Koncepce rozvoje. na období Mgr. Kristýna Dvořáková ředitelka školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce rozvoje. na období 2014-2018. Mgr. Kristýna Dvořáková ředitelka školy"

Transkript

1 Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Bratčice, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, IČ , IZO , se sídlem Bratčice č.p. 69, Syrovice na období Zpracovala: Mgr. Kristýna Dvořáková ředitelka školy

2 Obsah 1. Úvod 3 2. Oblast materiálně technická a ekonomická 3 3. Oblast výchovně vzdělávací 4 4. Oblast personální 5 5. Oblast spolupráce a vnějších vztahů 6 6. Stavy narozených dětí a bytová výstavba 6 7. Školská zařízení 8 8. Oblast investiční 8 9. Grantová a dotační činnost Rozpracování dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací 10 soustavy jihomoravského kraje z února Závěrečná ustanovení 11 2

3 1. Úvod Při sestavování koncepce rozvoje školy vycházím ze školních vzdělávacích programů Základní školy a Mateřské školy Bratčice, z Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Bratčice zpracované Mgr. Věrou Sobotkovou, ze závěrů pedagogických rad, z hodnocení a dalších záměrů zřizovatele a z vlastní zkušenosti s řízením této školy ve školním roce 2013/2014. Koncepce vyjadřuje moje cíle, manažerské záměry a návrh způsobu jejich realizace. Mým základním cílem je vést školu tak, aby obstála v konkurenci vzdělávacích zařízení a svojí kvalitou si získávala důvěru a přízeň žáků, rodičů a veřejnosti obce. Škola by měla být nedílnou součástí veřejného života obce, být otevřeným stmelovacím prvkem, úzce spolupracovat se zřizovatelem i s rodiči. Současně by neměla být opomíjena její hlavní funkce, a to výchovně-vzdělávací. Toto zařízení v rámci právní subjektivity spojuje mateřskou a základní školu, čímž se otevírá možnost jejich úzkého provázání a spolupráce, což by mělo mít pozitivní dopad na rozvoj dětí v širším časovém úseku. Díky tomu mohou být vytvořeny ideální podmínky pro úspěšnou přípravu předškolních dětí. Následná kvalitní výuka v rámci prvního stupně může mít pozitivní vliv na školní úspěšnost i ve vyšších ročnících druhého stupně. 2. Oblast materiálně technická a ekonomická Jedná se o neúplnou malotřídní školu, ve které se žáci ročníku vyučují ve dvou třídách. Budova školy byla kompletně zrekonstruována a nabízí kapacitní možnosti pro vzdělávání až 50 žáků v moderních plně vybavených učebnách. Od 1. září 2010 bylo otevřeno školské zařízení školní družina a výdejna obědů základní školy. Od 1. ledna 2003 je škola právním subjektem, jehož součástí je i mateřská škola. Tato sídlí také v nově zrekonstruované budově, která má všechny dispozice a podmínky pro předškolní vzdělávání. Od 1. září 2008 mateřská škola zahájila celodenní provoz a rozšířila se o školní výdejnu mateřské školy. V roce 2005 byla ustanovena tříčlenná rada školy. Kapacita MŠ je 19 dětí, v současné chvíli je nedostačující. Školní budova disponuje třemi učebnami, jedna se využívá i jako školní družina, tělocvičnou, kabinetem, šatnou, sborovnou, ředitelnou, výdejnou stravy a školní jídelnou, sociálním zařízením pro žáky i zaměstnance a dvorem. Základem financování jsou prostředky ze státního a obecního rozpočtu. Dalším využívaným zdrojem jsou prostředky ze získaných grantů. Úkoly: budeme se snažit využívat metod promyšleného fundraisingu zaměříme se na získávání účelových dotací, grantů a projektů (preventivní program, inkluze, OPVK, ) po dohodě se zřizovatelem a podle zájmu rodičů nabídneme prostory k pronájmu zaměříme se na šetření provozních nákladů, na úsporách zainteresuji všechny zaměstnance budeme pokračovat v trendu další modernizace vybavení školy realizace navýšení kapacity mateřské školy s využitím budovy základní školy 3

