Koncepce školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce školy 2004-2008"

Transkript

1 Koncepce školy I. Základní cíl: Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. II. Prostředky k dosažení cíle: 1. Vzdělávací program školy Základní prostředek k dosažení cílů je plnění zvoleného vzdělávacího programu Základní škola, rozpracovaný tematickým plánem školy do jednotlivých předmětů. Při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků. Škola vytváří vlastní školní vzdělávací program, jehož realizace začne ve školním roce Klima školy Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení (všechny složky, nejenom ředitel školy) a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými. Dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájem o vše, co s prací školy souvisí. Umožnit pedagogickým pracovníkům další vzdělávání a případné rozšíření kvalifikace. 3. Organizace školy Mít vypracovaný organizační řád školy se všemi kompetencemi a organizační dokumentaci školy, neustále je inovovat, aby odpovídaly skutečným potřebám školy. Při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost, dále autoritu, která vychází z osobních a profesionálních kvalit. Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti uplatňovat i další formy komunikace (informace, rady, výměna názorů apod.). 4. Talentovaní a integrovaní žáci Škola bude vytvářet prostor pro všechny žáky. Na 1. a 2. stupni umožní slovní hodnocení. Ve spolupráci s výchovným poradcem bude pečovat o žáky se specifickými poruchami učení a chování. V učebním plánu 2. stupně umožní diferenciaci (povinně volitelné předměty, nepovinné předměty) Sborovna školy se přemění na informační centrum a komunikační centrum. Pro talentované žáky bude zpracován školní systém soutěží, na který budou navazovat okresní a krajská kola. Budou hodnoceny výstupy žáků (absolvent 1. stupně a závěrečná zkouška v 9. ročníku).

2 Na druhém stupni (od šesté třídy( budou zřízeny pro talentované žáky zřízeny třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy a sportu (fotbalová a atletická). 5. Mimotřídní a zájmová činnost Mimotřídní a zájmová činnost musí být přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Zaměří se především na: Práci školní družiny. Další výchovy, jako je sexuální, protidrogová, dopravní, zdravotní a podobně. Zřídit přestávkové hrací kouty, využívat venkovní prostory a zahrady. Každoročně bude koordinátorem sociálně patologických jevů zpracován Minimální preventivní program. 6. Škola a veřejnost Velmi intenzívně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. Snažit se více rozvíjet oboustranný tok informací (rodiče o škole). Veřejnosti poskytovat základní a objektivní informace o škole, nabízet jim vhodné služby. Připravovat pro rodiče programy (dny otevřených dveří, dny slabikáře). Informace o škole aktualizovat na webových stránkách školy.

3 Koncepční plán na rok V souvislosti se zaváděním rámcově vzdělávacích programů zpracovávají učitelé 1. a 2. stupně vlastní RVP. Výuka podle vlastního RVP bude realizována ve školním roce 2007/2008 v prvních a šestých třídách základní školy. Ve školním roce 2005/2006 bude provedena evaluace školy formou dotazníkového šetření mezi rodiči a žáky školy Ve spolupráci s poradním orgánem ředitele školy (pedagogická rada) a nově ustanovenou Radou školy bude od aktualizován Řád školy. Jeho schválení Radou školy proběhne v červnu Do konce srpna 2006 ředitel školy zpracuje Audit školy (SWOT analýza) Ředitel školy vytvoří DVPP na období (od 1. ledna 2006) Ve školním roce se škola zaměří na vybudování druhé počítačové učebny (financování z dotace SIPVZ) V červenci a srpnu proběhne realizace projekční místnosti, sborovny školy a úprava kanceláře ředitele školy a zástupců školy. Na budově prvního stupně bude rozšířena síť pro připojení na internet. Další finanční prostředky budou použity na nákup školního nábytku a učebních pomůcek. Opravy a údržba (zajišťuje zřizovatel): rekonstrukce osvětlení v tělocvičnách, rekonstrukce luxferů a větráků v tělocvičnách, rekonstrukce podlah ve třídách, rekonstrukce vchodu školy, rekonstrukce kanceláře ředitele školy, kanceláře zástupců školy a sborovny školy. Opravy a údržba (vlastní režie): rekonstrukce vestavěných skříní, nákup nových tabulí do tříd, nákup šatních skříní do školní družiny, nákup nábytku do tříd a nové projekční a počítačové učebny, nákup nábytku do kanceláře ředitele školy, pákové baterie do tříd. Ředitel školy dokončí funkční studium 2

