Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy"

Transkript

1 1 Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy Označení dokumentu, číslo jednací: KONCEPCE17/27/2008 Zpracoval: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Platnost dokumentu ode dne: 27. listopadu 2008 Účinnost dokumentu ode dne: 27. listopadu 2008 Pedagogická rada projednala dne: 12. listopadu 2008 Závaznost dokumentu: pro zaměstnance školy Zaměstnanci byli s dokumentem seznámeni dne: 12. listopadu 2008 Základní škola Praha Petrovice pracoviště Dopplerova 351 a pracoviště Edisonova 40 Sídlo, adresa ředitelství: Dopplerova Praha 10 Petrovice IČO: Zapsána do školského rejstříku Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1 Malá Strana, identifikátor Obsah, názvy částí dlouhodobé koncepce: Úvod, základní údaje o současném stavu v oblasti vybavení školy a v oblasti výuky a vzdělávání ţáků Úplnost a velikost školy současný stav Vybavení školy současný stav Budovy a vybavení školy plánovaný rozvoj v této oblasti Pedagogický sbor základní charakteristika současného stavu Pedagogičtí pracovníci Základní školy Praha - Petrovice studium, vzdělávání Pedagogičtí pracovníci plány dalšího vzdělávání, plán stabilizace pedagogického sboru

2 2 Charakteristika ţáků v současném období Plán nabídky současným i budoucím ţákům školy v oblasti výchovy a vzdělávání Dlouhodobé projekty charakteristika současného stavu, pokračování projektů Současná spolupráce se školskou radou, rodiči a jinými subjekty, další plány v této oblasti Školní vzdělávací program Základní školy Praha Petrovice charakteristika současného stavu, další plány na jeho zdokonalování Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Mimoškolní akce a další aktivity doplňující výuku Činnost školní druţiny, současný stav a plány pro další období Výchovné poradenství současný stav a plány na následující období Akce a úkoly, stanovené Minimálním preventivním programem Poradenství k volbě povolání

3 3 Úvod, základní údaje o současném stavu v oblasti vybavení školy a v oblasti výuky a vzdělávání ţáků Základní škola Praha - Petrovice vznikla sloučením Základní školy, Praha 10, Bellova 351, a Základní školy, Praha Petrovice, Edisonova 40, dne Škola vyuţívá dvě budovy, které se nachází v klidném a bezpečném prostředí na okraji zástavby rodinných domků a velkého sídliště. Okolí školy /lesopark, meandry Botiče, přehradní nádrţ a okolní příroda/ skýtá velmi dobré moţnosti pro vyţití v přírodě a sport. Základní škola zajišťuje výchovu a vzdělávání hlavně ţákům místního regionu. Prioritou školy je co nejlépe připravit ţáky pro další ţivot a motivovat je k celoţivotnímu učení, přičemţ klademe důraz na všestranný rozvoj kaţdého dítěte podle jeho schopností a moţností. Preferujeme společný komplexní základ všeobecného vzdělávání, proto je výuka zaměřena na budování co nejširšího všeobecného rozhledu. Úplnost a velikost školy současný stav Škola je úplnou základní školou s ročníkem. 1. stupeň vyuţívá levý pavilon budovy Dopplerova /dříve Bellova/ 351 velká budova a budovu Edisonova 40 malá budova. 2. stupeň je umístěn pouze v budově Dopplerova 351. Celá škola / tj. obě budovy / má kapacitu 350 ţáků. Ve školním roce 2008/2009 měla škola 284 ţáků ročníku, ve školním roce 2009/2010 má škola 289 ţáků. Vybavení školy současný stav Budovu Dopplerova 351, která byla uvedena do provozu v roce 1989, tvoří dvě křídla, z nichţ Základní škola Praha - Petrovice vyuţívá levý pavilon. Pravý pavilon je pronajatý soukromému gymnáziu Altis, adresa ředitelství: K Libuši 57/30, Praha 4 Kunratice, a Základní umělecké škole, adresa ředitelství: Trhanovské náměstí 8, Praha 10 - Hostivař. Obě křídla jsou propojena administrativní částí, ve které se nachází ředitelna, kanceláře, sborovna a knihovna Základní školy Praha Petrovice. V přízemí je školní jídelna, kde se stravují nejen ţáci naší školy a gymnázia Altis, ale také ţáci Střední školy polygrafické, Dopplerova 352, Praha 10

