KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOČESKÉM KRAJI Schváleno usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 22/2006/ZK ze dne Obsah: I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC A VÝCHOZÍ SITUACE V JIHOČESKÉM KRAJI II. SWOT ANALÝZA PODMÍNEK PRO ZÁJMOVÉ VZDÉLÁVÁNÍ 1. Zájmové vzdělávání v domech dětí a mládeže 2. Zájmové vzdělávání ve školních klubech 3. Zájmové vzdělávání ve školních družinách 4. Zájmové vzdělávání v domovech mládeže 5. Postupové vědomostní, umělecké a sportovní soutěže III. OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍHO ROZVOJE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOČESKÉM KRAJI IV. PŘÍLOHY (vybrané statistické údaje) 1

2 I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC A VÝCHOZÍ SITUACE V JIHOČESKÉM KRAJI Koncepce dalšího rozvoje zájmového vzdělávání vychází ze schválené Koncepce státní politiky v oblasti dětí a mládeže do roku 2007 (usnesení vlády ČR č.343/2003). Školský zákon č.561/2004 Sb., který nabyl účinnosti , nově stanovil obsah pojmu zájmové vzdělávání a na něj navazující vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, následně zakotvila v obecné rovině formy zájmového vzdělávání, typy školských zařízení pro zájmové vzdělávání a podmínky pro jejich činnost. Další novelizovaná vyhláška MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, stanovuje v 2 zejména domovům mládeže jako hlavní účel vedle výchovně vzdělávací činnosti i plnohodnotné využívání volného času formou zájmových činností a zájmového vzdělávání. Legislativní rámec možností pro účelné naplňování volného času dětí a mládeže doplňuje ještě samostatná vyhláška MŠMT č. 55/2005 Sb.. o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje proto v návaznosti na uvedené nové právní normy navrhuje aktualizaci Koncepce dalšího rozvoje školských zařízení poskytujících zájmové vzdělávání v Jihočeském kraji, kterou schválila rada kraje svým usnesením č. 927/2003/RK dne V 111 nového školského zákona je charakterizováno zájmové vzdělávání tak, že poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména v domech dětí a mládeže, ve školních družinách, školních klubech a domovech mládeže. Domy dětí a mládeže se rovněž podílejí i na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi na organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků. Domy dětí a mládeže (DDM) zaujímají významné místo mezi subjekty zabezpečujícími a rozvíjejícími zájmové aktivity dětí a mládeže. Počet účastníků pravidelné zájmové činnosti zůstává, i přes úbytek populace, stabilní. Kvalita výchovně vzdělávací činnosti je dle kontrolních zpráv České školní inspekce velmi dobrá. V nabídce se objevují zejména aktivity pro děti školního věku, ale i pro předškoláky, pro společnou činnost rodičů s dětmi i pro dospělé. V příštím období budeme kromě současné nabídky volnočasových aktivit DDM podporovat ve spolupráci s řediteli středních škol pravidelné i nepravidelné činnosti, které odpovídají současnému zájmu starších dětí a zejména mládeže. V pravidelných činnostech DDM se v Jihočeském kraji týdně zúčastní 11 tis. dětí a mládeže a v nepravidelných akcích cca 100 tis. dětí a mládeže za rok. V současné době na území Jihočeského kraje působí 14 DDM, z toho Jihočeský kraj zřizuje 11 domů dětí a mládeže: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec (detašovaná pracoviště Dačice a Třeboň), Písek (detašované pracoviště Milevsko), Strakonice (detašované pracoviště Vodňany ), Tábor, Blatná, Kaplice, Veselí nad Lužnicí, Soběslav a nově zřízený DDM Prachatice s detašovanými pracovišti ve Vimperku, Netolicích a Volarech. Dále je v regionu jeden DDM církevní, a sice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice, jedno středisko pro volný čas dětí a mládeže je soukromé (Dětské centrum Arpida České Budějovice) a jeden DDM zřizuje Město Týn nad Vltavou. Domy dětí a mládeže v okresních městech organizují okresní kola postupových soutěží žáků základních a středních škol, DDM v Č. Budějovicích také většinu krajských kol soutěží a olympiád. Všechny domy dětí a mládeže organizují aktivity i v době hlavních a vedlejších prázdnin. Dobře se rozvíjí spolupráce se školami v okresech, zvyšuje se nabídka pravidelných zájmových aktivit, příležitostných i jednorázových spontánních akcí. 2

