Městská část Praha 3. Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. Červen 2007 (aktualizováno k )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha 3. Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. Červen 2007 (aktualizováno k 1.8.2013)"

Transkript

1 Městská část Praha 3 Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Červen 2007 (aktualizováno k )

2 Vážení zastupitelé, vážení občané Městské části Praha 3, na následujících stránkách vám předkládám dlouhodobý záměr v oblasti mateřských škol, základních škol a volného času dětí a mládeže Městské části Praha 3. Předkládaný materiál poskytuje nejen základní shrnutí a popis současného stavu sítě mateřských a základních škol městské části, ale předkládá i ucelenou představu toho, jakým směrem by se měla síť mateřských a základních škol v následujících létech ubírat. Východisky materiálu jsou zejména Programové cíle Rady městské části Praha 3 v období , schválené Radou městské části v únoru 2007, demografická studie, kterou pro městskou část zpracovala Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a také základní témata školních vzdělávacích programů jednotlivých základních škol. Rada městské části Praha 3 si je vědoma, že vzdělání je dnes důležitou podmínkou osobní prosperity každého občana. Je rozhodujícím faktorem z hlediska jeho budoucího uplatnění se, jak na velmi dynamicky se vyvíjejícím trhu práce, jak v hlavním městě samém, tak na evropském trhu práce a je jedním z klíčových zdrojů ekonomického růstu celé společnosti. Chceme proto podporou našich škol a školských zařízení vytvořit takové vzdělávací prostředí, jež bude na jedné straně vycházet z tradičního středoevropského pojetí vzdělávání a na straně druhé bude reflektovat moderní vzdělávací trendy a potřeby našich dětí. Ruku v ruce s tím chceme vytvářet takové motivující podmínky pro práci ředitelů a pedagogů škol, aby dokázali nejen nabídnout žákům kvalitní vzdělání, jež bude tvořit pevný a dobrý základ na cestě za vyššími stupni jejich vzdělání, ale také se budeme snažit motivovat ředitele a pedagogy, aby sami ještě více využívali materiálně technického vybavení i odborného potenciálu pedagogických sborů našich škol. To je totiž cesta k hledání dalších zdrojů finančních prostředků pro vícezdrojové financování našich škol a školských zařízení. Současně s tím začneme společně vytvářet z našich škol centra vzdělanosti a volného času. Centra otevřená nejen občanům věkové kategorie od 6 do 15 let, ale také občanům městské části, kteří budou mít zájem a chuť ve svém volném čase využít kvalitního materiálně technického vybavení našich škol k dalšímu sebevzdělávání či jiným sportovním a volnočasovým aktivitám. Mgr. Jiří Matušek zástupce starostky 2

3 Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Městské části Praha 3 Úvod Podkladem pro zpracování koncepce školství Městské části Praha 3 (MČ Praha 3) bylo dlouhodobé sledování zejména předškolního a základního vzdělávání, Programové cíle Rady městské části Praha 3 v období ( usnesení rady čís. 72 ze dne ), demografická studie zpracovaná k a ŠVP (školní vzdělávací programy) jednotlivých škol. Z analýzy uplynulého období a v souvislosti se zaváděním ŠVP jednotlivých škol do praxe od vyplývají priority a cíle vznikající nové koncepce rozvoje vzdělávací soustavy MČ Praha 3 a) zkvalitňování a modernizace vzdělávání b) sledování a hodnocení kvality vzdělávání ve spolupráci s ČŠI c) zvyšování kvality a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich integrace do běžných škol d) prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže e) budování a rozvoj poradenských center pro pedagogické pracovníky, rodiče a jejich děti, pro veřejnost f) podpora rozvoje příležitostí v aktivním trávení volného času dětí a mládeže g) zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků, zvyšování kvality a stabilizace pedagogických sborů h) další vzdělávání pedagogických pracovníků i) vzdělávání třetího věku, zapojování škol do dalšího vzdělávání dospělých, využití vybavení škol j) využívání finančních prostředků ESF (evropských strukturálních fondů) k) využití grantové politiky HMP a MČ Praha 3. Obyvatelstvo Správní území MČ Praha 3 má rozlohu 6,49 km 2 a zahrnuje části katastrálního území Žižkov, Vinohrady, Vysočany a Strašnice. Na tomto území žilo k celkem obyvatel, z toho žen a mužů. V konečném plánu demografické chování obyvatel MČ Praha 3 se příliš neodlišuje od demografického chování obyvatel hl. m. Prahy jako celku. Vývoj složek demografické reprodukce ukazují následující tabulky. V rámci daného správního území bylo vymezeno zájmové území jako rozvojové území vyhrazené pro novou výstavbu : Nákladové nádraží Praha Žižkov, Vackov a Central Park. 3