4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu ve škole Článek I. Celkový charakter školy Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu. Škola organizuje kurzy pro získání základního vzdělání pro občany, kteří nezískali základní vzdělání. Ve škole jsou od šestého ročníku zřízeny třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na atletiku a kopanou. Součástí školy je Školní družina, Školní atletický klub a Školní sportovní klub. Vztah učitele a žáka je partnerský. Přístup učitele k žákovi je demokratický. Učitel zachovává odpovídající náročnost ve výuce a důsledně a soustavně vyžaduje dodržování Řádu školy a pravidla slušného chování. Učitel respektuje individuální zvláštnosti každého žáka, jeho právo na růst a individuální tempo. Učitel respektuje Úmluvu o právech dítěte. Článek II. Příprava pedagogických pracovníků na vyučování Příprava pedagogických pracovníků na výuku je zcela v jejich kompetenci. Základem pro přípravu na výuku je zejména: 1) Důkladná znalost osnov vzdělávacích programů jednotlivých tříd a ročníků. 2) Důsledné zpracování tématických plánů v návaznosti na úroveň tříd, skupin dělených předmětů a individuální předpoklady žáka a jejich důsledné dodržování. Pro přípravu na vyučování začínajících pedagogických pracovníků jmenuje ředitel školy na dobu nezbytně nutnou zavádějící učitele. Článek III. Klasifikace žáků Při hodnocení a klasifikaci žáků dodržují vyučující Vnitřní klasifikační řád školy. Hodnocení žáka nemůže být založeno na porovnávání žáků navzájem, ale má podávat informaci k jaké změně u žáka za klasifikační období došlo. Žákům musí být poskytnuto dostatečné množství příležitostí k prokázání úrovně znalostí. Článek IV. Příprava žáků ke studiu na středních školách a k přijímacímu řízení na střední školy Vyučující 5. a 9.ročníků ve spolupráci s třídními učiteli a výchovnou poradkyní vytvoří optimální podmínky pro přípravu žáků k přijímacímu řízení na střední školy. Výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli zabezpečí informovanost žáků a jejich rodičů o možnostech studia na středních školách. Vyučující v 5.ročníku orientují ke studiu na víceletém gymnáziu pouze žáky, kteří mají pro toto studium předpoklady.

5 Článek V. Jazykové vyjadřování Učitelé jsou vzorem žákům v používání spisovného jazyka a jsou povinni vést k tomu své žáky. Vyžadují odpovědi celou větou, vedou žáky k diskusi a učí je jasně formulovat své myšlenky a názory. Zároveň je vedou k toleranci názorů druhých. Článek VI. Estetická úroveň sešitů a žákovských prací, žákovská knížka Vyučující vedou žáky ke kvalitnímu grafickému projevu a jsou v tomto žákům příkladem. Netolerují nedopsané a nedokončené úlohy, nevhodné nápisy a kresby v sešitech. Povinností vyučujících je dbát na správný pravopis ve všech předmětech. Metodické komise dohodnou na začátku školního roku společný postup při zápisech do sešitů, formy písemných prací, protokolů laboratorních prací a podobně. Dohodnou společný postup při hodnocení úpravy sešitů a žákovských prací s přihlédnutím k individuálním předpokladům žáka. Žákovská knížka (ŽK) je doklad o prospěchu a chování žáka. Slouží k informování zákonného zástupce žáka, omlouvání nepřítomnosti žáka a podobně. Tomuto odpovídají i zápisy prováděné do ŽK. Do ŽK můžou zapisovat pouze pedagogičtí pracovníci školy, případně žáci pod jejich vedením a zákonní zástupci žáků. Falšování a pozměňování zápisů v ŽK je zakázáno. Falšování a pozměňování zápisů v ŽK žáky je považováno za hrubé porušení Řádu školy. Žáci jsou povinni udržovat ŽK v řádném stavu (čistý obal, nezmačkaná a podobně). ŽK se na konci školního roku odevzdává. Žáci jsou povinni okamžitě nahlásit ztrátu ŽK třídnímu učiteli, který ztrátu vyšetří. Novou ŽK si žák zakoupí v kanceláři školy na své náklady. Článek VII. Šikanování a projevy rasizmu Vyučující nesmí tolerovat výskyt šikanování, rasizmu, mazáctví, znevažování práce druhého, ponižování, hrubé chování, nevhodné vyjadřování a jakékoli projevy ničení majetku. Těmto projevům je povinen zabraňovat i v případě, že nekoná dozor nad žáky stanovený rozpisem dozorů. Třídní učitelé ve spolupráci s výchovnou poradkyní a ostatními vyučujícími zjišťují průběžně reálný výskyt uvedených jevů ve třídách a ve škole. Informují vedení školy a společně zabezpečují odstranění těchto jevů. Trvalým úkolem všech pedagogických pracovníků je posilovat právní vědomí žáků. Článek VIII. Prevence sociálně patologických jevů Trvalým úkolem všech pedagogických pracovníků je sledovat u žáků projevy zneužívání návykových látek včetně kouření a ostatní patologické jevy (vandalství, brutalita, patologické hráčství a ostatní) a společně s výchovnou poradkyní a vedením školy navrhovat a realizovat cílená opatření. Společně s koordinátorem orientovat žáky na vhodné využívání volného času. Úzce spolupracovat s rodiči, ARCHOU a ostatními institucemi.