3 V Jihočeském kraji je počet domů dětí a mládeže zařazených do rejstříku škol a školských zařízení včetně detašovaných pracovišť v současné době optimální. V následujícím období se nabízí možnost v součinnosti s jednotlivými městskými úřady optimalizovat sítě detašovaných pracovišť. Dlouhodobým záměrem Jihočeského kraje je hledání vlastních prostorů tam, kde jsou současné DDM zřizované krajem v nájmu. Aktivity školních družin i školních klubů v oblasti zkvalitňování nabídky náplně volného času je nutno i nadále rozvíjet, a to zejména tam, kam nezasahují nabídky domů dětí a mládeže. Názor, že děti a mládež nechtějí setrvávat po vyučování ve škole, nelze zevšeobecňovat. Vždy závisí na aktuálnosti a kvalitě nabídky. Je naopak vhodné podnítit aktivitu pedagogů ochotných pracovat s dětmi i v jejich volném čase a najít způsob, jak je ohodnotit. Výhodou je pedagogická způsobilost vedoucích kroužků, možnost využití prostor ve školách, které odpoledne a navečer jsou méně využívané a tudíž přístupnější, i určitá kontrolovatelnost úrovně vedení zájmového útvaru. Pokud by měly školy dostatek finančních prostředků na odměňování, staly by se zájmové aktivity při školách vyhledávanými možnostmi zájmového vzdělávání a naplňování volného času i pro sociálně slabší žáky. V Jihočeském kraji je počet školních družin a klubů při základních školách zařazených do rejstříku škol a školských zařízení odpovídající republikovému průměru. Aktivity školních družin i školních klubů v oblasti zkvalitňování nabídky náplně volného času je nutno i nadále rozvíjet a to zejména tam, kam nezasahují nabídky domů dětí a mládeže. Zájmové vzdělávání v době mimo vyučování poskytují žákům a studentům také domovy mládeže a internáty (dále jen DM). Na území Jihočeského kraje je 53 těchto zařízení, z nichž u 47 domovů mládeže a 4 internátů je Jihočeský kraj zřizovatelem (4 samostatné DM a 43 DM jako součásti středních škol), jeden domov mládeže je zřízen soukromou osobou a jeden domov mládeže je církevní. Domovy mládeže a internáty zajišťují především ubytování, stravování a výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol. V oblasti zájmové činnosti vyvíjí vedoucí pracovníci domovů mládeže snahu nabízet především takovou činnost, kterou neposkytují ostatní zařízení pro zájmové vzdělávání v dosahu DM. Zájmová a sportovní činnost vychází nejen ze zájmů ubytovaných žáků, ale především z prostorových a finančních podmínek. Prostory využívané pro zájmovou činnost na internátech a DM totiž ne vždy plně odpovídají hygienickým a bezpečnostním předpisům. V tomto směru mnoho DM zařízení využívá prostor školních budov a tělocvičen. Nabídku sportovní a zájmové činnosti v domovech mládeže a internátech je nutno i v budoucím období nadále rozvíjet. Časově musí být dobře sladěna s volným časem ubytovaných a vždy vycházet z potřeb a zájmu žáků. Rozšířit je možno i pořádání soutěží a turnajů mezi domovy mládeže. Internáty a domovy mládeže, kde byla zjištěna potřeba žáků nedojíždět domů každý víkend, budou zajišťovat zájmovou činnost i ve dnech pracovního volna nebo v období školních prázdnin. II. SWOT ANALÝZA PODMÍNEK PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Zájmové vzdělávání v domech dětí a mládeže Silné stránky - na území Jihočeského kraje je v současné době optimální rozložení sítě domů dětí a mládeže - Jihočeský kraj je zřizovatelem všech domů dětí a mládeže v okresních městech 3

