Zpráva o činnosti v roce 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti v roce 2010"

Transkript

1 Zpráva o činnosti v roce 2010 VyrZpr-CZ-144.indd :11:55

2 Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK v Praze a VFN v Praze Ke Karlovu 11 / Praha 2 / Česká republika Publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ton: VyrZpr-CZ-144.indd :11:55

3 Zpráva o činnosti v roce 2010 VyrZpr-CZ-144.indd :11:55

4 obsah Úvodní slovo 1 Vysokoškolská výuka 2 Celoživotní vzdělávání a mezinárodní spolupráce 3 Věda a výzkum 4 Klinický provoz 5 Organizační struktura pracoviště 6 Kontakty Závěr 7 Přílohy VyrZpr-CZ-144.indd :11:55

5 VyrZpr-CZ-144.indd :11:55

6 Centrum adiktologie - výzkumem podložené poznatky pro praxi VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

7 úvodní slovo Vážené dámy a pánové, překlenutí do druhé pětiletky činnosti našeho Centra bylo ve znamení udržujícího se tempa práce. Když jsem v závěru loňské zprávy naznačoval něco více z plánů pro rok 2010, vypadalo to možná dosti odvážně. Dnes mohu říci, že se vše podařilo beze zbytku, přestože to byl rok opravdu náročný snad po všech stránkách. Pravděpodobně nejvíce náročným úkolem bylo dovršení procesu akreditace a otevření prvního ročníku navazujícího magisterského studia adiktologie. Úspěšnou akreditací z roku 2009 práce samozřejmě neskončila a než byl v září 2010 poprvé otevřen první ročník, bylo třeba vše pro studenty připravit. Díky dobré souhře celého pedagogického kolektivu to byla práce spíše radostná. Nicméně bez finanční podpory Evropských fondů 1 si tento objem práce v takových termínech neumím představit. Studenti měli vše základní pro výuku připraveno včas a kromě běžných provozních problémů nenastala jediná vážná komplikace. Totéž mohu říci o skvělé práci kolektivu pracujícím na zlepšení a propracování kombinované formy bakalářského studia adiktologie. Chtěli jsme umožnit více studentům zjeména mimo Prahu, aby mohli obor studovat, a rozhodli jsme se zvýšit úroveň tohoto programu, rozšířit nabídku studijních materiálů i zvýšit úroveň přípravy pedagogů. I zde jsme využili Evropských fondů 2 a naši studenti tak mohli získat celou řadu zajímavých učebních pomůcek a vylepšení. Po stránce výuky se tedy celé pracoviště v průběhu roku 2010 posouvalo kupředu mílovými kroky. Kromě úkolu stabilizovat a vylepšovat dosažené (denní i kombinovanou formu studia) jsme překročili 1 / Projekt ESF Příprava a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie, OPPA CZ 2.17/3.1.00/ / Projekt ESF Rozvoj kombinovaného studia bakalářského studijního programu adiktologie na 1. LF UK Praha, OPPA CZ 2.17/3.1.00/31484 důležitou hranici, zahájením magisterského programu uzavřeli celek pregraduálního vzdělávání v oboru adiktologie v České republice a obě úrovně adekvátně vyprofilovali jak po stránce klinické, tak teoretické. Rok 2010 byl ve znamení také dalších dvou velkých projektů. Naše pracoviště koordinuje jeden z největších rozvojových projektů v primární prevenci v polistopadové historii ČR. Projekt VYNSPI 3 není jednoduchým projektem. Pracuje na něm několik desítek odborníků v celé ČR a v jeho vzdělávacích programech je zapojeno několik tisíc pracovníků ve školství. V tomto směru na sebe Centrum adiktologie vzalo skutečně náročný úkol, směřující k návrhu celonárodního systému vzdělávání v prevenci rizikového chování. Koncepčně o nic jednodušším nebyl ale ani úspěšný pokus o realizaci rozvojového projektu 4 s našimi partnery v Gruzii. Myslím, že se nám podařilo nejen splnit všechny úkoly projektu, včetně poměrně velmi náročné třítýdenní letní školy pro odborníky z různých oblastí z Gruzie, ale že jsme za sebou nechali kus odvedené práce v oblasti posilování vzdělávání v adiktologii v tomto regionu a kromě dobrého jména ČR jsme zde zaseli semínko pro budoucí spolupráci s celým regionem. Síťování s univerzitami i klinickými pracovišti v této oblasti není jednoduché a nejde přitom zdaleka pouze o profesionální rozměr práce. Gruzie patří k prioritním zemím naší zahraniční politiky a spojuje nás kus předchozí historie v rámci bývalého východního bloku. Rozvoj zahraniční spolupráce byl v naší činnosti v roce 2010 sledovatelný ve více liniích. Kromě již zmíněného projektu jsme se pokusili tento důraz dát 3 / Projekt ESF Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni, CZ.1.07/1.3.00/ / Projekt MŠMT 8. rozvojový program MŠMT ČR: Cílený rozvoj spolupráce v oblasti VŠ vzdělávání ve zdravotnických oborech mezi 1. LF UK Praha a pracovišti v Gruzii, č VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

