Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům"

Transkript

1 Stránka č. 1 z 11 Tato stránka byla vytištěna 10:33:39 ze serveru Zpět na původní stránku Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům Článek z kategorie: > Sociální problematika > Koncepce sociálních služeb Poslední aktualizace tohoto článku: Autor článku: Odbor 22 Počet zobrazení tohoto článku: 6509 Obsah: Příloha č. 1 - Obsah standardu vzdělávání v sociální práci Příloha č. 2 - Seznam členů ASVSP 1. Úvod Bodem II/2 písm. a) usnesení vlády ze dne 3. ledna 2001 č. 28 vláda uložila ministrovi práce a sociálních věcí, aby v součinnosti s ministry školství, mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví, vnitra a spravedlnosti předložil vládě do 31. srpna 2002 Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků ve veřejné správě a organizacích jí řízených, jejíž součástí bude i výchova k lidským právům ( dále jen "Koncepce"). Usnesením vlády ze dne 25. září 2002 č. 924 (bod 1. písm. e) byl termín předložení tohoto materiálu posunut do 31. prosince Tímto úkolem reagovala vláda na dokumenty Evropské komise týkající se vzdělávání, jejichž hlavní zásady byly zahrnuty i do Programového prohlášení současné vlády. Stoupající význam vzdělání ve společnosti založené na znalostech je doprovázeno změnou pojetí vzdělávání a vzdělávacích systémů směrem k celoživotnímu učení. Evropská komise, vědoma si této skutečnosti, vyzvala členské státy a své orgány, aby "v rámci oblastí své působnosti formulovaly dlouhodobé strategie a praktická opatření, která by zpřístupnila celoživotní učení všem". 1 V listopadu 2000 publikovala Evropská komise Memorandum o celoživotním učení (dále jen "Memorandum") s cílem zahájit celoevropskou debatu o účinné strategii pro uskutečňování celoživotního učení na individuální a institucionální úrovni a ve všech sférách veřejného a soukromého života. V České republice proběhl široký konzultační proces, v jehož průběhu byly cíle nastíněné Memorandem porovnány s politickými záměry ČR. Závěry této diskuse byly formulovány ve strategických dokumentech z poslední doby, které byly zpracovány MŠMT, MPSV a NVF, mezi něž např. patří: Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílá kniha), Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání a navazující Program realizace státní informační politiky ve vzdělávání (MŠMT), Národní plán zaměstnanosti, Národní akční plán zaměstnanosti na rok 2001 a Operační program rozvoje lidských zdrojů (MPSV), Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku (NVF).

2 Stránka č. 2 z 11 V závěrečné zprávě ke konzultačnímu procesu o Memorandu o celoživotním učení v České republice se pak uvádí, že hlavní strategické trendy jsou v zásadě shodné. Návrh koncepčního řešení celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků vychází z cílů Memoranda a z uvedených strategických dokumentů. Ve svém Programovém prohlášení vláda vyhlásila jako jednu ze svých priorit "všestrannou podporu vzdělání, vědy a kultury". Vláda se zavázala "dokončit reformu školství s cílem vytvořit prostupnou a ucelenou vzdělávací soustavu, orientovanou na celoživotní vzdělávání. Páteří strukturálních a obsahových změn se stanou: princip celoživotního učení, rámcové vzdělávací programy pro jednotlivé stupně a obory vzdělávání, reforma ukončování středního vzdělání, to je státní část maturity, závěrečné zkoušky a potřebný rozvoj diverzifikovaných forem terciárního vzdělání a vzdělávání dospělých". V uvedeném smyslu je návrh předkládané Koncepce jedním z příspěvků k plnění Programového prohlášení vlády. 2. Návrhová část 2.1 Návrh řešení: I. etapa - pro období r vypracování návrhu věcného záměru zákona o výkonu sociální práce a vzdělávání sociálních pracovníků: kvalifikační požadavky pro výkon sociální práce standardy výkonu sociální práce, které by zohledňovaly dodržování lidských práv znevýhodněných skupin nebo osob II. etapa - pro období r V návaznosti na zákon o dalším vzdělávání, který připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ostatními resorty a v souladu se Strategií rozvoje lidských zdrojů, která byla připravena Sekcí rozvoje lidských zdrojů Úřadu vlády ČR ve spolupráci se Správou služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí a s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k projednání a schválení ve vládě: vytvořit nástroje systémového rozvoje celoživotního vzdělávání: příprava obsahu vzdělávacích programů v návaznosti na vytvořené profily pracovních pozic sociálních pracovníků a v souvislosti se sociálnědemografickými faktory zajištění kvality - systém akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů a certifikace dosaženého vzdělání podpora výzkumu v oblasti sociální práce informační systém vzdělávání v sociální práci monitorování stávajících vzdělávacích aktivit a využívání příkladů dobré praxe vypracování a zavedení soustavy finančních a nefinančních pobídek: pro zaměstnavatele, aby jejich výdaje na vzdělávání zaměstnanců byly vyšší a efektivnější pro pracovníky, aby v co největší míře vstupovali do celoživotního vzdělávání pro poskytovatele vzdělávání, aby byli zainteresováni na rozšiřování nabídky vzdělávání a usnadňování přístupu k němu pro různé cílové skupiny

