Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ. Koncepce školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ. Koncepce školy"

Transkript

1 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Koncepce školy Období Mgr. Macháčková Jitka Tato koncepce slouží jako podklad pro další funkční období ředitele školy

2 Obsah: Základní filozofie str Východiska Koncepce str Základní vize str Zhodnocení současného stavu str Koncepce rozvoje školy str Základní vize str Sledované oblasti str Rovný přístup ke vzdělávání str Školní vzdělávací programy str Řízení školy str Personální podmínky str Materiální předpoklady str Finanční předpoklady str Efektivní organizace vzdělávání, účinná podpora str. 6 rozvoje osobnosti dětí, žáků a studentů, hodnocení celkových výsledků vzdělávání školy Partnerství str. 7 Závěr str. 8 Vysvětlivky zkratek 1

3 Základní filozofie Dnešní vzdělávání se musí přizpůsobit potřebám člověka 21. století- potřebě zvládat informační explozi, orientovat se ve světě techniky, účastnit se aktivně života ve společnosti, dorozumět se v prostorách EU i být připraven na řešení praktických situací všeho druhu. Proto se hlavním cílem vzdělávání stává rozvoj těch životních dovedností, které jsou pro dnešní svět klíčové-např. umět se učit, komunikovat, umět řešit problémy, být odpovědný za své jednání a chování. Zpřístupnění vzdělávání je třeba vnímat nejen z hlediska srovnatelných možností pro žáky s různými zdravotními a sociálními podmínkami, ale i z hlediska postupů, jak žáky vtáhnout do aktivní účasti na vzdělání. Základem musí být příznivé prostředí pro vzdělávání a motivace k učení jako celoživotní nezbytnost. Základním cílem dlouhodobé koncepce naší školy je motivace žáků k celoživotnímu vzdělávání, budování partnerských vztahů na všech úrovních učitel- žák- rodič- vedení školy i rozvíjení vzájemné spolupráce. Škola má vždy své limity materiální, prostorové, personální i finanční. Proto je třeba zaměřit se spíš na jejich účelné, nápadité a plné využívání. Škola má však také téměř neomezené hranice a možnosti svého vlastního rozvoje v učitelích i žácích, a záleží tedy pouze na chuti pedagogů měnit sebe, své metody a formy práce, a tím i školu. Proto kladu důraz na vzdělávání pedagogických pracovníků jak individuální, tak především týmové a na zapojení školy do rozvojových projektů a ostatní rozvíjející aktivity. Věřím, že popsané koncepční cíle mohou zásadně ovlivnit perspektivu školy 1. Východiska koncepce Dlouhodobé záměry rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy ČR na období Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji Strategický plán rozvoje města Říčany Akční plán města Říčany 2011 Koncepce rozvoje základního vzdělávání po dostavbě nové školy Rozvoj předškolního a školního vzdělávání na území města Říčan Výroční zpráva ČŠI za období ŠVP zpracovaných dle RVP-ZV, RVP-ZV-LMP, RVP-ZŠS, RVP-MŠ Při stanovení této koncepce je vycházeno i ze zhodnocení jednotlivých ročních plánů od roku 2010 a ze zhodnocení Koncepce rozvoje školy na období SWOT analýzy pedagogických pracovníků školy 2. Zhodnocení současného stavu Zhodnocení současného stavu školy, školního vzdělávacího programu, Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ je typem základní školy praktické, kde jsou vzděláváni nejen žáci s lehkým mentálním postižením, ale i s dalšími stupni mentální retardace- střední, těžké a hluboké v jedné speciální třídě a povolenou výjimkou z nejvyššího počtu žáků. Škola má odloučené pracoviště v Dětském centru Strančice, kde jsou v letošním školním roce vzděláváni dva žáci, třetí je denně dovážen do Říčan. Zřizovatelem školy je Město Říčany. Od je v provozu školní družina a přípravná třída, kde jsou připravování předškoláci na vstup do základního vzdělávání. 2

