Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 213/214 1

2 2

3 Obsah: 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Materiálně technické podmínky.7 4. Vzdělávací program Pracovníci školy Provedené kontroly školy Poskytování informací týkajících se činnosti školy veřejnosti Výroční zpráva MŠ Výroční zpráva 1. stupně Výroční zpráva ŠD a ŠK Výroční zpráva 2. stupně Prevence rizikového chování Výchovné poradenství Školní poradenské pracoviště Environmentální výchova Rada žáků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Spolupráce školy s rodiči Grantové projekty Hospodářský výsledek 95 3

4 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Adresa školy: Na Kopcích 342, Třebíč Právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: REDIZO: Bankovní spojení: ČSOB, /3 Vedení školy: Mgr. Andrea Byrtusová, ředitelka školy, statutární orgán Mgr. Lenka Kubínyiová, zástupkyně ředitelky Telefon/fax: , www stránky: zřizovatel: Město Třebíč součásti školy: mateřská škola, základní škola, školní družina, školní klub, školní jídelna, výdejna Součásti školy kapacita Mateřská škola 56 Základní škola 6 Školní družina 15 Školní jídelna 7 Školní výdejna 65 Součást školy Mateřská škola 1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ Školní družina Počet tříd/oddělení Celkový počet dětí/žáků Počet dětí/žáků na třídu 27,5 2 19,3 21,4 4

5 2. Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 je úplná městská škola s devíti postupnými ročníky. Areál základní školy byl otevřen v roce 1996, v roce 28 byla nově zřízena v přízemí budovy mateřská škola (v roce 28 byla zřízena jedna třída, od roku 211 má mateřská školka dvě třídy). Byl to jednoznačně pozitivní krok při komplexním pojetí vzdělávání dětí. Spojení předškolního a základního vzdělávání dětí pod jednu střechu se ukazuje jako správný trend. Přínos tohoto modelu je jednoznačný pro děti a jejich rodiče. Do budoucna zajišťuje hladký přesun dítěte mezi prvními dvěma stupni vzdělávání. Součástí školy je mateřská škola, 1. a 2. stupeň základní školy, školní družina, školní klub, školní jídelna. Mateřská škola má 2 třídy (jejich kapacita je v tomto školním roce 55 dětí), na prvním stupni (1. 5. ročník) je zpravidla po dvou třídách v ročníku, na druhém stupni (6. 9. ročník) po jedné či dvou paralelních třídách v ročníku. Prostory školy jsou stavěny pro 6 žáků, k měla škola 314 žáků. Škola je umístěna ve východní okrajové části Třebíče v blízkosti přírody (les, louky, pole, vodní nádrž, chráněné krajinné území Ptáčovský žleb). V současné době probíhá v této části města výstavba bytových a rodinných domů. Tato skutečnost by měla v dohledné době zlepšit i dostupnost školy (autobusové spojení, výstavba nadúrovňového přechodu lávky pro pěší nad silničním obchvatem, který z pohledu školy rozdělil spádovou oblast školy ). Úkoly stanovené vedením ve školním roce 213/214: kvalitní a pestrá výuka (uplatňování nových výukových metod a forem práce) naplňování vytvořeného ŠVP zápis do 1. tříd (2 třídy) pomoc a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami úspěšná realizace projektů vybudování efektivního kariérního systému pro žáky projektové dny, projektové vyučování začlenění ŠPP do chodu školy (spec. pedagog, metodik prevence) zapojení se do rozvojového projektu MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů a metodiků praktické a efektivní využívání multimediální techniky pohoda pracovního prostředí (spolupráce, vstřícnost, pracovní atmosféra, respekt) 5

6 zlepšení materiálového vybavení školy (obnova počítačové učebny) nová výmalba školních chodeb, tělocvičny a kuchyně výměna vodovodních trubek v části školy efektivní využití práce předmětových komisí, metodických sdružení rekonstrukce sportovního areálu školy Na plnění stanovených úkolů se podíleli všichni zaměstnanci a lze říct, že všechny oblasti byly řešeny. 6

7 3. Materiálně technické podmínky školy Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce jsou využívány výukové programy. Široký výběr učebnic a pracovních sešitů slouží jako prostředek k dosažení cíle osvojení si různých způsobu výuky a jako jeden z mnohých informačních zdrojů. Pro další studium i práci žáků a pedagogů jsou k dispozici dobře vybavené knihovny, a to učitelská a žákovská. V letošním roce se podařilo díky projektu Grab the Reader, který podporuje vytváření anglicko jazyčných knihoven na školách, získat 96 anglických knih od nakladatelství Macmillan a rozšířit tak stávající knihovnu, která pro potřeby výuky nebyla zcela dostačující. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukové programy jsou průběžně doplňovány. Na odborné učebny navazují kabinety a bohaté sbírky učebních pomůcek. Prostorové ZŠ a MŠ Třebíč, Na Kopcích je škola pavilonová (1. pavilon tvoří mateřská škola, učebny a kabinety 1. a 2. stupně a školní družiny, šatny, Informační centrum, kanceláře vedení školy, 2. pavilon tvoří 2 tělocvičny, šatny a kompletní sociální zázemí, 3. pavilon je školní kuchyně s jídelnou, kde v dopoledních hodinách funguje i školní bufet). K dispozici je venkovní školní atletické hřiště, hřiště s umělým povrchem a zahrada mateřské školy. Mezi jednotlivými pavilony jsou 2 atria, kde se konají různé kulturní akce, setkávání rodičů i žáků. Jsou využívána žáky nejen během přestávek k relaxaci, ale i při výuce. V prostoru před budovou školy je velká travnatá plocha, která nabízí mnoho variant využití. Před školou se nachází i parkoviště, které slouží zaměstnancům školy a rodičům, kteří vyzvedají své děti ze školy či školní družiny. Vnitřní prostor školy nabízí kromě kmenových tříd, odborné učebny keramická dílna, šicí dílna, kovo-dřevo dílna, výtvarný ateliér, cvičná kuchyňka, učebna hudební výchovy, 3 učebny výpočetní techniky, fyzika, chemie, přírodopis, jazykové učebny (jedna z nich je kompletně vybavena audio-video technikou), učebny s interaktivní tabulí, kabinety pro učitele a vychovatelky, žákovskou a učitelskou knihovnu, sborovnu i kanceláře (vedení školy), ale také prostory ke smysluplnému využívání volného času (školní klub, Studio Kopce, salónek, posilovna, víceúčelový sál, relaxovna), v roce 27 bylo zprovozněno Informační centrum. V současné době je ZŠ a MŠ Na Kopcích jedinou bezbariérovou školou v Třebíči. 7

