LINUX A JEHO DISTRIBUCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LINUX A JEHO DISTRIBUCE"

Transkript

1 LINUX AJEHODISTRIBUCE TomášKadavý

2 COJETO LINUX? Linuxjejádrem(kernelem)určitýchoperačníchsystémů Jehozdrojovýkódjevolněkdispozici(opensourcesoftware) každýsihomůžeupravovatpodlesvépotřeby ČastosetermínLinux,resp.GNU/Linux,užíváprooznačení kompletníchunixovýchoperačníchsystémů(složenýchz Linuxovéhojádra,knihovenanástrojůGNU) NejprvebylLinuxvyvíjenaužívánpouzenadšenci,avšakčasem získalpodporuvelkýchspolečností(novell,ibm,hawlett Packard, )probezpečnostavhodnévyužitínaserverech PůvodněvyvíjenproPCsprocesoryarchitekturyi386,dnesje všakpodporovánavětšinaběžnýchtypůarchitektur Užívásevembeddedsystémech,osobníchpočítačíchi superpočítačích

3 HISTORIEAVÝVOJ 1983:RichardStallmanzaložilprojekt GNU vsoučasnostiposkytujezákladníčást většinylinuxovýchsystémů cílembylovyvinutíkompletního unixovéhooperačníhosystému RichardStallman Zač.90.let:vrámciGNUprojektubylyvytvořenyashromážděny všechnypotřebnésoučásti(knihovny glibc,překladač GCC, textovýeditor Emacs,shell bash,...) avšakchybělojádro

4 1990:projektGNUzačalvyvíjetvlastníjádroGNUHurd původněmělobýtgnujádromodifikovanéjádrobsd4.4 Lite (ThomasBushnell) StallmanserozhodlpoužítmikrojádroMach 1991:LinusTorvaldszapočalvevývoji jinéhojádra,pozdějinazvanéholinux (autorpojmenování:arilemmke) vycházelzminixu,sekterýmměltorvalds zkušenosti Linuxzačaljakojednoduchýnáčrt unixovéhosystému,nemělzacíl konkurovatsystémugnuajehojádru Hurd LinusTorvalds

5 prodalšípostupsestalyzáklademjednoduchéovladačepropřístup kdisku,disketovémechanikyajednoduchésprávěprocesů následovněsezačalrozvíjetvkompletníjádrooperačníhosystému určenéprosystémykompatibilnísestandardemposix :naInternetubylavydánaprvníverzelinuxovéhojádra (0.01) dalšíverzebylavydánavříjnutéhožroku Časemsenaprojektuvývojelinuxovéhojádrapodílelomnohojiných vývojářů(profesionálůinadšenců) Předvydánímverze0.01Torvaldsnaimplementovaldostatek POSIXovýchsystémovýchvolání,abybylomožnéspustitshellGNU bash(základníprostředí) Vývojsetakrozběhlmnohemrychleji(původněpronastavení, kompilaciainstalacilinuxubylonutnémítfunkčníminix)

6 PrvníverzeLinuxuvyžadovalyprospuštěnízdisku,abyběžel jinýoperačnísystém,avšakbrzyvzniklynezávisléspouštěče (např.lilo) LinuxovýsystémsvoufunkčnostíčasempředběhlMinix Jádrobylouzpůsobenoprolepšíspolupráciskomponentyz projektugnuaprovznikkompletního,plněfunkčního operačníhosystému Vsoučasnostisepokračujevevývojijádra,avšakostatní subsystémy(např.gnukomponenty)jsouvyvíjenysamostatně

7 RodokmenUnixovýchoperačníchsystémů

8 LICENCE LinuxovéjádroamnohodalšíchGNUkomponentjelicencováno podgnugeneralpubliclicense(gpl) ZdrojovékódysoftwarepodGPLmohoubýtsvobodněupravovány apoužívány,šířenyvšakmusíbýtopětpodgpl,avšakbinární formysoftwarepoužívajícígplmohoubýtposkytoványza libovolněvysokouúplatu Ostatnísubsystémymohoumítjinélicence,alevšechnyspadajído kategoriesvobodnéhosoftware

9 LinuxneboGNU/Linux? FreeSoftwareFoundation:linuxovédistribucepoužívajícíGNU softwarejsouvariantamignuoperačníhosystému GNU/Linux Uživatelé:Linux

10 GRAFICKÁPROSTŘEDÍ Linuxovédistribuce,resp.všechnyUnixovéoperačnísystémy, mohoumítsvágrafickáprostředívětšinouzaloženánaněkteré variantěsystémux Existujeněkoliktypůgrafickýchprostředí(KDE,Gnome,Xfce, WindowMaker, ) Grafickáprostředíumožňují různégrafickéefekty,jako např.třepáníoken,virtuální desktopyvpodoběrotující krychleapod.

