závěrečná publikace k projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "závěrečná publikace k projektu"

Transkript

1 závěrečná publikace k projektu RADDAR alternativní program na podporu rodiny Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Kofinancují: Statutární město Most, Město Žatec, Město Louny a Ústecký kraj.

2 Občanské sdružení Mosty realizuje svou činnost od r Pracovali jsme s recidivisty z věznic, hledali jsme způsoby, jak podpořit mladistvé delikventy z výchovných ústavů v jejich začlenění. Čím více životních příběhů klientů jsme vyslechli, tím naléhavěji vystupovala potřeba věnovat se prevenci sociálního selhávání již v dětství a v dospívání. K přípravě programu RADDAR v r nás vedla skutečnost, že v regionu byla velmi omezená nabídka etopedických služeb, které by umožnily bezodkladnou a účinnou podporu dětem, u kterých se objevují první známky problémového chování. Dosavadním hlavním poskytovatelem těchto služeb bylo a je státní školské zařízení - Středisko výchovné péče se sídlem v Mostě, které nabízí pobytové i ambulantní služby pro děti ze širokého okolí. Mapování potřeb, které jsme realizovali při přípravě projektového záměru, potvrdilo, že odborníci, kteří pracující s ohroženou mládeží, shodně vnímají potřebu dostupnosti intenzivního ambulantního programu, který nabídne bezplatné služby rodinám s dětmi a rozšíří nabídku odborných služeb v oblasti sociální prevence. Rozhodli jsme se tedy navázat na naší předchozí praxi s cílovou skupinou a postavit tříměsíční program RADDAR na základě osvědčených technik různých psychoterapeutických přístupů. Pro tyto záměry bylo zapotřebí nejprve zajistit důstojné pracovní zázemí ve třech městech, vytvořit tým odborníků, prohloubit jejich dovednosti pro práci s rodinami, následně zajistit supervizi případové práce. Základním předpokladem pro ověření v praxi bylo samozřejmě vytvoření sítě spolupracujících odborníků, kteří zprostředkovávali informace o programu potřebným klientům a tím umožnili několikaměsíční ověřování programu v praxi. Tato publikace předkládá stručné shrnutí výsledků naší dvouleté práce. V současné době je program stále častěji vyhledáván klienty z dalších měst Ústeckého kraje. Smysluplnost naší práce potvrzují nejen kladné odezvy většiny klientů, ale i soulad aktivit s konceptem, který je součástí Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 až Završením pilotního úsilí je registrace služeb dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.. Věřím, že jsme naší praxí položili základ nové specializované odborné služby pro ohrožené děti a rodiny, jenž bude nadále dostupná veřejnosti v našem regionu. Mgr. Kateřina Malá manažerka projektu 1

3 Základní údaje o projektu Oficiální název projektu: Alternativní program na podporu rodiny Pracovní název projektu: RADDAR Realizátor: o.s.mosty sociálně psychologické centrum IČ: Financování: Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Kofinancovali - Statutární město Most, Město Žatec, Město Louny a Ústecký kraj. Záměr projektu: Záměrem projektu bylo zvýšení dostupnosti ambulantních sociálních služeb na podporu fungování rodin s dětmi s problémovým chováním ve vybraných městech Ústeckého kraje. Projektové aktivity směřovaly k naplnění cílů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období Konkrétně: Cíl 1.4 Zvyšovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb v kraji Cíl 3.1 Zajistit dostupné sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi op , op Cíl 4.2 Snížit riziko sociálního vyloučení u osob navracejících se z ústavních zařízení (dětské domovy, výchovné ústavy) - op Termín zahájení: Termín ukončení: Délka trvání: Místo realizace: měsíců Most, Louny, Žatec Cílové skupiny: DĚTI A MLADISTVÍ VE VĚKU LET, ohrožení sociálně patologickými jevy a kriminalitou, a JEJICH RODINY PRACOVNÍCI ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY ODBORNÁ VEŘEJNOST 2

4 Cíle projektu: 1. 6 odborníků z o.s.mosty vybavit dovednostmi pro poskytování rodinné terapie a mediace 2. 6 pracovníků ústavních zařízení a veřejné správy vybavit dovednostmi pro vedení rodinné mediace 3. vytvořit a pilotně ověřit alternativní intervenční program na podporu rodiny na vzorku 50 rodin Z tohoto celkového počtu rodin: 40 rodin s dětmi s poruchami chování podpořit v jejich fungování a odvrátit od umístění do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do výkonu trestu odnětí svobody 10 rodin připravit pro návrat mladistvých z výchovných ústavů, upravit vzájemné vztahy v těchto rodinách pro lepší fungování jednotlivců 4. nabídnout veřejnosti službu internetové etopedické poradny min. pro 100 rodin 5. vytvořit metodiku alternativního intervenčního programu na podporu rodiny 6. vytvořit standardy kvality nabízených služeb 7. šířit výstupy projektu mezi odbornou a laickou veřejností informovat min osob Projektové aktivity: 1. přípravné práce [2 měs.] 2. řízení projektu [24 měs.] 3. program zvyšování kvalifikace pracovníků [18 měs.] 4. příprava alternativního intervenčního programu na podporu rodiny [4 měs.] 5. realizace alternativního programu na podporu rodiny [18 měs.] 6. vyhodnocení aktivit [3 měs.] 7. mainstreaming [3 měs.] schema služeb: 3

