Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy"

Transkript

1 1 Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy Označení dokumentu, číslo jednací: KONCEPCE17/27/2008 Zpracoval: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Platnost dokumentu ode dne: 27. listopadu 2008 Účinnost dokumentu ode dne: 27. listopadu 2008 Pedagogická rada projednala dne: 12. listopadu 2008 Závaznost dokumentu: pro zaměstnance školy Zaměstnanci byli s dokumentem seznámeni dne: 12. listopadu 2008 Základní škola Praha Petrovice pracoviště Dopplerova 351 a pracoviště Edisonova 40 Sídlo, adresa ředitelství: Dopplerova Praha 10 Petrovice IČO: Zapsána do školského rejstříku Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1 Malá Strana, identifikátor Obsah, názvy částí dlouhodobé koncepce: Úvod, základní údaje o současném stavu v oblasti vybavení školy a v oblasti výuky a vzdělávání ţáků Úplnost a velikost školy současný stav Vybavení školy současný stav Budovy a vybavení školy plánovaný rozvoj v této oblasti Pedagogický sbor základní charakteristika současného stavu Pedagogičtí pracovníci Základní školy Praha - Petrovice studium, vzdělávání Pedagogičtí pracovníci plány dalšího vzdělávání, plán stabilizace pedagogického sboru

2 2 Charakteristika ţáků v současném období Plán nabídky současným i budoucím ţákům školy v oblasti výchovy a vzdělávání Dlouhodobé projekty charakteristika současného stavu, pokračování projektů Současná spolupráce se školskou radou, rodiči a jinými subjekty, další plány v této oblasti Školní vzdělávací program Základní školy Praha Petrovice charakteristika současného stavu, další plány na jeho zdokonalování Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Mimoškolní akce a další aktivity doplňující výuku Činnost školní druţiny, současný stav a plány pro další období Výchovné poradenství současný stav a plány na následující období Akce a úkoly, stanovené Minimálním preventivním programem Poradenství k volbě povolání

3 3 Úvod, základní údaje o současném stavu v oblasti vybavení školy a v oblasti výuky a vzdělávání ţáků Základní škola Praha - Petrovice vznikla sloučením Základní školy, Praha 10, Bellova 351, a Základní školy, Praha Petrovice, Edisonova 40, dne Škola vyuţívá dvě budovy, které se nachází v klidném a bezpečném prostředí na okraji zástavby rodinných domků a velkého sídliště. Okolí školy /lesopark, meandry Botiče, přehradní nádrţ a okolní příroda/ skýtá velmi dobré moţnosti pro vyţití v přírodě a sport. Základní škola zajišťuje výchovu a vzdělávání hlavně ţákům místního regionu. Prioritou školy je co nejlépe připravit ţáky pro další ţivot a motivovat je k celoţivotnímu učení, přičemţ klademe důraz na všestranný rozvoj kaţdého dítěte podle jeho schopností a moţností. Preferujeme společný komplexní základ všeobecného vzdělávání, proto je výuka zaměřena na budování co nejširšího všeobecného rozhledu. Úplnost a velikost školy současný stav Škola je úplnou základní školou s ročníkem. 1. stupeň vyuţívá levý pavilon budovy Dopplerova /dříve Bellova/ 351 velká budova a budovu Edisonova 40 malá budova. 2. stupeň je umístěn pouze v budově Dopplerova 351. Celá škola / tj. obě budovy / má kapacitu 350 ţáků. Ve školním roce 2008/2009 měla škola 284 ţáků ročníku, ve školním roce 2009/2010 má škola 289 ţáků. Vybavení školy současný stav Budovu Dopplerova 351, která byla uvedena do provozu v roce 1989, tvoří dvě křídla, z nichţ Základní škola Praha - Petrovice vyuţívá levý pavilon. Pravý pavilon je pronajatý soukromému gymnáziu Altis, adresa ředitelství: K Libuši 57/30, Praha 4 Kunratice, a Základní umělecké škole, adresa ředitelství: Trhanovské náměstí 8, Praha 10 - Hostivař. Obě křídla jsou propojena administrativní částí, ve které se nachází ředitelna, kanceláře, sborovna a knihovna Základní školy Praha Petrovice. V přízemí je školní jídelna, kde se stravují nejen ţáci naší školy a gymnázia Altis, ale také ţáci Střední školy polygrafické, Dopplerova 352, Praha 10

