MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí."

Transkript

1 v ; v, MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 '"lv.. ~ V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu koncepce "Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání " verze po veřejném projednání Předkladatel koncepce: Zpracovatel posouzení: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská Praha 1 Ing. Bohumil Sulek, CSc. (autorizace MŽP dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů č /0HRV/93, prodloužení č /ENV/11) RNDr. Marek Banaš, PhD. (autorizace MŽP dle 45i zákona č Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů č /ENV/09) Renáta Hanzlíková Mgr. Eva Jirásková RNDr. Radim Misiaček Mgr. Lenka Palachová MUDr. Eva Rychlíková - Zdravotní ústav Ústí nad Labem (autorizace MZd ČR č. 2/20 JO s platností do )

2 Stručný popis koncepce: Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (dále jen "OP VVV") je spolufinancován z fondů Společného strategického rámce pro programové období let , a řízen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Vymezení operačního programu je stanoveno usnesením vlády ČR č. 867 z 28. listopadu Dokument je zpracováván dle principů strategického plánování rozvojových dokumentů s významným zapojením klíčových aktérů rozvoje ČR do jeho přípravy. Průběh posuzování: Oznámení koncepce zpracované v rozsahu přt1ohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "zákon o posuzování vlivů na životní prostředí") bylo Ministerstvu životního prostředí předloženo dne ll Po kontrole náležitostí bylo oznámení koncepce zveřejněno v Informačním systému SEA a rozesláno dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům k vyjádření. Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne zveřejněním na úřední desce posledního kraje a ukončeno dne vydáním závěru zjišťovacího řízení. Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále téžjen "vyhodnocení SEA"), zpracovaného v rozsahu přt1ohy č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, byl Ministerstvu životního prostředí předložen dne Dne byl OP VVV včetně Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen "vyhodnocení SEA"), zveřejněn v Informačním systému SEA na internetových stránkách Dne byl OP VVV včetně vyhodnocení SEA zveřejněn podle 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Veřejné projednání koncepce včetně vyhodnocení SEA se konalo dne v místnosti č. C 81 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1. Zápis z veřejného projednání obdrželo Ministerstvo životního prostředí dne V průběhu posuzování proběhly také tyto fakultativní kroky: 1. Účast na jednáních zástupců předkladatelů a týmů SEA, organizovaných MMR ČR v souvislosti s přípravou operačních programů pro období (napřt1dad , , ). 2. Organizace úvodního fakultativního semináře SEA, který se konal v Praze s cílem projednat pracovní verzi OP VVV a získat tak, mimo jiné, další připomínky, návrhy a doporučení veřejnosti. 3. Na základě výzvy, učiněné účastníkům semináře byl sestaven základní adresář zainteresovaných osob, který byl v průběhu zpracování postupně rozšiřován, a na nějž byly zasílány informace o průběhu procesu, zveřejněných informacích a možnostech vstupu veřejnosti do posuzování. Stručný popis posuzování: Posouzení vlivů OP VVV na životní prostředí a veřejné zdraví bylo provedeno v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 2

3 pozdějších předpisů, a zpracováno v rozsahu při1ohy č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v souladu s požadavky závěru zjišťovacího řízení. Pro posouzení byla využita metoda referenčních cílů ochrany životního prostředí, vytvořených na základě analýzy stavu ŽP v podporovaném území a cílů strategických dokumentů na evropské i národní úrovni. To znamená, že posouzení vlivů OP VVV na životní prostředí bylo provedeno porovnáváním možného vlivu prioritních os, specifických cílů, investičních priorit a indikativních aktivit se stanovenými referenčními cíli ochrany životního prostředí. Součástí posouzení OP VVV bylo hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (EVL a PO) soustavy Natura 2000 a stav jejich ochrany a posouzení vlivů OP VVV na veřejné zdraví. Hodnocení vlivů OP VVV na lokality soustavy Natura 2000 bylo zpracováno autorizovanou osobou k provádění posouzení dle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení vlivů na zdraví bylo zpracováno držitelkou osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. V rámci posouzení byla věnována pozornost také potenciálním vlivům OP VVV na území sousedních států. Závěry posuzování: Ministerstvo životmb.o prostředí jako příslušný orgán podle 21 písmena d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, vyjádření k němu podaných a veřejného projednání vydává: SOUHLASNÉ STANOVISKO k návrhu koncepce "Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání " verze po veřejném projednání za dodržení níže uvedených podmínek: Část A. Podmínky souhlasného stanoviska: 1. V rámci systému sledování dopadů realizace OP VVV sledovat dopady jeho implementace na ŽP, to znamená zejména: zapracovat navržené environmentální indikátory do celkového systému sledování dopadů implementace OP VVV; pravidelně zveřejňovat výstupy monitoringu, to znamená průběžné vlivy implementace Programu na životní prostředí a veřejné zdraví; 3

