Protopsychologové. M. Hunt - 3. kapitola - Protopsychologové s

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protopsychologové. M. Hunt - 3. kapitola - Protopsychologové s. 67 97"

Transkript

1 Protopsychologové M. Hunt - 3. kapitola - Protopsychologové s Alena Plháková - Vývoj psychologie v rámci novodobé evropské filosofie - 1. Racionalismus - 2. Empirismus a Asocianismus - 3. Osvícenství - 4. Německá klasická filosofie - s Ttetí návrat - S renesancí a počátkem novověku (17. st.) dochází ke změně společenského klimatu (reformace, humanismus aj.), šítení nových vynálezů (knihtisk, mikroskop či barometr), o Ale i k rozvoji vědy včetně zakládání učených spolků, z nichž postupně vznikají Královské vědecké společnosti (napt. Londýn 1662) - Ptestože protopsychologové 17. a 18. st. neznali jiný způsob zkoumání duševní činnosti než ptemýšlením a úvahami, věděli o nových objevech fyziků a fyziologů o Neupravovali jen starší teorie, ale vytvotili také dvě výrazně nové podoby prapůvodní psychologie Racionalisté René Descartes - Filosof, matematik, fyzik - První osobností od dob Aristotelových, která vytvotila novou psychologii - Svými úvahami obnovuje starý dualismus těla a mysli. Svůj pohled opírá o víru; protože Bůh vybavil naši mysl tělem a smysly a protože nás neklame, materiální ptedměty určitě existují a naše vjemy se velice blíží jejich podobě - Měl jako člověk své doby také zčásti empirický sklon horlivě se zajímal o poznatky nové fyziologie, sám pitval živočichy a sledoval vztahy mezi nervovým systémem a svaly - Mnohé z lidského chování vysvětloval na základě mechanicko-hydraulické teorie. Tekutinu, která naplňuje mozkové komory neboli dutiny dnes ji známe jako mozkomíšní mok -, považoval za životní energii - Ačkoliv je jeho mechanicko-hydraulická teorie v podrobnostech chybná, v jednom významném ohledu se podivuhodně blíží skutečnosti: ptisuzuje ovládání svalů impulzům, které pticházejí z mozku prosttednictvím eferentních nervů - Jako první popsal jev, kterému se bude později tíkat reflex, pti němž na speciální vnější podnět vyvolává speciální odpověď organismu - Ale mechanicko-hydraulická teorie nevysvětlila vědomí, myšlení nebo vůli Descartes se domníval, že tyto vyšší duševní aktivity musejí být funkcemi duše (nebo mysli) - Ptedpokládá existence vrozených idejí (nativismus) ptedstav, které nejsou odvozeny ze zkušenosti, nýbrž jsou člověku vrozené napt. dokonalost, kvalita, nekonečno, geometrické axiomy atd. - Jeho dualistická koncepce těla a duše ptinášela krajně obtížný problém interakce duše a těla (mind-body problem) kde a jak probíhá jejich vzájemné ovlivňování? o Dle Descarta v epifýze (šišince) dnes víme, že šlo o mylné ptesvědčení 1

2 - Tělesné zážitky plodí v duši vášně; myšlení a vůle tídí proud životní energie, která vyvolává hnutí ovládané vůlí o Velmi silné vášně mohou vyvolat zmatek životní energie. Ten pak pteváží nad duší ovlivňující epifýzu a způsobí reakci, která je protikladná úsudku a vůli duše - Klasifikuje vášně, ale neptináší žádnou poučnou teorii ohledně jejich vzniku. Rozeznává šest primárních údiv, láska, nenávist, touha, radost a smutek o Všechny ostatní považuje za jejich variace nebo kombinace Karteziáni - Následovníci Descarta, ktetí se v průběhu dalšího století snažili jeho psychologii modifikovat, aby vysvětlili, jak může duše, nehmotná substance, působit na hmotnou, trojrozměrnou epifýzu, nebo naopak o Jejich hlavní ptístup ptedstavovalo tvrzení, že mezi tělem a myslí vlastně není žádná ptíčinná spojitost - A. Geulinex tělo a mysl jsou jako dva hodinové stroje, které Bůh natáhne a setídí, aby fungovaly v naprostém souladu jednoho s druhým, a pak už nemusí nic dělat (= paralelismus ) J. B. Spinoza - V otázkách svobodné vůle, ptíčinnosti a vztahu těla a duše dospěl čistě racionálními metodami k velmi odlišným odpovědím než Descartes - Jeho vliv na psychologii je problematický některé jeho myšlenky o vesmíru, světě a psychologii se zdají velmi moderní a jiné velmi zastaralé o Něktetí badatelé jeho vliv považují za ptínosný, jiný za bezvýznamný - Nejmodernější myšlenkou je jeho definice Boha Spinoza ho ztotožňuje s vesmírem a veškerou v něm obsaženou hmotou a duchem o V jeho pojetí je Bůh podtízen svým zákonům, a proto nemůže zasahovat do tádu věcí - Na rozdíl od Descarta, který větil ve svobodnou vůli, Spinoza soudil, že všechno duševní dění, stejně jako tělesné, má svou ptíčinu, jež má také ptedcházející ptíčinu determinismus - Snažil se Descartův dualismus ptekonat svým filosofickým monismem. Podle Spinozy jsou duch a hmota dvě stránky téže podstaty (substance) - Spinozův svět včetně lidské duševní aktivity je zcela podtízen ptírodním zákonům a lze mu porozumět tímto způsobem ptedjímá základní ptedpoklad vědecké psychologie o Také tíká, že nejzákladnější lidskou pohnutkou je sebezáchova tím rovněž ptedpovídá moderní psychologickou teorii - Spinoza se zabýval vnímáním, pamětí, ptedstavivostí, vytvátením myšlenek, vědomím, vášním (emocím), ale netekl o nich témět nic nového - Rozlišuje tti základní afekty radost, smutek a touhu. Tyto afekty vyplývají ze žádosti, což je jeho termín k označení různých lidských motivů - Spinozův (psychofyzický) paralelismus ovlivnil některé německé psychology 19. st., ale z moderní psychologie zcela vymizel. Jeho myšlenky tak zapůsobily na vývoj psychologie jen neptímo (ale napt. i Freuda) 2

3 Ch. Wolff - Propracoval a uspotádal Leibnizovy myšlenky byl jeho žákem - Psychologii považoval za součást propedeutiky (ptípravy) ke studiu filosofie. Rozdělil psychologii na dva obory, a to na psychologii empirickou a racionální o V díle Psychologia empirica se zabýval zkoumáním duševního života metodou introspekce; zavedl zde také pojem psychometrie o Ve spise Psychologia rationalis uvádí ptedevším metafyzické spekulace o podstatě lidské duše - Dle něj je základní duševní silou síla ptedstavivosti, která je zároveň stálou snahou po činnosti, po změně ptedstav o Lze tudíž rozlišovat duševní mohutnost poznávací a snahovou, ttetí je mohutnost citová - Od Leibnitze ptejal ptedpoklad existence různých stupňů jasnosti duševních stavů, ale také apercepci - Pattí k zakladatelům nauky o pozornosti, kterou chápe jako schopnost duše dát jedné části složeného vjemu větší jasnost než ostatním o Čím je pozornost větší, tím menší je její rozsah - Dále rozdělil poznávací procesy na vyšší a nižší. Vyšší vždy vyžadují užívání slov či jiných znaků Empirikové - Důraz kladen na zkušenost, tedy empirii a experiment v psychologii se tak objevila tada protopsychologů, ktetí odmítali Descartovo učení o vrozených idejích, a ktetí ptedložili světské vysvětlení duševních aktivit a chování - Tito protopsychologové jsou známi jako empirikové ne proto, že by byli experimentalisty (na rozdíl od ptírodních vědců neměli ptedstavu, jak experimenty v psychologii provádět, o Ale protože soudili, že se mysl rozvíjí empirickými prosttedky ideje jsou odvozovány ze zkušenosti Fr. Bacon - Snažil se postavit vědu na empirických základech a vědeckých metodách, odmítal spekulativní metafyzické systémy, dílo Nová organon ( Nová metoda oproti dedukci) o Věda by dle něj měla sloužit ke zlepšení lidského života, praktický účel poznání je dle něj pokrok - Zdrojem poznání by měla být ptedevším smyslová zkušenost (empirie), jejíž výsledky lze sttízlivě zobecňovat induktivní metoda o K ovětení teorií nestačí pouze důkazy, které danou teorii potvrzují, nýbrž je tteba hledat data, jež ji vyvracejí, tzv. protiptíklady - Dále popsal některé typické klamné úsudky, omyly a ptedsudky lidského rozumu, tzv. idoly, které je tteba odstranit, protože se objevují opět pti obnově věd a ztěžují tu práci o Idoly rodu vlastní lidské ptirozenosti, myslné ptedstavy, dané omezeností našich smyslů, se sklonem ke zjednodušování a výkladu z našich vlastních hledisek o Idoly jeskyně klamy, vyvolané naší subjektivní povahou, výchovou, návyky o Idoly tržiště klamy tečové komunikace, plynoucí z neptesného používání pojmů 3