8 Technické Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Pro výuku informatiky, ale i dalších předmětů jsou určeny 3 učebny výpočetní techniky (v každé 15 počítačů). V letošním roce byla nejstarší učebna informatiky kompletně vybavena novými počítači. Ve dvou počítačových učebnách byly nainstalovány dataprojektory a promítací plátna, což vedlo k velkému zefektivnění výuky. Pro práci žáků jsou k dispozici další počítače v Informačním centru. Učitelé mají k dispozici své notebooky. Všechny počítače jsou propojeny do počítačové sítě a mají přístup na internet. Ke zkvalitnění výuky slouží i 1 interaktivních tabulí a 5 dataprojektorů. Učitelé mohou volně využívat ke své práci i kopírku. Škola po technické stránce disponuje kvalitně vybavenými odbornými učebnami i dílnami. Hygienické Pro odpočinek je k dispozici školní klub (starší žáci), školní družina (mladší žáci), na chodbách umístěné stoly na stolní tenis, relaxovna, školní zahrada, od jara do podzimu otevřené atrium. Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí. Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží školní bufet, školní jídelna a nápojové automaty. Ve školním bufetu je možno v dopoledních hodinách i zakoupit svačinu. Školní družina zabezpečuje zájmovou činnost žáků 1. stupně, přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, pomáhá uspokojovat a rozvíjet rozmanité zájmy žáků, v neposlední řadě plní i funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. Školní klub je zřízen pro žáky vyšších ročníků a umožňuje jim smysluplně trávit volný čas, nabízí širokou škálu zájmových kroužků. Školní časopis se jmenuje Kvido. Časopis vychází jednou měsíčně. Je určen nejen pro žáky školy, ale také pro jejich rodiče, učitele a širokou veřejnost. Přináší informace o dění ve škole. V roce 23 zvítězil v celostátní soutěži školních časopisů, kterou pořádala redakce časopisu Moderní vyučování a Český rozhlas Praha. Školní rádio vysílá s roční přestávkou ve škole již pět let. Jmenuje se Kopce. Vysílání rádia mohou děti slyšet v úterý a ve čtvrtek. 8

9 4. Vzdělávací program Náš ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, je v souladu s Bílou knihou a Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina. Vznikal po důkladném seznámení se s konkrétními podmínkami školy SWOT analýza (pedagogičtí pracovníci, rodičovská veřejnost, žáci), podmínkami a požadavky zřizovatele (Město Třebíč), reaguje na požadavky širšího okolí (spádové obce, další okolní obce, dojíždějící žáci), akceptuje a nabízí pokračování školních vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání mateřských škol a je otevřený spolupráci s různými institucemi (pedagogicko-psychologická poradna, sportovní, kulturní i vzdělávací instituce, ostatní základní školy ve městě, venkovské školy, krajský úřad, obec s rozšířenou působností a další). Škola budoucnosti reaguje na požadavky společnosti při respektování osobnostních potřeb a zájmů žáků. Navazuje a dále prohlubuje vzdělávání v dlouhodobém programu Škola podporující zdraví. Cílem ŠVP Škola budoucnosti je navázat na dobré tradice školy. Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků a požadavků rodičů byly stanoveny tyto vzdělávací priority: 1) Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti žáků. 2) Vybavit žáky dovednostmi v práci s informačními zdroji i informacemi samotnými - vedeme je k tomu, aby uměli potřebné údaje nejen vyhledat z různých informačních zdrojů (např. učebnic, encyklopedií, internetu, ), ale aby je uměli i ověřit a porovnat. 3) Rozvíjet komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce (nabízíme anglický jazyk nepovinně od 1. ročníku a povinně od 2. ročníku s použitím disponibilních hodin a od 7. ročníku výuku dalšího cizího jazyka - německého a ruského jazyka), v sociálních vztazích (klademe důraz na osobnostní a sociální výchovu - jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu, a to s plným využíváním průřezových témat RVP ZV a rozvíjením klíčových kompetencí). 4) Rozvíjet u žáků ICT gramotnost práce s výpočetní technikou a její využití v praxi by se mělo stát pro žáka naší školy samozřejmostí, výuku výpočetní techniky zařazujeme již od 3. ročníku v rámci Čtenářské a informační gramotnosti s použitím disponibilních hodin). 5) Pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (chceme žákům pomoci poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s jejich reálnými možnostmi, ve vzdělávání plně 9

10 respektujeme individualizaci vzdělávání, připravujeme individuální vzdělávací plány nejen pro žáky s poruchami učení, pro žáky handicapované, ale také pro žáky talentované a nadané. Dětem s diagnostikovanou poruchou učení a chování nabízíme nejen možnost spolupráce se speciálním pedagogem, ale i pomoc asistentů žáků. Na 2. stupni nabízíme volitelné předměty, jejichž smyslem je u žáků upevnit již získané dovednosti a vědomosti, popřípadě rozšířit spektrum vzdělávání. Široká je rovněž nabídka zájmových kroužků, doplňujících školní výuku a umožňujících žákům volit si odpolední aktivity dle svého zájmu. Chceme se zúčastňovat různých typů soutěží, kde žáci mohou uplatnit své schopnosti a nadání. V letošním roce došlo k dalším úpravám ŠVP, kde byly zapracovány jednak požadavky na změny ze strany MŠMT a dále úpravy vycházející ze zkušeností a potřeb uplynulého období. 1

11 5. Pracovníci školy Během školního roku 213/214 měla škola celkem 54 zaměstnanců. Seznam pracovníků školy v školním roce 213/214 Ředitelka školy: Zástupce ředitele: Vedoucí vychovatelka ŠD: Výchovný poradce: Vedoucí školní jídelny: Metodik prevence sociálně patologických jevů: Sekretářka: Účetní: Školník: Mgr. Andrea Byrtusová Mgr. Lenka Kubínyiová Ivana Táborská Mgr. Zuzana Dreslerová Božena Zahradníčková Mgr. Kateřina Poulová Jana Blahová Drahoslava Johnová Karel Hrůza Třídní učitelé: 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B Mgr. Olga Jandová Mgr. Ivona Špačková Mgr. Klára Pavlasová Mgr. Marcela Velebová Mgr. Dana Konečná Mgr. Radka Jonášová Mgr. Ivana Válalová Mgr. Iveta Petráňková Mgr. Václava Nešpůrková Mgr. Božena Moltašová 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 9.A Ing. Lenka Rybníčková Mgr. Lenka Zvěřinová Mgr. Kateřina Poulová Mgr. Lenka Hlaváčová Mgr. Zuzana Dočekalová Mgr. Hana Komendová Další učitelé: Ing. Lenka Auerová, Mgr. Daniel Brabec, Mgr. Andrea Byrtusová, Mgr. Lucie Čermáková Šerá, Mgr. Zuzana Dreslerová, Mgr. Jana Kaňková, Mgr. Lenka Kubínyiová, PaedDr. Jana Ženíšková Vychovatelky školní družiny: 1.A 1.B 2.A, 4.B 2.B, 4.B 3.A, 4.A 3.B, 4.A 5.A, B Jitka Dudášová Ivana Pažourková Libuše Voznicová Zdeňka Zimolová Miluše Němcová Vladimíra Šípová Ivana Táborská Koordinátor volného času: Ivana Táborská Speciální pedagog: Mgr. Lenka Hlaváčová 11

12 Asistent pedagoga: Šárka Dvořáková, Mgr. Jaroslava Láníková, Edita Petrů, Jana Veškrnová Mateřská škola: Renata Fialová, Romana Růžičková, Karla Lavická, Zuzana Všetečková Školní jídelna: Soňa Dokulilová, Jaroslava Matoušková, Jitka Pospíšilová, Zdeňka Poulová, Alena Protivínská, Jana Kudláčková, Božena Zahradníčková Úklid: Naďa Dolíhalová, Jaroslava Nejedlá, Dana Sejbalová, Eva Fučíková, Ludmila Štanclová Správce sportovního areálu: Karel Hrůza 12

13 6. Provedené kontroly školy Ve školním roce 213/214 byly v naší škole provedena následující kontrola: 1. Dne kontrola činností, které se týkají provozu a hospodaření školní jídelny z rozpočtu obce dle zákona č. 25/2 Sb. (Město Třebíč, Vladislava Leitnerová) 13