11 KDE KDE(KDesktopEnvironment)jedesktopové prostředíprounixovéoperačnísystémy 1996:MatthiasEttrichkritizovalprostředíproUnixovésystémy,chtěl jednoduchéprostředíajednotnéprogramy,prosestaveníkdevyužil knihovnuqt 1997:vydánaprvníverzeKDE Qtnepoužívalootevřenoulicenci(vzniklyprojektyHarmonypro náhraduqtagnomeprovytvořeníprojektubezkde) 1998:TrolltechzměnillicencinavolnějšíQPL(QPublicLicense) 2000:vydánanováUnixováverzepodGNUGPL VsoučasnostijeKDE4.xzaloženonaQt4.xvydávanépodGPL

12 Gnome Gnome(GNUNetworkObjectModelEnvironment) jedesktopovéprostředíprounixovéoperační systémy PůvodnímautoremjeMigueldeIcaza,avšak faktickybylognomevyvíjenospolečnostíximianinc. spoluautořijsoutakévýrobcilinuxovýchdistribucí(redhat),vývojáři akomunitadobrovolníků ZaloženonaknihovněGTK+,licencovánopodGNULesserGeneral PublicLicense

13 Xfce Xfce(XFormsCommonEnvironment)je odlehčené anenáročnédesktopovéprostředí proxwindowsystémprounixovésystémy některéovládacíprvkyjsoupřevzatyzgnome 1997:OlivierFourdanvytvořilpomocíXFormsjednoduchýpanel vývojpanelupokračoval,roku1998jejfourdanvydalspolusxfwm (XfceWindowManager) XfceseneúspěšněsnažiloozařazenídodistribuceRedHat 1999:vycházíXfce3.0licencovanépodGNUGPLapostavenéna knihovnáchgtk+ 2003:vycházíXfceřady4.xpostavenénaknihovnáchGTK2

14 DISTRIBUCE LinuxjepouzejádremOS,technické detaily závisínakonkrétní distribuci Distribucejsouvytvářenykomerčnímifirmami,týmydobrovolníků, jednotlivci Typickádistribucekobecnémuužitíobsahujelinuxovéjádro,GNU knihovnyanástroje,příkazovéshellyatisícebalíkůaplikačního software(kancelářskéaplikace,graficképrostředíxwindowsystem, kompilátoryrůznýchjazyků,...) Distribucesevětšinoulišíúčelem,kekterémubylyvyvinuty (možnostmítplněpoužitelnýsystémokamžitěpoinstalaci,podpora konkrétnípočítačovéarchitektury,užitívreal timeaembedded systémech,...) Vsoučasnostiexistujeněkolikstovekrůznýchdistribucí

15 ArchLinux,Danix,Debian,Edubuntu,Fedora,Gentoo,Knoppix, Kubuntu,Mandriva,Mint,PCLinuxOS,RedHatEnterpriseLinux, Slackware,Slax,SuSE,Ubuntu,Xubuntu,... FedoraCore5(Gnome)

16 DebianGNU/Linux ZakladatelIanMurdock,prvnízmínkaz ,aleutvářelse předevšímvletech Distribuce,kterounevyvíjíkomerčnísubjekt,alekomunita Jednaznejrozšířenějšíchdistribucí,konzervativní Vlastníbalíčkovacísystémtzv.deb balíčků(velmipropracovaný) APT Využívánpředevšímnaserverech Třihlavnívětve:stable(stabilní,otestovanýsoftwarebezchyb), testing(testovací,novějšísystémvhodnýprodesktop,avšaks možnýmichybami),unstable(nestabilní,vývojářskávětev) Dálevětve:oldstable(zastaralýsoftware)aexperimental (experimentálnívětev) JsounaněmzaloženédistribuceUbuntu,Knoppix,Danix,...

17

18 Ubuntu Každých6měsícůvycházínováverzespodporounadalších 18měsíců(!dnesvycházíUbuntu8.10IntrepidIbex!) PrvníverzeUbuntu4.10vyšla ZákladnímgrafickýmprostředímjeGnome BalíčkovacísystémAPT DistribucezaloženánaDebianu,vyvíjenáspolečností CanonicalLtd. NabáziUbuntujsouodvozenydistribuceKubuntu,Xubuntu, Edubuntu,Fluxbuntu,Geubuntu

19

20 Kubuntu Xubuntu Distribuceodvozenáod Ubuntu OdnožUbuntu UžívágraficképrostředíKDE Prvníverzevydaná GraficképrostředíXfce Uživatelskypřívětivé VhodnéprostaršíPC Uživatelskypřívětivé ZUbuntujemožnévytvořit Kubuntunainstalováním balíku kubuntu desktop Využívástejnérepozitářei balíčkovacísystémapt ObsahujepřevážněGTK+ aplikace

21 Kubuntu8.04

22 Xubuntu8.04

23 MandrivaLinux Francouzskádistribuce,dříveMandrakeLinux(doroku2005, názevsezměnilpospojenísdistribucíconnectiva) Zaměřenánasnadnostinstalaceipoužití PrvníverzebylazaloženanabáziRedHatLinuxu5.1a grafickémprostředíkde1.0(červenec1998) Mnohonástrojůprosnadnoukonfiguracisystému Balíčky(typuRPM)kompilujeproprocesorytřídyPentiuma vyšší Každánováverzejerozdělenanarůznéedice(MandrivaLinux Free,MandrivaOne,MandrivaFlash,MandrivaLinux Discovery)

24

25 RedHat(Enterprise)Linux Placenájepouzepodporaaservis Novéverzejsouvydáványkaždých18až24měsíců DistribucevyvíjenáfirmouRedHatkekomerčnímu užití Každádistribuceprocházítřemiúrovněmipodpory:plná podpora(standardněprvní3rokyodvydání,podporanového hardware,opravachybprostřednictvímaktualizací),rozšířená podpora(standardně3,5rokuodvydání,opravakvalifikovaných chybpomocíaktualizací)aúdržba(do7letodvydání,pouze bezpečnostníaktualizaceaopravazávažnýchchyb)

