Č. j.: Spr 122/ ZPRÁVA O REALIZACI AKREDITOVANÝCH PROBAČNÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. j.: Spr 122/2014-000 ZPRÁVA O REALIZACI AKREDITOVANÝCH PROBAČNÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2013"

Transkript

1 Č. j.: Spr 122/ ZPRÁVA O REALIZACI AKREDITOVANÝCH PROBAČNÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2013 Praha

2 Obsah Anotace a základní pojmy 3 1. Zpráva o výsledcích akreditačního řízení Ministerstva spravedlnosti ČR 5 2. Přehled probačních programů realizovaných v roce Územní pokrytí ČR probačními programy v roce Počet klientů v probačních programech v roce Praktické poznatky z realizace probačních programů v roce Časová struktura a forma programů Celková délka programu Počet realizací probačních programů a jejich základní charakteristiky Frekvence setkávání v programu Forma práce s klienty (individuální, skupinová a rodinná setkání) Délka jednoho setkání s klientem Obsahové zaměření probačních programů Systém spolupráce s rodinou, obětí a komunitou Systém spolupráce PMS a dalších subjektů Systém spolupráce PMS s poskytovateli probačních programů Systém spolupráce PMS s OČTŘ v rámci realizace probačních programů Vyhodnocení výchovného vlivu probačních programů na klienta Subjekt, se kterým je vyhodnocován výchovný vliv probačních programů na klienta Termín vyhodnocování výchovného vlivu probačního programu Kritéria sledovaná PMS při rozhodování o podání návrhu na uložení PP Potenciál ukládání probačních programů Zpráva o výsledcích dotačního řízení na realizaci akreditovaných probačních programů u Ministerstva spravedlnosti ČR Charakteristiky jednotlivých probačních programů, realizovaných v roce Probační program Probační program Šance Probační program Změnit směr Probační program Učební program - mladiství Probační program PROBOŠ Probační program Probační program KOST Probační program PRÁVO VOLBY Probační program Právo pro každý den Program resocializace mladých obviněných nebo odsouzených (REP) Probační program Přechodné zaměstnání Probační program Proxima Sociale Probační program MOST Probační program AURITUS PUNKT RODINA (Průšvihy Už Nedělám, Kámo. Tečka.) Závěrečná shrnutí Závěry a doporučení dalších kroků Zdroje dat a použitá literatura 46 2

3 Anotace a základní pojmy Předkládáme vám Zprávu o realizaci akreditovaných probačních programů v roce Jsou v ní shrnuty všechny poznatky o proběhlých probačních programech pro mladistvé pachatele trestných činů, a proto věříme, že tato zpráva může být dobrým podkladem pro ucelenější obraz o výkonu tohoto opatření ukládaného v ČR v rámci zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Při hodnocení efektivity probačních programů jsme vycházeli z výzkumů IKSP (2011) ze kterého vyplývá, že účinnost probačních programů ovlivňují mimo jiné tyto skutečnosti: model příčin trestné činnosti, odhalování rizik budoucí recidivy, odhad kriminogenních potřeb a dynamických rizikových faktorů, užití metod, podporujících aktivitu a osobní účast pachatele, aplikace kognitivně-behaviorálních modelů, proškolený a motivovaný personál, adekvátní prostředky, systematická evaluace individuálních pokroků i celkových výsledků programu, vykonávání programu v komunitě, adaptace programu na lokální podmínky a multi-modální přístup (kombinace více metod a postupů). Zpráva obsahuje poznatky získané z podkladů středisek PMS, ze Zprávy o průběhu a výsledcích dotačního řízení pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím realizujícím probační programy v roce 2013 u Ministerstva spravedlnosti ČR a z manuálů jednotlivých probačních programů. Snažili jsme se prostřednictvím těchto zdrojů získat data poskytující celistvé informace o jednotlivých probačních programech, ale také o spolupráci v rámci celého systému ukládání tohoto opatření. Doufáme, že se nám to podařilo. 3

4 Základní pojmy, se kterými zpráva pracuje, jsou: Probační a mediační služba (PMS) byla zřízena zákonem 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě ze dne 14. července 2000 a svou činnost zahájila 1. ledna Usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů, spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. Práce s mladistvými tvoří specifickou oblast činnosti Probační a mediační služby. Pracovníci PMS zajišťují dle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže výkon výchovných a trestních opatření, dohled nad mladistvým a výkon společensky prospěšných činností. Spolupráce, spočívající mimo jiné v nabídce vhodných probačních programů, je nabízena jak mladistvým pachatelům a jejich rodinám, tak i poškozeným. Probační programy ve smyslu zákona o soudnictví ve věcech mládeže jsou programy sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutické programy, programy zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiné vhodné programy k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvých, které směřují k tomu, aby se mladiství vyhnuli chování, které by bylo v rozporu se zákonem, k podpoře jejich vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi nimi a poškozenými. Akreditace je rozhodnutí, jímž se potvrzuje, že probační program splňuje Standardy kvality a zároveň svým obsahem a formou uplatňuje účinné a efektivní postupy snižující rizika opakování trestné činnosti mladistvých pachatelů a zároveň zvyšuje odpovědnost mladistvých za řešení následků spáchaného činu a vedení řádného života v souladu se zákonem. Akreditace je udělována na dobu určitou. Akreditační řízení je realizované dle 17 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých souvisejících zákonů u Ministerstva spravedlnosti ČR. O udělení akreditace rozhoduje ministr spravedlnosti na základě doporučení Akreditační komise. Seznam akreditovaných probačních programů je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Akreditační řízení je realizované průběžně dle potřeby. Dotační řízení je realizované podle 17 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých souvisejících zákonů u Ministerstva spravedlnosti České republiky. Poskytovatelům probačních programů je každoročně umožněno v dotačním řízení Ministerstva spravedlnosti ČR čerpat finanční prostředky ze státního rozpočtu na realizaci programů. Dotace jsou udělovány na 1 kalendářní rok. Postup v praxi: Po udělení akreditace je probační program zapsán do registru akreditovaných probačních programů, který vede Ministerstvo spravedlnosti ČR. Poté může být uložen soudcem, případně státním zástupcem jako výchovné opatření spočívající v povinnosti mladistvého obviněného či odsouzeného podrobit se programu se specifickým zaměřením. Program může být se souhlasem mladistvého uložen jako výchovné opatření v rámci přípravného řízení a řízení před soudem i v rámci řízení vykonávacího. Program je možno uložit i v souběhu s jiným opatřením, např. nahrazením vazby dohledem, u podmíněného upuštění od potrestání s dohledem, u podmíněného odsouzení, u podmíněného zastavení trestního stíhání, u obecně prospěšných prací, u podmíněného odsouzení s dohledem či u podmíněného propuštění s dohledem. Poskytovatelům probačních programů je každoročně umožněno v dotačním řízení Ministerstva spravedlnosti ČR čerpat finanční prostředky ze státního rozpočtu. 4

