Městská část Praha 3. Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. Červen 2007 (aktualizováno k )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha 3. Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. Červen 2007 (aktualizováno k 1.8.2013)"

Transkript

1 Městská část Praha 3 Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Červen 2007 (aktualizováno k )

2 Vážení zastupitelé, vážení občané Městské části Praha 3, na následujících stránkách vám předkládám dlouhodobý záměr v oblasti mateřských škol, základních škol a volného času dětí a mládeže Městské části Praha 3. Předkládaný materiál poskytuje nejen základní shrnutí a popis současného stavu sítě mateřských a základních škol městské části, ale předkládá i ucelenou představu toho, jakým směrem by se měla síť mateřských a základních škol v následujících létech ubírat. Východisky materiálu jsou zejména Programové cíle Rady městské části Praha 3 v období , schválené Radou městské části v únoru 2007, demografická studie, kterou pro městskou část zpracovala Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a také základní témata školních vzdělávacích programů jednotlivých základních škol. Rada městské části Praha 3 si je vědoma, že vzdělání je dnes důležitou podmínkou osobní prosperity každého občana. Je rozhodujícím faktorem z hlediska jeho budoucího uplatnění se, jak na velmi dynamicky se vyvíjejícím trhu práce, jak v hlavním městě samém, tak na evropském trhu práce a je jedním z klíčových zdrojů ekonomického růstu celé společnosti. Chceme proto podporou našich škol a školských zařízení vytvořit takové vzdělávací prostředí, jež bude na jedné straně vycházet z tradičního středoevropského pojetí vzdělávání a na straně druhé bude reflektovat moderní vzdělávací trendy a potřeby našich dětí. Ruku v ruce s tím chceme vytvářet takové motivující podmínky pro práci ředitelů a pedagogů škol, aby dokázali nejen nabídnout žákům kvalitní vzdělání, jež bude tvořit pevný a dobrý základ na cestě za vyššími stupni jejich vzdělání, ale také se budeme snažit motivovat ředitele a pedagogy, aby sami ještě více využívali materiálně technického vybavení i odborného potenciálu pedagogických sborů našich škol. To je totiž cesta k hledání dalších zdrojů finančních prostředků pro vícezdrojové financování našich škol a školských zařízení. Současně s tím začneme společně vytvářet z našich škol centra vzdělanosti a volného času. Centra otevřená nejen občanům věkové kategorie od 6 do 15 let, ale také občanům městské části, kteří budou mít zájem a chuť ve svém volném čase využít kvalitního materiálně technického vybavení našich škol k dalšímu sebevzdělávání či jiným sportovním a volnočasovým aktivitám. Mgr. Jiří Matušek zástupce starostky 2

3 Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Městské části Praha 3 Úvod Podkladem pro zpracování koncepce školství Městské části Praha 3 (MČ Praha 3) bylo dlouhodobé sledování zejména předškolního a základního vzdělávání, Programové cíle Rady městské části Praha 3 v období ( usnesení rady čís. 72 ze dne ), demografická studie zpracovaná k a ŠVP (školní vzdělávací programy) jednotlivých škol. Z analýzy uplynulého období a v souvislosti se zaváděním ŠVP jednotlivých škol do praxe od vyplývají priority a cíle vznikající nové koncepce rozvoje vzdělávací soustavy MČ Praha 3 a) zkvalitňování a modernizace vzdělávání b) sledování a hodnocení kvality vzdělávání ve spolupráci s ČŠI c) zvyšování kvality a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich integrace do běžných škol d) prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže e) budování a rozvoj poradenských center pro pedagogické pracovníky, rodiče a jejich děti, pro veřejnost f) podpora rozvoje příležitostí v aktivním trávení volného času dětí a mládeže g) zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků, zvyšování kvality a stabilizace pedagogických sborů h) další vzdělávání pedagogických pracovníků i) vzdělávání třetího věku, zapojování škol do dalšího vzdělávání dospělých, využití vybavení škol j) využívání finančních prostředků ESF (evropských strukturálních fondů) k) využití grantové politiky HMP a MČ Praha 3. Obyvatelstvo Správní území MČ Praha 3 má rozlohu 6,49 km 2 a zahrnuje části katastrálního území Žižkov, Vinohrady, Vysočany a Strašnice. Na tomto území žilo k celkem obyvatel, z toho žen a mužů. V konečném plánu demografické chování obyvatel MČ Praha 3 se příliš neodlišuje od demografického chování obyvatel hl. m. Prahy jako celku. Vývoj složek demografické reprodukce ukazují následující tabulky. V rámci daného správního území bylo vymezeno zájmové území jako rozvojové území vyhrazené pro novou výstavbu : Nákladové nádraží Praha Žižkov, Vackov a Central Park. 3