4 navázat systém monitoringu na systém výběru a hodnocení projektů s využitím environmentálních kritérií; zajistit dostatečnou informovanost žadatelů o podporu o environmentální problematice a o možných vazbách předkládaných projektů na životní prostředí. 2. Při hodnocení vlivů projektů na životní prostředí soustředit pozornost především na projekty v rámci těch indikativních aktivit a prioritních os, které byly identifikovány v rámci vyhodnocení SEA jako typy aktivit s potenciálně mírně negativním vlivem na ŽP. Jedná se především o indikativní aktivity prioritní osy 1 OP VVV (viz kap. 6 vyhodnocení SEA). 3. Při realizaci jednotlivých projektů uplatnit odpovídající opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci závažných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které byly navrženy v rámci vyhodnocení SEA (viz kapitola 7 vyhodnocení SEA). 4. V rámci vzdělávacích aktivit OP VVV zahrnout podporu realizace projektů zaměřených na zvyšování kompetencí k udržitelnému rozvoji prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství a tento požadavek zároveň explicitně uvést v rámci PO Při realizaci projektů podpořených v rámci prioritní osy 1 preferovat výstavbu ve stávající zástavbě s dobrou dostupností MHD, v ekologicky nehodnotných brownfields a obdobných lokalitách. 6. Výstavbu projektů v rámci prioritní osy 1 směřovat mimo bonitní zemědělskou půdu, lesní půdu, přírodní biotopy, stanoviště zvláště chráněných a ohrožených druhů. Realizaci projektů vyloučit ve zvláště chráněných územích a na lokalitách soustavy Natura V rámci podpory projektů realizovaných na základě prioritní osy 1 a 2 upřednostnit ty projekty, které prokáží, že nedochází ke střetu s životním prostředím, nebo aplikují dostatečná opatření k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí (ve smyslu minimalizace emisí hluku, emisí do ovzduší a kontaminace okolí, apod.). 8. Na koncepci navazující projekty a záměry budou podrobeny hodnocení vlivů na životní prostředí, pokud tak stanoví zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. V případě navazujících variantních řešení záměrů nových staveb či činností bude vybrána varianta s minimálními dopady na životní prostředí a ochranu veřejného zdraví. 9. Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vypořádání veškerých došlých vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu koncepce, tak i k jejímu vyhodnocení. Část B. Podmínky souhlasného stanoviska z hlediska vlivů 2000: na lokality soustavy Natura Pro vyloučení případného negativního vlivu realizace hodnoceného OP VVV na lokality soustavy N atura 2000 je potřeba dodržet následující základní doporučení: Vzhledem k tomu, že hodnocená koncepce nepřináší u některých navržených aktivit dostatečně podrobné údaje, které by aktuálně umožnily přesně stanovit konkrétní míru negativního vlivu na jednotlivé evropsky významné lokality a ptačí oblasti, je potřeba u aktivit s nestanoveným vlivem (viz ph1oha č. 1 Vyhodnocení) přenést požadavek na posouzení vlivu konkrétních projektů na EVL a PO do dalších fází správních řízení (řízení o povolování staveb, apod.). U konkrétních záměrů, které odpovídají požadavkům na 4

5 naturové hodnocení bude zapotřebí požádat o stanovisko, zda může daný záměr, samostatně nebo ve spojení s jinými, významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Při realizaci konkrétních budoucích záměrů (projektů) navržených v OP VVV je nezbytné odstranit či minimalizovat eventuální prostorovou kolizi záměrů s předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, respektive s biotopy druhů a typy evropských stanovišť. Ministerstvo životního prostředí upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu postupovat podle log odst. 4 a odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Ministerstvo životm'ho prostředí předpokládá, že řídící složky realizace této koncepce zajistí co nejširší publicitu a informování veřejnosti o koncepci. Ministerstvo životního prostředí dále upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další povinnosti plynoucí z loh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Ing. Jaroslava HONOV Á, v.r. ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (otisk razítka se státním znakem č. ll) 5

