KONCEPCE ROZVOJE Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Poříčany, okr. Kolín Školní 300, Poříčany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE ROZVOJE Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Poříčany, okr. Kolín Školní 300, 28914 Poříčany"

Transkript

1 KONCEPCE ROZVOJE Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Poříčany, okr. Kolín Školní 300, Poříčany Zpracováno jako podklad pro konkursní řízení na funkci ředitele školy. Zpracoval: Ing. Václav Pěnkava Poříčany, říjen 2014 ÚVOD OBLAST PERSONÁLNÍ OBLAST VYBAVENOSTI ŠKOLY OBLAST SPOLUPRÁCE S RODIČI A VEŘEJNOSTÍ OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ... 3 a. Čtenářská gramotnost... 3 b. Počítačová gramotnost... 3 c. Matematická gramotnost... 4 d. Výchova ke zdravému životnímu stylu a životnímu postoji:... 4 e. Mimoškolní aktivity... 4 f. Předškolní vzdělávání... 4 ZÁVĚR... 4

2 Úvod Tato koncepce vychází ze Školního vzdělávacího programu čj: ZŠ Poříčany/ (dále ŠVP) schváleného školskou radou v srpnu V tomto dokumentu se říká: "Jde o školu venkovského typu, kterou navštěvují žáci z Poříčan, Chrástu, Hořan, Klučova, Skramníků, Tatců, Třebestovic a Žher." 1 Na jiném místě je konstatováno: " Jsme škola rodinného typu, kde se učitelé a rodiče znají a dobře spolupracují. Zaměřujeme se na častou komunikaci se zákonnými zástupci, pravidelné informování o prospěchu i chování." 2 Má vize dalšího rozvoje poříčanské školy si klade za úkol naplňovat tyto články ŠVP spoluprací s učiteli, žáky, rodiči a zřizovatelem. Není mým cílem vytvářet školu jen pro žáky nadané v určitém směru (sport, jazyky atd.), ale dát ty nejlepší podmínky každému, kdo o to bude stát. Podat pomocnou ruku žákům ohroženým studijním neúspěchem až po rozvíjení schopností žáků nadaných a tak přispět k jejich dalšímu uplatnění podle svých schopností. 1. Oblast personální Charakteristika Ve škole je zaměstnáno 17 učitelů ZŠ, 3 vychovatelé družiny a 6 učitelů MŠ. V období od do ze školy odešlo 27 učitelů ZŠ. Ze 17 učitelů je 12 plně kvalifikovaných, 1 kvalifikovaný na jiný stupeň a 4 nekvalifikovaní. Dalšími zaměstnanci ve škole jsou ekonomka, vedoucí školní jídelny, šest kuchařek, tři uklizečky a školník. Cíl Vybudovat stabilní spolupracující tým učitelů, který se snaží o rozvoj a růst školy a uvědomuje si vlastní zodpovědnost za její kvalitu a jméno. Tým, který je motivován k vlastnímu odbornému růstu a odpovědné aktivní práci. Sestavit tým širšího vedení z odborníků na danou problematiku, schopných samostatné práce, přinášejících nové postupy a nápady, které povedou ke zkvalitnění práce ve škole. Způsob dosažení cíle Motivace - vzdělávání - úkolování - kontrola - hodnocení. To je pět zásad, na kterých chci stavět práci s pedagogickým i nepedagogickým sborem. Motivace k samostatné práci, hledání nejefektivnějších postupů. Neshazovat ze stolu ani nápady, které se mi na první pohled nebudou zdát. Probrat je s ostatními, uvážit pro a proti. Při odmítnutí jasně vysvětlit důvody. Samostatná aktivní práce je víc než pouhé, byť bezchybné plnění zadaných úkolů. Vzdělávání - vytvořit plán dalšího vzdělávání pedagogů na základě potřeb školy. Využít účasti jednoho pedagoga na školení, pro předání informací i ostatním. Úkolování - stanovování cílů, rozdělení pravomocí, poskytnutí rady pro způsob plnění (bude li třeba). Vytvoření materiálních i časových podmínek. Kontrola - v řídící práci platí víc než jinde "důvěřuj, ale prověřuj". Kontrola nesmí být demotivující. Pracovník by neměl pocítit nedůvěru. Zpracovat plán kontrol a hospitací. Každou kontrolu vyhodnotit, ukázat na klady a nedostatky. 1 ŠVP Na jedné lodi za poznáním, Nové ŠVP 2013/2014 (platnost od ) Číslo jednací: ZŠ Poříčany/ , str ŠVP Na jedné lodi za poznáním, Nové ŠVP 2013/2014 (platnost od ) Číslo jednací: ZŠ Poříčany/ , str. 11 1