4 Úhrnná plodnost vyjadřuje počet živě narozených dětí připadajících na jednu ženu za celé její reprodukční období ( let). Naděje dožití při narození je průměrná doba prožitá jedincem z dané populace. Migrační saldo je rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých osob. Migrační vývoj MČ Prahy 3 má řadu společných znaků s migračním vývojem celé Prahy a zároveň je i v něčem specifický. Mezi roky ztratila MČ Praha 3 migrací obyvatel. Hlavní roli sehrála záporná bilance vnitrostátní migrace ( obyv.). Zahraniční migrace MČ Prahy 3 dosahuje kladných hodnot. Z výsledků prognózy vyplývá, že počet obyvatel po dlouhém období poklesu poroste nejméně po dalších 5 6 let, a to v bezprostřední souvislosti s ukončováním jednotlivých etap bytové výstavby v zájmovém území. Jako nejpravděpodobnější se jeví scénář stagnace celkového počtu obyvatel v období mezi lety a následně jeho mírně se zrychlujícím poklesem. Do roku 2035 by MČ Praha 3 mohla mít podle střední varianty asi obyvatel. Obr. 1, obr. 2 na straně 5. Změny věkové struktury Posuzováním absolutních počtů obyvatel v jednotlivých věkových skupinách je vidět, že pro věkovou skupinu let bude v následujícím období počet obyvatel klesat v průměru o čtvrtinu. Opačný posun nastane u osob v mladším produktivním věku. Výrazněji poroste počet osob nad 65 let. V důsledku zvyšující se plodnosti a rozsáhlé bytové výstavby se dá reálně očekávat zvyšování počtu dětí ve věku 3 5 let a to na úroveň o 80 90% vyšší, než jaká byla zjištěna na konci roku Ještě výraznější nárůst počtu dětí lze očekávat ve věkové skupině 6-10 let, což odpovídá 1. stupni ZŠ. Na území MČ Praha 3 by měl být do 4

5 roku 2020 současný počet dětí této věkové kategorie zdvojnásoben. Počet dětí ve věku 2. st. ZŠ dosáhne svého historického minima v letech , kdy na 2. stupeň ZŠ budou nastupovat děti z nejméně početné generace narozené koncem 90. let minulého století. V roce 2007 bude v MČ Praha 3 žít ve věku povinné školní docházky asi dětí, přibližně za 15 let by jich mělo být asi a koncem období, na které je prognóza sestavena přibližně (z řad vlastního obyvatelstva). 5

6 Výdaje na školství v MČ Praha 3 Výdaje na školství jsou hrazeny jednak ze státního rozpočtu a jednak z rozpočtu MČ. Ze státního rozpočtu jsou finanční prostředky určeny na tzv. přímé výdaje na vzdělání, které zahrnují prostředky na platy, ostatní osobní náklady, povinné odvody a ostatní přímé neinvestiční výdaje ( např. učení pomůcky, učebnice, výdaje na vzdělávání pedagogů apod.). Největší položku přímých výdajů tvoří prostředky na platy a s nimi související odvody zákonného pojistného. Z rozpočtu MČ jsou hrazeny provozní výdaje, náklady na opravy a udržování majetku, materiální výdaje a služby, granty v oblasti volného času a protidrogové prevence. Přehled výdajů MČ Praha 3 na školství v letech Rok Neinvestiční příspěvek 1 schválený rozpočet Neinvestiční příspěvek 2 navýšení Investiční příspěvek 3 navýšení Neinvestiční výdaje 4 Investiční výdaje 5 Výdaje celkem ,00 200,50 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 950, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 *17 910, , , , ,00 0, , , ,00 Celkem , ,50 950, , , ,50 Vysvětlivky: 1 Neinvestiční příspěvek schválený rozpočet - jedná se o příspěvek na provozní náklady zřízených příspěvkových organizací 2 Neinvestiční příspěvek - navýšení - jedná se o navýšení příspěvku o účelové dotace z rozpočtu HMP, ze státního rozpočtu ( v roce 2004 platy), dále o granty a dary z účelových fondů, finanční rezerva na přímé náklady na vzdělání (1,5 mil. od roku 2004) 3 Investiční příspěvek - navýšení - jedná se o navýšení investičního příspěvku za účelem pořízení dlouhodobého majetku 4 Neinvestiční výdaje - navýšení - jedná se o výdaje Odboru technické správy majetku a investic na opravy, údržbové práce, studie apod. 5 Investiční výdaje - jedná se o výdaje Odboru technické správy majetku a investic na pořízení dlouhodobého majetku pro činnost zřízených příspěvkových organizací, včetně projektových dokumentací jedná se o investiční příspěvky osmi základním školám v rámci pilotního projektu Státní informační politiky ve vzdělávání * v roce 2005 bylo uskutečněno více oprav a údržbových prací na úkor investičních - např. se jednalo o repasi a nátěr oken MŠ Libická, o výměnu oken na ZŠ V Zahrádkách, ZŠ Jaroslava Seiferta a ZŠ Jeseniova, aj. 6

