Strategický plán rozvoje školy na léta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Byl sestaven na základě: Strategický plán rozvoje školy na léta analýzy současného stavu 2 požadavků současných moderních trendů vzdělávání v základním školství ve spojitosti s platnou legislativou Analýza současného stavu vychází ze: závěrečné zprávy vlastního hodnocení školy ve školním roce 2008/2009 závěrečné zprávy vlastního hodnocení školy ve školním roce 2009/2010 Vize a poslání školy vycházejí z tradic předchozích let a reagují na požadavky moderního vzdělávání v souvislosti se sledováním a realizací evropských trendů ve vzdělávání v základním školství. Chceme i nadále: Pokračovat ve snaze být školou, do které chodí všichni rádi Podílet se na společném dění obce a jejího okolí Připravit děti do budoucího života v demokratické společnosti Vybudovat školu s dobrou image, o kterou bude z řad rodičů dětí i nadále zájem Cílem školy je v prostředí přátelského a tvořivého klimatu a otevřeného partnerství: vychovávat sociálně silné osobnosti schopné najít uplatnění v naší společnosti připravit je na další vzdělávání a celoživotní učení vybavit je znalostí cizích jazyků vybavit je schopností ovládat a využívat informační a komunikační technologie. vybavit je dovedností umět vyhledávat a zpracovat informace potřebné pro život umožnit jim realizovat se v širokém okruhu zájmové činnosti rozvíjet svůj talent a nadání,,je mnoho možností účastnit se různých projektů, činností, které však vyžadují aktivní přístup žáků. Dlouhodobé cíle jsou stanoveny pro jednotlivé oblasti činnosti školy, jejichž výsledky pravidelně hodnotíme. Z toho vyplývá, že je možné přistoupit i k případným jejich změnám. 1

2 Analýza současného stavu Jednotlivé oblasti školy: 1) Image školy Dosáhnout maximálně možné informovanosti veřejnosti. Posílit vztah rodičů a školy, veřejnosti a školy. Ze strany zaměstnanců, žáků a rodičů je zájem o to, jakým způsobem se škola prezentuje. Prezentace školy je na slušné úrovni (akce školy pro rodiče a veřejnost, zapojení školy do aktivit obce, široká nabídka zájmové činnosti pro děti ) Informovanost veřejnosti je celkem dobrá, ale ještě ne podle našich představ (vylepšit webové stránky školy). Škola má značné rezervy ve své propagaci jiným způsobem. Je třeba vyjít ven a pravidelně veřejnost informovat v tisku. Většina rodičů má o školu zájem ( spolupráce se SRPDŠ ). Někteří rodiče pomáhají s organizací zájmové činnosti žáků školy. Vztah mezi školou a rodiči je hodnocen výborně, dostatek informací podávaných rodičům o výsledcích vzdělávání, nedaří se ale se všemi rodiči mít potřebný kontakt, někteří rodiče nemají o výsledky svých dětí zájem. Škola nabízí veřejnosti využití prostor tělocvičny školy formou pronájmů. Nedaří se nám navázat spolupráci se zahraniční školou podobného typu. Podporovat tradice školy (např. vystoupení vánoční a velikonoční, prodejní výstavy, lyžařské kurzy, masopustní průvod, znalostní soutěže a další). Klást důraz na webové stránky školy, jejich včasnou a pravidelnou aktualizaci, maximálně informovat širší veřejnost prostřednictvím článků v tisku. V oblasti : spolupráce se zřizovatelem: Podpora kvalitní a bezkonfliktní spolupráce se zřizovatelem školy je cestou k rozvoji školy. Prezentovat činnost školy při akcích města (různé soutěže žáků, vystoupení, účast na okcích organizovaných obcí ) 2

