Návrh obecné koncepce vzdělávání odborných pracovníků ve státní památkové péči

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh obecné koncepce vzdělávání odborných pracovníků ve státní památkové péči"

Transkript

1 Návrh obecné koncepce vzdělávání odborných pracovníků ve státní památkové péči byl zpracován jako programový projekt výzkumu a vývoje MK ČR PK99P04OPP013 v roce 1999, přičemž jeho hlavní řešitel je pracovníkem SPÚSČ. Výsledky tohoto grantového projektu prošly oponenturou MK a v roce 2000 s nimi byli seznámeni vedoucí odborní pracovníci SPÚSČ a posléze byly výsledky užity v Plánu zvyšování odborné úrovně činnosti SPÚSČ na úseku památkové péče do roku Řešitelé: Ing. arch. Vít Jesenský (1963) je absolventem FA ČVUT, postgraduálního kursu Architectural Conservation v ICCROM, Středoevropské university, stáží v Německu, USA, Anglii. V současné době je externím doktorandem na FA ČVUT. Pracoval v atelieru SHP SÚRPMO, dále jako památkový architekt v PÚSČ, kde je dnes pověřen dokumentováním a průzkumem nemovitých památek. Zabývá se rovněž výzkumem historické architektury a zvláště metodickými otázkami dokumentování památek. Pravidelně publikuje a je nositelem několika zahraničních grantů. Zpracování následujícího výzkumného úkolu navázalo na autorovu činnost v Komisi pro vzdělávání v oblasti pam.péče MK ČR a pokračuje i v jeho práci v Meziresortní komisi MK ČR a MŠMT ČR pro výchovu uměním k umění a kulturnímu dědictví... Doc. PhDr. Zdena Jesenská, CSc. (1932) je absolventkou Gercenova pedagogického institutu v Petrohradě, interní aspirantury v Ped. ústavu J.A. Komenského ČSAV. Pracovala na Pedagogické fakultě UK v Praze, odkud byla v roce 1970 přeložena do Ústavu pro učitelské vzdělávání UK, později Ústředního ústavu pro vzdělávání ped. pracovníků. Zde se zabývala organizací a resortním výzkumem v oblasti dalšího vzdělávání učitelů. V roce 1990 byla rehabilitována a jmenována docentkou pro obor pedagogika a obnovila svou pedagogickou činnost na Ped.F. UK. V současné době je v důchodu. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Návrh obecné koncepce vzdělávání odborných pracovníků ve státní památkové péči OBSAH: A. Konstatační část A.1. Metodologická východiska a postupy projektu. Vymezení cílové skupiny pracovníků památkové péče.. 1 A.2. Současná nabídka pregraduálního a dalšího vzdělávání v oblasti památkové péče v ČR.. 4 B. Analytická část B.1. Hodnotící analýza nabídky pregraduálního a dalšího vzdělávání v oblasti památkové péče 14 B.2. Žádoucí změny v současném dalším vzdělávání památkářů a jejich východiska B.3. Profesní situace památkářů po nástupu do povolání

2 C. Návrhová část C.1. Ideový návrh pregraduálního studia památkové péče na vysokých školách pro specializace péče o nemovité památky, péče o movité památky..28 C.2. Návrh koncepce dalšího vzdělávání odborných pracovníků ve státní památkové péči 34 C.3. Tabulka - přehled navrhované struktury dalšího vzdělávání odborných pracovníků ve státní památkové péči. 39 C.4. Návrh koncepce uvádění začínajících odborných pracovníků státní památkové péče se specializací péče o nemovité památky a péče o movité památky.. 39 C.5. Návrh koncepce první, druhé a třetí atestace odborných pracovníků státní památkové péče se specializací péče o nemovité památky a péče o movité památky.. 43 C.6. Návrh profesních standardů prokazovaných při první, druhé a třetí atestaci odborných pracovníků státní památkové péče se specializací péče o nemovité památky a péče o movité památky. 46 C.7. Rámcové požadavky na atestační práce pro první, druhou a třetí atestaci pro atestanty se specializací péče o nemovité památky a péče o movité památky. 55 C.8.Obecná koncepce vzdělávání ve variantě možné podpory vnějšími motivačními opatřeními a ve variantě bez těchto opatření Poznámky...58 D. Použití finančních prostředků. neuvedeno v této verzi E. Stručné resumé, klíčová slova...64 F. Přílohy 1. Dotazník Statistické zpracování dat získaných dotazníkovým výzkumem.stručná interpretace a komentáře Katalog obtíží při vstupu do povolání uvedených v dotazníku k otázce 11B 2-4. Třídění A) podle profesních specializací, B) podle studijních oborů Katalog názorů na navrhovanou koncepci dalšího vzdělávání uvedených v dotazníku k otázce 26B 2-5. Třídění podle typu názorů Katalog dalších okolností (kromě uvedených v otázce 16A -F), které respondentům vadí na povolání památkáře Katalog dalších oblastí (kromě uvedených v otázce 18A - E),ve kterých by se respondenti chtěli vzdělávat Tabulka - výuka předmětu památková péče na vysokých školách v ČR 120 2

3 8. Studijní plán a další materiály ke studijnímu oboru Dějiny umění a péče o kulturní dědictví na FF University v Ostravě 9. Studijní plán a další materiály ke kursu celoživotního vzdělávání Dějiny architektury a péče o nemovité památky na FA ČVUT 10. Studijní plán ke kursu celoživotního vzdělávání Památková péče a ochrana kulturního dědictví na FF Masarykovy university a FA VUT v Brně 11. Studijní plán ke kursu celoživotního vzdělávání Dějiny umění a památková péče na FF Karlovy university 12. Učební plán a další materiály ke studijním oborům Konzervace a restaurování nástěnné malby, Konzervace a restaurování kamene, Konzervace a restaurování papíru na VOŠ restaurování a konzervačních technik v Litomyšli 13. Učební plán a další materiály k rekvalifikačnímu studiu památkové péče na SÚPP 14. Tabulky statisticky zpracovaných dat dotazníkového výzkumu B1-3, C1-3 přílohy neuvedeny (v originálu jsou v xeroxech) A. KONSTATAČNÍ ČÁST A1. Metodologická východiska a postupy projektu Vymezení cílové skupiny pracovníků státní památkové péče Navrhnout obecnou koncepci vzdělávání určité socioprofesní skupiny znamená navrhnout: základní funkce tohoto vzdělávání a z nich vyplývající obecné cíle, rámcově vymezené obsahy, 3

