Zápis z jednání Zastupitelstva obce Libenice uskutečněného dne 5. září 2011 v budově Obecního úřadu od 18 hodin,přerušeného ve 22 hodin a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Zastupitelstva obce Libenice uskutečněného dne 5. září 2011 v budově Obecního úřadu od 18 hodin,přerušeného ve 22 hodin a"

Transkript

1 Počet listů dokumentu: 15 Počet příloh: 10 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Libenice uskutečněného dne 5. září 2011 v budově Obecního úřadu od 18 hodin,přerušeného ve 22 hodin a Přítomni 5. září 2011 : Jaroslav Chudoba, Milan Růžička, Ing.Miroslav Douda, Ing. Jaroslav Bartušek, Lenka Slanařová (omluvena,příchod 19.39),Růžena Versteegová, Pavel Nohýnek. Hosté : Josef Hlavatý, Hana Mičová, Jana Buřičová,Zdeněk Bureš (Grunta), David Buřič, Jan Souček Přítomni 6.září 2011: Jaroslav Chudoba, Milan Růžička, Ing. Miroslav Douda, Ing. Jaroslav Bartušek, Lenka Slanařová (omluvena, příchod 19.40), Růžena Versteegová Omluven: Pavel Nohýnek Hosté: Hana Mičová,Martin Chudoba,Martina Chudobová, David Buřič,Jana Buřičová, Věra Lhotková, Josef Hlavatý, Miloš Chudoba, Zdeněk Bureš(Grunta) Zahájení Pan starosta zahájil zasedání zastupitelstva a zdělil,že veřejnost byla o svolání zasedání informována vyvěšením oznámení na úřední desce. Z důvodu výpadku počítačů na obecním úřadě nebylo oznámení vyvěšeno na webových stránkách obce. Zapisovatelkou jednání navrhl pan Starosta paní Versteegovou. Ověřovateli zápisu navrhl pan starosta pana Doudu a pana Bartuška. Nikdo z přítomných neměl jiný návrh a jmenovaní neměli námitek, nechal o něm hlasovat. ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele zápisu. 1

2 Pan místostarosta seznámil přítomné, že o možnost účastnit se zasedání obecního zastupitelstva požádal p. Bureš z Grunty. ZO schválilo účast p. Bureše na zasedání obecního zastupitelstva Pan starosta seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva 1. Rekapitulace zasedání z Vyřízení žádosti občanů 3. Inovace internetových stránek obce a pověření administrátora předkládá pí Versteegová 4. Bezúplatný převod pozemku 103/3 a 698/2 na obec 5. Vytvořit jednací řád zastupitelstva předkládá pí. Versteegová 6. Určit a schválil opatrovníka pro p. Keistu a p. Závorku 7. Schválení starosty obce pro jednání podání k řešení dotace ČOV 8. Určení způsobu obvyklého pro zveřejňování informací- předkládá pí Versteegová 9. Zpřístupnění obecní cesty ke kostelu-předkládá pí Versteegová na základě žádosti kurátorky sboru Českobratrské církve evangelické v Libenicích 10. Dotazy na usnesení, rozhodnutí a ostatní informace ze zastupitelstva v letech předkládá pí Versteegová 11. Projednání výroční zprávy dle 18 zákona 106/1999- předkládá pí Versteegová 12. Zpracování odpadu v Seníku dotaz p. Hlavatého 13. Vyměřování obecních pozemků předkládá pí Versteegová 14. Návrh na seznámení zastupitelů s plánem akcí na následující měsíc uvolněného starostypředkládá pí Versteegová 15. Návrh na seznámení zastupitelů s činností uvolněného starosty za uplynulý měsíc-předkládá pí Versteegová 16. Návrh 2. Doplňku rozpočtu obce Libenice (návrh na zařazení bodu byl schválen ZO 6.září 2011 na pokračování přerušeného zastupitelstva) 17. Diskuze( návrh na zařazení bodu byl schválen ZO 6.září 2011 na pokračování přerušeného zastupitelstva) ZO schválilo program jednání zastupitelstva 2

3 P. Versteegová,jako ověřovatel zápisu ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 11.července 2011 vznesla dne písemnou námitku na obsah zápisu a žádá o projednání zastupitelstvem. P. Bartušek seznámil p. Versteegovou, že zápis dle připomínek upravil, upravený zápis jí předložil a žádal o odsouhlasení. P. Versteegová namítla, že jí předložený původní zápis byl již ověřen p. Doudou, proto žádá zastupitelstvo,aby posoudilo oprávněnost jejích námitek. Námitky k zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 11.července 2011 předložené p.versteegovou,ověřovatelkou zápisu Námitky k zápisu bodu 2 pí Versteegová namítala, že usnesení v původním zápisu je nesrozumitelné, pan starosta oponoval, že je všem jasné na čem se ZO usneslo. S úpravou bodu 2 v zápisu zastupitelstvo souhlasí. Námitky k zápisu bodu 3 zápis byl doplněn, S doplněním bodu 3 v zápisu zastupitelstvo souhlasí. Námitky k zápisu bodu 5 - p. Versteegová namítla, že nesouhlasí s uvedením data schůzky s firmou Clever, na zastupitelstvu bylo řečeno, že to bude středa. Předložila vyjádření firmy Clever, která je (přílohou číslo 1) tohoto zápisu, že starosta firmu kontaktoval naposledy v dubnu Pan Starosta se vyjádřil, že informoval o tom, že měl schůzku s technikem, který ve firmě již nepracuje,ale úpravy by pro obec vytvořil bezúplatně. P. Versteegová namítla, že nevidí důvod, proč nevyužít firmu Clever,která je za údržbu stránek placena. S dodatečnou opravou zápisu zastupitelstvo souhlasí. Námitky k zápisu bodu 6.Zápis byl opraven. S úpravou bodu 6 zastupitelstvo souhlasí. Námitky k zápisu bodu 8.Zápis byl opraven. S úpravou zápisu bodu 8 zastupitelstvo souhlasí. Námitky k zápisu bodu 9.Zápis byl opraven. S úpravou zápisu bodu 9 zastupitelstvo souhlasí. ZO schválilo zápis ze zasedání ze dne v upravené podobě. 3

