Návrh obecné koncepce vzdělávání odborných pracovníků ve státní památkové péči

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh obecné koncepce vzdělávání odborných pracovníků ve státní památkové péči"

Transkript

1 Návrh obecné koncepce vzdělávání odborných pracovníků ve státní památkové péči byl zpracován jako programový projekt výzkumu a vývoje MK ČR PK99P04OPP013 v roce 1999, přičemž jeho hlavní řešitel je pracovníkem SPÚSČ. Výsledky tohoto grantového projektu prošly oponenturou MK a v roce 2000 s nimi byli seznámeni vedoucí odborní pracovníci SPÚSČ a posléze byly výsledky užity v Plánu zvyšování odborné úrovně činnosti SPÚSČ na úseku památkové péče do roku Řešitelé: Ing. arch. Vít Jesenský (1963) je absolventem FA ČVUT, postgraduálního kursu Architectural Conservation v ICCROM, Středoevropské university, stáží v Německu, USA, Anglii. V současné době je externím doktorandem na FA ČVUT. Pracoval v atelieru SHP SÚRPMO, dále jako památkový architekt v PÚSČ, kde je dnes pověřen dokumentováním a průzkumem nemovitých památek. Zabývá se rovněž výzkumem historické architektury a zvláště metodickými otázkami dokumentování památek. Pravidelně publikuje a je nositelem několika zahraničních grantů. Zpracování následujícího výzkumného úkolu navázalo na autorovu činnost v Komisi pro vzdělávání v oblasti pam.péče MK ČR a pokračuje i v jeho práci v Meziresortní komisi MK ČR a MŠMT ČR pro výchovu uměním k umění a kulturnímu dědictví... Doc. PhDr. Zdena Jesenská, CSc. (1932) je absolventkou Gercenova pedagogického institutu v Petrohradě, interní aspirantury v Ped. ústavu J.A. Komenského ČSAV. Pracovala na Pedagogické fakultě UK v Praze, odkud byla v roce 1970 přeložena do Ústavu pro učitelské vzdělávání UK, později Ústředního ústavu pro vzdělávání ped. pracovníků. Zde se zabývala organizací a resortním výzkumem v oblasti dalšího vzdělávání učitelů. V roce 1990 byla rehabilitována a jmenována docentkou pro obor pedagogika a obnovila svou pedagogickou činnost na Ped.F. UK. V současné době je v důchodu. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Návrh obecné koncepce vzdělávání odborných pracovníků ve státní památkové péči OBSAH: A. Konstatační část A.1. Metodologická východiska a postupy projektu. Vymezení cílové skupiny pracovníků památkové péče.. 1 A.2. Současná nabídka pregraduálního a dalšího vzdělávání v oblasti památkové péče v ČR.. 4 B. Analytická část B.1. Hodnotící analýza nabídky pregraduálního a dalšího vzdělávání v oblasti památkové péče 14 B.2. Žádoucí změny v současném dalším vzdělávání památkářů a jejich východiska B.3. Profesní situace památkářů po nástupu do povolání

2 C. Návrhová část C.1. Ideový návrh pregraduálního studia památkové péče na vysokých školách pro specializace péče o nemovité památky, péče o movité památky..28 C.2. Návrh koncepce dalšího vzdělávání odborných pracovníků ve státní památkové péči 34 C.3. Tabulka - přehled navrhované struktury dalšího vzdělávání odborných pracovníků ve státní památkové péči. 39 C.4. Návrh koncepce uvádění začínajících odborných pracovníků státní památkové péče se specializací péče o nemovité památky a péče o movité památky.. 39 C.5. Návrh koncepce první, druhé a třetí atestace odborných pracovníků státní památkové péče se specializací péče o nemovité památky a péče o movité památky.. 43 C.6. Návrh profesních standardů prokazovaných při první, druhé a třetí atestaci odborných pracovníků státní památkové péče se specializací péče o nemovité památky a péče o movité památky. 46 C.7. Rámcové požadavky na atestační práce pro první, druhou a třetí atestaci pro atestanty se specializací péče o nemovité památky a péče o movité památky. 55 C.8.Obecná koncepce vzdělávání ve variantě možné podpory vnějšími motivačními opatřeními a ve variantě bez těchto opatření Poznámky...58 D. Použití finančních prostředků. neuvedeno v této verzi E. Stručné resumé, klíčová slova...64 F. Přílohy 1. Dotazník Statistické zpracování dat získaných dotazníkovým výzkumem.stručná interpretace a komentáře Katalog obtíží při vstupu do povolání uvedených v dotazníku k otázce 11B 2-4. Třídění A) podle profesních specializací, B) podle studijních oborů Katalog názorů na navrhovanou koncepci dalšího vzdělávání uvedených v dotazníku k otázce 26B 2-5. Třídění podle typu názorů Katalog dalších okolností (kromě uvedených v otázce 16A -F), které respondentům vadí na povolání památkáře Katalog dalších oblastí (kromě uvedených v otázce 18A - E),ve kterých by se respondenti chtěli vzdělávat Tabulka - výuka předmětu památková péče na vysokých školách v ČR 120 2

3 8. Studijní plán a další materiály ke studijnímu oboru Dějiny umění a péče o kulturní dědictví na FF University v Ostravě 9. Studijní plán a další materiály ke kursu celoživotního vzdělávání Dějiny architektury a péče o nemovité památky na FA ČVUT 10. Studijní plán ke kursu celoživotního vzdělávání Památková péče a ochrana kulturního dědictví na FF Masarykovy university a FA VUT v Brně 11. Studijní plán ke kursu celoživotního vzdělávání Dějiny umění a památková péče na FF Karlovy university 12. Učební plán a další materiály ke studijním oborům Konzervace a restaurování nástěnné malby, Konzervace a restaurování kamene, Konzervace a restaurování papíru na VOŠ restaurování a konzervačních technik v Litomyšli 13. Učební plán a další materiály k rekvalifikačnímu studiu památkové péče na SÚPP 14. Tabulky statisticky zpracovaných dat dotazníkového výzkumu B1-3, C1-3 přílohy neuvedeny (v originálu jsou v xeroxech) A. KONSTATAČNÍ ČÁST A1. Metodologická východiska a postupy projektu Vymezení cílové skupiny pracovníků státní památkové péče Navrhnout obecnou koncepci vzdělávání určité socioprofesní skupiny znamená navrhnout: základní funkce tohoto vzdělávání a z nich vyplývající obecné cíle, rámcově vymezené obsahy, 3

