PorCeTa, o.p.s. Koncepce programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PorCeTa, o.p.s. Koncepce programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních"

Transkript

1 PorCeTa, o.p.s. Koncepce programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních PorCeTa, o.p.s. Speciálně pedagogické poradenské a vzdělávací centrum Smetanova 1284, Tábor

2 OBSAH: 1. OBECNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI PorCeTa, o.p.s Druh obecně prospěšných služeb společnosti PorCeTa, o.p.s Středisko Primární prevence v organizační struktuře společnosti 2. CÍLE STŘEDISKA PRIMÁRNÍ PREVENCE 3. CÍLOVÉ SKUPINY PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍCH AKTIVIT 4. ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ 4. 1 Podmínky realizace preventivních programů 4. 2 Kritéria pro realizaci primárních programů 4. 3 Kritéria pro odmítnutí realizace programů ze strany PorCeTa, o.p.s Kritéria pro odmítnutí služby ze strany odběratele 4. 5 Kritéria pro selektivní primární prevenci 4. 6 Ukončení služeb střediska Primární prevence 5. OBJEDNÁVKA SLUŽBY 5. 1 Objednávka preventivního programu 5. 2 Práva a závazky odběratele služby 5. 3 Práva a závazky společnosti PorCeTa, o.p.s., střediska Primární prevence 5. 4 Spolupráce se školním metodikem prevence 5. 5 Spolupráce s třídním učitelem 6. VEDENÍ DOKUMENTACE 7. REALIZACE PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE 8. ETICKÝ KODEX 9. KODEX PRÁV A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PROGRAMŮ 10. PROVOZNÍ DOBA STŘEDISKA PRIMÁRNÍ PREVENCE 11. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ STŘEDISKA PRIMÁRNÍ PREVENCE Vedoucí střediska Primární prevence Lektor programů primární prevence 2

3 1. OBECNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI PorCeTa, o.p.s Druh obecně prospěšných služeb společnosti PorCeta, o.p.s. Podle Zakládací smlouvy je hlavním cílem činnosti společnosti PorCeTa, o.p.s. pomáhat dětem a mladistvým ve věku 3 26 let, pokud vykonávají přípravu k povolání, při řešení školní neúspěšnosti, a to preventivně, intervenčně a reedukačně. Zároveň společnost zajišťuje odbornou pomoc rodičům a pěstounům, pedagogům a školským zařízením. Mezi hlavní činnosti vykonávané společností patří zejména: a) práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami zařazenými do hlavního vzdělávacího proudu, s jejich rodiči a pedagogy, b) preventivní, intervenční a rehabilitační činnost pro třídní kolektivy včetně programů specifické primární prevence zaměřených na rizikové chování, závislostní chování, extremismus a xenofobii, c) speciálně pedagogická diagnostika individuální a skupinová, d) speciálně pedagogická terapie individuální a skupinová, e) terénní práce ve školských zařízeních, f) pořádání kurzů, školení a dalších vzdělávacích akcí pro pedagogickou veřejnost v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, g) pořádání kurzů, školení a dalších vzdělávacích akcí pro rodiče a pěstouny, h) provoz centra pro děti v předškolním věku s vysoce funkčním autismem, s ADHD a s ADD, i) provoz volnočasového a vzdělávacího centra pro děti předškolního a mladšího školního věku s PAS, ADHD, s ADD a pro děti v náhradní rodinné péči, j) organizace diskusních a zájmových klubů, seminářů a dílen, k) pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí zaměřených na prevenci rizikového chování a sociálně negativních jevů a předcházení syndromu školní neúspěšnosti, l) rehabilitace a relaxační cvičení, m) finanční a dluhové poradenství, n) zprostředkování služeb poskytovaných jinými subjekty s obdobným zaměřením Středisko Primární prevence v organizační struktuře společnosti V organizační struktuře společnosti PorCeTa, o.p.s. má preventivní činnost svoje samostatné středisko, středisko Primární prevence. Činnost tohoto střediska je přímo řízena ředitelkou společnosti. Do činnosti střediska spadají tyto aktivity pro třídní kolektivy: Všeobecná, selektivní a indikovaná prevence rizikového chování Adaptační programy Intervenční programy 3

