závěrečná publikace k projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "závěrečná publikace k projektu"

Transkript

1 závěrečná publikace k projektu RADDAR alternativní program na podporu rodiny Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Kofinancují: Statutární město Most, Město Žatec, Město Louny a Ústecký kraj.

2 Občanské sdružení Mosty realizuje svou činnost od r Pracovali jsme s recidivisty z věznic, hledali jsme způsoby, jak podpořit mladistvé delikventy z výchovných ústavů v jejich začlenění. Čím více životních příběhů klientů jsme vyslechli, tím naléhavěji vystupovala potřeba věnovat se prevenci sociálního selhávání již v dětství a v dospívání. K přípravě programu RADDAR v r nás vedla skutečnost, že v regionu byla velmi omezená nabídka etopedických služeb, které by umožnily bezodkladnou a účinnou podporu dětem, u kterých se objevují první známky problémového chování. Dosavadním hlavním poskytovatelem těchto služeb bylo a je státní školské zařízení - Středisko výchovné péče se sídlem v Mostě, které nabízí pobytové i ambulantní služby pro děti ze širokého okolí. Mapování potřeb, které jsme realizovali při přípravě projektového záměru, potvrdilo, že odborníci, kteří pracující s ohroženou mládeží, shodně vnímají potřebu dostupnosti intenzivního ambulantního programu, který nabídne bezplatné služby rodinám s dětmi a rozšíří nabídku odborných služeb v oblasti sociální prevence. Rozhodli jsme se tedy navázat na naší předchozí praxi s cílovou skupinou a postavit tříměsíční program RADDAR na základě osvědčených technik různých psychoterapeutických přístupů. Pro tyto záměry bylo zapotřebí nejprve zajistit důstojné pracovní zázemí ve třech městech, vytvořit tým odborníků, prohloubit jejich dovednosti pro práci s rodinami, následně zajistit supervizi případové práce. Základním předpokladem pro ověření v praxi bylo samozřejmě vytvoření sítě spolupracujících odborníků, kteří zprostředkovávali informace o programu potřebným klientům a tím umožnili několikaměsíční ověřování programu v praxi. Tato publikace předkládá stručné shrnutí výsledků naší dvouleté práce. V současné době je program stále častěji vyhledáván klienty z dalších měst Ústeckého kraje. Smysluplnost naší práce potvrzují nejen kladné odezvy většiny klientů, ale i soulad aktivit s konceptem, který je součástí Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 až Završením pilotního úsilí je registrace služeb dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.. Věřím, že jsme naší praxí položili základ nové specializované odborné služby pro ohrožené děti a rodiny, jenž bude nadále dostupná veřejnosti v našem regionu. Mgr. Kateřina Malá manažerka projektu 1

3 Základní údaje o projektu Oficiální název projektu: Alternativní program na podporu rodiny Pracovní název projektu: RADDAR Realizátor: o.s.mosty sociálně psychologické centrum IČ: Financování: Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Kofinancovali - Statutární město Most, Město Žatec, Město Louny a Ústecký kraj. Záměr projektu: Záměrem projektu bylo zvýšení dostupnosti ambulantních sociálních služeb na podporu fungování rodin s dětmi s problémovým chováním ve vybraných městech Ústeckého kraje. Projektové aktivity směřovaly k naplnění cílů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období Konkrétně: Cíl 1.4 Zvyšovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb v kraji Cíl 3.1 Zajistit dostupné sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi op , op Cíl 4.2 Snížit riziko sociálního vyloučení u osob navracejících se z ústavních zařízení (dětské domovy, výchovné ústavy) - op Termín zahájení: Termín ukončení: Délka trvání: Místo realizace: měsíců Most, Louny, Žatec Cílové skupiny: DĚTI A MLADISTVÍ VE VĚKU LET, ohrožení sociálně patologickými jevy a kriminalitou, a JEJICH RODINY PRACOVNÍCI ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY ODBORNÁ VEŘEJNOST 2

4 Cíle projektu: 1. 6 odborníků z o.s.mosty vybavit dovednostmi pro poskytování rodinné terapie a mediace 2. 6 pracovníků ústavních zařízení a veřejné správy vybavit dovednostmi pro vedení rodinné mediace 3. vytvořit a pilotně ověřit alternativní intervenční program na podporu rodiny na vzorku 50 rodin Z tohoto celkového počtu rodin: 40 rodin s dětmi s poruchami chování podpořit v jejich fungování a odvrátit od umístění do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do výkonu trestu odnětí svobody 10 rodin připravit pro návrat mladistvých z výchovných ústavů, upravit vzájemné vztahy v těchto rodinách pro lepší fungování jednotlivců 4. nabídnout veřejnosti službu internetové etopedické poradny min. pro 100 rodin 5. vytvořit metodiku alternativního intervenčního programu na podporu rodiny 6. vytvořit standardy kvality nabízených služeb 7. šířit výstupy projektu mezi odbornou a laickou veřejností informovat min osob Projektové aktivity: 1. přípravné práce [2 měs.] 2. řízení projektu [24 měs.] 3. program zvyšování kvalifikace pracovníků [18 měs.] 4. příprava alternativního intervenčního programu na podporu rodiny [4 měs.] 5. realizace alternativního programu na podporu rodiny [18 měs.] 6. vyhodnocení aktivit [3 měs.] 7. mainstreaming [3 měs.] schema služeb: 3

