NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE"

Transkript

1 NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE PO ADAVKY NA AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTÌ SPECIALIZAÈNÍHO OBORU GERIATRIE Současný systém vzdělávání byl založen na faktu, že geriatrie byla a je považována za samostatný, svébytný obor s vlastním vzděláváním a samostatnou nástavbovou atestací. Znamená to, že příprava v geriatrii navazovala na ukončení vzdělávání v některém ze základních oborů (zpravidla vnitřní lékařství, neurologie, praktické lékařství). Ukončení vzdělávání v základním oboru bylo ukončeno atestační zkouškou 1. stupně, která opravňovala k přijetí do specializačního vzdělávání oboru geriatrie v délce trvání 3 roky a s ukončením zahrnujícím: předložení atestační práce, složením praktické zkoušky, složením ústní zkoušky. Tento systém byl praktikován od roku 1986 a počet atestujících byl do následující: ATESTACE Z GERIATRIE CELKEM POÈTY K ROK POÈET MU I ENY CELKEM ROK POÈET MU I ENY CELKEM ROK POÈET MU I ENY CELKEM Celkem Počty atestujících lékařů jako projev potřeb oboru a zájmu o něj odpovídá záměru koncepce oboru (předložené Vědecké radě MZ ČR v roce 2000): kvalifikovaný předpoklad založený na demografickém vývoji a uvažovaných strukturálních změnách v lůžkovém fondu (především ve vztahu lůžek akutních a lůžek tzv. následní péče) činil specialistů do 5 let (2005) a cílový počet do r byl stanoven na lékařů geriatrů. Vycházeli jsme z toho, že kvalifikovaní lékaři budou obsazovat pozice: všech vedoucích pracovníků/primářů geriatrických oddělení a geriatrických klinik všech vedoucích pracovníků OLÚ a ošetřovatelských ústavů geriatrického profilu zástupců vedoucích pracovišť výše jmenovaných pracovišť 106 ÈES GER REV 2006; 4(2)

