NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY"

Transkript

1 NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní, Policejní akademie ČR v Praze Abstrakt: Příspěvek podává informaci o nové koncepci řízení výkonu služby příslušníků Policie České republiky (dále také policisté). Celá koncepce je vedena snahou zkvalitnění služby, kterou Policie České republiky (dále také policie) je povinna ze zákona 1 plnit. Koncepce představuje cyklický proces, který obsahuje několik na sebe navazujících fází. Předností této koncepce je i to, že nezapomíná na samotné policisty v rámci jejich kariérního růstu. Klíčová slova: zákon, služební hodnocení, příslušník Policie České republiky, řízení výkonu služby, odměňování, vzdělávání a rozvoj. Úvod Příspěvek představuje nově navrhovanou koncepci řízení výkonu služby příslušníků Policie České republiky. Koncepci lze časově vymezit na jeden rok a skládá se z několika na sebe navazujících fází. V celém procesu, který je veden ke zkvalitnění výkonu služby policistů mají nezastupitelnou úlohu policejní manažeři a to na všech úrovních řízení. Právní vymezení Policie České republiky Policie České republiky byla zřízena zákonem 2 v roce 1991 a ve svém vývoji prošla řadou reforem. Ta první a zároveň poslední větší reforma všech jejích činností proběhla v roce 1993 v souvislosti s rozdělením státu a vznikem České republiky. V průběhu let 1 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších změn a doplňků. 2 Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších změn a doplňků.

2 musela police adekvátně reagovat na mnoho okolností přicházejících z vnitřního i vnějšího prostředí tak, aby byla stále v očích veřejnosti chápána jako respektovaná moderní instituce. V této souvislosti musela zavést mnoho inovačních změn do své práce, což patřilo mezi hlavní úkoly vrcholového vedení Policie ČR (zaměstnanci Policejního prezidia Policie ČR v čele s policejním prezidentem). Je nutné si uvědomit, že současná Policie ČR zaměstnává okolo lidí (příslušníků a občanských zaměstnanců). Mezi ty nejdůležitější ve vztahu ke koncepci řízení výkonu služby lze zařadit: Zavedení nového systému hodnocení pracovního výkonu příslušníků. Implementace Modelu Excellence EFQM do Policie ČR. Přijetí Etického kodexu Policie České republiky 3. Přijetí zákona č. 361/2003, o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 4. Přijetí zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 5. Současně výrazně stoupaly nároky společnosti, která čím dál více volala a nadále volá po vstřícném a vyváženém přístupu policistů. Z tohoto důvodu byla v roce 2006 zpracována rozsáhlá analýza policejních činností, která se společně s relevantními průzkumy veřejného mínění stala stěžejním materiálem pro dlouho očekávanou druhou velkou reformu 6, která byla vedena cílem přeměnit českou policii v moderní policejní sbor, který tvoří profesionálně vystupující policisté. Od začátku roku 2009 začala policie pracovat v nových podmínkách a naplňuje tyto cíle v praxi, což je ze strategického hlediska dlouhodobý proces. Významným mezníkem bylo zavedení nového systému hodnocení 7 v návaznosti na služební a průběžné hodnocení policistů 8. V rámci policie má každý příslušník určité služební zařazení. Příslušníci, kteří řídí další podřízené mají vymezené kompetence dané zastávanou funkcí. Tyto činnosti jsou vyjádřeny popisem zastávané služební pozice. Policisté musí k tomu, aby řádně plnili 3 Rozkaz policejního prezidenta č. 1/2005 Etický kodex Policie České republiky. 4 Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších změn a doplňků. 5 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších změn a doplňků. 6 Langer, I., Martinů, O., Reforma Policie ČR, služba v nových podmínkách, s Nejnovější platná úprava: Závazný pokyn policejního prezidenta č. 79/2009, k provádění služebního a průběžného hodnocení příslušníků Policie České republiky. 8 Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších změn a doplňků, 203 služební hodnocení. 2