4 4 Petrovice, senioři městské části a zaměstnanci výrobního druţstva Směr a další strávníci. V suterénu budovy Dopplerova 351 se nachází dvě tělocvičny, které jsou vyuţívány k výuce ţáky z obou budov naší školy a studenty gymnázia Altis. V budově Dopplerova 351 je 10 kmenových učeben, herna školní druţiny, tři učebny vyuţívané jako odborné pracovny, chemická laboratoř, ţákovská kuchyňka, dílna v zahradním domku a dvě učebny informačních technologií. Je zde sborovna a sedm menších místností kabinetů - vyuţívaných k úschově učebních pomůcek. Pro sportovní vyţití slouţí rozsáhlý areál školních hřišť a zahrady; je zde U- rampa pro skateboarding a tenisový kurt s umělým povrchem. Areál vyuţívají nejen ţáci při výuce, ale v odpoledních hodinách i školní druţina a veřejnost. Občerstvení, moţnost svačin, pitný reţim a nabídku základního papírenského zboţí zajišťuje školní bufet. Budova Edisonova 40 byla postavena a slouţí školským účelům od roku V současnosti má šest učeben, z nichţ jsou dvě méně prostorné. V jedné z těchto místností je jazyková učebna. V roce 2006 byla uvedena do provozu šatna pro ţáky, v roce 2007 bylo zprovozněno druhé schodiště, které je venkovní a slouţí převáţně jako únikové schodiště při případné evakuaci ţáků z budovy, ale můţe být v případě potřeby vyuţíváno i při běţném provozu. Je zde sborovna a kancelář. U budovy je nové hřiště s umělým povrchem. Druţina zde nemá vlastní prostory, vyuţívá kmenové třídy, zahradu, hřiště a venkovní sportovní areál u budovy Dopplerova 351. Třídy i pracovny obou budov jsou standardně vybavené. Budovy školy jsou udrţované. Většinu nákladů na opravy hradí Městská část Praha-Petrovice. Budovy a vybavení školy plánovaný rozvoj v této oblasti Budovu Dopplerova 351 tvoří dvě křídla, z nichţ škola vyuţívá levý pavilon, pravý pavilon zůstane i nadále pronajatý soukromému gymnáziu Altis, adresa ředitelství: K Libuši 57/30, Praha 4 Kunratice, a Základní umělecké škole, Trhanovské náměstí 8, Praha 10 - Hostivař. S těmito školami rozvíjíme spolupráci zejména v oblasti nabídky výuky a studia pro ţáky naší školy.

5 5 Budova Dopplerova dobře slouţí svému účelu, z hlediska provozu je udrţovaná a bezpečná pro ţáky i zaměstnance. Má zachovalá a dobře slouţící plastová okna, citelně chybí zateplení vnějšího pláště celé budovy a nová barevnější a estetičtější omítka. Zcela nevyhovující jsou veškeré původní nátěry z doby otevření budovy Dopplerova /dříve Bellova/ 351, tj. z roku Jedná se původní neobnovené nátěry hlavního vstupu do budovy, všech dalších vedlejších vstupních dveří a kovových rámů prosklených stěn v okolí těchto vstupů. Dále všech dveřních zárubní, vnitřních kovových rámů prosklených částí vnitřních příček a stěn, kovových součástí schodišť, zábradlí, kovových dveřních prahů, vlastních dveří k učebnám, kancelářím, sociálním zařízením a podobně. Rekonstrukci a údrţbu uvedených částí budovy hodláme realizovat do tří let. V přízemí je školní kuchyně, rekonstruovaná a dobře vybavená.dále je zde školní jídelna, kterou hodláme vybavit novým modernějším nábytkem, původní udrţovaný a opravovaný nábytek je uţ značně opotřebený. Prostory jídelny hodláme více vyuţívat k výukovým a doplňkovým akcím školy a k akcím pro rodiče a veřejnost: - zejména k přednáškám a besedám pro veřejnost, - k hudebním pořadům pro ţáky školy včetně oblíbených diskoték, - k hudebním pořadům pro veřejnost, rodiče, seniory, - k prodejním výstavám knih, - k soutěţím pro ţáky školy, například k turnajům v DÁMĚ a podobně. V suterénu budovy Dopplerova 351 se nachází dvě tělocvičny, které jsou vyuţívány k výuce ţáky z obou budov naší školy a studenty gymnázia Altis. Zde plánujeme rekonstrukci ţákovských šaten, rekonstrukci sociálních zařízení, údrţbu obou tělocvičen /výměna oken, malování, některé nátěry/ a tělocvičného nářadí, které je uţ značně opotřebeno. V budově Dopplerova 351 je 10 kmenových učeben, herna školní druţiny, tři učebny vyuţívané jako odborné pracovny, chemická laboratoř, ţákovská kuchyňka, dílna v zahradním domku a dvě učebny informačních technologií. Je zde sborovna a sedm menších místností kabinetů - vyuţívaných k úschově učebních pomůcek. Většina těchto jmenovaných místností je barevně vymalována a působí čistě a esteticky, většina chodeb a dalších společných prostor naopak vymalována není /z finančních důvodů/.

