KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOČESKÉM KRAJI Schváleno usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 22/2006/ZK ze dne Obsah: I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC A VÝCHOZÍ SITUACE V JIHOČESKÉM KRAJI II. SWOT ANALÝZA PODMÍNEK PRO ZÁJMOVÉ VZDÉLÁVÁNÍ 1. Zájmové vzdělávání v domech dětí a mládeže 2. Zájmové vzdělávání ve školních klubech 3. Zájmové vzdělávání ve školních družinách 4. Zájmové vzdělávání v domovech mládeže 5. Postupové vědomostní, umělecké a sportovní soutěže III. OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍHO ROZVOJE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOČESKÉM KRAJI IV. PŘÍLOHY (vybrané statistické údaje) 1

2 I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC A VÝCHOZÍ SITUACE V JIHOČESKÉM KRAJI Koncepce dalšího rozvoje zájmového vzdělávání vychází ze schválené Koncepce státní politiky v oblasti dětí a mládeže do roku 2007 (usnesení vlády ČR č.343/2003). Školský zákon č.561/2004 Sb., který nabyl účinnosti , nově stanovil obsah pojmu zájmové vzdělávání a na něj navazující vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, následně zakotvila v obecné rovině formy zájmového vzdělávání, typy školských zařízení pro zájmové vzdělávání a podmínky pro jejich činnost. Další novelizovaná vyhláška MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, stanovuje v 2 zejména domovům mládeže jako hlavní účel vedle výchovně vzdělávací činnosti i plnohodnotné využívání volného času formou zájmových činností a zájmového vzdělávání. Legislativní rámec možností pro účelné naplňování volného času dětí a mládeže doplňuje ještě samostatná vyhláška MŠMT č. 55/2005 Sb.. o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje proto v návaznosti na uvedené nové právní normy navrhuje aktualizaci Koncepce dalšího rozvoje školských zařízení poskytujících zájmové vzdělávání v Jihočeském kraji, kterou schválila rada kraje svým usnesením č. 927/2003/RK dne V 111 nového školského zákona je charakterizováno zájmové vzdělávání tak, že poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména v domech dětí a mládeže, ve školních družinách, školních klubech a domovech mládeže. Domy dětí a mládeže se rovněž podílejí i na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi na organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků. Domy dětí a mládeže (DDM) zaujímají významné místo mezi subjekty zabezpečujícími a rozvíjejícími zájmové aktivity dětí a mládeže. Počet účastníků pravidelné zájmové činnosti zůstává, i přes úbytek populace, stabilní. Kvalita výchovně vzdělávací činnosti je dle kontrolních zpráv České školní inspekce velmi dobrá. V nabídce se objevují zejména aktivity pro děti školního věku, ale i pro předškoláky, pro společnou činnost rodičů s dětmi i pro dospělé. V příštím období budeme kromě současné nabídky volnočasových aktivit DDM podporovat ve spolupráci s řediteli středních škol pravidelné i nepravidelné činnosti, které odpovídají současnému zájmu starších dětí a zejména mládeže. V pravidelných činnostech DDM se v Jihočeském kraji týdně zúčastní 11 tis. dětí a mládeže a v nepravidelných akcích cca 100 tis. dětí a mládeže za rok. V současné době na území Jihočeského kraje působí 14 DDM, z toho Jihočeský kraj zřizuje 11 domů dětí a mládeže: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec (detašovaná pracoviště Dačice a Třeboň), Písek (detašované pracoviště Milevsko), Strakonice (detašované pracoviště Vodňany ), Tábor, Blatná, Kaplice, Veselí nad Lužnicí, Soběslav a nově zřízený DDM Prachatice s detašovanými pracovišti ve Vimperku, Netolicích a Volarech. Dále je v regionu jeden DDM církevní, a sice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice, jedno středisko pro volný čas dětí a mládeže je soukromé (Dětské centrum Arpida České Budějovice) a jeden DDM zřizuje Město Týn nad Vltavou. Domy dětí a mládeže v okresních městech organizují okresní kola postupových soutěží žáků základních a středních škol, DDM v Č. Budějovicích také většinu krajských kol soutěží a olympiád. Všechny domy dětí a mládeže organizují aktivity i v době hlavních a vedlejších prázdnin. Dobře se rozvíjí spolupráce se školami v okresech, zvyšuje se nabídka pravidelných zájmových aktivit, příležitostných i jednorázových spontánních akcí. 2