4 Pan starosta přistoupil k bodu 1 dle schváleného programu. 1. Rekapitulace zasedání ze dne 11.července 2011 ( rekapitulace proběhla z již upraveného zápisu p. Bartuškem) - Projednání a usnesení o pověření pro vstup na soukromý pozemek Pan Bartušek napsal a předal pověření panu Růžičkovi. - Žádost p.versteegové a p.nohýnka o předložení zprávy finančním a kontrolním výborem Zprávu předložil 29.srpna 2011 na schůzce zastupitelů předseda kontrolního výboru p.douda. (příloha č.2) a 5.září 2011 na veřejném zasedání zastupitelstva předseda finančního výboru p.bartušek. ( příloha č.3 ) -Schválení změny územního plánu -Projednání správy internetových stránek obce Libenice P.Versteegová sdělila,že po jejím zkontaktování firmy Clever (příloha 1A),došlo k menší úpravě,v rozsahu smlouvy,která je v tuto dobu aktuální.grafička firmy,paní Stříbrská, zpřístupnila některé vstupy,jako úřední desku Libenice, zápisy ze zasedání,rozpočty obce,povinně zveřejňované informace,epodatelnu,formuláře,archiv. P.starosta sdělil,že opravil telefonní číslo,pracovní dobu starosty,doplnil zápisy ze zasedání a s paní Šandovou se dohodl o možnosti vkládat informace,týkající se obecní knihovny. -Projednání vybudování dětského hřiště Pan starosta sdělil, že předložil na schůzce zastupitelů k nahlédnutí část dokumentace, která byla zpracována k žádosti o dotace. V diskuzi se jednalo o možnostech výstavby, která by mohla probíhat na etapy, s menším finančním zatížením obce. P.Versteegová,popř. další zastupitelé zjistí další nabídky firem,které nabízejí herní prvky a jejich zabudování. P. Hlavatý upozornil, že na místě, kde je záměr vybudovat dětské hřiště jsou zasypané sklepy. Navrhl zda by nebylo lepší umístit dětské hřiště v nové zástavbě. -Projednání žádosti občanů bez vyjádření zastupitelů 4

5 -Schválení dotazníku pro občany k využití bývalé prodejny č.p. 24 P. Růžička informoval,že dotazníky roznesl v počtu 130 ks. K se vrátilo 10 odpovědí. Výsledek průzkumu je shrnut v (příloze č. 4. ) ZO vzalo na vědomí návrhy na využití budovy č.p. 24 a schválilo jejich projednání na pracovní schůzce. Diskuze Bez vyjádření zastupitelů 2. Vyřízení žádosti občanů P. Růžička upozornil, že nejsou vyřešeny žádosti občanů, které byly podány již dříve. Viz. Žádost č.p. 92,podaná v březnu 2011, kterým nebylo dosud zasláno žádné stanovisko obce. Na dotaz p. Starosta oznámil, že cena obvyklá v místě je 14,-Kč m2. P. starosta navrhl, že na schůzce zastupitelů se určí cena, která se odsouhlasí na veřejném zasedání zastupitelstva. P. Hlavatý vznesl dotaz, proč obecní pozemky rozprodávat, navrhuje dlouhodobý pronájem. P. Bartušek namítl, že se jedná o malé pozemky, většinou předzahrádky, které občané udržují. Pro obec by byla náročná údržba. ZO projednalo oznámení p.jany Keistové Libenice č.p.80, č.j.536 ze dne a schvaluje provedení terénní úpravy předzahrádky bez nároku na vyhrazené parkovací místo v Libenicích u domu č.80. ZO projednalo žádost Martina Kláry Klatkových,Libenice č.28,čj.538 ze dne o odkoupení oploceného pozemku u domu parcelní č.60 a rozhodlo,že je nutné doplnit žádost plánkem. ZO vzalo na vědomí žádosti občanů. Jiří Zvolánek,Husova ul. 625/c, Čáslav č.j. 512 ze dne žádost o odkoupení parcely 727/2 o rozloze 23,43m2 Pavel Černohorský. č.j. 494 ze dne žádost o odkoupení předzahrádky č.p. 63 5