4 3. Oblast výchovně vzdělávací V základní škole se žáci vzdělávají podle ŠVP pro základní vzdělávání s názvem "Radim - najdu si správnou cestu", kde byly upraveny oblasti k V mateřské škole se děti vzdělávají podle ŠVP pro předškolní vzdělávání Kouzelný rok v MŠ, který je nově zpracovaný od Škola nabízí také zájmové kroužky, které poskytují dětem možnost rozvíjet své zájmy v době mimo vyučování. Úkoly: v rámci upevnění vazeb a užší spolupráce mezi MŠ a ZŠ zapojíme děti z mateřské školy do většího množství akcí pořádaných základní školou a naopak, se staršími žáky budeme připravovat programy pro děti z MŠ do předškolní přípravy dětí MŠ zapojíme i pedagogy základní školy v přínosné míře nadále budeme využívat kvalitní vybavení školy PC technikou PC technika bude využívána i v oblasti cizích jazyků, kde je potřebné dokoupit další výukové programy budeme podporovat a rozvíjet jazykové vzdělávání kvalifikovanou výukou v přiměřené míře se ve výuce pokusíme aplikovat prvky CLIL taktéž se zaměříme na rozvoj čtenářské gramotnosti - tvorba vlastních webových stránek a školního časopisu jako součást zpětné vazby na události ve škole - spolupráce učitelů MŠ a učitelů a žáků ZŠ při jejich tvorbě budeme podporovat inkluzivní vzdělávání dětí se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním - poskytnout jim odbornou podporu a péči, možnost IVP - spolupráce s odborným zařízením (PPP, SPC) budeme podporovat systém reedukace poruch učení, spolupracovat s PPP taktéž poskytneme podporu mimořádně nadaným žákům k doplnění probíraného učiva a poznávání zajímavostí regionu budeme organizovat různé exkurze, besedy, přednášky dle zájmu dětí, žáků a jejich zákonných zástupců budeme podporovat a nabízet mimoškolní činnost a fungování zájmových kroužků aktualizujeme a upravíme ŠVP ZV Radim najdu si správnou cestu dle potřeb a aktuálních požadavků, zpracujeme týdenní plány učiva v prvním až čtvrtém ročníku bude dále převažovat hravá forma výuky se zaměřením a důrazem na základní učivo. V pátém ročníku nastane postupné zvyšování nároků, aby se žáci připravili na obtížnější práci na druhém stupni ZŠ budeme včasně přijímat opatření a informování zákonných zástupců v případě zhoršení chování a prospěchu budeme předcházet sociálně patologickým jevům formou hravou a zábavnou, účastnit se soutěží a preventivních programů budeme pokračovat v optimalizaci učebnic a pracovních sešitů dle nejnovějších trendů v mateřské i základní škole budeme vytvářet pozitivní klima a bezpečné prostředí pro děti i zaměstnance 4

