KONCEPCE ŠKOLY Doplněno 2008 zahájení výuky podle ŠVP Naše škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE ŠKOLY Doplněno 2008 zahájení výuky podle ŠVP Naše škola"

Transkript

1 Základní škola, Dobruška, Pulická 378 KONCEPCE ŠKOLY Doplněno 2008 zahájení výuky podle ŠVP Naše škola Základní škola, Dobruška, Pulická ulice 378 získala na základě zřizovací listiny právní subjektivitu dne Hlavní úkoly a poslání školy: 1. Výchovně vzdělávací proces Výuka probíhá od v 1. a 6. ročníku podle vlastního vzdělávacího programu Naše škola č.j.: 80/ V následujících letech bude přecházet do dalších ročníků 1. a 2. stupně. Výuka ve všech ostatních ročnících i třídách bude probíhat podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.: / 96-2 v souladu se všemi platnými zákony a pokyny. Charakteristika školního vzdělávacího programu Naše škola Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby postupně na úrovni celé školy a dále pak jednotlivých ročníků a samotných předmětů vytvářel co nejlepší předpoklady pro získání širokých vědomostí a v nedílném propojení s nimi i postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a které tvoří jeho základní strategii. Čeho chceme pomocí našeho programu dosáhnout: Název "Naše škola" vyjadřuje základní cíle našeho programu - vychovat zdravě sebevědomého, samostatně myslícího a jednajícího mladého člověka, který je schopen uplatnit své schopnosti, dosud získané znalosti a dovednosti v dalším sebevzdělávání a životní praxi, přiměřeně svému věku a životním zkušenostem se orientuje v dnešním světě nových technologií a informací, sleduje, snaží se pochopit a zároveň přispět k řešení globálních problémů lidstva, jako jsou problémy ekologické, energetické, ale i sociální, etnické a multikulturní. Chceme vytvořit podmínky pro rozvoj nadaných žáků nejen na prvním stupni, ale i těch, kteří budou pokračovat na druhém stupni a neodejdou na gymnázium. Jejich schopnosti a nadání chceme rozvíjet formou projektů, učebních bloků a "badatelsko - vzdělávací" činnosti zaměřené zvláště na místní region. Zároveň jim chceme nabízet uplatnění jejich schopností v různých soutěžích vědomostního charakteru - školních a okresních, ale nemalý důraz chceme klást také na soutěže uměleckého charakteru - výtvarné, hudební a dramatické, jež vedou ke "kultivaci" a harmonickému rozvoji mladé osobnosti, ke schopnosti empatie v dnešním "technizovaném" a často "dehumanizovaném" světě. Předměty výchovného charakteru chceme zaměřit především na získávání praktických dovednosti, rozvíjet zručnost a šikovnost žáků i uplatňovat při práci zdravý selský rozum a vynalézavost. Budeme podporovat schopnost improvizace a hledání praktických řešení při řešení problémů. Chceme se věnovat nejen žákům nadaným, ale i těm, kteří mají výukové problémy. Tady chceme navázat na naší škole zaběhnutý a celkem efektivní program reedukací a individuálních plánů vzdělávání. Chceme využít našich dosavadních zkušeností a podporovat integraci žáků tělesně postižených a rozvíjet další spolupráci s pedagogicko psychologickými poradnami, speciálními centry pro mládež a dalšími institucemi zabývajícími se touto problematikou. 1