3 V Jihočeském kraji je počet domů dětí a mládeže zařazených do rejstříku škol a školských zařízení včetně detašovaných pracovišť v současné době optimální. V následujícím období se nabízí možnost v součinnosti s jednotlivými městskými úřady optimalizovat sítě detašovaných pracovišť. Dlouhodobým záměrem Jihočeského kraje je hledání vlastních prostorů tam, kde jsou současné DDM zřizované krajem v nájmu. Aktivity školních družin i školních klubů v oblasti zkvalitňování nabídky náplně volného času je nutno i nadále rozvíjet, a to zejména tam, kam nezasahují nabídky domů dětí a mládeže. Názor, že děti a mládež nechtějí setrvávat po vyučování ve škole, nelze zevšeobecňovat. Vždy závisí na aktuálnosti a kvalitě nabídky. Je naopak vhodné podnítit aktivitu pedagogů ochotných pracovat s dětmi i v jejich volném čase a najít způsob, jak je ohodnotit. Výhodou je pedagogická způsobilost vedoucích kroužků, možnost využití prostor ve školách, které odpoledne a navečer jsou méně využívané a tudíž přístupnější, i určitá kontrolovatelnost úrovně vedení zájmového útvaru. Pokud by měly školy dostatek finančních prostředků na odměňování, staly by se zájmové aktivity při školách vyhledávanými možnostmi zájmového vzdělávání a naplňování volného času i pro sociálně slabší žáky. V Jihočeském kraji je počet školních družin a klubů při základních školách zařazených do rejstříku škol a školských zařízení odpovídající republikovému průměru. Aktivity školních družin i školních klubů v oblasti zkvalitňování nabídky náplně volného času je nutno i nadále rozvíjet a to zejména tam, kam nezasahují nabídky domů dětí a mládeže. Zájmové vzdělávání v době mimo vyučování poskytují žákům a studentům také domovy mládeže a internáty (dále jen DM). Na území Jihočeského kraje je 53 těchto zařízení, z nichž u 47 domovů mládeže a 4 internátů je Jihočeský kraj zřizovatelem (4 samostatné DM a 43 DM jako součásti středních škol), jeden domov mládeže je zřízen soukromou osobou a jeden domov mládeže je církevní. Domovy mládeže a internáty zajišťují především ubytování, stravování a výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol. V oblasti zájmové činnosti vyvíjí vedoucí pracovníci domovů mládeže snahu nabízet především takovou činnost, kterou neposkytují ostatní zařízení pro zájmové vzdělávání v dosahu DM. Zájmová a sportovní činnost vychází nejen ze zájmů ubytovaných žáků, ale především z prostorových a finančních podmínek. Prostory využívané pro zájmovou činnost na internátech a DM totiž ne vždy plně odpovídají hygienickým a bezpečnostním předpisům. V tomto směru mnoho DM zařízení využívá prostor školních budov a tělocvičen. Nabídku sportovní a zájmové činnosti v domovech mládeže a internátech je nutno i v budoucím období nadále rozvíjet. Časově musí být dobře sladěna s volným časem ubytovaných a vždy vycházet z potřeb a zájmu žáků. Rozšířit je možno i pořádání soutěží a turnajů mezi domovy mládeže. Internáty a domovy mládeže, kde byla zjištěna potřeba žáků nedojíždět domů každý víkend, budou zajišťovat zájmovou činnost i ve dnech pracovního volna nebo v období školních prázdnin. II. SWOT ANALÝZA PODMÍNEK PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Zájmové vzdělávání v domech dětí a mládeže Silné stránky - na území Jihočeského kraje je v současné době optimální rozložení sítě domů dětí a mládeže - Jihočeský kraj je zřizovatelem všech domů dětí a mládeže v okresních městech 3