4 o Idoly divadla klamy, které ptijímáme z tradice, v níž se necháváme klamně ovlivňovat spory a hádkami jednotlivých filosofů Th. Hobbes - Čestné místo v psychologickém panteonu si Hobbes zasloužil svou empirickou epistemologií. Když navštívil Galilea a byl značně ovlivněn jeho fyzikou, dospěl k závěru, že všechno dění má svůj základ v pohybu o Když to aplikoval na psychologii, dedukoval, že všechny duševní aktivity musí být způsobeny pohybem atomů v nervovém systému a mozku jako reakce na pohyb atomů v okolním světě - Odmítal koncepci nehmotné duše, které je dle něj pouze metaforou života, ale odmítal též učení o vrozeních idejích o Říkal, že všechno vzniká ze smyslových zážitků: složité myšlenky se odvozují z jednotlivých a jednotlivé myšlenky z počitků - Tento názor ovšem nebyl nový v té či oné podobě jej zastával Alkmaion, Demokritos, Aristoteles aj. o Ale Hobbes šel dále než oni využíval fyzikálních principů, později známých jako Newtonův první zákon pohybu, aby vysvětlil, jak se smyslové dojmy stávají ptedstavami, vzpomínkami a obecným poznáním - Hobbesovo podání empirické psychologie, ač primitivní a založené na smyšlené fyziologii, je důležitým mezníkem. Ptedstavuje první pokus vysvětlit, jak se smyslové vjemy mění ve vyšší duševní procesy o Byl průkopníkem ještě v jiném směru byl prvním asocianistou. Ačkoliv spíše užíval termín sled myšlenek než asociace, ptedstavuje první osobnost v tradici, která nakonec vedla k experimentální psychologii 19. st. a behaviorismu 20. st. - Tento názor ovšem nebyl nový v té či oné podobě jej zastával Alkmaion, Demokritos, Aristoteles aj. - Všechny psychické jevy pokládal za výsledek pohybů hmoty, které pti dráždění lidských smyslů vyvolávají jemné pohyby nervů, jež prožíváme jako zdání něčeho vnějšího o Ke zdánlivým (sekundárním) vlastnostem ptedmětů, které existují pouze díky pohybům v našich smyslech, pattí barvy, zvuky a vůně - Ptedkládá také ucelenou teorii imaginace ptedstavu definuje jako ochabující vjem. Rozlišil ptedstavy prosté (pamětní) a složené (fantazijní) o Prosté vzpomínkou na věci, které jsme ptedtím vnímali kůň či člověk o Složená ptedstava vzniká, když z pohledu na muže a koně sestavíme ve své mysli ptedstavu kentaura (tj. aglutinace) - Popsal také tzv. paobrazy, i když sám tento pojem nepoužívá - Myšlení považuje za souslednost ptedstav, která má svůj původ v dtívější zkušenosti o Řazení myšlenek (ptedstav) není náhodné na druhou stranu ani deterministické - Řazení myšlenek může být buď neúmyslné a nestálé, jak je tomu pti bezstarostném společenském rozhovoru, nebo ustálené. o Rozlišuje tedy volné a tízené asociace 4

5 J. Locke - Často nazýván otcem anglického empiricismu. V rámci politické filosofie argumentoval, že jistá ptirozená práva včetně svobody zůstávají v platnosti, i když lidé ptecházejí ze stadia ptírodního života k životu společenskému - Zkoumání lidského rozumu publikována r. 1690; psal je dvacet let; ihned po vydání se tímto dílem proslavil - Historický význam Lockova zkoumání spočívá ve vysvětlení, jak získáváme znalosti o Rozhodl se, že nebude uvažovat o našich duševních hnutích nebo změnách našeho těla, díky nimž máme počitky, vjemy či myšlenky o Neopíral se o formální deduktivní logiku jako Descartes či Spinoza, místo toho používal empirický ptístup, jaký byl tehdy dostupný ovětoval zkušenosti vlastní i jiných Sám se účastnil ptinejmenším jednoho experimentu s horkou, studenou a vlažnou vodou zjištění, že naše vnímání je navzdory objektivnímu podnětu subjektivní a neodráží věrně objektivní hodnoty o Kritika učení o vrozených idejí napt. něktetí lidé nemají ideu Boha, která by však podle Descarta měla být vrozena všem. o Tabula rasa mysl je pti narození nepopsaný list, na který píše zkušenost - Dva zdroje idejí (vše od vjemů po abstraktní pojmy) jsou to počitky a reflexe (vlastně operace se vším, co si mysl osvojuje) - Naše smyslové orgány ptedávají mysli počitky; ty nazývá jednoduchými idejemi o Z nich mysl postupně vytvátí reflexivní ideje (odraz vlastních schopností vnímat, myslet, projevovat vůli atd.) - Ze vzájemného působení těchto dvou druhů idejí vznikají všechny ostatní, včetně těch nejsložitějších a nejobtížněji pochopitelných - Problematizace jak můžeme vědět, že to, co vnímáme, skutečně ptedstavuje to, co existuje mimo naši mysl? o Locke nevidí důvod k pochybnostech, že o světě kolem nás máme pravdivé znalosti podobně jako Descartes tíká, že Bůh by nás neoklamal, ale jeho poznámky nemají podtext zbožnosti jako spíš zdravého rozumu - Problémy spjaté s Lockovým pojednáním o vnímání Locke nerozlišoval mezi čitím a vnímáním; témět dvě st. se mezi těmito dvěma pojmy ještě nedělal rozdíl - Akceptoval dtívější rozlišování kvality objektů na primární a sekundární o Primární kvality jsou od objektů neoddělitelné, bez ohledu na to, do jaké míry e mohou měnit jednoduché ideje tvrdosti, velikosti, tvaru, pohybu, klidu a množství o Sekundární kvality barva, zvuk, chuť a vůně, v objektech neexistují ve formě, ale jsou to počitky, které v nás vyvolávají primární kvality objektů Fialová ve tmě není fialová; je fialová jen tehdy, když u nás podnítí počitek této barvy - Lockovi také bývá ptipisováno prvenství v rámci teorie asocianismu ovšem často nezaslouženě o Dle něj spojujeme jednoduché ideje, abychom vytvotili složitější, a poznamenává, že ve vytvátení takových kombinací hraje roli opakování a potěšení. - Ale neuvádí nic o zákonitostech asociací a neptisuzuje tématu velkou závažnost 5

6 - Ačkoli bylo Lockovo pojednání o asociacích idejí omezené, podnítilo ostatní, aby prostudovali způsoby, jakými se takovéto spojitosti a tetězce idejí v mysli vytvátejí o Vliv napt. na behaviorismus G. Berkeley - Inspirovala jej krátká pasáž v Lockovi, který si klad otázku, zda by člověk, který se narodil slepý a později získal zrak, byl schopen samotným zrakem rozeznat krychli od koule o Lock soudil, že nikoli; Berkeley s ním souhlasil, ale podnítilo ho to, aby problém dále studoval a založil svou analýzu na asociativní psychologii - Sám zrak, tíkal, nedává novorozenci žádnou ptedstavu vzdálenosti, tvaru, velikosti nebo relativního umístění o Je to dáno opakovanou zkušeností dotykem, natažením ruky, chůzí -, že se dětí učí dělat prostorové úsudky - Vizuální nápovědy vzdálenosti, velikosti a tvaru spojujeme s tím, co jsme poznali jinými smysly o Skutečný ptíspěvek k teorii vnímání Berkeleyho analýza ptedpověděla či vedla k molekulárnímu ptístupu pozdější psychologii k úsilí rozložit všechny prožitky na jejich nejjednodušší součásti - Jeho vysvětlení vnímání vzdálenosti by obstálo v kterékoliv soudobé učebnici obecné psychologie, která se zabývá tzv. monokulárními vodítky pti prostorovém vidění o Dále zdůvodnil akomodaci čočky v ptítomnosti různě vzdálených ptedmětů, a popsal fenomén v psychologii známý jako binokulární konvergence (vodítko pti vnímání vzdálenosti) - Berkeley snadno pronikal k hlavním závěrům Lockova rozlišování mezi primárními a sekundárními kvalitami. o Jestliže všechny znalosti pocházejí z našich vjemů, neznáme z okolního světa nic kromě nich jsou ale jen sekundárními kvalitami - Jak víme, že hmota nebo substance, v níž prý tkví primárně kvality, opravdu existuje? Jsme schopni vědět, že existuje jen to, co vnímáme. Esse est percipi být znamená být vnímán - Berkeley zachránil existenci světa odvoláním se k Bohu, věčnému pozorovateli, který vše vidí neustále - D. Hume Berkeleyho argumenty neumožňují žádnou odpověď a nikoho neptesvědčují D. Hume - Žil v 18. st., v době osvícenství jako vládnoucího filosofického hnutí, které se opíralo o vědu a rozum, a zpochybňovalo tradiční náboženství a zastávalo víru ve všeobecný pokrok lidstva - Když psal své dílo Pojednání o lidské ptirozenosti, jeho hlavním cílem bylo rozvinout morální filosofii založenou na vědě o člověku, kterou mínil psychologii o Proto začal konstruovat teorii o lidských vášních a našich ptedstavách o nich, což nutně vyžadovalo, aby věděl, odkud ptedstavy pocházejí a to na empirickém základě - Opíral se o introspektivní pozorování vlastní mysli jeho názor na samé vědomé myšlení, založený na zkoumání vlastních myšlenkových procesů, byl takový, že se mysl celá skládá z vjemů 6