2 Priority školy 1. Rozšířená výuka oboru informační a komunikační technologie 2. Podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do výuky všech předmětů 3. Rozvíjet komunikační dovednosti v cizích jazycích 4. Podporovat rozvoj pohybových dovedností, rekreační sportovní výchovu a vést žáky ke zdravému životnímu stylu. Rozvíjet zájmové aktivity se zaměřením na zdravý životní styl, trávení volného času v kolektivu s kamarády v projektech z oblasti prevence soc. patologických jevů a pozitivního sociálního chování. 5. Rozvíjet estetické cítění žáků a aktivně je zapojovat do praktické výtvarné tvorby a utváření estetického prostředí. V rámci stanovených priorit škola žákům nabízí : 1. Rozšířená výuka oboru informační a komunikační technologie - povinnou výuku předmětu informatika v každém ročníku druhého stupně (posílení předmětu informatika disponibilními hodinami v učebním plánu) s cílem osvojit si a rozšiřovat dovednosti žáků v ovládání a využití výpočetní techniky a moderních informačních technologií, jako důležitý předpoklad k uplatnění na trhu práce a podmínku k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti - moderní učebnu určenou pro výuku informatiky 2. Podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do výuky všech předmětů - dvě odborné učebny na druhém stupni vybavené dataprojektorem a počítači připojenými na internet, informační centrum a školní knihovnu (vybavené počítači připojenými na internet) určené pro výuku s využitím výukových multimediálních programů - podporu výuky s využitím výpočetní techniky a multimediálních výukových programů 3. Rozvíjet komunikační dovednosti v cizích jazycích - dvě speciální učebny cizích jazyků, vybavené audiovizuální technikou (v tom jedna učebna vybavená šesti počítači s internetem a výukovými programy pro cizí jazyky) - výuku volitelných předmětů zaměřených na komunikaci v cizích jazycích - nepovinný předmět základy angličtiny v 1. a 2. Ročníku - nepovinný předmět základy ruštiny (němčiny) na 2. stupni 4. Podporovat rozvoj pohybových dovedností, rekreační sportovní výchovu a vést žáky ke zdravému životnímu stylu - výuku nepovinného předmětu zaměřeného na sportovní hry - zvyšování zájmu o sportovní a pohybové aktivity v projektu Sportovec třídy. - pořádání turisticko-rekreačních a vzdělávacích akcí (lyžařský kurz, cykloturistika, vodácká turistika, zahraniční zájezdy rekreačně vzdělávacího a sportovního charakteru) - pořádaní 3 denního praktického výcviky v přírodě se zaměřením na zdravý životní styl a ochranu člověka za mimořádných situací. 5. Rozvíjet estetické cítění žáků a aktivně je zapojovat do výtvarné tvorby a utváření estetického prostředí. - keramickou dílnu s hrnčířským kruhem a keramickou pecí - učebnu ateliér, určenou pro užitou výtvarnou tvorbu - výuku volitelného předmětu zaměřeného na různé výtvarné činnosti - zájmové kroužky keramiky a užité tvorby - veřejné výstavy prací žáků v rámci města 2

