Strategický plán rozvoje školy na léta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Byl sestaven na základě: Strategický plán rozvoje školy na léta analýzy současného stavu 2 požadavků současných moderních trendů vzdělávání v základním školství ve spojitosti s platnou legislativou Analýza současného stavu vychází ze: závěrečné zprávy vlastního hodnocení školy ve školním roce 2008/2009 závěrečné zprávy vlastního hodnocení školy ve školním roce 2009/2010 Vize a poslání školy vycházejí z tradic předchozích let a reagují na požadavky moderního vzdělávání v souvislosti se sledováním a realizací evropských trendů ve vzdělávání v základním školství. Chceme i nadále: Pokračovat ve snaze být školou, do které chodí všichni rádi Podílet se na společném dění obce a jejího okolí Připravit děti do budoucího života v demokratické společnosti Vybudovat školu s dobrou image, o kterou bude z řad rodičů dětí i nadále zájem Cílem školy je v prostředí přátelského a tvořivého klimatu a otevřeného partnerství: vychovávat sociálně silné osobnosti schopné najít uplatnění v naší společnosti připravit je na další vzdělávání a celoživotní učení vybavit je znalostí cizích jazyků vybavit je schopností ovládat a využívat informační a komunikační technologie. vybavit je dovedností umět vyhledávat a zpracovat informace potřebné pro život umožnit jim realizovat se v širokém okruhu zájmové činnosti rozvíjet svůj talent a nadání,,je mnoho možností účastnit se různých projektů, činností, které však vyžadují aktivní přístup žáků. Dlouhodobé cíle jsou stanoveny pro jednotlivé oblasti činnosti školy, jejichž výsledky pravidelně hodnotíme. Z toho vyplývá, že je možné přistoupit i k případným jejich změnám. 1

2 Analýza současného stavu Jednotlivé oblasti školy: 1) Image školy Dosáhnout maximálně možné informovanosti veřejnosti. Posílit vztah rodičů a školy, veřejnosti a školy. Ze strany zaměstnanců, žáků a rodičů je zájem o to, jakým způsobem se škola prezentuje. Prezentace školy je na slušné úrovni (akce školy pro rodiče a veřejnost, zapojení školy do aktivit obce, široká nabídka zájmové činnosti pro děti ) Informovanost veřejnosti je celkem dobrá, ale ještě ne podle našich představ (vylepšit webové stránky školy). Škola má značné rezervy ve své propagaci jiným způsobem. Je třeba vyjít ven a pravidelně veřejnost informovat v tisku. Většina rodičů má o školu zájem ( spolupráce se SRPDŠ ). Někteří rodiče pomáhají s organizací zájmové činnosti žáků školy. Vztah mezi školou a rodiči je hodnocen výborně, dostatek informací podávaných rodičům o výsledcích vzdělávání, nedaří se ale se všemi rodiči mít potřebný kontakt, někteří rodiče nemají o výsledky svých dětí zájem. Škola nabízí veřejnosti využití prostor tělocvičny školy formou pronájmů. Nedaří se nám navázat spolupráci se zahraniční školou podobného typu. Podporovat tradice školy (např. vystoupení vánoční a velikonoční, prodejní výstavy, lyžařské kurzy, masopustní průvod, znalostní soutěže a další). Klást důraz na webové stránky školy, jejich včasnou a pravidelnou aktualizaci, maximálně informovat širší veřejnost prostřednictvím článků v tisku. V oblasti : spolupráce se zřizovatelem: Podpora kvalitní a bezkonfliktní spolupráce se zřizovatelem školy je cestou k rozvoji školy. Prezentovat činnost školy při akcích města (různé soutěže žáků, vystoupení, účast na okcích organizovaných obcí ) 2

