PorCeTa, o.p.s. Koncepce programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PorCeTa, o.p.s. Koncepce programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních"

Transkript

1 PorCeTa, o.p.s. Koncepce programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních PorCeTa, o.p.s. Speciálně pedagogické poradenské a vzdělávací centrum Smetanova 1284, Tábor

2 OBSAH: 1. OBECNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI PorCeTa, o.p.s Druh obecně prospěšných služeb společnosti PorCeTa, o.p.s Středisko Primární prevence v organizační struktuře společnosti 2. CÍLE STŘEDISKA PRIMÁRNÍ PREVENCE 3. CÍLOVÉ SKUPINY PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍCH AKTIVIT 4. ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ 4. 1 Podmínky realizace preventivních programů 4. 2 Kritéria pro realizaci primárních programů 4. 3 Kritéria pro odmítnutí realizace programů ze strany PorCeTa, o.p.s Kritéria pro odmítnutí služby ze strany odběratele 4. 5 Kritéria pro selektivní primární prevenci 4. 6 Ukončení služeb střediska Primární prevence 5. OBJEDNÁVKA SLUŽBY 5. 1 Objednávka preventivního programu 5. 2 Práva a závazky odběratele služby 5. 3 Práva a závazky společnosti PorCeTa, o.p.s., střediska Primární prevence 5. 4 Spolupráce se školním metodikem prevence 5. 5 Spolupráce s třídním učitelem 6. VEDENÍ DOKUMENTACE 7. REALIZACE PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE 8. ETICKÝ KODEX 9. KODEX PRÁV A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PROGRAMŮ 10. PROVOZNÍ DOBA STŘEDISKA PRIMÁRNÍ PREVENCE 11. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ STŘEDISKA PRIMÁRNÍ PREVENCE Vedoucí střediska Primární prevence Lektor programů primární prevence 2

3 1. OBECNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI PorCeTa, o.p.s Druh obecně prospěšných služeb společnosti PorCeta, o.p.s. Podle Zakládací smlouvy je hlavním cílem činnosti společnosti PorCeTa, o.p.s. pomáhat dětem a mladistvým ve věku 3 26 let, pokud vykonávají přípravu k povolání, při řešení školní neúspěšnosti, a to preventivně, intervenčně a reedukačně. Zároveň společnost zajišťuje odbornou pomoc rodičům a pěstounům, pedagogům a školským zařízením. Mezi hlavní činnosti vykonávané společností patří zejména: a) práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami zařazenými do hlavního vzdělávacího proudu, s jejich rodiči a pedagogy, b) preventivní, intervenční a rehabilitační činnost pro třídní kolektivy včetně programů specifické primární prevence zaměřených na rizikové chování, závislostní chování, extremismus a xenofobii, c) speciálně pedagogická diagnostika individuální a skupinová, d) speciálně pedagogická terapie individuální a skupinová, e) terénní práce ve školských zařízeních, f) pořádání kurzů, školení a dalších vzdělávacích akcí pro pedagogickou veřejnost v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, g) pořádání kurzů, školení a dalších vzdělávacích akcí pro rodiče a pěstouny, h) provoz centra pro děti v předškolním věku s vysoce funkčním autismem, s ADHD a s ADD, i) provoz volnočasového a vzdělávacího centra pro děti předškolního a mladšího školního věku s PAS, ADHD, s ADD a pro děti v náhradní rodinné péči, j) organizace diskusních a zájmových klubů, seminářů a dílen, k) pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí zaměřených na prevenci rizikového chování a sociálně negativních jevů a předcházení syndromu školní neúspěšnosti, l) rehabilitace a relaxační cvičení, m) finanční a dluhové poradenství, n) zprostředkování služeb poskytovaných jinými subjekty s obdobným zaměřením Středisko Primární prevence v organizační struktuře společnosti V organizační struktuře společnosti PorCeTa, o.p.s. má preventivní činnost svoje samostatné středisko, středisko Primární prevence. Činnost tohoto střediska je přímo řízena ředitelkou společnosti. Do činnosti střediska spadají tyto aktivity pro třídní kolektivy: Všeobecná, selektivní a indikovaná prevence rizikového chování Adaptační programy Intervenční programy 3

