KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56"

Transkript

1 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56

2 Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56 IČ organizace: IZO organizace: Zřizovatel: Středočeský kraj Kontakty: Telefon: Fax: www stránky: Ředitelka SVČ: Mgr. Eva Píšová, Bc. Telefon: Statutární zástupce: Mgr. Eva Píšová, Bc. Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Zápis: místo poskytování školských služeb - Za Sokolovnou 885, Sadská, Výmaz: místa poskytování školských služeb - Bezručova 723, Městec Králové, Na Valech 45, Poděbrady, Budiměřice 28, Nymburk, Charakteristika zařízení Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady je školské zařízení, které zřizuje jako příspěvkovou organizaci Středočeský kraj. Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady je střediskem volného času, které uskutečňuje zájmové vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, dalších právních předpisů v platném znění a v souladu se zřizovací listinou příspěvkové organizace. Cílem DDM Symfonie Poděbrady je poskytovat zájmové vzdělávání všem účastníkům bez diskriminace na profesionální úrovni. Prioritou střediska volného času není tedy jen poskytovat prostor pro trávení

3 volného času pro účastníky zájmového vzdělávání, ale různými způsoby pedagogického působení formovat jejich osobnosti tak, aby uměli volný čas smysluplně využívat a v jeho rámci se vzdělávat. Tím se velmi výrazně zapojuje do prevence rizikového chování dětí a mládeže. Celý vzdělávací proces DDM je zakotven ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP). Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady nabízí a realizuje všechny formy zájmového vzdělávání ve smyslu vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a dalších platných právních předpisů v platném znění. Nabídka aktivit je celoroční a vždy vypisována pro ten který příslušný školní rok, včetně dnů pracovního volna a prázdnin. Při nabídce činností se DDM Symfonie Poděbrady snaží respektovat tradice, společenskou poptávku a nové trendy v zájmovém vzdělávání. Účastníky zájmového vzdělávání poskytovaného DDM Symfonie Poděbrady jsou děti, žáci a studenti, pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. DDM Symfonie poskytuje zájmové vzdělávání nejen v Poděbradech v budově Symfonie, ale také na jiných místech okresu Nymburk. DDM Symfonie Poděbrady spolupracuje se zřizovatelem Středočeským krajem, městem Poděbrady, s rodiči nezletilých účastníků zájmového vzdělávání a dalšími neziskovými (Sdružení přátel domu dětí, o.s., DofE, Centrum pro všechny, o.s., Junák, AŠSK a další) i ziskovými organizacemi a fyzickými osobami. DDM Symfonie Poděbrady je členem Sdružení pracovníků DDM České republiky. Chod DDM Symfonie Poděbrady zajišťuje tým zaměstnanců, jejichž pracovní poměr je založen pracovní smlouvou pedagogové volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost a zaměstnanci, jejichž pracovní poměr je založen dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti pedagogové volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. Tým je složen z pedagogů volného času a technickohospodářských pracovníků. Východiska tvorby koncepčního záměru rozvoje DDM Symfonie Poděbrady Koncepční plán rozvoje školského zařízení DDM Symfonie Poděbrady vytvořený v roce 2014 vychází z vyhodnoceného předchozího Koncepčního plánu rozvoje školského zařízení DDM z roku 2012, Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji z roku 2012 a současné legislativní, společenské a ekonomické situace v České republice, Středočeském kraji, okresu Nymburk a městě Poděbrady. Dalším východiskem je vnitřní situace DDM tradice, personální obsazení, ekonomická situace a materiální zabezpečení. Dobrou zkušeností pro další rozvoj DDM je realizace projektu OPVK Hozená rukavice dalšímu individuálnímu vzdělávání. Hodnocení rozvoje DDM Symfonie Poděbrady Koncepční plán rozvoje školského zařízení DDM z roku 2012 stanovil základní trendy rozvoje, které byly vyhodnoceny a jsou použity jako základ pro tvorbu Koncepčního záměru rozvoje DDM Symfonie Poděbrady roku Během období 2012 až 2014 bylo provedeno několik hodnocení DDM jako celku