4 Dalšími středisky společnosti jsou tato střediska: Institut vzdělávání Práce s dítětem Sociálně právní ochrana dětí viz příloha: Organizační struktura společnosti 2. CÍLE STŘEDISKA PRIMÁRNÍ PREVENCE Společnost PorCeTa, o.p.s je jedinou neziskovou organizací v regionu Táborska, která nabízí systematickou práci v oblasti preventivních aktivit realizovanou odborným týmem lektorů a speciálních pedagogů. Cílem primární prevence je zejména: Podporovat zdravý životní styl dětí a mládeže a snížit patologické jevy mezi nimi. Podporovat rozvoj zdravé osobnosti, schopnosti vyjádřit vlastní názory a přijmout odpovědnost za své chování. Posilovat pozitivní sociální klima. Poskytovat všeobecnou, selektivní a indikovanou primární prevenci užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. Snižovat rizika zneužívání návykových látek u dětí a mladistvých. Oddálit experimentování s návykovými látkami u dětí a mládeže do pozdějšího věku, v ideálním případě zajistit, aby zájem o ně ztratily úplně. Poskytovat informační a vzdělávací služby pro odbornou i laickou veřejnost. Mapovat výskyt sociálně patologických jevů ve třídách, případně dále individuálně pracovat s jedinci ohroženými těmito jevy. U dlouhodobých programů průběžně a citlivě reagovat na změny v kolektivu a na aktuálnost výskytu rizikového chování. Podílet se na diagnostice a řešení problémů v třídním kolektivu. V případě potřeby pomoci řešit již vznikl problém se závislostním nebo jiným rizikovým chováním, případně odkázat na další odborníky, pokud potřeby klienta přesahují možnosti centra. 4

5 Cíle prevence pro skupinu učitelů a rodičů: Zvýšit informovanost pedagogů a rodičů v oblasti návykových látek a dalších forem rizikového chování. Pomoci zlepšit vztahy dětí a rodičů a žáků a učitelů prostřednictvím podpory komunikace mezi nimi. Spolupráce při řešení problémů na úrovních žák - škola rodič. V oblasti poradenství je cílem střediska: Poskytovat psychosociální pomoc osobám ohroženým sociálně patologickými jevy. Pomoc klientovi s řešením jeho problému, motivovat ho, udržet ho a podporovat ho v procesu změny. Pomoci s řešením problémů z jiných oblastní jeho života, jejichž vznik souvisí s problémovým užíváním či jiným projevem rizikového chování. Zprostředkovat pomoc odborníků ve chvíli, kdy potřeby klienta přesáhnou možnosti pracovníka. Individuální či skupinovou formou poskytovat poradenské a terapeutické služby. 3. CÍLOVÉ SKUPINY PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍCH AKTIVIT Cílovými skupinami, jak vyplývají z celkové činnosti obecně prospěšné společnosti, jsou děti a mládež, jejich rodiče či pěstouni, a pedagogové. Primární cílovou skupinou jsou děti a mládež, se kterými pracujeme zejména v třídním kolektivu, v případě potřeby nabízíme a realizuje individuální práci s dítětem. V rámci výkonu sociálně právní ochrany dítěte společnost pracuje se specifickými skupinami dětí z náhradní rodinné péče. Zejména se jedná o děti a mládež: předškolního věku (3-6 let), mladšího školního věku (6-12let), staršího školního věku (12-15 let), mladistvé (15-18 let), mladé dospělé (18-21 let). Společnost realizuje programy zejména v regionech Táborska a Soběslavska. 5