6 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 ~ V Praze dne: Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů Identifikační údaje: Název: Plán odpadového hospodářství České republiky Charakter koncepce: Plán odpadového hospodářství České republiky (dále jen "POH ČR") je základním strategickým dokumentem v oblasti odpadového hospodářství (dále jen "OH"). POH ČR stanoví cíle, zásady a opatření pro nakládání s odpady v České republice. Hlavní části POH ČR se dělí na úvodní, analytickou, závaznou a směrnou část. POH ČR stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje cíle, zásady a opatření pro nakládání s odpady na území ČR. POH ČR je určujícím dokumentem pro vypracování plánů odpadového hospodářství krajů. Závazná část POH ČR je závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti OH. Je nástrojem pro řízení a realizaci dlouhodobé strategie rozvoje OH a je zpracován na dobu I O let pro období 2015 až 2024 a bude změněn bezprostředně po každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, např. nová právní úprava v oblasti nakládání s odpady, která bude zásadně ovlivňovat strategii OH včetně stanovení nových cílů nebo redefinice stávajících cílů a opatření. POH ČR navazuje na předchozí POH ČR ,který byl prodloužen do konce roku Závaznou část POH ČR vyhlašuje vláda svým nařízením. Hlavní priority OH ČR pro období : Předcházení vzniku odpadů a snižování nebezpečných vlastností odpadů Opětovné použití výrobků s ukončenou životností Kvalitní recyklace a maximální využití vhodných odpadů (materiálové, energetické, biologické) a to především ve vazbě na průmyslové segmenty v regionech (zemědělství, energetiku, stavebnictví) Optimalizace nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady a ostatními biologicky rozložitelnými odpady na území ČR, s důrazem na oddělený sběr Povinné zavedení tříděného sběru přinejmenš ím pro odpady z: papíru, kovu, plastu a skla do roku 2015 Energetické využívání odpadů, komunálních odpadů, zejména směsného komunálního

7 odpadu Zásadní omezení skládkování na území ČR Optimalizace veškeré činnosti v OH s ohledem na ochranu zdraví lidí a životního prostředí Optimalizace veškeré činnosti v OH, s ohledem na vynaložené náklady a ekonomickou a sociální udržitelnost Vyjasnění stavu, kdy odpad přestává být odpadem Zajištění dlouhodobé stability a udržitelnosti OH v regionech i v rámci ČR. Strategické cíle POH ČR: Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské "recyklační společnosti" Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů. Hlavní zásady POH ČR : Předcházet vzniku odpadů prostřednictvím plnění "Programu předcházení vzniku odpadů ČR" a dalšími opatřeními podporujícími omezování vzniku odpadů Při nakládání s odpady uplatňovat hierarchii nakládání s odpady. S odpady nakládat v pořadí: předcházení vzniku, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, např. energetické využití a na posledním místě odstranění ("bezpečné odstranění"), a to při dodržení všech požadavků, právních předpisů, norem a pravidel pro zajištění ochrany lidského zdraví a životního prostředí Při uplatňování hierarchie podporovat možnosti, které představují nejlepší celkový výsledek z hlediska životního prostředí. Zohledňovat celý životní cyklus výrobků a materiálů, a zaměřit se na snižování vlivu nakládání s odpady na životní prostředí Podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpady jako zdroje surovin, kterými jsou nahrazovány primární přírodní suroviny Podporovat nakládání s odpady, které vede ke zvýšení hospodářské využitelnosti odpadu Podporovat přípravu na opětovné použití a recyklaci odpadů Nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů U zvláštních toků odpadů je možno připustit odchýlení se od stanovené hierarchie nakládání s odpady, je-li to odůvodněno zohledněním celkových dopadů životního cyklu vzniku tohoto odpadu a nakládání s ním Při uplatňování hierarchie reflektovat zásadu předběžné opatrnosti a předcházet nepříznivým vlivům nakládání s odpady na lidské zdraví a životní prostředí Při uplatňování hierarchie zohlednit zásadu udržitelnosti včetně technické proveditelnosti a hospodářské udržitelnosti Při uplatňování hierarchie zajistit ochranu zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví s ohledem na hospodářské a sociální dopady Jednotlivé způsoby nakládání s odpady v rámci České republiky musí vytvářet komplexní celek zaručující co nejmenší negativní vlivy na životní prostředí a vysokou ochranu lidského zdraví. V POH ČR bude rovněž zohledněn Program předcházení vzniku odpadů ČR. Umístění: Česká republika 2