6 Petr Jícha č.j. 493 ze dne žádost o odkoupení předzahrádky Ivan Chuchvalec č.j. 456 ze dne o odkoupení pozemku parcelní číslo 135/42 Jiří Drnovec, Libenice 89, č.j. 506 ze dne o odkoupení pozemku č.p. 727/26 o výměře 96m2 Marin Chudoba a Martina Chudobová, č.j. 433 ze dne o odkoupení části pozemku č.p. 103/10 V šířce 2m a v délce sousední parcely Zdeněk Moravec a Jiřina Moravcová, č.j. 452 ze dne o odkoupení části pozemku č.p. 135/46 v šířce 2m a v délce sousední parcely. ZO projednalo žádost Ing. Jiřího Hniličky, Karlovo náměstí 90, Kolín 1, č.j. 525 ze dne a schvaluje stavební úpravy a přístavbu domu č.p. 100 na p.č. 131 a 135/15. Na zasedání dorazila v hod. pí.slanařová. ZO projednalo žádost Jaroslava Chudoby, Libenice 128, č.j. 521 ze dne o prodloužení nájemní smlouvy č.p. 65 Pivnice a žádost Dany Veselé, Grunta 50 a Zdeňka Bureše, Grunta 50, č.j. 537 ze dne o pronájem stávající pivnice č.p. 65. P. Chudoba upozornil, že pan Bureš, žádá o pronájem pivnice včetně sálu, který není zkolaudován. P Hlavatý upozornil, že nejsou provedeny revize komínů, P.Chudoba namítal, že ve stávajích prostorách nelze provozovat prodej potravin, neodpovídá hygienickým předpisům. P. Bureš seznámil s podmínkami pro prodej balených potravin, lze je provozovat. P. Nohýnek vznesl dotaz, který majetek v pivnici patří obci, p. Chudoba informoval, že stoly, výčep a 1 lednice + sporák, ostatní vybavení je pana Chudoby. P. Bartušek upozornil, že sál je jediný prostor, kde obec může dělat veřejné schůze. Pan Růžička navrhl prodej stávající pivnice. ZO neschvaluje prodej pivnice(bývalá Obecní škola č.p.65.) PRO prodej : 1 (Růžička) PROTI prodeji: 5 ZDRŽEL : 1 (Versteegová) 6

7 ZO schvaluje pronájem zkolaudované stávající pivnice (Bývalá obecní škola č.p. 65). Podmínky pronájmu budou vytvořeny na pracovní schůzce zastupitelstva. PRO: 5 PROTI: 1 (Růžička) ZDRŽEL: 1 (Chudoba) ZO pověřilo p. Chudobu zajištěním revize komínů a rekolaudací vybudovaného sálu. Do ZDRŽEL: 1 (Chudoba) ZO projednalo žádost Farního sboru českobratrské církve evangelické, Libenice 69 č.j. 539 ze dne o odstranění stromu před evangelickou farou a rozhodlo, že komise ve složení p. Slanařová, p.nohýnek, p. Versteegová, p. Chudoba provede místní šetření a seznámí ZO s návrhem řešení. PRO: 7 3. Inovace internetových stránek obce a pověření administrátora předkládá pí Versteegová P. Versteegová předložila zprávu o současném stavu internetových stránek a návrh na možnost inovace stránek.(příloha č.5) ZO projednalo návrh p. Versteegové o pověření dalšího administrátora internetových stránek obce a pověřuje jím p. Růženu Versteegovou. PRO: 7 4. Bezúplatný převod pozemku 103/3 a 698/2 na obec Pan starosta seznámil zastupitele s nabídkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o možnosti bezplatného převodu pozemku 103/3 a 698/2 do vlastnictví obce. P. Versteegová se dotázala, že na pozemku 103/3 je budována nová komunikace a pozemek není v majetku obce. P. starosta informoval, že je zřízeno věcné břemeno, jinak by nebylo možné komunikaci budovat. 7

8 ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku 103/6 a 698/2 do majetku obce. PRO: 7 5. Vytvořit jednací řád zastupitelstva předkládá pí Versteegová P. Versteegová předložila návrh jednacího řádu( příloha zápisu č.6). P. Chudoba předložil protinávrh jednacího řádu (příloha zápisu č.6a),který mu schválila zaměstnankyně ministerstva vnitra p. Vejsadová,při návštěvě obecního úřadu. P. Verstegová prezentovala svůj návrh jednacího řádu. P. starosta oponoval, že s jednacím řádem,které vytvoří zastupitelstvo samo,bývá problém, proto navrhuje schválit jednací řád,který je posvěcený ministerstvem. P Buřičová vznesla dotaz na svolávání zastupitelstva, kde v návrhu jednacího řádu p Chudoby, je : zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce, zda může pan starosta prohlásit, že veřejné zasedání zastupitelstva bude každý měsíc. P starosta prohlásil, že na 1. zastupitelstvu se odsouhlasilo zasedání jednou za měsíc. P.Bartušek informoval, že toto se dá vždy změnit. P. Hlavavý vznesl dotaz zda bude na jednacím řádu vidět,ze kterého je dne. P. starosta informoval, že datum bude u podpisů. ZO schválilo jednací řád předložený p. starostou. PRO: 5 PROTI: 1(Versteegová) ZDRŽEL: 1 (Růžička) 6. Schválení opatrovníka pro p.keistu a p. Závorku P. starosta přednesl návrh na určení opatrovníků pro p. Keistu a p. Závorku. Písemné žádosti majitelů nemovitosti, kteří požádali o zrušení trvalého pobytu nebyly předloženy. ZO schvaluje opatrovníka pro p. Keistu a p. Závorku pana Milana Růžičku. ZDRŽEL: 1 (Slanařová) 7. Schválení starosty obce pro jednání podání k řešení dotace ČOV P. starosta požádal zastupitele o pověření k vyřízení podkladů nutných k podání žádosti o dotaci na ČOV. P. Hlavatý vznesl dotaz, kdy zastupitelstvo schválilo projekt na ČOV? 8