2 lékařů/vedoucích geriatrických ambulancí, stacionářů, komunitních center perspektivně též u lékařů ordinářů pro geriatrii fakultativně i u sekundárních lékařů výše uvedených lůžkových i ambulantních pracovišť jak je ostatně obvyklé i v jiných zemích EU. V současnosti je zařazeno do specializačního vzdělávání celkem 90 lékařů. To znamená, že počáteční stav bude o tyto školence navýšen ve srovnání se standardním stabilizovaným průběhem, který předpokládá školenců ročně. Zvládnutí specializačních atestací u lékařů již zařazených do oboru velmi pravděpodobně nebude činit ani přechodně jakékoli zásadní problémy, neboť převážná většina výuky proběhne na současných pracovištích. Tato jsou k tomu oprávněna do doby vzniku pracovišť akreditovaných. Standardně je tedy oprávněný předpoklad školenců nově přijímaných ke specializačnímu vzdělávání ročně, což představuje při aplikaci vzdělávacího programu potřebu minimálně 60 školících míst při 15 nových školencích ročně, až 80 školících míst při 20 nových školencích ročně. Kvalifikovaný předpoklad založený na analýze zájmu a potřeb se blíží spíše 15 novým školencům ročně) na akreditovaných pracovištích, která však nemusí nutně kapacitně vzniknout okamžitě, od samého počátku a najednou, vzhledem k předpokladu vícestupňové akreditace (pracoviště I. a II. stupně s odlišnými požadavky na získání akreditace) a dále k možnosti spolupráce akreditovaných a kooperujících pracovišť, a to jak geriatrického profilu, tak i jiných odborností a specializací povinné nebo doporučené doplňkové praxe. Důvodem pro tento způsob specializační přípravy je: nestejná vybavenost specialisty geriatry v jednotlivých krajích, bez kterých akreditace dosáhnout nelze nestejná vybavenost akutními lůžky (jako nepominutelné kritérium akreditovaného pracoviště) nestejná schopnost naplnění některých dalších závazných ukazatelů pro akreditovaná pracoviště od samého počátku. snaha po využití a zapojení do procesu výuky kvalitních pracovišť ATESTACE Z GERIATRIE DLE KRAJÙ K KRAJ ATESTACE ZAØAZENÍ DO ROKU 2004 DO OBORU 2004 Praha Středočeský Budějovický 22 8 Plzeňský 8 4 Karlovarský 2 1 Ústecký 5 4 Liberecký 6 7 Královehradecký 16 6 Pardubický 15 6 Vysočina 2 3 Brněnský Olomoucký 19 8 Zlínský 11 5 Ostravský 12 7 celkem Výhodou těsné spolupráce akreditovaného a kooperujícího pracoviště je rovněž možnost setrvání školence na pracovišti s tím, že pracoviště kooperující bude plně zastřešeno pracovištěm akreditovaným na základě smlouvy (či jiným přesně definovaným vztahem), a to po celou dobu trvání specializovaného vzdělávání, jak to vyžaduje současná evropská norma a plně pod dohledem určeného (kritéria splňujícího) školitele. Za těchto podmínek, které odpovídají zásadám doporučeným i UEMS Sekce geriatrické medicíny, nemusíme mít obavu o nedostatek školících míst při předpokládaném zájmu školenců o obor. Vzdělávací program oboru geriatrie navazuje na základní kmen interní (společný interní základ) v předepsané délce, struktuře a na akreditovaných pracovištích. Teprve jeho ukončení je podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru geriatrie. Měsíční pobyt na geriatrii, který je předepsán pro společný interní základ, bude probíhat na pracovištích akreditovaných. Vlastní specializovaný výcvik v geriatrii bude prováděn v trvání minimálně 36 měsíců, a to cele na akreditovaném pracovišti (akreditovaných pracovištích) na základě požadavků EU. Minimální rozsah specializovaného výcviku na akreditovaných geriatrických pracovištích je 24 měsíců, z toho nejméně 6 měsíců proběhne na akreditovaném pracovišti II. stupně. Za tímto účelem je školenec zařazen na akreditovaném pracovišti I. a nebo II. stupně, část výuky však může probíhat (pod garancí školitele a akreditovaného pracoviště) na kvalitních pracovištích spolupracujících s pracovištěm akreditovaným, které výuku plní a v celém rozsahu z hlediska její kvality, struktury a úplnosti, což garantuje školitel a pracoviště akreditované. Těmito možnými spolupracujícími pracovišti jsou: zařízení geriatrického profilu dovolující zajistit v požadovaném rozsahu a struktuře část povinné praxe v oboru pracoviště jiných odborností zajišťující povinnou doplňkovou praxi (rehabilitace, neurologie, psychiatrie gerontopsychiatrie) pracoviště jiných nebo příbuzných odborností zajišťující doporučenou doplňkovou praxi (dermatologie, hospicová péče, posudkové lékařství). KOOPERUJÍCÍ PRACOVIŠTÌ GERIATRICKÉHO PROFILU (POVINNÉ ÈINNOSTI): Musí ovšem splňovat požadavky na rozsah a strukturu činností definovaných vzdělávacím programem v kvalitě dovolující zastřešení pracovištěm akreditovaným. Rovněž vybavenost pracoviště personální a věcná pro přijatý rozsah školících aktivit musí být odpovídající. Část požadavků vzdělávacího programu, která není naplněna, je provedena na pracovišti akreditovaném. ÈES GER REV 2006; 4(2) 107

