PorCeTa, o.p.s. Koncepce programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PorCeTa, o.p.s. Koncepce programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních"

Transkript

1 PorCeTa, o.p.s. Koncepce programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních PorCeTa, o.p.s. Speciálně pedagogické poradenské a vzdělávací centrum Smetanova 1284, Tábor

2 OBSAH: 1. OBECNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI PorCeTa, o.p.s Druh obecně prospěšných služeb společnosti PorCeTa, o.p.s Středisko Primární prevence v organizační struktuře společnosti 2. CÍLE STŘEDISKA PRIMÁRNÍ PREVENCE 3. CÍLOVÉ SKUPINY PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍCH AKTIVIT 4. ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ 4. 1 Podmínky realizace preventivních programů 4. 2 Kritéria pro realizaci primárních programů 4. 3 Kritéria pro odmítnutí realizace programů ze strany PorCeTa, o.p.s Kritéria pro odmítnutí služby ze strany odběratele 4. 5 Kritéria pro selektivní primární prevenci 4. 6 Ukončení služeb střediska Primární prevence 5. OBJEDNÁVKA SLUŽBY 5. 1 Objednávka preventivního programu 5. 2 Práva a závazky odběratele služby 5. 3 Práva a závazky společnosti PorCeTa, o.p.s., střediska Primární prevence 5. 4 Spolupráce se školním metodikem prevence 5. 5 Spolupráce s třídním učitelem 6. VEDENÍ DOKUMENTACE 7. REALIZACE PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE 8. ETICKÝ KODEX 9. KODEX PRÁV A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PROGRAMŮ 10. PROVOZNÍ DOBA STŘEDISKA PRIMÁRNÍ PREVENCE 11. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ STŘEDISKA PRIMÁRNÍ PREVENCE Vedoucí střediska Primární prevence Lektor programů primární prevence 2

3 1. OBECNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI PorCeTa, o.p.s Druh obecně prospěšných služeb společnosti PorCeta, o.p.s. Podle Zakládací smlouvy je hlavním cílem činnosti společnosti PorCeTa, o.p.s. pomáhat dětem a mladistvým ve věku 3 26 let, pokud vykonávají přípravu k povolání, při řešení školní neúspěšnosti, a to preventivně, intervenčně a reedukačně. Zároveň společnost zajišťuje odbornou pomoc rodičům a pěstounům, pedagogům a školským zařízením. Mezi hlavní činnosti vykonávané společností patří zejména: a) práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami zařazenými do hlavního vzdělávacího proudu, s jejich rodiči a pedagogy, b) preventivní, intervenční a rehabilitační činnost pro třídní kolektivy včetně programů specifické primární prevence zaměřených na rizikové chování, závislostní chování, extremismus a xenofobii, c) speciálně pedagogická diagnostika individuální a skupinová, d) speciálně pedagogická terapie individuální a skupinová, e) terénní práce ve školských zařízeních, f) pořádání kurzů, školení a dalších vzdělávacích akcí pro pedagogickou veřejnost v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, g) pořádání kurzů, školení a dalších vzdělávacích akcí pro rodiče a pěstouny, h) provoz centra pro děti v předškolním věku s vysoce funkčním autismem, s ADHD a s ADD, i) provoz volnočasového a vzdělávacího centra pro děti předškolního a mladšího školního věku s PAS, ADHD, s ADD a pro děti v náhradní rodinné péči, j) organizace diskusních a zájmových klubů, seminářů a dílen, k) pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí zaměřených na prevenci rizikového chování a sociálně negativních jevů a předcházení syndromu školní neúspěšnosti, l) rehabilitace a relaxační cvičení, m) finanční a dluhové poradenství, n) zprostředkování služeb poskytovaných jinými subjekty s obdobným zaměřením Středisko Primární prevence v organizační struktuře společnosti V organizační struktuře společnosti PorCeTa, o.p.s. má preventivní činnost svoje samostatné středisko, středisko Primární prevence. Činnost tohoto střediska je přímo řízena ředitelkou společnosti. Do činnosti střediska spadají tyto aktivity pro třídní kolektivy: Všeobecná, selektivní a indikovaná prevence rizikového chování Adaptační programy Intervenční programy 3