8 Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky, odbor odpadů Průběh zjišťovacího řízení: Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne zveřejněním informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního kraje. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/sea MZPI83K), kód koncepce MZP183K. Informace o oznámení koncepce byla písemně zaslána také dotčeným správním úřadům. Souhrnné vypořádání připomínek : Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, oddělení SEA, obdrželo v zákonné lhůtě vyjádření celkem od 28 subjektů. Připomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly využity jako podklad pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech došlých vyjádření byly předány předkladateli koncepce k využití. Závěr: Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření obdržených k oznámení koncepce provedlo Ministerstvo životního prostředí podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona č. I 00/200 I Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "zákon o posuzování vlivů na životní prostředí") zjišťovací řízení ve smyslu I Od výše uvedeného zákona s následujícím závěrem : POH ČR je koncepcí, která naplňuje dikci ustanovení loa odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, proto bude zpracováno vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle ustanovení loe zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavků daných 2, 1 Ob a přílohou č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ale také se zaměřením na aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení, zejména: I. Vyhodnotit, zda je POH ČR v souladu s relevantními celostátními koncepcemi (např. Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR , Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR, Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR, Strategie udržitelného rozvoje ČR, Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, Strategie regionálního rozvoje ČR na období , Strategie ochrany klimatického systému Země v ČR, Národní program snižování emisí ČR, Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR). 2. Vyhodnotit, zda je POH ČR v souladu se Surovinovou politikou v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů ČR, s Politikou druhotných surovin, se Státní energetickou koncepcí, Programem předcházení vzniku odpadů ČR. 3. Vyhodnotit, do jaké míry je POH ČR v souladu s relevantními evropskými strategiemi (např. Sdělení Evropské komise "Evropa 2020", Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje, Environmentální akční plán apod.). 4. Vyhodnotit, zda POH ČR zohledňuje cíle a opatření Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 a Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století. 5. Vyhodnotit, zda a jak POH ČR přispívá k řešení stávajících problémů životního prostředí tak, jak jsou uvedeny v oznámení koncepce. 3

9 6. Vyhodnotit na úrovni odpovídající POH ČR vliv na zvláště chráněná území (dále jen "ZCHÚ") kategorie NP, CHKO, NPR a NPP tzn., zda koncepce respektuje limity využití území, respektive základní ochranné podmínky dané zákonem č. 114/1992 Sb. a bližší ochranné podmínky dané zřizovacím předpisem dotčených ZCHÚ, zhodnotit možný vliv realizace na úroveň biodiverzity; s ohledem na uvedené vyhodnotit návrh opatření k předcházení, snížení nebo kompenzaci negativních vlivů na ZCHÚ a dále porovnání a vyhodnocení případných variant řešení ve vztahu k zájmům ochrany přírody a krajiny. 7. Vyhodnotit, zda a jak jsou v koncepci POH ČR zohledněny principy ochrany zemědělského půdního fondu (dále též jen "ZPF"), zejména s ohledem na zábory kvalitní zemědělské půdy a do jaké míry koncepce vytváří podmínky pro omezení záboru půdy a volné krajiny. 8. V souvislosti s realizací opatření posoudit na úrovni zpracované POH ČR možné vlivy této koncepce na zemědělský půdní fond, pozemky určené k plnění funkcí lesa, významné krajinné prvky, přírodní parky a estetickou hodnotu krajiny, povrchové vody včetně podzemních útvarů a změnu vodního režimu toků včetně vlivů na druhovou diverzitu. 9. Při stanovení kritérií pro výběr projektů maximálně zohlednit podporu ochrany přírody a krajiny, ochranu lidského zdraví a přednostní využívání brownfields. 1 O. V případě, že jsou v koncepci POH ČR konkrétní investiční záměry uvedeny a lokalizovány, vyhodnotit, zda je zohledněn ekologický potenciál a ekologické zatížení příslušného regionu a přírodní hodnoty krajiny, a to ve smyslu zlepšování, respektive nezhoršování stávajícího stavu. 11. Stanovit podmínky a limity pro navrhovaná opatření k zajištění ochrany a eliminaci negativních vlivů na přírodu a krajinu včetně lokalit soustavy Natura Provést zhodnocení koncepce POH ČR z hlediska vlivů na veřejné zdraví ve smyslu přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se zaměřením zejména na problematiku hluku a ovzduší. Posoudit, zda koncepce POH ČR přispěje k odstraňování příčin staré hlukové zátěže obyvatelstva. 13. Vyhodnotit, zda koncepce POH ČR ovlivní stávající imisní zatížení ovzduší, doplnit údaje týkající se pachových látek, rizika imisí suspendovaných částic PM10, PM2,s, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, benzo-a-pyrenu apod. 14. Posoudit možné kumulativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví s jinými koncepcemi a synergické vlivy navrhovaných strategických, hlavních a dílčích cílů. 15. Stanovit kritéria pro výběr podporovaných projektů s vyšším pozitivním vlivem na stav životního prostředí. 16. Vyhodnotit a vypořádat závěr zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která MŽP obdrželo v průběhu zjišťovacího řízení. Jelikož příslušné orgány ochrany přírody svým stanoviskem podle 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně přírody a krajiny") nevyloučily významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá tato koncepce hodnocení důsledků na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle 45h a 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. V hodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní blíže specifikovaný záměr, bude mít významný negativní vliv na území evropsky významné lokality 4

