Výchovně vzdělávací koncepce Základní školy při Českém vysokém učení technickém v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovně vzdělávací koncepce Základní školy při Českém vysokém učení technickém v Praze"

Transkript

1 Výchovně vzdělávací koncepce Základní školy při Českém vysokém učení technickém v Praze dne zpracovaly: Bc. Mgr. Martina Hovorková Mgr. Andrea Holá 1

2 Výchovně vzdělávací charakteristika školy Základní škola (dále škola) je plánována jako neúplně organizovaná, tj. malotřídní se 3 kombinovanými třídami, ve kterých budou vzděláváni žáci 1. až 5. ročníku. Škola bude dimenzována tak, aby se průměrný počet žáků na 1 třídu pohyboval mezi 14 a Filozofie školy 1 V souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2020 je cílem ZŠ především vytvořit bezpečné a stimulující prostředí vedoucí k osobnostnímu rozvoj žáků spojenému s cílenou přípravou na budoucí navazující studium a pracovní uplatnění. Vyučování ve věkově kombinovaných třídách vnímáme jako důležitou pedagogickou alternativu podporující myšlenku vzdělávání žáka v heterogenním sociálním prostředí. V procesu učení se zde využívá nápodoby a přirozeného vzoru a významným způsobem dochází ke zvyšování kooperace mezi žáky. Vnitřní klima malotřídní školy se v mnohém podobá rodinnému prostředí, je relativně stálé a dobře strukturované, což je zejména u žáků s individuálními vzdělávacími potřebami předpokladem úspěšného startu a průběhu školní docházky. Tato inkluzivní škola nabídne rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů. Rádi bychom proto především uvítali žáky, kteří se již v raném věku zajímají o matematiku nebo fyziku nebo mají hlubší zálibu či výjimečný talent v některém z technických nebo přírodovědných oborů. Cílem výchovně vzdělávací činnosti školy bude celostní rozvoj žákových schopností a dovedností se zohledněním jeho individuálních vzdělávacích potřeb a aktuální vývojové úrovně. Žák je chápán jako aktivní činitel ve vlastním procesu vzdělávání, je veden k samostatnosti a zodpovědnosti. Tomu odpovídají i zvolené metody a formy práce. Důraz bude kladen na individualizaci výuky a rozvoj myšlenkového potenciálu žáků s přihlédnutím k jejich zájmové orientaci, na prohloubení učiva zejména v přírodních vědách. Bude podporováno využívání různorodých informačních technologií, tvořivé technické myšlení, rozvoj technické gramotnosti, uvědomění si významu techniky v našem životě a jejího vztahu ke společnosti a životnímu prostředí. Náhled na tyto poznatky bude nabízen v globálních souvislostech a zdůrazňováno jejich uplatnění v běžném životě. 1 Cíle základního vzdělávání jsou vymezeny 44 zákona. č. 561/2004 Sb. v platném znění, jeho organizaci a průběh pak upravuje 46, 49 a 50 výše zmíněného zákona a dále vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a vyhlášce č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných s příslušnými novelizacemi. 2

3 2. Metody a formy výuky Vzdělávání bude probíhat podle školního vzdělávacího programu (vytvořeného v souladu s RVP ZV), uzpůsobeného na míru potřebám, požadavkům a zaměření základní školy. Ve výuce budou uplatňovány různorodé vzdělávací strategie podporující: aktivizaci žáka, jeho vnitřní motivaci k učení rozvoj klíčových kompetencí samostatné objevování a zkoumání schopnost definovat problém, získat, organizovat a integrovat informace aktivní heuristické hledání řešení úkolů individuální plánování a organizaci práce samotným žákem přijímání zodpovědnost sám za sebe a za výsledky své práce mezipředmětové vztahy a náhled na problém v širších souvislostech spolupráci s ostatními, diskuzi toleranci rozmanitosti vyjádření a prezentaci vlastních názorů a výsledků práce využití nabytých poznatků a dovedností v běžném životě hodnocení a sebehodnocení prohloubení odborných poznatků v přírodních vědách konkrétní zájmovou orientaci žáka čtenářskou, matematickou a technickou gramotnost zvyšování počítačové gramotnosti 2 tj. kriticky a s jistotou používat technologie informační společnosti k získávání, hodnocení, ukládání, vytváření a výměně informací rozvoj sebepoznávání, budování zdravého sebevědomí a sebedůvěry rozvoj sociálních dovedností kooperativního chování, komunikačních dovedností, předpokladů a strategií ke zvládání konfliktů, vytváření pozitivní atmosféry v týmu, respektování druhých osob, pravidel aj. Vzdělávací strategie vedoucí k těmto cílům budou čerpat z několika alternativních směrů a přístupů tak, aby co nejvíce vyhovovaly individuálním potřebám žáků. Do výuky, především v předmětech, kde byla navýšena časová dotace, je plánováno zařazovat mimo jiné také principy Daltonského plánu 3, tj. zejména bude kladen důraz na samostatnost, zodpovědnost a iniciativu, úzkou spolupráci žáka s pedagogem a mezi žáky vzájemně. Žákovi bude (s přihlédnutím k jeho vývojové úrovni) umožněno rozvrhnout si daný obsah učiva dle svého uvážení a osobního tempa, výkonově i zájmově diferencovat. 2 MŠMT - Akční plán Škola 21 - Akční plán pro realizaci Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání pro období (usnesení vlády č. 1276/2008) 3 PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha : Portál, ISBN