26

27 Fedora DistribucevyvíjenákomunitouvývojářůokoloFedoraProject SponzorovanéfirmouRedHat(odnísetentoprojektoddělil roku2003připřechoduredhatnakomerčníprojektred HatEnterpriseLinux) Předevšímprodomácívyužití ZákladnímgrafickýmprostředíjeGnome,avšakje podporovánoikde RPMbalíčkovacísystém Novéverzevycházejíkaždých6až8měsíců(zatímbylo vydáno9stabilníchverzí),pokrokovost Každázestabilníchverzíprošlatřemitestovacímifázemi

28

29 SuSE Německádistribuce,jejímvlastníkemjespolečnostNovell SpolečnostSuSE(SoftwareundSystemEntwicklung Vývoj systémůasoftwaru)vzniklavroce1992apravidelně uvolňovalabalíčkyobsahujícínapř.slackware,tištěné manuály PrvníCDverzeSLS/Slackwarebylouveřejněnoroku1994jako SuSELinux1.0 Prvnísamostatnáverzebylauveřejněnaroku1996jakoSuSE Linux4.4

30

31 Gentoo ZakladatelDanielRobbins Distribucevyvíjenákomunitou Jezaloženanazdrojovýchkódech,takžesikaždýpřeložísvůj unikátníoperačnísystémvyhovujícísvýmpotřebám maximálnímožnostnastaveníjednotlivýchaplikací,optimalizace prokonkrétníhardware,častéaktualizace... náročnostnavýpočetnívýkonvprůběhuinstalace,aktualizace systémuaaplikací,kompilace(pokudsevšaknevyužívají předkompilovanébalíky) používásystémbalíčkůportage,kterýřešízávislostiapředání parametrůpropřeklad

32 PortagenabízíužitíUSEflags,kterýumožňujezvolit,jakémožnosti čivolitelnésoučástichcečinechcemítzapnutévnainstalovaných programech Odlišnýzpůsobbalíčkovacíhosystému,tzv.ebuild(textovésoubory obsahujícíinstrukce,jakzískat,nakonfigurovat,zkompilovata instalovatdanýsoftware) GentooLinux2008.0

33 LINUXvs.WINDOWS Bezpečnost(bezpotřeby antivirovéhoprogramu) Nízkácena(možnostlegálně stáhnoutzinternetunebo zdarmazaslat) Snadnáinstalace Okamžitěpoinstalacije systémpřipravenkužívání Flexibilita Možnostsiupravitsystémdle vlastníchpotřeb Kompatibilitavětšinyaplikací swindows

34 ZÁVĚR ZasvédlouholetépůsobenízískalLinuxspoustupříznivců vysloužilsisvémístonatrhuoperačníchsystémů StávásekonkurentemWindows AplikaceběžícípodWindowsvětšinoujižmívajívhodnénativní aplikaceběžícípodlinuxem VposledníchletechseLinuxstálečastějipreferujevefiremníči serverovésféře,nejvícevoblastivysocevýkonnýchpočítačů V500nejvýkonnějšíchpočítačůzaujímá74,4%,jenainstalován takénanejvýkonnějšímznich,superpočítačibluegene PodíldomácíhoužitíLinuxuvůčiWindowsjestále1%

35 ZDROJE abclinuxu.cz cs.wikipedia.org linux.cz linuxexpres.cz linuxsoft.cz linuxwiki.cz linuxzone.cz root.cz wikipedia.org TučňákTux,maskotLinuxu

GRAFICKÁ PROSTŘEDÍ GNU/LINUXU

GRAFICKÁ PROSTŘEDÍ GNU/LINUXU GRAFICKÁ PROSTŘEDÍ GNU/LINUXU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Grafická prostředí GNU/Linuxu Autor Martin

Více

Linuxové distribuce. Michal Dočekal

Linuxové distribuce. Michal Dočekal Linuxové distribuce Michal Dočekal 2011 Právní doložka Právní doložka autor není právník autor neručí za pravdivost uvedených informací autor neručí za jakékoliv případné škody způsobené uvedenými informaci

Více

Vojtìch Bednáø LINUX NA FIREMNÍM PC možnosti. rizika. cena Praha 2007 Vojtìch Bednáø Linux na firemním PC možnosti. rizika. cena Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

Učební texty pro předmět. 545 0043/01 Operační systém Unix (OSUX) Hornicko geologická fakulta Institut ekonomiky a systémů řízení

Učební texty pro předmět. 545 0043/01 Operační systém Unix (OSUX) Hornicko geologická fakulta Institut ekonomiky a systémů řízení V Š B T e c h n i c k á u n i v e r z i t a O s t r a v a Hornicko geologická fakulta Institut ekonomiky a systémů řízení O d d ě l e n í a u t o m a t i z a c e v h o r n i c t v í Učební texty pro předmět

Více

Operační systémy Linux, Mac OS X a jejich srovnání

Operační systémy Linux, Mac OS X a jejich srovnání 5 5.1 Operační systémy Linux, Mac OS X a jejich srovnání Popište výhody programů OpenSource, čím se vyznačují OpenSource programy se vyznačují tím, že se dodávají i se zdrojovým kódem. S tímto kódem může

Více

Linuxové distribuce operačních systémů. Bc. Lukáš Uhlíř

Linuxové distribuce operačních systémů. Bc. Lukáš Uhlíř Linuxové distribuce operačních systémů Bc. Lukáš Uhlíř Diplomová práce 2015 ABSTRAKT V teoretické části diplomové práce se čtenář dozví o historii Linuxu, jeho charakteristiku a využití, a to nejen

