Zápis č. 4 / 2010 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne od 17:15 hodin U Libuše

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 4 / 2010 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 20.5.2010 od 17:15 hodin U Libuše"

Transkript

1 Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti Zápis č. 4 / 2010 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne od 17:15 hodin U Libuše Přítomni: 8 členů obecního zastupitelstva viz prezenční listina. Určení ověřovatelů Byl schválen zápis č. 3/2010 na návrh ověřovatelů Jarmily Hladíkové a Jiřího Vaňka. Ověřovateli zápisu č. 4/2010 byli jmenováni Tomáš Popelka a Eduard Rejfíř. Program: 1. Projekty obce 1a) Kanalizace 1b) Park 1c) Silnice na Blevice 1d) Projekt spolupráce MASka teenagerům 2. Hospodaření s majetkem obce 2a) Privatizace čp. 9 2b) Hospodaření s pozemky 3. Návrh územního plánu obce Koleč 4. Stanovení počtu členů zastupitelstva 5. Různé 6. Závěrečná diskuse Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s navrženým programem. 1) Projekty obce Kanalizace Ohledně žádosti o dotaci z národních zdrojů podané na začátku roku obec obdržela zamítavé stanovisko, dotace jsou zatím určeny pro větší obce. Jednalo se o žádost o dotaci na výstavbu čistírny a části kanalizačních řadů, žádost pro svoje řady podávala současně i obec Koleč a projekt byl prezentován jako společný projekt aglomerace dvou obcí. Ve zdůvodnění zamítavého stanoviska, které obdržela i obec Koleč, bylo uvedeno, že aglomerace nesplňuje podmínku minimální velikosti jednotlivých obcí. Obce již získala všechna potřebná souhlasná stanoviska a vyjádření a byla podána žádost o stavební povolení poslední části řadů. Na základě dokončení projektové přípravy výstavby kanalizace obec v souladu s dřívějším usnesením zastupitelstva objednala u zhotovitele projektové dokumentace kanalizace studii na výstavbu chodníků, která bude podkladem pro případné zadání projektové dokumentace chodníků. Studie by měla být k dispozici pro červnové jednání zastupitelstva. Obec může požádat ČEZ o uložení elektrických rozvodů nízkého napětí do země a tuto otázku lze projednat společně s výstavbou chodníků. 1

2 Park Příloha: Seznam firem k oslovení v rámci výběrového řízení Je připraveno vyhlášení výběrového řízení na dodavatele, prosíme o doporučení firem, které by bylo možné pozvat do výběrového řízení. Předběžná kontrola připraveného výběrového řízení ROP StČ neshledala závady, které by vyhlášení výběrového řízení bránily. Vyhlášení výběrového řízení bude zveřejněno na internetu a na úřední desce. Usnesení přijaté 8 hlasy: Zastupitelstvo souhlasí s výběrem 6ti potenciálních uchazečů (viz. příloha), kterým bude zaslána výzva veřejné zakázky Revitalizace centra obce Zákolan. Silnice na Blevice Naskytla se nová možnost žádat o dotaci na opravu silnice na Blevice a to z programu Leader MAS Přemyslovské Střední Čechy. Usnesení přijaté 8 hlasy: Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu silnice na Blevice z programu Leader v celkové částce ,- Kč vč. DPH a se spolufinancováním projektu z obecního rozpočtu ve výši 10 %. Projekt spolupráce MASka teenagerům Příloha nabídka MAS MAS Přemyslovské Střední Čechy hledá partnery pro realizaci projektu na výstavbu prostor pro sportovní aktivity nejen pro děti a mládež ve věku od 10 do 18 let. Předmět projektu - instalace specifických sportovních aktivit v obcích na území MAS Přemyslovské střední Čechy a MAS Říčansko: horolezecká stěna dirty povrch pro kola BMX U-rampa Partner (obec, soukromý podnikatel, NNO) se zaváže k přípravě vhodného pozemku v katastrálním území obce pro vybudování hřiště, konzultaci, poradenství a propagaci projektu. zajistí kofinancování své části projektu (10 % + předfinancování projektu cca 4-5 % celkových způsobilých výdajů své části projektu) po skončení realizace projektu bude partner zajišťovat na své náklady údržbu hřiště. Výstavba prvků pro teenagery je v souladu s koncepcí obce na výstavbu hřišť a obec bude s MAS jednat o výstavbě horolezecké stěny, která se pro Zákolany jeví jako nejvhodnější. Bezpečnost horolezecké stěny by byla zajištěna její malou výškou a upravenou dopadovou plochou. Jako nejvhodnější se jeví pozemky u fotbalového hřiště. Usnesení přijaté 8 hlasy: Zastupitelstvo souhlasí s přípravou návrhu projektu na instalaci horolezecké stěny. Zároveň souhlasí s pronájmem části pozemku č. 587/2 v kú Trněný Újezd zájmovému sdružení právnických osob Přemyslovské střední Čechy za účelem vybudování sportoviště. 2) Hospodaření s majetkem obce 2

