VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKODA AUTO A.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKODA AUTO A.S."

Transkript

1 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKODA AUTO A.S. Employee Training in Škoda Auto a.s. Karel Chadt Škoda Auto a.s. Anotace Škoda Auto a.s. je mezinárodně úspěšný podnik se stoletou tradicí. Za neustále rostoucí úspěchy našich vozů vděčíme špičkovým výkonům všech zaměstnanců, použití nejnovější techniky a permanentním inovacím.tyto tři faktory: člověk, technika a inovace budou také v budoucnosti rozhodovat o úspěchu firmy Škoda Auto. Ale inovace a stále se vyvíjející technika předpokládají existenci lidí, kteří s tímto vývojem drží krok a pohánějí jej kupředu.výkonnost, kreativita a angažovanost všech zaměstnanců mají rozhodující význam, chceme-li se úspěšně utkat s výzvami globální konkurence. Annotation Škoda Auto a.s. is an internationally successful company with tradition of one hundred years. The always growing success of our cars is owed to the top achievement of all the employees, the use of the last technologies and permanent innovating. These three factors man, technology and innovation will determine the success of the Škoda Auto company also in the future. But innovations and the always developing technology must be accompanied also by people keeping with this development and move it forward. Efficiency, creativity and commitment of all the employees are crucial if we want to successfully compete with the challenges of the global competition. Současnost nevzdělávání zaměstnanců V současné době jsme na počátku nové éry znalostí/vědění, jako určujícího činitele prosperity v 21. století. Protože globalizace poskytuje každému stejné informace, zdroje, technologie a trhy, schopnost podniku spojovat tyto prvky nejrychleji a nejinovativněji oddělí v rostoucí míře vítěze od poražených v globální ekonomice. V globalizované ekonomice proudí kapitál do těch podniků, které umí veškeré zdroje inteligentně využívat a přidat k nim hodnotu. Klíčovým faktorem úspěchu se stanou vzdělaní a vyškolení lidé. Vzdělávání musí tento proces změn zachytit a zprostředkovat všem zaměstnancům firmy. K tomu je prostředkem princip učící se organizace, v níž zaměstnanci a organizace jako taková neustále rozšiřují své schopnosti učením a generováním vědění a tím zlepšují svou schopnost realizovat to, co skutečně realizovat chtějí. Vlastním základem učící se organizace je fundamentální změna myšlení, poznáváme, že nejsme odděleni od světa ale, že jsme s ním spojeni, a za naše problémy již nečiníme zodpovědným nějakého protivníka venku, ale přicházíme na to, jak sami svým jednáním přispíváme k našim problémům. Učící se organizace je místo, ve kterém lidé neustále objevují, že realitu vytvářejí oni sami. A že ji mohou změnit. - Peter Senge

