapy představuje vědeckou a zejména výzkumnou obhajobu psychoterapie. Je potřeba psychoterapii obhajovat? Ano. Ne snad mezi praktickými terapeuty, ale v akademických, univerzitních, exaktně a na důkazy orientovaných kruzích odborníků ano. Psychoterapie si totiž dlouho utvářela renomé vágní a exaktně málo uchopitelné disciplíny, různými jazyky (psychoanalytickým, adleriánským, jungovským apod.) hovořící o psychodynamických silách, konfliktech, významech snů apod. a to téměř vždy řečí neverifikovatelných tvrzení. Odstup akademických psychologů od psychoterapie a jejich despekt k nevědeckosti psychoterapie, jak nejednou zmiňuje Grawe (např. 2004, s ),

2 nabyl takových rozměrů, že dlouhou dobu se psychologové na univerzitách nechtěli psychoterapií vůbec zabývat. PROČ PSYCHOLOGICKÁ TERAPIE? Název knihy je v české terminologické tradici neobvyklý. Vymezení psychologické terapie jako kdyby naznačovalo dělení terapií na psychologické a medicínské. Ve skutečnosti termín takto konfrontační není; psychologickou terapii mohou provádět i lékaři nebo jiní nepsychologové. Autor ovšem již názvem přiblížuje terapii zpět psychologii. Nemá to však být jediná asociace. Grawe zavedl termín psychologická terapie v 90. letech minulého století mimo jiné proto, aby kontrastoval a doplňoval se s termínem obecná psychoterapie a aby blíže specifikoval část tohoto obecného modelu léčby. Do slova psycho terapie je vsunuto slovo logos a zdůrazňuje tak vědecký pohled na psychoterapii. Název Psychologická terapie tak můžeme číst jako Psycho-logos-terapie nebo jako vědecký pohled na psychoterapii, resp. psychoterapie z hlediska psychologie jako vědy. Kniha zprostředkovává pohled na psychoterapii filtrem základních psychologických témat, jakými jsou mezilidský vztah, lidské potřeby, vnímání, učení, motivace, kognitivní schémata nebo třeba neverbální komunikace. Účinná psychoterapie z velké části funguje na základě vyvolaného (indukovaného) pozitivního očekávání, naděje. Tuto naději dokáže vzbudit a podporovat jak psychoterapeut (díky svým osobnostním rysům a dovednostem), tak samotný obsah, proces a dokonce i sám fakt terapie. Obsahem máme na mysli použité techniky, objasňovací (interpretační) práci a terapeutovu znalostní kompetenci; termínem proces většinou označujeme zážitkový, emoční průběh terapie, který má korektivní dopad i na pacientovy prožitky mimo terapii. Grawe krok za krokem snáší argumenty a často ukazuje na léčbě agorafobického psychického onemocnění, co a jak psychoterapeut dělá anebo má dělat. Z jeho pohledu psychoterapeut a) stanovuje cíl, resp. záměr celé práce a tento záměr uskutečňuje; b) modifikuje, proměňuje záměry a očekávání, které má v tomto směru pacient; c) aktivuje proces mezi sebou a pacientem (nemusí to být nutně práce s přenosem či odporem, regresí apod., může jít také o práci s upřímností, lidskou otevřeností, autentičností a vřelostí); d) aktivuje nebo by měl umět aktivovat pacientovy vlastní léčebné a sebeúzdravné zdroje. Z celé knihy je zřejmé, že psychoterapeut, jakkoliv má postupovat intuitivně a improvizovat (srov. Grawe 2004, s. 81), měl by být pečlivě psychologicky vzdělán. Má vědět o přenosu i tzv. protipřenosu, o různých motivujících hybných silách, jimiž disponuje zpravidla sám pacient, má vědět o vztahovém kontextu, o tajích komunikace, a měl by se umět dobře pohybovat po dvojím břehu terapeutického Rubiconu. Tento Rubicon má svůj levý břeh, na kterém se pátrá po tom, proč tomu tak je (a terapeut i pacient se zaměřují na vysvětlení, odhalení příčin atd.), a pak pravý břeh, na němž jde terapeutům o to, aby pacienta něčemu naučili, přinejmenším, aby věděl, jak na to. Přirovnání k Rubikonu si Grawe vypůjčil od H. Heckhausena. Tato metafora mu umožňuje lokalizovat téměř všechny psychoterapeutické přístupy a školy do dvou ležení na dvou březích řeky určit jejich polohu buď na levém, nebo na pravém břehu. Vlevo má své místo psychoanalýza a psychodynamická psychoterapie zaměřené na příčiny a jejich objasnění, na vhled a vztah s terapeutem, vpravo má místo behaviorální terapie, přístupy zaměřené na konkrétní řešení, přístupy specificky vyvinuté pro jednotlivé duševní poruchy a všechna tréninková pojetí psychologické léčby. Oproti staršímu shrnujícímu termínu pro pravobřehové postupy (postupy zaměřené na zvládání; mastery-oriented procedures) navrhuje Grawe termín postupy, jimiž uskutečňujeme určitý záměr (intention-realizing procedures). Grawe ovšem jasně formuluje požadavek, podle kterého i postupy zaměřené na řešení