Více

Administrace počítačových sítí. WEB a LPT

Administrace počítačových sítí. WEB a LPT Administrace počítačových sítí WEB a LPT Ovládání výstupů z počítače, například několika LED připojených na paralelní port, pomocí webové stránky s metodou GET Jaroslav Bušek 2010 1/15 Výběr komponent

Více

Operační systém GNU/Linux

Operační systém GNU/Linux Operační systém GNU/Linux Operační systém - obecně:...základní softwarové vybavení počítače, které se stará o správu systémových zdrojů OS není primárně charakterizován tím jak vypadá (uživatelské rozhraní),

Více

KAPITOLA 1. Pracujeme s Linuxem

KAPITOLA 1. Pracujeme s Linuxem KAPITOLA 1 Pracujeme s Linuxem Jeden z největších kamenů úrazu při vytváření softwaru pro Linux je pochopení toho, co Linux je, a co není. Linux pro různé lidi znamená různé věci. Z technického pohledu

Více

Linux historie a současnost

Linux historie a současnost Linux historie a současnost Co je to Linux Operační systém Linux je volně šiřitelný OS typu UNIX. Jeho autorem je Linus Torvalds a mnoho dalších programátorů v Internetu. Jádro Linuxu je volně šiřitelné

Více

Software. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23. října 2011 1 / 6

Software. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23. října 2011 1 / 6 Software Mgr. Krejčí Jan 23. října 2011 Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23. října 2011 1 / 6 Osnova 1 Software Co je to software Systémový software Aplikační software Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23.

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_01_15 IKT Operační systémy, základní vlastnosti, přehled. Mgr. Radomír Soural

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_01_15 IKT Operační systémy, základní vlastnosti, přehled. Mgr. Radomír Soural SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_01_15 IKT Operační systémy, základní vlastnosti, přehled Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název

Více

Alternativní operační systémy. Martin Drlík, Daniel Krotil OSY2A, ITV

Alternativní operační systémy. Martin Drlík, Daniel Krotil OSY2A, ITV Alternativní operační systémy Martin Drlík, Daniel Krotil OSY2A, ITV Co lze pokládat za alternativní OS Operační systémy založené na Linuxu Online operační systémy Operační systémy založené na vlastních

Více

Software. RNDr. Krejčí Jan, Ph.D. 5. listopadu 2015. RNDr. Krejčí Jan, Ph.D. (UJEP) Software 5. listopadu 2015 1 / 6

Software. RNDr. Krejčí Jan, Ph.D. 5. listopadu 2015. RNDr. Krejčí Jan, Ph.D. (UJEP) Software 5. listopadu 2015 1 / 6 Software RNDr. Krejčí Jan, Ph.D. 5. listopadu 2015 RNDr. Krejčí Jan, Ph.D. (UJEP) Software 5. listopadu 2015 1 / 6 Osnova 1 Software Co je to software Systémový software Aplikační software RNDr. Krejčí

Více

Linux jako alternativní operační systém

Linux jako alternativní operační systém Linux jako alternativní operační systém licence a šíření distribuce charakteristika Licence a šíření Kořeny Linuxu vycházejí z UNIXU. V roce 1991 začal finský student Linus Benedict Torvalds vyvíjet základní

Více

Svět svobodného softwaru

Svět svobodného softwaru Svět svobodného softwaru Jinonický informační pondělek 15. října 2012 Václav Jansa ÚISK FF UK vaclav.jansa@gmail.com Vznik svobodného softwaru Podmíněn komunikací a sdílením informací Počátky v univerzitních

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.04 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 04 Zásady běžné instalace OS Linux DUM naučí připravit počítač k instalaci OSL a provede žáka kroky instalace systému

Více

1. přednáška pro začátečníky

1. přednáška pro začátečníky 1. přednáška pro začátečníky http://sut.sh.cvut.cz bejzz a Charlie Úvod Snad na úvod: GNU/Linux je svobodný operační systém unixového typu. Jeho jádro - Linux - bylo vytvořeno Linusem Torvaldsem za pomoci

Více

Základy informatiky. Operační systémy

Základy informatiky. Operační systémy Základy informatiky Operační systémy Zpracoval: Upraveno: Ing. Pavel Děrgel Daniela Ďuráková Cíle dnešní přednášky Operační systém základní funkce souborové systémy Windows historie, vlastnosti Linux historie

Více

Vytvoření bootovatelného média

Vytvoření bootovatelného média Vytvoření bootovatelného média Vytvoření bootovatelného média VY_32_INOVACE_05_01_01 Vytvořeno Červen 2013 Učební materiál slouží vyučujícímu k vysvětlení základních pojmů z oblasti OS GNU/Linux a seznamuje

Více

Já a Linux (Linux v obrazech) Pavel Šimík Šíma

Já a Linux (Linux v obrazech) Pavel Šimík Šíma Já a Linux (Linux v obrazech) -1- Já a Linux (Linux v obrazech) text: autor 2014 grafika: screenshoty obrazovky (aplikací, programů a webových stránek) Pokračování publikace Linux a já. Překlepy a nedoklepy

Více

Linuxová distribuce Debian

Linuxová distribuce Debian Petr Krčmář Linuxová distribuce Debian 6. listopadu 2012 SUT, Strahov, Praha O čem to bude? Hlavně o distribuci Debian... Co je to Debian Proč stable a unstable Jak se to stahuje Jak se to instaluje Jak