3 úkoly na konkrétním služebním místě, disponovat určitými schopnostmi, dovednostmi a speciálními znalostmi. Další specifikou policejní práce je, že při výkonu služebních činností musí policisté odlišovat situaci standardní, obvykle zvládnutelnou rutinním postupem, od situace konfliktní, stresové, kdy je nezbytné volit odlišnou taktiku jednání s občanem a dbát na profesní etiku. Důležitým cílem je tedy sladit kvalifikaci a odborné znalosti a schopnosti příslušníka s nároky práce. Musíme mít na paměti i to, že na něj nepříznivě působí nejen nadlimitní zátěž, ale i zátěž podlimitní, která vzniká tehdy, jestliže nemůže uplatnit své znalosti, schopnosti nebo ovlivnit výsledek své činnosti. Pro vedoucí příslušníky (hodnotitele) patří mezi nejnáročnější úkoly ve vztahu k hodnoceným příslušníkům: vytvořit předpoklady pro rozvoj hodnoceného vedoucí ke zvyšování jeho kvalifikace a flexibility, a tím i zlepšování jeho postavení v pracovním procesu. Následně by mělo být zabezpečeno, aby výstupy z hodnocení policisty byly propojeny s plánováním jeho kariéry, ve smyslu tvorby plánů osobního rozvoje. Koncepce řízení výkonu služby Koncepci řízení výkonu služby, která vychází z Armstrongovy koncepce řízení pracovního výkonu, v rámci policie udává posun od systémů hodnocení (nová metodika od roku 2001) k řízení výkonu služby každého policisty. Tak jak definuje M. Armstrong 9, celý proces řízení pracovního výkonu znamená soustavný dialog mezi manažery a lidmi, které manažeři řídí. Tento dialog je založen na dosahování cílů, analýze pracovního výkonu a konstruktivní zpětné vazbě a vyúsťuje do plánů výkonu a osobního rozvoje. Vycházíme-li z obecné filozofie, že prioritním úkolem policisty je odvádět službu, tak musíme soustředit úsilí směrem ke zkvalitnění řízení výkonu služby, tzn. definovat jednotlivé fáze řízení služebního výkonu a v nich vymezit základní činnosti, prvky, metodiku, atd., a hledat faktory, které je mohou ovlivňovat (kladně i záporně). Nové prvky ve všech těchto činnostech následně vyhodnocovat a osvědčí-li se, implementovat je do celé policie (zde se osvědčila forma pilotních projektů). Na všechny nově zavedené prvky do řízení výkonu služby musíme mít ověřitelnou a věrohodnou zpětnou vazbu od vlastních policistů (většinou prováděno dotazníkovým šetřením), kteří musí mít možnost se ke všem novým věcem vyjádřit a při výkonu služby 9 Armstrong Michael. Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi. Praha: 2011, s. 18 3

4 je akceptovat. Koncepce řízení výkonu služby na níže uvedeném obrázku graficky znázorněna. SLUŽEBNÍ MÍSTO stanovení standardu pro výkon služby MOTIVUJÍCÍ VEDENÍ A NEUSTÁLÁ KOMUNIKACE VÝKON SLUŽBY POLICISTY a jeho sledování v průběhu roku HODNOCENÍ VÝKONU SLUŽBY POLICISTY ODMĚŇOVÁNÍ POLICISTY A JEHO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ v Policii České republiky Obr. č. 1. Koncepce procesu řízení služebního výkonu příslušníků Policie ČR 10 Koncepce řízení výkonu služby má následující fáze: 1. Definování standardů výkonu služby na zastávaném služebním místě kdy se jedná o poskytnutí informací policistovi od jeho přímého nadřízeného s možností, aby se policisty mohl k daným věcem vyjádřit a na závěr by měl 10 Jedinák, Petr. Role a činnosti policejních manažerů při řízení výkonu služby příslušníků Policie České republiky. Praha: 2014, s

