Výchovně vzdělávací koncepce Základní školy při Českém vysokém učení technickém v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovně vzdělávací koncepce Základní školy při Českém vysokém učení technickém v Praze"

Transkript

1 Výchovně vzdělávací koncepce Základní školy při Českém vysokém učení technickém v Praze dne zpracovaly: Bc. Mgr. Martina Hovorková Mgr. Andrea Holá 1

2 Výchovně vzdělávací charakteristika školy Základní škola (dále škola) je plánována jako neúplně organizovaná, tj. malotřídní se 3 kombinovanými třídami, ve kterých budou vzděláváni žáci 1. až 5. ročníku. Škola bude dimenzována tak, aby se průměrný počet žáků na 1 třídu pohyboval mezi 14 a Filozofie školy 1 V souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2020 je cílem ZŠ především vytvořit bezpečné a stimulující prostředí vedoucí k osobnostnímu rozvoj žáků spojenému s cílenou přípravou na budoucí navazující studium a pracovní uplatnění. Vyučování ve věkově kombinovaných třídách vnímáme jako důležitou pedagogickou alternativu podporující myšlenku vzdělávání žáka v heterogenním sociálním prostředí. V procesu učení se zde využívá nápodoby a přirozeného vzoru a významným způsobem dochází ke zvyšování kooperace mezi žáky. Vnitřní klima malotřídní školy se v mnohém podobá rodinnému prostředí, je relativně stálé a dobře strukturované, což je zejména u žáků s individuálními vzdělávacími potřebami předpokladem úspěšného startu a průběhu školní docházky. Tato inkluzivní škola nabídne rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů. Rádi bychom proto především uvítali žáky, kteří se již v raném věku zajímají o matematiku nebo fyziku nebo mají hlubší zálibu či výjimečný talent v některém z technických nebo přírodovědných oborů. Cílem výchovně vzdělávací činnosti školy bude celostní rozvoj žákových schopností a dovedností se zohledněním jeho individuálních vzdělávacích potřeb a aktuální vývojové úrovně. Žák je chápán jako aktivní činitel ve vlastním procesu vzdělávání, je veden k samostatnosti a zodpovědnosti. Tomu odpovídají i zvolené metody a formy práce. Důraz bude kladen na individualizaci výuky a rozvoj myšlenkového potenciálu žáků s přihlédnutím k jejich zájmové orientaci, na prohloubení učiva zejména v přírodních vědách. Bude podporováno využívání různorodých informačních technologií, tvořivé technické myšlení, rozvoj technické gramotnosti, uvědomění si významu techniky v našem životě a jejího vztahu ke společnosti a životnímu prostředí. Náhled na tyto poznatky bude nabízen v globálních souvislostech a zdůrazňováno jejich uplatnění v běžném životě. 1 Cíle základního vzdělávání jsou vymezeny 44 zákona. č. 561/2004 Sb. v platném znění, jeho organizaci a průběh pak upravuje 46, 49 a 50 výše zmíněného zákona a dále vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a vyhlášce č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných s příslušnými novelizacemi. 2

3 2. Metody a formy výuky Vzdělávání bude probíhat podle školního vzdělávacího programu (vytvořeného v souladu s RVP ZV), uzpůsobeného na míru potřebám, požadavkům a zaměření základní školy. Ve výuce budou uplatňovány různorodé vzdělávací strategie podporující: aktivizaci žáka, jeho vnitřní motivaci k učení rozvoj klíčových kompetencí samostatné objevování a zkoumání schopnost definovat problém, získat, organizovat a integrovat informace aktivní heuristické hledání řešení úkolů individuální plánování a organizaci práce samotným žákem přijímání zodpovědnost sám za sebe a za výsledky své práce mezipředmětové vztahy a náhled na problém v širších souvislostech spolupráci s ostatními, diskuzi toleranci rozmanitosti vyjádření a prezentaci vlastních názorů a výsledků práce využití nabytých poznatků a dovedností v běžném životě hodnocení a sebehodnocení prohloubení odborných poznatků v přírodních vědách konkrétní zájmovou orientaci žáka čtenářskou, matematickou a technickou gramotnost zvyšování počítačové gramotnosti 2 tj. kriticky a s jistotou používat technologie informační společnosti k získávání, hodnocení, ukládání, vytváření a výměně informací rozvoj sebepoznávání, budování zdravého sebevědomí a sebedůvěry rozvoj sociálních dovedností kooperativního chování, komunikačních dovedností, předpokladů a strategií ke zvládání konfliktů, vytváření pozitivní atmosféry v týmu, respektování druhých osob, pravidel aj. Vzdělávací strategie vedoucí k těmto cílům budou čerpat z několika alternativních směrů a přístupů tak, aby co nejvíce vyhovovaly individuálním potřebám žáků. Do výuky, především v předmětech, kde byla navýšena časová dotace, je plánováno zařazovat mimo jiné také principy Daltonského plánu 3, tj. zejména bude kladen důraz na samostatnost, zodpovědnost a iniciativu, úzkou spolupráci žáka s pedagogem a mezi žáky vzájemně. Žákovi bude (s přihlédnutím k jeho vývojové úrovni) umožněno rozvrhnout si daný obsah učiva dle svého uvážení a osobního tempa, výkonově i zájmově diferencovat. 2 MŠMT - Akční plán Škola 21 - Akční plán pro realizaci Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání pro období (usnesení vlády č. 1276/2008) 3 PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha : Portál, ISBN

