Městská část Praha 3. Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. Červen 2007 (aktualizováno k )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha 3. Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. Červen 2007 (aktualizováno k 1.8.2013)"

Transkript

1 Městská část Praha 3 Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Červen 2007 (aktualizováno k )

2 Vážení zastupitelé, vážení občané Městské části Praha 3, na následujících stránkách vám předkládám dlouhodobý záměr v oblasti mateřských škol, základních škol a volného času dětí a mládeže Městské části Praha 3. Předkládaný materiál poskytuje nejen základní shrnutí a popis současného stavu sítě mateřských a základních škol městské části, ale předkládá i ucelenou představu toho, jakým směrem by se měla síť mateřských a základních škol v následujících létech ubírat. Východisky materiálu jsou zejména Programové cíle Rady městské části Praha 3 v období , schválené Radou městské části v únoru 2007, demografická studie, kterou pro městskou část zpracovala Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a také základní témata školních vzdělávacích programů jednotlivých základních škol. Rada městské části Praha 3 si je vědoma, že vzdělání je dnes důležitou podmínkou osobní prosperity každého občana. Je rozhodujícím faktorem z hlediska jeho budoucího uplatnění se, jak na velmi dynamicky se vyvíjejícím trhu práce, jak v hlavním městě samém, tak na evropském trhu práce a je jedním z klíčových zdrojů ekonomického růstu celé společnosti. Chceme proto podporou našich škol a školských zařízení vytvořit takové vzdělávací prostředí, jež bude na jedné straně vycházet z tradičního středoevropského pojetí vzdělávání a na straně druhé bude reflektovat moderní vzdělávací trendy a potřeby našich dětí. Ruku v ruce s tím chceme vytvářet takové motivující podmínky pro práci ředitelů a pedagogů škol, aby dokázali nejen nabídnout žákům kvalitní vzdělání, jež bude tvořit pevný a dobrý základ na cestě za vyššími stupni jejich vzdělání, ale také se budeme snažit motivovat ředitele a pedagogy, aby sami ještě více využívali materiálně technického vybavení i odborného potenciálu pedagogických sborů našich škol. To je totiž cesta k hledání dalších zdrojů finančních prostředků pro vícezdrojové financování našich škol a školských zařízení. Současně s tím začneme společně vytvářet z našich škol centra vzdělanosti a volného času. Centra otevřená nejen občanům věkové kategorie od 6 do 15 let, ale také občanům městské části, kteří budou mít zájem a chuť ve svém volném čase využít kvalitního materiálně technického vybavení našich škol k dalšímu sebevzdělávání či jiným sportovním a volnočasovým aktivitám. Mgr. Jiří Matušek zástupce starostky 2

3 Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Městské části Praha 3 Úvod Podkladem pro zpracování koncepce školství Městské části Praha 3 (MČ Praha 3) bylo dlouhodobé sledování zejména předškolního a základního vzdělávání, Programové cíle Rady městské části Praha 3 v období ( usnesení rady čís. 72 ze dne ), demografická studie zpracovaná k a ŠVP (školní vzdělávací programy) jednotlivých škol. Z analýzy uplynulého období a v souvislosti se zaváděním ŠVP jednotlivých škol do praxe od vyplývají priority a cíle vznikající nové koncepce rozvoje vzdělávací soustavy MČ Praha 3 a) zkvalitňování a modernizace vzdělávání b) sledování a hodnocení kvality vzdělávání ve spolupráci s ČŠI c) zvyšování kvality a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich integrace do běžných škol d) prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže e) budování a rozvoj poradenských center pro pedagogické pracovníky, rodiče a jejich děti, pro veřejnost f) podpora rozvoje příležitostí v aktivním trávení volného času dětí a mládeže g) zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků, zvyšování kvality a stabilizace pedagogických sborů h) další vzdělávání pedagogických pracovníků i) vzdělávání třetího věku, zapojování škol do dalšího vzdělávání dospělých, využití vybavení škol j) využívání finančních prostředků ESF (evropských strukturálních fondů) k) využití grantové politiky HMP a MČ Praha 3. Obyvatelstvo Správní území MČ Praha 3 má rozlohu 6,49 km 2 a zahrnuje části katastrálního území Žižkov, Vinohrady, Vysočany a Strašnice. Na tomto území žilo k celkem obyvatel, z toho žen a mužů. V konečném plánu demografické chování obyvatel MČ Praha 3 se příliš neodlišuje od demografického chování obyvatel hl. m. Prahy jako celku. Vývoj složek demografické reprodukce ukazují následující tabulky. V rámci daného správního území bylo vymezeno zájmové území jako rozvojové území vyhrazené pro novou výstavbu : Nákladové nádraží Praha Žižkov, Vackov a Central Park. 3