7 Síť škol městské části Praha 3 Městská část Praha 3 nechce svou zřizovatelskou zákonnou povinnost zaměřit jen na rekonstrukce a údržbu objektů, v nichž probíhá předškolní výchova či plnění povinné školní docházky, zejména dětí s místem trvalého pobytu na území naší městské části. Městská část chce v následujícím volebním období svým aktivním přístupem zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky v přívětivém a podnětném prostředí pro žáky. Našim cílem bude prostředí odpovídající požadavkům společnosti na vzdělávání ve vzdělávací instituci na počátku 21. století. Postupnými kroky chceme vytvářet podnětné a motivující prostředí a podmínky i pro ředitele a pedagogy našich škol, aby i oni iniciativně a aktivně hledali další možnosti využití prostředků vložených zřizovatelem do škol a školských zařízení i kvalitního lidského potenciálu pedagogických sborů mimo hlavní činnost našich škol a školských zařízení a tím nalézali další zdroje pro jejich rozvoj. Společně s vytvářením podmínek pro vícezdrojové financování škol však chceme respektovat tvůrčího ducha pedagogických kolektivů jednotlivých škol a školských zařízení, který se projeví zejména ve školních vzdělávacích programech jednotlivých škol. Společně s jejich zaváděním chceme podporovat a prohlubovat další profilaci jednotlivých škol např. jako celopražské centrum pro autisty, vzdělávací centra dospělých, komunitní centrum pro etnika žijící na území MČ, atd. Budeme podporovat další zlepšování materiálně technického vybavení škol a postupně jednotlivé školy dostávat na úroveň kvalitativně odpovídající 21. století. K tomu chceme využít i finančních prostředků čerpaných z evropských strukturálních fondů. Proto naši snahou bude formou vzdělávacích seminářů, odborných a metodických konzultací zaangažovat větší počet našich škol do tohoto čerpání než je tomu doposud. V maximálně střednědobém výhledu plánujeme přebudovat jednu ze škol na bezbariérovou školu. Jako nejvhodnější se k tomuto účelu nabízí ZŠ Chelčického. Jednak pro svou centrální polohu v rámci městské části a také svými stavebními dispozicemi. Druhou vhodnou školou k této úpravě se jeví ZŠ Pražačka, kde vedle základní školy působí i gymnázium a mateřská škola. Součástí areálu je i bazén Sportovního a rekreačního areálu Pražačka, kde jsou vytvořeny podmínky pro rehabilitaci a sport i tělesně postižených spoluobčanů. Pokud jde o rozvoj sítě mateřských škol tak z demografické studie vyplývá, že lze v následujících 10 letech očekávat zvyšování počtu dětí ve věku 3-5 let, a to na úroveň o 80 až 90 % vyšší než byl konec roku Proto vedle rozšíření kapacity sítě vlastních mateřských škol budeme podporovat zejména vznik nových mateřských škol jiných zřizovatelů. Tím se zároveň rozšíří a zpestří nabídka v segmentu předškolního vzdělávání. V nabídce náplně volného času dětí a mládeže působí na území městské části Sportovní a rekreační areál Pražačka, jehož je městská část zřizovatelem. Nabídku a služby tohoto zařízení chceme dále rozvíjet a jeho působnost se rozšíří i do Rajské zahrady po rekonstrukci. Vedle tohoto zařízení působí na území Městské části Praha 3 i dvě základní umělecké školy a Dům dětí a mládeže Ulita. Přestože zřizovatelem těchto zařízení je HMP, je spolupráce městské části s nimi na velmi dobré úrovni. Spolupráci chceme dále rozvíjet a prohlubovat. Kromě toho hodláme v oblasti volného času podporovat aktivity dalších kvalitních subjektů, zejména svou grantovou politikou. Z uvedeného vyplývá, že ze škol, které k tomu mají nejlepší předpoklady, chce městská část, coby zřizovatel postupně vytvářet otevřená centra vzdělanosti a volného času sloužící všem věkovým kategoriím našich občanů. Tím nepřímo vytváříme podmínky pro využívání zázemí našich škol, jak celými rodinami, tak i širokou veřejností obecně, čímž dojde k většímu propojení školního prostředí s širokou veřejností. 7