3 Hodnocení - nezapomínat hodnotit i každodenní činnost. Nelze poukazovat jen na nedostatky. Chválit i za dobré plnění povinností, ale motivovat i finanční odměnou k práci navíc (zájmové kroužky, propagace školy, veřejná činnost atd.). Dobrý kolektiv nelze vytvářet bez spokojených, kvalifikovaných a angažovaných zaměstnanců. Snahou bude získávat pedagogy, pro které případná mimoškolní činnost není zátěží a žáci i rodiče jim důvěřují. Při budování pedagogického sboru je třeba hledat učitele, pro které nebude práce ve škole pouze přestupní stanicí k další kariéře. Pojem kvalifikovaný pedagog neznamená jen úředně potvrzený, ale obětavý, výkonný, schopný naučit a zaujmout žáky, získat si jejich respekt, se zájmem o další osobní rozvoj a se schopností jednat s rodiči. Při práci s pedagogy je nutno vyzvedávat jejich kvality, učit se jeden od druhého, navzájem si pomáhat. Mým úkolem je pomoci učiteli při překonávání překážek, ukázat cestu a motivovat jej pro práci v naší škole. Podporovat vlastní iniciativu. Pedagogický sbor je seskupení osob s vysokým vzděláním s různými schopnostmi práce s dětským kolektivem. Cílem ředitele je ukázat jasně definovaný cíl, vytvořit materiální podmínky, jednoznačně definovat pravomoci a za přispění svých podřízených dosahovat výsledků odpovídajících dané škole. 2. Oblast vybavenosti školy Charakteristika Školní budova je nově zrekonstruována. V budově je 8 tříd s kapacitou do 30 dětí, 3 třídy s kapacitou do 16 dětí vytvořených z náhradních prostor (byt školníka, část jídelny) a počítačová učebna. V Mateřské škole jsou tři třídy s celkovou kapacitou 81 dětí. Tato kapacita je nedostačující jak v ZŠ tak MŠ. Ve škole nejsou, kromě počítačů, žádné odborné učebny, kapacita kabinetů je taktéž nedostačující. Vybavení pomůckami a výpočetní technikou je na dobré úrovni. Cíl Ve spolupráci se zřizovatelem, za využití účelových dotací, získat prostředky k rozšíření kapacity školy, k zabezpečení vzdělávání pro všechny zájemce z Poříčan a spádových obcí. Nově získané prostory využít v době stálého růstu populace k vytvoření nových tříd a rozšíření družiny. Po odeznění populačního boomu, nově získané prostory využít k vytvoření odborných učeben. Způsob dosažení cíle Základem jsou a i v budoucnu budou prostředky přidělované ze státního a obecního rozpočtu. Přesto je nutné pokusit se zvýšit příjmy školy prostřednictvím mimorozpočtových zdrojů: pokusit se o získání dotací. v rámci možností zvyšovat objem prostředků získaných vlastní hospodářskou činností, získávání příspěvků od sponzorů Oblast spolupráce s rodiči a veřejností Rozvíjet spolupráci s rodiči a veřejností nejen jako proklamovanou činnost, ale skutečnými činy: Setkávat se pravidelně s rodiči s cílem vzájemné výměny názorů a hledání optimálních postupů. Nezaměňovat za rodičovské schůzky. Pořádat dny otevřených dveří s možností nahlédnout do výuky. Tuto možnost povolit i mimo dny otevřených dveří - po předešlé domluvě. Jednat s rodičem jako s rovnocenným partnerem, ne jako nadřízený, ale ani jako podřízený. Propagovat školu aktuálními webovými stránkami, tvorbou zajímavé výroční zprávy, aktivitami pro veřejnost, spoluprací s ostatními sdruženími v obci.

