Koncepce rozvoje sdružení CESNET do roku 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce rozvoje sdružení CESNET do roku 2015"

Transkript

1 Koncepce rozvoje sdružení CESNET do roku Úvod Sdružení CESNET, z. s. p. o. (dále jen Sdružení) bylo založeno v roce 1996 všemi veřejnými vysokými školami a Akademií věd České republiky. Sdružení se dlouhodobě zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií (ICT) a budováním a rozvojem národní infrastruktury určené pro výzkum a vzdělávání. Díky výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Sdružení Českou republiku v mezinárodních infrastrukturách, jako jsou panevropská síť GÉANT a gridová infrastruktura EGI.eu, a podílí se aktivně na jejich realizaci. Infrastruktura, kterou Sdružení vyvíjí, buduje a provozuje na základě aktuálních trendů a požadavků akademické komunity, byla zařazena jako jedna z prioritních velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace podle definice zákona č. 211/2009 Sb., o podpoře výzkumu, vývoje a inovací uvedených v Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace. Od roku 2011 je Sdružení příjemcem veřejné podpory dvou komplementárních projektů Velká infrastruktura CESNET a Rozšíření národní informační infrastruktury pro VaV v regionech (eiger). Společným cílem obou projektů je přebudování národní infrastruktury provozované Sdružením v horizontu roku 2015 na moderní komplexní národní e-infrastrukturu pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Tato infrastruktura bude zahrnovat všechny základní složky e-infrastruktury nezbytné pro zapojení ČR do Evropského výzkumného prostoru a umožňující mj. napojení na další infrastruktury popsané v ESFRI Roadmap. Sdružení dlouhodobě usiluje o to být centrem špičkového, mezinárodně srovnatelného výzkumu v oblasti informačních a komunikačních služeb pro výzkum, vývoj a vzdělávání a zabezpečovat e-infrastrukturu výzkumu, vývoje a vzdělávání na State-of-the-Art úrovni. Koncepce směřující k naplnění této vize je formulována v následujících oblastech. 2. Výzkumná koncepce Sdružení Sdružení je výzkumná organizace, která hraje dlouhodobě roli technologického inovátora, jehož kroky slouží následně jako inspirace pro další subjekty působící v oblasti informačních a komunikačních infrastruktur a služeb. Pro zachování této pozice i pro rozvoj národní e-infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj, vzdělávání a výuku je nezbytné, aby se Sdružení intenzivně věnovalo výzkumné činnosti v oblastech souvisejících s e-infrastrukturou a dále rozvíjelo výsledky, kterých již dosáhlo. 1/7

2 2.1. Zaměření výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Sdružení se v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací zaměří na: 1. hledání nových konceptů a pokrokových přenosových technologií, které umožní budovat sítě značně převyšující možnosti poskytované běžným Internetem, 2. vývoj inovativních síťových služeb a aplikací, zejména těch unikátních, vyžadujících specifické komunikační parametry, 3. výzvy v oblasti zpracování a ukládání dat výzkumných projektů s cílem rozvinout tyto aktivity a uživatelům nejen data pomáhat zpracovávat, ale také se o ně dlouhodobě starat, organizovat je a podporovat tvorbu nástrojů pro nové způsoby využití shromážděných dat, 4. vývoj nástrojů pro efektivní správu jednotlivých komponent e-infrastruktury, 5. výzkum v oblasti síťové identity včetně hledání a vývoje sjednocujících nástrojů pro přístup uživatelů e-infrastruktury k jejím zdrojům, 6. výzkum v oblasti bezpečnosti, ochrany soukromí uživatelů a uživatelských dat v kyberprostoru Spolupráce s dalšími subjekty Velmi důležitou součástí strategie je rozšíření spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích s dalšími subjekty. Sdružení se proto zaměří na: 1. rozšíření výzkumné spolupráce se členy Sdružení, a to jak v rámci národních a mezinárodních projektů, tak i mimo ně, 2. získávání vazeb na další vedoucí světové instituce a špičkové výzkumné a vývojové týmy k dlouhodobé výzkumné a realizační spolupráci, 3. zapojení do výzkumných projektů globálního významu a projektů podporujících strategické cíle Sdružení, případně na inicializaci těchto projektů, 4. navázání spolupráce se soukromými subjekty, které jsou aktivní ve výzkumu či mohou realizovat výzkumné výsledky Sdružení Uplatňování výsledků výzkumu a vývoje Uplatňování výsledků vzniklých v procesu výzkumu, vývoje a inovací je jeho nedílnou součástí. V této oblasti se Sdružení zaměří zejména na: 1. zachování úzké vazby mezi výzkumnou činností a provozem e-infrastruktury bezprostřední implementací výsledků výzkumu, vývoje a inovací za účelem zajištění nových či vylepšených funkcí e-infrastruktury, ať již jsou tyto vyvolány potřebou uživatelů, či těch, kteří zajišťují její rutinní provoz, 2. publikaci svých výsledků v recenzovaných impaktovaných časopisech a na významných mezinárodních konferencích - tyto výsledky budou, stejně jako 2/7