9 P. Růžička žádal informaci jak je to ze zasíťováním nových pozemků na Vápence. P. starosta odpověděl, že součástí smlouvy o prodeji parcely,byla smlouva na zasíťování obce, kde se obec zavázala přivést sítě na kraj pozemku, jedná se o plyn, vodu,elektriku a vybudování kanalizace. Cena byla určena ,- za zasíťování pozemku.p. Růžička vznesl dotaz, když nebude provedena kanalizace jak je toto ošetřeno ve smlouvě. P. starosta sdělil, že každému účastníkovi se bude vracet ,-Kč za nevybudovanou kanalizaci. ZO schvaluje, aby pan Chudoba zajistil podklady nutné k podání žádosti o dotaci na ČOV. PRO: 7 8. Určení způsobu obvyklého pro zveřejňování informací- předkládá pí Versteegová Pí. Versteegová předložila návrh na určení způsobu obvyklého zveřejňování informací. Veřejné zasedání zastupitelů, přerušení dodávek energií,ordinační hodiny lékaře, zvěrolékaře, kulturní, sportovní a ostatní veřejné akce v obci. Zveřejnit na úřední desce ( vývěska na OÚ), na internetových stránkách obce, vyhlásit obecním rozhlasem. Usnesení, vyhlášky, zápisy ze zasedání zastupitelů, informace dle zákona 106/1999 a ostatní zákonem dané informace,které je obec povinna zveřejnit. Zveřejnit na úřední desce (vývěsce na OÚ), na internetových stránkách obce. Obecní rozhlas lze dále využít ke komerčním účelům,prodej produktů, nabídka služeb dle platného sazebníku. Navrhuje symbolický poplatek dle délky hlášení v rozmezí 50,-Kč až 100,-Kč jedno hlášení. Cena obsahuje : poplatek OSA za hudební produkci, el. Energie, náhrada mzdy zaměstnance OÚ,který hlášení zpracovává. P. Versteegová navrhla, že je třeba odsouhlasit způsob zveřejňování informací, protože několikrát žádala p. starostu o vyhlášení konání zasedání zastupitelstva a nebylo ji vyhověno. P. starosta oponoval, že to není jeho povinnost. P Versteegová oponovala, že jiná komerční hlášení jsou vyhlašována i několikrát. P. starosta informoval, že je to služba pro občany. P. Buřičová vznesla dotaz na hraní písní v obecním rozhlase,jak je to s poplatky OSA? P. starosta informoval, že používá právně volné písně a z toho důvodu nemusí hradit poplatek. 9

10 ZO souhlasí s určením způsobu obvyklého,dle předloženého návrhu,bez navrhovaných poplatků za komerční využití. PRO: 7 9. Zpřístupnění obecní cesty ke kostelu Pí.Versteegová předložila žádost kurátorky na zpřístupnění obecní cesty ke kostelu. P. starosta informoval, že větve od ořechu,který bránil průjezdu jsou odstraněny. Ještě zajde situaci prověřit s pracovníky, kteří zabezpečují údržbu obce. P. Nohýnek informoval, že u zastávky autobusu zasahují 2 stromy do vozovky. ZO vzalo na vědomí informaci pana starosty a pana Nohýnka. 10. Dotazy na usnesení,rozhodnutí a osatní informace za zastupitelstva v letech předkládá pí.versteegová P. Versteegová požádala p. Starostu o písemné vyjádření k sepsaným bodům. (příloha zápisu č.7) P. starosta informoval, že nemá odpovědi ještě na všechny body, ale může to ústně zrekapitulovat. P. Bartušek informoval, že má p. starosta na vypracování 30 dní. P. Versteegová předložila dotazy na schůzce zastupitelů. P. starosta se vyjádřil ústně k některým bodům. Bod 1 Tvrz, brána je nakloněna stále stejně. P.Hlavatý informoval, že bylo za jeho působení v úřadě provedeno měření, zda se brána naklání a nebyl zjištěn, žádný posun. Bod 2 internetové stránky jsou v řešení dle dnešního programu.. Bod 3 pozastavení prodeje veškerých obecních pozemků bylo zrušeno usnesením, které bude předloženo.bod 4 příjezdová cesta ke sběrnému místu a pozemek 6/1. P. starosta informoval, že pozemek 6/1 je rozdělen, ale není dokončena změna pozemku na komunikaci. P. Buřičová vznesla dotaz, kdo je majitelem pozemku 6/1. P. starosta informoval, že má pozemek v dlouhodobém pronájmu. P. Buřičová vznesla dotaz zda pronájemce se zapisuje do listu vlastnictví jako majitel, že v katastru nemovitostí je uveden jako majitel na základě kupní smlouvy ze dne P. starosta informoval, že pozemek musel koupit, aby na něm mohla obec uložit zeminu, která je vytěžena z nově budované komunikace na Vápence. Po dokončení akce bude pozemek navrácen. P. Buřičová vznesla dotaz na p. Bartuška, p. Růžičku, p. Slanařovou zda věděli o prodeji pozemku 6/1. P. Bartušek,p.Růžička, p. Slanařová odpověděli, že nevěděli. P. Buřičová se pozastavila nad tím, kdo prodej schválil, když zastupitelstvo mělo 7 členů. P. starosta doporučil p. Buřičové, aby podala trestní oznámení. Bod 5 autobusová zastávka. P. Chudoba informoval, že o situaci ví,ale bylo období žní a kovošrot nemohl zastávku odstranit. Pí.Versteegová podotkla,že rozhodnutí o odstranění je již z roku