4 - zájmová činnost v domech dětí a mládeže je uskutečňována ve všech formách zájmového vzdělávání (pravidelná, příležitostná, spontánní, táborová) - domy dětí a mládeže poskytují metodickou, odbornou, popřípadě materiální pomoc všem účastníkům zájmového vzdělávání (i dalším školám a školským zařízením) - domy dětí a mládeže se výrazným způsobem podílejí na organizaci okresních a krajských kol postupových soutěží a olympiád vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR - kromě interních pracovníků pracuje v domech dětí a mládeže i velké množství externích pracovníků vynikajících odborníků v jednotlivých oborech zájmového vzdělávání, kteří chtějí a umějí předávat své znalosti, dovednosti a zkušenosti - domy dětí a mládeže pořádají rozsáhlou prázdninovou činnost, zejména letní dětské tábory a soustředění doma i v zahraničí s náplní sportovní, taneční, hudební, přírodovědnou, rybářskou, jazykovou, výtvarnou a keramickou, pravidelné jsou i příměstské tábory jak o letních, tak i o jarních prázdninách - domy dětí a mládeže organizují zájmové útvary i ve spolupráci se základními a středními školami - domy dětí a mládeže garantují odbornou i pedagogickou způsobilost svých interních pracovníků včetně pravidelné kontroly externích zaměstnanců Slabé stránky - nabídka pravidelné zájmové činnosti je akceptována spíše dětmi školního věku, s rostoucím věkem zájemců o tyto aktivity ubývá - nižší finanční ohodnocení externích pracovníků a tím v některých případech nezájem o vedení pravidelných zájmových kroužků ze strany externích odborných pracovníků - ne všechny domy dětí a mládeže sídlí ve vlastních budovách a nemají vlastní letní základny - v řadě případů slabší nebo zastaralejší materiálně-technické vybavení pro technicky náročnější zájmové útvary Příležitosti - nabídnout takovou pravidelnou, příležitostnou a spontánní činnost, která by přilákala více zájemců z řad středoškolských studentů - interní zaměstnanci domů dětí a mládeže by mohli více mapovat zájmy středoškolské a učňovské mládeže; vytipovat skupiny, které by se chtěly zúčastňovat pravidelných i příležitostných akcí pořádaných DDM - hledat další možnosti jak získávat objekty (bezplatným převodem ve veřejném zájmu) pro činnost odloučených pracovišť či letních základen a jejich ekonomické využití - rozšířit nabídky forem zájmového vzdělávání pro rodiče s dětmi, dospělé a seniory - zapojovat dle specifických možností jednotlivých DDM do zájmové činnosti i příslušníky národnostních menšin, zdravotně handicapované děti a mládež, případně i problémové děti a mládež - využívat při získávání dobrovolníků a pro výkon praxe nabídku spolupráce se zdravotně sociální fakultou i s teologickou fakultou (studenti oboru pedagogika volného času) Jihočeské univerzity - zapojovat do různých forem zájmového vzdělávání ve větší míře dobrovolníky Ohrožení - omezování či snižování rozmanité nabídky zájmového vzdělávání z důvodu nedostatku prostorových možností, financí, kvalifikovaných pracovníků nebo materiálně technického vybavení 4

