KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST VE ZDRAVOTNICTVÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ. Ing. Václav Fišer. Hana Vraspírová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST VE ZDRAVOTNICTVÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ. Ing. Václav Fišer. Hana Vraspírová"

Transkript

1 KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST VE ZDRAVOTNICTVÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ Ing. Václav Fišer Hana Vraspírová ABSTRAKT Vzdělávání a krizová připravenost jsou dva pojmy, které zcela jistě k sobě patří. Snahou autora je seznámit účastníky konference se současným způsobem uchopení tohoto vztahu Ministerstvem zdravotnictví. Jde o použití vzdělávání jako jednoho z pilířů procesu dosažení stavu krizové připravenosti zdravotnictví. V textu je krátce přiblíženo několik klíčových pojmů, které umožňují problematiku řešit koncepčně na bázi základního zadání vypracovat komplexní materiál k zajištění připravenosti zdravotnictví ke zvládání následků teroristických útoků za použití chemických, biologických, radiologických a nukleárních prostředků. Klíčová slova: Bezpečnost, krizová připravenost, strategie, koncepce, vzdělávání 1. ÚVODEM Nikdo z pracovníků ve zdravotnictví a zejména zdravotnických pracovníků jistě nepochybuje o nezbytnosti celoživotního vzdělávání s cílem být stále kvalitně připraven k zajištění zdravotní péče. Jestliže si tuto potřebu objektivně vynucuje dynamicky se rozvíjející medicínská věda a měnící se podmínky výkonu zdravotnického povolání, pak tuto potřebu ještě umocňuje razantní zvýšení rizika vzniku hromadných neštěstí v důsledku fenoménu současné doby, kterým je hrozba teroristickými útoky vůči civilnímu obyvatelstvu nebo závažné průmyslové havárie či živelní katastrofy. Krátce nepříjemné změny sociálního a životního prostředí života. Že je třeba tyto změny brát v globalizované společnosti jako reálné, dokládají mimo Evropě vzdálených událostí na Blízkém východě, New Yorku, Moskvě, Beslanu či Šarm-Aš-Šajchu blízké útoky v Madridu a Londýně. Bezprostřednosti těchto hrozeb je nutné přizpůsobovat metody a nástroje zvyšování stavu připravenosti systému zdravotnictví k řešení následků závažných mimořádných událostí. Zvláště významné je v této oblasti zaměření vzdělávání na poskytování neodkladné péče při zvládání následků mimořádných událostí, při kterých došlo k postižení na zdraví současně u většího počtu osob, než na jaký je běžně kapacitně nastaven systém zdravotnické záchranné služby a příjmových zdravotnických zařízení. Není proto nijak překvapující, že oblast vzdělávání, jinak také přípravy lidských zdrojů se stala jedním z pilířů tzv. Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví v ČR (dále jen Koncepce ), jejíž vytvoření je úkolem Ministerstva zdravotnictví z Harmonogramu opatření z usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2005 č k Národnímu akčnímu plánu boje proti terorismu (aktualizace pro rok ). Zpracování Koncepce je v současnosti v procesu schvalování jako součásti bezpečnostní politiky státu. 2. BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE PRO ZDRAVOTNICTVÍ Jestliže je úkolem Ministerstva zdravotnictví vypracovat Koncepci jako nástroj orgánů veřejné správy k naplnění základního lidského práva na ochranu zdraví na území ČR