4 - zájmová činnost v domech dětí a mládeže je uskutečňována ve všech formách zájmového vzdělávání (pravidelná, příležitostná, spontánní, táborová) - domy dětí a mládeže poskytují metodickou, odbornou, popřípadě materiální pomoc všem účastníkům zájmového vzdělávání (i dalším školám a školským zařízením) - domy dětí a mládeže se výrazným způsobem podílejí na organizaci okresních a krajských kol postupových soutěží a olympiád vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR - kromě interních pracovníků pracuje v domech dětí a mládeže i velké množství externích pracovníků vynikajících odborníků v jednotlivých oborech zájmového vzdělávání, kteří chtějí a umějí předávat své znalosti, dovednosti a zkušenosti - domy dětí a mládeže pořádají rozsáhlou prázdninovou činnost, zejména letní dětské tábory a soustředění doma i v zahraničí s náplní sportovní, taneční, hudební, přírodovědnou, rybářskou, jazykovou, výtvarnou a keramickou, pravidelné jsou i příměstské tábory jak o letních, tak i o jarních prázdninách - domy dětí a mládeže organizují zájmové útvary i ve spolupráci se základními a středními školami - domy dětí a mládeže garantují odbornou i pedagogickou způsobilost svých interních pracovníků včetně pravidelné kontroly externích zaměstnanců Slabé stránky - nabídka pravidelné zájmové činnosti je akceptována spíše dětmi školního věku, s rostoucím věkem zájemců o tyto aktivity ubývá - nižší finanční ohodnocení externích pracovníků a tím v některých případech nezájem o vedení pravidelných zájmových kroužků ze strany externích odborných pracovníků - ne všechny domy dětí a mládeže sídlí ve vlastních budovách a nemají vlastní letní základny - v řadě případů slabší nebo zastaralejší materiálně-technické vybavení pro technicky náročnější zájmové útvary Příležitosti - nabídnout takovou pravidelnou, příležitostnou a spontánní činnost, která by přilákala více zájemců z řad středoškolských studentů - interní zaměstnanci domů dětí a mládeže by mohli více mapovat zájmy středoškolské a učňovské mládeže; vytipovat skupiny, které by se chtěly zúčastňovat pravidelných i příležitostných akcí pořádaných DDM - hledat další možnosti jak získávat objekty (bezplatným převodem ve veřejném zájmu) pro činnost odloučených pracovišť či letních základen a jejich ekonomické využití - rozšířit nabídky forem zájmového vzdělávání pro rodiče s dětmi, dospělé a seniory - zapojovat dle specifických možností jednotlivých DDM do zájmové činnosti i příslušníky národnostních menšin, zdravotně handicapované děti a mládež, případně i problémové děti a mládež - využívat při získávání dobrovolníků a pro výkon praxe nabídku spolupráce se zdravotně sociální fakultou i s teologickou fakultou (studenti oboru pedagogika volného času) Jihočeské univerzity - zapojovat do různých forem zájmového vzdělávání ve větší míře dobrovolníky Ohrožení - omezování či snižování rozmanité nabídky zájmového vzdělávání z důvodu nedostatku prostorových možností, financí, kvalifikovaných pracovníků nebo materiálně technického vybavení 4

5 - rušením domů dětí a mládeže či snahou o jejich převod pod jiného zřizovatele by mohlo dojít k zániku těchto subjektů a tím i zániku nabídky zájmového vzdělávání; s tím by mohl souviset nárůst sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v daném regionu - snižuje se zájem mládeže o organizované aktivity 2. Zájmové vzdělávání ve školních klubech Silné stránky - školní kluby poskytují zájmové vzdělávání převážně žákům druhého stupně jedné školy nebo několika základních škol - výhodou je pedagogická způsobilost vedoucích kroužků, možnost využití prostor (tříd, odborných učeben, tělocvičen) ve školách, které odpoledne a navečer nejsou plně využívány - kontrolovatelnost úrovně vedení zájmových útvarů - činnost ve školních klubech se uskutečňuje formou pravidelné, příležitostné a spontánní činnosti - k pravidelné činnosti mohou být přijati i žáci prvního stupně základní školy, kteří nejsou zapsáni k pravidelné denní docházce do školní družiny Slabé stránky - řada školních klubů plní stále převážně službu sociální (dohled nad žáky mezi vyučováním a před odjezdy vlaků a autobusů) - menší atraktivita zájmové činnosti vzhledem k tomu, že se uskutečňuje přímo v prostorách povinné školní výuky Příležitosti - činnosti školních klubů ještě více zaměřovat zejména na ty aktivity zájmového vzdělávání, o které je ze strany žáků (i rodičů) skutečný zájem - připravovat pro žáky i nabídku poznávacích i pobytových aktivit (turistické výlety, letní tábory, příměstské tábory atd.) - školní kluby mohou vykonávat činnost i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování, a to včetně školních prázdnin - zřizovat školní kluby především při školách, kde jsou k tomu vytvořeny podmínky a v jejichž spádové oblasti je nedostatečná nabídka mimoškolních zájmových aktivit Ohrožení - degradace školních klubů na úroveň sociální služby bez nabídky možností zájmového vzdělávání - omezené zdroje financování osobních nákladů 3. Zájmové vzdělávání ve školních družinách Silné stránky - školní družiny poskytují zájmové vzdělávání převážně žákům prvního stupně jedné školy nebo několika základních škol - školní družiny vykonávají činnost ve dnech školního vyučování i ve dnech školních prázdnin - činnost ve školních družinách se uskutečňuje formou pravidelné, příležitostné a spontánní činnosti 5

