KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOČESKÉM KRAJI Schváleno usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 22/2006/ZK ze dne Obsah: I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC A VÝCHOZÍ SITUACE V JIHOČESKÉM KRAJI II. SWOT ANALÝZA PODMÍNEK PRO ZÁJMOVÉ VZDÉLÁVÁNÍ 1. Zájmové vzdělávání v domech dětí a mládeže 2. Zájmové vzdělávání ve školních klubech 3. Zájmové vzdělávání ve školních družinách 4. Zájmové vzdělávání v domovech mládeže 5. Postupové vědomostní, umělecké a sportovní soutěže III. OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍHO ROZVOJE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOČESKÉM KRAJI IV. PŘÍLOHY (vybrané statistické údaje) 1

2 I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC A VÝCHOZÍ SITUACE V JIHOČESKÉM KRAJI Koncepce dalšího rozvoje zájmového vzdělávání vychází ze schválené Koncepce státní politiky v oblasti dětí a mládeže do roku 2007 (usnesení vlády ČR č.343/2003). Školský zákon č.561/2004 Sb., který nabyl účinnosti , nově stanovil obsah pojmu zájmové vzdělávání a na něj navazující vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, následně zakotvila v obecné rovině formy zájmového vzdělávání, typy školských zařízení pro zájmové vzdělávání a podmínky pro jejich činnost. Další novelizovaná vyhláška MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, stanovuje v 2 zejména domovům mládeže jako hlavní účel vedle výchovně vzdělávací činnosti i plnohodnotné využívání volného času formou zájmových činností a zájmového vzdělávání. Legislativní rámec možností pro účelné naplňování volného času dětí a mládeže doplňuje ještě samostatná vyhláška MŠMT č. 55/2005 Sb.. o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje proto v návaznosti na uvedené nové právní normy navrhuje aktualizaci Koncepce dalšího rozvoje školských zařízení poskytujících zájmové vzdělávání v Jihočeském kraji, kterou schválila rada kraje svým usnesením č. 927/2003/RK dne V 111 nového školského zákona je charakterizováno zájmové vzdělávání tak, že poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména v domech dětí a mládeže, ve školních družinách, školních klubech a domovech mládeže. Domy dětí a mládeže se rovněž podílejí i na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi na organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků. Domy dětí a mládeže (DDM) zaujímají významné místo mezi subjekty zabezpečujícími a rozvíjejícími zájmové aktivity dětí a mládeže. Počet účastníků pravidelné zájmové činnosti zůstává, i přes úbytek populace, stabilní. Kvalita výchovně vzdělávací činnosti je dle kontrolních zpráv České školní inspekce velmi dobrá. V nabídce se objevují zejména aktivity pro děti školního věku, ale i pro předškoláky, pro společnou činnost rodičů s dětmi i pro dospělé. V příštím období budeme kromě současné nabídky volnočasových aktivit DDM podporovat ve spolupráci s řediteli středních škol pravidelné i nepravidelné činnosti, které odpovídají současnému zájmu starších dětí a zejména mládeže. V pravidelných činnostech DDM se v Jihočeském kraji týdně zúčastní 11 tis. dětí a mládeže a v nepravidelných akcích cca 100 tis. dětí a mládeže za rok. V současné době na území Jihočeského kraje působí 14 DDM, z toho Jihočeský kraj zřizuje 11 domů dětí a mládeže: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec (detašovaná pracoviště Dačice a Třeboň), Písek (detašované pracoviště Milevsko), Strakonice (detašované pracoviště Vodňany ), Tábor, Blatná, Kaplice, Veselí nad Lužnicí, Soběslav a nově zřízený DDM Prachatice s detašovanými pracovišti ve Vimperku, Netolicích a Volarech. Dále je v regionu jeden DDM církevní, a sice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice, jedno středisko pro volný čas dětí a mládeže je soukromé (Dětské centrum Arpida České Budějovice) a jeden DDM zřizuje Město Týn nad Vltavou. Domy dětí a mládeže v okresních městech organizují okresní kola postupových soutěží žáků základních a středních škol, DDM v Č. Budějovicích také většinu krajských kol soutěží a olympiád. Všechny domy dětí a mládeže organizují aktivity i v době hlavních a vedlejších prázdnin. Dobře se rozvíjí spolupráce se školami v okresech, zvyšuje se nabídka pravidelných zájmových aktivit, příležitostných i jednorázových spontánních akcí. 2