4 organizační formy a metody, způsoby, kterými má být zjišťována a hodnocena účinnost vzdělávání, tj. míra dosazených stanovených cílů (evaluace). Ruku v ruce s ujasněním této obecné struktury vzdělávání je třeba zvažovat též základní podmínky její realizace, především odpovědnost jednotlivých aktérů, kteří mají na vzdělávání participovat, způsoby legislativního zajištění a financování, případně způsoby certifikace 1. K takto pojaté tvorbě koncepce vzdělávání odborných pracovníků státní památkové péče se specializací by se nemělo přistoupit bezprostředně, zkusmo jen na základě běžné zkušenosti, ale teprve na základě řady přípravných analytických a výzkumných prací, z nichž mají vyplynout odpovědi na dále uvedené otázky. Teprve pak lze korektně odvozovat profesně i pedagogicky nosnou koncepci vzdělávání: Jaké jsou současné celospolečenské potřeby v oblasti počátečního (v starší terminologii přípravného, u vysokoškoláků pregraduálního) a dalšího odborného vzdělávání vyplývající z konfrontace naší situace s tendencemi v celoživotním učení v zemích EU, do které směřujeme? V obecné poloze, nikoli ovšem pro jednotlivé profese, byla odpověď zevrubně zpracována v rozsáhlé studii 2 a v dokumentu MŠMT 3. Respektujeme ji a uplatňujeme jako východisko také pro oblast památkové péče. Jaké jsou objektivní vzdělávací potřeby vyplývající ze současného stavu a zejména z perspektiv a strategie rozvoje státní péče o kulturní dědictví? Má-li být vzdělávání funkční, nemělo by reprodukovat jen dosavadní stav, ale být nástrojem jeho žádoucích proměn. Jaké tedy důsledky plynou pro státní památkovou péči a tím i pro vzdělávání památkářů ze změn ve společnosti, z rozvoje vědy, umění, techniky? Touto otázkou jsme se nemohli do hloubky zabývat, vyžadovala by samostatný výzkum zahrnující i státní správu a širší celospolečenský kontext. Využívali jsme však koncepčních záměrů MKČR, publikovaných v příslušném dokumentu 4. Jaký je vztah mezi profesní rolí památkářů jako společenským očekáváním a mezi realizací této role památkáři? Jaké jsou příčiny případných disproporcí mezi žádoucí očekávanou a reálnou kvalitou a efektivitou profesního působení památkářů, které z těchto příčin jsou ovlivnitelné vzděláváním? Také odpověď na tuto otázku by bylo třeba hledat šířeji koncipovaným výzkumem, který by zahrnoval i výkonnou složku SPP a širší celospolečenský kontext. Takový výzkum nám nebyl zadán a bylo by pravděpodobně vhodné o něm uvažovat v budoucnosti. Dosud totiž neexistují kritéria kvality ani metodika zjišťování kvality práce památkářů, což považujeme za zásadní nedostatek. Jaká struktura profesní činnosti a s ní související profesní kompetence se pojí s jednotlivými specializacemi odborníků péče o kulturní dědictví a s různými etapami jejich profesní dráhy? Které z těchto kompetencí lze považovat za základní a mohly by být zaměstnavatelem požadovány jako závazná výchozí profesní způsobilost? Jaká je hierarchie ostatních kompetencí co do růstu jejich náročnosti během profesní dráhy památkáře? Tyto otázky jsme řešili v návaznosti na předchozí zpracování profesních kompetencí památkářů 5. Byly zpracovány standardy profesních kompetencí odlišné náročnosti. Jaká je současná nabídka pregraduálního studia a dalšího vzdělávání (programů celoživotního vzdělávání) v oblasti památkové péče na vysokých školách a dalšího vzdělávání v dalších institucích? Nakolik odpovídá specifickým potřebám odborných pracovníků památkové péče? Na tuto otázku jsme odpověděli. Shromáždili jsme na základě využití několika odlišných postupů příslušné údaje a analyzovali je. 4

5 Další otázky, z nichž musí vycházet koncepce dalšího vzdělávání, směřují k učícímu se jedinci. Jeho vzdělávací potřeby, postoje a další charakteristiky, související s jeho svobodnou volbou vzdělávacích cest, mají být v centru pozornosti. Vyplývá to nejen z humanistické filozofie a současných demokratických poměrů, ale také z průkazně špatných zkušeností s opačnými přístupy, rozvíjenými v minulosti. Zdůrazňuje to mimo jiné též koncept celoživotního učení, který formulovalo paralelně UNESCO, OECD, EU 6. Protože v oblasti státní památkové péče, pokud je nám známo, nebyly dosud vzdělávací potřeby, profesní postoje a perspektivy a další relevantní charakteristiky potenciálně se vzdělávajících památkářů zjišťovány, soustředili jsme na toto důležité východisko koncepce vzdělávání svou pozornost. Použili jsme metodu anonymního dotazníku a provedli: Dotazníkový průzkum vzdělávacích potřeb a dalších relevantních charakteristik pracovníků památkových stavů. Cílem výzkumu bylo získat vymezené údaje jako důležitý podklad pro vypracování zamýšlené koncepce vzdělávání. Výzkum byl v souladu se záměry projektu zaměřen na odborné pracovníky památkových ústavů, jako klíčovou složku ovlivňující kvalitu oboru včetně jeho působení na veřejnost. V rámci projektu byl odborný pracovník ve státní památkové péči definován jako památkář, který se přímo podílí na péči o komplexní památkové hodnoty. Ve své práci tudíž tyto hodnoty identifikuje, posuzuje a vyjadřuje metodicky podložená stanoviska k jejich ochraně a obnově. Tato stanoviska mohou být určena jak konkrétním osobám (vlastníkům atd.), tak širší veřejnosti (např. plány ochrany atd.). Předběžným předpokladem bylo, že takový památkář má vysokoškolské vzdělání. Nicméně o zařazení dle vymezené charakteristiky rozhodovaly úkoly, které památkář plní, nikoliv kvalita jeho práce nebo vzdělání. Do specifikované skupiny tudíž patří památkáři z oddělení nemovitých památek i movitých památek (= referenti, garanti, specialisté apod.) včetně specialistů na lidovou architekturu, technické památky, zahrady a parky, archeologické památky. V ostatních odděleních či útvarech (včetně vedení) bylo třeba posoudit působení památkářů individuálně. (Nepočítali jsme k nim např. počítačové odborníky, kastelány, administrativní pracovníky, technology, specialisty pouze na evidenci atd.) Takto vymezenou skupinu odborných památkářů považujeme za skutečné profesní jádro oboru, profilující a ovlivňující jeho směřování zásadním způsobem. Této skupiny se také týkají naše analýzy a návrhy vzdělávání, celý náš projekt. Domníváme se, že tato skupina je zároveň do značné míry nenahraditelnou garancí existence památkové péče u nás 7. Po sestavení dotazníku byl tento testován malým předprůzkumem v Památkovém ústavu středních Čech a finálně upraven. Za pomoci styčných osob v jednotlivých ústavech (důvěryhodných a znalých práce svých kolegů) byli dle výše uvedeného kritéria jmenovitě identifikováni odborní pracovníci v jednotlivých ústavech a těm byl osobně doručen přiložený dotazník s úvodním dopisem. Po vyplnění byl dotazník odevzdán v zalepené obálce, a takto byla zachována anonymnost respondenta. Styčnými osobami byl poté předán řešiteli. Přehled vydaných dotazníků: Pražský ústav Pam. péče...9 Pam. ústav v Ostravě...23 Pam. ústav v Plzni...14 Pam. ústav v Českých Budějovicích...18 Pam. ústav střed. Čech