2 V každé organizaci probíhá neustálý proces učení (nové poměry na trhu, nové činnosti, nové technologie, noví zaměstnanci, nová oddělení, noví zákazníci ), tento proces ale většinou probíhá nevědomě, lidé se učí, aniž by přemýšleli nad podmínkami učení, aniž by reflektovali, jak se novým věcem naučit efektivněji, jak využít technik učení v nových oblastech, tento komplexní proces musí být vědomý a transparentní. Změna přístupu k výběru seminářů od jednotlivých kurzů k ucelenějším modulárním systémům vzdělávání. Místo otázky O kterém z těchto kurzů si myslíte, že by Vám mohl být užitečný? k otázkám Jaké se od Vás očekávají výsledky a jak Vám může vzdělávání v jejich dosažení pomoci? Tj. od nahodilých aktivit k promyšleným systémům vzdělávání. Jejich obsah je tvořen na míru na základě potřeb firmy, jednotlivých útvarů a zaměstnanců. Je třeba zavést koncept celoživotního učení. Svět kolem nás se mění tak rychle, že se musíme neustále interaktivně a rekurzivně učit novým věcem. Přispíváme ke změně a chceme spoluutvářet svět kolem nás. Pohled lidí na vzdělávání (jako proces) a na učení a spoluutváření se musí změnit. Pro příliš mnoho lidí je učení spojeno se školou, učením nazpaměť, učením pro učení, učením bez vztahu k realitě. Vzdělávání se musí stále více zaměřovat na opatření on the job, na poradenství, musí být procesně zaměřené. Vývoj by měl jít více směrem k práci s organizačními jednotkami a nejen s cílovými skupinami. Práce s organizačními jednotkami je sice mnohdy náročnější (rozdílné cílové skupiny, rozdílná úroveň znalostí a schopností), ale je mnohem efektivnější. Realizace těchto výchozích premis ve Škoda Auto a.s. Firma Škoda Auto a.s. má útvar Vzdělávání dospělých (ZCA), který zabezpečuje vzdělávání zaměstnanců vlastními lektory,odborníky z firmy a externími dodavateli. Útvar disponuje kromě kvalifikovaných zaměstnanců i odpovídajícím materiálním vybavením. Vzdělávání dospělých Škoda Auto a.s. poskytuje zaměstnancům firmy nabídku, která ve své šíři a rozsahu nemá v České republice obdoby. Nabídka kurzů jde od profesního odborného vzdělávání pro dělnické profese přes všeobecně prospěšné kurzy a speciální programy až ke kurzům a seminářům pro kandidáty na řídící funkce a management. Základem pro plánování školících aktivit je: a) strategie rozvoje firmy b) personální rozvoj zaměstnanců Úkolem útvaru ZCA je systematické zjišťování potřeb firmy. Od toho se také odvíjí strategická orientace vzdělávání, která by měla být následující: - vzdělávání jako strategický příspěvek k úspěchu firmy - cíle vzdělávání musí být shodné se strategickými cíli firmy - vzdělávání musí zajistit středně a dlouhodobou koncepci vzdělávání ve firmě - vzdělávání musí být schopné kritické sebereflexe - vzdělávání musí být chápáno jako investice, nejen jako náklad Ze strany zaměstnanců je nutné brát v úvahu následující: - zaměstnanci jsou také sami zodpovědni za svůj rozvoj - iniciativa vychází také ze zaměstnanců - rozhovory se zaměstnanci a vedoucími organizačních jednotek jako nástroj personálního rozvoje zaměstnanců podle potřeb firmy - zaměstnanci jsou spolutvůrci vzdělávacích projektů.

3 Vzhledem k tomu, že naše firma má značný počet zaměstnanců, které je nutné proškolit ve stovkách kurzů, využíváme pro lepší plánování a koordinaci školících aktivit tzv. koordinátorů vzdělávání.tito koordinátoři nejsou kmenovími zaměstnanci útvaru ZCA, ale vedle své běžné náplně práce zprostředkovávají kontakt s útvarem vzdělávání. S jejich pomocí vypracováváme plány vzdělávání pro oblasti, které zastupují. Tyto plány jsou zpracovávány jak po stránce věcné, tak po stránce finanční. Po zapracování požadavků do konkrétních rozvrhů, jsou roční plány kvartálně upřesňovány. Kvalifikační projekty Jednou z nejnáročnějších činností z hlediska plánování školení jsou kvalifikační projekty v souvislosti se zaváděním nových výrob, technologií a procesů. Vlastní plánovací proces začíná několik měsíců před vlastní realizací.tyto projekty jsou členěny na tři základní části: základní školení speciální školení a školení u dodavatelů praxe (training on the job ve firmě, v koncernu, u dodavatelů, instalace zařízení a jejich uvedení do provozu atd.) Oblasti kvalifikace jsou: technika/zařízení postupy/procesy kontrolní postupy a zařízení řídící systémy produkt Na přípravě takovýchto projektů se zúčastňují týmy složené z: - zástupce útvaru vzdělávání - zástupce personalistiky závodu - zástupce plánování technologie - zástupci výroby - zástupci podpůrných útvarů Výsledkem tohoto procesu je detailně rozpracovaný harmonogram průběhu kvalifikace pro jednotlivé zaměstnance, respektive cílové skupiny včetně obsahů školení a praxe. Technické vzdělávání Útvar Vzdělávání dospělých Škoda Auto zajišťuje pro zaměstnance firmy mimo jiné i technické vzdělávání. Školeni jsou pracovníci nejrůznějších profesí, přičemž výuku provádí téměř výhradně 12 interních lektorů. Externí firmy jsou využívány jen v případě, kdy by byla problematická návratnost vynaložených prostředků na technické vybavení nebo se jedná o vysoce specializované kurzy, či z kapacitních důvodů. Veškerá výuka je maximálně orientovaná na potřeby firmy, používají se reálná zařízení. V současné době se orientujeme na devět oblastí, preferujeme vše, co je spojeno s rychlým rozvojem elektroniky v automobilovém průmyslu. Základní dělení našich aktivit

