Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Brumovice, okres Břeclav, příspěvkové organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Brumovice, okres Břeclav, příspěvkové organizace 2012-2016"

Transkript

1 Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Brumovice, okres Břeclav, příspěvkové organizace

2 I. Cíle a poslání školy 1. Poskytovat výchovu, základní vzdělávání v rámci povinné školní docházky. 2. Vytvářet prostředí školního společenství ve zdravém duchu, pomáhat dětem, aby rozvíjely vlastní osobnost a získávaly poznání o světě, o životě, o člověku a o prostředí ve kterém žijí. 3. Být školou otevřenou požadavkům doby, vychovávat žáky k tomu, aby účinně pracovali a byli přínosem lidské společnosti svým příkladným životem. II. Výchovně vzdělávací proces 1. Výchovně vzdělávací práci školy realizovat na základě školního vzdělávacího programu Škola dílna lidskosti. 2. Vzdělávání založit na čtyřech pilířích: učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít společně a učit se být (Mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století). 3. Společně budeme klást důraz na: a) rozvoj osobnosti - respektovat osobnosti každého dítěte a pěstovat v nich úctu a důvěru - poznávat dítě, vstupovat s ním do dialogu, stavět mosty k propojování světa dětí a dospělých - dát dítěti prostor k přirozenému projevu, možnost svobodně prožívat, pociťovat, odlišovat se, samostatně hledat, zkoušet, chybovat, samozřejmě v určitých mezích - uvádět do poznání, zprostředkovávat společenské hodnoty, kultivaci sociálních vztahů, emocionálních, mravních, estetických i tělesných kvalit dítěte - důraz klást na postoje, hodnoty, dovednosti, osobnostní vlastnosti - vědomosti chápat jako důležitý nástroj k orientaci v různých situacích, k řešení problémů a dalšímu poznávání - snažit se objevit a vyzdvihnout klady dítěte, poukázat na ně před ostatními, ocenit snahu, vůli a přístup k řešení situací - pečovat o psychické, fyzické a emocionální zdraví dětí - přijímat zodpovědnost za sebe, druhé a životní prostředí - učit se plánovat a organizovat svou práci, spolupracovat - umět užitečně použít získané poznatky a dovednosti b) komunikační schopnosti Průvodním znakem kvalitní komunikace mezi učitelem a žáky je vytvoření pozitivní sociální, emocionální a pracovní atmosféry vyučování, založené na důvěře, pocitu jistoty, radosti, bez stresujících situací a strachu.

3 - učit formulovat svoji myšlenku, nápad - rozvíjet nejen dovednost jasně a srozumitelně prezentovat svůj názor, argumentovat, obhájit názor, ale také umění vyslechnout druhého - schopnost komunikace se svým sociálním a přírodním okolím tak, aby docházelo k vzájemnému porozumění a ovlivňování - schopnost komunikace nejen v rámci národní kultury, ale též v rámci základů jednoho cizího jazyka - k výuce cizích jazyků přistupovat s filozofií, že znalost základů cizích jazyků je potřebná pro každého studenta tohoto století, a proto poskytnout studium cizího jazyka všem žákům a dětem - zapojovat všechny děti MŠ i ZŠ do prezentace školy na veřejnosti - mít smysl pro humor, učit děti rozlišovat smích a posměch - řešit konfliktní situace rozhovorem se všemi zúčastněnými c) dětskou tvořivost - účast na zhotovování pozvánek na různé akce, vánoční blahopřání apod. (výtvarné či literární zpracování) - příspěvky do místního zpravodaje - účast na soutěžích recitační, výtvarné, pěvecké - výzdoba školy d) studijní výsledky - účast na celostátních soutěžích (Matematický klokan,...) - čtvrtletní a pololetní prověřovací testy - celostátní srovnávací testy žáků 5. ročníků Ve škole všichni víme, že tohoto cíle lze dosáhnout vytvořeným a stále dotvářeným prostředím školy, jako centra setkávání a živé diskuze mezi všemi dětmi, dětmi s pedagogy i veřejností, použitím moderních, společně vytvořených a tvořivých metod práce a otevřenou spoluprací s pedagogickou i nepedagogickou veřejností. Škola by se měla zároveň stát sportovním a kulturním centrem a plnit tak mimo jiné i důležitý úkol prevence nežádoucích společenských jevů (vandalismus, šikana, kriminalita, drogy). III. Prostředky ke splnění cílů a) kompetence Rozsah působnosti pedagogických pracovníků vychází z potřeby aktivní spoluúčasti na přípravě i uskutečnění plánů práce a na plnění stanovených cílů školy. Pedagogický pracovník má pravomoc: - k volbě vlastních vyučovacích a výchovných metod, forem práce a postupů - po dohodě může upravovat skladbu pracovního dne v MŠ a vyučovacích hodin v ZŠ, ale vždy pouze v rámci stanoveného denního rozvrhu (tím se bude snažit poskytnout každému dítěti dostatek času na to, aby mohlo vlastním tempem a formou hry získávat návyky, dovednosti, poznatky a vědomosti) - propojovat, sjednocovat vyučování a výchovné předměty, řídit výuku a výchovu formou projektů - reagovat na aktuální situaci odůvodněnou a písemně zaznamenanou úpravou tématického plánu Současně s posílením pravomocí je třeba, aby pedagogický pracovník přijal osobní zodpovědnost za dodržování bezpečnosti, školního řádu a plánu práce, který vychází z podnětu žáků, učitelů a ostatních zaměstnanců školy.