3 V Jihočeském kraji je počet domů dětí a mládeže zařazených do rejstříku škol a školských zařízení včetně detašovaných pracovišť v současné době optimální. V následujícím období se nabízí možnost v součinnosti s jednotlivými městskými úřady optimalizovat sítě detašovaných pracovišť. Dlouhodobým záměrem Jihočeského kraje je hledání vlastních prostorů tam, kde jsou současné DDM zřizované krajem v nájmu. Aktivity školních družin i školních klubů v oblasti zkvalitňování nabídky náplně volného času je nutno i nadále rozvíjet, a to zejména tam, kam nezasahují nabídky domů dětí a mládeže. Názor, že děti a mládež nechtějí setrvávat po vyučování ve škole, nelze zevšeobecňovat. Vždy závisí na aktuálnosti a kvalitě nabídky. Je naopak vhodné podnítit aktivitu pedagogů ochotných pracovat s dětmi i v jejich volném čase a najít způsob, jak je ohodnotit. Výhodou je pedagogická způsobilost vedoucích kroužků, možnost využití prostor ve školách, které odpoledne a navečer jsou méně využívané a tudíž přístupnější, i určitá kontrolovatelnost úrovně vedení zájmového útvaru. Pokud by měly školy dostatek finančních prostředků na odměňování, staly by se zájmové aktivity při školách vyhledávanými možnostmi zájmového vzdělávání a naplňování volného času i pro sociálně slabší žáky. V Jihočeském kraji je počet školních družin a klubů při základních školách zařazených do rejstříku škol a školských zařízení odpovídající republikovému průměru. Aktivity školních družin i školních klubů v oblasti zkvalitňování nabídky náplně volného času je nutno i nadále rozvíjet a to zejména tam, kam nezasahují nabídky domů dětí a mládeže. Zájmové vzdělávání v době mimo vyučování poskytují žákům a studentům také domovy mládeže a internáty (dále jen DM). Na území Jihočeského kraje je 53 těchto zařízení, z nichž u 47 domovů mládeže a 4 internátů je Jihočeský kraj zřizovatelem (4 samostatné DM a 43 DM jako součásti středních škol), jeden domov mládeže je zřízen soukromou osobou a jeden domov mládeže je církevní. Domovy mládeže a internáty zajišťují především ubytování, stravování a výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol. V oblasti zájmové činnosti vyvíjí vedoucí pracovníci domovů mládeže snahu nabízet především takovou činnost, kterou neposkytují ostatní zařízení pro zájmové vzdělávání v dosahu DM. Zájmová a sportovní činnost vychází nejen ze zájmů ubytovaných žáků, ale především z prostorových a finančních podmínek. Prostory využívané pro zájmovou činnost na internátech a DM totiž ne vždy plně odpovídají hygienickým a bezpečnostním předpisům. V tomto směru mnoho DM zařízení využívá prostor školních budov a tělocvičen. Nabídku sportovní a zájmové činnosti v domovech mládeže a internátech je nutno i v budoucím období nadále rozvíjet. Časově musí být dobře sladěna s volným časem ubytovaných a vždy vycházet z potřeb a zájmu žáků. Rozšířit je možno i pořádání soutěží a turnajů mezi domovy mládeže. Internáty a domovy mládeže, kde byla zjištěna potřeba žáků nedojíždět domů každý víkend, budou zajišťovat zájmovou činnost i ve dnech pracovního volna nebo v období školních prázdnin. II. SWOT ANALÝZA PODMÍNEK PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Zájmové vzdělávání v domech dětí a mládeže Silné stránky - na území Jihočeského kraje je v současné době optimální rozložení sítě domů dětí a mládeže - Jihočeský kraj je zřizovatelem všech domů dětí a mládeže v okresních městech 3