3 spolupráce se SRPDŠ při ZŠ a Školskou radou Podporovat a prohlubovat spolupráci se SRPDŠ a školskou radou, považovat je nadále za poradní orgán. Ve vzájemné spolupráci podporovat společné hledání finančních zdrojů (společná tvorba projektů, sponzoring, akce pro děti) spolupráce školy s rodiči Pracovat na bezproblémovém vztahu mezi rodiči a školou. Průběžně zjišťovat názory rodičů na práci školy, zapojit aktivně rodiče do dění školy. Pravidelně připravovat společné akce pro děti, rodiče i veřejnost (vystoupení, Dny otevřených dveří, a další ). Udržet si stávající a hledat nové sponzory. 2) Oblast výchovně vzdělávací Okruhy činností, ve kterých škola dosahuje velmi dobrých výsledků: Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči a dalšími osobami na vzdělávání Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Úroveň podpory ze strany vedení školy Spolupráce s rodiči Průběh vzdělávání žáků - respektování názorů žáků, podnětnost k úsudku, otevřenost a vlídnost, podpora sebevědomí žáků ( spolupráce vedení školy se Žákovskou samosprávou, konzultační hodiny třídních učitelů, výchovného poradce, metodika prevence, vedení školy, schránka důvěry) Výuka anglického jazyka povinná od třetího ročníku Úspěchy v soutěžích a olympiádách Aktivity školy (lyžařské kurzy 1x za dva roky, plavání, exkurze, výlety) Široká nabídka zájmové činnosti Prevence před jevy rizikového chování Přítomnost dvou asistentek pedagoga u integrovaných žáků Úroveň ŠVP ( Soulad školního vzdělávacího programu Cesta k poznání s RVP byl potvrzen inspekční kontrolou bez připomínek ) Kvalita práce s dětmi integrovanými a s poruchami učení a chování V případě potřeby učitelé žákům poskytují další služby ( doučování, individuální pomoc, práce s nadanými žáky příprava na různé soutěže ) 3

4 Daří se dosahovat vytyčených výstupů ( cílů ), očekávané výstupy zvládá většina žáků, pedagogové mají propracovaný systém hodnocení výsledků vzdělávání ( jednotný ) Okruhy činností, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit: Je třeba průběžně aktualizovat ŠVP dle potřeb školy Morálka a disciplína žáků Chování žáků - kultivovaně vystupovat ( vzhledem ke zhoršující se situaci v celé společnosti žáci ztrácí pojem o morálních hodnotách. Prostřednictvím výchovného poradce, metodika prevence, Žákovské samosprávy, zájmových činností a jednání s rodiči na ně působit a motivovat je k nápravě) Jisté nedostatky lze spatřovat ve využívání nových učebních pomůcek a didaktické techniky, modernizace pomůcek a didaktické techniky, hledání dalších finančních toků závisí na finančních možnostech školy Využívání informačních technologií ve výuce - získávání finančních dotací ( rozšíření a obnova počítačové sítě). Každý vyučující by měl mít v kabinetě k dispozici počítač s příslušenstvím Rozvíjet spolupráci s ostatními školami (nedaří se nám spolupráce se zahraniční školou) Vést kvalitní, rozvíjející, motivující a metodicky správný výchovně vzdělávací proces, který je přínosem pro naše žáky. Ve výchovně vzdělávacím procesu klást důraz na jazykové dovednosti, na čtenářskou a finanční gramotnost, schopnost využití ICT a tělesnou zdatnost. Další dílčí cíle: Vést výuku různými učebními metodami, používat moderní technické vybavení, dbát na další vzdělávání v jednotlivých oblastech. Usilovat o zlepšování týmové spolupráce, především na přechodu mezi 1. a 2. stupněm. Podporovat využívání ICT technologií pro zvýšení efektivity vyučovacího procesu. Mít pestrou nabídku volitelných předmětů. Testovat naučené schopnosti a dovednosti. 4

5 V oblasti zájmové činnosti ve škole: Vést děti k vhodnému využití volného času, což zkvalitňuje jejich život. Neustále zkvalitňovat náplň jednotlivých kroužků, prezentovat jejich činnost na veřejnosti. 3) Klima školy Jisté rezervy jsou ve spolupráci třídních učitelů s výchovným poradcem v oblasti problémových žáků a s metodikem prevence Je třeba zlepšit týmovou spolupráci mezi učiteli jak na prvním a druhém stupni ale i propojenost mezi 1. a 2. stupněm. Pracovníci hodnotí vzájemné vztahy jako přátelské, pracovníci si předávají zkušenosti Ne všichni učitelé mají dostatečný zájem o účast na DVPP Na škole funguje pozitivně Žákovská samospráva K dispozici je schránka důvěry Je pravidelně vydáván školní časopis Na škole je třeba podpořit aprobaci AJ, NJ Dosažení kvalitního profesionálního vztahu mezi vedením školy, pedagogy, rodiči a žáky. Udržovat otevřené vlídné klima s autoritou učitele, zachovat si profesionální přístup. Kázeň jako důsledek učitelova stylu práce, důsledná a včasná spolupráce všech zúčastněných k minimalizaci negativních jevů. Vtáhnout žáky ke spoluodpovědnosti za stav školního prostředí. Podporovat vzájemnou spolupráci učitelů. 4) Organizace a řízení Úroveň řízení je hodnocena jako velmi dobrá (výborně hodnoceno efektivní vedení porad) Celkem kladně je hodnocen systém stravování Pro děti zajištěn program Ovoce do škol (1. stupeň) a pitný režim ( pro 1. třídu ) Kvalitní nabídka DVPP Je třeba vylepšit možnost participace na školních záležitostech Výborně hodnocena podpora začínajících pedagogů 5

