Sunny Canadian NEWSLETTER. Ročník/Volume 1 vydání/issue Z OBSAHU / ABSTRACT:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sunny Canadian NEWSLETTER. Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT:"

Transkript

1 Sunny Canadian NEWSLETTER Ročník/Volume 1 vydání/issue Z OBSAHU / ABSTRACT: DESETILETÉ VÝROČÍ ŠKOLY / 10 ANNIVERSARY SC PŘEDSTAVUJEME NOVÉ KOLEGY / WE INTRODUCE NEW COLLEAGUES KROUŽKY 20012/2013 / EXTRA COURSES 2012/2013 KALENDÁŘ ŠKOLNÍHO ROKU / CALENDAR OF SCHOOL YEAR ÚVODNÍK / EDITORIAL Milí rodiče a přátelé Sunny Canadian International School (SCIS), prázdniny utekly jako voda a opět se setkáváme nad stránkami zářijového SC Newsletteru. Tento rok je v životě naší školy významným přelomem. Škola vstupuje do letošního školního roku pod novým názvem Sunny Canadian International School Základní škola a Gymnázium, s.r.o. V názvu školy se objevila dvě nová slůvka. International vyjadřuje naši snahu zařadit se do sítě mezinárodních škol a trvale zachovat náš standard vzdělávání a výchovy na špičkové úrovni. Slovo Gymnázium znamená, že škola má souhlas ministerstva školství ČR poskytovat svým studentům po devítileté základní docházce také středoškolské vzdělání završené maturitou. Pod oběma zdánlivě jednoduchými slůvky se skrývá mnoho usilovné práce minulé i budoucí. Jsou pro nás závazkem i výzvou a jsme přesvědčeni, že očekávání Vás - rodičů - i Vašich dětí nejen splníme, ale překonáme. Letošní školní rok je výjimečný také v tom, že škola oslaví desetileté výročí své existence. Tímto významným jubileem se zabývají úvodní články paní majitelky Ing. Alice Štundy a pana generálního ředitele Mgr. Rolanda Stilese. Během prázdnin přibyly v kolektivu Sunny Canadian nové tváře. Představuje se Vám nová zástupkyně pro první stupeň Ing. Bc. Marcela Pejcharová a také manažerka Activities a marketingová manažerka Mgr. Jitka Hošková. Představíme Vám také nové učitele základní a mateřské školy a další pracovníky. Aktuálně přinášíme fotografie ze slavnostního zahájení prvního školního dne. Informace a zajímavosti o tom, co se dělo o prázdninách ve škole přinášejí články o letním provozu Sunny Canadian International School Mateřská škola a o letním táboře. Dozvíte se, jaké novinky nebo zajímavé tradiční akce pro Vás připravuje sekce Activities. Ještě do konce září je pro Vaše názory otevřená anketa na webových stránkách školy kde se můžete vyjadřovat k připravovanému Yearbooku Sunny Canadian. Změnami prochází nejen škola sama, ale i SC Newsletter. Jak zaznamenáte sami, překlady článků vkládáme přímo za originální text. Tímto způsobem budou na Sunny Canadian vznikat všechny dvojjazyčné texty. Vyjadřujeme tím, že jsme kanadsko-česká škola, kde obě složky jsou neoddělitelné a zcela rovnocenné. Další velkou změnou je, že po pečlivém a dlouhém zvážení všech aspektů se management školy rozhodl, že Newsletter bude vycházet jednou za dva měsíce. Tím se částečně změní i charakter informací, které budete jeho prostřednictvím dostávat, a zvyšuje se význam webových stánek školy, které budou sloužit jako hlavní informační kanál. Další číslo SC Newsletteru tedy můžete očekávat na začátku listopadu. Přejeme všem žákům Sunny Canadian International School a také Vám - rodičům - hodně úspěchů v novém školním roce. Dear parents and friends of Sunny Canadian International School (SCIS). The holidays are already over and the school year begins along with the September SC Newsletter. This year is an important turning point for our SC NEWSLETTER Září/September 1

2 school. We enter into this school year with a new name - Sunny Canadian International School - Základní škola a Gymnázium, s.r.o. In the school's name appeal two new words: International expresses our desire to integrate into the international network of schools, and constantly maintain our standard of education and training at the highest level. Gymnasium means that the school has been approved by the Ministry of Education to provide its students after elementary education, a secondary education ending with GCSE (General Certificate of Secondary Education). Under both seemingly simple buzz words is hiding a lot of hard work, past and future. It is a commitment and a challenge and we believe that the expectations of you - the parents - and your children, will not only be fulfilled, but overcome. This school year is exceptional in that the school will celebrate the tenth anniversary of its existence. This great jubilee article is dealing with the owner, Mrs. Ing. Alice Stunda and General Director Mgr. Roland Stiles. During the holidays, the team added new faces to Sunny Canadian. We would like to present the new Vice-principal for the first stage Ing. Bc. Marcela Pejcharová as well as Activities and Marketing Manager Mgr. Jitka Hošková. We are also introducing new teachers from primary and nursery school as well as workers. Here are some pictures of the opening ceremony from the first day of school. Information and facts about what happened at the school during the holidays can be found in the articles about the summer operation of Sunny Canadian International School - Nursery school and summer camp. You will learn what news or interesting traditional events the Activities department has planned for you. Until the end of September there will be open an opinions poll on the school website where you can comment on the Sunny Canadian Yearbook. Not only will the school be going though changes, but also the SC Newsletter. As you may have noticed, the translations of some of the articles were put directly below the original text. In this way, Sunny Canadian will will adopt bilingual texts within the newsletter. We express the fact that we are a Canadian- Czech school, where both components are inseparable and completely equivalent. Another big change is that after long and careful consideration, the school management decided that the Newsletter will come out once every two months. This part will also change the type of information that you will get, and the increasing importance of the web pages for the school, which will serve as the main information channel. Another SC Newsletter is expected at the end of October. We wish all pupils of Sunny Canadian International School and also you - the parents - good luck in the new school year. PaedDr. Jana Zbirovská, šéfredaktorka SC NL / Editor in Chief of the SC Newsletter Vítejte zpátky, milé děti a rodiče, doufám, že jste prožili hezké prázdniny, hodně si odpočinuli a teď jste připraveni na nový školní rok. Každý rok je něčím významný. Tento rok je pro nás slavnostní. Před 10 lety se nastartoval velmi unikátní bilingvní vzdělávací projekt s názvem SUNNY CANADIAN SCHOOL. Naše škola postupem času rostla, měla větší a větší úspěch, a přestože někteří tenkrát nevěřili, že se podaří novou školu postavit, tak v lednu roku 2010 byla zkolaudována tato nová budova, ve které nyní s radostí sídlíme. Sunny Canadian School prošla za uplynulých 10 let porodními bolestmi, zařazováním do Rejstříku škol MŠMT ČR, soutěžemi, inspekcemi, nelehkým povolením gymnázia, stavbou nové budovy a mnohým dalším. Zažili jsme opravdu hodně za těch 10 let, velké úspěchy, pády, kopírování našich osnov a nápadů konkurencí, ale co je nejdůležitější SUNNY CANADIAN SCHOOL po deseti letech stojí silně na nohou, silněji než kdy jindy, s dokonalým vzdělávacím programem, s vynikajícími výsledky dětí v celonárodních i mezinárodních soutěžích, s od MŠMT ČR povoleným gymnáziem a s plány na stavbu nové budovy gymnázia a upřesněním názvu a orientace školy na INTERNATIONAL, což je spojeno s dalšími pozitivními kroky. Škola je na cestě k úspěchu. Celý tento školní rok se ponese ve jménu 10. výročí. A tak slavme všichni úspěchy naší školy, Vašich dětí a přejme si velmi úspěšný školní rok. Welcome back, children and parents, I hope you had a nice vacation, a lot of rest and are now ready for the new school year. Every year there is something significant. This year is our 10th anniversary. 10 years ago, we became a very unique bilingual educational project called SUNNY CANADIAN SCHOOL. Our school has become more successful year after year. Although some did not believe that it would be possible to build a new school, in January 2010, it was approved and became a reality. Over the past 10 years Sunny Canadian School has undergone a lot of pain, classifying schools in the Register of the Ministry of Education, competitions, inspections, difficult permits for the secondary school, building new buildings and much more. We've been through a lot in those 10 years, great achievements, crashes, copying of our curriculum and ideas, but most importantly - SUNNY CANADIAN SCHOOL, after ten years is hard on its feet, stronger than ever, with a perfect educational program, providing excellent results in children nationwide and international competitions, with permits from the Ministry of Education secondary school and the plans for the construction of new school buildings and specifying the name and school orientation to "INTERNATIONAL", which is associated with other positive steps. The school is on the path to success. This entire school year will proceed in the name of the 10th anniversary. Lets celebrate the achievments of our school and your children and let us wish you a very successful school year. Ing. Alice Štunda, Majitelka Sunny Canadian International School / Owner of Sunny Canadian International School SC NEWSLETTER Září/September 2