4 organizační formy a metody, způsoby, kterými má být zjišťována a hodnocena účinnost vzdělávání, tj. míra dosazených stanovených cílů (evaluace). Ruku v ruce s ujasněním této obecné struktury vzdělávání je třeba zvažovat též základní podmínky její realizace, především odpovědnost jednotlivých aktérů, kteří mají na vzdělávání participovat, způsoby legislativního zajištění a financování, případně způsoby certifikace 1. K takto pojaté tvorbě koncepce vzdělávání odborných pracovníků státní památkové péče se specializací by se nemělo přistoupit bezprostředně, zkusmo jen na základě běžné zkušenosti, ale teprve na základě řady přípravných analytických a výzkumných prací, z nichž mají vyplynout odpovědi na dále uvedené otázky. Teprve pak lze korektně odvozovat profesně i pedagogicky nosnou koncepci vzdělávání: Jaké jsou současné celospolečenské potřeby v oblasti počátečního (v starší terminologii přípravného, u vysokoškoláků pregraduálního) a dalšího odborného vzdělávání vyplývající z konfrontace naší situace s tendencemi v celoživotním učení v zemích EU, do které směřujeme? V obecné poloze, nikoli ovšem pro jednotlivé profese, byla odpověď zevrubně zpracována v rozsáhlé studii 2 a v dokumentu MŠMT 3. Respektujeme ji a uplatňujeme jako východisko také pro oblast památkové péče. Jaké jsou objektivní vzdělávací potřeby vyplývající ze současného stavu a zejména z perspektiv a strategie rozvoje státní péče o kulturní dědictví? Má-li být vzdělávání funkční, nemělo by reprodukovat jen dosavadní stav, ale být nástrojem jeho žádoucích proměn. Jaké tedy důsledky plynou pro státní památkovou péči a tím i pro vzdělávání památkářů ze změn ve společnosti, z rozvoje vědy, umění, techniky? Touto otázkou jsme se nemohli do hloubky zabývat, vyžadovala by samostatný výzkum zahrnující i státní správu a širší celospolečenský kontext. Využívali jsme však koncepčních záměrů MKČR, publikovaných v příslušném dokumentu 4. Jaký je vztah mezi profesní rolí památkářů jako společenským očekáváním a mezi realizací této role památkáři? Jaké jsou příčiny případných disproporcí mezi žádoucí očekávanou a reálnou kvalitou a efektivitou profesního působení památkářů, které z těchto příčin jsou ovlivnitelné vzděláváním? Také odpověď na tuto otázku by bylo třeba hledat šířeji koncipovaným výzkumem, který by zahrnoval i výkonnou složku SPP a širší celospolečenský kontext. Takový výzkum nám nebyl zadán a bylo by pravděpodobně vhodné o něm uvažovat v budoucnosti. Dosud totiž neexistují kritéria kvality ani metodika zjišťování kvality práce památkářů, což považujeme za zásadní nedostatek. Jaká struktura profesní činnosti a s ní související profesní kompetence se pojí s jednotlivými specializacemi odborníků péče o kulturní dědictví a s různými etapami jejich profesní dráhy? Které z těchto kompetencí lze považovat za základní a mohly by být zaměstnavatelem požadovány jako závazná výchozí profesní způsobilost? Jaká je hierarchie ostatních kompetencí co do růstu jejich náročnosti během profesní dráhy památkáře? Tyto otázky jsme řešili v návaznosti na předchozí zpracování profesních kompetencí památkářů 5. Byly zpracovány standardy profesních kompetencí odlišné náročnosti. Jaká je současná nabídka pregraduálního studia a dalšího vzdělávání (programů celoživotního vzdělávání) v oblasti památkové péče na vysokých školách a dalšího vzdělávání v dalších institucích? Nakolik odpovídá specifickým potřebám odborných pracovníků památkové péče? Na tuto otázku jsme odpověděli. Shromáždili jsme na základě využití několika odlišných postupů příslušné údaje a analyzovali je. 4

5 Další otázky, z nichž musí vycházet koncepce dalšího vzdělávání, směřují k učícímu se jedinci. Jeho vzdělávací potřeby, postoje a další charakteristiky, související s jeho svobodnou volbou vzdělávacích cest, mají být v centru pozornosti. Vyplývá to nejen z humanistické filozofie a současných demokratických poměrů, ale také z průkazně špatných zkušeností s opačnými přístupy, rozvíjenými v minulosti. Zdůrazňuje to mimo jiné též koncept celoživotního učení, který formulovalo paralelně UNESCO, OECD, EU 6. Protože v oblasti státní památkové péče, pokud je nám známo, nebyly dosud vzdělávací potřeby, profesní postoje a perspektivy a další relevantní charakteristiky potenciálně se vzdělávajících památkářů zjišťovány, soustředili jsme na toto důležité východisko koncepce vzdělávání svou pozornost. Použili jsme metodu anonymního dotazníku a provedli: Dotazníkový průzkum vzdělávacích potřeb a dalších relevantních charakteristik pracovníků památkových stavů. Cílem výzkumu bylo získat vymezené údaje jako důležitý podklad pro vypracování zamýšlené koncepce vzdělávání. Výzkum byl v souladu se záměry projektu zaměřen na odborné pracovníky památkových ústavů, jako klíčovou složku ovlivňující kvalitu oboru včetně jeho působení na veřejnost. V rámci projektu byl odborný pracovník ve státní památkové péči definován jako památkář, který se přímo podílí na péči o komplexní památkové hodnoty. Ve své práci tudíž tyto hodnoty identifikuje, posuzuje a vyjadřuje metodicky podložená stanoviska k jejich ochraně a obnově. Tato stanoviska mohou být určena jak konkrétním osobám (vlastníkům atd.), tak širší veřejnosti (např. plány ochrany atd.). Předběžným předpokladem bylo, že takový památkář má vysokoškolské vzdělání. Nicméně o zařazení dle vymezené charakteristiky rozhodovaly úkoly, které památkář plní, nikoliv kvalita jeho práce nebo vzdělání. Do specifikované skupiny tudíž patří památkáři z oddělení nemovitých památek i movitých památek (= referenti, garanti, specialisté apod.) včetně specialistů na lidovou architekturu, technické památky, zahrady a parky, archeologické památky. V ostatních odděleních či útvarech (včetně vedení) bylo třeba posoudit působení památkářů individuálně. (Nepočítali jsme k nim např. počítačové odborníky, kastelány, administrativní pracovníky, technology, specialisty pouze na evidenci atd.) Takto vymezenou skupinu odborných památkářů považujeme za skutečné profesní jádro oboru, profilující a ovlivňující jeho směřování zásadním způsobem. Této skupiny se také týkají naše analýzy a návrhy vzdělávání, celý náš projekt. Domníváme se, že tato skupina je zároveň do značné míry nenahraditelnou garancí existence památkové péče u nás 7. Po sestavení dotazníku byl tento testován malým předprůzkumem v Památkovém ústavu středních Čech a finálně upraven. Za pomoci styčných osob v jednotlivých ústavech (důvěryhodných a znalých práce svých kolegů) byli dle výše uvedeného kritéria jmenovitě identifikováni odborní pracovníci v jednotlivých ústavech a těm byl osobně doručen přiložený dotazník s úvodním dopisem. Po vyplnění byl dotazník odevzdán v zalepené obálce, a takto byla zachována anonymnost respondenta. Styčnými osobami byl poté předán řešiteli. Přehled vydaných dotazníků: Pražský ústav Pam. péče...9 Pam. ústav v Ostravě...23 Pam. ústav v Plzni...14 Pam. ústav v Českých Budějovicích...18 Pam. ústav střed. Čech

6 Pam. ústav v Pardubicích...31 Pam. ústav v Olomouci...15 Pam. ústav v Ústí nad Labem...18 Pam. ústav v Brně...36 Státní ústav pam. péče...36 celkem Celková návratnost byla 175 dotazníků, 78,82%. Získaná data lze tedy považovat pro výše vymezenou skupinu odborných pracovníků za reprezentativní 8. Po úpravě (kódování) byly údaje získané dotazníkem digitalizovány a statisticky zpracovány. Následně byly analyzovány a využity pro navrhovanou koncepci vzdělávání. Jmenované rozbory jsou součástí textu zařazeného do analytické a částečně návrhové části zprávy. Všechny tabulky statistického vyhodnocení včetně tabulek 1. třídění se stručnými interpretacemi jsou součástí příloh. Popis vzorku výzkumu je rovněž uveden v příloze. Poznámka V textu dále užíváme zkratky: DV = další vzdělávání památkář = v této zprávě odborný pracovník státní pam. péče se specializací PP = památková péče SPP = státní památková péče PÚ = památkový ústav SÚPP = Státní ústav památkové péče VŠ = vysoká škola DU = dějiny umění OÚ = Okresní úřad A.2 Současná nabídka pregraduálního a dalšího vzdělávání v oblasti památkové péče v ČR A.2.1 Nabídka vzdělávání v oblasti PP na vysokých školách Provést evidenci nebo dokonce hodnocení nabídky vzdělávání v oblasti památkové péče na vysokých školách není z mnoha důvodů jednoduchá záležitost. 6