4 Dalšími středisky společnosti jsou tato střediska: Institut vzdělávání Práce s dítětem Sociálně právní ochrana dětí viz příloha: Organizační struktura společnosti 2. CÍLE STŘEDISKA PRIMÁRNÍ PREVENCE Společnost PorCeTa, o.p.s je jedinou neziskovou organizací v regionu Táborska, která nabízí systematickou práci v oblasti preventivních aktivit realizovanou odborným týmem lektorů a speciálních pedagogů. Cílem primární prevence je zejména: Podporovat zdravý životní styl dětí a mládeže a snížit patologické jevy mezi nimi. Podporovat rozvoj zdravé osobnosti, schopnosti vyjádřit vlastní názory a přijmout odpovědnost za své chování. Posilovat pozitivní sociální klima. Poskytovat všeobecnou, selektivní a indikovanou primární prevenci užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. Snižovat rizika zneužívání návykových látek u dětí a mladistvých. Oddálit experimentování s návykovými látkami u dětí a mládeže do pozdějšího věku, v ideálním případě zajistit, aby zájem o ně ztratily úplně. Poskytovat informační a vzdělávací služby pro odbornou i laickou veřejnost. Mapovat výskyt sociálně patologických jevů ve třídách, případně dále individuálně pracovat s jedinci ohroženými těmito jevy. U dlouhodobých programů průběžně a citlivě reagovat na změny v kolektivu a na aktuálnost výskytu rizikového chování. Podílet se na diagnostice a řešení problémů v třídním kolektivu. V případě potřeby pomoci řešit již vznikl problém se závislostním nebo jiným rizikovým chováním, případně odkázat na další odborníky, pokud potřeby klienta přesahují možnosti centra. 4

5 Cíle prevence pro skupinu učitelů a rodičů: Zvýšit informovanost pedagogů a rodičů v oblasti návykových látek a dalších forem rizikového chování. Pomoci zlepšit vztahy dětí a rodičů a žáků a učitelů prostřednictvím podpory komunikace mezi nimi. Spolupráce při řešení problémů na úrovních žák - škola rodič. V oblasti poradenství je cílem střediska: Poskytovat psychosociální pomoc osobám ohroženým sociálně patologickými jevy. Pomoc klientovi s řešením jeho problému, motivovat ho, udržet ho a podporovat ho v procesu změny. Pomoci s řešením problémů z jiných oblastní jeho života, jejichž vznik souvisí s problémovým užíváním či jiným projevem rizikového chování. Zprostředkovat pomoc odborníků ve chvíli, kdy potřeby klienta přesáhnou možnosti pracovníka. Individuální či skupinovou formou poskytovat poradenské a terapeutické služby. 3. CÍLOVÉ SKUPINY PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍCH AKTIVIT Cílovými skupinami, jak vyplývají z celkové činnosti obecně prospěšné společnosti, jsou děti a mládež, jejich rodiče či pěstouni, a pedagogové. Primární cílovou skupinou jsou děti a mládež, se kterými pracujeme zejména v třídním kolektivu, v případě potřeby nabízíme a realizuje individuální práci s dítětem. V rámci výkonu sociálně právní ochrany dítěte společnost pracuje se specifickými skupinami dětí z náhradní rodinné péče. Zejména se jedná o děti a mládež: předškolního věku (3-6 let), mladšího školního věku (6-12let), staršího školního věku (12-15 let), mladistvé (15-18 let), mladé dospělé (18-21 let). Společnost realizuje programy zejména v regionech Táborska a Soběslavska. 5