3 šedá literatura, přednostně publikovány v režimu otevřeného přístupu (Open Access), 3. zajištění přiměřené ochrany výsledkům aplikovaného výzkumu a poskytování těchto výsledků v souladu se zákonem o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, 4. pořádání odborných seminářů, pracovních setkání a konferencí. 3. Rozvoj a poskytování služeb e-infrastruktury Velká infrastruktura CESNET je komunikační a informační platformou především pro specifické potřeby oblastí výzkumu a vývoje, v rámci disponibilních kapacit pak i pro další oblasti. Úkolem Sdružení je v rámci této infrastruktury poskytovat a nabízet široké spektrum spolehlivých služeb na špičkové úrovni a tyto služby postupně dále integrovat a transformovat do univerzálního, komplexního ICT prostředí, které bude z pohledu uživatelů srozumitelné, transparentní a vyhovující jejich specifickým potřebám Rozvoj e-infrastruktury Základní komponenty Velké infrastruktury CESNET tvoří síťová infrastruktura, národní gridová infrastruktura, služby datových úložišť, služby prostředí pro spolupráci a podpůrné služby pro integraci, interoperabilitu, dohled a správu e-infrastruktury (síťová identita, bezpečnostní týmy, monitorovací služby,...). Cílový stav v jednotlivých složkách e-infrastruktury je následující: 1. V oblasti komunikační infrastruktury se jedná o vícevrstvou národní infrastrukturu, která je v jednotlivých vrstvách propojena se sítěmi uživatelů i se zahraničními NREN, evropskou sítí GÉANT a globální experimentální infrastrukturou (GLIF) a umožňuje v jednotlivých vrstvách poskytování end-to-end služeb. Infrastruktura bude souběžně podporovat protokoly IPv4 i IPv6 unicast i multicast s možností speciálních pokročilých konfigurací. Předpokládaná kapacita jádra sítě bude 100 Gb/s. Významná pracoviště budou připojena optickými vlákny. 2. Základní část (MetaCentrum) Národní gridové infrastruktury (NGI) bude poskytovat výpočetní výkon minimálně 2000 jader a odpovídající úložné kapacity. Do NGI budou integrovány výpočetní clustery připojených organizací. Součástí služeb NGI bude také stanovení, údržba a realizace portfólia společně pořizovaného programového vybavení a výpočetní cloud. 3. Distribuované datové úložiště bude svými službami nabízet celkovou kapacitu PB. 4. V oblasti průřezových služeb je cílem zpřístupnění síťové identity co největšímu počtu uživatelů, vytvoření mechanismů předcházení a řešení bezpečnostních incidentů pro všechny složky e-infrastruktury, vytvoření komplexního systému sledování e-infrastruktury a distribuované kolaborativní prostředí integrované se službami e-infrastruktury i prostředky uživatelů. 3/7