5 potvrdit, že pochopil, co se od něho na konkrétním služebním místě vyžaduje, aby služební úkoly plnil standardně. 2. Výkon služby policisty jedná se o každodenní plnění výkonu služby, ve které role vedoucího spočívá v usměrňování vedoucí k požadovanému výkonu. Též je důležitá volba stylu vedení ze strany vedoucího příslušníka a průběžná stimulace vedoucí ke zkvalitňování výkonu služby policisty 3. Hodnocení výkonu služby policisty tento proces má nastavená jasná pravidla a metodiku provádění služebního a průběžného hodnocení. Zde je role vedoucího nezastupitelná. Výsledky hodnocení by měli být s konkrétním hodnoceným policistou prodiskutovány a mělo by dojít ke shodě nad závěry ze služebního hodnocení. 4. Odměňování policisty tato fáze by měla vycházet z výstupů hodnocení a měla by být brána jako prioritní hledisko ke stanovení výše osobního příplatku policisty. 5. Vzdělávání a rozvoj policisty závěrečná fáze celé koncepce. Těm nejlépe hodnoceným policistům by mělo být nabídnuto další vzdělávání v rámci organizace a možnost účasti na výběrových řízeních do vyšších služebních pozic. Závěr Cíle, které jsou od nové koncepce očekávány, lze následně definovat jako získání objektivních a nezpochybnitelných podkladů pro: Posouzení kvality plnění úkolů Policie ČR a motivace policistů k jejich plnění. Posouzení, zda je chování policistů v souladu s Etickým kodexem Policie ČR. Řízení a kontrolu výkonu služby policistů. Rozhodování ve věcech kázeňských a ve věcech služebního poměru. Posouzení odbornosti policisty, jeho profesních znalostí a schopností. Stanovení případného plánu úkolů dalšího odborného rozvoje policisty. Dále by mělo být hodnocení zaměřeno na případné další vzdělávání příslušníka a pro vlastní organizaci by mělo být využíváno k tvorbě systému personálních rezerv a k rozvoji vnitrofiremní komunikace směrem od direktivního k participativnímu stylu, a tím se pozitivně podílet na tvorbě organizační kultury. Následně by mělo být zabezpečeno 5

6 propojení plánování kariéry každého příslušníka (připravovaný kariérní řád, který zatím není právně vymezen), ve smyslu tvorby plánů osobního rozvoje. Literatura 1. ARMSTRONG, Michael. Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi, Praha: Fragment, s.r.o., ISBN JEDINÁK, Petr. Role a činnosti policejních manažerů při řízení výkonu služby příslušníků Policie České republiky. Praha: Habilitační práce, PA ČR, JEDINÁK, Petr, Profese manažera v organizacích veřejné správy. VeRBuM, Zlín 2012, ISBN , 108 s. 4. MLÁDKOVÁ, Ludmila, JEDINÁK, Petr, a kol.: Management, Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2009, ISBN , 273 s. 5. LANGER Ivan a MARTINŮ Oldřich. Reforma Policie ČR, služba v nových podmínkách, Praha MV ČR, Zákony: 1. Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších změn a doplňků. 2. Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších změn a doplňků. 3. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 79/2009, k provádění služebního a průběžného hodnocení příslušníků Policie České republiky. 4. Rozkaz policejního prezidenta č. 1/2005 Etický kodex Policie České republiky. 6

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Na tvorbě publikace spolupracovaly: Mgr. Martina Chlápková,

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

Personální řízení podniku. Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz)

Personální řízení podniku. Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz) Personální řízení podniku Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz) 1 Program dnešního setkání Organizační záležitosti Úvod do PŘP Pracovní vztahy 2 zkouška Písemný test obsahuje 25 testových

Více

Personální řízení podniku. Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz)

Personální řízení podniku. Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz) Personální řízení podniku Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz) 1 Program dnešního setkání Organizační záležitosti Úvod do PŘP Pracovní vztahy 2 zkouška Písemný test obsahuje 25 testových

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení a motivace pracovníků v ICT společnosti Autor BP: Jan Rys Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více

Metodická příručka pro učitele

Metodická příručka pro učitele Metodická příručka pro učitele Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1. Struktura

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Management řízení kvality na veřejných vysokých školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Personální řízení podniku Modul: KLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-12 1 Plán výuky předmětu PŘP Blok I- 14.1.2012 1. Úvod 2. Řízení

Více

a rámcový návrh dalšího postupu projektu

a rámcový návrh dalšího postupu projektu III. Informace o plnění první etapy cíle vlády č. 07.08. (Provést nezávislé procesní a organizační audity nejvýznamnějších agend státní správy s cílem je zjednodušit a zprůhlednit) a rámcový návrh dalšího

Více

Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě

Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě Expertise of the recruiting of Employees of Prison service of The Czech Republic and its application in Security

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc.

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků administrativy a správy ve vysokoškolské instituci

Více

ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU

ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ekonomika a management ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU The analysis of the evaluation and

Více

Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II.

Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II. Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II. Milan Hutyra Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ostrava První část tohoto příspěvku (viz str. 5 7) je věnována širšímu,

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Diplomová práce Bc. Karolína Hermánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vytvoření projektu implementace projektového řízení

Více

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika Personální řízení podniku Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-1212 1 Lektor: Stanislav Hapal

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více