3 Stránka č. 3 z 11 Institucionální zabezpečení: Vzhledem k neexistujícímu kompetenčnímu vymezení a komplexnosti řešené problematiky navrhujeme následující institucionální zabezpečení: Za vypracování navrhovaných koncepčních řešení odpovídá MPSV. Pro odborné posouzení návrhů v oblasti celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků bude ustanoven poradní orgán ministerstva Rada pro rozvoj vzdělávání v sociální práci a jeho členy budou zástupci resortů MZ, MS, MV a MŠMT, Úřadu Vlády a dále zástupci zaměstnavatelů, vzdělavatelů, odborů a dalších relevantních subjektů. Pro zajištění koncepčních prací určí MPSV zodpovědný odbor a vyčlení dva pracovníky pro tuto problematiku. Finanční náklady navrhovaného řešení: Institucionální zabezpečení bude zajištěno v rámci vnitřních opatření MPSV. Navržená řešení nebudou mít dopad na státní rozpočet. 2.2 Základní východiska k vytvoření koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků: Sociální práce je odborná profesionální činnost, která vyžaduje specifickou průpravu, specifické postupy a dovednosti V České republice je vytvořen minimální vzdělávací standard v sociální práci, který odpovídá mezinárodním normám. Na dodržování minimálního standardu dohlíží odborná asociace Asociace vzdělavatelů v sociální práci u svých členů (VŠ a VOŠ). Tyto minimální standardy akceptovala Akreditační komise 2. Minimální standardy reflektují evropské normy a zajišťují nejen vysokou odbornou přípravu sociálních pracovníků, ale také kontinuální výchovu k ochraně lidských práv zranitelných skupin lidí, se kterými budou při své práci v kontaktu (metody sociální práce, praxe a supervize, etika sociální práce, právo aj.) Existuje dobrá spolupráce mezi resorty MPSV ČR a MŠMT ČR. Je třeba tuto spolupráci dále rozvíjet a prohlubovat, aby mohla probíhat systematicky. V této souvislosti ji bude nezbytné institucionalizovat. Dále je třeba, aby zaměstnavatelé sociálních pracovníků získali vliv na proces vytváření minimálního standardu. Sociální pracovníci vykonávají vysoce odborné činnosti s významným celospolečenským dopadem. Přispívají k zajišťování sociálního smíru vyjednáváním mezi zájmy společnosti a zájmy marginálních skupin a jednotlivců. Tato duální dimenze vyžaduje zvýšenou pozornost na výkon této profese v podobě standardů výkonu sociální práce a vytvoření podpůrných (supervize, konzultace, další vzdělávání) i kontrolních (licence, členství v profesních komorách) mechanismů. Je potřeba, aby při výkonu svého povolání měli na zřeteli dodržování lidských práv skupin obyvatelstva, které jsou ohroženy sociálním vyloučením nebo jsou jinak zranitelní. Sociální pracovníci jsou klíčovými pracovníky resortu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a plní důležité úkoly v rámci veřejné správy v gesci dalších resortů

4 Stránka č. 4 z 11 Sociální pracovníci jsou zaměstnáváni ve veřejných službách řady resortů, ale i v institucích soukromoprávní povahy. Charakter jejich pracovní činnosti a vysoká míra odpovědnosti se u různých typů zaměstnavatelů neliší. Z hlediska odborné přípravy je absolvent studijního oboru splňujícího minimální standardy vzdělávání v sociální práci dostatečně připraven pro většinu činností v sociální práci. V některých činnostech, které se oborově překrývají, (např. v sociálních službách), jsou sociální pracovníci zastupitelní jinými odborníky (např. v oblasti výchovy a tréninku, v oblasti krizové pomoci, v sociální péči aj.). Příslušná odbornost je doplněna znalostmi pro práci s cílovou skupinou a znalostmi standardů (např. sociálních služeb). V jiných oblastech, které vyžadují komplexní zhodnocení sociální situace a realizaci celé řady na sebe navazujících sociálních intervencí, jsou sociální pracovníci nezastupitelní (např. v sociální ochraně dítěte a seniora, sociální práce s rodinou aj.). Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s ostatními resorty, zaměstnavateli a dalšími subjekty vytváří podmínky pro další vzdělávání sociálních pracovníků Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků předpokládá nejen možnost zvyšování kvalifikace v síti škol, ale především možnost, dostupnost, ale i povinnost zvyšovat své profesionální kompetence v kvalitních vzdělávacích programech. Předpokladem pro zavedení systému dalšího vzdělávání sociálních pracovníků je stanovení kvalifikačních požadavků pro výkon sociální práce, monitorování pracovních činností a v návaznosti na ně zjišťování vzdělávacích potřeb pracovníků pro jednotlivé odborné činnosti v sociální práci. Nezbytnou součástí přípravy dalšího vzdělávání sociálních pracovníků je nastavení mechanismů pro zajištění kvality vzdělávacích programů (akreditace a certifikace) a zajištění informovanosti pracovníků o vzdělávacích akcích. 2.3 Cíle celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům: Sociální práce je odborná činnost, která vyžaduje vysokou odbornou přípravu, dosažení určitého věku, osobní zralosti, zkušeností a etických postojů. Proto nemůže být předmětem středoškolské průpravy ukončené maturitou. Sociální práce je odborná činnost, která vyžaduje vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání. Kvalifikovaným sociálním pracovníkem je absolvent studijního programu, který splňuje požadavky minimálního standardu vzdělání v sociální práci a je minimálně na úrovni VOŠ 3. Cílem vybudování systému celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků je: definovat státní odpovědnost za profesionální výkon sociální práce umožnit rozvoj kvality sociální práce zejména s ohledem na ochranu lidských práv zranitelných skupin obyvatelstva posílit statut a užitečnost sociální práce jako profesionálního oboru posílit kompetence a odpovědnosti sociálních pracovníků Těchto cílů bude dosaženo vytvořením vzdělávacího systému, který: stanoví předpoklady pro výkon sociální práce

