KONCEPCE ŠKOLY. Plán rozvoje školy na období od září 2010 do června Základní škola T.G.Masaryka Opava, Riegrova 13 příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE ŠKOLY. Plán rozvoje školy na období od září 2010 do června 2013. Základní škola T.G.Masaryka Opava, Riegrova 13 příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola T.G.Masaryka Opava, Riegrova 13 příspěvková organizace KONCEPCE ŠKOLY Plán rozvoje školy na období od září 2010 do června 2013 Ten umí to a ten zase tohle. Základní vzdělávání vyžaduje podnětné a tvůrčí prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje, chrání a podporuje méně nadané a tedy zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky optimálně vyvíjelo.

2 1. ÚVOD 2. VIZE ŠKOLY A VÝCHODISKA 2.1. Silné stránky 2.2. Slabé stránky 3. ZÁKLADNÍ CÍLE 4. POSTUP K DOSAŽENÍ CÍLŮ 4.1. Oblast vzdělávání 4.2. Materiálně technické podmínky 4.3. Oblast řízení Personální podmínky Ekonomické podmínky 4.4. Péče o talentované žáky 4.5. Péče o žáky se zdravotním postižením 4.6. Péče o žáky se soc.znevýhodněním, prevence rizikového chování 4.7. Zájmová činnost, aktivity v ŠD, ŠK 4.8. Škola a veřejnost, image školy 5. KRITERIA HODNOCENÍ, EVALUAČNÍ METODY, ZPĚTNÁ VAZBA 2

3 1. ÚVOD Základní škola má podle školského zákona poskytovat základní vzdělání, zabezpečovat všeobecný rozvoj osobnosti žáka, zohledňovat vzdělávací potřeby jednotlivce. Jednou z důležitých zásad vzdělávání je podpora vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání. 2. VIZE ŠKOLY A VÝCHODISKA Škola by měla být místem, kde se žáci pod vedením pedagogů a za spolupráce rodičů připravují pro další studium a pro život v nové otevřené Evropě. Pro zajištění osobnostního růstu dětí dnešní moderní doby je nutné přizpůsobit i formy a metody práce, předložit takovou nabídku způsobu vzdělávání, která bude přitažlivá pro žáky i jejich zákonné zástupce. Škola moderního typu by měla být perspektivní i pro své zaměstnance, místem, kde budou rádi pracovat a budou motivováni ke svému dalšímu profesnímu růstu. Představa: Profesionální, inovativní, důvěryhodné vedení školy Vstřícný pedagogický sbor pracuje jako tým a neustále se vzdělává Motivované žáky usilují o dosažení pozitivních výsledků, dodržují daná pravidla Iniciativní a vlídní provozní zaměstnanci Spolupracující rodiče Moderně vybavená škola, odpovídající technický stav, estetický vzhled Finanční zajištěnost Prestiž školy Východiska současný stav: 2.1. Silné stránky Vysoká odbornost pedagogického sboru Pozitivní výsledky práce Školního poradenského pracoviště Výrazné úspěchy při zpracovávání projektů, aktivní účast v partnerských projektech Příjemné klima školy podpora všech zaměstnanců Zvyšování prestiže školy na veřejnosti prezentace (Akademie, Vernisáž,..) Propagace školy kvalitní aktualizované časopis, články do novin Rozvoj pedagogických pracovníků další vzdělávání Snaha o udržení naplněnosti školy Výborně fungující ŠD a ŠK Množství odborných učeben Tělocvična, hřiště /T.G.M./, školní zahrada, možnost využití haly SŠ Husova Péče o talentované žáky rozšířená výuka výtvarné výchovy, nabídka volitelných předmětů, zájmových kroužků Velmi úspěšná péče o žáky se zdravotním postižením dyslektické třídy, integrace Systematické řešení projevů rizikového chování spolupráce s rodiči, institucemi Oboustranně přínosná spolupráce se školou v Ratiboři Kvalitní a pravidelná spoluprácemi s dalšími organizacemi (MŠ, PPP, ) 3