5 CÍLOVÁ SKUPINA: PRACOVNÍCI O.S. MOSTY, ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY Prostřednictvím aktivit č. 3 a č. 7: Program zvyšování kvalifikace pracovníků a Mainstreaming, jsme sledovali zejména tyto cíle: příprava metodik a standardů pro jednotlivé sociální služby posílení odborných kapacit o. s. Mosty pro poskytování rodinné terapie a mediace metodická podpora odborníků z dalších organizací (OSPOD, ústavní zařízení) podpora odborné diskuse mezi odborníky, zajištění nezbytné součinnosti odborníků z relevantních organizací v zájmu ověřování programu vytvoření předpokladů pro finanční udržitelnost vytvořených služeb a pro nárůst počtu uživatelů služby v komunitě šíření a propagace výstupů projektu Název akce rozsah akce [hod] počet účastníků počet předaných osvědčení - úspěšní absolventi školitel kurz "Koučování klientů" o. s. Mosty, Jiří Beníšek, Dis. kurz "Základní dovednosti mediace" Partners Czech výcvik Systemická práce s párem a rodinou ISZ Management centrum, Praha seminář na téma Současný stav systemické terapie ISZ Management centrum, Praha Metodický kurz zážitkové pedagogiky Prázdninová škola Lipnice kulatý stůl na téma Využití případové konference u klientů, kteří opouštějí zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 3,5 21 X o. s. STŘEP 4

6 Díky kurzu mediace jsem získala možnost lépe komunikovat s dětmi a rodiči. Kurz mi umožnil získání nových informací, způsobů práce a jejich zkvalitnění. E.Kroupová, sociální pracovnice v dětském domově Účast v kurzu Základy mediace mi umožnila odpoutání se od komunikačních stereotypů, jejich reflexe a uvědomování si fází jednání, jejich specifika, komunikační techniky v praxi, sebereflexe R. Gramskopf, sociální kurátor Co si odnáším z kurzu koučování: nový způsob komunikace a pomáhání klientům, podporování jejich schopností, nevnucování svých způsobů řešení, podněty pro osobní rozvoj - osobnostní a profesïonální, široko aplikovatelné poznatky. V. Frolíková, vězeňská psycholožka Případové konference jako nástroj následné péče otvírají prostor pro nalezení co nejužitečnějšího řešení pro klienta. Pomáhají nalézat zejména co nejvíce možností pracovního uplatnění mladého dospělého a dále mu mohou pomoci vystoupit z jámy bezradnosti, kam upadá před odchodem z DD, když si naplno uvědomí, že najednou bude stát v životě sám. To platí zejména pro děti, které se nemohou vrátit do rodiny. Pokud se klient zúčastní případové konference a aktivně se bude spolupodílet na hledání, může v průběhu procesu zjistit, že řešení existuje. Jeho obavy a strach z osamění se mohou snížit na únosnou míru, že pod její tíhou nepadne, ale bude schopen ji unést a vytvářet si sám takové podmínky, aby se mu co nejlépe žilo a co nejlépe se u toho cítil. J. Kotvasová, sociální pracovnice DD V kurzu koučování jsem získal úplně nový náhled na lidské vztahy, komunikaci. Celé to bylo pro mě velmi obohacující. Některé věci teď vidím jinak. Rád bych se o koučování dozvěděl ještě více. Přivítal bych další realizaci kurzu. J. Hrubeš, probační úředník V čem vidím osobní přínos kurzu koučování: dovednost vedení kolektivu k řešení problému. Zdokonalení stylu komunikace. Vzhledem k vysoké profesionální úrovni kurzu byla dojednána další spolupráce výchovného ústavu Buškovice s lektorem. J. Rajdl, ředitel výchovného ústavu (pozn.: v následujícím roce lektor realizoval 3x několikadenní školení pro kolektiv pedagogických pracovníků výchovného ústavu) 5

7 CÍLOVÁ SKUPINA: DĚTI A MLADISTVÍ VE VĚKU LET, ohrožení sociálně patologickými jevy a kriminalitou a JEJICH RODINY Teoretická východiska Alternativní program na podporu rodiny RADDAR má dvě základní charakteristiky: preventivní charakter důraz na práci s rodinou ohroženého klienta Při přípravě programu RADDAR jsme usilovali o vytvoření vlastního systému práce s klienty, který by: A) vycházel z ověřených technik různých psychoterapeutických přístupů B) umožnil individualizovaně snižovat příslušná rizika a posílit podpůrné faktory u klientů C) usiloval o vyvolání změny chování nejen u dítěte/ dospívajícího, ale i u dalších lidí, kteří jsou pro něj důležití v jeho přirozeném prostředí 6