Více

úvod Historie operačních systémů

úvod Historie operačních systémů Historie operačních systémů úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.2.1 Linux seznámení UBUNTU Obor: Elektromechanik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je

Více

PŘÍKAZY OVLÁDÁNÍ SHELLU

PŘÍKAZY OVLÁDÁNÍ SHELLU PŘÍKAZY OVLÁDÁNÍ SHELLU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Příkazy ovládání shellu Autor Martin Šimůnek Datum

Více

09. Operační systémy PC 1. DOS. Nejdůležitější zástupci DOSu:

09. Operační systémy PC 1. DOS. Nejdůležitější zástupci DOSu: 09. Operační systémy PC Operační systém (OS) je základní programové vybavení počítače, které zprostředkovává komunikaci mezi uživatelem a hardwarem a řídí činnost jednotlivých částí počítače. Operační

Více

Komunity a vývoj SW. Autor: Petr SiLK Koloros

Komunity a vývoj SW. Autor: Petr SiLK Koloros Komunity a vývoj SW Autor: Petr SiLK Koloros GNU/Linux je postaven na práci dobrovolníků. V čem je tento přístup jiný? Proč tvoří linuxáci tak silné komunity? A jak se v vyvíjí svobodný software v prostředí

Více

Jak funguje GNU/Linux

Jak funguje GNU/Linux Jak funguje GNU/Linux Úvod do operačního systému a filozofie Jiří Jánský SUT SH 12.10.1010 GNU/Linux I. Proč Linux používájí geekové Za více námahy více muziky Příklad s přepsáním titulků Svobody Open

Více

INSTALACE SW V GNU/LINUXU

INSTALACE SW V GNU/LINUXU INSTALACE SW V GNU/LINUXU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Instalace SW v GNU/Linuxu Autor Martin Šimůnek

Více

Porovnání instalací linuxových distribucí Fedora x Debian Administrace počítačových sítí (2010/2011)

Porovnání instalací linuxových distribucí Fedora x Debian Administrace počítačových sítí (2010/2011) Porovnání instalací linuxových distribucí Fedora x Debian Administrace počítačových sítí (2010/2011) 1 Zadání Zkusit zinstalovat dvě různé distribuce včetně Xwindows a serveru Apache, porovnat a popsat

Více

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23 Obsah Úvodem 9 Typografické konvence.............................. 10 Změny oproti předchozí verzi Mandriva Linuxu.................. 11 Informace o aktualizaci z verze 2006....................... 17 Poděkování....................................

Více

Lekce 26 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Lekce 26 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská

Více

Abíčko. Duben 2007. Časopis serveru abclinuxu.cz. Vychází také na CD-ROM jako příloha časopisu

Abíčko. Duben 2007. Časopis serveru abclinuxu.cz. Vychází také na CD-ROM jako příloha časopisu Abíčko Časopis serveru abclinuxu.cz Duben 2007 Vychází také na CD-ROM jako příloha časopisu Editoriál Vítejte u čtení časopisu Abíčko. Abíčko vychází jako měsíční příloha serveru http://www.abclinuxu.cz

Více

Základy operačních systémů

Základy operačních systémů Základy operačních systémů Operační systém - je souhrn programů, které umožňují uživateli využívat technické a programové prostředky daného počítače. Operační systém můžeme rozdělit do dvou části: základ

Více

Obsah. Přípravy na instalaci 19. Instalujeme Ubuntu 29. První start po instalaci 44

Obsah. Přípravy na instalaci 19. Instalujeme Ubuntu 29. První start po instalaci 44 Obsah Úvod do Linuxu 7 Co je vlastně Linux?................................ 7 Ubuntu jako distribuce Linuxu.......................... 13 Odvozeniny a varianty Ubuntu.......................... 13 Pro koho

Více

Využití opensource při stavbě infrastrukturního cloudu Martin Kopta

Využití opensource při stavbě infrastrukturního cloudu Martin Kopta Využití opensource při stavbě infrastrukturního cloudu Martin Kopta 5. listopad 2011 M. Kopta Využití opensource při stavbě IaaS cloudu 1/21 Program Co je cloud? Základní pojmy Struktura IaaS cloudu Z

Více

Sekundární architektury ve Fedoře. Openmobility Brno, 18.6.2011

Sekundární architektury ve Fedoře. Openmobility Brno, 18.6.2011 Sekundární y ve Fedoře Openmobility Brno, 18.6.2011 Dan Horák vývojář (nejenom) /s390x zaměstnán u Red Hat Czech Copyright 2011 Daniel Horák Právo kopírovat, šířit a modifikovat

Více

Výukový modul pro předmět SISL

Výukový modul pro předmět SISL Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Josef Volný Výukový modul pro předmět SISL Bakalářská práce 2010 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Open Source alternativy

Open Source alternativy Open Source alternativy Ing. Radomír Orkáč VŠB-TUO, CIT 9872 23.2.2010, Ostrava radomir.orkac@vsb.cz Svobodné dílo Aby mohlo být dílo označováno za svobodné, musí být dodrženy (respektovány) následující

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Karel Koubek

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Karel Koubek Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Karel Koubek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza využití

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií

Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií Projekt v rámci SIPVZ Implementace operačního systému Linux do výuky informačních technologií Evidenční číslo: 0722P2006 Poskytoval dotace:

