KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI"

Transkript

1 Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 -

2 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána zkratka EVVO pro oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. V podkladových dokumentech (i v běžném užívání) jsou používány různé termíny, které sice akcentují různé aspekty této oblasti výchovy a vzdělávání, ale v principu jsou stejnocenné ( ekologická výchova a vzdělávání zákon 114/92 Sb., osvěta, vzdělávání a výchova veřejnosti v oblasti životního prostředí zákon 123/98 Sb., environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Státní program EVVO, ). V posledních letech se stále více prosazuje používání termínu environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou se rozumí: předávání soustavy znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka a životního prostředí, problémů životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a možností i způsobů dosažení udržitelného rozvoje, rozvinutí schopností uvažovat v souvislostech a chápat interakci přístupů ekologických, technicko technologických, ekonomických i sociálních, podněcování aktivity a tvořivosti zaměřené k žádoucímu jednání, ovlivňování vztahu k přírodě, odpovědnosti za jednání vůči prostředí, ohleduplnosti a spolupráce v mezilidských vztazích, působení na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu ve smyslu potřeb udržitelného rozvoje. 2. Právní zakotvení EVVO v podmínkách kraje 2.1. Zákonná úprava Jediným zákonem, který stanovuje všeobecné podmínky pro EVVO je zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí: 16: Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Z výše uvedeného vyplývá, že ustanovení se týká veškeré výchovy, osvěty a vzdělávání a že je tak obecně stanovena povinnost provádět EVVO všem subjektům, které ovlivňují oblast výchovy a vzdělávání, tedy nepochybně i krajům. Jmenovitě a konkrétněji jsou zákonem vymezeny povinnosti krajů a to a) zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů: 79 a, Orgán kraje v přenesené působnosti spolupracuje s ostatními správními úřady na zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání. b) zákonem 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů: Čl. LIII, 13, 1): Kraj v samostatné působnosti ve spolupráci s MŠMT a dalšími ústředními orgány je povinen podporovat osvětu, výchovu a vzdělávání široké veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí se zvláštním zaměřením na výchovu dětí a mládeže. Čl.LIII, 13,3) : Kraj v samostatné působnosti usiluje o to, aby - 2 -

3 a) byl vytvořen a využíván systém osvojování základních poznatků o životním prostředí a jeho ochraně vycházející z principů udržitelného rozvoje a z aktivních forem výchovy, osvěty a získávání informací, zajišťovaný prostřednictvím státních i nestátních organizací b) orgány byly veřejně účinně nápomocny při zajišťování přístupu k informacím o životním prostředí. Zákonné povinnosti kraje stanovené citovanými zákony : povinnost spolupráce s ostatními orgány veřejné správy, státními organizacemi a nestátními organizacemi povinnost podporovat EVVO povinnost iniciovat a udržovat fungování krajského systému EVVO Usnesení vlády ČR č. 1048/2000 ke Státnímu programu EVVO v ČR Státní program EVVO a jeho Akční plán na léta přijaté usnesením vlády ČR č. 1048/2000 Sb. vymezují podrobné cíle, aktivity a úkoly v oblasti EVVO. Usnesení má závazný charakter vůči státní správě a doporučující charakter vůči samosprávě. Výchozím úkolem Akčního plánu, který je konkretizací Státního programu EVVO, zaměřeného na úroveň krajů a obcí je: Iniciovat vznik funkčních regionálních a místních systémů EVVO v úzké spolupráci pracovníků veřejné správy, škol,center a středisek ekologické výchovy, NNO a dalších partnerů činných v EVVO. Termín: Zodpovědnost : MŽP, MV a příslušné orgány veřejné správy ( krajské úřady, magistráty, okresní úřady, pověřené obecní úřady) 2.3 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních Metodický pokyn vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod Č.j / s účinností od vymezuje instituce působící v environmentálním vzdělávání a doporučené postupy při jeho realizaci ve školách a školských zařízeních. Zavádí nové pojmy - program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, jako základní nástroj a koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, jako klíčový pedagogický pracovník při jeho přípravě a naplňování

4 3.Hlavní úkoly v rámci EVVO ve Zlínském kraji Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta představuje nezastupitelný významný předpoklad udržitelného rozvoje, který je pokládán za jedinou možnou pozitivní alternativu rozvoje lidské společnosti. Hlavní oblasti a s nimi související úkoly v rámci EVVO ve Zlínském kraji jsou : Školní a mimoškolní ekologická výchova dětí a mládeže iniciování začlenění ekologické výchovy a vzdělávání do výuky na všech stupních škol, do aktivit školských zařízení a do mimoškolních aktivit podpora rozvoje sítě středisek ekologické výchovy ve Zlínském kraji podpora rozvoje terénních středisek ekologické výchovy Osvěta a zapojení veřejnosti průběžná komunikace s médii v regionu získání mediálního partnera pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu organizování osvětových a kulturně společenských akcí pro veřejnost prezentace aktivit a organizací podílejících se na EVVO ( internet, tiskoviny ) nabídka konkrétních dotačních programů k zapojení veřejnosti, škol, neziskových organizací, veřejné správy a podnikatelských subjektů iniciování a podpora vzniku Místních agend 21 v obcích regionu Ekologické poradenství pro veřejnost aplikace modelu a metod systémového poradenství Sdružení poraden STEP do Zlínského kraje přenos informací ze Sdružení poraden STEP k subjektům v kraji podpora rozvoje systému poraden dostupných veřejnosti Další vzdělávání dospělých pro práci s dětmi a mládeží v rámci ekologické výchovy koordinace dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení koordinace nabídky vzdělávacích programů pro nevládní neziskové organizace podpora regionálních akcí zaměřených na předávání zkušeností v oblasti EVVO Koordinačním a regulačním činitelem postupu uskutečňování koncepce je Akční plán EVVO ve Zlínském kraji zpracovaný na určité časové období