3 spolupráce se SRPDŠ při ZŠ a Školskou radou Podporovat a prohlubovat spolupráci se SRPDŠ a školskou radou, považovat je nadále za poradní orgán. Ve vzájemné spolupráci podporovat společné hledání finančních zdrojů (společná tvorba projektů, sponzoring, akce pro děti) spolupráce školy s rodiči Pracovat na bezproblémovém vztahu mezi rodiči a školou. Průběžně zjišťovat názory rodičů na práci školy, zapojit aktivně rodiče do dění školy. Pravidelně připravovat společné akce pro děti, rodiče i veřejnost (vystoupení, Dny otevřených dveří, a další ). Udržet si stávající a hledat nové sponzory. 2) Oblast výchovně vzdělávací Okruhy činností, ve kterých škola dosahuje velmi dobrých výsledků: Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči a dalšími osobami na vzdělávání Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Úroveň podpory ze strany vedení školy Spolupráce s rodiči Průběh vzdělávání žáků - respektování názorů žáků, podnětnost k úsudku, otevřenost a vlídnost, podpora sebevědomí žáků ( spolupráce vedení školy se Žákovskou samosprávou, konzultační hodiny třídních učitelů, výchovného poradce, metodika prevence, vedení školy, schránka důvěry) Výuka anglického jazyka povinná od třetího ročníku Úspěchy v soutěžích a olympiádách Aktivity školy (lyžařské kurzy 1x za dva roky, plavání, exkurze, výlety) Široká nabídka zájmové činnosti Prevence před jevy rizikového chování Přítomnost dvou asistentek pedagoga u integrovaných žáků Úroveň ŠVP ( Soulad školního vzdělávacího programu Cesta k poznání s RVP byl potvrzen inspekční kontrolou bez připomínek ) Kvalita práce s dětmi integrovanými a s poruchami učení a chování V případě potřeby učitelé žákům poskytují další služby ( doučování, individuální pomoc, práce s nadanými žáky příprava na různé soutěže ) 3

4 Daří se dosahovat vytyčených výstupů ( cílů ), očekávané výstupy zvládá většina žáků, pedagogové mají propracovaný systém hodnocení výsledků vzdělávání ( jednotný ) Okruhy činností, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit: Je třeba průběžně aktualizovat ŠVP dle potřeb školy Morálka a disciplína žáků Chování žáků - kultivovaně vystupovat ( vzhledem ke zhoršující se situaci v celé společnosti žáci ztrácí pojem o morálních hodnotách. Prostřednictvím výchovného poradce, metodika prevence, Žákovské samosprávy, zájmových činností a jednání s rodiči na ně působit a motivovat je k nápravě) Jisté nedostatky lze spatřovat ve využívání nových učebních pomůcek a didaktické techniky, modernizace pomůcek a didaktické techniky, hledání dalších finančních toků závisí na finančních možnostech školy Využívání informačních technologií ve výuce - získávání finančních dotací ( rozšíření a obnova počítačové sítě). Každý vyučující by měl mít v kabinetě k dispozici počítač s příslušenstvím Rozvíjet spolupráci s ostatními školami (nedaří se nám spolupráce se zahraniční školou) Vést kvalitní, rozvíjející, motivující a metodicky správný výchovně vzdělávací proces, který je přínosem pro naše žáky. Ve výchovně vzdělávacím procesu klást důraz na jazykové dovednosti, na čtenářskou a finanční gramotnost, schopnost využití ICT a tělesnou zdatnost. Další dílčí cíle: Vést výuku různými učebními metodami, používat moderní technické vybavení, dbát na další vzdělávání v jednotlivých oblastech. Usilovat o zlepšování týmové spolupráce, především na přechodu mezi 1. a 2. stupněm. Podporovat využívání ICT technologií pro zvýšení efektivity vyučovacího procesu. Mít pestrou nabídku volitelných předmětů. Testovat naučené schopnosti a dovednosti. 4