5 Zpráva o realizaci akreditovaných probačních programů v roce 2013 se skládá z 9 částí: 1. Zpráva o výsledcích akreditačního řízení Ministerstva spravedlnosti ČR na roky Přehled probačních programů realizovaných v roce Územní pokrytí probačními programy v roce Počet klientů v probačních programech v roce Praktické poznatky z realizace probačních programů v roce Zpráva o výsledcích dotačního řízení Ministerstva spravedlnosti ČR pro rok Charakteristiky probačních programů, realizovaných v roce Závěrečná shrnutí 9. Závěry a doporučení dalších kroků 1. Zpráva o výsledcích akreditačního řízení pro probační programy u Ministerstva spravedlnosti ČR Akreditační řízení (dále jen AŘ), realizované podle 17 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých souvisejících zákonů u Ministerstva spravedlnosti České republiky na období , proběhlo v souladu se schváleným Metodickým pokynem Ministerstva spravedlnosti. Akreditační řízení je třístupňové. V prvním stupni AŘ byla provedena evidence žádostí o udělení akreditace a kontrola všech formálních náležitostí ze strany Ministerstva spravedlnosti. Formálně prověřené žádosti byly včetně příloh a veškeré dokumentace předány PMS k následnému zpracování odborných posudků expertů, jmenovaných ředitelem PMS. Ve druhém stupni AŘ expertní hodnotitelé provedli v souladu s metodikou vyhodnocení projektů z hlediska obsahového a metodického a z hlediska splnění definovaných standardů kvality. Experti posoudili a obodovali projekty podle definovaných kritérií (Teoretická východiska a obsahové zaměření probačního programu, Principy práce s mladistvým pachatelem v probačním programu, tj. jasná formulace cílů a vymezení cílové skupiny, metody práce, Způsob sledování a vyhodnocení účinnosti probačního programu, Spolupráce poskytovatele probačního programu s probačním úředníkem, Výběr, výcvik a supervize jednotlivých pracovníků probačního programu a způsob hodnocení jejich výkonu a Prostorové a materiální vybavení potřebné pro realizaci probačního programu). Posudky byly předány Akreditační komisi MSp (dále jen AK) jako podklad k realizaci osobních rozhovorů se žadateli. Ve třetím stupni AŘ se konaly rozhovory AK se žadateli. Na základě rozhovorů se žadateli a expertních posudků zpracovala Akreditační komise finální stanovisko k doporučení udělení/neudělení akreditace. Toto stanovisko bylo předloženo k rozhodnutí ministryni spravedlnosti, která o udělení akreditace rozhodla. V akreditačním řízení pro probační programy pro léta bylo akreditováno 12 probačních programů. 5

6 Poř. č. Probační programy akreditované v rámci dotačního titulu "Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy" s řádnou akreditací platnou v období Název probačního programu Místně příslušné středisko PMS spolupracující s programem Poskytovatel Adresa poskytovatele 1 Téčko Tachov Kotec, o. s. Nádražní náměstí 299/8, Mariánské Lázně 2 Změnit směr Brno Ratolest Brno, o. s. Špitálka 16, Brno 3 PUNKT skupina České Budějovice, Chomutov, Sokolov, Beroun, Plzeň, Cheb, Praha, Most, Ústí nad Labem 4 PUNKT rodina České Budějovice, Chomutov, Sokolov, Beroun, Plzeň, Cheb, Praha, Most, Ústí nad Labem 5 Probační program PROBOŠ (probační program pro mladistvé v konfliktu se zákonem, který má souvislost s užíváním návykových látek) RUBIKON Centrum Korunní 101, Praha 3 RUBIKON Centrum Korunní 101, Praha 3 Frýdek-Místek Renarkon, o. p. s. Mariánskohorská 29, Ostrava 6 PROBAČNÍ PROGRAM KOST (=Komunikačně Osobnostně Sociální Trénink) Plzeň, Rokycany, Klatovy, Domažlice, Olomouc Člověk v tísni, o. p. s. Šafaříkova 24, Praha 2 7 Probační program PRÁVO VOLBY 8 Program resocializace mladých obviněných a odsouzených Písek Jablonec nad Nisou, Semily Arkáda sociálně psychologické centrum, o. s. Husovo nám. 2/24, Písek REP, o. s. Chvalčovice 25, Bílá 9 Přechodné zaměstnání Pardubice SKP - Centrum, o. s. Jungmannova 2550, Pardubice 10 Probační program Auritus Tábor Farní charita Tábor, Auritus centrum pro lidi ohrožené drogou 11 Probační program Proxima Sociale Klokotská 114, Tábor Praha Proxima Sociale, o. s. Rakovského 3138, Praha Probační program MOST Třebíč Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč Tř. Kpt.Jaroše 9, Brno 6

7 2. Přehled probačních programů realizovaných v roce 2013 Pro naplnění hlavních cílů práce s mladistvými klienty byla v roce 2013 připravena široká škála probačních programů, různého zaměření a forem. Jejich přehled je znázorněn v tabulce níže. Tab. 1 Souhrnný přehled akreditovaných probačních programů realizovaných v roce 2013 Název probačního programu ŠANCE ZMĚNIT SMĚR UČEBNÍ PROGRAM - MLADISTVÍ PUNKT rodina PROBOŠ PROBAČNÍ A RESOCIALIZAČNÍ PROGRAM KOST Forma práce Soudní okresy Realizátor Individuální se zapojením rodiny Kombinace skupinové a individuální se zapojením rodiny Skupinová s individuálními prvky práce Skupinová s individuálními prvky práce Individuální se zapojením rodiny Skupinová s individuálními prvky práce Frýdek Místek Farní sbor Slezské církve evangelické v Třinci Počet uskutečněných běhů probačního programu Počet klientů zařazených do probačního programu 1 1 Brno Ratolest Brno, o. s Břeclav Ratolest Brno, o. s. 1 1 České Budějovice Rubikon Centrum, o. s. 1 4 Beroun Rubikon Centrum, o. s. 1 4 Karlovy Vary Rubikon Centrum, o.s. 1 6 Sokolov Rubikon Centrum, o.s. 1 6 Teplice Rubikon Centrum, o.s. 1 8 Český Krumlov Rubikon Centrum, o.s. 1 2 Liberec Rubikon Centrum, o.s. 1 5 Ústí nad Labem Rubikon Centrum, o.s. 1 4 Děčín / Rumburk Rubikon Centrum. o.s. 1 7 Kladno Rubikon Centrum, o. s. 1 3 Karlovy Vary Rubikon Centrum, o. s. 1 5 Chomutov Rubikon Centrum, o. s. 4 4 Litoměřice Rubikon Centrum, o. s. 1 5 Teplice Rubikon Centrum, o. s. 1 3 Kutná Hora Rubikon Centrum, o.s. 1 4 Frýdek-Místek Renarkon o. p. s. 4 4 Plzeň Člověk v tísni o.p.s. 1 7 Rokycany Člověk v tísni o.p.s. 1 6 Olomouc Člověk v tísni o.p.s. 2 2 PRÁVO VOLBY Skupinová Písek ARKÁDA, o. s. 1 4 PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN Skupinová s individuálními prvky práce České Budějovice Český Krumlov Tábor Česká Lípa ICOS Český Krumlov ICOS Český Krumlov ICOS Český Krumlov Akademie Jana Amose Komenského Liberec Centrum Generace Liberec 1 8 Hradec Králové Prostor Pro Hradec Králové 1 10 ALCEDO - středisko volného 1 1 Zlín času, Vsetín Ostrava o.s. S.T.O.P., Ostrava-Přívoz 1 6 Vsetín Alcedo, Středisko volného času

