VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKODA AUTO A.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKODA AUTO A.S."

Transkript

1 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKODA AUTO A.S. Employee Training in Škoda Auto a.s. Karel Chadt Škoda Auto a.s. Anotace Škoda Auto a.s. je mezinárodně úspěšný podnik se stoletou tradicí. Za neustále rostoucí úspěchy našich vozů vděčíme špičkovým výkonům všech zaměstnanců, použití nejnovější techniky a permanentním inovacím.tyto tři faktory: člověk, technika a inovace budou také v budoucnosti rozhodovat o úspěchu firmy Škoda Auto. Ale inovace a stále se vyvíjející technika předpokládají existenci lidí, kteří s tímto vývojem drží krok a pohánějí jej kupředu.výkonnost, kreativita a angažovanost všech zaměstnanců mají rozhodující význam, chceme-li se úspěšně utkat s výzvami globální konkurence. Annotation Škoda Auto a.s. is an internationally successful company with tradition of one hundred years. The always growing success of our cars is owed to the top achievement of all the employees, the use of the last technologies and permanent innovating. These three factors man, technology and innovation will determine the success of the Škoda Auto company also in the future. But innovations and the always developing technology must be accompanied also by people keeping with this development and move it forward. Efficiency, creativity and commitment of all the employees are crucial if we want to successfully compete with the challenges of the global competition. Současnost nevzdělávání zaměstnanců V současné době jsme na počátku nové éry znalostí/vědění, jako určujícího činitele prosperity v 21. století. Protože globalizace poskytuje každému stejné informace, zdroje, technologie a trhy, schopnost podniku spojovat tyto prvky nejrychleji a nejinovativněji oddělí v rostoucí míře vítěze od poražených v globální ekonomice. V globalizované ekonomice proudí kapitál do těch podniků, které umí veškeré zdroje inteligentně využívat a přidat k nim hodnotu. Klíčovým faktorem úspěchu se stanou vzdělaní a vyškolení lidé. Vzdělávání musí tento proces změn zachytit a zprostředkovat všem zaměstnancům firmy. K tomu je prostředkem princip učící se organizace, v níž zaměstnanci a organizace jako taková neustále rozšiřují své schopnosti učením a generováním vědění a tím zlepšují svou schopnost realizovat to, co skutečně realizovat chtějí. Vlastním základem učící se organizace je fundamentální změna myšlení, poznáváme, že nejsme odděleni od světa ale, že jsme s ním spojeni, a za naše problémy již nečiníme zodpovědným nějakého protivníka venku, ale přicházíme na to, jak sami svým jednáním přispíváme k našim problémům. Učící se organizace je místo, ve kterém lidé neustále objevují, že realitu vytvářejí oni sami. A že ji mohou změnit. - Peter Senge

