Výchovně vzdělávací koncepce Základní školy při Českém vysokém učení technickém v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovně vzdělávací koncepce Základní školy při Českém vysokém učení technickém v Praze"

Transkript

1 Výchovně vzdělávací koncepce Základní školy při Českém vysokém učení technickém v Praze dne zpracovaly: Bc. Mgr. Martina Hovorková Mgr. Andrea Holá 1

2 Výchovně vzdělávací charakteristika školy Základní škola (dále škola) je plánována jako neúplně organizovaná, tj. malotřídní se 3 kombinovanými třídami, ve kterých budou vzděláváni žáci 1. až 5. ročníku. Škola bude dimenzována tak, aby se průměrný počet žáků na 1 třídu pohyboval mezi 14 a Filozofie školy 1 V souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2020 je cílem ZŠ především vytvořit bezpečné a stimulující prostředí vedoucí k osobnostnímu rozvoj žáků spojenému s cílenou přípravou na budoucí navazující studium a pracovní uplatnění. Vyučování ve věkově kombinovaných třídách vnímáme jako důležitou pedagogickou alternativu podporující myšlenku vzdělávání žáka v heterogenním sociálním prostředí. V procesu učení se zde využívá nápodoby a přirozeného vzoru a významným způsobem dochází ke zvyšování kooperace mezi žáky. Vnitřní klima malotřídní školy se v mnohém podobá rodinnému prostředí, je relativně stálé a dobře strukturované, což je zejména u žáků s individuálními vzdělávacími potřebami předpokladem úspěšného startu a průběhu školní docházky. Tato inkluzivní škola nabídne rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů. Rádi bychom proto především uvítali žáky, kteří se již v raném věku zajímají o matematiku nebo fyziku nebo mají hlubší zálibu či výjimečný talent v některém z technických nebo přírodovědných oborů. Cílem výchovně vzdělávací činnosti školy bude celostní rozvoj žákových schopností a dovedností se zohledněním jeho individuálních vzdělávacích potřeb a aktuální vývojové úrovně. Žák je chápán jako aktivní činitel ve vlastním procesu vzdělávání, je veden k samostatnosti a zodpovědnosti. Tomu odpovídají i zvolené metody a formy práce. Důraz bude kladen na individualizaci výuky a rozvoj myšlenkového potenciálu žáků s přihlédnutím k jejich zájmové orientaci, na prohloubení učiva zejména v přírodních vědách. Bude podporováno využívání různorodých informačních technologií, tvořivé technické myšlení, rozvoj technické gramotnosti, uvědomění si významu techniky v našem životě a jejího vztahu ke společnosti a životnímu prostředí. Náhled na tyto poznatky bude nabízen v globálních souvislostech a zdůrazňováno jejich uplatnění v běžném životě. 1 Cíle základního vzdělávání jsou vymezeny 44 zákona. č. 561/2004 Sb. v platném znění, jeho organizaci a průběh pak upravuje 46, 49 a 50 výše zmíněného zákona a dále vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a vyhlášce č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných s příslušnými novelizacemi. 2

3 2. Metody a formy výuky Vzdělávání bude probíhat podle školního vzdělávacího programu (vytvořeného v souladu s RVP ZV), uzpůsobeného na míru potřebám, požadavkům a zaměření základní školy. Ve výuce budou uplatňovány různorodé vzdělávací strategie podporující: aktivizaci žáka, jeho vnitřní motivaci k učení rozvoj klíčových kompetencí samostatné objevování a zkoumání schopnost definovat problém, získat, organizovat a integrovat informace aktivní heuristické hledání řešení úkolů individuální plánování a organizaci práce samotným žákem přijímání zodpovědnost sám za sebe a za výsledky své práce mezipředmětové vztahy a náhled na problém v širších souvislostech spolupráci s ostatními, diskuzi toleranci rozmanitosti vyjádření a prezentaci vlastních názorů a výsledků práce využití nabytých poznatků a dovedností v běžném životě hodnocení a sebehodnocení prohloubení odborných poznatků v přírodních vědách konkrétní zájmovou orientaci žáka čtenářskou, matematickou a technickou gramotnost zvyšování počítačové gramotnosti 2 tj. kriticky a s jistotou používat technologie informační společnosti k získávání, hodnocení, ukládání, vytváření a výměně informací rozvoj sebepoznávání, budování zdravého sebevědomí a sebedůvěry rozvoj sociálních dovedností kooperativního chování, komunikačních dovedností, předpokladů a strategií ke zvládání konfliktů, vytváření pozitivní atmosféry v týmu, respektování druhých osob, pravidel aj. Vzdělávací strategie vedoucí k těmto cílům budou čerpat z několika alternativních směrů a přístupů tak, aby co nejvíce vyhovovaly individuálním potřebám žáků. Do výuky, především v předmětech, kde byla navýšena časová dotace, je plánováno zařazovat mimo jiné také principy Daltonského plánu 3, tj. zejména bude kladen důraz na samostatnost, zodpovědnost a iniciativu, úzkou spolupráci žáka s pedagogem a mezi žáky vzájemně. Žákovi bude (s přihlédnutím k jeho vývojové úrovni) umožněno rozvrhnout si daný obsah učiva dle svého uvážení a osobního tempa, výkonově i zájmově diferencovat. 2 MŠMT - Akční plán Škola 21 - Akční plán pro realizaci Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání pro období (usnesení vlády č. 1276/2008) 3 PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha : Portál, ISBN