5 CÍLOVÁ SKUPINA: PRACOVNÍCI O.S. MOSTY, ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY Prostřednictvím aktivit č. 3 a č. 7: Program zvyšování kvalifikace pracovníků a Mainstreaming, jsme sledovali zejména tyto cíle: příprava metodik a standardů pro jednotlivé sociální služby posílení odborných kapacit o. s. Mosty pro poskytování rodinné terapie a mediace metodická podpora odborníků z dalších organizací (OSPOD, ústavní zařízení) podpora odborné diskuse mezi odborníky, zajištění nezbytné součinnosti odborníků z relevantních organizací v zájmu ověřování programu vytvoření předpokladů pro finanční udržitelnost vytvořených služeb a pro nárůst počtu uživatelů služby v komunitě šíření a propagace výstupů projektu Název akce rozsah akce [hod] počet účastníků počet předaných osvědčení - úspěšní absolventi školitel kurz "Koučování klientů" o. s. Mosty, Jiří Beníšek, Dis. kurz "Základní dovednosti mediace" Partners Czech výcvik Systemická práce s párem a rodinou ISZ Management centrum, Praha seminář na téma Současný stav systemické terapie ISZ Management centrum, Praha Metodický kurz zážitkové pedagogiky Prázdninová škola Lipnice kulatý stůl na téma Využití případové konference u klientů, kteří opouštějí zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 3,5 21 X o. s. STŘEP 4

6 Díky kurzu mediace jsem získala možnost lépe komunikovat s dětmi a rodiči. Kurz mi umožnil získání nových informací, způsobů práce a jejich zkvalitnění. E.Kroupová, sociální pracovnice v dětském domově Účast v kurzu Základy mediace mi umožnila odpoutání se od komunikačních stereotypů, jejich reflexe a uvědomování si fází jednání, jejich specifika, komunikační techniky v praxi, sebereflexe R. Gramskopf, sociální kurátor Co si odnáším z kurzu koučování: nový způsob komunikace a pomáhání klientům, podporování jejich schopností, nevnucování svých způsobů řešení, podněty pro osobní rozvoj - osobnostní a profesïonální, široko aplikovatelné poznatky. V. Frolíková, vězeňská psycholožka Případové konference jako nástroj následné péče otvírají prostor pro nalezení co nejužitečnějšího řešení pro klienta. Pomáhají nalézat zejména co nejvíce možností pracovního uplatnění mladého dospělého a dále mu mohou pomoci vystoupit z jámy bezradnosti, kam upadá před odchodem z DD, když si naplno uvědomí, že najednou bude stát v životě sám. To platí zejména pro děti, které se nemohou vrátit do rodiny. Pokud se klient zúčastní případové konference a aktivně se bude spolupodílet na hledání, může v průběhu procesu zjistit, že řešení existuje. Jeho obavy a strach z osamění se mohou snížit na únosnou míru, že pod její tíhou nepadne, ale bude schopen ji unést a vytvářet si sám takové podmínky, aby se mu co nejlépe žilo a co nejlépe se u toho cítil. J. Kotvasová, sociální pracovnice DD V kurzu koučování jsem získal úplně nový náhled na lidské vztahy, komunikaci. Celé to bylo pro mě velmi obohacující. Některé věci teď vidím jinak. Rád bych se o koučování dozvěděl ještě více. Přivítal bych další realizaci kurzu. J. Hrubeš, probační úředník V čem vidím osobní přínos kurzu koučování: dovednost vedení kolektivu k řešení problému. Zdokonalení stylu komunikace. Vzhledem k vysoké profesionální úrovni kurzu byla dojednána další spolupráce výchovného ústavu Buškovice s lektorem. J. Rajdl, ředitel výchovného ústavu (pozn.: v následujícím roce lektor realizoval 3x několikadenní školení pro kolektiv pedagogických pracovníků výchovného ústavu) 5