5 V oblasti zájmové činnosti ve škole: Vést děti k vhodnému využití volného času, což zkvalitňuje jejich život. Neustále zkvalitňovat náplň jednotlivých kroužků, prezentovat jejich činnost na veřejnosti. 3) Klima školy Jisté rezervy jsou ve spolupráci třídních učitelů s výchovným poradcem v oblasti problémových žáků a s metodikem prevence Je třeba zlepšit týmovou spolupráci mezi učiteli jak na prvním a druhém stupni ale i propojenost mezi 1. a 2. stupněm. Pracovníci hodnotí vzájemné vztahy jako přátelské, pracovníci si předávají zkušenosti Ne všichni učitelé mají dostatečný zájem o účast na DVPP Na škole funguje pozitivně Žákovská samospráva K dispozici je schránka důvěry Je pravidelně vydáván školní časopis Na škole je třeba podpořit aprobaci AJ, NJ Dosažení kvalitního profesionálního vztahu mezi vedením školy, pedagogy, rodiči a žáky. Udržovat otevřené vlídné klima s autoritou učitele, zachovat si profesionální přístup. Kázeň jako důsledek učitelova stylu práce, důsledná a včasná spolupráce všech zúčastněných k minimalizaci negativních jevů. Vtáhnout žáky ke spoluodpovědnosti za stav školního prostředí. Podporovat vzájemnou spolupráci učitelů. 4) Organizace a řízení Úroveň řízení je hodnocena jako velmi dobrá (výborně hodnoceno efektivní vedení porad) Celkem kladně je hodnocen systém stravování Pro děti zajištěn program Ovoce do škol (1. stupeň) a pitný režim ( pro 1. třídu ) Kvalitní nabídka DVPP Je třeba vylepšit možnost participace na školních záležitostech Výborně hodnocena podpora začínajících pedagogů 5

6 Motivovat pracovníky pro nové nápady, zapojit je do procesu řízení, dále delegovat pravomoci a tím předat odpovědnost za svěřené úseky. Spolupracovat při řešení problémů. Vytvářet společné projekty. Klást důraz na osobní zodpovědnost. 5) Ekonomika a materiální vybavení Hospodaření školy je vyrovnané V ŠJ probíhá doplňková činnost, která je přínosem pro školu Je třeba: zkvalitnit možnosti pro odpočinek učitelů a žáků ( v ŠD je staré nevyhovující vybavení, nutno doplnit vhodným nábytkem, dokoupit školní lavice a židle do pracovny ČJ, 4. a 5. třídy, nahradit nevyhovující stoly ve sborovně využívá se i pro žáky během poledních přestávek a pro jednání SRPDŠ a ŠR ) naplánovat větší investice do budovy MŠ a ZŠ zateplení, výměna oken, snížení výdejního okénka v ŠJ postupně obměňovat a rozšiřovat fond učebnic obnovit lak podlahy v tělocvičně dle finančních možností postupně modernizovat didaktickou techniku a odborné pracovny, vybavení kabinetů touto technologií modernizovat prostory školní kuchyně a stravovací části, zakoupit nové stoly a židle do školní jídelny Sociální zařízení splňují požadavky hygieny, je ale do budoucna důležitá jejich další modernizace ( v MŠ je nutná rekonstrukce sociálních zařízení ) Získat dostatek finančních zdrojů na zajištění kvalitní a moderní výuky pro žáky naší školy. Pokračovat v modernizaci učeben a kabinetů. Snažit se o získání finančních prostředků a dotací na rekonstrukce a modernizace objektů. 6) Personalistika kvalifikovanost pedagogů na 1. stupni je 50%, na 2. stupni 96,35%, složení jsou samé ženy ( požadavek rodičů je získat pedagoga muže ) počet žáků ve škole zůstává přibližně stejný ( jsme škola s udělenou výjimkou od zřizovatele ) Vedení školy a někteří členové pedagogického sboru se podílejí na tvorbě projektů a hledání sponzorů 6

7 Pedagogický sbor je stabilní, kvalifikovaný a stále se vzdělávající. Pokračovat v proškolování pedagogů v oblasti ICT a ovládání multimediálních programů prostřednictvím školení i vlastními silami. Podporovat DVPP v oblasti moderních metod a forem práce, dále pak v oblasti vzdělávání se v cizím jazyku. V Načeradci dne 1. ledna 2010 Školská rada projednala dne: Pedagogická rada projednala dne: Ing. Bc. Jana Beránková 7