6 V rámci střediska Institut vzdělávání pracujeme se sekundární cílovou skupinou, rodiči a pedagogy. Pro rodiče a veřejnost nabízíme a realizujeme tematicky zaměřené diskusní pořady, besedy či přednášky na různá témata, která se týkají prevence závislostního chování, prevence rizikového chování či prevence syndromu školní neúspěšnosti u dětí a mládeže. V témže středisku Institut vzdělávání nabízíme akreditované programy pro pedagogy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedná se o tyto dva programy akreditované MŠMT ČR: Návyková rizika a jejich prevence Látkové závislosti a jejich prevence 4. ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ 4. 1 Podmínky realizace preventivních programů Programy jsou realizovány v přednáškové místnosti v prostorách společnosti PorCeTa, o.p.s., Smetanova 1284, Tábor, nebo v prostorách odběratele služby. Místo realizace je výsledkem vzájemné dohody odběratele a realizátora. Programy prevence jsou nabízena speciálním školám buď zdarma v rámci grantů, nebo za poplatek. Ten hradí buď zřizovatel školy, nebo je hrazen jednotlivými žáky v max. částce 50,- za žáka za dvouhodinový program. Program pro cílovou skupinu děti a mládež probíhá obvykle v době školního vyučování. Konkrétní čas je dohodnut podle potřeb rozvrhu či jiných organizačních požadavků školy a časových a personálních možností společnosti PorCeTa, o.p.s. s odpovědným zástupcem školy před započetím programu. Program pro cílovou skupinu pedagogů probíhá v termínech podle daného aktuálního vzdělávacího kalendáře společnosti pro dané období nebo v konkrétní termínu podle požadavku školy a časových možností lektorů společnosti v případě zakázky školy pro proškolení více pedagogů z jedné školy. Program pro cílovou rodičů probíhá v daných termínech určených společností PorCeTa, o.p.s. v odpoledních či večerních hodinách, program realizovaný prostřednictvím dalších neziskových organizací (např. rodičovská centra), probíhá v termínu po vzájemné domluvě se zástupcem dané neziskové organizace. Nabídka programů je veřejně dostupná na webových stránkách společnosti, programy pro veřejnost jsou též inzerovány v radničním periodiku. Aktuální informace ohledně školních preventivních programů jsou též zasílány ovou poštou odpovědným zástupcům škol. 6

7 Programy jsou uskutečňovány bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, vyznání, politické přesvědčení a psychický a fyzický stav odběratele služeb. Programy jsou uzpůsobeny věku, intelektu a zkušenosti cílové skupiny Kritéria pro realizaci primárních programů Pro zařazení do harmonogramu realizace programů musí škola kontaktovat vedoucího pracovníka střediska Primární prevence. Jednotlivé školy jsou v průběhu roku oslovovány s nabídkou, která je průběžně aktualizována. V případě naplnění kapacity střediska jsou školy zařazeny do pořadníku a následně oslovovány Kritéria pro odmítnutí realizace programů ze strany PorCeTa, o.p.s. Společnost nerealizuje programy za podmínky, kdy by bylo na program spojeno více tříd dohromady bez rozdílu věku, pokud by nebylo již současně smluvně ujednána další kontinuální činnost s jednotlivými třídními kolektivy. Škola, resp. její zástupce nedodržuje smluvené podmínky spolupráce (čas, místo, počet účastníků). Kapacita střediska je vytížena. Odběratel požaduje službu, která je v rozporu s etickým kodexem střediska Primární prevence nebo s jeho vnitřními normami Kritéria pro odmítnutí služby ze strany odběratele Odběratel má právo odmítnout službu: v případě, že nesouhlasí s kontraktem o vzájemné spolupráci, v situaci, kdy středisko Primární prevence nedodrží závazky vyplývající z kontraktu, či pokud není spokojený s kvalitou, obsahem či vedením programů primární prevence Kritéria pro selektivní primární prevenci Ve třídě je dlouhodobý problém mezi žáky, s rizikovým chováním či narušenými vztahy apod., který se nedaří vyřešit vlastními silami. 7