4 Ve škole se vyučuje podle několika školních vzdělávacích programů- ŠVP Sluníčko- jehož součástí jsou i další přílohy zpracované podle různých RVP- Slunečnice (RVP ZŠS), Klíček pro život (RVP MŠ), Petrklíč (zájmové vzdělávání ve školní družině). Škola je partnerem řady projektů dalších organizací a institucí- Muzeum Říčany, Město Říčany, Žáci ve speciální třídě jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů. V roce škola prošla celkovou rekonstrukcí- stala se bezbariérovou. Kapacita školy je 74 žáků, kapacita školní družiny je v letošním školním roce 14 žáků, od školního roku je navýšena na 22 žáků. Třídy, žáci, spádovost V letošním školním roce jsou třídy prvního stupně spojeny do 1 ročníku, kde jsou vyučováni žáci 2., 3., 4., ročníku základní školy praktické, dále jsou spojeny žáci 5. a 6. ročníku, žáci 7. a 8. ročníku a 9. ročník je vzděláván samostatně. Škola je spádová pro žáky z různých obcí. V přípravném ročníku je vzděláváno 12 žáků, kteří půjdou k zápisu do prvních ročníků na běžné základní školy. Mezilidské a profesní vztahy, pracovníci školy Ve škole pracuje celkem 15 pedagogických pracovníků včetně dvou asistentek pedagoga a čtyři správní zaměstnanci- školnice- uklízečka, topič, mzdová účetní, účetní. Kvalifikovanost pedagogického sboru k je 85 %, u 7 pracovníků je pracovní poměr na dobu určitou. Na škole pracují předmětové komise a metodické sdružení. Odborné a pedagogické řízení Na škole pracuje koordinátor ŠVP, metodik preventista, koordinátor EVVO, výchovný poradce- všichni plně kvalifikovaní. Metodik ICT není proškolen. V rámci přenesení kompetencí byla delegována odpovědnost za jednotlivé sklady, vedoucí předmětových komisí a metodického sdružení. Pro nově nastupující pedagogické pracovníky je určen uvádějící pedagog z řad zkušených pracovníků školy. Dvě pracovnice školy pracují na částečné úvazky- nekvalifikované. Ve školní družině je vedoucí vychovatelka (vystudovaná SPgŠ obor vychovatelství) a jedna vychovatelka (ukončené bakalářské studium), na částečný úvazek. U těchto pozic nejsou splněna všechna kritéria dle zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění. Obě vychovatelky musí začít studovat speciální pedagogiku. Provoz školy- materiální, technické vybavení Škola prošla v roce celkovou rekonstrukcí, díky níž se stala bezbariérovou. V rámci projektů financovaných z prostředků ESF a státního rozpočtu došlo k obměně počítačových stanic, interaktivní techniky, vybavení nábytkem a dalšími pomůckami. V roce 2013 byla dokončena obnova školního pozemku, finanční prostředky byly čerpány ze SZIF a ESF, MAS Říčansko. Byl dokončen projekt Peníze do škol (financováno ESF a státním rozpočtem), jehož finanční prostředky byly použity na obnovu školních pomůcek, dovybavení školní knihovny, obnovu PC, tabulí, interaktivní techniky, Organizace chodu školy, informační systém školy Jedenkrát měsíčně se konají pracovní porady, popř. pedagogické rady. Nejméně dvakrát ročně se schází školská rada. Zástupkyně ředitelky školy je ve školské komisi a stravovací komisi. 3

5 Pro zprostředkování předávání informací pro zákonné zástupce jsou internetové stránky, včetně projektových internetových stránek. Ředitelka školy v případě potřeby komunikuje s pracovníky školy elektronicky. Rodiče jsou informováni na pravidelných třídních schůzkách- 2 * ročně, popř. v rámci konzultačních hodin jednotlivých pedagogů a vedení školy. Preventivní činnost školy Je vypracována Dlouhodobá strategie sociálně patologických jevů, Krizový plán školy. Tyto dokumenty jsou závazné a je z nich vycházeno při stanovení ročních plánů v této oblasti. V daném období byly na tuto oblast čerpány finanční prostředky i z grantu financovaného MŠMT ČR. Spolupráce, prezentace školy na veřejnosti Škola spolupracuje se všemi organizacemi, které mají v předmětu činnosti práci se žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním-např. PPP Středočeského kraje, Dětským centrem Strančice, SPC při ZŠ Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Ekocentrem Říčany, Muzeem Říčany, školskými organizacemi v našem regionu, Pravidelně jsou uskutečňovány Dny otevřených dveří a další akce. Byla ukončena realizace tří projektů financovaných z prostředků ESF a státního rozpočtu ČRoblast OP VK. 3. Koncepce rozvoje školy 3.1. Základní vize Základním cílem práce školy je vést žáky k osvojování potřebných výchovně vzdělávacích strategií, motivovat k celoživotnímu učení, tvořivému myšlení a řešení problémů, ke komunikaci a spolupráci, ochraně fyzického i duševního zdraví. Vést žáky k dobrému vztahu k vytvořeným hodnotám a životnímu prostředí, k ohleduplnosti a tolerantnosti k jiným lidem, k odlišným kulturním i duchovním hodnotám. Žáci by se měli učit poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a profesnímu uplatnění. Žáci by měli učivo chápat jako prostředek k osvojení žádaných kompetencí. Žák, který je postaven před problém, úkol či nečekanou situaci, řeší tento podnět (na své úrovni) aktivním využíváním již získaných kompetencí. Úkoly ve sledovaných oblastech budou rozpracovány v jednotlivých ročních plánech. Profilace školy bude stejná- základní škola praktická se speciální třídou, přípravná třídapokud bude zájem ze strany zákonných zástupců o tuto formu předškolního vzdělávání a bude volná kapacita ve škole. Škola by měla být: Školou, která všechny své žáky všestranně a kvalitně vzdělává Školou, kterou mají žáci rádi a cítí se v ní bezpečně Školou, ve které učitelé rádi a dobře učí Školou, které rodiče důvěřují Školou, která vede své žáky k lokálnímu patriotismu 4

