Zpráva o činnosti v roce 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti v roce 2010"

Transkript

1 Zpráva o činnosti v roce 2010 VyrZpr-CZ-144.indd :11:55

2 Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK v Praze a VFN v Praze Ke Karlovu 11 / Praha 2 / Česká republika Publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ton: VyrZpr-CZ-144.indd :11:55

3 Zpráva o činnosti v roce 2010 VyrZpr-CZ-144.indd :11:55

4 obsah Úvodní slovo 1 Vysokoškolská výuka 2 Celoživotní vzdělávání a mezinárodní spolupráce 3 Věda a výzkum 4 Klinický provoz 5 Organizační struktura pracoviště 6 Kontakty Závěr 7 Přílohy VyrZpr-CZ-144.indd :11:55

5 VyrZpr-CZ-144.indd :11:55

6 Centrum adiktologie - výzkumem podložené poznatky pro praxi VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

7 úvodní slovo Vážené dámy a pánové, překlenutí do druhé pětiletky činnosti našeho Centra bylo ve znamení udržujícího se tempa práce. Když jsem v závěru loňské zprávy naznačoval něco více z plánů pro rok 2010, vypadalo to možná dosti odvážně. Dnes mohu říci, že se vše podařilo beze zbytku, přestože to byl rok opravdu náročný snad po všech stránkách. Pravděpodobně nejvíce náročným úkolem bylo dovršení procesu akreditace a otevření prvního ročníku navazujícího magisterského studia adiktologie. Úspěšnou akreditací z roku 2009 práce samozřejmě neskončila a než byl v září 2010 poprvé otevřen první ročník, bylo třeba vše pro studenty připravit. Díky dobré souhře celého pedagogického kolektivu to byla práce spíše radostná. Nicméně bez finanční podpory Evropských fondů 1 si tento objem práce v takových termínech neumím představit. Studenti měli vše základní pro výuku připraveno včas a kromě běžných provozních problémů nenastala jediná vážná komplikace. Totéž mohu říci o skvělé práci kolektivu pracujícím na zlepšení a propracování kombinované formy bakalářského studia adiktologie. Chtěli jsme umožnit více studentům zjeména mimo Prahu, aby mohli obor studovat, a rozhodli jsme se zvýšit úroveň tohoto programu, rozšířit nabídku studijních materiálů i zvýšit úroveň přípravy pedagogů. I zde jsme využili Evropských fondů 2 a naši studenti tak mohli získat celou řadu zajímavých učebních pomůcek a vylepšení. Po stránce výuky se tedy celé pracoviště v průběhu roku 2010 posouvalo kupředu mílovými kroky. Kromě úkolu stabilizovat a vylepšovat dosažené (denní i kombinovanou formu studia) jsme překročili 1 / Projekt ESF Příprava a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie, OPPA CZ 2.17/3.1.00/ / Projekt ESF Rozvoj kombinovaného studia bakalářského studijního programu adiktologie na 1. LF UK Praha, OPPA CZ 2.17/3.1.00/31484 důležitou hranici, zahájením magisterského programu uzavřeli celek pregraduálního vzdělávání v oboru adiktologie v České republice a obě úrovně adekvátně vyprofilovali jak po stránce klinické, tak teoretické. Rok 2010 byl ve znamení také dalších dvou velkých projektů. Naše pracoviště koordinuje jeden z největších rozvojových projektů v primární prevenci v polistopadové historii ČR. Projekt VYNSPI 3 není jednoduchým projektem. Pracuje na něm několik desítek odborníků v celé ČR a v jeho vzdělávacích programech je zapojeno několik tisíc pracovníků ve školství. V tomto směru na sebe Centrum adiktologie vzalo skutečně náročný úkol, směřující k návrhu celonárodního systému vzdělávání v prevenci rizikového chování. Koncepčně o nic jednodušším nebyl ale ani úspěšný pokus o realizaci rozvojového projektu 4 s našimi partnery v Gruzii. Myslím, že se nám podařilo nejen splnit všechny úkoly projektu, včetně poměrně velmi náročné třítýdenní letní školy pro odborníky z různých oblastí z Gruzie, ale že jsme za sebou nechali kus odvedené práce v oblasti posilování vzdělávání v adiktologii v tomto regionu a kromě dobrého jména ČR jsme zde zaseli semínko pro budoucí spolupráci s celým regionem. Síťování s univerzitami i klinickými pracovišti v této oblasti není jednoduché a nejde přitom zdaleka pouze o profesionální rozměr práce. Gruzie patří k prioritním zemím naší zahraniční politiky a spojuje nás kus předchozí historie v rámci bývalého východního bloku. Rozvoj zahraniční spolupráce byl v naší činnosti v roce 2010 sledovatelný ve více liniích. Kromě již zmíněného projektu jsme se pokusili tento důraz dát 3 / Projekt ESF Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni, CZ.1.07/1.3.00/ / Projekt MŠMT 8. rozvojový program MŠMT ČR: Cílený rozvoj spolupráce v oblasti VŠ vzdělávání ve zdravotnických oborech mezi 1. LF UK Praha a pracovišti v Gruzii, č VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