3 vyžadují objasňovací práci (levý břeh Rubikonu) a naopak: že objasňování bez nějakého výstupu ztrácí cenu. Takže ideální je/by bylo propojit oba styly terapeutické práce. (Ve svém předchozím díle zdůrazňoval Grawe tři perspektivy, které má každý psychoterapeut ovládat: umět se zaměřit na zvládání problému, umět objasnit a umět se starat o vztah; viz Grawe et al ) TEORETICKÉ PODNĚTY DO DISKUSE O PSYCHOTERAPII Komentář si zaslouží zcela originální styl knihy Klause Graweho (2004). Většina pasáží je přisouzena jednomu ze tří mluvčích. Buď terapeutovi, nebo výzkumníkovi nebo vědci (=psychologovi). Čtenář tak sleduje tři různé úhly pohledu na psychoterapii. Chvíli mluví dejme tomu o důležitosti vztahu terapeuta a pacienta praktický terapeut, poté přenechá slovo psychologovi, pak si slovo bere ten, kdo zná fakta o výzkumech v psychoterapii zaměřených právě na tyto aspekty. Často jak psycholog, tak výzkumník citují jiné zdroje, často hledají s praktickým terapeutem společnou řeč. Jsem přesvědčen o tom, že Klaus Grawe přináší významné podněty do diskuse o psychoterapii. Shrnu zde některé (více viz Grawe 2004, s ) 1. Otázka, jestli má psychoterapeut s pacientem něco objasňovat, nebo s ním má něco uskutečnit, otázka, která zkonstruovala schizma psychodynamických VERSUS behaviorálních postupů, nemůže nadále znít jako otázka typu buď/anebo co tedy? V terapii má docházet povětšinou k obojímu. 2. Psychoterapii není možné provádět rigidně podle manuálu. Psychoterapie má spíše povahu ustavičného improvizování. Naopak postupy dle manuálů smazávají podstatu psychoterapie; psychoterapie přijímá (vnucený?) medicínský model; je potlačeno improvizování a výběr jiné, vhodnější metody, když zvolený přístup nevede k žádoucím změnám. Proti prosazující se manualizaci psychoterapie v 90. letech vystoupila řada autorů; viz Duncan 2002, Garfield 2000, Seligman 1995, Silvermanová 2005, Yalom Výhody manualizace mj. pro výzkum naopak uvádějí Stiles et al. (1986) nebo Jonesová a Asen (2004). 3. I když se terapeut drží svých školních manuálů a doporučení, měl by zůstávat otevřený i jiným perspektivám. 4. S perspektivou (úhlem pohledu) přichází spíše pacient, než že by ho nastolil terapeut. O tom, kdo je klíčovým prvkem úzdravné změny v pacientovi, zda je to terapeut, pacient sám, technika, terapeutický přístup, kvalita vztahu mezi oběma o tom ještě viz dále. 5. Psychoterapie, která je vykonávána s dobrou znalostí toho, co v psychoterapii způsobuje změny (tedy s vědomím toho, jaké jsou společné účinné faktory), může být lepší než terapie, při níž se psychoterapeut striktně drží pravidel, nebo při níž je orientován na jednu metodu, kterou třeba i velmi dobře, ba výborně umí používat. Používaná metoda zužuje respekt ke komplexnosti pacientových potíží a jeho individuálnosti. 6. Všechny psychoterapeutické přístupy by měly věnovat pozornost dynamice intrapsychických konfliktů. 7. Psychodynamičtí terapeuti, kteří se drží svých principů (např. zprostředkovat vhled, analyzovat sny apod.) bývají zpravidla špatnými behaviorálními nebo rogersovskými terapeuty (pokud se tedy na tento led pustí). 8. Zajímavou otázku představuje ověření interpretací. Kdo může ověřit, že interpretace je správná a přesná? VÝZKUM PSYCHOTERAPIE V MINULÝCH DESETILETÍCH