6 Školou, která je otevřená spolupráci Školou, která má oporu ve svém zřizovateli Školou, která dodržuje všechny zákonné normy a předpisy 3.2. Sledované oblasti, základní cíle a předběžný časový harmonogram Rovný přístup ke vzdělávání Přijímání žáků dle předem stanovených kritérií- do přípravné třídy, školní družiny i k základnímu vzdělávání v základní škole praktické i speciální- stanovení kritérií každoročně Při vzdělávání žáků bude uplatňována možnost vzdělávání dle individuálních vzdělávacích plánů v odůvodněných případech doporučených školským poradenským pracovištěm Pro žáky bude zajištěna možnost vyšetření ve školském poradenském pracovišti- PPP Středočeského kraje, SPC Benešov, Brandýs nad Labem- Stará Boleslav V rámci oblasti rizikového chování pravidelné zajištění vzdělávacích aktivit této oblasti- např. přednášky, pracovní skupiny, workshopy, -průběžně Naplňování klíčových kompetencí ve vyučovacích hodinách, tak jak je stanoveno v ŠVP- průběžně Spolupracovat s rodiči žáků tak, aby výchova a vzdělávání byla jednotná a rodiče cítili odpovědnost za své děti- individuální setkávání v rámci konzultačních hodin, při pravidelných třídních schůzkách- třídní schůzky 2* ročně, konzultační hodiny aktualizovány každoročně na základě rozvrhů hodin Vést žáky k tomu, aby se o přestávkách věnovali aktivnímu odpočinku- v případě vhodného počasí trávení hlavních přestávek na školní zahradě- průběžně Doplňovat učitelskou knihovnu o nové vhodné publikace k tomuto tématu- průběžně Informovat rodiče o preventivních opatřeních, kterých škola při výchově používá V případě doporučení zajištění asistentů pedagogů - každoročně Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy) Možnost vzdělávání a průběžnou inovaci školního vzdělávacího programu zpracovaného na základě RVP ZV LMP včetně jeho příloh zpracovaných na základě- RVP ZV, RVP ZV-LMP- RVP ZŠS, RVP pro předškolní vzdělávání, ŠVP pro zájmové vzdělávání- průběžná aktualizace na základě doporučení pedagogické rady, metodického sdružení a předmětových komisí (poradních orgánů ŘŠ), požadavků rodičů, Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva. Bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti- průběžně Zařazování projektových dnů jak celoškolních, tak ročníkových či předmětových zpracovat plán projektového vyučování- 2-3 projektové dny ročně- zpracování v ročním plánu školy Řízení školy Plnit úkoly zřizovatele- průběžně Zdokonalovat řídící činnost v rámci DVPP, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy- průběžně 5