4 bychom mohli stanovit jako orientaci na produkt automobil a na produkční technologie. Dále budou představeny jednotlivé oblasti. Průmyslová elektronika Od základů elektrotechniky přes měření k automatizační elektronice, s důrazem na moderní druhy a řízení elektrických pohonů Autoelektronika Nadstavba nad obecné základy elektroniky a měření. Vyhledávání v elektrických schématech, výuka funkcí jednotlivých řídicích jednotek i funkčních skupin, sběrnice ve vozech, orientace na aktuální produktové řady včetně novinek. Stěžejním tématem je diagnostika, vyhledávání a odstraňování závad. Řídicí systémy (PLC) Programovatelné automaty pro řízení výrobních linek. Popis a funkce hardware a software, programování, odlaďování programu, vyhledávání závad v programu i na technologiích pomocí integrované diagnostiky. Učebna pro výuku PLC Siemens, řady S5 a S7, dále GE Fanuc Series 90-70, CNC technika Frézování a soustružení na strojích vybavených řídicím systémem Siemens Sinumerik 840D a 810D, možnost emulace. Robotika Celá aktuální produktová řada robotů firmy KUKA, specializace na řízení vyvinuté pro VW, tj. VKRC1, VKRC2. Obsluha, programování, elektroúdržba. Pneumatika Široký sortiment pneumatických a elektropneumatických prvků. Vybavení od firem FESTO a SMC. Hydraulika Hydraulické a elektrohydraulické prvky, nově řízení elektrohydraulických akčních členů v reálném čase (HNC 100). Skutečné průmyslové komponenty převážně od firmy Bosch Rexroth. CAD systémy Dominantním CAD systémem je dnes CATIA verze 5, učebny jsou vybaveny pracovními stanicemi na bázi PC i riscovými od firmy IBM. Druhotně výuka produktů AutoCAD a Mechsoft. Svařování Akreditovaná svářečská škola pro kurzy a přezkoušení svářečů dle platných norem. Plamen, elektrický oblouk a odporové sváření. Nově připravujeme kurzy svařování hliníku a vysoce legovaných ocelí. Do budoucna se v oblasti technického vzdělávání jeví jako perspektivní spolupráce s vysokými technickými školami, kdy bude docházet k symbióze teoretických vysoce

5 odborných poznatků a zkušeností s jejich uplatněním na nejmodernějších technologiích. Jmenujme například robotem řízené laserové svařování, kamerové systémy pro navádění robotů či kontrolu kvality produkce. Současně i elektronické systémy automobilu prochází revolučními změnami. Ty nejsou často na první pohled patrné, projevují se hlavně ve zvýšení aktivní i pasivní bezpečnosti, ekologii provozu, zvýšení užitných vlastností a komfortu obsluhy jak pro řidiče tak i pro spolucestující. Tento trend je nezvratný, protože pokrok jde nezadržitelně kupředu E-learning E-learning ve firmě Škoda Auto má za sebou 10 měsíců produktivního provozu. K dnešnímu dni absolvovalo e-learningové kurzy v systému edoceo více než 3800 zaměstnanců. Přibližně 1000 lidí vystudovalo kurzy z oblasti výpočetní techniky Microsoft Office (například Word, Excel, PowerPoint, Outlook) a více než 2800 zaměstnanců úspěšně dokončilo povinný kurz Pravidla IT 2006, který poskytuje základní informace o pravidlech práce v oblasti informačních technologií v naší firmě. Tento kurz připravilo oddělení Vzdělávání dospělých společně s oddělením Organizace bezpečnosti IS. Kurzy firmy PREVENT - Bezpečnost práce pro vedoucí zaměstnance a Požární ochrana pro vedoucí zaměstnance, které Vzdělávání dospělých upravilo ve spolupráci s odbornými útvary, již absolvovaly desítky vedoucích zaměstnanců. Plány do budoucna V letošním roce plánuje Vzdělávání dospělých zakoupení nových verzí kurzů MS Windows 2003 a MS Office V současnosti jsou tyto kurzy ve fázi testování. V oblasti výuky cizích jazyků se testují nové verze kurzů firmy LANGMASTER - 5 kurzů Angličtina ELEMENTS a 3 kurzy Němčina TANGRAM. Tyto kurzy jsou především vhodné jako doplněk k prezenčním kurzům nebo pro upevnění znalostí pro ty, kteří již jazyk do určité míry ovládají. Vzdělávání testuje také e-learningové kurzy angličtiny Global English, pokud se osvědčí, budou nasazeny jako další obohacení výuky angličtiny. Cílovou skupinou budou především pokročilí studenti a ti, kteří si potřebují průběžně udržovat a osvěžovat svou znalost angličtiny. Vzdělávání dospělých nyní připravuje několik dalších e-learningových kurzů např. IT 2007, Ekologie, Autoelektronika CANOE (diagnostický software), CNC program pro řízení obráběcích strojů, výukový program pro výuku práce s aplikací e-zebra (proces elektronického podávání zlepšovacích návrhů), připravuje útvar ZP ve spolupráci s externím dodavatelem a Vzděláváním dospělých. E-learning byl ve firmě Škoda Auto úspěšně zaveden. Nyní pracuje Vzdělávání dospělých na postupném rozšiřování nabídky kurzů. Dalším bezpochyby náročným cílem, kterého by Vzdělávání dospělých chtělo dosáhnout je převedení celého procesu přihlašování a schvalování v oblasti prezenčních a e-learningových vzdělávacích aktivit do elektronické podoby. Naplnění tohoto cíle bude pro celou firmu znamenat velké úspory a podstatné zjednodušení celé administrace vzdělávacích aktivit.