4 Úhrnná plodnost vyjadřuje počet živě narozených dětí připadajících na jednu ženu za celé její reprodukční období ( let). Naděje dožití při narození je průměrná doba prožitá jedincem z dané populace. Migrační saldo je rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých osob. Migrační vývoj MČ Prahy 3 má řadu společných znaků s migračním vývojem celé Prahy a zároveň je i v něčem specifický. Mezi roky ztratila MČ Praha 3 migrací obyvatel. Hlavní roli sehrála záporná bilance vnitrostátní migrace ( obyv.). Zahraniční migrace MČ Prahy 3 dosahuje kladných hodnot. Z výsledků prognózy vyplývá, že počet obyvatel po dlouhém období poklesu poroste nejméně po dalších 5 6 let, a to v bezprostřední souvislosti s ukončováním jednotlivých etap bytové výstavby v zájmovém území. Jako nejpravděpodobnější se jeví scénář stagnace celkového počtu obyvatel v období mezi lety a následně jeho mírně se zrychlujícím poklesem. Do roku 2035 by MČ Praha 3 mohla mít podle střední varianty asi obyvatel. Obr. 1, obr. 2 na straně 5. Změny věkové struktury Posuzováním absolutních počtů obyvatel v jednotlivých věkových skupinách je vidět, že pro věkovou skupinu let bude v následujícím období počet obyvatel klesat v průměru o čtvrtinu. Opačný posun nastane u osob v mladším produktivním věku. Výrazněji poroste počet osob nad 65 let. V důsledku zvyšující se plodnosti a rozsáhlé bytové výstavby se dá reálně očekávat zvyšování počtu dětí ve věku 3 5 let a to na úroveň o 80 90% vyšší, než jaká byla zjištěna na konci roku Ještě výraznější nárůst počtu dětí lze očekávat ve věkové skupině 6-10 let, což odpovídá 1. stupni ZŠ. Na území MČ Praha 3 by měl být do 4

5 roku 2020 současný počet dětí této věkové kategorie zdvojnásoben. Počet dětí ve věku 2. st. ZŠ dosáhne svého historického minima v letech , kdy na 2. stupeň ZŠ budou nastupovat děti z nejméně početné generace narozené koncem 90. let minulého století. V roce 2007 bude v MČ Praha 3 žít ve věku povinné školní docházky asi dětí, přibližně za 15 let by jich mělo být asi a koncem období, na které je prognóza sestavena přibližně (z řad vlastního obyvatelstva). 5

6 Výdaje na školství v MČ Praha 3 Výdaje na školství jsou hrazeny jednak ze státního rozpočtu a jednak z rozpočtu MČ. Ze státního rozpočtu jsou finanční prostředky určeny na tzv. přímé výdaje na vzdělání, které zahrnují prostředky na platy, ostatní osobní náklady, povinné odvody a ostatní přímé neinvestiční výdaje ( např. učení pomůcky, učebnice, výdaje na vzdělávání pedagogů apod.). Největší položku přímých výdajů tvoří prostředky na platy a s nimi související odvody zákonného pojistného. Z rozpočtu MČ jsou hrazeny provozní výdaje, náklady na opravy a udržování majetku, materiální výdaje a služby, granty v oblasti volného času a protidrogové prevence. Přehled výdajů MČ Praha 3 na školství v letech Rok Neinvestiční příspěvek 1 schválený rozpočet Neinvestiční příspěvek 2 navýšení Investiční příspěvek 3 navýšení Neinvestiční výdaje 4 Investiční výdaje 5 Výdaje celkem ,00 200,50 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 950, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 *17 910, , , , ,00 0, , , ,00 Celkem , ,50 950, , , ,50 Vysvětlivky: 1 Neinvestiční příspěvek schválený rozpočet - jedná se o příspěvek na provozní náklady zřízených příspěvkových organizací 2 Neinvestiční příspěvek - navýšení - jedná se o navýšení příspěvku o účelové dotace z rozpočtu HMP, ze státního rozpočtu ( v roce 2004 platy), dále o granty a dary z účelových fondů, finanční rezerva na přímé náklady na vzdělání (1,5 mil. od roku 2004) 3 Investiční příspěvek - navýšení - jedná se o navýšení investičního příspěvku za účelem pořízení dlouhodobého majetku 4 Neinvestiční výdaje - navýšení - jedná se o výdaje Odboru technické správy majetku a investic na opravy, údržbové práce, studie apod. 5 Investiční výdaje - jedná se o výdaje Odboru technické správy majetku a investic na pořízení dlouhodobého majetku pro činnost zřízených příspěvkových organizací, včetně projektových dokumentací jedná se o investiční příspěvky osmi základním školám v rámci pilotního projektu Státní informační politiky ve vzdělávání * v roce 2005 bylo uskutečněno více oprav a údržbových prací na úkor investičních - např. se jednalo o repasi a nátěr oken MŠ Libická, o výměnu oken na ZŠ V Zahrádkách, ZŠ Jaroslava Seiferta a ZŠ Jeseniova, aj. 6