4 - zájmová činnost v domech dětí a mládeže je uskutečňována ve všech formách zájmového vzdělávání (pravidelná, příležitostná, spontánní, táborová) - domy dětí a mládeže poskytují metodickou, odbornou, popřípadě materiální pomoc všem účastníkům zájmového vzdělávání (i dalším školám a školským zařízením) - domy dětí a mládeže se výrazným způsobem podílejí na organizaci okresních a krajských kol postupových soutěží a olympiád vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR - kromě interních pracovníků pracuje v domech dětí a mládeže i velké množství externích pracovníků vynikajících odborníků v jednotlivých oborech zájmového vzdělávání, kteří chtějí a umějí předávat své znalosti, dovednosti a zkušenosti - domy dětí a mládeže pořádají rozsáhlou prázdninovou činnost, zejména letní dětské tábory a soustředění doma i v zahraničí s náplní sportovní, taneční, hudební, přírodovědnou, rybářskou, jazykovou, výtvarnou a keramickou, pravidelné jsou i příměstské tábory jak o letních, tak i o jarních prázdninách - domy dětí a mládeže organizují zájmové útvary i ve spolupráci se základními a středními školami - domy dětí a mládeže garantují odbornou i pedagogickou způsobilost svých interních pracovníků včetně pravidelné kontroly externích zaměstnanců Slabé stránky - nabídka pravidelné zájmové činnosti je akceptována spíše dětmi školního věku, s rostoucím věkem zájemců o tyto aktivity ubývá - nižší finanční ohodnocení externích pracovníků a tím v některých případech nezájem o vedení pravidelných zájmových kroužků ze strany externích odborných pracovníků - ne všechny domy dětí a mládeže sídlí ve vlastních budovách a nemají vlastní letní základny - v řadě případů slabší nebo zastaralejší materiálně-technické vybavení pro technicky náročnější zájmové útvary Příležitosti - nabídnout takovou pravidelnou, příležitostnou a spontánní činnost, která by přilákala více zájemců z řad středoškolských studentů - interní zaměstnanci domů dětí a mládeže by mohli více mapovat zájmy středoškolské a učňovské mládeže; vytipovat skupiny, které by se chtěly zúčastňovat pravidelných i příležitostných akcí pořádaných DDM - hledat další možnosti jak získávat objekty (bezplatným převodem ve veřejném zájmu) pro činnost odloučených pracovišť či letních základen a jejich ekonomické využití - rozšířit nabídky forem zájmového vzdělávání pro rodiče s dětmi, dospělé a seniory - zapojovat dle specifických možností jednotlivých DDM do zájmové činnosti i příslušníky národnostních menšin, zdravotně handicapované děti a mládež, případně i problémové děti a mládež - využívat při získávání dobrovolníků a pro výkon praxe nabídku spolupráce se zdravotně sociální fakultou i s teologickou fakultou (studenti oboru pedagogika volného času) Jihočeské univerzity - zapojovat do různých forem zájmového vzdělávání ve větší míře dobrovolníky Ohrožení - omezování či snižování rozmanité nabídky zájmového vzdělávání z důvodu nedostatku prostorových možností, financí, kvalifikovaných pracovníků nebo materiálně technického vybavení 4