6 6 Dlaţba na podlaze chodeb, vstupní haly, prostor u šaten a u tělocvičen je nevyhovující, tvoří dutiny, praská ve spárách, vydouvá se. Výměna dlaţby bude uskutečněna do jednoho roku. Pro sportovní vyţití slouţí rozsáhlý areál školních hřišť a zahrady; je zde U- rampa pro skateboarding a tenisový kurt s umělým povrchem. Areál vyuţívají nejen ţáci při výuce, ale v odpoledních hodinách i školní druţina a veřejnost. Údrţba sportovního areálu je při současných finančních podmínkách pro školu neřešitelná. Lze provádět údrţbu pouze v takovém rozsahu, aby byla zajištěna bezpečnost ţáků při pouţívání areálu během výuky tělesné výchovy, pěstitelství, případně jiných předmětů, při činnosti zájmových krouţků a během pobytu dětí v rámci činnosti školní druţiny. V časovém horizontu 1 2 let naplánujeme rekonstrukci sportovní části celého areálu vzhledem k potřebám naší základní školy, gymnázia a školní druţiny. Budova Edisonova 40 s opravenou vnější omítkou a s výše uvedenými dostavbami šatny a schodiště slouţí dobře svému účelu. Nutnou opravu nebo rekonstrukci vyţadují všechna okna v prvním a druhém poschodí budovy. V přízemí byla okna v rámci rekonstrukcí v rove 2004 vyměněna. Třídy i pracovny obou budov jsou standardně vybavené a při běţné údrţbě budou slouţit svému účelu. Nehodláme třídy pronajímat jiným subjektům nebo firmám. Během pronájmu dochází k značnému opotřebování a i ničení učeben a jejich vybavení. Pedagogický sbor základní charakteristika současného stavu Ve školním roce 2008/2009 a roce 2009/2010 pracuje ve škole 21 učitelů tento počet je včetně tří členů vedení školy, dále pak 5 vychovatelek školní druţiny. Z uvedeného počtu 26 pedagogických pracovníků jsou tři muţi. Výčet pedagogických pracovníků, základní charakteristika: 1/ Mgr. Petr Zeman, ředitel 2/ Mgr. Dana Němcová, zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň a statutární zástupkyně ředitele 3/ PaedDr. Iva Paloučková, zástupkyně ředitele pro 2. stupeň 4/ Monika Humhalová, třídní učitelka 1. M 5/ Mgr. Anna Procházková, třídní učitelka 1. A 6/ Radoslava Winterová, třídní učitelka 2. M

7 7 7/ Mgr. Dana Kosová, třídní učitelka 2. A 8/ Mgr. Hana Dvořáková, třídní učitelka 3. M 9-10/ Mgr. Libuše Kubečková a Mgr. Anna Dvořáková, třídní učitelky 3. A 11/ Mgr. Bohumila Foltýnová, třídní učitelka 4. M, výchovná poradkyně pro rodiče a ţáky ze tříd v budově školy v ulici Edisonova 12/ PaedDr. Ludmila Lešová, třídní učitelka 4. A 13/ Dana Kramářová, vyučuje angličtinu a třídní učitelka 5.M 14/ Mgr. Drahomíra Bukvová, třídní učitelka 5. A 15/ Mgr. Veronika Balíčková, třídní učitelka 6. A, vyučuje český jazyk, hudební a dramatickou výchovu 16/ Mgr. Kateřina Mašková, třídní učitelka 7. M, dále vyučuje přírodopis a tělesnou výchovu 17/ PaedDr. Jana Jelínková, třídní učitelka 7. A, vyučuje matematiku, chemii, fyziku 18/ Mgr. Jana Gabašová, třídní učitelka 8. A, vyučuje převáţně český a anglický jazyk, výchovná poradkyně pro rodiče a ţáky ze tříd v budově v ulici Dopplerova 19/ Ing. Lenka Říhová, třídní učitelka 9. A, vyučuje převáţně matematiku a zeměpis 20/ Martin Vachl, vyučuje angličtinu, informatiku a dějepis 21/ Mgr. Petr Martinů, vyučuje fyziku a pracovní činnosti 22/ Michaela Kokšalová, vychovatelka školní druţiny 23/ Favzija Zázvorková, vychovatelka školní druţiny 24/ Alena Kováříková, vedoucí vychovatelka školní druţiny 25/ Mgr. Monika Louţecká, vychovatelka školní druţiny 26/ Miroslava Tesařová, vychovatelka školní druţiny Pedagogičtí pracovníci Základní školy Praha Petrovice studium, vzdělávání Pedagogičtí pracovníci Základní školy Praha - Petrovice ukončili ve školním roce 2007/08 následující studium: - Učitelství pro 1. stupeň základní školy, magisterský studijní program, Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, jeden pracovník, - obor Sociální pedagogika na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální, Praha 6, Evropská 33, jeden pracovník, - vzdělávací program Studium pro ředitele škol a školských zařízení, studium ke splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona č. 563/2004, jeden pracovník.

8 8 Dva pedagogičtí pracovníci pokračují ve školním roce 2008/2009 ve studiu pedagogických oborů formou vysokoškolského studia - studium ke splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Obor Speciální pedagogika, Univerzita Jana Amose Komenského Praha, dva pracovníci. Pedagogičtí pracovníci Základní školy Praha Petrovice pokračují ve školním roce 2008/2009 ve studiu níţe uvedených studijních oborů a programů: - Specializační studium pro metodiky prevence sociálně patologických jevů, Centrum adiktologie, PK 1. lékařská fakulta UK a VFN v Praze, Ke Karlovu 11, dvouleté studium, jeden pracovník, - obor Specializace v učitelství matematiky a pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha, jeden pracovník, - obor Muzikoterapie pro pomáhající profese, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, jeden pracovník, - studium: Univerzita třetího věku, 1. lékařská fakulta UK Praha, jeden pracovník, - obor Školský management, čtyřsemestrové studium, Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, Myslíkova 7, Praha 1, dva pracovníci. Všichni pracovníci školy vyuţívají nabídek různých vzdělávacích akcí a individuálně studují odbornou literaturu. Pedagogičtí pracovníci plány dalšího vzdělávání, plán stabilizace pedagogického sboru V současné době má pedagogický sbor Základní školy Praha Petrovice velmi dobré sloţení z hlediska výkonnosti a pedagogické úspěšnosti jednotlivých pracovníků 1. stupně, 2. stupně a školní druţiny. Spolupráce pedagogických pracovníků a pracovní atmosféra ve škole je bezproblémová.