7 Síť škol městské části Praha 3 Městská část Praha 3 nechce svou zřizovatelskou zákonnou povinnost zaměřit jen na rekonstrukce a údržbu objektů, v nichž probíhá předškolní výchova či plnění povinné školní docházky, zejména dětí s místem trvalého pobytu na území naší městské části. Městská část chce v následujícím volebním období svým aktivním přístupem zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky v přívětivém a podnětném prostředí pro žáky. Našim cílem bude prostředí odpovídající požadavkům společnosti na vzdělávání ve vzdělávací instituci na počátku 21. století. Postupnými kroky chceme vytvářet podnětné a motivující prostředí a podmínky i pro ředitele a pedagogy našich škol, aby i oni iniciativně a aktivně hledali další možnosti využití prostředků vložených zřizovatelem do škol a školských zařízení i kvalitního lidského potenciálu pedagogických sborů mimo hlavní činnost našich škol a školských zařízení a tím nalézali další zdroje pro jejich rozvoj. Společně s vytvářením podmínek pro vícezdrojové financování škol však chceme respektovat tvůrčího ducha pedagogických kolektivů jednotlivých škol a školských zařízení, který se projeví zejména ve školních vzdělávacích programech jednotlivých škol. Společně s jejich zaváděním chceme podporovat a prohlubovat další profilaci jednotlivých škol např. jako celopražské centrum pro autisty, vzdělávací centra dospělých, komunitní centrum pro etnika žijící na území MČ, atd. Budeme podporovat další zlepšování materiálně technického vybavení škol a postupně jednotlivé školy dostávat na úroveň kvalitativně odpovídající 21. století. K tomu chceme využít i finančních prostředků čerpaných z evropských strukturálních fondů. Proto naši snahou bude formou vzdělávacích seminářů, odborných a metodických konzultací zaangažovat větší počet našich škol do tohoto čerpání než je tomu doposud. V maximálně střednědobém výhledu plánujeme přebudovat jednu ze škol na bezbariérovou školu. Jako nejvhodnější se k tomuto účelu nabízí ZŠ Chelčického. Jednak pro svou centrální polohu v rámci městské části a také svými stavebními dispozicemi. Druhou vhodnou školou k této úpravě se jeví ZŠ Pražačka, kde vedle základní školy působí i gymnázium a mateřská škola. Součástí areálu je i bazén Sportovního a rekreačního areálu Pražačka, kde jsou vytvořeny podmínky pro rehabilitaci a sport i tělesně postižených spoluobčanů. Pokud jde o rozvoj sítě mateřských škol tak z demografické studie vyplývá, že lze v následujících 10 letech očekávat zvyšování počtu dětí ve věku 3-5 let, a to na úroveň o 80 až 90 % vyšší než byl konec roku Proto vedle rozšíření kapacity sítě vlastních mateřských škol budeme podporovat zejména vznik nových mateřských škol jiných zřizovatelů. Tím se zároveň rozšíří a zpestří nabídka v segmentu předškolního vzdělávání. V nabídce náplně volného času dětí a mládeže působí na území městské části Sportovní a rekreační areál Pražačka, jehož je městská část zřizovatelem. Nabídku a služby tohoto zařízení chceme dále rozvíjet a jeho působnost se rozšíří i do Rajské zahrady po rekonstrukci. Vedle tohoto zařízení působí na území Městské části Praha 3 i dvě základní umělecké školy a Dům dětí a mládeže Ulita. Přestože zřizovatelem těchto zařízení je HMP, je spolupráce městské části s nimi na velmi dobré úrovni. Spolupráci chceme dále rozvíjet a prohlubovat. Kromě toho hodláme v oblasti volného času podporovat aktivity dalších kvalitních subjektů, zejména svou grantovou politikou. Z uvedeného vyplývá, že ze škol, které k tomu mají nejlepší předpoklady, chce městská část, coby zřizovatel postupně vytvářet otevřená centra vzdělanosti a volného času sloužící všem věkovým kategoriím našich občanů. Tím nepřímo vytváříme podmínky pro využívání zázemí našich škol, jak celými rodinami, tak i širokou veřejností obecně, čímž dojde k většímu propojení školního prostředí s širokou veřejností. 7

