Práce s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvoje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práce s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvoje"

Transkript

1 Jan Kolář Práce s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvoje Práce s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvoje Jan Kolář ISBN Masarykova univerzita, Brno 2013 Pra ce s reflexi u lektoru _Oba lka_4.indd :41

2 Práce s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvoje Jan Kolář

3 Obsah SEZNAM GRAFICKÝCH VYOBRAZENÍ... 9 ÚVOD OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ HLEDÁNÍ OBSAHU POJMU Diskuse o významech pojmu osobnostně sociální rozvoj SPOLEČNÉ ZÁKLADY VYBRANÝCH POJETÍ OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍHO ROZVOJE Pilíř první: Zkušenostně reflektivní učení Tradiční myšlenkové zdroje a východiska zkušenostně reflektivního učení Americký pragmatismus a John Dewey Akční výzkum a Kurt Lewin Humanistická psychologie a Carl R. Rogers Zkušenostní učení v pojetí Davida Kolba Reflektivní myšlení v pojetí Chrise Argyrise a Donalda Schöna Současné koncepce zkušenostně reflektivního učení Transformační teorie učení a Jack Mezirow Procesy zkušenostního učení v pojetí Petera Jarvise Reflektivní proces v koncepci Davida Bouda Pojetí interpretujících autorů Shrnutí Pilíř druhý: Skupinová práce Důvody pro skupinovou práci Sociálně kognitivní teorie A. Bandury

4 Sociálně historická teorie L. S. Vygotského Teorie sociokognitivního konfliktu Teorie kontextualizovaného učení Teorie kooperativního vyučování a učení Shrnutí Skupinová dynamika Skupinové vztahy Skupinové role, pozice a normy Skupinová koheze a tenze Vývoj skupiny Typy skupin pro skupinovou práci Teorie a styly vedení skupin Spoluvedení skupin Supervize a vedení skupin Shrnutí Diskuse o základech a východiscích osobnostně sociálního rozvoje METODOLOGIE VÝZKUMU Výzkumný problém a výzkumné otázky Design a metoda výzkumu Účastníci výzkumu Výběr vzorku účastníků Kontext reprezentovaného pojetí osobnostně sociálního rozvoje Délka a intenzita praxe, sebeurčení lektorů Odborné ukotvení a účast na vzdělávání Další potenciální variability Způsob zapojení účastníků Etická dimenze výzkumu Metody a průběh sběru dat Videostudie Hloubkový rozhovor Triangulace Analýza dat

5 3.5.1 Kódování Otázky kvality výzkumu Shrnutí MODEL VEDENÍ SKUPINY MATERIÁL K UČENÍ Podněcování sdílení Podněcování sdílení ve vazbě na typ zkušenosti Podněcování sdílení v souvislosti s adresností podnětů Typologie podnětů ke sdílení Neadresný podnět ke sdílení zážitku Adresný podnět ke sdílení zážitku Neadresný podnět ke sdílení zkušenosti Adresný podnět ke sdílení zkušenosti Shrnutí VÝSTUPY Z UČENÍ Podněty k přemýšlení Analýza minulé zkušenosti skrze abstraktní podněty Analýza minulé zkušenosti skrze konkrétní podněty Uvažování o budoucí zkušenosti v abstraktní rovině Uvažování o budoucí zkušenosti v konkrétní rovině Shrnutí Poučování Shrnutí PODMÍNKY K UČENÍ Atmosféra Humor lektorů Humor účastníků Bezpečí a důvěra Budování bezpečí a důvěry

6 7.2.2 Udržování a ochrana bezpečí a důvěry Zapojení účastníků Uspořádání prostoru Zaměření pozornosti Shrnutí KOMUNIKAČNÍ STYL Aktivní naslouchání Komunikační struktura Iniciace Podněcování Odezva Zpracování Ukončování Monitorování Signalizace a reakce na signál Shrnutí SHRNUTÍ A DISKUSE EMPIRICKÉ ČÁSTI ZÁVĚR SUMMARY BIBLIOGRAFIE

7 Úvod Když se mě před časem během konzultace metodologické části předkládaného textu jeden z mých kolegů v narážce na empirickou uchopitelnost zvoleného tématu s úsměvem na tváři a lehkou ironií v hlase zeptal: A o něčem víc éterickým jsi už nepřemýšlel?, vnímal jsem jeho poznámku jako trefu do černého hned z několika důvodů. Oblast osobnostně sociálního rozvoje se totiž nade vší pochybnost (viz např. Durieux & Besser, 2006; Kolář, Nehyba, & Lazarová, 2011; Lazarová & Knotová, 2008; Šíp, 2008) dlouhodobě potýká s nepříliš jasným, jednoznačným a přímočarým vymezením a teoretickým ukotvením, nepřitahuje zájem velkého množství autorů empirických studií a stejně tak se ani zdaleka nepohybuje v ohnisku pedagogického mainstreamu. S jistou dávkou nadsázky tak lze proto říci, že toho o osobnostně sociálním rozvoji příliš mnoho vlastně nevíme. Na druhou stranu jde však zjevně o stále atraktivnější téma, na které v mnoha různých souvislostech bez nadsázky narazíme, kamkoli se podíváme. Od školy (kde na něj v souvislosti s nedávnou kurikulární reformou dokonce i narazit musíme) přes extenzivně a do značné míry i živelně se rozvíjející oblast volnočasového vyžití po vzdělávacím aktivitám stále více nakloněný svět práce. S tím samozřejmě souvisí zřetelný a zdá se že i narůstající zájem praktiků o všechny tyto oblasti. Domnívám se však, že ani jim, ani tématu samému výše popisovaná absence dostatečné teoretické a empirické reflexe problematiky v konečném důsledku příliš neprospívá. Mým zájmem bude proto v následujícím textu přispět k obohacení všech tří těchto zmiňovaných oblastí teorie, empirie a nakonec snad, v což pevně doufám, i vlastní praxe. Pokusím se v něm totiž alespoň částečně rozkrýt způsob, jakým jsou u nás aktivity a programy osobnostně sociálního rozvoje vlastně realizovány. Nebudu mít přitom ambici obsáhnout celou šíři všech jeho možných nabízejících se podob a pojetí, a proto hned zpočátku zkoumaný prostor zúžím a vyberu z něj pouze ty koncepce, které jsou z pohledu pedagogického diskurzu a rovněž i dalšího možného empirického uchopení nejvíce relevantní a současně snad i nejvíce zajímavé. I poté však ještě budu stát tváří v tvář celé řadě poměrně různorodých programů, v rámci nichž bývá realizována velmi pestrá škála vzájemně nesouměřitelných výchovně vzdělávacích aktivit. Právě potřeba hledání jednoho společného objektu zkoumání mě Úvod 11