3 Privatizace čp 9. Je připraveno ustavení družstva nájemníků. Obec na základě usnesení z minulého jednání zastupitelstva prodloužila zájemcům o privatizaci nájemní smlouvy do konce června tak, aby mohla být v tomto termínu privatizace dokončena. Probíhá zaměření objektu podle usnesení z minulého jednání zaměření realizuje na základě nejvýhodnější nabídky firma M-projekt. Postup privatizace a její podmínky se řídí usnesením zastupitelstva ze dne , které bylo doplněno usnesením zastupitelstva ze dne Vedení obce by mělo všem nájemníkům zaslat dopis s doručenkou, ve kterém je bude informovat o termínu jednání k ustavení družstva. Výstupem jednání, o kterém by mělo družstvo obec informovat, by mělo být mj. potvrzení, kdo na sebe vzal závazek opravit střechu tak, aby mu mohly být v souladu s výše uvedenými usneseními zastupitelstva prodány přiléhající zahrady. V dopise by měli být nájemníci upozorněni i na následující skutečnost. Pokud se někdo nestane členem družstva, jeho podíl může odkoupit celé družstvo anebo jiný člen družstva. Nájemník tak u něj bude de facto v nájmu. Usnesení přijaté 8 hlasy: Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby všem nájemníkům zaslal dopis s doručenkou, ve kterém budou informováni o připravovaném ustavení družstva a možnosti do družstva vstoupit nejpozději při ustavujícím jednání u notáře. Privatizace bytu v čp. 58 Vocáskovi Místostarosta informoval, že manželé Vocáskovi nemají zájem o byt v čp. 58 z důvodu nezískání úvěru od banky. Hledají investora, který by byt odkoupil a eventuelně s nimi uzavřel nájemní smlouvu. Usnesení přijaté 8 hlasy: Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením smlouvy o zajišťovacím převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu mezi obcí Zákolany a manželi Vocáskovými do , za podmínky, že bude doložen způsob a termín úhrady podílu Vocáskových. Hospodaření s pozemky Předkládá předseda stavební komise. Členové stavební komise se na jednání shodli na následujícím postupu a řešení jednotlivých bodů : a) Prodej pozemku Na OÚ byla doručena žádost pana Lukáše Bendy o odkoupení pozemku od obce Zákolany parc. č. 395, k.ú. Trněný Újezd, celkem 250 m 2, který p. Lukáši Bendovi slouží jako příjezdová komunikace k jeho pozemkům. Záměr prodeje byl vyvěšen dne a sejmut Usnesení přijaté 8 hlasy: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 395, k.ú. Trněný Újezd, celkem 250 m 2, ostatní plocha/jiná plocha Lukáši Bendovi, trvale bytem Mostecká 480/74, Horní Jiřetín, za cenu 50 Kč/m 2. Při prodeji bude na výše uvedený pozemek uvaleno věcné břemeno trvalého přístupu pro paní Šafářovou. b) Žádost o odprodej pozemku (manželé Wittlichovi) 3