4 Úhrnná plodnost vyjadřuje počet živě narozených dětí připadajících na jednu ženu za celé její reprodukční období ( let). Naděje dožití při narození je průměrná doba prožitá jedincem z dané populace. Migrační saldo je rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých osob. Migrační vývoj MČ Prahy 3 má řadu společných znaků s migračním vývojem celé Prahy a zároveň je i v něčem specifický. Mezi roky ztratila MČ Praha 3 migrací obyvatel. Hlavní roli sehrála záporná bilance vnitrostátní migrace ( obyv.). Zahraniční migrace MČ Prahy 3 dosahuje kladných hodnot. Z výsledků prognózy vyplývá, že počet obyvatel po dlouhém období poklesu poroste nejméně po dalších 5 6 let, a to v bezprostřední souvislosti s ukončováním jednotlivých etap bytové výstavby v zájmovém území. Jako nejpravděpodobnější se jeví scénář stagnace celkového počtu obyvatel v období mezi lety a následně jeho mírně se zrychlujícím poklesem. Do roku 2035 by MČ Praha 3 mohla mít podle střední varianty asi obyvatel. Obr. 1, obr. 2 na straně 5. Změny věkové struktury Posuzováním absolutních počtů obyvatel v jednotlivých věkových skupinách je vidět, že pro věkovou skupinu let bude v následujícím období počet obyvatel klesat v průměru o čtvrtinu. Opačný posun nastane u osob v mladším produktivním věku. Výrazněji poroste počet osob nad 65 let. V důsledku zvyšující se plodnosti a rozsáhlé bytové výstavby se dá reálně očekávat zvyšování počtu dětí ve věku 3 5 let a to na úroveň o 80 90% vyšší, než jaká byla zjištěna na konci roku Ještě výraznější nárůst počtu dětí lze očekávat ve věkové skupině 6-10 let, což odpovídá 1. stupni ZŠ. Na území MČ Praha 3 by měl být do 4

5 roku 2020 současný počet dětí této věkové kategorie zdvojnásoben. Počet dětí ve věku 2. st. ZŠ dosáhne svého historického minima v letech , kdy na 2. stupeň ZŠ budou nastupovat děti z nejméně početné generace narozené koncem 90. let minulého století. V roce 2007 bude v MČ Praha 3 žít ve věku povinné školní docházky asi dětí, přibližně za 15 let by jich mělo být asi a koncem období, na které je prognóza sestavena přibližně (z řad vlastního obyvatelstva). 5

6 Výdaje na školství v MČ Praha 3 Výdaje na školství jsou hrazeny jednak ze státního rozpočtu a jednak z rozpočtu MČ. Ze státního rozpočtu jsou finanční prostředky určeny na tzv. přímé výdaje na vzdělání, které zahrnují prostředky na platy, ostatní osobní náklady, povinné odvody a ostatní přímé neinvestiční výdaje ( např. učení pomůcky, učebnice, výdaje na vzdělávání pedagogů apod.). Největší položku přímých výdajů tvoří prostředky na platy a s nimi související odvody zákonného pojistného. Z rozpočtu MČ jsou hrazeny provozní výdaje, náklady na opravy a udržování majetku, materiální výdaje a služby, granty v oblasti volného času a protidrogové prevence. Přehled výdajů MČ Praha 3 na školství v letech Rok Neinvestiční příspěvek 1 schválený rozpočet Neinvestiční příspěvek 2 navýšení Investiční příspěvek 3 navýšení Neinvestiční výdaje 4 Investiční výdaje 5 Výdaje celkem ,00 200,50 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 950, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 *17 910, , , , ,00 0, , , ,00 Celkem , ,50 950, , , ,50 Vysvětlivky: 1 Neinvestiční příspěvek schválený rozpočet - jedná se o příspěvek na provozní náklady zřízených příspěvkových organizací 2 Neinvestiční příspěvek - navýšení - jedná se o navýšení příspěvku o účelové dotace z rozpočtu HMP, ze státního rozpočtu ( v roce 2004 platy), dále o granty a dary z účelových fondů, finanční rezerva na přímé náklady na vzdělání (1,5 mil. od roku 2004) 3 Investiční příspěvek - navýšení - jedná se o navýšení investičního příspěvku za účelem pořízení dlouhodobého majetku 4 Neinvestiční výdaje - navýšení - jedná se o výdaje Odboru technické správy majetku a investic na opravy, údržbové práce, studie apod. 5 Investiční výdaje - jedná se o výdaje Odboru technické správy majetku a investic na pořízení dlouhodobého majetku pro činnost zřízených příspěvkových organizací, včetně projektových dokumentací jedná se o investiční příspěvky osmi základním školám v rámci pilotního projektu Státní informační politiky ve vzdělávání * v roce 2005 bylo uskutečněno více oprav a údržbových prací na úkor investičních - např. se jednalo o repasi a nátěr oken MŠ Libická, o výměnu oken na ZŠ V Zahrádkách, ZŠ Jaroslava Seiferta a ZŠ Jeseniova, aj. 6