7 Dokonale sladit oblast strategických, koncepčních cílů s cíli, záměry a plány školyprůběžně Inovovat vnitřní organizační normy a směrnice a dokumentaci školy vzhledem ke změněným podmínkám, postupně je inovovat dle záměru rozvoje školy a potřebkaždoročně, v průběhu roku na základě nových zákonných předpisů Konzultační pomoc vedení školy, uvádějícího pedagoga začínajícím pracovníkům, popř. konzultační pomoc při problémech ve třídách- průběžně Předem daná kritéria odměňování pedagogických pracovníků- jednou ročně jejich obnova Doplnit kontrolní systém školy o systém na sebe navazujících evaluačních nástrojů školy (dotazníky rodičům, žákům, učitelům, záznamové archy, portfolia učitelů, žáků), vyhodnocovat je a reagovat na ně při stanovování dalších úkolů pravidelně každý rok Postupná aplikace nových získaných zkušeností a dovedností do praktické výuky v rámci DVPP- individuální i skupinové semináře Pravidelné provádění hospitační a kontrolní činnosti na základě stanovených plánů a priorit pro jednotlivá období- na základě ročního plánu kontrolní a hospitační činnosti Pravidelná aktualizace webových stránek školy Personální podmínky Pedagogičtí pracovníci- v současné době je ve škole zaměstnáno 15 pedagogických pracovníků včetně vedení školy, 2 asistentky pedagoga. Aprobovanost v současné době je 85 % pedagogických pracovníků, ideální stav =100%, nutnost minimální aprobovanosti 90% pedagogických pracovníků. Kvalifikovanost asistentů pedagoga je 100%, nutnost zahájení studia speciální pedagogiky u vychovatelů pro zájmové vzdělávání do konce roku 2014 Příprava na obnovu členů pedagogického sboru- postupný odchod do důchoduv tomto časovém období ( ) - 3 pracovníci Nepedagogičtí pracovníci- uklízečka-školnice, topič- úprava pracovní doby dle potřeb školy- každoročně Podpora DVPP- zaměřit se na vzdělávání celého pedagogického sboru na základě jeho požadavků a aktuálních potřeb- každoročně 2 semináře, popř. předávání zkušeností ze seminářů, vzdělávacích akcí pořádaných jinými organizacemi Prohlubování odborných znalostí v oblasti ICT, zejména utvrzení dovedností programu Bakalář pro sběr dat-průběžně Frontální výuku nahrazovat skupinovou a kooperativní výukou Materiální předpoklady Zajištění vhodných pomůcek pro zatraktivnění výuky zejména pro zvýšení matematické gramotnosti, finanční a přírodovědné- na základě vypsaných vhodných dotačních a grantových titulů financovaných ze státního rozpočtu, popř. ESF, SZIF, Pokračování obnovy školní žákovské a učitelské knihovny- průběžně Materiální vybavení nově otevřeného oddělení školní družiny-léto 2014 Zajištění kvalitních pomůcek pro pracovní činnosti- průběžně 6

8 Nadále usilovat o modernizaci objektu a materiálně technického vybavení školyvhodné nástěnky, postupné malování tříd, výměna původního PVC ve třídách, případně jeho sanaci, obnova tělocvičného nářadí- ribstole, míče, lavičky, -průběžně Postupné obnovování učebními a školními pomůckami, informační a komunikační technologií, kancelářskou technikou, pracovními a ochrannými pomůckami, nevyhovující pomůcky vyřazovat- na základě vypsaných vhodných dotačních a grantových titulů financovaných ze státního rozpočtu, popř. ESF Finanční předpoklady Základní škola Nerudova Říčany, okres Praha- východ, je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Říčany, který také přispívá na provoz školy Ze státního rozpočtu jsou hrazeny platy pracovníků školy, odvody, učebnice, pomůcky, pokud tak stanoví právní předpis Základem jsou a i v budoucnu budou prostředky přidělované ze státního a rozpočtu zřizovatele. Přesto je nutné pokusit se zvýšit příjmy školy prostřednictvím mimorozpočtových zdrojů: např. ESF, z vypsaných dotačních titulů státních orgánů a organizací (MŠMT ČR, KÚ Středočeského kraje, MŽP ČR, )- Usilovat o zvýšení objemu prostředků získaných hlavní činností určenou zřizovací listinou- prodej výrobků, sazenic, sběru papíru, pronájem nebytových prostor školy, -průběžně Další umožnění využití prostor školy k využití mimoškolní činnosti nejen žákům školy, ale i dalším např. neziskovým organizacím- průběžně Postupná obnova školního výškově nastavitelného nábytku v jednotlivých třídách Postupná obnova interaktivní techniky, operačních systémů, V rámci vypsaných projektů se zaměřit na tvorbu elektronických učebnic-zejména v oblasti přírodovědné gramotnosti Zajištění příjmu WI FI po celé budově školy Efektivní organizace vzdělávání, účinná podpora rozvoje osobnosti dětí, žáků a studentů, hodnocení celkových výsledků vzdělávání školy Průběžně vyhodnocovat plnění úkolů na pravidelných poradách (sebekontrola ŘŠ, učitelů, analýza současného stavu kam jsme se dostali, čeho jsme dosáhli)-průběžně Vyžadovat zodpovědnost všech pracovníků za výsledky jednotlivých žáků, třídy, školy, vést všechny pracovníky k jednotnému a důslednému působení na žáky, analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti-2* ročně na pedagogických radách Zaměřit se na práci třídního učitele, sledování vztahů ve třídě a systematickou práci se třídou- ve spolupráci s metodikem prevence, výchovným poradcem- průběžně Zaměřit se na dodržování školního řádu, kontrolu učeben a tříd, sledovat dodržování řádů v tělocvičně a v počítačové učebně- průběžně, každoroční aktualizace Při hospitační činnosti se zaměřit na rozvoj čtenářských dovedností, rozvoj gramotnosti, činnostní učení a využívání metod a forem práce, zhodnocení hodiny, závěr hodiny, zařazování relaxačních chvilek, dodržování psychohygienických podmínek výuky, používání názorných pomůcek, využívání počítačové techniky a interaktivní tabule při výuce- průběžně V hodinách TV se zaměřit na stavbu hodiny a metodiku nácviku jednotlivých disciplín a cviků, na dodržování bezpečnostních předpisů ve výchovách, především v TV. 7