4 Na OÚ byla doručena žádost manželů Wittlichových o odkoupení části obecního pozemku od obce Zákolany parc. č. 159/2, k.ú. Trněný Újezd, který byl dlouhodobě užíván jako součást oploceného pozemku u domu čp 14. Záměr prodeje byl vyvěšen dne a sejmut Pozemek je nutné zaměřit. Zaměření provede žadatel. Následně se předpokládá schválení prodeje za cenu 50,- Kč/m 2. c) Prodej pozemku (pí. Strouhalová a p. Čermák) Na OÚ byla doručena žádost o koupi části pozemku č. 187/65 kú. Trněný Újezd Věry Strouhalové a Milana Čermáka (viz mapka) z důvodu zpřístupnění pozemku č. 188/4 kú. Trněný Újezd, kde chtějí postavit rodinný dům. V případě odkupu části pozemku podle žádosti se tento může stát součástí stavebního pozemku s tím, že nová nemovitost se bude nacházet v zastavitelném území na pozemku č. 188/4. Z tohoto důvodu doporučujeme vedení OÚ zjistit: jak by stavební pozemek podle normativu schváleného v územním plánu zasahoval do pozemku 187/65 (dotaz na Ing. Vavřína) jaký je názor majitelů pozemků 188/2-6 sousedících s pozemkem 187/65 na výše uvedený návrh (formou doporučeného dopisu z OÚ) jaký je názor majitelů pozemků č. 188/2-6 sousedících s pozemkem 187/65 na alternativní řešení kdy by byla vybudována společná příjezdová cesta ke všem pozemkům č. 188/2-6 na náklady majitelů těchto pozemků zda majitelé uvedených pozemků mají jiný vlastní návrh a jaký. Usnesení přijaté 8 hlasy: Zastupitelstvo bere na vědomí návrh na řešení odprodeje části pozemku č. 187/65 a pověřuje vedení obce zjištěním dalších informací. d) Pronájem pozemku (p. Popelka) Na OÚ byla doručena žádost o pronájem pozemku 297/2 a 298/1 kú Trněný Újezd od pana Františka Popelky. Důvodem žádosti je to, že pozemky sousedí s pozemkem F. Popelky a chce je využívat k pěstování zem. plodin a zeleniny s tím, že se zavazuje pozemek rovněž na vlastní náklady kultivovat. Pozemek obec nemůže využít k veřejným účelům. Zastupitelstvo dříve konstatovalo, že chce požadavky pana Popelky řešit společně s otázkou volného průchodu podél Týneckého potoka. Vzhledem k tomu, že se poprvé jedná o žádost pronájem, navrhujeme žádosti pana Popelky vyhovět a oddělit ji od řešení problému se stavbami na pozemcích obce a odprodeje zahrady panu Popelkovi. Vedení obce si vyžádalo stanovisko právníka k zápisu z posledního jednání v této věci. JUDr. Plavec nám sdělil následující: Prostudoval jsem zápis z jednání. Moje právní stanovisko se však nemění a nadále doporučuji trvat na tom, že k vydržení vlastnického práva nedošlo. To, že Popelkovi nechtějí vydržení uplatnit u soudu není pro obec překážkou k výstavbě cesty. Obec má naopak právo popřípadě i soudně žádat odstranění plotu a vyklizení neoprávněně užívaného pozemku. Dále rozhodně nedoporučuji akceptovat návrh Popelkových, aby nejprve získali pozemek a následně se řešilo ostatní. Pokud nakonec k nějaké dohodě dojde, je zapotřebí vše smluvně podchytit a výměnu/odprodej či jiné úkony uskutečnit současně. Na druhou stranu si nemyslím, že je nezbytné aby se jednání mezi obcí a Popelkovými účastnili i Ondráčkovi. V této věci byl navržen následující postup: 4