4 Úzká spolupráce se školskou radou. Spolupráce s bývalými studenty, organizace akcí i pro tuto skupinu žáků. Intenzivní spolupráce se zřizovatelem. Zapojit rodiče do chodu školy kroužky, aktivní účast ve vyučování (rodičovské čtení knih, besedy o povolání), sportovní a kulturní akce, výlety. Umožnit širší využívání školních prostor pro mimoškolní akce. Spolupráce s okolními školami, pořádání společných akcí. Cílem všech těchto aktivit je zapojit rodiče a veřejnost do chodu školy, vzájemným setkáváním získávat zpětnou vazbu využitelnou pro další zkvalitňování výuky a výchovy. Objasnit rodičům nutné nepopulární kroky. Zapojit rodiče do procesu výchovy, hledat společné postupy. Cíl číslo jedna zní: "nestát proti sobě". 4. Oblast vzdělávání Škola se stane pro žáky místem, kde získají nové poznatky, kde se naučí tyto poznatky využívat v praxi. Výsledky nebudou hodnoceny jen podle kvanta naučených věcí, ale podle kvality dovedností a schopností. Cílem je zvýšit možnosti absolventů základní školy pro další uplatnění jak ve studiu, tak na trhu práce. Budeme se snažit žáky motivovat k učení nejen pro lepší známky, ale pocit z dobře vykonané práce. Vzdělávání pro všechny žáky bude probíhat podle jednoho ŠVP. Samozřejmostí bude individuální přístup ke každému jednotlivci. Individuálním přístupem se ovšem nemyslí úprava obsahu vyučované látky, ale přístup k podávání informací, přezkušování a pomoci nad rámec školních povinností. U dětí ohrožených studijním neúspěchem jak z důvodu zdravotního postižení, tak z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění, připravit individuální plány výuky se zaměřením na postupy práce s jednotlivcem, úkoly pro rodiče a žáky k odstranění handicapu. Žáky nadané nenechat zapadnout do průměru. Připravovat pro ně náročnější úkoly zaměřené na logické myšlení, schopnost se vyjadřovat a obhajovat své postupy. Výborně hodnocený žák by neměl být jednooký mezi slepými. Zvýšené úsilí nadaných studentů neohodnocovat jen známkou, ale jinými dostupnými prostředky. Pořádat setkání nadaných žáků na výjezdních akcích zaměřených na výuku i zábavu. a. Čtenářská gramotnost Naprosto největším problémem současné školní generace vidím malou čtenářskou gramotnost. Děti málo čtou, ve škole doplňují písmenka do předem připraveného textu v pracovních sešitech. U tabule odpovídají jednoslovně na návodné otázky. To se projevuje ve všech předmětech. Najít otázku ve větě, kde není otazník je pro dnešní žáky neřešitelný problém. Cíl: Ve spolupráci se všemi učiteli, za využití odborných školení, zvyšovat čtenářskou gramotnost. b. Počítačová gramotnost Naučit učitele, žáky a rodiče využívat výpočetní techniku nejen k hraní her a zpracování dokumentů. Klást důraz na samostatné vyhledávání informací, jejich třídění a předávání. Důsledně využívat systém Bakaláři k předávání informací rodičům. Postupně zvyšovat objem předávaných dat. Ke spolupráci a výměně dat, k zadávání výukových materiálů využívat český výukový systém 3