7 o Mj. prohlašoval, že povaha duše je nesrozumitelnou otázkou, o níž nemá cenu diskutovat - Rozlišoval mezi dojmy (jeho výraz pro počitky či vjemy) a idejemi (což pro něho byly tytéž zážitky za neptítomnosti objektu napt. vzpomínky, úvahy, sny) - Stejně jako Locke soudil, že tyto jednoduché prvky jsou součástmi, z nichž se vytvátejí složité a abstraktní ideje. Ale jak? - Musí existovat jednotící princip, který dle něj nabývá ttí forem o Kvality, z nichž vznikají asociace a jimiž je mysl vedena od jedné ideje ke druhé, jsou tti podobnost, blízkost časová a místní, a vztah ptíčiny a následku - Asociace čili spojování myšlenek na základě těchto ttí vlastností považoval za základní princip myšlení a ptisuzoval mu stejnou důležitost, jakou má gravitace v pohybu hvězd o Dokonce asociacím tíkal druh ptitažlivosti, která způsobuje, že ideje spolu souvisejí - Vymezil se však vůči kauzalitě, ptíčinnosti ptíčinnost je pouze návykem mysli. Nemůžeme ji v žádném zásadním smyslu prožívat ani vnímat; víme jenom, že když se stane jedna věc, ptihodí se i druhá o Ptedvídat, že tomu tak bude vždy, může vést k omylu můžeme jen dovozovat, že až se ptíště stane A, bude pravděpodobně následovat B - Hume dospěl k závěru, že v kauzalitu a reálnost vnějšího světa větíme ne proto, že jsme opravdu ptesvědčeni o její existenci, ale proto, že je těžké žít se skeptickým názorem Empiricko-asocianistická škola - Vytešila některé obtížné problémy v dualismu těla a mysli a vrozených idejí, nastolila však nové otázky - Nová psychologická teorie nevedla jen k subjektivismu a nezpochybnila jen platnost ptíčinného vztahu, redukováním významných duševních procesů na vnímání a asociace o A nijak nedokázala osvětlit vyšší duševní fenomény, jako je usuzování, teč, nevědomé myšlení, tešení problémů a kreativita - Jako nejužitečnější se nakonec ukázala v podobě teorie srovnávací psychologie - D. Hartley lékat, inspirován Lockem, napsal studii o asocianismu Zkoumání člověka - Každým jevem se nejprve zabýval po duševní a pak po fyziologické stránce o Vnější vibrace hmoty musejí vyvolávat odpovídající vibrace nekonečně malých částic v nervech. Tyto vibrace produkují miniaturní protějšky neboli slabé záchvěvy, fyziologické protějšky idejí - T. Reid, D. Stewart, T. Brown subjektivismus a skepticismus považovali za vyvrácený zdravým rozumem lidé všech věkových skupin a národů větí v existenci vnějšího světa a vztah ptíčiny a následku, protože jim to napovídá zdravý rozum - Reid také názorně ukázal, že jednoduché zákony asociací k vysvětlení složitých duševních funkcí ptíliš nepostačují. o Proto oživil starší pojem duševních schopností zvláště vrozených vloh. Pozdější psychologové se existenci těchto schopností snažili buď prokázat, nebo vyvrátit - Brown existují jak primární, tak sekundární zákony sugescí (asociací); sekundární za zvláštních podmínek mění působnost primárních o Slovo studený může tímto způsobem v určitou dobu a na určitém místě asociovat pojem tmavý, a v jinou dobu a na jiném místě může asociovat horký - J. Mill vlastní verze asocianismu, vyložen v díle Analýza fenoménu lidské mysli 7

8 o Jsou jen dva druhy duševních prvků počitky a ideje veškeré asociace se odehrávají působením jednoho faktoru, časové souběžnosti nebo blízkosti dvou zážitků Složité ideje jsou jen pospojováním jednodušších - J. S. Mill syn J. Milla, revidoval otcovu hypotézu o vytvátení složitých idejí pouze na základě hromadění jednoduchých idejí o Dle něj jde o syntézu velmi podobnou chemickým sloučeninám, které mají jiné vlastnosti než prvky, z nichž jsou složeny - Ve shodě s tím prohlašoval, že zákony asociací nám nemohou tíci, jak vznikají složité ideje nebo z čeho se skládají; můžeme se učit jen ze zkušenosti a ptímých experimentů o Tím pomohl asocianismus orientovat k experimentální psychologii - Popsal základní metody induktivního myšlení tzv. Millovi metody shoda, rozdíl a sdružené změny) o Shoda hledání společných prvků v různých ptípadech nebo událostech o Rozdíl ovětení toho, zda chybění ptíčiny provází také neptítomnost myšlení viz začlenění kontrolní skupiny o Metoda sdružených změn ptedchůdce soudobých korelačních metod - Rozčlenil jména na denotativní a konotativní ptispění k lingvistice o Denotativní napt. člověk, označujeme jím všechny lidské bytosti sdílející určitou charakteristiku (tj. prostý popis) o Konotativní ptidružené, subjektivní a jedinečné vlastnosti objektů (napt. špatný či škodlivý) - A. Bain věnoval se psychologii většinu svého života, obohatil fyziologii. Ačkoli popíral existenci vrozených idejí, tíkal, že mysl novorozenců ve skutečnosti není nepopsanou stránkou o Mají reflexy, instinkty a různý stupeň bystrosti Osvícenství - Viz popis doby u Huma - Mezi ptedstavitele (zejména Francouzi) pattili Denis Diderot, Voltaire, La Mettrie, de Condillac či d Alembert, Holbach, Helvétius aj. o Pro psychologii jsou relevantní myšlenky jen některých z nich La Mettrie - Lékat, důsledný materialista mj. nabyl ptesvědčení, že veškeré duševní schopnosti člověka jsou kauzálně podmíněny jeho tělesnými vlastnostmi o Jeden z ptedchůdců srovnávací psychologie de Condillac - Ptedstavitel senzualismu teorie poznání, která považuje za jeho základní zdroj smyslovou zkušenost - Pozornost vysvětluje tím, že silnější počitek ptevládne nad slabšími. o Paměť vzniká tak, že určitou senzorickou zkušenost zakoušíme podruhé a rozpoznáme ji. Nevysvětluje však, jak si člověk ukládá do paměti prvotní zážitky 8

