Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj"

Transkript

1 Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj P r o g r a m č i n n o s t i na rok 2014 Prosinec

2 O b s a h : 1. Struktura programu činnosti 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu činnosti 2

3 1. Struktura programu činnosti Program činnosti OIP na rok 2014, jenž vychází z Programu činnosti SÚIP, tvoří souhrn úkolů zařazených obecně do sedmi oblastí činnosti: 1. ROČNÍ PROGRAM KONTROLNÍCH AKCÍ Kontroly na úseku pracovněprávních předpisů, ochrany pracovních vztahů, pracovních podmínek, zaměstnanosti, bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu technických zařízení (VTZ) vycházející jednak z analýzy pracovní úrazovosti, analýzy obdržených podnětů ke kontrole a z poznatků z kontrolní činnosti za uplynulé období. 2. PRÁVNÍ ČINNOST Rozhodování ve správním řízení o přestupcích a správních deliktech. Rozhodování o správnosti uložených pokut a zákazů činnosti. Předkládání podnětů ke zlepšení právní úpravy týkající se oblastí spadajících do působnosti orgánů inspekce práce. 3. ROZVOJ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Provoz a rozvoj informačního systému SÚIP. 4. KONCEPČNÍ, METODICKÁ A VÝZKUMNÁ ČINNOST Koncepční činnosti. Metodiky. Výzkumné úkoly. 5. ROZBOROVÁ A PLÁNOVACÍ ČINNOST Rozbory, zprávy a souhrnné zprávy z činnosti OIP/systému SÚIP. Program činnosti na kalendářní rok. Podklady pro rozbory úrazovosti. 6. VÝCHOVNÁ A OSVĚTOVÁ ČINNOST Výchova a vzdělávání pro zaměstnance OIP/systému SÚIP. Výchova, vzdělávání a osvěta pro odbornou a širokou veřejnost. Příspěvky do novin a časopisů. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 3

4 7. VNITŘNÍ ŘÍDÍCÍ A SPRÁVNÍ ČINNOST Organizační struktura. Personální činnost. Mezinárodní spolupráce. Ekonomicko-správní činnost. Součinnost OIP při kontrolní činnosti v systému SÚIP. Požární ochrana. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Součinnost OIP 4 při interním auditu SÚIP. 4

5 2. Seznam úkolů Systém značení úkolů: 14.X.YZ(Ž) 14 rok 2014 X oblast činnosti YZ(Ž) pořadové číslo O b l a s t 1 Roční program kontrolních akcí Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Program Bezpečný podnik Evropská kampaň SLIC - Uklouznutí nebo zakopnutí na rovině Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů na základě podnětů směřujících do oblasti pracovněprávní, BOZP a zaměstnanosti Kontrola plnění povinného podílu zaměstnávání OZP podle zákona o zaměstnanosti Kontrola dodržování povinnosti rovného zacházení a zákazu diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání Kontrola nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců Kontroly agenturního zaměstnávání Kontrola rovného zacházení a zákazu diskriminace na pracovišti, kontrola dodržování ochrany osobních práv na pracovišti Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů na úseku pracovní doby ve směnných a nepřetržitých provozech Bezpečnost práce ve stavebnictví Kontrola zaměstnavatelů s vozovým parkem Kontrola systému bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a pracovních podmínek v malých a středních podnicích a v dalších vybraných podnicích s počtem zaměstnanců 250 a více Kontrola systému opatření souvisejících s ochranou osob a zaměstnanců před úrazem elektrickým proudem Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení a prostředků pro zavěšení a uchopení břemene Bezpečnost práce při provozu plynových a tlakových zařízení se zaměřením na provoz nízkotlakých plynových kotelen, spotřebičů, plynových pecí a výměníkových stanic včetně tlakových nádob Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi Prevence BOZP při přípravě a provádění staveb Kontrola systému BOZP v zemědělství Bezpečné provozování těžebně-dopravních prostředků při práci v lese Bezpečnost práce při provozu bioplynových stanic 5