8 Škola i třída o problému vědí a jsou motivování jej řešit. Třídní učitel se aktivně účastní programu. Třídní učitele vyplní před programem vstupní dotazník a účastní se osobního setkání s lektorem, kdy definuje zakázku a očekávání. Konkrétní zakázka třídy, třídního učitele a školy se shoduje. Rodiče, příp. pěstouni dětí jsou o programu informováni a souhlasí s účastí svého dítěte na něm. V opačném případě se dítě programu neúčastní Ukončení služeb střediska Primární prevence Dokončení smluveného objemu služeb. Odstoupení od smlouvy ze strany odběratele, příp. realizátora při neplnění podmínek kontraktu. Zánik společnosti PorCeTa, o.p.s. či jejího střediska Primární prevence. 5. OBJEDNÁVKA SLUŽBY 5. 1 Objednávka preventivního programu V objednávce programu primární prevence je obvykle uvedeno: název a adresa školy, třídy, ve kterých budou programy probíhat, data a hodiny jednotlivých setkání, název a typ zvolených programů, podmínky, za kterých budou programy realizovány, jméno objednatele (metodik prevence, výchovný poradce, zástupce ředitele apod.), počet dětí v jednotlivých třídách a jejich rozložení podle pohlaví, podrobnější informace o třídě (výskyt nežádoucích jevů, důvody pro konání programu primární prevence). Objednávka preventivních programů je uskutečněna na základě písemného, osobního, telefonického či ového kontaktu zájemce o službu. Na základě prvotního kontaktu dojde k upřesnění základních informací a dojednání základních podmínek objednávky, jsou předběžně domluveny vyhovující termíny. 8

9 Následně je vytvořena závazná objednávka programu s dohodnutým termínem realizace. V případě, že se jedná o dlouhodobou spolupráci, je současně vyplněna smlouva mezi poskytovatelem služby (střediskem Primární prevence společnosti PorCeTa, o.p.s.) a odběratelem služby (školou) Práva a závazky odběratele služby Zajistit vhodné prostředí a podmínky pro konání programu, v případě, že je program realizován v prostorách školy. Zajistit doprovod žáků do prostor společnosti a zpět do školy v případě, že se program koná v prostorách společnosti. Zajistit účast pedagoga po dobu konání programu. Program je určen pro jednu třídu, nutná je minimální účast 75 % žáků. Dodržovat předem dohodnuté termíny konání programu. V případě nutnosti změny informovat vedoucího střediska minimálně týden dopředu. Ve výjimečných případech (náhlé onemocnění žáků, epidemie apod.) lze změnit termín den před konáním programu. Škola se nezříká odpovědnosti za své žáky ani v případě nepřítomnosti pedagoga. V případě, že není přítomen pedagog, metodik prevence konzultuje s lektory před a po programu průběh programu. Pokud je pedagog na programu přítomný, vyplňuje po realizaci programu jeho hodnocení. Škola se zavazuje převzít výuku při předčasném ukončení programu primární prevence ze strany lektorů. Toto ukončení je možné v případě: nespolupráce třídy a výrazného nezájmu o program, v případě krizových situací jako např. ohrožení zdraví a života účastníků, živelné pohromy, havarijní situace apod. Odběratel služby souhlasí, že středisko Primární prevence společnosti PorCeTa, o.p.s. využívá statistické údaje k evaluaci a poskytuje je třetí straně (donátoři apod.). Každý zájemce o službu má právo podat si stížnost na realizaci programů. Podání stížnosti nezadává pracovníkům střediska a celé společnosti PorCeTa, o.p.s. příčinu k jakékoli formě diskriminace stěžovatele Práva a závazky společnosti PorCeTa, o.p.s., střediska Primární prevence Před začátkem realizace programu předložit vedení školy, příp. metodikovi prevence koncepci preventivních programů a projednat ji s nimi. Provádět programy v souladu s potřebami školy, podle zásad efektivní primární prevence. Realizovat programy v souladu s platnými strategiemi a koncepcemi MŠMT ČR a RVKPP ČR. 9