4 2.2. Slabé stránky Komunikace a informovanost ped.pracovníků ze strany vedení školy (1.st.,ŠD) Obtížná častější spolupráce všech pedagogů (3 budovy) Motivace pedagogických pracovníků k novým aktivitám Nesystematický způsob hodnocení, autoevaluace Pracovní podmínky pro výuku stárnoucí PC, nedostatek moder.techniky Rostoucí negativní jevy nekázeň žáků, neúcta k učitelům a majetku školy Průměrné vzdělávací výsledky žáků testování, umístění v soutěžích Nezájem většiny rodičů o dění ve škole Nedostatek finančních prostředků platy, pomůcky, investice Na ul.mírové chybí tělocvična / jen relaxační místnost /, hřiště nevyhovující Školní zahrada na ul.mírové, školní hřiště na ul.riegrové nedokončena rekonstrukce Nevyhovující technický stav budov Riegrova 13( fasáda, šatny), domek Vv (okna), Mírová 33 ( střecha, okna, fasáda), Mírová 35 (okna) 3. ZÁKLADNÍ CÍLE Vytvořit stabilní kolektiv pedagogů a ostatních zaměstnanců, založený na vzájemném respektu a přínosné komunikaci, nadhledu a velkorysosti, vstřícnosti a optimismu. Příjemné pracovní prostředí a dobré vztahy mezi spolupracovníky jsou automaticky přenášeny do tříd. Trvale pracovat na zdokonalování ŠVP. Využít projektu EU peníze školám (do 2013). Poskytnout žákům kvalitní základy vzdělávání, klást důraz na samostatné myšlení. Zkvalitnit evaluační proces. Využít zapojení do projektu Cesta ke kvalitě. Zajistit všem /žákům i zaměstnancům/ bezpečné prostředí a pozitivní sociální klima. Inovovat vyučovací proces, být konkurenceschopnou školou. Nabízet maximum aktivit v rámci volného času dětí prevence rizikového chování. Vybudovat centrum EVVO pro opavské a spádové ZŠ, MŠ. Zvyšovat prestiž školy. Spolupracovat s vysokými školami (praxe studentů) a dalšími organizacemi. 4. POSTUP K DOSAŽENÍ CÍLŮ 4.1. Oblast vzdělávání priority Profilovat školu rozšířená výuka výtvarné výchovy, ročníky - dyslektické třídy Motivovat žáky k celoživotnímu vzdělávání, usilovat o propojenost školy se životem Utvářet a posilovat v žácích pozitivní přístup k lidem a ke světu Využívat hodnocení a sebehodnocení jako pozitivní motivaci - klima třídy, školy Pravidelně a systematicky vyhodnocovat vzdělávání Cesta ke kvalitě (dotazníky, testy spolupráce s jinými školami) Naplňovat cíle ŠVP rozvíjet klíčové kompetence Zpracovat uváženě oblasti k využití dotace projektu EU peníze školám Respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho zdravé sebevědomí, zdravý životní styl 4

5 Pokračovat v zapojení a realizaci dalších projektů obohacení výuky Rozvíjet přiměřenou komunikaci pedagogů a žáků tolerance, úcta, pokora Zařazovat inovativní formy a metody práce, netradiční aktivity Využívat didaktickou techniku, pomůcky kabinetů Zapojovat žáky do soutěží posilování sebevědomí 4.2. Materiálně technické podmínky Dbát na soustavné zlepšování estetického vzhledu školy /budov/, vnitřních prostor i okolí: Riegrova 13 fasáda, šatny Mírová 33 střecha, fasáda, okna - hřiště (i pro veřejnost) Mírová 35 okna, úprava zahrady využít pro centrum EVVO Průběžně doplňovat vybavenost školy moderní technikou, pomůckami Vybavovat postupně učebny novým doplňkovým nábytkem Opravit podlahové krytiny postupně dle naléhavosti Zlepšit podmínky pro sportovní vyžití a výuku Tv venku doskočiště Oblast řízení Personální podmínky Zdokonalovat řídící činnost vedoucích pracovníků vystupovat jednotně, profesionálně, odborně i morálně na úrovni Vytvářet přátelskou pracovní atmosféru v pedagogickém sboru Podporovat odborný růst pedagogů ročně vypracovat plán DVPP Zvyšovat podíl pracovníků na řízení, delegovat pravomoce na další členy Zajistit maximální informovanost zaměstnanců, vzájemnou komunikaci - seznamovat včas a srozumitelně s novými předpisy, úkoly, změnami (poradní sbor) Odměňovat kvalitní práci předem zveřejnit kriteria, spolupracovat s odborovou organizací Podporovat a motivovat začínající a mladé pedagogy, stabilizovat pedagogický sbor Vypracovat kvalitní kontrolní systém Pečovat o zdravý životní styl zaměstnanců společné akce sportovní, kulturní, poznávací Ekonomické podmínky Provádět pravidelně rozbory hospodaření s finančními prostředky seznamovat pracovníky Respektovat požadavky zřizovatele Snažit se maximálně využívat dotací fondy, granty, projekty, dary Hospodárně nakládat s prostředky státními i obecními Využít FKSP- preferovat společná školení celého sboru /výjezdní pracovní setkání Využít efektivně příjmy z vlastní činnosti vedlejší hospodářská činnost 5