4 Dále chceme využívat dílčích metod Kritického myšlení, problémového učení, vzdělávacího programu Začít spolu, projektového vyučování aj. Spojovacími činiteli těchto přístupů, které vnímáme jako zásadní je ŽÁK, který: je partnerem, aktivně se podílí na výuce, spolupodílí se na procesu svého vzdělávání reflektuje své možnosti, postupy, výsledky práce aj. přiměřeně věku a situaci pracuje samostatně nebo v týmu vhodným způsobem komunikuje se spolužáky, vrstevníky i dospělými dle svých možností vede odbornou diskuzi k tématu přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, respektuje a oceňuje názory, práci a zkušenosti druhých si vytváří pozitivní sebeobraz se učí flexibilně reagovat na změny a kriticky je hodnotit má možnost volby a uvědomuje si odpovědnost za tuto volbu chápe úzkou provázanost učiva s konkrétními situacemi v každodenní praxi Organizační formy a metody výuky 4 budou aktuálně reagovat na konkrétní požadavky daného třídního kolektivu i jednotlivých žáků a budou voleny podle povahy učiva tak, aby směřovaly ke stanoveným edukačním cílům. Bude preferována individualizovaná výuka 5, ať už individuální nebo skupinová (předpokládá rozdělení třídního kolektivu do menších celků podle určitého klíče, ale i spontánně, na základě volby žáků), projektové vyučování, práce v integrovaných celcích, ale zastoupena bude také výuka frontální. V rámci vyučování budou také dle potřeby vycházející z tematických plánů zařazovány exkurze, výlety, vycházky a návštěvy pracovišť ČVUT. Z výukových metod budou využívány jak ty slovní (např. práce s učebnicí nebo textem, písemné práce, monolog, dialog), tak názorně demonstrační (např. pozorování předmětů a jevů, předvádění, projekce) a praktické (např. nácvik pohybových a pracovních dovedností, laboratorní činnosti, grafické a výtvarné činnosti). Významné zastoupení ve vyučovacím procesu pak budou mít také metody aktivizující (např. diskuze, různé druhy her, metody rozvíjející kritické myšlení aj.). 4 PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. 1. Praha : Portál, s. ISBN PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha: Portál, s. ISBN ŠIKULOVÁ, Renata. Didaktika primární školy: vybraná témata oboru pro studenty učitelství 1. st. ZŠ. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, s.isbn SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. 2., rozš. a aktualiz. vyd., [V nakl. Grada] vyd. 1. Praha: Grada, s. Pedagogika. ISBN KALHOUS, Zdeněk a kol. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, s. ISBN JANIŠ, Kamil a LORENCOVIČ, Jan. Organizační formy výuky: odborný text k rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra společenských věd, s. ISBN tj. vyučování s vnitřní metodickou a obsahovou diferenciací, respektující potřeby dítěte, jeho individuální tempo a preference 4

5 3. Učební plán, organizace vyučování Běžná vyučovací hodina potrvá 45 minut, vyučování bude začínat v 8:00. Časové rozvržení vyučovacích hodin a přestávek bude následující: 1. hodina hodina hodina hodina hodina hodina Podle charakteru vzdělávacích činností je pak možné hodiny dělit nebo spojovat a přizpůsobit tomu také harmonogram přestávek. Při vytváření učebního plánu malé školy je třeba zohledňovat fakt, že se musí flexibilně přizpůsobit příp. personálním i materiálním změnám v chodu školy (např. počet žáků, prostorové podmínky apod.). Třídy budou obsazeny do maximálního počtu 20 žáků za podpory 2 pedagogů, což umožňuje výuku více individualizovat a zaměřit se na rozšiřující a doplňující učivo s žáky, jejichž schopnosti a pracovní tempo tuto podporu vyžadují. 1. stupeň VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Ročník Celkem Český jazyk Anglický jazyk Matematika * Informatika Člověk a svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Vědecký seminář Celkový počet hodin * červeně jsou označeny hodiny čerpané z disponibilní časové dotace, která činí celkem 14 vyučovacích hodin 5