7 Nejpodstatnější obtíže při naplnění tohoto úkolu jsou následující: Absence úplných informací o nabídce takovéhoto studia v jakémkoliv centrálním zdroji. Příčinu lze hledat především ve veliké autonomii vysokých škol. Časté úpravy výuky (studijních plánů atd.), zvláště u menších vysokých škol, respektive krátce existujících studijních programů či oborů. S tím souvisí nedostatečná aktualizace informačních zdrojů o daném stavu. Objektivní problém obsahové charakteristiky oboru památkové péče z hlediska studijního programu (plánu). Jinak řečeno, vymezení kritérií pro to, co budeme považovat za výuku památkové péče na školách. Programy celoživotního vzdělávání (dle nového vysokoškolského zákona, dříve postgraduální) probíhají mimo rámec studijních programů, nemusí být proto akreditovány a jsou definovány pouze interními předpisy. Následně podrobnější informace o nich jsou nejčastěji dosažitelné pouze u garantů konkrétních programů (kurzů)z příslušných ústavů. Závislost vyučovaných předmětů na participaci mnoha externích přednášejících a lektorů pro sledované odborné předměty. Následující přehled vznikl na základě informací získaných: - Z oficiálních tištěných materiálů 9. - Přímými dotazy na studijních odděleních konkrétních fakult. - Přímými dotazy a osobními interview s garanty zmíněných studijních programů či předmětů. Informace zachycují stav k prosinci Možné chyby nelze zcela vyloučit, mohly vzniknout nedostatečnou kvalitou informačních zdrojů (neúplných tištěných materiálů, neinformovaných studijních oddělení atd.). Jedním z možných kritérií pro konstatování výuky památkové péče v rámci studijní program pregraduálního studia, respektive učebního plánu, je přímá existence regulérního předmětu Památková péče (nebo jeho alternativ jako Ochrana památek, Metody a praxe PP atd.). Předpokládáme, že takto koncipovaný předmět, který probíhá nejméně semestr, musí mít jistou ucelenou strukturu a komplexnost obsahovou, vyžaduje od vyučujícího důkladnou znalost problematiky, stává se respektovaným a definovaným předmětem pro studenty i pedagogy. Tyto nároky vesměs nesplňuje výuka dané problematiky např. v jednotlivých několika přednáškách či jejich částech v rámci jiného předmětu. (Tyto případy jsou časté, viz dále.) Na základě kritéria výuky samostatného předmětu památkové péče byla sestavena evidenční tabulka (Příloha 9). Tato nezachycuje bližší charakteristiku a samozřejmě ani hodnocení výuky daných předmětů na jednotlivých školách. Výuka jednoho předmětu samozřejmě nemůže být dostatečnou charakteristikou vzdělávání v oblasti památkové péče poskytovaném v konkrétním studijním oboru. 7

8 Další možností jak získat přehled o výuce památkové péče na vysokých školách je vycházet z přehledu předmětů nebo jejich částí, ve kterých se nabývají znalosti a dovednosti (popřípadě postoje) k činnostem přímo uplatňovaných v praxi památkové péče, nebo šířeji péče o kulturní dědictví. Takovéto shrnutí je komplikované vzhledem k obtížnému zjišťování konkrétní náplně předmětů (přednášek, atelierové či laboratorní výuky apod.), které se ostatně začasté mění (viz výše). Mnohé předměty také přispívají k potřebným znalostem a dovednostem i zprostředkovaně či druhotně (filozofie, konstrukce a technologie, atd.). Nicméně takto lze získat jistě objektivnější charakteristiku nabídky vzdělání v oblasti PP v daném oboru, jelikož postihuje širší přípravu absolventa. Následující shrnutí není dostatečným podle jmenovaného kritéria vyučovaných předmětů přímo aplikovatelných v památkářské praxi nebo praxi péče o kulturní dědictví. Je spíše dále selektovaným doplňkem k již uvedenému přehledu. Jsou uvedeny i obory, které svým obsahem studia souvisí s oblastí PP, aniž by bylo dále přesněji uvedeno, ve kterých konkrétních předmětech. Masarykova universita v Brně, Filozofická fakulta, -st. obor Dějiny umění, předmět Památky v Brně (0/2, Zp, Stehlík) a další dílčí poznatky o památkové péči v seminářích (např. historiografie) atd. -st. obory Archeologie ( a jejich kombinace i s religionalistikou), Muzeologie. Karlova universita v Praze, Filozofická fakulta - st. obor Dějiny umění, předmět SHP (Macek), další dílčí poznatky o PP v seminářích (např. nepovinný seminář o restaurování), Prosemináři - st. obor Archeologie (a jeho kombinace), problematika PP dotčena v předmětech Starožitnosti, Výkopová teorie a praxe, Archeologické metody atd. - st. obor Archivnictví, Pomocné vědy historické, Historie, Etnologie (a jejich kombinace)- PP dotčena v Proseminářích nebo v dalších předmětech v přímé vazbě na obor Universita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta -st. obor Teorie a DU, předmět Památky regionu (volitelný, 2/0, Kl) a další informace o PP v seminářích Jihočeská universita v Č. Budějovicích, Teologická fakulta, - předmět Dějiny architektury a umění - v jeho rámci i zmínky o PP (Chodura) 8

9 Akademie výtvarných umění v Praze, - Ateliery restaurátorství, Architektonická tvorba, v rámci atelierové výuky a konsultací výuka nejčastěji praktických postupů v PP VUT Brno, Fakulta stavební - v rámci Ústavu pozemního stavitelství je i Kabinet rekonstrukcí staveb a obnovy památek (ved. Vlček), výuka především praktických postupů PP při projektování VUT Brno, Fakulta architektury - Ústav teorie, dějin architektury, rekonstrukcí a ochrany památek garantuje výuku PP ve specializovaném modulu, zvláště prakticky v atelierech (ve vyšších ročnících s rekonstrukční specializací - až 12 hodin), PP dotčena i v přednáškách Dějin architektury, konstrukcí a pod. ČVUT, Fakulta architektury - další předměty zajišťované Ústavem PP a renovací a Ústavem dějin umění a architektury: SHP 1/2, 1 semestr (Rykl, Škabrada, Ebel), Dějiny architektury, Historické stavby a sídla, Lidová architektura, Dějiny urbanismu, Tvorba krajiny a zahrad a v rámci dalších předmětů a atelierové výuky (ve vyšších ročnících specializovaná na renovace) Ke kvalitě výuky v oblasti PP na fakultě architektury ale i na stavební fakultě ČVUT přispívá i práce specializovaných vědeckých laboratoří, provádějících výzkum v oblasti materiálů a technologií užívaných v oboru. Jde konkrétně o Glocknerův ústav a nově založenou Laboratoř exaktního studia památek na FA ČVUT. Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně, Fakulta zahradnická (Lednice) - st. obor Zahradní a krajinářská architektura, předmět Teorie a vývoj zahradního umění (2/0, 2 semestry), Zahradní architektonická tvorba a péče o zahradní umění (v jeho rámci přednášky o PP, Zk, Votruba), Vysoká škola chemicko technologická v Praze, Fakulta chemické technologie - studijní program Chemie a technologie materiálů, obor Chemická technologie kovových a speciálních anorganických materiálů - zaměření Obnova a konservace kovových památek, Informatika pro pam. péči, 1, 2/0. Zk, Ing. Vaněček 9