10 Domlouvání termínů realizace programů zajišťuje vedoucí pracovník střediska Primární prevence. Dodržovat dohodnuté termíny konání preventivních programů. V případě nutnosti změny termínů informovat minimálně týden před dohodnutým termínem. Ve výjimečných případech (onemocnění lektora, nehoda apod.) lze termín změnit tentýž den nejpozději 15 minut před konáním programu. Při dlouhodobých programech pravidelně informovat o vývoji situace ve třídách a průběhu programu třídního učitele, metodika prevence příp. vedení školy, a to buď písemně, nebo osobně při informační schůzce. Pokud odběratel nezajistí vhodné prostření a podmínky pro realizaci objednaného prostoru, pokusí se lektor domluvit jiný vhodný prostor, nebo uzpůsobí program možnostem daného prostoru. V krajním případě program nevykoná a požádá o náhradní termín. Program je určený pro jednu třídu. Pokud se jedná o programy zaměřené na vztahy v kolektivu, je nutná účast minimálně 75 % žáků třídy. V případě jiného typu programu zaměřeného na prevenci rizikového chování, bude program realizován po domluvě s metodikem prevence za předpokladu, že se domluví pokračování navazující na tento program. V jiném případě bude program přeložen na jiný termín. Na vyžádání odběratele u dlouhodobých programů realizátor vypracuje závěrečnou zprávu za uskutečněný program. V případě zjištění výskytu rizikového chování (užívání návykových látek, šikana, rasismus apod.) jsou pracovníci centra povinni informovat zástupce školy. Lektoři nabídnou intenzivnější spolupráci (programy selektivní primární prevence, rodinné či individuální poradenství apod.), případně odkážou na jiné odborné zařízení. Z mimořádných událostí je vypracován zápis do zprávy z programu. Všichni pracovníci pracují v souladu s Etickým kodexem společnosti PorCeTa, o.p.s., podepisují prohlášení o mlčenlivosti (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), respektují Základní listinu lidských práv a svobod a Úmluvu o právech dítěte. Uznávají a respektují autonomii školského zařízení. Služby společnosti PorCeTa, o.p.s. jsou zařazeny v Katalogu poskytovatelů sociálních a doplňkových služeb ORP Tábor. Informace o organizacích a službách z tohoto Katalogu jsou zaměstnanci společnosti PorCeTa, o.p.s. též poskytovány případným zájemcům o různé typy služeb. Informace a údaje o organizacích nabízejících sociální a doplňkové služby v regionu Táborska jsou v Katalogu průběžně aktualizovány Spolupráce se školním metodikem prevence Středisko Primární prevence spolupracuje s metodiky prevence jednotlivých spolupracujících škol. Při prvotním kontaktu je školní metodik seznámený s aktuální nabídkou programů střediska. Jsou mu zaslány veškeré potřebné informace a dokumenty k seznámení. Před 10

11 zahájením programu s ním vedoucí střediska, příp. lektoři konzultují programy. S ním jsou rovněž dojednávány termíny programů a jejich případné změny. Komunikace a spolupráce s metodikem pokračuje i po realizaci programu. Jsou s ním dojednávány a předávány další potřebné záležitosti a dokumenty Spolupráce s třídním učitelem Zapojení třídního učitele do programů je dobrovolné, kromě programů zaměřených na vztahy v kolektivu či řešení konkrétního rizikového chování ve třídě (šikana, závislostní chování), v těchto případech je účast třídního učitele nezbytná. V těchto situacích definuje zakázku na program, aktivně se účastní programu a vyplňuje po programu hodnotící dotazník programu. Je povinen též informovat lektory o závažných situacích, které by mohly ovlivnit průběh dalšího programu. 6. VEDENÍ DOKUMENTACE Z každého programu je zpracována zpráva formou jednoduchého formuláře, který vyplňuje lektor vždy po ukončení programu. Ve zprávě je popsaný průběh programu, součástí je i hodnotící dotazník vyplněný pedagogem, byl-li přítomen na programu. Škola si může vyžádat kopii Zprávy z programu. Mimořádné události jsou též zaznamenávány do Zprávy z programu, těmto událostem je pak věnován prostor při poradách lektorského týmu. 7. REALIZACE PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE Realizace programů probíhá v prostorách společnosti PorCeTa, o.p.s., Smetanova 1284, Tábor, nebo přímo v prostorách objednatele. Programy v rámci adaptačních pobytů mohou být realizovány i jinde, mimo budovu školy či sídla společnosti, podle dohody objednavatele a realizátora. Organizační záležitosti, vyřizování dokumentace, zpracování zpráv z programů a archivace materiálů a dokumentů je realizována v kanceláři vedoucího střediska. V sídle společnosti je též k dispozici místnost k poradenství a individuální práci. 11