8 Program RADDAR rozdělujeme podle cílových skupin a cílů na tři části: 1. preventivní program pro děti a mladistvé, kteří jsou ohroženi umístěním do ústavní výchovy Kritéria pro zařazení klientů do programu: emoční problémy, predelikventní chování motivace ke spolupráci (klient i rodina) po dobu minimálně 3 měsíců program není vhodný pro klienty, kteří zneužívají dlouhodobě drogy nebo u nichž je kriminalita součástí impulsivního životního stylu Obecný cíl: odvrátit hrozbu umístění dítěte do výchovného ústavu Socioterapeutické cíle: A) pomáhat vytvářet klientovi podmínky, aby mohl převzít odpovědnost a své vzorce chování v budoucnosti přizpůsobit či změnit B) podpořit pozitivní komunikaci v rodině C) měnit způsoby interakce/navodit změny v oblasti prožívání a chování Délka programu: 3 18 měs. Každá zapojená rodina má svůj individuální plán sestavený podle potřeb konkrétní situace. Nabídka programových aktivit projektu RADDAR je pestrá a variabilní, čímž umožňuje zohlednit řadu rizik, která klienta ohrožují. Minimálně po dobu tří měsíců je rodina týmem odborníků podporována v hledání řešení vztahových a jiných problémů. Povinnou část programu tvoří rodinná terapie, děti dále zpravidla docházejí ještě na individuální program podle svých časových možností 1 3 krát týdně. 2. preventivní program pro mládež z ústavních zařízení rodinná mediace Kritéria pro zařazení do mediace: klienti výchovných ústavů, u nichž je reálný předpoklad, že při zásahu prostředníka by mohlo dojít k narovnání narušených vztahů v rodině a k následnému návratu klienta do rodiny (po dosažení zletilosti) klienti ústavních zařízení (DD aj.), u kterých je žádoucí podpořit konstruktivní diskusi mezi rodiči ve věci řešení návratu dítěte do rodiny Cíle: předejít bezdomovectví u mladých lidí, kteří opouštějí školská ústavní zařízení a věznice pro mladistvé umožnit vyřešení mezilidských konfliktů, které jsou překážkou pro návrat klienta do rodiny podpořit rodiny v jejich soudržnosti a fungování Délka programu: individuální dle potřeb rodiny 3. internetová poradna bezplatné anonymní služby pro rodiče i děti 7

9 Přehled nabídky aktivit programu RADDAR cílová skupina Klienti ohrožení umístěním do ÚV RODINNÁ TERAPIE Pobytový KURZ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY pro rodiny s dětmi MOTIVAČNÍ PROGRAM Motivační program Its In U2 Individuální terapie/koučování Klienti opouštějící ÚV RODINNÁ MEDIACE Pobytový KURZ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY pro rodiny s dětmi INTERNETOVÁ PORADNA NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební program (Ministerstvem spravedlnosti akreditovaný probační program) Exkurze do věznice PC kurz práce s médii DOUČOVÁNÍ INTERNETOVÁ PORADNA 8

10 Obsah hlavních aktivit programu RADDAR AKTIVITY PRO CELÉ RODINY Rodinná mediace pro klienty z ústavních zařízení Služby sociální rehabilitace pro rodiny s dětmi zaměřené na narovnání vzájemným vztahů prostřednictvím mediátora. Co si představit pod rodinnou mediací a jak může být rodinám užitečná? Následující kasuistika je ukázkou mediační práce. U Martina se řadu let vyskytovalo problémové chování, matka ho výchovně nezvládala. Martin byl umístěn do dětského domova. Zakázka na rodinnou mediaci vyšla od sociální pracovnice dětského domova, která věřila v možnost řešení této situace i perspektivu toho, že by se Martin mohl vrátit domů. Na základě tohoto podnětu byla kontaktována matka, která s mediací vyslovila souhlas. Matka vyprávěla mediátorovi svůj příběh. Zmínila se zejména o výchovných problémech s Martinem a také o impulsech, které vše odstartovaly. V atmosféře bezpečí hovořila nejen o drogách, které ovlivnily její mateřskou roli, ale zejména o manželských konfliktech, které synovo dětství provázely. Martin byl velmi citlivý a veškeré konfliktní napětí v rodině vnímal velmi intenzivně. Jednalo se například o neúctu otce k matce a podrývání její autority nebo silné emocionální výlevy matky. Oba rodiče se nedokázali dohodnout na jednotném výchovném postupu, což bylo živnou půdou pro jeho problémové chování. Bylo tedy nutné nastavit alespoň minimální pravidla pro vzájemnou komunikaci mezi oběma rodiči. Mediátor v rámci rodinné mediace požádal o spolupráci otce, i ten byl ochotný a projevil vůli situaci řešit. Na mediační sezení přijel ze zahraničí. S mediátorem hovořil o svém názoru na jednotlivé problémy a přesto, že nedošlo k osobnímu mediačnímu jednání mezi oběma rodiči současně, mediace umožnila alespoň zprostředkovanou výměnu názorů a hledání řešení ve prospěch dítěte. V nekonfliktní atmosféře došlo k vyjádření pocitů obou rodičů, které pak byly každou stranou za pomoci mediátora reflektovány. Hlavním výstupem celého mediačního jednání byla dohoda o tom, že rodiče budou spolu komunikovat s respektem a v zájmu potřeb dítěte. Následně byl dojednán postup, jaké kroky učiní obě strany pro to, aby se Martin mohl vrátit z dětského domova domů. Dnes už je Martin zpět u otce. Mediace pomohla, a to zejména v tom, že si matka skutečně ujasnila, že syna domů nechce. Významně napomohla dohodě rodičů, kteří se díky ní dokázali domluvit na tom, že otec podá návrh k soudu, ve kterém bude požadovat svěření syna do své péče a matka s tím bude souhlasit, aby vše hladce proběhlo. Což se stalo - při soudním jednání se rodiče díky mediaci ve svých výpovědích shodli a spolupracovali. Rozsudek nabyl právní moci. J. Kotvasová, sociální pracovnice z dětského domova 9