5 - rušením domů dětí a mládeže či snahou o jejich převod pod jiného zřizovatele by mohlo dojít k zániku těchto subjektů a tím i zániku nabídky zájmového vzdělávání; s tím by mohl souviset nárůst sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v daném regionu - snižuje se zájem mládeže o organizované aktivity 2. Zájmové vzdělávání ve školních klubech Silné stránky - školní kluby poskytují zájmové vzdělávání převážně žákům druhého stupně jedné školy nebo několika základních škol - výhodou je pedagogická způsobilost vedoucích kroužků, možnost využití prostor (tříd, odborných učeben, tělocvičen) ve školách, které odpoledne a navečer nejsou plně využívány - kontrolovatelnost úrovně vedení zájmových útvarů - činnost ve školních klubech se uskutečňuje formou pravidelné, příležitostné a spontánní činnosti - k pravidelné činnosti mohou být přijati i žáci prvního stupně základní školy, kteří nejsou zapsáni k pravidelné denní docházce do školní družiny Slabé stránky - řada školních klubů plní stále převážně službu sociální (dohled nad žáky mezi vyučováním a před odjezdy vlaků a autobusů) - menší atraktivita zájmové činnosti vzhledem k tomu, že se uskutečňuje přímo v prostorách povinné školní výuky Příležitosti - činnosti školních klubů ještě více zaměřovat zejména na ty aktivity zájmového vzdělávání, o které je ze strany žáků (i rodičů) skutečný zájem - připravovat pro žáky i nabídku poznávacích i pobytových aktivit (turistické výlety, letní tábory, příměstské tábory atd.) - školní kluby mohou vykonávat činnost i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování, a to včetně školních prázdnin - zřizovat školní kluby především při školách, kde jsou k tomu vytvořeny podmínky a v jejichž spádové oblasti je nedostatečná nabídka mimoškolních zájmových aktivit Ohrožení - degradace školních klubů na úroveň sociální služby bez nabídky možností zájmového vzdělávání - omezené zdroje financování osobních nákladů 3. Zájmové vzdělávání ve školních družinách Silné stránky - školní družiny poskytují zájmové vzdělávání převážně žákům prvního stupně jedné školy nebo několika základních škol - školní družiny vykonávají činnost ve dnech školního vyučování i ve dnech školních prázdnin - činnost ve školních družinách se uskutečňuje formou pravidelné, příležitostné a spontánní činnosti 5

6 - školní družiny umožňují účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování - k pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, pokud není zřízen školní klub Slabé stránky - řada školních družin plní stále převážně službu sociální (dohled nad žáky po vyučování a mezi vyučováním ) - v řadě školních družin je zastoupení zájmové činnosti (zájmové kroužky atd.) stále velmi nízké Příležitosti - činnost školních družin více zaměřit na zájmové vzdělávání a tím zapojit více účastníků (žáků i rodičů), a sice pestřejší nabídkou zájmových kroužků a dalších aktivit - ve větší míře nabídnout zájmovou činnost i o školních prázdninách a ve dnech pracovního volna - ve větší míře organizovat společné akce pro děti a jejich rodiče Ohrožení - degradace školních družin na úroveň sociální služby bez nabídky možností zájmového vzdělávání - omezené zdroje financování osobních nákladů 4. Zájmové vzdělávání v domovech mládeže Silné stránky - odborná a pedagogická způsobilost pedagogických zaměstnanců - kompletní zajištění žáků (ubytování, stravování, výchova, vzdělávání, sportovní a zájmová činnost) - v současné době dostatečná kapacita DM v jednotlivých okresech (pokrytí všech žádostí o ubytování ) - možnost využití prostor škol (tělocvičen, odborných učeben) v době mimo vyučování - zájmová činnost je uskutečňována ve všech formách zájmového vzdělávání - přispívání k prevenci sociálně patologických jevů - možnost zapojení neubytovaných žáků do zájmového vzdělávání (večerní, víkendové, prázdninové aktivity) Slabé stránky - nedostatečné materiální vybavení DM a internátů pro zájmové vzdělávání (PC) - nedostatečná metodická pomoc pro ped. pracovníky - nezajištěno další vzdělávání ped. pracovníků ( DM opomíjeny v nabídce všech akreditovaných institucí) - otevřenost ve vztahu k veřejnosti, zapojení neubytovaných žáků - není informovanost veřejnosti o činnosti DM - nedostatek finančních prostředků - chybí prostory pro realizaci zájmové činnosti - časté změny bezpečnostních a hygienických předpisů a tím spojená nutnost vynakládat prostředky na úpravy dle platné legislativy - nedostatečná spolupráce ze strany zákonných zástupců 6