4 (dotazníky, benchmarking SVČ Středočeského kraje, porovnání statistických výkazů Z 15-01, SWOT analýza) i jeho dílčích aktivit (hodnocení letního dětského tábora, hodnocení jednotlivých akcí). Pravidelně probíhala také hospitační činnost. V DDM Symfonie v období proběhly veřejnoprávní kontroly zřizovatele, ČŠI, FÚ Nymburk, Hygienické stanice Středočeského a Plzeňského kraje a VZP. Na výsledcích hodnocení, kontrol, zkušeností, hospitační činnosti, společenských a ekonomických změn a statistiky za uplynulé roky byl vytvořen nový koncepční záměr DDM Symfonie Poděbrady pro období Koncepční záměr rozvoje DDM Symfonie Poděbrady Vize Pro období je nutno do konce roku stanovit novou vizi organizace. Ta bude vycházet z překonané vize Harmonizujeme Symfonii. Vize bude rozpracována do jednotlivých dílčích plánů a bude uskutečňována po dva roky. Vize je samozřejmě determinována platnými právními předpisy, které řídí zájmové vzdělávání plně je respektuje. Další vývoj činnosti DDM Symfonie Poděbrady se bude ubírat cestou zvyšování kvality zájmového vzdělávacího procesu, stejně jako v uplynulém období, neboť v kvantitativním rozvoji nevidíme velké rezervy ani smysl. V období se DDM zaměří na práci s lidskými zdroji a budování image a propagaci své činnosti. Školní vzdělávací program a dokumentace Školní vzdělávací program (ŠVP) v roce 2014 prodělal revizi na základě podnětů od pedagogů volného času vykonávající komplexní i dílčí přímou pedagogickou činnost. Tyto změny budou do konce roku 2014 zapracovány do ŠVP. Po personálních změnách a úpravách vnitřního zařízení proběhnou také změny ve vnitřním řádu, organizačním řádu a provozním řádu a ostatních dokumentech. V souvislosti se změnami probíhajících v právních normách budou průběžně prováděny změny v dokumentaci DDM. Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost Tradičně je pravidelná činnost v DDM Symfonie Poděbrady chápana jako základní kámen zájmového vzdělávání. Po vyhodnocení kvality výchovných procesů pravidelné činnosti (hospitační činnost) a statistických údajů, se DDM Symfonie Poděbrady zaměří opět v příštím období spíše než na zvyšování počtu účastníků, na prohlubování kvality pedagogické práce ve stávajících a nově vzniklých zájmových útvarech. Zvyšování kvality pedagogického procesu bude mimo jiné realizované pomocí vzdělávání pedagogů volného času. V období bylo vzděláno 28 pedagogů volného času v programu 40-ti hodin pedagogiky volného času. Bohužel někteří opustili řady týmu DDM (odchod na VŠ, pracovní důvody, stěhování). DDM bude dále pokračovat v pořádání kurzů pro mládež a dospělé v oblasti výtvarné výchovy. Při práci s mládeží bude pokračovat ve spolupráci s programem DofE a zaváděním T-