11 Program zážitkové pedagogiky pro rodiny s dětmi Aktivizační program pro rodiny s dětmi, zaměřený zejména na budování důvěry a soudržnosti ve vztazích, který využívá principu zážitkového učení. Cíl služby: prostřednictvím učení zážitkem podpořit sebedůvěru dětí. U rodičů interaktivní formou rozvíjet jejich rodičovské dovednosti. Popis realizace služby: Dvoudenní pobytový program pro celé rodiny probíhá paralelně ve dvou skupinách: rodiče + děti 1. rodiče zážitkový kurz na téma Šťastné dítě 2. děti program zážitkové pedagogiky v terénu Část programu je společná odpolední a večerní blok zážitkové pedagogiky pro celé rodiny. Forma: skupinová práce Realizátor: lektoři Na zážitkovém kurzu se učili rodiče prožívat své vztahy se svými dětmi z jiného pohledu a napravovat je tj. nejdříve pochopit, jaký vliv hraje vlastní emoční inteligence ve výchově dětí a dále pochopit podstatnou oblast emocí - totiž co je skutečnou příčinou zlosti - vzteku i agrese. Jak se s těmito fenomény nechá účinně pracovat u sebe i vlastních dětí. Empaticky pochopit své děti a navýšit své umění dávat pevné hranice, vytvářet s nimi dohody s jejich účastí, vedení k převzetí odpovědnosti, aby jejich vztahy byly šťastnější, spokojenější a vyrovnanější. Zvláště mladiství jsou totiž»děti v přechodném období«, nejsou to mladí dospělí. Jejich potřeby, včetně citových, jsou potřebami dítěte a příliš mnoho mladých lidí má pocit, že na nich nikomu doopravdy nezáleží. Výsledkem toho jsou pocity zbytečnosti, osamocení, bezmocnosti, beznaděje, méněcennosti, bezcennosti, neocenění. A odtud už jen krůček k různým problémům. Veliké poděkování a uznání patří všem organizátorům této zdařilé a tolik potřebné akce! Jiří Beníšek, lektor Přínos kurzu vidím v tom, že mi lektor ukázal, jak komunikovat s dětmi a být lepší mámou. Zjistila jsem, v čem jsem dělala chyby. Jsem nadmíru spokojená. matka klienta Patrika Skvělé! Pokud bude možnost, velice ráda se zúčastním znovu podobného programu, jen by to mohlo být na více dnů. matka klienta Jana. 10