14 6. Poskytování informací týkajících se činnosti školy veřejnosti Na základě zákona č. 16/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu se zákonem č. 11/2 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, byly během školního roku 213/214 poskytnuty informace: počet písemně podaných žádostí o informace počet podaných odvolání proti rozhodnutí počet opisů podstatných částí každého rozhodnutí soudu počet řízení o sankcích za nedodržování těchto zákonů Během školního roku 213/214 neobdržela škola žádnou sankci za nedodržování těchto zákonů. 14

15 7. Výroční zpráva mateřské školy Sluníčko Mateřská škola se nachází v jedné budově se ZŠ a je dvoutřídní - třída Sluníček a třída Hvězdiček. V září nastoupilo do MŠ 13 nových dětí a personální obsazení zůstalo stejné. Celkem navštěvovalo MŠ 55 dětí. Počet dětí ve třídě Sluníček byl 27 (1 dítě se zdravotním znevýhodněním, 1 dítě s odkladem povinné školní docházky) a do třídy Hvězdiček docházelo 28 dětí. Personální obsazení: Mgr. Andrea Byrtusová ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Karla Lavická učitelka MŠ třída Hvězdiček Zuzana Všetečková učitelka MŠ třída Hvězdiček Renata Fialová učitelka MŠ třída Sluníček Romana Růžičková učitelka MŠ třída Sluníček Ludmila Štanclová uklízečka MŠ Soňa Dokulilová pracovnice školní jídelny Vlastní hodnocení mateřské školy Struktura hodnocení: 1. Posouzení souladu RVP PV a ŠVP PV 2. Vzdělávací obsah 3. Kvalita podmínek vzdělávání 4. Kvalita průběhu vzdělávání, realizace obsahu vzdělávání, výsledky vzdělávání 5. Práce pedagogů, posouzení úrovně řízení školy, kvalita dalšího vzdělávání 6. Úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. 1. Posouzení souladu RVP PV a ŠVP PV Mateřská škola pracuje dle vlastního ŠVP, který je stanoven podle RVP PV. Vzdělávací obsah v ŠVP PV respektuje charakteristiku vzdělávacího obsahu uvedeného v RVP PV. 15

16 Cíle byly stanoveny jak pro tento rok, tak i pro další školní rok v těchto oblastech: - všestranný rozvoj osobnosti dítěte a mezilidských vztahů - seznamování dětí s přírodou a ochrana životního prostředí - péče o zdraví dětí (pohoda věcného prostředí, pohoda sociálního prostředí, pohoda organizačního prostředí, zdravá výživa, pohybová aktivita Záměrem ŠVP PV bylo vést děti k aktivnímu rozvoji v souladu s rámcovými cíli RVP PV: Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, osvojení hodnot, získání osobnostních postojů. Naším cílem bylo motivovat děti k tomu, aby získaly aktivní zájem o život kolem sebe, aby dokázaly naslouchat jeden druhému a nebály se ukázat, co už všechno umí. Chceme, aby každé dítě získalo ke konci předškolního období v rozsahu svých osobních předpokladů přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj v učení a vzdělávání. 2. Vzdělávací obsah: Školní vzdělávací program je dvouletý s názvem,,s babičkou a dědou, není život žádnou vědou. V obou třídách pomáhají dva maňásci (babička a děda) dětem zapojit se do činností školy a tím dále nenásilnou formou rozvíjet vlastní osobnost každého dítěte, děti se seznamují se svými vrstevníky, učí se respektovat jeden druhého a zároveň si vzájemně pomáhat.,,děda s babičkou vedou děti k touze poznávat tento svět a učí je využít všeho poznaného k dalšímu objevování a učení. Celý školní rok byl rozdělen do pěti integrovaných bloků: První blok byl zaměřený na adaptaci nových dětí v MŠ. Další čtyři bloky byly zaměřeny na poznávání 4 ročních období a všeho, co k daným obdobím patří. Děti se učily vnímat přírodu a její změny, životní koloběh, rodinné zázemí nejen člověka, ale i zvířat, kulturní a společenské události, provázené tradicemi, oslavami a zvyky. V jednotlivých blocích pak děti dále získávaly znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence pro další harmonický vývoj. I) Integrovaný blok: Babička s dědou do školky mě vedou II) Integrovaný blok: Babička sklízí plody podzimu, děda štípe dřevo na zimu III) Integrovaný blok: Za okny už leží sníh, pojedeme na saních IV) Integrovaný blok: Dědo a babičko, zavolejte sluníčko V) Integrovaný blok: S babičkou sbírám jahody, s dědou si hraji u vody 16

17 Integrované bloky si dále pedagogové rozpracovávaly v TVP do libovolného počtu tematických celků, jejichž délka byla vždy přizpůsobena aktuální situaci a zájmu dětí. Obě třídy spolu vzájemně úzce spolupracovaly a děti, tak měly možnost poznat i další nové kamarády. Společně se účastnily exkurzí, besed, výletů, karnevalu, čarodějného reje, ale i odpoledních akcí pro rodiče a děti. Nadstandardní aktivity Předškoláček 1x týdně, určený dětem navštěvující MŠ poslední rok před vstupem do ZŠ, zaměřený na prohloubení znalostí, dovedností a předškolní přípravu. Výuka byla oživena návštěvou tělocvičen, keramické dílny, hudebny atd. V závěru roku děti nacvičily program na,,pasování předškoláků. Výuku vedly paní učitelky z MŠ. Angličtina 1x týdně, děti se zde hravou formou seznámily se základy anglického jazyka. Děti byly vhodně motivovány, záměrně se soustředily na činnost, procvičovaly paměť, pracovaly s obrazovým materiálem. Angličtinu vedla paní učitelka z prvního stupně ZŠ. Předplavecký kurz v době od listopadu do ledna se děti pravidelně účastnily předplaveckého kurzu pod vedením Plavecké školy. Cílem výuky bylo dokonale seznámit děti s vodním prostředím, aby získaly správně voleným metodickým postupem základní plavecké dovednosti a radost z pohybu ve vodě. V průběhu školního roku proběhlo několik akcí pro děti a rodiče i divadelních představení: ZÁŘÍ - schůzka rodičů seznámení s ŠVP PV, plánování 1. pololetí ŘÍJEN - divadelní představení v MŠ,,Jedno slůvko, prosím od divadel. společnosti Úsměv - beseda o včelkách a medu spojená s tvořením - společná akce pro rodiče a děti,,medové odpoledne stanoviště s úkoly, opékání špekáčků, ochutnávka medových výrobků od rodičů - fotografování dětí třídní foto - představení klaunů Huga a Fuga v MŠ,,Hrátky se slovy LISTOPAD - předplavecký kurz 17

18 - vánoční fotografování - Týden boje proti zákeřným nemocem - prodej výrobků pro nadaci Krtek PROSINEC - předplavecký kurz - Čertí besídka ve třídě Sluníček - Vánoční besídka ve třídě Hvězdiček - divadelní představení v MŠ,,Dopis Ježíškovi od divadel. společnosti Úsměv - zdobení perníčků ve spolupráci s cukrářskou školou pod vedením p.polákové - vánoční nadílka LEDEN - předplavecký kurz - divadelní představení v MŠ,,Nemocný pejsek od divadel. společnosti Úsměv - schůzka rodičů plánování 2. pololetí - zápis do ZŠ a MŠ ÚNOR - divadelní představení v MŠ,,Kuchařka Apolenka od divadel. společnosti Úsměv - karnevalový rej v MŠ spojený s návštěvou 1.a 2. tříd ZŠ - představení klaunů Huga a Fuga v MŠ,,Sám doma BŘEZEN - návštěva knihovny DUBEN - výchovný koncert v ZUŠ Třebíč na pobočce Soukopova - návštěva dětí z MŠ v 1.třídách ZŠ, spoluúčast ve výuce - divadelní představení,,šupinka vodníka Štístka v kulturním domě Pasáž v Třebíči - dopolední rej čarodějnic KVĚTEN - besídky ke,,dni rodin v obou třídách - exkurze k hasičům - návštěva policie v MŠ - školní akademie - výlet do Náměště nad Oslavou na didaktickou pohádku,,vodníci a rusalky 18