6 Pam. ústav v Pardubicích...31 Pam. ústav v Olomouci...15 Pam. ústav v Ústí nad Labem...18 Pam. ústav v Brně...36 Státní ústav pam. péče...36 celkem Celková návratnost byla 175 dotazníků, 78,82%. Získaná data lze tedy považovat pro výše vymezenou skupinu odborných pracovníků za reprezentativní 8. Po úpravě (kódování) byly údaje získané dotazníkem digitalizovány a statisticky zpracovány. Následně byly analyzovány a využity pro navrhovanou koncepci vzdělávání. Jmenované rozbory jsou součástí textu zařazeného do analytické a částečně návrhové části zprávy. Všechny tabulky statistického vyhodnocení včetně tabulek 1. třídění se stručnými interpretacemi jsou součástí příloh. Popis vzorku výzkumu je rovněž uveden v příloze. Poznámka V textu dále užíváme zkratky: DV = další vzdělávání památkář = v této zprávě odborný pracovník státní pam. péče se specializací PP = památková péče SPP = státní památková péče PÚ = památkový ústav SÚPP = Státní ústav památkové péče VŠ = vysoká škola DU = dějiny umění OÚ = Okresní úřad A.2 Současná nabídka pregraduálního a dalšího vzdělávání v oblasti památkové péče v ČR A.2.1 Nabídka vzdělávání v oblasti PP na vysokých školách Provést evidenci nebo dokonce hodnocení nabídky vzdělávání v oblasti památkové péče na vysokých školách není z mnoha důvodů jednoduchá záležitost. 6

7 Nejpodstatnější obtíže při naplnění tohoto úkolu jsou následující: Absence úplných informací o nabídce takovéhoto studia v jakémkoliv centrálním zdroji. Příčinu lze hledat především ve veliké autonomii vysokých škol. Časté úpravy výuky (studijních plánů atd.), zvláště u menších vysokých škol, respektive krátce existujících studijních programů či oborů. S tím souvisí nedostatečná aktualizace informačních zdrojů o daném stavu. Objektivní problém obsahové charakteristiky oboru památkové péče z hlediska studijního programu (plánu). Jinak řečeno, vymezení kritérií pro to, co budeme považovat za výuku památkové péče na školách. Programy celoživotního vzdělávání (dle nového vysokoškolského zákona, dříve postgraduální) probíhají mimo rámec studijních programů, nemusí být proto akreditovány a jsou definovány pouze interními předpisy. Následně podrobnější informace o nich jsou nejčastěji dosažitelné pouze u garantů konkrétních programů (kurzů)z příslušných ústavů. Závislost vyučovaných předmětů na participaci mnoha externích přednášejících a lektorů pro sledované odborné předměty. Následující přehled vznikl na základě informací získaných: - Z oficiálních tištěných materiálů 9. - Přímými dotazy na studijních odděleních konkrétních fakult. - Přímými dotazy a osobními interview s garanty zmíněných studijních programů či předmětů. Informace zachycují stav k prosinci Možné chyby nelze zcela vyloučit, mohly vzniknout nedostatečnou kvalitou informačních zdrojů (neúplných tištěných materiálů, neinformovaných studijních oddělení atd.). Jedním z možných kritérií pro konstatování výuky památkové péče v rámci studijní program pregraduálního studia, respektive učebního plánu, je přímá existence regulérního předmětu Památková péče (nebo jeho alternativ jako Ochrana památek, Metody a praxe PP atd.). Předpokládáme, že takto koncipovaný předmět, který probíhá nejméně semestr, musí mít jistou ucelenou strukturu a komplexnost obsahovou, vyžaduje od vyučujícího důkladnou znalost problematiky, stává se respektovaným a definovaným předmětem pro studenty i pedagogy. Tyto nároky vesměs nesplňuje výuka dané problematiky např. v jednotlivých několika přednáškách či jejich částech v rámci jiného předmětu. (Tyto případy jsou časté, viz dále.) Na základě kritéria výuky samostatného předmětu památkové péče byla sestavena evidenční tabulka (Příloha 9). Tato nezachycuje bližší charakteristiku a samozřejmě ani hodnocení výuky daných předmětů na jednotlivých školách. Výuka jednoho předmětu samozřejmě nemůže být dostatečnou charakteristikou vzdělávání v oblasti památkové péče poskytovaném v konkrétním studijním oboru. 7

8 Další možností jak získat přehled o výuce památkové péče na vysokých školách je vycházet z přehledu předmětů nebo jejich částí, ve kterých se nabývají znalosti a dovednosti (popřípadě postoje) k činnostem přímo uplatňovaných v praxi památkové péče, nebo šířeji péče o kulturní dědictví. Takovéto shrnutí je komplikované vzhledem k obtížnému zjišťování konkrétní náplně předmětů (přednášek, atelierové či laboratorní výuky apod.), které se ostatně začasté mění (viz výše). Mnohé předměty také přispívají k potřebným znalostem a dovednostem i zprostředkovaně či druhotně (filozofie, konstrukce a technologie, atd.). Nicméně takto lze získat jistě objektivnější charakteristiku nabídky vzdělání v oblasti PP v daném oboru, jelikož postihuje širší přípravu absolventa. Následující shrnutí není dostatečným podle jmenovaného kritéria vyučovaných předmětů přímo aplikovatelných v památkářské praxi nebo praxi péče o kulturní dědictví. Je spíše dále selektovaným doplňkem k již uvedenému přehledu. Jsou uvedeny i obory, které svým obsahem studia souvisí s oblastí PP, aniž by bylo dále přesněji uvedeno, ve kterých konkrétních předmětech. Masarykova universita v Brně, Filozofická fakulta, -st. obor Dějiny umění, předmět Památky v Brně (0/2, Zp, Stehlík) a další dílčí poznatky o památkové péči v seminářích (např. historiografie) atd. -st. obory Archeologie ( a jejich kombinace i s religionalistikou), Muzeologie. Karlova universita v Praze, Filozofická fakulta - st. obor Dějiny umění, předmět SHP (Macek), další dílčí poznatky o PP v seminářích (např. nepovinný seminář o restaurování), Prosemináři - st. obor Archeologie (a jeho kombinace), problematika PP dotčena v předmětech Starožitnosti, Výkopová teorie a praxe, Archeologické metody atd. - st. obor Archivnictví, Pomocné vědy historické, Historie, Etnologie (a jejich kombinace)- PP dotčena v Proseminářích nebo v dalších předmětech v přímé vazbě na obor Universita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta -st. obor Teorie a DU, předmět Památky regionu (volitelný, 2/0, Kl) a další informace o PP v seminářích Jihočeská universita v Č. Budějovicích, Teologická fakulta, - předmět Dějiny architektury a umění - v jeho rámci i zmínky o PP (Chodura) 8

9 Akademie výtvarných umění v Praze, - Ateliery restaurátorství, Architektonická tvorba, v rámci atelierové výuky a konsultací výuka nejčastěji praktických postupů v PP VUT Brno, Fakulta stavební - v rámci Ústavu pozemního stavitelství je i Kabinet rekonstrukcí staveb a obnovy památek (ved. Vlček), výuka především praktických postupů PP při projektování VUT Brno, Fakulta architektury - Ústav teorie, dějin architektury, rekonstrukcí a ochrany památek garantuje výuku PP ve specializovaném modulu, zvláště prakticky v atelierech (ve vyšších ročnících s rekonstrukční specializací - až 12 hodin), PP dotčena i v přednáškách Dějin architektury, konstrukcí a pod. ČVUT, Fakulta architektury - další předměty zajišťované Ústavem PP a renovací a Ústavem dějin umění a architektury: SHP 1/2, 1 semestr (Rykl, Škabrada, Ebel), Dějiny architektury, Historické stavby a sídla, Lidová architektura, Dějiny urbanismu, Tvorba krajiny a zahrad a v rámci dalších předmětů a atelierové výuky (ve vyšších ročnících specializovaná na renovace) Ke kvalitě výuky v oblasti PP na fakultě architektury ale i na stavební fakultě ČVUT přispívá i práce specializovaných vědeckých laboratoří, provádějících výzkum v oblasti materiálů a technologií užívaných v oboru. Jde konkrétně o Glocknerův ústav a nově založenou Laboratoř exaktního studia památek na FA ČVUT. Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně, Fakulta zahradnická (Lednice) - st. obor Zahradní a krajinářská architektura, předmět Teorie a vývoj zahradního umění (2/0, 2 semestry), Zahradní architektonická tvorba a péče o zahradní umění (v jeho rámci přednášky o PP, Zk, Votruba), Vysoká škola chemicko technologická v Praze, Fakulta chemické technologie - studijní program Chemie a technologie materiálů, obor Chemická technologie kovových a speciálních anorganických materiálů - zaměření Obnova a konservace kovových památek, Informatika pro pam. péči, 1, 2/0. Zk, Ing. Vaněček 9