8 Přehled škol a školských zařízení na území MČ Praha 3 Školy zřizované MČ Praha 3 Předškolní vzdělávání Na území Městské části Praha 3 je 15 mateřských škol (z nich jedna je sloučená se ZŠ), jejichž zřizovatelem je městská část. Od školního roku 2013/2014 je v městské části 18 mateřských škol (z nichž 4 jsou součástí ZŠ). Základní vzdělávání Základní vzdělávání v Městské části Praha 3 je poskytováno na 12 základních školách, jejichž zřizovatelem je městská část. Od školního roku 2013/2014 je v městské části 10 základních škol. Školy a školská zařízení zřizované HMP a jinými zřizovateli Speciální vzdělávání Na území MČ Praha 3 je 1 speciální škola zřizovaná HMP ZŠ Zahrádka. MČ je zřizovatelem Integračního centra Zahrada. Střední vzdělávání a) Střední školy a vyšší odborné školy na území MČ, jejichž zřizovatelem je HMP: Gymnázium Karla Sladkovského, Gymnázium Na Pražačce, Obchodní akademie Kubelíkova 37, SOŠ U Vinohradského hřbitova, Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, VOŠ a SŠ uměleckoprůmyslová Žižkovo nám. b) Soukromé střední a vyšší odborné školy na území MČ: Bankovní akademie - SOŠ a VOŠ, SŠ pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, SOŠ KVARTA, Středisko praktického vyučování INVENTARIA. Vysokoškolské vzdělávání Na území MČ Praha 3 působí Vysoká škola ekonomická, Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze ( soukromá škola - Prokopova 16), Univerzita Jana Amose Komenského ( soukromá škola - Roháčova 63). Základní umělecké vzdělávání Na území MČ Praha 3 jsou ZUŠ Štítného 5, Hudební škola HMP Komenského nám. 9 jejich zřizovatelem je HMP. Baletní škola BcA. Jána Nemce ( fyzická osoba TJ Sokol Žižkov, Koněvova 19). Zájmové vzdělávání v domech dětí a mládeže Dům dětí a mládeže ULITA zřizuje HMP. Volnočasové aktivity Sarap středisko pro sportovní vyžití mládeže zřizuje MČ Praha 3. Pedagogicko-psychologické poradenství Na území MČ Praha 3 je Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, Lucemburská 40, Praha 3, jejímž zřizovatelem je HMP. 8

9 Předškolní vzdělávání Mateřské školy Na území městské části Praha 3 je 15 mateřských škol (z nich jedna je sloučená se ZŠ), jejichž zřizovatelem je městská část. MŠ Buková 26/2518 MŠ Jeseniova 4,6/1680 MŠ Jeseniova 98/2593 MŠ Jeseniova 204/2686 MŠ Libická 4/2271 MŠ Milíčův dům, Sauerova 2/1836 MŠ Na Balkáně 74/2590 MŠ Na Vrcholu 1a/1955 MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 MŠ Pražačka, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 MŠ Sudoměřská 54/1137 MŠ U Zásobní zahrady 6/2697 ZŠ a MŠ Vlkova 31/800 MŠ Vozová 5/953 MŠ Waldorfská, Koněvova 240a/2497 ZŠ a MŠ Chelčického 43/2614, pracoviště Žerotínova 36/1100 ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, pracoviště Perunova 6/975 ZŠ a MŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 (od šk. roku 2013/2014) Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo mateřské školy 1440 dětí ve věku 3 6 let. V mateřské škole Milíčův dům jsou 2 speciální třídy s menším počtem dětí (10). V mateřské škole Buková jsou dvě třídy pro děti alergické astmatické s kapacitou omezenou na 20 dětí. Volných míst v MŠ ve školním roce 2006/2007 bylo 89, což je 5,8% z celkové kapacity uvedené ve školském rejstříku. Údaje v následujících tabulkách a v textu jsou z výkazů MŠMT o mateřské škole (S 1-01) pro školní rok 2006/2007. Od byla sloučena MŠ Přibyslavská se ZŠ Vlkova, s novým názvem Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800. Kapacita a pedagogická činnost MŠ zůstala zachována v nezměněném rozsahu. Změny v síti MŠ a jejich kapacitě Od došlo k rozšíření pracovišť, ve kterých je zajištěno předškolní vzdělávání. Jedná se o: ZŠ a MŠ, Praha 3, Chelčického 43/2614, pracoviště Žerotínova 36/1100 ZŠ a MŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, pracoviště Perunova 6/975. Na základě Usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 3 č. 72 ze dne a č. 102 ze dne došlo ke sloučení Základní školy, Praha 3, Perunova 6/975 se Základní školou, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121. Na základě stejných usnesení došlo ke sloučení Základní školy, Praha 3, Žerotínova 36/1100 se Základní školou, Praha 3, Chelčického 43/2614. Zrušené školy se staly odloučeným pracovištěm nástupnických škol a 9