10 nebo ptačí oblasti. Dále je nutné při tomto hodnocení zohlednit zejména relevantní připomínky příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny. V případech, kdy budou hodnoceny varianty řešení, požadujeme uvedení jasného výroku, zda jsou jednotlivé varianty přípustné nebo nepřípustné, popř. podmíněně přípustné. Dále požadujeme určení pořadí jednotlivých variant z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, ve kterém jsou jednotlivé varianty přípustné a za jakých podmínek, včetně navržení a posouzení opatření k předcházení nepříznivých vlivů, popř. k jejich vyloučení, snížení, zmírnění anebo kompenzaci. Výrok se může lišit k jednotlivým variantám. S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků a s ohledem na existenci Informačního systému SEA stanovuje příslušný úřad počet návrhů koncepce, jejichž nedílnou součástí je vyhodnocení zpracované posuzovatelem, pro předložení na 2 ks v tištěné podobě a 75 ks v elektronické podobě na CD. Ing. Jaroslava HONOV Á, v.r. ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (otisk úředního razítka) Obdrží: předkladatel, dotčené správní úřady, dotčené územni samosprávné celky 5

11 ..",,..",, MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 ~ V Praze dne 4. července 2014 Č. j.: 47496/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona ě. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu koncepce "Operační program Životní prostředí " verze po veřejném projednání Předkladatel koncepce: Zpracovatel posouzení: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65 ll O 1 O Praha 1 O RNDr. Jiří Grúz (autorizace Mžp dle zákona č Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, č. j. 85 I 89/ENV/08) Tým zpracovatele: RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA Mgr. Martina Fialová (autorizovaná osoba k provádění k provádění posouzení podle 45i zákona č. I I4/ I992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. j /ENV/ 14) Stručný popis koncepce: Operační program Životní prostředí (dále též "OP ŽP") představuje strategický dokument v resortu Ministerstva životního prostředí. Jedná se o celostátní koncepci, navazující na řadu dalších materiálů, přijatých na komunitární i národní úrovni. Hlavním cílem OPŽP je zajistit plnění priorit strategie Evropa 2020 a tematických cílů Nařízení Společného strategického rámce. Na národní úrovni je tímto cílem ochrana a zajištění kvalitního a zdravého prostředí pro život obyvatel ČR. Jedná se o podporu efektivního využívání zdrojů a eliminaci negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím související snižování dopadů změn klimatu. Současně OP ŽP navazuje na Státní politiku životního prostředí

12 na léta , schválenou dne Programový dokument ve svých prioritních osách směřuje k ochraně a zajištění kvalitního a zdravého prostředí pro život obyvatel ČR. V neposlední řadě je jeho cílem podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím související snižování dopadů změn klimatu. V souladu se strategií Evropa 2020 jsou zásadní obecné cíle podpory pro ochranu životního prostředí na období podrobněji vyjádřeny prostřednictvím celkem šesti prioritních os, vycházejících ze zmíněných tématických cílů Nařízení Společného strategického rámce. Průběh posuzování: Proces posuzování vlivů koncepce na životní prostředí zabezpečuje Ministerstvo životního prostředí České republiky, jež je příslušným úřadem pro proces posuzování vlivů koncepce Operační program Životní prostředí na životní prostředí. Zapojení dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků probíhá v souladu s obligatorními kroky, definovanými v rámci zákona č. I 00/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "zákon o posuzování vlivů na životní prostředí"). Zapojení veřejnosti, nevládních organizací a zájmových skupin zainteresovaných k resortu životního prostředí probíhal také nad rámec zákonného ustanovení v rámci zpracování vlastního návrhu koncepce. Oznámení koncepce ve smyslu 1 Oe zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo příslušnému úřadu předloženo dne Oznámení bylo dle loc odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušným úřadem zasláno dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům k vyjádření. Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne zveřejněním informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního kraje. Oznámení bylo rovněž zveřejněno v Informačním systému SEA. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, oddělení SEA, obdrželo v zákonné lhůtě celkem 37 písemných vyjádření. Připomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly využity jako podklad pro vydání závěru zjišťovacího řízení. Závěr zjišťovacího řízení č. j /ENV/ 13 byl vydán dne Dne byl příslušnému úřadu předložen návrh koncepce Operační program Životní prostředí včetně vyhodnocení ve smyslu lof zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dne byl návrh koncepce včetně vyhodnocení zveřejněn podle 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na úřední desce posledního dotčeného kraje. Veřejné projednání koncepce včetně vyhodnocení se konalo dne v budově Ministerstva životního prostředí, v zasedací místnosti č. 959, Vršovická 1442/65, Praha I O. Zápis z veřejného projednání obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, dne Stručný popis posuzování: Posouzení vlivů na životní prostředí bylo provedeno v souladu se zákonem č. I 00/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 tohoto zákona. Součástí posouzení OP ŽP bylo hodnocení dle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně přírody a krajiny), a to z hlediska dopadů na evropsky významné lokality (dále jen "EVL") a ptačí oblasti (dále jen "PO") a stav jejich ochrany z uvedených hledisek dle 45h zákona o ochraně přírody a krajiny. 2