10 obor Technologie výroby a zpracování polymerů - zaměření Technologie obnovy a konservace památek, Analytické metody a průzkum památek, 1, 3/0, Zk, ing. Kučerová, (Historické konstrukce, Dějiny výtv. umění, Laboratoř technologie konservace) Technická universita v Liberci, Fakulta architektury, - jednorázové přednášky i o problematice PP dle možností externistů Universita J. A. Purkyně v Ústí n. Labem., Pedagogická fakulta, - st. obor Kulturní historie a regionalistika, PP dotčena v seminářích i přednáškách (např.i SHP, PhDr. Gabriel), předmět Památky, právo, ekonomika V současné době jediným vysokoškolským studijním oborem, který má přímé oficiální zaměření i na péči o památky, respektive šířeji péči o kulturní dědictví, jsou již zmíněné Dějiny umění a péče o kulturní dědictví, bakalářský studijní program Filosofické fakulty Ostravské university. Vzhledem k tomu uvádíme podrobnější charakteristiku tohoto oboru tak, jak jsme jí získali z písemných dokumentů, diplomních prací absolventů oboru, řízeného rozhovoru s garantem (PhDr. Holý, CSc.) i klíčovým přednášejícím pro PP (Ing.arch., Mgr. Matěj z PÚ v Ostravě) a částečně studenty. Hlavní cíl - specifika programu: prakticky orientované dějiny umění a PP se specializací průmyslových památek. Studijní program (plán): 3 letý, (Příloha 2). Harmonizace umělecko historických a technologicko technických předmětů (typické pro potřeby PP) se údajně daří. Přednášející: vedle pedagogů z Fil. fakulty se i Ing.arch., Mgr. Matěj, PhDr. Dědková, PhDr. Svátková, PhDr. Grůza, Ing.arch. Goryczková z PÚ v Ostravě podílejí na přednáškách, vedení seminářů a stále více i zadávání a konsultaci diplomních prací. Výuka v terénu: Kriticko analytický seminář (na památkách i v dílnách, atelierech restaurátorů a pod.). Praxe: povinná, odborná (Zp), 1 měsíc po 1. roč., 1 měsíc po 2. r. Dojednává je škola (i s PÚ), hostující instituce podávají informace, student zpracovává zprávu. Studijní materiály: zvláštní nevypracovávají. Studenti: zhruba 15 v ročníku (optimální by bylo 6-8), z celé republiky, přichází z gymnázií i středních um. prům. škol. Uplatnění absolventů: sleduje se a škola s ním vypomáhá. Napomáhá předchozí odborná praxe (v Etnografickém ústavu v Brně, v Galerii umění Brno, v PÚ v Ostravě, atd.). Přijímací řízení a poptávka: test a pohovor, zájemců na zhruba 10 míst, zájmem je spíše zkvalitnit úroveň absolventů než rozšiřovat jejich počet (i s ohledem na uplatnění). 10

11 Závěrečné zkoušky a certifikát: Státní zkoušky (Bcl), diplomní práce dokládající badatelskou úroveň studenta, absolvent obdrží Diplom Bcl. Témata závěrečných prací: postupně, ale jen zvolna přibývá témat s památkářskými problémy (průmyslové dědictví, evidence), nicméně bude kladen větší důraz na toto zaměření. Větší důraz se také klade na metodiku prezentované badatelské práce. Vazby na další programy a kursy: Kursy celoživotního vzdělávání (bývalé postgraduální) nejsou a neplánují se, jiná spolupráce není. Záměry změn a dalších cílů: zkvalitnění intelektuální úrovně a vzdělanosti absolventů, rozvoj programu péče o průmyslové památky. Pro rok 2001 se připravuje k akreditaci magisterský studijní program stejného oboru (Příloha 10). Samostatnou kapitolou jsou programy celoživotního vzdělávání. Tyto bývalé tzv. "postgraduály" představují jednu z nejefektivnějších, nejkomplexnějších a patrně nejpřínosnějších forem studia PP. Jedná se samozřejmě o studium již vesměs graduovaných profesionálů či zájemců o obor, kteří přichází většinou s přímou znalostí památkářské praxe nebo jí přímo ovlivňovaných oblastí. Je proto na místě zevrubněji charakterizovat v současné době probíhající programy. Následující charakteristiky vznikly na základě písemných dokladů o programech a cílenými řízenými rozhovory s garanty. FA ČVUT - Ústavy dějin architektury, renovací a péče o památky Dějiny architektury a péče o nemovité památky specializační a rekvalifikační kurs v rámci celoživotního vzdělávání garant: Ing. arch. Škabrada, CSc. Hlavní cíl: zkvalitnění znalostí pracovníků v širší oblasti památkové péče. Poplatky (školné): Kč/2roky. Přednášející: vesměs z FA ČVUT (Příloha 11). Studijní program (plán): Kurs je 2letý (4 semestry), 1x za 14 dní celý den. V současnosti běží kurs Hlavní plán: historicko filozofické základy ve 2 semestrech, DA a DU stáhnout do 3 semestrů (nedaří se), téma aplikačního vývoje a společenských vztahů - dnešní doktríny ve druhé polovině studia, v posledním semestru toto téma převažuje. Exkurse v terénu: 3 dny (studijní plán v Příloze 11), pouze na objekty. Studijní materiály: doporučená skripta, žádné další připravované. Profil studentů (absolventů): aktuálně viz přiložený seznam. Dříve z PÚ a OÚ, vesměs vysokoškoláci. V posledních letech klesá počet vysokoškoláků, stoupá počet SŠ, dále projektantů (chtějí být informováni o potřebách památek, ale spíše chtějí tyto poznatky prodat v projektech). 11

12 Nastupují skupiny zaměstnanců ze státních hradů a zámků. V celé současné skupině je pouze 1 student, který je dle funkce odborným pracovníkem -památkářem v PÚ! Další uplatnění absolventů kursu se nesleduje. V současnosti je v kursu 1 skupina o reálném počtu 25 studentů. Poptávka po kursu: nepřevyšuje možnosti organizátorů, odpovídá nabídce. Stačí kurs 1 skupiny za dva roky. Do jisté míry by bylo možno kurs rozšířit v případě zvýšené poptávky. Přijímací řízení: spíše orientační pohovor, uchazeči se neodmítají. Zkoušky: viz přiložený rozvrh (Příloha 11). Do konce 3. semestru 1 seminární práce, dále závěrečná práce, která se obhajuje. Témata prací dominantně stavebně historicky analytické, ale doposud se neobjevují metodicko památkářská témata. Očekává se, že se začnou zpracovávat. Je činěn nátlak, aby se kvalita prací zlepšila. Absolventský certifikát: vysvědčení o absolvování. Záměry změn: ve 4. semestru zavést praktičtější výuku nakládání s objektem Spolupráce s jinými programy :není. Masarykova universita v Brně, Filozofická fakulta (Seminář dějin umění) VUT, Fakulta architektury (Ústav teorie, dějin architektury, rekonstrukcí a ochrany památek) Památková péče a ochrana kulturního dědictví kurs celoživotního vzdělávání garant: PhDr. Jiří Kroupa, CSc. Základní cíle: zvýšení kvalifikace pracovníků pro PP. Odlišnost od již existujících kursů - spolupráce s FA jako pokus o skloubení výuky architektury a DU. Studijní program (plán) a přednášející: (Příloha 12). 1 x za 14 dní střídavě na FA VUT a Semináři DU Masarykovy univ. V současné době běží 1. rok 2letého kursu. Exkurse v terénu: je v záměru, návštěvy objektů i dílen (restaurátorů a pod.). Studijní materiály: zatím nepřipravovány, snahou je spíše doplnit materiály pro využití Semináře DU. Počet a profil studentů: aktuálně 15, z toho 13 z Brna. Početnější skupina projektantů, restaurátorů, pracovníků OÚ. Nejsou z PÚ. Ne všichni jsou vysokoškoláci. Poptávka: v současné době se zvyšuje i mimo Brno (odpovídá doplňované anonci a propagaci kursu). Při větším zájmu bude snaha o rozšíření kursu. Přijímací řízení: bez přijímacích pohovorů. Zkoušky: zatím jen 1 písemná práce za rok, zamýšlí se její konsultování. Bez oficiální závěrečné práce. Absolventský certifikát: osvědčení o absolvování. Poplatky: Kč/2 roky. Funguje bez dotace fakulty apod. 12