4 Dalšími středisky společnosti jsou tato střediska: Institut vzdělávání Práce s dítětem Sociálně právní ochrana dětí viz příloha: Organizační struktura společnosti 2. CÍLE STŘEDISKA PRIMÁRNÍ PREVENCE Společnost PorCeTa, o.p.s je jedinou neziskovou organizací v regionu Táborska, která nabízí systematickou práci v oblasti preventivních aktivit realizovanou odborným týmem lektorů a speciálních pedagogů. Cílem primární prevence je zejména: Podporovat zdravý životní styl dětí a mládeže a snížit patologické jevy mezi nimi. Podporovat rozvoj zdravé osobnosti, schopnosti vyjádřit vlastní názory a přijmout odpovědnost za své chování. Posilovat pozitivní sociální klima. Poskytovat všeobecnou, selektivní a indikovanou primární prevenci užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. Snižovat rizika zneužívání návykových látek u dětí a mladistvých. Oddálit experimentování s návykovými látkami u dětí a mládeže do pozdějšího věku, v ideálním případě zajistit, aby zájem o ně ztratily úplně. Poskytovat informační a vzdělávací služby pro odbornou i laickou veřejnost. Mapovat výskyt sociálně patologických jevů ve třídách, případně dále individuálně pracovat s jedinci ohroženými těmito jevy. U dlouhodobých programů průběžně a citlivě reagovat na změny v kolektivu a na aktuálnost výskytu rizikového chování. Podílet se na diagnostice a řešení problémů v třídním kolektivu. V případě potřeby pomoci řešit již vznikl problém se závislostním nebo jiným rizikovým chováním, případně odkázat na další odborníky, pokud potřeby klienta přesahují možnosti centra. 4

5 Cíle prevence pro skupinu učitelů a rodičů: Zvýšit informovanost pedagogů a rodičů v oblasti návykových látek a dalších forem rizikového chování. Pomoci zlepšit vztahy dětí a rodičů a žáků a učitelů prostřednictvím podpory komunikace mezi nimi. Spolupráce při řešení problémů na úrovních žák - škola rodič. V oblasti poradenství je cílem střediska: Poskytovat psychosociální pomoc osobám ohroženým sociálně patologickými jevy. Pomoc klientovi s řešením jeho problému, motivovat ho, udržet ho a podporovat ho v procesu změny. Pomoci s řešením problémů z jiných oblastní jeho života, jejichž vznik souvisí s problémovým užíváním či jiným projevem rizikového chování. Zprostředkovat pomoc odborníků ve chvíli, kdy potřeby klienta přesáhnou možnosti pracovníka. Individuální či skupinovou formou poskytovat poradenské a terapeutické služby. 3. CÍLOVÉ SKUPINY PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍCH AKTIVIT Cílovými skupinami, jak vyplývají z celkové činnosti obecně prospěšné společnosti, jsou děti a mládež, jejich rodiče či pěstouni, a pedagogové. Primární cílovou skupinou jsou děti a mládež, se kterými pracujeme zejména v třídním kolektivu, v případě potřeby nabízíme a realizuje individuální práci s dítětem. V rámci výkonu sociálně právní ochrany dítěte společnost pracuje se specifickými skupinami dětí z náhradní rodinné péče. Zejména se jedná o děti a mládež: předškolního věku (3-6 let), mladšího školního věku (6-12let), staršího školního věku (12-15 let), mladistvé (15-18 let), mladé dospělé (18-21 let). Společnost realizuje programy zejména v regionech Táborska a Soběslavska. 5