8 Přehled škol a školských zařízení na území MČ Praha 3 Školy zřizované MČ Praha 3 Předškolní vzdělávání Na území Městské části Praha 3 je 15 mateřských škol (z nich jedna je sloučená se ZŠ), jejichž zřizovatelem je městská část. Od školního roku 2013/2014 je v městské části 18 mateřských škol (z nichž 4 jsou součástí ZŠ). Základní vzdělávání Základní vzdělávání v Městské části Praha 3 je poskytováno na 12 základních školách, jejichž zřizovatelem je městská část. Od školního roku 2013/2014 je v městské části 10 základních škol. Školy a školská zařízení zřizované HMP a jinými zřizovateli Speciální vzdělávání Na území MČ Praha 3 je 1 speciální škola zřizovaná HMP ZŠ Zahrádka. MČ je zřizovatelem Integračního centra Zahrada. Střední vzdělávání a) Střední školy a vyšší odborné školy na území MČ, jejichž zřizovatelem je HMP: Gymnázium Karla Sladkovského, Gymnázium Na Pražačce, Obchodní akademie Kubelíkova 37, SOŠ U Vinohradského hřbitova, Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, VOŠ a SŠ uměleckoprůmyslová Žižkovo nám. b) Soukromé střední a vyšší odborné školy na území MČ: Bankovní akademie - SOŠ a VOŠ, SŠ pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, SOŠ KVARTA, Středisko praktického vyučování INVENTARIA. Vysokoškolské vzdělávání Na území MČ Praha 3 působí Vysoká škola ekonomická, Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze ( soukromá škola - Prokopova 16), Univerzita Jana Amose Komenského ( soukromá škola - Roháčova 63). Základní umělecké vzdělávání Na území MČ Praha 3 jsou ZUŠ Štítného 5, Hudební škola HMP Komenského nám. 9 jejich zřizovatelem je HMP. Baletní škola BcA. Jána Nemce ( fyzická osoba TJ Sokol Žižkov, Koněvova 19). Zájmové vzdělávání v domech dětí a mládeže Dům dětí a mládeže ULITA zřizuje HMP. Volnočasové aktivity Sarap středisko pro sportovní vyžití mládeže zřizuje MČ Praha 3. Pedagogicko-psychologické poradenství Na území MČ Praha 3 je Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, Lucemburská 40, Praha 3, jejímž zřizovatelem je HMP. 8

9 Předškolní vzdělávání Mateřské školy Na území městské části Praha 3 je 15 mateřských škol (z nich jedna je sloučená se ZŠ), jejichž zřizovatelem je městská část. MŠ Buková 26/2518 MŠ Jeseniova 4,6/1680 MŠ Jeseniova 98/2593 MŠ Jeseniova 204/2686 MŠ Libická 4/2271 MŠ Milíčův dům, Sauerova 2/1836 MŠ Na Balkáně 74/2590 MŠ Na Vrcholu 1a/1955 MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 MŠ Pražačka, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 MŠ Sudoměřská 54/1137 MŠ U Zásobní zahrady 6/2697 ZŠ a MŠ Vlkova 31/800 MŠ Vozová 5/953 MŠ Waldorfská, Koněvova 240a/2497 ZŠ a MŠ Chelčického 43/2614, pracoviště Žerotínova 36/1100 ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, pracoviště Perunova 6/975 ZŠ a MŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 (od šk. roku 2013/2014) Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo mateřské školy 1440 dětí ve věku 3 6 let. V mateřské škole Milíčův dům jsou 2 speciální třídy s menším počtem dětí (10). V mateřské škole Buková jsou dvě třídy pro děti alergické astmatické s kapacitou omezenou na 20 dětí. Volných míst v MŠ ve školním roce 2006/2007 bylo 89, což je 5,8% z celkové kapacity uvedené ve školském rejstříku. Údaje v následujících tabulkách a v textu jsou z výkazů MŠMT o mateřské škole (S 1-01) pro školní rok 2006/2007. Od byla sloučena MŠ Přibyslavská se ZŠ Vlkova, s novým názvem Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800. Kapacita a pedagogická činnost MŠ zůstala zachována v nezměněném rozsahu. Změny v síti MŠ a jejich kapacitě Od došlo k rozšíření pracovišť, ve kterých je zajištěno předškolní vzdělávání. Jedná se o: ZŠ a MŠ, Praha 3, Chelčického 43/2614, pracoviště Žerotínova 36/1100 ZŠ a MŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, pracoviště Perunova 6/975. Na základě Usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 3 č. 72 ze dne a č. 102 ze dne došlo ke sloučení Základní školy, Praha 3, Perunova 6/975 se Základní školou, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121. Na základě stejných usnesení došlo ke sloučení Základní školy, Praha 3, Žerotínova 36/1100 se Základní školou, Praha 3, Chelčického 43/2614. Zrušené školy se staly odloučeným pracovištěm nástupnických škol a 9