10 obor Technologie výroby a zpracování polymerů - zaměření Technologie obnovy a konservace památek, Analytické metody a průzkum památek, 1, 3/0, Zk, ing. Kučerová, (Historické konstrukce, Dějiny výtv. umění, Laboratoř technologie konservace) Technická universita v Liberci, Fakulta architektury, - jednorázové přednášky i o problematice PP dle možností externistů Universita J. A. Purkyně v Ústí n. Labem., Pedagogická fakulta, - st. obor Kulturní historie a regionalistika, PP dotčena v seminářích i přednáškách (např.i SHP, PhDr. Gabriel), předmět Památky, právo, ekonomika V současné době jediným vysokoškolským studijním oborem, který má přímé oficiální zaměření i na péči o památky, respektive šířeji péči o kulturní dědictví, jsou již zmíněné Dějiny umění a péče o kulturní dědictví, bakalářský studijní program Filosofické fakulty Ostravské university. Vzhledem k tomu uvádíme podrobnější charakteristiku tohoto oboru tak, jak jsme jí získali z písemných dokumentů, diplomních prací absolventů oboru, řízeného rozhovoru s garantem (PhDr. Holý, CSc.) i klíčovým přednášejícím pro PP (Ing.arch., Mgr. Matěj z PÚ v Ostravě) a částečně studenty. Hlavní cíl - specifika programu: prakticky orientované dějiny umění a PP se specializací průmyslových památek. Studijní program (plán): 3 letý, (Příloha 2). Harmonizace umělecko historických a technologicko technických předmětů (typické pro potřeby PP) se údajně daří. Přednášející: vedle pedagogů z Fil. fakulty se i Ing.arch., Mgr. Matěj, PhDr. Dědková, PhDr. Svátková, PhDr. Grůza, Ing.arch. Goryczková z PÚ v Ostravě podílejí na přednáškách, vedení seminářů a stále více i zadávání a konsultaci diplomních prací. Výuka v terénu: Kriticko analytický seminář (na památkách i v dílnách, atelierech restaurátorů a pod.). Praxe: povinná, odborná (Zp), 1 měsíc po 1. roč., 1 měsíc po 2. r. Dojednává je škola (i s PÚ), hostující instituce podávají informace, student zpracovává zprávu. Studijní materiály: zvláštní nevypracovávají. Studenti: zhruba 15 v ročníku (optimální by bylo 6-8), z celé republiky, přichází z gymnázií i středních um. prům. škol. Uplatnění absolventů: sleduje se a škola s ním vypomáhá. Napomáhá předchozí odborná praxe (v Etnografickém ústavu v Brně, v Galerii umění Brno, v PÚ v Ostravě, atd.). Přijímací řízení a poptávka: test a pohovor, zájemců na zhruba 10 míst, zájmem je spíše zkvalitnit úroveň absolventů než rozšiřovat jejich počet (i s ohledem na uplatnění). 10

11 Závěrečné zkoušky a certifikát: Státní zkoušky (Bcl), diplomní práce dokládající badatelskou úroveň studenta, absolvent obdrží Diplom Bcl. Témata závěrečných prací: postupně, ale jen zvolna přibývá témat s památkářskými problémy (průmyslové dědictví, evidence), nicméně bude kladen větší důraz na toto zaměření. Větší důraz se také klade na metodiku prezentované badatelské práce. Vazby na další programy a kursy: Kursy celoživotního vzdělávání (bývalé postgraduální) nejsou a neplánují se, jiná spolupráce není. Záměry změn a dalších cílů: zkvalitnění intelektuální úrovně a vzdělanosti absolventů, rozvoj programu péče o průmyslové památky. Pro rok 2001 se připravuje k akreditaci magisterský studijní program stejného oboru (Příloha 10). Samostatnou kapitolou jsou programy celoživotního vzdělávání. Tyto bývalé tzv. "postgraduály" představují jednu z nejefektivnějších, nejkomplexnějších a patrně nejpřínosnějších forem studia PP. Jedná se samozřejmě o studium již vesměs graduovaných profesionálů či zájemců o obor, kteří přichází většinou s přímou znalostí památkářské praxe nebo jí přímo ovlivňovaných oblastí. Je proto na místě zevrubněji charakterizovat v současné době probíhající programy. Následující charakteristiky vznikly na základě písemných dokladů o programech a cílenými řízenými rozhovory s garanty. FA ČVUT - Ústavy dějin architektury, renovací a péče o památky Dějiny architektury a péče o nemovité památky specializační a rekvalifikační kurs v rámci celoživotního vzdělávání garant: Ing. arch. Škabrada, CSc. Hlavní cíl: zkvalitnění znalostí pracovníků v širší oblasti památkové péče. Poplatky (školné): Kč/2roky. Přednášející: vesměs z FA ČVUT (Příloha 11). Studijní program (plán): Kurs je 2letý (4 semestry), 1x za 14 dní celý den. V současnosti běží kurs Hlavní plán: historicko filozofické základy ve 2 semestrech, DA a DU stáhnout do 3 semestrů (nedaří se), téma aplikačního vývoje a společenských vztahů - dnešní doktríny ve druhé polovině studia, v posledním semestru toto téma převažuje. Exkurse v terénu: 3 dny (studijní plán v Příloze 11), pouze na objekty. Studijní materiály: doporučená skripta, žádné další připravované. Profil studentů (absolventů): aktuálně viz přiložený seznam. Dříve z PÚ a OÚ, vesměs vysokoškoláci. V posledních letech klesá počet vysokoškoláků, stoupá počet SŠ, dále projektantů (chtějí být informováni o potřebách památek, ale spíše chtějí tyto poznatky prodat v projektech). 11

