Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ. Koncepce školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ. Koncepce školy"

Transkript

1 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Koncepce školy Období Mgr. Macháčková Jitka Tato koncepce slouží jako podklad pro další funkční období ředitele školy

2 Obsah: Základní filozofie str Východiska Koncepce str Základní vize str Zhodnocení současného stavu str Koncepce rozvoje školy str Základní vize str Sledované oblasti str Rovný přístup ke vzdělávání str Školní vzdělávací programy str Řízení školy str Personální podmínky str Materiální předpoklady str Finanční předpoklady str Efektivní organizace vzdělávání, účinná podpora str. 6 rozvoje osobnosti dětí, žáků a studentů, hodnocení celkových výsledků vzdělávání školy Partnerství str. 7 Závěr str. 8 Vysvětlivky zkratek 1

3 Základní filozofie Dnešní vzdělávání se musí přizpůsobit potřebám člověka 21. století- potřebě zvládat informační explozi, orientovat se ve světě techniky, účastnit se aktivně života ve společnosti, dorozumět se v prostorách EU i být připraven na řešení praktických situací všeho druhu. Proto se hlavním cílem vzdělávání stává rozvoj těch životních dovedností, které jsou pro dnešní svět klíčové-např. umět se učit, komunikovat, umět řešit problémy, být odpovědný za své jednání a chování. Zpřístupnění vzdělávání je třeba vnímat nejen z hlediska srovnatelných možností pro žáky s různými zdravotními a sociálními podmínkami, ale i z hlediska postupů, jak žáky vtáhnout do aktivní účasti na vzdělání. Základem musí být příznivé prostředí pro vzdělávání a motivace k učení jako celoživotní nezbytnost. Základním cílem dlouhodobé koncepce naší školy je motivace žáků k celoživotnímu vzdělávání, budování partnerských vztahů na všech úrovních učitel- žák- rodič- vedení školy i rozvíjení vzájemné spolupráce. Škola má vždy své limity materiální, prostorové, personální i finanční. Proto je třeba zaměřit se spíš na jejich účelné, nápadité a plné využívání. Škola má však také téměř neomezené hranice a možnosti svého vlastního rozvoje v učitelích i žácích, a záleží tedy pouze na chuti pedagogů měnit sebe, své metody a formy práce, a tím i školu. Proto kladu důraz na vzdělávání pedagogických pracovníků jak individuální, tak především týmové a na zapojení školy do rozvojových projektů a ostatní rozvíjející aktivity. Věřím, že popsané koncepční cíle mohou zásadně ovlivnit perspektivu školy 1. Východiska koncepce Dlouhodobé záměry rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy ČR na období Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji Strategický plán rozvoje města Říčany Akční plán města Říčany 2011 Koncepce rozvoje základního vzdělávání po dostavbě nové školy Rozvoj předškolního a školního vzdělávání na území města Říčan Výroční zpráva ČŠI za období ŠVP zpracovaných dle RVP-ZV, RVP-ZV-LMP, RVP-ZŠS, RVP-MŠ Při stanovení této koncepce je vycházeno i ze zhodnocení jednotlivých ročních plánů od roku 2010 a ze zhodnocení Koncepce rozvoje školy na období SWOT analýzy pedagogických pracovníků školy 2. Zhodnocení současného stavu Zhodnocení současného stavu školy, školního vzdělávacího programu, Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ je typem základní školy praktické, kde jsou vzděláváni nejen žáci s lehkým mentálním postižením, ale i s dalšími stupni mentální retardace- střední, těžké a hluboké v jedné speciální třídě a povolenou výjimkou z nejvyššího počtu žáků. Škola má odloučené pracoviště v Dětském centru Strančice, kde jsou v letošním školním roce vzděláváni dva žáci, třetí je denně dovážen do Říčan. Zřizovatelem školy je Město Říčany. Od je v provozu školní družina a přípravná třída, kde jsou připravování předškoláci na vstup do základního vzdělávání. 2