4 V historii psychoterapie lze sotva docenit význam a dopad, který měla co do rozsahu stručná výzkumná stať H. J. Eysencka publikovaná v roce Anglický psycholog v ní, jak je poučenému čtenáři známo, porovnal výsledky psychoanalytické a eklektické psychoterapie s pacienty psychoterapeuticky neléčenými (léčili se pouze u všeobecných lékařů). Od té doby mnohokrát citovaný poměr 44% (výrazně zlepšených pacientů po psychoanalýze) ku 64% (výrazně zlepšení po eklektické psychoterapii) ku 72% (výrazné zlepšení, ke kterému došlo u neléčených do dvou let) svědčilo dle Eysencka proti psychoterapii. Dokonce mírně svědčilo pro to, že psychoterapie může zřejmě i pomáhat udržovat problém a poruchu. Podle autora by se dobré dvě třetiny neurotických pacientů podstupujících psychoterapii (v té době hlavně nákladnou psychoanalýzu) vyléčily tak jako tak i kdyby neprocházely psychoterapií. Eysenckovo provokativní prohlášení, že čím více psychoterapie, tím menší je pravděpodobnost úzdravy (the more psychotherapy, the smaller the recover rate) vyvolalo velmi rychle, jak se dalo čekat, polemickou odezvu od nejrůznějších odborníků. Kromě spontánních obhajob a výpadů proti Eysenckovi začali také psychoterapeuti, přesvědčení o účinnosti své praxe i o smyslu svého oboru, mnohem pečlivě zkoumat účinky psychoterapie. Eysenck tedy podnítil výzkum. 3) V roce 1970 vychází kniha J. Meltzoffa a M. Kornreicha Výzkum v psychoterapii, v níž autoři na přehledu 101 studií snesli důkazy pro psychoterapii. Asi nejvlivnější knihou, jež na tomto poli vznikla a která ovlivnila i Klause Graweho, je práce A. E. Bergina a S. L. Garfielda Handbook of psychotherapy and behavior change, která vyšla v pěti, vždy obměněných a revidovaných vydáních. 4) Grawe se věnuje výzkumu psychoterapie 30 let. Jeho řadu významných publikací zahajuje titul vydaný v roce 1976: Diferenciální psychoterapie. Indikace a specifické působení behaviorální terapie a terapie rozhovorem. Porovnání vlivu skupinové terapie vedené dvěma rozdílnými styly a sice behaviorálně terapeutickým (Verhaltenstherapie, behaviour therapy) a rogersovským (Gesprächstherapie, client-centered therapy) s kontrolní neléčenou skupinou je od té doby hojně citováno (viz např. Kratochvíl 2002, s ). Výzkumu se účastnili pacienti s fobickým strachem. Použitím obou terapeutických přístupů bylo dosaženo prokazatelné redukce strachu, významně vyšší než u kontrolních pacientů. Výzkum jednoznačně prokázal, že je lepší podstoupit psychoterapii než nedělat nic (i když také mezi těmi, kdo se neléčili, se našli lidé, u kterých po půl roce fobický strach ustoupil i bez psychoterapie). Dalším důležitým zjištěním byla téměř shodná míra účinnosti obou přístupů. Patrně i tento raný výzkum psychoterapie, inspirovaný mimochodem příchodem rogersovského přístupu do Německa (díky mj. Reinhardu Tauschovi) byl pro Graweho impulsem k celoživotnímu srovnávacímu a meta-analytickému výzkumu účinnosti psychoterapie. V roce 1990 publikuje Grawe se spoluautory výzkum zaměřený na porovnání čtyř přístupů k heterogenní skupině pacientů s neurotickými obtížemi, ale také s poruchami chování. Účinek psychoterapie byl měřen na sedmi škálách celkové emoční pohody pacienta (wellbeing), a to po deseti a dvaceti sezeních a pak na konci terapie, která trvala 30 až 40 sezení. Po dvaceti psychoterapeutických sezeních se nejvýrazněji zlepšili ti, kdo podstupovali skupinovou terapii, na druhém místě ti, s nimiž se pracovalo spektrem behaviorálních technik. Téměř se nezlepšili pacienti, s nimiž se pracovalo individuálně (behaviorální terapie) a hůře (!) na tom byli ti, kdo byli léčeni rogersovským přístupem. Na konci psychoterapie vykázali ovšem zlepšení všichni. Tedy i pacienti rogersovští (třebaže u nich bylo zlepšení nejméně výrazné). Grawe interpretoval fakt, že na klienta zaměřený terapeut (jiný název pro rogersovský přístup) potřeboval k úspěchu své terapeutické práce mnohem více času, způsobem, který si zaslouží naši pozornost. Pacienti těch terapeutů, kteří jsou přesvědčeni o tom, že je třeba dlouhodobé, několik let trvající psychoterapie, se opravdu nelepší rychle. Jejich stav se zlepší