7 Síť škol městské části Praha 3 Městská část Praha 3 nechce svou zřizovatelskou zákonnou povinnost zaměřit jen na rekonstrukce a údržbu objektů, v nichž probíhá předškolní výchova či plnění povinné školní docházky, zejména dětí s místem trvalého pobytu na území naší městské části. Městská část chce v následujícím volebním období svým aktivním přístupem zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky v přívětivém a podnětném prostředí pro žáky. Našim cílem bude prostředí odpovídající požadavkům společnosti na vzdělávání ve vzdělávací instituci na počátku 21. století. Postupnými kroky chceme vytvářet podnětné a motivující prostředí a podmínky i pro ředitele a pedagogy našich škol, aby i oni iniciativně a aktivně hledali další možnosti využití prostředků vložených zřizovatelem do škol a školských zařízení i kvalitního lidského potenciálu pedagogických sborů mimo hlavní činnost našich škol a školských zařízení a tím nalézali další zdroje pro jejich rozvoj. Společně s vytvářením podmínek pro vícezdrojové financování škol však chceme respektovat tvůrčího ducha pedagogických kolektivů jednotlivých škol a školských zařízení, který se projeví zejména ve školních vzdělávacích programech jednotlivých škol. Společně s jejich zaváděním chceme podporovat a prohlubovat další profilaci jednotlivých škol např. jako celopražské centrum pro autisty, vzdělávací centra dospělých, komunitní centrum pro etnika žijící na území MČ, atd. Budeme podporovat další zlepšování materiálně technického vybavení škol a postupně jednotlivé školy dostávat na úroveň kvalitativně odpovídající 21. století. K tomu chceme využít i finančních prostředků čerpaných z evropských strukturálních fondů. Proto naši snahou bude formou vzdělávacích seminářů, odborných a metodických konzultací zaangažovat větší počet našich škol do tohoto čerpání než je tomu doposud. V maximálně střednědobém výhledu plánujeme přebudovat jednu ze škol na bezbariérovou školu. Jako nejvhodnější se k tomuto účelu nabízí ZŠ Chelčického. Jednak pro svou centrální polohu v rámci městské části a také svými stavebními dispozicemi. Druhou vhodnou školou k této úpravě se jeví ZŠ Pražačka, kde vedle základní školy působí i gymnázium a mateřská škola. Součástí areálu je i bazén Sportovního a rekreačního areálu Pražačka, kde jsou vytvořeny podmínky pro rehabilitaci a sport i tělesně postižených spoluobčanů. Pokud jde o rozvoj sítě mateřských škol tak z demografické studie vyplývá, že lze v následujících 10 letech očekávat zvyšování počtu dětí ve věku 3-5 let, a to na úroveň o 80 až 90 % vyšší než byl konec roku Proto vedle rozšíření kapacity sítě vlastních mateřských škol budeme podporovat zejména vznik nových mateřských škol jiných zřizovatelů. Tím se zároveň rozšíří a zpestří nabídka v segmentu předškolního vzdělávání. V nabídce náplně volného času dětí a mládeže působí na území městské části Sportovní a rekreační areál Pražačka, jehož je městská část zřizovatelem. Nabídku a služby tohoto zařízení chceme dále rozvíjet a jeho působnost se rozšíří i do Rajské zahrady po rekonstrukci. Vedle tohoto zařízení působí na území Městské části Praha 3 i dvě základní umělecké školy a Dům dětí a mládeže Ulita. Přestože zřizovatelem těchto zařízení je HMP, je spolupráce městské části s nimi na velmi dobré úrovni. Spolupráci chceme dále rozvíjet a prohlubovat. Kromě toho hodláme v oblasti volného času podporovat aktivity dalších kvalitních subjektů, zejména svou grantovou politikou. Z uvedeného vyplývá, že ze škol, které k tomu mají nejlepší předpoklady, chce městská část, coby zřizovatel postupně vytvářet otevřená centra vzdělanosti a volného času sloužící všem věkovým kategoriím našich občanů. Tím nepřímo vytváříme podmínky pro využívání zázemí našich škol, jak celými rodinami, tak i širokou veřejností obecně, čímž dojde k většímu propojení školního prostředí s širokou veřejností. 7