2 V každé organizaci probíhá neustálý proces učení (nové poměry na trhu, nové činnosti, nové technologie, noví zaměstnanci, nová oddělení, noví zákazníci ), tento proces ale většinou probíhá nevědomě, lidé se učí, aniž by přemýšleli nad podmínkami učení, aniž by reflektovali, jak se novým věcem naučit efektivněji, jak využít technik učení v nových oblastech, tento komplexní proces musí být vědomý a transparentní. Změna přístupu k výběru seminářů od jednotlivých kurzů k ucelenějším modulárním systémům vzdělávání. Místo otázky O kterém z těchto kurzů si myslíte, že by Vám mohl být užitečný? k otázkám Jaké se od Vás očekávají výsledky a jak Vám může vzdělávání v jejich dosažení pomoci? Tj. od nahodilých aktivit k promyšleným systémům vzdělávání. Jejich obsah je tvořen na míru na základě potřeb firmy, jednotlivých útvarů a zaměstnanců. Je třeba zavést koncept celoživotního učení. Svět kolem nás se mění tak rychle, že se musíme neustále interaktivně a rekurzivně učit novým věcem. Přispíváme ke změně a chceme spoluutvářet svět kolem nás. Pohled lidí na vzdělávání (jako proces) a na učení a spoluutváření se musí změnit. Pro příliš mnoho lidí je učení spojeno se školou, učením nazpaměť, učením pro učení, učením bez vztahu k realitě. Vzdělávání se musí stále více zaměřovat na opatření on the job, na poradenství, musí být procesně zaměřené. Vývoj by měl jít více směrem k práci s organizačními jednotkami a nejen s cílovými skupinami. Práce s organizačními jednotkami je sice mnohdy náročnější (rozdílné cílové skupiny, rozdílná úroveň znalostí a schopností), ale je mnohem efektivnější. Realizace těchto výchozích premis ve Škoda Auto a.s. Firma Škoda Auto a.s. má útvar Vzdělávání dospělých (ZCA), který zabezpečuje vzdělávání zaměstnanců vlastními lektory,odborníky z firmy a externími dodavateli. Útvar disponuje kromě kvalifikovaných zaměstnanců i odpovídajícím materiálním vybavením. Vzdělávání dospělých Škoda Auto a.s. poskytuje zaměstnancům firmy nabídku, která ve své šíři a rozsahu nemá v České republice obdoby. Nabídka kurzů jde od profesního odborného vzdělávání pro dělnické profese přes všeobecně prospěšné kurzy a speciální programy až ke kurzům a seminářům pro kandidáty na řídící funkce a management. Základem pro plánování školících aktivit je: a) strategie rozvoje firmy b) personální rozvoj zaměstnanců Úkolem útvaru ZCA je systematické zjišťování potřeb firmy. Od toho se také odvíjí strategická orientace vzdělávání, která by měla být následující: - vzdělávání jako strategický příspěvek k úspěchu firmy - cíle vzdělávání musí být shodné se strategickými cíli firmy - vzdělávání musí zajistit středně a dlouhodobou koncepci vzdělávání ve firmě - vzdělávání musí být schopné kritické sebereflexe - vzdělávání musí být chápáno jako investice, nejen jako náklad Ze strany zaměstnanců je nutné brát v úvahu následující: - zaměstnanci jsou také sami zodpovědni za svůj rozvoj - iniciativa vychází také ze zaměstnanců - rozhovory se zaměstnanci a vedoucími organizačních jednotek jako nástroj personálního rozvoje zaměstnanců podle potřeb firmy - zaměstnanci jsou spolutvůrci vzdělávacích projektů.

3 Vzhledem k tomu, že naše firma má značný počet zaměstnanců, které je nutné proškolit ve stovkách kurzů, využíváme pro lepší plánování a koordinaci školících aktivit tzv. koordinátorů vzdělávání.tito koordinátoři nejsou kmenovími zaměstnanci útvaru ZCA, ale vedle své běžné náplně práce zprostředkovávají kontakt s útvarem vzdělávání. S jejich pomocí vypracováváme plány vzdělávání pro oblasti, které zastupují. Tyto plány jsou zpracovávány jak po stránce věcné, tak po stránce finanční. Po zapracování požadavků do konkrétních rozvrhů, jsou roční plány kvartálně upřesňovány. Kvalifikační projekty Jednou z nejnáročnějších činností z hlediska plánování školení jsou kvalifikační projekty v souvislosti se zaváděním nových výrob, technologií a procesů. Vlastní plánovací proces začíná několik měsíců před vlastní realizací.tyto projekty jsou členěny na tři základní části: základní školení speciální školení a školení u dodavatelů praxe (training on the job ve firmě, v koncernu, u dodavatelů, instalace zařízení a jejich uvedení do provozu atd.) Oblasti kvalifikace jsou: technika/zařízení postupy/procesy kontrolní postupy a zařízení řídící systémy produkt Na přípravě takovýchto projektů se zúčastňují týmy složené z: - zástupce útvaru vzdělávání - zástupce personalistiky závodu - zástupce plánování technologie - zástupci výroby - zástupci podpůrných útvarů Výsledkem tohoto procesu je detailně rozpracovaný harmonogram průběhu kvalifikace pro jednotlivé zaměstnance, respektive cílové skupiny včetně obsahů školení a praxe. Technické vzdělávání Útvar Vzdělávání dospělých Škoda Auto zajišťuje pro zaměstnance firmy mimo jiné i technické vzdělávání. Školeni jsou pracovníci nejrůznějších profesí, přičemž výuku provádí téměř výhradně 12 interních lektorů. Externí firmy jsou využívány jen v případě, kdy by byla problematická návratnost vynaložených prostředků na technické vybavení nebo se jedná o vysoce specializované kurzy, či z kapacitních důvodů. Veškerá výuka je maximálně orientovaná na potřeby firmy, používají se reálná zařízení. V současné době se orientujeme na devět oblastí, preferujeme vše, co je spojeno s rychlým rozvojem elektroniky v automobilovém průmyslu. Základní dělení našich aktivit