6 Článek IX. Enviromentální výchova, sběr surovin a léčivých rostlin Ve spolupráci s koordinátorem vést žáky k ekologickým návykům v rámci všech předmětů. V oblasti sběru druhotných surovin vést žáky ke třídění odpadů. Zabezpečit sběr léčivých rostlin a informovat žáky o užitečnosti těchto akcí, finančním efektu pro školu a vyhlašovat a odměňovat nejlepší žáky a kolektivy. Článek X. Dopravní výchova a zdravotní výchova Prvky dopravní výchovy zařazovat do všech předmětů. Zaměřit se na prevenci dopravních nehod, znalost dopravních předpisů a chování chodců a cyklistů v dopravním systému. Organizovat školní kola dopravní soutěže a připravovat žáky na účast ve vyšších kolech dopravních soutěží. Zabezpečit činnost dopravního kroužku. Cyklistiku lze zařadit do různých forem výuky pouze se souhlasem ředitele školy. Prvky zdravotní výchovy zařazovat do všech předmětů. Zaměřit se na znalost první pomoci a zabezpečení zdravotní pomoci. Zabezpečit fungování zdravotních kroužků a připravovat žáky na soutěže se zdravotní tématikou. Článek XI. Zájmové útvary Podpořit širokou nabídku a fungování zájmových útvarů. Pokusit se o zapojení rodičů do vedení zájmových útvarů. Umožnit v náležité míře prezentaci činnosti zájmových útvarů a o jejich činnosti informovat rodiče a veřejnost. Zabezpečit při každém konzultačním odpoledni výstavu prací žáků. Článek XII. Práce žáků s informacemi Učit žáky a vyžadovat od žáků práci s informacemi. Průběžně a ve všech předmětech vést žáky k samostatnému zpracování dostupných informací, učit žáky informace samostatně vyhledávat. Trvale zařazovat zpracování témat formou referátů. Zařazovat do výuky exkurze do knihoven a podobně. Článek XIII. Spolupráce školy a rodiny Spolupráce rodičů a školy je založena na partnerských vztazích. Cílem je oboustranná aktivní informovanost. Škola se zaměří na objektivní informování rodičů o chování a prospěchu žáků. Poskytuje rodičům co nejvíc informací o dění v jednotlivých třídách a celé škole. Učitel se dohodne s rodiči na případné přítomnosti žáka při podávání informací. Škola v dostatečné míře organizuje informační a konzultační odpoledne. Učitelé jsou dále povinni podávat informace i mimo tato odpoledne za předpokladu, že nebude narušena výuka.