3 KOOPERUJÍCÍ PRACOVIŠTÌ GERIATRICKÉHO PROFILU (DOPORUÈENÉ ÈINNOSTI): Výkon praktické a teoretické výuky zajišťuje přímo akreditované pracoviště nebo jím rovněž zastřešené pracoviště, které se věnuje konkrétním aktivitám (např. péče v hospici doporučená činnost). POVINNÁ A DOPORUÈENÁ DOPLÒKOVÁ PRAXE ZAJIŠ OVANÁ JEDNOTLIVÝMI ODBORNOSTMI: Pobyt školence zajišťuje akreditované pracoviště pro obor geriatrie, které je školícím pracovištěm školence. Praxe bude probíhat na akreditovaných pracovištích pro doplňkovou odbornost (rehabilitace, neurologie, psychiatrie a dalších dle podmínek vzdělávacího programu). Tato pracoviště musí garantovat požadované činnosti a mít odpovídající personální a věcné vybavení. Pokud je akreditovaným pracovištěm geriatrie nemocniční geriatrické oddělení, může se doplňková praxe uskutečnit na akreditovaných specializovaných oddělení daných odborností téže nemocnice. Pokud je akreditovaným pracovištěm geriatrie samostatná geriatrická instituce (například samostatně stojící léčebna dlouhodobě nemocných), zajištění doplňkové praxe pro školence musí provést vhodným způsobem u jiných subjektů. DOPORUÈENÁ ZÁKLADNÍ KRITÉRIA A PARAMETRY PRO AKREDITOVANÉ PRACOVIŠTÌ SPECIALIZAÈNÍHO OBORU GERIATRIE I. STUPNÌ 1. Akreditované pracoviště I. stupně specializačního oboru geriatrie musí pokrývat svou činností celý obor minimálně v rozsahu vzdělávacího programu. 2. Akreditované pracoviště I. stupně musí být schopno zajistit specializační vzdělávání formou výkonu lékařského povolání školence formou celodenní průpravy v rozsahu týdenní pracovní doby odpovídající plnému pracovnímu úvazku atd. 3. Celý rozsah specializačního vzdělávání probíhá na akreditovaném pracovišti, proto akreditované pracoviště musí být ke splnění toho způsobu specializačního vzdělávání připraveno. 4. Personální požadavky: Akreditované pracoviště I. stupně vede pracovník s nejvyšším vzděláním v oboru (atestace) a s praxí minimálně 3 roky od ukončení vlastní specializace. Vedoucí pracoviště může, ale bezprostředně nemusí plnit roli školitele zodpovídá však za práci školitelů z pozice vedoucího celého pracoviště a je hlavním garantem. Školící pracoviště musí být obsazeno nejméně jedním dalším pracovníkem s nejvyšším vzděláním v oboru (atestací) pro zajištění kontinuity vzdělávacího procesu a zastupitelnosti. Tento pracovník plní roli školitele. Vedoucí akreditovaného pracoviště a školitel/školitelé jsou kromě atestace také držiteli příslušné platné licence a pracují na akreditovaném pracovišti na plný úvazek. Praxe školitelů v oboru je složení příslušné atestace a nejméně 5 let praxe v oboru (včetně započtení praxe na pracovišti geriatrického profilu v době specializační přípravy). Pracoviště je vybaveno všemi dalšími pracovníky zajišťující činnosti, které jsou předepsány logbookem a náplní specializačního programu. Jedná se o pracovníky: JOZP VŠ, JOZP SŠ, SZP Bc., PSS, ostatní. Dokladem personálního vybavení musí být doložení seznamu pracovníků s uvedením dosaženého stupně kvalifikace, délky praxe v oboru a doby od dosažení atestace. Zajištění vzdělávání v jiných oborech a specializacích v rozsahu, který stanoví vzdělávací program oboru geriatrie, musejí být pracovištěm žádajícím o akreditaci doloženy dohodou či smlouvou s akreditovanými pracovišti jiných specializací o zajištění vzdělávacího procesu pro školence oboru geriatrie. Současně musí být doloženo, že pracoviště jiné odbornosti je schopno garantovat rozsah činností v předepsaném objemu a struktuře, jak stanoví vzdělávací program oboru geriatrie. Požadována pak bude garance vedoucího tohoto pracoviště na rozsah požadované výuky a kvalifikace. 5. Materiálně-technické zajištění: Zařízení rutinně provádí všechny výkony požadované specializační náplní a logbookem a dokládá je výkony smluvně dohodnutými se zdravotními pojišťovnami vzhledem k tomu, že jde o výkony hrazené ze zdravotního pojištění. Výkony, které jsou předmětem smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami je jimi doložen. Za dostačující bude považováno potvrzení VZP ČR, vzhledem ke struktuře pojištěnců jednotlivých zdravotních pojišťoven. Pracoviště žádající o akreditaci I. stupně musí provozovat a doložit smluvním vyjednáním se zdravotními pojišťovnami (VZP ČR): oddělení následní péče léčebné a rehabilitační (smluvní vztah na lůžka 024), oddělení následné péče ošetřovatelské (smluvní vztah na lůžka 005). Fakultativně je doporučováno provozování: geriatrická ambulance s průchodem pacientů v počtu dovolujícím předepsanou činnost školence (počet pacientů například nesmí být nižší než předepsaný počet, které musí školenec ambulantně vyšetřit a vyhodnotit) akutní geriatrické oddělení (akutní geriatrická lůžka, typ 1F6/1H6 dle smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami) v počtu nejméně ÈES GER REV 2006; 4(2)