6 - školní družiny umožňují účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování - k pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, pokud není zřízen školní klub Slabé stránky - řada školních družin plní stále převážně službu sociální (dohled nad žáky po vyučování a mezi vyučováním ) - v řadě školních družin je zastoupení zájmové činnosti (zájmové kroužky atd.) stále velmi nízké Příležitosti - činnost školních družin více zaměřit na zájmové vzdělávání a tím zapojit více účastníků (žáků i rodičů), a sice pestřejší nabídkou zájmových kroužků a dalších aktivit - ve větší míře nabídnout zájmovou činnost i o školních prázdninách a ve dnech pracovního volna - ve větší míře organizovat společné akce pro děti a jejich rodiče Ohrožení - degradace školních družin na úroveň sociální služby bez nabídky možností zájmového vzdělávání - omezené zdroje financování osobních nákladů 4. Zájmové vzdělávání v domovech mládeže Silné stránky - odborná a pedagogická způsobilost pedagogických zaměstnanců - kompletní zajištění žáků (ubytování, stravování, výchova, vzdělávání, sportovní a zájmová činnost) - v současné době dostatečná kapacita DM v jednotlivých okresech (pokrytí všech žádostí o ubytování ) - možnost využití prostor škol (tělocvičen, odborných učeben) v době mimo vyučování - zájmová činnost je uskutečňována ve všech formách zájmového vzdělávání - přispívání k prevenci sociálně patologických jevů - možnost zapojení neubytovaných žáků do zájmového vzdělávání (večerní, víkendové, prázdninové aktivity) Slabé stránky - nedostatečné materiální vybavení DM a internátů pro zájmové vzdělávání (PC) - nedostatečná metodická pomoc pro ped. pracovníky - nezajištěno další vzdělávání ped. pracovníků ( DM opomíjeny v nabídce všech akreditovaných institucí) - otevřenost ve vztahu k veřejnosti, zapojení neubytovaných žáků - není informovanost veřejnosti o činnosti DM - nedostatek finančních prostředků - chybí prostory pro realizaci zájmové činnosti - časté změny bezpečnostních a hygienických předpisů a tím spojená nutnost vynakládat prostředky na úpravy dle platné legislativy - nedostatečná spolupráce ze strany zákonných zástupců 6

7 Příležitosti - vzájemná spolupráce mezi jednotlivými DM či jinými organizacemi - nabídka sportovních a zájmových činností pro veřejnost - možnost využití případných volných kapacit DM i pro studenty VOŠ či VŠ - možnost využívat pro výkon praxe (zejména v oblasti zájmové činnosti) studentů teologické a pedagogické fakulty (obor pedagogika volného času) Jihočeské univerzity - zkušenosti DM a I s využíváním prostředků EU - efektivní doplňková činnost Ohrožení - degradace na úroveň sociální služby bez možnosti zájmového vzdělávání - nižší ekonomická efektivita ubytování v důsledku snižování demografické křivky populace - zvyšující se náklady na provoz a tím zvyšující se náklady za ubytování pro žáky (sociální ohrožení) - omezování či snižování nabídky sportovní a zájmové činnosti z důvodu nedostatku prostorových či finančních možností nebo technického vybavení 5. Postupové vědomostní, umělecké a sportovní soutěže Silné stránky - tradiční velmi výrazná forma práce s talentovanými dětmi a mládeží - nesporný přínos soutěží pro další studium soutěžících - propracovaná forma organizace okresních a krajských kol soutěží pověřenými domy dětí a mládeže Slabé stránky - nepostačující výše finanční dotace MŠMT a z toho plynoucí situace, že nelze dodržovat možnosti financování podle Vyhlášky MŠMT č.55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání - rozdílná finanční náročnost zapojení do soutěží pro městské a venkovské školy (doprava, časová náročnost) Příležitosti - možnost podpořit vybrané postupové soutěže finančními prostředky z grantové a dotační politiky kraje - ocenit práci učitelů, kteří pracují v soutěžních komisích a porotách, i učitelů, kteří připravují žáky na soutěže - do celkového hodnocení škol promítnout i jejich zapojení do systému postupových soutěží MŠMT Ohrožení - snižování úrovně jednotlivých soutěží, případně i zrušení okresních či krajských kol některých soutěží v souvislosti s nedostatkem finančních prostředků - složitější situace s uvolňováním učitelů na práci v porotách a komisích i na práci rozhodčích, a sice v souvislosti s finančně náročnějším suplováním 7