10 nově byly na odloučených pracovištích zřízeny mateřské školy. V důsledku této změny se navýšila kapacita MŠ zřizovaných Městskou částí Praha 3 o 150 míst. V MŠ v ulici Perunova 6/975 byly vybudovány tři třídy s celkovou kapacitou 75 míst. Kapacita je využívána od školního roku 2008/2009. V trojtřídní MŠ v ulici Žerotínova 36/1100 je rovněž kapacita 75 míst. Tyto prostory od využije po dobu jednoho roku MŠ U Zásobní Zahrady, neboť v uvedeném období proběhne celková rekonstrukce zmíněné MŠ. K dalšímu navýšení kapacit MŠ došlo od školního roku 2008/2009 rekonstrukcí jedné třídy s kapacitou 25 dětí v MŠ Na Balkáně a v MŠ Buková se navýšila kapacita o 8 dětí. Od školního roku 2009/2010 bude rozšířena kapacita MŠ Pražačka o pátou třídu a dalších 15 míst. MŠ Přibyslavská od školního roku 2009/2010 po úpravách prostor otevře třetí třídu s kapacitou 25 dětí. Během školních let 2008/2009 a 2009/2010 tak i při uzavření provozu MŠ U Zásobní zahrady s kapacitou 100 dětí vzrostla kapacita v MŠ Městské části Praha 3 o 123 míst. Využitelná kapacita MŠ Městské části Praha 3 je tak od školního roku 2009/ míst. Od školního roku 2013/2014 jsou zřízeny dvě třídy mateřské školy s kapacitou 56 dětí v ZŠ a MŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500. Počty dětí v mateřských školách MČ Praha 3 ve škol. roce 2006/2007 MŠ Kapacita Naplněnost v % Celkový počet dětí a tříd Průměr Běžné třídy Průměr Spec. třídy Průměr Buková , ,0 Jeseniova 4, , ,0 Jeseniova , ,0 Jeseniova , ,5 Libická , ,3 Milíčův dům , , Na Balkáně , ,0 Na Vrcholu , ,7 nám J. z Lobkovic , ,0 Pražačka , ,0 Sudoměřská , ,8 U Zásobní zahrady , ,0 Vlkova , ,0 Vozová , ,8 Waldorfská , ,7 Celkem , ,

11 Počty dětí v mateřských školách MČ Praha 3 v letech MŠ Kapacita 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 Buková Jeseniova 4, Jeseniova Jeseniova Libická Milíčův dům Na Balkáně Na Vrcholu nám. J. z Lobkovic Pražačka Přibyslavská* Sudoměřská U Zásobní zahrady Vlkova* 50 Vozová Waldorfská Celkem * MŠ Přibyslavská do , MŠ Vlkova od

