Vzdělávací koncepce mezinárodní bilingvní Základní školy a mateřské školy Klas s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací koncepce mezinárodní bilingvní Základní školy a mateřské školy Klas s.r.o."

Transkript

1 Vzdělávací koncepce mezinárodní bilingvní Základní školy a mateřské školy Klas s.r.o. I. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Mezinárodní bilingvní škola s rozšířenou multikulturní výchovou a výukou jazyků Předkladatel: Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Odborářů 345, Pardubice, psč IČ: Adresa školy: Školní náměstí 37, Rosice nad Labem Ředitel: PhDr. Michal Havlíček Zástupce: Mgr. Klára Svobodová Zřizovatel: Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Odborářů 345, Pardubice, PSČ IČ: Jednatel: PhDr. Michal Havlíček, Pod Zámečkem 1761, Hradec Králové, PSČ Kontakty: , , II. Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu Stručná charakteristika školy a jejích cílů: Vzhledem k tomu, že kromě výuky jazyků je dalším naším cílem, který s jazyky úzce souvisí, multikulturní výchova, přistupujeme tímto způsobem i k tvorbě pedagogického sboru, který se skládá jak z učitelů českých, tak z učitelů zahraničních (rodilých mluvčí). Rodilým mluvčím přitom rozhodně nemíníme nekvalifikovaného učitele, ale učitele s kvalifikací pro věkovou skupinu 5-12 let, jehož rodným jazykem je jazyk anglický, a/nebo učitele ze zemí, kde je anglický jazyk jazykem úředním, případně učitele z dalších zemí, kteří mají kvalifikaci na výuku dětí ve věku 5-12 let a kvalifikaci na výuku anglického jazyka. Předpokládáme velmi úzkou spolupráci učitelů ze základní školy s učiteli v mateřské škole. Zejména v první třídě pracuje zahraniční učitel částečně s žáky z první třídy a částečně je rovněž odpovědný za přípravu předškolních dětí z mateřské školy. Obě třídy naší mateřské školy jsou přirozenými partnery naší školy s tím, že vždy usilujeme o propojování některých projektů pro děti předškolního i školního věku tak, aby přechod na základní školu nepředstavoval pro děti velký problém. Obě třídy mateřské školy se již v roce 2005 zapojily do mezinárodního programu Travel Buddy, který podporuje spolupráci s australskými školami a předškolními zařízeními. Rovněž jsme navázali spolupráci se slovenskou anglicko německou mateřskou a budoucí základní školou Wonderland v Bratislavě. Děti se pravidelně 2 x ročně navštěvují a společně pak stráví 1 týden na školce v přírodě v horském prostředí. Tyto návštěvy jsou přínosné nejen pro děti, ale i pro učitele, kterým dávají možnost vyměnit si zkušenosti. Také učitelé se v rámci obou zařízení 1x ročně na 1-2 týdny vyměňují a přináší tak do svých zařízení nové podněty a nápady. V této spolupráci chceme pokračovat i v rámci základní školy. V září 2006 jsme se zapojili do programu Socrates v rámci podprogramu Comenius s cílem realizovat výměnné pobyty a projekty s dětmi z ostatních škol v rámci EU. Náš první projekt se jmenuje Science and Invention. V obdobných projektech hodláme pokračovat i v následujících letech.