7 Článek XIV. Řešení výchovných problémů, kázeňský sešit Žáci i pedagogičtí pracovníci důsledně dbají na dodržování Řádu školy. Nikdo nesmí používat žádné tělesné tresty, žáky ponižovat a zesměšňovat. Přestupky žáků řeší vyučující ihned. Závažnější přestupky řeší třídní učitel ve spolupráci s výchovnou poradkyní a vedením školy. Při udělování výchovných opatření se postupuje dle Vnitřního klasifikačního řádu školy. Učitel a třídní učitel informuje zákonného zástupce o přestupku prostřednictvím žákovské knížky, notýsku a podobně. Případně stejnou formou pozve rodiče na jednání do školy, o tomto informuje vedení školy. V případě závažných přestupků a v případě, že zákonný zástupce na výzvu učitele a třídního učitele nereaguje, pozve rodiče do školy ředitel školy. Kázeňský sešit je součástí dokumentace třídy a je uložen v třídní knize. Za řádné vedení kázeňského sešitu odpovídá třídní učitel. Do kázeňského sešitu zapisují učitelé zapomínání pomůcek, učebnic, sešitů, domácích úkolů, méně závažná porušení Řádu školy a podobně. Třídní učitelé informují rodiče prostřednictvím žákovské knížky vždy po pěti zápisech v kázeňském sešitě. Zápisy v kázeňském sešitě jsou jedním z podkladů při klasifikaci chování a udělování výchovných opatření. Kázeňský sešit se na konci školního roku odevzdává a archivuje. Článek XV. Bezpečnost a ochrana zdraví Všichni pracovníci školy jsou povinni dodržovat a kontrolovat podmínky k zajištění BOZP žáků při jejich účasti na výuce, výchově, akcích školy a podobně. Zjištěné nedostatky jsou povinni neprodleně nahlásit vedení školy. Vedení školy je povinno ihned odstranit zjištěné nedostatky. K dalším povinnostem pedagogických pracovníků patří proškolení žáků o BOZP v následujících oblastech: 1) BOZP v předmětech, které učí vyučující na začátku pololetí. 2) Chování ve škole, ve školní jídelně, v areálu školy, Řádu školy a zásadách slušného chování třídní učitel na začátku pololetí. 3) Chování na veřejnosti třídní učitel na začátku pololetí. 4) Chování o přestávkách třídní učitel 2x za pololetí. 5) Chování o volných hodinách třídní učitel 2x za pololetí. 6) Chování ve volném čase třídní učitel 2x za pololetí. 7) Chování o prázdninách třídní učitel před prázdninami. 8) LVVZ, ŠvP, soustředění ST, výlety, exkurze, vycházky, školní a mimoškolní akce a podobně vedoucí kurzu před a v průběhu kurzu, případně pověřený pracovník, třídní učitel, vyučující před konáním akce. 9) Poučení o chování při úrazu třídní učitel 2x za pololetí Pracovník, který školení provádí, zapíše tuto skutečnost do třídní knihy. Kontroly zápisu zabezpečí zástupce ředitele. Článek XVI. Školní a pracovní úrazy

8 Školní úrazy Zaměstnanec, který je svědkem úrazu nebo se o úrazu první dozví, zabezpečí první pomoc, zajistí lékařské ošetření a vyrozumí ředitele školy nebo jiného vedoucího zaměstnance. Ve spolupráci s vedením školy zabezpečí doprovod nebo dopravu zraněného žáka k lékařskému ošetření a neprodleně informuje zákonného zástupce žáka. Ředitel školy nebo vedoucí pracovník, který byl o úrazu informován, se ihned přesvědčí, zda byla zajištěna první pomoc, případně lékařské ošetření. Popis okolnosti poranění zapíše pracovník do Knihy úrazů neprodleně, záznam o úrazu musí být sepsán nejpozději do dvou dnů ode dne, kdy se úraz stal. Žáci jsou povinni okamžitě nahlásit každé poranění vyučujícímu, případně třídnímu učiteli nebo jinému pracovníku školy. Odškodnění školních úrazů u České kooperativy, a.s. zajistí Stanislava Prosová. Dále zabezpečí nahlášení úrazů s absencí ve stanovené lhůtě na Krajský inspektorát BOZP. Ředitel školy zabezpečí důkladné prošetření příčin úrazu a následné opětovné poučení o BOZP. Ve sporných případech rozhoduje ředitel školy. Pracovní úrazy Zaměstnanec, který je svědkem úrazu jiné osoby, popřípadě se o něm nejdříve dozví, zajistí první pomoc, lékařské ošetření a neprodleně informuje ředitele školy nebo jiného vedoucího pracovníka, pokud toto nemůže učinit poraněný sám. Ředitel školy nebo vedoucí pracovník, který byl o úrazu informován, se ihned přesvědčí, zda byla zajištěna první pomoc, případně lékařské ošetření. Odškodnění školních úrazů u České kooperativy, a.s. zajistí Stanislava Prosová. Dále zabezpečí nahlášení úrazů s absencí ve stanovené lhůtě na Krajský inspektorát BOZP. Ředitel školy zabezpečí důkladné prošetření příčin úrazu a následné opětovné poučení o BOZP. Pracovník je povinen nahlásit každý pracovní úraz. Článek XVII. Ztráty, krádeže Žáci jsou povinni chránit své věci proti krádeži a ztrátě a ztrátě z nedbalosti (uzamykání šaten, věci uzavřené v tašce, bezdůvodné odkládání věcí a podobně). Žáci jsou povinni krádež hlásit ihned po zjištění třídnímu učiteli, učiteli konajícímu dozor, případně v kanceláři školy. Třídní učitel krádež řádně prošetří a podá zprávu vedení školy. Při krádeži s vyšší škodou než 1.000,--Kč musí být neprodleně vyrozuměna policie. Zaměstnanci, kteří zjistí krádež svých věcí nebo předmětů, které spravují, nahlásí krádež neprodleně v kanceláři školy. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník zabezpečí vyšetření krádeže, případně uvědomí policii. Odškodnění krádeží u České kooperativy, a.s. zabezpečí Stanislava Prosová.