5 Stránka č. 5 z 11 stanoví kvalifikační požadavky pro sociální pracovníky umožní odborné vzdělávání pro stávající sociální pracovníky, kteří nemají odborné vzdělání (kombinované studium VOŠ, VŠ) poskytne další odbornou přípravu sociálních pracovníků (specializační kurzy, výcviky dovedností, teoretické a supervisní semináře) určí pravidla specifické přípravy pro sociální pracovníky v jednotlivých resortech bude iniciovat vzdělávání pro specifické a vznikající role sociálních pracovníků ( např. managament péče, komunitní pracovník) zajistí zvýšení povědomí sociálních pracovníků o lidských právech a jejich ochraně 3. Důvodová část 3.1 Cílová skupina Sociální pracovníci (viz Minimální standard ASVSP a Standardy vzdělávání v sociální práci MŠMT kap. 4) jsou zaměstnáváni: 1. veřejnoprávními subjekty zřizovanými orgány ústřední státní správy: Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva spravedlnosti, 2. kraji a obcemi a jimi zřizovanými subjekty a to jak v přenesené tak v samostatné působnosti v oblasti sociální 3. soukromoprávními institucemi působícími v sociální oblasti povahy: ziskové, neziskové včetně občanských sdružení, církevních obcí, nadací a jiných nestátních organizací. Sociální pracovníci jsou zaměstnáváni ve veřejných službách řady resortů, ale rovněž v institucích soukromoprávní povahy. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR jako ústřední orgán garantuje úroveň sociální péče a sociálních služeb a je zodpovědné za výkon sociálně právní ochrany. Výkon sociální práce v těchto oblastech však není možný bez návazné spolupráce se sociálními pracovníky ostatních resortů (např. MZ, MV, MS, MŠMT) a bez návazné spolupráce se sociálními pracovníky z ostatních organizací, které působí v sociální oblasti. Pravidla pro kvalifikaci a standardy výkonu sociální práce musí být platná a závazná pro zaměstnávání sociálních pracovníků obecně tak, jak je tomu např. u zdravotnických pracovníků. Při vytváření a realizaci koncepce celoživotního vzdělávání jsou důležitými partnery zaměstnavatelé, odbory a odborné asociace vzdělavatelů a sociálních pracovníků, kteří zpětně mohou ovlivňovat vzdělávací proces podle měnících se potřeb praxe. Sociální práce je nástrojem sociální inkluze. Jejím cílem je začlenění zranitelných skupin lidí. Profese sociální práce klade vysoké etické nároky na pracovníky, kteří ji vykonávají. Nezbytnou součástí celoživotního vzdělávání je výchova k lidským právům. 3.2 Předmět sociální práce Předmětem sociální práce je zprostředkovat řešení sociálních konfliktů s cílem hledat vyvážené konsensuální řešení při zachování a podporování osobních práv a svobod jednotlivce. V rámci šetření, kterého se účastnily odborné asociace (1997) byly zmapovány činnosti, které lidé na místech sociálních pracovníků vykonávají:

6 Stránka č. 6 z 11 administrativní práce, sociální podporu, provázení, mediaci - řešení konfliktů, sociální kontrolu a dohled, sociální analýzu, koncepční činnost, sociální poradenství, řízení sociální práce, rozvoj teorie a metodologie. Uvedené činnosti požadují různé úrovně vzdělání. Odborné činnosti podle náročnosti na znalosti a dovednosti lze roztřídit do následujících stupňů: odborné - vyšší odborné nebo vysokoškolské (bakalářské), řídící - vysokoškolské (magisterské), vědecké - vysokoškolské (doktorské). Z hlediska tvorby standardů a zaměstnávání sociálních pracovníků má význam zapojení povolání sociálního pracovníka do Integrovaného systému typových pozic (www.istp.cz.) Jedná se o informační systém, který obsahuje popis pracovních náplní a současně požadavky na typ a úroveň vzdělání a odborné přípravy, osobní dovednosti a schopnosti, volná místa apod. Systém zpřehledňuje informace o náplni pracovních činností a umožňuje potenciálním uchazečům ověřit si vlastní předpoklady a schopnosti k vykonávání dané činnosti. V současné době má tento systém široké uplatnění v kariérovém poradenství, při tvorbě individuálních plánů profesního a osobního rozvoje, při zpracovávání komplexního systému kvalifikací pro všechny úrovně a typy vzdělávání včetně neformální přípravy. V budoucnosti by mohl systém obsahovat nové moduly propojené s jinými informačními systémy (např. informace o vzdělávacích příležitostech, možnostech uplatnění na trhu práce, ceně práce atd.). První návrh typových pozic, který je zpracováván MPSV ČR ve spolupráci se zaměstnateli sociálních pracovníků z různých resortů, bude připraven k široké diskusi v polovině roku Vymezení pojmu celoživotní vzdělávání Pojem celoživotní vzdělávání je v posledních dokumentech nahrazován pojmem celoživotní učení, který lépe vystihuje skutečnost, že zahrnuje veškeré vědomosti, znalosti, dovednosti i zkušenosti, které člověk v průběhu svého života získává. Celoživotní vzdělávání zahrnuje jednak vzdělání ve školském systému (primární, sekundární i terciární) a tzv. další vzdělávání (mimoškolské, do kterého spadá občanské, zájmové a další profesní vzdělávání), jehož cílem je získat další znalosti a dovednosti včetně profesionálních zkušeností, které pracovník získává pro rozvoj své osobnosti či prohlubování své profese v celé škále mimoškolských vzdělávacích aktivit. Vzhledem ke značné roztříštěnosti termínů používaných v oblasti celoživotního vzdělávání používáme v dalším textu tyto základní pojmy: kvalifikační vzdělání další vzdělání Termín kvalifikační vzdělání je tradičně vyhrazen tomu typu vzdělání, které vede k dosažení středoškolské, vyšší odborné nebo vysokoškolské kvalifikace v soustavě oborů a studijních programů ve školské soustavě, tedy např. kvalifikace sociálního pracovníka. Tyto kvalifikace stanovuje primárně MŠMT a certifikuje dosaženou kvalifikaci diplomem nebo vysvědčením od akreditovaného subjektu zařazeného do sítě škol.

7 Stránka č. 7 z 11 Do pojmové kategorie další vzdělávání 4 zařazujeme všechny formy vzdělávání dospělých, které nevedou k získání kvalifikace. Mohou mít rozmanitou délku a formu, od jednodenních seminářů a přednášek, přes několikadenní dílny až po modulárně sestavované vzdělávací cykly. 3.4 Kvalifikační vzdělávání Pro rozvoj profese sociálního pracovníka v ČR po roce 1989 bylo klíčové znovuustavení oboru sociální práce na vysokých školách v roce 1990 a na Vyšších odborných školách v roce Do r mohli zájemci o obor sociální práce studovat pouze v tzv. nástavbovém maturitním oboru "sociálně - právní činnost" na středních školách sociálně - právních. Z tohoto důvodu se hlavní pozornost v devadesátých letech soustředila na koncepční práci na úrovni vysokých škol (dále jen VŠ) a vyšších odborných škol (dále jen VOŠ). V roce 1993 se některé vysoké školy, tehdejší sociálně právní akademie a střední školy, které výhledově aspirovaly na zařazení do terciárního školství dobrovolně rozhodly usilovat o naplnění Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci (dále jen Minimální standard). Ten byl v letech 1991 až 1993 vytvořen týmem českých učitelů sociální práce, zahraničních odborníků a zástupců některých zainteresovaných zaměstnavatelů sociálních pracovníků. Minimální standard se v roce 1993 stal součástí stanov občanského sdružení škol sociální práce - Asociace vzdělavatelů v sociální práci (dále jen ASVSP). V letech 1993 až 2002 se požadavkům Minimálního standardu podařilo v plném rozsahu dostát třem vysokým školám a dvanácti vyšším odborným školám. Další dvě vyšší odborné školy a jedna vysoká škola naplnily požadavky Minimální standard s dílčími obtížemi. Minimální standard byl v minulosti aplikován při výběru kandidátů na status VOŠ. Seznam škol sdružených v ASVSP je uveden v příloze č. 2. V roce 1997 navrhlo Ministerstvo školství ČR vzdělávací systém pro profesionální sociální pracovníky, který zahrnuje vyšší odborné a vysoké školy. V této souvislosti vydalo vlastní standardy vzdělávání v sociální práci, jejichž jádro je shodné s obsahem Minimálního standardu ASVSP a liší se od něj v některých dílčích aspektech. Takto pojaté minimální standardy reflektují evropské normy a zajišťují nejen vysokou odbornou přípravu sociálních pracovníků, ale také kontinuální výchovu k ochraně lidských práv zranitelných skupin lidí, se kterými budou při své práci v kontaktu (metody sociální práce, praxe a supervize, etika sociální práce, právo aj.) Podrobný obsah vzdělávacího standardu je uveden v Příloze č.1. Kvalifikaci pro výkon sociální práce lze získat na vyšších odborných školách a v bakalářských a magisterských studijních programech vysokých škol 5. Na úrovni vyššího odborného školství (dále jen VOŠ) v oboru Sociální práce (7541N), který zastřešuje sedm podoborů (zaměření) 6 a v oboru Sociální práce a sociální pedagogika (7532N). Studijní programy konkrétní VOŠ jsou schvalovány Ministerstvem školství ČR podle jimi předložených učebních dokumentů. Ministerstvo školství nevyžaduje ke schválení takového programu stanovisko ASVSP ani MPSV. Studijní programy sociální práce na vysokých školách jsou schvalovány Akreditační komisí a projednávány v pracovní skupině pro sociologii a politologii, ve které jsou zástupci oboru sociální práce, respektive ASVSP. Akreditační komise přihlíží při schvalování studijního oboru v oblasti sociální práce k minimálnímu standardu. Samostatná pracovní skupina Akreditační komise pro obor sociální práce nebyla ustavena. Jednou z významných forem vzdělávání dospělých v České republice před rokem 1989 bylo studium při zaměstnání, které uskutečňovaly střední a vysoké školy (v oblasti sociální práce to bylo v minulosti studium na střední odborné škole sociálně právní, která byla jediná v republice). Tato forma studia nese v souladu se současnými předpisy označení "kombinované studium", které spojuje studium formou konzultací se samostudiem.