8 Přehled škol a školských zařízení na území MČ Praha 3 Školy zřizované MČ Praha 3 Předškolní vzdělávání Na území Městské části Praha 3 je 15 mateřských škol (z nich jedna je sloučená se ZŠ), jejichž zřizovatelem je městská část. Od školního roku 2013/2014 je v městské části 18 mateřských škol (z nichž 4 jsou součástí ZŠ). Základní vzdělávání Základní vzdělávání v Městské části Praha 3 je poskytováno na 12 základních školách, jejichž zřizovatelem je městská část. Od školního roku 2013/2014 je v městské části 10 základních škol. Školy a školská zařízení zřizované HMP a jinými zřizovateli Speciální vzdělávání Na území MČ Praha 3 je 1 speciální škola zřizovaná HMP ZŠ Zahrádka. MČ je zřizovatelem Integračního centra Zahrada. Střední vzdělávání a) Střední školy a vyšší odborné školy na území MČ, jejichž zřizovatelem je HMP: Gymnázium Karla Sladkovského, Gymnázium Na Pražačce, Obchodní akademie Kubelíkova 37, SOŠ U Vinohradského hřbitova, Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, VOŠ a SŠ uměleckoprůmyslová Žižkovo nám. b) Soukromé střední a vyšší odborné školy na území MČ: Bankovní akademie - SOŠ a VOŠ, SŠ pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, SOŠ KVARTA, Středisko praktického vyučování INVENTARIA. Vysokoškolské vzdělávání Na území MČ Praha 3 působí Vysoká škola ekonomická, Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze ( soukromá škola - Prokopova 16), Univerzita Jana Amose Komenského ( soukromá škola - Roháčova 63). Základní umělecké vzdělávání Na území MČ Praha 3 jsou ZUŠ Štítného 5, Hudební škola HMP Komenského nám. 9 jejich zřizovatelem je HMP. Baletní škola BcA. Jána Nemce ( fyzická osoba TJ Sokol Žižkov, Koněvova 19). Zájmové vzdělávání v domech dětí a mládeže Dům dětí a mládeže ULITA zřizuje HMP. Volnočasové aktivity Sarap středisko pro sportovní vyžití mládeže zřizuje MČ Praha 3. Pedagogicko-psychologické poradenství Na území MČ Praha 3 je Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, Lucemburská 40, Praha 3, jejímž zřizovatelem je HMP. 8

9 Předškolní vzdělávání Mateřské školy Na území městské části Praha 3 je 15 mateřských škol (z nich jedna je sloučená se ZŠ), jejichž zřizovatelem je městská část. MŠ Buková 26/2518 MŠ Jeseniova 4,6/1680 MŠ Jeseniova 98/2593 MŠ Jeseniova 204/2686 MŠ Libická 4/2271 MŠ Milíčův dům, Sauerova 2/1836 MŠ Na Balkáně 74/2590 MŠ Na Vrcholu 1a/1955 MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 MŠ Pražačka, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 MŠ Sudoměřská 54/1137 MŠ U Zásobní zahrady 6/2697 ZŠ a MŠ Vlkova 31/800 MŠ Vozová 5/953 MŠ Waldorfská, Koněvova 240a/2497 ZŠ a MŠ Chelčického 43/2614, pracoviště Žerotínova 36/1100 ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, pracoviště Perunova 6/975 ZŠ a MŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 (od šk. roku 2013/2014) Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo mateřské školy 1440 dětí ve věku 3 6 let. V mateřské škole Milíčův dům jsou 2 speciální třídy s menším počtem dětí (10). V mateřské škole Buková jsou dvě třídy pro děti alergické astmatické s kapacitou omezenou na 20 dětí. Volných míst v MŠ ve školním roce 2006/2007 bylo 89, což je 5,8% z celkové kapacity uvedené ve školském rejstříku. Údaje v následujících tabulkách a v textu jsou z výkazů MŠMT o mateřské škole (S 1-01) pro školní rok 2006/2007. Od byla sloučena MŠ Přibyslavská se ZŠ Vlkova, s novým názvem Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800. Kapacita a pedagogická činnost MŠ zůstala zachována v nezměněném rozsahu. Změny v síti MŠ a jejich kapacitě Od došlo k rozšíření pracovišť, ve kterých je zajištěno předškolní vzdělávání. Jedná se o: ZŠ a MŠ, Praha 3, Chelčického 43/2614, pracoviště Žerotínova 36/1100 ZŠ a MŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, pracoviště Perunova 6/975. Na základě Usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 3 č. 72 ze dne a č. 102 ze dne došlo ke sloučení Základní školy, Praha 3, Perunova 6/975 se Základní školou, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121. Na základě stejných usnesení došlo ke sloučení Základní školy, Praha 3, Žerotínova 36/1100 se Základní školou, Praha 3, Chelčického 43/2614. Zrušené školy se staly odloučeným pracovištěm nástupnických škol a 9