4 Strategie Sdružení v oblasti provozu a rozvoje e-infrastruktury obsahuje: 1. zajištění a udržení rozvoje jednotlivých komponent e-infrastruktury a jejích parametrů na State-of-the-Art úrovni, 2. zvýšení míry vzájemné integrace jednotlivých komponent e-infrastruktury především z pohledu uživatelů, 3. zajištění spolehlivého a nepřetržitého chodu e-infrastruktury jako celku a vytváření a implementace nástrojů pro optimalizaci funkcí e-infrastruktury vůči jednotlivým typovým uživatelským skupinám, 4. zajištění přiměřeného rozložení dostupných kapacit, a tím stejnou úroveň i kvalitu prostředků e-infrastruktury v rámci regionů, 5. zajištění plné kompatibility a interoperability technických prostředků s navazujícími celky (GÉANT, EGI.eu, GLIF apod.), 6. využití virtualizace směrem k rozšíření a inovaci služeb koncovým uživatelům, například poskytováním zdrojů formou virtuálních zařízení či dokonce infrastruktur, 7. podporu při vytváření prostředí pro služby a uživatele v jejich domácích institucích, například formou cílené spolupráce či prostřednictvím Fondu Rozvoje CESNET a jeho odpovídajících tematických a projektových priorit, 8. vytváření společných standardů a doporučených postupů (best practices), 9. průběžné budování co nejefektivnějších specifických propojení uživatelů v rámci Velké infrastruktury CESNET s externími spolupracujícími výzkumnými pracovišti a infrastrukturami podle potřeb vyplývajících z činnosti distribuovaných týmů, náplně mezinárodních projektů, či jiné mezinárodní spolupráce Bezpečnost e-infrastruktury z pohledu uživatelů a jejich dat Cílem Sdružení v oblasti bezpečnosti je reálné zvýšení odolnosti sítě CESNET2 a služeb e-infrastruktury, a tím v důsledku lepší a efektivnější ochrana uživatelů a jejich dat. Klíčové předpoklady k dosažení tohoto cíle jsou vysoká profesionalita a odbornost správců sítí a služeb, vytváření mechanizmů předcházení a řešení bezpečnostních incidentů, koordinace činnosti bezpečnostních týmů a sdílení zkušeností a informací. Sdružení se v následujícím období zaměří především na: 1. rozvoj prostředí, které správcům sítí a služeb začleněných do e-infrastruktury umožní efektivní výměnu názorů, zkušeností a informací a konsensuální vytvoření postupů a mechanismů v oblasti zabezpečení systémů a služeb e-infrastruktury, efektivní spolupráci a vzájemnou podporu při ochraně e-infrastruktury, 2. vývoj, implementace a nasazení nástrojů pro včasnou detekci bezpečnostních anomálií, mechanismů pro jejich sdílení, analýzu a prevenci. 4/7