8 také do vědy. Přestože zatím je tento rozměr vyjádřen především v preventivním výzkumu (výzkum efektivity preventivních intervencí a výzkum širších rodinných faktorů ve vlivu na užívání drog), musím zmínit též rodící se jádro konceptu harm reduction a první malé úspěchy ve výzkumu léčebných intervencí. Důraz na zahraniční spolupráci ve vědě a výzkumu se postupně stává prioritou, které podřizujeme mnoho ze současných aktivit. Přestože jde o velmi náročný proces, myslím, že se nám jej daří rozvíjet a že i postupně se zvyšující počet zapojených postgraduálních studentů bude tento trend podporovat. Současně s tím jde ruku v ruce také důraz na zvyšování publikačních kompetencí našich pracovníků a využívání platformy, jakou je časopis Adiktologie. Ten se postupně stal ideálním odrazovým můstkem právě pro začínající výzkumníky a potěšující je, že se tak děje již od úrovně třetího ročníku studia. je rozvíjen na opravdu evropské úrovni. To vše by samozřejmě nebylo možné bez skvělého zázemí naší fakulty a nemocnice. Rád bych proto poděloval vedení naší domovské Psychiatrické kliniky a vedení 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze i Všeobecné fakultní nemocnice v Praze za neutuchající podporu a pracovníkům obou institucí za jejich vstřícnost při zajištění naší činnosti. V Praze dne 4. února 2011 Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. vedoucí Centra adiktologie PK 1. LF UK v Praze a VFN v Praze Dovolte mi krátce zmínit též dvě rozsáhlé oblasti naší práce reprezentované aktivitami v celoživotním vzdělávání a konferencích. I v roce 2010 samozřejmě proběhly dlouhodobě podporované konference Primární prevence rizikového chování (www.pprch.cz), konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku (www.qakonference.cz) i Cena adiktologie (http://adiktologie.cz/ cz/articles/detail/172/1835/cena-adiktologie nominujte-kandidaty-v-ruznych-kategoriich). Rok 2010 byl však jiný dvěma významnými akcemi. První z nich bylo zajištění 10. ročníku konference ISAJE (International Association of Addiction Journal Editors), kterou jsme hostili v září a kde se sešlo celé vedení asociace a zástupci významných odborných periodik v našem oboru, včetně britského Addiction. Druhou akcí tohoto druhu, kde jsme se partnersky podíleli na odborném programu, byla konference Městská a regionální protidrogová politika v éře globalizace (Urban Drug Policies in the Globalised World, pořádaná na přelomu září a října. Obě měly velmi pozitivní ohlas a bylo potěšující vidět v Praze významné představitele našeho oboru, kteří byli spokojeni nejen se zajištěním obou akcí, ale také s tím, že se oboru daří a že VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

9 VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

10 1 VYSOKOŠKOLSKÁ VÝUKA VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

11 1/1 STUDIUM ADIKTOLOGIE NA 1. LF UK V PRAZE ZÁSADY MULTIDISCIPLINÁRNÍ- HO STUDIJNÍHO OBORU Co je adiktologie? Od roku 2001, kdy vyšlo první číslo časopisu s tímto názvem, se pojem rozšířil v naší odborné veřejnosti a je stále více přijímán. Chápeme ho jako označení multidisciplinárního vědního oboru, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování a jejich dopadů na jedince a na společnost. Obor vznikl v důsledku postupně narůstajícího propojování nových poznatků o příčinách, rozvoji a možnostech úzdravy závislého chování z oborů medicíny, psychologie, sociologie a sociální práce. Jádrem oboru adiktologie je bio-psycho-sociální model člověka, jeho nemoci v obecném smyslu, závislostní poruchy a její léčby podle Světové zdravotnické organizace (WHO). Současně však adiktologie reflektuje i poznatky z dalších vědních oborů, jako jsou např. ekonomika, právo, kriminologie, pedagogika, politologie, religionistika či kulturní a sociální antropologie. Ke studiu specifických forem lidského chování s potenciálem vytvoření závislosti tedy adiktologie přistupuje v širším výkladovém rámci studia kulturních, historických, sociálních, ekonomických, environmentálních a strukturálních podmínek a faktorů, jež ovlivňují chování člověka. V jádru tohoto pojetí adiktologie je tudíž to, co Jaroslav Skála v minulosti nazýval ATologie (alkoholismus a toxikomanie). Multidisciplinární přístup, který volíme, pak odpovídá jednomu ze zřetelných soudobých trendů vývoje vědních oborů a odborné práce: vedle stále větší diverzifikace a hyperspecializace, která je patrná od samého počátku vědy v naší civilizaci, se stále více dostává ke slovu mezioborová integrace, zaměřená z různých stran na určitý problémový okruh, ohnisko či téma, a především na člověka v jeho obecnosti i jedinečnosti. Fenomén člověk, nasvícený z různých odborných pohledů, je také těžištěm multidisciplinárního studijního oboru adiktologie, který od roku 2005 vyučujeme na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, nejprve jako obor bakalářský a nyní i magisterský. Při práci se studenty 1 z této multidisciplinární holistické perspektivy usilujeme zejména o to: vybavit je odpovídajícími znalostmi o faktorech ovlivňujících rozvoj různých forem závislostního chování na úrovni jednotlivců a společnosti a o jeho historickém vývoji naučit je pracovat s teoretickými poznatky získanými z adiktologických výzkumů a efektivně je využívat v praxi vybavit je znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro tvorbu a realizaci opatření a provádění intervencí, jejichž cílem je účinně předcházet a/nebo minimalizovat rizika problémů spojených s různými formami rizikového a závislého chování. Studijní obor adiktologie je určen těm, kteří se zajímají o otázky prevence, léčby či výzkumu rizikových forem chování, což zahrnuje nejen zneužívání legálních či nelegálních návykových látek, ale i gambling či nezvládnuté používání moderních komunikačních médií, jež rovněž může vést k vytvoření zdraví poškozujícího návyku a závislosti. Studijní obor přináší též poznatky využitelné v širším okruhu problematiky duševního zdraví. Studium je vhodné pro ty, kteří chtějí v dané oblasti pracovat, i pro ty, kteří v ní již pracují. V akademickém roce 2010/2011 studuje adiktologii celkem 209 studentů, z toho 182 na bakalářském stupni (72 v denní, 110 v kobinované formě), 27 na stupni magisterském (Tabulka 1). 1/2 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Organizace studia Studium v rozsahu 3 roky (6 semestrů) probíhá na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je akreditováno jako jeden z bakalářských oborů kom- 1 / Kdekoliv zde používáme gramatický tvar studenti v mužském rodu, myslíme tím studentky a studenti VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