7 CÍLOVÁ SKUPINA: DĚTI A MLADISTVÍ VE VĚKU LET, ohrožení sociálně patologickými jevy a kriminalitou a JEJICH RODINY Teoretická východiska Alternativní program na podporu rodiny RADDAR má dvě základní charakteristiky: preventivní charakter důraz na práci s rodinou ohroženého klienta Při přípravě programu RADDAR jsme usilovali o vytvoření vlastního systému práce s klienty, který by: A) vycházel z ověřených technik různých psychoterapeutických přístupů B) umožnil individualizovaně snižovat příslušná rizika a posílit podpůrné faktory u klientů C) usiloval o vyvolání změny chování nejen u dítěte/ dospívajícího, ale i u dalších lidí, kteří jsou pro něj důležití v jeho přirozeném prostředí 6

8 Program RADDAR rozdělujeme podle cílových skupin a cílů na tři části: 1. preventivní program pro děti a mladistvé, kteří jsou ohroženi umístěním do ústavní výchovy Kritéria pro zařazení klientů do programu: emoční problémy, predelikventní chování motivace ke spolupráci (klient i rodina) po dobu minimálně 3 měsíců program není vhodný pro klienty, kteří zneužívají dlouhodobě drogy nebo u nichž je kriminalita součástí impulsivního životního stylu Obecný cíl: odvrátit hrozbu umístění dítěte do výchovného ústavu Socioterapeutické cíle: A) pomáhat vytvářet klientovi podmínky, aby mohl převzít odpovědnost a své vzorce chování v budoucnosti přizpůsobit či změnit B) podpořit pozitivní komunikaci v rodině C) měnit způsoby interakce/navodit změny v oblasti prožívání a chování Délka programu: 3 18 měs. Každá zapojená rodina má svůj individuální plán sestavený podle potřeb konkrétní situace. Nabídka programových aktivit projektu RADDAR je pestrá a variabilní, čímž umožňuje zohlednit řadu rizik, která klienta ohrožují. Minimálně po dobu tří měsíců je rodina týmem odborníků podporována v hledání řešení vztahových a jiných problémů. Povinnou část programu tvoří rodinná terapie, děti dále zpravidla docházejí ještě na individuální program podle svých časových možností 1 3 krát týdně. 2. preventivní program pro mládež z ústavních zařízení rodinná mediace Kritéria pro zařazení do mediace: klienti výchovných ústavů, u nichž je reálný předpoklad, že při zásahu prostředníka by mohlo dojít k narovnání narušených vztahů v rodině a k následnému návratu klienta do rodiny (po dosažení zletilosti) klienti ústavních zařízení (DD aj.), u kterých je žádoucí podpořit konstruktivní diskusi mezi rodiči ve věci řešení návratu dítěte do rodiny Cíle: předejít bezdomovectví u mladých lidí, kteří opouštějí školská ústavní zařízení a věznice pro mladistvé umožnit vyřešení mezilidských konfliktů, které jsou překážkou pro návrat klienta do rodiny podpořit rodiny v jejich soudržnosti a fungování Délka programu: individuální dle potřeb rodiny 3. internetová poradna bezplatné anonymní služby pro rodiče i děti 7

9 Přehled nabídky aktivit programu RADDAR cílová skupina Klienti ohrožení umístěním do ÚV RODINNÁ TERAPIE Pobytový KURZ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY pro rodiny s dětmi MOTIVAČNÍ PROGRAM Motivační program Its In U2 Individuální terapie/koučování Klienti opouštějící ÚV RODINNÁ MEDIACE Pobytový KURZ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY pro rodiny s dětmi INTERNETOVÁ PORADNA NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební program (Ministerstvem spravedlnosti akreditovaný probační program) Exkurze do věznice PC kurz práce s médii DOUČOVÁNÍ INTERNETOVÁ PORADNA 8