8 RESOCIALIZACE MLADÝCH OBVINĚNÝCH A ODSOUZENÝCH PŘECHODNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ PROXIMA SOCIALE MOST Individuální i se skupinovými prvky práce se zapojením rodiny Individuální i se skupinovými prvky práce se zapojením rodiny Kombinace skupinové a individuální práce se zapojením rodiny Individuální se zapojením rodiny Praha - východ Cesta integrace, o.p.s. Říčany 1 7 Praha - západ Cesta integrace, o.p.s. Říčany 1 4 Mladá Boleslav REP o. s. 1 1 Jablonec nad Nisou REP o. s. 5 5 Semily REP o. s. 7 7 Pardubice SKP-CENTRUM, o.p.s. 8 8 Praha Proxima Sociale, o. s Třebíč AURITUS Individuální Tábor Diecézní charita Brno, K -centrum NOE AURITUS, Farní charita Tábor Zdroj dat: MRAPP 2013 a Programové manuály jednotlivých probačních programů

9 3. Územní pokrytí ČR probačními programy V roce 2013 bylo v ČR realizováno 13 akreditovaných probačních programů v 31 soudních okresech. Oproti roku 2012 došlo opětovně k poklesu počtu soudních okresů, ve kterých byl realizován probační program. V roce 2012 bylo realizováno 11 probačních programů ve 33 soudních okresech a v roce 2011 ve 39 soudních okresech 15 probačních programů (Tab. 2). Navýšení počtu realizovaných probačních programů o dva bylo způsobeno souběhem končícího programu Učební program mladiství a nově realizovaným programem PUNKT Rodina, který tento program rozvíjí. Nově byl akreditován protidrogový program Auritus. Trend snižování počtu soudních okresů pokračoval i v roce Ve většině těchto soudních okresů byl realizován jen jeden probační program. Pouze v pěti soudních okresech byly realizovány dva probační programy (ve čtyřech soudních okresech v roce 2012). Oproti předchozím letům se rozšířila praxe postupování klientů ze soudního okresu, kde není dostupný probační program do okresu, kde program realizovaný je. Jednalo se o čtyři soudní okresy (1 v roce 2012), z kterých byli klienti zařazeni do probačního programu v sousedním soudním okrese. Nejvíce okresů, kde byl realizován probační program, bylo v roce 2013 v Severočeském soudním kraji. V tomto kraji byl ve většině soudních okresů (vyjma soudních okresů Most a Louny) realizován alespoň jeden z probačních programů (Obr. 1). Nejméně soudních okresů bylo oproti roku 2012 v rámci Jihomoravského soudního kraje, kde probační program realizovaly pouze dva soudní okresy. Tab. 2 Počet realizovaných PP a soudních okresů, kde byly realizovány v letech Rok Počet realizovaných PP Počet soudních okresů, kde byl realizován PP Zdroj dat: MRAPP Obr. 1 - Lokalizace probačních programů v jednotlivých krajích v rámci ČR v roce 2013 Zdroj dat: MRAPP

10 Nejrozšířenějším probačním programem s téměř celorepublikovou působností zůstal i v roce 2013 program Právo pro každý den. Držitelem akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR je Partners Czech o.p.s. Realizace programu na jednotlivých místech ČR zajišťovaly různé nevládní organizace, které měly činnost s Partners Czech smluvně dojednanou. Probační program Právo pro každý den byl realizován v 8 soudních okresech a územně pokryl téměř všechny soudní kraje s výjimkou Prahy a Západočeského soudního kraje. Druhý nejčastější program byl Učební program mladiství, realizovaný v 8 soudních okresech. Držitelem řádné akreditace probačního programu Učební program - mladiství je občanské sdružení Rubikon Centrum (dříve Sdružení pro probaci a mediaci v justici), který realizaci probačního programu také v převážné části soudních okresů zajišťuje. Třetím nejrozšířenějším programem je PUNKT rodina, který navazuje na Učební program mladiství a snaží se o větší zainteresování rodiny mladistvého. PUNKT Rodina byl realizován v 7 soudních okresech. Ve třech soudních okresech proběhl program Probační a resocializační program KOST (Komunikačně osobnostní trénink). Držitelem akreditace je organizace Člověk v tísni o.p.s. Ve třech soudních okresech (Semily, Mladá Boleslav a Jablonec nad Nisou) se dlouhodobě uplatňuje zavedený program Resocializace mladých obviněných a odsouzených. Realizátorem programu je občanské sdružení REP. Ostatní probační programy Šance, Změnit směr, Proboš, Právo volby, Přechodné zaměstnání, Proxima Sociale, Auritus a Most) měly lokální působnost. Pokrytí jednotlivých soudních krajů probačními programy v roce 2013: Nejvíce soudních okresů, ve kterých byl realizován vždy alespoň jeden probační program v roce 2013, bylo v Severočeském soudním kraji. Nabídka probačních programů zde zahrnovala 4 probační programy v 10 soudních okresech. K dispozici byly především programy Právo pro každý den, Učební program mladiství, PUNKT Rodina, které v Jablonci nad Nisou doplnil probační program Resocializace mladých obviněných a odsouzených (REP). Celkem bylo v Severočeském soudním kraji do probačních programů zařazeno 51 klientů, 24 z nich z rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. V Jihočeském soudním kraji byly z hlediska realizace probačních programů pokryty 4 soudní okresy. Nejvíce byly realizovány probační programy Právo pro každý den a Učební program - mladiství. Tyto programy doplnily v Písku probační program Právo volby a v Táboře Auritus. Celkem bylo v Jihočeském soudním kraji do probačních programů zařazeno 40 klientů, 19 z nich z rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Jihomoravský soudní kraj měl v roce 2013 pokryty 2 soudní okresy dvěma různými probačními programy a to Změnit směr a Most. Celkově bylo do probačních programů v Jihomoravském soudním kraji zařazeno 37 klientů, z toho 11 klientů z rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Ve Východočeském soudním kraji se v roce 2013 realizovaly ve 3 soudních okresech 3 probační programy, skupinové Právo pro každý den a individuální programy Přechodné zaměstnání a Program resocializace mladých obviněných nebo odsouzených. Do probačních programů bylo zařazeno 25 klientů, z toho 18 klientů z rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. V Severomoravském soudním kraji se probační programy realizovaly ve 4 soudních okresech. Kromě probačního programu Právo pro každý den se v tomto regionu realizovaly další tři probační programy, a to skupinový Probační a resocializační program KOST a individuální probační programy Proboš a Šance. Do probačních programů bylo zařazeno 26 klientů, z toho 24 z rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Západočeský soudní kraj byl pokryt 4 soudními okresy, kde byly realizovány tři probační programy, a to Probační a resocializační program KOST, Učební program mladiství a PUNKT rodina. Celkově bylo do probačních programů zařazeno 30 klientů, z toho 20 z rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Soudní kraj Praha realizoval v roce 2013 jeden probační program, a to Proxima Sociale. Do probačních programů bylo zařazeno 13 klientů, z toho 10 z rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. 10