8 proto posléze přiměje k dalšímu, tentokrát již poslednímu, zúžení sledované problematiky, a to na společný komunikační prostor vytvořený lektory pro účely analýzy proběhlých událostí a jejich optimálního zhodnocení pro další život účastníků, jejž budu v práci označovat jako skupinové reflektivní sezení. Hlavním cílem předkládané studie bude po takto provedeném vymezení najít odpověď na otázku: Jakým způsobem realizují lektoři v rámci vybraných pojetí osobnostně sociálního rozvoje skupinová reflektivní sezení? Cesta k tomuto cíli povede přes kvalitativní analýzu videostudií skupinových reflektivních sezení a série hloubkových rozhovorů s vybranými lektory doplněnou v opodstatněných případech rovněž o data kvantitativního charakteru, která budou sloužit jako opora dokreslující výslednou podobu interpretačního rámce. Prostřednictvím provedené analýzy budu usilovat zejména o pochopení smyslu a účelu realizovaných aktivit lektorů a objevení eventuálních zákonitostí a pravidelností jejich výskytu. Hodí se proto poznamenat, že předkládaný text v tomto slova smyslu není spojen s ambicí udílet rady či snad poskytovat recepty nebo návody, jak v konkrétních okamžicích postupovat. Co možná nejvíce se budu tedy snažit vyvarovat vyslovování jakýchkoli hodnotících soudů, přestože se jim zřejmě ne vždy, s ohledem na svou subjektivní angažovanost v řešené problematice, ubráním zcela. S výsledky své práce seznámím čtenáře v následující struktuře. V první kapitole se nejprve pokusím nastínit některé souvislosti spojené s užíváním termínu osobnostně sociální rozvoj a naznačím jeho možné významy, tak jak se s nimi lze setkat v odborných pramenech. Na jejím konci zvolím posléze dvě vybraná pojetí, kterých se v dalším textu přidržíme. I v rámci těchto dvou pojetí budu však konfrontován s poměrně pestrou paletou výchovně vzdělávacích programů a aktivit, jež mohou pro svou různorodost působit na první pohled téměř neslučitelně. Pokusím se nicméně ukázat, že všechny se opírají o dva společné pilíře platformu zkušenostně reflektivního učení a skupinové práce, jež následně v druhé kapitole podrobím relativně důkladné analýze. Po zmapování nezbytných teoretických východisek přistoupím k vlastnímu empirickému šetření, přičemž třetí kapitolu budu nejprve věnovat co možná nejtransparentnějšímu popisu zvoleného metodologického postupu, aby pak mohly být v kapitolách následujících postupně představeny výsledky samotného výzkumu. Ve čtvrté kapitole to bude základní model vedení skupiny, jenž se z analyzovaných dat vynoří v podobě jakési výchozí mapy sledované oblasti, v níž budou zaznamenány a pojmenovány všechny základní sledované kategorie a vztahy mezi nimi. V kapitole páté, šesté a sedmé postupně a podrobně čtenáře seznámím se všemi třemi hlavními cíli, které lektoři v průběhu skupinových reflektivních sezení sledují (se zajišťováním vhodného materiálu k učení, s úsilím o jeho bezprostřední podporu a se sledováním a případným korigováním okolních podmínek, jež učení podporují nebo naopak komplikují), a zejména pak s aktivitami, prostřednictvím nichž těchto cílů různými způsoby dosahují. 12 PRÁCE S REFLEXÍ U LEKTORŮ OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍHO ROZVOJE

9 Pomyslným vrcholem celé studie bude nakonec v kapitole osmé zasazení všech odhalených a analyzovaných činností lektorů do stabilní komunikační struktury skupinových reflektivních sezení, které přinese informaci o tom, jakým způsobem jsou tato sezení skutečně realizována, tedy v jakých obvyklých organizačních strukturách a za pomocí jakých komunikačních výměn k naplňování identifikovaných tří cílů dochází. Realizovaný výzkum uzavře kapitola devátá, v níž budou shrnuta a diskutována hlavní výzkumná zjištění. Úvod 13