13 Závěry posuzování: Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán podle 21 písmena d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, vyjádření k němu podaných a veřejného projednání vydává: SOUHLASNÉ STANOVISKO k návrhu koncepce "Operační program Životní prostředí " verze po veřejném projednání za dodržení níže uvedených podmínek, kterými bude zároveň zajištěna minimalizace vlivů provádění Operačního programu Životní prostředí na životní prostředí a veřejné zdraví (část A): I. V navazujících procesech budou respektovány připomínky k jednotlivým investičním prioritám a jejich specifickým cílům, jak jsou obsaženy v příloze č. 3 Vyhodnocení vlivů koncepce (tabulkové hodnocení investičních priorit). 2. Na koncepci navazující projekty a záměry budou podrobeny hodnocení vlivů na životní prostředí, pokud tak stanoví zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. V případě navazujících variantních řešení záměrů nových staveb či činností bude vybrána varianta s minimálními dopady na životní prostředí a ochranu veřejného zdraví. 3. V následných projektech pro realizaci investičních priorit koncepce preferovat záměry se sníženými nároky na fosilní paliva, nižšími produkovanými emisemi (CH4, PM10, C02, oxidy dusíku, NH 3 ) a nižšími dopady na obyvatelstvo. 4. Záměry, vykazující zásah do množství či kvality vod zvažovat s ohledem na existenci ochranných pásem vodních zdrojů, oblastí CHOP AV a zranitelných oblastí. Vlivy na tok zásadně vyhodnocovat kombinovaným způsobem dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů se zvláštním zřetelem ke koncentracím makronutrientů. 5. Při výběru podpořených projektů dbát na upřednostnění př í rodě blízkých protipovodňových opatření směřujících ke zlepšení vodního režimu krajiny. Realizaci protipovodňových opatření vždy konfrontovat s možnými negativními vlivy na ochranu přírody a krajiny. Ve sporných případech respektovat názor příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny. 3