12 Zážitkovou pedagogikou k posílení rodiny Dva dny ve znamení aktivity, tvořivosti, získávání znalostí, prožitků i silných emocí. Tak lze stručně charakterizovat setkání na Klínech v Krušných horách, které pro klienty projektu RADDAR připravilo občanské sdružení Mosty. o.s. Mosty má několikaleté zkušenosti na poli prevence kriminality. Většina jejich zaměstnanců již pracovala s vězni či s dětmi vycházejícími z výchovných ústavů neboli polepšoven. RAD- DAR je však o něčem jiném. Tento alternativní program na podporu rodiny nabízí služby, které mají napomoci, aby k umístění dětí do ústavních zařízení vůbec nedošlo. Jednou z mnoha možných příčin udržování problémového chování u dětí může být nedostatek vzájemného respektu mezi dětmi a rodiči nebo narušená komunikace v rodině. Osm rodičů se svými dětmi, kteří jsou ve zmíněném projektu zapojeni, přijalo pozvání k pobytovému programu zážitkové pedagogiky na prodloužený víkend ve dnech 5. a 6.července. Tady se již dva dny předtím pilně školilo šest lektorů, kteří měli společný cíl - pod dohledem odborníků z Prázdninové školy Lipnice připravit pro rodiče a jejich potomky takový program, který je nejen zabaví, ale také pomůže otevřít cestu ke vzájemnému porozumění. Zážitková pedagogika je vlastně taková škola hrou, jak už ji razil učitel národů J.A.Komenský. Hraj si, bav se, ale zároveň se něco nauč a poznej sám sebe a svoje možnosti. Během setkání na Klínech se rodiče a děti učily samostatně, ale i společně. Zatímco rodiče se účastnili zážitkového kurzu pod vedením odborníka na oblast emoční inteligence, děti sportovaly, malovaly, soutěžily. Celý program byl však pečlivě směřován k jedinému - poznat své silné stránky, nalézt ztracenou důvěru v sebe i v toho druhého Velké emoce vzbudila hra nazvaná Den trifidů. Jednalo se o poměrně psychicky i fyzicky náročnou aktivitu, při které rodiče procházely složitým terénem se zavázanýma očima a musely se spolehnout jen na tichou pomoc a oporu svých dětí. Tato hra nenechala nikoho na pochybách, že i když se v rodině občas vzájemně trápíme, pořád se ještě máme rádi a v nouzi se umíme podpořit. K velkému překvapení lektorů i rodičů děti dokázaly, že mnohdy i děti hodně zlobivé v extrémních situacích zvládnou a pochopí víc, než si jejich rodiče dovedou představit. Rodiče naopak měli možnost předvést, že i oni si umí hrát, umí být dětmi a jsou ochotni udělat kroky pro znovunalezení cesty ke svému dítěti. Nejenom společná rodinná hra, ale i práce na dětském sebevědomí, které je mnohdy pošlapáno neúspěchy ve škole - bylo mottem těchto dní. Během setkání se neodměňovalo hmotnými statky, odměny si psal každý z účastníků na vlastní pergamen. Bylo zajímavé pozorovat, jak po zvládnutí náročných úkolů dokáží děti samy objevit své silné stránky. Zatímco na první otázku, položenou účastníkům hned po příjezdu: co jsem dokázal v poslední době - uměli účastníci stěží něco vymyslet, po dvou dnech aktivit, při dotazu: co jsem dokázal - už byl list papíru mnohem plnější. Silným prožitkem pro každého z dětí bylo, když v závěru dostaly zpětnou vazbu od svých vrstevníků i lektorů. Jsi šikovný, je na tebe spolehnutí, hraješ fair play - tato slova rozzářila nejvíc právě ty děti, kterým se chvály příliš nedostává. Na Klínech se v těchto dnech setkaly rodiny s různě starými dětmi, rodiny z různých sociálních poměrů, z různých měst, lidé kteří se nikdy předtím nepotkali. Spojovalo je jediné. Zpozorovali v chování svých dětí nějaký problém a chtěli ho řešit. Nebyl jim lhostejný osud vlastních dětí. A nebylo jim jedno, co si jejich děti myslí o nich samotných. A zrovna jako děti touží po lásce a ocenění od svých rodičů, přejí si tátové i mámy to samé. Většinou se mají vzájemně rádi, jen to o sobě nevědí nebo si to neumějí říct. Během slavnostního nedělního večera měly rodiny možnost vypustit do nočního nebe vlastní thajský balónek štěstí. Každý mohl napsat své největší přání a vyslat ho k nebi. Chci, aby moje máma byla šťastná, napsal sedmnáctiletý chlapec, který RADDAR navštěvuje se svojí matkou. Chci zdraví a štěstí pro své děti, psali mámy a tátové. Když se poté vznesly všechny balónky vzhůru k tmavému nebi, byl to jeden z nejsilnějších momentů prožitých dnů. Možná to byla ta důležitá chvíle, kterou všichni potřebovali prožít, aby poznali jeden druhého. A možná si na ni, až se někdy budou jeden druhému zase vzdalovat, znovu vzpomenou Jaroslava Tvarůžková 11

13 Rodinná psychoterapie Záměrem systemické práce s rodinou je vytvořit příležitost pro společné hledání řešení konfliktů a problémů, umožnit změnu postojů, narovnání vztahů v rodině. Základem je nezbytná spolupráce mezi terapeutem a klientem (rodinou). zaměření na aktivizaci osobních a sociálních zdrojů klienta, na řešení problémů (klade důraz na silné stránky více než na analýzu životní historie, rozbory příčin selhání, neúspěchů) zkrácení terapeutického procesu (přináší pomoc zpravidla již po 5 terapeutických sezeních) Cíl služby: pomoci najít rodině cestu z bludného kruhu a aktivovat vlastní ozdravné síly rodiny. Ovlivňovat výchovné styly rodičů. Popis realizace služby: cca 60 minutové konzultace, frekvence dle potřeb klientů, min. 1x měsíčně, po dobu 3-12 měs. Forma: rodinná Realizátor: psychoterapeut + reflektující tým Při terapeutické práci využíváme systemický přístup, zde jsou hlavní důvody: neexpertní přístup ke klientům (terapeut zpravidla nedává rady, nevystupuje z pozice odborné autority) orientace na všechny členy problémového systému - respekt k autonomii všech účastníků, nepředpojatost (respekt, rovný přístup k potřebám rodičů i dětí) systemický terapeut se vyhýbá manipulativnímu působení, rozvíjí spolupráci (nevytváří koalici s rodičem a netlačí klienta do správného řešení ) zdroj: materiál ISZ 12