6 V rámci střediska Institut vzdělávání pracujeme se sekundární cílovou skupinou, rodiči a pedagogy. Pro rodiče a veřejnost nabízíme a realizujeme tematicky zaměřené diskusní pořady, besedy či přednášky na různá témata, která se týkají prevence závislostního chování, prevence rizikového chování či prevence syndromu školní neúspěšnosti u dětí a mládeže. V témže středisku Institut vzdělávání nabízíme akreditované programy pro pedagogy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedná se o tyto dva programy akreditované MŠMT ČR: Návyková rizika a jejich prevence Látkové závislosti a jejich prevence 4. ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ 4. 1 Podmínky realizace preventivních programů Programy jsou realizovány v přednáškové místnosti v prostorách společnosti PorCeTa, o.p.s., Smetanova 1284, Tábor, nebo v prostorách odběratele služby. Místo realizace je výsledkem vzájemné dohody odběratele a realizátora. Programy prevence jsou nabízena speciálním školám buď zdarma v rámci grantů, nebo za poplatek. Ten hradí buď zřizovatel školy, nebo je hrazen jednotlivými žáky v max. částce 50,- za žáka za dvouhodinový program. Program pro cílovou skupinu děti a mládež probíhá obvykle v době školního vyučování. Konkrétní čas je dohodnut podle potřeb rozvrhu či jiných organizačních požadavků školy a časových a personálních možností společnosti PorCeTa, o.p.s. s odpovědným zástupcem školy před započetím programu. Program pro cílovou skupinu pedagogů probíhá v termínech podle daného aktuálního vzdělávacího kalendáře společnosti pro dané období nebo v konkrétní termínu podle požadavku školy a časových možností lektorů společnosti v případě zakázky školy pro proškolení více pedagogů z jedné školy. Program pro cílovou rodičů probíhá v daných termínech určených společností PorCeTa, o.p.s. v odpoledních či večerních hodinách, program realizovaný prostřednictvím dalších neziskových organizací (např. rodičovská centra), probíhá v termínu po vzájemné domluvě se zástupcem dané neziskové organizace. Nabídka programů je veřejně dostupná na webových stránkách společnosti, programy pro veřejnost jsou též inzerovány v radničním periodiku. Aktuální informace ohledně školních preventivních programů jsou též zasílány ovou poštou odpovědným zástupcům škol. 6

7 Programy jsou uskutečňovány bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, vyznání, politické přesvědčení a psychický a fyzický stav odběratele služeb. Programy jsou uzpůsobeny věku, intelektu a zkušenosti cílové skupiny Kritéria pro realizaci primárních programů Pro zařazení do harmonogramu realizace programů musí škola kontaktovat vedoucího pracovníka střediska Primární prevence. Jednotlivé školy jsou v průběhu roku oslovovány s nabídkou, která je průběžně aktualizována. V případě naplnění kapacity střediska jsou školy zařazeny do pořadníku a následně oslovovány Kritéria pro odmítnutí realizace programů ze strany PorCeTa, o.p.s. Společnost nerealizuje programy za podmínky, kdy by bylo na program spojeno více tříd dohromady bez rozdílu věku, pokud by nebylo již současně smluvně ujednána další kontinuální činnost s jednotlivými třídními kolektivy. Škola, resp. její zástupce nedodržuje smluvené podmínky spolupráce (čas, místo, počet účastníků). Kapacita střediska je vytížena. Odběratel požaduje službu, která je v rozporu s etickým kodexem střediska Primární prevence nebo s jeho vnitřními normami Kritéria pro odmítnutí služby ze strany odběratele Odběratel má právo odmítnout službu: v případě, že nesouhlasí s kontraktem o vzájemné spolupráci, v situaci, kdy středisko Primární prevence nedodrží závazky vyplývající z kontraktu, či pokud není spokojený s kvalitou, obsahem či vedením programů primární prevence Kritéria pro selektivní primární prevenci Ve třídě je dlouhodobý problém mezi žáky, s rizikovým chováním či narušenými vztahy apod., který se nedaří vyřešit vlastními silami. 7