10 2 Společné základy vybraných pojetí osobnostně sociálního rozvoje První část našeho putování za obsahem a způsobem realizace osobnostně sociálního rozvoje poodhalila několik možných kontextů a cest, jež jsou s užíváním tohoto pojmu spojeny. Z nich byly pak následně pro účely tohoto textu zvoleny ty, které zdůrazňují cílevědomost, záměrnost, komplexnost, systematičnost a dlouhodobost výchovně vzdělávacího snažení a disponují současně i teoreticko-metodickou a personální oporou. I přesto se však vedle sebe ocitají takové typy aktivit a činností, jejichž vzájemná slučitelnost a koexistence v jedné společné kategorii může působit obtížně až nemožně. Co mají společného např. sebezkušenostní psychoterapeutické výcviky, osobnostní a sociální výchova na základních školách, léčba osob závislých na psychotropních látkách, programy osobnostně sociálního rozvoje vysokoškoláků a účinná primární prevence sociálně patologických jevů? Je možné identifikovat dílčí průniky a průsečíky těchto oblastí, či snad dokonce nalézt jejich společné těžiště? Stojí tato pojetí osobnostně sociálního rozvoje na nějakých společných základech? Jsem přesvědčen o tom, že ano, a na následujících stránkách se proto pokusím zachytit dva základní trsy vlivů, které vtiskly aktivitám a programům osobnostně sociálního rozvoje jejich současnou podobu, a to opět tak, jak byly a jsou zachyceny v dostupných teoretických pramenech. Prvním z těchto společných znaků je oblast, kterou lze při vědomí existujících terminologických a obsahových nejasností nazvat platformou zkušenostně reflektivního učení. Druhou oporu tvoří nástroj, prostřednictvím něhož je dnes tento zkušenostně reflektivní proces učení nejčastěji uskutečňován, a tím je skupinová práce. 2.1 Pilíř první: Zkušenostně reflektivní učení Vzbuzuje-li název této subkapitoly ve čtenáři očekávání, že bude seznámen s nějakým novým a neotřelým pedagogickým konceptem, je na místě, abych jej zklamal hned na začátku. Pokusím se zde totiž ve zhutněné a od některých souvislostí nutně okleštěné Společné základy vybraných pojetí osobnostně sociálního rozvoje 25

11 podobě představit pouze to, co (nejen) pedagogickou historii provází prakticky odnepaměti a co je systematicky a komplexně (především) v pedagogické vědě a psychologii rozvíjeno prizmatem řady myšlenkových proudů již nejméně od počátku minulého století. Přinejmenším tak dlouho totiž, zdá se, trvá úsilí o hledání a nalézání, popř. zdůrazňování role lidské zkušenosti a jejího významu v procesu učení. 17 Do jisté míry se zde sice pokusím nahlédnout některé dosavadní souvislosti trochu jiným způsobem, než je v našich podmínkách obvyklé, a usilovat budu rovněž o vnitřní propojení některých konceptů, které jsou dosud představovány spíše v izolované nebo jiný úhel pohledu sledující podobě. Vždy tak ale budu činit s ohledem a respektem k dlouhé tradici, která za termínem zkušenostně reflektivní učení nade vší pochybnost stojí. A je to dost možná právě tato tradice, která nyní poněkud komplikuje možnost jednoznačného a přesného vymezení významu pojmu. Jak totiž s kolegy upozorňujeme (in Kolář, Nehyba, Lazarová, & Knotová, 2011), možných definic zkušenostně reflektivního učení by mohlo být asi tolik, kolik autorů se o ni kdy v minulosti pokusilo. Na zcela obecné úrovni mohu nicméně konstatovat, že za zkušenostně reflektivní učení 18 lze označit takový proces učení, v němž se lidé individuálně nebo ve spolupráci s ostatními 19 pokoušejí prostřednictvím cíleného promýšlení, vyhodnocování či transformace zažitého objevit nové zdroje a možnosti, které jim tyto zkušenosti skýtají, přestože je v běžném životě často nelze ani postřehnout. Těmto nově získaným informacím přiřazují posléze osobní význam s individuálním dopadem na bezprostřední životní realitu a jejich fungování v ní (srov. např. Boud, Keogh, & Walker, 2005; Mezirow, 1990; Moon, 2009; Sugerman, 2000; Weil & McGill, 1990). V dalších pohledech na věc se již autoři poměrně liší, neboť každý z nich k tématu zpravidla přistupuje skrze optiku svého specifického odborného zájmu, resp. teoretické koncepce, o niž se může opřít. A není se čemu divit. I letmé nahlédnutí do klasifikace vzdělávacích teorií podle Bertranda (1998) totiž prozrazuje, že koncept zkušenostně reflektivního učení zasahuje do pole působnosti hned několika z nich. Důraz na sebeuvědomování, podporu schopnosti sebereflexe a směřování k naplnění centrální vize je blízký např. spiritualistickým teoriím a autorům, jako jsou Fergusonová nebo Huxley. O zkušenosti jako nejvyšší autoritě v procesu učení, důrazu na individualitu a autonomii a o respektu k tvorbě vlastního životního projektu lidí hovoří zase představitelé personalistických teorií (za všechny např. Rogers či Fotinas). Zastánci konstruktivistických a sociokognitivních přístupů věnují naopak zvýšenou pozornost reflexi jako procesu zpracování získaných zkušeností a jejich postupného 17 V textu budu pojem učení používat jak v rovině učícího se subjektu (learning), tak jako pohled toho, jenž učí (teaching). 18 Přestože tento pojem s výjimkou J. A. Moon (2009) žádný z níže citovaných autorů explicitně nepoužil. 19 A nemusí jít nutně jen o platformu skupinové práce, která bude tématem další kapitoly. 26 PRÁCE S REFLEXÍ U LEKTORŮ OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍHO ROZVOJE