11 Ve Středočeském soudním kraji se v roce 2013 realizovaly v 5 soudních okresech 4 probační programy - Právo pro každý den, Učební program mladiství, PUNKT Rodina a Program resocializace mladých obviněných a odsouzených. Do probačních programů bylo zařazeno 23 klientů, z toho 10 z rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Způsob realizace probačních programů v roce 2013: Probační programy s národní působností byly v roce 2013 realizovány buď samotným tvůrcem, který měl v různých regionech v rámci České republiky vybudované zázemí a disponoval dobrou znalostí lokálního prostředí, nebo byly realizovány dalšími poskytovateli formou licenční smlouvy, uzavřené s tvůrcem programu a vlastníkem know-how. V obou typech způsobu realizace lze předpokládat potenciál k rozšiřování působnosti programu do dalších regionů v rámci ČR. 4. Počet klientů v probačních programech V roce 2013 bylo do probačních programů v rámci celé České republiky zařazeno celkem 245 klientů oproti 404 klientům v roce V roce 2012 bylo tedy do probačních programů zařazeno o necelých 65 % klientů více než v roce V roce 2011 pak ve srovnání s rokem 2013 pak bylo v probačních programech o necelých 90 % více klientů (Tab. 3) Tab. 3 Počet klientů zařazených do probačního programu, stíhané osoby podle P ČR a SZ Rok Počet klientů zařazených do PP Index rok-1/rok Osob - stíh./vyš. (P ČR) Index rok-1/rok Osob - trestní stíhání (SZ) Index rok-1/rok , , , , , , Zdroj dat: MRAPP , Celková kriminalita za období 2011; 2012; 2013 / PČR, Statistické listy 2011; 2012; 2013 / CSLAV - MSp Jak je patrné z uvedených údajů (tab. 3), dochází stejně jako v loňském roce k poklesu počtu klientů zařazených do probačního programu i k poklesu stíhaných osob v rámci evidované kriminality mladistvých (jak z pohledu dat P ČR, tak SZ). Na rozdíl od loňského roku je však pokles počtu stíhaných osob výrazně menší než pokles klientů zařazených do probačního programu. S ohledem na to, že došlo k obdobnému snížení počtu evidovaných mladistvých pachatelů a že struktura provinění mladistvých nedoznala výraznějších změn, lze říci, že permanentní pokles počtu zařazených klientů do probačního programu je oproti původním předpokladům jen z části způsoben klesající četností evidované kriminality mladistvých (kvantifikované vyjádření odhadu meziročního snížení odpovídá počtu 55 klientům). Předpokladem by tedy bylo, že pokles byl způsoben poklesem samotného počtu realizovaných běhů probačních programů. Meziročně však došlo k poklesu počtu běhů jen o 6 běhů a v případě individuálních probačních programů jen o 13 osob. I tento pokles je tedy jen dalším z dílčích důvodů poklesu počtu klientů zařazených do probačního programu (při průměrném počtu 8 klientů na jeden běh se jedná o odhad snížení jen o 61 klientů). Ze součtu výše uvedených hodnot je patrné, že došlo ještě k výraznějšímu poklesu, než by potenciálně způsobily uvedené faktory. Jedním z dalších důvodů poklesu počtu klientů tak může být např. snížení míry akceptace návrhu uložení probačního programu PMS a jednotlivých OČTŘ, (přibližně 70 % veškerých návrhů) nebo existence faktorů jako motivace, nespolupráce rodiny atd., které brání uložení probačního programu mladistvému. Snížení akceptace návrhu PMS ze strany OČTŘ a výpadek počtu klientů v soudních okresech, kde oproti minulým letům nebyl realizován probační program, mohou mít za následek zbývající část poklesu počtu klientů zařazených v roce 2013 do probačního programu. Všechny výše uvedené vlivy mohou být z velké části způsobeny odlišným přístupem zúčastněných stran k vnímání probačního programu jako nástroje sankční politiky, proto považujeme za důležité realizovat hlubší analýzu 11

12 procesu ukládání a výkonu probačních programů z pohledu všech zúčastněných složek, tedy státního zastupitelství, soudů i Probační a mediační služby. Nejvíce klientů vstoupilo do probačního programu Právo pro každý den. Bylo to 74 klientů, tedy přibližně 30 % všech klientů. Druhým početně nejobsazenějším programem byl s počtem 39 klientů Učební program mladiství. Třetím v pořadí byl probační program PUNKT rodina s počtem 31 klientů. Zbylé probační programy již zahrnovaly maximálně 25 klientů a minimálně jednotek klientů (tab. 1). Obr. 2 Počet klientů zařazených do probačního programu v přípravném a vykonávacím řízení v roce 2013 v jednotlivých krajích Zdroj dat: MRAPP 2013 V roce 2013 bylo do probačních programů zařazeno 165 klientů v přípravném řízení a řízení před soudem, což činí 67,3 % všech klientů oproti 65,1 % v roce 2012, resp. 60,1 % v roce Již třetí rok za sebou tedy dochází k nárůstu podílu zařazení mladistvého do probačního programu před rozhodnutím soudu nebo státního zástupce. Vykonávací řízení tvořilo s 80 klienty 32,7 % všech klientů zařazených do akreditovaných probačních programů. Standardně největší podíl zařazených klientů do probačních programů v přípravném řízení od roku 2011 je opětovně v rámci Jihočeského a Severomoravského kraje (Tab. 2, Obr. 2). Naopak opačná situace, tedy zařazování klientů do probačních programů v rámci vykonávacího řízení se vyskytuje v rámci Jihomoravského kraje. Navíc oproti roku 2011 se podíl vykonávacího řízení ještě navýšil. V rámci přípravného řízení byly nejčastěji využívány probační programy Přechodné zaměstnání Auritus, Právo volby Šance. Naopak vykonávacímu řízení dominovali probační programy Změnit směr a Most, kde přípravné řízení tvořilo méně jak čtvrtinu klientů programu. 12