6 V rámci střediska Institut vzdělávání pracujeme se sekundární cílovou skupinou, rodiči a pedagogy. Pro rodiče a veřejnost nabízíme a realizujeme tematicky zaměřené diskusní pořady, besedy či přednášky na různá témata, která se týkají prevence závislostního chování, prevence rizikového chování či prevence syndromu školní neúspěšnosti u dětí a mládeže. V témže středisku Institut vzdělávání nabízíme akreditované programy pro pedagogy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedná se o tyto dva programy akreditované MŠMT ČR: Návyková rizika a jejich prevence Látkové závislosti a jejich prevence 4. ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ 4. 1 Podmínky realizace preventivních programů Programy jsou realizovány v přednáškové místnosti v prostorách společnosti PorCeTa, o.p.s., Smetanova 1284, Tábor, nebo v prostorách odběratele služby. Místo realizace je výsledkem vzájemné dohody odběratele a realizátora. Programy prevence jsou nabízena speciálním školám buď zdarma v rámci grantů, nebo za poplatek. Ten hradí buď zřizovatel školy, nebo je hrazen jednotlivými žáky v max. částce 50,- za žáka za dvouhodinový program. Program pro cílovou skupinu děti a mládež probíhá obvykle v době školního vyučování. Konkrétní čas je dohodnut podle potřeb rozvrhu či jiných organizačních požadavků školy a časových a personálních možností společnosti PorCeTa, o.p.s. s odpovědným zástupcem školy před započetím programu. Program pro cílovou skupinu pedagogů probíhá v termínech podle daného aktuálního vzdělávacího kalendáře společnosti pro dané období nebo v konkrétní termínu podle požadavku školy a časových možností lektorů společnosti v případě zakázky školy pro proškolení více pedagogů z jedné školy. Program pro cílovou rodičů probíhá v daných termínech určených společností PorCeTa, o.p.s. v odpoledních či večerních hodinách, program realizovaný prostřednictvím dalších neziskových organizací (např. rodičovská centra), probíhá v termínu po vzájemné domluvě se zástupcem dané neziskové organizace. Nabídka programů je veřejně dostupná na webových stránkách společnosti, programy pro veřejnost jsou též inzerovány v radničním periodiku. Aktuální informace ohledně školních preventivních programů jsou též zasílány ovou poštou odpovědným zástupcům škol. 6

7 Programy jsou uskutečňovány bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, vyznání, politické přesvědčení a psychický a fyzický stav odběratele služeb. Programy jsou uzpůsobeny věku, intelektu a zkušenosti cílové skupiny Kritéria pro realizaci primárních programů Pro zařazení do harmonogramu realizace programů musí škola kontaktovat vedoucího pracovníka střediska Primární prevence. Jednotlivé školy jsou v průběhu roku oslovovány s nabídkou, která je průběžně aktualizována. V případě naplnění kapacity střediska jsou školy zařazeny do pořadníku a následně oslovovány Kritéria pro odmítnutí realizace programů ze strany PorCeTa, o.p.s. Společnost nerealizuje programy za podmínky, kdy by bylo na program spojeno více tříd dohromady bez rozdílu věku, pokud by nebylo již současně smluvně ujednána další kontinuální činnost s jednotlivými třídními kolektivy. Škola, resp. její zástupce nedodržuje smluvené podmínky spolupráce (čas, místo, počet účastníků). Kapacita střediska je vytížena. Odběratel požaduje službu, která je v rozporu s etickým kodexem střediska Primární prevence nebo s jeho vnitřními normami Kritéria pro odmítnutí služby ze strany odběratele Odběratel má právo odmítnout službu: v případě, že nesouhlasí s kontraktem o vzájemné spolupráci, v situaci, kdy středisko Primární prevence nedodrží závazky vyplývající z kontraktu, či pokud není spokojený s kvalitou, obsahem či vedením programů primární prevence Kritéria pro selektivní primární prevenci Ve třídě je dlouhodobý problém mezi žáky, s rizikovým chováním či narušenými vztahy apod., který se nedaří vyřešit vlastními silami. 7