6 O b l a s t 2 Právní činnost Konkrétní úkoly pro rok 2014 nejsou pro OIP 4 zařazeny O b l a s t 3 Rozvoj informačních systémů Konkrétní úkoly pro rok 2014 nejsou pro OIP 4 zařazeny OIP 4 pouze spolupracuje s útvary SÚIP na jím zařazených úkolech: Implementace informačního systému REÚIP MS SharePoint portál pro sdílení informací a prezentaci výsledků inspekční činnosti O b l a s t 4 Koncepční, metodická a výzkumná činnost Konkrétní úkoly pro rok 2014 nejsou pro OIP 4 zařazeny O b l a s t 5 Rozborová a plánovací činnost Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2013 (viz zákon o IP) Zpráva o činnosti OIP 4/SÚIP za rok Roční program kontrolních akcí na rok 2015 Program činnosti OIP 4/SÚIP na rok 2015 OIP 4 pouze spolupracuje s útvary SÚIP na jím zařazených úkolech: Analýza stavu a vývoje pracovní úrazovosti v České republice Analýza stavu a vývoje smrtelné pracovní úrazovosti v České republice Zpracování statistických výstupů za Českou republiku pro statistický úřad Evropské unie Eurostat O b l a s t 6 Výchovná a osvětová činnost Výchova a vzdělávání zaměstnanců OIP 4/systému SÚIP Osvěta a propagace inspekce práce Účast na výstavách Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 6

7 O b l a s t 7 Vnitřní řídící a správní činnost Rozpočet OIP 4/SÚIP Rozbor hospodaření s finančními prostředky OIP 4/SÚIP Personální činnost Mezinárodní spolupráce Kontrolní činnost v systému SÚIP Vyřizování stížností Požární ochrana v systému SÚIP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v systému SÚIP 7

8 3. Úkoly programu činnosti Jednotlivé úkoly na plánovacích listech jsou řazeny podle oblastí činnosti a účelově podle pořadových čísel úkolů. O B L A S T 1 ROČNÍ PROGRAM KONTROLNÍCH AKCÍ O b l a s t 1 Roční program kontrolních akcí Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Program Bezpečný podnik Evropská kampaň SLIC - Uklouznutí nebo zakopnutí na rovině Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů na základě podnětů směřujících do oblasti pracovněprávní, BOZP a zaměstnanosti Kontrola plnění povinného podílu zaměstnávání OZP podle zákona o zaměstnanosti Kontrola dodržování povinnosti rovného zacházení a zákazu diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání Kontrola nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců Kontroly agenturního zaměstnávání Kontrola rovného zacházení a zákazu diskriminace na pracovišti, kontrola dodržování ochrany osobních práv na pracovišti Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů na úseku pracovní doby ve směnných a nepřetržitých provozech Bezpečnost práce ve stavebnictví Kontrola zaměstnavatelů s vozovým parkem Kontrola systému bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a pracovních podmínek v malých a středních podnicích a v dalších vybraných podnicích s počtem zaměstnanců 250 a více Kontrola systému opatření souvisejících s ochranou osob a zaměstnanců před úrazem elektrickým proudem Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení a prostředků pro zavěšení a uchopení břemene Bezpečnost práce při provozu plynových a tlakových zařízení se zaměřením na provoz nízkotlakých plynových kotelen, spotřebičů, plynových pecí a výměníkových stanic včetně tlakových nádob Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi Prevence BOZP při přípravě a provádění staveb Kontrola systému BOZP v zemědělství Bezpečné provozování těžebně-dopravních prostředků při práci v lese Bezpečnost práce při provozu bioplynových stanic 8

9 Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Gestor: OIP útvar 4.41 Provede: Garant: Jitka Nováková Inspektoři útvaru 4.41 Zdůvodnění: Společná pravidelná inspekce je zařazena do úkolů systému SÚIP na základě požadavků zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými látkami. Kontroly vybraných provozovatelů zařízení jsou prováděny v určených termínech podle schváleného plánu kontrol. Cíl úkolu: Integrovaná inspekce má za cíl provést společnou kontrolu, podle plánu integrované inspekce zpracovaného ČIŽP. Kontrolu provést podle zpracovaného kontrolního seznamu a v souladu s metodickým pokynem generálního inspektora, v souladu s požadavky zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Zadání úkolu: Kontrolu provést v souladu s metodickým pokynem generálního inspektora, v souladu s požadavky zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Předmět kontroly: - péči o zaměstnance, především odbornou a zdravotní způsobilost, školení zaměstnanců o předpisech k zajištění bezpečnosti práce, rizicích práce s nebezpečnými látkami a opatřeními k jejich eliminaci, - ověření znalostí a dodržování předpisů a pokynů, - poskytování OOPP na základě hodnocení rizik, jejich stav a používání zaměstnanci, - stav na pracovišti, včetně značení, - průvodní a provozní dokumentaci, - pracovních a technologických postupů, - posouzení stavu technického zařízení uvedeného v dokumentaci vzhledem k reálnému stavu, včetně revizí zařízení, stavu elektroinstalace, tlakových, plynových a zdvihacích zařízení, - skladování a manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami, včetně značení zásobníků a skladů s nebezpečnými chemickými látkami, stav únikových cest, - opatření na ochranu proti výbuchu (prevence rizik, klasifikace prostorů, písemná dokumentace), - pracovní podmínky, a to zejména pracovní režim zaměstnanců a zaměstnávání žen a mladistvých, - a dalších porušení zjištěných při kontrole. Termín: Instruktáž: Ukončení kontrol: Informace OIP na SÚIP:

10 Program Bezpečný podnik Gestor: OIP útvar 4.41 Garant: Hana Studničková Provede: Inspektoři OIP Zdůvodnění: Zařazení programu Bezpečný podnik do činností systému SÚIP vychází z Národní politiky BOZP, která v rámci osvětové činnosti stanoví mimo jiné požadavek na zavedení systému řízení BOZP u podnikajících subjektů, k jehož realizaci by měly napomoci programy a příručky s návodem k zavedení systému řízení BOZP. Cíl úkolu: Program Bezpečný podnik má za cíl především zvýšit úroveň řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí u podnikajících subjektů a vytvořit podmínky pro zavedení komplexního a efektivního systému řízení BOZP. V souladu s tím trvale zvyšovat úroveň kultury práce a pracovní pohody. Z hlediska prevence je cílem programu Bezpečný podnik vytvoření podmínek pro předcházení vzniku mimořádných událostí (úrazů, havárií) a dosažení změny v přístupu managementu k řízení podnikajícího subjektu v tom smyslu, aby mimořádným událostem předcházel především preventivními opatřeními. Zadání úkolu: Prověřování plnění požadavků programu Bezpečný podnik je jako průběžný úkol prováděno všemi OIP na základě žádosti o ověření shody systému řízení BOZP, zavedeného v podnikajícím subjektu v souladu s programem Bezpečný podnik. Předmět prověrky: - inspektor při prověrce u podnikajícího subjektu ověřuje splnění všech požadavků programu, které se na daný podnikající subjekt vztahují. Při prověrce inspektor postupuje v souladu s příkazem generálního inspektora SÚIP, příručkou obsahující program Bezpečný podnik a metodikou inspekce práce, - před zahájením prověrky se pověřený inspektor seznámí s údaji týkajícími se daného podnikajícího subjektu a informuje o nich členy týmu (s procesy a činnostmi, s údaji o pracovní úrazovosti, o haváriích, o porušování předpisů a o vydaných rozhodnutích týkajících se vyřazení strojů a zařízení z provozu, zákazu činnosti), - v případě, že se u podnikajícího subjektu (nebo na jeho pracovišti) vyskytují další podnikající subjekty (dodavatelé, spolupracující firmy), ověří tým inspektorů zejména, jak je zajištěna součinnost na úseku prevence rizik a vzájemná informovanost o rizicích mezi jednotlivými podnikajícími subjekty, - OIP při prováděné následné prověrce podnikajícího subjektu, který získal osvědčení Bezpečný podnik ověří, zda údaje uvedené v přehledu indikátorů zlepšování zaslaných podnikajícím subjektem odpovídají skutečnosti, tj. zda plní požadavek neustálého zlepšování. Aktivity související s předáním osvědčení Bezpečný podnik 10

11 SÚIP - zajistí vyhotovení osvědčení a plaket pro oceněné podnikající subjekty, - vyhotoví přehled oceněných podnikajících subjektů. VÚBP - zajistí organizaci akce, pozvánky pro vedoucí představitele oceněných podnikajících subjektů. OIP - v souladu se stanoveným 1. a 2. termínem pro předání osvědčení podnikajícím subjektům v daném roce předá garantovi programu na SÚIP dokumenty stanovené příkazem generálního inspektora, a to nejpozději 6 týdnů před stanoveným termínem pro předání osvědčení. Předání osvědčení se zúčastní: Za SÚIP - generální inspektor úřadu (v době jeho nepřítomnosti pověřený vedoucí zaměstnanec) a garant programu Bezpečný podnik. Za OIP - vedoucí inspektor OIP, v jehož regionu je sídlo podnikajícího subjektu, kterému bude v daném termínu předáváno osvědčení. Za VÚBP - zaměstnanec VÚBP zajišťující organizaci akce. Termín: Instruktáž: Ukončení kontrol: Informace OIP na SÚIP:

12 Evropská kampaň SLIC - Uklouznutí nebo zakopnutí na rovině Gestor: OIP útvar 4.41 Provede: Garant: Lenka Soukalová Inspektoři útvaru 4.41 Zdůvodnění: V návaznosti na rozhodnutí Výboru vrchních inspektorů práce SLIC proběhne v roce 2014 Evropská kampaň - Uklouznutí nebo zakopnutí na rovině. Za účelem přípravy a koordinace kampaně byla zřízena pracovní skupina vedená Estonskem, včetně zástupců z Irska, Polska, Dánska a Velké Británie a Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. SÚIP se přihlásil k účasti v této kampani, a to v odvětví zdravotnictví a odvětví hotelových, restauračních a stravovacích služeb, která byla stanovena v rámci EU za odvětví se zvýšenou úrazovostí v oblasti pádů na rovině. Kampaň proběhne ve dvou etapách, a to v části informační a kontrolní. V části věnované zvyšování povědomí (informační) bude k dispozici plakát, vzdělávací software, kalendář, Napo video a další materiály. Pády na rovině se v Evropské unii podílejí 14 % na veškeré pracovní úrazovosti (pracovní neschopnost přesahující 3 dny). Při uklouznutí nebo zakopnutí dochází k vážným zraněním, jako jsou zlomeniny kostí nebo otřes mozku. Více jak 35% případů končí pracovní neschopností trvající nejméně jeden měsíc. Požadavky na pracoviště vycházejí ze Směrnice 89/654/EEC, která byla v ČR implementována v Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Cíl kampaně: Cílem kampaně je předcházet pracovním úrazům způsobených uklouznutím nebo zakopnutím na rovině, a to v odvětví zdravotnictví a stravovacích služeb. Zadání úkolu: OIP vybere ke kontrole minimálně 5 subjektů v oblasti zdravotnictví a 15 subjektů v oblasti poskytování stravovacích služeb, a to především z řad subjektů se zvýšenou pracovní úrazovostí - uklouznutí nebo zakopnutí na rovině. Všechny OIP vyčlení pro dané období roku 2014 potřebné kapacity pro zajištění celého průběhu kampaně. Každý OIP určí garanta kampaně. Předmět kampaně: Z důvodu předcházení pracovním úrazům je důležité věnovat zvýšenou pozornost povrchům a prostředí komunikací. Instruktáž: Ukončení kontrol: Informace z OIP na SÚIP: Termín do:

13 Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů na základě podnětů směřujících do oblasti pracovněprávní, BOZP a zaměstnanosti Gestor: OIP útvar 4.50 Garant: Mgr. Mroziewicz Provede: inspektoři OIP Zdůvodnění: Počet podnětů, ve kterých občané upozorňují na porušování pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatelů, stále neklesá ani přes mimořádnou pozornost a důslednost orgánů inspekce práce při vyřizování podnětů a při jejich úsilí v oblasti preventivní a poradenské činnosti. Při dodržování zásady zabývat se všemi podanými podněty, roste náročnost práce kontrolních orgánů inspekce práce, která je navíc umocněna skutečností převedení značné části kompetencí v kontrolní činnosti z úřadů práce na orgány inspekce práce na základě novely zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti. V roce 2010 bylo podáno podnětů, v roce 2011, 5 548, v roce 2012 vzrostl jejich počet na Pro ilustraci z celkového počtu zaevidovaných podnětů v roce 2012 jich bylo vyřízeno 8 828, z toho kontrolou. Ostatní nebylo možné řešit pro neúplnost podání nebo nenalezení zaměstnavatelského subjektu. Je taktéž zřejmé, že bez poradenství, zodpovídání dotazů na internetových stránkách, preventivní činnosti a vhodné komunikace orgánů inspekce práce s podateli nebo potencionálními podateli podnětů, by počty podaných podnětů byly ještě vyšší. Také s přihlédnutím k opakování závažných porušení právních předpisů, zařazujeme tento hlavní úkol nezbytně do kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce. Snahou inspekce práce bude dosahovat v rámci svých kompetencí co možná nejrychlejší nápravy zjištěného stavu, který byl v rozporu s pracovněprávními předpisy, předpisy v oblasti BOZP a předpisy v oblasti zaměstnanosti. Cíl úkolu: Cílem hlavního úkolu je vyřízení všech přijatých podnětů oblastními inspektoráty a pozitivní působení na dodržování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli. Na základě provedených kontrol a vyhodnocení jejich výsledků dosahovat nápravy negativních stavů při současném trvalém působení na zlepšování právního vědomí zaměstnavatelů a jejich zodpovědnosti vůči svým zaměstnancům. Týká se to oblasti pracovních vztahů a podmínek, oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a oblasti zaměstnanosti. I nadále budeme prohlubovat a zefektivňovat kontrolní činnosti v rámci celého rezortu MPSV a také spolupráce s dalšími kontrolními orgány s využitím mobilních kanceláří zvyšujících operativnost kontrolní činnosti a rozšíření poradenské činnosti v terénu. Zadání úkolu: Každý oblastní inspektorát práce se bude zabývat všemi podněty, které obdrží. Podnět posoudí podle závažnosti jeho obsahu a rozhodne, zda a v jakých termínech bude na základě podnětu provedena kontrola nebo bude podnět vyřízen jiným způsobem (například formou poradenství, případně postoupením jiným orgánům, atd.). Předmět kontroly: 13