8 také do vědy. Přestože zatím je tento rozměr vyjádřen především v preventivním výzkumu (výzkum efektivity preventivních intervencí a výzkum širších rodinných faktorů ve vlivu na užívání drog), musím zmínit též rodící se jádro konceptu harm reduction a první malé úspěchy ve výzkumu léčebných intervencí. Důraz na zahraniční spolupráci ve vědě a výzkumu se postupně stává prioritou, které podřizujeme mnoho ze současných aktivit. Přestože jde o velmi náročný proces, myslím, že se nám jej daří rozvíjet a že i postupně se zvyšující počet zapojených postgraduálních studentů bude tento trend podporovat. Současně s tím jde ruku v ruce také důraz na zvyšování publikačních kompetencí našich pracovníků a využívání platformy, jakou je časopis Adiktologie. Ten se postupně stal ideálním odrazovým můstkem právě pro začínající výzkumníky a potěšující je, že se tak děje již od úrovně třetího ročníku studia. je rozvíjen na opravdu evropské úrovni. To vše by samozřejmě nebylo možné bez skvělého zázemí naší fakulty a nemocnice. Rád bych proto poděloval vedení naší domovské Psychiatrické kliniky a vedení 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze i Všeobecné fakultní nemocnice v Praze za neutuchající podporu a pracovníkům obou institucí za jejich vstřícnost při zajištění naší činnosti. V Praze dne 4. února 2011 Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. vedoucí Centra adiktologie PK 1. LF UK v Praze a VFN v Praze Dovolte mi krátce zmínit též dvě rozsáhlé oblasti naší práce reprezentované aktivitami v celoživotním vzdělávání a konferencích. I v roce 2010 samozřejmě proběhly dlouhodobě podporované konference Primární prevence rizikového chování (www.pprch.cz), konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku (www.qakonference.cz) i Cena adiktologie (http://adiktologie.cz/ cz/articles/detail/172/1835/cena-adiktologie nominujte-kandidaty-v-ruznych-kategoriich). Rok 2010 byl však jiný dvěma významnými akcemi. První z nich bylo zajištění 10. ročníku konference ISAJE (International Association of Addiction Journal Editors), kterou jsme hostili v září a kde se sešlo celé vedení asociace a zástupci významných odborných periodik v našem oboru, včetně britského Addiction. Druhou akcí tohoto druhu, kde jsme se partnersky podíleli na odborném programu, byla konference Městská a regionální protidrogová politika v éře globalizace (Urban Drug Policies in the Globalised World, pořádaná na přelomu září a října. Obě měly velmi pozitivní ohlas a bylo potěšující vidět v Praze významné představitele našeho oboru, kteří byli spokojeni nejen se zajištěním obou akcí, ale také s tím, že se oboru daří a že VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