10 Obsah hlavních aktivit programu RADDAR AKTIVITY PRO CELÉ RODINY Rodinná mediace pro klienty z ústavních zařízení Služby sociální rehabilitace pro rodiny s dětmi zaměřené na narovnání vzájemným vztahů prostřednictvím mediátora. Co si představit pod rodinnou mediací a jak může být rodinám užitečná? Následující kasuistika je ukázkou mediační práce. U Martina se řadu let vyskytovalo problémové chování, matka ho výchovně nezvládala. Martin byl umístěn do dětského domova. Zakázka na rodinnou mediaci vyšla od sociální pracovnice dětského domova, která věřila v možnost řešení této situace i perspektivu toho, že by se Martin mohl vrátit domů. Na základě tohoto podnětu byla kontaktována matka, která s mediací vyslovila souhlas. Matka vyprávěla mediátorovi svůj příběh. Zmínila se zejména o výchovných problémech s Martinem a také o impulsech, které vše odstartovaly. V atmosféře bezpečí hovořila nejen o drogách, které ovlivnily její mateřskou roli, ale zejména o manželských konfliktech, které synovo dětství provázely. Martin byl velmi citlivý a veškeré konfliktní napětí v rodině vnímal velmi intenzivně. Jednalo se například o neúctu otce k matce a podrývání její autority nebo silné emocionální výlevy matky. Oba rodiče se nedokázali dohodnout na jednotném výchovném postupu, což bylo živnou půdou pro jeho problémové chování. Bylo tedy nutné nastavit alespoň minimální pravidla pro vzájemnou komunikaci mezi oběma rodiči. Mediátor v rámci rodinné mediace požádal o spolupráci otce, i ten byl ochotný a projevil vůli situaci řešit. Na mediační sezení přijel ze zahraničí. S mediátorem hovořil o svém názoru na jednotlivé problémy a přesto, že nedošlo k osobnímu mediačnímu jednání mezi oběma rodiči současně, mediace umožnila alespoň zprostředkovanou výměnu názorů a hledání řešení ve prospěch dítěte. V nekonfliktní atmosféře došlo k vyjádření pocitů obou rodičů, které pak byly každou stranou za pomoci mediátora reflektovány. Hlavním výstupem celého mediačního jednání byla dohoda o tom, že rodiče budou spolu komunikovat s respektem a v zájmu potřeb dítěte. Následně byl dojednán postup, jaké kroky učiní obě strany pro to, aby se Martin mohl vrátit z dětského domova domů. Dnes už je Martin zpět u otce. Mediace pomohla, a to zejména v tom, že si matka skutečně ujasnila, že syna domů nechce. Významně napomohla dohodě rodičů, kteří se díky ní dokázali domluvit na tom, že otec podá návrh k soudu, ve kterém bude požadovat svěření syna do své péče a matka s tím bude souhlasit, aby vše hladce proběhlo. Což se stalo - při soudním jednání se rodiče díky mediaci ve svých výpovědích shodli a spolupracovali. Rozsudek nabyl právní moci. J. Kotvasová, sociální pracovnice z dětského domova 9

11 Program zážitkové pedagogiky pro rodiny s dětmi Aktivizační program pro rodiny s dětmi, zaměřený zejména na budování důvěry a soudržnosti ve vztazích, který využívá principu zážitkového učení. Cíl služby: prostřednictvím učení zážitkem podpořit sebedůvěru dětí. U rodičů interaktivní formou rozvíjet jejich rodičovské dovednosti. Popis realizace služby: Dvoudenní pobytový program pro celé rodiny probíhá paralelně ve dvou skupinách: rodiče + děti 1. rodiče zážitkový kurz na téma Šťastné dítě 2. děti program zážitkové pedagogiky v terénu Část programu je společná odpolední a večerní blok zážitkové pedagogiky pro celé rodiny. Forma: skupinová práce Realizátor: lektoři Na zážitkovém kurzu se učili rodiče prožívat své vztahy se svými dětmi z jiného pohledu a napravovat je tj. nejdříve pochopit, jaký vliv hraje vlastní emoční inteligence ve výchově dětí a dále pochopit podstatnou oblast emocí - totiž co je skutečnou příčinou zlosti - vzteku i agrese. Jak se s těmito fenomény nechá účinně pracovat u sebe i vlastních dětí. Empaticky pochopit své děti a navýšit své umění dávat pevné hranice, vytvářet s nimi dohody s jejich účastí, vedení k převzetí odpovědnosti, aby jejich vztahy byly šťastnější, spokojenější a vyrovnanější. Zvláště mladiství jsou totiž»děti v přechodném období«, nejsou to mladí dospělí. Jejich potřeby, včetně citových, jsou potřebami dítěte a příliš mnoho mladých lidí má pocit, že na nich nikomu doopravdy nezáleží. Výsledkem toho jsou pocity zbytečnosti, osamocení, bezmocnosti, beznaděje, méněcennosti, bezcennosti, neocenění. A odtud už jen krůček k různým problémům. Veliké poděkování a uznání patří všem organizátorům této zdařilé a tolik potřebné akce! Jiří Beníšek, lektor Přínos kurzu vidím v tom, že mi lektor ukázal, jak komunikovat s dětmi a být lepší mámou. Zjistila jsem, v čem jsem dělala chyby. Jsem nadmíru spokojená. matka klienta Patrika Skvělé! Pokud bude možnost, velice ráda se zúčastním znovu podobného programu, jen by to mohlo být na více dnů. matka klienta Jana. 10