5 (alespoň tedy u některých) až po dlouho trvající psychoterapii. Může tomu být tak i proto, že terapeut tak či onak toto své přesvědčení signalizuje i svému pacientovi a jeho předpověď se začne naplňovat (Grawe 2004: 41-42). Na úspěchu i průběhu psychoterapie se totiž nepochybně podílí efekt nazývaný jako sebe-naplňování předpovězeného (self-fulfilling prophecy), koncept, který zformuloval sociolog R. K. Merton v roce 1948 a který nedlouho po něm převzali psychologové (např. G. Allport v roce 1954). Grawe říká, že v tradici psychodynamicky a humanisticky vedených terapií je zakořeněno přesvědčení, že skutečná změna musí vzejít z porozumění a že porozumění potřebuje svůj čas. V roce 1996 publikoval Grawe znovu porovnání tří stylů z hlediska toho, jak rychle a jak velký se dostaví u pacienta pozitivní zážitek plynoucí ze zvládnutí potíží. Rychlost, s jakou nastanou u pacienta žádoucí změny, rozdělil do tří fází počáteční, střední a závěrečné fáze terapie. Zatímco u obecně (integrativně) vedené psychoterapie a u behaviorální terapie dojde k pozitivním prožitkům již v rané fázi terapie, u heuristicky vedených přístupů se prožívání v terapii nejdříve zhorší (Grawe 2004, s. 76)! Pozornost zasluhuje citace výzkumu 42 vesměs psychoanalytických terapií (pod patronací Menningerovy nadace na Menningerově klinice v americkém Kansasu), o níž referoval v letech 1986 a 1989 R. S. Wallerstein (srov. Grawe 2004, s ). Otázky nad dlouhodobými psychoanalýzami (odpovědi na ně hledali sami psychoanalytici) zněly, zda bylo dosaženo významného vhledu, a pokud ano, jestli to samo stačilo k výraznému zlepšení v pacientově životě. Výsledky byly následující: ve 25% těchto terapií se podstatného vhledu nedosáhlo. V dalších 25% terapií se pacient dobral jak vhledu, tak se pozitivně zlepšil. V 5% byl vhled zaznamenán, ale ke zlepšení nevedl (sám o sobě tedy někdy není dostatečný!) a ve 45% analytických terapií byla zdokumentována zlepšení pacientů zdánlivě bez vztahu k dosažení vhledu. Autoři výzkumu tyto změny připsali podpoře. Tento výzkum mimo jiné ukázal, že i psychoanalýza, zaměřená primárně na pacientův vhled do vlastního nitra, léčí velmi často něčím jiným. Protože šlo o nejdelší zkoumání účinků dlouhodobé psychoanalýzy (vždyť projekt byl připraven v letech 1952 až 1954 a protáhl se včetně sledovaných katamnéz na tři desetiletí), ještě chvíli se u něj zdržíme. Původně bylo sledováno 42 pacientů, ne všichni ovšem nastoupili do psychoanalýzy. Jestliže u 22 byla indikována dlouhodobá psychoanalýza, u dalších 20 se dá hovořit o podpůrné psychoterapii. Do závěru studie byla ukončena terapie u 15 pacientů léčených psychoanalýzou a u 14 pacientů léčených kratší formou podpůrné psychoterapie. (Mimochodem: dva pacienti zůstávali v psychoanalýze navíc u téhož psychoanalytika i po 25 letech od začátku terapie.) Výstupem menningerského projektu byly desítky publikací. Jeden z dalších důležitých závěrů zněl: Výsledky léčby byly u pacientů, kteří podstoupili dlouhodobou psychoanalýzu, méně průkazné, než se očekávalo. A to přesto, že absolvovali v průměru 1017 terapeutických hodin během opět v průměru šesti let). Naproti tomu pacienti léčení podpůrnou psychoterapií (průměr 316 hodin po dobu 4 let) se zlepšili výrazněji, než se původně čekalo. 40% psychoanalýz bylo vyhodnoceno jako neuspokojivých. (Více rovněž in Grawe et al. 1994, s. 173 a n.) Jak sofistikovaně vypadají klinické výzkumy toho, nakolik je konkrétní psychoterapeutický přístup účinný, si lze připomenout na příkladu prověřování efektu interpersonální psychoterapie dle Klermana a Weissmanové (dále IPT). Grawe et al (1994, s. 519 a n.) uvádí 10 kontrolovaných výzkumů s celkovým počtem 984 pacientů. V jednom výzkumu byli pacienti rozděleni do 5 skupin. První skupina byla léčena pouze IPT, druhá IPT spolu s lékem (Imipramin), třetí IPT a placebem, pacienti ze čtvrté skupiny byli ošetřováni pouze psychiatrem, zpravidla jednou týdně minut (nešlo o psychoterapii) a léčeni Imipraminem, o pátou skupinu se staral psychiatr a ordinoval placebo. Takovýmto způsobem podstoupilo léčbu 125 pacientů s chronicky se vracející depresí; léčeni byli až tři roky.