6 4.4. Péče o talentované žáky Pružně obnovovat nabídku volitelných předmětů: informatika, volba povolání, praktika z přírodovědných předmětů, konverzace cizích jazyků /Aj,Nj, Rj/, sportovní hry, výtvarné činnosti / keramika, drátování, pletení košíků, malování na hedvábí, tisk/, technické činnosti, pěstitelství, domácnost /vaření/, digitální fotografie, mediální výchova Nabídnout rozšířenou výuku výtvarné výchovy, informatiku jako předmět od 5.ročníku Přípravovat žáky do soutěží a olympiád, zajistit aktivní účast v projektech školy Spolupracovat se zahraničními školami Vytvořit mediální centrum články do novin, rozhlasu, časopisu, fotodokumentace Podporovat vytváření vlastních projektů žáků Motivovat žáky k většímu zapojení do samosprávy školy 4.5. Péče o žáky se zdravotním postižením Pokračovat ve výborné práci Školního poradenského pracoviště Úzce spolupracovat s Dětským domovem, zákonnými zástupci žáků Spolupracovat s Pedagogicko psychologickou poradnou, s dalšími odborníky Provádět včasnou diagnostiku Zajistit výuku v dyslektických třídách (2.-8.r.) speciálními pedagogy, popř. proškolenými učiteli Nabízet alternativní způsoby práce- aktivity ŠPP (KUPOZ,..) Dle potřeby podporovat i zřízení funkce asistenta pedagoga (autismus,..) Zapojovat se do projektů ( např.:integrace 2 ) Spolupracovat s KVIC lektorská činnost, proškolování, ukázkové hodiny 4.6. Péče o žáky se soc.znevýhodněním, prevence rizikového chování Podporovat úspěšnou práci koordinátorů prevence, školních speciálních pedagogů, výchovných poradců Využívat dotačních programů zaměřených na prevenci (i šablony EU-peníze šk.) Zajistit další vzdělávání pedagogických pracovníků skupinově, individuálně Spolupracovat s rodiči, hledat společně způsoby řešení problémových situací Nadále využívat přínosnou spolupráci s organizacemi (PPP, SVP, OSPOD..) Podporovat růst volnočasových aktivit Oceňovat přínos aktivit žákovské rady 6