19 ČERVEN - oslava,,dne dětí připravený program žáků 5.tříd - fotografování tříd na závěr školního roku - slavnost na školní zahradě spojená s pasováním předškoláčků na školáky, opékání špekáčků, přespání dětí v MŠ - skákací hrad 3. Kvalita podmínek vzdělávání 1. Věcné podmínky MŠ Na Kopcích patří mezi nejmladší a nejmodernější MŠ v Třebíči. Od je tato MŠ dvoutřídní. Obě třídy jsou prostorné, složené ze dvou částí třídy a herny. V každé třídě jsou stolečky pro společenské hry, výtvarné a pracovní činnosti, počítač pro děti, knihovnička a prostor pro relaxaci. Herny s koberci jsou určeny převážně pro volnou hru, pohybové chvilky a řízenou činnost. Obě třídy jsou vybaveny novým moderním nábytkem, hračkami a pomůckami. Každá třída má svoji šatnu a sociální zařízení. Rovněž obě třídy vlastní další oddělené prostory pro ukládání lehátek, různých materiálů a pomůcek. K dispozici mají děti vlastní vybavenou jídelnu s výdejnou, což dětem umožňuje pokračovat v ranních činnostech u stolečků ve třídě i po svačince. Plně využíváme prostory, jimiž disponuje ZŠ keramická dílna, tělocvičny, hudební třída, víceúčelový sál, sportovní hřiště atd. K mateřské škole patří i rozlehlá udržovaná školní zahrada vybavená pískovištěm, herními prvky, zahradním domkem na ukládání hraček, trampolínou, odrážedly atd. Letošní školní rok bylo také instalováno zastřešení pískoviště a provedena výměna písku. 2. Životospráva Děti dostávají stravu dle jídelního lístku, který je plně v souladu se stanoveným spotřebním košem. Děti mají dostatek ovoce i zeleniny při každé svačince. K hlavnímu jídlu vždy dostanou zeleninový či ovocný salát. Děti do jídla v žádném případě nenutíme, mají možnost si vybrat pečivo s pomazánkou či suché nebo různé cereálie s mlékem či bez něj. U oběda si samy řeknou, co chtějí na talíř a jak velkou porci sní. Pitný režim je plně využíván jak v jídelně, tak i ve třídě po celý den děti mají vlastní hrníčky a do várnice je jim dodáván čaj, džus či sirup. Od letošního roku je dětem doplňována do druhé várnice i pramenitá voda. 19

20 3. Psychosociální podmínky V MŠ se snažíme úzce spolupracovat s rodinnou, aby se zde děti cítily bezpečně, spokojeně a aby si našly své kamarády mezi vrstevníky. Z reakcí rodičů je patrné, že děti chodí do MŠ rády a s úsměvem. Děti se snažíme zapojovat do každodenních činností a nabídnout jim nové podněty ke vzdělávání, rovněž v nich probouzíme i touhu dovědět se něco nového. 4. Organizace Velké prostory třídy a herny umožňují několik změn v prostoru v průběhu školního roku a tím i více motivovat děti k dalším tématům. Jen stále větší počet dětí 27(třída Sluníček) a 28(třída Hvězdiček), je velmi náročný na usměrňování dětí při skupinkové či individuální práci. Je těžké se individuálně věnovat nejstarším dětem, a proto jsme zvolili v době odpoledního odpočinku kroužek,,předškoláček, kde jsme děti vedli k přípravě pro vstup do ZŠ. 5. Řízení školy Zaměstnanci MŠ si vzájemně pomáhají ve své práci, na všem se dohodnou a spolupráce obou tříd je na vysoké úrovni. Rovněž spolupráce mezi ZŠ a MŠ je vynikající četba žáků při odpoledním odpočinku, příprava Dětského dne, školní akademie, návštěva dětí z MŠ v 1. třídách atd. 6. Personální a pedagogické zajištění V mateřské škole pracují 4 paní učitelky na plný úvazek, jsou plně kvalifikované, všechny zvládají práci na PC a vlastní řidičské průkazy. Vedou nadstandardní aktivity pro děti i mimoškolní akce. Besídky a akce pro rodiče připravují ve svém volném čase. Organizace a směny pedagogů jsou upraveny v přehledu rozvržení pracovní doby. Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje růst profesních kompetencí všech pedagogů další vzdělávání pedagogických pracovníků, samostudium. 7. Spolupráce rodičů Spolupráce rodiny a mateřské školy při vzdělávání dítěte je jednou ze základních podmínek úspěšnosti RVP PV, a proto ji věnujeme velkou pozornost. Rodiče pravidelně navštěvují rodičovské schůzky. Denně informujeme rodiče o vývoji dítěte, upozorňujeme na případnou nezralost dítěte v některé oblasti vzhledem k věku dítěte, doporučujeme návštěvu logopeda. Rodiče si mohou kdykoliv domluvit konzultační hodiny v MŠ, ale také návštěvu u speciálního 2

21 pedagoga naší ZŠ. Podílí se na tvorbě akcí pro děti a rodiče a hojně se jich účastní. Velmi oblíbené jsou besídky a školní akademie. Ve velké míře se rodiče zapojují do sběru odpadového materiálu (látky, záclony,kartony, krabičky ), které dále využíváme při výtvarných i pracovních činnostech. 8. Spolupráce se školním pedagogickým pracovištěm ( ŠPP ) Součástí naší ZŠ a MŠ je ŠPP. Speciální pedagog se po dohodě s rodiči podílel na výchovněvzdělávacím procesu MŠ a na individuálních schůzkách informoval rodiče o vývoji a zralosti dítěte pro vstup do ZŠ. 5. Kvalita průběhu vzdělávání, realizace obsahu vzdělávání, výsledky vzdělávání Vzdělávání probíhalo v souladu s cíli RVP PV a ŠVP PV. Rodiče byli seznámeni s ŠVP PV, který byl vyvěšen k dispozici v obou šatnách MŠ. Vzdělávací oblasti byly propojeny, vzájemně se ovlivňovaly a prolínaly. V ŠVP PV byly podrobně rozepsány a zpracovány jednotlivé integrované bloky včetně témat. V průběhu roku jsme témata aktuálně dle potřeby či zájmu dětí doplňovali a obměňovali. Každé téma jsme hodnotili. Hodnocení dětí nejstarší děti jsme hodnotili čtvrtletně, písemnou formou do sešitů na základě výsledků v Předškoláčku. Všechny děti byly průběžně hodnoceny formou kartiček s obrázky umístěných v kapsáři,,co už umím ve třídě. 6. Práce pedagogů, posouzení úrovně řízení školy, kvalita dalšího vzdělávání Pracovní doby pedagogických pracovnic byly maximálně využívány, všechny p. učitelky se pravidelně připravovaly na řízenou činnost a účastnily se všech akcí a vystoupení spojených s činností MŠ. Aktivně zajišťovaly pestrost předškolního vzdělávání i ve spolupráci s dalšími přáteli školy. V průběhu školního roku se paní učitelky zúčastnily několika vzdělávacích seminářů: Renata Fialová Dysgrafie, Reedukace dysgrafie, Komunikace dětí v předškolním věku Karla Lavická výtvarné inspirace Jaro a Velikonoce, předcházení poruchám učení v MŠ Romana Růžičková vánoční tvoření Zuzana Všetečková metoda prof. Hejného (mat. představy), Tvoříme pravidla s dětmi 21