5 - rušením domů dětí a mládeže či snahou o jejich převod pod jiného zřizovatele by mohlo dojít k zániku těchto subjektů a tím i zániku nabídky zájmového vzdělávání; s tím by mohl souviset nárůst sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v daném regionu - snižuje se zájem mládeže o organizované aktivity 2. Zájmové vzdělávání ve školních klubech Silné stránky - školní kluby poskytují zájmové vzdělávání převážně žákům druhého stupně jedné školy nebo několika základních škol - výhodou je pedagogická způsobilost vedoucích kroužků, možnost využití prostor (tříd, odborných učeben, tělocvičen) ve školách, které odpoledne a navečer nejsou plně využívány - kontrolovatelnost úrovně vedení zájmových útvarů - činnost ve školních klubech se uskutečňuje formou pravidelné, příležitostné a spontánní činnosti - k pravidelné činnosti mohou být přijati i žáci prvního stupně základní školy, kteří nejsou zapsáni k pravidelné denní docházce do školní družiny Slabé stránky - řada školních klubů plní stále převážně službu sociální (dohled nad žáky mezi vyučováním a před odjezdy vlaků a autobusů) - menší atraktivita zájmové činnosti vzhledem k tomu, že se uskutečňuje přímo v prostorách povinné školní výuky Příležitosti - činnosti školních klubů ještě více zaměřovat zejména na ty aktivity zájmového vzdělávání, o které je ze strany žáků (i rodičů) skutečný zájem - připravovat pro žáky i nabídku poznávacích i pobytových aktivit (turistické výlety, letní tábory, příměstské tábory atd.) - školní kluby mohou vykonávat činnost i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování, a to včetně školních prázdnin - zřizovat školní kluby především při školách, kde jsou k tomu vytvořeny podmínky a v jejichž spádové oblasti je nedostatečná nabídka mimoškolních zájmových aktivit Ohrožení - degradace školních klubů na úroveň sociální služby bez nabídky možností zájmového vzdělávání - omezené zdroje financování osobních nákladů 3. Zájmové vzdělávání ve školních družinách Silné stránky - školní družiny poskytují zájmové vzdělávání převážně žákům prvního stupně jedné školy nebo několika základních škol - školní družiny vykonávají činnost ve dnech školního vyučování i ve dnech školních prázdnin - činnost ve školních družinách se uskutečňuje formou pravidelné, příležitostné a spontánní činnosti 5

6 - školní družiny umožňují účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování - k pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, pokud není zřízen školní klub Slabé stránky - řada školních družin plní stále převážně službu sociální (dohled nad žáky po vyučování a mezi vyučováním ) - v řadě školních družin je zastoupení zájmové činnosti (zájmové kroužky atd.) stále velmi nízké Příležitosti - činnost školních družin více zaměřit na zájmové vzdělávání a tím zapojit více účastníků (žáků i rodičů), a sice pestřejší nabídkou zájmových kroužků a dalších aktivit - ve větší míře nabídnout zájmovou činnost i o školních prázdninách a ve dnech pracovního volna - ve větší míře organizovat společné akce pro děti a jejich rodiče Ohrožení - degradace školních družin na úroveň sociální služby bez nabídky možností zájmového vzdělávání - omezené zdroje financování osobních nákladů 4. Zájmové vzdělávání v domovech mládeže Silné stránky - odborná a pedagogická způsobilost pedagogických zaměstnanců - kompletní zajištění žáků (ubytování, stravování, výchova, vzdělávání, sportovní a zájmová činnost) - v současné době dostatečná kapacita DM v jednotlivých okresech (pokrytí všech žádostí o ubytování ) - možnost využití prostor škol (tělocvičen, odborných učeben) v době mimo vyučování - zájmová činnost je uskutečňována ve všech formách zájmového vzdělávání - přispívání k prevenci sociálně patologických jevů - možnost zapojení neubytovaných žáků do zájmového vzdělávání (večerní, víkendové, prázdninové aktivity) Slabé stránky - nedostatečné materiální vybavení DM a internátů pro zájmové vzdělávání (PC) - nedostatečná metodická pomoc pro ped. pracovníky - nezajištěno další vzdělávání ped. pracovníků ( DM opomíjeny v nabídce všech akreditovaných institucí) - otevřenost ve vztahu k veřejnosti, zapojení neubytovaných žáků - není informovanost veřejnosti o činnosti DM - nedostatek finančních prostředků - chybí prostory pro realizaci zájmové činnosti - časté změny bezpečnostních a hygienických předpisů a tím spojená nutnost vynakládat prostředky na úpravy dle platné legislativy - nedostatečná spolupráce ze strany zákonných zástupců 6