14 Při vyřizování podnětů se oblastní inspektoráty práce prioritně zaměří na podněty: v oblasti pracovních vztahů a podmínek: - týkající se např. vzniku změny a skončení pracovního poměru, pracovní doby a odměňování, případně rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: - týkající se porušování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích, dále na kontrolu zajištění bezpečného provozu technických zařízení, vybavení zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky a kontrolu příčin a okolností pracovních úrazů, v oblasti zaměstnanosti: - týkající se skutečností obsažených v podnětu, např. oblasti nelegální práce občanů ČR, nelegální práce cizinců, zákazu diskriminace a práva na rovné zacházení při uplatňování práva na zaměstnání, příp. jiné, spadající pod působnost zákona o zaměstnanosti. Termín do: Ukončení kontrol: Informace OIP na SÚIP:

15 Kontrola plnění povinného podílu zaměstnávání OZP podle zákona o zaměstnanosti Gestor: OIP útvar 4.71 Provede: Garant: Ing. Karel Houska Inspektoři útvaru 4.71 Zdůvodnění: Novela zákona o zaměstnanosti účinná od zpřísnila podmínky pro subjekty poskytující náhradní plnění zaměstnavatelům, kteří nezaměstnávají povinný podíl osob se zdravotním postižením. Novela omezila výši poskytovaného plnění v přepočtu na jednoho zaměstnance zdravotně postiženého a uložila tomuto subjektu povinnost evidovat poskytnuté plnění v souladu se zákonem o zaměstnanosti. Inspekce práce v roce 2013 kontrolovala převážně plnění zaměstnávání povinného podílu osob se zdravotním postižením před rokem 2012 na základě požadavků jednotlivých Krajských poboček ÚP ČR. V druhém pololetí se pak zaměřila na plnění povinného podílu v roce Z této kontrolní činnosti, z vzájemné komunikace s ÚP ČR a zástupci zaměstnavatelů vyplynulo podezření, že u některých poskytovatelů náhradního plnění výrobků nebo služeb, může docházet k porušování zákonem stanovených pravidel v této oblasti. Poskytovatele náhradního plnění kontrolovaly orgány inspekce práce v roce 2013 pouze v souvislosti s kontrolou u jednoho konkrétního odběratele náhradního plnění. Cíl úkolu: Zjistit, zda zaměstnavatelé, kteří plní povinný podíl zaměstnávání OZP odebíráním výrobků nebo služeb od subjektů, kteří zaměstnávají více jak 50% zaměstnanců OZP, plní povinný podíl a zda subjekty, kteří jim poskytují náhradní plnění, nepřekračují zákonem omezený finanční objem poskytnutého plnění, který mohou žadatelům v jednom roce poskytnout, zda jsou oprávnění poskytovat náhradní plnění a zda vedou zákonnou evidenci podle zákona o zaměstnanosti. Zadání úkolu: Oblastní inspektoráty práce se zaměří zejména na ty zaměstnavatele, kteří plní povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou náhradního plnění a na jejich poskytovatele. Seznam kontrolovaných subjektů obdrží oblastní inspektoráty práce od Státního úřadu inspekce práce, případně provedou jeho doplnění z obdržených požadavků k provedení kontroly ze strany Krajských poboček ÚP ČR. Kontroly provádět u odběratele náhradního plnění a současně u všech poskytovatelů, kteří odběrateli náhradní plnění poskytli. U poskytovatelů náhradního plnění pak kontrolovat další odběratele (do 5 odběratelů všechny), další pak podle objemu poskytovaného plnění (1-2 s největším nebo nejčastějším odběrem). Oblastní inspektoráty práce budou mezi sebou při kontrolách úzce spolupracovat a to z důvodu kontroly většího počtu zaměstnavatelů s různými sídly jejich podnikání na území ČR. Předmět kontroly: 1. Zda zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci: - plní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením (OZP) ve výši povinného podílu nebo tzv. náhradním plněním, - plní stanovenou ohlašovací povinnost a ve stanovené lhůtě, - odvedl odvod do státního rozpočtu ve stanovené výši a lhůtě. 2. Zda poskytovatel náhradního plnění: - splňuje podmínku zaměstnávání více jak 50% OZP, 15