6 Motivovat pracovníky pro nové nápady, zapojit je do procesu řízení, dále delegovat pravomoci a tím předat odpovědnost za svěřené úseky. Spolupracovat při řešení problémů. Vytvářet společné projekty. Klást důraz na osobní zodpovědnost. 5) Ekonomika a materiální vybavení Hospodaření školy je vyrovnané V ŠJ probíhá doplňková činnost, která je přínosem pro školu Je třeba: zkvalitnit možnosti pro odpočinek učitelů a žáků ( v ŠD je staré nevyhovující vybavení, nutno doplnit vhodným nábytkem, dokoupit školní lavice a židle do pracovny ČJ, 4. a 5. třídy, nahradit nevyhovující stoly ve sborovně využívá se i pro žáky během poledních přestávek a pro jednání SRPDŠ a ŠR ) naplánovat větší investice do budovy MŠ a ZŠ zateplení, výměna oken, snížení výdejního okénka v ŠJ postupně obměňovat a rozšiřovat fond učebnic obnovit lak podlahy v tělocvičně dle finančních možností postupně modernizovat didaktickou techniku a odborné pracovny, vybavení kabinetů touto technologií modernizovat prostory školní kuchyně a stravovací části, zakoupit nové stoly a židle do školní jídelny Sociální zařízení splňují požadavky hygieny, je ale do budoucna důležitá jejich další modernizace ( v MŠ je nutná rekonstrukce sociálních zařízení ) Získat dostatek finančních zdrojů na zajištění kvalitní a moderní výuky pro žáky naší školy. Pokračovat v modernizaci učeben a kabinetů. Snažit se o získání finančních prostředků a dotací na rekonstrukce a modernizace objektů. 6) Personalistika kvalifikovanost pedagogů na 1. stupni je 50%, na 2. stupni 96,35%, složení jsou samé ženy ( požadavek rodičů je získat pedagoga muže ) počet žáků ve škole zůstává přibližně stejný ( jsme škola s udělenou výjimkou od zřizovatele ) Vedení školy a někteří členové pedagogického sboru se podílejí na tvorbě projektů a hledání sponzorů 6

7 Pedagogický sbor je stabilní, kvalifikovaný a stále se vzdělávající. Pokračovat v proškolování pedagogů v oblasti ICT a ovládání multimediálních programů prostřednictvím školení i vlastními silami. Podporovat DVPP v oblasti moderních metod a forem práce, dále pak v oblasti vzdělávání se v cizím jazyku. V Načeradci dne 1. ledna 2010 Školská rada projednala dne: Pedagogická rada projednala dne: Ing. Bc. Jana Beránková 7