5 4. Oblast personální Současná situace Kolektiv zaměstnanců tvoří pedagogičtí pracovníci mateřské školy, v současné době 2 pedagogičtí pracovníci (1,5 přepočtených úvazků), 1 školník (0,5 přepočteného úvazku), 1 pracovnice pro výdej stravy (0,5 přepočteného úvazku), a základní školy, v současné době 3 (2 přepočtené úvazky hrazené z krajského rozpočtu, 1 přepočtený úvazek hrazený z obecního rozpočtu), školní družiny ( 0,65 přepočteného úvazku), asistentka pedagoga (0,5 přepočteného úvazku) a správní zaměstnanci - 1 školník (0,6 přepočteného úvazku), 1 pracovnice pro výdej stravy (0,4 přepočteného úvazku). Výhled I přes předpokládaný nárůst počtu dětí v příštích 3 letech nebude nutné navyšovat počet pedagogů v Základní škole. V Mateřském škole při navýšení kapacity by toto bylo nutné. Úkoly: vytvořím stabilní a efektivně spolupracující tým plně kvalifikovaných pracovníků, kteří mají zájem o rozvoj a prosperitu školy taktéž vytvořím co nejlepší podmínky pro jejich práci a budu podporovat jejich profesní rozvoj budu motivovat zaměstnance ke kariérnímu růstu a dávat jim prostor pro jejich tvůrčí náměty a vlastní iniciativu zaměstnancům umožním vyjadřovat vlastní názor, umožním diskuzi o rozvoji školy, vždy se budu snažit rozhodnout v zájmu školy jako celku zaměstnance budu včas informovat o novinkách a změnách ve školství DVPP zaměřím na nové trendy a metody výuky ve školství a aktuální potřeby školy požadavky na pedagogické pracovníky a současně kritéria pro jejich výběr budou následující: - být pro žáka vzorem - mít potřebu neustálého sebevzdělávání - mít potřebu a schopnost žáky učit, naučit a zaujmout je - být ochoten a schopen pracovat v týmu - být ochoten a schopen angažovat se nad rámec svých pracovních povinností - být ochoten a schopen komunikovat se žáky, jejich zákonnými zástupci i veřejností - být ochoten a schopen vytvářet výukové materiály a správně je využívat 5

6 5. Oblast spolupráce a vnějších vztahů K úspěšnému fungování školy je zapotřebí dobrá komunikace a spolupráce školy s rodiči, veřejností a zřizovatelem. Škola musí být nedílnou součástí veřejného života obce, měla by se podílet na tradičních akcích v rámci regionu. Taktéž je důležitá i spolupráce s okolními školami jako motivační a evaluační činitel. Úkoly: budeme vést děti ke vztahu a úctě k obci, k jejím tradicím a zvyklostem, k okolnímu životnímu prostředí budu intenzivně spolupracovat se zřizovatelem, školskou radou a zákonnými zástupci nezletilých žáků budeme v maximální míře upevňovat interpersonální vztahy jednou z hlavních priorit bude pokračování v upevnění spolupráce mezi mateřskou a základní školou pro rodiče uspořádáme Dny otevřených dveří budeme spolupracovat s okolními školami ( zúčastníme se sportovních akcí, kulturních vystoupení, ) do výchovně-vzdělávacího procesu v případě potřeby zapojíme i rodiče nebo občany (besedy o povolání, besedy o myslivosti, včelařství, požární ochraně, projektové dny, sportovní a kulturní akce, výlety, exkurze, ) nadále budeme pokračovat v trendu aktualizací webových stránek školy, na nichž rodiče nachází informace o dění ve škole v rámci možností umožním širší využívání školních prostor pro mimoškolní akce (sport, besedy, výuka hudby a jazyků,...), a to vše po dohodě se zřizovatelem navážeme na pravidelné akce a tradice školy (dílny, drakiáda, cesta za strašidly, besídky,...), jejich nabídku dle možností rozšíříme, aktualizujeme, dle potřeby budeme obměňovat zúčastníme se sportovních akcí v rámci regionu 6. Stavy narozených dětí a bytová výstavba Podklady tohoto demografického výhledu jsem obdržela od z evidence obyvatel obecního úřadu. Počty žáků přicházejících v Základní škole a Mateřské škole Bratčice v následujících letech nemusí být zcela totožné s touto tabulkou. Mohou být nižší, protože rodiče dají přednost jiným školám, odstěhují se. Taktéž mohou být vyšší, protože může přibývat počet obyvatel nejen v Bratčicích, ale i v okolních obcích (další výstavba). Z přiložené tabulky je zřejmé, že v období školního roku 2015/2016 a v dalších následujících školních letech bude patrně nárůst počtu žáků v Bratčicích. S nárůstem počtu žáků souvisí i nárůst počtu tříd, počtu strávníků ve školní jídelně a počtu dětí ve školní družině a školním klubu. V současné době máme ve škole 3 třídy ( 1. 5.ročník) v budově Bratčice č.p. 69, 1 třídu MŠ 6