3 v Welcome to Sunny Canadian International School s 10th Anniversary Year / Uvítejme 10. výročí Sunny Canadian International School I was updating my biographical information for the website and really only changed one thing in the end how many years have I been involved in Education. As I deleted the 19 to replace it with a 20 it gave me pause. Twenty years is a long time. Nearly half my life! At the same time, Sunny Canadian School is celebrating its 10th year as a school. It is really growing up, as a child into adolescence, and as such we are proud to announce a more grown up name: Sunny Canadian International School (SCIS). We recognise that our once little two room Kindergarten out in Hlubočinka has truly grown into a beautiful school, worthy by all standards of international recognition. After 10 years of change and wonder, together we face a bright new future. Along with our children, SCIS is continuing to grow. If all goes well, by this time next year we are planning on opening our purpose built facility to make room for grades After living 10 years in Canada, we can now add another 10 years and finally see the completion a Czech woman s dream to offer a fun, bilingual curriculum from preschool to high school all under one roof. From the early years programmes and beyond, we have been busy over the summer rewriting and revisiting the curricula and increasingly building in Canadian standards offered through Alberta Education. Of course the Czech curriculum is what SCIS remains committed to deliver first and foremost, but the fact that we are a maturing bilingual school, means that our English programme is already moving away from the English as a Second Language proficiency benchmarks of Alberta and growing towards parallelling the English equivalents offered in the Czech curriculum. As my career in education is twice as old as our youthful and growing school, I am happy and proud to be in a position to oversee its growth and development. I applaud Ms. Alice Štunda s great vision and bold enterprise of creating a completely unique school, which stands out amongst Czech and International schools alike, and brings the promise and friendly vibrations of a very young Canada to an old land, but younger Republic. The staff and management here at Sunny Canadian International School are looking forward to an excellent school year, our 10th as a school, and having reached this milestone are not looking back into what, who or where we were in the past, but firmly planning for and creating a future. Happy birthday, Sunny! Když jsem aktualizoval údaje svého životopisu pro webové stránky, v závěru jsem změnil jednu věc kolik let již působím v oblasti vzdělávání. Odstranil jsem 19 a zapsal 20 a zarazil jsem se. Dvacet let je dlouhá doba. Téměř polovina mého života! Nyní Sunny Canadian School slaví 10. výročí jako škola. Roste z dětských střevíčků, jako dospívá dítě, a my jsme hrdí na to, když oznamujeme, že vyrostlo i její jméno: Sunny Canadian International School (SCIS). Jsme si vědomi toho, že naše kdysi malá dvoutřídní mateřská školka v Hlubočince se skutečně rozrostla do krásné školy, která si zaslouží porovnání s mezinárodními normami. Po deseti letech změn a zázraků společně hledíme do budoucnosti. Spolu s našimi dětmi SCIS neustále roste. Pokud vše půjde dobře, do této doby v příštím roce plánujeme otevření další budovy pro vyšší třídy základní školy a gymnázium. K tomu, co jedna česká žena prožila za deset let svého života v Kanadě, můžeme nyní přidat dalších deset let, na jejichž konci stojí splněný sen o unikátním dvojjazyčném vzdělávacím programu od školky po maturitu, vše pod jednou střechou. Sledujíce počáteční ideu zabývali jsme se během celého léta inovací učebních osnov a jejich propojováním s normami kanadského vzdělávacího systému provincie Alberta. Samozřejmě české kurikulum je to, co SCIS hodlá dodržovat v první řadě, ale je pravdou, že naše tradice dvojjazyčné školy je již tak dlouhá, že náš anglický program se již vzdaluje od pojetí angličtiny jako druhého jazyka a stává se nedílnou a rovnocennou paralelou k českým osnovám. Moje kariéra ve vzdělávání je dvakrát starší než naše ještě stále mladá a rostoucí škola a jsem šťastný a hrdý na to, že mohu ze své pozice pečovat o její růst a vývoj. Tleskám paní Alici Štundě za tyto velké a odvážné vize vytvořit zcela unikátní školu, která vyniká mezi českými i mezinárodními školami a přináší možnost přátelského propojení velmi mladé Kanady se starou, ale zároveň mladší Českou republikou. Zaměstnanci a vedení zde na Sunny Canadian International School se těší na vynikající školní rok, náš desátý. Neustrnuli jsme vzpomínkami v minulosti, ale plánujeme a vytváříme budoucnost. Všechno nejlepší k narozeninám, Sunny! Mgr. Ron Stiles, Generální ředitel SCIS / Director SCIS 10 Ideas Celebrating 10 Years / 10 nápadů spojených s oslavou desetiletého výročí Dear Parents, please know that we have the following 10 ideas to celebrate Sunny Canadian s 10th Anniversary with your children throughout the 2012/13 school year: 10 Indian Commandments 10 Good Acts 10 Canadian dishes 10 Canadian inventions 10 Canadian towns 10 Canadian animals 10 Canadian provinces 10 Canadian products on the Czech market 10 Canadian VIPs 10 km run for Terry Fox Day Vážení rodiče, dovolte mi, abych vám představit 10 myšlenek, kterými chceme s Vašimi dětmi během školního roku 2012/2013 oslavit desetileté výročí Sunny Canadian International School: 10 indiánských zákonů 10 dobrých skutků 10 kanadských jídel 10 kanadských vynálezů 10 kanadských měst 10 kanadských zvířat 10 kanadských provincií 10 kanadských výrobků v českých obchodech 10 kanadských osobností 10 km běhu Terryho Foxe Mgr. Ron Stiles, Generální ředitel SCIS / Director SCIS SC NEWSLETTER Září/September 3

4 It is my personal pleasure to share with you the wisdom of a people. / Je mi potěšením představit vám moudrost lidstva. Sunny Canadian Celebrates 10 years with 10 Commandments by First Nations People / Sunny Canadian slaví 10 let deseti indiánskými zákony September: Commandment Number 1 Remain Close to the Great Spirit / Září: Zákon číslo 1 Zůstaňte v blízkosti Velkého ducha The Great Spirit is the main God, or diety, in many North American Indians (First Nations People in Canada) perception of life. Across the continent, these people are very closely connected to living off the land, while carefully observing and respecting nature. The Great Spirit is a teacher of how to live, to plant seeds and harvest their yeild, where to go and how to worship. For us seeking wisdom from First Nations philosophy; staying connected to the earth, living humbly by not taking more than is needed, and being grateful for what you have instead of disgruntled by what you do not are cornerstones of how we can all remain close to the Great Spirit. Velký Duch je hlavní bůh nebo nejvyšší bytost, která pro mnoho severoamerických indiánů (prapůvodních obyvatel Kanady) představovala sám život. Tito lidé byli na celém kontinentu velmi úzce spojeni svým životem se zemí, pečlivě pozorovali přírodu a respektovali ji. Velký Duch učí, jak žít, aby semena rostlin vydávala svou úrodu, jaký je smysl lidského života a jak ho ctít. Pro nás odkaz moudré filozofie prvních národů zní: Nemít hlavu v oblacích, žít jen s tím, co je potřeba, a být vděčný za to, co máme, místo toho, abychom byli nespokojení, že nemáme něco, co nemůžeme mít. To je způsob, jak můžeme všichni zůstat v blízkosti Velkého Ducha. October: Number 2 Commandment Show Great Respect For Your Fellow Beings / Říjen: Zákon číslo 2 "Ukažte velký respekt svým bližním Native Americans believe EVERYTHING is sacred from the largest mountain to the smallest plant and animal. A lesson can be found in all things and experiences and everything has a purpose. To sum up Native Spirituality; it is about HONOR, LOVE, and RESPECT. Not only do they love, honor, and respect their Creator and our Mother Earth, but also every living thing. It is about being in touch with ourselves and everything around us. It is about knowing and understanding that we are part of everything, and everything is a part of us. We are all One. "Native American isn`t blood; it is what is in the heart. The love for the land. The respect for it, those who inhabit it; and the respect and acknowledgement of the spirits and the elders. That is what it is to be indian. White Feather - Navajo Medicine Man I hope that we can all take away something from these teachings and regain the essence within ourselves of what it is to be a Native American. Domorodí Američané věří, že vše je posvátné od největší hory po nejmenší rostlinu nebo zvíře. Zkušenost lze nalézt ve všech věcech a prožitcích a všechno má účel. Podstatou duchovnosti původních obyvatel je čest, láska a úcta. Respektují svého Stvořitele a naši Matku Zemi, ale také každého živého tvora. Jsou v kontaktu sami se sebou a se vším kolem nás. Jde o poznání a pochopení, že jsme součástí všeho a všechno je součástí nás. Všichni jsme jedno. "Příslušnost k americkému národu není dána krví, ale tím, co je v srdci láskou k zemi, respektem k ostatním lidem a respektem a uznáním duchů a starších. To je to, co znamená být indián. Bílé pero navažský medicinman Doufám, že si všichni můžeme vzít něco z této moudrosti a pochopit, co to znamená být domorodý Američan. Mgr. Ron Stiles, Generální ředitel SCIS / Director SCIS Nové osobnosti Marketing a Activities oddělení / New people in the Marketing and Activities department Vážení rodiče, s radostí Vás po prázdninách zdravím jménem Activities Department. Jmenuji se Jitka Hošková a v Sunny Canadian International School jsem nově na pozici Marketing and Activities Manager. Jsem absolventkou FF UK Praha, oboru překladatelství tlumočnictví doplněného o mezinárodní obchod. Přicházím z Velvyslanectví Kanady v Praze, kde jsem se skoro 13 let věnovala nejen vzdělávání, ale hlavně bilaterálnímu obchodu mezi oběma zeměmi a obousměrným investicím. Tato práce mi umožnilanejen výborně Kanadu poznat, ale současně se stát i jejím velkým fanouškem a tak trošku ji považovat za svůj druhý domov. Se Sunny Canadian International School jsem tím pádem v kontaktu již několik let. Pečlivě jsem vždy sledovala její vývoj a cíle a jsem přesvědčena, že se jedná o velmi kvalitní školu s moderním a současně velmi lidským přístupem k dětem. Zároveň jsem vždy obdivovala pracovitost a nadšení nejen nejvyššího vedení, ale samozřejmě i učitelů a ostatních zaměstnanců. Velice se na svoji práci ve škole těším, pocházím z učitelské rodiny a jsem vychovaná k podpoře vzdělání a hře fair play. Věřím, že se nám letos podaří nabídnout Vám a Vašim dětem nejen zajímavé kroužky a odpolední aktivity, ale současně i výrazně podpořit napojení školy na Kanadu, kanadskou kulturu, obchod i kanadskou komunitu v SC NEWSLETTER Září/September 4