8 Škola i třída o problému vědí a jsou motivování jej řešit. Třídní učitel se aktivně účastní programu. Třídní učitele vyplní před programem vstupní dotazník a účastní se osobního setkání s lektorem, kdy definuje zakázku a očekávání. Konkrétní zakázka třídy, třídního učitele a školy se shoduje. Rodiče, příp. pěstouni dětí jsou o programu informováni a souhlasí s účastí svého dítěte na něm. V opačném případě se dítě programu neúčastní Ukončení služeb střediska Primární prevence Dokončení smluveného objemu služeb. Odstoupení od smlouvy ze strany odběratele, příp. realizátora při neplnění podmínek kontraktu. Zánik společnosti PorCeTa, o.p.s. či jejího střediska Primární prevence. 5. OBJEDNÁVKA SLUŽBY 5. 1 Objednávka preventivního programu V objednávce programu primární prevence je obvykle uvedeno: název a adresa školy, třídy, ve kterých budou programy probíhat, data a hodiny jednotlivých setkání, název a typ zvolených programů, podmínky, za kterých budou programy realizovány, jméno objednatele (metodik prevence, výchovný poradce, zástupce ředitele apod.), počet dětí v jednotlivých třídách a jejich rozložení podle pohlaví, podrobnější informace o třídě (výskyt nežádoucích jevů, důvody pro konání programu primární prevence). Objednávka preventivních programů je uskutečněna na základě písemného, osobního, telefonického či ového kontaktu zájemce o službu. Na základě prvotního kontaktu dojde k upřesnění základních informací a dojednání základních podmínek objednávky, jsou předběžně domluveny vyhovující termíny. 8

9 Následně je vytvořena závazná objednávka programu s dohodnutým termínem realizace. V případě, že se jedná o dlouhodobou spolupráci, je současně vyplněna smlouva mezi poskytovatelem služby (střediskem Primární prevence společnosti PorCeTa, o.p.s.) a odběratelem služby (školou) Práva a závazky odběratele služby Zajistit vhodné prostředí a podmínky pro konání programu, v případě, že je program realizován v prostorách školy. Zajistit doprovod žáků do prostor společnosti a zpět do školy v případě, že se program koná v prostorách společnosti. Zajistit účast pedagoga po dobu konání programu. Program je určen pro jednu třídu, nutná je minimální účast 75 % žáků. Dodržovat předem dohodnuté termíny konání programu. V případě nutnosti změny informovat vedoucího střediska minimálně týden dopředu. Ve výjimečných případech (náhlé onemocnění žáků, epidemie apod.) lze změnit termín den před konáním programu. Škola se nezříká odpovědnosti za své žáky ani v případě nepřítomnosti pedagoga. V případě, že není přítomen pedagog, metodik prevence konzultuje s lektory před a po programu průběh programu. Pokud je pedagog na programu přítomný, vyplňuje po realizaci programu jeho hodnocení. Škola se zavazuje převzít výuku při předčasném ukončení programu primární prevence ze strany lektorů. Toto ukončení je možné v případě: nespolupráce třídy a výrazného nezájmu o program, v případě krizových situací jako např. ohrožení zdraví a života účastníků, živelné pohromy, havarijní situace apod. Odběratel služby souhlasí, že středisko Primární prevence společnosti PorCeTa, o.p.s. využívá statistické údaje k evaluaci a poskytuje je třetí straně (donátoři apod.). Každý zájemce o službu má právo podat si stížnost na realizaci programů. Podání stížnosti nezadává pracovníkům střediska a celé společnosti PorCeTa, o.p.s. příčinu k jakékoli formě diskriminace stěžovatele Práva a závazky společnosti PorCeTa, o.p.s., střediska Primární prevence Před začátkem realizace programu předložit vedení školy, příp. metodikovi prevence koncepci preventivních programů a projednat ji s nimi. Provádět programy v souladu s potřebami školy, podle zásad efektivní primární prevence. Realizovat programy v souladu s platnými strategiemi a koncepcemi MŠMT ČR a RVKPP ČR. 9