5 oddílů na táborech. Z tohoto prostředí vyrůstají noví vedoucí kroužků i táborových oddílů. Dále bude rozvíjet činnost zájmového útvaru S-Team, kde si DDM vychovává své vlastní mladé organizátory. V období bude zapojovat mladé lidi přes zájmové útvary Novinařina, Filmový a Fotografický kroužek do propagace DDM. V období byla v DDM vybudována vnitřní lezecká stěna, která poskytla rozšíření nabídky zájmového vzdělání pro děti i dospělé. V příštím období se zaměříme na možnost rozšíření stěny a zvýšení lezeckých aktivit. Pravidelná činnost bude také ve své náplni reagovat nově na rozvíjející trendy v oblasti volného času. Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost Příležitostná činnost zahrnuje příležitostné i cyklické akce. V současné době vidíme objem akcí na personální obsazení DDM jako limitní. V příležitostné činnosti se zaměříme na prohlubování kvality při pořádání akcí a kurzů. V období každý školní rok bude tematicky zaměřen. Téma bude vybráno dle společenského dění, místních tradic a personálního obsazení. Společenská poptávka je stále více orientovaná na příměstské tábory. Jejich nabídku již nemůžeme rozšiřovat během prázdnin jsme v minulém období pořádali každý týden letních prázdnin jeden PT. Budoucnost PT vidíme ve zvyšování pedagogické práce a výběru atraktivních témat. Táborová činnost Kvalita táborové činnosti je na velmi dobré úrovni, v současné době nechceme stávající nabídku rozšiřovat. V minulém období se vytvořily tři velmi dobře fungující kolektivy táborů, složené z pedagogů vykonávající komplexní a dílčí pedagogickou přímou činnost. Ty budou prohlubovat kvalitu své pedagogické práce. Do budoucna bychom se chtěli zaměřit na pobytové tábory, dle společenské poptávky týdenní pobytové, tábory rodiče s dětmi a tábory pro mladé lidi od 15 do 26 let. Osvětová činnost Osvětová činnost není základním pilířem činnosti DDM Symfonie Poděbrady. Do budoucna bychom chtěli tuto činnost mírně rozšířit a financovat z alternativních zdrojů (projekty, granty) a zaměřit se v jejím rámci spíše dospělou populaci a mládež. Individuální práce, vytváření podmínek pro rozvoj nadání žáků a studentů Přístup k zájmovému vzdělání mají V DDM Symfonie Poděbrady děti a mládež s handicapem i nadáním. Při objevení talentovaného dítěte se pokoušíme o jeho další rozvoj vhodnou stimulací ze stran vedoucích zájmových útvarů. Pokud tato podpora nestačí, snažíme se dítě nasměrovat tam, kde ho mohou jeho talent rozvinout více než naše organizace. Pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami se pokračuje v nastoleném trendu - ve vytváření buď speciálních zájmových útvarů (Výtvarka trochu jinak, Příprava na přijímací zkoušky), nebo se budou integrovat do stávajících zájmových útvarů (výtvarná výchova, vaření). V období zvláště na PT vznikly problémy s chováním dětí, které mají diagnostikováno

6 ADHD nebo autismus. V období bude tento problém nutno řešit vzděláváním pedagogů a zvýšenou komunikací s rodiči. Spontánní činnost Spontánní činnost nabízí všem zájemcům účast v aktivitách za nepřímého pedagogického působení. Z výsledků spontánní činnosti vyplývá, že se počty účastníků stále mírně zvyšují. V období bylo hodně využíváno dětmi a mládeží venkovní petanque hřiště, vybudované labyrinty a lavičky k posezení v zahradě budovy. Využití vnitřních prostor pro spontánní aktivity je problematické, neboť budova je plně využita pravidelnou a příležitostnou činností. Plánované vybudování venkovního hřiště - se z finančních důvodů neuskutečnilo. Budeme hledat alternativní finanční zdroje. V roce 2012 byla vybudovaná venkovní boulderová stěna, která rozšířila nabídku aktivit v rámci spontánní činnosti. V současné době je pro podporu spontánních činností plánovaná zahradní úprava a vybudovaní venkovního víceúčelového hřiště. Organizace soutěží a přehlídek Při pořádání vědomostních, uměleckých a sportovních soutěží vypisovaných MŠMT ČR, Středočeským krajem i DDM Symfonie se opět zaměříme na jejich medializaci a zkvalitnění komunikace mezi pořadateli a účastníky. Při současném zmenšeném přílivu financí do pořádání soutěží bude DDM Symfonie v období pečlivě zvažovat, které soutěže a přehlídky se budou pořádat. Při vyhlašování a pořádání sportovních soutěží bude DDM Symfonie nadále udržovat spolupráci s AŠSK a školami okresu Nymburk. Ekonomické podmínky Hlavním zdrojem financování DDM Symfonie Poděbrady jsou prostředky od zřizovatele a z úplaty účastníků za zájmové vzdělávání. DDM Symfonie se snažil a snaží získat finance i z jiných alternativních zdrojů (projekty, granty). V nastoleném trendu bude pokračovat. Zlepšila se sponzorská spolupráce s některými firmami v Poděbradech a okolí. V tomto duchu budeme pokračovat, i když v současné době je sponzory velmi těžké získat. Všechny aktivity DDM budou opět posuzovány také pečlivěji z ekonomického hlediska, budou vyhodnoceny a vyplývající změny budou okamžitě aplikovány. V období byla založena doplňková činnost - pohostinství a velkoobchod a maloobchod. Doplňková činnost v tomto období sloužila převážně ke zvýšení kvality služeb poskytovaných účastníkům zájmového vzdělávání (drobné občerstvení) než k velkému finančnímu přínosu pro DDM. V období bychom chtěli doplňkovou činnost rozšířit a vytvořit z ní významný příjem finančních prostředků. Zateplením sálu DDM vznikla úspora finančních prostředků na vytápění. Budeme se snažit o zateplení celé budovy, které by šetřilo finanční prostředky.