14 > klientka M. < popis problému očekávání od programu > klientka A. < popis problému očekávání od programu 13

15 Obsah hlavních aktivit programu RADDAR AKTIVITY PRO DĚTI NEBO MLADISTVÉ Bavilo mě komunikovat a hledat dobrý věci. Růžena Líbilo se mi klidné jednání lektorů a dobrý smysl programu, který pomáhá. Patrik Motivační program Its In U2 Autorizovaný program společnosti SIMA Ltd. (Velká Británie) zaměřený na sebepoznávání a objevování motivačních schopností mladých lidí. Cíl služby: rozvíjet komunikační dovednosti, podpořit pozitivní sebehodnocení a cílesměrnost. Nalézt odpovědi na otázky: v čem jsem výjimečný, jaké jsou mé silné stránky, co mě motivuje, kam směřuji. Popis realizace služby: celkem cca 8 setkání á 60 min. Forma: individuální nebo skupinová Realizátor: proškolený mentor s licencí SIMA Ltd. 14

16 15 Koláž s klíčovými slovy

17 16

18 17

19 Učební program Probační program, který vzešel ze švýcarského modelu programu Lernprogramme a je od roku 1999 realizován Probační službou kantonu Curych. Učební programy do České republiky od roku 2004 zavádí Sdružení pro probaci a mediaci v justici, Praha. Program využíváme pro pachatele trestných činů jako akreditovaný probační program nebo jako výchovné opatření pro mládež s problémovým chováním. Cíl služby: podpořit u klientů prosociální postoje, dovednosti, naučit je zvládat rizikové situace v běžném životě bez konfliktu se zákonem, snížit tak riziko opakování trestného činu nebo problémového chování. Popis realizace služby: řízené rozhovory, hodinová dotace: hodin. Program využívá principů kognitivně behaviorální teorie, která spočívá v popsání nežádoucích a naučení žádoucích způsobů chování, ve změně postojů a hodnocení, jež se nakonec promítnou do rozhodování a výsledného jednání klienta v rizikových situacích. Klíčová témata: 1. trestný čin (bilance důsledků trestného činu/problémového chování) 2. emoce a provokace (rozeznání tělesných signálů při emocích, kontrola emocí, včasné a vědomé rozhodování) 3. řešení problémů (porozumět stádiím konfliktu) 4. úspěšně jednat s lidmi (dosažení cíle za využití efektivních metod) 5. schopnost porozumět pohledu druhých na provinění (pohled oběti a společnosti) 6. snížit riziko recidivy (naučené strategie chování převést do běžného dne klienta) 7. předání pracovněprávních informací Forma: individuální nebo skupinová Realizátor: lektor s licencí k realizaci probačního programu 18

20 Vstupní dotazník mapování očekávání od účasti v programu Dotazník vyplnilo 27 klientů Komentář: Samotný název tohoto programu, jeho cíle a způsob práce se dost přibližují školnímu vyučování (strukturovanost, domácí úkoly), je proto často (zejména staršími klienty) přijímán opatrně a někdy i s nevolí. 19

21 Výstupní dotazník mapování spokojenosti s Učebním programem Dotazník vyplnilo 13 absolventů Komentář: 92,3% účastníků vyjadřuje spokojenost s programem. To je příznivá zpětná vazba, vzhledem k tomu, že program je na děti celkem dlouhý (min. 13 schůzek). Komentář: Evidentně vysoká míra sebedůvěry. Dokonce i původních 5,9% negativních očekávání se přidalo k optimistům. No uvidíme :-). 20

22 Získané znalosti, dovednosti Vysvětlivky hodnocení: 1 - ne zcela, 2 částečně, 3 převážně, 4 zcela úplně Naučil/a jsem se (pochopil/a jsem...) Průměrné hodnocení rozumět tomu, proč jsem měl problémy/spáchal trestný čin 3,2 převzít odpovědnost za své jednání 3,5 své problémové chování nadále nezapírat a nezlehčovat 3,5 že jsem svým jednáním ohrozil další osoby a poškodil je 3,1 jaké následky má mé jednání pro mne a pro další osoby 2,8 uvědomit si nejen krátkodobé, ale i dlouhodobé důsledky mého jednání 3,5 které mé vlastnosti souvisí s problémovým jednáním/spácháním trestného činu 2,8 ve kterých situacích vzniká největší riziko, že se zachovám nesprávně 3,5 správně rozpoznat varovné signály mého těla a rozumět jim 3,5 lépe se chovat v konfliktních situacích 3,1 jak mohu lépe kontrolovat sám sebe a své chování 2,1 pomocí kterých technik (strategií) mohu v budoucnu zabránit problémovému 3,1 chování/páchání trestné činnosti. 21