8 Škola i třída o problému vědí a jsou motivování jej řešit. Třídní učitel se aktivně účastní programu. Třídní učitele vyplní před programem vstupní dotazník a účastní se osobního setkání s lektorem, kdy definuje zakázku a očekávání. Konkrétní zakázka třídy, třídního učitele a školy se shoduje. Rodiče, příp. pěstouni dětí jsou o programu informováni a souhlasí s účastí svého dítěte na něm. V opačném případě se dítě programu neúčastní Ukončení služeb střediska Primární prevence Dokončení smluveného objemu služeb. Odstoupení od smlouvy ze strany odběratele, příp. realizátora při neplnění podmínek kontraktu. Zánik společnosti PorCeTa, o.p.s. či jejího střediska Primární prevence. 5. OBJEDNÁVKA SLUŽBY 5. 1 Objednávka preventivního programu V objednávce programu primární prevence je obvykle uvedeno: název a adresa školy, třídy, ve kterých budou programy probíhat, data a hodiny jednotlivých setkání, název a typ zvolených programů, podmínky, za kterých budou programy realizovány, jméno objednatele (metodik prevence, výchovný poradce, zástupce ředitele apod.), počet dětí v jednotlivých třídách a jejich rozložení podle pohlaví, podrobnější informace o třídě (výskyt nežádoucích jevů, důvody pro konání programu primární prevence). Objednávka preventivních programů je uskutečněna na základě písemného, osobního, telefonického či ového kontaktu zájemce o službu. Na základě prvotního kontaktu dojde k upřesnění základních informací a dojednání základních podmínek objednávky, jsou předběžně domluveny vyhovující termíny. 8

9 Následně je vytvořena závazná objednávka programu s dohodnutým termínem realizace. V případě, že se jedná o dlouhodobou spolupráci, je současně vyplněna smlouva mezi poskytovatelem služby (střediskem Primární prevence společnosti PorCeTa, o.p.s.) a odběratelem služby (školou) Práva a závazky odběratele služby Zajistit vhodné prostředí a podmínky pro konání programu, v případě, že je program realizován v prostorách školy. Zajistit doprovod žáků do prostor společnosti a zpět do školy v případě, že se program koná v prostorách společnosti. Zajistit účast pedagoga po dobu konání programu. Program je určen pro jednu třídu, nutná je minimální účast 75 % žáků. Dodržovat předem dohodnuté termíny konání programu. V případě nutnosti změny informovat vedoucího střediska minimálně týden dopředu. Ve výjimečných případech (náhlé onemocnění žáků, epidemie apod.) lze změnit termín den před konáním programu. Škola se nezříká odpovědnosti za své žáky ani v případě nepřítomnosti pedagoga. V případě, že není přítomen pedagog, metodik prevence konzultuje s lektory před a po programu průběh programu. Pokud je pedagog na programu přítomný, vyplňuje po realizaci programu jeho hodnocení. Škola se zavazuje převzít výuku při předčasném ukončení programu primární prevence ze strany lektorů. Toto ukončení je možné v případě: nespolupráce třídy a výrazného nezájmu o program, v případě krizových situací jako např. ohrožení zdraví a života účastníků, živelné pohromy, havarijní situace apod. Odběratel služby souhlasí, že středisko Primární prevence společnosti PorCeTa, o.p.s. využívá statistické údaje k evaluaci a poskytuje je třetí straně (donátoři apod.). Každý zájemce o službu má právo podat si stížnost na realizaci programů. Podání stížnosti nezadává pracovníkům střediska a celé společnosti PorCeTa, o.p.s. příčinu k jakékoli formě diskriminace stěžovatele Práva a závazky společnosti PorCeTa, o.p.s., střediska Primární prevence Před začátkem realizace programu předložit vedení školy, příp. metodikovi prevence koncepci preventivních programů a projednat ji s nimi. Provádět programy v souladu s potřebami školy, podle zásad efektivní primární prevence. Realizovat programy v souladu s platnými strategiemi a koncepcemi MŠMT ČR a RVKPP ČR. 9