10 Domlouvání termínů realizace programů zajišťuje vedoucí pracovník střediska Primární prevence. Dodržovat dohodnuté termíny konání preventivních programů. V případě nutnosti změny termínů informovat minimálně týden před dohodnutým termínem. Ve výjimečných případech (onemocnění lektora, nehoda apod.) lze termín změnit tentýž den nejpozději 15 minut před konáním programu. Při dlouhodobých programech pravidelně informovat o vývoji situace ve třídách a průběhu programu třídního učitele, metodika prevence příp. vedení školy, a to buď písemně, nebo osobně při informační schůzce. Pokud odběratel nezajistí vhodné prostření a podmínky pro realizaci objednaného prostoru, pokusí se lektor domluvit jiný vhodný prostor, nebo uzpůsobí program možnostem daného prostoru. V krajním případě program nevykoná a požádá o náhradní termín. Program je určený pro jednu třídu. Pokud se jedná o programy zaměřené na vztahy v kolektivu, je nutná účast minimálně 75 % žáků třídy. V případě jiného typu programu zaměřeného na prevenci rizikového chování, bude program realizován po domluvě s metodikem prevence za předpokladu, že se domluví pokračování navazující na tento program. V jiném případě bude program přeložen na jiný termín. Na vyžádání odběratele u dlouhodobých programů realizátor vypracuje závěrečnou zprávu za uskutečněný program. V případě zjištění výskytu rizikového chování (užívání návykových látek, šikana, rasismus apod.) jsou pracovníci centra povinni informovat zástupce školy. Lektoři nabídnou intenzivnější spolupráci (programy selektivní primární prevence, rodinné či individuální poradenství apod.), případně odkážou na jiné odborné zařízení. Z mimořádných událostí je vypracován zápis do zprávy z programu. Všichni pracovníci pracují v souladu s Etickým kodexem společnosti PorCeTa, o.p.s., podepisují prohlášení o mlčenlivosti (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), respektují Základní listinu lidských práv a svobod a Úmluvu o právech dítěte. Uznávají a respektují autonomii školského zařízení. Služby společnosti PorCeTa, o.p.s. jsou zařazeny v Katalogu poskytovatelů sociálních a doplňkových služeb ORP Tábor. Informace o organizacích a službách z tohoto Katalogu jsou zaměstnanci společnosti PorCeTa, o.p.s. též poskytovány případným zájemcům o různé typy služeb. Informace a údaje o organizacích nabízejících sociální a doplňkové služby v regionu Táborska jsou v Katalogu průběžně aktualizovány Spolupráce se školním metodikem prevence Středisko Primární prevence spolupracuje s metodiky prevence jednotlivých spolupracujících škol. Při prvotním kontaktu je školní metodik seznámený s aktuální nabídkou programů střediska. Jsou mu zaslány veškeré potřebné informace a dokumenty k seznámení. Před 10

11 zahájením programu s ním vedoucí střediska, příp. lektoři konzultují programy. S ním jsou rovněž dojednávány termíny programů a jejich případné změny. Komunikace a spolupráce s metodikem pokračuje i po realizaci programu. Jsou s ním dojednávány a předávány další potřebné záležitosti a dokumenty Spolupráce s třídním učitelem Zapojení třídního učitele do programů je dobrovolné, kromě programů zaměřených na vztahy v kolektivu či řešení konkrétního rizikového chování ve třídě (šikana, závislostní chování), v těchto případech je účast třídního učitele nezbytná. V těchto situacích definuje zakázku na program, aktivně se účastní programu a vyplňuje po programu hodnotící dotazník programu. Je povinen též informovat lektory o závažných situacích, které by mohly ovlivnit průběh dalšího programu. 6. VEDENÍ DOKUMENTACE Z každého programu je zpracována zpráva formou jednoduchého formuláře, který vyplňuje lektor vždy po ukončení programu. Ve zprávě je popsaný průběh programu, součástí je i hodnotící dotazník vyplněný pedagogem, byl-li přítomen na programu. Škola si může vyžádat kopii Zprávy z programu. Mimořádné události jsou též zaznamenávány do Zprávy z programu, těmto událostem je pak věnován prostor při poradách lektorského týmu. 7. REALIZACE PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE Realizace programů probíhá v prostorách společnosti PorCeTa, o.p.s., Smetanova 1284, Tábor, nebo přímo v prostorách objednatele. Programy v rámci adaptačních pobytů mohou být realizovány i jinde, mimo budovu školy či sídla společnosti, podle dohody objednavatele a realizátora. Organizační záležitosti, vyřizování dokumentace, zpracování zpráv z programů a archivace materiálů a dokumentů je realizována v kanceláři vedoucího střediska. V sídle společnosti je též k dispozici místnost k poradenství a individuální práci. 11