12 Školní vzdělávací programy MŠ pro školní rok 2007/2008 MŠ Charakteristika ŠVP Buková Zdravotní a rehabilitační péče o děti alergické-astmatické, s oslabeným imunitním systémem a jinými zdravotními vadami s výjimkou mentálního postižení. Jeseniova 4,6 Od sněženek k sněhulákům, zaměření na všestranný harmonický rozvoj dítěte s důrazem na estetické vnímání a rozvoj fyzické a zdravotní kondice. Jeseniova 98 Krok za krokem, využití heterogenních tříd jako přirozených dětských společenství. V dětech jsou upevňovány pocity tolerance, sounáležitosti a vzájemné pomoci. Jeseniova 204 Pojďte děti mezi nás, zaměření na všestranný rozvoj dítěte, individuální přístup ke každému dítěti. Libická Roční období, zaměření na estetickou výchovu. Program se zaměřuje na integraci dětí z různých jazykových prostředí. Milíčův dům, Sauerova Hrajeme si spolu, zaměření na tolerantnost, otevřenost a příkladný vztah k dětem. MŠ se speciálními třídami. Na Balkáně Ekoškolka, zaměření na zdravý životní styl. Zaměřuje se na komplexní rozvoj osobnosti dítěte v předškolním věku. Na Vrcholu Šťastné dítě, doplňující postavení MŠ vůči rodině, zaměření na Vv a Aj. Třídy jsou heterogenní. nám. Jiřího z Lobkovic Hrou a uměním k poznávání, zaměření výtvarně-pracovní a hudebně-pohybové. Pražačka, Za Žiž.vozovnou Barevné kamínky podle M.Přikrylové, zaměření na individuální a citovou výchovu, prožitek v kontaktu s přírodou Sudoměřská Hrajeme si celý rok, péče o děti s vadami řeči a poruchami komunikace. U Zásobní zahrady Hrajeme si pro radost, zaměření na estetickou výchovu. Integrace dětí s lehčími vadami. Vlkova Program je zaměřen na všestranný rozvoj osobnosti s ohledem na specifické vlastnosti dítěte. MŠ spolupracuje se ZŠ, jejíž je součástí. Vozová Jen si děti všimněte, co je krásy na světě,, zaměření na esteticko-citovou tvořivost. Waldorfská, Koněvova Waldorfská MŠ je zařazena do mezinárodní sítě waldorfských MŠ. Program je zaměřen na rozvoj osobnosti dítěte v její celistvosti. 12

13 MŠ Buková 26/2518 Budova je z roku 1963, 2 nadzemní podlaží, 2 učebny, 2 ložnice, 2 tělocvičny, sauna, kuchyně, zahrada 2230 m 2 Kapacita: 2 /40 Kapacita školní jídelny: 40 Stravování: v učebnách Vzdělávací program: Rámcový program pro předškolní vzdělávání Školní program: Pojďme si hrát Zdravotní a rehabilitační péče pro děti alergické- astmatické s kombinovanými vadami mimo mentálního postižení. Odborná spolupráce MUDr.Lehovská a 1 zdravotní sestra. Spolupráce s občanským sdružením Liga proti rakovině usilující o výchovu k nekuřáctví a ke zdravému způsobu života Aktivity: sauna, rehabilitační cvičení, logopedie Placené kroužky: Aj, pěvecký a taneční kroužek Školní rok Počet tříd Počet žáků Volná místa Počet ped. prac. k / / ,5 2003/ (1*) 0 3,5 2004/ (1*) 0 3,5 2005/ ,5 2006/ * odklad školní docházky Doplňková činnost: 0 Pozn. Od školního roku 2008/2009 navýšení kapacity na 48 dětí. 13

14 MŠ Jeseniova 4,6/1680 Budova je z roku 1992(rekonstrukce), 5 nadzemních podlaží, 7 učeben, 7 ložnic, tělocvična, 1 kuchyně, sauna, zahrada m 2 Kapacita: 7/175 Kapacita školní jídelny: 175 Stravování: v učebnách Vzdělávací program: Rámcový program pro předškolní vzdělávání Školní program: Od sněženek k sněhulákům, zaměření na všestranný harmonický rozvoj dítěte Aktivity: logopedie, využívání sauny Kroužky: Aj, pohybový, výtvarný, taneční, hudební, sportovní, jóga, hra na zobcovou flétnu Placené kroužky: keramika, plavání Školní rok Počet tříd Počet žáků Volná místa Počet ped. prac. k / / / (17*) / (18*) / / *odklad školní docházky Doplňková činnost: pronájem školnického bytu 14

15 MŠ Jeseniova 98/2593 Budova je z roku 1963, 3 nadzemní podlaží, 4 učebny, 4 herny, 1 kuchyně, zahrada 3942 m 2 Kapacita: 4/100 Kapacita školní jídelny: 115 Stravování: v učebnách Vzdělávací program: Rámcový program předškolního vzdělávání Školní program: Krok za krokem, využití heterogenních tříd jako přirozených dětských společenství Aktivity: kulturní akce, výlety, sběr papíru Placené kroužky: Aj, plavání Školní rok Počet tříd Počet žáků Volná místa Počet ped. prac. k / / / (7*) / (10*) / (9*) / *odklad školní docházky Doplňková činnost: 0 15