14 6. U navazujících projektů vždy hodnotit jejich dopad na "malý koloběh" vody. Urychlený odtok vody z území (omezování vsaku, snižování vodních ploch, meliorace pozemků, regulace vodních toků) v důsledku navržených projektů nelze doporučit. 7. Záměry, představující realizaci nového stacionárního zdroje znečišťování ovzduší je nutno vždy zvažovat s ohledem na stávající stav imisních koncentrací ovzduší v území. Pokud by imisní limity s dobou průměrování 1 rok v území již byly překročeny a nebylo vyžadováno kompenzační opatření (ve smyslu ll odst. 5 zákona č Sb., o ochraně ovzduší), nelze tyto záměry doporučit k realizaci. 8. Podmínky pro výběr projektů a realizaci výzev v rámci Prioritní osy 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika nastavit za účelem důsledného dodržování hierarchie nakládání s odpady. 9. Při realizaci záměrů pro materiálové nebo energetické využívání odpadů vždy zvážit dopady na životní prostředí a veřejné zdraví. Minimalizaci těchto vlivů prokazovat zásadně exaktním způsobem. Podle charakteru a umístění záměru je třeba požadovat zpracování hlukové studie, rozptylové studie, výpočet směšovací rovnice, provedení biologického hodnocení apod. I O. V následných projektech pro realizaci investičních priorit koncepce preferovat záměry se sníženými nároky na fosilní paliva, nižšími produkovanými emisemi (CH 4, PM 10, C0 2, oxidy dusíku, NH 3 ) a nižšími dopady na obyvatelstvo. 11. Při výběru projektů zvýhodnit projekty využívající obnovitelné zdroje oproti projektům využívajícím fosilní paliva. Výměny za nové spalovací zdroje na uhlí podporovat v odůvodněných případech. 12. Při podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů dbát na upřednostnění využívání odpadní biomasy před cíleným pěstováním biomasy pro energetické účely. Umísťování ploch pro pěstování těchto plodin (např. řepka olejná, kukuřice, rychle rostoucí dřeviny) v lokalitách soustavy Natura 2000 a zvláště chráněných územích (dále jen "ZCHÚ") či v jejich bezprostředním sousedství nedoporučujeme. Snížení diverzity krajiny a následné snížení biodiverzity z těchto důvodů (úbytek potravních a hnízdních možností fauny) nelze dopustit. 13. Při případné podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím malých vodních elektráren (dále jen "MVE") musí být vyloučen vznik nových nebo obnova již zaniklých příčných překážek v toku a další vlivy na vodní organismy. Obecně by měly být podporovány přednostně MVE, při nichž nevzniká nová migrační překážka v toku a nedochází k negativnímu ovlivnění přírodních společenstev. Výstavba rybího přechodu v případě příčných překážek musí být samozřejmostí, ale nelze ji považovat za řešení všech problémů. 14. Případnou podporu větrných elektráren vždy pečlivě zvažovat s ohledem na vlivy na životní prostředí, přírodu a krajinu a obyvatelstvo a projekty směřovat mimo ZCHÚ, lokality soustavy Natura 2000, př. parky, místa s významným výskytem ptáků a netopýrů, VKP, ÚSES. 15. Podporu projektů využívajících solární energii směřovat mimo zemědělskou půdu (s výjimkou půd V. třídy ochrany), přírodní biotopy, stanoviště zvláště chráněných a ohrožených druhů. V ZCHÚ, lokalitách soustavy Natura 2000 a přírodních parcích 4

15 pouze při realizaci na budovách a vyloučení negativních vlivů. I ve volné krajině by jednoznačně měly být upřednostněny instalace na střechách. 16. Při realizaci projektů v rámci snižování energetické náročnosti budov zjišťovat výskyt chráněných živočichů, při pozitivním výsledku zateplovat obvodové pláště mimo hnízdní období. 17. Při realizaci projektů v rámci snižování energetické náročnosti budov provádět úpravu ventilačních otvorů umožňujících hnízdění, případně instalovat hnízdní boxy apod. (i bez přímého aktuálního potvrzení výskytu ptáků). 18. Při realizaci projektů v rámci snižování energetické náročnosti budov památkově chráněných dbát na důsledné dodržování pravidel ochrany těchto objektů. 19. U jednotlivých projektů pro realizaci investičních priorit koncepce důsledně dbát na ochranu, resp. minimalizaci zásahů do biotopů zvláště chráněných živočichů a rostlin. Při možných variantách vždy preferovat řešení bez kolize s ochranou přírody. 20. Umísťovat nové stavby, vč. veřejné infrastruktury, do ZCHÚ a lokalit soustavy Natura 2000 lze pouze zcela výjimečně, s vyloučením významného vlivu na předměty a cíle ochrany. Při možných variantách vždy preferovat umístění mimo území systému Natura Konečný návrh řešit v dohodě s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny. 21. Při převodu půdy do ostatní či zastavěné plochy tuto potřebu minimalizovat výběrem vhodných územních variant. Respektovat v maximální možné míře doporučení orgánů ochrany životního prostředí se snahou o minimální zásah do ZPF (I. a II. třída ochrany) a pozemků PUPFL. 22. U jednotlivých projektů pro realizaci investičních priorit koncepce vždy zvažovat riziko kontaminace půdy či povrchových a podzemních vod závadnými látkami. Nadměrnou kontaminaci prostředí makronutrienty (dusík, fosfor) či chemickými látkami a přípravky (pesticidy), zvláště ve zranitelných oblastech (nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu), v CHOPAV či ochranných pásmech vodních zdrojů nelze akceptovat. 23. Předkladatel koncepce zajistí celkovou koordinaci systému sledování vlivů OP ŽP na životní prostředí, tj. zejména následující kroky a aktivity: vybrat relevantní environmentální indikátory a začlenit je do celkového systému sledování implementace OP ŽP na životní prostředí; pravidelně vyhodnocovat výsledky monitoringu (ve vazbě na další postupy průběžných evaluací při implementaci programu); pravidelně zveřejňovat výsledky monitoringu; využít relevantní environmentální indikátory jako kritéria pro hodnocení a výběr relevantních projektů, předkládaných v rámci OP ŽP; zajistit dostatečné odborné a personální kapacity pro oblasti životního prostředí a rámec implementační struktury OP ŽP, tj. zejména pro hodnocení a výběr projektů. 24. Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vypořádání veškerých došlých vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu koncepce, tak i k jejímu vyhodnocení. 5