6 Nejlepší efekt byl dosažen u skupiny druhé: při kombinaci IPT a léku. IPT sama byla rovněž účinná. META-VÝZKUMY ZPRÁV O PSYCHOTERAPIÍCH Meta-výzkumníci zkoumají a porovnávají dílčí zprávy o terapiích. Výzkum účinnosti psychoterapie má dlouhou tradici. V roce 1977 zveřejnili Smith a Glass závěr porovnávání několika set zpráv o uskutečněných psychoterapiích. Z těchto stovek zpráv autorům vyšlo, že u 83% psychoterapeuticky léčených pacientů a to léčených různými přístupy dojde k tomu, že se po terapii cítí lépe: především se zmírní úzkosti, zlepší se pohled na sebe sama, jejich sebeúcta. To platí pro řadu duševních poruch, vyjma bipolární poruchu a schizofrenii (viz Silvermanová 2005). 5) Kromě výše zmíněné prvotiny z roku 1976 na sebe upoutal Grawe pozornost knihou Psychotherapie im Wandel Von der Konfession zur Profession z roku 1994, kterou napsal společně s R. Donatiovou a F. Bernauerovou. Tato kniha posloužila jako jeden z opěrných bodů pro pojímání psychoterapie jako samostatného oboru a nikoliv jen jako specializace psychologů či psychiatrů. Grawe se spolupracovnicemi zde po letech usilovné práce shromáždili a vyhodnotili ojedinělý počet 897 statí o kontrolovaných klinických psychoterapiích, jež byly v publikovány mezi roky 1936 a Kromě jiného vyšlo najevo, že klinické psychoterapii se ve světě věnovali více psychologové než lékaři (67% oproti 30%; 3% připadla na jinou profesi). Shromážděný vzorek bezmála devíti set terapií rozdělili autoři podle 41 škol a přístupů, které sumarizovali do pěti tradičních trsů: humanistické terapie, psychodynamické, kognitivně behaviorální, interpersonální, relaxační včetně hypnotických a nakonec eklektické a směry překračující terapie. Porovnání jednotlivých psychoterapeutických přístupů z hlediska zlepšení pacientů vedlo Graweho s jeho spolupracovnicemi k závěru, podle nějž kognitivně behaviorální terapie se vysoce signifikantně ukázaly jako účinnější než psychoanalytické terapie nebo terapie rozhovorem. Autoři naznačili i úspěšnost rodinné terapie, ale pro pádnější tvrzení jim chybělo více klinických zpráv: z 897 meta-analyzovaných studií bylo rodinně terapeutických 18 (srov. Grawe et al.1994, s ). Dlouhá desetiletí existuje i kritika a zpochybňování meta-analýz. Kritikové, mezi nimi již např. Eysenck, upozornili na to, že se často srovnávají data velmi heterogenní a že porovnávané studie a výzkumy jsou problematicky vybírány. Berman et al. zformulovali v první polovině 80. let minulého století závažné zjištění, že zaměření výzkumníka a jeho loajalita s některým z psychoterapeutických směrů téměř vždy zajistí vítězství, resp. lepší výsledky jeho či jejímu směru v komparativním výzkumu (in Stiles, Shapiro a Elliot, 1986). Otázka, z nakolik validních výzkumů vycházejí srovnávací meta-výzkumy zanáší do této oblasti přinejmenším závažné pochybnosti. Neméně závažné výhrady směřují k tomu, že při porovnávání různých přístupů, resp. při porovnávání výsledků získaných od pacientů z různých skupin (skupina psychoterapeuticky léčená, skupina pouze medikovaných pacientů, event. skupina placebová ) nezřídka zůstávaly stranou další podstatné proměnné. Proto se řada výzkumů soustředí na dílčí proměnné, které mají vliv na účinnost psychoterapie a které v metaanalýzách zůstávaly stranou. Takovými proměnnými jsou např. terapeutova věrnost směru a metodě (adherence), jeho kompetence, délka a frekvence terapie, kvalita navázaného nápomocného vztahu mezi terapeutem a pacientem (helping alliance). O dvou druzích metaanalýz, o přehledových studiích a dalších v současnosti využívaných výzkumných designech více: viz Timuľák (2003a, 2005). PSYCHOTERAPIE JE ÚČINNÁ