8 Koncepce rozvoje školy Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Údaje o škole 2.1 Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov je školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem je Obec Načeradec. Je umístěna ve dvou budovách ( v hlavní budově je základní škola, školní jídelna a školní družina, ve vedlejší budově se nachází mateřská škola). Poloha a zázemí školy ( oblast ekonomická a materiálně technická) Obec leží na pomezí tří krajů- Středočeský, Jihočeský, Vysočina, v zemědělské oblasti, s malou pracovní příležitostí. Budova základní školy vznikla rekonstrukcí původního administrativního objektu zemědělského družstva. Byla zkolaudována v srpnu 1998 a výuka v ní byla zahájena 1.září téhož roku. Je vyhovující po stavební, hygienické i bezpečnostní stránce, má bezbariérový přístup. Škola má 9 kmenových tříd, 6 dalších odborných pracoven ( F+CH, Vv+Hv, 2 pracovny počítačů sávající a novou, cvičná kuchyň, pracovna šití, školní dílna ). Učebny jsou světlé, pro stávající počet žáků prostorné. Jsou vybaveny novými školními lavicemi. Učitelé využívají při výuce zpětné projektory, DVD přehrávače, audio přehrávače, 2 dataprojektory. V počítačových učebnách je k dispozici 32 počítačů připojených k internetu, s nainstalovanými výukovými programy. Pro kvalitnější práci je možné využívat program VISION a PC Control. Výuka probíhá ve všech ročnících podle ŠVP. V budově je dobře vybavená tělocvična ( v minulém školním roce nový lak ), která je využívaná i ke kulturním účelům. Slouží také k tělovýchovné činnosti DDŠ, v odpoledních a večerních hodinách zájmovým organizacím. V přízemí školy je školní jídelna s prostornou kuchyní a školní družina ( 2 oddělení ). V téže budově je umístěna pošta, ordinace lékařů. Škola má k dispozici školní pozemek ve středu obce, vzdálenost cca 300 m. Mateřská škola sídlí v klidné části na okraji obce v nově zateplené budově postavené koncem 80. let min.století. Nově byla rekonstruována kotelna, střecha, rozvod tepla a vody. Využívá přízemní i patrovou část pro 2 třídy. Dětem je k dispozici velká zahrada se vzrostlými stromy, dětským hřištěm a pískoviště. Součástí školy je: základní škola je úplná základní škola, s kapacitou 180 žáků. Již delší dobu má škola udělovanou výjimku v počtu žáků ( dříve MŠMT, v současné době zřizovatelem). Počet žáků byl ve školním roce 2011/ ( ve školním roce 2010/2011 byl 121). Přírůstek byl způsoben školním autobusem z Vlašimi zajištěným zřizovatelem. Do školy dojíždějí žáci z 15 okolních obcí, z 6 směrů autobusových spojů. Nejdříve přijíždějí žáci v 6.30 h. Ze školy odjíždějí nejpozději v h. Dojíždějících žáků je nad 50%. Žáci školy jsou z obvodů obecních úřadů Načeradec (nejvíce), Pravonín ( Křížov, Karhule), ale i z jiných v současnosti Vlašim, Kondrac. Na konci školního roku 2012/2013 byl úbytek žáků deváté třídy větší, než přírůstek žáků do první třídy. Z tohoto důvodu klesl počet žáků ve škole na 119. školní družina je rozdělena do 2 oddělení. Každé oddělení má vlastní prostory, kde si děti hrají a relaxují. Každé oddělení má kapacitu 29 dětí. ŠD navštěvují převážně děti od třídy. Kapacita ŠD je naplněna. Mezi každodenní aktivity školní družiny patří výtvarná, sportovní, hudební, dramatická, pracovní a turistická činnost. Využívá prostory tělocvičny, park v DDŠ, nové sportovní hřiště, učebnu počítačů a cvičnou kuchyň. školní jídelna pracuje jako součást Základní školy a mateřské školy Načeradec. Zabezpečuje především stravování dětí MŠ, žáků základní školy a vlastních zaměstnanců školy. V rámci doplňkové činnosti poskytuje stravování cizím strávníkům ( maximální kapacita je 250 jídel ). 8

9 mateřská škola s kapacitou 60 žáků je od školního roku 2010/2011 dvoutřídní, v současné době je naplněnost 48 žáků. Zřizovatel poskytl výjimku na maximální počet žáků. Pracuje podle školního plánu "Svět očima dětí", který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Podle předběžného průzkumu bychom měli mít 2 třídy i ve školním roce 2014/ / / / / / / / / / / / / Počet žáků v MŠ 2004/ / / / / / / / / / / /2014 9

10 Počet žáků v ZŠ 2003/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Personální podmínky Součástí organizace Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov je: Základní škola: Pedagogický sbor tvoří v současné době 14 pedagogických pracovníků ( z toho 2 asistentky pedagoga, které zároveň pracují jako vychovatelky v ŠD ). V místě školy trvale bydlí 8 pracovnic, ostatní jsou dojíždějící. 12 pracovníků má vysokoškolské pedagogické vzdělání, zbývající 2 mají středoškolské odborné pedagogické vzdělání. Pedagogičtí pracovníci se zúčastňují různých školení v rámci DVPP. Průměrný věk pedagogů je 40 let. Pro nově začínající pedagogy byla vypracována Příloha DVPP: Pomoc začínajícím a nekvalifikovaným učitelům, asistentu pedagoga (Uvádějící učitel začínajícího učitele provází třemi lety praxe ). Ve škole pracují dále 3 správní zaměstnanci. Školní družina s kapacitou 58 dětí. Funguje ve dvou odděleních ( v ranních a odpoledních hodinách jedno oddělení ). Vedoucí vychovatelka má střední odborné pedagogické vzdělání s dostatečnou praxí. S částečným úvazkem v ŠD pracuje ještě jedna vychovatelka se středním odborným pedagogickým vzděláním. Školní jídelna s kapacitou 250 jídel, v současnosti zhotovuje kolem 240 jídel denně. Nachází se v budově školy. Zaměstnance tvoří vedoucí ŠJ (část prac. úvazku jako kuchařka, střední odborné vzdělání v oboru ), vedoucí kuchařka ( vyučená v oboru ), kuchařka ( úplné střední odborné vzdělání). Ve školní jídelně pracuje další kuchařka pro cizí strávníky. 1 0