2 v podmínkách následků mimořádných událostí s hromadným postižením osob na zdraví, je tento úkol řešitelný jen prostřednictvím jednotící strategie, určující žádoucí cílový stav krizové připravenosti zdravotnictví jako operabilního systému. Ústředním principem, určujícím nový pohled současného zdravotnictví na jeho roli při zajištění bezpečnosti jednotlivých občanů a státu je povinnost státu (veřejné správy) zajistit záchranu života a zabránění vzniku těžké újmy na zdraví všem zdravotně postiženým při různých typech mimořádných událostí, s akcentem na připravenost ke zvládání následků teroristického použití chemických, biologických, radiologických nebo nukleárních prostředků (dále jen CBRN). Navrhovaná strategie přitom v souladu s vývojem evropského konceptu vnímání bezpečnosti a veřejného zdravotnictví (New Public Health) znamená přechod od tradičního pojetí bezpečnosti spjatého s vojenskými a kriminálně bezpečnostními hrozbami k pojetí zahrnující ohrožení bezpečnosti vznikající v dalších sektorech společenského života, zejména, pokud tato rizika významně ovlivňujících zdravotní stav jedince nebo zdravotní odolnosti populace. Těmito dalšími sektory produkujícími možná ohrožení životů a zdraví jednotlivců, komunit a celé populace jsou zejména: politika ekonomika společenství (sociální prostředí) životní prostředí Ve zkratce to znamená, že nadále je nezbytné rozvíjet působnost zdravotnictví při zajišťování bezpečnosti očima systémových vazeb a vztahů, a opuštění redukované role zdravotnictví při zajišťování bezpečnosti pouze na připravenost zdravotnické záchranné služby. Přinejmenším to znamená radikálně změnit mediální politiku Ministerstva zdravotnictví na bázi konsensu s cíli programu Zdraví 21 formulovaného Světovou zdravotnickou organizací a s cíli demokratizace systému zdravotnictví ČR. Pro splnění očekávání obyvatel České republiky vůči schopnosti zdravotnictví zajistit základní lidské právo na záchranu života a zdraví, a to i za mimořádných událostí, je v bezpečnostním prostředí definovaném v Bezpečnostní strategii ČR nejvýstižnějším popisem strategického cíle vytvoření uceleného a hlavně funkčního záchranného sytému zdravotnictví. Tento systém musí být navenek operabilní s ostatními systémy komplexního bezpečnostního systému státu, zejména v úrovni integrovaného záchranného systému, a jednak musí být operabilní dovnitř sebe sama, tedy tak, aby struktura a kvalita potřebných prvků a vazeb uvnitř systému umožňovaly efektivní zdravotnickou záchranu. V každém případě je zřejmé překrytí problematiky budování a zajištění funkčního zdravotnického záchranného systému s politikou utváření systému civilního zdravotnictví vůbec. Jinými slovy, bezpečnostní přípravu systému zdravotnictví nelze provádět odděleně od civilního rozvoje zdravotnictví. Za účelem uchopitelnosti tohoto průniku jsou vydefinovány tři strategické úrovně krizové připravenosti systému: I) Připravenost k okamžité změně režimu činnosti v systému při vzniku situace hromadného postižení osob na zdraví při mimořádných událostech velkého rozsahu, řešené za součinnosti s ostatními dotčenými prvky bezpečnostního systému státu v úrovni integrovaného záchranného systému. Tato úroveň připravenosti je pokládána za základní stupeň permanentní krizové připravenosti systému. Je zásadní pro schopnost systému zvládat následky teroristických útoků vůči obyvatelstvu. Hlavním nástrojem koordinace je havarijní plánování a v jeho rámci plánování traumatologické a plánování hygienických a protiepidemických opatření. II) Zajištění služeb péče o zdraví obyvatelstvu při krizových situacích mimo vojenské ohrožení státu, s předpokladem zavedení nouzového režimu činnosti systému spojeného

3 se zavedením krizových opatření v oblasti regulace dostupnosti a rozsahu poskytované péče, léčiv a zdravotnických prostředků. Základním nástrojem koordinace dosažení připravenosti pro přechod systému do nouzového režimu je proces krizového plánování vázaného na zákon o krizovém řízení. III) Zachování schopnosti systému dodávat služby péče o zdraví v situaci vojenského ohrožení. Připravenost ve třetím stupni znamená připravenost k převedení civilního zdravotnictví na válečnou organizaci se zavedením zvláštního režimu omezení rozsahu poskytované péče na nezbytnou po blíže neomezenou dobu. Nástrojem koordinace této úrovně je obranné plánování, vázané na zákon o zajišťování obrany České republiky a uplatnění procesu operační přípravy státního území ve zdravotnictví. Souhrnně obecně je cílem strategie dosažení takového stavu, kdy je systém orgánů veřejné správy, poskytovatelů léčebně preventivní péče, orgánů a zařízení ochrany veřejného zdraví a dodavatelů léčiv a zdravotnických prostředků schopen za mimořádných situací zajistit odborně způsobilými pracovníky zdravotní péči obyvatelstvu v rozsahu přiměřeném reálné situaci a na základě schválených postupů a to při vnitřní i vnější operabilitě systému. Přitom je zřejmé, že i do procesu dosažení cílového stavu krizové připravenosti systému musí být aktivně vtaženy i subjekty mimo zdravotnictví a to zejména samotní občané s právy a povinnostmi v oblasti poskytování první pomoci a prevence šíření infekčních onemocnění. 3. RÁMCOVÉ SEKTORY KONCEPCE Program Koncepce je postaven na základě provedení SWOT analýzy stavu systému z hlediska požadavků na bezpečnost. Při posouzení všech sektorů je závěrečným výstupem, že český zdravotnický systém disponuje k zajištění svých úkolů v bezpečnostní politice státu všemi potřebnými prvky. Tyto prvky však nejsou vzájemně provázány do efektivního systému k poskytování zdravotní péče za mimořádných událostí, není tedy vytvořen optimálně efektivní zdravotnický záchranný systém jakožto subsystém komplexního bezpečnostního systému státu. Při hledání řešení bylo charakterizováno pět základních oblastí, zásadně se navzájem podmiňujících a ovlivňujících úroveň dosažitelné připravenosti systému zdravotnictví k plnění úkolů při zajišťování bezpečnosti státu. Jsou to: Oblast právního prostředí s návrhy nezbytných změn, v bezprostřední návaznosti na proces Optimalizace současného bezpečnostního systému České republiky podle usnesení vlády ze dne 21. září 2005 č V rámci legislativního prostředí přitom zcela v souladu s ústavním zákonem o bezpečnosti a s obsahem Bezpečnostní strategie státu nelze považovat zajištění bezpečnosti pouze za předmět státní správy. Snahou koncepčních kroků bude nalezení optimální dělby působností mezi orgány státní správy a samosprávy. Obě oblasti jsou v každé z úrovní taktického, operačního nebo strategického řízení funkčně podmíněny. Oblast managementu urgentní medicíny a medicíny katastrof, kde musí dojít k vytvoření standardů nesnižitelné úrovně připravenosti zdravotnických zařízení k poskytování zdravotní péče v každé ze tří základních úrovní připravenosti Znamená to také trvalou součinnost s rezortem obrany, do jehož gesční působnosti patří operační příprava státního území. Oblast managementu zajištění finančních a věcných zdrojů. Rozvoj v této oblasti je tím významnější, čím se současné podfinancování z hlediska zajištění požadované úrovně krizové připravenosti českého zdravotnictví jeví jako významný negativní faktor pro úroveň poskytované péče při mimořádných událostech velkého rozsahu a za krizových situací.