10 nově byly na odloučených pracovištích zřízeny mateřské školy. V důsledku této změny se navýšila kapacita MŠ zřizovaných Městskou částí Praha 3 o 150 míst. V MŠ v ulici Perunova 6/975 byly vybudovány tři třídy s celkovou kapacitou 75 míst. Kapacita je využívána od školního roku 2008/2009. V trojtřídní MŠ v ulici Žerotínova 36/1100 je rovněž kapacita 75 míst. Tyto prostory od využije po dobu jednoho roku MŠ U Zásobní Zahrady, neboť v uvedeném období proběhne celková rekonstrukce zmíněné MŠ. K dalšímu navýšení kapacit MŠ došlo od školního roku 2008/2009 rekonstrukcí jedné třídy s kapacitou 25 dětí v MŠ Na Balkáně a v MŠ Buková se navýšila kapacita o 8 dětí. Od školního roku 2009/2010 bude rozšířena kapacita MŠ Pražačka o pátou třídu a dalších 15 míst. MŠ Přibyslavská od školního roku 2009/2010 po úpravách prostor otevře třetí třídu s kapacitou 25 dětí. Během školních let 2008/2009 a 2009/2010 tak i při uzavření provozu MŠ U Zásobní zahrady s kapacitou 100 dětí vzrostla kapacita v MŠ Městské části Praha 3 o 123 míst. Využitelná kapacita MŠ Městské části Praha 3 je tak od školního roku 2009/ míst. Od školního roku 2013/2014 jsou zřízeny dvě třídy mateřské školy s kapacitou 56 dětí v ZŠ a MŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500. Počty dětí v mateřských školách MČ Praha 3 ve škol. roce 2006/2007 MŠ Kapacita Naplněnost v % Celkový počet dětí a tříd Průměr Běžné třídy Průměr Spec. třídy Průměr Buková , ,0 Jeseniova 4, , ,0 Jeseniova , ,0 Jeseniova , ,5 Libická , ,3 Milíčův dům , , Na Balkáně , ,0 Na Vrcholu , ,7 nám J. z Lobkovic , ,0 Pražačka , ,0 Sudoměřská , ,8 U Zásobní zahrady , ,0 Vlkova , ,0 Vozová , ,8 Waldorfská , ,7 Celkem , ,

11 Počty dětí v mateřských školách MČ Praha 3 v letech MŠ Kapacita 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 Buková Jeseniova 4, Jeseniova Jeseniova Libická Milíčův dům Na Balkáně Na Vrcholu nám. J. z Lobkovic Pražačka Přibyslavská* Sudoměřská U Zásobní zahrady Vlkova* 50 Vozová Waldorfská Celkem * MŠ Přibyslavská do , MŠ Vlkova od

12 Školní vzdělávací programy MŠ pro školní rok 2007/2008 MŠ Charakteristika ŠVP Buková Zdravotní a rehabilitační péče o děti alergické-astmatické, s oslabeným imunitním systémem a jinými zdravotními vadami s výjimkou mentálního postižení. Jeseniova 4,6 Od sněženek k sněhulákům, zaměření na všestranný harmonický rozvoj dítěte s důrazem na estetické vnímání a rozvoj fyzické a zdravotní kondice. Jeseniova 98 Krok za krokem, využití heterogenních tříd jako přirozených dětských společenství. V dětech jsou upevňovány pocity tolerance, sounáležitosti a vzájemné pomoci. Jeseniova 204 Pojďte děti mezi nás, zaměření na všestranný rozvoj dítěte, individuální přístup ke každému dítěti. Libická Roční období, zaměření na estetickou výchovu. Program se zaměřuje na integraci dětí z různých jazykových prostředí. Milíčův dům, Sauerova Hrajeme si spolu, zaměření na tolerantnost, otevřenost a příkladný vztah k dětem. MŠ se speciálními třídami. Na Balkáně Ekoškolka, zaměření na zdravý životní styl. Zaměřuje se na komplexní rozvoj osobnosti dítěte v předškolním věku. Na Vrcholu Šťastné dítě, doplňující postavení MŠ vůči rodině, zaměření na Vv a Aj. Třídy jsou heterogenní. nám. Jiřího z Lobkovic Hrou a uměním k poznávání, zaměření výtvarně-pracovní a hudebně-pohybové. Pražačka, Za Žiž.vozovnou Barevné kamínky podle M.Přikrylové, zaměření na individuální a citovou výchovu, prožitek v kontaktu s přírodou Sudoměřská Hrajeme si celý rok, péče o děti s vadami řeči a poruchami komunikace. U Zásobní zahrady Hrajeme si pro radost, zaměření na estetickou výchovu. Integrace dětí s lehčími vadami. Vlkova Program je zaměřen na všestranný rozvoj osobnosti s ohledem na specifické vlastnosti dítěte. MŠ spolupracuje se ZŠ, jejíž je součástí. Vozová Jen si děti všimněte, co je krásy na světě,, zaměření na esteticko-citovou tvořivost. Waldorfská, Koněvova Waldorfská MŠ je zařazena do mezinárodní sítě waldorfských MŠ. Program je zaměřen na rozvoj osobnosti dítěte v její celistvosti. 12