4 Dále chceme využívat dílčích metod Kritického myšlení, problémového učení, vzdělávacího programu Začít spolu, projektového vyučování aj. Spojovacími činiteli těchto přístupů, které vnímáme jako zásadní je ŽÁK, který: je partnerem, aktivně se podílí na výuce, spolupodílí se na procesu svého vzdělávání reflektuje své možnosti, postupy, výsledky práce aj. přiměřeně věku a situaci pracuje samostatně nebo v týmu vhodným způsobem komunikuje se spolužáky, vrstevníky i dospělými dle svých možností vede odbornou diskuzi k tématu přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, respektuje a oceňuje názory, práci a zkušenosti druhých si vytváří pozitivní sebeobraz se učí flexibilně reagovat na změny a kriticky je hodnotit má možnost volby a uvědomuje si odpovědnost za tuto volbu chápe úzkou provázanost učiva s konkrétními situacemi v každodenní praxi Organizační formy a metody výuky 4 budou aktuálně reagovat na konkrétní požadavky daného třídního kolektivu i jednotlivých žáků a budou voleny podle povahy učiva tak, aby směřovaly ke stanoveným edukačním cílům. Bude preferována individualizovaná výuka 5, ať už individuální nebo skupinová (předpokládá rozdělení třídního kolektivu do menších celků podle určitého klíče, ale i spontánně, na základě volby žáků), projektové vyučování, práce v integrovaných celcích, ale zastoupena bude také výuka frontální. V rámci vyučování budou také dle potřeby vycházející z tematických plánů zařazovány exkurze, výlety, vycházky a návštěvy pracovišť ČVUT. Z výukových metod budou využívány jak ty slovní (např. práce s učebnicí nebo textem, písemné práce, monolog, dialog), tak názorně demonstrační (např. pozorování předmětů a jevů, předvádění, projekce) a praktické (např. nácvik pohybových a pracovních dovedností, laboratorní činnosti, grafické a výtvarné činnosti). Významné zastoupení ve vyučovacím procesu pak budou mít také metody aktivizující (např. diskuze, různé druhy her, metody rozvíjející kritické myšlení aj.). 4 PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. 1. Praha : Portál, s. ISBN PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha: Portál, s. ISBN ŠIKULOVÁ, Renata. Didaktika primární školy: vybraná témata oboru pro studenty učitelství 1. st. ZŠ. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, s.isbn SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. 2., rozš. a aktualiz. vyd., [V nakl. Grada] vyd. 1. Praha: Grada, s. Pedagogika. ISBN KALHOUS, Zdeněk a kol. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, s. ISBN JANIŠ, Kamil a LORENCOVIČ, Jan. Organizační formy výuky: odborný text k rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra společenských věd, s. ISBN tj. vyučování s vnitřní metodickou a obsahovou diferenciací, respektující potřeby dítěte, jeho individuální tempo a preference 4