6 Odborná příprava Normativní kurzy: Pro výkon určitých pracovních profesí případně i pro obsluhu a údržbu strojů a zařízení platí legislativou stanovená zásady. Získání teoretických a praktických znalostí je potvrzeno vystavením předepsaného dokladu opravňujícího vlastníka k výkonu dané činnosti. Takovým dokladem může být průkaz, osvědčení, případně jiný typ certifikátu. Legislativa rovněž stanovuje povinnost cyklické aktualizace znalostí, a jejich periodické ověření přezkoušením. K prodloužení platnosti dokladů patří i kontrola plnění případných dalších předepsaných nároků. Například provozní praxe, zdravotní kritéria. Platnost a aktuálnost nabídky vzdělávacích aktivit a promítnutí požadavků legislativy do výukových osnov potvrzuje odborný garant kurzu. Garant je většinou pracovník útvaru dozorující firemně danou problematiku.má vazbou na další externí instituce své odborné oblasti. Přípravou ročně prochází řádově tisíce pracovníků z řad dělníků a techniků. Výpočetní technika: Bezproblémová komunikace všech koncernových pracovišť staví nároky na určitou standardizaci používaných HW a SW produktů.. Je stanoven standard kancelářského PC včetně software jež má uživatel k dispozici. Pro nejrozšířenější typy software je určena nabídka elektronických kurzů. Pro řešení specifický potřeb pracovišť poskytujeme podporu lektorskou. Jazyková příprava: ŠkodaAuto prodává své vozy prakticky do celého světa. Máme výrobní závody v Indii, na Ukrajině, v Kazachstánu, v Bosně a Hercegovině. Připravuje se výroba v Rusku a Číně. Proto zabezpečujeme výuku jazyků tak, aby naši specialisté byli schopni bezproblémově komunikovat se zahraničními partnery. Ve výuce spolupracujeme s externími jazykovými školami. Pilotně ověřujeme nasazení elektronických jazykových kurzů. Integrovaný systém řízení. Nelze prodávat výrobky bez splnění norem kvality.. Certifikát je podmínkou vstupu na trh, pro zákazníka garancí kvality výrobku. Firmě přináší odbyt a zisk.. Systémem nabídky vzdělávacích aktivit podporujeme procesní kvalitu a trvale udržitelný rozvoj firmy. Využíváme koncernové metody a zásady, prosazujeme orientaci na zvyšování růstu osobní odpovědnosti. Každý musí znát přání a potřeby svého zákazníka. Platí heslo,vyžaduji kvalitu a ručím za kvalitu odvedené práce. Odbornou garanci výukových osnov zabezpečují specialisté útvaru strategie kvality. Na výuce se podílejí externí firmy. Nadodborná ( manažerská ) příprava Tato část činnosti útvaru vzdělávání je zaměřena na výcvik manažerských dovedností pro koordinátory pracovních týmů, supervizorů ( mistrů ), kandidátů na řídící funkce, technickohospodářských zaměstnanců a managementu. Příprava je rozdělena do těchto bloků: Management4Future Tento program je určen pro top management.je zaměřen na strategické myšlení, ofenzivní management a proaktivní vedení, kreativně inovační management, change