10 nově byly na odloučených pracovištích zřízeny mateřské školy. V důsledku této změny se navýšila kapacita MŠ zřizovaných Městskou částí Praha 3 o 150 míst. V MŠ v ulici Perunova 6/975 byly vybudovány tři třídy s celkovou kapacitou 75 míst. Kapacita je využívána od školního roku 2008/2009. V trojtřídní MŠ v ulici Žerotínova 36/1100 je rovněž kapacita 75 míst. Tyto prostory od využije po dobu jednoho roku MŠ U Zásobní Zahrady, neboť v uvedeném období proběhne celková rekonstrukce zmíněné MŠ. K dalšímu navýšení kapacit MŠ došlo od školního roku 2008/2009 rekonstrukcí jedné třídy s kapacitou 25 dětí v MŠ Na Balkáně a v MŠ Buková se navýšila kapacita o 8 dětí. Od školního roku 2009/2010 bude rozšířena kapacita MŠ Pražačka o pátou třídu a dalších 15 míst. MŠ Přibyslavská od školního roku 2009/2010 po úpravách prostor otevře třetí třídu s kapacitou 25 dětí. Během školních let 2008/2009 a 2009/2010 tak i při uzavření provozu MŠ U Zásobní zahrady s kapacitou 100 dětí vzrostla kapacita v MŠ Městské části Praha 3 o 123 míst. Využitelná kapacita MŠ Městské části Praha 3 je tak od školního roku 2009/ míst. Od školního roku 2013/2014 jsou zřízeny dvě třídy mateřské školy s kapacitou 56 dětí v ZŠ a MŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500. Počty dětí v mateřských školách MČ Praha 3 ve škol. roce 2006/2007 MŠ Kapacita Naplněnost v % Celkový počet dětí a tříd Průměr Běžné třídy Průměr Spec. třídy Průměr Buková , ,0 Jeseniova 4, , ,0 Jeseniova , ,0 Jeseniova , ,5 Libická , ,3 Milíčův dům , , Na Balkáně , ,0 Na Vrcholu , ,7 nám J. z Lobkovic , ,0 Pražačka , ,0 Sudoměřská , ,8 U Zásobní zahrady , ,0 Vlkova , ,0 Vozová , ,8 Waldorfská , ,7 Celkem , ,

11 Počty dětí v mateřských školách MČ Praha 3 v letech MŠ Kapacita 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 Buková Jeseniova 4, Jeseniova Jeseniova Libická Milíčův dům Na Balkáně Na Vrcholu nám. J. z Lobkovic Pražačka Přibyslavská* Sudoměřská U Zásobní zahrady Vlkova* 50 Vozová Waldorfská Celkem * MŠ Přibyslavská do , MŠ Vlkova od

12 Školní vzdělávací programy MŠ pro školní rok 2007/2008 MŠ Charakteristika ŠVP Buková Zdravotní a rehabilitační péče o děti alergické-astmatické, s oslabeným imunitním systémem a jinými zdravotními vadami s výjimkou mentálního postižení. Jeseniova 4,6 Od sněženek k sněhulákům, zaměření na všestranný harmonický rozvoj dítěte s důrazem na estetické vnímání a rozvoj fyzické a zdravotní kondice. Jeseniova 98 Krok za krokem, využití heterogenních tříd jako přirozených dětských společenství. V dětech jsou upevňovány pocity tolerance, sounáležitosti a vzájemné pomoci. Jeseniova 204 Pojďte děti mezi nás, zaměření na všestranný rozvoj dítěte, individuální přístup ke každému dítěti. Libická Roční období, zaměření na estetickou výchovu. Program se zaměřuje na integraci dětí z různých jazykových prostředí. Milíčův dům, Sauerova Hrajeme si spolu, zaměření na tolerantnost, otevřenost a příkladný vztah k dětem. MŠ se speciálními třídami. Na Balkáně Ekoškolka, zaměření na zdravý životní styl. Zaměřuje se na komplexní rozvoj osobnosti dítěte v předškolním věku. Na Vrcholu Šťastné dítě, doplňující postavení MŠ vůči rodině, zaměření na Vv a Aj. Třídy jsou heterogenní. nám. Jiřího z Lobkovic Hrou a uměním k poznávání, zaměření výtvarně-pracovní a hudebně-pohybové. Pražačka, Za Žiž.vozovnou Barevné kamínky podle M.Přikrylové, zaměření na individuální a citovou výchovu, prožitek v kontaktu s přírodou Sudoměřská Hrajeme si celý rok, péče o děti s vadami řeči a poruchami komunikace. U Zásobní zahrady Hrajeme si pro radost, zaměření na estetickou výchovu. Integrace dětí s lehčími vadami. Vlkova Program je zaměřen na všestranný rozvoj osobnosti s ohledem na specifické vlastnosti dítěte. MŠ spolupracuje se ZŠ, jejíž je součástí. Vozová Jen si děti všimněte, co je krásy na světě,, zaměření na esteticko-citovou tvořivost. Waldorfská, Koněvova Waldorfská MŠ je zařazena do mezinárodní sítě waldorfských MŠ. Program je zaměřen na rozvoj osobnosti dítěte v její celistvosti. 12