Více

Balíčkové systémy. Vlastnosti balíčkových systémů KAPITOLA 5

Balíčkové systémy. Vlastnosti balíčkových systémů KAPITOLA 5 KAPITOLA 5 Balíčkové systémy Balíčkové (nebo také balíčkovací) systémy určitě zná každý uživatel GNU/Linuxu, který někdy instaloval nebo aktualizoval nějaký program. Faktem je, že právě balíčkové systémy

Více

Debian a jeho instalace. Příprava pro kurz Administrace UNIXu 16. 5. 2011

Debian a jeho instalace. Příprava pro kurz Administrace UNIXu 16. 5. 2011 Debian a jeho instalace Příprava pro kurz Administrace UNIXu 16. 5. 2011 Co je Debian Distribuce Linuxu Nekomerční Konzervativní vhodná pro servery a uživatele, kteří nemusejí mít nejnovější balíky Vyvíjena

Více

Fedora 12 Constantine. Radek Vokál

Fedora 12 Constantine. Radek Vokál <rvokal@redhat.com> Fedora 12 Constantine Radek Vokál Fedora 12 Constantine Vychází 17.listopadu 2009 Beta je venku http://fedoraproject.org/get-prerelease Instalátor Anaconda Storage rewrite Lepší podpora

Více

Multiplatformní GUI toolkity

Multiplatformní GUI toolkity Multiplatformní GUI toolkity GTK+ a Qt Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI GUI toolkit (widget toolkit) (1) = programová knihovna (nebo kolekce knihoven) implementující prvky

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.14 Název materiálu: 14_ Síťové služby- databázový server MySQL + PHP- cvičení - 2. díl Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup DUM při reálné administraci databází MySQL a MariaDB

Více

Pr uvodce Linuxem Michal Doˇcekal 31. ˇríjna 2007

Pr uvodce Linuxem Michal Doˇcekal 31. ˇríjna 2007 Průvodce Linuxem Michal Dočekal 31. října 2007 Obsah 1 Úvod do GNU/Linuxu 10 1.1 Co je GNU/Linux?........................... 10 1.1.1 GNU a Linux.......................... 10 1.1.2 Distribuce............................

Více

05. Operační systémy PC 1. DOS. Nejdůležitější zástupci DOSu:

05. Operační systémy PC 1. DOS. Nejdůležitější zástupci DOSu: 05. Operační systémy PC Operační systém (OS) je základní programové vybavení počítače, které zprostředkovává komunikaci mezi uživatelem a hardwarem a řídí činnost jednotlivých částí počítače. Operační

Více

Téma 1: Práce s Desktop. Téma 1: Práce s Desktop

Téma 1: Práce s Desktop. Téma 1: Práce s Desktop Téma 1: Práce s Desktop 1 Teoretické znalosti V této kapitole zjistíte, co skrývají pojmy jako Desktop, GNOME, KDE, Metacity Window Manager, Nautilus a Konqueror. Desktop neboli pracovní plocha patří mezi

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 9 5 U k á z k a k n i h

Více

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU LINUXU? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o.

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU LINUXU? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU LINUXU? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. Část 1 O Enlogit Enlogit: o nás IT pro firmy primární zaměření: služby významný implementátor Linux & open source v ČR řešení serverové infrastruktury,

Více

Open source programování

Open source programování Otev ené prost edí a hra ky MFF UK 2011 Outline 1 Úvod 2 Systémové prost edí 3 Programátorské prost edí 4 Otev ený hardware O em dnes Systémové prost edí: Otev ený desktop Programátorské prost edí: Knihovny,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Možnosti využití unixových systémů v malých a středních firmách Radek Novotný

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Možnosti využití unixových systémů v malých a středních firmách Radek Novotný UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Možnosti využití unixových systémů v malých a středních firmách Radek Novotný Bakalářská práce 2013 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto

Více

Stavba operačního systému

Stavba operačního systému Stavba operačního systému Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,

Více

Abclinuxu.cz ITBiz AbcHost 64bit AbcPrace UnixShop Stickfish

Abclinuxu.cz ITBiz AbcHost 64bit AbcPrace UnixShop Stickfish Hlasuj Celkem 1236 hlasů AbcLinuxu:/ Administrace / Reklamy Správa reklam Na této stránce je moţné spravovat reklamní pozice. Kaţdá pozice má svůj název, popisek a jednu či více reklamních pozic, které

Více

Přihlášení do VPN Univerzity Pardubice Debian GNU/Linux Lenny 32/64-bit

Přihlášení do VPN Univerzity Pardubice Debian GNU/Linux Lenny 32/64-bit Přihlášení do VPN Univerzity Pardubice Debian GNU/Linux Lenny 32/64-bit Příprava pro instalaci Cisco AnyConnect VPN klienta na 64-bit systému 1. Aplikace Cisco AnyConnect VPN Client je 32-bitová a proto

Více

Komerční a komunitní distribuce Linuxu. Jiří Boháč SUSE Labs SUSE LINUX s.r.o. jbohac@suse.cz

Komerční a komunitní distribuce Linuxu. Jiří Boháč SUSE Labs SUSE LINUX s.r.o. jbohac@suse.cz Komerční a komunitní distribuce Linuxu Jiří Boháč SUSE Labs SUSE LINUX s.r.o. jbohac@suse.cz Co je to distribuce? odladěný balík OS a aplikací pro konečného uživatele jádro systému (Linux) > s případnými

Více

Využití systému Linux na pracovních stanicích

Využití systému Linux na pracovních stanicích Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Využití systému Linux na pracovních stanicích Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Ing. Dr. Jiří Rybička Stanislav Drdla Brno 2006