7 Příležitosti - vzájemná spolupráce mezi jednotlivými DM či jinými organizacemi - nabídka sportovních a zájmových činností pro veřejnost - možnost využití případných volných kapacit DM i pro studenty VOŠ či VŠ - možnost využívat pro výkon praxe (zejména v oblasti zájmové činnosti) studentů teologické a pedagogické fakulty (obor pedagogika volného času) Jihočeské univerzity - zkušenosti DM a I s využíváním prostředků EU - efektivní doplňková činnost Ohrožení - degradace na úroveň sociální služby bez možnosti zájmového vzdělávání - nižší ekonomická efektivita ubytování v důsledku snižování demografické křivky populace - zvyšující se náklady na provoz a tím zvyšující se náklady za ubytování pro žáky (sociální ohrožení) - omezování či snižování nabídky sportovní a zájmové činnosti z důvodu nedostatku prostorových či finančních možností nebo technického vybavení 5. Postupové vědomostní, umělecké a sportovní soutěže Silné stránky - tradiční velmi výrazná forma práce s talentovanými dětmi a mládeží - nesporný přínos soutěží pro další studium soutěžících - propracovaná forma organizace okresních a krajských kol soutěží pověřenými domy dětí a mládeže Slabé stránky - nepostačující výše finanční dotace MŠMT a z toho plynoucí situace, že nelze dodržovat možnosti financování podle Vyhlášky MŠMT č.55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání - rozdílná finanční náročnost zapojení do soutěží pro městské a venkovské školy (doprava, časová náročnost) Příležitosti - možnost podpořit vybrané postupové soutěže finančními prostředky z grantové a dotační politiky kraje - ocenit práci učitelů, kteří pracují v soutěžních komisích a porotách, i učitelů, kteří připravují žáky na soutěže - do celkového hodnocení škol promítnout i jejich zapojení do systému postupových soutěží MŠMT Ohrožení - snižování úrovně jednotlivých soutěží, případně i zrušení okresních či krajských kol některých soutěží v souvislosti s nedostatkem finančních prostředků - složitější situace s uvolňováním učitelů na práci v porotách a komisích i na práci rozhodčích, a sice v souvislosti s finančně náročnějším suplováním 7