2 Zkušenosti z provozování mateřských škol nás přesvědčily o důležitosti spolupráce s psychologem. Přínosná je nejenom pro rodiče, ale i pro samotné pedagogy, zejména s ohledem na mnohonárodnostní složení učitelů a dětí, kdy si každý z nich vkládá do svých představ o výchově svou kulturu, a kdy je třeba přistupovat k možným otázkám velmi individuálně. Naší velkou výhodou přitom je, že většinu dětí školního věku budeme znát již od 2 let, tedy od věku, kdy nastupují do naší mateřské školy. Díky tomu a spolupráci učitelů mateřské a základní školy, budeme dobře znát jejich rodinné zázemí a bude se nám s nimi lépe pracovat. Jako přínos chápeme i nutnost brát v úvahu náboženské, národnostní a jiné rozdíly mezi lidmi, se kterými jsme konfrontováni díky docházce dětí cizinců. Spolupráce s rodiči je velmi dobrá již v našich předškolních zařízeních a chceme ji i nadále prohlubovat na základní škole. Rodiče jsou o výsledcích svých dětí informováni učiteli každý den, když si děti vyzvedávají. Mají rovněž možnost požádat učitele o konzultaci, kdykoliv je to zapotřebí. Učitelé jsou povinni neprodleně informovat rodiče o různých zvratech v chování nebo školních výsledcích. Každoročně má každá třída 2 rodičovské schůzky a 4 x individuální pohovory s rodiči. Pro lepší spolupráci s rodiči chceme navázat na aktivity v mateřské škole; pořádáme řadu společných akcí pro rodiče a děti, ale zvlátní akce jen pro rodiče. Rovněž chceme zaměřit naši výchovu na pomoc těm, kteří to potřebují, a organizovat minimálně 2x ročně charitativní akce a tím nenásilně motivovat k charitativní činnosti rodinu jako celek. Plánujeme také organizaci dobročinných plesů. Do stejné kategorie činnosti řadíme i pravidelné pořádání sportovních akcí pro rodiče a pro rodiče s dětmi. Dalšími společnými aktivitami navazujícími na činnosti v mateřské škole, které se na základní škole již jen dále rozvíjejí a prohlubují, jsou oslavy Den státu. Narozdíl od mateřské školy, kde celý program připravují učitelé nebo rodiče, prosazujeme na základní škole mnohem větší účast samotných dětí. Chceme, aby děti při tvorbě těchto dnů musely již samy uplatňovat své znalosti o jednotlivých státech a jejich zvláštnostech. Mohout tak samy už jen za asistence učitelů a rodičů připravovat jídlo dané země s přihlédnutím k jejím tradicím, hrát její typické hry a zpívat písničky oblíbené v dané zemi; seznámí se s její vlajkou a hymnou a základními informacemi o její geografii, fauně i flóře. Charakteristika školního vzdělávacího programu: Charakteristickým znakem školy je bilingvní výuka, multikulturní výchova a všeobecný rozvoj dětí. Chceme při výuce nabízet dětem širokou škálu aktivit, které jim v dalším životě mohou pomoci snáze se orientovat v běžných životních situacích; stejně jako je tomu u jazyků, snažíme se o co nejpřirozenější cestu poznání i v případě ostatních předmětů. Výtvarná výchova a praktické činnosti: Motivovat děti k výtvarnému cítění návštěvami různých výstav a vernisáží, umožnit jim uspořádat vlastní výstavovat jejich vlastní díla, seznamovat je s praktickým využitím výtvarného umění v jejich životě. Na stejnou úroveň důležitosti stavět vnímání architektury; mimo jiné i formou ročníkových exkurzí po Bavorských hradech a zámcích ve 2. ročníku a Hundredwasser House Center ve Vídni ve 4. ročníku. Hudební výchova: Kromě teoretických znalostí chceme dětem umožnit návštěvy různých hudebních těles, jako například filharmonie v Hradci Králové, jazzových formací v rámci jazzového festivalu v Hradci Králové, folkových setkání například účastí na koncertu našeho kmotra Pavla Lohonky Žalmana či návštěvou nejrůznějších folklórních slavnosti v regionu Hradce Králové a Pardubic. Povědomí o vážné hudbě hodláme vytvářet pravidelnými návštěvami dětské opery či klasické opery, a to již od mateřské