4 Ve škole se vyučuje podle několika školních vzdělávacích programů- ŠVP Sluníčko- jehož součástí jsou i další přílohy zpracované podle různých RVP- Slunečnice (RVP ZŠS), Klíček pro život (RVP MŠ), Petrklíč (zájmové vzdělávání ve školní družině). Škola je partnerem řady projektů dalších organizací a institucí- Muzeum Říčany, Město Říčany, Žáci ve speciální třídě jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů. V roce škola prošla celkovou rekonstrukcí- stala se bezbariérovou. Kapacita školy je 74 žáků, kapacita školní družiny je v letošním školním roce 14 žáků, od školního roku je navýšena na 22 žáků. Třídy, žáci, spádovost V letošním školním roce jsou třídy prvního stupně spojeny do 1 ročníku, kde jsou vyučováni žáci 2., 3., 4., ročníku základní školy praktické, dále jsou spojeny žáci 5. a 6. ročníku, žáci 7. a 8. ročníku a 9. ročník je vzděláván samostatně. Škola je spádová pro žáky z různých obcí. V přípravném ročníku je vzděláváno 12 žáků, kteří půjdou k zápisu do prvních ročníků na běžné základní školy. Mezilidské a profesní vztahy, pracovníci školy Ve škole pracuje celkem 15 pedagogických pracovníků včetně dvou asistentek pedagoga a čtyři správní zaměstnanci- školnice- uklízečka, topič, mzdová účetní, účetní. Kvalifikovanost pedagogického sboru k je 85 %, u 7 pracovníků je pracovní poměr na dobu určitou. Na škole pracují předmětové komise a metodické sdružení. Odborné a pedagogické řízení Na škole pracuje koordinátor ŠVP, metodik preventista, koordinátor EVVO, výchovný poradce- všichni plně kvalifikovaní. Metodik ICT není proškolen. V rámci přenesení kompetencí byla delegována odpovědnost za jednotlivé sklady, vedoucí předmětových komisí a metodického sdružení. Pro nově nastupující pedagogické pracovníky je určen uvádějící pedagog z řad zkušených pracovníků školy. Dvě pracovnice školy pracují na částečné úvazky- nekvalifikované. Ve školní družině je vedoucí vychovatelka (vystudovaná SPgŠ obor vychovatelství) a jedna vychovatelka (ukončené bakalářské studium), na částečný úvazek. U těchto pozic nejsou splněna všechna kritéria dle zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění. Obě vychovatelky musí začít studovat speciální pedagogiku. Provoz školy- materiální, technické vybavení Škola prošla v roce celkovou rekonstrukcí, díky níž se stala bezbariérovou. V rámci projektů financovaných z prostředků ESF a státního rozpočtu došlo k obměně počítačových stanic, interaktivní techniky, vybavení nábytkem a dalšími pomůckami. V roce 2013 byla dokončena obnova školního pozemku, finanční prostředky byly čerpány ze SZIF a ESF, MAS Říčansko. Byl dokončen projekt Peníze do škol (financováno ESF a státním rozpočtem), jehož finanční prostředky byly použity na obnovu školních pomůcek, dovybavení školní knihovny, obnovu PC, tabulí, interaktivní techniky, Organizace chodu školy, informační systém školy Jedenkrát měsíčně se konají pracovní porady, popř. pedagogické rady. Nejméně dvakrát ročně se schází školská rada. Zástupkyně ředitelky školy je ve školské komisi a stravovací komisi. 3