22 Z důvodu velkého počtu odkladů školní docházky plánujeme pro následující rok semináře z těchto oblastí: - příprava dětí pro vstup do ZŠ - jak předcházet Speciálním poruchám v učení - logopedie Ve školním roce 214/215 se budou paní učitelky nadále seznamovat s aktualizacemi RVP PV na internetových stránkách i prostřednictvím časopisu Informatorium. 7. Úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Mateřská škola zajišťuje dětem velmi dobré materiální vybavení. Vedení školy i pedagogické pracovnice se snaží o vytváření a udržení estetického prostředí. To je velmi kladně přijímáno rodičovskou veřejností a většina z nich si nadstandardu i váží. Úroveň výsledků vzdělávání však ovlivňují vysoké počty dětí ve třídách a není jednoduché najít chvilku pro individuální práci s dětmi. Úroveň výsledků práce školy je vzhledem k profesionalitě pedagogů i tak velmi vysoká. V příštím školním roce se zaměříme především na přípravu dětí s odkladem školní docházky. Renata Fialová, učitelka MŠ 22

23 9.Výroční zpráva 1. stupně Personální obsazení 1. A Mgr. Olga Jandová 1. B Mgr. Ivona Špačková 2. A Mgr. Klára Pavlasová 2. B Mgr. Marcela Velebová 3. A Mgr. Dana Konečná 3. B Mgr. Radka Jonášová 4. A Mgr. Ivana Válalová 4. B Mgr. Iveta Petráňková 5. A Mgr. Václava Nešpůrková 5. B Mgr. Božena Moltašová Další učitelé Mgr. Andrea Byrtusová (ŘŠ, AJ, Prv), Mgr. Lenka Kubínyiová (ZŘŠ, AJ, ČJ, ČIG), Mgr. Lenka Zvěřinová (HV), Mgr. Daniel Brabec (TV), Mgr. Lucie Čermáková Šerá (Vl), Mgr. Kateřina Poulová (AJ), Mgr. Zuzana Dreslerová (VV). Hodnocení výuky Výuka probíhala podle tematických plánů daného předmětu v daném ročníku a třídě. Z hospitační činnosti vyplývá, že výuka probíhala na vysoké úrovni. Ve všech sledovaných hodinách byly dodržovány zásady individualizace vzdělávání, metodika a didaktika předmětů i vzdělávacích oblastí, v hodinách byly používány různé metody a formy práce (kooperativní učení, projektové vyučování, skupinová práce, problémové učení apod.), které rozvíjejí všechny klíčové kompetence žáků. Byly používány vhodné didaktické pomůcky, některé hodiny probíhaly v multimediální učebně, Studiu Kopce či informačním centru. Byl dodržován princip včasného, srozumitelného a objektivního hodnocení podle předem daných a známých kritérií. Ve všech ročnících 1. stupně se vyučovalo dle školního vzdělávacího programu Škola budoucnosti. Naším cílem bylo a stále zůstává podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší 23

24 a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. Povinná výuka plavání probíhala ve 3. a 4. ročníku v Plavecké škole v areálu Laguna. Dále probíhala i předplavecká výuka pro 1. a 2. ročník. Dopravní výchova byla na celém 1. stupni realizována pod vedením Mgr. Boženy Moltašové a Mgr. Olgy Jandové. Od února byla dopravní výchova pravidelně zařazována v hodinách prvouky a přírodovědy, kde probíhala pod vedením učitelů teoretická část, následně i praktická příprava na dopravním hřišti ZŠ Bartuškova. V měsíci dubnu vyvrcholila dopravní soutěž projektovým dnem v kategoriích Chodec a Cyklista pod vedením Olgy Jandové a Boženy Moltašové. Pozornost byla také věnována přípravě na soutěž Mladý cyklista, které se v letošním školním roce zúčastnila dvě družstva ve dvou kategoriích. Závodníci získávali znalosti ve zdravovědě, v pravidlech silničního provozu, trénovali jízdy zručnosti na koloběžkách. Na okresní kolo připravovala žáky Mgr. Božena Moltašová a pod jejím vedením obsadili žáci v okresním kole druhé místo. Výchova ke čtenářství byla realizována v přímé spolupráci s Městskou knihovnou na Modřínově ulici, kam pravidelně 1x měsíčně žáci každé třídy docházeli se svými vyučujícími. Probíhaly zde také besedy o autorech dětských knih a pasování prvňáčků na čtenáře. V rámci této spolupráce vznikly i další projekty (např. výstava výtvarných prací žáků v prostorách knihovny, prezentace školy, kulturní vystoupení v knihovně.) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu třída počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. A B A B A B A B A B celkem

25 Přehled o chování třída pochvaly napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 2 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 2. pol. 1. A B A B A B A B A B Celkem Testování SCIO Stonožka V letošním školním roce proběhlo komplexní testování třetích tříd v souboru pěti dílčích testů z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a klíčových kompetencí. Žáci páté třídy byli testováni z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. Škola získala podrobné výsledky pro školu, třídu i žáka. Každý žák obdržel vyhodnocení vlastního výkonu žáci třetích tříd takzvanou Vrcholovou kartu zdolání pohoří Stonožka a žáci páté třídy výsledkové listy. Zároveň škola obdržela souhrnnou zprávu, ve které se mohla porovnat s ostatními školami zapojenými do projektu a získat detailní obrázek o struktuře znalostí a dovedností svých žáků a zároveň porovnání, jak tyto znalosti odpovídají průměru ostatních škol. Zápis do 1. ročníku Ve dnech 24. a 25. ledna 214 proběhl na naší škole zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 214/215. Zápisu se zúčastnilo celkem 46 dětí v doprovodu rodičů a starších sourozenců. Děti měly možnost vyzkoušet různá řemesla, povídat si s paní učitelkou o tom, čím by chtěly být, poznávaly a pojmenovávaly věci, předměty, které jsou pro práci nezbytné. Zápis proběhl v přátelské a pohodové atmosféře, děti si odnesly výuční knížku a malý dáreček. Rodiče 25

26 malých předškoláků oceňovali především klidnou rodinnou atmosféru zápisu, zajímavý nápad i téma zápisu a pěkné prostředí naší školy. Na přípravě a organizaci zápisu se podílely učitelky, vychovatelky, speciální pedagožka, žáci 5. tříd se stali průvodci školou. počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd (dostavilo se k zápisu) z toho počet dětí starších 6-ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 214/ Ve školním roce 214/215 by mělo zahájit plnění povinné školní docházky celkem 33 žáků, kteří budou rozděleni do 2 samostatných tříd. V obou třídách bude probíhat výuka čtení genetickou metodou, v jedné třídě v kombinaci s psacím písmem a ve druhé první třídě v kombinaci s písmem Comenia Script. Výběr a zařazení dětí do jednotlivých tříd plně respektuje přání zákonných zástupců, kteří se mohli k metodám výuky čtení a psaní vyjádřit formou dotazníků. Ročníkové práce Žáci 5. ročníku vypracovávali a obhajovali svoji ročníkovou práci. Předem byla zadána témata, přiděleni konzultanti jednotlivých témat. Po dlouhodobé systematické přípravě a vypracování vybraného tématu v červnu 214 žáci veřejně ústně obhajovali před minimálně tříčlennou komisí a svými spolužáky svoji práci. Cílem ročníkových prací je sledovat a vyhodnocovat rozvoj klíčových kompetencí žáků (k učení, komunikativní, k řešení problému, pracovní, sociální a personální a občanské). Projektové dny A 5. A 3. A 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň roč. 4. A, 4. B 5. A, 5. B Týden pro zdraví procházka Třebíči, expozice Cesty časem Týden pro zdraví Každý den s vitamínem Místo, kde žiju exkurze po Třebíči Týden pro zdraví Zdravá pětka Týden boje proti zákeřným nemocem Recitační soutěž Autorské čtení Dopraváček Dopravní soutěž ve škole Cyklista - dopravní soutěž ve škole 26