5 Praze. Chtěla bych dětem na nepravidelných besedách ve škole představovat kanadské umělce, sportovce, zvyky, přírodu, ale třeba i kanadské firmy, které jsou aktivní na českém trhu a nabízejí řadu zajímavých výrobků. Děti se také dozví o kanadských vynálezech, tedy co zajímavého dala světu Kanada. Jsem si jista, že některé z těchto vynálezů překvapí i Vás. Kanada má rozhodně co nabídnout. Dále bych Vám ráda představila svoji kolegyni Šárku Teskovou. Rodačka z Jablonce nad Nisou je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, oboru Aktivity v přírodě. Během studia absolvovala půlroční studijní stáž v oboru Outdoor Education na University of Cumbria ve Velké Británii. Při studium působila mimo jiné v lezeckém centru jako koordinátorka a kurzů lezení pro děti i pro širokou veřejnost. Dnes své již mnohaleté zkušenosti získané především na skautských táborech a školách v přírodě využila pro založení občanského sdružení, zabývajícího se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, se zaměřením na organizaci zážitkových pobytů a táborů se sportovní tematikou. Je držitelkou licencí Instruktor skalního lezení, Instruktor sportovně-turistického kurzu, Instruktor školního lyžování, Sportovní a rekondiční masér a od roku 2006 působí také jako lektor teambuildingových programů. Věří, že její zkušenosti budou přínosem pro aktivní spolupráci při organizaci zájmových kroužků, letních táborů a dalších mimoškolních aktivit pro Vaše děti. Školní rok začíná, dveře Activities Department jsou Vám otevřeny. Přivítáme jakékoliv návrhy a připomínky a budeme se na Vás a Vaše děti moc těšit. Dear parents, I am happy to greet you after the summer holidays on behalf of the Activities Department. My name is Jitka Hošková, and I am new to the position of Marketing and Activities Manager for the Sunny Canadian International School. I graduated from Charles University in Prague, Institute of Translation Studies, with additional International Trade studies. I am coming from the Canadian Embassy in Prague, where I devoted almost 13 years, not only to education, but mostly, to bilateral trade between the two countries and two-way investment. This work allowed me not only to learn a lot about Canada, but also to develop a love for this country and to becoming its biggest fan. I basically consider it my second home. This is why I have been in contact with Sunny Canadian International School for several years, during which I have carefully monitored the school development and objectives and I am convinced that this is a very good school with a modern and very human approach to children. I also always admired the hard work and dedication not only of the top management, but of course, the teachers and other staff. I am very much looking forward to my work here; I come from a family of teachers and I was raised to support education and fair play principles. This year we will offer to you and your children not only interesting clubs and afternoon activities, but also a strong connection linking our school, Sunny Canadian, to Canada, Canadian culture and the Canadian business community in Prague.I am planning to organize meetings with different Canadian artists, athletes, writers, and also with representatives of Canadian companies that are active in the Czech market and offer a range of interesting Canadian products. The Children will also learn about Canadian inventions and what Canada has given to the rest of the world. I am sure that some of the Canadian inventions will be a real surprise to you as well. Canada has a lot to offer. Furthermore, I would like to introduce my colleague, Sarka Teskova. She was born in Jablonec nad Nisou and graduated at Faculty of Education at the University J. E. Purkyně in Ustí nad Labem, Department of Outdoor Activities. In 2010, Sarka completed an international study internship at Faculty of Education at University of Cumbria in Great Britain. During her studies she worked in a climbing centre as a co-ordinator of climbing courses for children and adults. Sarka has many years of experience in organizing summer camps for children and schools in nature. This experience led her to found her own Outdoor activities agency, which is focused on leisure time activities for children, particularly sports camps. She is a rock climbing instructor, a leisure activities instructor, a skiinstructor, a sport and reconditioning masseur, and also a lector of teambuilding programs. Sarka believes that her experiences will be an asset for active participation in the organization of extra courses, summer camps and other activities for your children. As the school year begins, the doors of the Activities Department are open to you. We welcome any comments and suggestions and we look forward to seeing you soon. Mgr. Jitka Hošková Marketing and Activities Manager Rozšiřujeme náš tým představení nové zástupkyně pro první stupeň / We introdukce a new Vice Principal for 1st Stage Paní Ing. Bc. Marcela Pejcharová působila v posledních letech v oblasti soukromého školství. Zajišťovala provozní, personální a legislativní záležitosti školy a podílela se na školních PR akcích. V době působení na Rakouském gymnáziu v Praze absolvovala doplňující pedagogické studium na Pedagogické fakultě, Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství Univerzity Karlovy. Kombinovaným studiem bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice oboru školského managementu získala znalosti z oblasti školství, týkající se teorie a praxe školského managementu, vedení lidí, řízení pedagogického procesu, oblasti práva, ekonomiky a finančního managementu. V průběhu studia a v době jejího pracovního působení poznala důležitost fungování marketingu, jednoho z významných nástrojů při řízení školy. Jako nová zástupkyně ředitele chce svou prací a svým osobním přístupem přispět SC NEWSLETTER Září/September 5

6 k budování dobrého klimatu ve škole. Jako velice důležité a přínosné vidí efektivní komunikaci ve škole, spolupráci s obcí a také další rozvíjení partnerských vztahů školy s rodiči. Paní Ing. Bc. Marcela Pejcharová přichází do Sunny Canadian International School, aby zde pomáhala dál úspěšně budovat naši mezinárodní školu v souladu s jejím posláním a dlouhodobými cíli. Přejeme jí, aby se jí v našem kolektivu a mezi dětmi líbilo a těšíme se na vzájemnou spolupráci. Mrs. Marcela Pejcharová worked recently in the field of private education. Her responsibilities covered operating, personal and legislative agenda; she also participated in school PR events. During her work at the Austrian Grammar School in Prague, she completed her pedagogical studies at the Charles University Faculty of Education, Institute of Professional Development in Education. She gained expertise in school management, especially theory & practice of school management, leadership, management of pedagogical process, law, economics & financial management. During her studies and at the time of her employment she also had learnt the importance of efficient marketing, as a one of important management tools. As a new Deputy Principal for the Elementary School, Mrs. Pejcharova would like to contribute and help by her personal approach &, to create a good climate in the school. She is convinced of importance of communication at the school, communication with the community and development of partnership relationship with parents. Mrs. Marcela Pejcharová is joining Sunny Canadian International School to support the succesfull development of our international school, consistently to the school s mission & long-term objectives. We hope she enjoys working with children and we look forward to utilising her many talents. Ing. Jitka Stiles, Ph.D., Ředitelka pro ZŠ a MŠ / School Principal AKTUÁLNĚ ZE ŽIVOTA NA SUNNY CANADIAN SCHOOL Slavnostní zahájení školního roku 2012/2013 / Opening of School year 2012/2013 Sluníčko se sice chvíli schovávalo za mraky, ale na školní zahradě Sunny Canadian International School vládla slavnostní nálada. Děti z mateřské a základní školy se zde sešly se svými rodiči, učiteli a všemi pracovníky školy, aby společně slavnostně zahájili nový školní rok. tříd, kde v příjemné zábavě strávili jednu vyučovací hodinu, zatímco jejich rodiče se sešli ve školní jídelně s managementem školy k neformálnímu přátelskému setkání. V jedenáct hodin se škola pomalu vyprázdnila, rodiče s dětmi odešli a učitelé se začali připravovat na následující školní dny. Po úvodních slovech paní majitelky Ing. Alice Štundy a pana generálního ředitele Mgr. Rolanda Stilese se postupně představili všichni učitelé a další zaměstnanci školy. Poté převzala mikrofon Mgr. Jitka Hošková, manažerka Activities, aby seznámila přítomné s kanadským sportem Kin-ball. Krátce nato si děti mohly pod vedením profesionálního trenéra vyzkoušet, jak se kin-ball hraje. Velké lehké míče vzbudily v dětech nadšení a dost těžko se s nimi loučily. Čekal je totiž závěrečný ceremoniál vyvěšení školní vlajky. Pak zvuk zvonce definitivně zahájil začátek nového školního roku a děti se rozešly se svými třídními učiteli do svých Although the sun hid behind the clouds, Sunny Canadian International School s festive mood lit the garden. Children of nursery and primary schools met with SC NEWSLETTER Září/September 6