13 MŠ Buková 26/2518 Budova je z roku 1963, 2 nadzemní podlaží, 2 učebny, 2 ložnice, 2 tělocvičny, sauna, kuchyně, zahrada 2230 m 2 Kapacita: 2 /40 Kapacita školní jídelny: 40 Stravování: v učebnách Vzdělávací program: Rámcový program pro předškolní vzdělávání Školní program: Pojďme si hrát Zdravotní a rehabilitační péče pro děti alergické- astmatické s kombinovanými vadami mimo mentálního postižení. Odborná spolupráce MUDr.Lehovská a 1 zdravotní sestra. Spolupráce s občanským sdružením Liga proti rakovině usilující o výchovu k nekuřáctví a ke zdravému způsobu života Aktivity: sauna, rehabilitační cvičení, logopedie Placené kroužky: Aj, pěvecký a taneční kroužek Školní rok Počet tříd Počet žáků Volná místa Počet ped. prac. k / / ,5 2003/ (1*) 0 3,5 2004/ (1*) 0 3,5 2005/ ,5 2006/ * odklad školní docházky Doplňková činnost: 0 Pozn. Od školního roku 2008/2009 navýšení kapacity na 48 dětí. 13

14 MŠ Jeseniova 4,6/1680 Budova je z roku 1992(rekonstrukce), 5 nadzemních podlaží, 7 učeben, 7 ložnic, tělocvična, 1 kuchyně, sauna, zahrada m 2 Kapacita: 7/175 Kapacita školní jídelny: 175 Stravování: v učebnách Vzdělávací program: Rámcový program pro předškolní vzdělávání Školní program: Od sněženek k sněhulákům, zaměření na všestranný harmonický rozvoj dítěte Aktivity: logopedie, využívání sauny Kroužky: Aj, pohybový, výtvarný, taneční, hudební, sportovní, jóga, hra na zobcovou flétnu Placené kroužky: keramika, plavání Školní rok Počet tříd Počet žáků Volná místa Počet ped. prac. k / / / (17*) / (18*) / / *odklad školní docházky Doplňková činnost: pronájem školnického bytu 14

15 MŠ Jeseniova 98/2593 Budova je z roku 1963, 3 nadzemní podlaží, 4 učebny, 4 herny, 1 kuchyně, zahrada 3942 m 2 Kapacita: 4/100 Kapacita školní jídelny: 115 Stravování: v učebnách Vzdělávací program: Rámcový program předškolního vzdělávání Školní program: Krok za krokem, využití heterogenních tříd jako přirozených dětských společenství Aktivity: kulturní akce, výlety, sběr papíru Placené kroužky: Aj, plavání Školní rok Počet tříd Počet žáků Volná místa Počet ped. prac. k / / / (7*) / (10*) / (9*) / *odklad školní docházky Doplňková činnost: 0 15

16 MŠ Jeseniova 204/2686 Budova je z roku 1980, 4 učebny, 4 herny, 1 kuchyně, zahrada 4263m 2 Kapacita: 4/102 Kapacita školní jídelny: 204/ pro 80 dětí MŠ Na Vrcholu Stravování: v učebnách Pro školní roky 2012/ /2016 je povolená kapacita školy 108 dětí. Vzdělávací program: Rámcový program předškolního vzdělávání Školní program: Pojďte děti mezi nás, zaměření na všestranný rozvoj dítěte Aktivity: společné akce s rodiči, tematické výlety, noční přespávání v MŠ Placené kroužky: plavání, hra na flétnu, aerobic, keramika, výtvarný a pracovní kroužek, Rytmik Školní rok Počet tříd Počet žáků Volná místa Počet ped. prac. k / / / (9*) / (9*) / (8*) / * odklad školní docházky Doplňková činnost: pronájem školnického bytu 16