23 Individuální psychoterapie (koučování) Odborné služby pro klienty s emočními a sociálními problémy, směřující k obnovení podmínek pro zdravý vývoj dítěte. Cíl služby: pomoci klientovi hledat řešení jeho problémů, aktivizovat osobní a sociální zdroje klienta Popis realizace služby: minutové konzultace v četnosti dle potřeb, po dobu 3-12 měs. Forma: individuální dle charakteru obtíží Realizátor: psychoterapeut Individuální koučování - dobrovolnický program LATA Záměrem programu Lata je zprostředkovat sociální oporu mladým lidem v době dospívání. Metodika služby je v plném rozsahu převzatá od občanského sdružení Lata, které již 15 let realizuje dobrovolnický program Lata v Praze. Cíl služby: nabídnout klientovi možnost navázání vztahu s dobrovolníkem a jeho prostřednictvím nabízet nové alternativy trávení volného času, umožnit zažívat přijetí, podporu, blízkost, důvěru, otevřenost, bezpečí, posilovat silné stránky uživatele, podporovat uživatele v odpovědnosti za vlastní rozhodnutí, otevírat uživateli nové možnosti řešení konfliktů, problémových životních situací atp. Popis realizace služby: Klient společně s dobrovolníkem (mladý člověk 18-30let) vytváří dvojici podle principu One to one. Dvojice společně tráví čas v rozsahu cca 3 hod týdně, po dobu 6 měsíců. Věnují se prosociálně orientovaným činnostem podle společné dohody, uvážení a potřeb klienta, jedná se např. o volnočasové aktivity, sport, pomoc při dokončení studia, při hledání práce, v osobních problémech apod. Forma: individuální práce s klientem Realizátor: proškolený dobrovolník pod pravidelnou supervizí Od malička žiji v lokalitě, která se později stala sociálně vyloučenou lokalitou»ghettem«. Vidím každý den, jak mladí lidé tráví svůj volný čas a směle mohu podotknout, že ne moc plnohodnotně. Program Lata přináší mladým lidem něco nového, něco co může změnit jejich nynější život. A jsem velice poctěna, že mohu být v této změně i já aktivní, díky dobrovolnictví. LATA do mého života přinesla uvědomění, že mohu pomoci někomu jinému. Pro mě je dobré být dobrovolníkem z mnoha důvodů. Jeden z nich je určitě ten, že mohu pozorovat u svého klienta, jak se schůzku po schůzce mění jeho tvář, že vidím usměv. To je pro mě přínosem asi největším. A také je vzrušující pozorovat sama sebe, jak se měním. Získávám i já od svého klienta hodnoty, které posouvají můj život kupředu. Z. Cihlářová, dobrovolnice 22

24 PROGRAM V ČÍSLECH Průměrný věk klienta: 14 let Průměrná délka účasti v programu: 5,8 měsíců Níže uvedené údaje jsme získali k: Aktivity pro klienty název počet zapojených Rodinná mediace 8 Rodinná terapie 75 Motivační program: motivační program Its In U2 42 individuální terapie,koučování 27 dobrovolnický program Lata 4 Neformální vzdělávání: učební program 27 exkurze do věznice 14 PC kurz - práce s medii 5 Doučování 10 Kurz zážitkové pedagogiky pro rodiny s dětmi 18 Internetová poradna 45 23

25 Přehled podpořených klientů programu celkem Celkem bylo v projektu přímo podpořeno 148 klientů, nepřímo pak dalších 84 rodičů, kteří se zúčastnili rodinné terapie nebo mediace. Klienti podpoření ambulantní služby 103 (zahrnuje - rodinná terapie, rodinná mediace, pobyt Klíny, jednorázově podpoření) Klienti podpoření internetová poradna 45 Přehled podpořených klientů služeb celkem

26 25

27 26

28 27

29 Recidivita klientů U klientů zjišťujeme následnou schůzkou po čtyřech měsících od ukončení v programu, zda se problémové chování opakuje popř. jestli bylo dítě umístěno do diagnostického ústavu. Pouze 6 (z počtu 57) klientů bylo umístěno do ústavních zařízení různého typu, z toho v pěti případech šlo o uživatele drog. 28

Praxe novely o sociálně-právní ochraně dětí s Rozumem a Citem. Autorský kolektiv: Rozum a Cit, z. s. www.rozumacit.cz