7 parents, teachers, and all school staff for the inauguration of the new school year. Following the introductory words of the owner, Ms. Ing. Alice Stunda and the director, Mr. Mgr. Roland Stiles. They gradually introduced all teachers and other school staff. Then, Mgr. Jitka Hošková, Senior Activities, took the microphone and presented the Canadian sport Kin-ball. Shortly afterwards, the children, under the guidance of a proofessional traper, learned how to play kinnball. Huge balls flew threw the air as the children had fun playing this new sport. Finally, we reached the closing ceremony rating the school flag. With that done, the ringing of the school bell started a new school year and the children departed with their teachers to their classrooms, where they enjoyed a pleasant lesson while their parents gathered in the school cafeteria with the management of the school for an informal friendly gathering. At eleven o clock the school slowly emptied as the parents took home thein children and the teachers prepared for the the rest of the week. PaedDr. Jana Zbirovská Zástupkyně ředitele pro druhý stupeň / Deputy Principal for 2nd stage Bazárek / Charity Bazaar Milí rodiče, vzhledem k velkému úspěchu prvního ročníku BAZÁRKU, chystáme druhý ročník této charitativní akce, a to v měsíci říjnu. Přesné datum zveřejníme na webových stránkách školy a také u nás ve vestibulu školy, kde jistě nepřehlédnete plakát, kde najdete veškeré podrobnosti o této plánované akci. Již nyní máte možnost přinést jakékoliv oblečení (nejen dětské), sportovní doplňky, autosedačky, kočárky, hračky, hry, knihy, doplňky do domácnosti, prostě cokoliv, co byste rádi darovali pro dobrou věc. My vše roztřídíme, oceníme a v říjnu se budeme těšit opět na natěšené nakupující maminky a tatínky. Abychom měli dostatek času vše připravit, uvítáme, když věci začnete nosit pokud možno co nejdříve a předáte je na recepci ZŠ nebo MŠ. Předem moc děkujeme za jakoukoliv podporu a pomoc a již se moc těšíme! Dear parents, due to the large success of the first charity event "BAZÁREK", we are going to organize the second edition of this event in October. The exact date will be published on the school website and also in our school entrance, where you can see the poster, featuring all the details of this event. As of now, you can bring some clothes (not just children s), sports accessories, car seats, strollers, toys, games, books, home accessories, whatever you'd like to donate for a good cause. We will set the prices and in October we will look forward to all moms and dads, who will come and buy the many nice pieces. We need some time to prepare everything, so we would appreciate it if you could bring things as soon as possible and leave them on the ES or KG reception area. Thank you in advance for any support and assistance and we are already looking forward to October! Karin Branýšová Asistentka ředitele / Asistent to the Director Vážení rodiče, dovolujeme si Vám připomenout, že se blíží datum 15. září, což je termín splatnosti stravného za 1. semestr školního roku 2012/13. Děkujeme Vám, že do tohoto data poukážete částky stravného na číslo účtu /0800. Tento účet prosím použijte pro platby veškerého stravného, ať Vaše ratolest navštěvuje Sunny Canadian International School - Mateřská škola, s.r.o. (stravné 8.900,-, resp ,- pro VMŠ) nebo Sunny Canadian International School - Základní škola a Gymnázium, s.r.o. (stravné 9.900,- 1.stupeň, ,- 2. stupeň ZŠ). Nezapomeňte prosím k platbě uvést variabilní symbol Vašeho dítěte. Pokud by snad někteří z rodičů dosud neuhradili školné, připomínám, aby tak učinili převodem na účet nebo v hotovosti v pokladně školy. Číslo účtu pro platby Sunny Canadian International School - Mateřská škola, s.r.o /0800 Číslo účtu pro platby Sunny Canadian International School Základní škola a Gymnázium, s.r.o /0800. Děkuji a přeji úspěšný školní rok 2012/2013. Dear parents, Let me remind you that on the 15th of September is the due date of payments for food (lunch+snacks) for the first Semester 2012/13. You can make your payments to the bank account No /0800, no matter which grade your offspring is. Sunny Canadian International School - Mateřská škola, s.r.o. (food 8.900,-, resp ,- for Public MŠ), or Sunny Canadian International School - Základní škola, s.r.o. (food 9.900, grade, , grade ZŠ) Don t forget to use your student s variable symbol. Those parents who accidently forgot to pay tuition are asked to kindly do so by bank transfer or cash in the school financial dept. office. Bank account number for tuition payments of kindergarten students - Sunny Canadian International School - Mateřská škola, s.r.o /0800. Bank account number for tuition payments of elementary school students - Sunny Canadian International School Základní škola, s.r.o /0800. Let me wish you all a succesfull school year 2012/2013. Ing. Eva Kopecká Finanční odd. SCIS / Financial Department of SCIS SC NEWSLETTER Září/September 7

8 Novinky ve školní jídelně / What is new in school cafeteria Milí rodiče a žáci, dva měsíce prázdnin nám utekly jako voda a my se opět setkáváme v naší Sunny Canadian International School. Naše poslední setkání proběhlo, když jsme pořádali grilování na naší školní zahradě. Tento oběd se nám velice vydařil. Bylo to příjemné zakončení školního roku 2011/2012. Počasí nám přálo, grilovali jsme kuřecí a vepřové maso, k tomu zeleninové špízy, spousty zeleniny a samozřejmě pečivo. V novém školním roce 2012/2013 nás v naší školní jídelně čeká spoustu zajímavých akcí. V září, pokud nám bude přát počasí, obědvali bychom každý pátek venku a něco dobrého si ugrilovali. V září také přivítáme v naší školní jídelně nové žáky prvních tříd. Většina prvňáčků již do naší školy chodí, tudíž naši kuchyni a personál kuchyně znají. U ostatních pevně věřím, že budou s našimi službami spokojeni. Pro rodiče našich prvňáčků jen připomínám informaci, že je potřeba svému dítěti zakoupit čip, kterým se bude po celý školní rok identifikovat ve školní jídelně při svačinách a při obědech. V říjnu proběhne soutěž o nejtišší a nejukázněnější třídu během oběda. Dále bychom si v říjnu přiblížili Italskou kuchyni opět bude sestaven jídelní lístek s typicky italskými recepty, jídelna bude tematicky vyzdobena. Tuto akci jsme již zažili minulý školní rok při Francouzském týdnu. V průběhu října si také vyzdobíme školní jídelnu do podzimní nálady. V listopadu nás čeká Halloween a týden Japonsko-thajské kuchyně. Pak přichází alespoň dle mého názoru nejkrásnější měsíc v roce, a to prosinec. V tomto měsíci bude naše jídelna vánočně vyzdobena a proběhne několik akcí. Pokusíme se zavést novou tradici v SCIS, a to první adventní neděle v SCIS příjemné setkání s Vámi rodiči a našimi žáky, představení vánočních zvyků, vánočních písniček, pokrmů, stánek s občerstvením, rozsvícení vánočního stromu, společné zpívání koled. Takto bychom každý rok zahájili předvánoční čas. Poslední den před vánočními prázdninami bude takový malý Štědrý den ve školní jídelně. Bude připraveno vánoční menu a společně si pokusíme během oběda vytvořit atmosféru Štědrého dne. O plánovaných akcích ve druhém semestru školního roku 2012/2013 Vás budu dostatečně brzy informovat v některém z příštích vydání NL. Jako poslední připomínám informaci, že od září 2012 se můžeme setkávat při pravidelných setkáních v naší školní jídelně, a to vždy poslední úterý v měsíci od 16:00 hod. Při těchto setkáních můžeme řešit vaše připomínky a nápady pro případné zlepšení provozu naší kuchyně v SCIS. Závěrem bych rád všem prvňáčkům i stávajícím žákům popřál mnoho úspěchů ve studiu a spokojenosti s naší školní jídelnou. Dear parents & children, Two months of summer holidays are gone and we are meeting again at Sunny Canadian International School. The last time we saw each other was at the barbecue in our school garden. That lunch was very succesfull and made a very nice end to the school year The weather was perfekt - grilled chicken & pork was served as well as veggie SPIZY, and loads of veggies, obviously with different types of bread. There are lot of interesting events we are planning for the coming school year in our school kitchen. In September, depending of the weather, we would like to hold Friday lunches in form of a garden barbecue. Also in September, we are going to welcome our new students. Most of Sunny Canadian 1st grade pupils are familiar to our canteen & kitchen staff. As to our new students & their parents, I believe they ll become our satisfied customers. In October, we are going to hold a competition for the quietest and best behaving class during lunch. In addition, also in October we will focus on Italian cuisine there are going to be some typical Italian dishes on the menu, our school canteen will be decorated in Italian style, as we all remember what happened last school year. Also in October, there ll be special autumn decoration in the canteen. In November, we re going to celebrate halloween & we will also cook some Japanese and Thai dishes during Asian cuisine week. And here comes December: the most beautiful month of the year (at least in my opinion). This month our school canteen is going to be occasionally decorated and we will hold some Christmas events as well. We would love to establish a new tradition at the SCIS and invite you for the first Advent Sunday meeting. We are going to show some Christmas traditions, sing songs, some food, and you can expect refreshment stands as well as the lighting of the Xmas tree. Last but not least, singing of carols. This is the way we would love to start each Christmas, starting this year. The last day efore the Christmas holidays we are going to celebrate Chrismas at the school canteen. There will be Christmas menu for lunch & we ll try to create a nice, jolly atmosphere. You will be informed in advance on all events planned for the second semester of the school year 2012/2013, also via the school newsletter. Last but not least, I would like you to know, that we can meet at 4:00 pm every last Tuesday of the month. These open meetings are held in the school canteen and you are welcome to attend, to give us your feedback, comments and ideas for improving our school kitchen services. Finally, I would like to wish all the best to our 1st graders and pupils. I hope you ll be doing well at school & believe that you ll also be satisfied with our SCIS canteen services The last day before Christmas holidays we are going to celebrate Chrismas at the school canteen. There will be Christmas menu for lunch & we ll try to create a nice, jolly atmosphere. You will be informed in advance on all events planned for the second semester of the school year 2012/2013, also via the school newsletter. Last but not least I would like you to know, that we can meet at 4:00 pm each last Tuesday of the SC NEWSLETTER Září/September 8

9 month. These open meetings are held in the school canteen and you are welcome to attend, to give us your feedback, comments and ideas for improving our school kitchen services. Finally, I would like to wish all the best to our 1st graders and pupils. I hope you ll be doing well at school & believe that you ll be also satisfied with our SCIS canteen services. Miloš Branýš Vedoucí školní jídelny SCIS / SCIS Canteen Manager Představujeme nové pedagogy na základní škole a další pracovníky / We introduce new teachers in Elementary School and other employees Dovolte, abychom vám s radostí představili nové kolegy a kolegyně. / Let us introduce new colleagues.. Jitka Trojáková, třídní učitelka 1.B / Home teacher 1.B Jitka je absolventkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, studijní obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací Aj. V rámci projektu Erasmus absolvovala stáž v Nizozemí. Během předchozího vzdělání získala kvalifikaci pro pedagogiku specifických činností ve volném čase, zaměření a speciální pedagogiku. Má ráda turistiku, sport, kulturu, zvláště výtvarné umění, divadlo a hudbu. Jitka is a graduate of the Faculty of Education, Masaryk University in Brno, Discipline: Teaching for the first primary schools specializing Aj. In the framework of the Erasmus project she completed an internship in the Netherlands. During her previous education she qualified for pedagogy specific leisure activities, with a focus and special education. She enjoys hiking, sports, culture, especially visual art, theater and music. Katerine Webb anglická učitelka 1. tříd / English teacher Gr 1 Katerine absolvovala učitelství pro první stupeň na universitě v Newcastlu a bakalářské studium starověké historie a archeologie. Miluje cestování a navštívila přibližně 16 zemí, hlavně v jihovýchodní Asii. Také má ráda potápění, plavání, kempování, miluje velké výzvy, hudbu a divadlo. Katerine graduaded PGCE in Primary (Elementary) Education from Newcastle University and received a BA (Hons) in Ancient History and Archeology from Newcastle University. She loves to travel and has been to about 16 countries mostly in South-East Asia. She also enjoyes scuba diving, swimming, camping and exploring the great outdoors, music and drama. Tamela Slick anglická učitelka 2. tříd / English teacher Gr 2 Tamela pochází z New Yorku. Absolvovala State University of New York, bakalářské studium učitelství přírodních věd. Žila a učila ve státech Severní Karolina, Kentucky a Florida. V roce 2008 se přestěhovala do Moskvy, kde učila na americké, kanadské a britské ambasádě. Ráda by poznala kromě Prahy další města v České republice. Má ráda vaření, cvičení, koncerty, zahradničení a malování. Tamela comes from New York. She graduaded from the State University of New York at New Paltz / Bachelor of Science Education. She lived and taught in North Carolina, Kentucky, and Florida. In 2008 she moved to Moscow, Russia to teach at an American, Canadian and British Embassy School. She looks forward to exploring other cities in the Czech Republic and neighboring countries. In addition to traveling, she enjoyes cooking, exercising, concerts, gardening and painting. SC NEWSLETTER Září/September 9