8 A. Domy dětí a mládeže III. OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍHO ROZVOJE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A.1. Stabilizovat stávající síť domů dětí a mládeže zřizovaných Jihočeským krajem s důrazem na samostatnost subjektů v okresních městech. A.2 Podporovat stávající existenci a zřizování nových detašovaných pracovišť domů dětí a mládeže zřizovaných krajem v obcích s rozšířenou působností a v dalších obcích Jihočeského kraje s počtem obyvatel nad A.3. Podporovat případné žádosti jiných zřizovatelů o zařazení nového domu dětí a mládeže do rejstříku škol a školských zařízení vždy s přihlédnutím na individuální zdůvodnění zřizovatele. Jako základní kritérium pro zřízení nového DDM považovat dostatečnou a reálně zabezpečenou nabídku pravidelné, příležitostné i spontánní zájmové činnosti i prostorové a materiálně-technické vybavení včetně letní základny. A.4. Předávat obcím na základě jejich vlastních žádostí zřizovatelské kompetence k domům dětí a mládeže, případně k jejich detašovaným pracovištím, s výjimkou domů dětí a mládeže v okresních městech. A.5. Iniciovat změny v prostorovém vybavení domů dětí a mládeže s cílem převedení z nájmů do budov v majetku Jihočeského kraje. A.6. Podporovat získávání vlastních základen (včetně vybavení) pro táborovou činnost a další specifickou zájmovou činnost tam, kde jsou v současné době domy dětí a mládeže zřizované krajem v nájmu. A.7. Metodicky řídit činnost domů dětí a mládeže s cílem, aby zkvalitňovaly nabídku všech forem zájmového vzdělávání, které jsou uvedeny v 2 Vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. A.8. Využívat při získávání dobrovolníků a pro výkon praxe studentů pedagogické a teologické fakulty (obor pedagogika volného času) Jihočeské univerzity A.9. Vytvořit systém finanční motivace pro ty domy dětí a mládeže, které zvýší nabídku zájmové činnosti i pro středoškolskou mládež, pro sociálně a zdravotně znevýhodněné děti a děti a mládež z národnostních menšin. A.10. Zabezpečit stabilní průběh okresních i krajských kol postupových soutěží vyhlašovaných MŠMT na základě pověření domů dětí a mládeže zřizovaných Jihočeským krajem. A.11. Vytvořit na úrovni zřizovatelů systém hodnocení domů dětí a mládeže s konkrétně stanovenými kritérii, která budou zohledňovat vyváženost nabídky a konkrétních výsledků v celé šíři zájmového vzdělávání včetně kvantitativních i kvalitativních hledisek. A.12. Postupně vytvořit nejvhodnější model financování domů dětí a mládeže. A.13. Kontrolovat pravidelně organizační i ekonomickou složku činnosti domů dětí a mládeže zřizovaných Jihočeským kraje včetně stanovení výše úplaty v DDM v souladu s 12 vyhlášky MŠMT č.74/2005.sb. A.14. Vyhlašovat každoročně v rámci jednoho specifického podprogramu Jihočeských programů podpory práce s dětmi a mládeží možnost finanční dotace pro oblast zájmového vzdělávání v domech dětí a mládeže. 8

9 B. Školní kluby B.1. Doporučovat zařazování nových školních klubů do rejstříku škol a školských zařízení pouze jako součásti základních škol (nikoliv ŠK jako samostatné právní subjekty) a vždy s přihlédnutím na individuální zdůvodnění zřizovatele školy. Jako základní kritérium pro zřízení nového ŠK považovat dostatečnou a reálně zabezpečenou nabídku pravidelné zájmové činnosti. B.2. Povolovat navýšení cílových kapacit u školních klubů dle následujících kritérií: a) v obcích do 5 tis. obyvatel na cílovou kapacitu do 50% z celkového počtu dětí na druhém stupni ZŠ u plně organizovaných škol; b) v obcích nad 5 tis. obyvatel na cílovou kapacitu do 40% z celkového počtu dětí na druhém stupni ZŠ u plně organizovaných škol; B.3. Výjimky z cílových kapacit uvedených v opatření B.2. udělovat po předložení konkrétního a kontrolovatelného zdůvodnění a po projednání mezi vedením OŠMT a statutárním zástupcem zřizovatele, a sice jen v následujících případech: a) školní klub v daném regionu plnohodnotně nahrazuje nabídku zájmového vzdělávání, které ve srovnatelných podmínkách jinde nabízí dům dětí a mládeže; b) školní klub nabízí zájmové vzdělávání žákům druhého stupně z více základních škol B.4. Doporučovat zřizovatelům, aby všechny školní kluby poskytovaly v souladu s vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, veškerou nabídku forem zájmového vzdělávání uvedenou v 6-7 (pravidelnou, příležitostnou i spontánní) včetně nabídky zájmové činnosti ve dnech pracovního volna a školních prázdnin). B.5. Kontrolovat pravidelně nepřekračování cílových kapacit školních klubů a stanovení výše úplaty ve školních klubech v souladu s 13 vyhlášky MŠMT č.74/2005.sb. (financovat ze státního rozpočtu pouze do výše cílové kapacity). B.6. Vyhlašovat každoročně v rámci jednoho specifického podprogramu Jihočeských programů podpory práce s dětmi a mládeží možnost finanční dotace pro oblast zájmového vzdělávání v školních klubech. C. Školní družiny C.1. Doporučovat zařazování nových školních družin do rejstříku škol a školských zařízení pouze jako součásti základních škol (nikoliv ŠD jako samostatné právní subjekty) a vždy s přihlédnutím na individuální zdůvodnění zřizovatele školy. C.2. Povolovat navýšení cílových kapacit u školních družin dle následujících kritérií: a) v obcích do 5 tis. obyvatel na cílovou kapacitu do 70% z celkového počtu dětí na prvním stupni ZŠ u plně organizovaných škol; b) v obcích nad 5 tis. obyvatel na cílovou kapacitu do 60% z celkového počtu dětí na prvním stupni ZŠ u plně organizovaných škol; c) v ostatních typech ZŠ až do 100% žáků prvního stupně. C.3. Výjimky z cílových kapacit uvedených v opatření C.2. udělovat jen po předložení konkrétního a kontrolovatelného zdůvodnění a po projednání mezi vedením OŠMT a statutárním zástupcem zřizovatele. C.4. Doporučovat zřizovatelům, aby všechny školní družiny poskytovaly v souladu s vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, veškerou nabídku forem zájmového vzdělávání uvedenou v 8-10 (pravidelnou, příležitostnou i spontánní) včetně nabídky zájmové činnosti ve dnech pracovního volna a školních prázdnin). C.5. Kontrolovat pravidelně nepřekračování cílových kapacit školních družin a stanovení výše úplaty ve školních družinách v souladu s 14 vyhlášky MŠMT č. 74/2005.Sb. (financovat ze státního rozpočtu pouze do výše cílové kapacity). 9