5 Vyhotovit studii vedení cesty pro pěší a cyklisty podél Týneckého potoka Na základě studie vyjasnit obecní zájem a navrhnout řešení. Usnesení přijaté 7 hlasy, 1 se zdržel hlasování (p. Popelka): Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu pozemků č. 297/2 a 298/1 kú Trněný Újezd za cenu obvyklou, tj. 3 Kč/m 2 za rok s výpovědní lhůtou 1 rok. Usnesení přijaté 6 hlasy, 2 se zdrželi hlasování (pí. Hladíková a p. Popelka): Zastupitelstvo schvaluje vyhotovení studie vedení cesty pro pěší a cyklisty podél Týneckého potoka včetně prověření variant a vyjasnění vlastnických vztahů. e) Žádost o souhlas dřevník a garáž Na OÚ byla doručena žádost pana Vlastimila Touška o souhlas se stavbou garáže a dílny na pozemku 187/76. Usnesení přijaté 8 hlasy: Zastupitelstvo souhlasí s výstavbou garáže a dílny na pozemku 187/76 kú. Trněný Újezd za podmínky, že nedojde ke kácení vzrostlých stromů. f) Žádost o odkoupení zahrádek v Kovárech Obec obdržela již dříve žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 88 a 87/1 v kú Kováry od manželů Hejných a Knotkových z důvodu, že část pozemku dlouhodobě užívají jako zahrádku. Obec byla zastupitelstvem pověřena vyjmutím pozemku z lesního fondu tak, aby jej bylo možno odprodat (na zahrádkách se les nenachází). V květnu proběhlo šetření na místě za přítomnosti zástupců magistrátu Města Kladno (p. Čížek a p. Holec). Tito konstatovali, že nelze provést bezúplatné vynětí pozemku o rozloze 1596 m 2 z lesního fondu pouhé vynětí by stálo ,- Kč. Navrhujeme oddělit z pozemku č. 88 a 87/1 jednotlivé zahrádky, které jsou oploceny a prodat je za obvyklou cenu 50 Kč/m 2 s tím, že žadatelé zaplatí zaměření a vynětí oddělených pozemků z lesního fondu (viz. přiložený plánek). Usnesení přijaté 8 hlasy: Zastupitelstvo pověřuje vedení obce objednáním zaměření částí pozemků č. 88 a 87/1 s cílem jejich odprodeje a zajištění vynětí z lesního půdního fondu části pozemku č. 87/1 k.ú. Kováry. Veškeré náklady se zaměřením pozemku a vynětím z lesního fondu zaplatí zájemci o nákup pozemku. g) Žádost o pronájem pozemku OÚ obdržel od manželů Maškových žádost o odprodej pozemku podle přiloženého plánku, který dnes využívají jako parkoviště pro auta. Vzhledem k tomu, že pozemek sousedí nejen s pozemkem manželů Maškových ale i s jiným obecním pozemkem, který by bylo jednou možno využít jako stavební parcelu, stavební komise navrhla pouze pronájem. Při šetření na místě byla navržena varianta pronájmu tak, aby zůstal zachován dobrý přístup na obecní pozemek. Tato varianta je ale z pohledu žadatelů pro parkování nevhodná. Žadatelé navrhli prověřit možnost vytvořit parkoviště výše na pozemku lesa (viz přiložený plánek). S tímto řešením však zastupitelstvo nesouhlasí. Usnesení přijaté 8 hlasy: Zastupitelstvo nesouhlasí s vytvořením parkoviště na pozemku lesa u pozemku č. 95/6 v k. u. Kováry. 5