16 MŠ Jeseniova 204/2686 Budova je z roku 1980, 4 učebny, 4 herny, 1 kuchyně, zahrada 4263m 2 Kapacita: 4/102 Kapacita školní jídelny: 204/ pro 80 dětí MŠ Na Vrcholu Stravování: v učebnách Pro školní roky 2012/ /2016 je povolená kapacita školy 108 dětí. Vzdělávací program: Rámcový program předškolního vzdělávání Školní program: Pojďte děti mezi nás, zaměření na všestranný rozvoj dítěte Aktivity: společné akce s rodiči, tematické výlety, noční přespávání v MŠ Placené kroužky: plavání, hra na flétnu, aerobic, keramika, výtvarný a pracovní kroužek, Rytmik Školní rok Počet tříd Počet žáků Volná místa Počet ped. prac. k / / / (9*) / (9*) / (8*) / * odklad školní docházky Doplňková činnost: pronájem školnického bytu 16

17 MŠ Libická 4/2271 Budova je z roku 1929, 3 nadzemní podlaží, 7 učeben, 3 herny, 1 kuchyně, 3 jídelny, zahrada 3177m 2 (rekonstrukce zahrady 2004) Kapacita: 7/170 Kapacita školní jídelny: 210 Stravování: 3 jídelny Vzdělávací program: Rámcový program předškolního vzdělávání Školní program: Roční období, zaměření na estetickou výchovu Spolupráce na programu ARION program EU ( spolupráce s PedFUK) Aktivity: logopedie, taneční průprava Placené kroužky: Aj, práce na počítači, keramika, plavání, kunfu, hra na flétnu Školní rok Počet tříd Počet žáků Volná místa Počet ped. prac. k / / ,7 2003/ (13*) 17 16,7 2004/ (11*) 10 13,0 2005/ (6*) 0 13,0 2006/ * odklad školní docházky Pedagogická praxe studentů SPgŠ a PedFUK Na výzdobě MŠ se podílejí studenti Výtvarné školy Václava Hollara a Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové absolventské práce (absolutorium vyššího odborného studia). Doplňková činnost: pronájem školnického bytu 17

18 MŠ Milíčův dům, Sauerova 2/1836 Budova je z roku 1933 (MŠ je od roku 1970), 3 nadzemní podlaží, 4 učebny, keramická dílna, tělocvična, zasklená terasa, 2 jídelny ( jídlo se dováží ze ZŠ Chelčického), zahrada 3205 m 2 Kapacita budovy: 2+2/48+20 Stravování: 2 jídelny, výdejna Vzdělávací program: Rámcový program předškolního vzdělávání MŠ se speciálními třídami Školní program: Hrajeme si spolu, zaměření na tolerantnost, otevřenost, příkladný vztah Aktivity: cvičení v tělocvičně, malování pro předškoláky Placené kroužky: pohybové cvičení, VV kroužek Školní rok Počet tříd (spec) Počet žáků (spec.) Volná místa Počet ped. prac. k / / /2004 4(2) 68(20) /2005 4(2) 68(20)(8*) /2006 4(2) 68(20)(11*) /2007 4(2) 68(20) 0 8 * odklad školní docházky Doplňková činnost: pronájem školnického bytu, pronájem učebny soukromý logoped 18

19 MŠ Na Balkáně 74/2590 Budova je z roku 1964, 3 nadzemní podlaží, 4 učebny, 1 kuchyně a jídelna, zahrada 2594m 2 Kapacita: 4/100 Kapacita školní jídelny: 110/ cizích strávníků Stravování: jídelna Vzdělávací program: Rámcový program předškolního vzdělávání Školní program: Ekoškolka, zaměření na zdravý životní styl Aktivity: ekologická výchova, výlety do přírody, rozvinutá spolupráce s rodiči Placené kroužky: Aj, plavání, sport, keramika, PC Školní rok Počet tříd Počet žáků Volná místa Počet ped. prac. k / / ,0 2003/ (4*) 25 5,5 2004/ (4*) 25 5,5 2005/ (5*) (28)+ 5,7 2006/ (28)+ 6 * odklad školní docházky; + 1 třída je pronajata Doplňková činnost: pronájem 1 třídy, herny a části zahrady, pronájem školnického bytu, stravování pro cizí strávníky Pozn. Od školního roku 2008/2009 využívány všechny 4 třídy pro předškolní vzdělávání, využita kapacita pro 100 dětí. 19