3 školy s tím, že řada těchto aktivit bude probíhat v rámci mimoškolních aktivit. Děti kromě jiného budou mít možnost i vlastní zkušenosti s hudbou a budou podporovány v takových aktivitách, jakými může například být založení vlastního školního pěveckého sboru či orchestru. Prvouka, přírodověda a vlastivěda: Prvořadou snahou je podporovat zvídavost dětí při zachování návaznosti na činnost v mateřské škole. Chceme veškerou činnost založit na vlastním prožitku a zkušenosti dítěte. Například již od 1. ročníku mohou děti používat digitální mikroskopy umožňující jim, aby vlastní výzkumy vytiskly, přeposílaly e- mailem, uchovávaly apod. Děti budou mít možnost vypěstovat si na školní zahradě řadu rostlin a stromů a případně porovnávat jejich podmínky k životu s jinými zeměmi v rámci projektu Comenius Investigation Through the Seasons. K motivaci přirozeně přispějí různé návštěvy, např. ZOO, botanické zahrady, planetária, muzea řemesel, návštěva pracovišť rodičů, počínaje pekárnou, letištěm či nemocnicí přes rozhlasové studio k dalším. Nedílnou součástí těchto předmětů i součástí běžného života ve škole bude environmentální výchova. Žáci budou vedeni ke tříděné odpadu, budou vedeni k vlastní sebekontrole při zhasínání, šetření vodou apod. Ve 3. ročníku navštíví Life center v Newcastle, kde se dozví o dalších způsobech, jak chránit životní prostředí. Budou mít možnost pracovat na několika projektech týkajících se životního prostředí a jeho ochrany. Tělesná výchova: Kromě běžných aktivit upřednostňujeme tělesné aktivity ve volné přírodě. Děti budou v rámci tělesné výchovy chodit plavat, bruslit, jezdit na kolečkových bruslích, lyžovat, hrát tenisa třeba i jezdit na kole. Budeme nabízet široké spektrum aktivit, které dětem umožní vybrat si ideální sport pro vlastní volný čas a zábavu. V zimních měsících nabídneme možnost navštěvovat solnou jeskyni a/nebo saunu. Český jazyk: Děti budou podporovány k pravidelné četbě a získávání informací prostřednictvím knih, televize, rozhlasu i Internetu. K rozvoji obliby četby hodláme doplňkově využívat čtenářské koutky (reading corner) vyčleněné v každé třídě, kde se děti mohou o přestávkách nebo v době volna pohodlně usadit a číst si knihu nebo časopis. Matematika: Zcela v souladu se zásadou Škola hrou, budou mít žáci možnost řadu měření provádět v reálných situacích, jak ve třídě, tak v rámci jiných školních aktivit. V každé třídě budou umístěny šachy, hlavolamy a různé rébusy rozvíjející logické myšlení žáků. Anglický jazyk: Vzhledem k tomu, že naše děti budou připraveny na výuku v anglickém jazyce, chceme část předmětů (viz učební plán) vyučovat v jazyce anglickém a od 3. třídy vyučovat jako další cizí jazyk španělštinu s tím, že se s tímto jazykem budou moci děti seznámit již během prvních dvou ročníků v rámci školní družiny. K tomu budeme vedle českých učebnic používat také učebnice britské schválené pro výuku na britských školách a učebnice americké. Bude se jednat o učebnice vždy pro daný ročník (viz níže). Tedy ve výuce předmětů, kde se bude vyučovat částečně v českém a částečně v anglickém