6 V 19:00 se omluvila paní Hladíková. h) Pronájem přístupové cesty k chatám Na OÚ byly doručeny žádosti p. Radka Hrona a pí. Heleny Řetovské o odkoupení části pozemku parc. č. 443/5 v kat. území TÚ o velikosti cca 1000 m2 (viz přiložená žádost a mapka). Zastupitelstvo se na minulém jednání usneslo, že neumožní odprodej ale pronájem těchto pozemků. Na základě připravované koncepce prodeje stavebních pozemků obce, návštěvy na místě a schváleného územního plánu doporučujeme toto usnesení změnit a zajistit přístupovou cestu k chatám v rámci předpokládaného prodeje pozemku č. 443/5 jako stavebního pozemku. Obec předpokládá, že pro privatizaci stavebních pozemků zvolí následující postup: 1) projekt zasíťování pozemku včetně přístupové cesty 2) prodej pozemku metodou veřejné soutěže (pozemek bude prodán za nejvyšší nabídnutou cenu s tím, že obce stanoví minimální prodejní cenu) v ceně zasíťovaného a závazek obce, že zasíťování v případě prodeje provede v předem stanoveném termínu 3) realizace zasíťování a přístupové cesty podle projektu, cesta by zůstala ve vlastnictví obce. Pokud mají zastupitelé anebo občané alternativní návrh postupu prodeje pozemků, prosíme je o jeho zaslání obci do Usnesení přijaté 7 hlasy: Zastupitelstvo obce revokuje svoje usnesení ze dne , kterým odsouhlasilo pronájem části pozemku parc. č. 443/5 k.ú. Trněný Újezd p. Radkovi Hronovi a pí. Heleně Řetovské. Obec si pozemek ponechá bez pronájmu a přístup na pozemky pana Hrona a paní Řetovské zajistí v rámci prodeje pozemku. i) Nabídka odprodání pozemku obci Obec obdržela nabídku paní Egerové na odprodej pozemků č. 452 kú. Kováry (les na svazích Budče) a 453 kú. Kováry (trvalý travní porost louka u Zákolanského potoka). Tyto pozemky se nacházejí v sousedství a na cestě Pod Sady, kterou chce obec opravit a udržovat jako spojnici pro pěší a cyklisty mezi Kováry a Zákolany. Z tohoto důvodu navrhujeme vyhotovit znalecký posudek ceny pozemku a v případě přijatelné ceny jeho odkoupení. Usnesení přijaté 7 hlasy: Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce zajištěním vyhotovení znaleckého posudku ceny pozemků č. 452 a 453 v kú. Kováry a jednáním s majitelkou o jejich odkoupení za odhadní cenu. 3) Návrh územního plánu obce Koleč Příloha: Záznam jednání na Magistrátu města Kladna Koleč projednává s dotčenými organizacemi návrh svého územního plánu, návrh ÚP je vystaven mj. na webových stránkách Kolče a projednává jej Magistrát města Kladna. Obec Zákolany vítá skutečnost, že se původně plánovaná zástavba zredukovala. K rozvojovým zónám směrem na Blevice našel zhotovitel přístup přes polní cestu u Blevic. Obchvat Kolče zůstal beze změny, zhotovitel širší dopravní vztahy neprověřoval, na to by podle jeho vyjádření musela být zpracována studie přesahující katastr obce Koleč. Nová zástavba se objevila u areálu cukrovaru a v něm, zhotovitel to zdůvodnil návazností na plánovanou zástavbu v cukrovaru v ÚP Zákolan. 6

7 Hlavní námitky a připomínky obce Zákolany k Návrhu územního plánu obce Koleč jsou v souladu s vyjádřením zpracovatele ÚP Zákolany Ing. Arch. Vavřína následující: Nesouhlas s novou výstavbou u areálu bývalého cukrovaru (SO22). Plánovaná výstavba především narušuje významnou archeologickou lokalitu. Nově navržená obslužná komunikace pro rozvojovou zónu navíc nemá dopravní napojení. Nesouhlas se zaústěním obchvatu Kolče u areálu bývalého cukrovaru. Navrhované řešení by vyvolalo velmi komplikované napojení na stávající silnici v Zákolanech v bezprostředním sousedství železničního přejezdu. Plánované zaústění obchvatu Kolče na katastr Zákolan je navíc v konfliktu s lokálním biokoridorem (LBK 3). Navrhované řešení nemá širší dopravní návaznosti a nebyly prověřeny další varianty obchvatu tak, jak obec Zákolany navrhovala ve vyjádření k Zadání ÚP. Doporučujeme zkoordinovat Návrh ÚP Kolče se schváleným ÚP Zákolan. Některé prvky systému ekologické stability nemají v navrhovaném ÚP návaznost na schválený ÚP Zákolan (LBK 3). Tyto otázky je možno konzultovat se zpracovatelem ÚSES v ÚP Zákolan Ing. Morávkovou. Se zhotovitelem ÚP Zákolan Ing. Arch. Vavřínem je možno konzultovat napojení stezek pro pěší (především napojení cesty WD 14, která nemá na území Kolče pokračování). Návrh koňských stezek neodpovídá předpokládané kapacitě nově budované jízdárny, na katastru obce není žádný okruh pro jezdce na koních a hrozí tak mj. přetížení stezky ve směru na Budeč. Další významná připomínka je, že návrh ÚP v rozporu s jeho deklarovaným cílem chránit přírodní hodnoty území protože plánovaná rozsáhlá zástavba v horních polohách obce poruší krajinný ráz v širším okolí. Obec Zákolany se zároveň obává, že i přes vypuštění některých původně navrhovaných rozvojových ploch rozsah nově plánované zástavby neodpovídá limitům území, které jsou na katastru obce Zákolany dány především komplikovanými železničními přejezdy (už dnes se ve směru od Kolče ráno tvoří fronty přes dva chráněné železniční přejezdy) a malou kapacitou silnice ve směru na Prahu přes Trněný Újezd, která je jednou z nejvyužívanějších komunikací pro osobní dopravu v tomto převládajícím dopravním směru. Usnesení přijaté 7 hlasy: Zastupitelstvo obce schvaluje námitky a připomínky k Návrhu územního plánu obce Koleč a pověřuje starostu obce jejich zasláním Magistrátu města Kladna. 4) Stanovení počtu členů zastupitelstva Počet členů zastupitelstva na každé volební období stanovuje zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů před volbami. Podle ministerstva vnitra je potřeba stanovit počet zastupitelů před každými volbami, tedy nejen v případě, že dochází ke změně. Usnesení přijaté 7 hlasy: Zastupitelstvo schvaluje zachování stávajícího počtu devíti zastupitelů i pro příští volební období. 5) Různé Provizorní most V Zákolanech se na základě požadavku obce uskuteční jednání zástupců krajského úřadu a SÚS Kladno ohledně projektu nového mostu přes Týnecký potok. Nájemní smlouva obecního úřadu Obecní úřad bude prodlužovat svoji nájemní smlouvu a majitel objektu obci nabízí k využití další prostory. 7