16 - nepřekročil maximální možný poskytovaný objem náhradního plnění, - vede evidenci o poskytovaném plnění v souladu se ZoZ, - poskytuje své výrobky nebo služby, - poskytované plnění má v předmětu podnikání. Termín do: Instruktáž nebo metodika: Ukončení kontrol: Informace OIP na SÚIP:

17 Kontrola dodržování povinnosti rovného zacházení a zákazu diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání Gestor: OIP útvar 4.71 Provede: Garant: Ing. Karel Houska Inspektoři útvaru 4.71 Zdůvodnění: Od s nabytím účinnosti novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti je v působnosti Státního úřadu inspekce práce a jeho oblastních inspektorátů i kontrolní činnost v oblasti zaměstnanosti. Plán kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce se v roce 2012 v oblasti zaměstnanosti zaměřil nejen na nelegální zaměstnávání, ale i na dodržování dalších povinností zaměstnavatelů, vyplývajících ze zákona o zaměstnanosti. Hlavní úkol vycházející z plánu kontrolní činnosti Kontrola dodržování povinností zaměstnavatelů podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, proto obsahoval i kontrolu dodržování principu rovného zacházení a zákazu diskriminace. V roce 2012 inspektoři oblastních inspektorátů práce provedli 48 kontrol se zaměřením na plnění povinností vyplývajících z ustanovení 4 a 12 zákona o zaměstnanosti s výsledkem, že u 38 zaměstnavatelů bylo zjištěno porušení těchto ustanovení. Za porušení povinností stanovených právními předpisy uložily inspektoráty práce pokuty ve výši Kč. Takřka šedesát procent porušení se týkalo nabídek na zaměstnání, které měly diskriminační charakter, většinou omezení věkem nebo pohlavím. Z hlediska odvětví je nejvíce zjištění u zaměstnavatelů podnikajících v oblasti maloobchodu a stravování. Hlavní úkol dodržování povinností zaměstnavatelů podle zákona o zaměstnanosti byl stanoven i pro rok 2013 a rovněž obsahoval i část týkající se dodržování povinnosti rovného zacházení a zákazu diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání. V období l. pololetí 2013 bylo zjištěno u 14 zaměstnavatelů porušení ustanovení 4 a 12 zákona o zaměstnanosti, opětovně hlavně diskriminující nabídky na zaměstnání. Za zjištěná porušení byly uloženy pokuty ve výši necelých Kč. Navzdory pravidlům stanoveným zákonem a navzdory kontrolní činností inspekce práce, zkušenosti z poradenské činnosti, podněty od občanů i informace ze sdělovaných prostředků stále potvrzují, že při uplatňování práva na práci dochází k nevýhodnému postavení zejména starších občanů nebo žen. Jedna třetina provedených kontrol byla na základě podnětů od občanů, ostatní kontroly vycházely z inzerátů zveřejněných na pracovních portálech, výlohách obchodů, vstupů do provozoven. Diskriminační jednání je závažným porušením nejen právních předpisů ale i mimoprávních společenských norem. Samotná zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace je zakotvena v Listině základních práv a svobod. Státní úřad inspekce práce, proto pro rok 2014 navrhuje samostatný hlavní úkol se zaměřením na úsek rovného zacházení a zákazu diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání, nikoliv jen jako součást jiného hlavního úkolu. Cíl úkolu: Jsme si vědomi, že dochází k porušování a obcházení stanovených pravidel při výběru osob ucházejících se o práci. Z tohoto důvodu si klademe za cíl nadále pokračovat ve snaze přispět k dodržování povinností zajištění rovného zacházení a zákazu diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání a prostřednictvím kontrolní činnosti odhalit porušování stanovených pravidel. Zároveň chceme kontrolní činností působit i preventivně, aby již nedocházelo k opakovanému porušování právních předpisů ze strany zaměstnavatelů. Kontrolní činností chceme také přispět k zlepšenému uplatnění znevýhodněných osob na trhu práce (např. z hlediska zdravotního, věku, pohlaví). Zadání úkolu: Průběžně monitorovat nabídky na zaměstnání, tj. internetové portály a servery, dále pak inzerce, které jsou zveřejňovány sdělovacími prostředky nebo které jsou umístněné např. u vstupu na pracoviště (provozovny) v území místně příslušného oblastního inspektorátu práce. 17