7 Příležitosti - vzájemná spolupráce mezi jednotlivými DM či jinými organizacemi - nabídka sportovních a zájmových činností pro veřejnost - možnost využití případných volných kapacit DM i pro studenty VOŠ či VŠ - možnost využívat pro výkon praxe (zejména v oblasti zájmové činnosti) studentů teologické a pedagogické fakulty (obor pedagogika volného času) Jihočeské univerzity - zkušenosti DM a I s využíváním prostředků EU - efektivní doplňková činnost Ohrožení - degradace na úroveň sociální služby bez možnosti zájmového vzdělávání - nižší ekonomická efektivita ubytování v důsledku snižování demografické křivky populace - zvyšující se náklady na provoz a tím zvyšující se náklady za ubytování pro žáky (sociální ohrožení) - omezování či snižování nabídky sportovní a zájmové činnosti z důvodu nedostatku prostorových či finančních možností nebo technického vybavení 5. Postupové vědomostní, umělecké a sportovní soutěže Silné stránky - tradiční velmi výrazná forma práce s talentovanými dětmi a mládeží - nesporný přínos soutěží pro další studium soutěžících - propracovaná forma organizace okresních a krajských kol soutěží pověřenými domy dětí a mládeže Slabé stránky - nepostačující výše finanční dotace MŠMT a z toho plynoucí situace, že nelze dodržovat možnosti financování podle Vyhlášky MŠMT č.55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání - rozdílná finanční náročnost zapojení do soutěží pro městské a venkovské školy (doprava, časová náročnost) Příležitosti - možnost podpořit vybrané postupové soutěže finančními prostředky z grantové a dotační politiky kraje - ocenit práci učitelů, kteří pracují v soutěžních komisích a porotách, i učitelů, kteří připravují žáky na soutěže - do celkového hodnocení škol promítnout i jejich zapojení do systému postupových soutěží MŠMT Ohrožení - snižování úrovně jednotlivých soutěží, případně i zrušení okresních či krajských kol některých soutěží v souvislosti s nedostatkem finančních prostředků - složitější situace s uvolňováním učitelů na práci v porotách a komisích i na práci rozhodčích, a sice v souvislosti s finančně náročnějším suplováním 7