5 Pro zprostředkování předávání informací pro zákonné zástupce jsou internetové stránky, včetně projektových internetových stránek. Ředitelka školy v případě potřeby komunikuje s pracovníky školy elektronicky. Rodiče jsou informováni na pravidelných třídních schůzkách- 2 * ročně, popř. v rámci konzultačních hodin jednotlivých pedagogů a vedení školy. Preventivní činnost školy Je vypracována Dlouhodobá strategie sociálně patologických jevů, Krizový plán školy. Tyto dokumenty jsou závazné a je z nich vycházeno při stanovení ročních plánů v této oblasti. V daném období byly na tuto oblast čerpány finanční prostředky i z grantu financovaného MŠMT ČR. Spolupráce, prezentace školy na veřejnosti Škola spolupracuje se všemi organizacemi, které mají v předmětu činnosti práci se žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním-např. PPP Středočeského kraje, Dětským centrem Strančice, SPC při ZŠ Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Ekocentrem Říčany, Muzeem Říčany, školskými organizacemi v našem regionu, Pravidelně jsou uskutečňovány Dny otevřených dveří a další akce. Byla ukončena realizace tří projektů financovaných z prostředků ESF a státního rozpočtu ČRoblast OP VK. 3. Koncepce rozvoje školy 3.1. Základní vize Základním cílem práce školy je vést žáky k osvojování potřebných výchovně vzdělávacích strategií, motivovat k celoživotnímu učení, tvořivému myšlení a řešení problémů, ke komunikaci a spolupráci, ochraně fyzického i duševního zdraví. Vést žáky k dobrému vztahu k vytvořeným hodnotám a životnímu prostředí, k ohleduplnosti a tolerantnosti k jiným lidem, k odlišným kulturním i duchovním hodnotám. Žáci by se měli učit poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a profesnímu uplatnění. Žáci by měli učivo chápat jako prostředek k osvojení žádaných kompetencí. Žák, který je postaven před problém, úkol či nečekanou situaci, řeší tento podnět (na své úrovni) aktivním využíváním již získaných kompetencí. Úkoly ve sledovaných oblastech budou rozpracovány v jednotlivých ročních plánech. Profilace školy bude stejná- základní škola praktická se speciální třídou, přípravná třídapokud bude zájem ze strany zákonných zástupců o tuto formu předškolního vzdělávání a bude volná kapacita ve škole. Škola by měla být: Školou, která všechny své žáky všestranně a kvalitně vzdělává Školou, kterou mají žáci rádi a cítí se v ní bezpečně Školou, ve které učitelé rádi a dobře učí Školou, které rodiče důvěřují Školou, která vede své žáky k lokálnímu patriotismu 4

6 Školou, která je otevřená spolupráci Školou, která má oporu ve svém zřizovateli Školou, která dodržuje všechny zákonné normy a předpisy 3.2. Sledované oblasti, základní cíle a předběžný časový harmonogram Rovný přístup ke vzdělávání Přijímání žáků dle předem stanovených kritérií- do přípravné třídy, školní družiny i k základnímu vzdělávání v základní škole praktické i speciální- stanovení kritérií každoročně Při vzdělávání žáků bude uplatňována možnost vzdělávání dle individuálních vzdělávacích plánů v odůvodněných případech doporučených školským poradenským pracovištěm Pro žáky bude zajištěna možnost vyšetření ve školském poradenském pracovišti- PPP Středočeského kraje, SPC Benešov, Brandýs nad Labem- Stará Boleslav V rámci oblasti rizikového chování pravidelné zajištění vzdělávacích aktivit této oblasti- např. přednášky, pracovní skupiny, workshopy, -průběžně Naplňování klíčových kompetencí ve vyučovacích hodinách, tak jak je stanoveno v ŠVP- průběžně Spolupracovat s rodiči žáků tak, aby výchova a vzdělávání byla jednotná a rodiče cítili odpovědnost za své děti- individuální setkávání v rámci konzultačních hodin, při pravidelných třídních schůzkách- třídní schůzky 2* ročně, konzultační hodiny aktualizovány každoročně na základě rozvrhů hodin Vést žáky k tomu, aby se o přestávkách věnovali aktivnímu odpočinku- v případě vhodného počasí trávení hlavních přestávek na školní zahradě- průběžně Doplňovat učitelskou knihovnu o nové vhodné publikace k tomuto tématu- průběžně Informovat rodiče o preventivních opatřeních, kterých škola při výchově používá V případě doporučení zajištění asistentů pedagogů - každoročně Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy) Možnost vzdělávání a průběžnou inovaci školního vzdělávacího programu zpracovaného na základě RVP ZV LMP včetně jeho příloh zpracovaných na základě- RVP ZV, RVP ZV-LMP- RVP ZŠS, RVP pro předškolní vzdělávání, ŠVP pro zájmové vzdělávání- průběžná aktualizace na základě doporučení pedagogické rady, metodického sdružení a předmětových komisí (poradních orgánů ŘŠ), požadavků rodičů, Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva. Bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti- průběžně Zařazování projektových dnů jak celoškolních, tak ročníkových či předmětových zpracovat plán projektového vyučování- 2-3 projektové dny ročně- zpracování v ročním plánu školy Řízení školy Plnit úkoly zřizovatele- průběžně Zdokonalovat řídící činnost v rámci DVPP, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy- průběžně 5