10 lacrosse, baseball, and wrestling. Travelling the world and discovering new cultures without the use of a tourist guide is something hevery much enjoy. Ivana Skálová třídní učitelka 3.B / Home teacher 3.B Ivana absolvovala pedagogickou fakultu Masarykovy univerziry v Brně, obor český jazyk a francouzština. Má dlouholeté zkušenosti s výukou na všech stupních škol (MŠ, ZŠ, gymnázium). Iva má ráda sport a zvířata, zvláště kočky. Ivana graduated from the Faculty of Education of Masaryk university in Brno; studied Czech language and French. She has extensive experience in teaching at all levels (kindergarten, elementary school, high school). Iva likes sports and animals, especially cats. Barbora Svátková třídní učitelka 5. třídy / Home teacher Gr 5 Barbora ukončuje studia na Karlově univerzitě, obor Biologie a Výchova ke zdraví a na univerzitě v Durhamu obor vývojová antropologie. Má ráda sport a turistiku, běh, jízdu na kole, lyžování a běžkování. Zajímá se o metodiku první pomoci. Barbora is currently a student of Charles University Department of Education (Biology and Health Education) and of Durham University Department of Evolutionary Anthropology. She likes sports running, biking, tourism, skiing, and cross country skiing. She is interested in First Aid methodology. Jitka Wachtlová učitelka matematiky a fyziky pro 2. stupeň / Teacher of Physics and Math for 2nd stage Jitka absolvovala elektrotechnickou fakultu ČVUT obor energetika a učitelství Učila především na středních školách. Působila také jako vedoucí dětských sportovních aktivit, jako je například cykloturistika, plavání, gymnastika atd. Má ráda cestování, poznávání nových míst, cykloturistiku, turistiku, chození po horách, lyžování, běžkování a zahradničení. Jitka is an absolvent of Electronic Faculty of CVUT. She taught mostly at High school, but also as sportsteacher of outdooors acitities for children, fot example cyclink, swimming, gymnastics etc. She likes traveling, crosscountry skiing, cyclink, Viking or and biking and gardening. William Greenwell anglický učitel 4. tříd / English teacher Gr 4 William absolvoval springfieldskou univerzitu, bakalářský obor učitelství přírodních věd, tělesné výchovy, volnočasových aktivit a tance. Je instruktorem lukostřelby a vlastní mezinárodní potápěčskou licenci. Učil v USA a v Saudské Arábii. Má rád různé druhy outdoorových aktivit včetně horolezectví, jízdy na koni a frisbee. Hraje různé kolektivní sporty, například lacross, baseball a wrestling. Rád cestuje po světě a objevuje nové země bez cestovních průvodců. William graduaded Springfield College, Bachelor of Science Education, School of Physical Education, Recreation and Dance. He is Archery instruktor and he has International Scuba diving licence. He has taught in the US, the Kingdom of Saudi Arabia, I enjoys doing all sorts of outdoor activities including rock climbing, horseback riding, and frisbee. He has played on many competitive sports teams including Michal Sváček učitel tělesné výchovy / PE teacher Absolvoval sportovní gymnázium v Přípotoční. Vlastní trenérskou licenci na basketball a je kvalifikovaným správcem webových stránek. Během desetileté pedagogické praxe působil na základní škole, ale také si vyzkoušel učitelství v MŠ. Zajímá se o výpočetní techniku, tento obor studoval a také v něm pracoval. Michal graduated from high school sports in Přípotoční. He has his own training license in basketball and is a qualified administrator of the website. During the ten years of his teaching experience, he worked at an elementary school, but also tried teaching in kindergarten. He is interested in computer science. Tereza Slunéčková školní psycholožka a výchovná poradkyně / School psychologist Tereza je absolventkou psychologie a speciální pedagogiky na Karlově univerzitě. Absolvovala řadu kurzů, mimo jiné Kurz integrované psychoterapie, Kurz pro lektory primární prevence, zaměřený na primární prevenci užívání návykových látek a dalších sociálně nežádoucích jevů. Theresa is a graduate of Psychology and Special Education at Charles University. She completed training in Systemic supervision and coaching, integrative psychotherapy course, Training course for teachers of primary prevention aimed at the primary prevention of substance abuse and other social phenomena. SC NEWSLETTER Září/September 10

11 Tomáš Hruška provozní manažer / Facilities Manager Tomáš pracoval na finančním ředitelství jako manažer provozu. Díky své ochotě, pracovitosti a vstřícnosti se brzy stal důležitou součástí SCIS. Má rád sport a horskou turistiku. He has worked in the financial headquarters as facilities manager. He likes sports and hiking. Jaromír Diviš druhý školník a řidič školního autobusu / second caretaker and school bus driver Pan Diviš má dlouholetou praxi ve firmách Hertz a Škofin jako řidič a správce vozového parku. Pan Diviš je velmi milý a děti s ním rády jezdí. Mr. Divis has long experience in companies Hertz and Škofin as driver and car-fleet manager. Mr. Diviš is very nice and children really like him. Letní program 2012 v Mateřské škole Sunny Canadian International School / Our Sunny Canadian Kindergarten Summer Programme Červencový provoz mateřské školky probíhal jako obvykle formou letního programu, tj. dvoutýdenních tematických bloků. Od 2. do 31. července se ve třídě Yellow Ducks vystřídaly skupinky dětí, které si spolu užívaly léta pod vedením laskavé a trpělivé paní učitelky Sheryl. Každý den byl plný společných her, sportovních a výtvarných činnosti, poznávání světa lidí a zvířat. Ráno probíhalo krmení školních zvířat a zalévání květin v třídě. Pak následovaly různorodé aktivity dle programu Magic Kingdom ( července) resp. Superheroes ( července). Každé odpoledne se děti mohly pochlubit rodičům nejen svými zážitky, ale i výrobky svých šikovných rukou. Jazykem pro vzájemnou komunikaci byla samozřejmě angličtina, prostě jinak se se Sheryl a dalšími kamarády, kteří mluvili jenom anglicky, dorozumět nedalo! Letní program ve školce Sunny Canadian, který je otevřený nejen pro naše žáky, se prostě vydařil. Chystáme se a těšíme na příští rok, kdy po zkušenostech z tohoto letního běhu plánujeme určité obměny tak, abychom více vyšli vstříc požadavkům dětí a Vás rodičů. In July, our kindergarten was open as usual this time of year. We offered to the wider community our Summer Program, i.e. two-week thematic blocks for children of age up to 7 years. From 2 to 31 July, in Yellow Ducks classroom we welcomed a few groups of children who enjoyed the summer time under the kind & patient leadership of miss Sheryl. Each day was full of exploring of the world of humans and animals, each day was full of games, sports and art activities. In the mornings, children used to feed animals and to water flowers in the classroom. During the day, they enjoyed a variety of thematic activities related to Magic Kingdom (2 - July 17) resp. Superheroes (18 to 31 July). At the pick off time, children presented to their parents some pictures & hand made products they made during the day. Obviously, English was a communication language as Sheryl and other friends didn t speak Czech at all! Our Sunny Canadian Kindergarten Summer Programme went very smoothly this year. We enjoyed meeting some new friends from Asia & North America, and we are looking forward to the next summer kindergarten project. I am also looking forward to our cooperation with the school Activities department, as I would like to satisfy to our children, their parents & friends with a variety of summer activities Mgr. Dora Švachová Zástupkyně ředitele pro mateřskou školu / Deputy Principal for Kindergarten SC NEWSLETTER Září/September 11