11 Po tomto bodu p. Starosta rozpravu přerušil a vyhlásil pokračování na druhý den,6.září.2011 od 18 hod. Bod 6 vodoměry, p. Starosta informoval, že smlouvy prohlédla právnička, povolení pro p. Růžičku a p. Nohýnka je zpracováno.bod 7 ČOV povolení na ČVO je, pozemky jsou vykoupeny.bod 8 směrnice k provedení finanční kontroly v obci Libenice. P. Starosta,obec nemá vypracovanou směrnici, bude zajištěna náprava.bod 9 pozemky na vápence,p. Starosta uvedl, že cenu nezajišťovala právnička, ale obec. P. Versteegová oponovala, že v zápise ze zastupitelstva dne je uvedeno něco jiného. Bod 10 osvětlení nad sběrným místem. P. starosta informoval, že z technických důvodů, nelze nainstalovat. Bod 11 p. Drabeš, pí Nevenka. P. starosta oznámil, že p. Drabeš se ještě neřešil a pí Nevenka se odstěhovala neznám kam. Pí Buřičová vznesla dotaz, kdo byl v minulých letech předseda kontrolního výboru. Odpověděl p. Bartušek, že on. ZO vzalo na vědomí informace prezentované p. starostou. P. starosta do 30 dní od podání dotazů zpracuje písemné odpovědi a zastupitelstvo se k bodům vrátí v rekapitulaci při dalším zasedání obecního zastupitelstva. 11. Projednání výroční zprávy dle 18 zákona 106/1999- předkládá pí Versteegová P. Versteegová předložila dotaz na výroční zprávu. P. starosta informoval, že zpráva není vyhotovena. Bude zajištěna náprava. ZO vzalo na vědomí,že pan starosta vyhotoví výroční zprávu. 12. Zpracování odpadu v Seníku dotaz p. Hlavatého P. Hlavatý vznesl stížnost na firmu,která zpracovává odpad v Seníku,jelikož se za zahradou povalují igelity. P. starosta seznámil přítomné, že provedl místní šetření a nenašel pochybení. ZO vzalo na vědomí stížnost na firmu,která zpracovává odpad v seníku. 13. Vyměřování obecních pozemků předkládá pí Versteegová P. Versteegová vznesla dotaz na práci geodetů pro obec v týdnu od 15.8 do ZO nebylo seznámeno o vyměřování pozemků, ani nevyhlásilo záměr o prodeji pozemků. P.starosta namítl,že geodeti vyměřovali na Gruntě a proto domluvil na druhý den zaměření nenalezeného bodu u p.součka a 11

12 zároveň vyměření pozemků,jelikož zaměření více pozemků najednou je finančně výhodnější.cenu zatím neví. Dále,že o vyměřování bylo ZO seznámeno na minulém veřejném zasedání zastupitelstva a v usnesení z roku 2010 byla schválena možnost prodeje pozemků.toto usnesení předloží k nahlédnutí zastupitelům.paní Versteegová uvedla,že v zápise z minulého zastupitelstva je zapsáno o odprodeji obecních pozemků,kdy - celá agenda bude řešena hromadně z důvodů finančních nákladů.napadla postup,který pan starosta zvolil.je nutné schválit prodej jednotlivých pozemků v usnesení,jmenovitě zapsat a vyvěsit.tohoto pochybení se již p.starosta dopustil při prodeji parcel. P.Bartušek zmínil p.doušu,který má požádáno již z minulých let o rozdělení pozemku. ZO dodatečně schválilo vyměření pozemků,zaměřených geodetickou kanceláří v týdnu od do , s tím, že náklady na vyměření uhradí kupující. PRO: 4 ZDRŽEL: 1(Versteegová) NEPŘÍTOMEN 1(Slanařová) Na zastupitelstvo dorazila v hod pí. Slanařová. 14. Návrh na seznámování zastupitelů s plánem akcí na následující měsíc uvolněného starostypředkládá pí Versteegová P. Versteegová předložila požadavek na informování zastupitelů o plánované činnosti na příští měsíc.k tomu se vyjádřil pan starosta,že nikdy přesně neví,kde se bude pohybovat a kdy a co vyřizovat.paní Versteegová namítla,že starosta v uvolněné funkci by měl mít přibližný plán svého působení a konnání.pan Bartušek oponoval,že je to další papírování.paní Versteegová, pokud vázne komunikace,lze těžko doložit činnost starosty.paní Slanařová podotkla,že starosta je starostou, hned jak se ráno probudí. ZO projednalo návrh na předkládání plánu činnosti p. starosty na následující měsíc a tento návrh neschvaluje. PRO návrh: PROTI návrhu: ZDRŽEL: 1 (Versteegová) 2 (Douda,Bartušek) 3(Slanařová,Chudoba, Růžička) 12

13 15. Návrh na seznámení zastupitelů s činností uvolněného starosty za uplynulý měsíc-předkládá pí Versteegová P. Versteegová předložila požadavek na informování zastupitelů o činnosti p. starosty za uplynulý měsíc. ZO projednalo návrh na předkládání výkazu činnosti za minulý měsíc na pracovní schůzce a návrh schvaluje. PRO návrh: 5 PROTI návrhu: 0 ZDRŽEL: 1 (Chudoba) 16. Návrh 2. Doplňku rozpočtu obce Libenice (návrh na zařazení bodu byl schválen ZO 6.září 2011 na pokračování přerušeného zastupitelstva) Předseda finanční komise P. Bartušek předložil návrh č. 2 na doplnění rozpočtu obce Libenice ( příloha zápisu č. 8) P. Růžička vznesl dotaz, proč navýšit výdaje v položce budovy, haly, a stavby o ,-Kč. P Starosta informoval, že se počítalo s opravou střechy.p. Slanařová navrhla položku na opravy budov vyřadit. K jakému účelu bude uvedená částka ,-Kč použita, pan Bartušek nevěděl. ZO schvaluje návrh 2. Doplňku rozpočtu v příjmové části v plné výši návrhu a úpravu rozpočtových výdajů položku 5169 nákup ostatních služeb ,-Kč a položku 5169 nákup ostatních služeb ,- Kč. P. Bartušek doloží u schválených položek k jakému budou vynaloženy účelu. PRO: ZÁVĚREČNÁ DISKUZE ( návrh na zařazení bodu byl schválen ZO 6.září 2011 na pokračování přerušeného zastupitelstva) pí. Versteegová navrhla pronájem budovy č.24, ve stavu jakém je, než zastupitelstvo rozhodne o jejím využití. 13