4 Dále chceme využívat dílčích metod Kritického myšlení, problémového učení, vzdělávacího programu Začít spolu, projektového vyučování aj. Spojovacími činiteli těchto přístupů, které vnímáme jako zásadní je ŽÁK, který: je partnerem, aktivně se podílí na výuce, spolupodílí se na procesu svého vzdělávání reflektuje své možnosti, postupy, výsledky práce aj. přiměřeně věku a situaci pracuje samostatně nebo v týmu vhodným způsobem komunikuje se spolužáky, vrstevníky i dospělými dle svých možností vede odbornou diskuzi k tématu přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, respektuje a oceňuje názory, práci a zkušenosti druhých si vytváří pozitivní sebeobraz se učí flexibilně reagovat na změny a kriticky je hodnotit má možnost volby a uvědomuje si odpovědnost za tuto volbu chápe úzkou provázanost učiva s konkrétními situacemi v každodenní praxi Organizační formy a metody výuky 4 budou aktuálně reagovat na konkrétní požadavky daného třídního kolektivu i jednotlivých žáků a budou voleny podle povahy učiva tak, aby směřovaly ke stanoveným edukačním cílům. Bude preferována individualizovaná výuka 5, ať už individuální nebo skupinová (předpokládá rozdělení třídního kolektivu do menších celků podle určitého klíče, ale i spontánně, na základě volby žáků), projektové vyučování, práce v integrovaných celcích, ale zastoupena bude také výuka frontální. V rámci vyučování budou také dle potřeby vycházející z tematických plánů zařazovány exkurze, výlety, vycházky a návštěvy pracovišť ČVUT. Z výukových metod budou využívány jak ty slovní (např. práce s učebnicí nebo textem, písemné práce, monolog, dialog), tak názorně demonstrační (např. pozorování předmětů a jevů, předvádění, projekce) a praktické (např. nácvik pohybových a pracovních dovedností, laboratorní činnosti, grafické a výtvarné činnosti). Významné zastoupení ve vyučovacím procesu pak budou mít také metody aktivizující (např. diskuze, různé druhy her, metody rozvíjející kritické myšlení aj.). 4 PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. 1. Praha : Portál, s. ISBN PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha: Portál, s. ISBN ŠIKULOVÁ, Renata. Didaktika primární školy: vybraná témata oboru pro studenty učitelství 1. st. ZŠ. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, s.isbn SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. 2., rozš. a aktualiz. vyd., [V nakl. Grada] vyd. 1. Praha: Grada, s. Pedagogika. ISBN KALHOUS, Zdeněk a kol. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, s. ISBN JANIŠ, Kamil a LORENCOVIČ, Jan. Organizační formy výuky: odborný text k rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra společenských věd, s. ISBN tj. vyučování s vnitřní metodickou a obsahovou diferenciací, respektující potřeby dítěte, jeho individuální tempo a preference 4

5 3. Učební plán, organizace vyučování Běžná vyučovací hodina potrvá 45 minut, vyučování bude začínat v 8:00. Časové rozvržení vyučovacích hodin a přestávek bude následující: 1. hodina hodina hodina hodina hodina hodina Podle charakteru vzdělávacích činností je pak možné hodiny dělit nebo spojovat a přizpůsobit tomu také harmonogram přestávek. Při vytváření učebního plánu malé školy je třeba zohledňovat fakt, že se musí flexibilně přizpůsobit příp. personálním i materiálním změnám v chodu školy (např. počet žáků, prostorové podmínky apod.). Třídy budou obsazeny do maximálního počtu 20 žáků za podpory 2 pedagogů, což umožňuje výuku více individualizovat a zaměřit se na rozšiřující a doplňující učivo s žáky, jejichž schopnosti a pracovní tempo tuto podporu vyžadují. 1. stupeň VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Ročník Celkem Český jazyk Anglický jazyk Matematika * Informatika Člověk a svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Vědecký seminář Celkový počet hodin * červeně jsou označeny hodiny čerpané z disponibilní časové dotace, která činí celkem 14 vyučovacích hodin 5