13 Tab. 2 Počet klientů zařazených do probačního programu v přípravném a vykonávacím řízení v roce 2013 v jednotlivých krajích Soudní kraj Počet klientů zařazených do PP celkem Počet klientů zařazených do PP v přípravném řízení Počet klientů zařazených do PP ve vykonávacím řízení Počet klientů zařazených do PP zařazených z rozhodnutí OČTŘ Počet klientů zařazených do PP zařazených bez rozhodnutí OČTŘ Praha Středočeský Jihočeský Západočeský Severočeský Východočeský Jihomoravský Severomoravský ČR Zdroj dat: MRAPP 2013 Z rozhodnutí státního zástupce, či soudce (dále jen OČTŘ orgán činný v rámci trestního řízení) bylo do probačních programů v roce 2013 zařazeno 136 klientů, což tvořilo 55,5 % podílu všech klientů oproti stabilním hodnotám předcházejících roků. Podíl vrostl o necelých 10 procentních bodů. Bez rozhodnutí soudce či státního zástupce bylo zařazeno 109 klientů, tj. 44,5 % všech klientů. Největší podíl klientů zařazených z rozhodnutí státního zástupce či soudce byl zaznamenán tradičně v Severomoravském soudním kraji (Tab. 2, Obr. 3). V roce 2013 řádně ukončilo některý z probačních programů 139 klientů oproti 270 klientům v roce Porovnáním vstupu a pozitivního výstupu klienta z probačního programu (řádně ukončení probačního programu) lze zkonstruovat tzv. Index řádného ukončení probačního programu, který ale nelze považovat za ukazatel kvality poskytovaného programu. Tento index činil v roce 2012 průměrně 66,8 klientů a v roce 2013 pouze 56,8 klientů, kteří řádně ukončili některý probační program, na 100 klientů, kteří do programu nastoupili. V roce 2011 tento index činil 63,4 klientů. Při porovnání tohoto ukazatele lze říci, že pravděpodobně došlo k poklesu řádného dokončování programů nebo došlo k četnějším případům realizace probačního programu přes dva ročníky. 13

14 Obr. 3 Počet klientů zařazených do probačního programu v roce 2013 z rozhodnutí či bez rozhodnutí OČTŘ Zdroj dat: MRAPP 2013 Probační program řádně ukončilo 181 klientů z 245 klientů, kteří zahájili probační program v roce Znamená to tedy, že více jak 26 % klientů probační program nedokončilo nebo z něj bylo vyloučeno. Mírně nadprůměrně (80 %) dokončovali klienti řádně probační programy spadající do kategorie skupinových probačních programů. Podíl 70 % klientů, kteří řádně dokončili probační program, pak měli individuální probační programy. Nejmenší podíl (necelých 60 %) pak připadl na kategorii kombinovaných probačních programů. V rámci jednotlivých krajů řádně dokončilo probační program ve Středočeském kraji (více jak 85 % klientů). Výrazně pod průměrem v rámci tohoto ukazatele se pohybují Praha a Jihomoravský kraj, u kterých dokončilo probační program řádně méně jak 60 % klientů (Obr. 4). Největší podíl klientů, kteří řádně ukončili probační program, byl u dvou probačních programů, a to Právo volby a Šance. U obou probačních programů řádně dokončili všichni klienti. Jelikož se jednalo o programy s velmi malým počtem zařazených klientů, nelze takto vysoký podíl plně porovnávat s ostatními programy. Výrazně vysoký podíl (nad 80 %) byl u probačních programů Resocializace mladých obviněných a odsouzených, PUNKT a Právo pro každý den. Naopak nejmenší podíl (pod 60 %) dosáhli Změnit směr, Auritus, Proboš, Proxima sociale (Obr. 5). 14

15 Obr. 4 Počet klientů podle způsobu vykonání probačního programu a soudních krajů v roce 2013 Zdroj dat: MRAPP

16 Obr. 5 Počet klientů podle způsobu vykonání probačního programu a probačních programů v roce 2013 Zdroj dat: MRAPP Praktické poznatky z realizace probačních programů v roce Časová struktura a forma probačních programů Celková délka programu Průměrný počet hodin jednoho probačního programu v roce 2013 byl 33,5 hodin. Oproti roku 2012 došlo tedy k malému zkrácení průměrné doby probačního programu o necelou jednu hodinu. Nejkratší běh byl jako v loňském roce 10 hodinový běh individuálního probačního programu Proboš v soudním okrese Frýdek Místek. Naopak nejdelší, 63 hodinový běh, byl deklarován v soudním okrese Chomutov v rámci probačního programu PUNKT. Mladiství pachatelé, kteří kompletně dokončili probační program, absolvovali v roce 2013 v součtu celkem hodin v některém z probačních programů. Ve srovnání s loňským rokem je zde patrný propad, způsobený zejména ekvivalentním poklesem počtu zařazených klientů do probačních programů. Průměrná doba, po kterou je zařazen mladistvý klient do probačního programu se liší dle realizovaného programu, nicméně průměrně se realizace pohybuje okolo 3,5 měsíce. Opakem jsou krátké, ale zato velmi intenzivní týdenní formy probačního programu, které jsou realizované povětšinou během prázdnin. Nejdelší doba je pak uvedena v případě probačního programu MOST v rámci soudního okresu Třebíč, kdy je mladiství zařazen do programu po dobu až 10 měsíců. 16