8 A. Domy dětí a mládeže III. OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍHO ROZVOJE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A.1. Stabilizovat stávající síť domů dětí a mládeže zřizovaných Jihočeským krajem s důrazem na samostatnost subjektů v okresních městech. A.2 Podporovat stávající existenci a zřizování nových detašovaných pracovišť domů dětí a mládeže zřizovaných krajem v obcích s rozšířenou působností a v dalších obcích Jihočeského kraje s počtem obyvatel nad A.3. Podporovat případné žádosti jiných zřizovatelů o zařazení nového domu dětí a mládeže do rejstříku škol a školských zařízení vždy s přihlédnutím na individuální zdůvodnění zřizovatele. Jako základní kritérium pro zřízení nového DDM považovat dostatečnou a reálně zabezpečenou nabídku pravidelné, příležitostné i spontánní zájmové činnosti i prostorové a materiálně-technické vybavení včetně letní základny. A.4. Předávat obcím na základě jejich vlastních žádostí zřizovatelské kompetence k domům dětí a mládeže, případně k jejich detašovaným pracovištím, s výjimkou domů dětí a mládeže v okresních městech. A.5. Iniciovat změny v prostorovém vybavení domů dětí a mládeže s cílem převedení z nájmů do budov v majetku Jihočeského kraje. A.6. Podporovat získávání vlastních základen (včetně vybavení) pro táborovou činnost a další specifickou zájmovou činnost tam, kde jsou v současné době domy dětí a mládeže zřizované krajem v nájmu. A.7. Metodicky řídit činnost domů dětí a mládeže s cílem, aby zkvalitňovaly nabídku všech forem zájmového vzdělávání, které jsou uvedeny v 2 Vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. A.8. Využívat při získávání dobrovolníků a pro výkon praxe studentů pedagogické a teologické fakulty (obor pedagogika volného času) Jihočeské univerzity A.9. Vytvořit systém finanční motivace pro ty domy dětí a mládeže, které zvýší nabídku zájmové činnosti i pro středoškolskou mládež, pro sociálně a zdravotně znevýhodněné děti a děti a mládež z národnostních menšin. A.10. Zabezpečit stabilní průběh okresních i krajských kol postupových soutěží vyhlašovaných MŠMT na základě pověření domů dětí a mládeže zřizovaných Jihočeským krajem. A.11. Vytvořit na úrovni zřizovatelů systém hodnocení domů dětí a mládeže s konkrétně stanovenými kritérii, která budou zohledňovat vyváženost nabídky a konkrétních výsledků v celé šíři zájmového vzdělávání včetně kvantitativních i kvalitativních hledisek. A.12. Postupně vytvořit nejvhodnější model financování domů dětí a mládeže. A.13. Kontrolovat pravidelně organizační i ekonomickou složku činnosti domů dětí a mládeže zřizovaných Jihočeským kraje včetně stanovení výše úplaty v DDM v souladu s 12 vyhlášky MŠMT č.74/2005.sb. A.14. Vyhlašovat každoročně v rámci jednoho specifického podprogramu Jihočeských programů podpory práce s dětmi a mládeží možnost finanční dotace pro oblast zájmového vzdělávání v domech dětí a mládeže. 8