12 Náš nový vedoucí anglických studií v mateřské školce Timothy Day / Our new Head of English Studies in Kindergarten Timothy Day Tim pochází z Illinois, ale v Praze už žije pěknou řádku let. Jako nový Vedoucí anglických studií Tim přináší do SCIS svoje zkušenosti ze soukromého školství a metodického vedení a vzdělávání učitelů mateřské školy. Jistě i využije svých vědomostí z oblasti komunikace a společenských věd, které vystudoval na Universitě v Illinois. Tim absolvoval také speciálni školení pro vyučování angličtiny jako cizího jazyka TESOL. Ve volném čase je rád se svou rodinou, rád hraje šachy, čte, cestuje, sportuje a hraje na kytaru. Tim comes originally from Decatur, Illinois, but for quite some time he has been living in Prague. In his role of a new Head of English Studies, Tim brings to SCIS his experience from private education & teacher training, as well as his knowledge of social communication, in which he graduated at University of Illinois. Tim also gained a TESOL certificate. In his spare time he enjoys being with his family, playing chess, reading books, travelling, playing sports, and playing the guitar. Mgr. Dora Švachová Zástupkyně ředitele pro mateřskou školu / Deputy Principal for Kindergarten Představujeme nové pedagogy v mateřské škole / We introduce new teachers in Kindergarten Dovolte, abychom vám s radostí představili nové kolegy a kolegyně / Let us introduce our new colleagues. Sarah Vaughn Sarah pochází ze státu Georgia v USA, kde získala vzdělání na University of Pennsylvania. Je profesionální jezdkyní a učitelkou jizdy na koni; má kvalifikaci TESOL. V Sunny Canadian se bude starat o nejmenší děti ve třídě Blue Bunnies. Sarah comes from Gergia, USA, where she gained her education at University of Pennsylwania. She is a professional horse rider & horse riding instructor; she also gained a TESOL qualification. At our kindergarten, Sarah is going to work with our littlest children in Blue Bunnies class. Jena Hughes Jena je původem ze Skotska a během posledního roku, kdy učila v Indonésii, získala zkušenosti z mezinárodního školství. Má vzdělání v oboru společenských věd a kvalifikaci TEFL. Jena je velmi vlídná a moc se těší na práci v Yellow Ducks. Ve svém volném čase ráda cestuje, čte a sportuje. Jena is originally from Scotland, but already has an experience with international schools from her last teaching position in Indonesia. She gained a degree in Social Science, as well as TEFL certificate. Jena is a friendly teacher and is very excited about working at Yellow Ducks class. In her spare time she likes to travel, read and keep fit. Tereza Koucká Tereza pochází z Prahy, ukončila bakalářské studium předškolní pedagogiky na Západočeské univerzitě. Specializuje se na rozvoj řečí a komunikaci předškolních dětí. Poslední rok strávila jako au-pair v Dublinu, procestovala Irsko na kole, fotila a získala zkušenosti z multikulturního prostředí. Tereza bude v tomto školním roce pracovat v ranním bloku v českém programu. V odpoledním bloku bude zajišťovat výuku v českém jazyce ve skupině Orange Tigers, kde bude mít na starosti kvalitní přípravu naších předškoláků před nástupem do 1. třídy. Tereza is originally from Prague; she graduated at University of West Bohemia. She is a specialist in pre-school language development & communication. Tereza spent last year working as an our-pair in Dublin; she travelled accross Ireland by bike and also gained an experience in multicultural environment. This school year, Tereza is going to work mornings at our Czech Programme; afternoons she will be giving a Czech language pre-school SC NEWSLETTER Září/September 12

13 tuition at Orange Tigers. Tereza is going to be responsible for providing a quality Czech tuition for all our pre-school children, before they enter the 1st grade. Gabriela Šedivcová Gabriela má vzdělání a praxi hned ze dvou oborů, a to z pedagogiky a přírodních věd. K jejím koníčkům patří jízda na koni, potápění, vodní lyžování, je lyžařskou instruktorkou. Uči se hrát na piano. Gabriela bude v tomto školním roce učitelkou třídy Yellow Ducks a bude mít na starosti Environmentální vzdělávání, osvětu a výchovu (EVVO). Gabriela has two professions, being a educational specialist & a scientist in the field of ecology & environmental sustainability. Her hobbies are horse riding, diving, water skiing; she is a qualified skiing instructor. Gabriela is also a beginner piano student. This school year, Gabriela is going to work with Yellow Ducks class; she will also be responsible for the obligatory Environmental Education Agenda (EVVO). Nikola Hvodlíková Nikola pochází z Prahy, po ukončení VOŠ ve Svatém Janu pod Skalou pracovala ve Skotsku a Irsku. Práce je jejím koníčkem a místem, kde s úspěchem uplatňuje svoje hudební, umělecké a sportovní zájmy. Nikola přináší do SCIS svůj profesionální a zodpovědný přístup a bohaté zkušenosti jak přímo v práci s nejmenšími dětmi, tak v oblasti speciální pedagogiky. Bude se starat o naše nejmenší děti ve třídě Blue Bunnies. Kromě toho bude mít na starosti spolupráci s Českým červeným křížem (prevence úrazů dětí, kurzy první pomoci pro maminky). Nikola was born in Prague; after completing her professional education at Svaty Jan pod Skalou private Pedagogical Tertiary School she worked in Scotland and Ireland. Working with children is what she loves, being a class teacher gives Nikola opportunity to involve all her musical, artistic & sports skills. She brings to our kindergarten experience she gained while working abroad in the special education field. Nikola is going to work with Blue Bunnies class; she will also take over the kindergarten co-operation with the Czech Red Cross (prevention of childrens injuries, first aid courses for mothers). Indian camp 2012 / Indian summer camp 2012 Náš tábor začal v pondělí cca v 11 hodin, kdy se postupně sjelo 11 dětí, které jsme ubytovali v teepee umístěných na školní zahradě. Po ubytování a obědě jsme s dětmi vyráběli pravé indiánské obleky. Odpoledne si děti zpříjemnily hrou míčových her. Večer jsme se vzájemně představili u ohně a zazpívali si anglické i české písničky. Další den jsme po obědě vyjeli za koňmi, kde se děti naučily, jak se o koně správně starat, jak je čistit, vodit i krmit. Jak se ke koni chovat a hlavně jak k němu bezpečně přistupovat. Po zvládnutí těchto základů si děti vyzkoušely také jízdu na koni v doprovodu zkušených jezdců a instruktorů. Děti si kontakt s koňmi velmi užívaly a odpoledne se jim moc líbilo. Ve středu jsme ráno vyrazili na pražskou tvrz Hummer, kde si děti mohly vyzkoušet rozličné disciplíny, jako krocení divokého býka, střelbu z luku i kuše a také zde se děti svezly na koni. Odpoledne se staly diváky středověkého rytířského klání. Čtvrteční den byl ve znamení poznávání historie těžby zlata, v Jílovém jsme navštívili muzeum těžby zlata, kde jsme si vyslechli přednášku a prohlédli jsme si zajímavé fotografie, modely a exponáty. Po prohlídce v muzeu si děti měly možnost vyzkoušet rýžování zlata, což je velmi bavilo, a některým se dokonce povedlo najít drobné zlatinky. Rýžování si vyzkoušely po procházce i v potoce a po té na vlastní kůži okusily, jak náročná je chůze štolami, kde se zlato dříve těžilo. Na páteční dopoledne jsme naplánovali vyjížďku přírodou (převážně lesem kvůli horku), již téměř indiáni si tedy vyzkoušeli jízdu na koni v terénu, což se jim taktéž líbilo. Na odpoledne byla pro děti připravena prezentace přirozené komunikace s koňmi, kterou si později mohly samy vyzkoušet či se na koni opět povozit. Další den si děti vyzkoušely, zda dovedou koně správně a přesně ovládat, nasměrovat ho do slalomu, přivézt do klusu, zdolat překážku, zastavit atd. Tyto disciplíny byly bodovány, a to podle přesnosti provedení. Během závodu jsme také hodnotili způsob, jakým děti s koněm komunikují. Odpoledne si děti mohly SC NEWSLETTER Září/September 13

14 vyrobit indiánské šperky, totemy či oštěpy. Večer se konal rozlučkový ceremoniál u ohně s výrobou indiánského pokrmu, zpěvem a předáním diplomů. Celý pobyt probíhala celotáborová hra. Mladí indiáni soutěžili každý den v indiánské zručnosti a získávali cenné body. Body potřebovali pro vítězství nad bílými tvářemi, od kterých chtěli získat jejich území. Kromě zručnosti mohli ještě získat body např. za úklid teepee. V neděli kolem 12. hodiny si rodiče své malé indiány vyzvedli. Některé děti odjížděly na přespání v průběhu tábora domů a některé rodiče navštívili. Gabriela Šedivcová a Barbora Svátková Slovo závěrem Instruktorky Indian Camp Letos se tábor opravdu vydařil. Počasí malým indiánům moc přálo a děti si užívaly doslova každou minutu svého týdenního pobytu v Sunny Canadian. Měla jsem možnost s několika dětmi před jejich odjezdem z tábora mluvit, byly skutečně nadšené a šťastné a dvě děti se doslova zmínily, že to byl ten nejlepší tábor, co kdy zažily. Instruktorům patří tedy velké poděkování. Víme, že skoro všichni rodiče stojí před otázkou, kam dát své děti přes prázdniny. V příštím roce Vám opět nabídneme letní tábory a budeme se na Vaše děti moc těšit. Mgr. Jitka Hošková Marketing and Activities Manager Our camp started on Monday, June 23rd at 11 o clock, when we welcomed 11 children, who gathered near a tee pee located at the school garden. After lunch, the children made real Indian clothes and played ball games throughout the afternoon. In the evening, they played a variety of introduction games (icebreakers) along with some singing of Czech and English songs by the campfire. The next day was devoted to horses. The children learned how to take care of horses properly; how to clean them, lead them, and feed them. They also learned how horses usually behave and how to approach a horse safely. After mastering the basics, the children also tried horseback riding accompanied by experienced riders and instructors. The Children enjoyed being in close contact with the horses very much and they just loved the horseback riding in the afternoon. On Wednesday morning we went to the Prague Hummer fortress, where children tried a variety of disciplines, such as taming a wild bull, archery and crossbow, and horse riding. In the afternoon, they experienced a medieval knights duel. Thursday focused on exploring the history of gold mining in Jílové. We visited the gold mining museum, where we listened to a lecture and we viewed interesting photographs, models and exhibits. After visiting the museum, the children had the opportunity to try panning for gold, which was a lot of fun - some even managed to find tiny gold flakes. In the afternoon the children went on a walk by a creek and then continued panning for gold. They also learned, firsthand, how difficult it is to walk in the tunnels, where gold was previously mined. On Friday morning all the little Indians rode their horses into the forest (because of the heat) and got to experience horseback riding in the natural terrain, which they also enjoyed very much. The afternoon offered a presentation of natural communication with horses, which children got the opportunity to try later by themselves. The next day, the children showed that they were able to correctly and accurately control a horse, direct it through a slalom, bring it to a trot, overcome an obstacle, stop, etc. These disciplines were scored based on accuracy. During the race we also evaluated how children communicated with the horse. In the afternoon the children could make Indian jewelry, totem poles or spears. In the evening, a farewell ceremony was held at the fire with consumption of Indian food, singing and handing over diplomas. During the whole camp our young Indians were competing in special "Indian skills" and gaining valuable points. They needed the points to win over white faces, which wanted to get their territory. In addition, Indian skills points were distributed based on cleaning tee-pees! Sunday, June 29th, 2012 around noon, the parents picked up their little Indians. Gabriela Šedivcová a Barbora Svátková Final word Instructors of Indian Summer Camp This year the summer camp was a great success. The weather was kind and the little Indians enjoyed virtually every minute of their one-week stay at Sunny Canadian. I had the opportunity to talk to a few children before their departure home and they were really enthusiastic and happy. Two of the children literally mentioned that this was the best summer camp that they have ever been to! Big thanks to the instructors. We know that almost all parents face the question of where to put their children over the summer holidays. Next year we will again offer summer camps and we look forward to seeing your children again. Mgr. Jitka Hošková Marketing and Activities Manager Kola pro naše nejmenší / Bikes for our youngest Jízda na kole zažívá v Ćeské republice opravdovou renesanci, a tak jsme se rozhodli pro používání balančních tréninkových kol našimi školkovými dětmi. Věříme, že používání těchto kol ve školce povede ke zlepšení jejich balančních a motorických schopností a pak už jim bude zbývat jen krůček k používání normálních kol bez bočních koleček. SC NEWSLETTER Září/September 14