17 5.1.2 Počet realizací probačních programů (tzv. běhů 1 ) a jejich základní charakteristiky V roce 2013 bylo realizováno a ukončeno celkem 75 běhů probačních programů, tedy o 3 více než v roce předcházejícím. Bohužel počet realizovaných běhů v roce 2013 byl zejména tvořen běhy individuálních probačních programů, které jsou o poznání jednoduší naplnit než v případě probačních programů skupinových. Patrné je to na meziročním srovnání počtu realizovaných běhů, kdy v roce 2012 bylo realizováno pouze 30 běhů individuálních probačních programů a 42 ostatních, zatímco v roce 2013 se uskutečnilo 44 běhů individuálních a ostatních jen 31. Na tomto srovnání se nejvíce projevuje stěžejní problém stávající realizace probačních programů, to jest nutnost naplnit jednotlivé běhy probačních programů, což je s ohledem na stabilně klesající počet evidovaných mladistvých pachatelů (i s ohledem na jejich ochotu / souhlas se zapojením do programu) čím dál více obtížnější. V případě skupinových a kombinovaných probačních programů bylo tedy realizováno 31 běhů probačních programů, což znamená, že došlo oproti roku 2012 k celkovému poklesu o 11 realizovaných běhů. Nejméně, tedy jeden ukončený běh PP, byl realizován u naprosté většiny, tedy 25 probačních programů, které byly realizovány v rámci soudních okresů. Nejvíce, tedy tři ukončené běhy, nebyly v roce 2013 oproti roku 2012 vůbec realizovány, dva běhy byly realizovány pouze v regionech spadající do kategorie větších měst. U individuálních probačních programů bylo tedy v roce 2013 realizováno a ukončeno 44 běhů. Četnost běhů probačních programů je znázorněna na obrázku níže (obr. 6). V roce 2013, tedy v rámci roku kdy byl probační program zahájen, bylo ukončeno 39 běhů (52 %) v roce následujícím to pak činilo zbylých 36 běhů (48 %). Obr. 6 - Běhy akreditovaných probačních programů a jejich základní charakteristiky v roce 2012 Zdroj dat: MRAPP Během probačního programu se rozumí jedna realizace probačního programu, která může být v průběhu roku zopakována vícekrát. 17

18 5.1.3 Frekvence setkávání Nejčetnějším způsobem frekvence setkávání v rámci jednotlivých realizací probačních programů je setkávání klientů s lektory jedenkrát týdně (28). Dvakrát týdně dochází k setkání v rámci šesti soudních okresů. Pouze v jednom případě bylo uvedeno, že setkávání probíhá pouze jednou za dva týdny a to v soudním okrese Beroun v rámci Učebního programu - mladiství. V jednom případě byla také realizována tzv. prázdninová forma probačního programu, kdy mladiství podstoupili intenzivní harmonogram a setkali se 5x za jeden týden Forma práce s klienty v rámci realizovaných probačních programů Probační programy využívají dvě základní formy práce - individuální a skupinovou. Tyto dva přístupy se mohou programově kombinovat nebo mohou být využívány vzájemně jako doplněk hlavní formy práce. I v roce 2013 tvořily obě formy skupinových akreditovaných programů necelých 60 % všech programů realizovaných v rámci soudních okresů. Individuální forma práce se vyskytla v 8 (23 %) a kombinovaná forma v 7 (19 %) soudních okresech (obr. 7). Z rozložení probačních programů v rámci České republiky podle formy práce je patrné, že skupinové programy jsou zejména dostupné resp. realizované v západní části republiky. Naopak individuální programy jsou spíše tradiční pro Východočeský a Severomoravský kraj (obr. 8). Obr. 7 - Forma práce s klienty v probačních programech v roce 2013 Zdroj dat: MRAPP

19 Obr. 8 - Forma práce s klienty v probačních programech v soudních okresech v roce 2013 Zdroj dat: MRAPP Délka jednoho setkání Průměrná délka jednoho setkání v rámci všech realizovaných běhů probačních programů v roce 2013 odpovídala délce 2,5 hodiny. Individuální probační programy dosahovaly nejkratší průměrné délky setkání v rozsahu 1,2 hodiny. Délka setkání v rámci kombinovaných programů byla v průměru 2,1 hodiny (v rozmezí 1,5 3,5 hod.). Nejdelší průměrnou délku setkání necelé 2,5 hodiny (v rozmezí 2 3 hod.) měly v rámci jednotlivých soudních okresů probační programy skupinové. Zvláštní kategorii potom tvoří probační program Právo pro každý den, který byl realizován v rámci soudních okresů Tábor, Česká Lípa a Zlín. Jedná se o krátké a intenzivní formy probačního programu, jehož běhy byly realizovány v rámci prázdnin. V uvedených soudních okresech, kde byla tato forma programu realizována, se setkání pohybovala v rozmezí doby 6 8 hodin/den po dobu cca jednoho týdne. 5.2 Obsahové zaměření probačních programů Jednou z důležitých charakteristik probačních programů je obsahové zaměření probačního programu, tedy tematická oblast, na kterou se konkrétní probační programy v rámci jednotlivých soudních okresů specializují. Zejména lokální probační programy odráží svým obsahovým zaměřením problémy, které je potřeba v regionu aktuálně řešit. Tabulka č. 5 shrnuje četnost výskytu jednotlivých obsahových zaměření v probačních programech realizovaných v roce 2013 podle posouzení probačního úředníka. K nejčetněji se vyskytujícím zaměřením napříč probačními programy a soudními okresy patřila zaměření Zvyšování právního vědomí, Uvědomění si dopadu provinění na oběti a Zvládání agrese a násilí spolu se Zvyšováním finanční gramotnosti a řešení předluženosti. Všechna uvedená zaměření se vyskytla ve více jak 70 % soudních okresů, kde byly probační programy v roce 2013 realizovány. K nejméně početným obsahovým zaměřením pak patřil Rozvoj měkkých dovedností, který byl realizován jen v necelé třetině realizovaných probačních programů. Mezi další obsahové 19

20 zaměření bylo také zařazeno např. téma sebepoznání nebo komunikace. Dle zjištěných výsledků byl v roce 2013 nejkomplexnější probační program (program obsahoval podle probačního úředníka všechna obsahová zaměření) realizován v soudním okrese Pardubice a jednalo se o program Přechodné zaměstnávání. Tab. 5 Obsahové zaměření probačních programů v roce 2013 Obsahové zaměření Počet soudních okresů, kde byl realizován PP (%) Zvyšování právního vědomí 30 83,3 Uvědomění si dopadu provinění na život oběti 28 77,8 Zvládání agrese a násilí 25 69,4 Zvyšování finanční gramotnosti a řešení předluženosti 25 69,4 Rozvoj pozitivních rodinných vztahů 22 61,1 Rozvoj pracovních dovedností a vzdělávání 17 47,2 Zvládání závislostí 13 36,1 Rozvoj měkkých dovedností 11 30,6 Jiné zaměření 8 22,2 Zdroj dat: MRAPP 2013 V rámci rozložení probačních programů podle jednotlivých obsahových zaměření, můžeme pozorovat významnou disparitu v případě zvládání agrese a násilí jako jednoho z komponentu probačního programu, kdy se toto zaměření vyskytuje dvakrát více v západní části České republiky. Toto zjištění je silně v kontrastu s faktem, že východní část České republiky má zvýšený podíl klientů PMS, kteří spáchali závažnou trestnou činnost s násilným charakterem. Je tedy otázkou proč v těchto krajích, kde je vysoký podíl registrované kriminality mladistvých včetně výskytu násilí, a v regionu jsou dostupné individuální programy, nedochází k četnějšímu ukládání a realizaci právě k tomu určených probačních programů (obr. 9 a 10). Obr. 9 - Obsahové zaměření probačních programů v soudních okresech v roce 2013 Zdroj dat: MRAPP