7 Materiální podmínky Budova Symfonie Moderně architektonicky řešená budova DDM Symfonie Poděbrady byla kolaudována v roce Za tuto dobu jí prošly tisíce účastníků a návštěvníků. Budova je prakticky otevřena po celý rok, o prázdninách i víkendech. Proto samozřejmě vykazuje známky opotřebovanosti. V období došlo k zateplení víceúčelového sálu a vybudování nové kanalizační přípojky. Ve skladech přibyly nové police. Byla také vybudována nová vnitřní lezecká a venkovní boulderová stěna. V příštím období se opět zaměříme na opravy a údržbu budovy a úpravu okolí. Ve vnitřním interiéru je plánována úprava dvou kanceláří. V období využíval DDM symfonie možnosti mediační a probační služby, pracovní sílu v rámci plnění trestu veřejných prací budeme využívat i v dalším období. Chtěli bychom vybudovat venkovní keramický ateliér, vybudovat víceúčelové hřiště a zateplit celou budovu. Plánované záměry v budově Symfonie budeme financovat z pravidelných zdrojů a grantů. Vybavení a pomůcky pro činnosti zájmového vzdělávání Potřeby a pomůcky pro činnost zájmového vzdělávání poskytovaného DDM budeme řešit dle nastalých potřeb. Finančně se je budeme snažit pokrýt i z grantů a sponzorských darů. Intenzivněji budeme v této oblasti spolupracovat se Sdružením přátel domu dětí, o.s. organizací, která tradičně podporuje DDM Symfonie (v současné době máme od SRPD např. zapůjčenou velkou trampolínu). Image Cílem DDM Symfonie je dosáhnout pozitivní image seriózní profesionální organizace poskytující velmi kvalitní zájmové vzdělávání. V uplynulém období proběhla propagace zájmového vzdělání a DDM Symfonie v tisku, pomocí facebooku a newsletteru. Dále budeme pokračovat v rozesílání newslettru a komunikaci na facebooku. Dále budeme také spolupracovat s regionálními médii. Do konce roku 2014 budou spuštěny nové webové moderní stránky, které poskytnou uživatelům lepší komunikaci s DDM (přímé hlášení na kurzy a akce, možnost napsat své dotazy atd.). Během období DDM Symfonie zaměřila pozornost na harmonizaci firemní kultury. Bohužel ne všechny akce proběhly dle očekávání. Proto se na budování firemní kultury zaměříme i v následujícím období. Tvorba pozitivní image v rámci města Poděbrady bude pokračovat v budování seriózní spolupráce s městem Poděbrady, MKC Poděbrady, všemi základními a středními školami v Poděbradech a ostatními ziskovými i neziskovými organizacemi. Image DDM Symfonie v regionu Nymburska se tvoří převážně při pořádání okresních a krajských soutěžích a přehlídkách a seriózním přístupu k poskytování zájmového vzdělávání na 7 místech okresu Nymburk.