9 9 V současném školním roce i dlouhodobě chceme sledovat a vyhodnotit tato měřítka a znaky úspěšnosti naší pedagogické práce: 1/ Výuka a vzdělávání našich ţáků podle Školního vzdělávacího programu a porovnání s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 2/ Upravování Školního vzdělávacího programu Základní školy Praha Petrovice s ohledem na potřeby ţáků a podle podmínek školy. 3/ Péče o ţáky s problémy v učení. Respektování individuálních odlišností kaţdého ţáka, jeho individuálního tempa práce a jeho moţností při domácí přípravě na vyučování. 3/ Péče o ţáky nadané v určité oblasti vzdělávání, podpora ţáků při jejich rozhodnutí opustit základní školu a dále pokračovat ve studiu na vybraném víceletém gymnáziu. Pomoc při přípravě na přijímací řízení. 4/ Utváření u ţáků pozitivního vztahu ke vzdělání mimo jiné prostřednictvím pozitivního vztahu k naší Základní škole Praha Petrovice, pozitivního vztahu k jednotlivým vyučovacím předmětům a vyučujícím. 5/ Zajištění bezpečného a klidného prostředí ve škole pro všechny ţáky. Zjistit včas původce i oběti případné šikany nebo jiných sociálně patologických jevů. 6/ Odhalení ţáků a pomoc ţákům, kteří mají problémy v učení, potíţe ve vzájemných vztazích se spoluţáky. 7/ Organizování projektových dnů, mimoškolních akcí, sportovních a kulturních akcí pro svoji třídu nebo skupinu ţáků a pro školu-tedy pro všechny ţáky. 8/ Další vzdělávání kaţdého pedagogického pracovníka. Péče pedagogického pracovníka o svůj pracovní růst a zdokonalování svých učitelských dovedností. Charakteristika ţáků v současném období Ve školním roce 2008/2009 má škola 284 ţáků rozdělených do 15 tříd. Průměrný počet je 19 ţáků ve třídě. 1. stupeň má 10 tříd, v kaţdém postupném ročníku dvě třídy, 2. stupeň má celkem 5 tříd, v šestém ročníku dvě třídy a v sedmém, osmém a devátém ročníku vţdy po jedné třídě. Převáţná většina ţáků jsou děti z blízkého okolí z Petrovic, Horních Měcholup, menší počet ţáků je z Křeslic, Jiţního Města a blízkých obcí Středočeského kraje.

10 10 Ve škole pracuje Rada ţáků. Pro ţáky se specifickými poruchami učení je zajištěna odborná péče. Ve škole pracují dvě výchovné poradkyně a škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Praha 10, Jabloňová 30. Pomoc ţákům s problémy při učení je zajišťována i formou projektu Speciální pedagog do škol. Ve škole se mezi ţáky neobjevují závaţná narušení dobrých kamarádských vztahů, neobjevuje se šikana ani jiné projevy agresivity nebo nepřátelství. Pro ţáky 5. a 9. ročníků hlásící se na gymnázia a střední školy je zajištěna pomoc při přípravě na přijímací zkoušky formou přípravného kurzu z českého jazyka a matematiky. Pro nově zapsané ţáky do prvního ročníku a jejich rodiče organizuje škola seznamovací a vzdělávací akci Škola nanečisto. Plán nabídky současným i budoucím ţákům školy v oblasti výchovy a vzdělávání, nabídka: 1/ Pro předškoláky organizace "Školy nanečisto"- cyklu akcí pro předškoláky a besedy odborníků na pedagogiku a psychologii pro rodiče předškoláků. 2/ Výuka angličtiny od 1. ročníku jako povinného vyučovacího předmětu pro všechny ţáky. 3/ Vytváření širokého společného základu všeobecného vzdělávání pro všechny ţáky bez profilace, bez rozdělování na skupiny či třídy podle výsledků hodnocení vzdělávání ţáků. 4/ Rozvoj individuálních zájmů kaţdého ţáka v rámci nabídky volitelných předmětů. 5/ Přípravné kurzy pro zájemce o studium na gymnáziích /osmiletých, šestiletých a čtyřletých/. 6/ Nabídka mimoškolních a doplňkových školních akcí, škol v přírodě, sportovních soutěţí, olympiád... 7/ Nabídka zábavných akcí a pořadů, např. divadelní představení, koncerty, diskotéky, přenocování ve škole, pálení čarodějnic, předávání vysvědčení na parníku a podobně, akcí tohoto typu, které jsou pro ţáky atraktivní a lákavé bylo opravdu velké mnoţství a k jejich pořádání přispělo vyuţití všech dobrých zkušeností a tradic obou škol, obou pedagogických sborů i rodičovských kolektivů, které se spojily do nové sloučené školy.