3 Povinné předměty: Naše škola obsahu všechny předměty předepsané rámcovým vzdělávacím plánem. Od 6. do 9. ročníku zavádíme povinnou výuku informatika s možností práce s internetem po 1 hodině týdně. V 9. Ročníku je nově zavedena výuka environmentální výchovy v rámci předmětu přírodopis. Povinná výuka cizího jazyku - angličtiny začíná od 3. ročníku ve tříhodinové dotaci. Volitelné předměty: Volitelné předměty jsou zavedeny od 7. do 9. roč. po třech hodinách dle učebního plánu základní školy a ŠVP. Volitelné předměty jsou zaměřeny na mediální výchovu, komunikativní dovednosti a literárně dramatickou výchovu, na užité výtvarné činnosti, praktické činnosti fyzikálně technické. Žáci si mohou zvolit výuku 2. cizího jazyka od 7. ročníku nebo zdokonalování procvičování v předmětech český jazyk a matematika. Nepovinné předměty Přednostně budeme nabízet žákům nepovinný předmět Zájmová tělesná výchova. V 5. ročníku základy informatiky. V 1. a 2. ročníku nabízíme žáčkům výuky angličtiny navazujeme na výuku v MŠ. Podle zájmů žáků škola umožní výuku náboženství ve škole učitel placený na dohodu. Další nepovinné předmětu budeme zařazovat dle rozvrhových a finančních možností školy a zájmu žáků. Ve 4. Ročníku vyučovat předmět dopravní výchova průkaz cyklisty. Zájmové útvary Pokračovat v tradičních akcích školy, rozvíjet a podporovat zájmovou činnost žáků, především ve školní družině a klubu. Při ŠD budou podle možností zřízeny žáky oblíbené zájmové kroužky: keramický, gymnastický, hry na flétnu, dramatický, počítačový, výtvarný. sportovní, popř. další. Výchova k volbě povolání Škola bude postupovat dle metodického pokynu čj: / Témata budou rozpracovaná do vyučovacích předmětů jednotlivými učiteli viz příloha Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí Jednotlivá témata jsou rozpracována do tématických plánů (dle přílohy) všemi učiteli dle met. pokynu čj.: /03-22 Na závěr roku připraví škola pro žáky praktické cvičení. Minimální preventivní program Pověřená pracovnice zpracuje MPP s plánem akcí pro školu ve spolupráci s komisemi, plnění programu bude sledovat průběžně viz příloha. Integrovaní žáci Škola bude projednávat s rodiči návrh žáků s předpokládanou VPU na vyšetření v PPP. Na základě žádosti rodičů zařadí žáka s VPU do reedukací a pověřené asistentky vypracují IVP pro žáky. Pro žáky s jiným postižením projedná s rodiči postup při možné integraci žáka. Nadaní žáci Pro žáky, kteří mají hlubší zájem o některé předměty, budou učitelé jednotlivých předmětů nabízet soutěživou formou plnění mimořádných úkolů nad rámec výuky za pomoci informačního centra 3

4 formou školních olympiád. Úspěšní žáci ve školním, okresním a krajském kole budou odměňování finanční poukázkou, hrazenou z fondu KPŠ. Pro zdravý rozvoj pohybových schopností žáků škola vyhlašuje projekt: Sportovec třídy. Všem žákům bude v co nejvyšší míře umožňován přístup k PC a internetu v rámci školního klubu. Nejlepší žáky budou učitelé vysílat do okresních, krajských i celostátních soutěží Relaxace žáků Škola umožní žákům možnost relaxace a odpočinku o přestávkách, zejména o velké 30 přestávce, kdy žáci mohou relaxovat na venkovních prostorách školy na terase a školním hřišti. Pitný režim Dětem škola zajistí možnost nákupu limonád a mléčných výrobků přímo ve škole o přestávkách. Klima školy S novým prostředím zlepšit celkové klima školy, zajistit klid pro vzdělávací práci a pro zájmovou činnost žáků. Vztahy mezi vedením a učiteli-odboráři řešit kolektivní smlouvou. Využívat prostory pro odpočinek a relaxaci dětí ve škole vybudování prostoru pro školní klubovnu v 1. patře školy. Vytvořit solidní materiální zázemí pro učitele- tělovýchovný sál, sborovna, kabinety, pomůcky. Školní projekty Vedení školy bude podporovat iniciativu učitelů v tvorbě a realizaci zajímavých projektů v jednotlivých třídách, ročnících, popř., v celé škole. Např. projekt Vánoce, Školní sportovní olympiáda, Praha historická a umělecká, aj. Školní parlament Ze zástupců žáků jednotlivých tříd vytvořit školní parlament. Plánovat zajímavé akce pro spolužáky a pomáhat řešit problémy s chováním některých spolužáků. Přinášet i návrhy na zlepšení prostředí školy a tříd. Navrhovat vybavení učeben a kluboven. Připravovat se žáky sportovní turnaje, 2 projektové dny- Čertovský den a Pomlázkový den. Tradiční akce pořádané školou Sportovní: všechna kola atletické ligy a čtyřboje roč Se, Ba atletický trojboje roč. Se, Ba Podzimní závody v plavání - štafetové závody tříd Se, Ba říjen LVVZ 7. roč. Hl + Leden - únor externista Celoškolní sportovní olympiáda 1. a 2. st. Ba + Květen - červen všichni uč Účast na jiných okresních turnajích - Vybraní Se, Ba Květen - červen šachy, kopaná, malá kopaná, kuželky žáci Dopravní soutěž Žáci 4. roč. Tř.uč. červen Kulturně společenské: Kulturní pásma Vybraní žáci Bo, Po listopad Projekt VÁNOCE Všichni Uč. prosinec Divadelní představení žáků školy Projekty Ldv červen Recitační soutěž vybraní Uč. Čj Pěvecká soutěž vybraní Uč. Hv Dětský maškarní karneval žáci ŠD únor Dětský den pro ŠD a MŠ Děti ŠD ŠD červen 4