12 8. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti PorCeTa, o.p.s. je samostatným dokumentem platným pro všechny střediska společnosti. Je přílohou tohoto materiálu. 9. KODEX PRÁV A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PROGRAMŮ Kodex práv a povinností účastníků programů je samostatným dokumentem, je přílohou tohoto materiálu. 10. PROVOZNÍ DOBA STŘEDISKA PRIMÁRNÍ PREVENCE Provozní doba střediska Primární prevence není určena konkrétními časy. Vedoucí střediska je zaměstnán na 0,1 úvazku. Telefonická a ová komunikace je možná kdykoli v běžné pracovní dny a pracovní dobu, osobní konzultace po předchozí domluvě, buď v kanceláři společnosti PorCeTa, o.p.s., nebo v sídle zájemce o službu. Lektoři programů primární prevence jsou zaměstnanci na dohodu o provedení práce. Jejich pracovní doba je určena termíny dohodnutými s objednavateli programů. Je možné je kontaktovat přímo na jejich osobních telefonních číslech a ových adresách, nebo přes vedoucího střediska. 11. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ STŘEDISKA PRIMÁRNÍ PREVENCE Vedoucí střediska Primární prevence Vedoucí střediska Primární prevence je vysokoškolsky vzdělaný pracovník s praxí ve školství (učitelství na středních odborných školách), speciálním školství (Diagnostický ústav pro mládež) i v nízkoprahovém zařízení pro lidi ohrožené drogou. Vedoucí pracovník komunikuje se zástupci škol a jinými zájemci o programy primární prevence, dojednává kontrakty a podmínky realizace programů. Je odpovědný za kvalitu programů. Vedoucí pracovník řídí a koordinuje tým lektorů. Je současně jedním z lektorů. Vedoucí pracovník je zaměstnán na 0,1 úvazku. 12

13 11. 2 Lektor programů primární prevence Lektor programů primární prevence je vysokoškolsky vzdělaný pracovník (speciální pedagog - etoped, psycholog, terapeut apod.), případně student vysoké školy odborného zaměření, který absolvovat vzdělávací program k lektorovanému tématu. Lektoři jsou zaměstnanci na dohodu o provedení práce. 13

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PorCeTa, o.p.s. 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PorCeTa, o.p.s. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA PorCeTa, o.p.s. 2013 Vážení, předkládáme Vám výroční zprávu společnosti PorCeTa, o.p.s. za rok 2013, ve které bychom Vám chtěli přiblížit činnost naší společnosti v prvním roce jejího fungování.

Více

Kodex práv a povinností klientů

Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Klient v primární prevenci Phénix V primární prevenci rozlišuje klienty na účastníky, tedy ty, kteří se zúčastňují programu (žáci, studenti,

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby 1. Druh sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. Forma sociální služby

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy

Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy Tato Práva a povinnosti sestávají z těchto obsahových částí: Preambule 1. Všeobecná Práva a povinnosti klientů 2. Specifická

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program Selektivní prevence Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Historie programu

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

"Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015

Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015 "Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015 1. Základní informace Záměrem tohoto projektu je podpořit realizaci intervenčních programů na základních školách, a to v návaznosti na

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

č. j.: MSMT-18917/2012-27/2

č. j.: MSMT-18917/2012-27/2 č. j.: MSMT-18917/2012-27/2 Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s. Hřímalého 4 301 00 Plzeň tel: +420 733 733 061 +420 734 754 049 e-mail: domus@domus-cpr.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4,

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace; IČO: 70977151 se sídlem Dětská 361/2, 289 23 Milovice, zastoupené: Mgr. Petrou Černovskou, DiS., ředitelkou, je pověřená

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Smlouva o realizaci programu selektivní primární prevence v rámci školní docházky

Smlouva o realizaci programu selektivní primární prevence v rámci školní docházky Smlouva o realizaci programu selektivní primární prevence v rámci školní docházky mezi název organizace: PROSPE o.s. adresa: Biskupcova 39, Praha 3 IČ: 27016811 DIČ: CZ27016811 číslo účtu: 1967912389/0800

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

Název zařízení: PRIMÁRNÍ PREVENCE vedoucí: Bc. Jarmila Liščáková adresa: Mládežnická 229, Třebíč

Název zařízení: PRIMÁRNÍ PREVENCE vedoucí: Bc. Jarmila Liščáková adresa: Mládežnická 229, Třebíč telefon: 73 529 33 OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ, PRIMÁRNÍ PREVENCE Středisko PRIMÁRNÍ PREVENCE realizuje preventivní programy na školách již více než 20 let. Posláním je usilovat o zdravý životní styl a zvýšení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více