27 stupeň 1. stupeň Týden pro Zemi Sportovní den Projektové vyučování B, 5. B 1. A, 1. B 1. A, 5. A 2. B, 4. A 3. B 4. A 1. B, 5. B 1. B, 5. B 3. A 4. A 1. A, 5. A 2. B, 2. A 4. B 3. A 3. A, 3. B 4. A 5. B 4. B 1. B, 4. B 3. A 5. A 3. B 3. A, 3. B 1. B, 5. B 2. B, 2. A 1. B, 5. B 1. A, 5. A 5. A, 5. B 2. B, 2. A 4. B 3. B 1. A, 1. B 1. A 2. A, 4. B 2. B 3. B 1. A, 1. B 5. B 4. A 4. B 4. A 1. B, 5. B 1. B, 5. B 1. A, 5. A Prohlídka školy Adaptační den Průzkumníci seznámení s okolím školy Zahájení celoročního projektu Děti z Kopců čtou společně Barevný den (Oranžoland) Den české státnosti (Svatováclavská koruna) Okolí školy Vycházka do okolí školy s dopravní tématikou Barevný den Cestovní kancelář (Kraje České republiky) Královna Koloběžka I. (nácvik jízdy na koloběžce) Proměny Třebíče v expozici Cesty časem v rámci Prvouky Stvoření světa projekt ve výtvarné výchově Halloween v rámci AJ Halloween 4. A v Bradavicích Projekt Vesmír Adventní tvoření smaltování hrníčků ve Vrátkách Společné adventní vyrábění Adventní tvoření drátkování Vánoční tvoření ve Vrátkách Vánoční tradice (expozice Cesty časem) Vánoční besídka Vánoční čtení Vánoční besídka pro rodiče Vánoční čtení Vánoční tvoření Projekt Dětští ilustrátoři Vánoční besídka pro první třídy Třídní kolo recitační soutěže Předvánoční Kin-ball s rodiči Vánoční besídka spojená s tvořením Škola o Vánocích vánoční učení Vánoční besídka Beseda Vánoční tradice Třídní kolo v recitaci Třídní kolo v recitaci Projekt Podnebné pásy Sedm návyků šťastných dětí (Kamarádi ze Sedmi Dubů) Třídní kolo recitační soutěže Po stopách opatů a rabínů (naučná stezka Třebíč) Autorské čtení a psaní Spisovatelé motivační akce pro autorské psaní Spisovatelé motivační akce pro autorské psaní 27

28 A 3. B 1. A, 1. B 1. A 1. A, 5. A 4. A 3. A, 3. B 1. B, 2. A 3. A 4. B 4. B 3. B 2. B 4. A 2. A 4. A 1. A, 5. A 1. B, 5. B 2. B 1. B, 5. B 1. A, 5. A 2. B 5. A, 5. B 3. B 5. A, 5. B 5. A 1. A, 5. A Autorské čtení ve třídě Máme rádi knihu Veselé zoubky Královna Koloběžka II. (jízda obratnosti) Společné tvoření pro maminky Velikonoční tvoření s paní Halovou Noc s Andersenem projekt Astrid Lindgrenová Křesťanské Velikonoce Velikonoční tvoření - drátkování, beseda o vzniku Velikonoc Velikonoční tvoření Proč se slaví Velikonoce výukový program Velikonoční tvoření Výukový program Velikonoční tradice Velikonoční jarmark (Velikonoce v matematice) Celý týden pro Zemi Týden pro Zemi barevné figurky z PET lahví Třídíme projekt ke Dni Země Třídíme projekt ke Dni Země Tvoření s občanským sdružením Vrátka Den matek Společné tvoření pro maminky První čtení dětem z MŠ z pěti čtení celkem Sportmánie V Noc s A. Lindgrenovou (spaní ve škole) Den dětí pro MŠ Tisk na trička ve Vrátkách Děti dětem - Hrajeme si společně Exkurze A, 5. B 3. A, 3. B 4. A 4. A, 4. B 5. A, 5. B 3. A, 3. B 2. B, 2. A 2. B, 2. A 3. A, 3. B Chaloupky - Máme rádi zvířata Chaloupky - Žijeme na Vysočině Městská policie Třebíč Anthropos Brno Planetárium Brno TTS Třebíč (v rámci Týdne pro Zemi) TTS v rámci týdne pro Zemi LČR v rámci environmentální výchovy ZOO Jihlava- výukový program Voda kolem nás Kulturní akce A, 1. B, 2. A, 2. B 5. A 5. A, 5. B 1. A, 1. B 3. A 3. A, 3. B Divadlo ve škole Jak šel Honza na červenou Beseda v knihovně Film Síla lidskosti Divadlo ve školce Dopis Ježíškovi Hudební pořad Kamarádi v Betlémě Divadlo Vánoce s kamarády 28

29 x za měsíc 3. B 5. A 5. B 3. A, 3. B 1.stupeň 1. stupeň 1. B 4. A, 5. B 2. A, 4. B. 5. A Výstava výtvarnice Markéty Vydrové Kino Pasáž JSNS festival dokumentárních filmů Yoyování Hudební pořad Tajemství písniček Školní akademie Kino ke Dni dětí Rio 2 Divadelní představení Jaroměřice nad Rokytnou Taneční vystoupení skupiny M-Style 4. A 5. A, 5. B 1. A 1. B 4. B 1. A, 1. B 4. B 4. A 2. B, 2. A 1. A, 1. B 5. A 2. A, 2. B, 5. A, 5. B 4. A 5. B 5. A 5. B Školní rok začíná (spaní ve škole) Dotazníkové šetření Zdravá 5 ve škole Zdravá 5 ve škole Dopravní hřiště dopravní výchova Beseda s městskou policií Bezpečně do školy i ze školy Policie prevence pro školy Dílna psaní s rodiči Preventivní akce Beseda o důležitosti ochrany zdraví Pasování na čtenáře v knihovně Sbírka pro psí útulek 4. A, 4. B Bruslení 4. A 1. stupeň 5. B 4. A 4. B, 5. A, 5. B 1. A 4. B 5. A 1. B 4. A 4. A 1. A 4. A 5. B 4. A Čtení v naší školce Ukázka dravých ptáků Testování SCIO Čtení ve školce MŠ Benešova Návštěva knihovny Další akce listopad leden únor únor-březen 214 březen Bruslení Návštěva dětí z MŠ Benešova ve výuce Čtení v mateřské škole Beseda s pracovníky OSPOD Dětská práva Prevence Dětská práva Zdravověda přednáška o první pomoci Otevřená hodina pro předškoláky Spaní ve škole Noc s Harry Potterem Návštěva ČSOB základy finanční gramotnosti Otevřená hodina pro předškoláky Dopravní hřiště Borovina (odpolední akce) Dílna čtení s rodiči Základy dopravní výchovy Dopravní hřiště Borovina (průkaz cyklisty) Třídnická hodina se ŠPP Společný výlet s rodiči do Prahy 29