12 Tabulka 1 STUDIUM ADIKTOLOGIE - POČTY STUDENTŮ V AKADEMICKÉM ROCE FORMA STUDIA 1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK CELKEM Denní bakalářské Kombinované bakalářské Cekem bakalářské Navazující magisterské Celkový počet studentů 209 plexu specializace ve zdravotnictví (do tohoto komplexu patří dále např. bakalářské studium ošetřovatelství, ergoterapie, fyzioterapie apod.). Určitou část výuky tvoří tzv. společný kmen, tj. přírodovědné a medicínské předměty vyučované teoretickými a preklinickými pracovišti fakulty společně pro všechny bakalářské obory. Další část tvoří odborné předměty příslušného oboru. V prvním roce je kladen důraz především na osvojení teoretických znalostí v základních medicínských oborech (předměty tzv. společného kmene), jež jsou doplněny o úvod do studia adiktologických oborů. Ve druhém ročníku je již větší důraz kladen na odborné adiktologické předměty a v závěru studia na praktickou přípravu a zvládnutí nácviku poradensko-terapeutických dovedností. Během postupu výuky mají posluchači stále více prostoru pro přípravu svých závěrečných bakalářských prací a pro konzultace s jejich vedoucími. Zastoupení oborů a předmětových skupin v bakalářském studiu adiktologie znázorňuje Graf 1 a Tabulka 2. Tabulka 2 / Graf 1 SPEKTRUM STUDIA ADIKTOLOGIE ZASTOUPENÍ PŘEDMĚTŮ V BAKALÁŘSKÉM STUDIU OKRUH PŘEDMĚTŮ HODINY VÝUKY 1. Přírodovědné a biomedicínské předměty společného kmene Jiné předměty společného kmene Psychiatrie a neurovědy Klinická adiktologie Psychologie a komunikace Poradenství, psychoterapie Jiné psychosociální intervence, případová práce Systém péče, primární, sekundární a terciární prevence Právo a kriminologie Adiktologický výzkum a epidemiologie Sociální politika a sociální práce Sociologie, politologie, management Jiné společenskovědní předměty Specifické cílové skupiny Sociálně psychologický a poradenský výcvik Předměty provádějící studiem adiktologie Jazyky a terminologie Praxe v zařízeních 320 Celkem VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

13 Přírodovědné a biomedicínské předměty společného kmene 2. Jiné předměty společného kmene Psychiatrie a neurovědy 4. Klinická adiktologie Psychologie a komunikace 6. Poradenství, psychoterapie 7. Jiné psychosociální intervence, případová práce Systém péče, primární, sekundární a terciární prevence 9. Právo a kriminologie 10. Adiktologický výzkum a epidemiologie Sociální politika a sociální práce 12. Sociologie, politologie, management Jiné společenskovědní předměty 14. Specifické cílové skupiny Sociálně psychologický a poradenský výcvik 16. Předměty provádějící studiem adiktologie 17. Jazyky a terminologie 18. Praxe v zařízeních Graf 1 Hodnocení v průběhu studia V průběhu studia jsou studenti hodnoceni na základě písemných testů, seminárních prací a jiných požadavků k zápočtům a na základě ústních zkoušek, jejichž počet je předepsán na začátku každého ročníku studia. Podmínkou pro úspěšné zvládnutí studia je požadavek absolvovat předepsaný počet praxí a stáží s úspěšným hodnocením. Podle kreditního řádu fakulty a univerzity musí student během jednoho ročníku studia získat minimálně 60 evropských kreditů a minimálně 180 evropských kreditů v průběhu celého tříletého studia. Zakončení studia a uplatnění absolventů Studium je zakončeno obhajobou písemné bakalářské a kasuistické práce a ústní státní závěrečnou zkouškou. Cílem studijního programu adiktologie je zprostředkovat absolventům odpovídající znalosti a dovednosti a umožnit akademické vzdělání v oboru těm, kteří chtějí uplatnit nabyté zkušenosti v různých sektorech a pracovních oborech. Absolventi bakalářského studia adiktologie mohou pracovat jako odborníci v zařízeních preventivních a drogových služeb (zdravotnických i nezdravotnických, státních i nestátních), jako pracovníci veřejné správy zabývající se prevencí a řešením problémů spojených s rizikovými formami chování, jako školní preventisté či poradci při řešení problémů spojených s rizikovým chováním apod. Osvojené znalosti a dovednosti mohou uplatnit i v širokém spektru multidisciplinárních týmů, jež se zabývají řešením problémů spojených s užíváním návykových látek v různých pracovních prostředích např. zařízení sociálních služeb, speciálního školství, vězeňské služby, probační a mediační služby, policie či armády. Velký význam pro jejich pracovní perspektivu má zakotvení adiktologa jako zdravotnické profese v novele zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění zákona č. 189/2008 Sb., a v prováděcích vyhláškách Ministerstva zdravotnictví ČR. Denní studium Denní studium bakalářského oboru adiktologie bylo zahájeno v akademickém roce 2005/2006. V roce 2008 jsme tedy poprvé uzavřeli tříletý cyklus státními zkouškami a vyprovázeli do světa první bakaláře adiktologie. V letech 2009 a 2010 k nim přibyli další. O počtech přihlášených, přijatých a do dalších ročníků postupujících studentů v letech informuje Tabulka 3 a Graf 2. V akademickém roce 2010/2011 studuje ve třech ročnících denního studia celkem 72 studentů. 13 VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