15 Zvolili jsme balanční kola společnosti Rennrad, které mají patentem chráněné provedení s odnímatelnými pedály a ergonomické provedení respektující proporce dětské postavy. Více o kolech na Kolo Rennrad si můžete prohlédnout ve vestibulu školky. Doufáme, že si děti novou pohybovou aktivitu oblíbí a užijí si s novými koly spoustu legrace. Cycling is experiencing in the Czech Republic a real renaissance, and so wedecided to use balance training bikes by our kindergarten children. We believe that the use of these bikes by our youngest children will improve their balance and motor skills, and then they will remain only a small step from using normal bikes without side wheels. We chose the balancing bikes of the company Rennrad that has patented design with removable pedals and ergonomic design respecting the proportions of children's bodies. You can find more information about the biles on Bike Rennrad can be viewed in the lobby of our kindergarten.we hope that children will love the new physical activity and enjoy with their new bikes lot of fun. Mgr. Jitka Hošková Marketing and Activities Manager Kanadský Kin-ball v Sunny Canadian International School / Canadian Kin-ball at Sunny Canadian International School První školní den přinesl dětem z naší školy sportovní novinku kanadský Kin- Ball. Kin-ball, známý také jako Omnikin, je sport, který představila kanadská vláda s cílem bojovat proti nedostatku fyzických aktivit na kanadských školách a s ním spojeným civilizačním chorobám. Kin-ball byl vyvinut na Univerzitě v Quebeku jako kolektivní sport založený na spolupráci členů týmu při současném provádění jednoho z nejpřirozenějšich pohybů pro člověka běhu. V současné době má Kin-ballová Mezinárodní Federace 3.8 milionů členů, hlavně z Kanady, USA, Japonska, Belgie, Francie, Švýcarska, Španělska, Německa, Dánska a Malajsie. Lektor z Českého svazu Kin-ballu přijel zpestřit dětem jejich první školní den, tedy 3. září Vysvětlil kořeny a základní pravidla hry a děti si vyzkoušely 122 cm velký míč a jeho manipulaci po hřišti. Kinball bude zařazen nejen do hodin tělesné výchovy, ale plánujeme do budoucna i vytvoření Kin-ballového školního týmu. First school day introduced a novelty sport for our children - Canadian Kin-ball, known also as Omnikin, which is a team sport that was introduced by the Canadian government to fight the lack of physical training at Canadian schools and connecting civilizational diseases. Kin-ball was invented by the University of Quebec as a collective game based on the cooperation of team members requiring the most natural movement for a person - running. The International Kin-Ball Federation counts 3.8 million participants, primarily from Canada, the U.S., Japan, Belgium, France, Switzerland, Spain, Germany, Denmark and Malaysia. A lecturer from the Czech National Kin-ball Association came to make our first school day, September 3, 2012, really thrilling. He explained to our children the roots and rules of the game and the children tried their first handling of the 122 cm ball. Kinball will be a part of our PE classes and in addition, we will create a kin-ball school team. Mgr. Jitka Hošková Marketing and Activities Manager Přijďte si zacvičit zumbu do Sunny Canadian International School / Let s do Zumba at Sunny Canadian International School Zumba pro dospělé / Zumba for adults Dne se od 18,30 do 19,30 uskuteční na naší škole zkušební hodina zumby pro dospělé. Tato hodina bude otevřená všem zájemcům a bude zdarma. Trenérka Táňa Lipowská se se zumbou setkala poprvé v roce 2008 v Kalifornii. Okamžitě se do ní zamilovala a její hodiny jsou velice svěží a lidé odcházejí ve skvělé náladě. Pokud bude dostatek zájemců, rádi bychom Vám hodiny Táni nabídli každý čtvrtek večer. Doufáme, že si skvěle zacvičíte a těšíme se na Vaši účast. Probationary Zumba class for adults will take place at our school on Thursday September 13, 2012 from to This class will be open to all interested parties and will be for free. Zumba instructor, Mrs. Táňa Lipowská, first encountered zumba in 2008 in California and immediately fell in love with it. Her zumba classes are very fresh and people are leaving them in a great mood. If we find enough of those interested in regular zumba classes, we would like to offer Táňa s zumba classes every Thursday evening. We hope that you will enjoy this great exercise and we are looking forward to your participation. Mgr. Jitka Hošková Marketing and Activities Manager SC NEWSLETTER Září/September 15

16 Kroužky 2012/13 / Extra Courses 2012/13 Vážení rodiče, v úvodu bych velmi ráda poděkovala všem rodičům, kteří se zúčastnili veletrhu kroužků konaného na konci minulého školního roku, vybrali si již svým dětem kroužky pro rok 2012/2013, zapsali své dítě na archy k daným kroužkům a rovněž vyplnili a podepsali přihlášku. Jsme velmi rádi, že o kroužky je tak velký zájem a velmi jsme se snažili Vám nabídnout od každého něco, aby si každý mohl vybrat podle svého vkusu a zájmu. Pečlivě jsme volili nejen kroužky, ale samozřejmě i jejich lektory. O některé byl tak velký zájem, že jsme zcela vyčerpali jejich kapacitu a nemůžeme už přijímat žádné další zájemce. Jsou to tyto kroužky pro základní školu: Šperkování aneb hrátky s drátky, Restaurace Sunny pondělí, Restaurace Sunny středa a Šachy. Dále pak tyto kroužky pro mateřskou školu: Keramika, Malý kuchtík středa a Malý kuchtík čtvrtek. V nabídce zůstává ale řada jiných velmi zajímavých kroužků, které jsou zatím zaplněny jen částečně, popř. chybí jedno či dvě děti k dosažení předem stanoveného maximálního počtu dětí na konkrétní kroužek. Jejich seznam najdete v příloze tohoto Newsletteru. Pokud jste zatím neobdrželi informaci o zařazení Vašeho dítěte do vybraného kroužku, může to mít následující důvody: kroužek je buď přeplněný, nebo jsme neobdrželi Vámi podepsanou přihlášku na kroužek a jméno dítěte bylo uvedeno jen na archu k danému kroužku (V některých případech bylo jméno do archu vepsáno samotným dítětem. Tento typ přihlášení na kroužek bez následného odevzdání Vámi podepsané přihlášky skutečně nemůžeme přijímat.) Prosím, zastavte se u nás, napište na nebo zavolejte na tel Okamžitě Vám prověříme možnost zapsání Vašeho dítěte na vybraný kroužek. Kroužky pro mateřskou i základní školu budou v tomto školním roce probíhat od Platbu prosím provádějte až po obdržení našeho potvrzení, že Vaše dítě bylo na kroužek přijato. V případě, že chcete platit hotově, je možné platbu provést u ekonoma školy Ing. Evy Kopecké (po vstupu do MŠ projít dveřmi s veverkou a první dveře vlevo). Samozřejmě můžete platit i bankovním převodem. V tomto případě prosím vždy uvádějte variabilní symbol dítěte pro dohledání Vaší platby. Pro vpuštění dítěte na kroužek potřebuje mít škola Vaši platbu nejpozději Takže pokud ještě nemáte vybráno, tak v příloze je naše nabídka kroužků pro tento školní rok. Příjemné počtení a šťastnou ruku při výběru. Dear Parents, First of all I would like to thank all the parents who attended the Extra Courses Fair held at the end of the last school year and actually chose something from the list of Extra Courses 2012/2013, put the names of their children onto the Extra Courses sheet on the board, and last but not least, filled in and signed the application form. We are very pleased that the Extra Courses attracted so much interest; we tried to offer a little bit of everything so that everyone could choose something according to his or her taste and interest. We carefully chose, not only the extra courses, but also the teachers. Some courses have already experienced such a high amount of interest that they are completely full and we can no longer accept any other interested participants. These are for Elementary School: Jewellery club, Restaurant Sunny Monday and Wednesday, and Chess Club. Kindergarten has already stopped accepting applications for: Ceramics, and for Little Chef Wednesday and Thursday. However, there are still many very interesting courses that remain open for registration. They are listed in the attachment to this Newsletter. If you have not received information about your child's enrollment in the selected extra course it may be one of the following reasons: the course is either overcrowded or we have not received your signed application to the course and/or the child's name was mentioned only on the Extra Courses sheet of the selected external course (in some cases children themselves wrote their name on the Extra Courses Sheet - such registration cannot be accepted without being followed by the Application form with your signature). Please stop by, write to us or call We will immediately investigate the possibility of registering your child for the selected extra course. Extra Courses for Kindergarten and Elementary school will run from September 10, Please make the payment after receiving our confirmation that your child has been accepted to the extra course. If you want to pay cash, payment may be made at the school economist: Ing. Evy Kopecké (after entry into the kindergarten turn left through the door with the squirrel and it is the first door on the left). You can also pay by bank transfer. In this case, please always quote the variable symbol of your child so we can trace your payment. For admitting a child to the extra course the school needs to have your payment no later than September 9, So if you have not yet chosen a course, see in the Attachment a list of External Courses for this school year. Pleasant reading and good luck in choosing. Mgr. Jitka Hošková Marketing and Activities Manager Zaměřeno na / Focus on ŽONGLOVÁNÍ a Katku Majerovou / JUGGLING and Katka Majerová Letos nabízíme pro vaše děti kroužek žonglování. Do kroužku se mohou hlásit děti navštěvující libovolnou třídu základní školy. Naše lektorka Kateřina naučí děti základy žonglování s míčky a ovládání obruče a tyče. Katko, jak dlouho se už věnuješ žonglování? Žonglování se věnuji již 12 let a v posledních dvou letech mě můžete vidět u nás i v zahraničí při vystoupeních profesionální žonglérské skupiny InsPyro a Tribo Fuego. V čem je žonglování pro děti přínosem? Žonglování u dětí umožňuje využívat odlišnou část mozkové hemisféry, což pozitivně a rozmanitě působí jak na jejich schopnost rozvoje pozornosti a soustředění, tak na jejich koordinaci. Současně s prvními úspěchy se zvyšuje i jejich sebevědomí a showmanship a budují si tak důvěru ve své schopnosti v této neobvyklé disciplíně, se kterou jistě vyniknou mezi svými vrstevníky. SC NEWSLETTER Září/September 16