13 MŠ Buková 26/2518 Budova je z roku 1963, 2 nadzemní podlaží, 2 učebny, 2 ložnice, 2 tělocvičny, sauna, kuchyně, zahrada 2230 m 2 Kapacita: 2 /40 Kapacita školní jídelny: 40 Stravování: v učebnách Vzdělávací program: Rámcový program pro předškolní vzdělávání Školní program: Pojďme si hrát Zdravotní a rehabilitační péče pro děti alergické- astmatické s kombinovanými vadami mimo mentálního postižení. Odborná spolupráce MUDr.Lehovská a 1 zdravotní sestra. Spolupráce s občanským sdružením Liga proti rakovině usilující o výchovu k nekuřáctví a ke zdravému způsobu života Aktivity: sauna, rehabilitační cvičení, logopedie Placené kroužky: Aj, pěvecký a taneční kroužek Školní rok Počet tříd Počet žáků Volná místa Počet ped. prac. k / / ,5 2003/ (1*) 0 3,5 2004/ (1*) 0 3,5 2005/ ,5 2006/ * odklad školní docházky Doplňková činnost: 0 Pozn. Od školního roku 2008/2009 navýšení kapacity na 48 dětí. 13

14 MŠ Jeseniova 4,6/1680 Budova je z roku 1992(rekonstrukce), 5 nadzemních podlaží, 7 učeben, 7 ložnic, tělocvična, 1 kuchyně, sauna, zahrada m 2 Kapacita: 7/175 Kapacita školní jídelny: 175 Stravování: v učebnách Vzdělávací program: Rámcový program pro předškolní vzdělávání Školní program: Od sněženek k sněhulákům, zaměření na všestranný harmonický rozvoj dítěte Aktivity: logopedie, využívání sauny Kroužky: Aj, pohybový, výtvarný, taneční, hudební, sportovní, jóga, hra na zobcovou flétnu Placené kroužky: keramika, plavání Školní rok Počet tříd Počet žáků Volná místa Počet ped. prac. k / / / (17*) / (18*) / / *odklad školní docházky Doplňková činnost: pronájem školnického bytu 14

15 MŠ Jeseniova 98/2593 Budova je z roku 1963, 3 nadzemní podlaží, 4 učebny, 4 herny, 1 kuchyně, zahrada 3942 m 2 Kapacita: 4/100 Kapacita školní jídelny: 115 Stravování: v učebnách Vzdělávací program: Rámcový program předškolního vzdělávání Školní program: Krok za krokem, využití heterogenních tříd jako přirozených dětských společenství Aktivity: kulturní akce, výlety, sběr papíru Placené kroužky: Aj, plavání Školní rok Počet tříd Počet žáků Volná místa Počet ped. prac. k / / / (7*) / (10*) / (9*) / *odklad školní docházky Doplňková činnost: 0 15

16 MŠ Jeseniova 204/2686 Budova je z roku 1980, 4 učebny, 4 herny, 1 kuchyně, zahrada 4263m 2 Kapacita: 4/102 Kapacita školní jídelny: 204/ pro 80 dětí MŠ Na Vrcholu Stravování: v učebnách Pro školní roky 2012/ /2016 je povolená kapacita školy 108 dětí. Vzdělávací program: Rámcový program předškolního vzdělávání Školní program: Pojďte děti mezi nás, zaměření na všestranný rozvoj dítěte Aktivity: společné akce s rodiči, tematické výlety, noční přespávání v MŠ Placené kroužky: plavání, hra na flétnu, aerobic, keramika, výtvarný a pracovní kroužek, Rytmik Školní rok Počet tříd Počet žáků Volná místa Počet ped. prac. k / / / (9*) / (9*) / (8*) / * odklad školní docházky Doplňková činnost: pronájem školnického bytu 16