30 listopad-červen B, 2. B 5. A 5. B 5. A, 5. B 1. A, 1. B 2. A, 3. B 2. B, 4. A 5. B, 4. B 3. A 1. A, 1. B 5. A 3. B Návštěvy knihovny na Modřínové ulici Prezentace ročníkových prací Prezentace ročníkových prací Den dětí s mateřskou školou Prevence zubního kazu Školní výlet RS Pod Templštýnem Výlet Šiklův mlýn Školní výlet ZOO Brno, hrad Veveří Výlet na hrad Bítov Výlet do Jaroměřic Výlet za historií Kutná Hora Vycházka po Třebíči Soutěže 3. místo D. Urban, T. Nestrojil, T. Novotný, V. Novák, K.Vobůrka, J. Pacal 5. A, E. Nováček, M. Šípka 5. B, L. Dokulil, R. Přikryl 4. B 1. místo Tomáš Zimmermann, 1. místo Sára Nováková Školský pohár ČP ve florbalu okresní kolo chlapců Atletika Vánoční laťka Školní kolo matematické olympiády 4. A Vybíjená okrskové kolo dívek místo V. Bláhová, L. Fialová, A. Pačinková, E. Pořízová, T. Pyrochtová 5. A, N. Doležalová, A. Holá, T. Mikulíková 5. B Adéla Tomanová 4. A, Aneta Tomanová 4. B březen-duben Okresní kolo matematické olympiády T- ball Matematická soutěž Klokan (kat. Cvrček) Matematický klokan 4. A 1. místo 6 žáků z 2. B 3. B 4. A COOPMANIE 4. A Atletický trojboj 1. místo Tomáš Zimmermann 2. B 1. místo Matějka Jiří a Fiala Jakub z 1. A, Bláha František a Wasserbauer Tomáš z 2. A, Zimmermann Tomáš, Voznica Šimon, Horký Maxim a Svoboda Miloš z 2. B, Chmelíček Martin, Veselý Adam, Homolka Daniel z 3. B. 3. místo Aneta Tomanová, Adéla Tomanová, Jakub Janeček, Adam Trojan, David Jakub, Roman Přikryl, Erik Nováček, Zdeněk Pokorný, Tomáš Nestrojil, Filip Dvořák. 1. místo Jiří Matějka, Jakub Fiala 3. místo Jiří Matějka, Jakub Bednář, Adam Kšír, Simona Pořízová, Ondřej Pánek McDonald s Cup okrskové kolo (kopaná), kategorie A roč McDonald s Cup okrskové kolo (kopaná), kategorie B roč Okresní kolo ve fotbale E. ON. CITY Cup 3

31 24. 4., Fotbalové utkání škol McDonald s Cup okresní kolo (kopaná), kategorie A roč Krajské kolo ve fotbale McDonald s Cup - kraj kolo (kopaná), kategorie A, roč Školní kolo anglické olympiády Bystřínek Atletický trojboj (Spartak) září - červen Školní kolo MASTERS 214 únor - červen Mozkovna místo 4 žáci 2. B 1. místo Matějka Jiří a Fiala Jakub z 1. A, Bláha František a Wasserbauer Tomáš z 2. A, Zimmermann Tomáš, Voznica Šimon, Horký Maxim a Svoboda Miloš z 2. B, Chmelíček Martin, Veselý Adam, Homolka Daniel z 3. B. 4. místo Jiří Matějka, Jakub Fiala 4. místo Matějka Jiří a Fiala Jakub z 1. A, Bláha František a Wasserbauer Tomáš z 2. A, Zimmermann Tomáš, Voznica Šimon, Horký Maxim a Svoboda Miloš z 2. B, Chmelíček Martin, Veselý Adam, Homolka Daniel z 3.B. 4. A 3. B 1. místo Tomáš Zimmermann 2. B 4. A 4. A 3. místo, žáci r. (32) 1. A Jiří Matějka, Simona Pořízová, Adam Kšír, Ondřej Pánek 1. B Vanesa Vlková, Karolína Žampová, Jan Nestrojil 2. A Nela Kuchárová, Marie Picmausová, Adam Čermák 2. B Miloš Svoboda, Maxim Horký, Tomáš Zimmermann, Nicol Vrbová 3. A David Svoboda, Vendulka Chloupková, 3. B Martin Chmelíček, Dan Homolka, Václav Patzenhauer, Veronika Rymešová 4. A Adéla Tomanová 4. B Aneta Tomanová, Roman Přikryl, Adam Trojan, David Jakub, Jakub Janeček 5. A Magdaléna Čečková, Karolína Pánková, Kristian Obůrka, Tomáš Nestrojil, 5. B Jakub Bulka, Lukáš Navrkal E. ON CITY Cup rodinný fotbálek v netradičních kruhových arénách (turnaj pro žáky r.) červen 214 Policisté a bezpečnost na 1. kategorie Magdaléna Čečková, 5. A Vysočině očima dětí 2. kategorie Eliška Veškrnová, 4. B (výtvarná soutěž) Vzdělávání, školení Mgr. Olga Jandová Fraus konference pro učitele 1. stupně Finanční gramotnost na 1. stupni Comenia Script 31

32 celoročně Mgr. Radka Jonášová celoročně březen říjen 214 Mgr. Dana Konečná celoročně Mgr. Lenka Kubínyiová celoročně Mgr. Božena Moltašová Mgr. Václava Nešpůrková Mgr. Klára Pavlasová Mgr. Iveta Petráňková celoročně Mgr. Ivona Špačková celoročně celoročně Mgr. Ivana Válalová celoročně Mgr. Marcela Velebová Comenia Script Kurz FRJ Matematika jinak Konference pro učitele 1. stupně Konference pro učitele 1. stupně Kurz AJ Didaktické studium anglického jazyka Kurz anglického jazyka - konverzace Nová metoda vzdělávání v matematice Jak na moderní výuku Comenia Script Comenia Script Nová metoda vzdělávání v matematice Jak na moderní výuku Comenia Script Comenia Script Kurz AJ Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost Comenia Script Comenia Script Metodika k TV Etopedický kurz Všichni spolu Moderní trendy ve výuce TV Matematika jinak Konference Fraus Kurz angličtiny Christmas seminar Jak bavit žáky i sebe vlastivědou Comenia Script Comenia Script Konverzační kurz AJ Rozšiřující studium AJ pro ZŠ Mezinárodní konference učitelů angličtiny Usborne Books will be here Spring in the air Comenia Script Comenia Script Kurz RJ Konference pro učitele 1. stupně 32