10 C.6. Vyhlašovat každoročně v rámci jednoho specifického podprogramu Jihočeských programů podpory práce s dětmi a mládeží možnost finanční dotace pro oblast zájmového vzdělávání ve školních družinách. D. Domovy mládeže a internáty D.1. Podporovat plné využívání kapacit DM a internátů (zejména formou zprostředkování informací o volných kapacitách). D.2. Zlepšovat metodické vedení v oblasti zájmového vzdělávání (především formou systematického předávání informací nejen ze sféry organizace a řízení DM a I, ale i pro možnosti v zájmovém vzdělávání). D.3. Podporovat otevřenost zájmových aktivit DM ve vztahu k veřejnosti. D.4. Podporovat u organizací zajišťujících DVPP zařazování vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky DM a I se zaměřením na specifické oblasti zájmového vzdělávání a sportu (např.oblast zážitkové pedagogiky). D.5. Organizovat metodické konzultace k dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů a tím předcházet stížnostem nebo následnému snižování kapacit. D.6. Koordinovat využití materiálu, majetku, případně nebytových prostor mezi školami a školskými zařízeními, postupně zlepšovat vybavenost DM pro oblast zájmového vzdělávání. D.7 Využívat pro výkon praxe (zejména v oblasti zájmové činnosti) studentů teologické a pedagogické fakulty (obor pedagogika volného času) Jihočeské univerzity D.8. Vyhlašovat každoročně v rámci jednoho specifického podprogramu Jihočeských programů podpory práce s dětmi a mládeží možnost finanční dotace pro oblast zájmového vzdělávání v domovech mládeže a internátech. E. Postupové soutěže E.1. Zabezpečovat přenesenou působnost MŠMT v oblasti organizace postupových soutěží prostřednictvím subjektů zřizovaných Jihočeským krajem, tj. domy dětí a mládeže (DDM), základními uměleckými školami (ZUŠ) a základními školami (ZŠ). E.2. Vytvořit a podporovat systém finančních dotací školám za uvolňování učitelů do komisí a porot předmětových (vědomostních) soutěží a olympiád. E.3. Zdokonalit a podporovat systém odměňování učitelů za přípravu žáků a studentů na soutěže: u předmětových a sportovních soutěží za 1.místa v okresních kolech a za místa v krajských a celostátních kolech, u uměleckých soutěží za 1.-3.místa v celostátních kolech. E.4. Pravidelně zveřejňovat výsledkové listiny krajských kol všech postupových soutěží na webových stránkách kraje. E.5. Přijímat a oceňovat úspěšné účastníky (1.-3.místo) celostátních kol všech postupových soutěží včetně jejich učitelů představiteli vedení Jihočeského kraje. E.6. Sestavovat každoročně pořadí jednotlivých typů škol podle jejich zapojení (kvantitativního i výsledkového) do systému postupových soutěží MŠMT. E.7. Navrhnout zřizovatelům, aby jedním z kritérií celkového hodnocení škol bylo jejich zapojení do systému postupových soutěží MŠMT. E.8. Vyhlašovat každoročně v rámci jednoho specifického podprogramu Jihočeských programů podpory práce s dětmi a mládeží možnost finanční dotace pro organizátory soutěží. E.9. Zpracovávat ve spolupráci s DDM a ZUŠ harmonogram pořádání krajských kol na tříletá až pětiletá období. 10