8 Usnesení přijaté 7 hlasy: Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na další dva roky na prostory využívané obecním úřadem v domě čp. 50 a pověřuje vedení obce jednáním o podmínkách rozšíření stávajících prostor o jednací místnost / knihovnu a nové sociální zařízení v přízemí. Zřízení pobočky LŠU Na základě podnětu od rodičů se starosta obce informoval u ředitele Lidové školy umění v Buštěhradu na možnost zřídit pobočku LŠU Buštěhrad při ZŠ v Zákolanech. Pan ředitel Bednář by takové řešení podpořil, LŠU Buštěhrad by pobočku vybavila klavírem a zajistila by dojíždění svých učitelů. Dnes musí děti ze Zákolan dojíždět do Buštěhradu. Zřízení pobočky musí schválit krajský úřad, který LŠU zřizuje. Usnesení přijaté 7 hlasy: Zastupitelstvo pověřuje starostu obce zasláním žádosti o zřízení pobočky LŠU Buštěhrad v prostorách ZŠ v Zákolanech. Dopis paní Štorchové Příloha: dopis H. Štorchové Dopis paní Štorchové neobsahuje věcné podněty, které by zastupitelstvo již neřešilo. Vedení obce zašle paní Štorchové odpověď na její otázky. V dopise jí upozorní, že pokud zastupitelstvu zašle další podání, které bude znovu obsahovat opakované dotazy na otázky, na které jí obec již odpovídala a nepravdivé a nepodložené informace, které již byly uvedeny na pravou míru, obec na tyto výpady již nebude reagovat. Noční zákaz vjezdu na Budeč Obec umístila na základě podnětu občanů při vjezdu na Budeč značky se zákazem vjezdu vozidlům v nočních hodinách. 6) Závěrečná diskuse Jednání skončeno ve 20:00. Tomáš Popelka a Eduard Rejfíř Vladimír Dobeš ověřovatelé starosta Vypracováno:

Zápis č. 1 / 2010 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 21.1.2010 od 17:15 hodin U Libuše

Zápis č. 1 / 2010 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 21.1.2010 od 17:15 hodin U Libuše Zápis č. 1 / 2010 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 21.1.2010 od 17:15 hodin U Libuše Návrh obsahuje jednotlivé body programu, návrh textu pro zápis z jednání i návrh usnesení k jednotlivým

Více

Zápis č. 5 / 2009 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 4.6.2009 od 17:15 hodin U Libuše

Zápis č. 5 / 2009 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 4.6.2009 od 17:15 hodin U Libuše Zápis č. 5 / 2009 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 4.6.2009 od 17:15 hodin U Libuše 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti Přítomni: 7 členů obecního zastupitelstva viz prezenční

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko Starostka Hana Šíblová zahájila 10. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 9.5. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček.