8 Stránka č. 8 z 11 Nabídka vyšších odborných i vysokých škol poskytujících studium sociální práce se za posledních 10 let značně rozšířila. Řada těchto škol nabízí i kombinované studium pro pracovníky z praxe, kteří si chtějí rozšířit kvalifikační vzdělání. Rozvoj této formy studia je velmi důležitý zejména pro pracovníky, kteří získali vzdělání v sociální práci před rokem 1989 a chtějí si svou kvalifikaci doplnit Další vzdělávání sociálních pracovníků Sociální práce je odborná disciplina, jejíž formy a metody se neustále vyvíjejí tak, jak se vyvíjejí potřeby jednotlivců, rodin, skupin, komunit a společnosti. Vznikají nové typy sociálních služeb a sociálních činností, které vycházejí z nových teoretických poznatků. Sociální práce patří mezi náročné pomáhající discipliny, k jejichž úspěšné realizaci patří umění sebereflexe a možnost supervize. Vzdělávání sociálních pracovníků je celoživotní proces získávání teoretických vědomostí a praktických dovedností. Systematický výzkum v oblasti dalšího vzdělávání sociálních pracovníků, tedy jejich kvalifikační úrovně, profesionálních kompetencí a vzdělávacích potřeb, neexistuje. Současná struktura poskytovatelů dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky kopíruje strukturu poskytovatelů dalšího vzdělávání v ČR, tak je popsáno v analytické studii NVF 8. Jedná se o tyto poskytovatele: 1. Vzdělávací instituce 2. Školy 3. Organizace, které pracovníky zaměstnávají. Ad1. Vzhledem k absenci statistiky v oblasti vzdělávání dospělých, která bohužel přetrvává dodnes, nelze určit počet institucí, které na vzdělávacím trhu působí. Jejich počet lze jen odhadovat 9. V oboru sociální práce nabízí další vzdělávání řada nestátních neziskových organizací z oblasti sociálních služeb a fyzické osoby, které mají pro tuto činnost živnostenské listy. Nabídka školicích akcí je velmi pestrá, avšak mají různou úroveň kvality a pro zaměstnavatele i samotné sociální pracovníky je obtížné se v nabídce zorientovat. Ad2. Školy mohou realizovat také kurzy celoživotního vzdělávání, které reagují na současný vývoj metod a forem sociální práce a přinášejí nejnovější teoretické poznatky (např. Katedra sociální práce FFUK pořádá kurz Supervize v sociální práci). O tyto kurzy je velký zájem, přestože si studující hradí výuku z vlastních prostředků. Universitní půda je pro pracovníky garancí kvality a často takovému kurzu předchází aktivní zjišťování vzdělávacích potřeb pracovníků. Ad3. Sociální pracovníci jsou vzděláváni v rámci svých zaměstnavatelských organizací jak ve fázi vstupního proškolení tak dalšího odborného vzdělávání pro výkon jejich práce. Pro pracovníky ve veřejné správě, tedy i pro sociální pracovníky, je v současné době koncipován Systém přípravy zaměstnanců pro veřejnou správu a ve veřejné správě 10. Další vzdělávání sociálních pracovníků se musí odvíjet od stanovených kvalifikačních požadavků a požadavků vyplývajících z činností vykonávaných v dané pracovní pozici (typové pozice ISTP). MŠMT identifikovalo v rámci koncepčního materiálu Bílá kniha některé obecně platné problémové oblasti vzdělávání dospělých. Je to především neexistence mechanismů systémového rozvoje, např. není náležitě zajišťována kvalita, chybí systém certifikace vzdělávání dospělých, zaostává infrastruktura vzdělávání dospělých (monitorování, výzkum, mezinárodní spolupráce). To vše dospělým zájemcům o vzdělání znesnadňuje orientaci v nabídce vzdělávání, uznávání výsledků vzdělávání a ve svých důsledcích omezuje přístup ke vzdělávání dospělých 11.