12 Nastupují skupiny zaměstnanců ze státních hradů a zámků. V celé současné skupině je pouze 1 student, který je dle funkce odborným pracovníkem -památkářem v PÚ! Další uplatnění absolventů kursu se nesleduje. V současnosti je v kursu 1 skupina o reálném počtu 25 studentů. Poptávka po kursu: nepřevyšuje možnosti organizátorů, odpovídá nabídce. Stačí kurs 1 skupiny za dva roky. Do jisté míry by bylo možno kurs rozšířit v případě zvýšené poptávky. Přijímací řízení: spíše orientační pohovor, uchazeči se neodmítají. Zkoušky: viz přiložený rozvrh (Příloha 11). Do konce 3. semestru 1 seminární práce, dále závěrečná práce, která se obhajuje. Témata prací dominantně stavebně historicky analytické, ale doposud se neobjevují metodicko památkářská témata. Očekává se, že se začnou zpracovávat. Je činěn nátlak, aby se kvalita prací zlepšila. Absolventský certifikát: vysvědčení o absolvování. Záměry změn: ve 4. semestru zavést praktičtější výuku nakládání s objektem Spolupráce s jinými programy :není. Masarykova universita v Brně, Filozofická fakulta (Seminář dějin umění) VUT, Fakulta architektury (Ústav teorie, dějin architektury, rekonstrukcí a ochrany památek) Památková péče a ochrana kulturního dědictví kurs celoživotního vzdělávání garant: PhDr. Jiří Kroupa, CSc. Základní cíle: zvýšení kvalifikace pracovníků pro PP. Odlišnost od již existujících kursů - spolupráce s FA jako pokus o skloubení výuky architektury a DU. Studijní program (plán) a přednášející: (Příloha 12). 1 x za 14 dní střídavě na FA VUT a Semináři DU Masarykovy univ. V současné době běží 1. rok 2letého kursu. Exkurse v terénu: je v záměru, návštěvy objektů i dílen (restaurátorů a pod.). Studijní materiály: zatím nepřipravovány, snahou je spíše doplnit materiály pro využití Semináře DU. Počet a profil studentů: aktuálně 15, z toho 13 z Brna. Početnější skupina projektantů, restaurátorů, pracovníků OÚ. Nejsou z PÚ. Ne všichni jsou vysokoškoláci. Poptávka: v současné době se zvyšuje i mimo Brno (odpovídá doplňované anonci a propagaci kursu). Při větším zájmu bude snaha o rozšíření kursu. Přijímací řízení: bez přijímacích pohovorů. Zkoušky: zatím jen 1 písemná práce za rok, zamýšlí se její konsultování. Bez oficiální závěrečné práce. Absolventský certifikát: osvědčení o absolvování. Poplatky: Kč/2 roky. Funguje bez dotace fakulty apod. 12

13 Harmonizace umělecko historické a technologicko konstrukční problematiky: 1/3 uměl. histor. předmětů, 1/3 architektonických, 1/3 památkových. Spolupráce s jinými programy: není, zájemci na Moravě tříštěni do více kursů (v Olomouci, Ostravě?). Karlova universita, Filozofická fakulta - Ústav pro dějiny umění Dějiny umění a památková péče kurs celoživotního vzdělávání (ukončen v prosinci 1999, další kurs nebude zaměřen na památkovou péči) garant: Ing. Macek Základní cíle: zvýšení kvalifikace pracovníků pro oblast PP. Studijní program (plán) a přednášející: z FF UK (Příloha 13). 2letý kurs, 1 x za 14 dní 7 hodin. Exkurse v terénu: časté, jen po pražských památkách. Studijní materiály: nepřipravovány žádné speciální. Počet a profil studentů: ve skupině, zaměstnáni na Městských úřadech, Okresních úřadech, policii, restaurátoři, 2-3 památkáři. Převážně vysokoškoláci. Zkoušky: v průběhu roku, závěrečná písemná práce (30 stránek). Absolventský certifikát: osvědčení o absolvování. Poplatky: Kč/2 roky. V oblasti památkové péče neprávem opomíjenou formou vysokoškolského studia je doktorský studijní program. V současné době se podařilo zjistit pouze jedinou fakultu, kde je studován daný program v oboru památkové péče! Je jí Fakulta architektury ČVUT, kde je od roku 1997 otevírán studijní program v oboru Dějiny architektury a rekonstrukce památek (termín rekonstrukce zaměněn za renovace). Z doktorandů tohoto oboru (interní 3, externích zhruba 15), kteří jsou pouze převážně architekty, se malá část (zhruba 3-4) zaměřuje dominantně na problematiku praktické PP, a to včetně disertačních prací. Ostatní volí témata z oblasti dějin, respektive výzkumu historické architektury. Vypsání studia v daném oboru má dopad na strukturu i obsah studijní programu (respektive plánu) a samozřejmě představuje mimořádnou platformu pro velice živou a odbornou diskusi o praktických i teoretických otázkách oboru PP, a to i v terénu. A.2.2 Související příklady středoškolského vzdělání v oblasti PP Vzhledem k pojetí projektu je v jeho rámci evidována a analyzována nabídka vzdělávání vysokoškolského - pregraduálního, dalšího a doktorského (dle Zákona o VŠ přípravného, celoživotního a doktorského). Můžeme doplnit, že i v úrovni středoškolské existují obory zaměřené na praktické uplatnění v realizaci zásahů do památek, z nichž některé na něj přímo odkazují

14 Uvádíme pouze ty středoškolské obory a kurs, jejichž zkušenost a program jsou podle nás přímo využitelné ve vzdělávání odborných pracovníků SPP. Jednoznačně nejrozvinutější a nejpřínosnější vyšší odbornou školou v oblasti památkové péče je Vyšší odborná škola restaurování a konzervačních technik v Litomyšli. Její kvalita je především v proporčním, náročném a erudovaném zajištění předmětu teoretických a umělecko historických (např. i základy latiny), technologických (účast technologů na praktické části výuky) a restaurátorských a zároveň teoretických i praktických. Toto je zajištěno neobvykle početným a kvalitním sborem pedagogů (zvláště externích), participací na programech a projektech vzdělávání a restaurování, zvláště zahraničních a celkově jasnou vizí studia. Je proto zcela na místě zde uvést základní charakteristiku studijního programu: Status: Obecně prospěšná společnost. Financování: rozpočet na 12 mil., náklady hradí příjmy z vlastní restaurátorské činnosti, z dotace MŠ, školného ( Kč/rok), grantů. Studium: 3,5 roku, polovina týdne teoretických předmětů, zbytek praxe. Povinná 20 denní letní odborná praxe (vedená pedagogy). Program dominantně zaměřen na restaurování a konzervování stavebních částí, či uměleckých děl vázaných na stavby (Příloha 14). Přednášející: specialisté v oboru, přes 40 externistů, počtem vychází jeden pedagog na jednoho studenta. Více externistů z PÚ. Studenti: přichází ze všech typů středních škol, požadavek maturity, z 72 uchazečů přijímáno do ročníku 15. Celkem ve škole 45 studentů. Uplatnění studentů sledováno, všichni prozatím obdrželi restaurátorskou licenci a pracují vesměs jako soukromí restaurátoři. Přijímací řízení: zkoušky teoretické a talentové. Zkoušky: dle studij. rozvrhu (zkoušky zaznamenávány do indexu), závěrečná absolventská zkouška obsahuje obhajobu absolventské práce. Certifikát: Diplomovaný specialista v oboru. Studijní materiály: vlastní jen dílčí, vydali skripta angličtiny pro oblast jejich praxe. Účast na zahraničních a mezinárodních programech a projektech: Sokrates, Leonardo, spolupráce s obdobnými školami ve Finsku, Itálii, účast na restaurátorském projektu - restaurování konkrétního domu v Barceloně a pod. V současné době byl podán návrh na akreditaci bakalářského studijního programu, jinak řečeno přeměnu školy na soukromou vysokou školu s daným zaměřením! Uvažuje se o zahájení studia v roce Jednalo by se o první a naprosto ojedinělou vysokou školu v dané oblasti v republice (v oboru restaurování papíru zcela bez konkurence)! Změna programu by měla spočívat v prohloubení teoretické složky i kvality závěrečné práce. Předpokládá se rozšíření počtu studentů z 45 na celkových