4 4 Petrovice, senioři městské části a zaměstnanci výrobního druţstva Směr a další strávníci. V suterénu budovy Dopplerova 351 se nachází dvě tělocvičny, které jsou vyuţívány k výuce ţáky z obou budov naší školy a studenty gymnázia Altis. V budově Dopplerova 351 je 10 kmenových učeben, herna školní druţiny, tři učebny vyuţívané jako odborné pracovny, chemická laboratoř, ţákovská kuchyňka, dílna v zahradním domku a dvě učebny informačních technologií. Je zde sborovna a sedm menších místností kabinetů - vyuţívaných k úschově učebních pomůcek. Pro sportovní vyţití slouţí rozsáhlý areál školních hřišť a zahrady; je zde U- rampa pro skateboarding a tenisový kurt s umělým povrchem. Areál vyuţívají nejen ţáci při výuce, ale v odpoledních hodinách i školní druţina a veřejnost. Občerstvení, moţnost svačin, pitný reţim a nabídku základního papírenského zboţí zajišťuje školní bufet. Budova Edisonova 40 byla postavena a slouţí školským účelům od roku V současnosti má šest učeben, z nichţ jsou dvě méně prostorné. V jedné z těchto místností je jazyková učebna. V roce 2006 byla uvedena do provozu šatna pro ţáky, v roce 2007 bylo zprovozněno druhé schodiště, které je venkovní a slouţí převáţně jako únikové schodiště při případné evakuaci ţáků z budovy, ale můţe být v případě potřeby vyuţíváno i při běţném provozu. Je zde sborovna a kancelář. U budovy je nové hřiště s umělým povrchem. Druţina zde nemá vlastní prostory, vyuţívá kmenové třídy, zahradu, hřiště a venkovní sportovní areál u budovy Dopplerova 351. Třídy i pracovny obou budov jsou standardně vybavené. Budovy školy jsou udrţované. Většinu nákladů na opravy hradí Městská část Praha-Petrovice. Budovy a vybavení školy plánovaný rozvoj v této oblasti Budovu Dopplerova 351 tvoří dvě křídla, z nichţ škola vyuţívá levý pavilon, pravý pavilon zůstane i nadále pronajatý soukromému gymnáziu Altis, adresa ředitelství: K Libuši 57/30, Praha 4 Kunratice, a Základní umělecké škole, Trhanovské náměstí 8, Praha 10 - Hostivař. S těmito školami rozvíjíme spolupráci zejména v oblasti nabídky výuky a studia pro ţáky naší školy.

5 5 Budova Dopplerova dobře slouţí svému účelu, z hlediska provozu je udrţovaná a bezpečná pro ţáky i zaměstnance. Má zachovalá a dobře slouţící plastová okna, citelně chybí zateplení vnějšího pláště celé budovy a nová barevnější a estetičtější omítka. Zcela nevyhovující jsou veškeré původní nátěry z doby otevření budovy Dopplerova /dříve Bellova/ 351, tj. z roku Jedná se původní neobnovené nátěry hlavního vstupu do budovy, všech dalších vedlejších vstupních dveří a kovových rámů prosklených stěn v okolí těchto vstupů. Dále všech dveřních zárubní, vnitřních kovových rámů prosklených částí vnitřních příček a stěn, kovových součástí schodišť, zábradlí, kovových dveřních prahů, vlastních dveří k učebnám, kancelářím, sociálním zařízením a podobně. Rekonstrukci a údrţbu uvedených částí budovy hodláme realizovat do tří let. V přízemí je školní kuchyně, rekonstruovaná a dobře vybavená.dále je zde školní jídelna, kterou hodláme vybavit novým modernějším nábytkem, původní udrţovaný a opravovaný nábytek je uţ značně opotřebený. Prostory jídelny hodláme více vyuţívat k výukovým a doplňkovým akcím školy a k akcím pro rodiče a veřejnost: - zejména k přednáškám a besedám pro veřejnost, - k hudebním pořadům pro ţáky školy včetně oblíbených diskoték, - k hudebním pořadům pro veřejnost, rodiče, seniory, - k prodejním výstavám knih, - k soutěţím pro ţáky školy, například k turnajům v DÁMĚ a podobně. V suterénu budovy Dopplerova 351 se nachází dvě tělocvičny, které jsou vyuţívány k výuce ţáky z obou budov naší školy a studenty gymnázia Altis. Zde plánujeme rekonstrukci ţákovských šaten, rekonstrukci sociálních zařízení, údrţbu obou tělocvičen /výměna oken, malování, některé nátěry/ a tělocvičného nářadí, které je uţ značně opotřebeno. V budově Dopplerova 351 je 10 kmenových učeben, herna školní druţiny, tři učebny vyuţívané jako odborné pracovny, chemická laboratoř, ţákovská kuchyňka, dílna v zahradním domku a dvě učebny informačních technologií. Je zde sborovna a sedm menších místností kabinetů - vyuţívaných k úschově učebních pomůcek. Většina těchto jmenovaných místností je barevně vymalována a působí čistě a esteticky, většina chodeb a dalších společných prostor naopak vymalována není /z finančních důvodů/.

6 6 Dlaţba na podlaze chodeb, vstupní haly, prostor u šaten a u tělocvičen je nevyhovující, tvoří dutiny, praská ve spárách, vydouvá se. Výměna dlaţby bude uskutečněna do jednoho roku. Pro sportovní vyţití slouţí rozsáhlý areál školních hřišť a zahrady; je zde U- rampa pro skateboarding a tenisový kurt s umělým povrchem. Areál vyuţívají nejen ţáci při výuce, ale v odpoledních hodinách i školní druţina a veřejnost. Údrţba sportovního areálu je při současných finančních podmínkách pro školu neřešitelná. Lze provádět údrţbu pouze v takovém rozsahu, aby byla zajištěna bezpečnost ţáků při pouţívání areálu během výuky tělesné výchovy, pěstitelství, případně jiných předmětů, při činnosti zájmových krouţků a během pobytu dětí v rámci činnosti školní druţiny. V časovém horizontu 1 2 let naplánujeme rekonstrukci sportovní části celého areálu vzhledem k potřebám naší základní školy, gymnázia a školní druţiny. Budova Edisonova 40 s opravenou vnější omítkou a s výše uvedenými dostavbami šatny a schodiště slouţí dobře svému účelu. Nutnou opravu nebo rekonstrukci vyţadují všechna okna v prvním a druhém poschodí budovy. V přízemí byla okna v rámci rekonstrukcí v rove 2004 vyměněna. Třídy i pracovny obou budov jsou standardně vybavené a při běţné údrţbě budou slouţit svému účelu. Nehodláme třídy pronajímat jiným subjektům nebo firmám. Během pronájmu dochází k značnému opotřebování a i ničení učeben a jejich vybavení. Pedagogický sbor základní charakteristika současného stavu Ve školním roce 2008/2009 a roce 2009/2010 pracuje ve škole 21 učitelů tento počet je včetně tří členů vedení školy, dále pak 5 vychovatelek školní druţiny. Z uvedeného počtu 26 pedagogických pracovníků jsou tři muţi. Výčet pedagogických pracovníků, základní charakteristika: 1/ Mgr. Petr Zeman, ředitel 2/ Mgr. Dana Němcová, zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň a statutární zástupkyně ředitele 3/ PaedDr. Iva Paloučková, zástupkyně ředitele pro 2. stupeň 4/ Monika Humhalová, třídní učitelka 1. M 5/ Mgr. Anna Procházková, třídní učitelka 1. A 6/ Radoslava Winterová, třídní učitelka 2. M