11 11

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice Sdružení pracovníků domů dětí (SP DDM) je nestátní neziskovou organizací, jejímž hlavním cílem je podporovat rozvoj středisek volného času (SVČ), respektive domů dětí a mládeže (DDM). SP DDM je nezávislá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Vnitřní řád školní družiny dle ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 Řád školní družiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 1. Organizace školní družiny a) Školní družina ( dále jen ŠD) je zřízena jako součást základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 podle zákona

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016 Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje na základě plnění Strategie vzdělávací

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 602/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 574 ze dne 16.07.2014 Platový předpis pro odměňování ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 3 Rada městské

Více

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Strategické dokumenty Strategie lidských zdrojů pro ČR 2003 Program realizace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR 2005 cíl: nastolit celoživotní

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ORP Blatná Jihočeský kraj

ORP Blatná Jihočeský kraj Přírodní pozoruhodnosti 1 20 Historické městské soubory 2 60 Historické vesnické soubory Zámky 2 1 105 Hrady, tvrze, zříceniny 3 45 Křesťanské sakrální památky 7 105 Technické památky 1 20 Muzea, galerie

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 9. 2012 Bod pořadu jednání: Zřízení školního klubu při Základní škole, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkové organizaci.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH 1. Dopravní výchova V Jihočeském kraji byla dopravní výchova v roce 212 prováděna na 1 dopravních hřištích, jejichž vybavení odpovídá požadavkům na zařízení dopravního hřiště pro výuku podle Tematického

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

OBSAH V 74/2005 v.z. 109/2011 31. 8.2011 -v platnosti

OBSAH V 74/2005 v.z. 109/2011 31. 8.2011 -v platnosti 1 21.9.2011 74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Regionální funkce v jižních Čechách

Regionální funkce v jižních Čechách Regionální funkce v jižních Čechách Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích hajkova@cbvk.cz Knihovny v kraji Krajská knihovna 9 pověřených knihoven Č. Krumlov, Dačice, J. Hradec,

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 43. Dny malých obcí Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 Příprava reformy financování regionálního školství 1 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Identifikátor školy: 650

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

5.3.1. Zřizovatel školy a školského zařízení

5.3.1. Zřizovatel školy a školského zařízení 5.3.1. Zřizovatel školy a Česká vzdělávací soustava, tvořená školami a školskými zařízeními, je poměrně výrazně decentralizovaná. Až na určité výjimky je řízena převážně regionálními celky, jen velmi malá

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE - DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ BUDĚJOVICE I. Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Sídlo: Emy Destinové 1, 370 05

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Zásady činnosti Sportovních center mládeže

Zásady činnosti Sportovních center mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 12 200/2004 50 Zásady činnosti Sportovních center mládeže Článek I Všeobecná ustanovení 1. Zásady pro činnost Sportovních center mládeže vycházejí ze

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více