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_11_INF Vzdělávací oblast: informatika

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_11_INF Vzdělávací oblast: informatika Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_11_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 9. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Datum vytvoření: prosinec

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Acronis Backup Version 11.5 Update 4 INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA. Pro Linux Server VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY:

Acronis Backup Version 11.5 Update 4 INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA. Pro Linux Server VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Acronis Backup Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Pro Linux Server INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Obsah 1 Před instalací... 3 1.1 Používání produktu ve zkušebním režimu... 3 1.2 Licence na

Více

Instalace Debianu pomocí debootstrap

Instalace Debianu pomocí debootstrap Instalace Debianu pomocí debootstrap Petr Krčmář 8. listopadu 2015 Uvedené dílo (s výjimkou obrázků) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko. Petr Krčmář (Root.cz, vpsfree.cz) Instalace

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Desktop 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise Desktop 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument

Více

Programové prostředky IS/IT

Programové prostředky IS/IT Informační systémy 2 Programové prostředky IS/IT 14.5.2014 IS2-2014-03 1 Programové prostředky - SW Program: posloupnost elementárních instrukcí pro ovládání technických komponent počítače zdrojový program

Více

Linux pro uživatele. Arcibiskupské gymnázium v Praze 2

Linux pro uživatele. Arcibiskupské gymnázium v Praze 2 Linux pro uživatele Arcibiskupské gymnázium v Praze 2 Volně šiřitelný software výhody zdarma přitom velmi dobrá podpora (dokumentace, diskusní fóra, IRC kanály), často přímo od vývojářů někdy nezávislá

Více

Komunikační sítě II pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Komunikační sítě II pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Komunikační sítě II pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO Garant předmětu: Jaroslav Zdrálek Autor textu: Pavel Nevlud

Více

Co děti v kroužku vyzkoušely

Co děti v kroužku vyzkoušely Co děti v kroužku vyzkoušely Instalace Mageia Linux a Ubuntu K rozdělení disků při instalaci na PC s OS Windows (OS se volí pomocí zavaděče GRUB) 1) ve Windows rozdělit disk na C: (cca 40 G) a D: (cca

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY VÝUKOVÝ KURZ PRO INSTALACI A ADMINISTRACI OS LINUX DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Nový Učitelství pro základní školy

Více

Přednáška 1. Úvod. Historie OS Unix. Architektura OS Unix. Interpret příkazů SHELL. Zpracování příkazové řádky. Speciální znaky. Zkratky příkazů.

Přednáška 1. Úvod. Historie OS Unix. Architektura OS Unix. Interpret příkazů SHELL. Zpracování příkazové řádky. Speciální znaky. Zkratky příkazů. Přednáška 1 Úvod. Historie OS Unix. Architektura OS Unix. Interpret příkazů SHELL. Zpracování příkazové řádky. Speciální znaky. Zkratky příkazů. Úvod Informace a materiály k předmětu http://edux.felk.cvut.cz

Více

Vývoj software pro Linuxové distribuce. Installfest Praha, 7.3.2010

Vývoj software pro Linuxové distribuce. Installfest Praha, 7.3.2010 Vývoj software pro Linuxové Installfest Praha, 7.3.2010 Úvod Dan Horák vývojář Fedora člen Fedora Engineering Steering Comitee (pro F-11 a F-12) zaměstnán u Red Hat Czech Copyright

Více

italc Intelligent Teaching And Learning with Computers Setkání učitelů používajících open source 6.12.2012 Daniel Krhánek

italc Intelligent Teaching And Learning with Computers Setkání učitelů používajících open source 6.12.2012 Daniel Krhánek italc Intelligent Teaching And Learning with Computers Setkání učitelů používajících open source 6.12.2012 Daniel Krhánek Rozvržení pc učebny italc + dualhead Obsah 1. Popis 2. Licence 3. Instalace 4.

Více

Operační systémy 1. zápočtový úkol Stanislav Kaska 5. dubna 2006

Operační systémy 1. zápočtový úkol Stanislav Kaska 5. dubna 2006 Operační systémy 1. zápočtový úkol Stanislav Kaska 5. dubna 2006 Operační systém Linux, lépe řečeno několik z desítek distribucí, které jsou volně ke stažení na internetu jsem měl již na svém PC nainstalované.

Více

Úvod do operačního systému Linux Mgr. Josef Horálek

Úvod do operačního systému Linux Mgr. Josef Horálek Úvod do operačního systému Linux Mgr. Josef Horálek 2011 20.let Linuxu Historie GNU/Linux = 1970 - Ken Thompson a Dennis Ritchie vyvinuli a implementovali systém UNIX, který se stal základem mnoha moderních

Více

faktura, LaTeX, open source, freeware, Python, multiplatformní program

faktura, LaTeX, open source, freeware, Python, multiplatformní program Poděkování Děkuji Ing. Petru Včelákovi za velmi dobré vedení, za rychlou a obětavou pomoc při zpracování této práce. Dále děkuji za všechny připomínky a odborné rady, které mi během zpracování poskytl.