17 Jak těžké je naučit se základům žonglování? Žonglovat se může naučit úplně každý. Je to o cviku, trpělivosti a know-how. První úspěchy a zvládnutí jednoduchých triků se dostaví celkem rychle, takže děti jsou motivované k dalšímu tréninku a s radostí ukazují zajímavé triky svým nejbližším a kamarádům. Na žonglování s dětmi se už moc těším. This year we are offering your children an extra course juggling. All grades of elementary school can attend this course. Our teacher, Kateřina Majerová, will teach your children the fundamentals of juggling with balls, rings, poi, etc. Katka, how long have you been juggling? I have been juggling for 12 years and in the last two years I have been performing in the Czech Republic as well as abroad as a member of the professional juggling groups InsPyro and Tribo Fuego. Why is juggling beneficial to children? Children will benefit from learning how to juggle because juggling uses different parts of the cerebral hemispheres, which have a positive effect on the development of their attention and concentration and also on their motorical skills and coordination. They also increase their selfconfidence and showmanship and they develop trust and confidence in their abilities to perform in front of their classmates and friends. Is it difficult to learn basic juggling? Anybody can learn juggling. It is about training, patience and know-how. The first stages of success and management of simple tricks is pretty fast. It motivates children for further training and they are typically showing the tricks they learn proudly to their parents and friends. I am looking forward to teaching juggling at this school. Mgr. Jitka Hošková Marketing and Activities Manager KALENDÁŘ / / CALENDAR Školní rok 2012/13 / School Year 2012/13 Kalendář důležitá data / Calendar Important Dates 3.9. Po/Mon První školní den / First Day of School Po/Mon Třídní schůzky / Class Meetings Grades St/Wed Třídní schůzky / Class Meetings Grades Čt/Thu Třídní schůzky / Class Meetings Grades Pá/Fri Den české státnosti státní svátek ČR / Czech Statehood Day (no school) Čt-Pá/Thu-Fri Podzimní prázdniny / Fall Break (no school) Út/Tue Konec klasifikace za 1. čtvrtletí / End of Quarter Pá/Fri Konzultace učitel-rodič-žák / Teacher-parent-student Consultations So-St/Sat-Wed Vánoční prázdniny / Christmas Break (no school) Čt-Pá/Thu-Fri Ředitelské volno / Principal Days (no school) Ne-Po/Sun-Mon Zápis do 1. ročníku ZŠ / Registration Út/Tue Konec klasifikace za 1. pol. / End of Semester 1 Grading Period Čt/Thu Konec prvního pololetí / End of Semester 1 Žákovská konference / Student-led Conferences 1.2. Pá/Fri Pololetní prázdniny / Half-term Holiday (no school) Po-Pá/Mo-Fri Jarní prázdniny / Spring Break (no school) Čt-Pá/Thu-Fri Velikonoční prázdniny / Easter Break (no school) 1.4. Po/Mon Velikonoční pondělí / Easter Monday (no school) Út/Tue Konec klasifikace za 3. čtvrtletí / End of Quarter Pá/Fri Konzultace učitel-rodič-žák / Teacher-parent-student Consultations 1.5. St/Wed Svátek práce státní svátek ČR / Labor Day (no school) 8.5. St/Wed Den vítězství Státní svátek ČR / Liberation Day (no school) Út/Tue Konec klasifikace za 2. pololetí / End of Semester 2 Grading Period Pá/Fri Konec školního roku / End of Semester Letní prázdniny / Summer Holiday Změna vyhrazena / To Be Confirmed SC NEWSLETTER Září/September 17

18 Důležité kontakty / Important contacts Funkce/Position Jméno/Name Tel. Generální ředitel / Director Mgr. Ron Stiles Ředitelka SCIS Základní škola a Gymnázium / School Principal Ing. Jitka Stiles, Ph.D Zástupkyně pro I. stupeň / Deputy Principal for Elementary 1st Stage Ing. Bc. Marcela Pejcharová Zástupkyně pro II. stupeň / Deputy Principal for Elementary 2nd Stage PaedDr. Jana Zbirovská Zástupkyně pro MŠ / Deputy Principal for Kindergarten Mgr. Dora Švachová Ekonom / Economist Ing. Eva Kopecká Marketingová manažerka a manažerka Activities / Marketing and Activities Manager Mgr. Jitka Hošková Asistentka ředitele, recepce / Assistant to the Director, Reception Karin Branýšová Kuchyň odhlašování stravy / Kitchen and cancelation of meals Miloš Branýš Šéfredaktorka SC Newsletteru / Editor in Chief of the SC Newsletter PaedDr. Jana Zbirovská SLOVO ŠÉFREDAKTORKY / NOTE OF EDITOR IN CHIEF Vážení rodiče a přátelé školy Sunny Canadian, když v loňském roce vznikal SC Newsletter, nabídla nám paní Marcela Medková svou pomoc po dobu, než se mechanismy vzniku SC Newsletteru stabilizují. Proto počínaje tímto školním rokem končí se svou činností v redakční radě. Ráda bych jí za celý management Sunny Canadian poděkovala za skvělou a vskutku obří práci, kterou vynaložila na tvorbu našeho Newsletteru. Jako členka Školské rady stála u jeho zrodu a významnou měrou se zasloužila o jeho grafickou podobu a organizaci jeho tvorby. Děkujeme, paní Medková. Dear Parents and Friends of Sunny Canadian School, Last year we started the SC Newsletter, which was offered to help us by Mrs. Marcela Medková. This year, we have fine tuned and developed the newsletter to higher standards. On behalf of the the entire management of Sunny Canadian I'd like to thank Mrs. Medkova for spending so much time and putting so much effort into creating our Newsletter. Thank you, Mrs. Medkova. Jana Zbirovská, Šéfredaktorka SC Newsletteru / Editor in Chief of the SC Newsletter SC NEWSLETTER Září/September 18

19 INZERCE Vydává Sunny Canadian International School Základní škola a Gymnázium, s.r.o. a Sunny Canadian International School - Mateřská škola, s.r.o.; Straková 522, Jesenice, Osnice ZŠ IČO: DIČ:CZ MŠ IČO: Za správnost publikovaných informací a obsah příspěvků odpovídají jejich autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky se souhlasem autorů upravovat. Z technických důvodů je preferována elektronická forma textů; nevyžádané příspěvky se nevracejí. Změny vyhrazeny. Své příspěvky, náměty, rady či stížnosti můžete poslat na adresu Redakční rada: PaedDr. Jana Zbirovská šéfredaktorka, Dr. Jitka Stiles, Mgr. Ron Stiles, Ing. Alice Štunda, Mgr. Dora Švachová, Timothy Day, Ing. Bc. Marcela Pejcharová Grafické zpracování: PaedDr. Jana Zbirovská Redakční uzávěrka: každého 20. v měsíci Rozesíláno, příp. tištěno na recyklovatelném papíře. SC NEWSLETTER Září/September 19

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské *1993 Vyučování na naší škole trvá od 8:05 do 15:50. Lessons at our school last from 8:05 a.m. to 3:50 p.m. Vyučovací hodina trvá 45 minut. One lesson lasts 45 minutes. Přestávky trvají od 5-20 minut.

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci jedno slovo - pět vět Richard Ludvík Text 2016 Richard Ludvík Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2016 1. vydání Lukáš Vik, 2016 1. díl ISBN epub formátu: ISBN

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CLIL a projektové vyučování

CLIL a projektové vyučování CLIL a projektové vyučování Inspirace pro CLIL 7. dubna 2016 Jana Chrásková CLIL a projektové vyučování 1. PROČ? Kauza Karel 2. JAK na to, abychom se z toho nezbláznili? 3. Co z toho? Kauza Kuba Proč spojovat

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Margaret: Hi Eric. Eric: Oh, hi Margaret. How are you doing? Margaret:

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

AJ 3_09_Education.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_09_Education.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 EDUCATION AJ 3 Konverzační témata DUM č. 9 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Content Language level Page. Mind map E-commerce All levels 2. Which is why... We use this expression to give a reason for something.

Content Language level Page. Mind map E-commerce All levels 2. Which is why... We use this expression to give a reason for something. Study newsletter 2017 week 7 Content Language level Page Phrase of the week Which is why... All levels 1 Mind map E-commerce All levels 2 Czenglish To sit in the shadow vs. to sit in the shade Pre-intermediate

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více