13 Harmonizace umělecko historické a technologicko konstrukční problematiky: 1/3 uměl. histor. předmětů, 1/3 architektonických, 1/3 památkových. Spolupráce s jinými programy: není, zájemci na Moravě tříštěni do více kursů (v Olomouci, Ostravě?). Karlova universita, Filozofická fakulta - Ústav pro dějiny umění Dějiny umění a památková péče kurs celoživotního vzdělávání (ukončen v prosinci 1999, další kurs nebude zaměřen na památkovou péči) garant: Ing. Macek Základní cíle: zvýšení kvalifikace pracovníků pro oblast PP. Studijní program (plán) a přednášející: z FF UK (Příloha 13). 2letý kurs, 1 x za 14 dní 7 hodin. Exkurse v terénu: časté, jen po pražských památkách. Studijní materiály: nepřipravovány žádné speciální. Počet a profil studentů: ve skupině, zaměstnáni na Městských úřadech, Okresních úřadech, policii, restaurátoři, 2-3 památkáři. Převážně vysokoškoláci. Zkoušky: v průběhu roku, závěrečná písemná práce (30 stránek). Absolventský certifikát: osvědčení o absolvování. Poplatky: Kč/2 roky. V oblasti památkové péče neprávem opomíjenou formou vysokoškolského studia je doktorský studijní program. V současné době se podařilo zjistit pouze jedinou fakultu, kde je studován daný program v oboru památkové péče! Je jí Fakulta architektury ČVUT, kde je od roku 1997 otevírán studijní program v oboru Dějiny architektury a rekonstrukce památek (termín rekonstrukce zaměněn za renovace). Z doktorandů tohoto oboru (interní 3, externích zhruba 15), kteří jsou pouze převážně architekty, se malá část (zhruba 3-4) zaměřuje dominantně na problematiku praktické PP, a to včetně disertačních prací. Ostatní volí témata z oblasti dějin, respektive výzkumu historické architektury. Vypsání studia v daném oboru má dopad na strukturu i obsah studijní programu (respektive plánu) a samozřejmě představuje mimořádnou platformu pro velice živou a odbornou diskusi o praktických i teoretických otázkách oboru PP, a to i v terénu. A.2.2 Související příklady středoškolského vzdělání v oblasti PP Vzhledem k pojetí projektu je v jeho rámci evidována a analyzována nabídka vzdělávání vysokoškolského - pregraduálního, dalšího a doktorského (dle Zákona o VŠ přípravného, celoživotního a doktorského). Můžeme doplnit, že i v úrovni středoškolské existují obory zaměřené na praktické uplatnění v realizaci zásahů do památek, z nichž některé na něj přímo odkazují

14 Uvádíme pouze ty středoškolské obory a kurs, jejichž zkušenost a program jsou podle nás přímo využitelné ve vzdělávání odborných pracovníků SPP. Jednoznačně nejrozvinutější a nejpřínosnější vyšší odbornou školou v oblasti památkové péče je Vyšší odborná škola restaurování a konzervačních technik v Litomyšli. Její kvalita je především v proporčním, náročném a erudovaném zajištění předmětu teoretických a umělecko historických (např. i základy latiny), technologických (účast technologů na praktické části výuky) a restaurátorských a zároveň teoretických i praktických. Toto je zajištěno neobvykle početným a kvalitním sborem pedagogů (zvláště externích), participací na programech a projektech vzdělávání a restaurování, zvláště zahraničních a celkově jasnou vizí studia. Je proto zcela na místě zde uvést základní charakteristiku studijního programu: Status: Obecně prospěšná společnost. Financování: rozpočet na 12 mil., náklady hradí příjmy z vlastní restaurátorské činnosti, z dotace MŠ, školného ( Kč/rok), grantů. Studium: 3,5 roku, polovina týdne teoretických předmětů, zbytek praxe. Povinná 20 denní letní odborná praxe (vedená pedagogy). Program dominantně zaměřen na restaurování a konzervování stavebních částí, či uměleckých děl vázaných na stavby (Příloha 14). Přednášející: specialisté v oboru, přes 40 externistů, počtem vychází jeden pedagog na jednoho studenta. Více externistů z PÚ. Studenti: přichází ze všech typů středních škol, požadavek maturity, z 72 uchazečů přijímáno do ročníku 15. Celkem ve škole 45 studentů. Uplatnění studentů sledováno, všichni prozatím obdrželi restaurátorskou licenci a pracují vesměs jako soukromí restaurátoři. Přijímací řízení: zkoušky teoretické a talentové. Zkoušky: dle studij. rozvrhu (zkoušky zaznamenávány do indexu), závěrečná absolventská zkouška obsahuje obhajobu absolventské práce. Certifikát: Diplomovaný specialista v oboru. Studijní materiály: vlastní jen dílčí, vydali skripta angličtiny pro oblast jejich praxe. Účast na zahraničních a mezinárodních programech a projektech: Sokrates, Leonardo, spolupráce s obdobnými školami ve Finsku, Itálii, účast na restaurátorském projektu - restaurování konkrétního domu v Barceloně a pod. V současné době byl podán návrh na akreditaci bakalářského studijního programu, jinak řečeno přeměnu školy na soukromou vysokou školu s daným zaměřením! Uvažuje se o zahájení studia v roce Jednalo by se o první a naprosto ojedinělou vysokou školu v dané oblasti v republice (v oboru restaurování papíru zcela bez konkurence)! Změna programu by měla spočívat v prohloubení teoretické složky i kvality závěrečné práce. Předpokládá se rozšíření počtu studentů z 45 na celkových

15 Specifické místo mezi středoškolskými (zde ovšem jako pomaturitní) programy má Studium památkové péče, rekvalifikační 2letý kurs organizovaný SÚPP. Zdrojem pro jeho charakteristiku byly písemné doklady (Příloha 15), články a závěrečné práce absolventů i řízený rozhovor s garantem (PhDr. Němečková). S ohledem na to, že jako akreditovaný program jsou zpracovávány každoroční dílčí i závěrečné zprávy o průběhu (pro SÚPP, MK i MŠMT), uvádím zde pouze charakteristiky, které nejsou obsaženy v přiložených materiálech: Dodnes 250 absolventů, uplatněni už ve 26 okresech republiky. V probíhajícím kursu 2 skupiny po 35 studentech. Výuka 1 x za měsíc 1-2 dny. Kurs otvírán jednou (2 skupiny) za 2 roky. Mezi studenty dnes přibývá mladých maturantů nepracujících v oblasti PP (často dáno výchovou, motivací studia celospolečenských hodnot), zájemců o průvodcovskou činnost, objevují se policisté (z odborů ochrany kult. dědictví i policejní radové), celníci, umělečtí řemeslníci bez licence (kameníci a pod.), majitelé menších staveb. firem. V každém kursu 8-10 vysokoškoláků (stavaři, pedagogové atd.). (příloha 15 - seznam současných studentů). Certifikát: Osvědčení o absolvování i s vysvědčením. Zkoušky: dílčí ústní i seminární práce. Výuka v terénu: krátkodobé i víkendové semináře s demonstracemi. Přednášející: kvalitní odborníci (Macek, Baše, Šťastný, Hamerníková, Rynda, Kibic). Změny a vývoj programu: až 30% se může aktuálně měnit, zadáván hodnotící dotazník. Financování a poplatky: 3000 Kč/ročník, financování řídí SÚPP. Učební materiály: kopírované příruční texty i speciálně připravené texty od lektorů ( s odkazy na literaturu). Závěrečné práce: uloženy na SÚPP. Především jde o stavebně historické a umělecko historické rozbory (solitérů i území) popřípadě charakteristiky památkových hodnot, výjimečně technologie oprav či koncepce zásahů do památek. Témata dle původu absolventů (velká skupina prací o sylabech pro průvodce a prováděcích okruzích na zámcích). A.2.3 Hlavní nabídka dalšího vzdělávání v oblasti památkové péče ve formě kursů, seminářů a konferencí (mimo vysoké školy) v ČR - Agentura Kulturní dědictví převzala organizaci seminářů, cyklů přednášek, konferencí a kursů po SÚPP, jakkoliv dodnes udává jako organizátora SÚPP Regionální památkové ústavy celostátní semináře a konference, včetně tematických (naposled PÚ v Ostravě - Péče o památky moderní architektury - 7/99), setkání specialistů na lidovou architekturu - Český komitét ICOMOS semináře a konference k tématům i výročím 15