7 4.7. Zájmová činnost, aktivity v ŠD a ŠK Otevřít školu veřejnosti využití tělocvičny, relaxační místnosti, učeben. Rozšiřovat pestrou nabídku zájmových kroužků: hra na flétnu, aerobic, výtvarný, keramický, míčové hry, počítačový, šikovné ruce, grafomotorický, volejbalový, zdravotní, dramatický, taneční, angličtina hrou, ruština hrou Pokračovat v úspěšném vedení praxe studentů SPŠ Krnov Pořádat akce pro rodiče besídky, výstavky, výlety, relaxační pobyty Podílet se na organizaci ozdravných pobytů dětí Aktivně podporovat projektovou činnost školy Propagovat práce dětí na veřejnosti - program a výroba dárků pro staré občany, divadelní představení, spolupráce s MŠ, vítání občánků Spolupracovat se školou v Ratiboři společné aktivity 4.8. Škola a veřejnost, image školy Budovat pozitivní klima - celkově rozvíjet kulturně-společenské prostředí a systém mezilidských vztahů všech zainteresovaných. Atmosféra je patrná již při vstupu... Pravidelně aktualizovat webové stránky, posílit informovanost rodičů Propagovat školu v médiích školní, regionální, celostátní /zapojit žáky/ Aktualizovat informace vývěsky (ul.riegrova, Mírová) Vytvořit propagační bulletin i v elektronické podobě Umožnit prezentaci žáků na veřejnosti, účast v soutěžích, Spolupracovat se Školskou radou, SRPŠ, rodiči školy Spolupracovat s orgány státní správy, samosprávy a veřejně prospěšnými organizacemi Pořádat aktivity pro veřejnost - Dny otevřených dveří, akademie, výstavy, vernisáže Nadále podporovat praxi studentů z VŠ Využívat možnosti zpracování vlastních projektů, zapojení aktivně do partnerských Upevňovat vztahy a rozvíjet novou spolupráci s ostatními školami Opavy a okolí Dále rozvíjet spolupráci se školami v zahraničí Vytvářet a podporovat u žáků i všech zaměstnanců pocit hrdosti na svou školu Dbát na estetický vzhled školy a okolí 7

8 5. KRITERIA HODNOCENÍ, EVALUAČNÍ METODY, ZPĚTNÁ VAZBA Koncepce rozvoje školy je zpracována na období od září 2010 do června Obsahuje jasně stanovené cíle, které vychází z analýzy a potřeb školy. Tyto cíle respektují školské dokumenty, zákony, vyhlášky a další normy na celostátní i obecné úrovni. Dílčí úkoly jsou rozpracovány do ročních a měsíčních plánů a další dokumentace školy. Vyhodnocování plnění cílů a dalších dílčích úkolů probíhá dle zpracované směrnice k provádění kontrolní činnosti. Opírá se zejména o: Vlastní hodnocení školy za tříleté období Výroční zprávy včetně hospodaření, DVPP Záznamy kontrol (ČŠI, veřejnosprávní, hygiena, ) Testy SCIO, CERMAT, PISA, vlastní Vyhodnocování dalších směrnic Metody, nástroje a techniky použité pro autoevaluační procesy: Analýza (včetně SWOT), anketa, diskuse, dotazník, hospitace, pozorování, prezentace, průzkum, rozhovor, sebehodnocení, sociometrie, test V Opavě, dne Zpracovala: Mgr. Lenka Štichauerová 8

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Koncepce rozvoje školy na období

Koncepce rozvoje školy na období Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem Žďárec u Sk. 8 Koncepce rozvoje školy na období Č.j.: 2013-2016 Platnost: Od 1.1. 2013-31.12.2016 Vypracoval:

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Koncepce rozvoje školy 2011-2015 prosinec 2010 Zpracovala Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy - 1 - Obsah I. Základní údaje o škole II. III. Cíle stanovené v předchozím období a jejich splnění Základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Kamil Paloncy 1 Obsah: 1. Charakteristika školy

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Základní školy u Říčanského lesa,

Základní školy u Říčanského lesa, KONCEPCE ROZVOJE Základní školy u Říčanského lesa, Školní2400/4, Říčany, okres Praha-východ Zpracoval: Mgr. Daniel Kohout Říčany, listopad 2009 Obsah: strana Úvod... 1 1. Oblast personální... 1 2. Oblast

Více

Koncepce rozvoje Středního odborného učiliště obchodního, Praha 2, Belgická 250/29 pro rok 2014 a další

Koncepce rozvoje Středního odborného učiliště obchodního, Praha 2, Belgická 250/29 pro rok 2014 a další Škola musí být bezpečným místem pro žáky i učitele, kde v atmosféře vzájemné důvěry a respektu, tolerance a úcty bude probíhat vzdělávání, které povede nejen k osvojení široké škály poznatků a profesních

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období 2012 2016 Zpracoval PaedDr. Václav Hujer Koncepce rozvoje školy na období do roku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2013 2017

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2013 2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD, REVOLUČNÍ 170, 25163 STRANČICE KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2013 2017 Zpracovala: Mgr. Kateřina Schejbalová Strančice, duben 2013 Koncepce je základní

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více