5 Další akce dle nabídek Účast na filmových představeních dle nabídky Materiální vybavení Dle finančního příspěvku bude vedení školy dle požadavků učitelů a komisí zajišťovat nové moderní pomůcky pro výuku a didaktickou techniku. Pro zkvalitnění a obohacení výuky budou učitelé do výuky zařazovat práci se žáky na PC s multimedilními programy. Personální zajištění Pro kvalitní odbornou výuku žáků vedení školy zajistí dle možností odborně připravené pedagogy s potřebnou kvalifikací. Úvazky bude přidělovat tak, aby především zajistil výuku aprobovanými učiteli. Výuku výchov budou zajišťovat i vychovatelky, kde na 1. místo, kromě pedagogické způsobilosti je kladen vztah k předmětu a odborná připravenost. DVPP a další vzdělávání Všichni učitelé budou využívat celoroční nabídky pedagogického centra HK, zejména pracoviště v RK, aby si průběžně doplňovali zkušenosti novými teoretickými poznatky. Pro zvyšování počítačové gramotnosti všichni učitelé i vychovatelky absolvují základní kurz Z, vybraní zájemci pak školení kategorie P. Modernizace budovy školy Vybudovat plně bezbariérovou školu s možností integrace žáků s tělesným postižením. Provést terénní úpravy na pozemku školy a vybudovat hřiště pro výuku Tv a pro sportovní zájmovou činnost dětí. Upravit plochu za školou a připevnit stojany pro odkládání jízdních kol žáků a učitelů. V Dobrušce dne Doplněno Zpracoval Václav Hlavsa, ředitel školy 5

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k dospělosti Havířov

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Základní informace... 4 2.2. Popis budovy... 4 2.3. Vybavení školy... 4 2.4. Možnosti školy... 5 2.5. Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 OBSAH: ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT

Více

Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo ještě víš. M.Montaigne

Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo ještě víš. M.Montaigne ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Myšlení je hra ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ HERALTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ 228, VELKÉ HERALTICE Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍ KOPIE Základní škola Ústí nad Labem Rabasova 3282/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODANÁ RUKA PRO VAŠI BUDOUCNOST ver.8.0 platná od 1.9.2014 (Jednotlivé části dokumentu jsou

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola a mateřská škola Damníkov

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ R O Z V O J RADOST OSOBNOST ZDRAVÍ VZDĚLÁVÁNÍ ORIGINALITA JAZYKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HEYROVSKÉHO 32, BRNO-BYSTRC Struktura školního vzdělávacího programu: 1. Identifikační

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění Kompletní ŠVP ZV Základní vzdělávání 1 Identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŽDÁNICE, OKRES HODONÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŽDÁNICE, OKRES HODONÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŽDÁNICE, OKRES HODONÍN MĚSTEČKO 18, 696 32 ŽDÁNICE 1. Identifikační údaje Název školy Adresa školy Masarykova základní škola,

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 VELIKOST A ÚPLNOST ŠKOLY... 5 2.2 VYBAVENÍ ŠKOLY... 5 2.3 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 6 2.4 GRANTY A GRANTOVÁ POLITIKA ŠKOLY...

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Škola pro děti Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Škola pro děti Název školy: Základní škola Libčice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 3.9.2007 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje... 5 2.

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova

Více