9 B. Školní kluby B.1. Doporučovat zařazování nových školních klubů do rejstříku škol a školských zařízení pouze jako součásti základních škol (nikoliv ŠK jako samostatné právní subjekty) a vždy s přihlédnutím na individuální zdůvodnění zřizovatele školy. Jako základní kritérium pro zřízení nového ŠK považovat dostatečnou a reálně zabezpečenou nabídku pravidelné zájmové činnosti. B.2. Povolovat navýšení cílových kapacit u školních klubů dle následujících kritérií: a) v obcích do 5 tis. obyvatel na cílovou kapacitu do 50% z celkového počtu dětí na druhém stupni ZŠ u plně organizovaných škol; b) v obcích nad 5 tis. obyvatel na cílovou kapacitu do 40% z celkového počtu dětí na druhém stupni ZŠ u plně organizovaných škol; B.3. Výjimky z cílových kapacit uvedených v opatření B.2. udělovat po předložení konkrétního a kontrolovatelného zdůvodnění a po projednání mezi vedením OŠMT a statutárním zástupcem zřizovatele, a sice jen v následujících případech: a) školní klub v daném regionu plnohodnotně nahrazuje nabídku zájmového vzdělávání, které ve srovnatelných podmínkách jinde nabízí dům dětí a mládeže; b) školní klub nabízí zájmové vzdělávání žákům druhého stupně z více základních škol B.4. Doporučovat zřizovatelům, aby všechny školní kluby poskytovaly v souladu s vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, veškerou nabídku forem zájmového vzdělávání uvedenou v 6-7 (pravidelnou, příležitostnou i spontánní) včetně nabídky zájmové činnosti ve dnech pracovního volna a školních prázdnin). B.5. Kontrolovat pravidelně nepřekračování cílových kapacit školních klubů a stanovení výše úplaty ve školních klubech v souladu s 13 vyhlášky MŠMT č.74/2005.sb. (financovat ze státního rozpočtu pouze do výše cílové kapacity). B.6. Vyhlašovat každoročně v rámci jednoho specifického podprogramu Jihočeských programů podpory práce s dětmi a mládeží možnost finanční dotace pro oblast zájmového vzdělávání v školních klubech. C. Školní družiny C.1. Doporučovat zařazování nových školních družin do rejstříku škol a školských zařízení pouze jako součásti základních škol (nikoliv ŠD jako samostatné právní subjekty) a vždy s přihlédnutím na individuální zdůvodnění zřizovatele školy. C.2. Povolovat navýšení cílových kapacit u školních družin dle následujících kritérií: a) v obcích do 5 tis. obyvatel na cílovou kapacitu do 70% z celkového počtu dětí na prvním stupni ZŠ u plně organizovaných škol; b) v obcích nad 5 tis. obyvatel na cílovou kapacitu do 60% z celkového počtu dětí na prvním stupni ZŠ u plně organizovaných škol; c) v ostatních typech ZŠ až do 100% žáků prvního stupně. C.3. Výjimky z cílových kapacit uvedených v opatření C.2. udělovat jen po předložení konkrétního a kontrolovatelného zdůvodnění a po projednání mezi vedením OŠMT a statutárním zástupcem zřizovatele. C.4. Doporučovat zřizovatelům, aby všechny školní družiny poskytovaly v souladu s vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, veškerou nabídku forem zájmového vzdělávání uvedenou v 8-10 (pravidelnou, příležitostnou i spontánní) včetně nabídky zájmové činnosti ve dnech pracovního volna a školních prázdnin). C.5. Kontrolovat pravidelně nepřekračování cílových kapacit školních družin a stanovení výše úplaty ve školních družinách v souladu s 14 vyhlášky MŠMT č. 74/2005.Sb. (financovat ze státního rozpočtu pouze do výše cílové kapacity). 9

10 C.6. Vyhlašovat každoročně v rámci jednoho specifického podprogramu Jihočeských programů podpory práce s dětmi a mládeží možnost finanční dotace pro oblast zájmového vzdělávání ve školních družinách. D. Domovy mládeže a internáty D.1. Podporovat plné využívání kapacit DM a internátů (zejména formou zprostředkování informací o volných kapacitách). D.2. Zlepšovat metodické vedení v oblasti zájmového vzdělávání (především formou systematického předávání informací nejen ze sféry organizace a řízení DM a I, ale i pro možnosti v zájmovém vzdělávání). D.3. Podporovat otevřenost zájmových aktivit DM ve vztahu k veřejnosti. D.4. Podporovat u organizací zajišťujících DVPP zařazování vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky DM a I se zaměřením na specifické oblasti zájmového vzdělávání a sportu (např.oblast zážitkové pedagogiky). D.5. Organizovat metodické konzultace k dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů a tím předcházet stížnostem nebo následnému snižování kapacit. D.6. Koordinovat využití materiálu, majetku, případně nebytových prostor mezi školami a školskými zařízeními, postupně zlepšovat vybavenost DM pro oblast zájmového vzdělávání. D.7 Využívat pro výkon praxe (zejména v oblasti zájmové činnosti) studentů teologické a pedagogické fakulty (obor pedagogika volného času) Jihočeské univerzity D.8. Vyhlašovat každoročně v rámci jednoho specifického podprogramu Jihočeských programů podpory práce s dětmi a mládeží možnost finanční dotace pro oblast zájmového vzdělávání v domovech mládeže a internátech. E. Postupové soutěže E.1. Zabezpečovat přenesenou působnost MŠMT v oblasti organizace postupových soutěží prostřednictvím subjektů zřizovaných Jihočeským krajem, tj. domy dětí a mládeže (DDM), základními uměleckými školami (ZUŠ) a základními školami (ZŠ). E.2. Vytvořit a podporovat systém finančních dotací školám za uvolňování učitelů do komisí a porot předmětových (vědomostních) soutěží a olympiád. E.3. Zdokonalit a podporovat systém odměňování učitelů za přípravu žáků a studentů na soutěže: u předmětových a sportovních soutěží za 1.místa v okresních kolech a za místa v krajských a celostátních kolech, u uměleckých soutěží za 1.-3.místa v celostátních kolech. E.4. Pravidelně zveřejňovat výsledkové listiny krajských kol všech postupových soutěží na webových stránkách kraje. E.5. Přijímat a oceňovat úspěšné účastníky (1.-3.místo) celostátních kol všech postupových soutěží včetně jejich učitelů představiteli vedení Jihočeského kraje. E.6. Sestavovat každoročně pořadí jednotlivých typů škol podle jejich zapojení (kvantitativního i výsledkového) do systému postupových soutěží MŠMT. E.7. Navrhnout zřizovatelům, aby jedním z kritérií celkového hodnocení škol bylo jejich zapojení do systému postupových soutěží MŠMT. E.8. Vyhlašovat každoročně v rámci jednoho specifického podprogramu Jihočeských programů podpory práce s dětmi a mládeží možnost finanční dotace pro organizátory soutěží. E.9. Zpracovávat ve spolupráci s DDM a ZUŠ harmonogram pořádání krajských kol na tříletá až pětiletá období. 10