9 Stránka č. 9 z Současná právní úprava a kompetence Základní problém rozvoje vzdělávání dospělých, jak jej definovalo MŠMT, spočívá ve skutečnosti, že ve smyslu zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Kompetenční zákon"), nespadá tato oblast do působnosti žádného z těchto ústředních orgánů a postrádá tedy jednotné metodické řízení. Vzdělávání dospělých, a to za použití extenzivního výkladu, je v Kompetenčním zákoně zmíněno pouze jednou, a to v 9. Ten stanoví, že MPSV je mimo jiné ústředním orgánem pro "rekvalifikaci", což však je velmi úzká část této oblasti a navíc přímo podmíněná novým pracovním uplatněním občanů. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání umožnil, aby se vzděláváním dospělých zabývala kterákoliv fyzická nebo právnická osoba, přičemž nebyly stanoveny žádné podmínky, které k tomu musí splnit. Jediné omezení v tomto smyslu vyplývá ze zákona č. 1/1990 Sb. o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 450/1992 Sb. Toto omezení se týkalo rekvalifikačních vzdělávacích programů uskutečňovaných v rámci působnosti MPSV. Vyhláška MPSV č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců ve znění pozdějších předpisů, totiž stanovila, že vzdělávací instituce, které chtějí poskytovat rekvalifikační vzdělávací programy, musí být akreditovány tímto ministerstvem. Je proto nutné konstatovat, že právní úprava vzdělávání dospělých ve své podstatě zcela absentuje, a to jak ve vztahu k ústředním orgánům, tak ve vztahu k případným sociálním partnerům nebo obcím. Dále si je nutno uvědomit, že v současném právním řádu ve své podstatě neexistují žádné hmotné stimuly, které by celoživotní vzdělávání podporovaly. Zákoníkem práce a navazujícími právními předpisy je pouze obecně vymezeno několik zásad relevantních pro další vzdělávání. Patří k nim povinnost zaměstnance dále se vzdělávat pro výkon dosavadního povolání, povinnost zaměstnavatele hradit náklady na další vzdělávání, pokud je toto vzdělávání v souladu s jeho potřebami, možnost zaměstnavatele uložit zaměstnanci povinnost zvýšit si kvalifikaci účastí na školení a právní rámec smluv mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pro případ zvyšování kvalifikace s nárokem na poskytování pracovního volna většího rozsahu. Úprava celoživotního vzdělávání se vyvíjí živelně. Chybí legislativní rámec, který by upravoval oblast dalšího vzdělávání. Další vzdělávání je tak upravováno v rámci předpisů jednotlivých resortů (např. MZ - Návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), MSP - zákon č.257/2000 Sb., o Probační a mediační službě. MŠMT ČR připravuje legislativní úpravu celoživotního vzdělávání, která zakotví jednotný systém celoživotního vzdělávání pro pracovníky všech resortů. Celoživotní vzdělávání bude zakotveno ve třech zákonech, které budou upravovat oblast vzdělávání pedagogických pracovníků, školského vzdělávání a dalšího vzdělávání. MŠMT ČR vychází ze skutečnosti, že vzdělávání dospělých se týká všech resortů a doporučuje v této souvislosti, aby všechna ministerstva převzala odpovědnost za obsahovou stránku dalšího profesního vzdělávání ve svém resortu. MŠMT v současné době dokončuje Koncepci dalšího vzdělávání, která se stane základním materiálem pro meziresortní spolupráci směřující k vyjasnění kompetencí a jejímu legislativnímu zakotvení. Dne 1. ledna 2003 nabývá účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, jehož součástí je i další vzdělávání úředníků. Úředník je povinen prohlubovat si kvalifikaci účastí na: vstupním vzdělávání