8 Koncepce rozvoje školy Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Údaje o škole 2.1 Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov je školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem je Obec Načeradec. Je umístěna ve dvou budovách ( v hlavní budově je základní škola, školní jídelna a školní družina, ve vedlejší budově se nachází mateřská škola). Poloha a zázemí školy ( oblast ekonomická a materiálně technická) Obec leží na pomezí tří krajů- Středočeský, Jihočeský, Vysočina, v zemědělské oblasti, s malou pracovní příležitostí. Budova základní školy vznikla rekonstrukcí původního administrativního objektu zemědělského družstva. Byla zkolaudována v srpnu 1998 a výuka v ní byla zahájena 1.září téhož roku. Je vyhovující po stavební, hygienické i bezpečnostní stránce, má bezbariérový přístup. Škola má 9 kmenových tříd, 6 dalších odborných pracoven ( F+CH, Vv+Hv, 2 pracovny počítačů sávající a novou, cvičná kuchyň, pracovna šití, školní dílna ). Učebny jsou světlé, pro stávající počet žáků prostorné. Jsou vybaveny novými školními lavicemi. Učitelé využívají při výuce zpětné projektory, DVD přehrávače, audio přehrávače, 2 dataprojektory. V počítačových učebnách je k dispozici 32 počítačů připojených k internetu, s nainstalovanými výukovými programy. Pro kvalitnější práci je možné využívat program VISION a PC Control. Výuka probíhá ve všech ročnících podle ŠVP. V budově je dobře vybavená tělocvična ( v minulém školním roce nový lak ), která je využívaná i ke kulturním účelům. Slouží také k tělovýchovné činnosti DDŠ, v odpoledních a večerních hodinách zájmovým organizacím. V přízemí školy je školní jídelna s prostornou kuchyní a školní družina ( 2 oddělení ). V téže budově je umístěna pošta, ordinace lékařů. Škola má k dispozici školní pozemek ve středu obce, vzdálenost cca 300 m. Mateřská škola sídlí v klidné části na okraji obce v nově zateplené budově postavené koncem 80. let min.století. Nově byla rekonstruována kotelna, střecha, rozvod tepla a vody. Využívá přízemní i patrovou část pro 2 třídy. Dětem je k dispozici velká zahrada se vzrostlými stromy, dětským hřištěm a pískoviště. Součástí školy je: základní škola je úplná základní škola, s kapacitou 180 žáků. Již delší dobu má škola udělovanou výjimku v počtu žáků ( dříve MŠMT, v současné době zřizovatelem). Počet žáků byl ve školním roce 2011/ ( ve školním roce 2010/2011 byl 121). Přírůstek byl způsoben školním autobusem z Vlašimi zajištěným zřizovatelem. Do školy dojíždějí žáci z 15 okolních obcí, z 6 směrů autobusových spojů. Nejdříve přijíždějí žáci v 6.30 h. Ze školy odjíždějí nejpozději v h. Dojíždějících žáků je nad 50%. Žáci školy jsou z obvodů obecních úřadů Načeradec (nejvíce), Pravonín ( Křížov, Karhule), ale i z jiných v současnosti Vlašim, Kondrac. Na konci školního roku 2012/2013 byl úbytek žáků deváté třídy větší, než přírůstek žáků do první třídy. Z tohoto důvodu klesl počet žáků ve škole na 119. školní družina je rozdělena do 2 oddělení. Každé oddělení má vlastní prostory, kde si děti hrají a relaxují. Každé oddělení má kapacitu 29 dětí. ŠD navštěvují převážně děti od třídy. Kapacita ŠD je naplněna. Mezi každodenní aktivity školní družiny patří výtvarná, sportovní, hudební, dramatická, pracovní a turistická činnost. Využívá prostory tělocvičny, park v DDŠ, nové sportovní hřiště, učebnu počítačů a cvičnou kuchyň. školní jídelna pracuje jako součást Základní školy a mateřské školy Načeradec. Zabezpečuje především stravování dětí MŠ, žáků základní školy a vlastních zaměstnanců školy. V rámci doplňkové činnosti poskytuje stravování cizím strávníkům ( maximální kapacita je 250 jídel ). 8

9 mateřská škola s kapacitou 60 žáků je od školního roku 2010/2011 dvoutřídní, v současné době je naplněnost 48 žáků. Zřizovatel poskytl výjimku na maximální počet žáků. Pracuje podle školního plánu "Svět očima dětí", který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Podle předběžného průzkumu bychom měli mít 2 třídy i ve školním roce 2014/ / / / / / / / / / / / / Počet žáků v MŠ 2004/ / / / / / / / / / / /2014 9