11 11 8/ Zájmové krouţky, které škola pořádá a nabízí, například krouţek bojového umění, počítačové krouţky od 1. ročníku, další získávání základů počítačové gramotnosti pokračuje od 5. ročníku ve vyučovacím předmětu Informační technologie, turistický krouţek, klub mladých diváků, klub mladých čtenářů, činnosti v rámci školní druţiny. 9/ Zájmové krouţky, které škola nabízí ve spolupráci s dalšími partnery a jejichţ činnost probíhá ve školní budově Dopplerova - keramika, florbal, řada sportovních krouţků, víkendové a prázdninové aktivity. 10/ V budově školy Dopplerova je umístěno dislokované pracoviště hudebního oboru základní umělecké školy, je vyučována hra na klavír, housle, kytaru, zobcovou flétnu, chceme pokračovat ve spolupráci s touto uměleckou školou a podporovat její nabídku našim ţákům, dále budeme podporovat nabídku gymnázia v budově Dopplerova. 11/ Moţnost prezentovat školní individuální i skupinové úspěchy na stránkách školního časopisu a na webových stránkách Základní školy Praha Petrovice. 12/ Moţnost vyuţívat nabídku školní knihovny. 13/ Ţáci mají moţnost pracovat v ţákovské samosprávě školy a podílet se tak na organizaci ţivota školy. 14/ Ve fázi příprav je vybudování a následná činnost školního výtvarného ateliéru. Dlouhodobé projekty charakteristika současného stavu, pokračování projektů Škola organizuje činnost Klubu mladých diváků a Klubu mladých čtenářů. Ţáci naší školy sponzorují pandu červenou v praţské ZOO. Kaţdoročně se účastníme celostátního testování SCIO ţáků 9. tříd. Ţákům 5. a 8. tříd zajišťujeme odborné profi-testy. Ţáci tříd se účastní mezinárodní matematické soutěţe Klokan. Ve škole kaţdoročně probíhá turnaj v České dámě. Během školního roku pedagogové vzájemně spolupracují na projektech, jejichţ vyvrcholením bývá celoškolní den projektů. Ţáci jsou zapojeni do ekologického projektů např. Třídíme odpad a další dle příslušného plánu. Třídní kolektivy vyjíţdějí na tematické exkurze a školy v přírodě; k doplnění a obohacení výuky pořádáme podle aktuální nabídky exkurze, přednášky,

12 12 návštěvy divadelních a filmových představení, muzeí, koncertů, pracovní dílny apod. Třídní kolektivy i jednotlivci prezentují své školní úspěchy na stránkách školního časopisu, informují zde ostatní ţáky i veřejnost o mimoškolních akcích, soutěţích, sportovních závodech. V uvedených projektech hodláme pokračovat, budeme se zabývat i otázkou jaké další dlouhodobé projekty vymyslet a připravit. Současná spolupráce se školskou radou, rodiči a jinými subjekty, další plány v této oblasti Školská rada Základní školy Praha - Petrovice má 12 členů, zajišťuje spolupráci školy, rodičů a zřizovatele. Usilujeme o otevřenou školu, rodiče mohou účastnit výuky kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícími. O prospěchu a chování ţáků jsou rodiče informování prostřednictvím ţákovských kníţek, na třídních schůzkách a individuálních konzultacích - ţáci mohou být při jednání rodičů a učitele přítomni. O činnosti školy jsou rodiče informování i prostřednictvím školní vývěsky a webových stránek školy. Přispíváme i do časopisu Petrovický zpravodaj, kde informujeme o některých zajímavých akcích školy, o zápisech do prvního ročníku a školní druţiny. Výsledky své práce prezentujeme pro rodiče i veřejnost prostřednictvím Petrovického zpravodaje, informací ve vývěskách školy a ve vývěskách Městské části Praha Petrovice, prostřednictvím reportáţí v České televizi proběhla například reportáţ o slavnostním předávání vysvědčení našim ţákům, informujeme rodiče a veřejnost při různých osobních setkáních ve škole i na školních akcích, kde jsou rodiče přítomni, coţ je například při akci Škola nanečisto, Pálení čarodějnic, Den dětí, masopustní průvod masek, při kulturních akcích v Petrovicích a podobně. Škola dobře spolupracuje s Městskou částí Praha-Petrovice. V oblasti plánování oprav a rekonstrukcí budov školy a v oblasti financování provozu budov školy spolupracujeme se starostkou Městské části Praha Petrovice a jejím zástupcem, dále spolupracujeme s komisemi MČ zejména s komisí pro výchovu a vzdělávání, s komisí kulturní, s komisí zdravotní a protidrogovou, s komisí sociální a bytovou a dalšími. Spolupracujeme s městskou knihovnou, s Pedagogicko-psychologickou poradnou Praha 10, Jabloňová 30, Základní uměleckou školou, Praha 10 Hostivař, Trhanovské náměstí 8, Soukromým gymnáziem ALTIS, K Libuši