12 Zážitkovou pedagogikou k posílení rodiny Dva dny ve znamení aktivity, tvořivosti, získávání znalostí, prožitků i silných emocí. Tak lze stručně charakterizovat setkání na Klínech v Krušných horách, které pro klienty projektu RADDAR připravilo občanské sdružení Mosty. o.s. Mosty má několikaleté zkušenosti na poli prevence kriminality. Většina jejich zaměstnanců již pracovala s vězni či s dětmi vycházejícími z výchovných ústavů neboli polepšoven. RAD- DAR je však o něčem jiném. Tento alternativní program na podporu rodiny nabízí služby, které mají napomoci, aby k umístění dětí do ústavních zařízení vůbec nedošlo. Jednou z mnoha možných příčin udržování problémového chování u dětí může být nedostatek vzájemného respektu mezi dětmi a rodiči nebo narušená komunikace v rodině. Osm rodičů se svými dětmi, kteří jsou ve zmíněném projektu zapojeni, přijalo pozvání k pobytovému programu zážitkové pedagogiky na prodloužený víkend ve dnech 5. a 6.července. Tady se již dva dny předtím pilně školilo šest lektorů, kteří měli společný cíl - pod dohledem odborníků z Prázdninové školy Lipnice připravit pro rodiče a jejich potomky takový program, který je nejen zabaví, ale také pomůže otevřít cestu ke vzájemnému porozumění. Zážitková pedagogika je vlastně taková škola hrou, jak už ji razil učitel národů J.A.Komenský. Hraj si, bav se, ale zároveň se něco nauč a poznej sám sebe a svoje možnosti. Během setkání na Klínech se rodiče a děti učily samostatně, ale i společně. Zatímco rodiče se účastnili zážitkového kurzu pod vedením odborníka na oblast emoční inteligence, děti sportovaly, malovaly, soutěžily. Celý program byl však pečlivě směřován k jedinému - poznat své silné stránky, nalézt ztracenou důvěru v sebe i v toho druhého Velké emoce vzbudila hra nazvaná Den trifidů. Jednalo se o poměrně psychicky i fyzicky náročnou aktivitu, při které rodiče procházely složitým terénem se zavázanýma očima a musely se spolehnout jen na tichou pomoc a oporu svých dětí. Tato hra nenechala nikoho na pochybách, že i když se v rodině občas vzájemně trápíme, pořád se ještě máme rádi a v nouzi se umíme podpořit. K velkému překvapení lektorů i rodičů děti dokázaly, že mnohdy i děti hodně zlobivé v extrémních situacích zvládnou a pochopí víc, než si jejich rodiče dovedou představit. Rodiče naopak měli možnost předvést, že i oni si umí hrát, umí být dětmi a jsou ochotni udělat kroky pro znovunalezení cesty ke svému dítěti. Nejenom společná rodinná hra, ale i práce na dětském sebevědomí, které je mnohdy pošlapáno neúspěchy ve škole - bylo mottem těchto dní. Během setkání se neodměňovalo hmotnými statky, odměny si psal každý z účastníků na vlastní pergamen. Bylo zajímavé pozorovat, jak po zvládnutí náročných úkolů dokáží děti samy objevit své silné stránky. Zatímco na první otázku, položenou účastníkům hned po příjezdu: co jsem dokázal v poslední době - uměli účastníci stěží něco vymyslet, po dvou dnech aktivit, při dotazu: co jsem dokázal - už byl list papíru mnohem plnější. Silným prožitkem pro každého z dětí bylo, když v závěru dostaly zpětnou vazbu od svých vrstevníků i lektorů. Jsi šikovný, je na tebe spolehnutí, hraješ fair play - tato slova rozzářila nejvíc právě ty děti, kterým se chvály příliš nedostává. Na Klínech se v těchto dnech setkaly rodiny s různě starými dětmi, rodiny z různých sociálních poměrů, z různých měst, lidé kteří se nikdy předtím nepotkali. Spojovalo je jediné. Zpozorovali v chování svých dětí nějaký problém a chtěli ho řešit. Nebyl jim lhostejný osud vlastních dětí. A nebylo jim jedno, co si jejich děti myslí o nich samotných. A zrovna jako děti touží po lásce a ocenění od svých rodičů, přejí si tátové i mámy to samé. Většinou se mají vzájemně rádi, jen to o sobě nevědí nebo si to neumějí říct. Během slavnostního nedělního večera měly rodiny možnost vypustit do nočního nebe vlastní thajský balónek štěstí. Každý mohl napsat své největší přání a vyslat ho k nebi. Chci, aby moje máma byla šťastná, napsal sedmnáctiletý chlapec, který RADDAR navštěvuje se svojí matkou. Chci zdraví a štěstí pro své děti, psali mámy a tátové. Když se poté vznesly všechny balónky vzhůru k tmavému nebi, byl to jeden z nejsilnějších momentů prožitých dnů. Možná to byla ta důležitá chvíle, kterou všichni potřebovali prožít, aby poznali jeden druhého. A možná si na ni, až se někdy budou jeden druhému zase vzdalovat, znovu vzpomenou Jaroslava Tvarůžková 11