4 Pracoviště žádající o akreditaci I. stupně je přístrojově vybaveno tak, aby rutinně provádělo výkony předepsané vzdělávacím programem pro pobyt a výuku na akreditovaném pracovišti oboru geriatrie (výkony vlastní odbornosti), což doloží seznamem přístrojů a zařízení, vybavení pracoviště). 6. Výukové předpoklady a pedagogická činnost: Pracoviště žádající akreditaci I. stupně musí doložit zkušenosti se zajišťováním výuky geriatrie, především postgraduálního vzdělávání lékařů a nelékařů vysokoškoláků a organizování vzdělávacích akcí postgraduálního charakteru v rámci zdravotnického zařízení na úrovni okresu nebo kraje. Pracoviště musí vlastnit nebo mít dostupné základní spektrum domácích odborných časopisů se zaměřením na problematiku oboru, což dokládá seznamem této literatury. Školenci musejí mít na pracovišti k dispozici základní učebnice týkající se oboru interní medicíny a geriatrie, což je doloženo rovněž příslušným seznamem dostupné studijní literatury. Pracoviště musí být vybaveno základními pomůckami potřebnými k výuce, zajištěna musí být dostupnost internetu. 7. Vědecko-výzkumná činnost a publikační aktivity: Pracovníci doloží svou aktivní účast na domácích odborných aktivitách (kongresy, sjezdy apod) v posledních 5 letech eventuálně i publikační aktivitou za stejné období Doporučuje se zapojení pracoviště do výzkumné činnosti samostatně nebo jako pracoviště kooperující s jinými pracovišti a ústavy. 8. Výběrová řízení pro zařazení do specializačního vzdělávání oboru geriatrie Akreditované pracoviště I. stupně oboru musí být schopno organizovat výběrová řízení pro uchazeče o zařazení do specializačního vzdělávání oboru geriatrie. Možnost zúčastnit se výběrového řízení, které akreditované pracoviště vypisuje na volná místa školenců, musí mít každý zájemce o školící místo. Podmínkou přístupu k výběrovému řízení je absolvování a ukončení vzdělávání v základním kmeni interním základním kmeni. Výběrové řízení musí probíhat transparentně se zaměřením na zhodnocení předpokladů pro výkon práce v dané odbornosti, znalost jazyka pro dobrou komunikaci s pacienty (zahraniční školenci), na další jazykovou vybavenost dovolující studium zahraniční literatury a komunikaci s kolegy v zahraničí. 9. Změny a úpravy ve vzdělávacím procesu a kritériích pro akreditovaná pracoviště je oprávněna navrhovat/činit akreditační komise v situacích, kdy dojde ke změnám předpisů v rámci EU, budou-li změny požadovány UEMS nebo Sekcí geriatrické medicíny UEMS, Národní radou, Evropskou radou či Národním orgánem. Návrh/provedení změn v požadavcích může vyplynout rovněž z inspekční činnosti příslušných institucí národních nebo evropských (Národní inspekce vzdělávacích středisek, UEMS příslušné sekce). DOPORUÈENÁ ZÁKLADNÍ KRITÉRIA A PARAMETRY PRO AKREDITOVANÉ PRACOVIŠTÌ SPECIALIZAÈNÍHO OBORU GERIATRIE II. STUPNÌ 1. Akreditované pracoviště II. stupně specializačního oboru geriatrie musí pokrývat svou činností celý obor minimálně v rozsahu vzdělávacího programu. 2. Akreditované pracoviště II. stupně musí být schopno zajistit specializační vzdělávání formou výkonu lékařského povolání školence formou celodenní průpravy v rozsahu týdenní pracovní doby odpovídající plnému pracovnímu úvazku atd.