10 Počet žáků v ZŠ 2003/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Personální podmínky Součástí organizace Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov je: Základní škola: Pedagogický sbor tvoří v současné době 14 pedagogických pracovníků ( z toho 2 asistentky pedagoga, které zároveň pracují jako vychovatelky v ŠD ). V místě školy trvale bydlí 8 pracovnic, ostatní jsou dojíždějící. 12 pracovníků má vysokoškolské pedagogické vzdělání, zbývající 2 mají středoškolské odborné pedagogické vzdělání. Pedagogičtí pracovníci se zúčastňují různých školení v rámci DVPP. Průměrný věk pedagogů je 40 let. Pro nově začínající pedagogy byla vypracována Příloha DVPP: Pomoc začínajícím a nekvalifikovaným učitelům, asistentu pedagoga (Uvádějící učitel začínajícího učitele provází třemi lety praxe ). Ve škole pracují dále 3 správní zaměstnanci. Školní družina s kapacitou 58 dětí. Funguje ve dvou odděleních ( v ranních a odpoledních hodinách jedno oddělení ). Vedoucí vychovatelka má střední odborné pedagogické vzdělání s dostatečnou praxí. S částečným úvazkem v ŠD pracuje ještě jedna vychovatelka se středním odborným pedagogickým vzděláním. Školní jídelna s kapacitou 250 jídel, v současnosti zhotovuje kolem 240 jídel denně. Nachází se v budově školy. Zaměstnance tvoří vedoucí ŠJ (část prac. úvazku jako kuchařka, střední odborné vzdělání v oboru ), vedoucí kuchařka ( vyučená v oboru ), kuchařka ( úplné střední odborné vzdělání). Ve školní jídelně pracuje další kuchařka pro cizí strávníky. 1 0

11 Mateřská škola (odloučené pracoviště) s 2 třídami, s počtem dětí 46. Pět zaměstnanců tvoří ZŘŠ pro MŠ (vyšší odbor.pedag. vzdělání ), učitelka MŠ (získala vysokoškolské bakalářské pedagogické vzdělání ), učitelka MŠ ( střední odbor.pedag. vzdělání), domovník - uklízečka (střední vzdělání ) a uklízečka na 0,5 úvazku ( střední vzdělání ). Průměrný věk zaměstnanců MŠ je 45 let Hodnocení školy: Při tomto hodnocení vycházím ze Zprávy vlastního hodnocení školy zpracovaného v období : Školní vzdělávací program je bez připomínek, podmínky k výuce předmětu kladně hodnocena vybavenost novými zakoupenými učebnicemi a DVD výsledky vzdělávání v předmětu účast v různých soutěžích a olympiádách, uvedeny konkrétní úspěchy. Výsledky jsou závislé na přístupu jednotlivých žáků. hodnocení žáků v předmětu ústní zkoušení, písemné prověrky, skupinové práce, referáty. informovanost rodičů pomocí žákovské knížky, osobně, telefonicky.) dokumentace školy - bez připomínek průběh vzdělávání ( kde jsou zahrnuty metody vzdělávání ) je hodnocen kladně. Žáci mají dostatečný prostor k aktivitě, jsou ověřované jejich znalosti, učitelé volí různé metody vzdělávání ( podporují aktivní učení, sociální formy vyučování, samostatné učení, respektují individuální tempo žáků, jsou střídány různé formy poskytují prostor na odstranění únavy ). Žáci jsou motivováni, učivo je propojeno do vztahu s jinými předměty, je rozvíjena dovednost sebehodnocení. Žáci jsou vedeni k samostatnému projevu, učitelé budují jejich sebevědomí Anglický týden ve škole - pozitivně hodnoceno Hodnocení žáků i učitelů bylo ve většině pozitivní. Všechny hodnocené oblasti mají přímý vliv na průběh a výsledky vzdělávání. Učitelé zařazují do výuky inovativní metody výuky, což je hodnoceno pozitivně. Je dobré, když žáci považují vyučování za zajímavé, nebojí se zeptat, mají dostatek prostoru se projevit. Samozřejmě s výukou úzce souvisí i podmínky ke vzdělávání. Potřebujeme školu modernizovat ( což je záležitost hlavně zřizovatele vyměnit okna, žaluzie, vnitřní dveře ). 2.3 Klima školy a interní vztahy Spolupráce pracovníků školy Činnost ZŠ a MŠ je částečně oddělená. Přesto všechny koncepční kroky však musí být řešeny společně ( společná účast na poradách, kulturních akcích ).Všichni zaměstnanci jsou součástí týmu, který má jeden společný cíl. MŠ a ZŠ se vzájemně podporují. Je třeba podporovat DVPP a přijímání kvalifikovaných učitelů. 1 1