18 Zaměřit se na nabídky zaměstnání, u nichž požadavky pro výběrová řízení nejsou formulovány neutrálně, případně odrazují zájemce omezením např. z hlediska zdravotního, pohlaví, věku a jiné, pokud to není věcně odůvodněné oprávněným účelem. Každý oblastní inspektorát práce provede mimo kontroly podnětů na uvedenou problematiku i kontroly u zaměstnavatelů, jejichž inzerované nabídky na práci vykazují možné znevýhodnění některých osob ucházejících se o nabízenou práci. Při jejich výběru budou oblastní inspektoráty práce čerpat z vlastního výběru a z poradenské činnosti. Přepokládáme, že každý oblastní inspektorát práce provede minimálně 10 kontrol. Předmět kontroly: - 4 a 12 zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti. Ukončení kontrol: Informace OIP na SÚIP: Termín do:

19 Kontrola nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců Gestor: OIP útvar 4.71 Provede: Garant: Ing. Karel Houska Inspektoři útvaru 4.71 Zdůvodnění: Potírání nelegální práce je dlouhodobě jednou z kontrolních priorit Státního úřadu inspekce práce i celého resortu Ministerstva práce a sociálních věcí a také celních úřadů, které rovněž mají kontrolní působnost v této oblasti. Nelegální práce je zdrojem rozsáhlých úniků na daních a platbách sociálního a zdravotního pojištění, významným doprovodným jevem je i zneužívání sociálních dávek. Osoby, vykonávající nelegální práci, tuto práci nevykonávají v režimu zákoníku práce a nepoužívají tudíž pracovněprávními předpisy zaručenou pracovněprávní ochranu a díky absenci nebo minimální výši odvodů na sociální pojištění nemají odpovídající sociální zajištění v případě nemoci a v seniorském věku. Nelegální zaměstnávání také podporuje nekalou podnikatelskou konkurenci, neboť do výhodnější pozice se dostávají ti zaměstnavatelé, kteří zaměstnáváním pracovních sil zcela beze smlouvy nebo v předstíraných obchodních vztazích snižují své náklady oproti konkurentům řádným zaměstnavatelům. Nelegální zaměstnávání cizinců s sebou přináší pro ČR také bezpečnostní rizika. Kontrola nelegální práce je v systému Státního úřadu inspekce práce realizována od v rámci projektu OP LZZ Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR, CZ.1.04/2.200/ Týmy inspektorů specializované na kontrolu nelegálního zaměstnávání, které byly zřízeny pro každý ze 14 krajů ČR, provedly v letech 2012 a 2013 ročně více než kontrol zaměřených na odhalování nelegální práce, téměř ve všech oblastech podnikání kontrolovaných zaměstnavatelů. Výsledky této kontrolní činnosti ukazují, že je žádoucí, aby kontrolní činnost pokračovala v nezměněné intenzitě i v následujícím období. Cíl úkolu: Eliminovat nelegální zaměstnávání ve všech segmentech pracovního trhu, naplnit cíle projektu Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR, uvést do praxe a ověřit jednotnou Metodiku provádění kontrol nelegálního zaměstnávání, vytvořenou v rámci projektu. Realizovat kontroly zaměstnavatele v krátkém časovém úseku, účelně a efektivně, s návazností na oblasti kontrolní činnosti dalších kontrolních subjektů a institucí státní správy. Ve svém důsledku tak napomoci ke snížení úniků na daních a platbách sociálního a zdravotního pojištění, ke vzrůstu počtu pracovních míst na otevřeném trhu, omezit vykořisťování zahraničních občanů, zejména ze zemí mimo EU. Osvětovou, poradenskou a kontrolní činností preventivně působit na trhu práce a rozšířit povědomí kontrolovaných osob a osob vykonávajících pro ně práci o nelegální práci a jejich důsledcích. Zadání úkolu: Oblastní inspektoráty práce provedou na území České republiky celkem kontrol zaměřených na umožnění výkonu a výkon nelegální práce v souladu s klíčovými aktivitami projektu Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR. V průběhu roku 2014 proběhnou na území ČR 3 celostátní mimořádné kontrolní akce, zaměřené aktuálně na vybraná odvětví činnosti kontrolovaných subjektů. Nadto každý oblastní inspektorát práce zrealizuje jednu regionální mimořádnou kontrolní akci v každém čtvrtletí. Při plánování a realizaci kontrol budou oblastní inspektoráty práce postupovat podle jednotné Metodiky provádění kontrol nelegálního zaměstnávání, vytvořené v rámci projektu. Plány kontrol budou koncipovány oblastními inspektoráty práce jako čtvrtletní, s následnou aktualizací na jednotlivé měsíce a týdny. Při tvorbě plánů kontrol budou oblastní inspektoráty práce 19