9 - Také láska, nenávist a vůle vznikají podle jeho mínění na základě smyslových zkušeností J.-J. Rousseau - U hlediska psychologie je ztejmě nejvýznamnějším Rousseauovým dílem pedagogický román Emil čili o výchově ptedkládá zde svou vizi výchovy chlapce od narození až do dospělosti o Základní myšlenou je, že člověk se rodí jako dobrý ptíčinou lidské zkaženosti jsou záporné vzory, ptedsudky i celé společenské ztízení Německý nativismus - Vliv Descarta, dualismu těla a duše, ale i nativismu G. W. Leibniz - Jeho nauka monadologie ho ptivedla k ptedpokladu, že jsou různé úrovně vědomí, k nové myšlence v psychologii o Čím složitější seskupení, tím i vyšší duševní funkce. Živočichové, ačkoli vnímají, nemají sebeuvědomění, ale lidé ano; proto existuje více než jedna úroveň vědomí K Freudovu nevědomí a podvědomí to má ještě daleko, ale znamená to počátek - Ve snaze vysvětlit zdroj vědomí ptedpokládal proces apercepci -, který nám jistými vrozenými způsoby nebo ptesvědčením umožňuje uvědomit si mnoho našich drobných nevědomých vjemů a porozumět jim o Tyto vrozené ideje nejsou zvláštními pojmy, ale způsoby, jak porozumět zkušenostem I. Kant - Ovlivněn mj. i Humem, který ho probudil z dogmatického spánku - Rozlišuje poznání a priori, které je částečně nebo zcela nezávislé na zkušenosti, a poznání a posteriori, jež má svůj hlavní zdroj ve zkušenosti - Je pravda, tíká, že zkušenost nás vybavuje jen velmi omezenými znalostmi, ale zdaleka není pro mysl jediným zdrojem vědění o Obecné pravdy, které jsou zároveň nositelem vnittní nutnosti, musejí být na zkušenosti nezávislé samy o sobě jasné a jisté - Takové jasné a jisté pravdy skutečně existují, viz matematika dvě a dvě budou vždy čtyti - Tuto jistotu nám dává vrozená struktura naší mysli, ptirozený a nevyhnutelný způsob, jakým funguje. o Chaos zážitků je aktivně uspotádáván a pteměňován ve spolehlivé vědění - Takové znalosti si začínáme osvojovat na základě poznání vztahů objektů a událostí v prostoru a čase ne zkušeností, ale vrozenou schopností; prostor a čas jsou formami (intuice neboli nazírání) neboli vrozeně daných způsobů, jimiž na věci nahlížíme - Potom, po uspotádání našich smyslových informací v prostoru a čase, o nich provedeme další úsudky pomocí dalších vrozených idejí čili transcendentálních principů (kategorií) o Jsou vestavěným aparátem, jímž se mysl zkušeností zmocňuje 9

10 - Napt. zjištění, že každá událost má svou ptíčinu, nepochází ze zkušenosti když se nám nedostává schopnosti uvědomit si ptíčinu a následek, nic z okolního světa nepochopíme. o Proto to musí být tak, že k rozeznání ptíčiny a následku máme vrozenou schopnost - Kantův názor na myšlení spíše jako proces než nervovou činnost zamětil německou psychologii na studium vědomí a fenomenální zkušenosti o Dualismus se udržel, protože mysl byla dle Kanta zjevně transcendentálním fenoménem, odlišným od vnímání a asociací - Jeho teorie umožnila vývoj dalších variant nativistické psychologie, zejména v Německu, a nalezla v této zemi své moderní protější, ne-li následovníky, napt. teorii Noama Chomského o vrozených schopnostech dětské mysli pochopit syntax mluvené teči - Kant se domníval, že mysl je sérií procesů, které se odehrávají v čase, ale nezabírají prostor, což ho vedlo k úsudku, že duševní procesy nelze mětit (protože nezabírají prostor), a psychologie proto nemůže být experimentální vědou A. Schopenhauer - Člověk žije v subjektivním světě jevů zprosttedkovaných jeho poznávacími schopnostmi. Také živočichové žijí podle Schopenhauera ve světě svých ptedstav, ale pouze člověk si může tuto skutečnost reflexivně a abstraktně uvědomit o Nositelem ptedstavy světa je tedy poznávající subjekt, zatímco vše, co poznává, včetně vlastního těla, je objekt - Ptíroda je subjektivní ptedstava, která je ovšem jevovou stránkou skryté hlubší skutečnosti, věcí o sobě, jíž je nevědomá vůle, což je temné, nerozumné, bezdůvodné, hlubinné puzení o V oblasti živé ptírody má věc o sobě povahu slepé vůle k životu, která může působit i tam, kde není žádné poznání, resp. vědomí viz instinktivní chování u živočichů - Člověk se od ostatních živočichů liší tím, že vůli k životu částečně reflektuje ptedevším v podobě chtění, které je však zpravidla pouze otrockou službou vůli o V tíši života je nejsilnějším projevem nevědomé vůle pohlavní pud, který je ve službách zachování druhu a je někdy silnější než individuální pud sebezáchovy - Vůle se tu může projevit jako zcela nezávislá na rozumu - Decentrace subjektu ptedpoklad, že pocit svobodné vůle může být pouhou iluzí a že člověk je často ovládán silami, které se vymykají jeho vědomé kontrole o Což se dále objevuje napt. u Freuda a dalších, inspirace napt. pro evoluční psychology F. Nietzsche - Ptedpokládal, že podstatou života je vůle k moci podvědomá tendence, která se projevuje v intimních vztazích i v širším společenství, je ptirozeným důsledkem lidské nerovnosti o Každý člověk usiluje o dosažení a udržení nadtazeného postavení, ptičemž úspěšnost této snahy je potvrzením osobní síly - V jeho díle nazvaném Radostná věda nalezneme tadu pozoruhodných úvah o podstatě lidského vědomí o Vědomí je posledním a nejpozdějším vývojovým článkem organické tíše, a tudíž také tím, co je v ní nejméně hotové a nejslabší - Vyslovuje domněnku, že vědomí se vyvinulo pod tlakem potteby dorozumívání je vlastně spojovací sítí mezi lidmi 10

11 o Uvědomované myšlení (uvědomění si toho, co člověku chybí, co cítí, co si myslí atd.) je pouze jeho nejmenší částí, nejpovrchnější a nejhorší Předpoklady vzniku psychologie jako samostatné vědy - Ve druhé polovině 19.století se vytvořily předpoklady pro vznik psychologie jako samostatné vědy - Na počátku měla psychologie empirický a experimentální charakter 1- Filozofické předpoklady - Velmi silná empirická tradice filosofie v Evropě- v druhé polovině 19.stol se začal prosazovat pozitivismus a. August Comte( ) - Zásadním dílem je 6-svazkový kurz pozitivní filozofie, který vycházel Navazoval na Saint-Simona a předpokládal, že veškeré lidské myšlení sleduje zákon tří stádií o Teologické- lidé hledají vysvětlení světa(démoni, nymfy), uvažovali animisticky a antropomorfně - tak vzniknul polyteismus o Metafyzické stádium antičtí filozofové vymýšlí abstraktní teoretické systémy, svět ovládají neviditelné síly, ale již nejsou nadpřirozené monoteismus o Pozitivní stádium zkoumání omezeno na objektivní jevy a nezpochybytelné fakta - Za jeden z vrcholů poznání považoval možnost předvídat budoucí události - Kritizoval introspektivní metodu v psychologii, kterou nezařadil do klasifikace vědních oborů - Hlavním zdrojem poznání v pozitivismu je empirické poznání a experiment, důraz na exaktní vědy, filozofie je jen služka věd - Pozitivismem se řídí mnoho psychologů dnešní doby, např. tzv.akademická psychologie b. Herbert Spencer( ) - Anglický filozof - Hlásil se k pozitivismu, ale ve svých dílem prosazoval pokrok zavedl termín evoluce - Ve vývoji se podle něj střídají dva základní procesy diferenciace a integrace o jednoduché homogenní celky se nejprve rozdělují na části a potom se spojují do vyšších a složitějších útvarů o vývoj tedy není nahodilý, ale nutný - jeho stěžejní dílo: Principy psychologie o věřil, že neschopní lidé vymírají, pokrok se dědí - další dílo Principy sociologie o společnost rozdělil na vojenskou řídí se právem silnějšího a průmyslovou individualita a dělba práce o podstatným ukazatelem pokrokové společnosti vidí postavení žen, které je v průmyslové společnosti daleko lepší o věřil v úplné vymázání rozdílů mezi muži a ženami - podporoval individualismus a volnou ekonomickou soutěž - kritizoval socialismus a jakékoliv snahy státu řídit občany - jeho myšlenky jsou označovány za sociální darwinismus 2- Vývojové teorie a. Georges Cuvier( ) - Teorie katastrof díky kataklyzmatům, klimatickým změnám vyhynulo mnoho druhů rostlin, živočichů 11