4 b) kontrola a hodnotící činnost školy Průběžnou kontrolu plnění bude provádět ředitelka školy formou pozorování, aktivní spoluúčastí na výchovně vzdělávacích akcích hospitacemi a systematickým vedením rozborů hospitací, kontrolními testy, pohovory. Společné hodnocení bude součástí pravidelných jednání pedagogických rad. Kontrola výsledků výchovně vzdělávací činnosti bude prováděna formou: - předepsaných písemných prací žáků - interních testů a srovnávacích testů - projektů integrujících učivo několika předmětů c) systém výchovy a výuky Důraz na svobodu, svébytnost a individuální rozvoj nevylučuje nutnost klást nároky, vytyčovat požadavky na dítě, stanovovat jasná pravidla života ve škole a dbát na jejich respektování, zajišťovat určitý řád, který poskytuje dítěti pocit jistoty a bezpečnosti, usnadňuje mu orientaci ve složité a měnící se skutečnosti. - přímý vstup ostatních pedagogických pracovníků do pracovního dne v MŠ nebo do vyučování v ZŠ, týmová spolupráce - atmosféra pohody, radosti - učit děti samostatnému plánování, organizování a rozhodování - vybírat základní koncepty, principy, uzlové pojmy, které přispějí k pochopení učiva - rozlišovat podstatné od méně podstatného, nezahlcovat žáka informacemi, jednotlivými izolovanými fakty - mezipředmětové vztahy, propojování učiva tématem, různými činnostmi - formulování otázek, vlastních názorů, diskuze - individuální přístup - smyslová a prožitková výchova a učení - okamžitá zpětná vazba, práce s chybou, sebehodnocení - výchova založená na aktivním přijetí a dodržováním pravidel žákovských a pedagogických zásad - součástí výchovy je zapojování do kulturních a společenských akcí školy Oblast péče o všestranný rozvoj žáků Péče o talentované žáky - individuální přístup ve vyučování v rámci možností - konzultace učitelů s žáky - využití potenciálu žáků k pomoci ostatním dětem - účast žáků na olympiádách, soutěžích - besedy Péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování - IVP - individuální přístup - využití materiálně didaktických pomůcek - využití PC, interaktivních tabulí - úzká spolupráce se zákonnými zástupci a pracovníky PPP, SPC d) organizace výchovy a výuky - blokové vyučování - projektová výuka

5 - poznávací exkurze vycházky do přírody, propojení teorie a praxe Školní akce a rituály Nepovinné předměty a zájmovou činnost školní družiny zaměřených na rozvoj estetické a dramatické výchovy, sportu, zdravého životního stylu, informačních technologií, nabízet žákům jako prevenci sociálně negativních projevů a jako kvalitní vyplnění volného času dětí. - vítání školního roku - koncerty, kulturní akce - zahradní slavnost, rozloučení s absolventy Spolupráce s rodiči Pozitivní vztah rodiny ke školskému zařízení ovlivňuje vztah dítěte ke škole. Budeme se snažit pokračovat v účinné spolupráci tak, aby rodiče měli možnost podílet se na vzdělávacím a výchovném procesu, pomoc dítěti překonávat neúspěch, radovat se z úspěchu. - možnost rodičů přijít do školy na pravidelné dny otevřených dveří nebo kdykoliv po domluvě - třídní schůzky, konzultace V rámci výchovného poradenství se zaměřit na rozvoj osobnosti dětí a mládeže, řešení problémů vznikajících ve výchovně vzdělávacím procesu, konzultační služby pro děti a zákonné zástupce, metodickou pomoc třídním učitelům a ostatním pedagogickým pracovníkům. Spolupracovat v rámci výchovného společenství školy prostřednictvím poradních orgánů ředitele, kterými jsou Pedagogická rada, Školská rada. Spolupráce s ostatními školami - diskuze s řediteli a učiteli jiných MŠ, spádových ZŠ, víceletých gymnázií - spolupráce s fakultní školou PedF MU Brno - vzájemné návštěvy Spolupráce s obcí a ostatní veřejností - společná realizace projektů modernizace a opravy budovy základní a mateřské školy - společná realizace projektů vyhlášených EU na dotační tituly vztahující se ke zkvalitnění životního prostředí v obci a veřejně přístupných místech, potažmo školy - spolupráce v oblasti mimoškolní výchovy - prezentace školy na veřejnosti, na akcích sboru pro občanské záležitosti - diskuze se starostou a členy zastupitelstva - zpřístupnění školního zařízení veřejnosti e) prostředí výchovy a výuky - podnětné prostředí pro děti i dospělé - funkční a estetické uspořádání tříd a chodeb - úprava zahrady pro pobyt dětí o přestávkách, v době výuky f) profesní růst pracovníků a výběr Filozofii školy odpovídá učitel, který dokáže být vzorem cílového chování žáků, dává přirozené podněty k nápodobě. Je pro děti spolupracovníkem, respektující vážnost společné práce a osobnost každého jedince.