12 přetváření do podoby nových nebo revidovaných významů užitečných v dalším životě (srov. Mezirow, 1990). Zcela stranou ale nestojí podle Kasáčové (2005) ani sociální teorie reprezentovaná např. konceptem zkušenostního vzdělávání Ericha Jantsche. Rámcově odlišný pohled na věc nabízejí však i další autoři viz např. Fenwick (2003) rozlišující ve vztahu k pohledu na zkušenost mezi konstruktivistickými, situačními a psychoanalytickými teoriemi učení doplněnými o kritické kulturní a na vztah mezi životním prostředím a poznáním zaměřené teorie. Jak je tedy vidět, zkušenostně reflektivní učení nepatří k těm konceptům, které bychom mohli postihnout jako celek na pozadí jedné jediné svébytné teorie. Naopak, máme-li jej pochopit, budeme muset napříč časem navštívit několik různých škol, v nichž byla ústy různých učitelů vyučována různá učební látka. A právě zde zřejmě narazíme, budeme-li se pokoušet analyzovat situaci panující v tuzemských podmínkách. Ta je totiž přehledná ještě o poznání méně, přičemž svou roli zde, zdá se, sehrála především čtyřicetiletá pauza v kontaktu s odborným světem a jeho produkcí. Jak popisují někteří autoři (srov. např. Cisovská, 2003; Hermochová, 2005; Svatoš, 2003), v této době k nám ze Západu pronikly pouze střípky aktuálního vědeckého poznání, které však o to silněji, byť často v poněkud nesystematické a nekomplexní podobě, inspirovaly celou řadu dalších zájemců. Za všechny lze zmínit např. Vyskočilovou a její model dovednostní přípravy učitelů vycházející z Lewinova pojetí zkušenostního učení (Svatoš, 2003), na nějž později navázal celý zástup pokračovatelů nejen na univerzitní úrovni. Nedostatek inspirace vystřídala v devadesátých letech mohutná exploze zahraničních zdrojů, z nichž některé se staly základem kvalitních programů osobnostně sociálního rozvoje (např. zmiňovaný koncept osobnostní a sociální výchovy uplatňovaný dnes jako nedílná součást rámcových vzdělávacích programů), některé jsme naopak, domnívám se, nedokázali vstřebat a adekvátně zpracovat prakticky dodnes. Doslova jako houby po dešti u nás tak začaly být nabízeny (často ve spojení s některým z přívlastků sebezkušenostní, zážitkové, prožitkové, někdy dokonce i dobrodružné, výzvu obsahující apod.) různorodé aktivity stavějící do centra zájmu kategorie, jako jsou zážitek a hra, zatímco samotný proces učení, jeho zákonitosti a souvislosti zůstávají zpravidla opomenuty někde v pozadí či jsou v lepším případě předpokládány víceméně automaticky. Za nepříliš šťastné považuji v tomto ohledu např. pokusy o etablování zážitkové pedagogiky jako nové pedagogické disciplíny usilující podle, v této souvislosti zřejmě nejcitovanějšího českého autora, Jiráska o teoretické postižení a analýzu výchovných procesů, které pracují s navozováním, rozborem a reflexí prožitkových událostí za účelem získání zkušeností přenositelných do dalšího života (2004, s. 15), a to minimálně ze dvou důvodů. Společné základy vybraných pojetí osobnostně sociálního rozvoje 27

13 Jednak se domnívám, že takto definovaný obor ve své podstatě nepřináší nic, co by již dávno předtím nebylo součástí námi prosazované a v pedagogice silně zakořeněné platformy zkušenostně reflektivního učení, přičemž za příliš přesvědčivé nelze zřejmě označit ani pokusy o identifikaci svébytného obsahu 20 a originálního metodického aparátu 21, jímž zážitková pedagogika údajně disponuje. Považoval bych proto za smysluplnější, abychom i nadále tento přístup vnímali (v dobrém slova smyslu) jako aplikaci zkušenostně reflektivních principů učení do oblasti pedagogiky volného času. Za podstatnější připomínku považuji ale spíše neadekvátní míru pozornosti, která byla a je věnována triádě pojmů prožitek, zážitek a zkušenost (viz např. Hanuš & Chytilová, 2009; Jirásek, 2004; Kirchner, 2009). Ta totiž, domnívám se, může velmi snadno evokovat dojem, že to je přece to, oč zde běží. Nechci přitom tvrdit, že snad považuji za lhostejné, co, jak a kdy účastníci programů osobnostně sociálního rozvoje prožívají, 22 ani se nesnažím zpochybnit význam, který má např. emoční náboj zážitků pro následný proces učení (srov. např. Eysenck & Keane, 2008; Felten, Gilchrist, & Darby, 2006; Škoda & Doulík, 2011), a dokonce si ani nemyslím, že by výše zmínění autoři (a řada dalších) chtěli naznačovat něco jiného. Domnívám se však, že jako meritum věci musí nad všemi zúčastněnými kategoriemi nutně čnít jejich pravý účel a podstata, a to skutečnost, že pro zážitkovou pedagogiku nejsou důležité zážitky, ale to, co si z nich lidé prostřednictvím jejich reflexe a získané zkušenosti odnesou, co se z nich naučí. A proto se stejně jako řada dalších autorů, o něž se budu v následujícím textu opírat, přikláním spíše k používání termínů zkušenostní 23 a reflektivní učení. Zkušenostní učení spojuje přitom Moon (2009) především s externím zážitkem, který je hmatatelný ve vnějším světě (situace, hra apod.), zatímco reflektivní učení je podle této autorky výhradně zážitkem interním, jenž se váže na vnitřní procesy vědomí. Upozorňuje však, že pro praxi nemá v konečném důsledku velký význam od sebe jednotlivé linie učení oddělovat, neboť se vždy dějí v určitém vzájemně provázaném a podmíněném cyklu. V následujícím textu budu proto používat spojenou variantu těchto pojmů: zkušenostně reflektivní. 20 Jirásek (2004) hovoří např. o naplňování cílů prostřednictvím her, modelových situací, tvořivých a dramatických dílen, besed a diskusí, fyzicky a psychicky náročných situací, sebepoznávacích a k týmové spolupráci směřujících aktivit. 21 Za originální metody zážitkové pedagogiky v pojetí Prázdninové školy Lipnice označují např. Hanuš s Chytilovou (2009) léty prověřený soubor didaktických zásad, jako je cílování, práce s motivací, dramaturgie (ve smyslu vhodné skladby programů), vhodné úpravy pedagogického prostředí či práci se skupinovou dynamikou a vysokými nároky na osobnost pedagoga. 22 Byť nesdílím např. Kirchnerovo (2009) přesvědčení, že prožívání lidí lze vždy pedagogicky ovlivňovat. 23 V tomto ohledu je, zdá se, v nesporné výhodě angličtina, která mezi prožitkem, zážitkem a zkušeností nerozlišuje a používá pouze všezahrnující pojem experience. Na druhou stranu, právě to je dost možná důvod, který vedl např. Schöna (2003) k rozlišování reflexe při jednání (reflection in action) a reflexe po jednání (reflection on action) více viz kapitola V dalším textu budu nicméně experience překládat jako obvyklejší a z mého pohledu více opodstatněnou zkušenost. 28 PRÁCE S REFLEXÍ U LEKTORŮ OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍHO ROZVOJE