5 3. Celý rozsah specializačního vzdělávání probíhá na akreditovaném pracovišti, proto akreditované pracoviště musí být ke splnění toho způsobu specializačního vzdělávání připraveno. 4. Personální požadavky: Akreditované pracoviště II. stupně vede pracovník s nejvyšším vzděláním v oboru (atestace) a s praxí minimálně 5 let od ukončení vlastní specializace. Vedoucí pracoviště může, ale bezprostředně nemusí plnit roli školitele zodpovídá však za práci školitelů z pozice vedoucího celého pracoviště a je hlavním garantem. Školící pracoviště musí být obsazeno několika dalšími pracovníky s nejvyšším vzděláním v oboru (atestací) pro zajištění kontinuity vzdělávacího procesu a zastupitelnosti. Tito pracovníci plní roli školitelů. Minimální počet dalších pracovníků s nejvyšším vzděláním v oboru školitelů jsou 2. Všichni pracovníci, vedoucí akreditovaného pracoviště a školitelé jsou vybaveni kromě atestace také příslušnou platnou licencí a pracují na akreditovaném pracovišti na plný úvazek. Praxe školitelů v oboru je složení příslušné atestace minimálně a 5 let praxe v oboru (včetně započtení praxe na pracovišti geriatrického profilu v době specializační přípravy). Pracoviště je vybaveno všemi dalšími pracovníky zajišťující činnosti, které jsou předepsány logbookem a náplní specializačního programu. Jedná se o pracovníky: JOZP VŠ, JOZP SŠ, SZP Bc., PSS, ostatní. Dokladem personálního vybavení musí být doložení seznamu pracovníků s uvedením dosaženého stupně kvalifikace, délky praxe v oboru a doby od dosažení atestace. Zajištění vzdělávání v jiných oborech a specializacích v rozsahu, který stanoví vzdělávací program oboru geriatrie, musejí být pracovištěm žádajícím o akreditaci doloženy dohodou či smlouvou s těmito pracovišti jiných specializací o zajištění vzdělávacího procesu pro školence oboru geriatrie. Současně musí být doloženo, že pracoviště jiné odbornosti je schopno garantovat rozsah činností v předepsaném objemu a struktuře, jak stanoví vzdělávací program oboru geriatrie. Požadována pak bude garance vedoucího tohoto pracoviště na rozsah požadované výuky a kvalifikace. 5. Materiálně-technické zajištění: Zařízení rutinně provádí všechny výkony požadované specializační náplní a logbookem a dokládá je výkony smluvně dohodnuté se zdravotními pojišťovnami vzhledem k tomu, že jde o výkony hrazené ze zdravotního pojištění. Výkony, které jsou předmětem smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami je jimi doložen. Za dostačující bude považováno potvrzení VZP ČR, vzhledem ke struktuře pojištěnců jednotlivých zdravotních pojišťoven. Pracoviště žádající o akreditaci musí provozovat a doložit smluvním vyjednáním se zdravotními pojišťovnami (VZP ČR): geriatrickou ambulanci s průchodem pacientů v počtu dovolujícím předepsanou činnost školence (počet pacientů například nesmí být nižší než předepsaný počet, které musí školenec ambulantně vyšetřit a vyhodnotit) akutní geriatrické oddělení (akutní geriatrická lůžka, typ 1F6/1H6 dle smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami) v počtu nejméně 15 oddělení následní péče léčebné a rehabilitační (smluvní vztah na lůžka 024) oddělení následné péče ošetřovatelské (smluvní vztah na lůžka 005) Pracoviště žádající o akreditaci je přístrojově vybaveno tak, aby rutinně provádělo výkony předepsané vzdělávacím programem pro pobyt a výuku na akreditovaném pracovišti oboru geriatrie (výkony vlastní odbornosti), což doloží seznamem přístrojů a zařízení, vybavení pracoviště). 6. Výukové předpoklady a pedagogická činnost: Pracoviště žádající akreditaci musí doložit zkušenosti se zajišťováním výuky, především postgraduálního vzdělávání lékařů a nelékařů vysokoškoláků: některý z kmenových pracovníků je učitelem v rámci postgraduálního (event. i pregraduálního) vzdělávání lékařů (lékařské fakulty, IPVZ, organizace postgraduálních certifikovaných vzdělávacích akcí pro lékaře) některý z kmenových pracovníků aktivně participuje na výuce nelékařů (bakalářské a/nebo magisterské vysokoškolské programy). Pracoviště musí vlastnit nebo mít dostupné základní spektrum časopisů domácích i zahraničních se zaměřením na problematiku oboru, což dokládá seznamem této literatury. Školenci musí mít na pracovišti k dispozici základní učebnice týkající se oboru interní medicíny a geriatrie, což je doloženo rovněž příslušným seznamem dostupné studijní literatury. Pracoviště musí být vybaveno základními pomůckami potřebnými k výuce, zajištěna musí být dostupnost internetu, vhodný je přístup a dosažitelnost některé uznávané odborné databáze medicínských informací. 7. Vědecko-výzkumná činnost a publikační aktivity: Pracoviště je zapojeno do výzkumné činnosti samostatně nebo jako pracoviště kooperující s jinými pracovišti a ústavy činnost se dokládá odpovídajícím přehledem. 110 ÈES GER REV 2006; 4(2)