5 3. Učební plán, organizace vyučování Běžná vyučovací hodina potrvá 45 minut, vyučování bude začínat v 8:00. Časové rozvržení vyučovacích hodin a přestávek bude následující: 1. hodina hodina hodina hodina hodina hodina Podle charakteru vzdělávacích činností je pak možné hodiny dělit nebo spojovat a přizpůsobit tomu také harmonogram přestávek. Při vytváření učebního plánu malé školy je třeba zohledňovat fakt, že se musí flexibilně přizpůsobit příp. personálním i materiálním změnám v chodu školy (např. počet žáků, prostorové podmínky apod.). Třídy budou obsazeny do maximálního počtu 20 žáků za podpory 2 pedagogů, což umožňuje výuku více individualizovat a zaměřit se na rozšiřující a doplňující učivo s žáky, jejichž schopnosti a pracovní tempo tuto podporu vyžadují. 1. stupeň VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Ročník Celkem Český jazyk Anglický jazyk Matematika * Informatika Člověk a svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Vědecký seminář Celkový počet hodin * červeně jsou označeny hodiny čerpané z disponibilní časové dotace, která činí celkem 14 vyučovacích hodin 5

6 Učební plán 6 odráží zaměřenost školy přírodovědným a technickým směrem žákům je nabízena zvýšená dotace hodin matematiky, rozšířená výuka předmětu Člověk a svět s důrazem na praktická cvičení a projekty, při nichž si žáci zkusí získané teoretické poznatky aplikovat v praxi. Od 4. ročníku je plánováno vyučovat Vědecký seminář v celkové časové dotaci 3 vyučovacích hodin týdně. Vyšší počet hodin je také věnován výuce anglického jazyka. Výuka čtení a psaní bude uskutečňována analyticko-syntetickou metodou. Žáci se budou učit psát klasickým vázaným písmem. Volba učebnic a jiných metodických a didaktických materiálů bude konzultována s pedagogy s přihlédnutím k jejich profesním zkušenostem a odůvodněným preferencím. K výuce předmětu Matematika plánujeme mimo jiné např. využívat učebnici Matýskova matematika nakladatelství Nová škola a prvků konstruktivistického přístupu prof. Hejného. Předpokládáme, že většinovou část výukových materiálů, zejména pracovních listů do předmětů, kde se uskutečňuje rozšířená výuka, budou s patřičným materiálním zázemím, vytvářet sami pedagogové tak, aby co nejpřesněji odpovídaly vzdělávacím potřebám žáků. K podpoře a prohloubení výuky bude využíváno různorodých pomůcek (např. Novadida, Steifel, Dyscentrum aj.) a informačních a komunikačních technologií (PC, příp. tablet, interaktivní tabule, dataprojektor aj.). Tělesná výchova bude realizována blokově, vždy 1. a 2. vyučovací hodinu. Využíváno bude hřiště Kotlářka a prostory tělovýchovných zařízení ČVUT, kde bude žákům umožněno seznámit se i se sporty, které se běžně do výuky nezařazují (např. vodní sporty). Do ŠVP bude také zařazena výuka plavání. Vědecký seminář vyučovaný od 4. ročníku v časové dotaci 3 hodin týdně nabídne žákům prostor k formulování vlastního vědeckého úkolu projektu úměrně jejich věku a možnostem, jeho realizaci a prezentaci. Cílem předmětu je v nejobecnější rovině rozvoj základní technické gramotnosti 7 žáků prostřednictvím: řešení problémových úloh, hledání nových způsobů dosažení cíle pokládání otázek o principech fungování věcí, jejich účelnosti aplikace získaných informací v nových situacích využití techniky (nejčastěji IT) jako prostředku přu zpracování informací formulace a řešení výzkumných otázek v konkrétní oblasti, adekvátně věku a osobním zájmům samostatně nebo v týmu podpora systémového myšlení procesů analýzy, syntézy, abstrakce aj. Průřezová témata budou integrována do jednotlivých předmětů. 6 dle platného RVP ZV k Technická gramotnost je chápána jako minimum vědomostí a dovedností, které je nezbytné pro život v současné technikou disponující společnosti. (KROPÁČ, J. K problému uceleného pojetí výuky obecně technických předmětů. e-pedagogium (on-line), 2004, roč. 4, č. 1. Dostupné na www: <http://epedagog.upol.cz/eped1.2004/index.htm>. ISSN