14 ZO projednalo záměr obce pronajmout budovu č. 24(bývalý obchod) a schvaluje tuto nemovitost pronajmout ve stavu bez úprav na dobu určitou. Žádosti budou přijímány na obecním úřadě,mailem. Pí.Versteegová vznesla dotaz,jak to bude s pivnicí v době,kdy skončí p.chudobovi nájem a ještě nebude schválen nový nájemce. P.starosta zdělil,že po uvážení z jeho strany lze nájem prodloužit. ZO projednalo možnost prodloužení smlouvy na pronájem stávající pivnice se starostou obce Libenice Jaroslavem Chudobou a schvaluje prodloužit pronájem do P. Douda navrhl odhlášení odběrových míst plynu, která obec nevyužívá. P. Chudobová navrhla, vyhodnocení ankety občanů o využití č.p.24 (bývalá prodejna). P. Lhotková vznesla dotaz, kdy budou vybírány poplatky za hrobová místa, na hřbitově už je nainstalována vitrína, ale nejsou zde žádné informace. Na dotaz reagoval p. Růžička, že nebyl informován panem starostou o instalaci vitríny. Vyhláška je dávno schválená. P. Bureš (Grunta) informoval o možnostech financování dětského hřiště (rozdělení žádostí o dotaci na několik etap). P Hlavatý navrhoval přehodnotit částku 3 mil Kč. P. Hlavatý během zasedání seznámil zastupitele o podané stížnosti na krajský úřad na poškozené zábradlí u mostku. P. starostovi odevzdal kopii stížnosti a fotografii poškozeného zábradlí. Na základě této stížnosti správa silnic zjednala opravu zábradlí. P. Buřičová požádala p. Doudu jako předsedu kontrolního výboru o prověření poplatků OSA za provozování obecního rozhlasu. P.Hlavatý otevřel diskuzi ohledně zápachu z navážky na pole, která obhospodařuje POLINE. P. Hlavatý se dotazoval, kdo dělá stavební dozor při výstavě komunikace a sítí na Vápence. P. Douda oznámil, že p. Nobilis. P. Hlavatý vznesl dotaz, zda může vidět stavební deník. P. Douda souhlasil. P. Mičová upozornila na štěkající psy paní Křápové, která je nechává i několik dní bez dozoru. P. starosta přislíbil v této věci pomoc,zkontaktuje veterináře a policii. 14

15 Závěr Pan starosta ukončil veřejné zasedání zastupitelstva ve hod. Zapisovatelka: Starosta obce: Růžena Versteegová Jaroslav Chudoba v.r. Ověřovatelé zápisu : Miroslav Douda v.r. Jaroslav Bartušek v.r. Zápis vyhotoven dne Zápis ověřen dne

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 8/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 8/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 9, konaného dne 16. 9. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání Stránka č. 1 z 8 Zápis ze 74. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 19. srpna 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu. Jednání svolal pan starosta Václav Petrásek. Přítomno:

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Krčil, p. Čuchal p. Jaroš příchod 18.45 hodin Omluveni:

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 I. Technický bod Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19:05 hodin a

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Petr Smejsík, Pavel Říhák,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Raná č. 4. konaného dne 9.11.2015 od 18 ti hodin v zasedací místnosti. Obecního úřadu Raná

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Raná č. 4. konaného dne 9.11.2015 od 18 ti hodin v zasedací místnosti. Obecního úřadu Raná 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Raná č. 4 konaného dne 9.11.2015 od 18 ti hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Raná ad 1/ Zahájení Přítomné na zasedání přivítal starosta obce. Dále konstatoval,

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 25.3.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin.

Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin. Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin. Přítomno: 7 zastupitelů Omluveni: 0 Hosté: Občanů: 6 Program : 1. Zahájení 2. Záměr o prodeji pozemku p.č. 251/2 3.

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 10.8. 2015 v zasedací místnosti v Jimlíně

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 10.8. 2015 v zasedací místnosti v Jimlíně Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 10.8. 2015 v zasedací místnosti v Jimlíně Přítomno 7 členů ZO, dle prezenční listiny Omluven: Václav Červíček dovolená, Pavel Karas

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č.j. 734/02/2014 Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 9/2014 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle konaného dne 1.9.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 Přítomní: Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František., Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Kaloudová Lucie, Konečný Roman, Koutný

Více

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

ZÁPIS. Bod č. 1. Technický bod

ZÁPIS. Bod č. 1. Technický bod ZÁPIS o průběhu 11. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 06. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 26.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 21. 10. 2009

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 21. 10. 2009 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 21. 10. 2009 Přítomni: p. Maťa, Mgr. Fialová, p. Hanák, p. Hlaváček, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, p. Příkazský, pí

Více

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Kamil Zborovský, Ing. Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 7.9.2005

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 7.9.2005 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 7.9.2005 Zasedání se zúčastnilo: 8 zastupitelů viz presenční listina omluveni: Baudyš Petr ověřovateli byli zvoleni: p.marelová