6 Učební plán 6 odráží zaměřenost školy přírodovědným a technickým směrem žákům je nabízena zvýšená dotace hodin matematiky, rozšířená výuka předmětu Člověk a svět s důrazem na praktická cvičení a projekty, při nichž si žáci zkusí získané teoretické poznatky aplikovat v praxi. Od 4. ročníku je plánováno vyučovat Vědecký seminář v celkové časové dotaci 3 vyučovacích hodin týdně. Vyšší počet hodin je také věnován výuce anglického jazyka. Výuka čtení a psaní bude uskutečňována analyticko-syntetickou metodou. Žáci se budou učit psát klasickým vázaným písmem. Volba učebnic a jiných metodických a didaktických materiálů bude konzultována s pedagogy s přihlédnutím k jejich profesním zkušenostem a odůvodněným preferencím. K výuce předmětu Matematika plánujeme mimo jiné např. využívat učebnici Matýskova matematika nakladatelství Nová škola a prvků konstruktivistického přístupu prof. Hejného. Předpokládáme, že většinovou část výukových materiálů, zejména pracovních listů do předmětů, kde se uskutečňuje rozšířená výuka, budou s patřičným materiálním zázemím, vytvářet sami pedagogové tak, aby co nejpřesněji odpovídaly vzdělávacím potřebám žáků. K podpoře a prohloubení výuky bude využíváno různorodých pomůcek (např. Novadida, Steifel, Dyscentrum aj.) a informačních a komunikačních technologií (PC, příp. tablet, interaktivní tabule, dataprojektor aj.). Tělesná výchova bude realizována blokově, vždy 1. a 2. vyučovací hodinu. Využíváno bude hřiště Kotlářka a prostory tělovýchovných zařízení ČVUT, kde bude žákům umožněno seznámit se i se sporty, které se běžně do výuky nezařazují (např. vodní sporty). Do ŠVP bude také zařazena výuka plavání. Vědecký seminář vyučovaný od 4. ročníku v časové dotaci 3 hodin týdně nabídne žákům prostor k formulování vlastního vědeckého úkolu projektu úměrně jejich věku a možnostem, jeho realizaci a prezentaci. Cílem předmětu je v nejobecnější rovině rozvoj základní technické gramotnosti 7 žáků prostřednictvím: řešení problémových úloh, hledání nových způsobů dosažení cíle pokládání otázek o principech fungování věcí, jejich účelnosti aplikace získaných informací v nových situacích využití techniky (nejčastěji IT) jako prostředku přu zpracování informací formulace a řešení výzkumných otázek v konkrétní oblasti, adekvátně věku a osobním zájmům samostatně nebo v týmu podpora systémového myšlení procesů analýzy, syntézy, abstrakce aj. Průřezová témata budou integrována do jednotlivých předmětů. 6 dle platného RVP ZV k Technická gramotnost je chápána jako minimum vědomostí a dovedností, které je nezbytné pro život v současné technikou disponující společnosti. (KROPÁČ, J. K problému uceleného pojetí výuky obecně technických předmětů. e-pedagogium (on-line), 2004, roč. 4, č. 1. Dostupné na www: <http://epedagog.upol.cz/eped1.2004/index.htm>. ISSN