14 AKAD. ROK PŘIHLÁŠENO PŘIJATO ZAPSÁNO DO ZAPSÁNO DO ZAPSÁNO DO 1. ROČ. 2. ROČ. 3. ROČ. ABSOLVOVALO 2005/ / / / / / Tabulka 3 / Graf 2 DENNÍ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM ADIKTOLOGIE - POČTY STUDENTŮ Ukazuje se, že při přijímacích zkouškách i při studiu samotném jsou úspěšnější studenti s určitou mírou vědomostí a praktických zkušeností (zejména absolventi VOŠ, ale i maturanti, kteří se již při studiu na gymnáziu zapojovali do praxe v pomáhajících profesích nebo přímo v adiktologii) / / / / / /2011 Dobře se zavedla aktivita studentů a spolupráce pedagogů se studenty. Každý ročník má společnou ovou adresu pro usnadnění komunikace, schází se se svými tutory z řad pedagogického týmu a jeho zástupci průběžně komunikují Graf 2 s vedením Centra. Studenti rovněž mají své delegáty v akademického senátu fakulty. Nejméně jednou za semestr se schází společná pracovní skupina pedagogů a studentů. Studenti se účastní různých odborných akcí pořádaných Centrem adiktologie, Společností pro návykové nemoci ČLS JEP apod., případně na těchto akcích pomáhají jako pořadatelé. Aktivita studentů a spolupráce pedagogů se studenty vedla v roce 2009 k vytvoření České asociace adiktologů (ČAA). Hlavní úlohu v tom měli první bakaláři adiktologie skupina absolventů z roku Centrum adiktologie trvale podporuje úsilí ČAA stát se fundovanou a respektovanou reprezentací nové profese. Studijní plán a jeho změny Studijní plán pružně a účinně reaguje na zpětné vazby a podněty z výuky i praxe Takřka současně se zahájením denního studia v akademickém roce 2005/2006 jsme začali pracovat na první úpravě studijního plánu, která byla natolik rozsáhlá, že vyžadovala reakreditaci studijního oboru. Studenti, kteří nastoupili do 1. ročníku v akademickém roce 2006/2007 (druhý první ročník), již studovali podle tohoto nového studijního plánu. K dalším úpravám studijního plánu došlo před zahájením akademického roku 2007/2008 a 2008/2009. Změny spadaly do pravomoci fakulty a obor nebylo nutné reakreditovat, pokračovaly však směrem k racionalizaci odborných adiktololgických předmětů, proporcionalitě mezi jednotlivými typy předmětů a dosažení určitého zvládnutelného optima nároků přiměřených bakalářskému studijnímu oboru. Základní filosofii současného studijního plánu můžeme charakterizovat takto: 14 VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

15 Počet hodin v semestru Graf 3 Společný kmen Adiktologie Semestr celkem 1. ročník ZS 1. ročník LS 2. ročník ZS 2. ročník LS 3. ročník ZS 3. ročník LS 1. Těžiště společného kmene je v prvních třech semestrech studia; postupně předmětů společného kmene ubývá a ve 3. ročníku se již vyučují pouze odborné adiktologické předměty; 2. v odborných adiktologických předmětech se výuka odvíjí od úvodů a základů jednotlivých oborů zahrnutých do multidisciplinární koncepce k předmětům speciálním; 3. vedle povinných adiktologických předmětů zahrnuje studijní plán před- 1 Tabulka 4 / Graf 3 VÝUKA V DENNÍM BAKALÁŘSKÉM STUDIU V AKADEMICKÉM ROCE 2010/2011 POČET HODIN OBDOBÍ / POČET HODIN ČÁST STUDIA 1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK CELKEM Společný kmen Zimní semestr Adiktologie Semestr celkem Společný kmen Letní semestr Adiktologie Semestr celkem Společný kmen Adiktologie Celý ročník Ročník celkem Adiktologie praxe 2 týdny 2 týdny 4 týdny hodin Vše v ročníku Studium celkem měty povinně volitelné, tj. studenti si musí zvolit určitý počet předmětů z volitelné nabídky, která se v průlběhu studia rozšiřuje; 4. průběžně jsou zastoupeny předměty nácvikového typu (studenti se učí dovednostem potřebným pro praxi) a ve 3. ročníku jejich rozsah výrazně narůstá 1. 1 / Z důvodů profesionální etiky a s odvoláním na etické kodexy České psychoterapeutické společnosti a Evropské asociace pro psychoterapii nespojujeme s výukou sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik. Nácvikové předměty mají charakter sociálněpsychologického a poradenského výcviku s nezbytným respektem vůči osobním hranicím studentů. V akademickém roce 2009/2010 provedla 1. lékařská fakulta významnou organizační úpravu výuky společného kmene. Společný kmen se nyní vyučuje jen část semestru (ve 2. ročníku jen v první třetině semestru), výuka je zhuštěná, ale její rozsah se snížil. Změny byly uvedeny ve Výroční zprávě za rok Proporce současného studijního plánu v jednotlivých ročnících osvětluje Tabulka 4 a Graf 3. 2 / Výroční zpráva Centra adiktologie za rok 2009, kapitola Vysokoškolská výuka, Tabulka 2/Graf 3). 15 VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