9 VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

10 1 VYSOKOŠKOLSKÁ VÝUKA VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

11 1/1 STUDIUM ADIKTOLOGIE NA 1. LF UK V PRAZE ZÁSADY MULTIDISCIPLINÁRNÍ- HO STUDIJNÍHO OBORU Co je adiktologie? Od roku 2001, kdy vyšlo první číslo časopisu s tímto názvem, se pojem rozšířil v naší odborné veřejnosti a je stále více přijímán. Chápeme ho jako označení multidisciplinárního vědního oboru, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování a jejich dopadů na jedince a na společnost. Obor vznikl v důsledku postupně narůstajícího propojování nových poznatků o příčinách, rozvoji a možnostech úzdravy závislého chování z oborů medicíny, psychologie, sociologie a sociální práce. Jádrem oboru adiktologie je bio-psycho-sociální model člověka, jeho nemoci v obecném smyslu, závislostní poruchy a její léčby podle Světové zdravotnické organizace (WHO). Současně však adiktologie reflektuje i poznatky z dalších vědních oborů, jako jsou např. ekonomika, právo, kriminologie, pedagogika, politologie, religionistika či kulturní a sociální antropologie. Ke studiu specifických forem lidského chování s potenciálem vytvoření závislosti tedy adiktologie přistupuje v širším výkladovém rámci studia kulturních, historických, sociálních, ekonomických, environmentálních a strukturálních podmínek a faktorů, jež ovlivňují chování člověka. V jádru tohoto pojetí adiktologie je tudíž to, co Jaroslav Skála v minulosti nazýval ATologie (alkoholismus a toxikomanie). Multidisciplinární přístup, který volíme, pak odpovídá jednomu ze zřetelných soudobých trendů vývoje vědních oborů a odborné práce: vedle stále větší diverzifikace a hyperspecializace, která je patrná od samého počátku vědy v naší civilizaci, se stále více dostává ke slovu mezioborová integrace, zaměřená z různých stran na určitý problémový okruh, ohnisko či téma, a především na člověka v jeho obecnosti i jedinečnosti. Fenomén člověk, nasvícený z různých odborných pohledů, je také těžištěm multidisciplinárního studijního oboru adiktologie, který od roku 2005 vyučujeme na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, nejprve jako obor bakalářský a nyní i magisterský. Při práci se studenty 1 z této multidisciplinární holistické perspektivy usilujeme zejména o to: vybavit je odpovídajícími znalostmi o faktorech ovlivňujících rozvoj různých forem závislostního chování na úrovni jednotlivců a společnosti a o jeho historickém vývoji naučit je pracovat s teoretickými poznatky získanými z adiktologických výzkumů a efektivně je využívat v praxi vybavit je znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro tvorbu a realizaci opatření a provádění intervencí, jejichž cílem je účinně předcházet a/nebo minimalizovat rizika problémů spojených s různými formami rizikového a závislého chování. Studijní obor adiktologie je určen těm, kteří se zajímají o otázky prevence, léčby či výzkumu rizikových forem chování, což zahrnuje nejen zneužívání legálních či nelegálních návykových látek, ale i gambling či nezvládnuté používání moderních komunikačních médií, jež rovněž může vést k vytvoření zdraví poškozujícího návyku a závislosti. Studijní obor přináší též poznatky využitelné v širším okruhu problematiky duševního zdraví. Studium je vhodné pro ty, kteří chtějí v dané oblasti pracovat, i pro ty, kteří v ní již pracují. V akademickém roce 2010/2011 studuje adiktologii celkem 209 studentů, z toho 182 na bakalářském stupni (72 v denní, 110 v kobinované formě), 27 na stupni magisterském (Tabulka 1). 1/2 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Organizace studia Studium v rozsahu 3 roky (6 semestrů) probíhá na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je akreditováno jako jeden z bakalářských oborů kom- 1 / Kdekoliv zde používáme gramatický tvar studenti v mužském rodu, myslíme tím studentky a studenti VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

12 Tabulka 1 STUDIUM ADIKTOLOGIE - POČTY STUDENTŮ V AKADEMICKÉM ROCE FORMA STUDIA 1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK CELKEM Denní bakalářské Kombinované bakalářské Cekem bakalářské Navazující magisterské Celkový počet studentů 209 plexu specializace ve zdravotnictví (do tohoto komplexu patří dále např. bakalářské studium ošetřovatelství, ergoterapie, fyzioterapie apod.). Určitou část výuky tvoří tzv. společný kmen, tj. přírodovědné a medicínské předměty vyučované teoretickými a preklinickými pracovišti fakulty společně pro všechny bakalářské obory. Další část tvoří odborné předměty příslušného oboru. V prvním roce je kladen důraz především na osvojení teoretických znalostí v základních medicínských oborech (předměty tzv. společného kmene), jež jsou doplněny o úvod do studia adiktologických oborů. Ve druhém ročníku je již větší důraz kladen na odborné adiktologické předměty a v závěru studia na praktickou přípravu a zvládnutí nácviku poradensko-terapeutických dovedností. Během postupu výuky mají posluchači stále více prostoru pro přípravu svých závěrečných bakalářských prací a pro konzultace s jejich vedoucími. Zastoupení oborů a předmětových skupin v bakalářském studiu adiktologie znázorňuje Graf 1 a Tabulka 2. Tabulka 2 / Graf 1 SPEKTRUM STUDIA ADIKTOLOGIE ZASTOUPENÍ PŘEDMĚTŮ V BAKALÁŘSKÉM STUDIU OKRUH PŘEDMĚTŮ HODINY VÝUKY 1. Přírodovědné a biomedicínské předměty společného kmene Jiné předměty společného kmene Psychiatrie a neurovědy Klinická adiktologie Psychologie a komunikace Poradenství, psychoterapie Jiné psychosociální intervence, případová práce Systém péče, primární, sekundární a terciární prevence Právo a kriminologie Adiktologický výzkum a epidemiologie Sociální politika a sociální práce Sociologie, politologie, management Jiné společenskovědní předměty Specifické cílové skupiny Sociálně psychologický a poradenský výcvik Předměty provádějící studiem adiktologie Jazyky a terminologie Praxe v zařízeních 320 Celkem VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