17 MŠ Libická 4/2271 Budova je z roku 1929, 3 nadzemní podlaží, 7 učeben, 3 herny, 1 kuchyně, 3 jídelny, zahrada 3177m 2 (rekonstrukce zahrady 2004) Kapacita: 7/170 Kapacita školní jídelny: 210 Stravování: 3 jídelny Vzdělávací program: Rámcový program předškolního vzdělávání Školní program: Roční období, zaměření na estetickou výchovu Spolupráce na programu ARION program EU ( spolupráce s PedFUK) Aktivity: logopedie, taneční průprava Placené kroužky: Aj, práce na počítači, keramika, plavání, kunfu, hra na flétnu Školní rok Počet tříd Počet žáků Volná místa Počet ped. prac. k / / ,7 2003/ (13*) 17 16,7 2004/ (11*) 10 13,0 2005/ (6*) 0 13,0 2006/ * odklad školní docházky Pedagogická praxe studentů SPgŠ a PedFUK Na výzdobě MŠ se podílejí studenti Výtvarné školy Václava Hollara a Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové absolventské práce (absolutorium vyššího odborného studia). Doplňková činnost: pronájem školnického bytu 17

18 MŠ Milíčův dům, Sauerova 2/1836 Budova je z roku 1933 (MŠ je od roku 1970), 3 nadzemní podlaží, 4 učebny, keramická dílna, tělocvična, zasklená terasa, 2 jídelny ( jídlo se dováží ze ZŠ Chelčického), zahrada 3205 m 2 Kapacita budovy: 2+2/48+20 Stravování: 2 jídelny, výdejna Vzdělávací program: Rámcový program předškolního vzdělávání MŠ se speciálními třídami Školní program: Hrajeme si spolu, zaměření na tolerantnost, otevřenost, příkladný vztah Aktivity: cvičení v tělocvičně, malování pro předškoláky Placené kroužky: pohybové cvičení, VV kroužek Školní rok Počet tříd (spec) Počet žáků (spec.) Volná místa Počet ped. prac. k / / /2004 4(2) 68(20) /2005 4(2) 68(20)(8*) /2006 4(2) 68(20)(11*) /2007 4(2) 68(20) 0 8 * odklad školní docházky Doplňková činnost: pronájem školnického bytu, pronájem učebny soukromý logoped 18

19 MŠ Na Balkáně 74/2590 Budova je z roku 1964, 3 nadzemní podlaží, 4 učebny, 1 kuchyně a jídelna, zahrada 2594m 2 Kapacita: 4/100 Kapacita školní jídelny: 110/ cizích strávníků Stravování: jídelna Vzdělávací program: Rámcový program předškolního vzdělávání Školní program: Ekoškolka, zaměření na zdravý životní styl Aktivity: ekologická výchova, výlety do přírody, rozvinutá spolupráce s rodiči Placené kroužky: Aj, plavání, sport, keramika, PC Školní rok Počet tříd Počet žáků Volná místa Počet ped. prac. k / / ,0 2003/ (4*) 25 5,5 2004/ (4*) 25 5,5 2005/ (5*) (28)+ 5,7 2006/ (28)+ 6 * odklad školní docházky; + 1 třída je pronajata Doplňková činnost: pronájem 1 třídy, herny a části zahrady, pronájem školnického bytu, stravování pro cizí strávníky Pozn. Od školního roku 2008/2009 využívány všechny 4 třídy pro předškolní vzdělávání, využita kapacita pro 100 dětí. 19

20 MŠ Na Vrcholu 1a/1955 Budova je z roku 1983, 2 nadzemní podlaží, 4 učebny, 2 ložnice, 2 herny, jídelna ( jídlo se dováží z MŠ Jeseniova 204), zahrada 2081 m 2 Kapacita: 4/80 Školní jídelna - výdejna Stravování: jídelna Vzdělávací program: Rámcový program předškolního vzdělávání Školní program: Šťastné dítě doplňující postavení MŠ vůči rodině Zaměření: 1 třída -výtvarná výchova, 1 třída anglický jazyk Aktivity: Aj Placené kroužky: plavání, pohybová průprava, tanečky, hra na flétnu, keramika Školní rok Počet tříd Počet žáků Volná místa Počet ped. prac. k / / ,5 2003/ (5*) 0 5,0 2004/ (5*) 0 5,0 2005/ (4*) 0 5,0 2006/ ,0 * odklad školní docházky Pedagogická praxe: SPgŠ, PedF UK Doplňková činnost: pronájem 2 místností ABC Academy( 20 dětí se stravováním), pronájem 1 místnosti soukromé firmě, pronájem školnického bytu 20