16 Tabulka 5 POČET PŘEDMĚTŮ A ZKOUŠEK V BAKALÁŘSKÉM STUDIU V AKADEMICKÉM ROCE 2010/2011 SEMESTR/POLOŽKA ČÁST STUDIA 1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK Počet předmětů P Počet zkoušek a klasifikovaných zápočtů Zk (KZ) P Zk (KZ) P Zk P Zk (KZ =0) Zimní semestr Letní semestr Ročník celkem Studium celkem Tabulka 6 / Graf 4 Společný kmen 8 1 (3) 4 0 (2) 0 0 Adiktologie 7 1 (2) 9 1 (0) 10 6 Celkem 15 2 (5) 13 1 (2) 10 6 Společný kmen 6 2 (1) 3 2 (1) 0 0 Adiktologie 8 3 (0) 10 3 (1) 11 3 Celkem 14 5 (1) 13 5 (2) 11 3 Společný kmen 14 3 (4) 7 2 (3) 0 0 Adiktologie 15 4 (2) 19 4 (1) 21 9 Celkem 29 7 (5) 26 6 (4) 21 9 P Zk (KZ) Společný kmen 21 5 (7) Adiktologie (3) Celkem (10) VÝUKA ADIKTOLOGICKÝCH PŘEDMĚTŮ V DENNÍM BAKALÁŘSKÉM STUDIU POČET HODIN ROČNÍK/POČET HODIN 1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK STUDIUM CELKEM Povinné předměty Povinně volitelné předměty Výcvik Praxe Celkem Studijní plán podle jednotlivých ročníků je obsažen v Příloze 1. V průběhu tříletého studia absolvují studenti výuku celkem v 76 předmětech; z toho je 21 předmětů společného kmene a 55 odborných adiktologických předmětů. Studenti skládají celkem 32 průběžných zkoušek nebo klasifikovaných zápočtů; 12 z předmětů společného kmene a 20 z odborných adiktologických předmětů. Zkouškou nebo klasifi- Počet hodin / ročník Graf 4 Praxe Výcvik 160 Povinně volitelné předměty 60 Povinné předměty ročník 2. ročník 3. ročník 16 VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

17 kovaným zápočtem je ukončeno 36 % odborných adiktologických předmětů, tj. více než třetina. Ostatní předměty jsou ukončeny prostým zápočtem, jehož požadavky jsou však náročné a vyžadují plné zapojení studentů do výuky. Zápočtovými předměty jsou všechny předměty povinně volitelné a přibližně polovina povinných předmětů. U předmětů, které vytvářejí logicky navazující sérii během dvou až tří semestrů, je zavedena souborná zkouška. Počet předmětů a zkoušek v jednotlivých semestrech, ročnících a celém studiu uvádí Tabulka 5. Tabulka 6 a Graf 4 informují o vnitřních proporcích okruhu odborných adiktologických předmětů. Současnou podobu bakalářského studijního plánu pokládáme za stabilizovanou v předmětovém jádru, ale k dílčím změnám v kompetenci fakulty stále dochází. K další úpravě dojde již v akademickém roce 2011/2012. Využili jsme příležitosti, kterou nabídla povinná reakreditace studijního oboru, abychom pro další léta více zohlednili ve studijním plánu potřeby praktického uplatnění absolventů a uvedli do vztahu bakalářské a navazující magisterské studium (viz dále). Zdravá a efektivní flexibilita je hlediskem, kterého se hodláme držet i v budoucnosti. Aktuální informace o studiu, vyučovaných předmětech a vyučujících jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Odborné praxe a stáže Vedle teoretické výuky je nedílnou součástí studia oboru adiktologie praktická příprava studentů. Probíhá podle manuálu odborných praxí na 28 odborných pracovištích v celé ČR. Klademe důraz na to, aby vybraná pracoviště smluvní partneři fakulty měla nejen dostatečnou odbornou úroveň, ale i potřebnou vzdělávací kapacitu a schopnost studenty vést a učit. Bakalářské práce a státní závěrečné zkoušky Studium je zakončeno bakalářskou státní zkouškou, při níž student předkládá a obhajuje dvě písemné práce bakalářskou práci a kasuistiku. Pro bakalářské práce i kasuistiky je zpracován a na internetových stránkách Centra adiktologie zveřejněn podrobný manuál. Bakalářská práce musí být zpracována v rozsahu nejméně 30 a nejvíce 50 normostran podle přesně daných norem a kritérií, obsažených ve vnitřním předpisu fakulty a manuálu Centra adiktologie. Práce může být zaměřena jak teoreticky, tak prakticky. Pro bakalářskou práci si student vybírá jednu ze tří základních forem: a) teoretická práce jde o výstižný přehled aktuální tematiky, jež je podrobena kritické diskusi autora práce, přičemž vlastní zkušenosti autora netvoří hlavní náplň textu; b) práce ve formě výzkumné studie taková práce má přinášet vědecké zpracování studované problematiky při obvyklé struktuře textu: úvod, materiál a metodika, výsledky, diskuse, závěry; c) práce ve formě kasuistiky propracované v teoretickém rámci kasuistika se musí týkat jiného případu klienta než v případě kasuistické studie z absolvované praxe, jež je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky. Témata bakalářských prací vypisují převážně pedagogové-kmenoví pracovníci Centra adiktologie, kteří také jsou vedoucími prací. Externí pedagogové se více podílejí na oponenturách. Přehled úspěšně obhájených prací v roce 2010 podává Příloha 2. Státní závěrečná zkouška probíhá ústní formou před tříčlennou komisí. Je složena z tří samostatných částí: obhajoba bakalářské práce obhajoba kasuistické studie zkouška znalostí Zkouška znalostí je pojata jako aplikace integrativního principu na obor adiktologie. Prověřuje základní orientaci v oboru a schopnost studenta aplikovat získané znalosti na modelové situace v těchto okruzích: 1 17 VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