20 respektovat plán ročních úkolů stanovených Státním úřadem inspekce práce, zohlední obdržené podněty, kontroly prováděné ve spolupráci s dalšími orgány státní správy a kontroly stanovené v rámci mimořádných kontrolních akcí. Při plánování kontrol budou oblastní inspektoráty práce využívat podněty ke kontrole občanů, zaměstnanců, sociálních partnerů a informací získaných na základě vlastní kontrolní činnosti. Při provádění kontrol rovněž zohlední zkušenosti z kontrolní činnosti zaměřené na nelegální zaměstnávání v letech 2012 a Kontroly budou plánovány a prováděny s ohledem na efektivitu a účelnost, za maximálního využití mobilních kanceláří, v úzké součinnosti s ÚP ČR a ČSSZ, ve spolupráci s Policí ČR - Službou cizinecké policie, popř. s dalšími složkami Policie ČR nebo městské/obecní policie a s Celní správou. V případě zjištění nelegální práce budou o této skutečnosti informovat další kontrolní orgány (pokud nebudou účastni kontroly), např. ÚP ČR, živnostenské úřady, finanční úřady, ČSSZ, cizineckou policii apod. Předmět kontroly: - existence pracovněprávního vztahu při výkonu závislé práce, - výkon práce cizince na základě povolení k zaměstnání, je-li požadováno, - výkon práce cizince na základě povolení k pobytu, je-li požadováno, - forma, náležitosti a obsah pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud existují, - základní ustanovení zákoníku práce na úseku pracovního poměru, pracovní doby, odměňování a BOZP. Termín do: Instruktáž: Ukončení kontrol: Informace OIP na SÚIP:

P R O G R A M na rok 2013

P R O G R A M na rok 2013 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové P R O G R A M činnosti Oblastního inspektorátu práce na rok 2013 HRADEC KRÁLOVÉ, prosinec 2012 PROGRAM ČINNOSTI

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 Č. j. 2051/7.10/12/13.3 úkol č. 12.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce za rok 2011 únor

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE ZA ROK 2007 květen 2008 2 O B S A H Seznam zkratek 5 Úvod 7 1. Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce 8 1.1 Informace o postavení orgánů

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007

Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007 Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007 Praha, únor 2008

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČOI Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Praha 2012 2 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Při hodnocení uplynulého roku musím konstatovat, že byl velmi náročný. Úkoly, které

Více

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Vzhledem k tomu, že zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kurzu se základními dokumenty z oblasti bezpečnosti

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

1. Úvod. 2. Obecné zásady pracovního práva

1. Úvod. 2. Obecné zásady pracovního práva Přístupy KSČM k posílení práv zaměstnanců v návaznosti na novelu zákoníku práce (3. březena 2014 - z dostupných zdrojů a připomínek zpracoval Miroslav Opálka) 1. Úvod Pracovní právo je vyčleněné právní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více