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť, které se konalo ve čtvrtek 20. srpna 2009 v 18,00 hodin v budově OÚ, Prostějovská 13

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť, které se konalo ve čtvrtek 20. srpna 2009 v 18,00 hodin v budově OÚ, Prostějovská 13 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť, které se konalo ve čtvrtek 20. srpna 2009 v 18,00 hodin v budově OÚ, Prostějovská 13 Přítomni: Ing. Koněvalík R., Cetkovský F., Mgr. Vláčil V., Hanzelová

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 25.2.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 25.2.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 25.2.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Jaroslav Ježek, František Koman,

Více

Zápis Z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 11.4.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 11.4.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 7 ze dne 26.7.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 7 ze dne 26.7.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 7 ze dne 26.7.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Přítomni: Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Petr B, Pavel Ch, Jiří P, Vlastimil F Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech

Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce Zákolany (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ5 konané dne 21. 09. 2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ5 konané dne 21. 09. 2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ5 konané dne 21. 09. 2011 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Kyzlink Stanislav zastupitel - MUDr. Diepoltová

Více

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 08. 06. 2012, od 18:00 hodin.

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 08. 06. 2012, od 18:00 hodin. Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 08. 06. 2012, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška, Vlastimil Hruška, Josef Machek (příchod v 18:40)

Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška, Vlastimil Hruška, Josef Machek (příchod v 18:40) Zápis č. 04/2016 z jednání_zastupitelstva obce Milovice u Hořic_ze dne 27.dubna 2016_ Přítomni : viz prezenční listina Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov. Místo: zasedací místnost Obecního úřadu Datum: 14.1.2015

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov. Místo: zasedací místnost Obecního úřadu Datum: 14.1.2015 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Místo: zasedací místnost Obecního úřadu Datum: 14.1.2015 Zúčastnění členové ZO: Omluveni: Hosté na jednání: Jan Kreuz, Jaromír Steinberger, Petr

Více

OBEC ČÁSTKOV okres Uherské Hradiště

OBEC ČÁSTKOV okres Uherské Hradiště OBEC ČÁSTKOV okres Uherské Hradiště Zápis č.14 Ze zasedání zastupitelstva obce Částkov konaného dne 21.6.2012 v 18,30 hodin na obecním úřadě. Účast dle prezentační listiny PROGRAM 1) Zahájení, seznámení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou Novákovou

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 30.10.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 30.10.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 30.10.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 103 odst. 5 zákona 128/2000

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml P. Jedlička

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml P. Jedlička ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. října 2011 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Zápis č. 2/2015. Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 1 bylo schváleno

Zápis č. 2/2015. Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 1 bylo schváleno Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 19. května 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu České Meziříčí 1. Úvodní slovo Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hod

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 29. dubna 2009

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 29. dubna 2009 ZO/04/2009 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 29. dubna 2009 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, starostka Zastupitelé : Mgr. Petr Blažek, Ing. Jaroslav Egrmajer, pan

Více

Zápis č. 10/2008. Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing. Eliška Kopřivová, Jaroslav Stávek, Tomáš Stávek, Mgr. Petr Antoš, Pavel Stávek, Jana Hádlíková

Zápis č. 10/2008. Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing. Eliška Kopřivová, Jaroslav Stávek, Tomáš Stávek, Mgr. Petr Antoš, Pavel Stávek, Jana Hádlíková Zápis č. 10/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 27. října 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách. Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Aleš

Více

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 30. června 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více

Z Á P I S z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.6.2012 od 19:00 hodin v sále hostince U kaštanu

Z Á P I S z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.6.2012 od 19:00 hodin v sále hostince U kaštanu Z Á P I S z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.6.2012 od 19:00 hodin v sále hostince U kaštanu Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Marek Veselý, Iveta Kašparová, Drahuše

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 11 ze dne 24.10.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 11 ze dne 24.10.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin r ~ I v. ()J'f.ca,4j (!}V) CJ. Zápis ze zasedání ZO č. 11 ze dne 24.10.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil Faina, Jaroslav Běhounek, Jan Buršík Pavel Sokol, Petr Buršík Nepřítomni

Více

Veřejné zasedání č. 15. konané dne 28. 1. 2016. na Úřadě městyse Liteň

Veřejné zasedání č. 15. konané dne 28. 1. 2016. na Úřadě městyse Liteň Veřejné zasedání č. 15 konané dne 28. 1. 2016 na Úřadě městyse Liteň Přítomni: Ing. Miroslav Horák, Miroslav Slanec, Rudolf Fiřt, Šárka Marcínová, Jiří Hrách, Filip Kaštánek, Miloslav Kliment, Jan Havelka,

Více

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 28.4.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin.

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 28.4.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin. Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 28.4.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin. Přítomní: Mejsnar Jaroslav Ing. Jebavý Zdeněk Pohořalý

Více

Z Á P I S č. 2/2008. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 2/2008. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 2/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno členů zastupitelstva, omluvena

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 29.9.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 29.9.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 29.9.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:01 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni: 7 zastupitelů

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 14.3. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Martin Gregor, Ing. Pavel Houdek,

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Počepice č. 04/15, konaného dne 14. dubna 2015 v zasedací místnosti OÚ Počepice.