18 Tabulka 7 KOMBINOVANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM ADIKTOLOGIE - POČTY STUDENTŮ ROK PŘIHLÁŠENO PŘIJATO ZAPSÁNO DO ZAPSÁNO DO ZAPSÁNO DO 1. ROČ. 2. ROČ. 3. ROČ. ABSOLVOVALO 2008/ / / základy hlavních oborů spoluutvářejících obor adiktologie (medicínské obory, psychologie, sociální práce a sociální politika, sociologie, právo, kriminologie, pedagogika a speciální pedagogika atd.), 2. klinická adiktologie (skupiny návykových látek, jejich účinky a rizika; etiologie, patogeneze a syndromologie návykových poruch; principy odborné péče, diagnostika, indikace, matching, somatické a psychické komplikace užívání, komplikace léčby atd.), 3. systém odborných programů a služeb v adiktologii (primárně-preventivní programy, léčebné, léčebně-rehabilitační a sociálně-rehabilitační programy; harm reduction a risk reduction strategie a opatření), metody a přístupy, 4. strategie a opatření směřující k potlačování nabídky (trestněprávní oblast), 5. věda a výzkum v adiktologii a oblast aplikace vědeckých poznatků do praxe. Struktura státní závěrečné zkoušky, okruhy otázek a jejich podrobná specifikace byly zpracovány ve spolupráci se všemi pedagogy a jsou zveřejněny na internetových stránkách fakulty i Centra adiktologie. Úroveň bakalářských prací i průběh a výsledky státních závěrečných zkoušek ukazují vysokou kvalitu studia a připravenost studentů, což oceňují i externí členové zkušebních komisí. Kombinované studium V akademickém roce 2008/2009 byl otevřen první ročník kombinované formy studia. Tato forma studia vychází vstříc potřebám těch zájemců, kteří již v oboru pracují nebo je denní forma studia pro ně nedostupná z rodinných či pracovních důvodů. Kombinuje přímou výuku (v omezeném rozsahu oproti dennímu studiu) s přístupy e-learningu, individuálními konzultacemi a komunikací prostřednictvím elektronické pošty. Přehled přihlášených a přijatých uchazečů o kombinované studum adiktologie v letech Tabulka 8 PŘÍMÁ VÝUKA V KOMBINOVANÉM BAKALÁŘSKÉM STUDIU V AKADEMICKÉM ROCE 2009/ A 2. ROČNÍK POČET HODIN 1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK CELKEM Společný kmen Adiktologie Výuka Výcvik Ročník celkem Adiktologie praxe 2 týdny 2 týdny 4 týdny 8 týdnů hodin Vše v ročníku VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

19 uvádí Tabulka 7. V akademickém roce 2010/2011 studuje ve třech ročnících kombinovaného studia celkem 110 studentů. Studijní plán, požadavky a systém hodnocení jsou totožné s denním studiem. Výuku předmětů společného kmene absolvují studenti spolu se studenty kombinovaného studia ošetřovatelství, které zahájilo současně. Přímá výuka je v každém ročníku rozvržena do tří pětidenních bloků (pondělí pátek a šesti bloků dvoudenních (pátek + sobota), celkem 27 dní. Celkový počet hodin přímé výuky v ročníku je 216. Přehled podle semestrů a zastoupení předmětů společného kmene a odborných adiktologických předmětů podává Tabulka 8. Studium je značně náročné pro studenty, pedagogy i organizátory. Ve třetím roce se již projevuje značná stabilizace, ale stále ještě se učíme, jak v kombinovaném studiu učit. Cennou pomůckou pro pedagogy adiktologických předmětů je nová konstrukce sylabů, upravená speciálně pro potřeby kombinovaného studia. Pedagog si naplánuje, co bude obsahem několika hodin přímé výuky, co studentům zadá předtím a na co se studenti musí připravit před blokem přímé výuky, a konečně jaké požadavky na studenty bude mít po bloku přímé výuky až do uzavření předmětu zápočtem či zkouškou (Příloha 3). 1/3 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM V roce 2008 jsme zahájili přípravy k akreditaci magisterského stupně, který jsme se rozhodli pojmout nejen jako prohloubení, ale i jako rozšíření stupně bakalářského. Důkladná příprava akreditačního spisu vedla k překvapivě rychlému průběhu akreditačního řízení. Navazující magisterské studium adiktologie bylo akreditováno na podzim 2009 a první ročník byl otevřen v akademickém roce 2010/2011, tedy o rok dříve, než jsme počítali. Cílem navazujícího magisterského studia adiktologie je prohloubit a rozšířit poznatky získané v bakalářském studijním programu a v praxi. Studium oproti bakalářskému stupni vybaví absolventy do mnohem větší hloubky teoretickými poznatky, výzkumnou metodologií a praktickými dovednostmi z oblasti prevence a léčby závislostí, drogové politiky atd. a současně zásadním způsobem rozvíjí vedle linie adiktologické další dvě samostatné studijní linie představované koncepty duševního zdraví (mental health) a veřejného zdraví a zdravotnictví (public health, včetně case managementu a ekonomie). Tyto tři linie tvoří jádro navazujícího magisterského stupně. Studium bude tedy profilovat absolventy nejen v samotném oboru adiktologie, ale rovněž rozšíří jejich záběr do hraničních oblastí a vybaví je pro praxi tak, aby byli více flexibilní na pracovní trhu a mohli se pohybovat ve výrazně různorodějších aplikačních oblastech než absolventi bakalářského stupně (nejen v oblastech prevence a léčby závislostního chování, ale ve zdravotním, sociálním a školském sektoru obecně). Adiktolog-magistr bude fundovaným odborníkem v terapeuticko-poradenských činnostech, case managementu a vedení programů a zařízení. Současně je ve studiu kladen velký důraz na položení základů vědecko-výzkumné práce a profilace studentů v tomto směru tak, aby dokázali samostatně zpracovat malý výzkumný projekt v intencích běžných požadavků na diplomové práce. Tím bude umožněn širší rozvoj poznatkové základny oboru adiktologie včetně postupného budování budoucí stabilnější personální základny také v oblasti výuky, vědy a výzkumu v tomto oboru. Studijní program důsledně vychází z rozvíjeného moderního mezioborového a ve zdravotnictví zakotveného přístupu, který nenabízí žádný z doposud existujících studijních oborů a o který je v praxi stále větší zájem. Proto je existence navazujícího magisterského studia spojována s žádoucí další postupnou kultivací a vývojem samotného oboru adiktologie, což odráží jak vzrůstající význam celé této oblasti, tak stále zřetelnější jeho důležité postavení v roli mediátora diskuse mezi různými vědními obory dotýkajícími se návykových látek, závislost VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