10 Domlouvání termínů realizace programů zajišťuje vedoucí pracovník střediska Primární prevence. Dodržovat dohodnuté termíny konání preventivních programů. V případě nutnosti změny termínů informovat minimálně týden před dohodnutým termínem. Ve výjimečných případech (onemocnění lektora, nehoda apod.) lze termín změnit tentýž den nejpozději 15 minut před konáním programu. Při dlouhodobých programech pravidelně informovat o vývoji situace ve třídách a průběhu programu třídního učitele, metodika prevence příp. vedení školy, a to buď písemně, nebo osobně při informační schůzce. Pokud odběratel nezajistí vhodné prostření a podmínky pro realizaci objednaného prostoru, pokusí se lektor domluvit jiný vhodný prostor, nebo uzpůsobí program možnostem daného prostoru. V krajním případě program nevykoná a požádá o náhradní termín. Program je určený pro jednu třídu. Pokud se jedná o programy zaměřené na vztahy v kolektivu, je nutná účast minimálně 75 % žáků třídy. V případě jiného typu programu zaměřeného na prevenci rizikového chování, bude program realizován po domluvě s metodikem prevence za předpokladu, že se domluví pokračování navazující na tento program. V jiném případě bude program přeložen na jiný termín. Na vyžádání odběratele u dlouhodobých programů realizátor vypracuje závěrečnou zprávu za uskutečněný program. V případě zjištění výskytu rizikového chování (užívání návykových látek, šikana, rasismus apod.) jsou pracovníci centra povinni informovat zástupce školy. Lektoři nabídnou intenzivnější spolupráci (programy selektivní primární prevence, rodinné či individuální poradenství apod.), případně odkážou na jiné odborné zařízení. Z mimořádných událostí je vypracován zápis do zprávy z programu. Všichni pracovníci pracují v souladu s Etickým kodexem společnosti PorCeTa, o.p.s., podepisují prohlášení o mlčenlivosti (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), respektují Základní listinu lidských práv a svobod a Úmluvu o právech dítěte. Uznávají a respektují autonomii školského zařízení. Služby společnosti PorCeTa, o.p.s. jsou zařazeny v Katalogu poskytovatelů sociálních a doplňkových služeb ORP Tábor. Informace o organizacích a službách z tohoto Katalogu jsou zaměstnanci společnosti PorCeTa, o.p.s. též poskytovány případným zájemcům o různé typy služeb. Informace a údaje o organizacích nabízejících sociální a doplňkové služby v regionu Táborska jsou v Katalogu průběžně aktualizovány Spolupráce se školním metodikem prevence Středisko Primární prevence spolupracuje s metodiky prevence jednotlivých spolupracujících škol. Při prvotním kontaktu je školní metodik seznámený s aktuální nabídkou programů střediska. Jsou mu zaslány veškeré potřebné informace a dokumenty k seznámení. Před 10

11 zahájením programu s ním vedoucí střediska, příp. lektoři konzultují programy. S ním jsou rovněž dojednávány termíny programů a jejich případné změny. Komunikace a spolupráce s metodikem pokračuje i po realizaci programu. Jsou s ním dojednávány a předávány další potřebné záležitosti a dokumenty Spolupráce s třídním učitelem Zapojení třídního učitele do programů je dobrovolné, kromě programů zaměřených na vztahy v kolektivu či řešení konkrétního rizikového chování ve třídě (šikana, závislostní chování), v těchto případech je účast třídního učitele nezbytná. V těchto situacích definuje zakázku na program, aktivně se účastní programu a vyplňuje po programu hodnotící dotazník programu. Je povinen též informovat lektory o závažných situacích, které by mohly ovlivnit průběh dalšího programu. 6. VEDENÍ DOKUMENTACE Z každého programu je zpracována zpráva formou jednoduchého formuláře, který vyplňuje lektor vždy po ukončení programu. Ve zprávě je popsaný průběh programu, součástí je i hodnotící dotazník vyplněný pedagogem, byl-li přítomen na programu. Škola si může vyžádat kopii Zprávy z programu. Mimořádné události jsou též zaznamenávány do Zprávy z programu, těmto událostem je pak věnován prostor při poradách lektorského týmu. 7. REALIZACE PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE Realizace programů probíhá v prostorách společnosti PorCeTa, o.p.s., Smetanova 1284, Tábor, nebo přímo v prostorách objednatele. Programy v rámci adaptačních pobytů mohou být realizovány i jinde, mimo budovu školy či sídla společnosti, podle dohody objednavatele a realizátora. Organizační záležitosti, vyřizování dokumentace, zpracování zpráv z programů a archivace materiálů a dokumentů je realizována v kanceláři vedoucího střediska. V sídle společnosti je též k dispozici místnost k poradenství a individuální práci. 11