17 MŠ Libická 4/2271 Budova je z roku 1929, 3 nadzemní podlaží, 7 učeben, 3 herny, 1 kuchyně, 3 jídelny, zahrada 3177m 2 (rekonstrukce zahrady 2004) Kapacita: 7/170 Kapacita školní jídelny: 210 Stravování: 3 jídelny Vzdělávací program: Rámcový program předškolního vzdělávání Školní program: Roční období, zaměření na estetickou výchovu Spolupráce na programu ARION program EU ( spolupráce s PedFUK) Aktivity: logopedie, taneční průprava Placené kroužky: Aj, práce na počítači, keramika, plavání, kunfu, hra na flétnu Školní rok Počet tříd Počet žáků Volná místa Počet ped. prac. k / / ,7 2003/ (13*) 17 16,7 2004/ (11*) 10 13,0 2005/ (6*) 0 13,0 2006/ * odklad školní docházky Pedagogická praxe studentů SPgŠ a PedFUK Na výzdobě MŠ se podílejí studenti Výtvarné školy Václava Hollara a Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové absolventské práce (absolutorium vyššího odborného studia). Doplňková činnost: pronájem školnického bytu 17

18 MŠ Milíčův dům, Sauerova 2/ Budova je z roku 1933 (MŠ je od roku 1970), 3 nadzemní podlaží, 4 učebny, keramická dílna, tělocvična, zasklená terasa, 2 jídelny ( jídlo se dováží ze ZŠ Chelčického), zahrada 3205 m 2 Kapacita budovy: 2+2/48+20 Stravování: 2 jídelny, výdejna Vzdělávací program: Rámcový program předškolního vzdělávání MŠ se speciálními třídami Školní program: Hrajeme si spolu, zaměření na tolerantnost, otevřenost, příkladný vztah Aktivity: cvičení v tělocvičně, malování pro předškoláky Placené kroužky: pohybové cvičení, VV kroužek Školní rok Počet tříd (spec) Počet žáků (spec.) Volná místa Počet ped. prac. k / / /2004 4(2) 68(20) /2005 4(2) 68(20)(8*) /2006 4(2) 68(20)(11*) /2007 4(2) 68(20) 0 8 * odklad školní docházky Doplňková činnost: pronájem školnického bytu, pronájem učebny soukromý logoped 18

19 MŠ Na Balkáně 74/ Budova je z roku 1964, 3 nadzemní podlaží, 4 učebny, 1 kuchyně a jídelna, zahrada 2594m 2 Kapacita: 4/100 Kapacita školní jídelny: 110/ cizích strávníků Stravování: jídelna Vzdělávací program: Rámcový program předškolního vzdělávání Školní program: Ekoškolka, zaměření na zdravý životní styl Aktivity: ekologická výchova, výlety do přírody, rozvinutá spolupráce s rodiči Placené kroužky: Aj, plavání, sport, keramika, PC Školní rok Počet tříd Počet žáků Volná místa Počet ped. prac. k / / ,0 2003/ (4*) 25 5,5 2004/ (4*) 25 5,5 2005/ (5*) (28)+ 5,7 2006/ (28)+ 6 * odklad školní docházky; + 1 třída je pronajata Doplňková činnost: pronájem 1 třídy, herny a části zahrady, pronájem školnického bytu, stravování pro cizí strávníky Pozn. Od školního roku 2008/2009 využívány všechny 4 třídy pro předškolní vzdělávání, využita kapacita pro 100 dětí. 19

20 MŠ Na Vrcholu 1a/ Budova je z roku 1983, 2 nadzemní podlaží, 4 učebny, 2 ložnice, 2 herny, jídelna ( jídlo se dováží z MŠ Jeseniova 204), zahrada 2081 m 2 Kapacita: 4/80 Školní jídelna - výdejna Stravování: jídelna Vzdělávací program: Rámcový program předškolního vzdělávání Školní program: Šťastné dítě doplňující postavení MŠ vůči rodině Zaměření: 1 třída -výtvarná výchova, 1 třída anglický jazyk Aktivity: Aj Placené kroužky: plavání, pohybová průprava, tanečky, hra na flétnu, keramika Školní rok Počet tříd Počet žáků Volná místa Počet ped. prac. k / / ,5 2003/ (5*) 0 5,0 2004/ (5*) 0 5,0 2005/ (4*) 0 5,0 2006/ ,0 * odklad školní docházky Pedagogická praxe: SPgŠ, PedF UK Doplňková činnost: pronájem 2 místností ABC Academy( 20 dětí se stravováním), pronájem 1 místnosti soukromé firmě, pronájem školnického bytu 20

21 MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 Budova je z roku 1957, jednopatrová, 4 učebny, 3 ložnice, 1 kuchyně, jídelna, zahrada je 1604m 2 Kapacita: 4/100 Kapacita školní jídelny: 120 Stravování: jídelna Vzdělávací program: Rámcový program předškolního vzdělávání Školní program: Hrou a uměním k poznávání, zaměření výtvarně-pracovní a hudebněpohybové Aktivity: příležitostné akce během roku, výlety, noční přespávání v MŠ, návštěvy divadla Placené kroužky: hudebně-pohybový, keramika, Aj, plavání Školní rok Počet tříd Počet žáků Volná místa Počet ped. prac. k / / / (9*) / (9*) / (8*) / * odklad školní docházky Doplňková činnost: pronájem školnického bytu 21