12 8. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti PorCeTa, o.p.s. je samostatným dokumentem platným pro všechny střediska společnosti. Je přílohou tohoto materiálu. 9. KODEX PRÁV A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PROGRAMŮ Kodex práv a povinností účastníků programů je samostatným dokumentem, je přílohou tohoto materiálu. 10. PROVOZNÍ DOBA STŘEDISKA PRIMÁRNÍ PREVENCE Provozní doba střediska Primární prevence není určena konkrétními časy. Vedoucí střediska je zaměstnán na 0,1 úvazku. Telefonická a ová komunikace je možná kdykoli v běžné pracovní dny a pracovní dobu, osobní konzultace po předchozí domluvě, buď v kanceláři společnosti PorCeTa, o.p.s., nebo v sídle zájemce o službu. Lektoři programů primární prevence jsou zaměstnanci na dohodu o provedení práce. Jejich pracovní doba je určena termíny dohodnutými s objednavateli programů. Je možné je kontaktovat přímo na jejich osobních telefonních číslech a ových adresách, nebo přes vedoucího střediska. 11. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ STŘEDISKA PRIMÁRNÍ PREVENCE Vedoucí střediska Primární prevence Vedoucí střediska Primární prevence je vysokoškolsky vzdělaný pracovník s praxí ve školství (učitelství na středních odborných školách), speciálním školství (Diagnostický ústav pro mládež) i v nízkoprahovém zařízení pro lidi ohrožené drogou. Vedoucí pracovník komunikuje se zástupci škol a jinými zájemci o programy primární prevence, dojednává kontrakty a podmínky realizace programů. Je odpovědný za kvalitu programů. Vedoucí pracovník řídí a koordinuje tým lektorů. Je současně jedním z lektorů. Vedoucí pracovník je zaměstnán na 0,1 úvazku. 12

13 11. 2 Lektor programů primární prevence Lektor programů primární prevence je vysokoškolsky vzdělaný pracovník (speciální pedagog - etoped, psycholog, terapeut apod.), případně student vysoké školy odborného zaměření, který absolvovat vzdělávací program k lektorovanému tématu. Lektoři jsou zaměstnanci na dohodu o provedení práce. 13

DOHODA O REALIZACI PROGRAMU

DOHODA O REALIZACI PROGRAMU DOHODA O REALIZACI PROGRAMU Objednavatel: Název: Adresa: IČO: Školní metodik prevence: Tel. E-mail: Poskytovatel: Název: Adresa: Portus Prachatice,o.p.s. (projekt Primární prevence Phénix), IČO: 63913381

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Škola) a Občanské sdružení LECCOS se sídlem Nám. Arnošta z Pardubic 31, Český Brod 282 01, zastoupené ředitelkou Janou Kratochvílovou (dále jen Leccos) I. Předmět smlouvy

Více

Kodex práv a povinností klientů

Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Klient v primární prevenci Phénix V primární prevenci rozlišuje klienty na účastníky, tedy ty, kteří se zúčastňují programu (žáci, studenti,

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

kontakt ( , Ředitel/ka školy

kontakt ( , Ředitel/ka školy Smlouva o zapojení ZŠ do Programu selektivní prevence Poskytovatel služby - realizátor: Magdaléna, o.p.s., Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO: 256 17 401 zastoupený: Hanou Lukešovou, vedoucí Centra