13 Rodinná psychoterapie Záměrem systemické práce s rodinou je vytvořit příležitost pro společné hledání řešení konfliktů a problémů, umožnit změnu postojů, narovnání vztahů v rodině. Základem je nezbytná spolupráce mezi terapeutem a klientem (rodinou). zaměření na aktivizaci osobních a sociálních zdrojů klienta, na řešení problémů (klade důraz na silné stránky více než na analýzu životní historie, rozbory příčin selhání, neúspěchů) zkrácení terapeutického procesu (přináší pomoc zpravidla již po 5 terapeutických sezeních) Cíl služby: pomoci najít rodině cestu z bludného kruhu a aktivovat vlastní ozdravné síly rodiny. Ovlivňovat výchovné styly rodičů. Popis realizace služby: cca 60 minutové konzultace, frekvence dle potřeb klientů, min. 1x měsíčně, po dobu 3-12 měs. Forma: rodinná Realizátor: psychoterapeut + reflektující tým Při terapeutické práci využíváme systemický přístup, zde jsou hlavní důvody: neexpertní přístup ke klientům (terapeut zpravidla nedává rady, nevystupuje z pozice odborné autority) orientace na všechny členy problémového systému - respekt k autonomii všech účastníků, nepředpojatost (respekt, rovný přístup k potřebám rodičů i dětí) systemický terapeut se vyhýbá manipulativnímu působení, rozvíjí spolupráci (nevytváří koalici s rodičem a netlačí klienta do správného řešení ) zdroj: materiál ISZ 12

14 > klientka M. < popis problému očekávání od programu > klientka A. < popis problému očekávání od programu 13

15 Obsah hlavních aktivit programu RADDAR AKTIVITY PRO DĚTI NEBO MLADISTVÉ Bavilo mě komunikovat a hledat dobrý věci. Růžena Líbilo se mi klidné jednání lektorů a dobrý smysl programu, který pomáhá. Patrik Motivační program Its In U2 Autorizovaný program společnosti SIMA Ltd. (Velká Británie) zaměřený na sebepoznávání a objevování motivačních schopností mladých lidí. Cíl služby: rozvíjet komunikační dovednosti, podpořit pozitivní sebehodnocení a cílesměrnost. Nalézt odpovědi na otázky: v čem jsem výjimečný, jaké jsou mé silné stránky, co mě motivuje, kam směřuji. Popis realizace služby: celkem cca 8 setkání á 60 min. Forma: individuální nebo skupinová Realizátor: proškolený mentor s licencí SIMA Ltd. 14

16 15 Koláž s klíčovými slovy

17 16

18 17

19 Učební program Probační program, který vzešel ze švýcarského modelu programu Lernprogramme a je od roku 1999 realizován Probační službou kantonu Curych. Učební programy do České republiky od roku 2004 zavádí Sdružení pro probaci a mediaci v justici, Praha. Program využíváme pro pachatele trestných činů jako akreditovaný probační program nebo jako výchovné opatření pro mládež s problémovým chováním. Cíl služby: podpořit u klientů prosociální postoje, dovednosti, naučit je zvládat rizikové situace v běžném životě bez konfliktu se zákonem, snížit tak riziko opakování trestného činu nebo problémového chování. Popis realizace služby: řízené rozhovory, hodinová dotace: hodin. Program využívá principů kognitivně behaviorální teorie, která spočívá v popsání nežádoucích a naučení žádoucích způsobů chování, ve změně postojů a hodnocení, jež se nakonec promítnou do rozhodování a výsledného jednání klienta v rizikových situacích. Klíčová témata: 1. trestný čin (bilance důsledků trestného činu/problémového chování) 2. emoce a provokace (rozeznání tělesných signálů při emocích, kontrola emocí, včasné a vědomé rozhodování) 3. řešení problémů (porozumět stádiím konfliktu) 4. úspěšně jednat s lidmi (dosažení cíle za využití efektivních metod) 5. schopnost porozumět pohledu druhých na provinění (pohled oběti a společnosti) 6. snížit riziko recidivy (naučené strategie chování převést do běžného dne klienta) 7. předání pracovněprávních informací Forma: individuální nebo skupinová Realizátor: lektor s licencí k realizaci probačního programu 18