5 3.3. Uživatelé e-infrastruktury Fenomén e-infrastruktury s sebou přináší i nový pohled na uživatele. Vzhledem k účelu velkých infrastruktur pro výzkum a vývoj a rozsahu dílčích služeb e-infrastruktury tvoří uživatelskou komunitu nejen instituce (organizace), ale i týmy a jednotlivci. Situace je o to složitější, že se často jedná o geograficky distribuované týmy, a to v globálním kontextu. I jednotlivce je nutno chápat jako mobilního uživatele s přístupem ke geograficky distribuovaným zdrojům. Z pohledu poskytování služeb koncovým uživatelům se bude Sdružení řídit následujícími principy: 1. Při poskytování služeb koncovým uživatelům bude postupovat koordinovaně s dalšími složkami národní e-infrastruktury uvedenými v Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace: CERIT-SC a IT4Innovations. 2. Ambicí Sdružení je poskytovat členům a uživatelům nejen služby, ale i znalosti a technologický předstih při řešení aktuálních výzev v oboru informačních a komunikačních technologií v celé šíři jeho uplatnění. 3. Záměrem Sdružení je uživatelům nejen data pomáhat zpracovávat, ale také se o ně dlouhodobě starat a poskytovat jim podporu při získávání informací z těchto dat. 4. Sdružení, jeho členové a další instituce připojené k síti CESNET2 by se nikdy neměli ocitnout v roli pouhého poskytovatele Internetu a jeho zákazníků. Výzkumná a vývojová stránka Sdružení zabezpečuje, že vzájemné vztahy budou překračovat rámec dodavatel/odběratel a směřovat ke spolupráci a vzájemné podpoře. 5. Tvorba a údržba portfolia služeb, jejich definice, vlastnosti a priority při jejich nasazování se odvíjí a bude odvíjet od potřeb a zájmů jednotlivých uživatelských skupin. Proto Sdružení bude dále rozvíjet komunikaci s uživateli (stávajícími i potenciálními), jejímž cílem bude pravidelně informovat o aktivitách Sdružení, vývoji a implementaci nových služeb a zároveň systematicky shromažďovat a analyzovat požadavky, připomínky a náměty uživatelů. Sdružení je připraveno na tvůrčí přístup ze strany uživatelů a vítá ho. 6. Ambicí Sdružení je nejen poskytovat služby, ale posunout i schopnost vědeckých týmů při využívání nových technologií a služeb. Jsou preferováni uživatelé, kteří mají ve svém oboru uznávané výsledky získané s využitím jedinečných vlastností Velké infrastruktury CESNET. 7. V oblasti poskytování služeb bude nutné interně vytvářet vhodné organizační, ekonomické a technické podmínky pro zpřístupnění všech služeb co nejširšímu okruhu uživatelů. 5/7

6 4. Ekonomická oblast Naplnění výše stanovených cílů vyžaduje nemalé prostředky, které jsou na období do roku 2015 zajištěny zejména veřejnou podporou projektu Velká infrastruktura CESNET, v letech doplněnou o převážně investiční dotaci ze Strukturálních fondů EU v rámci projektu eiger OP VaVpI. Významný synergický efekt přináší také účast Sdružení v mezinárodních projektech, zvláště pak v projektech podporujících rozvoj panevropských e-infrastruktur GÉANT a EGI.eu. Pro soustavný rozvoj e-infrastruktury a zajištění její State-of-the-Art úrovně i v budoucnu je veřejná podpora nezbytná. Vlastní zdroje financování rozvoje a provozu e-infrastruktury pak představují především členské příspěvky a poplatky za služby poskytované dalším organizacím. Principy strategie Sdružení v oblasti zajištění zdrojů financování jsou následující: 1. V průběhu řešení velkých projektů systematicky připravovat navazující infrastrukturní projekty zajišťující další rozvoj služeb e-infrastruktury pro VaVaI v návaznosti na zahraniční e-infrastruktury. 2. Průběžně vyhodnocovat vyhlašované programy, zejména v oblasti výzkumu komunikačních služeb a jejich aplikací a infrastruktury pro vědu, výzkum a vzdělávání, a získávat v nich nové významné projekty. 3. Nadále rozvíjet zapojení do zahraničních projektů a zvyšovat podíl takto získaných prostředků na rozpočtu Sdružení. 4. Získávat další prostředky formou poplatků za služby poskytované organizacím splňujícím Podmínky pro přístup do Velké infrastruktury CESNET a přenosem výsledků výzkumu do praxe. 5. Jako podpůrný nástroj k dosažení strategických cílů využívat fondového hospodaření Sdružení. 6. Zachovat metodu postupného rozvoje e-infrastruktury, která umožňuje rovnoměrné plánování nákladů. Migrací morálně zastaralých zařízení z jádra infrastruktury směrem k její periferii, kde jejich funkce postačují, dochází také k úspoře investičních nákladů. 5. Organizační aspekty 5.1. Rozšíření členství a formy členství Informační a komunikační technologie hrají stále důležitější roli v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání. Infrastruktury a projekty uvedené v Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace, výzkumné součásti velkých průmyslových podniků, inovační centra, veřejné vysoké školy a další významné výzkumné a vzdělávací subjekty jsou potenciálními významnými odběrateli služeb e-infrastruktury. Sdružení bude analyzovat možnosti a hledat vhodné mechanismy, jak tyto subjekty těsněji zapojit do činnosti Sdružení. 6/7