4 jazyce, budou děti využívat 2-3 různé sady učebnic; pro výuku anglického jazyka budeme využívat učebnic britských. Používané učebnice: 1. české = Studio 1+1, Brno 2. americké = Nakladatelství Harcourt 3. britské = Letts Maths Basics, KS1-5 Science, Maths, English, active readers, WH Smith, Read, Erite and Spell Oxford University Press, Oxford Reading Tree Collins Primary Maths, English Activity Books Jolly Learning Ltd., Jolly Phonics, Grammar Handbook, Phonics Handbook Vzhledem k používání jak českých, tak britských učebnic, dochází k propojení britského a českého vzdělávacího systému. Členění výuky: Výuka bude členěna na 45 nebo 90 minutové celky. Hodina bude ukončena oznámením učitele, nikoliv školním zvoněním, a stejně tak zahájena. Větší část výuky bude probíhat ve školní budově, část tělesné výchovy bude probíhat na školním hřišti a ve volné přírodě. Řada projektů bude probíhat i mimo školu. Školní výuka bude začínat v 8.30 Provoz školní družiny bude od do Hodnocení žáků: Hodnocení žáků bude slovní a vedle prospěchu bude rovněž hodnoceno chování, sociální vztahy, aktivita a individuální zaměření žáka. K hodnocení se připojí i pedagog ze školní družiny, protože ze zkušenosti víme, že se některé děti ve družině chovají odlišně. Hodnocení žáků bude rozděleno na následující části, které budou tvořit komplexní výstup: - Vysvědčení jako zpráva o znalostech - Charakteristika žáka s ohledem na jeho chování, sociální projevy a vztah ke škole, sebekázeň, emocionální stabilita, ctižádostivost, zodpovědnost, ochota začleňovat se do kolektivu, zralost, týmová spolupráce, sociální vztahy, tedy schopnost získávat kamarády, srdečnost, otevřenost, ohleduplnost, míra oblíbenosti v kolektivu atd. Žáci v 1. a 2. třídě budou hodnoceni pouze slovně (hodnocení zpracovává třídní učitel). Od 3.třídy budou žáci dostávat vedle slovního hodnocení i známky. Všichni žáci budou mít žákovské notýsky, do kterých bude učitel soustavně zapisovat jejich hodnocení. Hodnocení pracovních výsledků učitelem během výuky bude mít podobu slovního hodnocení individuálního pokroku bez srovnávání s jinými dětmi. Učitel bude podporovat v dětech ochotu účastnit se společně s ním na hodnotícím procesu. Žáci nebudou zkoušeni u tabule, hodnocení bude komplexní a bude zahrnovat vědomosti, postup, práci s informacemi, ochotu účastnit se procesu, úroveň komunikace a tvořivost žáka. Významným prvkem procesu učení je práce s chybou. Žáci mají právo dělat chyby; uvědomění si chyby je příležitost naučit se cokoliv lépe. Rodiče budou informováni o práci svého dítěte průběžně, a to jak třídním učitelem, tak pedagogem

5 ve školní družině. Schůzky s rodiči o prospěchu a chování žáků svolává každý učitel samostatně minimálně 3 x ročně. V případě výrazného zhoršení chování nebo prospěch žáka informuje učitel rodiče bez zbytečného odkladu. K jednání je přizván i ředitel školy. O aktivitách školy a práci školy jsou rodiče informováni průběžně em. Řada aktivit školy podporuje i účast rodičů a jejich začlenění do fungování školy. Zahájení školního roku probíhá slavnostním nástupem při zahájení školní olympiády za aktivní přítomnosti rodičů i dětí. Ukončení školního roku probíhá formou barbecue.

Hodnocení studijních výsledků

Hodnocení studijních výsledků Bilingvní výuka Na základě povolení MŠMT ČR otevíráme od 1.září 2010 první třídu s bilingvní výukou v českém a anglickém jazyce. Zařadili jsme se tak do sítě bilingvních škol. Postupně od prvního ročníku

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost školy... 2 2.1.3 Vybavení školy... 2 2.1.4 Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Obsah Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 Charakteristika ŠVP... 9 Učební plán... 29 Učební osnovy... 31

Obsah Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 Charakteristika ŠVP... 9 Učební plán... 29 Učební osnovy... 31 1 Obsah 1 2 Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Vybavení školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 7 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod školní vzdělávací program ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273 / 09 zskom Kompletní ŠVP Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod 1 Identifikační údaje Název ŠVP ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍ KOPIE Základní škola Ústí nad Labem Rabasova 3282/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODANÁ RUKA PRO VAŠI BUDOUCNOST ver.8.0 platná od 1.9.2014 (Jednotlivé části dokumentu jsou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...5 2.1. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY:... 5 2.2. ŠKOLNÍ BUDOVY A VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola a mateřská škola Damníkov

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Pomoz mi, abych to dokázal sám Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia Vyšší stupeň víceletého gymnázia Denní forma vzdělávání Pomoz mi, abych to dokázal sám Gymnázium využívá metod pedagogiky

Více

Libertas, Eruditio, Veritas (LEV)

Libertas, Eruditio, Veritas (LEV) Školní vzdělávací program Církevní gymnázium v Kutné Hoře Libertas, Eruditio, Veritas (LEV) 1 OBSAH OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...6 2.1. VELIKOST A VYBAVENÍ ŠKOLY...6 2.2.

Více