12 b. Jean Baptiste de Lamarck( ) - Zapříčinil se o to, že se proměny Země, fauny, flory začaly chápat jako progresivní proces - Dílo: filozofie zoologická o Popsal teorii vývoje organismů o Evoluce je výsledkem působení dvou sil: vůle k pokroku a snaha o přizpůsobení, tělesné změny se dědí c. Charles Darwin( ) - Nechal se inspirovat teorii Thomase Malthuse, že počet živočichů roste řadou geometrickou, přičemž jídlo arimetrickou počty lidí se udržují hladomory, válkami přežívají jen ti nejsilnější - Dílo: O původu druhů prostřednictvím přirozeného výběru o Tři pilíře- druhové variace, boj o přežití a přirozený výběr - O původu člověka o Srovnání člověka s jinými živočišnými druhy, dokazuje příbuzenský vztah o Poukazuje na rozdíly mezi člověkem a vyššími živočichy o Pohlavní pud - Výraz emocí u člověka a zvířat o Lidé a jejich zoologičtí příbuzní používají k vyjádření emocí podobné svalové pohyby o Exprese je vrozená, dříve sloužila k účelům dorozumívání se s členy kmene d. Gregor Mendel( ) - Studium dědičnosti e. Pierre Teilhard de Chardin( ) - Propojení křesťanské tradice s biologickou koncepcí 3- Rozvoj fyziologie - 19.století- velký rozvoj fyziologie a. Johannes Muller( ) - Německý vědec, první profesor fyziologie v Berlíně - Teorie specifických nervových energií stimulace nervů vede k tvoření počitků, protože každý nerv obsahuje specifickou energii či kvalitu b. Hermann von Helmholtz( ) - Žák Mullera - Kromě fyzikálních a chemických komponent působí i vitální síla - Zastánce materialismu - Založil mechanickou školu fyziologie - Zformuloval zákon o zachování energie, vynalezl oftalmoskop - Měřil rychlost nervového impulsu u žáby, u člověka jednoduchý reakční čas - Uvažoval o bezděčném nevědomém usuzování - Dílo: příručky fyziologické optiky - Trichromatická teorie barevného vidění- Young-Helmholtzova teorie - Teorie o kodování kmitočtu zvukových vln- rezonanční teorie c. Jan Evangelista Purkyně( ) - Nejen přírodovědec, ale zkoumal i vědomí, spánek, zrakové vnímání - Tzv. Purkyňův jev při přítmí vidíme lépe zeleno-modro-fialové barvy spektra - Dílo: O spánku, snech a stavech příbuzných o Zmínil zde osvěžující a léčivou funkci spánku o Předjímal některé Freudovi úvahy, ale také Jungovu teorii kompenzační funkci snu - Dílo: Individuální duševní ústroj člověka 12

13 o Rozlišil dvě hlavní metody zkoumání psychiky: antropologická- zkoumá souvislost duševních zvláštností s tělesnými, psychologickou- zkoumání na základě vlastních zkušeností druhé a sebe sama a následné porovnávání výsledků, jako třetí cestu uváděl metodu fenomenologickou- duševní stavy a úkony jsou výjevy, které můžeme porovnávat d. Ewald Hering( ) - Teorie protikladných procesů- na sítnici jsou tři páry receptorů modrá-žlutá, červenázelená, černá-bílá, vždy se zapíná jen jedna barva z dvojice - Spor o podstatu vnímání s Helmholtzem, Hering zastánce nativismu 4- Rozvoj neurologie - Problém lokalizace mozkových funkcí- nová věda Frenologie a. Franz Josef Gall( ) - Tvar lebky odpovídá tvaru mozku - schopnosti člověka jsou rozmístěné v určitých oblastech mozku - vykonával veřejné pitvy mozku a tak prováděl svá zjištění - jako první objevil křížení míšních drah, pravá hemisféra ovládá levou část těla - dále tvrdil, že čím větší má člověk šedou kůru, tím je inteligentnější b. Johann Christopher Spurtzheim( ) - Kolega Galla, pracovali společně, zmapovali kolem třiceti oblastí mozku - Na základě svých zjištění, poskytoval lidem rady na zvládání osobních problémů - Zavedl pojem frenologie c. Jean-Pierre-Marie Flourens( ) - Tvořil opozici frenologie - Zdokonalil ablaci- odjímal zvířatům jednotlivé části mozku a po jejich zotavení pozoroval efekt - Zjistil, že sídlem motoriky je mozeček, mozková kůra je sídlem obecných mentálních funkcí, vnímání, učení a vůle d. Paul Broca( ) - Zkoumal lokalizaci řečových center - Na základě pitvy pacienta, který rozuměl, ale uměl říkat jenom slovo tan zjistil, kde se nachází centrum řeči- Brocova oblast - Motorická afázie- stav, kdy pacient například po mrtvici má omezené řečové schopnosti 5- Psychofyzika a. Ernst Heinrich Weber( ) - Věnoval se anatomii a fyziologii na univerzitě v Lipsku - Zmapoval hmat- rozdílnost citlivosti kůže - Dále měřil nejmenší rozlišitelný rozdíl- rozdílový práh se mění s velikostí standardního podnětu- tzv. Weberův zákon b. Gustav Theodor Fechner( ) - Žák Webera - Dílo: Elementy psychofyziky- shrnutí všech svých poznatků - Weber-Fechnerův zákon - Dále zavedl pojmy absolutní a rozdílový práh - Vytvořil tři metody o Metoda přizpůsobení- jedinec upravuje intenzitu podnětu do té doby než sám myslí, že se jedná o prahový podnět o Metoda konstantního podnětu- podněty kolísají okolo prahové hodnoty, odpovědi se zprůměrují 13

14 o Metoda limitů- intenzita se snižuje od zřetelně neprahového podnětu až po podprahový c. Stanley Smith Stevens( ) - Navázal na Fechnera a měření smyslové zkušenosti doplnil o metodu přímého odhadusubjekt přiřazuje podnětům hodnoty, když je dvakrát jasnější, dostane dvakrát větší hodnotu - Zjistil, že weber-fechnerův zákon neplatí pro všechny situace, nahradil ho tzv. Mocninovým zákonem Zakladatelé samostatné vědy 1- Wilhem Maximilian Wundt( ) - Někteří spojují Wundta jako zakladatele vědy s dílem Základy fyziologické psychologie-1874, jiní se přiklánějí k roku kdy přejmenoval svoji laboratoř na psychologický institut - Jako hlavní výzkumnou metodu využíval introspekci, která probíhala za jasných podmínek - Mnoho výzkumů se orientovalo na diskriminační reakční čas - Nevěnoval se jen psychologii, a školilo se u něj mnoho psychologů tehdejší doby - Jako předmět psychologie viděl vědomí- které se dá rozložit na jednotlivé psychické elementy- počitky, pocity a volní akty - Počitky vznikají na základě smyslových podnětů- rozdělil 7 základních - Pocity mají dimenze napětí-uvolnění, libost-nelibost a vzrušení-uklidnění - Volní akty považoval za klíčové a označuje svou psychologii za voluntaristickou - Zastánce psychofyzického paralelismu- duševní a tělesné jevy se doprovázejí, ale neovlivnují - Apercepce- výběrové zaměření pozornosti, hlavní činitel je vůle 2- Francis Galton( ) - Zabýval se studiem individuálních rozdílů, hlavně schopností - Na základě Darwina považoval inteligenci, typ nadání za dědičné - Dílo: Dědičný genius - Prováděl měření desítky tisíců lidí, to ho dovedlo k používání statistických metod(později rozpracoval Paerson- korelace) - Metoda dotazníků, srovnávání dvojčat, výzkumy imaginace, asociační test 3- Hermann Ebbinghaus( ) - Dílo: O Paměti- vyvrací Wundtovu myšlenku, že se duševní procesy nedají experimentálně zkoumat - Zkoušel nejrůznější pamětní pokusy sám na sobě- např. pamatování bezsmyslných slabik- zjištění, že kapacita paměti je 7 prvků - Dalším zjištěním bylo, že zapomínání je nejprve velmi rychlé, postupně se zpomaluje - Ovlivnil výzkumy paměti na dalších 50 let 4- William James( ) - Dílo: Principy psychologie- psychologie jako věda o mentálním životě- o jeho fenoménech i podmínkách - Kritika Wundta, říkal, že se vědomí pořád mění a proto nesouhlasil s jeho výzkumem - Hlavní funkci vědomí je usnadnit lidem přizpůsobení se okolnímu světu na základě možnosti volit 14