Více

Historie UNIXu a Linuxu. Bohdan Milar bohdan.milar@liberix.cz

Historie UNIXu a Linuxu. Bohdan Milar bohdan.milar@liberix.cz Historie UNIXu a Linuxu Bohdan Milar bohdan.milar@liberix.cz Úvod Liberix, o.p.s. Nestátní nezisková organizace Založena na jaře 2005 Hlavní cíl - Podpora a propagace svobodného a open source softwaru

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 1 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel phone: +420 737 264 440 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 334 e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

Elektronická podatelna ICZ. Automatické stahování datových zpráv

Elektronická podatelna ICZ. Automatické stahování datových zpráv Doplňkové moduly aplikace e-spis Elektronická podatelna ICZ Automatické stahování datových zpráv Josef Bureš Aleš Šantora ICZ a. s. 31.10.2013 1 epodatelna e-spis Základní charakteristika Nový doplňkový

Více

Základy systémů UNIX a GNU/Linux

Základy systémů UNIX a GNU/Linux Základy systémů UNIX a GNU/Linux Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Úvod do studia na Katedře informatiky PřF UP Literatura, dostupné zdroje Literatura Vilém Vychodil, Linux:

Více

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Operační systém je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a určitým programem, který uživatel používá.

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Operační systém je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a určitým programem, který uživatel používá. Operační systém je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a určitým programem, který uživatel používá. Co vše provádí operační systém: Organizuje přístup a využívání zdrojů počítače

Více

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU OPEN SOURCE? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o.

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU OPEN SOURCE? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU OPEN SOURCE? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. Část 1 O Enlogit Enlogit: o nás IT pro firmy primární zaměření: služby významný implementátor Linux & open source v ČR řešení serverové infrastruktury,

Více

Inovace výuky oboru ASŘ s podporou linuxového serveru

Inovace výuky oboru ASŘ s podporou linuxového serveru Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra aplikované kybernetiky Inovace výuky oboru ASŘ s podporou linuxového serveru Závěrečná zpráva za řešení projektu FRVŠ 1624 / 2009 Řešitel : Ing. Jan

Více

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz.

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. OPERAČNÍ SYSTÉMY Definice OS Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. Každý počítač má alespoň jeden procesor, paměť, I/O zařízení. Všechny tyto součásti můžeme

Více

Licence software. Přednáška číslo 10

Licence software. Přednáška číslo 10 Licence software Přednáška číslo 10 Přehled softwarových licencí Snaha odstranit zmatení pojmů free software X public domain Nelze podat úplný výčet objevují se nové druhy licencí lišící se v detailech

Více

PORTFOLIO POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OBL ASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI L OG JIŘÍ RICHTER

PORTFOLIO POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OBL ASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI L OG JIŘÍ RICHTER PORTFOLIO POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OBL ASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI L OG OG SERVER / L OGG COLLECTORC MICHAL VYMAZAL JIŘÍ RICHTER DUBEN 2015 Obsah Obsah Zařízení pro sběr a vyhodnocování logů (Log collector)...3

Více

Jak na klávesnici a myšku pod Linuxem

Jak na klávesnici a myšku pod Linuxem Jak na klávesnici a myšku pod Linuxem Uživatelé Windows jsou zvyklí na určitý komfort pokud používají např. Synaptic Touchpad na notebooku s originálními ovladači mají spoustu možností nastavení. Vždy

Více

Opatření a vyzkoušení distribuce. Michal Dočekal

Opatření a vyzkoušení distribuce. Michal Dočekal Opatření a vyzkoušení distribuce Michal Dočekal 2011 Právní doložka Právní doložka autor není právník autor neručí za pravdivost uvedených informací autor neručí za jakékoliv případné škody způsobené uvedenými

Více

redakce openmagazinu redakce@openmagazin.cz

redakce openmagazinu redakce@openmagazin.cz 5 2 3 5 9 11 15 17 21 23 26 31 33 openmagazin je jedinečný elektronický časopis, který vám každý měsíc přináší to nejlepší, co vyšlo na portálech zaměřených na volně šiřitelný software. Můžete se těšit

Více

LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA. Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. SPŠ Teplice - 3.V

LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA. Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. SPŠ Teplice - 3.V LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. KOŘENOVÝ ADRESÁŘ kořen = root tak se mu říká Ve skutečnosti se jmenuje / (lomítko, slash). Vše ostatní je v ubuntu

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Mission Critical Application pro přechod na alternativní OS Evžen Eiba Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

UBUNTU základy práce

UBUNTU základy práce UBUNTU základy práce Začínáme pracovat s Ubuntu. Co se v této lekci naučíme lze z velké části použít v libovolné GNU/Libuxové distribuci. Nejdříve musí počítač nastartovat aneb jak startuje počítač s Linuxem

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 SoftLayer Managed Services Roman Hlaváč 2 Co je a není SoftLayer 1-stránkový přehled Globální poskytovatel cloud služeb Poskytuje následující služby IaaS PaaS Virtuální Privátní

Více

Úvod do operačního systému Linux Mgr. Josef Horálek

Úvod do operačního systému Linux Mgr. Josef Horálek Úvod do operačního systému Linux Mgr. Josef Horálek 2011 20.let Linuxu Historie GNU/Linux = 1970 - Ken Thompson a Dennis Ritchie vyvinuli a implementovali systém UNIX, který se stal základem mnoha moderních

Více

Lekce 1 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Lekce 1 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Seznámení s open source vývojem a open source řešeními pro mobilní zařízení

Seznámení s open source vývojem a open source řešeními pro mobilní zařízení Seznámení s open source vývojem a open source řešeními pro mobilní zařízení Jaroslav Řezník , Red Hat, Inc. Agenda Open source a Free Software Komunita Byznys Mobilní technologie 19.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.15 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 15_ Síťové služby- www server Apache DUM seznámí žáky s webserverem a naučí jej instalovat, spustit diagnostikovat

Více