6 Pracovníci publikují v domácím a zahraničním odborném tisku, což dokládají příslušným přehledem publikačních aktivit. Pracovníci se účastnili nebo účastní řešení konkrétních projektů a grantů, což dokládají rovněž seznamem v rámci přihlášky. Pracoviště umožní školenci seznámit se s výzkumnou činností nebo na ní participovat. Pracovníci doloží svou aktivní účast na domácích a mezinárodních odborných aktivitách (kongresy, sjezdy apod). 8. Výběrová řízení pro zařazení do specializačního vzdělávání oboru geriatrie Akreditované pracoviště oboru musí být schopno organizovat výběrová řízení pro uchazeče o zařazení do specializačního vzdělávání oboru geriatrie. Možnost zúčastnit se výběrového řízení, které akreditované pracoviště vypisuje na volná místa školenců, musí mít každý zájemce o školící místo. Podmínkou přístupu k výběrovému řízení je absolvování a ukončení vzdělávání v základním kmeni interním základním kmeni. Výběrové řízení musí probíhat transparentně se zaměřením na zhodnocení předpokladů pro výkon práce v dané odbornosti, znalost jazyka pro dobrou komunikaci s pacienty (zahraniční školenci), na další jazykovou vybavenost dovolující studium zahraniční literatury a komunikaci s kolegy v zahraničí. 9. Změny a úpravy ve vzdělávacím procesu a kritériích pro akreditovaná pracoviště je oprávněna navrhovat/činit akreditační komise v situacích, kdy dojde ke změnám předpisů v rámci EU, budou-li změny požadovány EUMS nebo geriatrickou sekcí EUMS, Národní radou, Evropskou radou či Národním orgánem. Návrh/provedení změn v požadavcích může vyplynout rovněž z inspekční činnosti příslušných institucí národních nebo evropských (Národní inspekce vzdělávacích středisek, EUMS příslušné sekce). ÈINNOST AKREDITAÈNÍ KOMISE Akreditační komise specializačního oboru geriatrie vytváří požadavky na akreditovaná pracoviště, vypracovává dotazníky, které dovolí objektivní posouzení každé žádosti, vyjadřuje se k úplnosti a obsahu předložených materiálů a především vyhodnocuje naplnění požadovaných parametrů. Posouzení je vždy ukončeno vypracováním seznamu pracovišť doporučených komisí za akreditovaná pracoviště a tento seznam je postoupen MZ ČR k rozhodnutí. VÝCHOZÍ DOKUMENTY: Zákon č. 95/2004 Sb. Vzdělávací program oboru geriatrie Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání (logbook) oboru geriatrie vydaný MZ ČR Předloženo akreditační komisí MZ ČR prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. předsedkyně akreditační komise MZd ČR pro obor geriatrie ÈES GER REV 2006; 4(2) 111

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech (včetně LDN), dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002)

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) Postup při uzavírání smluv s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) 1 OBSAH ČÁST A... 4 OBECNÁ ČÁST... 4 Pojmy... 4 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní způsobilost

Více

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE Jana Krejčíková Profese lékaře je tradiční profesí s historií sahající do nejstarších dob lidské civilizace, která měla prakticky vždy určité výsadní

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2006-2010 OBSAH Obsah.... 1 1. Východiska dlouhodobého

Více

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR I. Harmonogram reformních opatření II. Fáze 1: Reforma institucí 1. Stabilizační opatření 2. Veřejné zdravotní pojištění 3. Zdravotní služby a systém vzdělávání

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách OBSAH: ČÁST A.... 3 OBECNÁ ČÁST... 3 Pojmy... 3 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní odborná způsobilost lékařů... 3 Čl.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ VE FARMACII

VZDĚLÁVÁNÍ VE FARMACII VZDĚLÁVÁNÍ VE FARMACII Současný stav kolem šestiměsíčních praxí studentů farmacie RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D., Mgr. Pavla Šrámková Odborné šestiměsíční praxe studentů farmacie v lékárnách v souladu s požadavky

Více

2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto zákona se rozumí

2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto zákona se rozumí 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Bakalářské/kombinované Bakalářská práce Alena Vagenknechtová Celoživotní vzdělávání zdravotníka nelékařského oboru farmaceutický asistent Praha 2011 Vedoucí bakalářské

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miroslav Charvát Lucie Jurystová Michal Miovský u č e b n í t e x t y Čtyřúrovňový model kvalifikačních

Více

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová VÚPSV říjen 2001 Obsah 1. Úvod 4 2. Pracovní činnosti, profesní struktura a systém

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Novela zákona o vysokých školách

Novela zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

Novela zákona o vysokých školách

Novela zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Modulární přístup v počáteční přípravě učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více