9 Kontrolní činnost zaměřit i na dodržování bezpečnostních předpisů při školních výletech, exkurzích,, Věnovat pozornost povinné dokumentaci minimálně 4* ročně kontrola TK, TV, katalogových listů, Součástí kontrolního systému bude i kontrola způsobu klasifikace- průběžně v rámci hospitační činnosti ŘŠ a ZŘŠ Partnerství a spolupráce Školskou radou, školskou komisí, poradními orgány ředitele školy Spolupráce s PPP Středočeského kraje, SPC Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, SPC Benešov Spolupráce s Dětským centrem Strančice Spolupráce s OSPOD, Policií ČR, Městskou policií Říčany, Úřadem práce Prahavýchod- průběžně Krajským úřadem Středočeského kraje, Městským úřadem Říčany Ostatními školami- základními, speciálními, praktickými, mateřskými Pravidelná aktualizace webových stránek, příspěvky do místních periodik Pořádání Dnů otevřených dveří, kulturních vystoupení pro rodiče, prodejních výstavek prací žáků školy 5. Závěr Koncepce Základní školy Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, je materiál živý, neustále se měnící, reagující na nové změny zákonů, vyhlášek a předpisů. Materiál má za úkol specifikovat úkoly dlouhodobé, je východiskem pro roční plány práce, popř. i pro plány na kratší časové období. Cílem naší dlouhodobé koncepce je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole bez ohledu na stupeň jejich zdravotního postižení, jejich kvalitní následné zapojení do dalšího vzdělávacího procesu a na trhu pracovních příležitostí, propojení teoretických znalostí a dovedností s praktickými. U žáků se zdravotním postižením je nutné neustálé opakování a vzdělávání ve spirálovém cyklu. Motem celé této koncepce může být citát Charlese Farrara Browna: Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje. 8

10 Vysvětlivky zkratek: EU- Evropská Unie ESF- Evropské strukturální fondy SZIF- Státní zemědělský investiční fond MAS- Místní akční skupina OP VK- Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ČŠI- Česká školní inspekce ŠVP- Školní vzdělávací program RVP-ZV- Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP ZV-LMP- Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou pro žáky s lehkým mentálním postižením RVP ZŠS-Rámcově vzdělávací program pro základní školu speciální RVP MŠ- Rámcově vzdělávací program pro mateřské školy EVVO- Environmentální výchovně vzdělávací oblast SPgŠ- Střední pedagogická škola PPP- Pedagogicko psychologická poradna SPC- Speciálně pedagogické centrum DVPP- Další vzdělávání pedagogických pracovníků ICT- Informační a komunikační technologie MŽP ČR- Ministerstvo životního prostředí České republiky TK- Třídní kniha TV- Třídní výkaz ŘŠ- Ředitel školy ZŘŠ- Zástupce ředitele školy - 9

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Koncepce rozvoje školy 2011-2015 prosinec 2010 Zpracovala Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy - 1 - Obsah I. Základní údaje o škole II. III. Cíle stanovené v předchozím období a jejich splnění Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-241/12-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-241/12-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-241/12-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA - 390/10-A Název školy Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Adresa: Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-253/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

ůčč Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-141/10-L příspěvková organizace Předmět inspekční činnosti

ůčč Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-141/10-L příspěvková organizace Předmět inspekční činnosti ůčč Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-141/10-L Základní škola Karla Hynka Máchy Doksy, Valdštejnská 253, okres Česká Lípa - příspěvková organizace Adresa:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-189/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164, 675 26 Želetava dohnal@zszeletava.cz

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-306/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Sídlo 594 44 Radostín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S z Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-866/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Slánská 36, 273 41 Brandýsek

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více