16 Operační program Životní prostředí nebude mít významný negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti za dodržení níže uvedených podmínek (část B): 1. Vzhledem k obecnosti koncepce je nutné u konkrétních záměrů podporovaných aktivit, pro které byl vyhodnocen možný negativní vliv na předměty ochrany či celistvost lokalit soustavy Natura 2000 a pro další relevantní aktivity či záměry, doložit, dle zákona o ochraně přírody a krajiny, stanovisko orgánu ochrany přírody vylučující vliv na EVL a PO nebo předložit hodnocení vlivů na EVL a PO dle 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 2. Pro konkrétní záměry v rámci podporovaných aktivit, které by mohly mít na lokality soustavy Natura 2000 negativní vliv, je nutné učinit opatření pro minimalizaci negativních vlivů. 3. Nové objekty a stavby prioritně situovat mimo území soustavy Natura 2000, v případě územně rozsáhlých lokalit mimo biotopy předmětů ochrany. Minimalizovat zásahy do jednotlivých společenstev. 4. Při stavebních činnostech by měla být věnována maximální pozornost prevenci jakékoli havárie (např. úniku ropných látek z mechanizace). 5. Pro období výstavby na území a na hranicích EVL a PO stanovit odborný ekodozor. Ministerstvo životního prostředí upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu postupovat podle 1 Og odst. 4 a odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí předpokládá, že řídící složky realizace této koncepce zajistí u každého navrženého opatření co nejširší publicitu a informování veřejnosti. Ministerstvo životního prostředí dále upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další povinnosti plynoucí z I Oh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Ing. Jaroslava HONOV Á, v. r. ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (otisk razítka se státním znakem č. ll) 6

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání VYHODNOCENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 Sb., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRAHA Květen 2014 OBSAH Strana ÚVOD...9

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 Oznámení koncepce podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 Květen 2015 České Budějovice pro období 2016-2025

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2014-2020

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území Oddíl A.

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území Oddíl A. A. HODNOCENÍ VZTAHU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJA- TÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI A HODNOCENÍ JE- JICH ZAPRACOVÁNÍ DO ZÚR JMK Pro účely posouzení souladu ZÚR JMK s relevantními

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Ústav územního rozvoje, Brno EKOTOXA s.r.o., Brno. Praha, 8. července 2014 Brno, 9.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Ústav územního rozvoje, Brno EKOTOXA s.r.o., Brno. Praha, 8. července 2014 Brno, 9. Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR na udržitelný rozvoj území MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Praha, MŽP říjen 2004 1 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Oblast použití...

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 9. 2011 Č.j.: 66250/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

Návrhy Ekologického právního servisu na obsah Politiky územního rozvoje

Návrhy Ekologického právního servisu na obsah Politiky územního rozvoje Návrhy Ekologického právního servisu na obsah Politiky územního rozvoje V Brně dne 28. dubna 2008 Tyto návrhy byly zpracovány Ekologickým právním servisem 1 Obsah: 1. Obecná část... 3 1.1. Respektování

Více

!"#$% & '()#*+,-. /01/2)"(3!

!#$% & '()#*+,-. /01/2)(3! 0123453675847582333723323754753378!"#$%& '()#*+,-./01/2)"(3! Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na životní prostředí Metodika hodnocení V následujícím textu je uvedeno metodické

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Územní plán Karolinka

Územní plán Karolinka RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Územní plán Karolinka Hodnocení vlivů na životní prostředí Ve smyslu

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC. V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC. V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í č á s t A v y h o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Regionální operační program NUTS II. Moravskoslezsko 2007 2013

Regionální operační program NUTS II. Moravskoslezsko 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 2013 Oznámení koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Předkladatel: Moravskoslezský

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁSTU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ UZEMÍ

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁSTU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ UZEMÍ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁSTU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ UZEMÍ POŘIZOVATEL Městský úřad Nymburk Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců 163 288 28 Nymburk OBJEDNATEL Obec Chrást Chrást

Více