8 A. Domy dětí a mládeže III. OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍHO ROZVOJE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A.1. Stabilizovat stávající síť domů dětí a mládeže zřizovaných Jihočeským krajem s důrazem na samostatnost subjektů v okresních městech. A.2 Podporovat stávající existenci a zřizování nových detašovaných pracovišť domů dětí a mládeže zřizovaných krajem v obcích s rozšířenou působností a v dalších obcích Jihočeského kraje s počtem obyvatel nad A.3. Podporovat případné žádosti jiných zřizovatelů o zařazení nového domu dětí a mládeže do rejstříku škol a školských zařízení vždy s přihlédnutím na individuální zdůvodnění zřizovatele. Jako základní kritérium pro zřízení nového DDM považovat dostatečnou a reálně zabezpečenou nabídku pravidelné, příležitostné i spontánní zájmové činnosti i prostorové a materiálně-technické vybavení včetně letní základny. A.4. Předávat obcím na základě jejich vlastních žádostí zřizovatelské kompetence k domům dětí a mládeže, případně k jejich detašovaným pracovištím, s výjimkou domů dětí a mládeže v okresních městech. A.5. Iniciovat změny v prostorovém vybavení domů dětí a mládeže s cílem převedení z nájmů do budov v majetku Jihočeského kraje. A.6. Podporovat získávání vlastních základen (včetně vybavení) pro táborovou činnost a další specifickou zájmovou činnost tam, kde jsou v současné době domy dětí a mládeže zřizované krajem v nájmu. A.7. Metodicky řídit činnost domů dětí a mládeže s cílem, aby zkvalitňovaly nabídku všech forem zájmového vzdělávání, které jsou uvedeny v 2 Vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. A.8. Využívat při získávání dobrovolníků a pro výkon praxe studentů pedagogické a teologické fakulty (obor pedagogika volného času) Jihočeské univerzity A.9. Vytvořit systém finanční motivace pro ty domy dětí a mládeže, které zvýší nabídku zájmové činnosti i pro středoškolskou mládež, pro sociálně a zdravotně znevýhodněné děti a děti a mládež z národnostních menšin. A.10. Zabezpečit stabilní průběh okresních i krajských kol postupových soutěží vyhlašovaných MŠMT na základě pověření domů dětí a mládeže zřizovaných Jihočeským krajem. A.11. Vytvořit na úrovni zřizovatelů systém hodnocení domů dětí a mládeže s konkrétně stanovenými kritérii, která budou zohledňovat vyváženost nabídky a konkrétních výsledků v celé šíři zájmového vzdělávání včetně kvantitativních i kvalitativních hledisek. A.12. Postupně vytvořit nejvhodnější model financování domů dětí a mládeže. A.13. Kontrolovat pravidelně organizační i ekonomickou složku činnosti domů dětí a mládeže zřizovaných Jihočeským kraje včetně stanovení výše úplaty v DDM v souladu s 12 vyhlášky MŠMT č.74/2005.sb. A.14. Vyhlašovat každoročně v rámci jednoho specifického podprogramu Jihočeských programů podpory práce s dětmi a mládeží možnost finanční dotace pro oblast zájmového vzdělávání v domech dětí a mládeže. 8