6 Učební plán 6 odráží zaměřenost školy přírodovědným a technickým směrem žákům je nabízena zvýšená dotace hodin matematiky, rozšířená výuka předmětu Člověk a svět s důrazem na praktická cvičení a projekty, při nichž si žáci zkusí získané teoretické poznatky aplikovat v praxi. Od 4. ročníku je plánováno vyučovat Vědecký seminář v celkové časové dotaci 3 vyučovacích hodin týdně. Vyšší počet hodin je také věnován výuce anglického jazyka. Výuka čtení a psaní bude uskutečňována analyticko-syntetickou metodou. Žáci se budou učit psát klasickým vázaným písmem. Volba učebnic a jiných metodických a didaktických materiálů bude konzultována s pedagogy s přihlédnutím k jejich profesním zkušenostem a odůvodněným preferencím. K výuce předmětu Matematika plánujeme mimo jiné např. využívat učebnici Matýskova matematika nakladatelství Nová škola a prvků konstruktivistického přístupu prof. Hejného. Předpokládáme, že většinovou část výukových materiálů, zejména pracovních listů do předmětů, kde se uskutečňuje rozšířená výuka, budou s patřičným materiálním zázemím, vytvářet sami pedagogové tak, aby co nejpřesněji odpovídaly vzdělávacím potřebám žáků. K podpoře a prohloubení výuky bude využíváno různorodých pomůcek (např. Novadida, Steifel, Dyscentrum aj.) a informačních a komunikačních technologií (PC, příp. tablet, interaktivní tabule, dataprojektor aj.). Tělesná výchova bude realizována blokově, vždy 1. a 2. vyučovací hodinu. Využíváno bude hřiště Kotlářka a prostory tělovýchovných zařízení ČVUT, kde bude žákům umožněno seznámit se i se sporty, které se běžně do výuky nezařazují (např. vodní sporty). Do ŠVP bude také zařazena výuka plavání. Vědecký seminář vyučovaný od 4. ročníku v časové dotaci 3 hodin týdně nabídne žákům prostor k formulování vlastního vědeckého úkolu projektu úměrně jejich věku a možnostem, jeho realizaci a prezentaci. Cílem předmětu je v nejobecnější rovině rozvoj základní technické gramotnosti 7 žáků prostřednictvím: řešení problémových úloh, hledání nových způsobů dosažení cíle pokládání otázek o principech fungování věcí, jejich účelnosti aplikace získaných informací v nových situacích využití techniky (nejčastěji IT) jako prostředku přu zpracování informací formulace a řešení výzkumných otázek v konkrétní oblasti, adekvátně věku a osobním zájmům samostatně nebo v týmu podpora systémového myšlení procesů analýzy, syntézy, abstrakce aj. Průřezová témata budou integrována do jednotlivých předmětů. 6 dle platného RVP ZV k Technická gramotnost je chápána jako minimum vědomostí a dovedností, které je nezbytné pro život v současné technikou disponující společnosti. (KROPÁČ, J. K problému uceleného pojetí výuky obecně technických předmětů. e-pedagogium (on-line), 2004, roč. 4, č. 1. Dostupné na www: <http://epedagog.upol.cz/eped1.2004/index.htm>. ISSN