7 Dokonale sladit oblast strategických, koncepčních cílů s cíli, záměry a plány školyprůběžně Inovovat vnitřní organizační normy a směrnice a dokumentaci školy vzhledem ke změněným podmínkám, postupně je inovovat dle záměru rozvoje školy a potřebkaždoročně, v průběhu roku na základě nových zákonných předpisů Konzultační pomoc vedení školy, uvádějícího pedagoga začínajícím pracovníkům, popř. konzultační pomoc při problémech ve třídách- průběžně Předem daná kritéria odměňování pedagogických pracovníků- jednou ročně jejich obnova Doplnit kontrolní systém školy o systém na sebe navazujících evaluačních nástrojů školy (dotazníky rodičům, žákům, učitelům, záznamové archy, portfolia učitelů, žáků), vyhodnocovat je a reagovat na ně při stanovování dalších úkolů pravidelně každý rok Postupná aplikace nových získaných zkušeností a dovedností do praktické výuky v rámci DVPP- individuální i skupinové semináře Pravidelné provádění hospitační a kontrolní činnosti na základě stanovených plánů a priorit pro jednotlivá období- na základě ročního plánu kontrolní a hospitační činnosti Pravidelná aktualizace webových stránek školy Personální podmínky Pedagogičtí pracovníci- v současné době je ve škole zaměstnáno 15 pedagogických pracovníků včetně vedení školy, 2 asistentky pedagoga. Aprobovanost v současné době je 85 % pedagogických pracovníků, ideální stav =100%, nutnost minimální aprobovanosti 90% pedagogických pracovníků. Kvalifikovanost asistentů pedagoga je 100%, nutnost zahájení studia speciální pedagogiky u vychovatelů pro zájmové vzdělávání do konce roku 2014 Příprava na obnovu členů pedagogického sboru- postupný odchod do důchoduv tomto časovém období ( ) - 3 pracovníci Nepedagogičtí pracovníci- uklízečka-školnice, topič- úprava pracovní doby dle potřeb školy- každoročně Podpora DVPP- zaměřit se na vzdělávání celého pedagogického sboru na základě jeho požadavků a aktuálních potřeb- každoročně 2 semináře, popř. předávání zkušeností ze seminářů, vzdělávacích akcí pořádaných jinými organizacemi Prohlubování odborných znalostí v oblasti ICT, zejména utvrzení dovedností programu Bakalář pro sběr dat-průběžně Frontální výuku nahrazovat skupinovou a kooperativní výukou Materiální předpoklady Zajištění vhodných pomůcek pro zatraktivnění výuky zejména pro zvýšení matematické gramotnosti, finanční a přírodovědné- na základě vypsaných vhodných dotačních a grantových titulů financovaných ze státního rozpočtu, popř. ESF, SZIF, Pokračování obnovy školní žákovské a učitelské knihovny- průběžně Materiální vybavení nově otevřeného oddělení školní družiny-léto 2014 Zajištění kvalitních pomůcek pro pracovní činnosti- průběžně 6