7 7 7/ Mgr. Dana Kosová, třídní učitelka 2. A 8/ Mgr. Hana Dvořáková, třídní učitelka 3. M 9-10/ Mgr. Libuše Kubečková a Mgr. Anna Dvořáková, třídní učitelky 3. A 11/ Mgr. Bohumila Foltýnová, třídní učitelka 4. M, výchovná poradkyně pro rodiče a ţáky ze tříd v budově školy v ulici Edisonova 12/ PaedDr. Ludmila Lešová, třídní učitelka 4. A 13/ Dana Kramářová, vyučuje angličtinu a třídní učitelka 5.M 14/ Mgr. Drahomíra Bukvová, třídní učitelka 5. A 15/ Mgr. Veronika Balíčková, třídní učitelka 6. A, vyučuje český jazyk, hudební a dramatickou výchovu 16/ Mgr. Kateřina Mašková, třídní učitelka 7. M, dále vyučuje přírodopis a tělesnou výchovu 17/ PaedDr. Jana Jelínková, třídní učitelka 7. A, vyučuje matematiku, chemii, fyziku 18/ Mgr. Jana Gabašová, třídní učitelka 8. A, vyučuje převáţně český a anglický jazyk, výchovná poradkyně pro rodiče a ţáky ze tříd v budově v ulici Dopplerova 19/ Ing. Lenka Říhová, třídní učitelka 9. A, vyučuje převáţně matematiku a zeměpis 20/ Martin Vachl, vyučuje angličtinu, informatiku a dějepis 21/ Mgr. Petr Martinů, vyučuje fyziku a pracovní činnosti 22/ Michaela Kokšalová, vychovatelka školní druţiny 23/ Favzija Zázvorková, vychovatelka školní druţiny 24/ Alena Kováříková, vedoucí vychovatelka školní druţiny 25/ Mgr. Monika Louţecká, vychovatelka školní druţiny 26/ Miroslava Tesařová, vychovatelka školní druţiny Pedagogičtí pracovníci Základní školy Praha Petrovice studium, vzdělávání Pedagogičtí pracovníci Základní školy Praha - Petrovice ukončili ve školním roce 2007/08 následující studium: - Učitelství pro 1. stupeň základní školy, magisterský studijní program, Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, jeden pracovník, - obor Sociální pedagogika na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální, Praha 6, Evropská 33, jeden pracovník, - vzdělávací program Studium pro ředitele škol a školských zařízení, studium ke splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona č. 563/2004, jeden pracovník.

8 8 Dva pedagogičtí pracovníci pokračují ve školním roce 2008/2009 ve studiu pedagogických oborů formou vysokoškolského studia - studium ke splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Obor Speciální pedagogika, Univerzita Jana Amose Komenského Praha, dva pracovníci. Pedagogičtí pracovníci Základní školy Praha Petrovice pokračují ve školním roce 2008/2009 ve studiu níţe uvedených studijních oborů a programů: - Specializační studium pro metodiky prevence sociálně patologických jevů, Centrum adiktologie, PK 1. lékařská fakulta UK a VFN v Praze, Ke Karlovu 11, dvouleté studium, jeden pracovník, - obor Specializace v učitelství matematiky a pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha, jeden pracovník, - obor Muzikoterapie pro pomáhající profese, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, jeden pracovník, - studium: Univerzita třetího věku, 1. lékařská fakulta UK Praha, jeden pracovník, - obor Školský management, čtyřsemestrové studium, Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, Myslíkova 7, Praha 1, dva pracovníci. Všichni pracovníci školy vyuţívají nabídek různých vzdělávacích akcí a individuálně studují odbornou literaturu. Pedagogičtí pracovníci plány dalšího vzdělávání, plán stabilizace pedagogického sboru V současné době má pedagogický sbor Základní školy Praha Petrovice velmi dobré sloţení z hlediska výkonnosti a pedagogické úspěšnosti jednotlivých pracovníků 1. stupně, 2. stupně a školní druţiny. Spolupráce pedagogických pracovníků a pracovní atmosféra ve škole je bezproblémová.