5 itřída. K testování žáků použít datový systém České školní inspekce iset. Tím žáky naučit pohybovat se v elektronickém prostředí a připravit je na případné celoplošné testování. c. Matematická gramotnost Matematická gramotnost je jedním z nezbytných předpokladů orientace v současném světě. Nejde o výpočet složitých matematických příkladů, ale o základní schopnosti užití matematiky v praxi. Zvyšováním čtenářské gramotnosti a schopnosti matematizovat text, naučit žáky sestavovat jednoduché matematické příklady sloužící k řešení úloh z denní praxe. V rámci finanční gramotnosti připravit děti na život v současném světě plném finančních nástrah. d. Výchova ke zdravému životnímu stylu a životnímu postoji možnosti mnohostranné sportovní činnosti, nabídka atraktivních či netradičních sportů, organizovat celoškolní sportovní soutěže a soutěže regionálního charakteru, poskytnout rozšířenou nabídku sportovních kurzů (plavecký, lyžařský, vodácký, ), ve spolupráci s místními sportovními spolky rozvíjet zájmové mimoškolní sportovní činnosti, režim vyučování měnit vzhledem k věkovým a individuálním potřebám žáků, vytvářet prostor k dostatečnému množství pohybových aktivit během vyučování, využívat hrací kouty, relaxační zóny, využívat venkovní prostory, a tím přispět k aktivnímu odpočinku žáků během přestávek, pořádat výstavy, besídky a setkávání, rozvíjet vzájemné pozitivní působení dětí různých věkových skupin. e. Mimoškolní aktivity nabízet rozsáhlou škálu akcí podporujících výuku (exkurze, kulturní akce, odborné besedy), vytvářet podmínky pro větší účast žáků na životě školy (organizace akcí samotnými žáky), širokou nabídkou mimoškolních činností preventivně působit proti sociálně patologickým jevům. f. Předškolní vzdělávání "Důležitým úkolem předškolního vzdělávání je vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že za všech okolností budou maximálně podporovány individuální rozvojové možnosti dětí a umožňováno tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští mateřskou školu, k optimální úrovni osobního rozvoje a učení, resp. k takové úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná." 3 Úkol: Postupné navykání na jiný denní režim, nácvik základních dovedností, učit se žít a jednat v dětské skupině, komunikovat nejenom s vrstevníky, ale respektovat určitá pravidla i přirozenou autoritu učitelky. Závěr Touto koncepcí chci nastínit další rozvoj Základní a mateřské školy v Poříčanech pod mým vedením. Ve vymezeném prostoru nelze rozebrat všechny úkoly dopodrobna. To bude vyžadovat další rozpracování do postupných kroků. Věřím, že moje práce povede k udržení toho, co se na škole daří a ke zlepšení dílčích nedostatků. Věřím tomu, že škola poskytne svým žákům dostatečné vzdělání a vychování pro další uplatnění a zároveň bude místem, na které budou naši žáci rádi vzpomínat. Věřím tomu, že učitelé, žáci a rodiče budou stát na jedné straně a ne proti sobě. 3 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Výzkumný ústav pedagogický, Praha

Základní školy u Říčanského lesa,

Základní školy u Říčanského lesa, KONCEPCE ROZVOJE Základní školy u Říčanského lesa, Školní2400/4, Říčany, okres Praha-východ Zpracoval: Mgr. Daniel Kohout Říčany, listopad 2009 Obsah: strana Úvod... 1 1. Oblast personální... 1 2. Oblast

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-124/10-J Základní škola a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: 592 64

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-306/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Sídlo 594 44 Radostín

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

Školský vzdělávací program

Školský vzdělávací program Dům dětí a mládeže,praha 5, Štefánikova 11 150 00 Praha 5, Štefánikova 235/11 IČO 45242941, IZO 600027520 fax / tel. 257323918 www.ddmpraha5.cz Školský vzdělávací program Zpracováno na základě podkladů

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Hrej si, mysli, pracuj, poznávej, buď sám sebou, nemysli jen na sebe! 2 1. Identifikační údaje Předkladatel:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Š k o l a h r o u aneb

Š k o l a h r o u aneb Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š k o l a h r o u aneb Předkladatel: Název školy : Ž i v o t i c e, I. Identifikační údaje školy Z á k l a d n í š k o l a a M a t eřsk á š k o l a D o

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola Luby, okres Cheb Masarykova 195, 351 37 Luby Toto hodnocení je zpracováno za období tří školních roků, 2007/2008 až 2009/2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více