5 4. Systém EVVO ve Zlínském kraji Systém EVVO, vytvářený ve Zlínském kraji, lze znázornit šesti na sebe navazujícími segmenty, které mají procesní charakter a formalizují veškeré aktivity EVVO. (6) VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOVA OSVĚTA VZDĚLÁVÁNÍ V PLNÉ ŠÍŘI ŽIVOTA FORMÁLNÍ UČENÍ NEFORMÁLNÍ UČENÍ INFORMÁLNÍ UČENÍ Uplatňování školní ekologické výchovy dětí a mládeže Další vzdělávání dospělých, kteří pracují s dětmi a mládeží Uplatňování mimoškolní ekologické výchovy dětí a mládeže, zejména s možností jejich přímého kontaktu s přírodou Osvěta, informování a působení na veřejnost Ekologické poradenství pro veřejnost (2) (3) (4) (5) SPOLUPRÁCE SUBJEKTŮ A PARTNERŮ INFORMAČNÍ SOUSTAVA A KOMUNIKACE FINANČNÍ ZDROJE PROGRAMY A PROJEKTY (1) ORGANIZAČNÍ ZÁZEMÍ - 5 -

6 Popis systému Výchozím segmentem (1) je ORGANIZAČNÍ ZÁZEMÍ, které je základnou pro veškerou činnost v systému a zahrnuje participující subjekty různé úrovně a zaměření s odpovídající kompetencí a působností. Důležitým článkem organizačního zázemí je iniciativní a poradní orgán Rady Zlínského kraje Komise RZK pro EVVO. Segmenty (2), (3), (4), (5) mají procesní charakter a upravují a formalizují aktivity EVVO. Segment (2) SPOLUPRÁCE SUBJEKTŮ A PARTNERŮ zahrnuje mechanismus spolupráce: kompetence vymezující práva a povinnosti subjektů participujících v oblasti EVVO organizování jednotlivých forem spolupráce (kulaté stoly, společná jednání, konference, semináře a další neformální spolupráce). Segment (3) INFORMAČNÍ SOUSTAVA A KOMUNIKACE zahrnuje proces toku informací s vymezením : garance zpracování informací za určitou oblast způsobů a směrů distribuce, nosičů informací a četnosti předávání informací žádoucí zpětné vazby a evaluace komunikačního procesu. Segment (4) FINANČNÍ ZDROJE zahrnuje všechny finanční zdroje : rozpočet a fondy Zlínského kraje rozpočty a fondy obcí a měst příspěvky ze státního rozpočtu jiné příspěvky ( dary od fyzických a právnických osob ) a hospodaření s nimi upravují: způsoby a pravidla využívání finančních zdrojů s vymezením účelů a priorit. Segment (5) PROGRAMY A PROJEKTY zahrnuje zpracování dokumentů popisujících činnost v oblasti EVVO s vymezením : účelu využití formálního zpracování a případné standardizace garance zpracování a realizace. Výstupní segment (6) VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA zahrnuje vlastní působení na účastníky EVVO, v komplementárním účinku formálního, neformálního a informálního učení ve všech oblastech života a v jakémkoliv jeho stadiu: realizaci programů a akcí evaluaci programů a akcí

7 5. Závěr Aspekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty vyplývající z Koncepce EVVO ve Zlínském kraji zahrnou do své struktury a náplně své činnosti dotčené organizační útvary Krajského úřadu Zlínského kraje. Výsledky monitorování činnosti subjektů působících v oblasti ekologické výchovy a nákladů souvisejících s jejich činností odbor školství, mládeže a sportu a odbor životního prostředí a zemědělství využijí při aktualizaci koncepce, akčního plánu a rozpočtu Zlínského kraje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Téma: EVVO a mimoškolní oblast

Téma: EVVO a mimoškolní oblast Kurz pro koordinátory EVVO škol a školských zařízení Jihočeského kraje Téma: EVVO a mimoškolní oblast Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) III. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) 1 Obsah 1) Úvod... 3 2) Východiska vzdělání pro udržitelný

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Vzdělávání pracovníků CZ.1.07/1.3.48/02.0045

Vzdělávání pracovníků CZ.1.07/1.3.48/02.0045 Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje Vzdělávání Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ivana BEČVÁŘOVÁ Irina Alexandrovna

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Dana Hájková koordinátorka EVVO 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika školy...

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více