15 - Rozlišení mezi vědomými rozhodnutími a návyky, které jsou nevědomé - Lidská mysl má tendenci automatizovat co nejvíce aktivit- tvořit návyky - Vlivem Darwina věnuje jednu část knihy instinktům - Rozlišil já poznávající(i) a já poznávané(me)- poznávané já dále na materiální, sociální a duchovní já - Autorem teorie emocí- James-Langeova teorie emocí - Věnuje se i tématu náboženství, osobní náboženská zkušenost má podle něj kořeny v mystických stavech vědomí- ty nejde vystihnout slovy, mají noetickou kvalitu a jsou pomíjivé- v této souvislosti na sobě prováděl pokusy s rajským plynem - Představitel filozofického pragmatismu- pojetí pravdy- pravdivé je podle Jamese to, co je užitečné 7. Historické psychologické školy (str ) 1. Empirické a experimentální psychologické školy a) Strukturalismus - bezprosttedně navazuje na W. Wundta, hlavní ptedstavitel Edward Bradford Titchener jeho myšlenky ptenesl do USA, z jeho žáků vynikal napt. Edwin Garrigues Boring - definice mysli (souhrn duš. dějů během celého života jedince), vědomí (souhrn psychických procesů probíhajících v mysli v momentálním okamžiku) - úkolem psychologie zjistit elementární složky mysli pomocí introspekce, na základě toho rozlišení počitků, ptedstav a pocitů (všechny druhy vědomé zkušenosti vznikají jejich kombinací) - zjednodušení Wundtových myšlenek, ze současného pohledu umělá a málo významná psy škola b) Funkcionalismus - vznik v USA jako opozice strukturalismu, vliv strukturalismu a Darwinovy evoluční teorie - Granville Stanley Hall: zakladatel prvního psy časopisu v USA American Journal of Psychology, jeden z prvních am. psychologů zajímajících se o psychoanalýzu, vývojový psycholog se zamětením na adolescenci, jednotlivé etapy ontogenetického vývoje jsou zkráceným opakováním historie celého lidstva, ontogeneze je tedy rekapitulací antropogeneze - John Dewey: studium významu praktické činnosti, člověk jako jazyková bytost, pedagogické heslo uč se činem - James Rowland Angell: funkcionální psy usiluje o rozpoznání a vykreslení typických operací vědomí v aktuálních životních podmínkách X strukturální psy popisuje a analyzuje obsahy vědomí nezávisle na vnějších okolnostech; mentální aktivita jedince ptispívá k jeho ptizpůsobení prosttedí; jedinec chápán jako psychofyzický celek studovaný v jeho vztazích ke světu; vědomí jako tídící fenomén - Vznik aplikované psychologie: psy diagnostika, průmyslová a klinická psy, průkopníci James McKeen Cattell (zavedení termínu mentální testy, jeho baterie testů ale neprůkazná), Hugo Münsterberg (zastánce nerovnosti mužů a žen, ve válce na straně Německa; podíl na vzniku forenzní, klinické a prům. psy, jako jeden z prvních užíval termín aplikovaná psy; stadium paměti a falešných vzpomínek, ptedstupeň personalistiky, psy reklamy) 15

16 c) Francouzská psychologie - rozvoj ve spojení s psychiatrií a neurologií, podíl na rozvoji klinické psy a psychoterapie - Théodule Armand Ribot: první psy laboratot ve Francii, tvůrčí činnost umělců a vědců dělí na 4 části: postavení problému, inkubace, iluminace a ovětení; monografie o citech, paměti a pozornosti - Jean Martin Charcot neurolog, učitel Freuda, studium konverzních hysterických symptomů a jejich léčení hypnózou (ta byla ve Francii zprofanovaná kvůli mesmerismu), 3 stavy hypnózy: letargie, katalepsie a somnambulismus, tyto stavy jsou pozorovatelné pouze u hysteriků - Pierre Marie Félix Janet rozlišuje nižší automatismy (vývojově starší) a vyšší psychické fce (myšlení, vůle, ), u lidí trpících duš. poruchou dominují automatismy; jako první se pokusil o psy vysvětlení vzniku hysterické neurózy, za jejíž hlavní ptíčinu považoval traumatické vzpomínky na jejich zapomínání se podílí disociace vědomí vedoucí k tomu, že se stanou součástí odloučeného podvědomí (anticipace Freudových myšlenek) - Alfred Binet rozvoj testů inteligence, navazuje na něj Jean Piaget; spolu s Théodorem Simonem vytvotil testy inteligence pro děti, intelektovou vyspělost dítěte určovali na základě rozdílu mezi mentálním a chronologickým věkem (neptesné, proto ustanovuje něm. psycholog William Stern inteligenční kvocient jako podíl mentálního a chronologického věku, na návrh Lewise Termana později násobený stem) d) Würzburská škola - zakladatel Oswald Külpe (žák Wundta), spolu s Karlem Marbem zakladatel psychologického institutu zabývajícího se výzkumem myšlenkových procesů a jejich volního tízení (konflikt s Wundtem), hlavní metodou systematická experimentální introspekce - podle Külpeho existují nenázorné akty vědomí, jako abstrakce, zobecňování apod. - Narziss Kaspar Ach odhalení determinující tendence (dnes běžnější termín mentální nastavení ptipravenost mysli tešit úkol nevědomými prosttedky), navazují: Otto Selz, Henry Jackson Watt - Karl Bühler aha-zážitek, spolu s manželkou Charlotte založení centra studia dětské psy, rozdělení vývoje dítěte na stadium instinktové, návykové a intelektové. Charlotte s později v Americe podílela na vzniku humanistické psychologie (+rozvoj dětských diagnostických metod, zabývání se celým vývojem lidského života) - Karl Bühler ptispěl ke vzniku tvarové psy, ve Würzburku se školili dva zakladatelé gestalt psy: Max Wetrtheimer a Kurt Koffka 2. Psychologické školy ovlivněné filozofií a) Duchovědná psychologie - ptedchůdce Georg Wilhelm Friedrich Hegel: duch jako určitý protiklad ptírody, duch subjektivní, objektivní a absolutní, vyvíjí se podle zákonů dialektiky teze, antiteze (negace) a syntéza. - Zakladatel rozumějící (duchovědné) psy Wilhelm Dilthey ptedstavitel filozofie života, důraz na rozdíl mezi ptírodními a duchovními vědami (k nim z metodologického hlediska pattí i psy), základem psy bádání je osobní prožívání a hledání jeho souvislosti s kulturně-historickým kontextem, základním metodologickým nástrojem humanistických věd hermeneutika 16

17 - Eduard Spranger klíčovou poznávací metodou porozumění, hledání vztahů mezi individuálním prožíváním a konkrétním kulturním kontextem; porozumění druhému je méně omezené, než porozumění sobě samému; rozlišení mezi objektivním duchem a subjektivní duší (Hegelovo pojetí); 6 ideálních typů osobnosti: teoretický, ekonomický, estetický, sociální, politický, náboženský; studium adolescence b) Psychologie aktu - zakladatel Franz Clemens Brentano učitel Ehrenelse, Breuera, Freuda, Masaryka, Husserla a dalších; definice psy jako vědy o mentálních fenoménech, zavádí pojem intencionalita (každý psychický jev v sobě zahrnuje něco jako objekt) c) Fenomenologie: - Carl Stumpf učitel Koffky, Kohlera, Wertheimera; psy hudby, fenomenologie považována za druh introspekce spočívající v ptezkoumávání nezkreslené vnittní zkušenosti, odmítnutí Wundtova dělení psychické zkušenosti na elementy (čímž vzniká zkreslení) - Edmund Husserl snaha o vybudování filozofie na jasných základech, a tedy odmítání výkladu zkušenosti v širším historickém či psychologickém kontextu: pted filozofováním je tteba provést fenomenologickou redukci spočívající v uzávorkování okolního světa, eidetická redukce znamená odhlédnutí od toho, co je pro zkušenost nahodilé, a odhalení invariantních podstat (esencí); psy jako objektivní vědu považoval za nemožnou; fenomenologicko/psychologická redukce znamená, že by psycholog měl odhlédnout od vlastní intencionality a zaujmout postoj neinteresovaného diváka ; fenomenologický popis časového vědomí d) Filozofie života - Henri Bergson základním pojmem élan vital (životní rozmach, rozlet), vývoj života nevychází ze hmoty, ale smětuje proti ní k vyšším formám; rozum (inteligence) není schopen postihnout víc než moment (jako fotografie), k vnittní podstatě ptedmětu proniká intuice; úvahy o subjektivním prožívání času, ptedchůdce rozlišení epizodické a sémantické paměti - Hans Adolf Eduard Driesch studie o telepatii, jasnovidectví a telekinezi; v organismu působí účelná životní síla (entelechie), duše a tělo se scházejí v mozku; otevtená (rostliny) a uzavtená (živočichové) životní forma - František Mareš, Karel Černocký e) William McDougall - spolupráce s Galtonem a Spearmanem na rozvoji mentálních testů a eugeniky, jeden ze zakladatelů sociální psychologie, zájem o parapsychologické jevy - všechny životní procesy, duševní život a chování jsou účelné, protože vyjadtují základní snahu o zachování existence individua a druhu; instinkty mají komponentu kognitivní, emotivní a konativní (snahovou), popis 14 z nich - základní jednotkou charakteru je sentiment, formovaný vrozeným instinktem a životní zkušeností, komplexy jsou patologické sentimenty (láska, ptátelství, úcta, ) - vůle je charakter v akci - definice psy jako vědy o chování (považován za ptedchůdce behaviorismu), později tento směr kritizoval 17