4 bychom mohli stanovit jako orientaci na produkt automobil a na produkční technologie. Dále budou představeny jednotlivé oblasti. Průmyslová elektronika Od základů elektrotechniky přes měření k automatizační elektronice, s důrazem na moderní druhy a řízení elektrických pohonů Autoelektronika Nadstavba nad obecné základy elektroniky a měření. Vyhledávání v elektrických schématech, výuka funkcí jednotlivých řídicích jednotek i funkčních skupin, sběrnice ve vozech, orientace na aktuální produktové řady včetně novinek. Stěžejním tématem je diagnostika, vyhledávání a odstraňování závad. Řídicí systémy (PLC) Programovatelné automaty pro řízení výrobních linek. Popis a funkce hardware a software, programování, odlaďování programu, vyhledávání závad v programu i na technologiích pomocí integrované diagnostiky. Učebna pro výuku PLC Siemens, řady S5 a S7, dále GE Fanuc Series 90-70, CNC technika Frézování a soustružení na strojích vybavených řídicím systémem Siemens Sinumerik 840D a 810D, možnost emulace. Robotika Celá aktuální produktová řada robotů firmy KUKA, specializace na řízení vyvinuté pro VW, tj. VKRC1, VKRC2. Obsluha, programování, elektroúdržba. Pneumatika Široký sortiment pneumatických a elektropneumatických prvků. Vybavení od firem FESTO a SMC. Hydraulika Hydraulické a elektrohydraulické prvky, nově řízení elektrohydraulických akčních členů v reálném čase (HNC 100). Skutečné průmyslové komponenty převážně od firmy Bosch Rexroth. CAD systémy Dominantním CAD systémem je dnes CATIA verze 5, učebny jsou vybaveny pracovními stanicemi na bázi PC i riscovými od firmy IBM. Druhotně výuka produktů AutoCAD a Mechsoft. Svařování Akreditovaná svářečská škola pro kurzy a přezkoušení svářečů dle platných norem. Plamen, elektrický oblouk a odporové sváření. Nově připravujeme kurzy svařování hliníku a vysoce legovaných ocelí. Do budoucna se v oblasti technického vzdělávání jeví jako perspektivní spolupráce s vysokými technickými školami, kdy bude docházet k symbióze teoretických vysoce