4 Do této oblasti patří také výstavba, údržba, financování a ochrana funkčnosti kritické infrastruktury systému zdravotnictví, ve vazbě na aktuální definování kritické infrastruktury státu a opět operační přípravu státního území. Oblast základního krizového managementu, ve smyslu rozvoje metod řízení, kontroly a vyhodnocování prevence a represe, rozvoj metod analýzy bezpečnostních rizik v oblasti postižení osob na zdraví, plánování a efektivního způsobu řešení následků nastalých mimořádných událostí. Krátce ve smyslu Bezpečnostní strategie státu. Jedním z cílů je organizačně institucionální nastavení funkčnosti systému řízení zdravotnictví s určením přímé odpovědnosti statutárních představitelů orgánů krizového řízení a výkonných subjektů za stav krizové připravenosti v plném rozsahu. Předpokladem efektivní funkce je stanovení kvalifikačních (a také osobnostních) kritérií pro pracovníky - specialisty v systému a jejich důsledný výběr. 4. OBLAST MANAGEMENTU PŘÍPRAVY LIDSKÝCH ZDROJŮ, Do pětice doplňuje předchozí čtyři oblasti souborů přístupů k řešení slabých stránek systému a rozvíjení stránek silných oblast pátá, sledující rozvoj managementu přípravy lidských zdrojů. Oblast má již dnes místo mezi silnými stránkami systému v rámci SWOT analýzy. Tato skutečnost je tím významnější, čím je zřejmější, že bezpečnost lidské společnosti mohou zajistit zase jen lidé. Důvody k samostatnému vyčlenění této oblasti jsou v zásadě tři. Prvním důvodem je skutečnost, že žádoucí úroveň schopnosti zdravotnických pracovníků a ostatních pracovníků ve zdravotnictví, přímo se podílejících na poskytování zdravotní péče osobám postiženým mimořádnou událostí je nezbytné vytvářet, udržovat a dále zvyšovat - v sofistikovaném procesu vzdělávání. Zkušenosti přitom ukazují, že významnou součástí této přípravy musí být průprava ke zvládání stresu. Rámec vzdělávání poskytují usnesení Bezpečnostní rady státu (dále jen BRS) č. 14 ze dne 16. listopadu 2004 ke Koncepci vzdělávání v oblasti krizového řízení pro celoživotní postgraduální vzdělávání a č. 156 ze dne 16. listopadu 2006 k Zajištění vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnostní politiky v programech pregraduálního vzdělávání. Druhým důvodem je zejména v souvislosti se zvyšujícím se rizikem vzniku událostí s hromadným postižením osob na zdraví nezbytnost výraznější zdravotní výchovy obyvatelstva za účelem zvýšení úrovně dovedností k poskytování laické první pomoci. Jedním z předpokládaných nástrojů efektivní výchovy je posílení hodinové dotace v rámci osnov výuky na základních a středních školách. V současnosti je zdravotní výchova ponejvíce spojována s výukou k ochraně obyvatelstva před účinky mimořádných událostí a tedy v minimálním rozsahu. Existují však praktické příklady nezávislého provádění přímo zdravotní výchovy k poskytování první pomoci a jde v těchto případech o příklad pochopení role samosprávy při zajišťování bezpečnosti sátu na úseku zdravotnictví. Do tohoto sektoru oblasti přípravy lidských zdrojů systému zdravotnictví je třeba vložit i koncepční podporu přípravy a zapojení pracovníků a členů občanských sdružení, která se zaměřují na záchranářskou činnost a která jsou schopna činností svých členů dobrovolníků výrazně přispět k účinnosti záchrany životů postižených mimořádnými událostmi poskytováním kvalitní první pomoci. Třetím důvodem je sepětí bezpečnostního výzkumu se vzděláváním v oblasti péče o zdraví. Nepominutelné je využití bezpečnostního výzkumu k tvorbě a uplatňování metodických prostředků a nástrojů k rozvíjení managementu rizika pro potřebu zdravotnického havarijního, krizového a obranného plánování ve zdravotnictví. Zde lze