13 Přírodovědné a biomedicínské předměty společného kmene 2. Jiné předměty společného kmene Psychiatrie a neurovědy 4. Klinická adiktologie Psychologie a komunikace 6. Poradenství, psychoterapie 7. Jiné psychosociální intervence, případová práce Systém péče, primární, sekundární a terciární prevence 9. Právo a kriminologie 10. Adiktologický výzkum a epidemiologie Sociální politika a sociální práce 12. Sociologie, politologie, management Jiné společenskovědní předměty 14. Specifické cílové skupiny Sociálně psychologický a poradenský výcvik 16. Předměty provádějící studiem adiktologie 17. Jazyky a terminologie 18. Praxe v zařízeních Graf 1 Hodnocení v průběhu studia V průběhu studia jsou studenti hodnoceni na základě písemných testů, seminárních prací a jiných požadavků k zápočtům a na základě ústních zkoušek, jejichž počet je předepsán na začátku každého ročníku studia. Podmínkou pro úspěšné zvládnutí studia je požadavek absolvovat předepsaný počet praxí a stáží s úspěšným hodnocením. Podle kreditního řádu fakulty a univerzity musí student během jednoho ročníku studia získat minimálně 60 evropských kreditů a minimálně 180 evropských kreditů v průběhu celého tříletého studia. Zakončení studia a uplatnění absolventů Studium je zakončeno obhajobou písemné bakalářské a kasuistické práce a ústní státní závěrečnou zkouškou. Cílem studijního programu adiktologie je zprostředkovat absolventům odpovídající znalosti a dovednosti a umožnit akademické vzdělání v oboru těm, kteří chtějí uplatnit nabyté zkušenosti v různých sektorech a pracovních oborech. Absolventi bakalářského studia adiktologie mohou pracovat jako odborníci v zařízeních preventivních a drogových služeb (zdravotnických i nezdravotnických, státních i nestátních), jako pracovníci veřejné správy zabývající se prevencí a řešením problémů spojených s rizikovými formami chování, jako školní preventisté či poradci při řešení problémů spojených s rizikovým chováním apod. Osvojené znalosti a dovednosti mohou uplatnit i v širokém spektru multidisciplinárních týmů, jež se zabývají řešením problémů spojených s užíváním návykových látek v různých pracovních prostředích např. zařízení sociálních služeb, speciálního školství, vězeňské služby, probační a mediační služby, policie či armády. Velký význam pro jejich pracovní perspektivu má zakotvení adiktologa jako zdravotnické profese v novele zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění zákona č. 189/2008 Sb., a v prováděcích vyhláškách Ministerstva zdravotnictví ČR. Denní studium Denní studium bakalářského oboru adiktologie bylo zahájeno v akademickém roce 2005/2006. V roce 2008 jsme tedy poprvé uzavřeli tříletý cyklus státními zkouškami a vyprovázeli do světa první bakaláře adiktologie. V letech 2009 a 2010 k nim přibyli další. O počtech přihlášených, přijatých a do dalších ročníků postupujících studentů v letech informuje Tabulka 3 a Graf 2. V akademickém roce 2010/2011 studuje ve třech ročnících denního studia celkem 72 studentů. 13 VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

14 AKAD. ROK PŘIHLÁŠENO PŘIJATO ZAPSÁNO DO ZAPSÁNO DO ZAPSÁNO DO 1. ROČ. 2. ROČ. 3. ROČ. ABSOLVOVALO 2005/ / / / / / Tabulka 3 / Graf 2 DENNÍ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM ADIKTOLOGIE - POČTY STUDENTŮ Ukazuje se, že při přijímacích zkouškách i při studiu samotném jsou úspěšnější studenti s určitou mírou vědomostí a praktických zkušeností (zejména absolventi VOŠ, ale i maturanti, kteří se již při studiu na gymnáziu zapojovali do praxe v pomáhajících profesích nebo přímo v adiktologii) / / / / / /2011 Dobře se zavedla aktivita studentů a spolupráce pedagogů se studenty. Každý ročník má společnou ovou adresu pro usnadnění komunikace, schází se se svými tutory z řad pedagogického týmu a jeho zástupci průběžně komunikují Graf 2 s vedením Centra. Studenti rovněž mají své delegáty v akademického senátu fakulty. Nejméně jednou za semestr se schází společná pracovní skupina pedagogů a studentů. Studenti se účastní různých odborných akcí pořádaných Centrem adiktologie, Společností pro návykové nemoci ČLS JEP apod., případně na těchto akcích pomáhají jako pořadatelé. Aktivita studentů a spolupráce pedagogů se studenty vedla v roce 2009 k vytvoření České asociace adiktologů (ČAA). Hlavní úlohu v tom měli první bakaláři adiktologie skupina absolventů z roku Centrum adiktologie trvale podporuje úsilí ČAA stát se fundovanou a respektovanou reprezentací nové profese. Studijní plán a jeho změny Studijní plán pružně a účinně reaguje na zpětné vazby a podněty z výuky i praxe Takřka současně se zahájením denního studia v akademickém roce 2005/2006 jsme začali pracovat na první úpravě studijního plánu, která byla natolik rozsáhlá, že vyžadovala reakreditaci studijního oboru. Studenti, kteří nastoupili do 1. ročníku v akademickém roce 2006/2007 (druhý první ročník), již studovali podle tohoto nového studijního plánu. K dalším úpravám studijního plánu došlo před zahájením akademického roku 2007/2008 a 2008/2009. Změny spadaly do pravomoci fakulty a obor nebylo nutné reakreditovat, pokračovaly však směrem k racionalizaci odborných adiktololgických předmětů, proporcionalitě mezi jednotlivými typy předmětů a dosažení určitého zvládnutelného optima nároků přiměřených bakalářskému studijnímu oboru. Základní filosofii současného studijního plánu můžeme charakterizovat takto: 14 VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