13 13 57/30, Praha 4 Kunratice, s mateřskými školami, s Českým červeným kříţem, s občanským sdruţením Klub přátel dětí a mládeţe Petrovice. Základní škola Praha - Petrovice spolupracuje také s Domem dětí a mládeţe Domem UM, Pod Strašnickou vinicí 623, Praha 10 Strašnice, při organizaci jednorázových akcí a pořadů pro děti i při organizaci zájmových krouţků, Ragby klubem Petrovice a Klubem SPORT JUDO Petrovice při nabídce sportovních krouţků, spisovatelkou a výtvarnicí Vítězslavou Klimtovou při přípravě programu Školy nanečisto, výletů do Pohádkové země, divadelních představení pro děti, zpěvákem, hudebníkem, autorem písní Pavlem Půtou při přípravě školních akcí pro děti i dospělé hudební pořady, divadelní představení, zpívání koled, Českou televizí při přípravě slavnostního předávání vysvědčení našim ţákům ročníku, sponzory z řad rodičů při přípravě škol v přírodě, ozdravných pobytů a výjezdů do zahraničí, Školou HOSIN SOOL při organizaci zájmového krouţku TAKWONDO pro ţáky ZŠ Praha Petrovice. Důleţitá je pro nás spolupráce s protidrogovým koordinátorem a koordinátorem prevence kriminality z odboru školství, kultury a zdravotnictví Úřadu Městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, zejména při přípravě preventivních protidrogových programů a programů slouţících jako prevence vzniku negativních sociálních jevů /šikana, záškoláctví, agresivní chování ke spoluţákům, /, a Policií ČR, místním oddělení v ulici Milánská, Praha 10 - Horní Měcholupy při přípravě přednášek o nebezpečí kontaktu dětí z naší školy s cizími lidmi, prevenci kriminality a o práci policie, dále s TJ Sokolem Petrovice při přípravě programů pro ţáky naší školy, se Speciálním pedagogickým centrem, V Olšinách 100/67, Praha 10 - Strašnice při diagnostice ţáků s výukovými potíţemi, s Dětským centrem Paprsek, Šestajovická 19, Praha 9 také při přípravě "Školy nanečisto". Se ZOO Praha spolupracujeme při výchovných ekologických akcích pro ţáky naší školy /adopce beránka ovce kamerunské a pandy červené, vzdělávacích akcích pro ţáky../, S Humanistickým centrem Narovinu, Vltavská 24, Praha 5 Smíchov, spolupracujeme při výchovných akcích pro ţáky naší školy, při adopci afrického chlapce Samuela Mutuky a africké dívky Estelle Zinsou. S uvedenými organizacemi a subjekty hodláme spolupracovat i nadále a vyuţívat jejich pomoc při organizaci výuky a vzdělávání v naší škole. Prezentace činnosti a nabídky školy proběhne i novými formami: 1/ Doplněním a rozšířením www stránek školy. 2/ Vydáváním školního zpravodaje nebo školní ročenky.

14 14 3/ Náhradou některých třídních schůzek individuálními konzultacemi o prospěchu a chování ţáka za přítomnosti vyučujícího, rodičů a ţáka. 4/ Výstavou nejlepších školních prací našich ţáků výstavu zahájíme slavnostní vernisáţí včetně kulturního programu. Školní vzdělávací program Základní školy Praha Petrovice charakteristika současného stavu, další plány na jeho zdokonalování Školní vzdělávací program Základní školy Praha Petrovice povaţujeme za ţivý dokument, který bude pravidelně vyhodnocován a upravován podle potřeb ţáků naší školy i podle aktuálních podmínek a moţností školy. Věříme, ţe moţnosti školy /myšleno moţnosti zejména personální, finanční a materiální budovy, učebny, učební pomůcky / se nebudou zhoršovat, ale naopak vylepší se postupně do té míry, ţe ţákům budeme nabízet stále dokonalejší výuku a vzdělávání. Školní vzdělávací program naší školy je koncipován tak, aby vytvářel co nejlepší předpoklady pro osvojování klíčových kompetencí formulovaných v Rámcovém vzdělávacím plánu pro základní vzdělávání. Hlavním cílem naší školy je optimálně rozvíjet osobnost ţáků a vést je tak, aby dokázali své znalosti, dovednosti, postoje a návyky vhodně pouţívat a rozvíjet. Chceme v nich probudit touhu poznávat a objevovat, vedeme je k odpovědnosti za svá rozhodnutí a činy, učíme je umět naslouchat a pomáhat druhým. Snaţíme se formovat jejich postoje tak, abychom poskytovali dobrý základ pro další vzdělávání a studium i pro orientaci v praktickém ţivotě. Zaměření školy Prioritou naší školy je budování co nejširšího všeobecného rozhledu, neboť preferujeme společný základ všeobecného vzdělávání pro všechny děti bez profilace. Individuální předpoklady kaţdého ţáka rozvíjíme nabídkou předmětů v rámci disponibilních hodin. Jsme si vědomi, jak důleţitá je v dnešní době znalost cizích jazyků. Proto začínáme jiţ od těch nejmenších. Anglickému jazyku se všichni naši ţáci učí a budou učit jiţ od prvního ročníku, a pokud budou mít zájem, mohou v 6. třídě začít s německým jazykem. V dnešní rychle se rozvíjející a měnící se společnosti je také potřeba, aby pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem byl ţák vybaven