5 odborných poznatků a zkušeností s jejich uplatněním na nejmodernějších technologiích. Jmenujme například robotem řízené laserové svařování, kamerové systémy pro navádění robotů či kontrolu kvality produkce. Současně i elektronické systémy automobilu prochází revolučními změnami. Ty nejsou často na první pohled patrné, projevují se hlavně ve zvýšení aktivní i pasivní bezpečnosti, ekologii provozu, zvýšení užitných vlastností a komfortu obsluhy jak pro řidiče tak i pro spolucestující. Tento trend je nezvratný, protože pokrok jde nezadržitelně kupředu E-learning E-learning ve firmě Škoda Auto má za sebou 10 měsíců produktivního provozu. K dnešnímu dni absolvovalo e-learningové kurzy v systému edoceo více než 3800 zaměstnanců. Přibližně 1000 lidí vystudovalo kurzy z oblasti výpočetní techniky Microsoft Office (například Word, Excel, PowerPoint, Outlook) a více než 2800 zaměstnanců úspěšně dokončilo povinný kurz Pravidla IT 2006, který poskytuje základní informace o pravidlech práce v oblasti informačních technologií v naší firmě. Tento kurz připravilo oddělení Vzdělávání dospělých společně s oddělením Organizace bezpečnosti IS. Kurzy firmy PREVENT - Bezpečnost práce pro vedoucí zaměstnance a Požární ochrana pro vedoucí zaměstnance, které Vzdělávání dospělých upravilo ve spolupráci s odbornými útvary, již absolvovaly desítky vedoucích zaměstnanců. Plány do budoucna V letošním roce plánuje Vzdělávání dospělých zakoupení nových verzí kurzů MS Windows 2003 a MS Office V současnosti jsou tyto kurzy ve fázi testování. V oblasti výuky cizích jazyků se testují nové verze kurzů firmy LANGMASTER - 5 kurzů Angličtina ELEMENTS a 3 kurzy Němčina TANGRAM. Tyto kurzy jsou především vhodné jako doplněk k prezenčním kurzům nebo pro upevnění znalostí pro ty, kteří již jazyk do určité míry ovládají. Vzdělávání testuje také e-learningové kurzy angličtiny Global English, pokud se osvědčí, budou nasazeny jako další obohacení výuky angličtiny. Cílovou skupinou budou především pokročilí studenti a ti, kteří si potřebují průběžně udržovat a osvěžovat svou znalost angličtiny. Vzdělávání dospělých nyní připravuje několik dalších e-learningových kurzů např. IT 2007, Ekologie, Autoelektronika CANOE (diagnostický software), CNC program pro řízení obráběcích strojů, výukový program pro výuku práce s aplikací e-zebra (proces elektronického podávání zlepšovacích návrhů), připravuje útvar ZP ve spolupráci s externím dodavatelem a Vzděláváním dospělých. E-learning byl ve firmě Škoda Auto úspěšně zaveden. Nyní pracuje Vzdělávání dospělých na postupném rozšiřování nabídky kurzů. Dalším bezpochyby náročným cílem, kterého by Vzdělávání dospělých chtělo dosáhnout je převedení celého procesu přihlašování a schvalování v oblasti prezenčních a e-learningových vzdělávacích aktivit do elektronické podoby. Naplnění tohoto cíle bude pro celou firmu znamenat velké úspory a podstatné zjednodušení celé administrace vzdělávacích aktivit.

6 Odborná příprava Normativní kurzy: Pro výkon určitých pracovních profesí případně i pro obsluhu a údržbu strojů a zařízení platí legislativou stanovená zásady. Získání teoretických a praktických znalostí je potvrzeno vystavením předepsaného dokladu opravňujícího vlastníka k výkonu dané činnosti. Takovým dokladem může být průkaz, osvědčení, případně jiný typ certifikátu. Legislativa rovněž stanovuje povinnost cyklické aktualizace znalostí, a jejich periodické ověření přezkoušením. K prodloužení platnosti dokladů patří i kontrola plnění případných dalších předepsaných nároků. Například provozní praxe, zdravotní kritéria. Platnost a aktuálnost nabídky vzdělávacích aktivit a promítnutí požadavků legislativy do výukových osnov potvrzuje odborný garant kurzu. Garant je většinou pracovník útvaru dozorující firemně danou problematiku.má vazbou na další externí instituce své odborné oblasti. Přípravou ročně prochází řádově tisíce pracovníků z řad dělníků a techniků. Výpočetní technika: Bezproblémová komunikace všech koncernových pracovišť staví nároky na určitou standardizaci používaných HW a SW produktů.. Je stanoven standard kancelářského PC včetně software jež má uživatel k dispozici. Pro nejrozšířenější typy software je určena nabídka elektronických kurzů. Pro řešení specifický potřeb pracovišť poskytujeme podporu lektorskou. Jazyková příprava: ŠkodaAuto prodává své vozy prakticky do celého světa. Máme výrobní závody v Indii, na Ukrajině, v Kazachstánu, v Bosně a Hercegovině. Připravuje se výroba v Rusku a Číně. Proto zabezpečujeme výuku jazyků tak, aby naši specialisté byli schopni bezproblémově komunikovat se zahraničními partnery. Ve výuce spolupracujeme s externími jazykovými školami. Pilotně ověřujeme nasazení elektronických jazykových kurzů. Integrovaný systém řízení. Nelze prodávat výrobky bez splnění norem kvality.. Certifikát je podmínkou vstupu na trh, pro zákazníka garancí kvality výrobku. Firmě přináší odbyt a zisk.. Systémem nabídky vzdělávacích aktivit podporujeme procesní kvalitu a trvale udržitelný rozvoj firmy. Využíváme koncernové metody a zásady, prosazujeme orientaci na zvyšování růstu osobní odpovědnosti. Každý musí znát přání a potřeby svého zákazníka. Platí heslo,vyžaduji kvalitu a ručím za kvalitu odvedené práce. Odbornou garanci výukových osnov zabezpečují specialisté útvaru strategie kvality. Na výuce se podílejí externí firmy. Nadodborná ( manažerská ) příprava Tato část činnosti útvaru vzdělávání je zaměřena na výcvik manažerských dovedností pro koordinátory pracovních týmů, supervizorů ( mistrů ), kandidátů na řídící funkce, technickohospodářských zaměstnanců a managementu. Příprava je rozdělena do těchto bloků: Management4Future Tento program je určen pro top management.je zaměřen na strategické myšlení, ofenzivní management a proaktivní vedení, kreativně inovační management, change