Více

Koncepce programů primární prevence

Koncepce programů primární prevence Koncepce programů primární prevence Centrum prevence, Sdružení Podané ruce, o.s. Hapalova 22, Brno 621 00 T: 549 211278, E: prevence@podaneruce.cz POSLÁNÍ A CÍLE CP Základní ideou Centra prevence je víra,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 37 odborné sociální poradenství IDENTIFIKÁTOR: 7235009 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Centrum poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PorCeTa, o.p.s. 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PorCeTa, o.p.s. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA PorCeTa, o.p.s. 2013 Vážení, předkládáme Vám výroční zprávu společnosti PorCeTa, o.p.s. za rok 2013, ve které bychom Vám chtěli přiblížit činnost naší společnosti v prvním roce jejího fungování.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče. Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1. tel., fax: ,

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče. Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1. tel., fax: , Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 tel., fax: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2010/2011 Minimální preventivní program je konkrétní dokument

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Pravidla poskytování služby sociální rehabilitace

Pravidla poskytování služby sociální rehabilitace Vytvořil: Jaroslav Náhlík, Bc. Kateřina Valová Vytvořeno dne: 14. 6. 2016 Platné od: 20. 6. 2016 Frekvence revize: 1x ročně Odpovědná osoba: vedoucí sociální rehabilitace Pořadové číslo: 2 (od 2016) Metodické

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 I. Metodik prevence: - Mgr. Jana Učňová - kancelář výchovného poradce, 3. patro ZŠ a MŠ pracoviště Petrov nad Desnou - tel.: 583 550

Více

Programy primární prevence. o.s. Prev-Centrum

Programy primární prevence. o.s. Prev-Centrum Programy primární prevence o.s. Prev-Centrum Miluše Stehlíková OBSAH 1. Něco o nás systém služeb 2. Programy všeobecné primární prevence 3. Programy selektivní primární prevence 4. Programy indikované

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy Primární prevence (Adaptační výjezdy) Selektivní prevence Primární prevence pro MŠ

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Obsah: 1. Metodické pokyny a doporučení 2. Cíl MPP 3. Konkrétní cíle MPP 4. Zpětné šetření

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Standard číslo Vnitřní předpisy Krajského úřadu Vnitřní postupy oddělení SPOD

Standard číslo Vnitřní předpisy Krajského úřadu Vnitřní postupy oddělení SPOD 2 Prostředí a podmínky Zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí: prostorové, materiální, hygienické. 3 Informovanost o výkonu SPOD vnitřní pravidla a postupy při poskytování SPOD, veřejně dostupné

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

SMLOUVA. zastoupený: Hanou Lukešovou, vedoucí Centra primární prevence Magdaléna / Mgr. Helenou Fialovou, odborný garant Centra primární prevence

SMLOUVA. zastoupený: Hanou Lukešovou, vedoucí Centra primární prevence Magdaléna / Mgr. Helenou Fialovou, odborný garant Centra primární prevence SMLOUVA O INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ PRO SŠ Poskytovatel služby - realizátor: Magdaléna, o.p.s., Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO: 256 17 401 zastoupený: Hanou Lukešovou, vedoucí Centra primární prevence

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

"Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015

Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015 "Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015 1. Základní informace Záměrem tohoto projektu je podpořit realizaci intervenčních programů na základních školách, a to v návaznosti na

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Dětský domov a Školní jídelna v Novém Strašecí Okružní 647, 271 01 Nové Strašecí příspěvková organizace Středočeského kraje 313 572 136, 313 574 181 reditel@strasidylko.cz www.strasidylko.cz Sociálně aktivizační

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Minimální preventivní program školy J.A.K. proplout školou

Minimální preventivní program školy J.A.K. proplout školou Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace Minimální preventivní program školy J.A.K. proplout školou školní rok 2016/2017 Škola

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava VNITŘNÍ ŘÁD. Střediska výchovné péče v Jihlavě

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava VNITŘNÍ ŘÁD. Střediska výchovné péče v Jihlavě VNITŘNÍ ŘÁD Střediska výchovné péče v Jihlavě 1 1. Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz Charakteristika střediska Činnost školského zařízení vykonává právnická osoba: Dětský domov se školou,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Č. j. : 125/16 Skartační

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více