21 Obr Obsahové zaměření probačních programů v soudních okresech v roce 2013 Zdroj dat: MRAPP Systém spolupráce s rodinou, obětí a komunitou Oproti loňským rokům došlo k výraznému nárůstu podílu spolupráce s rodinou v rámci soudních okresů, kde byl realizován probační program. Podle výsledků monitoringu realizace akreditovaných probačních programů bylo zjištěno, že do probačního programu v různých formách byli zapojeni rodinní příslušníci mladistvého pachatele ve více jak 86 % (31) soudních okresů, což znamená, že se podíl oproti roku 2012 (20 % / 8) zvýšil více jak čtyřnásobně (tab. 6). Tab. 6 - Forma práce (spolupráce) s klienty v probačních programech v roce 2013 Počet probačních programů realizovaných Forma práce (%) v rámci soudního okresu Spolupráce s rodinou 31 86,1 Spolupráce s obětí 3 8,3 Spolupráce s komunitou 3 8,3 Zdroj dat: MRAPP 2013 Za jednu z hlavních příčin delikventního chování mládeže bývá mnohými odborníky považována právě nedostatečně fungující rodina. Zapojení rodinných příslušníků do práce s mladistvým delikventem v průběhu programu může pozitivně podpořit nejen výchovné prostředí, ale i nápravu vztahů mezi mladistvým a rodiči. Je tedy pozitivní, že kvalitativní vývoj akreditovaných probačních programů respektuje tento trend a převážná část programů tuto formu zařadila do metodických manuálů probačních programů. Na rozdíl od zapojení rodiny jsou ostatní formy probačních programů (spolupráce s obětí a komunitou) využívány dle probačních úředníků jen minimálně až sporadicky. V obou případech spolupráce se jedná o 3 soudní okresy. V případě zapojení oběti do nápravy mladistvých delikventů v rámci probačních programů je fakticky využíván jen v soudních okresech Sokolov, Vsetín a Olomouc, kde jsou realizovány probační programy: končící program Učební program mladiství, Právo pro každý den a KOST. Spolupráce s komunitou byla navázána v soudních okresech Praha, Liberec a Vsetín. Zde byly realizovány probační programy Proxima Sociale, Učební program mladiství a Právo pro každý den. 21

22 Obr Forma práce (spolupráce) s klienty v probačních programech v soudních okresech v roce 2013 Zdroj dat: MRAPP 2013 Součástí monitoringu realizovaných probačních programů byl také podrobný popis systému metod spolupráce s rodinou klienta, obětí a komunitou. V rámci soudních okresů, kde byly realizovány probační programy, do kterých byla zapojena spolupráce rodiny (86 %), bylo realizováno Úvodní informativní setkání s rodinou klienta před zahájením programu ve 22 soudních okresech, což tvoří více než 70% podíl. Podíl zastoupení úvodního informativních setkávání s rodinou před zahájením samotného programu se jeví z pohledu praxe jako pozitivní, zejména z důvodu potenciálně úspěšnějšího zapojení klienta do probačního programu a celkového průběhu programu za podpory rodiny. V návaznosti na průběh programu byla realizována i Vzájemná zpětná vazba rodičů a lektora, a to v 17 soudních okresech (54 %) kde byla v probačním programu evidována spolupráce s rodinou. Rodinné setkání spolu s Poradenstvím při řešení problémů v rodině klienta pak bylo zastoupeno ve 13 soudních okresech (42 %). Důležitým podpůrným prvkem z pohledu praxe byly rovněž Motivační pohovory lektora s rodiči, které se však v rámci realizace uskutečnily pouze v 7 soudních okresech a návštěva v rodině klienta pak již byla použita pouze v rámci jednoho soudního okresu. V případě jiného způsobu spolupráce byla uvedena participace rodiny např. při evaluaci (tab. 7). Tab. 7 Systém spolupráce s rodinou klienta realizovaných probačních programů v roce 2013 Systém spolupráce s rodinou klienta Počet soudních okresů, kde byl realizován PP (% ze spolup. s rodinou) Úvodní infor. setkání lektora s rodinou klienta před zah. prog ,0 Vzájemná zpětná vazba rodičů a lektora v průběhu programu 17 54,8 Rodinné setkání (lektor, rodina, klient) 13 41,9 Motivační pohovor lektora s rodiči 7 22,6 Poradenství při řešení problémů v rodině klienta 13 41,9 Návštěva v rodině klienta 1 3,2 Jiný způsob spolupráce s rodinou klienta 9 29,0 Celkem ,0 Zdroj dat: MRAPP

23 Spolupráce s obětí a spolupráce s komunitou v rámci realizovaných probačních programů probíhala v roce 2013 shodně ve třech soudních okresech. V rámci monitoringu byly sledovány tyto způsoby práce: dopis fiktivní oběti písemná omluva, diskuse nad tématem dopadu trestných činu na oběť, instruktážní film, fiktivní plán odškodnění a případné další způsoby řešení dopadu trestného činu. V případech spolupráce s komunitou byly sledovány činnosti jako dobrovolná práce v komunitě, práce ve prospěch obce. S ohledem na nízkou četnost výskytu spolupráce s obětí a komunitou v rámci probačních programů dosahují uvedené metody četnosti jen několika jednotek případů. 5.4 Systém spolupráce PMS a dalších subjektů Spolupráce PMS s poskytovatelem probačního programu Kvalitní spolupráce a pravidelná komunikace PMS s poskytovateli probačního programu je považována za jeden z důležitých prvků úspěšné práce s mladistvými klienty. Jedním z ukazatelů tohoto faktoru je participace probačního úředníka na úvodních setkáních při zahájení probačního programu. V rámci monitoringu realizace akreditovaných probačních programů na střediscích PMS bylo zjištěno, že se úvodního setkání účastní probační úředník při každém zahájení běhu probačního programu, resp. při zahájení programu mladistvým klientem v 26 soudních okresech, kde byl probační program realizován. Meziročně vzrostl podíl plné participace probačního úředníka na úvodním setkání přibližně o 14 procentních bodů z necelých 58 % na 72 %. Je tedy patrné, že i přes limitované časové možnosti probačních úředníků má přítomnost probačního úředníka při zahájení rostoucí potenciál. Varianta "jen někdy" a nikdy byla uvedena u 7 a 3 soudních okresů probačních programů (20 % a 8 %). V těchto případech je často uváděn důvod časová vytíženost pracovníků nebo nastavení jiné formy participace než účast na úvodním setkání. Zvláštní skupinu pak tvoří případy, kdy jsou mladiství umístěni do programu mimo původní region. V těchto případech hraje velkou roli dojezdová vzdálenost a fakt, že účast je zastoupena, zejména v rámci skupinových probačních programů, místně příslušným probačním úředníkem. Četnost komunikace: Probační úředníci hodnotili komunikaci s poskytovatelem o průběhu realizace probačního programu v roce 2013 jako pravidelnou v téměř 94 %. Naopak jako nepravidelnou ji hodnotilo jen 6 %. K výraznému zlepšení komunikační úrovně mezi poskytovatelem a probačním úředníkem došlo i v souvislosti s menší četností zařazených klientů, což je patrné na růstu podílu pravidelné komunikace o přibližně 20 procentních bodů. Minimální úroveň komunikace s poskytovatelem probíhá při zahájení, v průběhu a při ukončení realizace probačního programu, tedy pouze třikrát. Počet kontaktů je nejvíce ovlivněn zejména délkou probačního programu a místem jeho realizace s ohledem na vzdálenost od střediska Probační a mediační služby. Největší počet kontaktů dosáhl počtu 18 kontaktů za jeden běh programu. Došlo tak k velmi mírnému poklesu hodnoty ze 7,6 na 7,2 pravidelných kontaktů za jeden běh. Forma komunikace: Obdobně jako v roce 2012 i v roce 2013 komunikoval probační úředník s poskytovatelem nejčastěji písemně. Méně často probíhala komunikace telefonicky nebo osobně. Jedinou změnou byl mírný nárůst podílu komunikace písemné a telefonické na úkor početního propadu osobního kontaktu. V případě 15 probačních programů probíhala komunikace s poskytovatelem zároveň písemně, telefonicky i osobně. Kombinaci dvou forem komunikace volila střediska PMS ve 12 případech. Jednalo se zejména o telefonický a písemný kontakt. Pouze písemně komunikovala střediska PMS s poskytovateli v případě 6 realizovaných probačních programů (obr. 12). 23