15 Počet hodin v semestru Graf 3 Společný kmen Adiktologie Semestr celkem 1. ročník ZS 1. ročník LS 2. ročník ZS 2. ročník LS 3. ročník ZS 3. ročník LS 1. Těžiště společného kmene je v prvních třech semestrech studia; postupně předmětů společného kmene ubývá a ve 3. ročníku se již vyučují pouze odborné adiktologické předměty; 2. v odborných adiktologických předmětech se výuka odvíjí od úvodů a základů jednotlivých oborů zahrnutých do multidisciplinární koncepce k předmětům speciálním; 3. vedle povinných adiktologických předmětů zahrnuje studijní plán před- 1 Tabulka 4 / Graf 3 VÝUKA V DENNÍM BAKALÁŘSKÉM STUDIU V AKADEMICKÉM ROCE 2010/2011 POČET HODIN OBDOBÍ / POČET HODIN ČÁST STUDIA 1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK CELKEM Společný kmen Zimní semestr Adiktologie Semestr celkem Společný kmen Letní semestr Adiktologie Semestr celkem Společný kmen Adiktologie Celý ročník Ročník celkem Adiktologie praxe 2 týdny 2 týdny 4 týdny hodin Vše v ročníku Studium celkem měty povinně volitelné, tj. studenti si musí zvolit určitý počet předmětů z volitelné nabídky, která se v průlběhu studia rozšiřuje; 4. průběžně jsou zastoupeny předměty nácvikového typu (studenti se učí dovednostem potřebným pro praxi) a ve 3. ročníku jejich rozsah výrazně narůstá 1. 1 / Z důvodů profesionální etiky a s odvoláním na etické kodexy České psychoterapeutické společnosti a Evropské asociace pro psychoterapii nespojujeme s výukou sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik. Nácvikové předměty mají charakter sociálněpsychologického a poradenského výcviku s nezbytným respektem vůči osobním hranicím studentů. V akademickém roce 2009/2010 provedla 1. lékařská fakulta významnou organizační úpravu výuky společného kmene. Společný kmen se nyní vyučuje jen část semestru (ve 2. ročníku jen v první třetině semestru), výuka je zhuštěná, ale její rozsah se snížil. Změny byly uvedeny ve Výroční zprávě za rok Proporce současného studijního plánu v jednotlivých ročnících osvětluje Tabulka 4 a Graf 3. 2 / Výroční zpráva Centra adiktologie za rok 2009, kapitola Vysokoškolská výuka, Tabulka 2/Graf 3). 15 VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

16 Tabulka 5 POČET PŘEDMĚTŮ A ZKOUŠEK V BAKALÁŘSKÉM STUDIU V AKADEMICKÉM ROCE 2010/2011 SEMESTR/POLOŽKA ČÁST STUDIA 1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK Počet předmětů P Počet zkoušek a klasifikovaných zápočtů Zk (KZ) P Zk (KZ) P Zk P Zk (KZ =0) Zimní semestr Letní semestr Ročník celkem Studium celkem Tabulka 6 / Graf 4 Společný kmen 8 1 (3) 4 0 (2) 0 0 Adiktologie 7 1 (2) 9 1 (0) 10 6 Celkem 15 2 (5) 13 1 (2) 10 6 Společný kmen 6 2 (1) 3 2 (1) 0 0 Adiktologie 8 3 (0) 10 3 (1) 11 3 Celkem 14 5 (1) 13 5 (2) 11 3 Společný kmen 14 3 (4) 7 2 (3) 0 0 Adiktologie 15 4 (2) 19 4 (1) 21 9 Celkem 29 7 (5) 26 6 (4) 21 9 P Zk (KZ) Společný kmen 21 5 (7) Adiktologie (3) Celkem (10) VÝUKA ADIKTOLOGICKÝCH PŘEDMĚTŮ V DENNÍM BAKALÁŘSKÉM STUDIU POČET HODIN ROČNÍK/POČET HODIN 1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK STUDIUM CELKEM Povinné předměty Povinně volitelné předměty Výcvik Praxe Celkem Studijní plán podle jednotlivých ročníků je obsažen v Příloze 1. V průběhu tříletého studia absolvují studenti výuku celkem v 76 předmětech; z toho je 21 předmětů společného kmene a 55 odborných adiktologických předmětů. Studenti skládají celkem 32 průběžných zkoušek nebo klasifikovaných zápočtů; 12 z předmětů společného kmene a 20 z odborných adiktologických předmětů. Zkouškou nebo klasifi- Počet hodin / ročník Graf 4 Praxe Výcvik 160 Povinně volitelné předměty 60 Povinné předměty ročník 2. ročník 3. ročník 16 VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