20 ního typu chování a souvisejících dalších problémů duševního zdraví a rizikového chování. Do prvního prvního ročníku se přihlásilo 39 uchazečů, přijato bylo 31 studentů, ke studiu se zapsalo 27 studentů. Z nich je 25 absolventů bakalářského studia adiktologie (zastoupeny jsou všechny dosavadní absolventské ročníky), 2 studentky získaly bakalářský stupeň v jiném oboru. Studijní plán prvního ročníku navazujícího magisterského studia adiktologie ukazuje Příloha 4. Výsledky hodnocení kvality výuky adiktologických předmětů v magisterském studiu oboru adiktologie (I. ročník, prezenční forma, zimní semestr akademického roku 2010/2011) uvádí Příloha 5. 1/4 PEDAGOGICKÝ TÝM Jádro pedagogického týmu studijního oboru adiktologie (bakalářského i navazujícího magisterského studia) tvoří přední odborníci, kteří se po roce 1990 významnou měrou podíleli na utváření profilu české adiktologie, na koncepci a rozvoji systému služeb a/nebo na adiktologickém výzkumu, a kterým se dostává i mezinárodního uznání. Postupně se do výuky zapojují další odborníci z praxe i mladí pracovníci, kteří v Centru adiktologie pracují na výzkumných a rozvojových projektech. Mnoho předmětů učí dva či tři pedagogové, aby se ve prospěch studentů co nejvíce využily odborné kapacity a zkušenosti. Pedagogové se scházejí na pravidelných poradách, probíhají průběžné konzultace, úprava sylabů a shromažďování studijních textů. Klademe důraz na vysokou profesionalitu pedagogické práce a v neposlední řadě rovněž na metody živého učení, uvádění příkladů z praxe a zapojování studentů do výuky např. formou autoreferátů. V akademickém roce 2009/2010 jsme zajistili výuku ve třech ročnících bakalářského denního i kombinovaného studia a v jednom ročníku navazujícího magisterského studia, celkem pro sedm skupin a 209 studentů (viz Tabulka 1). Na výuce se podílí celkem 61 pedagogů, z toho 21 interních ( kmenoví pracovníci Centra adiktologie ) a 40 externích. Tabulka 9 KVALIFIKACE V PEDAGOGICKÉM TÝMU V AKADEMICKÉM ROCE 2010/2011 KVALIFIKACE INTERNÍ * EXTERNÍ CELKEM Medicína V tom specializace: psychiatrie návykové nemoci jiná klinická specializace hygiena/epidemiologie/veřejné zdravotnictví Psychologie Sociální směry Adiktologie Právo, kriminologie Jiné Vědecká hodnost (CSc., Ph.D.) Pedagogická hodnost (docent, profesor) Studium v zahraničí Psychoterapeutický/supervizní výcvik Zdravotnická aprobace v psychoterapii (lékaři, psychologové) *) Čtyři interní pedagogové mají více než dvě odborné specializace. 20 VyrZpr-CZ-144.indd :11:56

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července 2012.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie, lidský faktor v dopravě, 2. koučink a manažerské

Více

Studijní plán oboru ADIKTOLOGIE

Studijní plán oboru ADIKTOLOGIE 1 Studijní plán oboru ADIKTOLOGIE Verze plánu: 11.8. 10. září 2007 Aktualizace 5. září 2008 Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha 2 I. ročník ZS LS před. cvi č. 1217 Anatomie *)

Více

Bc. studijní obor adiktologie na Klinice adiktologie 1.LF a VFN UK v Praze. Jiří Libra, AT konference, Seč, 11.6. 2015

Bc. studijní obor adiktologie na Klinice adiktologie 1.LF a VFN UK v Praze. Jiří Libra, AT konference, Seč, 11.6. 2015 Bc. studijní obor adiktologie na Klinice adiktologie 1.LF a VFN UK v Praze Jiří Libra, AT konference, Seč, 11.6. 2015 Začátek - šk. ak. rok 2005/2006 Hlásilo se 65 uchazečů, přijato bylo 38, zapsalo se

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. července 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie 2. HMI human machine interface, ITS v dopravě 3. Lidský

Více

VZDĚLÁVÁNÍ VADIKTOLOGII: OD SKÁLY KROZVOJI UNIKÁTNÍHO

VZDĚLÁVÁNÍ VADIKTOLOGII: OD SKÁLY KROZVOJI UNIKÁTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VADIKTOLOGII: OD SKÁLY KROZVOJI UNIKÁTNÍHO VZDĚLÁVACÍHO MODELU Pavlovská, A., Miovský, M. Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze AT konference 2016, Seč Kam podle Vás adiktologiemíří? Je

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2015.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni:

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 9.2.2014 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E., Charvát, M. (2013). Motivace

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: ÚVOD DO STUDIA ADIKTOLOGIE Vyučující: Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD. Číslo předmětu: 1268 Semestr: 1. (1. ročník, zimní) Čas: Pátek

Více

Přehled publikační činnosti. Publikační činnost. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna Strana 1 (celkem 6)