7 management. Celý program je rozdělen do čtyř bloků po 3 dnech v průběhu měsíců. V mezidobí pracují účastníci na zadaných úkolech a vyústěním je závěrečná individuelní prezentace. Na výuce se podílejí jak lektoři z vědšckého světa, tak i osobnosti z praxe. Výuka je doplněna koučováním. Future4You Program pro kandidáty do managementu po úspěšné absolvování ACM. Je zaměřen na sociální kompetence a procesní myšlení Úvodní a závěrečný WS, Je rozdělen na 6 setkání 12,5 dne v průběhu 18 měsíců a je rovněž doplněn samostatnou prací v mezidobí na vlastní případové studii každého účastníka a koučováním. Závěrečná prezentace se koná před nadřízenými. Impuls Je program pro střední management, který je zaměřen na osobnostní, sociální a podnikatelské komunikace. Jedná se o modulové semináře, které mají doporučené pořadí Aréna příležitostí Je nabídka aktivit pro všechny zaměstnance firmy nezávisle na hierarchii paleta pevná tréninky základních dovedností, převážně soft skills požadované při výkonu různých činností (např. Základy komunikace), nejčastěji požadované tréninky (např. Prezentační dovednosti) paleta zákaznická akce šité na míru na základě požadavků vedoucích organizačních jednotek v oblasti osobnostních, sociálních a podnikatelských kompetencí. Homogenní skupiny z jednotlivých OJ paleta sezónní jednodenní akce, praktické poradenství, navazuje na paletu pevnou (např. poradenství při realizaci konkrétního projektu, podmínkou je absolvování semináře Projektový management). Flexibilní počet účastníků od tří do nekonečna Škola mistrů Škola mistrů je specifickou nabídkou ve Škoda Auto a byla celá koncipována zaměstnanci ZMC. Vychovává mladé kandidáty, připravující se na obtížnou úlohu roli mistra supervizora. Je realizována jako jednoroční studium při zaměstnání, kdy se posluchači schází ve výuce jednou za 14 dní ve dvoudenních blocích. V závěru tohoto studia složí absolventi závěrečnou mistrovskou zkoušku. Výuka je kombinací bloků, zaměřených na techniku a technologii ve výrobě. Dále bloku metodického vědění, jehož obsahová náplň je konzultována a realizována odbornými útvary firmy. Velmi často si už dnes stávající mistři připomenou a využijí znalostí získané z témat pracovní právo, kvalita, personalistika, bezpečnost práce, ekologie, controlling, pracovní lékařství, počítačové minimum a dalších, které do výuky patří. Absolventi Školy mistrů zdůrazňují i důležitost tématického bloku manažerských dovedností. Jednotlivá témata, která do těchto dovedností patří, jsou svým rozsahem 180 hodin zaměřena co nejpodrobněji na problematiku vedení a práce s lidmi. Formou praktických příkladů, modelových situací a následných rozborů ve formě zpětné vazby, se posluchači zdokonalují ve svých manažerských dovednostech. Ke kvalitě výuky dále přispívají i takové metody jako jsou videozáznamy. Posluchačům umožňují rozbory složitých situací, které vycházejí z činností mistra a reflektují úskalí, která funkce mistra přináší. Podle rozhovorů, výsledků a zpětné vazby absolventů Školy mistrů je pro ně řešení mnohých