14 Nyní však přikročme k identifikaci některých základních východisek a myšlenkových zdrojů, které současnou podobu prvního z pilířů našeho pojetí osobnostně sociálního rozvoje nejvíce ovlivnily a stále ovlivňují Tradiční myšlenkové zdroje a východiska zkušenostně reflektivního učení Jak jsem již naznačil v úvodu této kapitoly, zkušenostně reflektivní učení má za sebou dlouhou minulost, ale poměrně krátkou historii. Jeho zárodky lze spatřovat např. již ve známém výr oku Konfucia: Řekni mi a já to zapomenu. Ukaž mi a já si to možná zapamatuji. Zapoj mě a já to pochopím. Podobně bychom se však mohli napříč dějinami pozastavit i u řady dalších postav, jako byl Platón, Aristoteles, Komenský, Locke, Rousseau, Pestalozzi a řada dalších. Jednu z prvních komplexnějších a propracovanějších vzdělávacích koncepcí, jež se na téma učení ze zkušenosti explicitně zaměřuje, však přinesla až tradice pragmatické pedagogiky 24, kterou reprezentuje zejména John Dewey Americký pragmatismus a John Dewey Většina autorů (viz např. Brockbank & McGill, 2007; Fowler, 2008; Kolb, 1984; Singule, 1991; Stremba & Bisson, 2009) v této souvislosti zmiňuje, že to byl právě Dewey, kdo v rámci svého reformního snažení na přelomu minulého století promluvil do rozvoje zkušenostně reflektivního učení tak výrazným způsobem, že jeho dílo přitahuje dodnes zvýšenou pozornost. 25 Jeho přínos lze v podstatě spatřovat ve dvou základních vzájemně propojených oblastech. Tou první je Deweyova představa demokratické společnosti 26 tvořící napříč jeho tvorbou jakousi všudypřítomnou červenou nit a druhým příspěvkem je změna v logice vědeckého uvažování aplikovatelná nicméně i zcela obecně na prakticky veškeré oblasti společenského života. 24 Jak upozorňuje Singule (1991), velmi často se lze v literatuře setkat rovněž s úzce souvisejícím (byť ne zcela totožným) termínem progresivní výchova. 25 Pozoruhodné je na něm i to, že nebylo nikdy nijak výrazněji zpochybněno. Naopak, od samého počátku sloužilo a stále slouží jako jedno ze základních východisek a výrazná inspirace dalším autorům. Současně je však také na místě zmínit, že v mnoha případech Dewey bezprostředně navazuje, čerpá či se nechává ovlivňovat dílem svých kolegů W. Jamese a G. H. Meada. Identifikace těchto vlivů a popis souvislostí je však již nad rámec možností a snad i potřeb tohoto textu (více viz např. Hroch, Šíp, Madzia, & Funda, 2010). 26 Sám Dewey použil termín demokratický ideál, jenž však nepředstavoval pouze vládní útvar, ale především způsob pospolitého života, sdružené a sdílené zkušenosti (1932, s. 117). Společné základy vybraných pojetí osobnostně sociálního rozvoje 29

15 Jak konstatuje Singule (1991), Dewey v této souvislosti odmítá poznávání ve formě pasivního odrazu vnějšího světa a zdůrazňuje naopak potřebu aktivního zasahování člověka do poznávaných jevů, jež má vést k jejich přetváření. Dewey sám proto svoji koncepci pragmatické pedagogiky vymezuje vůči tradičnímu pojetí následovně: proti ukládání shora se tu staví kultivace individuality; proti vnější kázni se staví svobodná činnost; proti učení z textu a od učitelů učení zkušeností; proti osvojování izolovaných dovedností a technik drilem stojí jejich osvojování jako prostředků k dosahování cílů, které vyjadřují bezprostřední životní potřeby; proti statickým cílům a vzdělávacím obsahům se staví snaha seznamovat žáky s měnícím se světem (1997a, s. 19). Klíčovou úlohu v procesu poznávání okolního světa má přitom podle Deweye myšlení, 27 neboť právě to nám umožňuje hledat a nacházet východiska z nových a nových situací, s nimiž jsme konfrontováni vlivem neustále se měnícího okolního prostředí. Každá taková nová situace představuje problém svého druhu, přičemž jeho účinné a efektivní řešení vyžaduje osobní (a ideálně i praktické) zapojení člověka do procesu experimentování s nabízejícími se variantami jednání (ve smyslu pokus omyl). Výstupy z této aktivity vedou prostřednictvím reflektivního zpracování k různým myšlenkám, úvahám, soudům, závěrům apod., na jejichž základě volíme řešení, které se zdá být pro danou situaci nejsprávnější, resp. nejvíce užitečné. Samotnou zkušenost považuje Dewey (1932) za procedurálně poněkud složitější jev. Vzniká totiž už v procesu experimentování a důsledkem působení reflexe dochází posléze k jejímu postupnému přetváření až do závěrečné podoby, kdy ji přijmeme za pravidlo pro své budoucí jednání. V této souvislosti je zkušenost tvořena dvěma základními komponentami činnou a trpnou. 28 Část činná koresponduje s experimentální etapou, kterou Dewey nazývá zkoušením, zatímco část trpná je procesem, v rámci nějž už zakoušíme důsledky předchozího zkoušení. Do tohoto stadia je pak již daleko aktivněji zapojeno i myšlení (reflexe), prostřednictvím kterého se subjekt snaží postihnout a zpracovat vztah mezi příčinou (konkrétní činností) a jejím důsledkem, neboť jak tvrdí Dewey (1932, s. 196): Není možná žádná zkušenost mající význam, aby při ní nebylo trochu myšlení. Z tohoto důvodu používá Dewey (1932) pojem reflection in experience, čili reflexe nikoli jen jako způsob nahlédnutí na již proběhlý děj, ale reflexe coby všudypřítomná a neoddělitelná součást kontinuálního procesu získávání zkušenosti, tedy jak toho, co bylo, tak i toho, co přijde v budoucnu Je důležité zmínit, že za synonymum slova myšlení považoval Dewey pojem reflexe. V raných překladech jeho děl se nicméně velmi často objevuje spíše termín přemítání (viz např. Dewey, 1932, s. 196). 28 Pro tuto část své teorie se Dewey zřejmě inspiroval symbolickým interakcionismem G. H. Meada a funkcionalistickou psychologií W. Jamese, resp. jejich pojetím dvoufázové struktury lidského self činného I a reflektujícího trpného Me. 29 Navrátilová (2009) upozorňuje, že toto pojetí reflexe překračuje rámec učení a je třeba jej chápat ve vztahu k celé naší existenci jako nástroj rozvoje celé osobnosti. 30 PRÁCE S REFLEXÍ U LEKTORŮ OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍHO ROZVOJE