10 MPSV.CZ: Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a... Stránka č. 10 z 11 průběžném vzdělávání přípravě o ověření zvláštní odborné způsobilosti. Úředníkem se přitom rozumí zaměstnanci obcí a krajů, kteří vykonávají správní činnosti v přenesené i samostatné působnosti. Ustanovení tohoto zákona se bude týkat také některých sociálních pracovníků, kteří vykonávají v rámci samosprávných úřadů správní činnosti. Vypracování a realizace koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků vyžaduje jasné stanovení kompetencí a odpovědností za tuto oblast. 3.7 Současný způsob financování kvalifikačního vzdělávání a dalšího vzdělávání Kvalifikační vzdělání, které je možné získat v síti škol, financuje stát nebo v případě soukromých škol příspěvek od studenta. Pro financování dalšího vzdělávání se v České republice používá několika zdrojů. Stát hradí prostřednictvím rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy další vzdělávání v případě, kdy osoby studují vzdělávací programy ve státních odborných středních nebo vysokých školách formou denního studia nebo studia při zaměstnání. V případě analogických vzdělávacích programů v soukromých školách hradí náklady tohoto vzdělávání sami vzdělávaní, i když stát přispívá i na financování soukromých škol. Vzdělávání v rekvalifikačních kursech organizovaných úřady práce hradí rovněž stát, avšak z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Pro další vzdělávání pracovníků podniků není přesně stanoven zdroj úhrady nákladů na toto vzdělávání. Obvykle však podniky hradí náklady na další vzdělávání pracovníků tehdy, jde-li o vzdělávání iniciované nebo schválené podnikem. Jde-li o vzdělávání z iniciativy pracovníka a není podnikem schváleno, hradí náklady tohoto vzdělávání pracovník sám. Další vzdělávání sociálních pracovníků působících v sociálních službách organizují většinou nestátní subjekty, školy, poskytovatelé. Praxe je taková, že účast v kurzu platí zaměstnavatel, někdy s příspěvkem pracovníka, spíš výjimečně pracovník sám. Poznámky 1) Závěry Evropské rady ve Feiře, odstavec 33. 2) Viz 83 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů. 3) Práce, související s fyzickým ošetřováním osob a osobní péčí o jednotlivce nejsou sociální prací, ale prací pečovatelskou. Pro tato zaměstnání lze připravovat adepty ve středních školách. Absolventy nelze označovat jako sociální pracovníky, ale jako sociální pečovatele nebo ošetřovatele. 4) Pojem dalšího odborného vzdělávání je definován v Glosáři Evropské nadace odborného vzdělávání. Podle tohoto glosáře se DOV rozumí "odborné vzdělávání, poskytované poté, co osoba splnila základní požadavky, nutné pro osvojení pracovních činností nebo pro vstup do povolání". V komentáři k tomuto vymezení se pak uvádí, že "účelem DOV je inovovat vědomosti a dovednosti jednotlivce nebo zlepšit jeho znalosti nebo osvojit si znalosti, potřebné pro výkon jiných činností nebo pro postup v kariéře". Protože DOV je poskytováno většinou dospělým, je uvedená definice DOV podobná definici vzdělávání dospělých přijaté Všeobecnou konferencí UNESCO a obsažené v Doporučení UNESCO k rozvoji vzdělávání dospělých z roku ) Vycházíme z informací NÚOV a dále z publikace Tomeš, I. (ed.): Vzdělávací standardy v sociální práci. Socioklub/Personnel, Praha 1997, Popisy profilů absolventů jsou převzaty z této publikace, zvláště str , jak VOS, tak bakalářské programy jsou pojednány dohromady, i když jsme si vědomi rozdílů mezi nimi, i toho, že bakalářský program představuje pro mnohé nejen trochu jinak zaměřený, ale také svou úrovní vyšší stupeň přípravy. 6) Sociální a teologická činnost (7541N/001)

11 MPSV.CZ: Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a... Stránka č. 11 z 11 Sociální práce (7541N/002) Sociálně právní činnost (7541N/003) Sociálně právní a teologická činnost (7541N/004) Sociálně právní a teologická činnost - sociálně právní činnost (7541N/005) Sociálně právní a teologická činnost - teologická činnost (7541N/006) Charitní a sociální činnost (7541N/007) 7) Na VŠ v současné době nabízí kombinované studium sociální práce FSS MU Brno (bakalářské i magisterské navazující), CMTF UP Olomouc ve spolupráci s CARITAS - VOŠS Olomouc(bakalářské), Universita Hradec Králové (bakalářské i magisterské navazující), UJEP Ústí nad Labem (bakalářské), FHS UK Praha (magisterské navazující), ZČU Plzeň a JČU České Budějovice. 8) Vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení, Projekt MŠMT, listopad ) Počet takových institucí je odhadována na 2500 v celé ČR ve všech pracovních oborech. Podle: Vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení, Projekt MŠMT, ) Ministerstvo vnitra koncipovalo Systém přípravy zaměstnanců pro veřejnou a správu a ve veřejné správě, který vláda v dubnu 2001 schválila. V obou jeho částech - ve státní správě a v samosprávě, je tento Systém postupně budován tak, aby akceptoval kariéru konkrétního úředníka včetně jeho dosaženého vzdělání a dosavadní praxe. Systém zahrnuje povinné vstupní školní po nástupu do konkrétního správního úřadu, jeho průběžné odborné vzdělávání (zpravidla inovačního charakteru) včetně zvláštní odborné způsobilosti (pro zaměstnance, kteří vykonávající státní správu v tzv. přenesené působnosti v krajích a obcích), přípravu středního a vrcholového managementu. Poskytuje rovněž přehled základních vzdělávacích modulů. Součástí všech modulů je aktuální stav reformy veřejné správy a vzdělávání v záležitostech EU včetně odborné jazykové přípravy. Uvedený Systém bude postupně implementován. Jeho realizací bude pověřen jednak stávající Institut pro místní správu (zřizovatel Ministerstvo vnitra), jednak nově zřizovaný Institut státní správy (zřizovatel Úřad vlády ČR), který bude garantovat vzdělávání na ústředních správních úřadech. Systém je založen na spolupráci s vysokými školami. Součástí Systému, který bude uváděn v platnost postupně od roku 2003, je proces akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávací programů ve veřejné správě. Celý proces budování systému vzdělávání ve veřejné správě bude ukončen po schválení dvou zákonů - Zákon č. 218 ze dne o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech (pro zaměstnance ústředních správních úřadů) a zákona o zaměstnancích územních samosprávných celků (krajů a obcí). 11) Bílá kniha MŠMT, str. 56 Zpět Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel.: , fax: , viz elektronická podatelna