9 9 V současném školním roce i dlouhodobě chceme sledovat a vyhodnotit tato měřítka a znaky úspěšnosti naší pedagogické práce: 1/ Výuka a vzdělávání našich ţáků podle Školního vzdělávacího programu a porovnání s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 2/ Upravování Školního vzdělávacího programu Základní školy Praha Petrovice s ohledem na potřeby ţáků a podle podmínek školy. 3/ Péče o ţáky s problémy v učení. Respektování individuálních odlišností kaţdého ţáka, jeho individuálního tempa práce a jeho moţností při domácí přípravě na vyučování. 3/ Péče o ţáky nadané v určité oblasti vzdělávání, podpora ţáků při jejich rozhodnutí opustit základní školu a dále pokračovat ve studiu na vybraném víceletém gymnáziu. Pomoc při přípravě na přijímací řízení. 4/ Utváření u ţáků pozitivního vztahu ke vzdělání mimo jiné prostřednictvím pozitivního vztahu k naší Základní škole Praha Petrovice, pozitivního vztahu k jednotlivým vyučovacím předmětům a vyučujícím. 5/ Zajištění bezpečného a klidného prostředí ve škole pro všechny ţáky. Zjistit včas původce i oběti případné šikany nebo jiných sociálně patologických jevů. 6/ Odhalení ţáků a pomoc ţákům, kteří mají problémy v učení, potíţe ve vzájemných vztazích se spoluţáky. 7/ Organizování projektových dnů, mimoškolních akcí, sportovních a kulturních akcí pro svoji třídu nebo skupinu ţáků a pro školu-tedy pro všechny ţáky. 8/ Další vzdělávání kaţdého pedagogického pracovníka. Péče pedagogického pracovníka o svůj pracovní růst a zdokonalování svých učitelských dovedností. Charakteristika ţáků v současném období Ve školním roce 2008/2009 má škola 284 ţáků rozdělených do 15 tříd. Průměrný počet je 19 ţáků ve třídě. 1. stupeň má 10 tříd, v kaţdém postupném ročníku dvě třídy, 2. stupeň má celkem 5 tříd, v šestém ročníku dvě třídy a v sedmém, osmém a devátém ročníku vţdy po jedné třídě. Převáţná většina ţáků jsou děti z blízkého okolí z Petrovic, Horních Měcholup, menší počet ţáků je z Křeslic, Jiţního Města a blízkých obcí Středočeského kraje.

10 10 Ve škole pracuje Rada ţáků. Pro ţáky se specifickými poruchami učení je zajištěna odborná péče. Ve škole pracují dvě výchovné poradkyně a škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Praha 10, Jabloňová 30. Pomoc ţákům s problémy při učení je zajišťována i formou projektu Speciální pedagog do škol. Ve škole se mezi ţáky neobjevují závaţná narušení dobrých kamarádských vztahů, neobjevuje se šikana ani jiné projevy agresivity nebo nepřátelství. Pro ţáky 5. a 9. ročníků hlásící se na gymnázia a střední školy je zajištěna pomoc při přípravě na přijímací zkoušky formou přípravného kurzu z českého jazyka a matematiky. Pro nově zapsané ţáky do prvního ročníku a jejich rodiče organizuje škola seznamovací a vzdělávací akci Škola nanečisto. Plán nabídky současným i budoucím ţákům školy v oblasti výchovy a vzdělávání, nabídka: 1/ Pro předškoláky organizace "Školy nanečisto"- cyklu akcí pro předškoláky a besedy odborníků na pedagogiku a psychologii pro rodiče předškoláků. 2/ Výuka angličtiny od 1. ročníku jako povinného vyučovacího předmětu pro všechny ţáky. 3/ Vytváření širokého společného základu všeobecného vzdělávání pro všechny ţáky bez profilace, bez rozdělování na skupiny či třídy podle výsledků hodnocení vzdělávání ţáků. 4/ Rozvoj individuálních zájmů kaţdého ţáka v rámci nabídky volitelných předmětů. 5/ Přípravné kurzy pro zájemce o studium na gymnáziích /osmiletých, šestiletých a čtyřletých/. 6/ Nabídka mimoškolních a doplňkových školních akcí, škol v přírodě, sportovních soutěţí, olympiád... 7/ Nabídka zábavných akcí a pořadů, např. divadelní představení, koncerty, diskotéky, přenocování ve škole, pálení čarodějnic, předávání vysvědčení na parníku a podobně, akcí tohoto typu, které jsou pro ţáky atraktivní a lákavé bylo opravdu velké mnoţství a k jejich pořádání přispělo vyuţití všech dobrých zkušeností a tradic obou škol, obou pedagogických sborů i rodičovských kolektivů, které se spojily do nové sloučené školy.