9 B. Školní kluby B.1. Doporučovat zařazování nových školních klubů do rejstříku škol a školských zařízení pouze jako součásti základních škol (nikoliv ŠK jako samostatné právní subjekty) a vždy s přihlédnutím na individuální zdůvodnění zřizovatele školy. Jako základní kritérium pro zřízení nového ŠK považovat dostatečnou a reálně zabezpečenou nabídku pravidelné zájmové činnosti. B.2. Povolovat navýšení cílových kapacit u školních klubů dle následujících kritérií: a) v obcích do 5 tis. obyvatel na cílovou kapacitu do 50% z celkového počtu dětí na druhém stupni ZŠ u plně organizovaných škol; b) v obcích nad 5 tis. obyvatel na cílovou kapacitu do 40% z celkového počtu dětí na druhém stupni ZŠ u plně organizovaných škol; B.3. Výjimky z cílových kapacit uvedených v opatření B.2. udělovat po předložení konkrétního a kontrolovatelného zdůvodnění a po projednání mezi vedením OŠMT a statutárním zástupcem zřizovatele, a sice jen v následujících případech: a) školní klub v daném regionu plnohodnotně nahrazuje nabídku zájmového vzdělávání, které ve srovnatelných podmínkách jinde nabízí dům dětí a mládeže; b) školní klub nabízí zájmové vzdělávání žákům druhého stupně z více základních škol B.4. Doporučovat zřizovatelům, aby všechny školní kluby poskytovaly v souladu s vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, veškerou nabídku forem zájmového vzdělávání uvedenou v 6-7 (pravidelnou, příležitostnou i spontánní) včetně nabídky zájmové činnosti ve dnech pracovního volna a školních prázdnin). B.5. Kontrolovat pravidelně nepřekračování cílových kapacit školních klubů a stanovení výše úplaty ve školních klubech v souladu s 13 vyhlášky MŠMT č.74/2005.sb. (financovat ze státního rozpočtu pouze do výše cílové kapacity). B.6. Vyhlašovat každoročně v rámci jednoho specifického podprogramu Jihočeských programů podpory práce s dětmi a mládeží možnost finanční dotace pro oblast zájmového vzdělávání v školních klubech. C. Školní družiny C.1. Doporučovat zařazování nových školních družin do rejstříku škol a školských zařízení pouze jako součásti základních škol (nikoliv ŠD jako samostatné právní subjekty) a vždy s přihlédnutím na individuální zdůvodnění zřizovatele školy. C.2. Povolovat navýšení cílových kapacit u školních družin dle následujících kritérií: a) v obcích do 5 tis. obyvatel na cílovou kapacitu do 70% z celkového počtu dětí na prvním stupni ZŠ u plně organizovaných škol; b) v obcích nad 5 tis. obyvatel na cílovou kapacitu do 60% z celkového počtu dětí na prvním stupni ZŠ u plně organizovaných škol; c) v ostatních typech ZŠ až do 100% žáků prvního stupně. C.3. Výjimky z cílových kapacit uvedených v opatření C.2. udělovat jen po předložení konkrétního a kontrolovatelného zdůvodnění a po projednání mezi vedením OŠMT a statutárním zástupcem zřizovatele. C.4. Doporučovat zřizovatelům, aby všechny školní družiny poskytovaly v souladu s vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, veškerou nabídku forem zájmového vzdělávání uvedenou v 8-10 (pravidelnou, příležitostnou i spontánní) včetně nabídky zájmové činnosti ve dnech pracovního volna a školních prázdnin). C.5. Kontrolovat pravidelně nepřekračování cílových kapacit školních družin a stanovení výše úplaty ve školních družinách v souladu s 14 vyhlášky MŠMT č. 74/2005.Sb. (financovat ze státního rozpočtu pouze do výše cílové kapacity). 9