20 Vstupní dotazník mapování očekávání od účasti v programu Dotazník vyplnilo 27 klientů Komentář: Samotný název tohoto programu, jeho cíle a způsob práce se dost přibližují školnímu vyučování (strukturovanost, domácí úkoly), je proto často (zejména staršími klienty) přijímán opatrně a někdy i s nevolí. 19

21 Výstupní dotazník mapování spokojenosti s Učebním programem Dotazník vyplnilo 13 absolventů Komentář: 92,3% účastníků vyjadřuje spokojenost s programem. To je příznivá zpětná vazba, vzhledem k tomu, že program je na děti celkem dlouhý (min. 13 schůzek). Komentář: Evidentně vysoká míra sebedůvěry. Dokonce i původních 5,9% negativních očekávání se přidalo k optimistům. No uvidíme :-). 20

22 Získané znalosti, dovednosti Vysvětlivky hodnocení: 1 - ne zcela, 2 částečně, 3 převážně, 4 zcela úplně Naučil/a jsem se (pochopil/a jsem...) Průměrné hodnocení rozumět tomu, proč jsem měl problémy/spáchal trestný čin 3,2 převzít odpovědnost za své jednání 3,5 své problémové chování nadále nezapírat a nezlehčovat 3,5 že jsem svým jednáním ohrozil další osoby a poškodil je 3,1 jaké následky má mé jednání pro mne a pro další osoby 2,8 uvědomit si nejen krátkodobé, ale i dlouhodobé důsledky mého jednání 3,5 které mé vlastnosti souvisí s problémovým jednáním/spácháním trestného činu 2,8 ve kterých situacích vzniká největší riziko, že se zachovám nesprávně 3,5 správně rozpoznat varovné signály mého těla a rozumět jim 3,5 lépe se chovat v konfliktních situacích 3,1 jak mohu lépe kontrolovat sám sebe a své chování 2,1 pomocí kterých technik (strategií) mohu v budoucnu zabránit problémovému 3,1 chování/páchání trestné činnosti. 21

23 Individuální psychoterapie (koučování) Odborné služby pro klienty s emočními a sociálními problémy, směřující k obnovení podmínek pro zdravý vývoj dítěte. Cíl služby: pomoci klientovi hledat řešení jeho problémů, aktivizovat osobní a sociální zdroje klienta Popis realizace služby: minutové konzultace v četnosti dle potřeb, po dobu 3-12 měs. Forma: individuální dle charakteru obtíží Realizátor: psychoterapeut Individuální koučování - dobrovolnický program LATA Záměrem programu Lata je zprostředkovat sociální oporu mladým lidem v době dospívání. Metodika služby je v plném rozsahu převzatá od občanského sdružení Lata, které již 15 let realizuje dobrovolnický program Lata v Praze. Cíl služby: nabídnout klientovi možnost navázání vztahu s dobrovolníkem a jeho prostřednictvím nabízet nové alternativy trávení volného času, umožnit zažívat přijetí, podporu, blízkost, důvěru, otevřenost, bezpečí, posilovat silné stránky uživatele, podporovat uživatele v odpovědnosti za vlastní rozhodnutí, otevírat uživateli nové možnosti řešení konfliktů, problémových životních situací atp. Popis realizace služby: Klient společně s dobrovolníkem (mladý člověk 18-30let) vytváří dvojici podle principu One to one. Dvojice společně tráví čas v rozsahu cca 3 hod týdně, po dobu 6 měsíců. Věnují se prosociálně orientovaným činnostem podle společné dohody, uvážení a potřeb klienta, jedná se např. o volnočasové aktivity, sport, pomoc při dokončení studia, při hledání práce, v osobních problémech apod. Forma: individuální práce s klientem Realizátor: proškolený dobrovolník pod pravidelnou supervizí Od malička žiji v lokalitě, která se později stala sociálně vyloučenou lokalitou»ghettem«. Vidím každý den, jak mladí lidé tráví svůj volný čas a směle mohu podotknout, že ne moc plnohodnotně. Program Lata přináší mladým lidem něco nového, něco co může změnit jejich nynější život. A jsem velice poctěna, že mohu být v této změně i já aktivní, díky dobrovolnictví. LATA do mého života přinesla uvědomění, že mohu pomoci někomu jinému. Pro mě je dobré být dobrovolníkem z mnoha důvodů. Jeden z nich je určitě ten, že mohu pozorovat u svého klienta, jak se schůzku po schůzce mění jeho tvář, že vidím usměv. To je pro mě přínosem asi největším. A také je vzrušující pozorovat sama sebe, jak se měním. Získávám i já od svého klienta hodnoty, které posouvají můj život kupředu. Z. Cihlářová, dobrovolnice 22