17 kovaným zápočtem je ukončeno 36 % odborných adiktologických předmětů, tj. více než třetina. Ostatní předměty jsou ukončeny prostým zápočtem, jehož požadavky jsou však náročné a vyžadují plné zapojení studentů do výuky. Zápočtovými předměty jsou všechny předměty povinně volitelné a přibližně polovina povinných předmětů. U předmětů, které vytvářejí logicky navazující sérii během dvou až tří semestrů, je zavedena souborná zkouška. Počet předmětů a zkoušek v jednotlivých semestrech, ročnících a celém studiu uvádí Tabulka 5. Tabulka 6 a Graf 4 informují o vnitřních proporcích okruhu odborných adiktologických předmětů. Současnou podobu bakalářského studijního plánu pokládáme za stabilizovanou v předmětovém jádru, ale k dílčím změnám v kompetenci fakulty stále dochází. K další úpravě dojde již v akademickém roce 2011/2012. Využili jsme příležitosti, kterou nabídla povinná reakreditace studijního oboru, abychom pro další léta více zohlednili ve studijním plánu potřeby praktického uplatnění absolventů a uvedli do vztahu bakalářské a navazující magisterské studium (viz dále). Zdravá a efektivní flexibilita je hlediskem, kterého se hodláme držet i v budoucnosti. Aktuální informace o studiu, vyučovaných předmětech a vyučujících jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Odborné praxe a stáže Vedle teoretické výuky je nedílnou součástí studia oboru adiktologie praktická příprava studentů. Probíhá podle manuálu odborných praxí na 28 odborných pracovištích v celé ČR. Klademe důraz na to, aby vybraná pracoviště smluvní partneři fakulty měla nejen dostatečnou odbornou úroveň, ale i potřebnou vzdělávací kapacitu a schopnost studenty vést a učit. Bakalářské práce a státní závěrečné zkoušky Studium je zakončeno bakalářskou státní zkouškou, při níž student předkládá a obhajuje dvě písemné práce bakalářskou práci a kasuistiku. Pro bakalářské práce i kasuistiky je zpracován a na internetových stránkách Centra adiktologie zveřejněn podrobný manuál. Bakalářská práce musí být zpracována v rozsahu nejméně 30 a nejvíce 50 normostran podle přesně daných norem a kritérií, obsažených ve vnitřním předpisu fakulty a manuálu Centra adiktologie. Práce může být zaměřena jak teoreticky, tak prakticky. Pro bakalářskou práci si student vybírá jednu ze tří základních forem: a) teoretická práce jde o výstižný přehled aktuální tematiky, jež je podrobena kritické diskusi autora práce, přičemž vlastní zkušenosti autora netvoří hlavní náplň textu; b) práce ve formě výzkumné studie taková práce má přinášet vědecké zpracování studované problematiky při obvyklé struktuře textu: úvod, materiál a metodika, výsledky, diskuse, závěry; c) práce ve formě kasuistiky propracované v teoretickém rámci kasuistika se musí týkat jiného případu klienta než v případě kasuistické studie z absolvované praxe, jež je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky. Témata bakalářských prací vypisují převážně pedagogové-kmenoví pracovníci Centra adiktologie, kteří také jsou vedoucími prací. Externí pedagogové se více podílejí na oponenturách. Přehled úspěšně obhájených prací v roce 2010 podává Příloha 2. Státní závěrečná zkouška probíhá ústní formou před tříčlennou komisí. Je složena z tří samostatných částí: obhajoba bakalářské práce obhajoba kasuistické studie zkouška znalostí Zkouška znalostí je pojata jako aplikace integrativního principu na obor adiktologie. Prověřuje základní orientaci v oboru a schopnost studenta aplikovat získané znalosti na modelové situace v těchto okruzích: 1 17 VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