16 - Sdružení profesionálních pracovníků v PP většinou 2 x ročně celostátní setkání s diskusí a exkursí - STOP - Společnost pro technologie ochrany památek semináře s víceprofesní polemikou zvláště v technologické a materiálové oblasti PP (Společnost mimo to provádí technologické průzkumy, vydává vlastní čtvrtletník, podává informace na internetu, nabízí kursy a workshopy na témata z jmenované oblasti. - Ing.arch. Škabrada CSc. a spol. prázdninové kursy technologií a lid. architektury ve dvoře v Sudkově Dole - Sdružení historických měst celostátní konference a semináře (vydávají i vlastní čtvrtletník) - Klub Augusta Sedláčka konference a exkurse (zvláště fortifikovaná architektura) - Klub za starou Prahu pravidelné přednášky a diskuse v klubovních prostorách, konference - Ministerstvo kultury semináře a konference (výjimečně, vesměs na téma celostátní či mezinárodní) - Regionální muzea a galerie a pod. přednášky, konference, vesměs nikoliv k praktické PP - Akademie věd (Ústav dějin umění, Archeologický ústav) konference a semináře ke konkrétním tématům - Národní galerie konference a přednášky ke konkrétním tématům K další nabídce vzdělávání pro odborné pracovníky SPP patří i vzdělávání organizované v jejich domovských PÚ (kap. B.1.6). 16

17 B. ANALYTICKÁ ČÁST B.1 Hodnotící analýza nabídky pregraduálního a dalšího vzdělávání v oblasti státní památkové péče v ČR B.1.1 Stručná analýza nabídky vzdělávání PP na vysokých školách Komplexní odpověď nakolik odpovídá nabídka studia na vysokých školách (konkrétně studijní programy či plány) nárokům a struktuře profesních úkolů v oblasti památkové péče nemůže být na základě zjištěných údajů plně formulována. Potřebná zevrubná analýza by vyžadovala především sledování konkrétních předmětů ve výuce a jejich výsledcích. V projektu jsme se ale museli omezit na analýzu oficiálních studijních dokumentů a materiálů, základní rozhovory s garanty předmětů či kursů, popřípadě dílčí doplňkové informace (od některých dalších pedagogů, absolventů, ze závěrečných studentských prací). Z analýzy odvozujeme následující závěry: V pregraduálním (přípravném) studiu v oblasti universitních humanitních oborů, zvláště historických a umělecko historických, se výuka památkové péče jeví jako nedostatečná i nedostatečně strukturovaná a komplexní, a to i v pozici doplňkového předmětu k historickému, archeologickému či umělecko historickému základu. Výjimku tvoří snad jen obor Dějiny umění a péče o kulturní dědictví na Ostravské universitě (viz dále). Podle studijních plánů a s přihlédnutím k názorům absolventů v praxi (kap. C.1.1, Příloha 16) analýzy dotazníkového výzkumu) se zdá, že takřka všechny ostatní obory se omezují a končí na poznávací úrovni PP. Rozumíme jí identifikaci, záznam a hodnocení památek zvláště z hlediska umělecko a stavebně historického, popřípadě estetického. Chybí ovšem, nebo není rozvinuta, výuka následující fáze procesu památkové péče, totiž fyzické nakládání s památkou, návrhy ideového i praktického řešení (organizačně vlastnického, využití, koncepce zásahu, metodiky, technologie, finanční atd.). V takovémto přístupu jsou naopak nejlépe školeni architekti (viz dále). Na tomto místě je možné připomenout, že stále přetrvává komplexnější orientace uměnovědných oborů na památky movité, zatímco školy stavební a architektonické se soustřeďují výhradně na stavby a území. Uvedený ostravský program v mnohém reaguje na frekventované požadavky památkářské praxe, které se projevily i v odpovědích odborných památkářů v dotaznících (Příloha 8), a snaží se praktické umělecko historicky vzdělávané studenty naučit čtení stavebních plánů, metodice i praktickým památkovým přístupům apod. Za přínosnou lze považovat organizaci povinné odborné praxe. Orientace studia na průmyslové památky se jeví jako smysluplná regionální volba, která je ovšem zároveň omezením, podobně jako nemožnost místní spolupráce s některou z fakult architektury. Na struktuře předmětů z oblasti památkové péče se jednoznačně pozitivně projevuje účast několika památkářů z PÚ v Ostravě na výuce (především Ing. arch. Mgr. Matěje). (Podobná zkušenost, že 17

18 zapojení odborných památkářů do vysokoškolské výuky může mít přímý výsledek v uplatnění absolventů v památkové péči na regionální úrovni, se projevuje ve studiu oboru Kulturní historie a regionalistika na universitě v Ústí nad Labem.) Další zkvalitnění výuky by mohlo nastat se zavedením magisterského studia. Z ostravských zkušeností je nepochybně možno čerpat mnohé zkušenosti. Aktivita Ing. Macka v rámci studia Dějin umění na Filozofické fakultě Karlovy university je mimořádná, ale její efektivitu nejspíše brzdí poněkud konzervativní přístup k oblasti PP v ostatní výuce v rámci Dějin umění. Důkazy o tom, že na shodném oboru pregraduálního (přípravného) studia na brněnské universitě se výuka památkové péče provádí zevrubněji, nejsou zřejmé. V oborech restaurátorských, a vedle studia na AVU můžeme k nim bez obav přiřadit i studium na litomyšlské škole, jsou studenti důsledně zaměřováni k praktickému provádění restaurátorských prací, nikoliv k zaměstnání ve státní památkové péči. Nabízí se zde však možnost využít jejich odborné výuky v těsnější spolupráci s obory umělecko historickými apod. Patrně nejkomplexnější a nejzajištěnější výuka v oblasti památkové péče, respektive péče o nemovité památky a území, se realizuje na Fakultě architektury ČVUT. Vypovídají o tom učební předměty, studijní materiály (skripta atd.), organizace studia (zkoušky) a zároveň kvalita vyučujících (včetně jejich aktivit vědeckých, popularizačních a odborně organizačních atd.). Nepřehlédnutelný je okruh odborníků kolem arch. Škabrady, ale i arch. Fanty, Girsy atd. Na popisované formě studia se sice přímo nepodílejí externisté - profesionálové ze st. pam. péče, ale vztah k oboru u pedagogů, z nichž někteří donedávna památkáři byli, zajišťuje uspokojivé teoreticko metodické vybavení studentů v oblasti PP. Nicméně u studentů architektury není v kontextu jejich fakulty dostatečně navozováno osvojení pojetí památkové péče i jako disciplíny historické. Rozhodně toto osvojení není srovnatelné s absolventy oborů historických a umělecko historických. Samozřejmě není možné opomenout, že studium na Fakultě architektury směřuje k projekční praxi, takže úplné vzdělání v oboru PP škola rozhodně neposkytuje. Přesto lze jen litovat, že v současné době se absolventi fakult architektury stávají profesionály ve státní památkové péči méně než v předchozích letech a nejčastěji nikoliv natrvalo (kap. C.1.1). Aplikovatelnost studia pro potřeby praxe v oblasti památkové péče omezuje mimo jiné počet kvalitních pedagogů, odborníků v dané oblasti a částečně i minimální participace profesionálních odborných památkářů na výuce v přípravném studiu na vysokých školách. Pro oblast státní památkové péče podstatnou informací je, že předměty oboru vyučují v nejlepším případě odborníci z širší oblasti památkové péče nebo spíše příbuzných oblastí oboru. Zpravidla nikdy neprováděli praxi, podle které bychom je např. zařadili mezi odborné pracovníky ve SPP v našem výzkumu. Jejich specializace je např. dějiny architektury a umění, průzkumy a výzkumy památek (včetně stavebně historických průzkumů), projektování apod. Dle zkušeností chybí těmto pedagogům komplexní znalost oboru PP a především znalost aktuální situace oboru, nehledě na praktické dovednosti. Erudovaných pedagogů, udržujících s oborem těsné vazby, provádějících odbornou a výzkumnou činnost související s oborem a zároveň schopných koncepčního teoretického nazírání a formulace předpokládaného vývoje v oblasti PP, je doslova několik. Zmiňovaných profesionálních památkářů, kteří by svými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi odpovídali potřebám výuky na vysoké škole a zároveň měli i patřičné pedagogické schopnosti, je také velmi málo. Navíc jsou tyto osobnosti vždy zároveň hlavními a nejzatěžovanějšími odborníky ve svých památkových ústavech, takže se vysokoškolské výuce mohou věnovat jen zcela omezeně. Dopad tohoto stavu na další oblasti oboru PP bude ještě zmíněn. 18