5 poukázat na již praktikovanou a rozvíjející se součinnost Ministerstva zdravotnictví s katedrami fakult Univerzity obrany. 4. STAV SYSTÉMU PŘÍPRAVY ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ Aktivity, vyvíjené od roku 2001 na úseku přípravy lidských zdrojů v působnosti Ministerstva zdravotnictví jsou opřeny o Usnesení BRS č. 211 ze dne 25. září 2001 ke Koncepci vzdělávání v oblasti krizového řízení, které bylo později v souvislosti s reformou veřejné správy později revidováno a nahrazeno již uvedeným usnesením BRS č. 14 ze dne 16. listopadu 2004 k Aktualizaci Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení. Programy schválené usneseními BRS otevřely prostor koncepční přípravě implementace vzdělávání v oblasti krizového řízení i do působnosti Ministerstva zdravotnictví. V rámci Koncepce je zamýšleno dopracovat a ministerstvem poskytnout podporu realizaci diferencovaného zdravotnického vzdělávání v oblasti krizového řízení pro z hlediska funkčnosti systému zdravotnictví nosné cílové skupiny: výkonní zdravotničtí pracovníci, vedoucí pracovníci zdravotnických zařízení, posluchači ve studijních programech vysokých škol, studenti středních a vyšších odborných škol, žáci základních škol, občané organizovaní ve sdruženích záchranných činností a ostatní občané. Pro nejbližší období to představuje náročný úkol, který musí být opřen o vyhledání a motivaci autorů k vytvoření studijních opor a o přípravu kvalifikovaných lektorů v postgraduálním i pregraduálním vzdělávání, zejména ve sféře zdravotní výchovy obyvatelstva při vstupu do učebních osnov základních škol. Zvláště ve vztahu ke zdravotní výchově obyvatelstva obecně je přitom potřeba vnímat objektivní souvislost s ochranou obyvatelstva před účinky mimořádných událostí obecně a tedy s výchovou ke komplexní bezpečnostní gramotnosti obyvatelstva. K realizaci poměrně ambiciózního projektu jsou ale již vytvořeny poměrně dobré výchozí podmínky. K nim přirozeně patří především existence vzdělávacích institucí Ministerstva zdravotnictví, kterými jsou Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze (dále jen IPVZ) a Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (dále jen Národní centrum). Obě instituce jsou dlouhodobě významnou oporou při seznamování pracovníků ve zdravotnictví s bezpečnostní tématikou. Dlužno však poznamenat, že ačkoliv při IPVZ funguje Škola veřejného zdravotnictví a v minulých letech byla rezortu snad jedinou oporou ve vzdělávání v problematice bezpečnosti díky aktivitě katedry Urgentní medicíny a medicíny katastrof, je dnes svou kapacitou spíše v pozadí. O to více do popředí vystupuje Národní centrum, které má pro zabezpečení vzdělávání svých cílových skupin akreditován kurz Krizová připravenost zdravotnictví. Pro potřeby kurzů je pod hlavičkou Národního centra již vydán obsáhlý studijní text. Jde o zatím ojedinělou publikaci zabývající se jednak praktickou realizací nástrojů bezpečnostní politiky vůči organizaci zajištění zdravotní péče a jednak uplatněním medicínských nástrojů k řešení následků mimořádných událostí (účelově redukovaná publikace je vydána i generálním ředitelstvím HZS ČR pro cílovou skupinu pracovníků ve veřejné správě v rámci kurzů zvláštní odborné způsobilosti Ochrana obyvatelstva a krizové řízení a Zdravotnictví Institutu místní správy Ministerstva vnitra). Vedle vzdělávání realizovaného ve vlastních institucích lze mezi připravené a již využívané nástroje zahrnout spolupráci s vysokými školami, které se zaměřují jak na postgraduální vzdělávání vybraných cílových skupin zejména pracovníků ve veřejné správě