11 11

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Organizační řád Chemické olympiády

Organizační řád Chemické olympiády Č.j.: MŠMT 14 897/2012-51 dne dubna 2012 Organizační řád Chemické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace Janáčkova 715, 735 81 Bohumín www.ddmbohumin.cz ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Základní identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika organizace 3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence 4. Formy zájmového vzdělávání

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Vnitřní řád školní družiny dle ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Název zařízení: Dům dětí a mládeže Bučovice, okres Vyškov Adresa : Vyškovská 376, 685 01 Bučovice Právní forma: Příspěvková organizace IČO 70284083 Zřizovatel:

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH 1. Dopravní výchova V Jihočeském kraji byla dopravní výchova v roce 212 prováděna na 1 dopravních hřištích, jejichž vybavení odpovídá požadavkům na zařízení dopravního hřiště pro výuku podle Tematického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice Sdružení pracovníků domů dětí (SP DDM) je nestátní neziskovou organizací, jejímž hlavním cílem je podporovat rozvoj středisek volného času (SVČ), respektive domů dětí a mládeže (DDM). SP DDM je nezávislá

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Financování škol (Data převzata z Rovný přístup ke vzdělávání v ČR: situace a doporučení. ČŠI, Praha 2014)

Financování škol (Data převzata z Rovný přístup ke vzdělávání v ČR: situace a doporučení. ČŠI, Praha 2014) Financování škol (Data převzata z Rovný přístup ke vzdělávání v ČR: situace a doporučení. ČŠI, Praha 2014) Viz rozdíl normativního financování škol hlavního vzdělávacího proudu a ZŠ praktických. Rozdíl

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

OBSAH V 74/2005 v.z. 109/2011 31. 8.2011 -v platnosti

OBSAH V 74/2005 v.z. 109/2011 31. 8.2011 -v platnosti 1 21.9.2011 74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

5.3.1. Zřizovatel školy a školského zařízení

5.3.1. Zřizovatel školy a školského zařízení 5.3.1. Zřizovatel školy a Česká vzdělávací soustava, tvořená školami a školskými zařízeními, je poměrně výrazně decentralizovaná. Až na určité výjimky je řízena převážně regionálními celky, jen velmi malá

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Organizační řád soutěží v cizích jazycích

Organizační řád soutěží v cizích jazycích Č. j.: MSMT- 32 358/2014-1 Organizační řád soutěží v cizích jazycích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., podmínkách organizace a financování soutěží

Více