8 náročných situací v praktické činnosti jednodušší a zvládnutelnější díky metodám a formám práce, které si osvojili. Po úspěšném absolvování Školy mistrů jsou kandidáti na pozici mistra zařazeni do Assessment Centra (AC) mistrů. Výstupem z AC je vedle doporučení vykonávat funkci i návrh na plán osobního rozvoje, který je následně dopracován nadřízeným mistra ve spolupráci s personalistikou a mistrem samotným. I v případě neúspěchu při assessmentu mají zaměstnanci svůj plán personálního rozvoje, který je zaměřen na podporu jejich silných stránek. Jmenováním na pozici mistra vzdělávání nekončí. Každý mistr absolvuje ročně několik seminářů, zaměřených na další rozvoj v oblasti manažerských kompetencí, IT dovedností i jazykové znalosti. Součástí systému rozvoje mistrů je i skupinové koučování. Assessment Center (AC) Tento nástroj je ve firmě využíván pro tyto cílové skupiny : management, supervizity (mistry),týmoví koordinátoři, trainees a Just Pool. Assessment Centra jsou dvou až třídenní. Cílem je stanovení potenciálu kandidátů pro dané vedoucí a řídící pozice. K tomu slouží požadavkový profil. Tvorba požadavkového profilu, jednotlivých kritérií a jejich kvalitní operacionalizace vyžaduje dobrý benchmarking a znalost firemního prostředí. Je to stálý proces reagující na změny paradigmat. Pozorovatelé jsou zkušení vedoucí pracovníci firmy, speciálně školeni. Pro zajištění kvality a transparentnosti procesu probíhá pravidelná supervize. Závěr Vzdělávání zaměstnanců Škoda Auto přestavuje velmi důležitou a rozsáhlou činnost útvaru Vzdělávání dospělých na které se podílejí nejenom zaměstnanci tohoto útvaru, ale i řada odborníků z firmy a také externí dodavatelé. Bez této pomoci bychom těžko proškolili v r cca zaměstnanců ve více jak kurzech. O tom, že připravujeme naše zaměstnance kvalitně na svoji denní práci svědčí úspěch Škoda Auto a.s. na automobilovém trhu.

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc.

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků administrativy a správy ve vysokoškolské instituci

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Zvyšování výkonnosti lidských zdrojů zavedením manažerské hry

Zvyšování výkonnosti lidských zdrojů zavedením manažerské hry Zvyšování výkonnosti lidských zdrojů zavedením manažerské hry Aleš Horčička, Lucie Jelínková ÚVOD Soudobý management nepředstavuje jen dynamicky se rozvíjející vědeckou disciplínu, pružně reagující na

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace.

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace. MANAGEMENT ROZVOJE TALENTŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ A V RÁMCI VÝUKY OBORU MARKETING TALENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY AND WITHIN THE MARKETING PROGRAM EDUCATION Naděžda Petrů, Miloš Krejčí ABSTRAKT

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bakalářská práce Autor: Lucie Popprová Oceňování majetku

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Jana Žemličková Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU V LŮŽKOVÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU V LŮŽKOVÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Bc. Markéta Zabloudilová Studijní obor: Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO

Více

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Školský management MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY (Marketing audit of school) Závěrečná bakalářská práce Autor: Mgr. Hana Macková Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více