12 Provoz a zázemí školy ( pro zlepšení klima školy je mimo jiné důležité materiálně technické vybavení školy ) Je třeba úzce spolupracovat s vedením obce při: přípravě rozpočtu školy, při hledání rezerv v rozpočtu při zkvalitňování materiálně technického vybavení školy získávání finančních dotací nejen z pravidelných zdrojů příprava projektů, aktivní využívání možností vyhlášených dotačních programů ( nové vybavení tělocvičny, ukončená realizace projektu EU peníze školám ) Úkoly: podpora výuky cizích jazyků dále pokračovat v Anglickém týdnu ve škole, organizace besed v AJ, NJ, poznávací zájezdy do cizích zemí, využívat vypracované výukové materiály v rámci realizace projektu EU peníze školám, škola zpracovala projekt v rámci dotačního programu Comenius, který byl podpořen. V současné době čekáme na výběr vhodného zahraničního asistenta. Termín přidělení asistenta je do konce kalendářního roku. podpora informační gramotnosti - pro žáky 9. ročníku v rámci Pracovní výchovy vyučujeme vzdělávací oblast Využití digitálních technologií, výuka Informatiky je v 5. a 6. ročníku. Využívání nově vytvořených výukových materiálů práce s neprospívajícími žáky - v rámci zkvalitňování vzájemných vztahů mezi rodiči, dětmi a školou rodiče včas informujeme o neprospěchu jejich dětí, spolupracujeme s nimi na nápravě vzniklé situace podmínky ve vzdělávání: Je třeba zkvalitnit estetické prostředí školy, didaktickou podnětnost tříd, materiální zázemí školy. nové úložné skříně pro učitele nové židle do kabinetů V této oblasti je třeba úzká spolupráce se zřizovatelem. Je to záležitost nejen ochoty, ale i finančních možností zřizovatele. kontakty s veřejností v žákovských knížkách uvádět ovou adresu rodičů možnost sdělení známek a chování u žáků, kteří zapírají žákovskou knížku zprávy do tisku služby učitelů po měsíci v případě nekázně třídy mimořádná třídní schůzka Je mnoho možností účastnit se různých projektů, činností, které však vyžadují i aktivní přístup žáků Musíme hledat stále nové možnosti a nápady, jak zkvalitnit naši školu a být tak konkurenceschopní okolním školám. V Načeradci 25. srpna 2013 Projednáno na ped. radě Projednáno na Školské radě Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka školy 1 2

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-253/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Koncepce rozvoje školy 2011-2015 prosinec 2010 Zpracovala Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy - 1 - Obsah I. Základní údaje o škole II. III. Cíle stanovené v předchozím období a jejich splnění Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S z Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-866/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Slánská 36, 273 41 Brandýsek

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-306/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Sídlo 594 44 Radostín

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV)

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Základní škola Bohutín, okres Příbram 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-253/14-Z. Základní škola Kelč, okres Vsetín. Mgr. Roman Blaha, ředitelem školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-253/14-Z. Základní škola Kelč, okres Vsetín. Mgr. Roman Blaha, ředitelem školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-253/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo 756 43 Kelč 229 E-mail právnické osoby Základní škola Kelč, okres Vsetín

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2013 2017

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2013 2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD, REVOLUČNÍ 170, 25163 STRANČICE KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2013 2017 Zpracovala: Mgr. Kateřina Schejbalová Strančice, duben 2013 Koncepce je základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Hrej si, mysli, pracuj, poznávej, buď sám sebou, nemysli jen na sebe! 2 1. Identifikační údaje Předkladatel:

Více