15 Specifické místo mezi středoškolskými (zde ovšem jako pomaturitní) programy má Studium památkové péče, rekvalifikační 2letý kurs organizovaný SÚPP. Zdrojem pro jeho charakteristiku byly písemné doklady (Příloha 15), články a závěrečné práce absolventů i řízený rozhovor s garantem (PhDr. Němečková). S ohledem na to, že jako akreditovaný program jsou zpracovávány každoroční dílčí i závěrečné zprávy o průběhu (pro SÚPP, MK i MŠMT), uvádím zde pouze charakteristiky, které nejsou obsaženy v přiložených materiálech: Dodnes 250 absolventů, uplatněni už ve 26 okresech republiky. V probíhajícím kursu 2 skupiny po 35 studentech. Výuka 1 x za měsíc 1-2 dny. Kurs otvírán jednou (2 skupiny) za 2 roky. Mezi studenty dnes přibývá mladých maturantů nepracujících v oblasti PP (často dáno výchovou, motivací studia celospolečenských hodnot), zájemců o průvodcovskou činnost, objevují se policisté (z odborů ochrany kult. dědictví i policejní radové), celníci, umělečtí řemeslníci bez licence (kameníci a pod.), majitelé menších staveb. firem. V každém kursu 8-10 vysokoškoláků (stavaři, pedagogové atd.). (příloha 15 - seznam současných studentů). Certifikát: Osvědčení o absolvování i s vysvědčením. Zkoušky: dílčí ústní i seminární práce. Výuka v terénu: krátkodobé i víkendové semináře s demonstracemi. Přednášející: kvalitní odborníci (Macek, Baše, Šťastný, Hamerníková, Rynda, Kibic). Změny a vývoj programu: až 30% se může aktuálně měnit, zadáván hodnotící dotazník. Financování a poplatky: 3000 Kč/ročník, financování řídí SÚPP. Učební materiály: kopírované příruční texty i speciálně připravené texty od lektorů ( s odkazy na literaturu). Závěrečné práce: uloženy na SÚPP. Především jde o stavebně historické a umělecko historické rozbory (solitérů i území) popřípadě charakteristiky památkových hodnot, výjimečně technologie oprav či koncepce zásahů do památek. Témata dle původu absolventů (velká skupina prací o sylabech pro průvodce a prováděcích okruzích na zámcích). A.2.3 Hlavní nabídka dalšího vzdělávání v oblasti památkové péče ve formě kursů, seminářů a konferencí (mimo vysoké školy) v ČR - Agentura Kulturní dědictví převzala organizaci seminářů, cyklů přednášek, konferencí a kursů po SÚPP, jakkoliv dodnes udává jako organizátora SÚPP Regionální památkové ústavy celostátní semináře a konference, včetně tematických (naposled PÚ v Ostravě - Péče o památky moderní architektury - 7/99), setkání specialistů na lidovou architekturu - Český komitét ICOMOS semináře a konference k tématům i výročím 15

16 - Sdružení profesionálních pracovníků v PP většinou 2 x ročně celostátní setkání s diskusí a exkursí - STOP - Společnost pro technologie ochrany památek semináře s víceprofesní polemikou zvláště v technologické a materiálové oblasti PP (Společnost mimo to provádí technologické průzkumy, vydává vlastní čtvrtletník, podává informace na internetu, nabízí kursy a workshopy na témata z jmenované oblasti. - Ing.arch. Škabrada CSc. a spol. prázdninové kursy technologií a lid. architektury ve dvoře v Sudkově Dole - Sdružení historických měst celostátní konference a semináře (vydávají i vlastní čtvrtletník) - Klub Augusta Sedláčka konference a exkurse (zvláště fortifikovaná architektura) - Klub za starou Prahu pravidelné přednášky a diskuse v klubovních prostorách, konference - Ministerstvo kultury semináře a konference (výjimečně, vesměs na téma celostátní či mezinárodní) - Regionální muzea a galerie a pod. přednášky, konference, vesměs nikoliv k praktické PP - Akademie věd (Ústav dějin umění, Archeologický ústav) konference a semináře ke konkrétním tématům - Národní galerie konference a přednášky ke konkrétním tématům K další nabídce vzdělávání pro odborné pracovníky SPP patří i vzdělávání organizované v jejich domovských PÚ (kap. B.1.6). 16

17 B. ANALYTICKÁ ČÁST B.1 Hodnotící analýza nabídky pregraduálního a dalšího vzdělávání v oblasti státní památkové péče v ČR B.1.1 Stručná analýza nabídky vzdělávání PP na vysokých školách Komplexní odpověď nakolik odpovídá nabídka studia na vysokých školách (konkrétně studijní programy či plány) nárokům a struktuře profesních úkolů v oblasti památkové péče nemůže být na základě zjištěných údajů plně formulována. Potřebná zevrubná analýza by vyžadovala především sledování konkrétních předmětů ve výuce a jejich výsledcích. V projektu jsme se ale museli omezit na analýzu oficiálních studijních dokumentů a materiálů, základní rozhovory s garanty předmětů či kursů, popřípadě dílčí doplňkové informace (od některých dalších pedagogů, absolventů, ze závěrečných studentských prací). Z analýzy odvozujeme následující závěry: V pregraduálním (přípravném) studiu v oblasti universitních humanitních oborů, zvláště historických a umělecko historických, se výuka památkové péče jeví jako nedostatečná i nedostatečně strukturovaná a komplexní, a to i v pozici doplňkového předmětu k historickému, archeologickému či umělecko historickému základu. Výjimku tvoří snad jen obor Dějiny umění a péče o kulturní dědictví na Ostravské universitě (viz dále). Podle studijních plánů a s přihlédnutím k názorům absolventů v praxi (kap. C.1.1, Příloha 16) analýzy dotazníkového výzkumu) se zdá, že takřka všechny ostatní obory se omezují a končí na poznávací úrovni PP. Rozumíme jí identifikaci, záznam a hodnocení památek zvláště z hlediska umělecko a stavebně historického, popřípadě estetického. Chybí ovšem, nebo není rozvinuta, výuka následující fáze procesu památkové péče, totiž fyzické nakládání s památkou, návrhy ideového i praktického řešení (organizačně vlastnického, využití, koncepce zásahu, metodiky, technologie, finanční atd.). V takovémto přístupu jsou naopak nejlépe školeni architekti (viz dále). Na tomto místě je možné připomenout, že stále přetrvává komplexnější orientace uměnovědných oborů na památky movité, zatímco školy stavební a architektonické se soustřeďují výhradně na stavby a území. Uvedený ostravský program v mnohém reaguje na frekventované požadavky památkářské praxe, které se projevily i v odpovědích odborných památkářů v dotaznících (Příloha 8), a snaží se praktické umělecko historicky vzdělávané studenty naučit čtení stavebních plánů, metodice i praktickým památkovým přístupům apod. Za přínosnou lze považovat organizaci povinné odborné praxe. Orientace studia na průmyslové památky se jeví jako smysluplná regionální volba, která je ovšem zároveň omezením, podobně jako nemožnost místní spolupráce s některou z fakult architektury. Na struktuře předmětů z oblasti památkové péče se jednoznačně pozitivně projevuje účast několika památkářů z PÚ v Ostravě na výuce (především Ing. arch. Mgr. Matěje). (Podobná zkušenost, že 17