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

Principy a základní teze k profesní komoře vzniklé ze zákona včetně reflexe konzultačního procesu

Principy a základní teze k profesní komoře vzniklé ze zákona včetně reflexe konzultačního procesu Principy a základní teze k profesní komoře vzniklé ze zákona včetně reflexe konzultačního procesu Mgr. David Pospíšil ředitel Odbor sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí Historie legislativního

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí Evropských

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV

Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV Mgr. Martin Sycha, Ph.D. oddělení vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT Závěrečná konference projektu KRUH 14. 3. 2013 Snižující

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

Další vzdělávání 2015+ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.

Další vzdělávání 2015+ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt. Další vzdělávání 2015+ 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Co JE Národní soustava kvalifikací? Je pružný nástroj,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

Klíče pro život v datech (21.11.2012)

Klíče pro život v datech (21.11.2012) Klíče pro život v datech (21.11.2012) Realizátoři 1. 4. 2009 28. 2. 2013 Doba trvání celkem: 47 měsíců Počet dnů realizace: 1430 ČRDM SP DDM ČR AVŠZ ministerstva, krajské úřady, zahraniční partneři, profesní

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Další vzdělávání 2016+

Další vzdělávání 2016+ Další vzdělávání 2016+ Monika Měšťanová 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Strategie vzdělávací politiky 2020 http://www.vzdelavani2020.cz/index.html

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 OP VVV Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 PO: 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání IP: Boj proti všem formám diskriminace

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu (zpracování žádosti, průběh, realizace, započítávání a ukončení AKK) Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví

Více

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji v rámci oblasti

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Strategii vzdělávání do roku 2020

Strategii vzdělávání do roku 2020 Strategii vzdělávání do roku 2020 Celý text: http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-vzdelavaci-politiky-2020 2 VIZE V nejobecnější podobě lze smysl vzdělávání vyjádřit prostřednictvím čtyř jeho hlavních

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE REALIZOVANÉ OBECNÍMI ÚŘADY

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE REALIZOVANÉ OBECNÍMI ÚŘADY AKTUÁLNÍ OTÁZKY VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE REALIZOVANÉ OBECNÍMI ÚŘADY Mgr. Andrea Faltysová, DiS, MBA vedoucí oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání Ministerstvo práce a sociálních věcí Hlavní identifikované

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

Identifikační údaje zaměstnavatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti:

Identifikační údaje zaměstnavatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti: Určeno pro záznamy Úřadu práce ČR: RZ Tiskopis vyplňte, prosím, strojem nebo hůlkovým písmem Žádost o úhradu nákladů na zabezpečení rekvalifikace zaměstnanců 110 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE IV. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Právní stav ke dni 1.1. 2013 Seznam obsahuje právní předpisy

Více

Přehled úkolů Operačního plánu 2010 pro inovaci programů a certifikaci

Přehled úkolů Operačního plánu 2010 pro inovaci programů a certifikaci PŘÍLOHA 1 Přehled úkolů Operačního plánu 2010 pro inovaci programů a certifikaci A. Inovace programů stávajících forem vzdělávání veřejných auditorů 1 Přehled programů a ne ně navazujících úkolů 1. VEŘEJNÝ

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

4. Ná vrhová č á st KAP 1

4. Ná vrhová č á st KAP 1 4. Ná vrhová č á st KAP 1 Podklád pro jednání Práčovní skupiny vzdělávání, dne 16. 2. 2017. Obsah Podklad pro jednání Pracovní skupiny vzdělávání, dne 16. 2. 2017... 1 Obsah... 1 1. Úvod a metodologie...

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Znalosti a dovednosti v oblasti sociální práce jako východisko pro tvorbu koncepcí specifických politik ve veřejné správě

Znalosti a dovednosti v oblasti sociální práce jako východisko pro tvorbu koncepcí specifických politik ve veřejné správě Znalosti a dovednosti v oblasti sociální práce jako východisko pro tvorbu koncepcí specifických politik ve veřejné správě Příklady využití metod a dovedností z odbornosti sociální práce, vyjednávání, facilitace,

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce. Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová

Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce. Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová Sociální práce Sociální pracovník Profese sociální práce podporuje sociální změnu, řešení problémů v

Více

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová Informace k připravované výzvě v IROP Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Ing. Petra Juřinová 12.

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011)

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) OBECNÁ PRAVIDLA Je nutné si uvědomit, že pomocí klasifikace ISCED 2011 se kóduje jak proces vzdělávání v současných vzdělávacích

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Verze 1.1 ze dne Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy 1 Koordinační mechanismus byl vytvořen pro oblast veřejné správy s cílem

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více