7 4. Zápis do školy Pro přijetí dítěte do této ZŠ je prioritní jeho školní zralost. Primárně bude tedy cílem zápisu prověřit míru fyzické a psychické připravenosti na vstup do školy. Součástí bude individuální rozhovor s dítětem a zákonnými zástupci a následný screening studijních předpokladů k úspěšnému osvojování si školních dovedností a znalostí. Základní škola je otevřená všem zájemcům. 5. Profil žáka absolventa Cílem výchovně vzdělávací činnosti základní školy ukotvené v tomto projektu je žák, který po ukončení 5. ročníku 8 : samostatně vyhledá a třídí informace, orientuje se v nich a na základě svých možností je kriticky hodnotí adaptuje se na nové situace a adekvátně na ně reaguje vyhledává alternativní způsoby řešení plánuje a organizuje svou práci aplikuje získané poznatky srozumitelně a kultivovaně formuluje své názory, myšlenky a postoje v mateřském jazyce prezentuje svou práci, obhajuje své názory přiměřenou argumentací cíleně zaměřuje pozornost, vytrvá v dosahování cílů, dokončuje úkoly vnímá osobní zodpovědnost za průběh svého dalšího vzdělávání pracuje s chybou, hodnotí svou práci rozvíjí schopnost abstraktního, vědeckého a logického myšlení vnímá roli a význam matematiky v běžném životě rozvíjí svou technickou gramotnost, zájmy, chápe postavení techniky v našem životě rozlišuje různé materiály, technologie navrhuje, modeluje, konstruuje účelně využívá PC a jiných technologií jako prostředku k dalšímu osobnímu rozvoji a vzdělávání je si vědom mezipředmětové propojenosti používá základní odborné pojmy, které mu umožnují hlouběji chápat složitější přírodní jevy pracuje s textem, rozumí jeho smyslu a vyhledá hlavní myšlenku pracuje dle své vývojové úrovně v jednotlivých laboratořích (výzkumných pracovištích) 8 HONZÍKOVÁ, Jarmila a kol. Alternativní přístupy k technické výchově. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, s. ISBN Trendy ve vzdělávání...: informační technologie a technické vzdělávání: [mezinárodní vědecko-odborná konference... na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci]. Olomouc: Votobia, [200-]- 7

8 účastní se různých druhů olympiád a soutěží nabídka dle aktuálního věstníku MŠMT pro daný školní rok (Vyhlášení soutěží a přehlídek) respektuje pravidla, názory, postoje, hodnoty druhých spolupracuje s ostatními pracuje v týmu, spoluvytváří pravidla fungování této spolupráce, dle svých možností přispívá k dosažení stanoveného cíle je citlivý k potřebám a pocitům druhých chápe multikulturní povahu společnosti jedná v duchu fair-play je si vědom svých povinností občana pečuje o své fyzické i psychické zdraví rozvíjí své zájmy a smysluplné trávení volného času 6. Hodnocení Pro hodnocení žáků chceme využívat tzv. kombinované hodnocení, tj. známky doprovázené slovním hodnocením. Hodnocení musí být srozumitelné pro žáka i jeho zákonného zástupce, jednoznačně formulované, konkrétní, odpovídající předem stanoveným kritériím a obsáhne všechny oblasti výchovně vzdělávacího procesu. Slovní hodnocení by mělo mít informativní charakter rodič by se měl dozvědět o silných a slabých stránkách svého dítěte z pohledu školy a doporučený postup, jak s nimi lze pracovat. Za hodnotící období srovnává pedagog osobní pokrok žáka, popisuje v něm proces, kterým žák za určitou dobu prošel a hodnotí jeho úspěšné a neúspěšné momenty. Hodnocení by mělo být povzbudivé a motivovat žáka k další práci. Hodnocení je nástrojem, který poskytuje zpětnou vazbu žákovi i rodiči, je výsledkem žákovy práce za vymezené období a je podloženo množstvím nashromážděných informací. Zde by se opíralo o žákovo portfolio, tj. soubor jeho prací, které poskytují materiál pro žákovu sebereflexi a jsou také významným podkladem při společných konzultacích s rodiči a v komunikaci rodiny se školou obecně. Žáci budou od 1. třídy vedeni k sebehodnocení, odpovídající jejich vývojové úrovni. Volba forem tohoto sebehodnocení je plně v kompetenci učitelů ústní, grafická nebo písemná. Hodnocení známkami bude průběžné, souhrnnější slovní hodnocení obdrží rodiče vždy na konci každého měsíce. Osobní konzultace pedagogů s rodiči žáků proběhnou každé čtvrtletí, v pololetí a na závěr školního roku dostanou žáci vysvědčení. Komunikace se zákonnými zástupci o známkách a hodnocení by probíhala prostřednictvím žákovské knížky, v tištěné nebo elektronické podobě. Rádi bychom se také zapojili do celoplošného testování a studijní výsledky našich žáků pak v 5. ročníku ověřovali pomocí srovnávacích testů Scio nebo Kalibro. 8