18 zapojení odborných památkářů do vysokoškolské výuky může mít přímý výsledek v uplatnění absolventů v památkové péči na regionální úrovni, se projevuje ve studiu oboru Kulturní historie a regionalistika na universitě v Ústí nad Labem.) Další zkvalitnění výuky by mohlo nastat se zavedením magisterského studia. Z ostravských zkušeností je nepochybně možno čerpat mnohé zkušenosti. Aktivita Ing. Macka v rámci studia Dějin umění na Filozofické fakultě Karlovy university je mimořádná, ale její efektivitu nejspíše brzdí poněkud konzervativní přístup k oblasti PP v ostatní výuce v rámci Dějin umění. Důkazy o tom, že na shodném oboru pregraduálního (přípravného) studia na brněnské universitě se výuka památkové péče provádí zevrubněji, nejsou zřejmé. V oborech restaurátorských, a vedle studia na AVU můžeme k nim bez obav přiřadit i studium na litomyšlské škole, jsou studenti důsledně zaměřováni k praktickému provádění restaurátorských prací, nikoliv k zaměstnání ve státní památkové péči. Nabízí se zde však možnost využít jejich odborné výuky v těsnější spolupráci s obory umělecko historickými apod. Patrně nejkomplexnější a nejzajištěnější výuka v oblasti památkové péče, respektive péče o nemovité památky a území, se realizuje na Fakultě architektury ČVUT. Vypovídají o tom učební předměty, studijní materiály (skripta atd.), organizace studia (zkoušky) a zároveň kvalita vyučujících (včetně jejich aktivit vědeckých, popularizačních a odborně organizačních atd.). Nepřehlédnutelný je okruh odborníků kolem arch. Škabrady, ale i arch. Fanty, Girsy atd. Na popisované formě studia se sice přímo nepodílejí externisté - profesionálové ze st. pam. péče, ale vztah k oboru u pedagogů, z nichž někteří donedávna památkáři byli, zajišťuje uspokojivé teoreticko metodické vybavení studentů v oblasti PP. Nicméně u studentů architektury není v kontextu jejich fakulty dostatečně navozováno osvojení pojetí památkové péče i jako disciplíny historické. Rozhodně toto osvojení není srovnatelné s absolventy oborů historických a umělecko historických. Samozřejmě není možné opomenout, že studium na Fakultě architektury směřuje k projekční praxi, takže úplné vzdělání v oboru PP škola rozhodně neposkytuje. Přesto lze jen litovat, že v současné době se absolventi fakult architektury stávají profesionály ve státní památkové péči méně než v předchozích letech a nejčastěji nikoliv natrvalo (kap. C.1.1). Aplikovatelnost studia pro potřeby praxe v oblasti památkové péče omezuje mimo jiné počet kvalitních pedagogů, odborníků v dané oblasti a částečně i minimální participace profesionálních odborných památkářů na výuce v přípravném studiu na vysokých školách. Pro oblast státní památkové péče podstatnou informací je, že předměty oboru vyučují v nejlepším případě odborníci z širší oblasti památkové péče nebo spíše příbuzných oblastí oboru. Zpravidla nikdy neprováděli praxi, podle které bychom je např. zařadili mezi odborné pracovníky ve SPP v našem výzkumu. Jejich specializace je např. dějiny architektury a umění, průzkumy a výzkumy památek (včetně stavebně historických průzkumů), projektování apod. Dle zkušeností chybí těmto pedagogům komplexní znalost oboru PP a především znalost aktuální situace oboru, nehledě na praktické dovednosti. Erudovaných pedagogů, udržujících s oborem těsné vazby, provádějících odbornou a výzkumnou činnost související s oborem a zároveň schopných koncepčního teoretického nazírání a formulace předpokládaného vývoje v oblasti PP, je doslova několik. Zmiňovaných profesionálních památkářů, kteří by svými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi odpovídali potřebám výuky na vysoké škole a zároveň měli i patřičné pedagogické schopnosti, je také velmi málo. Navíc jsou tyto osobnosti vždy zároveň hlavními a nejzatěžovanějšími odborníky ve svých památkových ústavech, takže se vysokoškolské výuce mohou věnovat jen zcela omezeně. Dopad tohoto stavu na další oblasti oboru PP bude ještě zmíněn. 18

19 Současný stav výuky PP na vysokých školách přitom ukazuje, že je většinou závislá na jedincích, odborných garantech, kteří vyučují více odborných předmětů z oblasti památkové péče a jsou jakýmisi zastánci a šiřiteli povědomí o oboru mezi studenty. Situace, kdy můžeme mluvit o komplexnějších širších zaměřeních či modulech výuky s tématem památkové péče v rámci vysokoškolských ústavů či studijních oborů, je naprosto výjimečná. (Širším zaměřením jsou myšleny strukturovaný soubor předmětů z této oblasti, řízená praxe studentů, směřování diplomních prací, odpovídající počet a skladba vyučujících včetně externistů, vyvíjená vědecká činnost, spolupráce s profesionálními institucemi atd.) Za nedostatek v souvislosti se studiem oboru památkové péče na vysokých školách lze považovat, že témata z oboru nejsou řešena ve vědeckovýzkumných úkolech. Za projev této situace můžeme považovat i absenci zadávání problémů z oboru jako témat diplomových prací, jen zcela výjimečná účast pedagogů a vědeckých pracovníků škol na řešení teoretických problémů oboru (málo časté publikování v této oblasti), neotvírání oborů se zaměřením na PP v doktorských programech (jediný na Fakultě architektury ČVUT), málo rozvinutá spolupráce pedagogů a věd. pracovníků s profesionálními památkáři na řešení jmenovaných problémů (např. v rámci grantových projektů apod.). Negativní dopad popsaného stavu na přípravu studentů pro uplatnění v pam. péči, ale i teoretické zkvalitňování oboru a možný růst jeho prestiže, je zřejmý. V pojednání o vysokoškolské výuce PP nemůže zůstat bez povšimnutí veliký dluh ve vydávání odborné literatury a studijních materiálů pro danou oblast. Jediná nová vysokoškolská skripta pro daný obor byla nedávno vydána na FA ČVUT 12. K tomu můžeme připočítat nedostatečné vydávání metodických materiálů v profesionální sféře oboru 13, překladů základní zahraničních prací či materiálů, absenci základní, především novější, památkářské literatury v našich knihovnách. Oblast dalšího (celoživotního) vzdělávání (ve starší terminologii postgraduálního) v oboru památkové péče nemůžeme jinak hodnotit než jako nedostatečnou a nerozvíjenou a rozhodně neodpovídající představám o tomto způsobu vzdělávání tak, jak jsou pojímány např.v koncepcích EU i ČR 14. Ze tří doložených kursů můžeme shrnout, že jejich obsah a nejspíše i skladba vyučujících pedagogů nejsou dostatečně atraktivní a přesvědčivé, aby se jejich studenty stali i odborní pracovníci památkových ústavů. Zdá se, že kursům chybí jakýsi jasnější cíl a strategie, jasnější vymezení na, jaké studenty se orientují, těsnější vazba na aktuální problémy praxe PP. Pokračuje dominance předmětů zaměřených na identifikačně hodnotící fáze památkového procesu. Vůbec nemůžeme mluvit o nějaké škále nabízených kursů nebo jejich větší specializaci. Oproti dřívějším letům je přínos těchto kursů pro odborné pracovníky i praxi oboru SPP minimální. Za inovační pokus hodný sledování (po roce trvání nedosti rozvinutý) lze snad považovat kurs organizovaný brněnským Seminářem dějin umění ve spolupráci s FA VUT. B.1.2 Stručná analýza nabídky dalšího vzdělávání v oblasti PP ve formě kursů, seminářů a konferencí (mimo vysoké školy) a dalšího vzdělávání v PÚ v ČR Rekvalifikační kurs (dříve nazývaný pomaturitní) organizovaný SÚPP neřeší ve své úrovni potřeby odborných pracovníků SPP, ale je vhodné jej zmínit jako jeden z nejlépe pedagogicky propracovaných (účast odborníku, inovace a zkvalitňování studia, sledování uplatnění absolventů, připravované studijní materiály atd.). V podobném smyslu poučnou je i aktivita VOŠ restaurování a konzervačních technik v Litomyšli (pravděpodobně brzká soukromá VŠ neuniversitního typu). Vysoce hodnotit je u ní třeba zvláště praktické vyučování a řízenou praxi i aktivní rozvoj v pozici nestátní vzdělávací instituce (včetně zapojení do programů domácí i zahraniční podpory a spolupráce). 19