16 Na výše uvedených myšlenkách Dewey vystavěl své pojetí činnostního učení (learning by doing), jež se posléze stalo mimo jiné i základem jeho koncepce tzv. pracovní školy a prostorem pro uplatnění metod projektového a problémového učení. 30 Celá řada autorů však v jeho teorii poznání (především s ohledem na význam, který v ní má reflektovaná zkušenost) spatřuje rovněž základ prvního modelu zkušenostně reflektivního učení, přestože, jak upozorňují Neill (2010) s Kolbem (1984), jej Dewey ve svém díle nikdy explicitně nepoužil. To je zřejmě také příčina toho, proč se v literatuře setkáváme s různými verzemi těchto modelů (viz např. Brockbank & McGill, 2007; Kolb, 1984; Navrátilová, 2009; Stremba & Bisson, 2009). Ty totiž zpravidla korespondují s dílčími a situačně podmíněnými kontexty a závěry, v nichž Dewey o jednotlivých fázích reflexe zkušenosti hovořil. Miettinen (2000) v této souvislosti poukazuje na jeden z nejčastěji citovaných zdrojů modelu zkušenostního učení, jímž jsou poznámky prezentované Deweyem v knize Experience and Education, učiněné však primárně ve vztahu k podpoře školní motivace žáků. Dle tohoto autora představuje zobecnění zmiňovaných poznámek prostor pro až nemístnou redukci a dezinterpretaci Deweyova díla, pročež se přimlouvá za využití rozpracovanějšího a přiléhavějšího konceptu reflektivního myšlení a akce popisovaného např. v knihách How We Think, Experience and Nature a dalších (viz obrázek 1). Ten tvoří pět na sebe navazujících fází se dvěma možnými výsledky (srov. Dewey, 1997b; Miettinen, 2000): Vyrušení a nejistota reflektivní myšlení se spouští v okamžiku narušení funkčnosti dosavadních rutinních postupů, situace se stává nepřehlednou či neurčitou, objevuje se nejistota, je potlačována přímá akce; Intelektualizace a definování problému pokus o identifikaci podstaty problému a jeho pojmenování, sběr relevantních podkladových materiálů; Studium situačních podmínek a tvorba pracovní hypotézy analýza a diagnóza podmínek prostředí, identifikace možných prostředků a zdrojů, první náměty k řešení problému; Zdůvodňování posuzování navržených řešení a jejich třídění, myšlenkové experimenty, reformulace hypotéz, volba nejvhodnější varianty řešení; Testování hypotéz v akci praktické ověřování vhodnosti zvoleného postupu a rekonstrukce původní problémové situace. Výstupy z procesu reflektivního myšlení mohou mít podle Deweye (1997b) dvojí charakter. První možností s okamžitým dopadem je nově rekonstruovaná situace, která bezprostředně 30 Systematický rozvoj těchto metod a jejich aplikace do školské reality jsou nicméně spojeny až se jménem Deweyova významného stoupence W. Kilpatricka (srov. Singule, 1991). Společné základy vybraných pojetí osobnostně sociálního rozvoje 31

17 Idea, koncept Rešení problému a kontrola akce 1. Vyrušení a nejistota: zvyk nefunguje 2. Intelektualizace a definování problému 5. Testování hypotéz v akci 3. Studium situačních podmínek a tvorba pracovní hypotézy 4. Zdůvodňování Obrázek 1. Deweyův model reflektivního myšlení a akce podle Miettinena (2000, s. 65). řeší původní problém, a za druhý výsledek lze považovat myšlenkovou produkci, jež může posloužit jako opora a zdroj možných řešení obtížných situací, které se objeví v budoucnu. Reflexi zkušenosti považuje Dewey (1929, 1997b) v souladu s již řečeným za základní předpoklad růstu 31, neboť umožňuje vytváření jakéhosi kapitálu pro inteligentní jednání v budoucích zkušenostech. Reflexe se proto v jeho pojetí stává neoddělitelnou součástí myšlení a přístupu ke zkušenosti a současně i kontinuálním a nikdy nekončícím procesem, jenž je základem úspěšné seberealizace. Její nedostatek vede naopak k degradaci lidských činností na rozmarné impulzy směřující k rutinnímu jednání (srov. Dewey, 1929; Navrátilová, 2009). Dílo Johna Deweye se stalo základem či alespoň velkou inspirací celé řady dalších koncepcí zkušenostně reflektivního učení, z nichž mnohé v tomto textu později ještě zmíníme (např. Kolb, Schön, Boud, Keogh, Walker, Mezirow, Jarvis, Brookfield), předtím se však na okamžik pozastavme u jiného významného autora, Kurta Lewina. 31 V našem pojetí bychom zcela jistě mohli směle říci osobnostně sociálního rozvoje. 32 PRÁCE S REFLEXÍ U LEKTORŮ OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍHO ROZVOJE