18 - ovlivnil Tolmana (zakladatel účelného behaviorismu), avšak žádní následovníci nebo škola Gestalt psychologie ÚVOD K ODDÍLU C -na ptelomu 19. a 20. století se vyčlenilo mnoho směrů z filosofického a psychologického dění -gestaltismus, psychoanalýza, behaviorismus - u jeho zrodu stály výrazné osobnosti, jejichž teorie byly dále rozpracovávány -existenciální, kognitivní a humanistická psychologie - u zrodu stály spíše skupiny lidí, ktetí byli nespokojeni se stavem teoretické i akademické teorie -transpersonální psychologie - vznikla v 20. století, stojí mimo hlavní proud psychologie, ale ptinesla důležité poznatky ve studiu vědomí -ptedstavitelé těchto směrů spolu nespolupracovali, nedošlo k žádné integraci směrů -dodnes se čeká na nějaký "Koperníkovský obrat" v psychologii, na navrhnutí nového paradigmatu -psychologie je dynamická a neustále se mění a vyvíjí její ptedmět studia Gestaltismus = tvarová psychologie -gestalt=tvar, útvar, konfigurace -zakladatelé se kriticky stavěli k Wundtovi - snaha najít psychické elementy, z níž se skládají komplexní psychické jevy -základní myšlenkové paradigma podle berlínské školy: Celek je něco jiného než suma částí Gestalt je komplexní kvalita, která má fenomenální, genetický i funkční primát nad částmi Psychické děje vystupují jako celky - hlavně u vnímání, myšlení a učení Duševní dění je proces strukturování, tvotení celků Fenomenální(psychické) tvary odpovídají určitým geneticky daným strukturám(princip izomorfie) Prožívání je vestavěno do ptedem daných forem(struktur) Hlavní metodou v gestaltu je fenomenologie, introspektivní ptezkoumání jevů jako takových Vznik gestaltismu -ptedchůdce: Kant(percepce není kombinací senzorických elementů, ale jejich aktivním zpracováním do podoby koherentní zkušenosti) Christian von Ehrenfels - popsal transpozici -ptisuzuje objektům tvarovou kvalitu -myšlenkový ptedchůdce Edgar Rubin - členění percepčního pole na figuru a pozadí (Kratina upozornil na to, že pojem figura už použil Jan Evangelista Purkyně k popisu optických zážitků) -veliký rozvoj této celostní myšlenky v Německu a Rakousku v prvních dekádách 20. století -ptispěl k tomu rozvoj filosofie a ptírodních věd -filosofické hledisko gestaltismu: Husserlova fenomenologie -v ptírodních vědách se inspirovali objevem elektromagnetického pole a jeho zákonitostí, elmag. Pole tvotí strukturu, která určuje chování jednotlivých částic v tomto poli -dělení na dvě školy: berlínská x lipská Lipská celostní škola Felix Krueger - hlavní ptedstavitel -rozdělil mentální celky do dvou skupin: a)tvary - jsou uzavtené a učleněné b)neučleněné, nediferenciované celky -Lipská škola preferovala zkoumání nediferenciovaných celků - tadíme do nich: zážitky nižších smyslů, zážitky při tělesných pohybech, zážitky vysokého vzrušení, silné únavy atd., které mohou mít celostní kvalitu 18

19 -podle Kruegera tvary a neučleněné celky jsou vždy vklíněny mezi vyšší celky a nakonec v souhrnný celek zážitkového proudu, jehož celostní kvalitou je cit Ferdinand Kratina - na stáži u Kruegera, docent Psychologického ústavu MU(vedl ho Mihajlo Rostohar) -díla: "Studie z tvarové psychologie", "Úvod do celostní a tvarové psychologie" Berlínská škola -zabývala se studiem uzavtených tvarů v oblasti percepce, myšlení a učení -členové: M. Wertheimer, W.Kӧhler, K. Koffka, K. Lewin, K. Duncker -vzájemný vztah mysli a těla tešili z hlediska psychofyzického paralelismu(princip izomorfismu) -principem izomorfismu se zabýval Wertheimer a pak Koffka -izomorfie=shoda forem, která vede k ptedpokladu, že pohyby atomů a molekul v mozku nejsou fundamentálně odlišné od myšlenek a citů, ale jsou ve svých molárních aspektech totožné Max Wertheimer -narodil v Praze, studoval nejprve práva a pak filosofii -zaujal ho fenomén zdánlivého pohybu vyučoval na Berlínské univerzitě, kde se stal klíčovou postavou Psychologického institutu -spolupráce s Koffkou a Kӧhlerem vedoucí katedry na Frankfurtské univerzitě -za Hitlera emigroval do NY článek "Experimentelle Studien uber das Sehen von Bewegungen" - popisuje zde fí-fenomén článek "Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt II" - popisuje tvarové zákony Princip proximity(blízkosti), Podobnosti Kontinuity(dobré ktivky), Pregnance(dobrého tvaru) -v závěru dodává, že vnímání postupuje ve směru "shora dolů" - od celku k částem(vjemy jsou částí celků) -dílo: "Produktivní myšlení" - aplikace gestaltu v tešení lidských problémů -2 typy myšlení - a)reproduktivní - lidé opakují myšlenkové postupy, které už dtíve využily b)produktivní myšlení - výsledkem hlubokého pochopení struktury daného problému -umožňuje ptenos nových poznatků na jiné problémové situace -podoba se vznikem dobrého tvaru -v jedné kapitole se věnuje myšlení A. Einsteina a jeho teorii relativity -shrnutí jeho poznatků o myšlení: Nahlížíme na mezery, problémové oblasti, poruchy, povrchnosti atd. a zacházíme s nimi strukturálně Hledáme vnittní strukturální vztahy - vyhovující/nevyhovující- mezi těmito poruchami a danou situací jako celkem i mezi jejími různými částmi Provádíme operace, jakými jsou strukturální seskupování (grouping) a segregace, centrování atd. Operace nahlížíme a provádíme v jejich strukturálním umístění, roli, dynamickém významu, včetně uskutečnění nezbytných změn Hledáme spíše strukturální než dílčí pravdy W.Kӧhler - narodil se v Estonsku -koncipoval novou teorii učení na základě experimentů s šimpanzi (spojení bambusových tyči k dosažení banánu) -vytešení problému je výsledkem určité kognitivní změny, tzv. vhledu, jehož podstatou je vnímání nových vztahů a souvislostí v dané problémové situaci -jedinec je schopný tešit situaci vhledem jen když ji má možnost vnímat její komplexní uspotádání 19

20 -pokusy s kutaty na Tenerife - ovětoval efekt transpozice -kutata měla zrní na dvou destičkách šedé barvy (světláxtmavá), určitou dobu mohli zobat jen z té tmavé, když si mohli vybrat, vybrali si světlou =>kutata reagovala spíše na relaci mezi jasem odstínů, než na podnět jako takový -jeho teorie učení se zásadně liší od té Thorndikové (pokus-omyl) K.Koffka -narodil se v Berlíně -účastnil se historických výzkumů zdánlivého pohybu ve Frankfurtu -ptednášel na univerzitě v USA "Die Grundlagen der psychischen Entwicklung, Eine Einfuhrung in die Kinderpsychologie" -v této knize aplikoval principy gestaltu na vývoj dětské psychiky -dle autora je instinktivní chování soustava reflexů, Gestalt, který smětuje k dosažení určitého cíle v "Psychological Bulletin" vyšel článek "Perception: an introduction to the Gestalt-theory" -Koffka zde upozorňuje na to, že se Gestalt nezabývá jen vnímáním "Principy Gestalt psychologie" - rozsáhlé dílo -primárním úkolem vědce je integrovat všechna fakta do jednotné teorie, která je srovnatelná s dobrým tvarem -velkou roli ptipisuje zákonu pregnance -věnuje se zde i paměti a zapamatovávání, pamětní schéma je dobrým ptíkladem Gestaltu K.Duncker -narodil se v Lipsku, studoval u Kӧhlera "Psychologie produktivního myšlení" -byl propuštěn s univerzity díky spolupráci s komunismem -emigroval do Anglie - zahájil výzkum bolesti spolu s F. Barlettem spáchal sebevraždu -ptispěl svými výzkumy zdánlivě indukovaného pohybu -největší ptínos v oblasti tešení problémů(aplikace Kӧhlerova učení vhledem) -pokusy s vysokoškolskými studenty - pojem: funkční fixace - určité nastavení, když ptedmět opakovaně užíváme k nějakému účelu, ptipisujeme mu určitou funkci, což nám brání použít ho v ptípadě potteby jiným způsobem -problém ozatování nádoru - správné tešení je ozatovat ze všech stran, když však ukázal nákres, na kterém smětuje jediná šipka do směru elipsy, studenti tento problém nevytešili(nastala u nich funkční fixace na nákres) -jeho problém ozatování nádoru dále rozpracovali M. Gicková, K. Holyoak K.Lewin -narodil se v Polsku -od 1921 vyučoval v berlínském Psychologickém institutu - seznámil se zde s tvarovými ptedstaviteli -emigroval do USA se stal teditelem výzkumného centra pro skupinovou dynamiku -"teorie pole" - ptedpoklad, že všechny duševní aktivity jedince probíhají v psychologickém poli(živ. Prostoru) -životní prostor=totalita všech faktů, které determinují chování (B) individua v určitém momentu -obklopen vnějším obalem(foreign hull of) nepodléhá psychologickým zákonům -životní prostor(l) zahrnuje osobu(p) v určitém prosttedí -B=f(P,E) - vztah mezi osobou, chováním a prosttedím -za ptíznivých podmínek mezi osobou a prosttedím je stav rovnováhy = ekvilibrium -pti porušení rovnováhy nastává tenze, která vede k lokomoci(změna životního prostoru s cílem obnovit rovnovážný stav) -životní prostor = silové pole, mezi jedincem a objekty v živ.prostoru vznikají síly psycholog. povahy=vektory -vektory můžou nést pozitivní(ptitahují jedince) či negativní(odpuzují) valenci -síly v prostoru se sečítají a odčítají jako vektory a ovlivňují tak chování jedince -bariéry = hranice bránící lokomoci 20