7 management. Celý program je rozdělen do čtyř bloků po 3 dnech v průběhu měsíců. V mezidobí pracují účastníci na zadaných úkolech a vyústěním je závěrečná individuelní prezentace. Na výuce se podílejí jak lektoři z vědšckého světa, tak i osobnosti z praxe. Výuka je doplněna koučováním. Future4You Program pro kandidáty do managementu po úspěšné absolvování ACM. Je zaměřen na sociální kompetence a procesní myšlení Úvodní a závěrečný WS, Je rozdělen na 6 setkání 12,5 dne v průběhu 18 měsíců a je rovněž doplněn samostatnou prací v mezidobí na vlastní případové studii každého účastníka a koučováním. Závěrečná prezentace se koná před nadřízenými. Impuls Je program pro střední management, který je zaměřen na osobnostní, sociální a podnikatelské komunikace. Jedná se o modulové semináře, které mají doporučené pořadí Aréna příležitostí Je nabídka aktivit pro všechny zaměstnance firmy nezávisle na hierarchii paleta pevná tréninky základních dovedností, převážně soft skills požadované při výkonu různých činností (např. Základy komunikace), nejčastěji požadované tréninky (např. Prezentační dovednosti) paleta zákaznická akce šité na míru na základě požadavků vedoucích organizačních jednotek v oblasti osobnostních, sociálních a podnikatelských kompetencí. Homogenní skupiny z jednotlivých OJ paleta sezónní jednodenní akce, praktické poradenství, navazuje na paletu pevnou (např. poradenství při realizaci konkrétního projektu, podmínkou je absolvování semináře Projektový management). Flexibilní počet účastníků od tří do nekonečna Škola mistrů Škola mistrů je specifickou nabídkou ve Škoda Auto a byla celá koncipována zaměstnanci ZMC. Vychovává mladé kandidáty, připravující se na obtížnou úlohu roli mistra supervizora. Je realizována jako jednoroční studium při zaměstnání, kdy se posluchači schází ve výuce jednou za 14 dní ve dvoudenních blocích. V závěru tohoto studia složí absolventi závěrečnou mistrovskou zkoušku. Výuka je kombinací bloků, zaměřených na techniku a technologii ve výrobě. Dále bloku metodického vědění, jehož obsahová náplň je konzultována a realizována odbornými útvary firmy. Velmi často si už dnes stávající mistři připomenou a využijí znalostí získané z témat pracovní právo, kvalita, personalistika, bezpečnost práce, ekologie, controlling, pracovní lékařství, počítačové minimum a dalších, které do výuky patří. Absolventi Školy mistrů zdůrazňují i důležitost tématického bloku manažerských dovedností. Jednotlivá témata, která do těchto dovedností patří, jsou svým rozsahem 180 hodin zaměřena co nejpodrobněji na problematiku vedení a práce s lidmi. Formou praktických příkladů, modelových situací a následných rozborů ve formě zpětné vazby, se posluchači zdokonalují ve svých manažerských dovednostech. Ke kvalitě výuky dále přispívají i takové metody jako jsou videozáznamy. Posluchačům umožňují rozbory složitých situací, které vycházejí z činností mistra a reflektují úskalí, která funkce mistra přináší. Podle rozhovorů, výsledků a zpětné vazby absolventů Školy mistrů je pro ně řešení mnohých

8 náročných situací v praktické činnosti jednodušší a zvládnutelnější díky metodám a formám práce, které si osvojili. Po úspěšném absolvování Školy mistrů jsou kandidáti na pozici mistra zařazeni do Assessment Centra (AC) mistrů. Výstupem z AC je vedle doporučení vykonávat funkci i návrh na plán osobního rozvoje, který je následně dopracován nadřízeným mistra ve spolupráci s personalistikou a mistrem samotným. I v případě neúspěchu při assessmentu mají zaměstnanci svůj plán personálního rozvoje, který je zaměřen na podporu jejich silných stránek. Jmenováním na pozici mistra vzdělávání nekončí. Každý mistr absolvuje ročně několik seminářů, zaměřených na další rozvoj v oblasti manažerských kompetencí, IT dovedností i jazykové znalosti. Součástí systému rozvoje mistrů je i skupinové koučování. Assessment Center (AC) Tento nástroj je ve firmě využíván pro tyto cílové skupiny : management, supervizity (mistry),týmoví koordinátoři, trainees a Just Pool. Assessment Centra jsou dvou až třídenní. Cílem je stanovení potenciálu kandidátů pro dané vedoucí a řídící pozice. K tomu slouží požadavkový profil. Tvorba požadavkového profilu, jednotlivých kritérií a jejich kvalitní operacionalizace vyžaduje dobrý benchmarking a znalost firemního prostředí. Je to stálý proces reagující na změny paradigmat. Pozorovatelé jsou zkušení vedoucí pracovníci firmy, speciálně školeni. Pro zajištění kvality a transparentnosti procesu probíhá pravidelná supervize. Závěr Vzdělávání zaměstnanců Škoda Auto přestavuje velmi důležitou a rozsáhlou činnost útvaru Vzdělávání dospělých na které se podílejí nejenom zaměstnanci tohoto útvaru, ale i řada odborníků z firmy a také externí dodavatelé. Bez této pomoci bychom těžko proškolili v r cca zaměstnanců ve více jak kurzech. O tom, že připravujeme naše zaměstnance kvalitně na svoji denní práci svědčí úspěch Škoda Auto a.s. na automobilovém trhu.