18 Akční výzkum a Kurt Lewin S osobou tohoto autora je obvykle spojováno především téma skupinové práce a dynamiky malých sociálních skupin (viz kapitola 2.2.1), byl to ale rovněž on, kdo v rámci počátků T-skupin 32 víceméně šťastnou náhodou narazil na reflektovanou zkušenost coby účinný princip učení, jenž se později stal nedílnou součástí jeho pojetí akčního výzkumu (Lewin, 1946; Yalom & Lescz, 2007). Na základě jednoho ze svých pokusů Lewin se svým týmem zjistil, že lidé se o sobě ve vztahu k druhým nejlépe učí prostřednictvím studia interakcí té sociální sítě, jíž jsou sami součástí. Právě objektivní 33 pohled na své vlastní chování a jeho důsledky umožňuje totiž účinné poznávání vlastního interpersonálního stylu, své pozice a role ve společenství a zákonitostí skupinového života obecně (srov. Yalom & Lescz, 2007). Své pojetí učení ze zkušenosti založil proto Lewin na několika základních předpokladech. Jedním z nich je orientace na tady a teď ve smyslu využití bezprostředních, autentických a aktuálně platných zkušeností tvořících vhodný a současně i veřejně sdělitelný referenční rámec pro následné ověřování důsledků a platnosti nápadů, které jsou během procesu učení vyprodukovány. Za další významný prvek Lewinovy teorie lze považovat zpětnou vazbu. 34 Jak totiž upozorňují např. Kolb (1984) a Yalom s Lesczem (2007), Lewin a jeho následovníci předpokládali, že za celou řadou individuálních, ale také organizačních nedostatků stojí absence adekvátní zpětné vazby od lidí, kteří jsou součástí procesu učení. Tu chápali (v souladu s původem tohoto pojmu, jímž byla oblast elektrotechniky) jako proces informování systému o svém stavu, čili jako přesun informací odněkud někam, a to zpravidla z jednoho systému (od jednoho člověka) do systému druhého (ke druhému člověku). Učící se subjekt má tak možnost získat okamžitou odezvu na své jednání, kterou může použít pro posouzení eventuálních odchylek od stanovených cílů a k případné korekci sebe sama. V této souvislosti nelze opominout ani další z Lewinových příspěvků, a to jeho teorii změny. Jak totiž upozorňují Knowles, Holton a Swanson (2005, s. 194), proces odnaučování je stejně tak důležitý jako samotný proces učení, a poukazují přitom na Lewinův třífázový model zahrnující stadia rozmrazení (unfreezing), změny (change) a opětovného zmražení (refreezing). Tento model vychází z předpokladu, že má-li se systém nějakým 32 Sebezkušenostních skupin zaměřených na trénink sociálních dovedností (více viz Lewin, 1946; Yalom & Lescz, 2007). 33 V souladu s přesvědčením autora tohoto textu, že subjekt nemůže nikdy zcela překročit hranice svého vlastního vnímání reality, by se spíše hodilo slovo objektivnější. 34 Je zapotřebí rozlišovat mezi zpětnou vazbou ve smyslu přenosu informací obvykle ve vnějším světě a reflexí jako vnitřním procesem zpracování zkušenosti prostřednictvím myšlení. V odborné literatuře dochází poměrně často k záměnám či nepřesnému oddělování těchto pojmů (viz např. Hanuš & Chytilová, 2009). Společné základy vybraných pojetí osobnostně sociálního rozvoje 33

19 způsobem proměnit, je zapotřebí věnovat pozornost nejprve rozmrazení stávajících přesvědčení a perspektiv a posléze rovněž motivaci k jejich další transformaci. Jen tak může být totiž v dalších stadiích navozena skutečná a udržitelná změna původního stavu. Často opomíjeným prvkem Lewinova pojetí je rovněž, zdá se, v dílech na něj bezprostředně navazujících autorů (např. Kolb, 1984) četné využívání tzv. kognitivních vodítek (Yalom & Lescz, 2007), které do jisté míry předznamenalo jejich pozdější razantní nástup v psychoedukativních a kognitivně behaviorálních přístupech. Šlo o krátké vzdělávací vstupy různých forem, jejichž účelem bylo poskytnout učícím se informační oporu potřebnou ke vhodnému uspořádání svých zkušeností. Známou ukázkou takové kognitivní pomůcky je např. okénko Johari autorů Inghama a Lufta (in Tosey & Gregory, 2002). Testování důsledků těchto konceptů v nových situacích Konkrétní zkušenost Formování abstraktních konceptů a jejich generalizace Pozorování a reflexe Obrázek 2. Lewinův model zkušenostního učení podle Kolba (1984, s. 21). Některé z výše zmíněných prvků Lewinova přístupu k učení ze zkušenosti se pokusil později uchopit Kolb (1984), jenž na jejich základě zformoval svou představu o možné podobě tzv. Lewinova modelu zkušenostního učení (viz obrázek 2). Ten představil jako čtyřfázový cyklus, v němž bezprostřední zkušenost tvoří základ pro pozorování a reflexi souvislostí a důsledků, jež z ní plynou. Jejich uvědomění vede posléze k analýze dostupných možností, k tvorbě abstraktních konceptů, hypotéz, návrhů řešení a k postupnému formování nové teorie, která je posléze, resp. její platnost, ověřována v nových situacích nebo slouží jako jakýsi průvodce při pozdějších zkušenostech. 34 PRÁCE S REFLEXÍ U LEKTORŮ OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍHO ROZVOJE