7 5.2. Personální politika Sdružení Sdružení vybudovalo během svého dosavadního působení tým špičkových odborníků v oblasti ICT, který je zárukou úspěšného plnění cílů při budování Velké infrastruktury CESNET. Personální rozvoj ve Sdružení je zaměřen především na: 1. stabilizaci klíčových pracovníků výzkumných a realizačních týmů a jejich motivaci k odbornému růstu a zvyšovaní jejich odborné i akademické kvalifikace v úzké spolupráci s vysokými školami, 2. výchovu mladých technických a vědeckých pracovníků a jejich zapojení do řešení aktuálních problémů v oblasti ICT. 6. Mediální a komunikační aktivity Sdružení Hlavním cílem mediálních a komunikačních aktivit Sdružení je nejen systematicky informovat členy Sdružení a další zainteresované subjekty o aktivitách, službách a dosažených výsledcích Sdružení, ale také získávat od nich zpětnou vazbu. K dosažení tohoto cíle budou využity zejména tyto nástroje: 1. odborné konference, semináře a školení, 2. tištěné a elektronické materiály informující o významných aktivitách a výstupech Sdružení, 3. spolupráce s odbornými i všeobecnými médii a využití relevantních významných událostí se širším společenským dopadem k prezentaci Sdružení v mainstreamových médiích (deníky, rozhlas, televize), 4. podpora platforem pro setkávání a předávání informací mezi Sdružením a zájmovými či odbornými pracovními skupinami, 5. efektivní využití povinné publicity velkých projektů, 6. průběžná aktualizace informací a využití moderních nástrojů komunikace ve webových prezentacích Sdružení. V Praze 13. června /7

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

III.2.6. Informační společnost

III.2.6. Informační společnost III.2.6. Informační společnost Souhrn Výkonné informační a komunikační technologie v současné době významně podmiňují inovace ve všech oblastech vědy a techniky. Nové koncepty datových a hlasových služeb

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.6. Koordinace a podpora změn organizačních dokumentů a interních směrnic NTK na základě provedených analýz

Více

E-INFRASTRUKTURA CESNET A JEJÍ BUDOUCÍ VYUŽITÍ Milan Šárek, Jiří Navrátil

E-INFRASTRUKTURA CESNET A JEJÍ BUDOUCÍ VYUŽITÍ Milan Šárek, Jiří Navrátil E-INFRASTRUKTURA CESNET A JEJÍ BUDOUCÍ VYUŽITÍ E-INFRASTRUKTURA CESNET A JEJÍ BUDOUCÍ VYUŽITÍ Milan Šárek, Jiří Navrátil Anotace Nově budovaná e-infrastruktura CESNET představuje základní informační a

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR 1. Východiska Reformy 1.1. Vize - hlavní cíl Reformy Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice vytvořit inovační prostředí tak, aby

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně 1. Význam a postavení instituce 1.1. Základní údaje Název organizace: Moravská zemská knihovna v Brně Sídlo organizace:

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

Informační strategie. Strategická vize a cíle. Aktivita číslo 3 Informační strategie

Informační strategie. Strategická vize a cíle. Aktivita číslo 3 Informační strategie Informační strategie Strategická vize a cíle Aktivita číslo 3 Informační strategie Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Ing. Tomáš Kuba Ing. Michal

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Obsah 1. Manažerské shrnutí... 3 2. Aktuální stav plnění úkolů vyplývajících ze Státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko... 6 3.

Více