19 Současný stav výuky PP na vysokých školách přitom ukazuje, že je většinou závislá na jedincích, odborných garantech, kteří vyučují více odborných předmětů z oblasti památkové péče a jsou jakýmisi zastánci a šiřiteli povědomí o oboru mezi studenty. Situace, kdy můžeme mluvit o komplexnějších širších zaměřeních či modulech výuky s tématem památkové péče v rámci vysokoškolských ústavů či studijních oborů, je naprosto výjimečná. (Širším zaměřením jsou myšleny strukturovaný soubor předmětů z této oblasti, řízená praxe studentů, směřování diplomních prací, odpovídající počet a skladba vyučujících včetně externistů, vyvíjená vědecká činnost, spolupráce s profesionálními institucemi atd.) Za nedostatek v souvislosti se studiem oboru památkové péče na vysokých školách lze považovat, že témata z oboru nejsou řešena ve vědeckovýzkumných úkolech. Za projev této situace můžeme považovat i absenci zadávání problémů z oboru jako témat diplomových prací, jen zcela výjimečná účast pedagogů a vědeckých pracovníků škol na řešení teoretických problémů oboru (málo časté publikování v této oblasti), neotvírání oborů se zaměřením na PP v doktorských programech (jediný na Fakultě architektury ČVUT), málo rozvinutá spolupráce pedagogů a věd. pracovníků s profesionálními památkáři na řešení jmenovaných problémů (např. v rámci grantových projektů apod.). Negativní dopad popsaného stavu na přípravu studentů pro uplatnění v pam. péči, ale i teoretické zkvalitňování oboru a možný růst jeho prestiže, je zřejmý. V pojednání o vysokoškolské výuce PP nemůže zůstat bez povšimnutí veliký dluh ve vydávání odborné literatury a studijních materiálů pro danou oblast. Jediná nová vysokoškolská skripta pro daný obor byla nedávno vydána na FA ČVUT 12. K tomu můžeme připočítat nedostatečné vydávání metodických materiálů v profesionální sféře oboru 13, překladů základní zahraničních prací či materiálů, absenci základní, především novější, památkářské literatury v našich knihovnách. Oblast dalšího (celoživotního) vzdělávání (ve starší terminologii postgraduálního) v oboru památkové péče nemůžeme jinak hodnotit než jako nedostatečnou a nerozvíjenou a rozhodně neodpovídající představám o tomto způsobu vzdělávání tak, jak jsou pojímány např.v koncepcích EU i ČR 14. Ze tří doložených kursů můžeme shrnout, že jejich obsah a nejspíše i skladba vyučujících pedagogů nejsou dostatečně atraktivní a přesvědčivé, aby se jejich studenty stali i odborní pracovníci památkových ústavů. Zdá se, že kursům chybí jakýsi jasnější cíl a strategie, jasnější vymezení na, jaké studenty se orientují, těsnější vazba na aktuální problémy praxe PP. Pokračuje dominance předmětů zaměřených na identifikačně hodnotící fáze památkového procesu. Vůbec nemůžeme mluvit o nějaké škále nabízených kursů nebo jejich větší specializaci. Oproti dřívějším letům je přínos těchto kursů pro odborné pracovníky i praxi oboru SPP minimální. Za inovační pokus hodný sledování (po roce trvání nedosti rozvinutý) lze snad považovat kurs organizovaný brněnským Seminářem dějin umění ve spolupráci s FA VUT. B.1.2 Stručná analýza nabídky dalšího vzdělávání v oblasti PP ve formě kursů, seminářů a konferencí (mimo vysoké školy) a dalšího vzdělávání v PÚ v ČR Rekvalifikační kurs (dříve nazývaný pomaturitní) organizovaný SÚPP neřeší ve své úrovni potřeby odborných pracovníků SPP, ale je vhodné jej zmínit jako jeden z nejlépe pedagogicky propracovaných (účast odborníku, inovace a zkvalitňování studia, sledování uplatnění absolventů, připravované studijní materiály atd.). V podobném smyslu poučnou je i aktivita VOŠ restaurování a konzervačních technik v Litomyšli (pravděpodobně brzká soukromá VŠ neuniversitního typu). Vysoce hodnotit je u ní třeba zvláště praktické vyučování a řízenou praxi i aktivní rozvoj v pozici nestátní vzdělávací instituce (včetně zapojení do programů domácí i zahraniční podpory a spolupráce). 19