7 4. Zápis do školy Pro přijetí dítěte do této ZŠ je prioritní jeho školní zralost. Primárně bude tedy cílem zápisu prověřit míru fyzické a psychické připravenosti na vstup do školy. Součástí bude individuální rozhovor s dítětem a zákonnými zástupci a následný screening studijních předpokladů k úspěšnému osvojování si školních dovedností a znalostí. Základní škola je otevřená všem zájemcům. 5. Profil žáka absolventa Cílem výchovně vzdělávací činnosti základní školy ukotvené v tomto projektu je žák, který po ukončení 5. ročníku 8 : samostatně vyhledá a třídí informace, orientuje se v nich a na základě svých možností je kriticky hodnotí adaptuje se na nové situace a adekvátně na ně reaguje vyhledává alternativní způsoby řešení plánuje a organizuje svou práci aplikuje získané poznatky srozumitelně a kultivovaně formuluje své názory, myšlenky a postoje v mateřském jazyce prezentuje svou práci, obhajuje své názory přiměřenou argumentací cíleně zaměřuje pozornost, vytrvá v dosahování cílů, dokončuje úkoly vnímá osobní zodpovědnost za průběh svého dalšího vzdělávání pracuje s chybou, hodnotí svou práci rozvíjí schopnost abstraktního, vědeckého a logického myšlení vnímá roli a význam matematiky v běžném životě rozvíjí svou technickou gramotnost, zájmy, chápe postavení techniky v našem životě rozlišuje různé materiály, technologie navrhuje, modeluje, konstruuje účelně využívá PC a jiných technologií jako prostředku k dalšímu osobnímu rozvoji a vzdělávání je si vědom mezipředmětové propojenosti používá základní odborné pojmy, které mu umožnují hlouběji chápat složitější přírodní jevy pracuje s textem, rozumí jeho smyslu a vyhledá hlavní myšlenku pracuje dle své vývojové úrovně v jednotlivých laboratořích (výzkumných pracovištích) 8 HONZÍKOVÁ, Jarmila a kol. Alternativní přístupy k technické výchově. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, s. ISBN Trendy ve vzdělávání...: informační technologie a technické vzdělávání: [mezinárodní vědecko-odborná konference... na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci]. Olomouc: Votobia, [200-]- 7

8 účastní se různých druhů olympiád a soutěží nabídka dle aktuálního věstníku MŠMT pro daný školní rok (Vyhlášení soutěží a přehlídek) respektuje pravidla, názory, postoje, hodnoty druhých spolupracuje s ostatními pracuje v týmu, spoluvytváří pravidla fungování této spolupráce, dle svých možností přispívá k dosažení stanoveného cíle je citlivý k potřebám a pocitům druhých chápe multikulturní povahu společnosti jedná v duchu fair-play je si vědom svých povinností občana pečuje o své fyzické i psychické zdraví rozvíjí své zájmy a smysluplné trávení volného času 6. Hodnocení Pro hodnocení žáků chceme využívat tzv. kombinované hodnocení, tj. známky doprovázené slovním hodnocením. Hodnocení musí být srozumitelné pro žáka i jeho zákonného zástupce, jednoznačně formulované, konkrétní, odpovídající předem stanoveným kritériím a obsáhne všechny oblasti výchovně vzdělávacího procesu. Slovní hodnocení by mělo mít informativní charakter rodič by se měl dozvědět o silných a slabých stránkách svého dítěte z pohledu školy a doporučený postup, jak s nimi lze pracovat. Za hodnotící období srovnává pedagog osobní pokrok žáka, popisuje v něm proces, kterým žák za určitou dobu prošel a hodnotí jeho úspěšné a neúspěšné momenty. Hodnocení by mělo být povzbudivé a motivovat žáka k další práci. Hodnocení je nástrojem, který poskytuje zpětnou vazbu žákovi i rodiči, je výsledkem žákovy práce za vymezené období a je podloženo množstvím nashromážděných informací. Zde by se opíralo o žákovo portfolio, tj. soubor jeho prací, které poskytují materiál pro žákovu sebereflexi a jsou také významným podkladem při společných konzultacích s rodiči a v komunikaci rodiny se školou obecně. Žáci budou od 1. třídy vedeni k sebehodnocení, odpovídající jejich vývojové úrovni. Volba forem tohoto sebehodnocení je plně v kompetenci učitelů ústní, grafická nebo písemná. Hodnocení známkami bude průběžné, souhrnnější slovní hodnocení obdrží rodiče vždy na konci každého měsíce. Osobní konzultace pedagogů s rodiči žáků proběhnou každé čtvrtletí, v pololetí a na závěr školního roku dostanou žáci vysvědčení. Komunikace se zákonnými zástupci o známkách a hodnocení by probíhala prostřednictvím žákovské knížky, v tištěné nebo elektronické podobě. Rádi bychom se také zapojili do celoplošného testování a studijní výsledky našich žáků pak v 5. ročníku ověřovali pomocí srovnávacích testů Scio nebo Kalibro. 8