24 PROGRAM V ČÍSLECH Průměrný věk klienta: 14 let Průměrná délka účasti v programu: 5,8 měsíců Níže uvedené údaje jsme získali k: Aktivity pro klienty název počet zapojených Rodinná mediace 8 Rodinná terapie 75 Motivační program: motivační program Its In U2 42 individuální terapie,koučování 27 dobrovolnický program Lata 4 Neformální vzdělávání: učební program 27 exkurze do věznice 14 PC kurz - práce s medii 5 Doučování 10 Kurz zážitkové pedagogiky pro rodiny s dětmi 18 Internetová poradna 45 23

25 Přehled podpořených klientů programu celkem Celkem bylo v projektu přímo podpořeno 148 klientů, nepřímo pak dalších 84 rodičů, kteří se zúčastnili rodinné terapie nebo mediace. Klienti podpoření ambulantní služby 103 (zahrnuje - rodinná terapie, rodinná mediace, pobyt Klíny, jednorázově podpoření) Klienti podpoření internetová poradna 45 Přehled podpořených klientů služeb celkem

26 25

27 26

28 27

29 Recidivita klientů U klientů zjišťujeme následnou schůzkou po čtyřech měsících od ukončení v programu, zda se problémové chování opakuje popř. jestli bylo dítě umístěno do diagnostického ústavu. Pouze 6 (z počtu 57) klientů bylo umístěno do ústavních zařízení různého typu, z toho v pěti případech šlo o uživatele drog. 28

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ)

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP v rámci PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) Roman Pešek Realizace: Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) ve spolupráci s Probační a mediační

Více

Pomoc v nouzi o.p.s.

Pomoc v nouzi o.p.s. Pomoc v nouzi o.p.s. Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov, tel: 359 574 087, e-mail: info@pomocvnouziops.cz Služby jsou poskytovány na území Karlovarského kraje. Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

Spokojený pracovník dobrý pracovník aneb Pozitivní přístup v organizaci a řízení

Spokojený pracovník dobrý pracovník aneb Pozitivní přístup v organizaci a řízení Spokojený pracovník dobrý pracovník aneb Pozitivní přístup v organizaci a řízení Konference Psychologie práce a organizace v ČR Praha 21.9.2012 Alena Slezáčková Dozvíte se I. Čím se zabývá pozitivní psychologie?

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce realizátor: Sdružení SCAN Mgr. Kateřina Smutná, PhDr. Veronika Novotná Specifika dětí z DD nelze obecně definovat (každá skupina dětí je jiná) často však sociálně

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Téma příspěvku: Pohled na péči o ohrožené děti propojený s integratiními dovednostmi při zavádění nových služeb sociální prevence v NNO v podmínkách ČR.

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru.

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru. Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Amalthea Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa,

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013 Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP Pardubice 2. prosince 2013 Jak vyhodnocování potřeb a situace dítěte může ovlivňit pozitivní změny v jeho životě Vazba Rodina Zdraví Identita Vyhodnocování situace

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí 25. Zasíťování a spolupráce s institucemi a nevládními organizacemi Téma: podpora učitele Anotace: Základní škola má jedinečnou příležitost přispět k vzestupné sociální mobilitě sociálně znevýhodněných

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Odpovědnost učitele základní školy Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Téma prezentace postupy a řešení problémů spojených s rizikovým chováním z pohledu etických norem a práva, se kterými se v prostorách

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s.

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Pokud není naplánovaný konkrétní termín jednotlivých seminářů či je kapacita obsazena, je možné si je objednat přímo pro organizaci. Poptávku lze

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu. Kateřina Šimáčková

Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu. Kateřina Šimáčková Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu Kateřina Šimáčková Úvod Škodí střídavá péče dětem? Motivy pro střídavou péči (její zneužívání) Argument zdravého rozumu a předsudky Mainstreaming střídavé péče

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Obsah prezentace. Probace. Výkon dohledu nad pachateli trestných činů

Obsah prezentace. Probace. Výkon dohledu nad pachateli trestných činů Probace Výkon dohledu nad pachateli trestných činů Seminář pro probační a mediační úředníky 14. 15. 3. 2013 Justiční akademie SR v Omšení zpracoval: Mgr. Radim Valián Obsah prezentace Představení způsobu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Centrum pro rodinu a sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči Josefská 1 Brno Centrum pro rodinu a sociální péči Programy pro neúplné a doplněné rodiny Sociální služba je financována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji,

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Výcvik v koučování pomocí Gestalt přístupu

Výcvik v koučování pomocí Gestalt přístupu Výcvik v koučování pomocí Gestalt přístupu Ve výcviku Gestalt Essence se můžete naučit základnímu řemeslu koučinku jak vést hovor, jak klást otázky, jak dávat zpětnou vazbu, ale i umění Gestalt přístupu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více