33 Finanční gramotnost na 1. stupni Comenia Script Comenia Script Metodické sdružení Učitelky 1. stupně se scházely v průběhu školního roku na schůzkách metodického sdružení. Schůzky probíhaly pravidelně jedenkrát měsíčně dle harmonogramu. Na schůzkách se projednávaly a připravovaly školní a mimoškolní akce podle ročního plánu, projektové vyučování, vybíraly se vhodné kulturní a výchovné pořady. Byla navázána spolupráce s občanským sdružením Vrátka, zorganizovány účasti na různých soutěžích a olympiádách. Pro budoucí prvňáčky byla připravena a organizována Miniškolička. Dále se připravoval zápis do 1. tříd. Probíhaly diskuse o nových výukových metodách písmu Comenia Script a matematice podle prof. Hejného. Všechny paní učitelky na prvním stupni byly proškoleny lektorkou z NIDV Jihlava na písmo Comenia Script. Učitelky si na metodických schůzkách předávaly informace ze seminářů a školení v rámci DVPP. Vedoucí metodického sdružení byla Mgr. Dana Konečná. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Miniškolička Od října 213 do června 214 probíhal projekt Miniškolička, určený budoucím předškolákům. Pravidelně 1x měsíčně se děti v doprovodu svých rodičů dostavily do naší školy a v různých tvořivých dílnách pod vedením učitelek a vychovatelek poznávaly prostředí i život školy a připravovaly se na plynulý přechod k plnění povinné školní docházky. Kurz nápravy grafomotorických obtíží Na podzim proběhl tříměsíční kurz nápravy grafomotorických obtíží pro předškolní a školní děti. Kurz vedla Mgr. Lenka Kubínyiová. Kurz je určen pro děti, které mají obtíže při psaní, kreslení, držení tužky. Prostřednictvím uvolňovacích cviků a speciálních cvičení je možné odstranit odchylky ve vývoji hrubé a jemné motoriky, vytvořit a později i upevnit správné návyky. Spolupráce s mateřskými školami ZŠ a MŠ Na Kopcích dlouhodobě rozvíjí spolupráci s MŠ Benešova, MŠ Cyrilometodějská, MŠ Obránců Míru, MŠ Dukovanská (Duha) a MŠ Čtyřlístek, MŠ U Obůrky, MŠ Demlova, 33

34 MŠ Střítež. Mateřské školy navštívily několikrát keramickou dílnu, třídy, kde soutěžily a hrály si se školáky. Ve Studiu Kopce probíhalo promítání pohádek. Kin-ball Od roku 211, kdy se naše škola stala 1. pilotní Kin-ballovou školou v Třebíči a 3. školou na Vysočině, se v hodinách TV hraje hra Kin-ball. Hra zaujala především principem fair play a zcela odlišnými pravidly než jsou v běžných sportovních hrách. Metodika hry, pravidla, herní techniky jsou zařazovány do hodin TV na 1 stupni. Letní školní tábor V období letních prázdnin mají žáci na 1. stupni možnost trávit volný čas na školním táboře, který byl již 4. rokem na naší škole organizován. Tábora se účastní žáci od 1. až do 6. třídy spolu se svými učitelkami a vychovatelkami. První dva ročníky se uskutečnily v RS Nesměř, 3. a 4. ročník v RS Meziříčko, 5., letošní, ročník se uskuteční v RS Nesměř. Účast na městských akcích V měsíci červnu proběhl program Prevence zubního kazu v prvních třídách. Mgr. Lenka Kubínyiová, zástupkyně ředitelky 34

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Roční plán pro školní rok 2013-2014

Roční plán pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2013-2014 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy ÚPRAVA A VELIKOST ŠKOLY Základní škola Louny, Školní 2426 je velká městská škola sídlištního typu, založená v roce 1985. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Základní škola a Mateřská škola Střelice je právním subjektem zřízeným Obcí Střelice. Zahrnuje tyto součásti: Základní škola ulice

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Školní rok: 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Jiřina Janovská, řed.školy V Karlštejně, dne 15.9.2013 Obsah: Charakteristika školy..3 Plnění učebních plánů a učebních osnov.... 4

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jana Palanská obec Kly Mělník

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jana Palanská obec Kly Mělník Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ Signatura: bc3cs101 Okresní pracoviště : Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání (verze září 2015) Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program Školní družiny při Mezinárodní Montessori Mateřské a Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-827/09-02. Mateřská škola Lidice, okres Kladno. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-827/09-02. Mateřská škola Lidice, okres Kladno. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-827/09-02 Mateřská škola Lidice, okres Kladno Adresa: Tokajická 160, 273 54 Lidice Identifikátor: 600 043 606 IČ: 71

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ Z Á P I S D Ě T Í do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016/2017, který se bude konat ve dnech pátek 15. ledna

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E pro rok 2013/2014 O B S A H: 1. Výchovně vzdělávací činnost 2. Metodická a hospitační činnost 3. Vzdělávací, odborná

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy a evaluaci výchovně- vzdělávacího procesu za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy a evaluaci výchovně- vzdělávacího procesu za školní rok 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, okres Nymburk zastoupená ředitelkou školy PaedDr. Irenou Jarešovou Přerov nad Labem 112, 289 16 Přerov nad Labem Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Tochovice. Základní a Mateřská škola Tochovice Telefon: 318 682 709 E-mail: tochovice.ms@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Tochovice. Základní a Mateřská škola Tochovice Telefon: 318 682 709 E-mail: tochovice.ms@seznam. Základní a Mateřská škola Tochovice Telefon: 318 682 709 Tochovice 165 E-mail: tochovice.ms@seznam.cz Tochovice 262 81 Web: www.zstochovice.cz IČO: 71007202 Příloha č. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Tochovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 18. 9. 2013

Více

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 40 00 Praha 4, K Sídlišti 840 Mateřská škola Kaplická 84 tel., fax: 24 73 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz Výroční zpráva

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-134/09-08

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-134/09-08 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-134/09-08 Název školy Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o. p. s. Adresa: Ruprechtická 749/117, 460 14 Liberec 14 Identifikátor:

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-884/09-A Název školy: Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800 Adresa: Na Balabence 800, 190 00 Praha - Libeň Identifikátor: 600

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. 2.1. Úplnost a velikost školy, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která poskytuje základní vzdělání dětem z Lipůvky, ale i z jiných spádových obcí (Svinošice, Milonice,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Strž E. Krásnohorské 2919 Dvůr Králové nad Labem 544 01 Údaje o škole Název školy: Základní škola Strž Ulice, číslo: E. Krásnohorské 2919 Město: Dvůr

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Minimální preventivní program 2015/ 2016

Minimální preventivní program 2015/ 2016 Minimální preventivní program 2015/ 2016 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Kopřivnice Lubina, Lubina č. 60, 742 21 Kopřivnice Jméno ředitele: Mgr. Ivana

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIA-1217/11-A. Na Chodovci 2540, 141 00 Praha 4 - Spořilov

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIA-1217/11-A. Na Chodovci 2540, 141 00 Praha 4 - Spořilov Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j.: ČŠIA-1217/11-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola, Praha 4, Na Chodovci 2540 Na Chodovci 2540, 141

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Základní škola Vítějeves Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Ing. Magdalena Lidmilová Schválila: Mgr. Vlasta Datinská Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle programu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1326/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1326/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1326/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace 9. května 97, 277 06 Lužec nad

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-549-02/08-15 Mateřská škola Morkovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa: 17. listopadu 720, 768 33 Morkovice-Slížany

Více

Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem

Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem Údaje o škole Název: Sídlo: Internetové stránky: Základní škola, Nový Hrádek,

Více

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Markvartovická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE Školní rok: 2015/2016 Projednán a schválen pedagogickou radou dne 23. září 2015. razítko školy.. ředitelka školy I. Úvod

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008 Ověřování možnosti spojení činnosti mateřské školy a školní družiny v době před začátkem ranního vyučování a v době před koncem provozu mateřské školy a školní družiny Druhá průběžná zpráva o výsledku

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny MOTTO: Nejlepší investicí do dětí je čas, který jim věnujeme Projednáno v PR dne: 16. 3. 2016 Schválil: Ing. Jaroslav Kindl Platnost: od 16. 3. 2016 Č.j.: 225/2016

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-558/15-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49 753 533 Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. Mgr. Hana Bajnárková ředitelka ZŠ a MŠ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 21) OBSAH 1. Základní údaje o škole...

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-289/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín Sídlo 756 11 Valašská Polanka

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY e-mail: skola@zszelenice.cz www.zszelenice.cz (tel., fax 412 539306) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Mgr. Miroslav Kettner ředitel školy (Projednána na poradě pracovníků školy dle

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více