9 7. Spolupráce s rodiči, oblast vnějších vztahů Tato škola bude koncipována jako zařízení rodinného typu. Vztahy a komunikace s rodiči jsou proto základním pilířem v efektivním a fungujícím procesu vzdělávání. Rodiče jsou vnímání jako rovnocenní partneři školy, je respektována jejich role jako nejvýznamnějšího činitele ovlivňující vývoj dítěte. Spolupráce rodiny a školy může fungovat na několika úrovních. Základní je pravidelná a včasná oboustranná komunikace v distanční podobě. Její forma pak závisí na charakteru a potřebách každé rodiny může být písemná, elektronická, telefonická, pomocí sms. Další úrovní je pak osobní kontakt učitele se zákonnými zástupci na úvodním setkání k zahájení školního roku, dále jsou to čtvrtletní konzultace, ale také společná setkání na školních akcích, dnech otevřených dveří nebo např. na vzdělávacích seminářích pro rodiče. Rodičům bude také umožněno po předchozí domluvě nahlédnout do průběhu vyučování a být přítomen ve třídě. Průběžně aktualizované informace o dění ve škole naleznou rodiče na příslušných webových stránkách. Další nedílnou součástí kvalitního výchovně vzdělávacího procesu je spolupráce základní školy s institucemi. Na předním místě jsou to školská poradenská zařízení v tomto případě Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 6, která poskytuje konzultační, diagnostickou a metodickou podporu pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Dále jsou to instituce veřejného sektoru, které se zaměřují na nadané děti např. Centrum nadání, Mensa ČR aj. V neposlední řadě do této sítě patří také ČVUT s odborným a materiálním zázemím, kterého by škola využívala. 8. Personální zajištění výuky Hlavním cílem je vybudovat spolupracující a stabilní tým kvalifikovaných pedagogů se zájmem o soudobé vzdělávací metody a formy práce. Profil budoucího učitele by měl zahrnovat orientovanost, příp. předchozí zkušenost s prací v inovativním školním prostředí a kontinuální linii osobního rozvoje realizovanou v dalším vzdělávání. Předpokládá se také vztah k technickým oborům a přírodním vědám všeobecně. Od zaměstnanců školy se dále očekává, že sledují současné vzdělávací trendy a realizují je ve výuce, jednají se zákonnými zástupci a spolupracujícími institucemi a celkově se podílejí na rozvoji školy a podporují budování jejího dobrého jména. Vzhledem ke specifické povaze školy, považujeme za nezbytné, aby v každé ze tříd působili souběžně 2 pedagogové. Vztah obou třídních učitelů bude symetrický, jejich pracovní povinnosti budou pak vymezeny náplní práce. Budou se stejnou měrou spolupodílet na výchovně vzdělávacím procesu, vedení třídní agendy, komunikaci s rodiči a dalších činnostech souvisejících s fungováním školy. Zodpovědnost za jednotlivé dílčí prvky přímé i nepřímé pedagogické činnosti si mezi sebou rozdělí po vzájemné dohodě. Konzultací s rodiči se vždy účastní oba pedagogové. 9

10 K důležitým osobnostním charakteristikám učitele musí proto nezbytně patřit ochota a schopnost úzce spolupracovat v týmu, konzultovat své představy a postupy a reflektovat průběh a výsledky své práce. Pedagogický sbor by celkem tvořilo 9 pedagogických pracovníků - 6 třídních učitelů, 2 vychovatelky školní družiny a ředitelka školy. V rámci školy bude možno využít služeb školního psychologa nebo speciálního pedagoga. 10

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k 1. 9. 2016 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní škola T. G. Masaryka

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků Místní akční plán rozvoje vzdělávání Zpracování agregovaných dat z dotazníků Základní školy ORP Votice 2 Priorizace oblastí podpory OP řediteli ORP Votice 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Hospitační záznam SV

Hospitační záznam SV Základní údaje o hodině Typ střední školy o a) G4 o b) G6 o c) G8 o d) SOVm o e) SOVz o f) Konzervatoř Hospitační záznam SV Kód a název oboru dle soustavy oborů vzdělávání Vzdělávací předmět/oblast V případě

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky představují agregovaný výstup z výzkumu potřeb mateřských škol uskutečněné v období listopad 2015

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní škola Pavlov Pavlov 100, 588 33 Stonařov Identifikátor školy: 600 117 278 Zřizovatel: Obecní úřad, Pavlov 188, 588 33 Stonařov

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Materiál školního roku 2017/2018 Žáci jsou předem seznámeni v jednotlivých hodinách s pravidly klasifikace a s váhou známky. Známky

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Předmět je vyučován jako samostatný volitelný předmět v 9. ročníku jednou hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Výuka probíhá v odborné učebně

Předmět je vyučován jako samostatný volitelný předmět v 9. ročníku jednou hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Výuka probíhá v odborné učebně ELEKTRONIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět úzce souvisí s následujícími předměty: Přesahy z předmětů

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY JAKO VĚDNÍ OBOR - zákl. oblasti HROMADA poznatků, dovedností,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Naše škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. Charakter práce v dětech podporuje pocit bezpečí, možnost pozitivního

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více