11 11 8/ Zájmové krouţky, které škola pořádá a nabízí, například krouţek bojového umění, počítačové krouţky od 1. ročníku, další získávání základů počítačové gramotnosti pokračuje od 5. ročníku ve vyučovacím předmětu Informační technologie, turistický krouţek, klub mladých diváků, klub mladých čtenářů, činnosti v rámci školní druţiny. 9/ Zájmové krouţky, které škola nabízí ve spolupráci s dalšími partnery a jejichţ činnost probíhá ve školní budově Dopplerova - keramika, florbal, řada sportovních krouţků, víkendové a prázdninové aktivity. 10/ V budově školy Dopplerova je umístěno dislokované pracoviště hudebního oboru základní umělecké školy, je vyučována hra na klavír, housle, kytaru, zobcovou flétnu, chceme pokračovat ve spolupráci s touto uměleckou školou a podporovat její nabídku našim ţákům, dále budeme podporovat nabídku gymnázia v budově Dopplerova. 11/ Moţnost prezentovat školní individuální i skupinové úspěchy na stránkách školního časopisu a na webových stránkách Základní školy Praha Petrovice. 12/ Moţnost vyuţívat nabídku školní knihovny. 13/ Ţáci mají moţnost pracovat v ţákovské samosprávě školy a podílet se tak na organizaci ţivota školy. 14/ Ve fázi příprav je vybudování a následná činnost školního výtvarného ateliéru. Dlouhodobé projekty charakteristika současného stavu, pokračování projektů Škola organizuje činnost Klubu mladých diváků a Klubu mladých čtenářů. Ţáci naší školy sponzorují pandu červenou v praţské ZOO. Kaţdoročně se účastníme celostátního testování SCIO ţáků 9. tříd. Ţákům 5. a 8. tříd zajišťujeme odborné profi-testy. Ţáci tříd se účastní mezinárodní matematické soutěţe Klokan. Ve škole kaţdoročně probíhá turnaj v České dámě. Během školního roku pedagogové vzájemně spolupracují na projektech, jejichţ vyvrcholením bývá celoškolní den projektů. Ţáci jsou zapojeni do ekologického projektů např. Třídíme odpad a další dle příslušného plánu. Třídní kolektivy vyjíţdějí na tematické exkurze a školy v přírodě; k doplnění a obohacení výuky pořádáme podle aktuální nabídky exkurze, přednášky,

12 12 návštěvy divadelních a filmových představení, muzeí, koncertů, pracovní dílny apod. Třídní kolektivy i jednotlivci prezentují své školní úspěchy na stránkách školního časopisu, informují zde ostatní ţáky i veřejnost o mimoškolních akcích, soutěţích, sportovních závodech. V uvedených projektech hodláme pokračovat, budeme se zabývat i otázkou jaké další dlouhodobé projekty vymyslet a připravit. Současná spolupráce se školskou radou, rodiči a jinými subjekty, další plány v této oblasti Školská rada Základní školy Praha - Petrovice má 12 členů, zajišťuje spolupráci školy, rodičů a zřizovatele. Usilujeme o otevřenou školu, rodiče mohou účastnit výuky kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícími. O prospěchu a chování ţáků jsou rodiče informování prostřednictvím ţákovských kníţek, na třídních schůzkách a individuálních konzultacích - ţáci mohou být při jednání rodičů a učitele přítomni. O činnosti školy jsou rodiče informování i prostřednictvím školní vývěsky a webových stránek školy. Přispíváme i do časopisu Petrovický zpravodaj, kde informujeme o některých zajímavých akcích školy, o zápisech do prvního ročníku a školní druţiny. Výsledky své práce prezentujeme pro rodiče i veřejnost prostřednictvím Petrovického zpravodaje, informací ve vývěskách školy a ve vývěskách Městské části Praha Petrovice, prostřednictvím reportáţí v České televizi proběhla například reportáţ o slavnostním předávání vysvědčení našim ţákům, informujeme rodiče a veřejnost při různých osobních setkáních ve škole i na školních akcích, kde jsou rodiče přítomni, coţ je například při akci Škola nanečisto, Pálení čarodějnic, Den dětí, masopustní průvod masek, při kulturních akcích v Petrovicích a podobně. Škola dobře spolupracuje s Městskou částí Praha-Petrovice. V oblasti plánování oprav a rekonstrukcí budov školy a v oblasti financování provozu budov školy spolupracujeme se starostkou Městské části Praha Petrovice a jejím zástupcem, dále spolupracujeme s komisemi MČ zejména s komisí pro výchovu a vzdělávání, s komisí kulturní, s komisí zdravotní a protidrogovou, s komisí sociální a bytovou a dalšími. Spolupracujeme s městskou knihovnou, s Pedagogicko-psychologickou poradnou Praha 10, Jabloňová 30, Základní uměleckou školou, Praha 10 Hostivař, Trhanovské náměstí 8, Soukromým gymnáziem ALTIS, K Libuši

13 13 57/30, Praha 4 Kunratice, s mateřskými školami, s Českým červeným kříţem, s občanským sdruţením Klub přátel dětí a mládeţe Petrovice. Základní škola Praha - Petrovice spolupracuje také s Domem dětí a mládeţe Domem UM, Pod Strašnickou vinicí 623, Praha 10 Strašnice, při organizaci jednorázových akcí a pořadů pro děti i při organizaci zájmových krouţků, Ragby klubem Petrovice a Klubem SPORT JUDO Petrovice při nabídce sportovních krouţků, spisovatelkou a výtvarnicí Vítězslavou Klimtovou při přípravě programu Školy nanečisto, výletů do Pohádkové země, divadelních představení pro děti, zpěvákem, hudebníkem, autorem písní Pavlem Půtou při přípravě školních akcí pro děti i dospělé hudební pořady, divadelní představení, zpívání koled, Českou televizí při přípravě slavnostního předávání vysvědčení našim ţákům ročníku, sponzory z řad rodičů při přípravě škol v přírodě, ozdravných pobytů a výjezdů do zahraničí, Školou HOSIN SOOL při organizaci zájmového krouţku TAKWONDO pro ţáky ZŠ Praha Petrovice. Důleţitá je pro nás spolupráce s protidrogovým koordinátorem a koordinátorem prevence kriminality z odboru školství, kultury a zdravotnictví Úřadu Městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, zejména při přípravě preventivních protidrogových programů a programů slouţících jako prevence vzniku negativních sociálních jevů /šikana, záškoláctví, agresivní chování ke spoluţákům, /, a Policií ČR, místním oddělení v ulici Milánská, Praha 10 - Horní Měcholupy při přípravě přednášek o nebezpečí kontaktu dětí z naší školy s cizími lidmi, prevenci kriminality a o práci policie, dále s TJ Sokolem Petrovice při přípravě programů pro ţáky naší školy, se Speciálním pedagogickým centrem, V Olšinách 100/67, Praha 10 - Strašnice při diagnostice ţáků s výukovými potíţemi, s Dětským centrem Paprsek, Šestajovická 19, Praha 9 také při přípravě "Školy nanečisto". Se ZOO Praha spolupracujeme při výchovných ekologických akcích pro ţáky naší školy /adopce beránka ovce kamerunské a pandy červené, vzdělávacích akcích pro ţáky../, S Humanistickým centrem Narovinu, Vltavská 24, Praha 5 Smíchov, spolupracujeme při výchovných akcích pro ţáky naší školy, při adopci afrického chlapce Samuela Mutuky a africké dívky Estelle Zinsou. S uvedenými organizacemi a subjekty hodláme spolupracovat i nadále a vyuţívat jejich pomoc při organizaci výuky a vzdělávání v naší škole. Prezentace činnosti a nabídky školy proběhne i novými formami: 1/ Doplněním a rozšířením www stránek školy. 2/ Vydáváním školního zpravodaje nebo školní ročenky.