18 Tabulka 7 KOMBINOVANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM ADIKTOLOGIE - POČTY STUDENTŮ ROK PŘIHLÁŠENO PŘIJATO ZAPSÁNO DO ZAPSÁNO DO ZAPSÁNO DO 1. ROČ. 2. ROČ. 3. ROČ. ABSOLVOVALO 2008/ / / základy hlavních oborů spoluutvářejících obor adiktologie (medicínské obory, psychologie, sociální práce a sociální politika, sociologie, právo, kriminologie, pedagogika a speciální pedagogika atd.), 2. klinická adiktologie (skupiny návykových látek, jejich účinky a rizika; etiologie, patogeneze a syndromologie návykových poruch; principy odborné péče, diagnostika, indikace, matching, somatické a psychické komplikace užívání, komplikace léčby atd.), 3. systém odborných programů a služeb v adiktologii (primárně-preventivní programy, léčebné, léčebně-rehabilitační a sociálně-rehabilitační programy; harm reduction a risk reduction strategie a opatření), metody a přístupy, 4. strategie a opatření směřující k potlačování nabídky (trestněprávní oblast), 5. věda a výzkum v adiktologii a oblast aplikace vědeckých poznatků do praxe. Struktura státní závěrečné zkoušky, okruhy otázek a jejich podrobná specifikace byly zpracovány ve spolupráci se všemi pedagogy a jsou zveřejněny na internetových stránkách fakulty i Centra adiktologie. Úroveň bakalářských prací i průběh a výsledky státních závěrečných zkoušek ukazují vysokou kvalitu studia a připravenost studentů, což oceňují i externí členové zkušebních komisí. Kombinované studium V akademickém roce 2008/2009 byl otevřen první ročník kombinované formy studia. Tato forma studia vychází vstříc potřebám těch zájemců, kteří již v oboru pracují nebo je denní forma studia pro ně nedostupná z rodinných či pracovních důvodů. Kombinuje přímou výuku (v omezeném rozsahu oproti dennímu studiu) s přístupy e-learningu, individuálními konzultacemi a komunikací prostřednictvím elektronické pošty. Přehled přihlášených a přijatých uchazečů o kombinované studum adiktologie v letech Tabulka 8 PŘÍMÁ VÝUKA V KOMBINOVANÉM BAKALÁŘSKÉM STUDIU V AKADEMICKÉM ROCE 2009/ A 2. ROČNÍK POČET HODIN 1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK CELKEM Společný kmen Adiktologie Výuka Výcvik Ročník celkem Adiktologie praxe 2 týdny 2 týdny 4 týdny 8 týdnů hodin Vše v ročníku VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

19 uvádí Tabulka 7. V akademickém roce 2010/2011 studuje ve třech ročnících kombinovaného studia celkem 110 studentů. Studijní plán, požadavky a systém hodnocení jsou totožné s denním studiem. Výuku předmětů společného kmene absolvují studenti spolu se studenty kombinovaného studia ošetřovatelství, které zahájilo současně. Přímá výuka je v každém ročníku rozvržena do tří pětidenních bloků (pondělí pátek a šesti bloků dvoudenních (pátek + sobota), celkem 27 dní. Celkový počet hodin přímé výuky v ročníku je 216. Přehled podle semestrů a zastoupení předmětů společného kmene a odborných adiktologických předmětů podává Tabulka 8. Studium je značně náročné pro studenty, pedagogy i organizátory. Ve třetím roce se již projevuje značná stabilizace, ale stále ještě se učíme, jak v kombinovaném studiu učit. Cennou pomůckou pro pedagogy adiktologických předmětů je nová konstrukce sylabů, upravená speciálně pro potřeby kombinovaného studia. Pedagog si naplánuje, co bude obsahem několika hodin přímé výuky, co studentům zadá předtím a na co se studenti musí připravit před blokem přímé výuky, a konečně jaké požadavky na studenty bude mít po bloku přímé výuky až do uzavření předmětu zápočtem či zkouškou (Příloha 3). 1/3 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM V roce 2008 jsme zahájili přípravy k akreditaci magisterského stupně, který jsme se rozhodli pojmout nejen jako prohloubení, ale i jako rozšíření stupně bakalářského. Důkladná příprava akreditačního spisu vedla k překvapivě rychlému průběhu akreditačního řízení. Navazující magisterské studium adiktologie bylo akreditováno na podzim 2009 a první ročník byl otevřen v akademickém roce 2010/2011, tedy o rok dříve, než jsme počítali. Cílem navazujícího magisterského studia adiktologie je prohloubit a rozšířit poznatky získané v bakalářském studijním programu a v praxi. Studium oproti bakalářskému stupni vybaví absolventy do mnohem větší hloubky teoretickými poznatky, výzkumnou metodologií a praktickými dovednostmi z oblasti prevence a léčby závislostí, drogové politiky atd. a současně zásadním způsobem rozvíjí vedle linie adiktologické další dvě samostatné studijní linie představované koncepty duševního zdraví (mental health) a veřejného zdraví a zdravotnictví (public health, včetně case managementu a ekonomie). Tyto tři linie tvoří jádro navazujícího magisterského stupně. Studium bude tedy profilovat absolventy nejen v samotném oboru adiktologie, ale rovněž rozšíří jejich záběr do hraničních oblastí a vybaví je pro praxi tak, aby byli více flexibilní na pracovní trhu a mohli se pohybovat ve výrazně různorodějších aplikačních oblastech než absolventi bakalářského stupně (nejen v oblastech prevence a léčby závislostního chování, ale ve zdravotním, sociálním a školském sektoru obecně). Adiktolog-magistr bude fundovaným odborníkem v terapeuticko-poradenských činnostech, case managementu a vedení programů a zařízení. Současně je ve studiu kladen velký důraz na položení základů vědecko-výzkumné práce a profilace studentů v tomto směru tak, aby dokázali samostatně zpracovat malý výzkumný projekt v intencích běžných požadavků na diplomové práce. Tím bude umožněn širší rozvoj poznatkové základny oboru adiktologie včetně postupného budování budoucí stabilnější personální základny také v oblasti výuky, vědy a výzkumu v tomto oboru. Studijní program důsledně vychází z rozvíjeného moderního mezioborového a ve zdravotnictví zakotveného přístupu, který nenabízí žádný z doposud existujících studijních oborů a o který je v praxi stále větší zájem. Proto je existence navazujícího magisterského studia spojována s žádoucí další postupnou kultivací a vývojem samotného oboru adiktologie, což odráží jak vzrůstající význam celé této oblasti, tak stále zřetelnější jeho důležité postavení v roli mediátora diskuse mezi různými vědními obory dotýkajícími se návykových látek, závislost VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