7 v budově Bratčice č.p.166. Kapacitu školní družiny není již možné navyšovat pokud bude umístěna ve třídě základní školy. Kapacitní a provozní možnosti školní jídelny lze naplnit. V Mateřské škole je kapacita stanovena na 19 dětí a není možné ji navyšovat v letošní roce bylo přijato 5 dětí žádostí bylo podáno 12. Možné řešení ze strany školy: - Školní družinu omezíme jen pro žáky nižších ročníků. - Mateřská škola naplňuje jen povolenou kapacitu a nepřijímá ostatní děti. - Vybudujeme vestavbu, úpravu, půdních prostor v budově Základní školy, část bude upravena pro školní družinu a část se upraví pro zřízení třídy Mateřské školy, kdy bude možné ji poté při snížení počtu dětí a nárůstu dětí v Základní škole, využívat jako učebnu narozené děti Ne všichni zákonní zástupci dětí ovšem mohou mít zájem přihlásit děti do naší Mateřské a Základní školy. 7

8 7. Školská zařízení 1. Školní družina Nejvyšší povolený počet žáků ve školní družině je 40, což nebude cílová kapacita. Školní družina bude muset být rozšířena dle nárůstu počtů žáků, nebo omezena jen pro žáky ročníku. Taktéž její prostorové kapacity umístění ve třídě, je nevyhovující. Možná řešení - navýšení kapacity školní družiny - realizace podkrovní části budovy ZŠ vlastní místnosti pro družinu s relaxačním koutem a vlastním sociálním zařízením 2. Školní jídelna výdejna V současné době plně vyhovuje v zajištění stravy. Celková kapacita je 51 strávníků je třeba navýšit tuto kapacitu v základní škole. Možná řešení - navýšení kapacity školní jídelny dle potřeby 8. Oblast investiční Většina finančních prostředku v oblasti investiční je poskytována zřizovatelem. Bylo by vhodné více zapojit zdroje z různých grantů a dotací, které bude zpracovávat škola jako samostatný subjekt nebo ve spolupráci s obcí Bratčice. Z větších akcí zamýšlíme realizovat: Budova Základní školy Bratčice č.p realizace půdní vestavby učeben školní družina, mateřská škola variabilně využitelná pro potřeby základní školy, odpovídající sociální zařízení, zázemí pro ped. pracovníky, sklad po dohodě se zřizovatelem - realizace posezení na dvoře školy využitelné jako učebna v přírodě a pro školní družinu 8

9 9. Grantová a dotační činnost Granty, které realizujeme v současné době 1) Zvýšení kvality ve vzdělávání ORP Židlochovice - projekt bude realizován od července jedná se o projekt OP VK v oblasti práce s žáky s SVP - jsme nefinančním partnerem projektu Granty, do kterých se chceme zapojit 1) Název programu: Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje počínaje rokem 2015 zahájení programu pro poskytování investičních dotací na přípravu a realizaci projektů za účelem vytvoření nových výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Dotace může být poskytnuta na finanční krytí přípravných fází projektů jako podkladu žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu na období (Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.4), Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Finanční krytí realizační fáze takového projektu je možné pouze do doby, kdy ještě nebude možné čerpat prostředky ze strukturálních fondů EU programového období ) Další granty a projekty - chceme se zapojit do dalších OP VK, jako např. v oblasti nových technologií do výuky a DVPP, dle nabídky do projektů navazujících na grant Zvýšení kvality ve vzdělávání ORP Židlochovice, 9