14 14 3/ Náhradou některých třídních schůzek individuálními konzultacemi o prospěchu a chování ţáka za přítomnosti vyučujícího, rodičů a ţáka. 4/ Výstavou nejlepších školních prací našich ţáků výstavu zahájíme slavnostní vernisáţí včetně kulturního programu. Školní vzdělávací program Základní školy Praha Petrovice charakteristika současného stavu, další plány na jeho zdokonalování Školní vzdělávací program Základní školy Praha Petrovice povaţujeme za ţivý dokument, který bude pravidelně vyhodnocován a upravován podle potřeb ţáků naší školy i podle aktuálních podmínek a moţností školy. Věříme, ţe moţnosti školy /myšleno moţnosti zejména personální, finanční a materiální budovy, učebny, učební pomůcky / se nebudou zhoršovat, ale naopak vylepší se postupně do té míry, ţe ţákům budeme nabízet stále dokonalejší výuku a vzdělávání. Školní vzdělávací program naší školy je koncipován tak, aby vytvářel co nejlepší předpoklady pro osvojování klíčových kompetencí formulovaných v Rámcovém vzdělávacím plánu pro základní vzdělávání. Hlavním cílem naší školy je optimálně rozvíjet osobnost ţáků a vést je tak, aby dokázali své znalosti, dovednosti, postoje a návyky vhodně pouţívat a rozvíjet. Chceme v nich probudit touhu poznávat a objevovat, vedeme je k odpovědnosti za svá rozhodnutí a činy, učíme je umět naslouchat a pomáhat druhým. Snaţíme se formovat jejich postoje tak, abychom poskytovali dobrý základ pro další vzdělávání a studium i pro orientaci v praktickém ţivotě. Zaměření školy Prioritou naší školy je budování co nejširšího všeobecného rozhledu, neboť preferujeme společný základ všeobecného vzdělávání pro všechny děti bez profilace. Individuální předpoklady kaţdého ţáka rozvíjíme nabídkou předmětů v rámci disponibilních hodin. Jsme si vědomi, jak důleţitá je v dnešní době znalost cizích jazyků. Proto začínáme jiţ od těch nejmenších. Anglickému jazyku se všichni naši ţáci učí a budou učit jiţ od prvního ročníku, a pokud budou mít zájem, mohou v 6. třídě začít s německým jazykem. V dnešní rychle se rozvíjející a měnící se společnosti je také potřeba, aby pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem byl ţák vybaven

15 15 kompetencemi k vyuţívání různých informačních prostředků a technologií. S prací na počítačích mohou ţáci začít jiţ od prvního ročníku v počítačovém krouţku. Od pátého ročníku všichni ţáci získávají základní úroveň informační gramotnosti v předmětu Informační technologie. Povinnými a volitelnými předměty, nabídkou volnočasových aktivit - i ve spolupráci s jinými subjekty, různými tematickými exkurzemi a novými metodami práce, např. zaváděním ţákovských projektů, chceme našim ţákům umoţnit naplnit všechny cíle základního vzdělávání. Individuálním poţadavkům ţáků vycházíme vstříc v dalších aktivitách; např. účast v soutěţích, pro pátý a devátý ročník přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky k přijímacím zkouškám na SŠ a víceletá gymnázia, profitesty v osmém ročníku. Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody a formy práce, příleţitosti a aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí ţáků. Jsou vymezovány na úrovni školy a budou v rámci vzdělávacího procesu uplatňovány všemi pedagogy. Jsou východiskem pro výchovné a vzdělávací strategie, které jsou vymezovány na úrovni vyučovacích předmětů. Výchovné a vzdělávací strategie jsou formulovány ke kaţdé klíčové kompetenci. Kompetence k učení Cíl: umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Klademe důraz na práci s textem, čtení s porozuměním, vyhledávání informací, uţívání příruček a internetu. Vytváříme motivující prostředí a vhodný pracovní reţim. Individuálním přístupem dáváme kaţdému ţákovi šanci proţít úspěch. Vycházíme z dřívějších znalostí a dovedností ţáků, opakujeme je a zdokonalujeme. Ve vhodných případech umoţňujeme ţákům realizovat vlastní nápady. Ve výuce reagujeme na aktuální dění ve světě. Kompetence k řešení problémů