20 MŠ Na Vrcholu 1a/1955 Budova je z roku 1983, 2 nadzemní podlaží, 4 učebny, 2 ložnice, 2 herny, jídelna ( jídlo se dováží z MŠ Jeseniova 204), zahrada 2081 m 2 Kapacita: 4/80 Školní jídelna - výdejna Stravování: jídelna Vzdělávací program: Rámcový program předškolního vzdělávání Školní program: Šťastné dítě doplňující postavení MŠ vůči rodině Zaměření: 1 třída -výtvarná výchova, 1 třída anglický jazyk Aktivity: Aj Placené kroužky: plavání, pohybová průprava, tanečky, hra na flétnu, keramika Školní rok Počet tříd Počet žáků Volná místa Počet ped. prac. k / / ,5 2003/ (5*) 0 5,0 2004/ (5*) 0 5,0 2005/ (4*) 0 5,0 2006/ ,0 * odklad školní docházky Pedagogická praxe: SPgŠ, PedF UK Doplňková činnost: pronájem 2 místností ABC Academy( 20 dětí se stravováním), pronájem 1 místnosti soukromé firmě, pronájem školnického bytu 20

21 MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 Budova je z roku 1957, jednopatrová, 4 učebny, 3 ložnice, 1 kuchyně, jídelna, zahrada je 1604m 2 Kapacita: 4/100 Kapacita školní jídelny: 120 Stravování: jídelna Vzdělávací program: Rámcový program předškolního vzdělávání Školní program: Hrou a uměním k poznávání, zaměření výtvarně-pracovní a hudebněpohybové Aktivity: příležitostné akce během roku, výlety, noční přespávání v MŠ, návštěvy divadla Placené kroužky: hudebně-pohybový, keramika, Aj, plavání Školní rok Počet tříd Počet žáků Volná místa Počet ped. prac. k / / / (9*) / (9*) / (8*) / * odklad školní docházky Doplňková činnost: pronájem školnického bytu 21

22 MŠ Pražačka, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 Budova je z roku 1930, 2 nadzemní podlaží, 4 učeben, 1 tělocvična, keramická dílna, 1 kuchyně a jídelna, zahrada (zahrada a hřiště užívané MŠ a ZŠ nejsou katastrálně odděleny) Kapacita: 4/115 Kapacita školní jídelny: 115 Stravování: jídelna Vzdělávací program: Rámcový program předškolního vzdělávání Školní program: Barevné kamínky podle M. Přikrylové, zaměření na individuální a citovou výchovu, prožitek v kontaktu s přírodou Aktivity: logopedie, keramika, akce v MŠ s rodiči, karnevaly, besídky, spaní v MŠ, ZOO, ekologické sdružení Tereza, Planetárium, divadla v MŠ, Toulcův dvůr Placené kroužky: Aj, plavání, hra na flétnu, Dětské tanečky, Zpívánky, kroužek dovedných rukou a Kuřátka Školní rok Počet tříd Počet žáků Volná místa Počet ped. prac. k / / ,2 2003/ (9*) 37 7,0 2004/ (6*) 32 7,0 2005/ (5*) / * odklad školní docházky Doplňková činnost: 0 Pozn. V průběhu školního roku 2008/2009 navýšení kapacity na 130 dětí a 5 tříd, využito od školního roku 2009/

Koncepce rozvoje školství pro období 2015-2020

Koncepce rozvoje školství pro období 2015-2020 Městská část Praha 3 Koncepce rozvoje školství pro období 2015-2020 Městská část Praha 3 Koncepce rozvoje školství pro období 2015 2020 Obsah: I. Východiska 2 II. Úvod. 2 III. Demografická prognóza 2 IV.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

SYSTÉM ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3

SYSTÉM ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 SYSTÉM ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZPRACOVAL: ODBOR ŠKOSLTVÍ ÚŘADU MČ PRAHA 3, KVĚTEN 2016 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 SITUAČNÍ ZPRÁVA... 3 2.1 Školy v Praze 3... 3 2.2 Přehled mateřských a základních

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Škola má některá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání,

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne č.j.: 781/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 713 ze dne 13.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok Plán činnosti Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy na školní rok 2015/2016 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické poradě pracovníků SVČ Kroužky

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Šk. rok 2014/2015 A: Závěry minulého šk. roku B: Hlavní úkoly šk. roku 2014/2015 1/ Výchova a vzdělání žáků 2/ Organizace

Více

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Seznam priorit Priorita 3 Priorita 4 školství v ORP České Budějovice Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita ORP Havlíčkův Brod SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Dobrá spolupráce s rodiči Dobrá spolupráce s SPC Havl. Broda Jihlava Využití osvědčených metod Montessori program

Více

Postup při tvorbě SWOT analýzy

Postup při tvorbě SWOT analýzy Postup při tvorbě SWOT analýzy Na následujících stranách vidíte konkrétní příklad analýzy vnějších i vnitřních zdrojů školy a na jejím základě formulované silné a slabé stránky školy, rizika a příležitosti.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více