7 4. Zápis do školy Pro přijetí dítěte do této ZŠ je prioritní jeho školní zralost. Primárně bude tedy cílem zápisu prověřit míru fyzické a psychické připravenosti na vstup do školy. Součástí bude individuální rozhovor s dítětem a zákonnými zástupci a následný screening studijních předpokladů k úspěšnému osvojování si školních dovedností a znalostí. Základní škola je otevřená všem zájemcům. 5. Profil žáka absolventa Cílem výchovně vzdělávací činnosti základní školy ukotvené v tomto projektu je žák, který po ukončení 5. ročníku 8 : samostatně vyhledá a třídí informace, orientuje se v nich a na základě svých možností je kriticky hodnotí adaptuje se na nové situace a adekvátně na ně reaguje vyhledává alternativní způsoby řešení plánuje a organizuje svou práci aplikuje získané poznatky srozumitelně a kultivovaně formuluje své názory, myšlenky a postoje v mateřském jazyce prezentuje svou práci, obhajuje své názory přiměřenou argumentací cíleně zaměřuje pozornost, vytrvá v dosahování cílů, dokončuje úkoly vnímá osobní zodpovědnost za průběh svého dalšího vzdělávání pracuje s chybou, hodnotí svou práci rozvíjí schopnost abstraktního, vědeckého a logického myšlení vnímá roli a význam matematiky v běžném životě rozvíjí svou technickou gramotnost, zájmy, chápe postavení techniky v našem životě rozlišuje různé materiály, technologie navrhuje, modeluje, konstruuje účelně využívá PC a jiných technologií jako prostředku k dalšímu osobnímu rozvoji a vzdělávání je si vědom mezipředmětové propojenosti používá základní odborné pojmy, které mu umožnují hlouběji chápat složitější přírodní jevy pracuje s textem, rozumí jeho smyslu a vyhledá hlavní myšlenku pracuje dle své vývojové úrovně v jednotlivých laboratořích (výzkumných pracovištích) 8 HONZÍKOVÁ, Jarmila a kol. Alternativní přístupy k technické výchově. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, s. ISBN Trendy ve vzdělávání...: informační technologie a technické vzdělávání: [mezinárodní vědecko-odborná konference... na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci]. Olomouc: Votobia, [200-]- 7

8 účastní se různých druhů olympiád a soutěží nabídka dle aktuálního věstníku MŠMT pro daný školní rok (Vyhlášení soutěží a přehlídek) respektuje pravidla, názory, postoje, hodnoty druhých spolupracuje s ostatními pracuje v týmu, spoluvytváří pravidla fungování této spolupráce, dle svých možností přispívá k dosažení stanoveného cíle je citlivý k potřebám a pocitům druhých chápe multikulturní povahu společnosti jedná v duchu fair-play je si vědom svých povinností občana pečuje o své fyzické i psychické zdraví rozvíjí své zájmy a smysluplné trávení volného času 6. Hodnocení Pro hodnocení žáků chceme využívat tzv. kombinované hodnocení, tj. známky doprovázené slovním hodnocením. Hodnocení musí být srozumitelné pro žáka i jeho zákonného zástupce, jednoznačně formulované, konkrétní, odpovídající předem stanoveným kritériím a obsáhne všechny oblasti výchovně vzdělávacího procesu. Slovní hodnocení by mělo mít informativní charakter rodič by se měl dozvědět o silných a slabých stránkách svého dítěte z pohledu školy a doporučený postup, jak s nimi lze pracovat. Za hodnotící období srovnává pedagog osobní pokrok žáka, popisuje v něm proces, kterým žák za určitou dobu prošel a hodnotí jeho úspěšné a neúspěšné momenty. Hodnocení by mělo být povzbudivé a motivovat žáka k další práci. Hodnocení je nástrojem, který poskytuje zpětnou vazbu žákovi i rodiči, je výsledkem žákovy práce za vymezené období a je podloženo množstvím nashromážděných informací. Zde by se opíralo o žákovo portfolio, tj. soubor jeho prací, které poskytují materiál pro žákovu sebereflexi a jsou také významným podkladem při společných konzultacích s rodiči a v komunikaci rodiny se školou obecně. Žáci budou od 1. třídy vedeni k sebehodnocení, odpovídající jejich vývojové úrovni. Volba forem tohoto sebehodnocení je plně v kompetenci učitelů ústní, grafická nebo písemná. Hodnocení známkami bude průběžné, souhrnnější slovní hodnocení obdrží rodiče vždy na konci každého měsíce. Osobní konzultace pedagogů s rodiči žáků proběhnou každé čtvrtletí, v pololetí a na závěr školního roku dostanou žáci vysvědčení. Komunikace se zákonnými zástupci o známkách a hodnocení by probíhala prostřednictvím žákovské knížky, v tištěné nebo elektronické podobě. Rádi bychom se také zapojili do celoplošného testování a studijní výsledky našich žáků pak v 5. ročníku ověřovali pomocí srovnávacích testů Scio nebo Kalibro. 8