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Počepice č. 04/15, konaného dne 14. dubna 2015 v zasedací místnosti OÚ Počepice. Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Počepice č. 04/15, konaného dne 14. dubna 2015 v zasedací místnosti OÚ Počepice. Přítomni: Doubrava O., Hejhal P., Král St., Kolář Vl., Mošnička M., Pekárek Z.,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 27.5. 2014, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 27.5. 2014, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 27.5. 2014, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková,,Milan Hlavatý, Dana Vyštejnová, Petr Velich

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:02 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin Přítomní: Milan Elfmark,

Více

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman Přítomni: Zápis č.4 ze 4. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 24.3.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 10.9.2008 konaného od 18.00 hodin na Obecním Úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 10.9.2008 konaného od 18.00 hodin na Obecním Úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 10.9.2008 konaného od 18.00 hodin na Obecním Úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Srubec konaného. dne 16. 8. 2012 v 19,00 hodin

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Srubec konaného. dne 16. 8. 2012 v 19,00 hodin Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Srubec konaného dne 16. 8. 2012 v 19,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Srubec (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19,00 hod.

Více

Z Á P I S č. 13. Návrh programu :

Z Á P I S č. 13. Návrh programu : Z Á P I S č. 13 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 24. září 2008 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Jelínek, Kolář, Řezáčová,

Více

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015,

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 26. 2. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 23. 5. 2011 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 2. prosince 2009 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 2. prosince 2009 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 2. prosince 2009 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, E. Kašáková, J. Dvořák, V. Kocourek, J. Bron, M. Vnouček. Zahájení

Více

Starosta seznámil zastupitele s programem zasedání zastupitelstva obce:

Starosta seznámil zastupitele s programem zasedání zastupitelstva obce: Anonymizovaný zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 23.4.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě Zasedání bylo zahájeno v 17,25 hod Přítomno: 8 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 19 občanů Mgr. Milena Hnídková, ředitelka školy

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Přítomni: viz. prezenční listina

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva města Zbiroh, konaného dne 25. března 2015

Zápis. ze zasedání zastupitelstva města Zbiroh, konaného dne 25. března 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Zbiroh, konaného dne 25. března 2015 Přítomni: Čížek, Fišer, Ing. Hobl, Horák, Marková, Muravecký, Bc. Netíková, Ing.Rusek, Seidlová, Mgr. Šístková, Uhlíř, Vinš,

Více

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice Termín konání: 29.5.2015 18.00 hod Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 17.12. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 17.12. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 17.12. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Veřejné zasedání zahájil v 18,00 hodin starosta obce Viktor Ganjuškin, přivítal přítomné

Více

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ:

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ: Městská část Praha-Dolní Chabry Zastupitelstvo městské části Zápis č. 13/08/ ZMČ ze dne 14.05. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: - MUDr. Dvořák, PhDr. Doušová, p. Malina Neomluveni: 0 Hosté:

Více

Anonymizovaný zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 19.12.2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě

Anonymizovaný zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 19.12.2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě Anonymizovaný zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 19.12.2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě Zasedání bylo zahájeno v 17,10 hod Přítomno: 11 členů zastupitelstva

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.06.2008 konaného od 18.00 hodin na Obecním Úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.06.2008 konaného od 18.00 hodin na Obecním Úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.06.2008 konaného od 18.00 hodin na Obecním Úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Holý Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Ing.Urbášková,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 6 z veřejného jednání ZM konaného dne 5.6.2007 od 18.00 hodin v restauračním zařízení v Sedlci

Zápis č. 6 z veřejného jednání ZM konaného dne 5.6.2007 od 18.00 hodin v restauračním zařízení v Sedlci Zápis č. 6 z veřejného jednání ZM konaného dne 5.6.2007 od 18.00 hodin v restauračním zařízení v Sedlci Přítomni: Mgr. Daniel Havlík, František Lorenc, Mgr. Ladislav Šnajdr, MUDr. Richard Valta, MUDr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: M. Žabková, J. Dvořák Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání všech 15 zastupitelů

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 19:55. Program:

Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 19:55. Program: Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 25. 11. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 19:55 Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková,

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 03/2013 ze dne 31. 7. 2013

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 03/2013 ze dne 31. 7. 2013 Zápis č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Březník (XV. - zasedání volebního období 2010/2014) Datum, místo a čas konání: 31. 7. 2013, 18:00 22:15 OÚ v Březníku Přítomní zastupitelé, členové výborů

Více

Zápis č. 17 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 11. 6. 2013

Zápis č. 17 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 11. 6. 2013 Zápis č. 17 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 11. 6. 2013 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Nepřítomni: Marcela Pekařová Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva

Více

Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz

Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz Obec Dymokury Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 6. května 2013

Více

Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 6/2015 konaného dne 20. 8. 2015 od 19.00 hodin

zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 6/2015 konaného dne 20. 8. 2015 od 19.00 hodin Průběh zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 6/2015 konaného dne 20. 8. 2015 od 19.00 hodin Přítomni: I. Suchánková, P. Mazura, R. Steklý, T. Suchánek, V. Louman, V. Obešlová, F. Obešlo Program: 1. Zahájení

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Přítomni: členové zastupitelstva města Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Mgr. Roman Fabeš, Milena Kopečná, RNDr. Stanislav Máca,

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice

Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice Datum konání: 1. 2. 2016 od 18:05 hodin Místo konání: Obecní úřad Mysločovice Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce viz prezenční

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 11.1.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 11.1.2011 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 11.1.2011 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno ve 20 hodin

Více

Zápis a usnesení č. 3/2014 z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 30. června 2014 v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hod.

Zápis a usnesení č. 3/2014 z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 30. června 2014 v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hod. Bod č. 1 Starosta Zdeněk Číţek zahájil zasedání č. 3/2014 Zastupitelstva obce Šebetov (dále jen ZO ) v 18:00 hodin a všechny přivítal. Technický bod Starosta konstatoval, ţe informace o konání zasedání

Více