Praxe novely o sociálně-právní ochraně dětí s Rozumem a Citem. Autorský kolektiv: Rozum a Cit, z. s. www.rozumacit.cz Praxe novely o sociálně-právní ochraně dětí s Rozumem a Citem Autorský kolektiv: Rozum a Cit, z. s. Obsah Úvod Doprovázení sledování výkonu pěstounské péče Vzdělávání náhradních rodičů Podpora při udržování

Více

rodičovská linka Generální partneři

rodičovská linka Generální partneři 840 111 234 rodičovská linka První ztrátou kontaktu s dítětem může vše začít. Příznaky rodinné krize lze rozpoznat včas. Volejte Rodičovskou linku, projekt Linky bezpečí zaměřený na dospělé, kteří potřebují

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Krok do života 1, CZ. 1.04/3.1.02/43.00068 Inovace vzdělávacích a poradenských programů pro běžné klienty INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Tento projekt je financován z Evropského sociálního

Více

Manuál dobrých praxí. Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách

Manuál dobrých praxí. Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách Manuál dobrých praxí Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách Manuál dobrých praxí Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách Manuál dobrých praxí Práce s rodinami v sociálně vyloučených

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

HOSTITELSKÁ PÉČE. a příprava k ní. odborná metodika Michaela Blahutová, Dagmar Zezulová

HOSTITELSKÁ PÉČE. a příprava k ní. odborná metodika Michaela Blahutová, Dagmar Zezulová HOSTITELSKÁ PÉČE a příprava k ní odborná metodika Michaela Blahutová, Dagmar Zezulová OBSAH ÚVOD... 7 TEORETICKÉ VYMEZENÍ HOSTITELSKÉ PÉČE... 9 POJEM HOSTITELSKÁ PÉČE... 11 VÝZNAM A SMYSL HOSTITELSKÉ

Více

Mentoring a využití jeho metod na střední škole

Mentoring a využití jeho metod na střední škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Mentoring a využití jeho metod na střední škole Obr.1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Dlouhodobá příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života

Dlouhodobá příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života Dlouhodobá příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života Metodická příručka Poradenského centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou Centra J.J.Pestalozziho Chrudim

Více

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz V současné době nabízíme naše služby v těchto projektech: Poradenské centrum Poskytujeme: informace o náhradní rodinné péči sociálně-právní

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářská práce Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Volunteer activities focused on the form of work One to one Vedoucí

Více

Metodika. Asistence pedagoga u dítěte s ADHD

Metodika. Asistence pedagoga u dítěte s ADHD Metodika Asistence pedagoga u dítěte s ADHD vytvořená v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD Mgr. Zuzana Masopustová,

Více

Přínosy a rizika hostitelské péče

Přínosy a rizika hostitelské péče Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Bakalářská práce Lucie Kašová Přínosy a rizika hostitelské péče 2006 Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Sivek Konzultanti: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D PhDr.

Více

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã Potřeba systémových změn v péči o ohrožené děti a rodiny Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã ñ â ðßøãë ìß ëêßâçñòôm íâáæbøãèváv ø ñòßôìv ô áæíô ÍÊÂOÇÁÆ Ë ÒÍÓRÃɪ Æ Ì Î ØÊ ÐÍÔ$ª ÊÃÌÉ

Více

Problematika samostatného života po odchodu z dětského domova

Problematika samostatného života po odchodu z dětského domova UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY A LOGOPEDIE Problematika samostatného života po odchodu z dětského domova Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor:

Více

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s.

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Mgr. Helena Vlčková a kol. OBSAH 1. Úvod 2. Psychologická východiska 3. Legislativní rámec práva a povinnosti zúčastněných

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE Vzdělávání pro pěstouny a zájemce o pěstounskou péči Tato brožura je součástí projektu č. 352014 Více dětí do rodin Rozšíření a zkvalitnění vzdělávání pro pěstouny, který

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů Téma práce: Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů Martina Pluskalová Vedoucí

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Studie evaluace 3/2014

Studie evaluace 3/2014 Studie evaluace 3/2014 Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.25/1.0058 OBSAH Úvod 1. Analýza problémové situace dětí žijících v zařízení pro výkon ústavní a ochranné

Více

Case management v programech Amalthea o.s.

Case management v programech Amalthea o.s. 1 Case management v programech Amalthea o.s. Autoři: David Svoboda, DiS., odborný ředitel Amalthea o.s. Mgr. Ria Černá, vedoucí Centra náhradní rodinné péče Amalthea o.s. Mgr. Martina Šťastná, o.s. Šance

Více

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami Metodika Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami vytvořená v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY PROBLEMATIKA ÚTĚKŮ DĚTÍ Z DĚTSKÉHO DIAGNOSTICKÉHO ÚSTAVU V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lucie Mudrová Sociální péče, obor Sociální práce

Více

Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi. (metodický materiál)

Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi. (metodický materiál) Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi (metodický materiál) 1 Obsah 1. Úvod.... 2 2. Východiska pro realizování adekvátní sekundárně-preventivní

Více