7 Známá zjištění o účinnosti psychoterapie nedávno shrnul např. Seligman (1995): Kognitivní terapie, tzv. interpersonální terapie i samotná medikace jsou účinné v případě unipolární deprese. Clomipraminová léčba a technika expozice účinkují na symptomatiku obsedantně kompulzivní poruchy, přičemž expoziční techniky v rámci psychoterapie mají trvalejší dopad. Kognitivní psychoterapie působí v případě panické poruchy nebo v případě bulimií. Systematická desenzitizace funguje na specifické fóbie. Transcendentální meditace ulevuje lidem s úzkostí. Ví se i to, že averzivní terapie účinkuje jen v menšině případů při psychoterapii sexuálního násilí nebo že antabusová léčba závislosti na alkoholu nezaručí trvalou abstinenci. V případě agorafobií je spojení medikace s technikou tzv. zaplavení (zahlcení) mnohem účinnější, než je-li jedna z obou metod použita samostatně. Různí autoři zdůrazňují další závěry výzkumů, že po skončení psychoterapie dochází k méně relapsům, k návratům onemocnění, než pokud byli pacienti pouze medikováni (viz např. Silvermanová 2005). Účinnost psychoterapie ve smyslu navození lepšího emočního stavu (pohody) potvrdilo 87% dotázaných (v případě menších vstupních potíží pak až 92%) většinou středostavovských Američanů v rozsáhlém průzkumu, uskutečněném redakcí Consumer Revue v roce 1994 a publikovaném v listopadu 1995 (odborným garantem výzkumu byl Seligman). Data získaná dobrovolně od několika tisíc Američanů nelze podle některých autorů přehlížet, i když jejich validitu lze zpochybňovat srov. Seligman 1995, Nielsen et al 2004). Tak vysoká účinnost psychoterapie (okolo devadesáti procent) vyvozená z odpovědí Američanů v roce 1995, vedla v uplynulém desetiletí k řadě ověřovacích průzkumů a dalších meta-analýz. Seligmanem supervidovaný průzkum se svým výzkumným designem dostal do ostrého rozporu s přísnou vědeckou metodologií znáhodňovaných či dvojitě slepých studií. Seligman hájil smysl populárního dotazování a empirických, třebaže ne exaktních dat. Timuľák (2003a) v této souvislosti upozorňuje na úskalí nízké vnější validity řady speciálních výzkumů s homogenními skupinami pacientů, jakkoliv jejich validita vnitřní je nepochybně velmi vysoká. (Stručně řečeno: ze zkoumaného vzorku pacientů bývají bedlivě vyloučeni všichni, kdo se výzkumníkům nehodí; zahrnuti jsou např. jen pacienti bez zjevné komorbidity. Výsledky pak ovšem spolehlivě vypovídají o úzké skupince přehnaně vyselektovaných jedinců, nedají se však zobecnit na populaci.) CO V PSYCHOTERAPII PŮSOBÍ? Myšlenku o existenci společných terapeutických faktorů v různých přístupech zformuloval jako první S. Rosenzweig v roce Svůj text otevřel známým úryvkem z Carrollovy Alenky v kraji divů: At last the Dodo said: Everybody has won, and all must have prizes. Psychoanalýzu porovnal s léčbou přesvědčováním, s působením Christian Science i dalšími psychoterapeutickými ideologiemi. Vyvodil, že pro psychoterapii jsou nejpodstatnější implicitní faktory, především kvalitní osobnost toho, kdo na druhé lidi působí. Účinná osobnost (effective personality) psychoterapeuta je mnohem důležitější než škola, ke které se hlásí. V roce 1957 popsal ve svém Úvodu do klinické psychologie Sol Garfield společné aspekty psychoterapeutického procesu. Zahrnul mezi ně mj. terapeutický vztah, problém, s nímž pacient přichází do terapie, jeho motivaci, terapeutovo oceňování pacienta, zvláštní terapeutovu roli, podporu nebo příležitost vyjádřit emoce (Garfield 2000). Čtyřmi základními skupinami terapeutických faktorů podle Lamberta (in Bergin a Garfield, 1994) jsou: faktory mimoterapeutické (extratherapeutic), které terapeut nemá pod kontrolou; dále faktory společné všem léčebným přístupům; faktor očekávání nebo placebo a za čtvrté techniky.