11 Mateřská škola (odloučené pracoviště) s 2 třídami, s počtem dětí 46. Pět zaměstnanců tvoří ZŘŠ pro MŠ (vyšší odbor.pedag. vzdělání ), učitelka MŠ (získala vysokoškolské bakalářské pedagogické vzdělání ), učitelka MŠ ( střední odbor.pedag. vzdělání), domovník - uklízečka (střední vzdělání ) a uklízečka na 0,5 úvazku ( střední vzdělání ). Průměrný věk zaměstnanců MŠ je 45 let Hodnocení školy: Při tomto hodnocení vycházím ze Zprávy vlastního hodnocení školy zpracovaného v období : Školní vzdělávací program je bez připomínek, podmínky k výuce předmětu kladně hodnocena vybavenost novými zakoupenými učebnicemi a DVD výsledky vzdělávání v předmětu účast v různých soutěžích a olympiádách, uvedeny konkrétní úspěchy. Výsledky jsou závislé na přístupu jednotlivých žáků. hodnocení žáků v předmětu ústní zkoušení, písemné prověrky, skupinové práce, referáty. informovanost rodičů pomocí žákovské knížky, osobně, telefonicky.) dokumentace školy - bez připomínek průběh vzdělávání ( kde jsou zahrnuty metody vzdělávání ) je hodnocen kladně. Žáci mají dostatečný prostor k aktivitě, jsou ověřované jejich znalosti, učitelé volí různé metody vzdělávání ( podporují aktivní učení, sociální formy vyučování, samostatné učení, respektují individuální tempo žáků, jsou střídány různé formy poskytují prostor na odstranění únavy ). Žáci jsou motivováni, učivo je propojeno do vztahu s jinými předměty, je rozvíjena dovednost sebehodnocení. Žáci jsou vedeni k samostatnému projevu, učitelé budují jejich sebevědomí Anglický týden ve škole - pozitivně hodnoceno Hodnocení žáků i učitelů bylo ve většině pozitivní. Všechny hodnocené oblasti mají přímý vliv na průběh a výsledky vzdělávání. Učitelé zařazují do výuky inovativní metody výuky, což je hodnoceno pozitivně. Je dobré, když žáci považují vyučování za zajímavé, nebojí se zeptat, mají dostatek prostoru se projevit. Samozřejmě s výukou úzce souvisí i podmínky ke vzdělávání. Potřebujeme školu modernizovat ( což je záležitost hlavně zřizovatele vyměnit okna, žaluzie, vnitřní dveře ). 2.3 Klima školy a interní vztahy Spolupráce pracovníků školy Činnost ZŠ a MŠ je částečně oddělená. Přesto všechny koncepční kroky však musí být řešeny společně ( společná účast na poradách, kulturních akcích ).Všichni zaměstnanci jsou součástí týmu, který má jeden společný cíl. MŠ a ZŠ se vzájemně podporují. Je třeba podporovat DVPP a přijímání kvalifikovaných učitelů. 1 1