6 (Institut krizového managementu při Vysoké Škole ekonomické v Praze, Centrum celoživotního vzdělávání při Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně, tak na pregraduální vzdělávání v oblasti krizového managementu. Zde je na prvním místě aktivní spolupráce s katedrou radiologie a toxikologie Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s akreditovaným bakalářským (Aplikovaná radiologie a toxikologie) i magisterským (Krizová radiologie a toxikologie) studijním programem zaměřeným přímo na krizový management zdravotnictví. Vedle této školy pak spolupráce na výuce Univerzity obrany, zaměřené na ochranu obyvatelstva. V některých ze jmenovaných, ale i dalších vysokých škol je proto možné získat potřebné zvýšení kvalifikace pro pracovníky krizového řízení ve specializovaných útvarech zdravotnických zařízení, jakmile bude tento požadavek předepsán. Přes již poměrně široce rozkročenou spolupráci bohužel nelze zatím v souvislosti s krizovou připraveností zdravotnictví hovořit o významnější aktivitě lékařských fakult vysokých škol. Změnu tohoto stavu má Koncepce rovněž mezi svými úkoly. 5. KURZY NÁRODNÍHO CENTRA OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Národní centrum v Brně je přímo řízenou organizací Ministerstva zdravotnictví a jeho posláním je provádění činností spojených s pregraduálním a celoživotním vzděláváním ve zdravotnictví, zejména v oboru ošetřovatelství a dalších nelékařských oborech. Na základě Koncepce v zdělávání v oblasti krizového řízení je Národní centrum ve své působnosti pověřeno vzděláváním zdravotnických pracovníků a dalších pracovníků ve zdravotnictví také v krizové připravenosti. S touto tématikou bylo ve výuce započato již v roce 2002, kdy byl po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví připraven pilotní kurs s názvem Krizové řízení oboru význam připravenosti ošetřovatelského managementu. Kurz byl určen skupině zdravotnických pracovníků na pozicích náměstků pro ošetřovatelskou péči a hlavní sestry státních a nestátních zdravotnických zařízení. Východiskem pro koncipování kurzu byl reálný předpoklad, že připravenost každého jednotlivého zdravotnického zařízení začíná v připravenosti představitele ošetřovatelského managementu, který je současně členem vedení každého zdravotnického zařízení. Kromě této formy vzdělávání je problematika krizové připravenosti průběžně zařazována do jednotlivých školících akcí prostřednictvím dílčích přednášek zaměřených na danou cílovou skupinu. K významnému kvalitativnímu posunu došlo v dubnu letošního roku, kdy byla Národnímu centru udělena akreditace pro certifikovaný kurz Krizová připravenost rezortu zdravotnictví, který lze v jeho současném stavu realizace ve stručnosti charakterizovat takto: Je určen pro zdravotnické pracovníky nelékaře na všech úrovních řízení a také pro zájemce, kteří se na vedoucí funkci připravují, dále potom zájemce z řad složek IZS, dobrovolných iniciativ se zaměřením na oblast zdravotní a sociální pomoci, zaměstnance státní správy a samosprávy, a pro zaměstnance zdravotnických zařízení pověřených plněním úkolů v krizovém řízení a vybavených řídící pravomocí. Realizace kurzu byla započata v termínu listopadu 2006 Modulem č. l. Organizace kurzu probíhá v souladu s legislativními podmínkami stanovenými zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Posláním certifikovaného kurzu je prezentovat krizové řízení tak, aby si každý vedoucí pracovník bez ohledu na stupeň úrovně řízení byl vědom svého podílu odpovědnosti za

7 krizovou připravenost úseku který řídí, jehož činnost plánuje, organizuje a také v neposlední řadě kontroluje. Účelem je připravit absolventy daného vzdělávacího programu tak, aby byli schopni podílet se na krizové připravenosti zdravotnického zařízení. V praxi to znamená poskytnout zdravotní péči za mimořádných událostí a v období krizových stavů v rozsahu nezbytné zdravotní a psychosociální péče, která zajistí obyvatelstvu kvalitní přežití bez vzniku těžké újmy na zdraví. Zjednodušeně řečeno umět pomoci s organizováním přechodu zdravotnického zařízení ze standardního chodu na nestandardní. Jak z charakteristik vyplývá, je program je koncipován modulovým způsobem a je rozdělen do čtyř třídenních soustředění: Modul 1 : Úvod do problematiky Krizové připravenosti ve zdravotnictví v tématech bezpečnostní politiky, krizového managementu zdravotnictví, IZS a havarijního plánování, krizového plánování a hospodářských opatření pro krizové stavy. Modul 2 : Příprava rezortu zdravotnictví a postavení vybraných zdravotnických zařízení v systému krizové připravenosti Modul 3 : Krizové a mimořádné situace z psychologického hlediska (modul je realizován formou dvou třídenních soustředění a jeho součástí je provádění praktických nácviků jednotlivých modelových situací) Úspěšné dokončení kurzu spočívá ve vypracování a obhájení závěrečné práce, po níž absolvent obdrží certifikát, který potvrzuje způsobilost k podílení se na řízení přípravy a organizaci činnosti zdravotnického zařízení za mimořádných událostí. V návaznosti na zákon o nelékařském zdravotnickém povolání č. 96/2004 Sb. je úspěšné absolvování kurzu ohodnoceno 53 kredity. Dalším certifikovaným kurzem pro který Národní centrum získalo akreditaci je kurz s názvem Operační řízení přednemocniční neodkladné péče. Tento certifikovaný kurz je určen ke vzdělávání zdravotnických pracovníků zdravotnické záchranné služby (všeobecná sestra a zdravotnický záchranář) k získání odborné způsobilosti pro úzce vymezené činnosti z 61 zákona č. 96/2004 Sb. Uvedený certifikovaný kurz ovšem nenahrazuje specializaci a je určen pracovníkům, kteří: a) absolvovali pomaturitní specializační studium v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči nebo intenzivní péči, přičemž problematika zdravotnického operačního střediska nebyla součástí programu. Absolvováním tohoto certifikovaného kurzu mají zdravotníci pracující na zdravotnickém operačním středisku možnost komplexně splnit danou specializaci tak, aby odpovídala činnostem vyhlášky MZ č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, 49 odst. 2. b) a nebo, nemají dosud specializaci a na zdravotnickém operačním středisku pracují. Zde je možnost nejdříve absolvovat certifikovaný kurz a následně dle možnosti pracoviště i zaměstnance absolvovat specializační vzdělávání, přičemž problematika certifikovaného kurzu jim bude dle zákona č. 96/2004 Sb., 57 odst. 4 uznána. Za úspěšné absolvování a dokončení celého kurzu obdrží absolvent 24 kreditů. V současné době v rámci celoživotního vzdělávání zaměřeného na přednemocniční neodkladnou péči realizujeme souladu se zákonem č. 96/2004 Sb.(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) pro obor :