8 Nadále usilovat o modernizaci objektu a materiálně technického vybavení školyvhodné nástěnky, postupné malování tříd, výměna původního PVC ve třídách, případně jeho sanaci, obnova tělocvičného nářadí- ribstole, míče, lavičky, -průběžně Postupné obnovování učebními a školními pomůckami, informační a komunikační technologií, kancelářskou technikou, pracovními a ochrannými pomůckami, nevyhovující pomůcky vyřazovat- na základě vypsaných vhodných dotačních a grantových titulů financovaných ze státního rozpočtu, popř. ESF Finanční předpoklady Základní škola Nerudova Říčany, okres Praha- východ, je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Říčany, který také přispívá na provoz školy Ze státního rozpočtu jsou hrazeny platy pracovníků školy, odvody, učebnice, pomůcky, pokud tak stanoví právní předpis Základem jsou a i v budoucnu budou prostředky přidělované ze státního a rozpočtu zřizovatele. Přesto je nutné pokusit se zvýšit příjmy školy prostřednictvím mimorozpočtových zdrojů: např. ESF, z vypsaných dotačních titulů státních orgánů a organizací (MŠMT ČR, KÚ Středočeského kraje, MŽP ČR, )- Usilovat o zvýšení objemu prostředků získaných hlavní činností určenou zřizovací listinou- prodej výrobků, sazenic, sběru papíru, pronájem nebytových prostor školy, -průběžně Další umožnění využití prostor školy k využití mimoškolní činnosti nejen žákům školy, ale i dalším např. neziskovým organizacím- průběžně Postupná obnova školního výškově nastavitelného nábytku v jednotlivých třídách Postupná obnova interaktivní techniky, operačních systémů, V rámci vypsaných projektů se zaměřit na tvorbu elektronických učebnic-zejména v oblasti přírodovědné gramotnosti Zajištění příjmu WI FI po celé budově školy Efektivní organizace vzdělávání, účinná podpora rozvoje osobnosti dětí, žáků a studentů, hodnocení celkových výsledků vzdělávání školy Průběžně vyhodnocovat plnění úkolů na pravidelných poradách (sebekontrola ŘŠ, učitelů, analýza současného stavu kam jsme se dostali, čeho jsme dosáhli)-průběžně Vyžadovat zodpovědnost všech pracovníků za výsledky jednotlivých žáků, třídy, školy, vést všechny pracovníky k jednotnému a důslednému působení na žáky, analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti-2* ročně na pedagogických radách Zaměřit se na práci třídního učitele, sledování vztahů ve třídě a systematickou práci se třídou- ve spolupráci s metodikem prevence, výchovným poradcem- průběžně Zaměřit se na dodržování školního řádu, kontrolu učeben a tříd, sledovat dodržování řádů v tělocvičně a v počítačové učebně- průběžně, každoroční aktualizace Při hospitační činnosti se zaměřit na rozvoj čtenářských dovedností, rozvoj gramotnosti, činnostní učení a využívání metod a forem práce, zhodnocení hodiny, závěr hodiny, zařazování relaxačních chvilek, dodržování psychohygienických podmínek výuky, používání názorných pomůcek, využívání počítačové techniky a interaktivní tabule při výuce- průběžně V hodinách TV se zaměřit na stavbu hodiny a metodiku nácviku jednotlivých disciplín a cviků, na dodržování bezpečnostních předpisů ve výchovách, především v TV. 7

9 Kontrolní činnost zaměřit i na dodržování bezpečnostních předpisů při školních výletech, exkurzích,, Věnovat pozornost povinné dokumentaci minimálně 4* ročně kontrola TK, TV, katalogových listů, Součástí kontrolního systému bude i kontrola způsobu klasifikace- průběžně v rámci hospitační činnosti ŘŠ a ZŘŠ Partnerství a spolupráce Školskou radou, školskou komisí, poradními orgány ředitele školy Spolupráce s PPP Středočeského kraje, SPC Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, SPC Benešov Spolupráce s Dětským centrem Strančice Spolupráce s OSPOD, Policií ČR, Městskou policií Říčany, Úřadem práce Prahavýchod- průběžně Krajským úřadem Středočeského kraje, Městským úřadem Říčany Ostatními školami- základními, speciálními, praktickými, mateřskými Pravidelná aktualizace webových stránek, příspěvky do místních periodik Pořádání Dnů otevřených dveří, kulturních vystoupení pro rodiče, prodejních výstavek prací žáků školy 5. Závěr Koncepce Základní školy Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, je materiál živý, neustále se měnící, reagující na nové změny zákonů, vyhlášek a předpisů. Materiál má za úkol specifikovat úkoly dlouhodobé, je východiskem pro roční plány práce, popř. i pro plány na kratší časové období. Cílem naší dlouhodobé koncepce je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole bez ohledu na stupeň jejich zdravotního postižení, jejich kvalitní následné zapojení do dalšího vzdělávacího procesu a na trhu pracovních příležitostí, propojení teoretických znalostí a dovedností s praktickými. U žáků se zdravotním postižením je nutné neustálé opakování a vzdělávání ve spirálovém cyklu. Motem celé této koncepce může být citát Charlese Farrara Browna: Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje. 8