9 7. Spolupráce s rodiči, oblast vnějších vztahů Tato škola bude koncipována jako zařízení rodinného typu. Vztahy a komunikace s rodiči jsou proto základním pilířem v efektivním a fungujícím procesu vzdělávání. Rodiče jsou vnímání jako rovnocenní partneři školy, je respektována jejich role jako nejvýznamnějšího činitele ovlivňující vývoj dítěte. Spolupráce rodiny a školy může fungovat na několika úrovních. Základní je pravidelná a včasná oboustranná komunikace v distanční podobě. Její forma pak závisí na charakteru a potřebách každé rodiny může být písemná, elektronická, telefonická, pomocí sms. Další úrovní je pak osobní kontakt učitele se zákonnými zástupci na úvodním setkání k zahájení školního roku, dále jsou to čtvrtletní konzultace, ale také společná setkání na školních akcích, dnech otevřených dveří nebo např. na vzdělávacích seminářích pro rodiče. Rodičům bude také umožněno po předchozí domluvě nahlédnout do průběhu vyučování a být přítomen ve třídě. Průběžně aktualizované informace o dění ve škole naleznou rodiče na příslušných webových stránkách. Další nedílnou součástí kvalitního výchovně vzdělávacího procesu je spolupráce základní školy s institucemi. Na předním místě jsou to školská poradenská zařízení v tomto případě Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 6, která poskytuje konzultační, diagnostickou a metodickou podporu pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Dále jsou to instituce veřejného sektoru, které se zaměřují na nadané děti např. Centrum nadání, Mensa ČR aj. V neposlední řadě do této sítě patří také ČVUT s odborným a materiálním zázemím, kterého by škola využívala. 8. Personální zajištění výuky Hlavním cílem je vybudovat spolupracující a stabilní tým kvalifikovaných pedagogů se zájmem o soudobé vzdělávací metody a formy práce. Profil budoucího učitele by měl zahrnovat orientovanost, příp. předchozí zkušenost s prací v inovativním školním prostředí a kontinuální linii osobního rozvoje realizovanou v dalším vzdělávání. Předpokládá se také vztah k technickým oborům a přírodním vědám všeobecně. Od zaměstnanců školy se dále očekává, že sledují současné vzdělávací trendy a realizují je ve výuce, jednají se zákonnými zástupci a spolupracujícími institucemi a celkově se podílejí na rozvoji školy a podporují budování jejího dobrého jména. Vzhledem ke specifické povaze školy, považujeme za nezbytné, aby v každé ze tříd působili souběžně 2 pedagogové. Vztah obou třídních učitelů bude symetrický, jejich pracovní povinnosti budou pak vymezeny náplní práce. Budou se stejnou měrou spolupodílet na výchovně vzdělávacím procesu, vedení třídní agendy, komunikaci s rodiči a dalších činnostech souvisejících s fungováním školy. Zodpovědnost za jednotlivé dílčí prvky přímé i nepřímé pedagogické činnosti si mezi sebou rozdělí po vzájemné dohodě. Konzultací s rodiči se vždy účastní oba pedagogové. 9

10 K důležitým osobnostním charakteristikám učitele musí proto nezbytně patřit ochota a schopnost úzce spolupracovat v týmu, konzultovat své představy a postupy a reflektovat průběh a výsledky své práce. Pedagogický sbor by celkem tvořilo 9 pedagogických pracovníků - 6 třídních učitelů, 2 vychovatelky školní družiny a ředitelka školy. V rámci školy bude možno využít služeb školního psychologa nebo speciálního pedagoga. 10

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Čtvrtá verze, schválená školskou radou dne: 13. 6. 2013 razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Kód:

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Škola a život (rozšířená výuka cizích jazyků, rozšířená výuka tělesné výchovy) Název školy Základní škola Nový Jičín,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle RVP ZV SMYSLUPLNÁ ŠKOLA

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle RVP ZV SMYSLUPLNÁ ŠKOLA 1. Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle RVP ZV SMYSLUPLNÁ ŠKOLA Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Lyčkovo náměstí 6/460, Praha 8-Karlín, 186

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Zřizovatel: Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Rámcový vzdělávací program obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více