9 Článek XVIII. Informační servis A) Pedagogičtí pracovníci B) Správní zaměstnanci C) Žáci D) Rodiče článek 13 A) Informace pro pedagogické pracovníky: 1) Pravidelné provozní pedagogické rady 2) Čtvrtletní klasifikační porady 3) Mimořádné pedagogické rady 4) Metodické komise 5) Týdenní plány práce 6) Nástěnky v informačním centru školy 7) Individuální informace od ředitele školy nebo jeho zástupců B) Provozní zaměstnanci: 1) Provozní porady 2) Prostřednictvím přímých nadřízených Zaměstnanci školy mají právo být informováni o dění ve škole a o skutečnostech, které se bezprostředně týkají jejich osoby. Zaměstnanci mají povinnost zachovat mlčenlivost o informacích získaných v rámci pracovního poměru. Tato povinnost přetrvává i po skončení pracovního poměru. Informace o osobních údajích zaměstnanců jsou předmětem ochrany osobnosti a škola je povinna zajistit ochranu informací o svých zaměstnancích a bez jejich souhlasu nesmí informace poskytnout. C) Žáci Žáci mají právo být informováni o dění ve škole. Mají právo vyjádřit vhodnou formou své názory a připomínky k dění ve škole. 1) Změny rozvrhu oznamují třídní učitelé žákům neprodleně a prostřednictvím ŽK informují rodiče. 2) Zkrácení výuky oznamují třídní učitelé žákům neprodleně a prostřednictvím ŽK informují rodiče. 3) O suplování informuje žáky třídní učitel, případně vyučující neprodleně. 4) O dění v jednotlivých předmětech informují žáky vyučující. 5) O účasti na školních a mimoškolních akcích informují žáky pověření učitelé a prostřednictvím ŽK seznamují rodiče s organizačním zabezpečením akce. Při akcích mimo sídlo školy si, ve spolupráci s třídními učiteli, vyžádají souhlas rodičů s účastí žáka na akci. 6) Další informace získávají žáci prostřednictvím: - nástěnky ve třídě - nástěnky ve vestibulu školy - ostatních nástěnek - školního rozhlasu - školního časopisu - webové stránky školy