10 Vysvětlivky zkratek: EU- Evropská Unie ESF- Evropské strukturální fondy SZIF- Státní zemědělský investiční fond MAS- Místní akční skupina OP VK- Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ČŠI- Česká školní inspekce ŠVP- Školní vzdělávací program RVP-ZV- Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP ZV-LMP- Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou pro žáky s lehkým mentálním postižením RVP ZŠS-Rámcově vzdělávací program pro základní školu speciální RVP MŠ- Rámcově vzdělávací program pro mateřské školy EVVO- Environmentální výchovně vzdělávací oblast SPgŠ- Střední pedagogická škola PPP- Pedagogicko psychologická poradna SPC- Speciálně pedagogické centrum DVPP- Další vzdělávání pedagogických pracovníků ICT- Informační a komunikační technologie MŽP ČR- Ministerstvo životního prostředí České republiky TK- Třídní kniha TV- Třídní výkaz ŘŠ- Ředitel školy ZŘŠ- Zástupce ředitele školy - 9

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Mgr. Marek Plch 1 Obsah Úvod... 2 Analýza současného stavu... 2 SWOT analýza... 2 Výchozí stav... 3 Hlavní koncepční záměry v jednotlivých oblastech... 3 Oblast

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21.

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. Poslání školy. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 poskytuje základy vzdělání dané školským zákonem dětem ze spádové oblasti i širšího okolí, které pocházejí převážně ze sociálně

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019 STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019 Votická škola splňuje všechny předpoklady být nejenom kvalitní vzdělávací institucí, ale i místem důležitým pro život města a využívaným

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Strategický plán rozvoje. Základní školy Mšeno, okres Mělník na roky 2008 2013

Strategický plán rozvoje. Základní školy Mšeno, okres Mělník na roky 2008 2013 Boleslavská 360, 277 35 Mšeno, e-mail: zs.mseno@seznam.cz(info@zsmseno.cz), www.zsmseno.cz, tel,fax:315693140 Strategický plán rozvoje Základní školy Mšeno, okres Mělník na roky 2008 2013 Zpracovala: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015.

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o., ul. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 IČO: 25013513 DIČ:

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Vědět a znát, abychom dosáhli moudrosti k zušlechtění člověka a vývoje světa. I. Stručná charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Třemešná má tyto: 1.) Silné stránky

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

2. Školní vzdělávací programy

2. Školní vzdělávací programy Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015, Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 (Jednotlivá kritéria se využijí v návaznosti na charakter posuzované školy nebo školského zařízení.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-152/10-P Základní škola Holýšov, okres Domažlice Adresa: Táborová 428, Holýšov, 345 62 Identifikátor: 600 065 413 IČ: 48

Více

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 V Dolním Bousově dne 1. 9. 2015 Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka školy DLOUHODOBÉ CÍLE ŠKOLY (KONCEPCE

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Návrh koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská1206 na období 2012-2015

Návrh koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská1206 na období 2012-2015 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K l a d n o, V e l v a r s k á 1 2 0 6 Velvarská 1206, 273 09 Kladno 7, IČ: 61894508, DIČ: CZ 618 94 508 Tel./fax: +420 312 273 353; tel.: +420 736

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2350/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2350/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2350/10-T Název: Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Sídlo: 739 12 Čeladná 551 IČO: 0075028948 Identifikátor: 600133656

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1 Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Identifikátor školy: 600 037 193 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1088/11-B. RNDr. Josefem Palíkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1088/11-B. RNDr. Josefem Palíkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1088/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov Sídlo: Mokrá 352, Mokrá-Horákov,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel: a Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1645/12-S Název právnické osoby Základní škola Maltézských rytířů vykonávající činnost školy: Sídlo: Školská 349, 272 01 Kladno

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-138/14-C. Základní škola Benešov nad Černou

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-138/14-C. Základní škola Benešov nad Černou Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-138/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583766 Identifikátor 600059391 Právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín II, Pražská 112. Pražská 112, 280 00 Kolín II

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín II, Pražská 112. Pražská 112, 280 00 Kolín II Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín II, Pražská 112 Pražská 112, 280 00 Kolín II Identifikátor: 600 170

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více