8 Spolupráce DDM Symfonie velmi dobře spolupracuje se zřizovatelem, městem Poděbrady, školami okresu Nymburk, středisky volného času a dalšími neziskovými i ziskovými organizacemi. V nastoleném trendu budeme v budoucnosti pokračovat a rozvíjet ho jasnou komunikací a dodržováním pravidel a dohod. Personální podmínky V období 2012 až 2014 proběhly personální změny (odchod do důchodu), došlo k omlazení kolektivu pedagogů vykonávající komplexní pedagogickou činnost (příchod absolventa VŠ obor Pedagogika volného času). Kolektiv pedagogů volného času vykonávající dílčí pedagogickou přímou činnosti vykazoval v období přibližně stejné změny jako v období minulém. Odchody pedagogů souvisí převážně se stěhováním, odchodem na VŠ nebo změnami v práci, která pak většinou z časových důvodů nedovolí pedagogům se věnovat práci s dětmi. DDM Symfonie do konce roku 2014 musí přebudovat komunikační kanály z důvodu personálních změn. V období si doplnilo kvalifikaci zdarma za podpory NIDM 28 pedagogů volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. Dva pedagogové vykonávající komplexní pedagogickou přímou pedagogickou činnost v roce 2015 dokončí kvalifikaci v programu 120-ti hodin pedagogiky volného času. Vzdělávání týmu pedagogů bude v období prioritou v oblasti vedení lidí. Závěr V koncepčním záměru rozvoje je stručně nastíněn další směr vývoje, kterým se DDM Symfonie Poděbrady chce v rámci zájmového vzdělávání ubírat. Celé snažení DDM Symfonie Poděbrady v období bude směřovat ke zvýšení profesionality a zvyšování kvality poskytovaného zájmového vzdělávání. V Poděbradech Mgr. Eva Píšová ředitelka DDM Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Identifikační údaje Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím

Více

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny 1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 4 HOBBY CENTRUM 4 ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 2 Obsah: kapitola 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 2.1. Velikost a vybavení 2.2. Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2015-2020 Motto: Jan Ámos Komenský: Činný život je vpravdě životem, zahálka hrob člověka za živa. 2 OBSAH 1. Identifikační údaje --------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Školský vzdělávací program

Školský vzdělávací program Dům dětí a mládeže,praha 5, Štefánikova 11 150 00 Praha 5, Štefánikova 235/11 IČO 45242941, IZO 600027520 fax / tel. 257323918 www.ddmpraha5.cz Školský vzdělávací program Zpracováno na základě podkladů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro Výroční zpráva Školní rok 2013/2014

Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro IČO: 48 32 66 40 Tel.: + 420 374 622 277, Fax.: + 420 374 627 263 www.ddm-stribro, e-mail: dumdeti.stribro@seznam.cz

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SVČ Ostrava Zábřeh 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDISKU VOLNÉHO

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.Box 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Vypracoval: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-600/12-Z. příspěvková organizace. Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-600/12-Z. příspěvková organizace. Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-600/12-Z Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Suchý řádek 208,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26) 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

KONCEPCE ŠKOLSTVÍ MČ Praha 21 ÚJEZD NAD LESY 2013-2019

KONCEPCE ŠKOLSTVÍ MČ Praha 21 ÚJEZD NAD LESY 2013-2019 KONCEPCE ŠKOLSTVÍ MČ Praha 21 ÚJEZD NAD LESY 2013-2019 Autoři: Karla Jakob Čechová, místostarostka MČ Praha 21 Iva Hájková, vedoucí Odboru školství, kultury, místní Agendy 21 Hana Kořínková, referentka

Více