9 7. Spolupráce s rodiči, oblast vnějších vztahů Tato škola bude koncipována jako zařízení rodinného typu. Vztahy a komunikace s rodiči jsou proto základním pilířem v efektivním a fungujícím procesu vzdělávání. Rodiče jsou vnímání jako rovnocenní partneři školy, je respektována jejich role jako nejvýznamnějšího činitele ovlivňující vývoj dítěte. Spolupráce rodiny a školy může fungovat na několika úrovních. Základní je pravidelná a včasná oboustranná komunikace v distanční podobě. Její forma pak závisí na charakteru a potřebách každé rodiny může být písemná, elektronická, telefonická, pomocí sms. Další úrovní je pak osobní kontakt učitele se zákonnými zástupci na úvodním setkání k zahájení školního roku, dále jsou to čtvrtletní konzultace, ale také společná setkání na školních akcích, dnech otevřených dveří nebo např. na vzdělávacích seminářích pro rodiče. Rodičům bude také umožněno po předchozí domluvě nahlédnout do průběhu vyučování a být přítomen ve třídě. Průběžně aktualizované informace o dění ve škole naleznou rodiče na příslušných webových stránkách. Další nedílnou součástí kvalitního výchovně vzdělávacího procesu je spolupráce základní školy s institucemi. Na předním místě jsou to školská poradenská zařízení v tomto případě Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 6, která poskytuje konzultační, diagnostickou a metodickou podporu pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Dále jsou to instituce veřejného sektoru, které se zaměřují na nadané děti např. Centrum nadání, Mensa ČR aj. V neposlední řadě do této sítě patří také ČVUT s odborným a materiálním zázemím, kterého by škola využívala. 8. Personální zajištění výuky Hlavním cílem je vybudovat spolupracující a stabilní tým kvalifikovaných pedagogů se zájmem o soudobé vzdělávací metody a formy práce. Profil budoucího učitele by měl zahrnovat orientovanost, příp. předchozí zkušenost s prací v inovativním školním prostředí a kontinuální linii osobního rozvoje realizovanou v dalším vzdělávání. Předpokládá se také vztah k technickým oborům a přírodním vědám všeobecně. Od zaměstnanců školy se dále očekává, že sledují současné vzdělávací trendy a realizují je ve výuce, jednají se zákonnými zástupci a spolupracujícími institucemi a celkově se podílejí na rozvoji školy a podporují budování jejího dobrého jména. Vzhledem ke specifické povaze školy, považujeme za nezbytné, aby v každé ze tříd působili souběžně 2 pedagogové. Vztah obou třídních učitelů bude symetrický, jejich pracovní povinnosti budou pak vymezeny náplní práce. Budou se stejnou měrou spolupodílet na výchovně vzdělávacím procesu, vedení třídní agendy, komunikaci s rodiči a dalších činnostech souvisejících s fungováním školy. Zodpovědnost za jednotlivé dílčí prvky přímé i nepřímé pedagogické činnosti si mezi sebou rozdělí po vzájemné dohodě. Konzultací s rodiči se vždy účastní oba pedagogové. 9

10 K důležitým osobnostním charakteristikám učitele musí proto nezbytně patřit ochota a schopnost úzce spolupracovat v týmu, konzultovat své představy a postupy a reflektovat průběh a výsledky své práce. Pedagogický sbor by celkem tvořilo 9 pedagogických pracovníků - 6 třídních učitelů, 2 vychovatelky školní družiny a ředitelka školy. V rámci školy bude možno využít služeb školního psychologa nebo speciálního pedagoga. 10

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Hodnocení v současné škole zaměřené na hodnocení žáka i školy z pohledu školního psychologa a školního speciálního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ Praktická součást školního řádu, který pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2014 Ve Všenorech 26. 8. 2014, projednala pedagogická rada, zpracovala Mgr. R. Bartoníčková

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb.

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení slovní hodnocení Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ZŠ Pardubice Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ZŠ Pardubice Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ZŠ Pardubice Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice Vědění je poklad - klíčem k němu je škola Při stanovení strategie rozvoje školy musíme vždy citlivě vážit potřeby, zájmy, přání žáků

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Strategický plán rozvoje. Základní školy Mšeno, okres Mělník na roky 2008 2013

Strategický plán rozvoje. Základní školy Mšeno, okres Mělník na roky 2008 2013 Boleslavská 360, 277 35 Mšeno, e-mail: zs.mseno@seznam.cz(info@zsmseno.cz), www.zsmseno.cz, tel,fax:315693140 Strategický plán rozvoje Základní školy Mšeno, okres Mělník na roky 2008 2013 Zpracovala: Mgr.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více