12 Provoz a zázemí školy ( pro zlepšení klima školy je mimo jiné důležité materiálně technické vybavení školy ) Je třeba úzce spolupracovat s vedením obce při: přípravě rozpočtu školy, při hledání rezerv v rozpočtu při zkvalitňování materiálně technického vybavení školy získávání finančních dotací nejen z pravidelných zdrojů příprava projektů, aktivní využívání možností vyhlášených dotačních programů ( nové vybavení tělocvičny, ukončená realizace projektu EU peníze školám ) Úkoly: podpora výuky cizích jazyků dále pokračovat v Anglickém týdnu ve škole, organizace besed v AJ, NJ, poznávací zájezdy do cizích zemí, využívat vypracované výukové materiály v rámci realizace projektu EU peníze školám, škola zpracovala projekt v rámci dotačního programu Comenius, který byl podpořen. V současné době čekáme na výběr vhodného zahraničního asistenta. Termín přidělení asistenta je do konce kalendářního roku. podpora informační gramotnosti - pro žáky 9. ročníku v rámci Pracovní výchovy vyučujeme vzdělávací oblast Využití digitálních technologií, výuka Informatiky je v 5. a 6. ročníku. Využívání nově vytvořených výukových materiálů práce s neprospívajícími žáky - v rámci zkvalitňování vzájemných vztahů mezi rodiči, dětmi a školou rodiče včas informujeme o neprospěchu jejich dětí, spolupracujeme s nimi na nápravě vzniklé situace podmínky ve vzdělávání: Je třeba zkvalitnit estetické prostředí školy, didaktickou podnětnost tříd, materiální zázemí školy. nové úložné skříně pro učitele nové židle do kabinetů V této oblasti je třeba úzká spolupráce se zřizovatelem. Je to záležitost nejen ochoty, ale i finančních možností zřizovatele. kontakty s veřejností v žákovských knížkách uvádět ovou adresu rodičů možnost sdělení známek a chování u žáků, kteří zapírají žákovskou knížku zprávy do tisku služby učitelů po měsíci v případě nekázně třídy mimořádná třídní schůzka Je mnoho možností účastnit se různých projektů, činností, které však vyžadují i aktivní přístup žáků Musíme hledat stále nové možnosti a nápady, jak zkvalitnit naši školu a být tak konkurenceschopní okolním školám. V Načeradci 25. srpna 2013 Projednáno na ped. radě Projednáno na Školské radě Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka školy 1 2

Strategický plán rozvoje školy na léta

Strategický plán rozvoje školy na léta Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov http://www.zsnaceradec.cz e-mail: zs@zsnaceradec.cz Byl sestaven na základě: Strategický plán rozvoje školy na léta 2016-2021 1) analýzy současného

Více

Koncepce rozvoje školy Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Údaje o škole 1.1 Charakteristika školy

Koncepce rozvoje školy Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Údaje o škole 1.1 Charakteristika školy Koncepce rozvoje školy Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Údaje o škole 1.1 Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov, je školská právnická osoba,

Více

Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015

Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015 Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov http://www.zsnaceradec.cz e-mail: zs@zsnaceradec.cz Byl sestaven na základě: Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015 1 analýzy současného

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ Podmínky ke vzdělávání LIDSKÉ ZDROJE veden přehled o pedagogických a nepedagogických pracovnících kvalifikace učitelů všichni vysokoškolské studium v anglickém jazyce

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary Všestary 57 503 12 Všestary KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2012-2016 PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy ÚVOD Při sestavování koncepce rozvoje Základní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1203/09-S Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Adresa: Načeradec č. 270, 257 08 Načeradec Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

Postup při tvorbě SWOT analýzy

Postup při tvorbě SWOT analýzy Postup při tvorbě SWOT analýzy Na následujících stranách vidíte konkrétní příklad analýzy vnějších i vnitřních zdrojů školy a na jejím základě formulované silné a slabé stránky školy, rizika a příležitosti.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 2017 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Koncepční záměry a úkoly v období 2014-2017 strana 1 Oblast řízení a správy

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Identifikátor školy: 600 096 441 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun 267 54 Praskolesy 104 Identifikátor školy: 600 043 011 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová Identifikátor školy: 650 019 831 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť. Koncepční záměry školy

Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť. Koncepční záměry školy Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť Koncepční záměry školy (plán rozvoje školy na období od září 2012 do června 2017 V Třešti 15. 7. 2012 PaedDr. Václav Trnka ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. Úvod Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikátor školy: 600 060 535 Termín konání inspekce: 20.

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Národní 1, 312 00 Plzeň-Újezd Identifikátor: 600 069 656 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Identifikátor školy: 600132005 Termín

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Mateřská škola, Základní škola a Střední škola Vyškov, příspěvková organizace pro rok

Mateřská škola, Základní škola a Střední škola Vyškov, příspěvková organizace pro rok Mateřská škola, Základní škola a Střední škola Vyškov, příspěvková organizace pro rok 2012-2017 I. Základní cíl: Předložený návrh koncepce školy na období 2012 2017 vychází z předchozích koncepcí školy

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní oblasti: 1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY - stát se místem, kde žáci naleznou možnost

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016 Koncepční záměry a úkoly Základní školy Klimkovice 2013-2016 Charakteristika školy: NÁZEV: Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Město Klimkovice IZO: 102 244 154 e-mail: zs-klimkovice@quick.cz

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více