24 Obr. 12 Forma komunikace PMS s poskytovatelem PP v rámci realizace probačního programu Zdroj dat: MRAPP Spolupráce PMS s orgány činnými v trestním řízení (dále jen OČTŘ) v průběhu realizace probačních programů Četnost komunikace: Probační úředníci hodnotili komunikaci s OČTŘ o realizaci probačního programu v roce 2013 jako pravidelnou v téměř 89 %. Naopak ve zhruba 11 % byla komunikace s OČTŘ hodnocena jako nepravidelná. Znamená to tedy, že došlo k růstu podílu pravidelné komunikace o přibližně 13 procentních bodů. Oproti roku 2012 můžeme usuzovat, že probační úředníci pravidelněji a tedy v užším kontaktu komunikovali s partnery (poskytovatelé, OČTŘ) v rámci realizace probačních programů. Průměrně komunikovala pravidelně střediska PMS s OČTŘ o průběhu jednoho běhu probačního programu 1,81 krát, nejméně 1 krát a nejvíce 4 krát. Na rozdíl od komunikace s poskytovatelem tak došlo k drobnému navýšení průměru o desetinu kontaktu. Forma komunikace: Nejčastěji komunikovala střediska PMS s OČTŘ o realizaci a přístupu klienta k probačnímu programu v roce 2012 i v roce 2013 písemnou formou. Méně často pak probíhala komunikace telefonicky nebo osobně. I v roce 2013 probíhala komunikace s OČTŘ zároveň písemně, telefonicky i osobně v rámci 3 realizací probačních programů. Kombinaci dvou forem komunikace s OČTŘ volila střediska PMS v 8 případech, kdy se jednalo o kombinaci formy telefonické a písemné. Pouze písemně komunikovala střediska PMS s OČTŘ v případě 25 realizovaných probačních programů. Můžeme tak usuzovat, že došlo k využívání i jiných forem, než prosté administrativní komunikace (obr. 13). 24

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Spr. 329/2013-000 ZPRÁVA O REALIZACI AKREDITOVANÝCH PROBAČNÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2012

Spr. 329/2013-000 ZPRÁVA O REALIZACI AKREDITOVANÝCH PROBAČNÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2012 Spr. 329/2013-000 ZPRÁVA O REALIZACI AKREDITOVANÝCH PROBAČNÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2012 Praha 2013 1 Obsah 1. Anotace a základní pojmy 3 2. Přehled probačních programů realizovaných v roce 2012 5 3. Územní

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 Spr. 215/2012-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Agenda zprostředkování řešení konfliktu

Agenda zprostředkování řešení konfliktu Agenda zprostředkování řešení konfliktu Statistika PMS + Kvantitativní monitoring ZRK 2012 / 2013 Č. j.: Spr 00196/2014-022-2 Agenda dospělých (18 +) Zprostředkování řešení konfliktu Teoretický rámec Činnosti

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009 Spr.116 /2010-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009 S cílem zajištění základních statistických údajů o počtech případů Probační

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Podpořeno z Programu švýcarsko české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Podpořeno z Programu švýcarsko české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Zpráva k jednání k rozšíření Programu pro dospělé pachatele trestné činnosti spojené s dopravou, zejména řízení pod vlivem alkoholu ze dne 4.prosince 2014 Dne 4. prosince 2014 proběhl na ředitelství PMS

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Komentář ke statistickému vyhodnocení činnosti středisek Probační a mediační služby v České republice za rok 2002

Komentář ke statistickému vyhodnocení činnosti středisek Probační a mediační služby v České republice za rok 2002 Č.j. 20 PM/2003 Komentář ke statistickému vyhodnocení činnosti středisek Probační a mediační služby v České republice za rok 2002 S cílem zjištění základních statistických údajů o počtech a typech případů

Více

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K 31. 10. 2010 Míra registrované nezaměstnanosti v Plzeňském kraji v říjnu 2010 poklesla a k 31. 10. 2010 činila 7,13%. Oproti září 2010 došlo ke snížení o 0,17

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

3.1 Meziokresní stěhování

3.1 Meziokresní stěhování 3.1 Meziokresní stěhování Podíl stěhování mezi okresy kraje za celé období představuje pětinu z objemu celkové migrace, což se nemění ani v jednotlivých rocích. Jeho rozsah v jednotlivých rocích mírně

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

V následující tabulce je přehledně znázorněn vývoj četnosti okresů v pěti intervalech intenzity bytové výstavby v průběhu let

V následující tabulce je přehledně znázorněn vývoj četnosti okresů v pěti intervalech intenzity bytové výstavby v průběhu let 5. BYTOVÁ VÝSTAVBA V OKRESECH V následujícím textu uvádíme stručnou charakteristiku bytové výstavby za okresy. Postupně budou rozebrány byty dokončené, zahájené a rozestavěné. Podrobné sestavy jednotlivých

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více