6 - poskytnout větší prostor a podíl pracovníků na rozhodování - účast pedagogů na DVPP, zvyšování, prohlubování kvalifikace - absolvování kurzů, seminářů, vzájemných hospitací - schopnost týmové spolupráce - publikační a jiná veřejná prezentace školy IV. Postup realizace Podmínkou pro plnění této koncepce je vytvářet ve škole atmosféru bezpečí, přátelství a vzájemné spolupráce, důvěry, respektování všech zaměstnanců MŠ a ZŠ a podpora obecního úřadu, s jehož pomocí se nám daří záměr uskutečňovat. Každý pracovník má možnost vyjádřit se k situaci ve škole, tím mám možnost získat ho pro společnou práci. Každé zásadní opatření nebo změny v systému provozu školy budou dány kolektivu k projednání a vyjádření. V. Předpokládané výsledky koncepce ZŠ a MŠ Předpokládaným výsledkem je otevřený systém vzdělávání, který bude doplňovat rodinnou výchovu, vychovávat dítě jako osobnost, pěstovat důvěru ke světu, podporovat radost z bytí, upevňovat fyzické a psychické zdraví. Učitelé, kteří se podílejí na uskutečnění této koncepce, musí mít společný cíl, zapojovat se do společné činnosti a nést kolektivní odpovědnost za kvalitu výchovy a výuky. Pro úspěšný rozvoj školy je nutné spolupracovat s OÚ, ostatními ZŠ spádové oblasti, MŠ a rodičovskou veřejností. Každý učitel by měl mít dostatek prostoru k rozvoji vlastní osobnosti a ke svobodné realizaci. Měl by mít pocit dobře vykonané práce. Při vyučování by měl učitel svým vystupováním a přístupem vytvářet příjemné klima tak, aby žák ze školy odcházel nejen bohatší o nové poznatky, ale aby se tam rád a s důvěrou vracel. VI. Závěr Předložená práce má být chápána jako určitý směr rozvoje školy do dalších let ke spokojenosti dětí, rodičů, pracovníků školy a obce. Pokud se během ověřování zjistí nedostatky či chyby, budu se snažit je odstranit a napravit. V Brumovicích 8. srpna 2012 Vypracovala: Mgr. Marie Michnová

7

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Školní vzdělávací program Základní škola praktická

Školní vzdělávací program Základní škola praktická Základní škola praktická a základní škola speciální, Krušnohorská 304, Ostrov Školní vzdělávací program Základní škola praktická Aktualizované údaje pro školní rok 2013/2014 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zapoj se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domova mládeže a Školní jídelny, zpracovaný podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zpracovala: PaedDr. Helena Pisarčiková, zástupkyně ředitele školy

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU Verze III. aktualizováno k 15. 1. 2009 ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Chceme moderní fungující školku Spokojenost pro děti i učitele Předkladatel:

Více

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV)

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Základní škola Bohutín, okres Příbram 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 2014 1 Obsah Školního vzdělávacího programu domova mládeže a školní jídelny 1. Úvod 2. Identifikační údaje 3. Charakteristika

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

Š k o l a h r o u aneb

Š k o l a h r o u aneb Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š k o l a h r o u aneb Předkladatel: Název školy : Ž i v o t i c e, I. Identifikační údaje školy Z á k l a d n í š k o l a a M a t eřsk á š k o l a D o

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ OBSAH ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1.

Více

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Zřizovatel: Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Rámcový vzdělávací program obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007 Základní škola Mšeno, okres Mělník Preambule Změny ve vzdělávání pro 21. století úzce souvisí se změnami ve společnosti. Vzdělávání je nutné

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 -

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - OBSAH : - 2 - Strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3 Dlouhodobé

Více

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název programu 1.2. předkladatel 1.3. Zřizovatel 1.4. Platnost dokumentu 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 3.1. Délka a časový plán vzdělávání

Více