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček. Z Á P I S č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 3. 12. 2008 v nové společenské místnosti budovy OÚ v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů

Více

Z Á P I S. z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012

Z Á P I S. z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012 1 Z Á P I S z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.9.2007 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 5 Datum : 01.06.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 5 Datum : 01.06.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 5 Datum : 01.06.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 01.06.2011 1. Zřízení příspěvkové organizace MŠ Přezletice 2. Schválení zřizovací

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zasedání zastupitelstva obce Petrovice zahájil v 18.00 hodin starosta

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 25.3.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22. ledna 2015 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22. ledna 2015 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22. ledna 2015 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin Přítomní: Milan Elfmark,

Více

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Omluveni:

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Nepřítomni: Petr

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

ZÁPIS ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Čížová konaného dne 1. listopadu 2012

ZÁPIS ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Čížová konaného dne 1. listopadu 2012 Začátek: ZÁPIS ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Čížová konaného dne 1. listopadu 2012 Počet členů ZO: 15 Přítomni: Omluveni: Program : 18, 00 hod. Korejs, Pešek, Roušal, Vaněk, Duda, Horažďovský, Suková,

Více

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008 Z á p i s z jednání rady města Úvaly č. R-1/2008 které se konalo v pondělí 21.1.2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová,

Více

Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice

Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák (místostarosta),

Více

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 29. června 2011

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 29. června 2011 Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 29. června 2011 Přítomni: Mgr. Miroslav Funtán, Mgr. Martina Funtánová, pan Milan Kotrbatý, pan Miroslav Kozák, pan Lukáš

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Krčil, p. Čuchal p. Jaroš příchod 18.45 hodin Omluveni:

Více

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25.

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123 Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. února 2015 Přítomni : 6 / Ludmila Svobodová, Vladimír Kubík, Marcela Kubátová, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 25. 11. 2013, od 18:00 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 25. 11. 2013, od 18:00 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 8/2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 25. 11. 2013, od 18:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, Pavla Černá, František

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24.5.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24.5.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24.5.2010 Ověřitelé: R. Veverka, Ing. J. Mrázek Přítomni: dle prezenční listiny Zápis: Zápis zastupitelstva ze dne 26.4.2010

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 27 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Jana Rychtaříková, Milan Lopušan, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 15. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo mimořádně v budově fary Zděchov (nefunkční splašková kanalizace

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012 Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012 PŘÍTOMNI: OMLUVENI: Josef Šimánek, Ladislav Turek, Mgr. Lenka Říhová, Ing. Josef Kovář, Mgr. Bohumila Nezbedová, Marie Pečená, Jarmila Oktábcová,

Více

Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin

Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr, Ing. Šamal Vladimír,

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 18. 6. 2014

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 18. 6. 2014 Zápis č. 26 Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 18. 6. 2014 Schůze začala v 19 hodin Přítomni: p. Mašek, p. Šimková, p. Hudecová, p. Pilous, p. Routa, p. Říha Omluveni: p. Rendlová, p. Poslušný,

Více

Z á p i s č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary konaného dne 4. listopadu 2015 od 18:00 hod. v obřadní síni městského úřadu

Z á p i s č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary konaného dne 4. listopadu 2015 od 18:00 hod. v obřadní síni městského úřadu Město Velvary, náměstí Krále Vladislava l, 273 24 Velvary tel. 315 617 001, fax 315 617 000, e-mail: el.podatelna@velvary.cz Z á p i s č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary konaného

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Omluveni: Martin Sojka, Alena Kopcová Hosté: Eva Jelínková,, Ing. Petr Vokurka. P r o g r a m : Návrh programu byl přijat. 1.

Omluveni: Martin Sojka, Alena Kopcová Hosté: Eva Jelínková,, Ing. Petr Vokurka. P r o g r a m : Návrh programu byl přijat. 1. Zápis č. 10 z veřejného jednání ZM konaného dne 27.08.2012 od 17.00 hodin v předsálí komorního sálu divadla Přítomni:Mgr. Havlík, Mgr. Stolzová, MUDr. Duchan, Mgr. Šnajdr. MUDr. Kučera, Petr Beránek, Bc.Pavel

Více

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli 513. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 8. zasedání kontrolního

Více

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem Zápis č. 10 ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 06.06.2016 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Adam Kalous, Ing. Pavel

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Petr Smejsík, Pavel Říhák,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé: paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Macourek, Sedlák

Více

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012 Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012 Přítomni: Václav Bařtipán, Jitka Bocková, Květa Havelková, Martina Kadlecová, Tomáš Měřínský, Martin Ševic, Petr Švehla 22 hostů dle

Více

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jaroslav

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 25. 11. 2015

Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 25. 11. 2015 Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 25. 11. 2015 Přítomní zastupitelé: Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) Bohuslav Matouš (5) Teodor Šmok

Více

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014.