10 10. Rozpracování dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy jihomoravského kraje z února Oddíl I. Výchozí stav a rozvoj společnosti - od roku 2009 narůstá počet nezaměstnaných absolventů škol Oddíl II. Přístup ke vzdělání, průchod žáků a studentů vzdělávací soustavou - pokles žáků v ZŠ se zastavil v roce podíl žáků odcházejících na víceletá gymnázia je nadprůměrný nad 13 % Oddíl III. Základní strategie rozvoje vzdělávání v kraji Z osmi základních směrů rozvoje regionálního školství se zaměřujeme: - základní školství chápeme jako počátek celoživotního učení - i do budoucna chceme zkvalitňovat a modernizovat vzdělávací proces, i nadále se budeme aktivně zapojovat do grantů OP VK, budeme podporovat informační gramotnost a výuku cizích jazyků, environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, - zkvalitnění a modernizaci vzdělávacího procesu monitorujeme formou moderních metod evaluace školy, pravidelně budeme zjišťovat výsledky vzdělávání žáků v 5. a 9. ročníku ZŠ - v rámci vzdělávání garantujeme rovné příležitosti všem žákům bez ohledu na druh znevýhodnění, budeme provádět prevenci sociálně patologických jevů, dle možností rozšíříme školní poradenské pracoviště, budeme pečovat i o mimořádně nadané a talentované žáky - zvyšování profesionality umožňujeme pedagogickým pracovníkům formou DVPP - žáci naší školy odcházejí na víceletá gymnázia, jsou připravováni k přijímacím zkouškám dle zájmu - i nadále se budeme zaměřovat na rozvoj zájmového vzdělávání, které vykazuje velký zájem rodičů a maximální podporu od zřizovatele. Oddíl IV. Financování regionálního školství - ze státního rozpočtu hlavní finanční příjem - granty a projekty možnost navýšení finančních příjmů zaměstnanců - od zřizovatele plat pedagogického pracovníka, dokrývání složek platů zaměstnanců 10

11 11. Závěrečná ustanovení 1. Tato koncepce rozvoje školy je otevřeným dokumentem, který bude průběžně doplňován dle aktuálních potřeb a situace jak ve škole, tak následně i v celém regionu, a to formou dodatků. 2. Tato směrnice byla projednána a schválena pedagogickou radou dne Tato směrnice byla projednána schválena školskou radou dne Tato směrnice vstupuje v platnost dne V Bratčicích Mgr. Kristýna Dvořáková ředitelka školy 11

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-241/12-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-241/12-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-241/12-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice Sídlo:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2013 2017

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2013 2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD, REVOLUČNÍ 170, 25163 STRANČICE KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2013 2017 Zpracovala: Mgr. Kateřina Schejbalová Strančice, duben 2013 Koncepce je základní

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace)

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace) Školní vzdělávací program Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary pro třídy s upraveným vzdělávacím programem Mathesius II Č.j.216/2009 Vzdělávání žáků se speciálními

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 (dále jen KZŠ) Struktura KZŠ je zveřejňována společně s výroční

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2124/10-T Název kontrolované osoby: Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01099/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01099/08-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01099/08-06 Speciální základní škola a Mateřská škola,teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ Obce sobě Projekt Svazu měst a obcí ČR NA PODPORU MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ verze 1.1, říjen 2013 s rozšířenou působností (číslo

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Základní školy u Říčanského lesa,

Základní školy u Říčanského lesa, KONCEPCE ROZVOJE Základní školy u Říčanského lesa, Školní2400/4, Říčany, okres Praha-východ Zpracoval: Mgr. Daniel Kohout Říčany, listopad 2009 Obsah: strana Úvod... 1 1. Oblast personální... 1 2. Oblast

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 2014 1 Obsah Školního vzdělávacího programu domova mládeže a školní jídelny 1. Úvod 2. Identifikační údaje 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Čtvrtá verze, schválená školskou radou dne: 13. 6. 2013 razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více