12 8. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti PorCeTa, o.p.s. je samostatným dokumentem platným pro všechny střediska společnosti. Je přílohou tohoto materiálu. 9. KODEX PRÁV A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PROGRAMŮ Kodex práv a povinností účastníků programů je samostatným dokumentem, je přílohou tohoto materiálu. 10. PROVOZNÍ DOBA STŘEDISKA PRIMÁRNÍ PREVENCE Provozní doba střediska Primární prevence není určena konkrétními časy. Vedoucí střediska je zaměstnán na 0,1 úvazku. Telefonická a ová komunikace je možná kdykoli v běžné pracovní dny a pracovní dobu, osobní konzultace po předchozí domluvě, buď v kanceláři společnosti PorCeTa, o.p.s., nebo v sídle zájemce o službu. Lektoři programů primární prevence jsou zaměstnanci na dohodu o provedení práce. Jejich pracovní doba je určena termíny dohodnutými s objednavateli programů. Je možné je kontaktovat přímo na jejich osobních telefonních číslech a ových adresách, nebo přes vedoucího střediska. 11. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ STŘEDISKA PRIMÁRNÍ PREVENCE Vedoucí střediska Primární prevence Vedoucí střediska Primární prevence je vysokoškolsky vzdělaný pracovník s praxí ve školství (učitelství na středních odborných školách), speciálním školství (Diagnostický ústav pro mládež) i v nízkoprahovém zařízení pro lidi ohrožené drogou. Vedoucí pracovník komunikuje se zástupci škol a jinými zájemci o programy primární prevence, dojednává kontrakty a podmínky realizace programů. Je odpovědný za kvalitu programů. Vedoucí pracovník řídí a koordinuje tým lektorů. Je současně jedním z lektorů. Vedoucí pracovník je zaměstnán na 0,1 úvazku. 12

13 11. 2 Lektor programů primární prevence Lektor programů primární prevence je vysokoškolsky vzdělaný pracovník (speciální pedagog - etoped, psycholog, terapeut apod.), případně student vysoké školy odborného zaměření, který absolvovat vzdělávací program k lektorovanému tématu. Lektoři jsou zaměstnanci na dohodu o provedení práce. 13

Koncepce programu Primární prevence

Koncepce programu Primární prevence Koncepce programu Primární prevence Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název programu: Primární prevence Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany 143 00 Tel/fax: Vedoucí programu: David Holý: tel.:

Více

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PorCeTa, o.p.s. 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PorCeTa, o.p.s. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA PorCeTa, o.p.s. 2013 Vážení, předkládáme Vám výroční zprávu společnosti PorCeTa, o.p.s. za rok 2013, ve které bychom Vám chtěli přiblížit činnost naší společnosti v prvním roce jejího fungování.

Více

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby 1. Druh sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. Forma sociální služby

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 156 Kč Část normativní OBSAH Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2008 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2004 2008 Obsah (Práce zachovávají formát, který byl použit samotnými

Více

Změny: 1. Právní východiska

Změny: 1. Právní východiska Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 266/11 Účinnost od: 5. 9. 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Obsah:

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ INTERNETOVÉHO SURFAŘE

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ INTERNETOVÉHO SURFAŘE ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ INTERNETOVÉHO SURFAŘE PROGRAM ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE KONCEPCE PROGRAMU 0 OBSAH 1. Historie programu... 3 2. Podstata programu... 3 2.1 Poslání programu... 3 2.2 Vize a cíle... 3 2.2.1

Více

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Závěrečné práce absolventů jednoročního výcviku Primární prevence drogových a jiných závislostí pro školní metodiky a další pracovníky primární protidrogové prevence

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Standardy SPOD Obsah

Standardy SPOD Obsah Standardy SPOD Obsah 1. Místní a časová dostupnost... 2 2. Prostředí a podmínky... 4 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí... 6 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika 1 Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT

Více

Školní vzdělávací program Střediska výchovné péče

Školní vzdělávací program Střediska výchovné péče NÁZEV TYP Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče Nový Jičín Divadelní 12, Nový Jičín 741 11 Školní vzdělávací program Střediska výchovné péče Vnitřní důležitý dokument ČÍSLO JEDNACÍ VYDAL

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Výroční zpráva/ zpráva o činnosti ŠPZ Školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Petra Novotná Ředitelka PPP ÚO Název zařízení: Pedagogicko-psychologická

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ PROJEKT SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Šikana a rizikové chování dětí a žáků

Šikana a rizikové chování dětí a žáků Šikana a rizikové chování dětí a žáků (vybrané části právních předpisů, informace a kontakty vztahující se k problematice šikany a rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Více