Přehled publikační činnosti. Publikační činnost. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna Strana 1 (celkem 6) Publikační činnost PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011 Strana 1 (celkem 6) Publikace chronologicky Monografie (překlad): ŠŤASTNÁ, L. & ŠUCHA, M. (Eds.). (). Drogy a ohrožené skupiny mladých

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

Sylabus předmětu: Kriminologie v adiktologiii

Sylabus předmětu: Kriminologie v adiktologiii Centrum adiktologie PK VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Sylabus předmětu: Kriminologie v adiktologiii Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu

Více

VÝSLEDKY PROJEKTU OP VK CZ.1.07/2.2.00/

VÝSLEDKY PROJEKTU OP VK CZ.1.07/2.2.00/ VÝSLEDKY PROJEKTU OP VK INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ Doc. PhDr. Dagmar MASTILIAKOVÁ, PhD. RN ÚSTAV 0ŠETŘOVATELSTVÍ, FVP Doc. PhDr. Dagmar MASTILIAKOVÁ, PhD.

Více

ADIKTOLOGIE DENNÍ STUDIUM ROZPIS VÝUKY 2008/2008. ZIMNÍ SEMESTR 2008/2009, ROČNÍK Finální verze, KK

ADIKTOLOGIE DENNÍ STUDIUM ROZPIS VÝUKY 2008/2008. ZIMNÍ SEMESTR 2008/2009, ROČNÍK Finální verze, KK ADIKTOLOGIE DENNÍ STUDIUM ROZPIS VÝUKY 2008/2008 ZIMNÍ SEMESTR 2008/2009, 1. - 3. ROČNÍK Finální verze, KK 2008-10-05 Legenda X liché týdny Y sudé týdny (viz harmonogram výuky dole) Předměty společného

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Informační bulletin prosinec/2009

Informační bulletin prosinec/2009 Informační bulletin prosinec/2009 Vážení čtenáři, dovoluji si Vám předložit druhé vydání informačního bulletinu, který vydává profesní organizace Česká asociace adiktologů (dále ČAA či Asociace). Dovolte

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Přehled publikační činnosti. Publikační činnost. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Strana 1 (celkem 7)

Přehled publikační činnosti. Publikační činnost. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Strana 1 (celkem 7) Publikační činnost PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Strana 1 (celkem 7) Publikace chronologicky Metodika: SEITL, M., ŠUCHA, M. (Eds.) (). Manuál doporučených psychodiagnostických metod pro vyšetřování

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

1. Základní informace a kontakty Úvodní slovo Poslání a cíle organizace Aktivity České asociace adiktologů...

1. Základní informace a kontakty Úvodní slovo Poslání a cíle organizace Aktivity České asociace adiktologů... VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Obsah 1. Základní informace a kontakty... 3 2. Úvodní slovo... 4 3. Poslání a cíle organizace... 6 4. Aktivity České asociace adiktologů... 7 5. Finanční zpráva za rok 2010...

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Směrnice rektora č. 1/2016

Směrnice rektora č. 1/2016 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 50 00 Směrnice rektora č. /206 k pravidlům prostupnosti pro absolventy vyšších odborných škol na Vysoké škole zdravotnické, o. p.

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví FZV - 1 Fakulta zdravotnických věd (FZV) byla zřízena jako 8. fakulta UP v Olomouci. Její vznik byl schválen Akademickým senátem UP v Olomouci dne 27. února 2008 na základě kladného vyjádření Akreditační

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 2. STUPNĚ

CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 2. STUPNĚ KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY AMRP ČR PREAMBULE VYMEZENÍ POJMŮ KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ: I. MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMPR - získávání kvalifikace II. CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 1. STUPNĚ - zvyšování

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Návrh organizace systému CŽV v oboru adiktologie

Návrh organizace systému CŽV v oboru adiktologie Návrh organizace systému CŽV v oboru adiktologie Mgr. Josef Radimecký, MSc. & Mgr. Pavlína Müllerová Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1.LF a VFN UK v Praze Obsah Různé typy vstupního vzdělání

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Cílem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zavést kariérní systém, který podpoří celoživotní profesní rozvoj učitelů a propojí ho se systémem

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Obsah vývěskového sdělení Současná situace Základní informace o

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2011 Úvod Aktualizace

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

QUO VADIS, A.N.O.? Reflexe výsledků projektu NETAD a jejich dalšího využití z pohledu A.N.O.

QUO VADIS, A.N.O.? Reflexe výsledků projektu NETAD a jejich dalšího využití z pohledu A.N.O. QUO VADIS, A.N.O.? Reflexe výsledků projektu NETAD a jejich dalšího využití z pohledu A.N.O. PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc., Mgr. Jiří Richter, MUDr. David Adameček Závěrečná konference projektu NETAD,

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU VZDĚLÁNÍ V OBORU FYZIOTERAPIE Český fyzioterapeut: absolvent 2 leté nástavbové

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE o přijímacím řízení 2016/2017 Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK

Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK Projekt podpořený z dotačního programu Program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016. Doc. PhDr. Jitka

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

1. lékařská fakulta UK Praha Oboru ADIKTOLOGIE: základní informace ke studiu a přijímacím zkouškám

1. lékařská fakulta UK Praha Oboru ADIKTOLOGIE: základní informace ke studiu a přijímacím zkouškám 1 lékařská fakulta UK Praha OBOR ADIKTOLOGIE ZÁKLADNÍ INFORMACE KE STUDIU A PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Univerzita Karlova v Praze 1 LÉKAŘSKÁ FAKULTA Kateřinská 32, Praha 2, PSČ 121 08 Praha Únor, 2005 1 1 lékařská

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU

DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU JEDNÁNÍ MZ ČR 23.5.2016 Karolína Malá, Hana Jahnová Obecný úvod vzdělávání v oboru klinická psychologie v ČR vzdělávání probíhá následujícím způsobem: profese

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více