UČEBNICE OBECNÉ PSYCHOLOGIE

UČEBNICE OBECNÉ PSYCHOLOGIE AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Recenzent prof. PhDr. Milan Nakonečný UČEBNICE OBECNÉ PSYCHOLOGIE Alena Plháková ACADEMIA OBSAH Předmluva....'... 11 Poděkování... 13 1 PSYCHOLOGIE JAKO VĚDNÍ OBOR... 15 1.1

Více

Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika

Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika Zpracovala PhDr. at PaedDr.Věra Kosíková, Ph.D. Obsah: 10 kapitol 1. Předmět psychologie, struktura psychologických věd, psychologický výzkum a jeho

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie (Chybí otázky 11d) a 14c)d)) Kolektiv autorů BRNO 2007 OBSAH 1a) Společnost,

Více

3.5 E. Fromm... 24 3.5.1 Typy charakteru podle Fromma... 25 3.6 Riesman... 26 3.7 Harry Steck Sullivan (1882-1949)... 26 4 Behaviorismus a

3.5 E. Fromm... 24 3.5.1 Typy charakteru podle Fromma... 25 3.6 Riesman... 26 3.7 Harry Steck Sullivan (1882-1949)... 26 4 Behaviorismus a 0 Obsah 1 Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám...9 1.1 Sociální psychologie... 9 1.1.1 Předchůdci sociální psychologie... 9 1.1.2 Předmět studia sociální

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Tomáš Šobáň OSTRAVA 2009 2 Šobáň: Sociální psychologie OBSAH ÚVOD... 7 1. PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE... 8 1.1 Předmět sociální psychologie... 8 1.2

Více

Mgr. Jana Šrámková, Mgr. Miroslava Vinklerová, Mgr. Tomáš Hlavsa

Mgr. Jana Šrámková, Mgr. Miroslava Vinklerová, Mgr. Tomáš Hlavsa Učební texty pro kvintu, první ročník a společenskovědní seminář Mgr. Jana Šrámková, Mgr. Miroslava Vinklerová, Mgr. Tomáš Hlavsa verze 2011 PSYCHOLOGIE JAKO VĚDA teoretické poznání člověka = jeden ze

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Předmět psychologie. Základní teoretické obory psychologie

Předmět psychologie. Základní teoretické obory psychologie Předmět psychologie Většina z vás si pomyslí, ţe je to jednoduché, psychologii přece zná a pouţívá kaţdý, všichni se s ní uţ někdy setkali, někdo se jí dokonce krátce učil na střední škole, psychologové

Více

PSYCHOLOGIE SINE ANIMA CORPUS, HOC EST SINE AMICIS HOMO

PSYCHOLOGIE SINE ANIMA CORPUS, HOC EST SINE AMICIS HOMO PSYCHOLOGIE SINE ANIMA CORPUS, HOC EST SINE AMICIS HOMO (Tělo bez duše, to je člověk bez přátel) Mgr. Jiří Staňa 2010 Psychologie jako věda Psychologie má dlouhou minulost, ale krátkou historii (H. Ebbinghaus,

Více

Zkoumání validity grafologie porovnáním s výsledky Rorschachova testu

Zkoumání validity grafologie porovnáním s výsledky Rorschachova testu Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Zkoumání validity grafologie porovnáním s výsledky Rorschachova testu Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Lucie Karbulová Vedoucí

Více

1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám

1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám 1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám A. Zápisky z přednášek sociální psychologie: Předmět SP - stále se měnil, až se úplně rozpustil - každý obor

Více

1 Vývojová psychologie... 5. 1.1 Různé koncepce... 5. 1.2 Vývojová psychologie vymezení oboru, jeho pojetí a předmětu... 6

1 Vývojová psychologie... 5. 1.1 Různé koncepce... 5. 1.2 Vývojová psychologie vymezení oboru, jeho pojetí a předmětu... 6 Obsah 1 Vývojová psychologie... 5 1.1 Různé koncepce... 5 1.2 Vývojová psychologie vymezení oboru, jeho pojetí a předmětu... 6 1.3 Metody vývojové psychologie... 9 1.4 Dějiny vývojové psychologie... 10

Více

Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie

Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie Pražskou psychoterapeutickou fakultu jsem začala navštěvovat z mého osobního zájmu o psychologii, a tak jsem se dozvěděla o oboru psychoterapie,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I 1/38 1/ PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI V období vzniku psychologie se autoři soustřeďují i na výzkum rozdílů mezi lidmi. Sledují se jednotlivé individuální diference,

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OBECNÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Tomáš Šobáň OSTRAVA 2008 Nepublikováno text k vnitřnímu použití Šobáň: Obecná psychologie a psychologie

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

Psychologie člověka pro manažery

Psychologie člověka pro manažery Psychologie člověka pro manažery 1 Psychologie člověka pro manažery Vydala Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Vydání první - pilotní verze Brno, 2002 Doc. PhDr. Božena Buchtová, CSc.

Více

Základní hypotéza, že dílo J. A. Komenského je i pro současnost stále inspirativní a že obsahovalo základy sociální pedagogiky, by měla být touto

Základní hypotéza, že dílo J. A. Komenského je i pro současnost stále inspirativní a že obsahovalo základy sociální pedagogiky, by měla být touto Úvod Téma bakalářské práce jsem zvolila s ohledem na spojení odkazu Jana Amose Komenského (J. A. Komenský, Komenský), jehož osobnost je, podle mého soudu, dosud v pedagogice (a nejen v ní) nedoceněná,

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

Knihu Mystika a schizofrenie si nyní můžete zakoupit v tištěné podobě v pohodlném formátu A5 na internetové adrese. stores.lulu.

Knihu Mystika a schizofrenie si nyní můžete zakoupit v tištěné podobě v pohodlném formátu A5 na internetové adrese. stores.lulu. Knihu Mystika a schizofrenie si nyní můžete zakoupit v tištěné podobě v pohodlném formátu A5 na internetové adrese stores.lulu.com/benda ISBN 978-80-254-0367-9 5.95 MYSTIKA A SCHIZOFRENIE Mystické zážitky

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku 150 let od narození Sigmunda Freuda Sborník textů Václav Mikota, Cyril Höschl, Jiří Raboch Marek Loužek, Ivo Čermák, Jiří Kocourek Jeroným Klimeš, Petr Klimpl Miloslav

Více

POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE

POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE strana 1 z 143 takže opět se jedná o jakýsi kompilát z níže uvedené literatury...naprosto nekorektně neuvedené přímé

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie Magisterská diplomová práce Rozum a cit: dvě odlišná pojetí etiky Reason and Emotion: Two Different Conceptions of Ethics Vypracovala:

Více

PSYCHOLOGIE PRÁCE PRO NOVÁČKY, HASIČE-ZÁCHRANÁŘE, ALE NEJEN PRO NĚ

PSYCHOLOGIE PRÁCE PRO NOVÁČKY, HASIČE-ZÁCHRANÁŘE, ALE NEJEN PRO NĚ Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava PSYCHOLOGIE PRÁCE PRO NOVÁČKY, HASIČE-ZÁCHRANÁŘE, ALE NEJEN PRO NĚ PhDr. Svatoslav Šváb Sdružení požárního a

Více

Porovnání výsledků grafologické analýzy s výsledky psychologické metody NeoBig 5

Porovnání výsledků grafologické analýzy s výsledky psychologické metody NeoBig 5 Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty Porovnání výsledků grafologické analýzy s výsledky psychologické metody NeoBig 5 Bakalářská diplomová práce Autor: Lucie Karbulová

Více