10 C.6. Vyhlašovat každoročně v rámci jednoho specifického podprogramu Jihočeských programů podpory práce s dětmi a mládeží možnost finanční dotace pro oblast zájmového vzdělávání ve školních družinách. D. Domovy mládeže a internáty D.1. Podporovat plné využívání kapacit DM a internátů (zejména formou zprostředkování informací o volných kapacitách). D.2. Zlepšovat metodické vedení v oblasti zájmového vzdělávání (především formou systematického předávání informací nejen ze sféry organizace a řízení DM a I, ale i pro možnosti v zájmovém vzdělávání). D.3. Podporovat otevřenost zájmových aktivit DM ve vztahu k veřejnosti. D.4. Podporovat u organizací zajišťujících DVPP zařazování vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky DM a I se zaměřením na specifické oblasti zájmového vzdělávání a sportu (např.oblast zážitkové pedagogiky). D.5. Organizovat metodické konzultace k dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů a tím předcházet stížnostem nebo následnému snižování kapacit. D.6. Koordinovat využití materiálu, majetku, případně nebytových prostor mezi školami a školskými zařízeními, postupně zlepšovat vybavenost DM pro oblast zájmového vzdělávání. D.7 Využívat pro výkon praxe (zejména v oblasti zájmové činnosti) studentů teologické a pedagogické fakulty (obor pedagogika volného času) Jihočeské univerzity D.8. Vyhlašovat každoročně v rámci jednoho specifického podprogramu Jihočeských programů podpory práce s dětmi a mládeží možnost finanční dotace pro oblast zájmového vzdělávání v domovech mládeže a internátech. E. Postupové soutěže E.1. Zabezpečovat přenesenou působnost MŠMT v oblasti organizace postupových soutěží prostřednictvím subjektů zřizovaných Jihočeským krajem, tj. domy dětí a mládeže (DDM), základními uměleckými školami (ZUŠ) a základními školami (ZŠ). E.2. Vytvořit a podporovat systém finančních dotací školám za uvolňování učitelů do komisí a porot předmětových (vědomostních) soutěží a olympiád. E.3. Zdokonalit a podporovat systém odměňování učitelů za přípravu žáků a studentů na soutěže: u předmětových a sportovních soutěží za 1.místa v okresních kolech a za místa v krajských a celostátních kolech, u uměleckých soutěží za 1.-3.místa v celostátních kolech. E.4. Pravidelně zveřejňovat výsledkové listiny krajských kol všech postupových soutěží na webových stránkách kraje. E.5. Přijímat a oceňovat úspěšné účastníky (1.-3.místo) celostátních kol všech postupových soutěží včetně jejich učitelů představiteli vedení Jihočeského kraje. E.6. Sestavovat každoročně pořadí jednotlivých typů škol podle jejich zapojení (kvantitativního i výsledkového) do systému postupových soutěží MŠMT. E.7. Navrhnout zřizovatelům, aby jedním z kritérií celkového hodnocení škol bylo jejich zapojení do systému postupových soutěží MŠMT. E.8. Vyhlašovat každoročně v rámci jednoho specifického podprogramu Jihočeských programů podpory práce s dětmi a mládeží možnost finanční dotace pro organizátory soutěží. E.9. Zpracovávat ve spolupráci s DDM a ZUŠ harmonogram pořádání krajských kol na tříletá až pětiletá období. 10

11 11

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ PROJEKT SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ

Více

Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020

Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020 Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020 Schváleno usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 196/2011/ZK-23 ze dne 31. 5. 2011. Zveřejněno na WWW.kraj-jihocesky.cz, sekce

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 9 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 10 zákona č.

Více

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 1 Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 I. Východiska A.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006 2010

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006 2010 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006 2010 Zpracoval autorský kolektiv OŠKT MěÚ Varnsdorf ve spolupráci se sociálními partnery. Předkládá:

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě Vydání 2008 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji Obsah 1. Úvod... 3 2. Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji. 3 2.1. Zákonná úprava, úvod do problematiky.. 3 2.1.1. Druhy škol a školských zařízení 3 2.1.2. Zřizovatelé škol a školských zařízení...

Více

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny 1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 4 HOBBY CENTRUM 4 ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 2 Obsah: kapitola 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 2.1. Velikost a vybavení 2.2. Charakteristika pedagogického

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-241/12-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-241/12-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-241/12-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice Sídlo:

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2015-2020 Motto: Jan Ámos Komenský: Činný život je vpravdě životem, zahálka hrob člověka za živa. 2 OBSAH 1. Identifikační údaje --------------------------------------------------------------------

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více

Školský vzdělávací program

Školský vzdělávací program Dům dětí a mládeže,praha 5, Štefánikova 11 150 00 Praha 5, Štefánikova 235/11 IČO 45242941, IZO 600027520 fax / tel. 257323918 www.ddmpraha5.cz Školský vzdělávací program Zpracováno na základě podkladů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více