16 16 Cíl: podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Výuku vedeme tak, aby ţáci hledali různá řešení problému a dokázali si je obhájit. Učíme ţáky vyhledávat, shromaţďovat, zpřehledňovat a zpracovávat informace z různých informačních zdrojů. Ve vhodných oblastech vzdělávání pouţíváme netradiční a problémové úlohy. Ţáky aktivně zapojujeme do problémů školy a třídy prostřednictvím Rady ţáků a třídní samosprávy. Dáváme ţákům dostatečný prostor k vyjádření svých názorů a postojů. Kompetence komunikativní Cíl: vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací Vedeme ţáky k vhodnému způsobu komunikace se spoluţáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo ni. Snaţíme se o otevřenou komunikaci. Učíme ţáky argumentovat a vhodnou formou obhajovat svůj názor a zároveň naslouchat názorům druhých. Pěstujeme přátelské vztahy ve třídách, vedeme ţáky k toleranci. K osvojení komunikačních technik a způsobů jednání vyuţíváme různých situačních her a modelových situací. Do výuky začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme ţáky ke vzájemné spolupráci. Kompetence sociální a personální Cíl: rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i přírodě Během vzdělávání pouţíváme skupinovou práci, jejímţ prostřednictvím vedeme ţáky ke vzájemné pomoci při učení. Otevřenou komunikací se snaţíme vést ţáky k utváření přátelských kontaktů mezi třídami a k odmítání negativních vztahů mezi ţáky různého věku a etnik. Ţáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování. Budujeme příjemnou atmosféru ve třídě, vytváříme pozitivní klima ve škole (vstřícnost, pomoc, přátelské jednání, přirozený respekt, ochota, empatie). Prostřednictvím preventivního programu se snaţíme bojujeme proti sociálně patologickým jevům.

17 17 Usilujeme o to, aby ţáci prokázali schopnost uplatnit sama sebe ve skupině v různých rolích. Kompetence občanské Cíl: připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti, učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své zdraví a být za ně zodpovědný, vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem Ţáci se učí znát svá práva, dodrţovat stanovená pravidla chování a plnit své povinnosti. Vedeme ţáky k respektování národnostních, kulturních a dalších rozdílů mezi lidmi. V modelových situacích učíme ţáky domýšlet následky svého chování a být odpovědný za své jednání. Vytváříme pozitivní vztah k přírodě a vychováváme k ochraně ţivotního prostředí. Umoţňujeme ţákům spolupodílet se na akcích školy i obce a tím poznávat realitu nejbliţšího okolí. Učíme ţáky jednat v krizových situacích - úrazy, ţivelné pohromy, únik nebezpečných látek. Kompetence pracovní Cíl: pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Ţáky motivujeme k aktivnímu zapojení do světa práce formou exkurzí do podniků, firem, institucí, besedami se zástupci různých povolání, seznámením se s náplní práce různých profesí. Vedeme ţáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení svých reálných moţností nejen při volbě povolání. Nabídkou volitelných předmětů a zájmových útvarů pomáháme ţákům při profesní orientaci. Rozvíjíme u ţáků zručnost a praktické dovednosti. Učíme ţáky pracovat s počítačem a v různých oblastech vyuţívat informační technologie. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami

18 18 Pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami je charakteristické, ţe podávané školní výkony většinou neodpovídají jejich rozumové úrovni. K ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami se řadí ţáci se zdravotním postižením /mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postiţení, vady řeči, souběţné postiţení více vadami, autismus/, se zdravotním znevýhodněním /zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc/, se speciálními poruchami učení typu DYS -lexie, -grafie, -ortografie, -kalkulie, s poruchami chování /hyper a hypoaktivita, sníţená koncentrace, impulzivita, nesoustředěnost apod. a ţáci se sociálním znevýhodněním /jiné socio-kulturní prostředí nebo špatná znalost či neznalost českého jazyka. ŠVP je nastaven tak, aby umoţňoval osobnostní rozvoj kaţdého ţáka ve prospěch jeho maxima. Svým obsahem se vzdělávací proces ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami zásadně neodlišuje od vzdělávání ostatních ţáků; u ţáků s těmito potřebami je však třeba uplatňovat speciální pedagogické postupy, metody a zřetele. ŠVP u těchto ţáků naplňujeme formou individuální integrace do běţných tříd pomocí těchto postupů: - vyhledávání ţáků s těmito potřebami, - se souhlasem zákonných zástupců vyšetření ţáka ve školském poradenském zařízení a jeho další sledování, - úzká spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálním pedagogickým centrem, - vytváření individuálních vzdělávacích plánů s konkrétními způsoby reedukace, pomůckami a způsoby hodnocení, - spolupráce s rodiči, soustavné vzdělávání učitelů v této oblasti nabídka pozitivního a vstřícného školního prostředí, - vyuţití konkrétních pedagogických opatření /individuální přístup, odlišné metody výuky a hodnocení, respektování tempa, posilování motivace, kompenzační a didaktické pomůcky, výukové programy, na doporučení PPP případná redukce obsahu a rozsahu učiva/. Škola nemá moţnost bezbariérového přístupu. Naše škola je zařazena do projektu Speciální pedagog do škol, který umoţňuje práci se specializovaným odborníkem přímo ve škole. Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných Pro ţáky mimořádně nadané volíme takové učební strategie, které umoţňují individuální rozvoj a přístup pomocí těchto postupů:

19 19 - vytváření dostatečně motivujícího prostředí, - vytváření individuálních vzdělávacích plánů, - moţnost uplatnění tvůrčích sil v samostatných školních projektech či soutěţích diferencované zadávání specifických úkolů, - moţnost návštěvy vyučovacích hodin ve vyšších ročnících, - individuální zadávání sloţitějších úkolů, práce s naučnou literaturou, - učení navzájem, rozvoj schopností při skupinovém vyučování, vhodně zvolené role, - respektování odlišného způsobu komunikace. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa. Jsou důleţitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příleţitosti pro individuální uplatnění ţáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost ţáka především v oblasti postojů a hodnot. Všechna průřezová témata jsou v ŠVP realizována formou integrace obsahu jejich tematických okruhů do vzdělávacího obsahu některého vyučovacího předmětu. V 9. ročníku je průřezové téma Výchova demokratického občana realizována formou projektu Já, občan. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Mimoškolní akce a další aktivity doplňující výuku U následujícího výčtu mimoškolních a doplňujících akcí, které proběhly ve školním roce 2007/2008, předpokládáme jejich opakování v letošním i dalším školním roce, uvedené akce hodnotíme jako přínosné, povedené a je zájem je uskutečnit znovu s další generací ţáků. Škola pořádala následující akce /termíny akcí jsou uvedeny pro orientaci organizátorů při opakování akce v novém školním roce/: Od /délka pobytu jeden týden/ Turistický pobyt pro rodiče s dětmi v Beskydech, od /délka pobytu jeden týden/ ve Špindlerově Mlýně.

20 20 Výjezd do zahraničí, poznávací a ozdravný pobyt Bulharsko, začátek , délka pobytu jeden týden, účastnili se ţáci 2.M, 4. M a 5.M Nocování ve škole s předchozím odpoledním sportovním programem a návštěvou filmového představení - třída 5.M První vycházka třídy 1.M do okolí Základní školy Praha Petrovice. Mini kopaná turnaj starších ţáků v rámci soutěţe POPRASK /Pohár praţských škol/ - zúčastnili se chlapci z 8.A a 9.A, Mini kopaná turnaj mladších ţáků ve stejné soutěţi zúčastnili se chlapci ze 6.A a 7.A, Atletický čtyřboj závody škol Prahy 10, v kategorii starších ţáků se zúčastnili ţáci 9.A a obsadili 2. místo. V kategorii starších ţákyň se zúčastnily dívky z 9.A, 8.A a 7.A a umístily se na 3. místě. Umístění chlapců i dívek povaţujeme za velký sportovní úspěch naší školy. Testování ţáků 6. ročníku v rámci Projektu EVALUACE Tvorba evaluačních a autoevaluačních postupů pro ZŠ a SŠ na území hl. města Prahy , součásti testování: - Dotazník pro rodiče - Dotazník pro ţáky - Dotazník pro učitele matematiky a českého jazyka - Test SCIO Obecné studijní předpoklady - Test SCIO Matematika - Test SCIO Český jazyk - Test SCIO Klíčové kompetence Projekt Den zvířat, třída 5.A. Přespolní běh POPRASK V kategorii mladších ţákyň se zúčastnily dívky ze 6.A a 7.A a umístily se na 4. místě z celkového počtu jedenácti škol. V kategorii starších ţákyň se zúčastnily dívky z 8.A a 9.A a umístily se na 8. místě z jedenácti škol. Přespolní běh POPRASK V kategorii mladších ţáků závodili hoši ze 6.A a 7.A a umístili se na 8. pozici v konkurenci jedenácti přihlášených škol.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova /Bellova/ 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

www.zsprahapetrovice.c z

www.zsprahapetrovice.c z Vlastní hodnocení školy - období 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 Základní škola Praha Petrovice www.zsprahapetrovice.c z Škola má dvě pracoviště v budovách Dopplerova 351 a Edisonova 40, obě Praha 10 -

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠaMŠ/GR/729/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Blansko, červen 2013-1 - Obsah: Strana 1. část: Identifikační údaje 4-6 1.1 Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace , GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracováno podle RVP ZV V Děčíně dne 30. 8. 2007 ředitel školy 1. Identifikační údaje PŘEDKLADATEL: GYMNÁZIUM

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

1. Identifikační údaje... str. 1

1. Identifikační údaje... str. 1 obsah 1. Identifikační údaje... str. 1 2. Charakteristika školy... str. 2 2.1 Úplnost a velikost školy... str. 2 2.2 Vybavení školy... str. 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... str. 3 2.4 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE-MNIŠÍ OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...5 2.1. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY:... 5 2.2. ŠKOLNÍ BUDOVY A VYBAVENÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. z á k l a d n í š k o l a N a p a j e d l a příspěvková organizace Komenského 268 763 61 Napajedla ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BEZPEČNÁ ŠKOLA RODINNÉHO TYPU MLÁDÍ TOUŢÍ PO EXPERIMENTU

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny 1 Obsah 1. Identifikační údaje.5 2. Charakteristika školy...7 2.1 Historie školy.7 2.2

Více

Š k o l a h r o u aneb

Š k o l a h r o u aneb Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š k o l a h r o u aneb Předkladatel: Název školy : Ž i v o t i c e, I. Identifikační údaje školy Z á k l a d n í š k o l a a M a t eřsk á š k o l a D o

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola a mateřská škola Damníkov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více