8 Již v předchozím textu jsme se dotkli toho, že na účinnost psychoterapie působí i sebenaplňující předpovídání. Grawe (2004) probírá tzv. Rosenthalův efekt (terapeut může v pacientovi indukovat pozitivní očekávání a zlepšit jeho fungování ) a pře se o obecné léčebné faktory a o faktory specificky využitelné k té či oné poruše (nemoci). Grawe vykonal v minulosti hodně pro zdůraznění i dokázání diferenciální indikace konkrétních přístupů a strategií. Nicméně v obou rubikonových případech psychoterapeutické práce (buď objasňování, nebo nácvik zvládání) jsou ve hře nejméně 4 stěžejní, více či méně vždy přítomné faktory (Grawe je přejímá od J. D. Franka, který je popsal a roztřídil v 60. a 70. letech). Stručně řečeno, vždy působí: 1. vztah mezi terapeutem a pacientem, 2. samo uspořádání sezení, často už jen nabídka a následné rozvržení psychoterapie přinese úlevu, 3. jisté racionální faktory, hlavně výklad pacientovi a 4. jisté faktory iracionální (psychoterapie sama je cosi jako rituál). Mimochodem v původní české literatuře zvýrazňuje Vymětal (2003) mezi nespecifickými účinnými faktory osobnost psychoterapeuta; Timuľák (2002) nebo Kratochvíl (2002) za společné považují dále emoční uvolnění, konfrontaci s vlastními problémy a posílení. Více o účinných faktorech v české literatuře viz např. Hanušová (2004). Kromě obecných terapeutických faktorů upozorňuje Grawe na další účinné okolnosti, např. na neverbální a vztahující se chování terapeuta. Terapeuti, kteří vykázali vyšší skóre v testu neverbální senzitivity (v testu posuzovali po extrémně krátkou dobu dvou sekund emoce v obličeji, hlase nebo postoji lidí), byli hodnoceni supervizory jako kompetentnější terapeuti. Citlivost terapeutů k řeči těla jejich pacientů také koreluje se spokojeností pacientů s terapií. Blanck, Rosenthal a Vannicelli (1986; viz Grawe 2004, s.253 a n.) zjistili z analýzy 101 rozhovoru s pacienty a 218 rozhovorů o pacientech, že stačí poslouchat 20 sekund intonaci (bez sémantického obsahu), aby se z ní dala vyčíst např. vřelost, hostilita, optimismus, dominace, ale také profesionalita (kompetence). Z rozboru 12 terapií zaznamenaných na videu (trvaly vždy 15 hodin) vyvodil v roce 1997 Krause (in Grawe 2004, s.262 a n.) korelaci 0,69 mezi vztahem navozeným v prvním sezení a tím, jak terapie nakonec dopadla (byla brána v potaz hodnocení terapeutem, pacientem i jiná kritéria). Grawemu nikterak nevadí pouhých 12 analyzovaných terapií; píše o téměř neuvěřitelně vysoké korelaci. V terapii působí samotný proces. Do něho dnes řadíme jak události v terapii, při sezeních, tak události mimo terapii. Timuľák (2002, 2005) shrnul výzkumy tzv. signifikantních událostí v terapii, zejména výzkumy uskutečněné R. Elliotem a jeho spolupracovníky. Shlukovou analýzou i kvalitativní metodologií byly v kognitivní a dynamické psychoterapii potvrzeny důležitost vhledu a nového uvědomění, objasnění problému nebo důležitost dodávání jistoty v terapeutickém vztahu. Výzkum tzv. nenadálých zisků z terapie (sudden gains) potvrdil, že pacienti se někdy neočekávaně zlepší mezi sezeními (Tang, Luborsky a Andrusyna, 2002). OSOBNOST TERAPEUTA Grawe několik desetiletí rozvíjí koncept vztahového schématu a doporučuje, aby si ještě před psychoterapií shromáždil terapeut co nejvíce informací o pacientovi (2004, s.265; viz i 533 a n.) tak, aby byl od počátku na setkání s ním připraven. V ideálním případě ví, jak se má k pacientovi chovat ještě před začátkem prvního sezení. V tomto směru zastává Grawe, na jednu stranu obhajující improvizaci, až striktní stanovisko opozitní kupř. k přístupu známému pod označením not-knowing approach (Andersonová, H., Goolishian, 1992). Jak má pracovat dobrý terapeut? ptá se Klaus Grawe. Má být orientován na pozitivní zdroje pacienta má se tomuto zaměření učit, má pozitivně myslet a u pacienta vnímat jeho potenciál. (Bez této orientace se v terapii nedosáhne ničeho pozitivního.) 1. Má se učit dělat psychoterapii, vnímat druhé lidi a myslet tak, aby byl zaměřen na proces.

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií

metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií Univerzita Palackého v Olomouci metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií Autoři: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. Mgr. Oldřich Müller, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

1. KONFERENCE KOUČINK V PRAXI SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ

1. KONFERENCE KOUČINK V PRAXI SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 1. KONFERENCE KOUČINK V PRAXI SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Ostrava 2013 Recenzenti: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Sborník příspěvků z 1. konference Koučink v praxi Autor: Kolektiv autorů

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Komplexní posuzování potřeb klientů v rámci poradenského rozhovoru z hlediska přístupu zaměřeného na řešení

Komplexní posuzování potřeb klientů v rámci poradenského rozhovoru z hlediska přístupu zaměřeného na řešení ZATLOUKAL, L., HAVLÍK, M., ŠOTOLA, J., DOLEČEK, Z. Komplexní posuzování potřeb klientů v rámci poradenského rozhovoru z hlediska přístupu zaměřeného na řešení. Sociální práce 11, 2011, 81-92. Komplexní

Více

Zkušenost žen s vaginismem: interpretativní fenomenologická analýza

Zkušenost žen s vaginismem: interpretativní fenomenologická analýza : interpretativní fenomenologická analýza Diplomová práce Bc. Veronika Pořízková Vedoucí práce: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. Brno 2015 ABSTRAKT Ústředním tématem diplomové práce je zkušenost žen, které

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra psychologie Klinická psychologie Mgr. Barbora Janečková Diagnostika a terapie psychospirituální krize příspěvek k nové diagnostické kategorii Diagnosis

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ročník 4 / číslo 1 / rok 2014 LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial

Více

Využití přístupu zaměřeného na klienta v sociální práci

Využití přístupu zaměřeného na klienta v sociální práci OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Využití přístupu zaměřeného na klienta v sociální práci BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Markéta Kolárová Vedoucí práce: Mgr.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie soutěžní práce (upravená bakalářská práce) Kvalita života u osob praktikujících meditaci Vypracovala: Petra Mirčevská Vedoucí

Více

Mgr. Zuzana Pokorná DISERTAČNÍ PRÁCE

Mgr. Zuzana Pokorná DISERTAČNÍ PRÁCE Masarykova univerzita Filozofická fakulta Psychologický ústav Mgr. Zuzana Pokorná Klinický a osobnostně-kognitivní obraz úzkostných poruch DISERTAČNÍ PRÁCE Vedoucí disertační práce: prof. PhDr. Tomáš Urbánek