20 Nabídka kursů, konferencí a seminářů ze širší oblasti PP mimo VŠ je poměrně početná a pestrá. Bohužel jen zřídka obsah i forma těchto akcí, které náleží do oblasti dalšího vzdělávání, postihují potřeby profesionálních památkářů a řeší jejich aktuální problémy. Lze také zaznamenat, že část kursů a seminářů zaměřených cíleně na oblast PP, je postavena na vystoupeních mnohaletých, někdy i bývalých, nestorů oboru, častěji navazujících oborů, kteří vesměs nejsou přímo zapojeni do řešení současných problémů. I z dalších názorových důvodů pak zmíněné akce ztrácejí důvěru a účast odborných pracovníků PÚ. V tomto smyslu se jeví nejpřínosnějšími akce pořádané přímo památkovými ústavy (někdy SÚPP) a setkání Sdružení profesionálních pracovníků. Existují i další vysloveně pozitivní příklady, vesměs výsledky individuální iniciativy klíčové osobnosti či skupiny specialistů (např. kursy organizované Ing. arch. Škabradou v Sudkově Dole apod.). Takovéto příklady jsou samozřejmě velikou inspirací a zdrojem zkušeností pro další rozvoj. V popisované oblasti tematických seminářů, konferencí a kursů lze pravděpodobně rovněž mluvit o chybějící koordinaci, strategii nebo důkladnější přípravě akcí, která by byla předpokladem větší účasti odborných pracovníků PÚ a dopadu na ně. Pokud bychom chtěli stručně charakterizovat nabídku vzdělávání, které odborným pracovníkům SPP poskytují přímo jejich zaměstnavatelé - památkové ústavy, pak můžeme především mluvit o odborné praxi a učení od kolegů. Záměrné vzdělávací akce jsou spíše vzácností (např. odborné ústavní semináře tak, jak je zhruba 2 x ročně organizuje PÚSČ), časté jsou odborné exkurse a zájezdy, nezřídka vícedenní a zahraniční. Zprostředkovaně přispívají PÚ k účasti svých zaměstnanců na zahraničních stážích (uvedlo ji 13,7% respondentů našeho výzkumu). Prováděná praxe je také zdrojem poznatků pro bohužel ne dost rozsáhlou a nesystematickou publikační činnost, další formu sebevzdělávání autorů. Specifickou, ale intenzivní formou dalšího vzdělávání je zpracovávání úkolů výzkumu a vývoje (zde myšleno především institucionálního). Dle údajů poskytnutých odbornými památkáři v dotaznících, které vcelku korespondují s výkazy o vědecko výzkumné činnosti ve výročních zprávách jednotlivých ústavů, lze konstatovat, že podíl odborných pracovníků na plnění úkolů výzkumu a vývoje je poměrně vysoký (z dotázaných 51,4%). Možnost analýzy dopadu takovéto participace na vědomosti a dovednosti zúčastněných památkářů je však limitována absencí kvalitní analýzy celkové situace v oblasti výzkumu a vývoje v PÚ, a to po stránce kvantitativní i kvalitativní. V úvahu je třeba také brát, kolik kvalitních odborníků odešlo provádět obdobnou činnost (např. průzkumy) jako soukromého podnikání nebo do jiných institucí (VŠ, ČAV), a přestali se na vědě a výzkumu v oblasti pam. péče podílet. B.2 Žádoucí změny v současném DV odborných pracovníků SPP a východiska těchto změn Z deskripce a analýzy současného DV v oblasti památkové péče, které realizují VŠ a jiné instituce, vyplývá, že především ve sféře mimo VŠ existuje nemalá nabídka, která je však pro odborné pracovníky SPP pravděpodobně málo podnětná a nezajímavá. Odborní pracovníci SPP jí využívají nesystematicky a v malé míře. Postgraduální studium nebo doktorské studium vystudovalo nebo studuje 37,7% resp. (ot. 19), na zahraniční stáži bylo 13,7% resp. (ot. 21), vzdělávacích akcí (konferencí, seminářů, odborných setkání) se pravidelně účastní 13%, často 44,6%, výjimečně 12% resp. (ot. 20). 18,9% resp. uvádí, že se DV neúčastní (ot. 25). Je tedy zřejmé, že 75,5% respondentů je dalším vzděláváním ovlivňováno jen zcela nepatrně. V DV jako celku není zřejmý promyšlený záměr. Nezjišťuje se systematicky poptávka ze strany památkářů. Není zřejmé, jakou funkci jednotlivé vzdělávací akce plní ve vztahu k celku 20

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku)

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Katastrálnímu úřadu pro Katastrální pracoviště počet příloh: Potvrzuji zánik práva odpovídajícího věcnému břemeni k níže

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení kolkových známek 2 a příjmení nebo Obchodní

Více

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin. 1/6 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Vencovský Neomluveni: Hosté: Ing. Peterková, Mgr. Hluštík Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Více

PREZENTACE ZKLIDNĚNÍ MOSKEVSKÉ ULICE

PREZENTACE ZKLIDNĚNÍ MOSKEVSKÉ ULICE PREZENTACE ZKLIDNĚNÍ MOSKEVSKÉ ULICE ÚVOD Dne 18. 10. 2011 byl OŽD na Komisi územního rozvoje uložen úkol představit veřejnosti a projednat s ní záměr rekonstrukce Moskevské ulice formou architektonicko-urbanistické

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 19. 12. 2013 v 13,00 hodin

Více

Prioritní oblast Sociální zázemí

Prioritní oblast Sociální zázemí Prioritní oblast Sociální zázemí Návrh priorit je zpracován, tak aby byla možnost zakomponovat dílčí opatření, která jsou nadefinována ve II. střednědobém plánu sociálních služeb města Kopřivnice. Dále

Více

Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Žíchovec 17, 383 01 Prachatice www.ddzichovec.cz

Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Žíchovec 17, 383 01 Prachatice www.ddzichovec.cz Žíchovec, 27.4.2011 Školská rada Volební tříleté období školské rady končí 31.8.2011. Z tohoto důvodu byly vypsána nová volba do školské rady Dětského domova Žíchovec. Volba školské rady byla uskutečněna

Více

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY (dle 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Zadavatel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. zastoupeno: prof. Ing. Miloslavem Šimkem, CSc., ředitelem

Více

Egle Havrdová, Ph.D. Centrum pro veřejnou politiku

Egle Havrdová, Ph.D. Centrum pro veřejnou politiku Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ Olomoucký kraj a Vysočina 2011/2012 Egle Havrdová, Ph.D. Centrum pro veřejnou politiku O PROJEKTU

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 7.února 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 7.února 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 7.února 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: p. Štecha Jaroslav, p. Král Václav, p. Červinka Jaromír, pí Landecká

Více

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO U S N E S E N Í z 6. zasedání VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY, konaného dne 7. 3. 2007 ------------------------------------------------------------- čís. 6/31-6/38

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

OBEC CHOTOVICE ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice, konaného dne 9. 4. 2015 od 18:00 hodin

OBEC CHOTOVICE ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice, konaného dne 9. 4. 2015 od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice, konaného dne 9. 4. 2015 od 18:00 hodin Zasedání číslo 3/2015 Datum 9. 4. 2015 Přítomni Jednání řídil Ověřovatelé zápisu Program jednání Dle prezenční

Více

Postup práce v KDS 1

Postup práce v KDS 1 Postup práce v KDS 1 PDU příjem a správa SIP balíčků... 3 1. Karanténa... 3 2. Zpracované... 4 3. Odmítnuté... 5 4. Import spisového plánu... 5 GDU Garantované digitální úložiště... 6 1. Zobrazení uložených

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 V Y H L Á Š K A Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 Studenti kombinované formy studia bakalářského studijního programu EEKR-BK i navazujícího magisterského studijního programu EEKR-ML1 (EEKR-ML)

Více

NÁVRH TRASY TRAMVAJOVÉ TRATI A ZÁSAD VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2. FÁZE PRAHA 6 - SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU

NÁVRH TRASY TRAMVAJOVÉ TRATI A ZÁSAD VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2. FÁZE PRAHA 6 - SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH TRASY TRAMVAJOVÉ TRATI A ZÁSAD VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2. FÁZE PRAHA 6 - SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU METROSTAV DEVELOPMENT, a.s. Q-SERVIS, a.s. STAVOMONTÁŽE, a.s. DUBEN 2013 PŘEHLED DŘÍVE SLEDOVANÝCH

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň Výtisk č. 1 Čj: EK/3053/11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Předslav,

Více

Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště Gellnerova 1, 637 00 Brno. Oznámení o konání voleb do školské rady

Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště Gellnerova 1, 637 00 Brno. Oznámení o konání voleb do školské rady Oznámení o konání voleb do školské rady Na základě 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a Volebního řádu pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných

Více

Zápis Z 28. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 21. 11. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 28. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 21. 11. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 28. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 21. 11. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch Novák radní

Více

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009 Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009 Dobrovolný svazek obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka byl založen ustavující členskou schůzí za účasti zastupitelstev

Více

Předmětem návrhu na zápis OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI jsou následující skutečnosti:

Předmětem návrhu na zápis OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI jsou následující skutečnosti: Předmětem návrhu na zápis OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI jsou následující skutečnosti: 1 Název Zapsat ke dni: 2 Adresa sídla Zapsat ke dni: 3 Identifikační číslo Zapsat ke dni: ně prospěšná společnost Právní

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2)

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) Program byl vytvořený za účelem uchovávání artiklů (položek) a jejich cen. Základním cílem bylo vytvořit uživatelsky příjemné prostředí s mnoha funkcemi ve

Více