20 ního typu chování a souvisejících dalších problémů duševního zdraví a rizikového chování. Do prvního prvního ročníku se přihlásilo 39 uchazečů, přijato bylo 31 studentů, ke studiu se zapsalo 27 studentů. Z nich je 25 absolventů bakalářského studia adiktologie (zastoupeny jsou všechny dosavadní absolventské ročníky), 2 studentky získaly bakalářský stupeň v jiném oboru. Studijní plán prvního ročníku navazujícího magisterského studia adiktologie ukazuje Příloha 4. Výsledky hodnocení kvality výuky adiktologických předmětů v magisterském studiu oboru adiktologie (I. ročník, prezenční forma, zimní semestr akademického roku 2010/2011) uvádí Příloha 5. 1/4 PEDAGOGICKÝ TÝM Jádro pedagogického týmu studijního oboru adiktologie (bakalářského i navazujícího magisterského studia) tvoří přední odborníci, kteří se po roce 1990 významnou měrou podíleli na utváření profilu české adiktologie, na koncepci a rozvoji systému služeb a/nebo na adiktologickém výzkumu, a kterým se dostává i mezinárodního uznání. Postupně se do výuky zapojují další odborníci z praxe i mladí pracovníci, kteří v Centru adiktologie pracují na výzkumných a rozvojových projektech. Mnoho předmětů učí dva či tři pedagogové, aby se ve prospěch studentů co nejvíce využily odborné kapacity a zkušenosti. Pedagogové se scházejí na pravidelných poradách, probíhají průběžné konzultace, úprava sylabů a shromažďování studijních textů. Klademe důraz na vysokou profesionalitu pedagogické práce a v neposlední řadě rovněž na metody živého učení, uvádění příkladů z praxe a zapojování studentů do výuky např. formou autoreferátů. V akademickém roce 2009/2010 jsme zajistili výuku ve třech ročnících bakalářského denního i kombinovaného studia a v jednom ročníku navazujícího magisterského studia, celkem pro sedm skupin a 209 studentů (viz Tabulka 1). Na výuce se podílí celkem 61 pedagogů, z toho 21 interních ( kmenoví pracovníci Centra adiktologie ) a 40 externích. Tabulka 9 KVALIFIKACE V PEDAGOGICKÉM TÝMU V AKADEMICKÉM ROCE 2010/2011 KVALIFIKACE INTERNÍ * EXTERNÍ CELKEM Medicína V tom specializace: psychiatrie návykové nemoci jiná klinická specializace hygiena/epidemiologie/veřejné zdravotnictví Psychologie Sociální směry Adiktologie Právo, kriminologie Jiné Vědecká hodnost (CSc., Ph.D.) Pedagogická hodnost (docent, profesor) Studium v zahraničí Psychoterapeutický/supervizní výcvik Zdravotnická aprobace v psychoterapii (lékaři, psychologové) *) Čtyři interní pedagogové mají více než dvě odborné specializace. 20 VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Pracovní verze č. 2.4 (materiál

Více

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miroslav Charvát Lucie Jurystová Michal Miovský u č e b n í t e x t y Čtyřúrovňový model kvalifikačních

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Michaela Širůčková Michal Miovský Lenka Skácelová Roman Gabrhelík a kol. m o n o g r a f i e Příklady dobré praxe programů školní prevence

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČ TEM Č ESKÉ REPUBLIKY Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování

Více

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2006-2010 OBSAH Obsah.... 1 1. Východiska dlouhodobého

Více

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová VÚPSV říjen 2001 Obsah 1. Úvod 4 2. Pracovní činnosti, profesní struktura a systém

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

Projekt zlepšení systému jazykového vzdělávání zdravotnických pracovníků v KNTB, a.s. Bc. Hana Šumberová, DiS.

Projekt zlepšení systému jazykového vzdělávání zdravotnických pracovníků v KNTB, a.s. Bc. Hana Šumberová, DiS. Projekt zlepšení systému jazykového vzdělávání zdravotnických pracovníků v KNTB, a.s. Bc. Hana Šumberová, DiS. Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část

Více