21 MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 Budova je z roku 1957, jednopatrová, 4 učebny, 3 ložnice, 1 kuchyně, jídelna, zahrada je 1604m 2 Kapacita: 4/100 Kapacita školní jídelny: 120 Stravování: jídelna Vzdělávací program: Rámcový program předškolního vzdělávání Školní program: Hrou a uměním k poznávání, zaměření výtvarně-pracovní a hudebněpohybové Aktivity: příležitostné akce během roku, výlety, noční přespávání v MŠ, návštěvy divadla Placené kroužky: hudebně-pohybový, keramika, Aj, plavání Školní rok Počet tříd Počet žáků Volná místa Počet ped. prac. k / / / (9*) / (9*) / (8*) / * odklad školní docházky Doplňková činnost: pronájem školnického bytu 21

22 MŠ Pražačka, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 Budova je z roku 1930, 2 nadzemní podlaží, 4 učeben, 1 tělocvična, keramická dílna, 1 kuchyně a jídelna, zahrada (zahrada a hřiště užívané MŠ a ZŠ nejsou katastrálně odděleny) Kapacita: 4/115 Kapacita školní jídelny: 115 Stravování: jídelna Vzdělávací program: Rámcový program předškolního vzdělávání Školní program: Barevné kamínky podle M. Přikrylové, zaměření na individuální a citovou výchovu, prožitek v kontaktu s přírodou Aktivity: logopedie, keramika, akce v MŠ s rodiči, karnevaly, besídky, spaní v MŠ, ZOO, ekologické sdružení Tereza, Planetárium, divadla v MŠ, Toulcův dvůr Placené kroužky: Aj, plavání, hra na flétnu, Dětské tanečky, Zpívánky, kroužek dovedných rukou a Kuřátka Školní rok Počet tříd Počet žáků Volná místa Počet ped. prac. k / / ,2 2003/ (9*) 37 7,0 2004/ (6*) 32 7,0 2005/ (5*) / * odklad školní docházky Doplňková činnost: 0 Pozn. V průběhu školního roku 2008/2009 navýšení kapacity na 130 dětí a 5 tříd, využito od školního roku 2009/

Koncepce rozvoje školství pro období 2015-2020

Koncepce rozvoje školství pro období 2015-2020 Městská část Praha 3 Koncepce rozvoje školství pro období 2015-2020 Městská část Praha 3 Koncepce rozvoje školství pro období 2015 2020 Obsah: I. Východiska 2 II. Úvod. 2 III. Demografická prognóza 2 IV.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

SYSTÉM ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3

SYSTÉM ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 SYSTÉM ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZPRACOVAL: ODBOR ŠKOSLTVÍ ÚŘADU MČ PRAHA 3, KVĚTEN 2016 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 SITUAČNÍ ZPRÁVA... 3 2.1 Školy v Praze 3... 3 2.2 Přehled mateřských a základních

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost Příloha č. 2 Základní údaje Kolik různých cizích jazyků ve Vaší škole v tomto školním roce reálně vyučujete? o 1 o 2 o 3 o více než 3 Z hlediska toho, kolik žáků do Vaší školy nastupuje, považujete Vaši

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Strategické dokumenty Strategie lidských zdrojů pro ČR 2003 Program realizace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR 2005 cíl: nastolit celoživotní

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Šk. rok 2014/2015 A: Závěry minulého šk. roku B: Hlavní úkoly šk. roku 2014/2015 1/ Výchova a vzdělání žáků 2/ Organizace

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 81/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 71 ze dne 8.12.2010 ke Směrnici k provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek Městské části Praha 3 za rok 2010 Rada městské

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 0 Obsah Obsah 1 9999 Certifikátové programy 1 1.1 Prohloubené studium anglického jazyka................................ 1 1.2 Prohloubené studium dramatické výchovy............................... 2 1.3

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok Plán činnosti Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy na školní rok 2015/2016 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické poradě pracovníků SVČ Kroužky

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI Ing. David Fresar Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Krátce o škole: hlavní areál budov Učňovská 1, Praha 9 (Jarov) škola teorie a OV stavebních

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více