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Školení pracovníků firmy Kavoka

Školení pracovníků firmy Kavoka Školení pracovníků firmy Kavoka Termín realizace: únor 2011 - prosinec 2012 Stručný obsah projektu Projekt je zaměřen na komplexní vzdělávání všech pracovníků firmy KAVOKA s.r.o. Ve společnosti pracuje

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Supervize Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Příloha č. 2 Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Část 1: Rekvalifikace v oblasti základní obsluhy PC Typ rekvalifikačního kurzu Rozsah kurzu bez Cena kurzu na jednu osobu bez DPH Obsluha

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Principy Strukturálních fondů EU Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení Realizátor projektu: Třinecké vzdělávání, s.r.o. Název projektu: Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ Obsah školení V rámci projektu proběhnou 4 vzdělávací programy: Plyn Tlakové

Více

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název programu : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Strategické plánování a řízení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Přílohy: Publikační činnost:

Přílohy: Publikační činnost: Mgr. Radek Maca Kontakt Bydliště: Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 mobil: 774 696 160 e-mail: rama@inforama.cz stránky: http://www.inforama.cz, http://www.evzdelavani.net Zaměstnání: Gymnázium

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo Restrukturalizace vzdělávání registr.

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO CITELUM, s.r.o.

Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO CITELUM, s.r.o. Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO CITELUM, s.r.o. Název programu: Operační program Praha Adaptabilita Evidenční číslo žádosti: CZ.2.17/1.1.00/34135 Název příjemce: ELTODO-CITELUM,

Více

V delávání. be hranic NABÍDKA KURZŮ

V delávání. be hranic NABÍDKA KURZŮ V delávání be hranic NABÍDKA KURZŮ Manažerské dovednosti Náev kuru/aměření Termín konání Cena Leadership Komplexní dlouhodobý kur 10 900 Kč OTEVŘENÉ KURZY Vhodné pro všechny cílové skupiny Náev kuru/aměření

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE Příloha č. 2 OBECNÉ INFORMACE Dodavatel vzdělávací aktivity bude povinen: - zajistit vzdělávací aktivity včetně veškerých aktivit souvisejících s realizací a zahrnutých do ceny dle požadavku výzvy - spolupracovat

Více

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Den: 10.12.2009 od 13:30 do 15:30 h Přítomni: dle prezenční

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. dubna 2010 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pro OPVK je vyčleněno

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

III. 2 OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU II.

III. 2 OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU II. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 2 OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU OBSAH I. OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRACOVNÍKOVI B. POŽADAVKY ZAMĚSTNAVATELE

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Bc. PER Martina Personální Wagnerová management 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH 0 ÚVOD. 3 1 VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Projekt OP LZZ CZ.1.04/1.1.02/23.00197. Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o. v letech 2009-2011

Projekt OP LZZ CZ.1.04/1.1.02/23.00197. Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o. v letech 2009-2011 Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o. v letech 2009-2011 Grantové projekty EU Strukturální fondy Evropský sociální fond Projekty OP LZZ Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Název operačního programu: : OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Název výzvy: Školení

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Středoevropský technologický institut CEIT (Central European Institute of Technology) nabízí nejmodernější, inovativní a vysoce kvalitní řešení pro průmysl, zdravotnictví

Více

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Dříve realizované projekty PALMIF 3 projekty (Fond aktivních opatření trhu práce) Modulární vzdělávání dospělých (Fond Vysočiny) Adaptabilní

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 Milníky ŠKODA AUTO 2018 Následovat koncernovou strategii 2011 Nová korporátní identita 1991 Vstup do koncernu VW 2 Hodnoty značky ŠKODA SVÝM ZÁKAZNÍKŮM ROZUMÍME, VŽDY

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více