20 Toto pojetí zkušenostně reflektivního učení přijal posléze sám David Kolb za jedno ze základních východisek pro svou vlastní koncepci, která svého času vzbudila mimořádnou pozornost, již koneckonců, a v mnoha ohledech jistě i oprávněně, vzbuzuje dodnes. Ještě předtím než se ale analýze této koncepce budu věnovat, pozastavím se krátce nad jedním z dalších významných myšlenkových proudů, jenž ovlivnil současnou podobu zkušenostně reflektivního učení, a to nad tradicí mající svůj původ v humanistických přístupech ke vzdělávání Humanistická psychologie a Carl R. Rogers Jak poukazuje např. Bertrand (1998), humanistické (nebo také často personalistické) přístupy ke vzdělávání lze spojovat se třemi hlavními zdroji inspirace, a to s předchůdci vzniku tzv. nových škol (např. Neill, Montessoriová), s počátky studia projevů jedinců ve skupině (Lewin) a nakonec i s tzv. třetí sílou psychologie psychologií humanistickou. V jejím rámci měl na platformu zkušenostně reflektivního učení největší vliv především Carl R. Rogers, který také zřejmě poprvé (např. in Rogers & Freiberg, 1998) použil pojem zkušenostní učení (experiential learning). Rogers se velmi ostře vymezoval vůči konvenčnímu školství se zřetelně dominujícím důrazem na kognitivní obsah a cíle učení, které však podle něj samy o sobě, nejsou-li spojeny s kontextem konkrétní životní reality a osobního významu učícího se, s sebou nenesou prakticky žádný smysluplný význam (Rogers & Freiberg, 1998; Smith & Knapp, 2011). Za největší autoritu při poznávání okolního světa proto považoval osobní zkušenost, přičemž známý je v této souvislosti jeho výrok (in Vymětal, 1996, s. 33): Ani Bible, ani proroci, ani Freud, ani výzkum, ani Boží zjevení či lidské poselství nemůže mít větší váhu než moje vlastní přímá zkušenost. Své pojetí zkušenostního učení opíral Rogers o několik základních principů: (a) kvalitu osobní zkušenosti chápanou jako učení prostřednictvím rovnoměrného zapojení celého člověka, tedy kromě rozumu také jeho emocí apod.; (b) vlastní iniciativu učícího se (protože i v případě, kdy je učení podpořeno podnětem přicházejícím zvenčí, pocity objevování, porozumění apod. přicházejí vždy zevnitř); (c) pronikavost (aby bylo učení úspěšné, musí mít schopnost zasáhnout a ovlivnit osobnost chování, postoje apod.); a nakonec i (d) hodnocení zkušenosti, jež představuje proces, kdy je k ní samotným učícím se přiřazován specifický subjektivní význam (Merriam, Caffarella, & Baumgartner, 2007; Rogers & Freiberg, 1998; Woolfe, Strawbridge, Douglas, & Dryden, 2010). Rogers tak spíše než snaze odhalit a popsat zákonitosti samotného procesu učení věnoval primární pozornost podmínkám, v nichž by měl tento proces učení ze zkušenosti probíhat tak, aby mohl směřovat k naplnění jím prosazovaného konceptu tzv. plně fungující osoby (fully functioning person) (např. in Rogers, 1998; Slezáčková, 2010). Společné základy vybraných pojetí osobnostně sociálního rozvoje 35

Magisterská diplomová práce

Magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Magisterská diplomová práce 2011 Bc. Eliška Prokešová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd obor Andragogika

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY INTERAKCE UČITEL-ŽÁK V PROMĚNÁCH PRIMÁRNÍHO

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Posouzení vzdělávacího systému střediska Samaritán v Charitě Olomouc

Posouzení vzdělávacího systému střediska Samaritán v Charitě Olomouc Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Posouzení vzdělávacího systému střediska Samaritán v Charitě Olomouc Bc. Radka Vojtková

Více

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR) Udržitelný rozvoj a jeho vztah k EVVO, definice kompetencí k udržitelnému jednání a analýza klíčových kompetencí

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ Danuše Nezvalová a kolektiv Olomouc 2010 Tento projekt

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MARTINA PAVLÍKOVÁ VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MARTINA PAVLÍKOVÁ VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky MARTINA PAVLÍKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA 9 TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA TOMÁŠ JANÍK, JOSEF MAŇÁK, PETR KNECHT, JIŘÍ NĚMEC Anotace: Studie pojednává o proměnách kurikula současné české školy. Jejím cílem

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU DÍTĚ A UMĚNÍ Význam Vybraných uměleckých aktivit pro utváření

Více

Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané OSS

Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané OSS Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané OSS Zpráva z první fáze výzkumu Libor Musil Olga Hubíková Kateřina Kubalčíková Jana Havlíková VÚPSV Praha

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky Diplomová práce Brno 2008 Autor práce: Lucie Pištěková

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociální politiky a sociální práce Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací Diplomová práce Autor: Jan Říkovský

Více

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi Bc. Lenka Filípková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám dramatickou výchovou a jejím využitím ve vyučovacím procesu.

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI

SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI 21 SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI DAVID GREGER, KAREL ČERNÝ Anotace: Tato studie se zabývá vztahem mezi rozsáhlou sociální transformací vyspělých společností směrem ke společnosti vědění (případně

Více