15 15 kompetencemi k vyuţívání různých informačních prostředků a technologií. S prací na počítačích mohou ţáci začít jiţ od prvního ročníku v počítačovém krouţku. Od pátého ročníku všichni ţáci získávají základní úroveň informační gramotnosti v předmětu Informační technologie. Povinnými a volitelnými předměty, nabídkou volnočasových aktivit - i ve spolupráci s jinými subjekty, různými tematickými exkurzemi a novými metodami práce, např. zaváděním ţákovských projektů, chceme našim ţákům umoţnit naplnit všechny cíle základního vzdělávání. Individuálním poţadavkům ţáků vycházíme vstříc v dalších aktivitách; např. účast v soutěţích, pro pátý a devátý ročník přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky k přijímacím zkouškám na SŠ a víceletá gymnázia, profitesty v osmém ročníku. Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody a formy práce, příleţitosti a aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí ţáků. Jsou vymezovány na úrovni školy a budou v rámci vzdělávacího procesu uplatňovány všemi pedagogy. Jsou východiskem pro výchovné a vzdělávací strategie, které jsou vymezovány na úrovni vyučovacích předmětů. Výchovné a vzdělávací strategie jsou formulovány ke kaţdé klíčové kompetenci. Kompetence k učení Cíl: umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Klademe důraz na práci s textem, čtení s porozuměním, vyhledávání informací, uţívání příruček a internetu. Vytváříme motivující prostředí a vhodný pracovní reţim. Individuálním přístupem dáváme kaţdému ţákovi šanci proţít úspěch. Vycházíme z dřívějších znalostí a dovedností ţáků, opakujeme je a zdokonalujeme. Ve vhodných případech umoţňujeme ţákům realizovat vlastní nápady. Ve výuce reagujeme na aktuální dění ve světě. Kompetence k řešení problémů

16 16 Cíl: podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Výuku vedeme tak, aby ţáci hledali různá řešení problému a dokázali si je obhájit. Učíme ţáky vyhledávat, shromaţďovat, zpřehledňovat a zpracovávat informace z různých informačních zdrojů. Ve vhodných oblastech vzdělávání pouţíváme netradiční a problémové úlohy. Ţáky aktivně zapojujeme do problémů školy a třídy prostřednictvím Rady ţáků a třídní samosprávy. Dáváme ţákům dostatečný prostor k vyjádření svých názorů a postojů. Kompetence komunikativní Cíl: vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací Vedeme ţáky k vhodnému způsobu komunikace se spoluţáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo ni. Snaţíme se o otevřenou komunikaci. Učíme ţáky argumentovat a vhodnou formou obhajovat svůj názor a zároveň naslouchat názorům druhých. Pěstujeme přátelské vztahy ve třídách, vedeme ţáky k toleranci. K osvojení komunikačních technik a způsobů jednání vyuţíváme různých situačních her a modelových situací. Do výuky začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme ţáky ke vzájemné spolupráci. Kompetence sociální a personální Cíl: rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i přírodě Během vzdělávání pouţíváme skupinovou práci, jejímţ prostřednictvím vedeme ţáky ke vzájemné pomoci při učení. Otevřenou komunikací se snaţíme vést ţáky k utváření přátelských kontaktů mezi třídami a k odmítání negativních vztahů mezi ţáky různého věku a etnik. Ţáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování. Budujeme příjemnou atmosféru ve třídě, vytváříme pozitivní klima ve škole (vstřícnost, pomoc, přátelské jednání, přirozený respekt, ochota, empatie). Prostřednictvím preventivního programu se snaţíme bojujeme proti sociálně patologickým jevům.

17 17 Usilujeme o to, aby ţáci prokázali schopnost uplatnit sama sebe ve skupině v různých rolích. Kompetence občanské Cíl: připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti, učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své zdraví a být za ně zodpovědný, vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem Ţáci se učí znát svá práva, dodrţovat stanovená pravidla chování a plnit své povinnosti. Vedeme ţáky k respektování národnostních, kulturních a dalších rozdílů mezi lidmi. V modelových situacích učíme ţáky domýšlet následky svého chování a být odpovědný za své jednání. Vytváříme pozitivní vztah k přírodě a vychováváme k ochraně ţivotního prostředí. Umoţňujeme ţákům spolupodílet se na akcích školy i obce a tím poznávat realitu nejbliţšího okolí. Učíme ţáky jednat v krizových situacích - úrazy, ţivelné pohromy, únik nebezpečných látek. Kompetence pracovní Cíl: pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Ţáky motivujeme k aktivnímu zapojení do světa práce formou exkurzí do podniků, firem, institucí, besedami se zástupci různých povolání, seznámením se s náplní práce různých profesí. Vedeme ţáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení svých reálných moţností nejen při volbě povolání. Nabídkou volitelných předmětů a zájmových útvarů pomáháme ţákům při profesní orientaci. Rozvíjíme u ţáků zručnost a praktické dovednosti. Učíme ţáky pracovat s počítačem a v různých oblastech vyuţívat informační technologie. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami

18 18 Pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami je charakteristické, ţe podávané školní výkony většinou neodpovídají jejich rozumové úrovni. K ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami se řadí ţáci se zdravotním postižením /mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postiţení, vady řeči, souběţné postiţení více vadami, autismus/, se zdravotním znevýhodněním /zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc/, se speciálními poruchami učení typu DYS -lexie, -grafie, -ortografie, -kalkulie, s poruchami chování /hyper a hypoaktivita, sníţená koncentrace, impulzivita, nesoustředěnost apod. a ţáci se sociálním znevýhodněním /jiné socio-kulturní prostředí nebo špatná znalost či neznalost českého jazyka. ŠVP je nastaven tak, aby umoţňoval osobnostní rozvoj kaţdého ţáka ve prospěch jeho maxima. Svým obsahem se vzdělávací proces ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami zásadně neodlišuje od vzdělávání ostatních ţáků; u ţáků s těmito potřebami je však třeba uplatňovat speciální pedagogické postupy, metody a zřetele. ŠVP u těchto ţáků naplňujeme formou individuální integrace do běţných tříd pomocí těchto postupů: - vyhledávání ţáků s těmito potřebami, - se souhlasem zákonných zástupců vyšetření ţáka ve školském poradenském zařízení a jeho další sledování, - úzká spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálním pedagogickým centrem, - vytváření individuálních vzdělávacích plánů s konkrétními způsoby reedukace, pomůckami a způsoby hodnocení, - spolupráce s rodiči, soustavné vzdělávání učitelů v této oblasti nabídka pozitivního a vstřícného školního prostředí, - vyuţití konkrétních pedagogických opatření /individuální přístup, odlišné metody výuky a hodnocení, respektování tempa, posilování motivace, kompenzační a didaktické pomůcky, výukové programy, na doporučení PPP případná redukce obsahu a rozsahu učiva/. Škola nemá moţnost bezbariérového přístupu. Naše škola je zařazena do projektu Speciální pedagog do škol, který umoţňuje práci se specializovaným odborníkem přímo ve škole. Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných Pro ţáky mimořádně nadané volíme takové učební strategie, které umoţňují individuální rozvoj a přístup pomocí těchto postupů:

19 19 - vytváření dostatečně motivujícího prostředí, - vytváření individuálních vzdělávacích plánů, - moţnost uplatnění tvůrčích sil v samostatných školních projektech či soutěţích diferencované zadávání specifických úkolů, - moţnost návštěvy vyučovacích hodin ve vyšších ročnících, - individuální zadávání sloţitějších úkolů, práce s naučnou literaturou, - učení navzájem, rozvoj schopností při skupinovém vyučování, vhodně zvolené role, - respektování odlišného způsobu komunikace. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa. Jsou důleţitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příleţitosti pro individuální uplatnění ţáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost ţáka především v oblasti postojů a hodnot. Všechna průřezová témata jsou v ŠVP realizována formou integrace obsahu jejich tematických okruhů do vzdělávacího obsahu některého vyučovacího předmětu. V 9. ročníku je průřezové téma Výchova demokratického občana realizována formou projektu Já, občan. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Mimoškolní akce a další aktivity doplňující výuku U následujícího výčtu mimoškolních a doplňujících akcí, které proběhly ve školním roce 2007/2008, předpokládáme jejich opakování v letošním i dalším školním roce, uvedené akce hodnotíme jako přínosné, povedené a je zájem je uskutečnit znovu s další generací ţáků. Škola pořádala následující akce /termíny akcí jsou uvedeny pro orientaci organizátorů při opakování akce v novém školním roce/: Od /délka pobytu jeden týden/ Turistický pobyt pro rodiče s dětmi v Beskydech, od /délka pobytu jeden týden/ ve Špindlerově Mlýně.

20 20 Výjezd do zahraničí, poznávací a ozdravný pobyt Bulharsko, začátek , délka pobytu jeden týden, účastnili se ţáci 2.M, 4. M a 5.M Nocování ve škole s předchozím odpoledním sportovním programem a návštěvou filmového představení - třída 5.M První vycházka třídy 1.M do okolí Základní školy Praha Petrovice. Mini kopaná turnaj starších ţáků v rámci soutěţe POPRASK /Pohár praţských škol/ - zúčastnili se chlapci z 8.A a 9.A, Mini kopaná turnaj mladších ţáků ve stejné soutěţi zúčastnili se chlapci ze 6.A a 7.A, Atletický čtyřboj závody škol Prahy 10, v kategorii starších ţáků se zúčastnili ţáci 9.A a obsadili 2. místo. V kategorii starších ţákyň se zúčastnily dívky z 9.A, 8.A a 7.A a umístily se na 3. místě. Umístění chlapců i dívek povaţujeme za velký sportovní úspěch naší školy. Testování ţáků 6. ročníku v rámci Projektu EVALUACE Tvorba evaluačních a autoevaluačních postupů pro ZŠ a SŠ na území hl. města Prahy , součásti testování: - Dotazník pro rodiče - Dotazník pro ţáky - Dotazník pro učitele matematiky a českého jazyka - Test SCIO Obecné studijní předpoklady - Test SCIO Matematika - Test SCIO Český jazyk - Test SCIO Klíčové kompetence Projekt Den zvířat, třída 5.A. Přespolní běh POPRASK V kategorii mladších ţákyň se zúčastnily dívky ze 6.A a 7.A a umístily se na 4. místě z celkového počtu jedenácti škol. V kategorii starších ţákyň se zúčastnily dívky z 8.A a 9.A a umístily se na 8. místě z jedenácti škol. Přespolní běh POPRASK V kategorii mladších ţáků závodili hoši ze 6.A a 7.A a umístili se na 8. pozici v konkurenci jedenácti přihlášených škol.

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více