Více

Porovnání výsledků grafologické analýzy s výsledky psychologické metody NeoBig 5

Porovnání výsledků grafologické analýzy s výsledky psychologické metody NeoBig 5 Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty Porovnání výsledků grafologické analýzy s výsledky psychologické metody NeoBig 5 Bakalářská diplomová práce Autor: Lucie Karbulová

Více

Technické ústředí knihoven v Brně Vám nabízí:

Technické ústředí knihoven v Brně Vám nabízí: Technické ústředí knihoven v Brně Vám nabízí: fólii průsvitnou na balení knih knižní vzpěry za výhodnou cenu skladové číslo 640-0 Platí od 1. března 2010 do vyprodání zásob. Svařovatelná fólie síly 0,08

Více

DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU DÍTĚ A UMĚNÍ Význam Vybraných uměleckých aktivit pro utváření

Více

Zkoumání validity grafologie porovnáním s výsledky Rorschachova testu

Zkoumání validity grafologie porovnáním s výsledky Rorschachova testu Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Zkoumání validity grafologie porovnáním s výsledky Rorschachova testu Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Lucie Karbulová Vedoucí

Více

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám edukací chlapce s Aspergerovým syndromem, který je integrován

Více

ZAVEDENÍ REMINISCENČNÍ TERAPIE V DOMOVĚ PRO SENIORY TACHOV, U PENZIONU 1711

ZAVEDENÍ REMINISCENČNÍ TERAPIE V DOMOVĚ PRO SENIORY TACHOV, U PENZIONU 1711 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZAVEDENÍ REMINISCENČNÍ TERAPIE V DOMOVĚ PRO SENIORY TACHOV, U PENZIONU 1711 BC.KATEŘINA MACHOVÁ PLZEŇ 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala

Více

Zázračná otázka a její využití v krátké terapii

Zázračná otázka a její využití v krátké terapii ZATLOUKAL, L. Zázračná otázka a její využití v krátké terapii. Psychoterapie 3, 2009, s. 179-191. Zázračná otázka a její využití v krátké terapii Autor: Mgr. Leoš Zatloukal E-mail: leos.zatloukal@centrum.cz

Více

( Projekt CZ.1.07/1.3.00/08.0171 Rozmluva ) EdA, o.s

( Projekt CZ.1.07/1.3.00/08.0171 Rozmluva ) EdA, o.s UČEBNÍ TEXTY pro účastníky projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti podpory ( Projekt CZ.1.07/1.3.00/08.0171 Rozmluva ) EdA, o.s Tyto materiály jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie Psychoterapie 81 Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie prof. MUDr. Ján Praško, CSc. 1, PhDr. Marie Ocisková 1, 2, Mgr. Jana Vyskočilová 3, PhDr. Zuzana Sedláčková 2, MUDr. Petr Možný 4 1 Klinika psychiatrie,

Více

MORÁLNÍ USUZOVÁNÍ A JEDNÁNÍ JAKO SOUČÁST INTEGRITY OSOBNOSTI

MORÁLNÍ USUZOVÁNÍ A JEDNÁNÍ JAKO SOUČÁST INTEGRITY OSOBNOSTI MORÁLNÍ USUZOVÁNÍ A JEDNÁNÍ JAKO SOUČÁST INTEGRITY OSOBNOSTI Marek Preiss, David Krámský, Tereza Příhodová Abstrakt Morální usuzování a jednání autoři v této práci vnímají jako součást integrity osobnosti.

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery.

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. Obsah 2 Nad současností a budoucností české psychiatrie

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma smrti a jeho psychologický potenciál Issue of Death and its Psychological Potential. Univerzita Karlova Filosofická fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma smrti a jeho psychologický potenciál Issue of Death and its Psychological Potential. Univerzita Karlova Filosofická fakulta Univerzita Karlova Filosofická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Tereza Ježková Téma smrti a jeho psychologický potenciál Issue of Death and its Psychological Potential Katedra psychologie Vedoucí diplomové práce:

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie

Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie Pražskou psychoterapeutickou fakultu jsem začala navštěvovat z mého osobního zájmu o psychologii, a tak jsem se dozvěděla o oboru psychoterapie,

Více

PROFESNÍ DRÁHA ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL: OD FÁZE PROFESNÍ JISTOTY K NOVÝM VÝZVÁM

PROFESNÍ DRÁHA ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL: OD FÁZE PROFESNÍ JISTOTY K NOVÝM VÝZVÁM Studia paedagogica roč. 15, č. 1, rok 2010 www.phil.muni.cz/wupv/casopis PROFESNÍ DRÁHA ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL: OD FÁZE PROFESNÍ JISTOTY K NOVÝM VÝZVÁM BASIC SCHOOL HEADTEACHERS PROFESSIONAL CAREERS:

Více

Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Tomáš Janík a kol.

Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Tomáš Janík a kol. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Tomáš Janík a kol. 249. publikace Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Tomáš Janík a kol. Brno 2007 Edice: Pedagogický

Více