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.12.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: ing. M. Vágner, mgr. P. Svobodová Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Z Á P I S. z 6. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 31.3.2015 ve Stožci

Z Á P I S. z 6. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 31.3.2015 ve Stožci Z Á P I S z 6. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 31.3.2015 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 23.3.2015. Jednání

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 8. března 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 8. března 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 8. března 2013 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluven: Lupač

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 275/2013 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice

Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice Datum konání: 1. 2. 2016 od 18:05 hodin Místo konání: Obecní úřad Mysločovice Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce viz prezenční

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová,

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 20.6.2012 ve Stožci

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 20.6.2012 ve Stožci Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 20.6.2012 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 13.6.2012. Jednání zastupitelstva

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č.j. 734/02/2014 Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 9/2014 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle konaného dne 1.9.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA.

Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA. Z á p i s z 3. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 2.6.2011

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov 18. srpna 2015 od 18 hod 18.03 hod.

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov 18. srpna 2015 od 18 hod 18.03 hod. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 11 členů při zahájení 12 členů od 18.09 h Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací

Více

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: M. Žabková, J. Dvořák Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání všech 15 zastupitelů

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.l.ludvík, p. J.Cikhardtová, p.m.topinková, p.m.novotná,

Více

Z á p i s č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce dne 5. 11. 2008

Z á p i s č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce dne 5. 11. 2008 Z á p i s č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce dne 5. 11. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Původní návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu z minulého

Více

Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk,

Více

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Přítomni: dle prezenční listiny Program: pro 13, proti 0, zdržel se 0 1. kontrola usnesení 2. zpráva o činnosti rady 3. plnění příjmů a výdajů

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 8. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 14. 12. 2011 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

Z Á P I S. z I. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného dne 26. 3. 2010 od 18.00 hod. v Šimanově

Z Á P I S. z I. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného dne 26. 3. 2010 od 18.00 hod. v Šimanově Z Á P I S z I. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného dne 26. 3. 2010 od 18.00 hod. v Šimanově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Ing. Stanislav Munduch Z celkového počtu 7 zvolených

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková, J. Fára Připomínky k zápisu ze dne 26.

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 1. 3. 2012, od 18:00 hodin.

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 1. 3. 2012, od 18:00 hodin. Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 1. 3. 2012, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Radek Kašík Omluveni:

Více

Zápis č. 2/2016 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení

Zápis č. 2/2016 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení Zápis č. 2/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 24.02. 2016 od 18.00 hodin v obřadní místnosti radnice v Dublovicích č.p. 33. Přítomni : Zdeněk Kopka, JUDr. Dušan Strýček,

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 14 konané dne 1. 12. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 14 konané dne 1. 12. 2015 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 14 konané dne 1. 12. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015

Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015 Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015 Přítomní zastupitelé: Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) - omluvena Bohuslav Matouš (5)

Více

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice Termín konání: 29.5.2015 18.00 hod Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno13 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program.

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. Z Á P I S o průběhu V. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.12.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila V. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů města

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing.

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 22. 7. 2015 v obřadní síni obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 22. 7. 2015 v obřadní síni obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Hosté: Začátek: Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 22. 7. 2015 v obřadní síni obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Jurčíková Helena, Mgr. Kopecká Jarmila,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Přítomni: členové zastupitelstva města Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Mgr. Roman Fabeš, Milena Kopečná, RNDr. Stanislav Máca,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 3.9.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 3.9.2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 3.9.2014 Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19hodin starostou

Více

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 30. června 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 25. 7. 2011 od 18:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 25. 7. 2011 od 18:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 25. 7. 2011 od 18:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka P., Ing. Popela P., Procházková

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech

Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce Zákolany (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 13. Návrh programu :

Z Á P I S č. 13. Návrh programu : Z Á P I S č. 13 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 24. září 2008 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Jelínek, Kolář, Řezáčová,

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín Zarámí 88, 760 41 Zlín Spisová značka.: 2RP46396/2012-130764/04/03 Č.j.: SPU 625561/2014 Vyřizuje: Ing. Eva Vaculíková Telefon:

Více