22 MŠ Pražačka, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 Budova je z roku 1930, 2 nadzemní podlaží, 4 učeben, 1 tělocvična, keramická dílna, 1 kuchyně a jídelna, zahrada (zahrada a hřiště užívané MŠ a ZŠ nejsou katastrálně odděleny) Kapacita: 4/115 Kapacita školní jídelny: 115 Stravování: jídelna Vzdělávací program: Rámcový program předškolního vzdělávání Školní program: Barevné kamínky podle M. Přikrylové, zaměření na individuální a citovou výchovu, prožitek v kontaktu s přírodou Aktivity: logopedie, keramika, akce v MŠ s rodiči, karnevaly, besídky, spaní v MŠ, ZOO, ekologické sdružení Tereza, Planetárium, divadla v MŠ, Toulcův dvůr Placené kroužky: Aj, plavání, hra na flétnu, Dětské tanečky, Zpívánky, kroužek dovedných rukou a Kuřátka Školní rok Počet tříd Počet žáků Volná místa Počet ped. prac. k / / ,2 2003/ (9*) 37 7,0 2004/ (6*) 32 7,0 2005/ (5*) / * odklad školní docházky Doplňková činnost: 0 Pozn. V průběhu školního roku 2008/2009 navýšení kapacity na 130 dětí a 5 tříd, využito od školního roku 2009/

Koncepce rozvoje školství pro období 2015-2020

Koncepce rozvoje školství pro období 2015-2020 Městská část Praha 3 Koncepce rozvoje školství pro období 2015-2020 Městská část Praha 3 Koncepce rozvoje školství pro období 2015 2020 Obsah: I. Východiska 2 II. Úvod. 2 III. Demografická prognóza 2 IV.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Městská část Praha 3 školské obvody základních škol (2012)

Městská část Praha 3 školské obvody základních škol (2012) Městská část Praha 3 školské obvody základních škol (2012) Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Boleslavská Čáslavská Hollarovo náměstí Horní Stromky Hradecká Chrudimská

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21.

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. Poslání školy. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 poskytuje základy vzdělání dané školským zákonem dětem ze spádové oblasti i širšího okolí, které pocházejí převážně ze sociálně

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

P R O G R A M. 2. Vytvoření volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva městské části volební období 2010 až 2014

P R O G R A M. 2. Vytvoření volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva městské části volební období 2010 až 2014 P R O G R A M 18. zasedání Zastupitelstva městské části, které se koná dne 28.6.2010 od 15:00 hodin ve velkém sále hotelu Amedia Hotel Theatrino, Bořivojova 53, Praha 3 I. Pro jednání Zastupitelstva městské

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-152/10-P Základní škola Holýšov, okres Domažlice Adresa: Táborová 428, Holýšov, 345 62 Identifikátor: 600 065 413 IČ: 48

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA (školní rok 2004-2005) Zpracovala: Mgr. Jana Hindlsová, ředitelka školy Praha 2005 OBSAH 1. Název školy 2. Zřizovatel 3. Charakteristika školy

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Kamil Paloncy 1 Obsah: 1. Charakteristika školy

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Financování škol (Data převzata z Rovný přístup ke vzdělávání v ČR: situace a doporučení. ČŠI, Praha 2014)

Financování škol (Data převzata z Rovný přístup ke vzdělávání v ČR: situace a doporučení. ČŠI, Praha 2014) Financování škol (Data převzata z Rovný přístup ke vzdělávání v ČR: situace a doporučení. ČŠI, Praha 2014) Viz rozdíl normativního financování škol hlavního vzdělávacího proudu a ZŠ praktických. Rozdíl

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 V Dolním Bousově dne 1. 9. 2015 Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka školy DLOUHODOBÉ CÍLE ŠKOLY (KONCEPCE

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013 č.j.: 801/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 734 ze dne 29.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

KONCEPCE ŠKOLY Doplněno 2008 zahájení výuky podle ŠVP Naše škola

KONCEPCE ŠKOLY Doplněno 2008 zahájení výuky podle ŠVP Naše škola Základní škola, Dobruška, Pulická 378 KONCEPCE ŠKOLY Doplněno 2008 zahájení výuky podle ŠVP Naše škola Základní škola, Dobruška, Pulická ulice 378 získala na základě zřizovací listiny právní subjektivitu

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Mgr. Marek Plch 1 Obsah Úvod... 2 Analýza současného stavu... 2 SWOT analýza... 2 Výchozí stav... 3 Hlavní koncepční záměry v jednotlivých oblastech... 3 Oblast

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU platná od 1. září 2014 V Krásné Lípě 25. srpna 2014 RNDr. Ivana Preyová

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více