8 všeobecná sestra specializační vzdělávání (dle nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání) v oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči. Obsah vzdělávání koresponduje s vyhl. č. 424/2004 Sb., a věstníkem MZ ČR č. 2/2006, který stanoví rámcové vzdělávací programy. Po absolvování specializačního vzdělávání bude sestra vykonávat činnosti dle vyhlášky č. 424/2004 Sb., 48, 49 odst. 2, což odpovídá činnostem zdravotnického záchranáře + činnosti v rámci operačního střediska zdravotnické záchranné služby. zdravotnický záchranář (ten specializovanou způsobilost k činnostem na ZZS získal kvalifikačním studiem). V rámci celoživotního vzdělávání pro tento okruh zdravotnických pracovníků připravujeme specializační vzdělávání (dle nařízení vlády č. 463/2004 Sb. 97, kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání) v oboru Zdravotnické operační středisko. Obsah tohoto vzdělávání opět koresponduje s vyhl. 424/2004 Sb., a věstníkem MZČR č. 2/2006. Ve všech programech je zahrnuta problematika řešení mimořádných událostí definice, rozdělení, kategorizace složek podílejících se na zdolávání zdravotních následků MU, krizové řízení, ošetřovatelské postupy, práce zdravotnického operačního střediska a další. 6. ZVLÁŠTNÍ VÝZNAM ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY OBYVATELSTVA Při zamyšlení nad významem zdravotní výchovy obyvatelstva je nezbytné vycházet z pojetí účelu této výchovy, které, je-li výchova přijímána v konceptu zajišťování bezpečnosti, nemůže být omezena jen na techniku první pomoci. Zdravotnictví a zdravotničtí pracovníci musí být při této výchově nápomocni složkám státu při probuzení zájmu občanů podílet se na své bezpečnosti jako předpokladu zvýšení bezpečnosti obecně. Jde tedy také o kvalitu obsahu komunikace. Nebo jinak, v návaznosti na definici bezpečnosti: Jestliže je úroveň bezpečnosti - objektu stát - závislá na ochotě prvků objektu se na jejím zajištění podílet, pak musí být zajištění bezpečnosti věcí nanejvýš veřejnou a tomu musí odpovídat komunikace uvnitř objektu i objektu s vnějším prostředím. Komunikace musí být jednak srozumitelná a jednak obousměrná. Jinak je celkem jedno, jestli budou akademicky vedené diskuze uznávat komunikaci jako jeden z hlavních faktorů odolnosti objektu jako celku. K cíli vede pouze komunikace prováděná prakticky a správně. Správné nastavení komunikace, pokud má probudit ochotu prvků/občanů podílet se na zajištění své bezpečnosti a zvláště v rozsahu poskytování první pomoci přitom není jednoduché. Je velmi závislé na znalosti mentality obyvatel a znalostní úrovni. Nicméně právě to musí být podnětem ke hledání nových prostředků komunikace a mimo jiné jde v rámci Koncepce o také výzvu k zásadní změně současné mediální politiky Ministerstva zdravotnictví. V současnosti je přitom, nejen v České republice, komunikace s laickou veřejností ztížená i její lhostejností k problematice na bázi většinového přístupu ve spektru názoru od: Mě je to jedno je to stejně zbytečné až po: Mě to nezajímá to stát, na to platím daně. Ovšem při následných hysterických reakcích na následky mimořádných událostí s postižením na zdraví a úmrtími, zhusta zapříčiněných právě lhostejností k okolí a vlastní nedbalostí. Tedy mimo jiné i reakcích na zjištění osobního selhání a nepřipraveností na fatální následky své lhostejnosti. Překonáváme dnes velkou setrvačnost zprofanování mnohých aspektů zajišťování bezpečnosti jako součásti dřívější vojenské doktríny.