20 Nabídka kursů, konferencí a seminářů ze širší oblasti PP mimo VŠ je poměrně početná a pestrá. Bohužel jen zřídka obsah i forma těchto akcí, které náleží do oblasti dalšího vzdělávání, postihují potřeby profesionálních památkářů a řeší jejich aktuální problémy. Lze také zaznamenat, že část kursů a seminářů zaměřených cíleně na oblast PP, je postavena na vystoupeních mnohaletých, někdy i bývalých, nestorů oboru, častěji navazujících oborů, kteří vesměs nejsou přímo zapojeni do řešení současných problémů. I z dalších názorových důvodů pak zmíněné akce ztrácejí důvěru a účast odborných pracovníků PÚ. V tomto smyslu se jeví nejpřínosnějšími akce pořádané přímo památkovými ústavy (někdy SÚPP) a setkání Sdružení profesionálních pracovníků. Existují i další vysloveně pozitivní příklady, vesměs výsledky individuální iniciativy klíčové osobnosti či skupiny specialistů (např. kursy organizované Ing. arch. Škabradou v Sudkově Dole apod.). Takovéto příklady jsou samozřejmě velikou inspirací a zdrojem zkušeností pro další rozvoj. V popisované oblasti tematických seminářů, konferencí a kursů lze pravděpodobně rovněž mluvit o chybějící koordinaci, strategii nebo důkladnější přípravě akcí, která by byla předpokladem větší účasti odborných pracovníků PÚ a dopadu na ně. Pokud bychom chtěli stručně charakterizovat nabídku vzdělávání, které odborným pracovníkům SPP poskytují přímo jejich zaměstnavatelé - památkové ústavy, pak můžeme především mluvit o odborné praxi a učení od kolegů. Záměrné vzdělávací akce jsou spíše vzácností (např. odborné ústavní semináře tak, jak je zhruba 2 x ročně organizuje PÚSČ), časté jsou odborné exkurse a zájezdy, nezřídka vícedenní a zahraniční. Zprostředkovaně přispívají PÚ k účasti svých zaměstnanců na zahraničních stážích (uvedlo ji 13,7% respondentů našeho výzkumu). Prováděná praxe je také zdrojem poznatků pro bohužel ne dost rozsáhlou a nesystematickou publikační činnost, další formu sebevzdělávání autorů. Specifickou, ale intenzivní formou dalšího vzdělávání je zpracovávání úkolů výzkumu a vývoje (zde myšleno především institucionálního). Dle údajů poskytnutých odbornými památkáři v dotaznících, které vcelku korespondují s výkazy o vědecko výzkumné činnosti ve výročních zprávách jednotlivých ústavů, lze konstatovat, že podíl odborných pracovníků na plnění úkolů výzkumu a vývoje je poměrně vysoký (z dotázaných 51,4%). Možnost analýzy dopadu takovéto participace na vědomosti a dovednosti zúčastněných památkářů je však limitována absencí kvalitní analýzy celkové situace v oblasti výzkumu a vývoje v PÚ, a to po stránce kvantitativní i kvalitativní. V úvahu je třeba také brát, kolik kvalitních odborníků odešlo provádět obdobnou činnost (např. průzkumy) jako soukromého podnikání nebo do jiných institucí (VŠ, ČAV), a přestali se na vědě a výzkumu v oblasti pam. péče podílet. B.2 Žádoucí změny v současném DV odborných pracovníků SPP a východiska těchto změn Z deskripce a analýzy současného DV v oblasti památkové péče, které realizují VŠ a jiné instituce, vyplývá, že především ve sféře mimo VŠ existuje nemalá nabídka, která je však pro odborné pracovníky SPP pravděpodobně málo podnětná a nezajímavá. Odborní pracovníci SPP jí využívají nesystematicky a v malé míře. Postgraduální studium nebo doktorské studium vystudovalo nebo studuje 37,7% resp. (ot. 19), na zahraniční stáži bylo 13,7% resp. (ot. 21), vzdělávacích akcí (konferencí, seminářů, odborných setkání) se pravidelně účastní 13%, často 44,6%, výjimečně 12% resp. (ot. 20). 18,9% resp. uvádí, že se DV neúčastní (ot. 25). Je tedy zřejmé, že 75,5% respondentů je dalším vzděláváním ovlivňováno jen zcela nepatrně. V DV jako celku není zřejmý promyšlený záměr. Nezjišťuje se systematicky poptávka ze strany památkářů. Není zřejmé, jakou funkci jednotlivé vzdělávací akce plní ve vztahu k celku 20

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Cílem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zavést kariérní systém, který podpoří celoživotní profesní rozvoj učitelů a propojí ho se systémem

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava Spolupráce vysokých škol s absolventy Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava SEGMENTY SPOLUPRÁCE studenti středních škol studenti vysoké školy absolventi vysoké školy zaměstnanci

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 10/2016 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Čl. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let.

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová v Písku, nabízí studentům jedinečnou možnost vzdělání v akreditovaných oborech Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Restaurování kovů.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

Knihovnické profese v NSP

Knihovnické profese v NSP Knihovnické profese v NSP Zlata Houšková Regionální funkce knihoven Plzeň 12.10.2011 Koncepce rozvoje knihoven 2011-2014 Změnit platové předpisy (mysleli jsme mimo jiné ZVÝŠIT platy ) Zpracovat koncepci

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury GŘ Národnímu památkovému ústavu na rok 2010

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury GŘ Národnímu památkovému ústavu na rok 2010 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury GŘ Národnímu památkovému ústavu na rok 2010 Závěrečná zpráva mimořádného úkolu č. 6 Koncepce vzdělávání na léta 2010-2016 V Praze dne 31. 8. 2010

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce Garant aktivity Ing.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú 3 Ústav strojírenské technologie Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2007/200

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 2012/2013

Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 2012/2013 Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 0/0 V rámci projektu OPVK byl realizován průzkum názorů absolventů studijních programů GaK,

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ - CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZORNÉM ÚHLU INFORMAČNÍ

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

Bílá kniha terciárního vzdělávání

Bílá kniha terciárního vzdělávání Připomínkování materiálu Bílá kniha terciárního vzdělávání (první verze určená k veřejné diskusi - Praha, květen 2008) Zpracoval: Institut Svazu průmyslu ČR V Praze 12.září 2008 strana 1 z 5 I. Úvod Se

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Motto: Neznám žádnou školu, nikde na světě, která by byla lepší než její učitelé. Ken Robinson, profesor University of Warwick UK Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Metodika další vzdělávání pedagogických

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu (zpracování žádosti, průběh, realizace, započítávání a ukončení AKK) Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více