9 Na závěr ještě krátké zamyšlení směřující k významu nového pojetí zdravotní výchovy obyvatelstva. Často se lze v různých pramenech dočíst stesků nad vyprázdněním obsahu pojmu vlastenectví. Jestliže ale bylo vždy vlastenectví spojováno s připravení bránit vlast a to nasazením svého života, pak musíme přijmout, že šlo v současné terminologii právě o připravenost k zajištění obecné bezpečnosti. Ve vztahu k obsahu právě popsaných řádků pak lze vyslovit a obhájit myšlenku, že vlastenectví nezaniklo, jen v současné mentalitě reálného světa, orientovaného na hodnocení podle věcného zisku mizí ochota dát mu nový konkrétní obsah. Být vlastencem podle nejlepších tradic přece nemusí být kdokoliv jen ve střetu válečném. Být vlastencem má znamenat být připraven ujmout se svého osobního podílu z odpovědnosti na zajištění bezpečnosti při jejím každodenním ohrožení. A nejlepším příkladem je právě připravenost k nezištnému poskytnutí správné laické první pomoci. A zde je naprosto nenahraditelné místo pro vzdělávání ke krizové připravenosti zdravotnictví s úkolem dodat obsahovou kvalitu přípravě každého, kdo je ochoten být moderním vlastencem. Literatura: 1. Usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 25. září 2001 č. 211 ke Koncepci vzdělávání v oblasti krizového řízení 2. Usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 16. listopadu 2004 č. 14 k Aktualizaci Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení 3. Usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 13. prosince 2005 č. 102 k Ustavení meziresortní pracovní skupiny pro zpracování komplexního materiálu k činnosti zdravotnických zařízení při řešení následků teroristických útoků 4. Usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 17. října 2006 č. 152 k Informaci o stavu přípravy Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví 5. Usnesení Bezpečnostní rady státu č. 156 ze dne 16. listopadu 2006 k Zajištění vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnostní politiky. Informace o autorech Ing. Václav Fišer Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor krizové připravenosti Palackého náměstí Praha absolvoval Vojenskou akademii v Brně. Do 1994 odborné funkce v oblasti výzbroje útvarů FMV a HT MV ČR. Od 1994 PČR a odborná orientace na krizový management. Od 2001 Odbor bezpečnosti a krizového řízení Ministerstva zdravotnictví, v současnosti Odbor krizové připravenosti kurs boje proti terorismu, U.S. Department of State při Louisiana State University; 2000 specializační kurs krizového managementu při VŠE IKM Praha. Člen Společnosti radiobiologie a krizového plánování ČLS JEP, odborný lektor problematiky krizového managementu, autor učebních textů a článků v odborných časopisech. Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Vinařská Brno Ekonomická škola V NCONZO od roku l987, katedra managementu. Od roku l997 se zabývá problematikou krizového řízení. Kvalifikační vzdělávání pro pracovníky KŘ s akreditací MŠMT ČR, vzdělávání pro odborné učitele ve zdravotnictví s akreditací MŠMT ČR, podílí se na zabezpečování vzdělávání v krizovém řízení

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení USNESENÍ BRS Č. 14 ZE DNE 16.11.2004 Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení aktualizace ve vazbě na reformu veřejné správy a s ní související legislativní normy nově upravující přípravu a vzdělávání

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Směrnice rektora č. 1/2016

Směrnice rektora č. 1/2016 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 50 00 Směrnice rektora č. /206 k pravidlům prostupnosti pro absolventy vyšších odborných škol na Vysoké škole zdravotnické, o. p.

Více

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení ve vazbě na reformu veřejné správy a s ní související legislativní normy nově upravující přípravu a vzdělávání státních a ostatních zaměstnanců ve správních

Více

a krizová připravenost resortu zdravotnictví stav k 31.12.2008

a krizová připravenost resortu zdravotnictví stav k 31.12.2008 6. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF TRAUMAPTOLOGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍPRAVA HRADEC KRÁLOVÉ 26.-27.11.2009 Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků a krizová připravenost resortu zdravotnictví

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více

III.ročník. Ph.D., doc.mudr.jan Pokorný,DrSc., IPVZ Praha, Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof;

III.ročník. Ph.D., doc.mudr.jan Pokorný,DrSc., IPVZ Praha, Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof; III.ročník MEDICÍNA KATASTROF Příprava UM v kontextu přípravy pro KM MUDr.Josef Štorek,Ph Ph.D., doc.mudr.jan Pokorný,DrSc., IPVZ Praha, Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof; Prof.MUDr. Leoš

Více

Řízení bezpečnosti. Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Řízení bezpečnosti. Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Řízení bezpečnosti Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

ZPRACOVÁNÍ TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ V SOUVISLOSTECH

ZPRACOVÁNÍ TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ V SOUVISLOSTECH ZPRACOVÁNÍ TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ V SOUVISLOSTECH Ing. Václav Fišer Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje p.o., Kamenice 798/1d, 625 00 Brno fiser.vaclav@zzsjmk.cz; fiservaclav@seznam.cz

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 27991-1/PO-2010 Kódové označení: OOB a KŘ - P Praha: 8. června 2010 Počet listů: 11 OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO-293-27/OOB-2003 Praha 16. prosince 2003 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR a náměstek

Více

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Činnost jednotek požární ochrany při povodních plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 1 Bezpečnost komplexně Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o. Bc. Eliška Janečková Olomouc, 2008 ÚVOD Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je státem garantovaný,

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny Úloha traumacenter & urgentních příjmp jmů v krizové připravenosti zdravotnictví v ČR. Olomoucký den urgentní medicíny 1. celostátní konference Olomouc 10. května 2007 MUDr. Dana Hlaváčková . Ministerstvo

Více

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví FZV - 1 Fakulta zdravotnických věd (FZV) byla zřízena jako 8. fakulta UP v Olomouci. Její vznik byl schválen Akademickým senátem UP v Olomouci dne 27. února 2008 na základě kladného vyjádření Akreditační

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) Platnost od.. 006 005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví

Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví Celostátní konference - Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví Mgr. Tomáš Fröhlich prosinec 2014 Základní struktura

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY přehled www.fbmi.cvut.cz OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PROGRAM: BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA Biomedicínský technik

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN. Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc

Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN. Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc Základní terminologie Mimořádná událost Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Přírodní katastrofy zemětřesení hurikány tsunami povodně

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI OCHRANY OBYVATELSTVA VE ZDRAVOTNICTVÍ EDUCATION IN THE AREA OF POPULATION PROTECTION IN HEALTH CARE

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI OCHRANY OBYVATELSTVA VE ZDRAVOTNICTVÍ EDUCATION IN THE AREA OF POPULATION PROTECTION IN HEALTH CARE VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 1/2014 VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI OCHRANY OBYVATELSTVA VE ZDRAVOTNICTVÍ EDUCATION IN THE AREA OF POPULATION PROTECTION IN HEALTH CARE Josef ŠTOREK storek@ipvz

Více

Traumatologické plány krajů jako. traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako. traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Ústav (od l.l.2007 fakulta) zdravotnických studií UPa Název projektu: Příprava nelékařského studijního

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-PRE Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS Havlíčkův Brod 16. 3. 2016 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Více

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ?

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., 1. LF UK Seminář Přírodovědecké fakulty UK Praha 30. května 2016 Způsobilost k výkonu povolání Dle 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém

Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém Krizové řízení Integrovaný záchranný systém Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 15. července 2005 Částka: 26 O B S A H : Část I.

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Legislativní vymezení krizového řízení Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení PRAHA 2017 Obsah ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ... 4 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU VZDĚLÁVÁNÍ... 6 3. KOORDINACE VZDĚLÁVACÍHO

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky *MVCRX0342242* MVCRX0342242 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Č.j. MV-116099-1/PO-IZS-2016 Kódové označení: K-IZS Praha 7. září 2016 listů: 7 Schvaluje:

Více

Novela zákona č. 96/2004 Sb.,

Novela zákona č. 96/2004 Sb., Novela zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Vzdělávací program pro krizový management a medicínu katastrof

Vzdělávací program pro krizový management a medicínu katastrof Vzdělávací program pro krizový management a medicínu katastrof MUDr. Josef ŠTOREK, PhD. Odborný asistent Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ Praha NCO NZO BRNO Přírodní katastrofy: I. 1951-1960

Více

z pohledu MV ČR Konference s mezinárodní účastí na téma Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí Brno 11. a 12.6.

z pohledu MV ČR Konference s mezinárodní účastí na téma Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí Brno 11. a 12.6. Aktuáln lní otázky strategické úrovně bezpečnosti z pohledu MV ČR Konference s mezinárodní účastí na téma Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí Brno 11. a 12.6.2008

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Úvod k základům bezpečnostní politiky. Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D.

Úvod k základům bezpečnostní politiky. Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Úvod k základům bezpečnostní politiky Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Základy bezpečnostní politiky (2+0) O čem to bude? 1) Přednášející 2) Témata přednášek 3) Literatura ke studiu Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Ing.

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru

Aktualizace dlouhodobého záměru Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti FAKULTY VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ na rok 2016 Brno 2016 Úvod Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké,

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2017 2018 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 13. prosince 2016 Úvod Národní akční program (NAP)

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Doplňkový kurz ochrana obyvatelstva a plánování Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Krizová připravenost a příprava ZZS a ZZ

Krizová připravenost a příprava ZZS a ZZ Krizová připravenost a příprava ZZS a ZZ. ročníku konference MEDICÍNA KATASTROF ZKUŠENOSTI, PŘÍPRAVA, PRAXE 27. - 28. listopadu 24 Aula Univerzity Hradec Králové Pavel Urbánek Jan Urbánek ZZS JmK, p.o.

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Vzdělávání zdravotníků

Vzdělávání zdravotníků Vzdělávání zdravotníků Transformace specializačního vzdělávání 2 fáze 1. Fáze změna zákonů (lékaři a nelékaři) realizováno v roce 2008 1. Fáze praktická změna Vyhlášky Nařízení vlády Financování Vzdělávací

Více

Úskalí zřizování (bio)hazard týmů ZZS v souvislosti s aktuálním právním prostředím

Úskalí zřizování (bio)hazard týmů ZZS v souvislosti s aktuálním právním prostředím Úskalí zřizování (bio)hazard týmů ZZS v souvislosti s aktuálním právním prostředím 11. Konference MEDICÍNA KATASTROF zkušenosti, příprava, praxe Hradec Králové 27.-28.listopadu 2014 Co je (bio)hazard tým

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-MS Počet listů: 8 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 6 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007

Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007 Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007 20. listopadu 2007 MUDr. Dana Hlaváčková Koncepce krizové připravenosti 5 pilířů 1. PILÍŘ právní prostředí věcný záměr zákona o ZZS a zdravotnických

Více

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Současný stav vzdělávání v rámci UM a MK Ladislav Žabka Medicína katastrof Hradec Králové 20. 21. listopadu 2007 Blok: Příprava a vzdělávání Příprava

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více