10 Žáci své záležitosti řeší s vyučujícím, třídním učitelem, výchovným poradcem. Žáci mají v odůvodněných případech volný vstup k řediteli školy, případně k jeho zástupcům. Článek XIX. Další vzdělávání pracovníků Vedení školy podporuje další vzdělávání pracovníků. Účast na seminářích pořádaných akreditovanými středisky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků musí být efektivní a musí vycházet z potřeb a možností školy. Vzdělávací akce si volí pedagogičtí pracovníci svobodně. Účast na seminářích schvaluje ředitel školy. Povinností pracovníka, který se účastní semináře, je informovat o termínu konání zástupce ředitele Mgr. Štěpánku Zavřelovou k zajištění suplování a zanesení akce do plánu práce a dále informovat o poznatcích získaných na semináři ostatní pracovníky školy, především v metodických orgánech. Kopii osvědčení o absolvování semináře předá pracovník vedení školy. V případě, že se jedná o služební cestu, předá pracovník zprávu o služební cestě zástupci ředitele Mgr. Jiřímu Krulichovi neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů. Článek XX. Dozory nad žáky, volné hodiny ve výuce Dozor nad žáky je jednou ze základních povinností pedagogických pracovníků plynoucí z Pracovního řádu, Organizačního řádu školy, Řádu školy a dalších platných právních předpisů ve školství. Vyučující dozírá při styku s žáky neustále. Učitel nesmí tolerovat nevhodné chování, neplnění Řádu školy a ostatní projevy jen proto, že v tu dobu zrovna nevykonává dozor dle rozpisu dozorů. Dozory stanovené rozpisem dozorů je vyučující povinen dodržovat. Na dozor vyučující nastupuje neprodleně po ukončení hodiny a dozor končí se začátkem hodiny. Vyučující může opustit dozor pouze v závažném případě a to pouze, pokud za sebe zajistí náhradu! V případě předem známé nepřítomnosti vyučujícího ve škole zajistí náhradu zástupce ředitele Mgr. Štěpánku Zavřelovou Dozory nad žáky na školních a mimoškolních akcích jsou dány platnými předpisy a zodpovídá za ně pověřený pracovník. Volné hodiny ve výuce 1) Volné hodiny mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Tyto volné hodiny se týkají pouze prvního stupně a jsou vyznačeny v rozvrhu hodin tříd. V této době žáci pobývají mimo budovu školy a do školy mají povolen vstup na začátku přestávky před odpoledním vyučováním. Třídní učitel oznámí dobu volné hodiny rodičům prostřednictvím žákovské knížky na začátku pololetí. Vedení školy zjistí na začátku pololetí, prostřednictvím třídních učitelů, zájem rodičů o pobyt jejich dětí ve škole o volné hodině. Pro žáky nižších tříd prvního stupně zabezpečí pobyt ve školní družině a pro starší žáky řízenou přípravu na vyučování. 2) Mimořádné volné hodiny. V případě, že v rozvrhu žáků vznikne mimořádná volná hodina (laboratorní práce a podobně), zabezpečí vyučující informovanost rodičů prostřednictvím žákovské knížky. Ve spolupráci s vedením školy zabezpečí náplň práce pro žáky, kteří mají volnou hodinu. Při sestavování rozvrhu hodin se bude vedení školy snažit o zařazení alespoň jedné vyučovací hodiny předmětu, ve kterém se konají laboratorní práce na začátek nebo na konec vyučování. V tomto případě žákům, kteří nekonají laboratorní práci a mají písemný souhlas rodičů, vyučování odpadá.

11 Článek XXI. Organizace vzdělávacího procesu Organizace vzdělávání se realizuje podle učebních plánů a osnov schválených MŠMT ČR. Vyučující může po projednání a se souhlasem ředitele školy a v souladu s Metodickým pokynem MŠMT ČR č.j.: /98-20 upravit organizaci vzdělávání odlišně ( nepravidelné rozvržení výuky, sdružování tříd, projektové vyučování, uspořádání učiva, ). Vyučující může upravit začátek a konec vyučovací hodiny podle potřeby výuky a možností žáků a tuto změnu oznámí vedení školy. Zodpovídá však za to, že nebude narušena výuka v sousedních třídách, bude zaručena bezpečnost žáků a nebudou porušena hygienická pravidla výuky. Článek XXII. Pravidla uvolňování žáků z výuky, neomluvené hodiny Žáka může z výuky uvolňovat pouze jeho zákonný zástupce a to formou písemné žádosti. Pravidla uvolňování žáků z vyučování jsou stanovena v Řádu školy. V případě, že se žák svévolně nedostaví na vyučování, svévolně se vzdálí z budovy školy, poruší pravidla uvolňování z vyučování, ve stanoveném termínu nedoloží řádnou omluvenku třídnímu učiteli a podobně, jedná se o neomluvenou absenci. Neomluvenou absenci třídní učitel neprodleně projedná s ředitelem školy. Neomluvená absence je důvodem ke snížení známky z chování. Ve sporných případech rozhoduje o neomluvené absenci ředitel školy po vyžádání potřebných dokladů. V případě školních a mimoškolních akcí, které se konají mimo sídlo školy, zajistí vyučující, třídní učitel, případně pověřený pracovník informovanost zákonného zástupce a vyžádá si písemný souhlas zákonného zástupce s účastí žáka na akci. Bez souhlasu zákonného zástupce se žák akce neúčastní! Článek XXIII. Lyžařský výcvik, školy v přírodě, soustředění ST, školním výlety, exkurze a sportovní kurzy Uspořádání jednotlivých akcí musí být s dostatečným předstihem projednáno a schváleno ředitelem školy, zaneseno do plánu práce školy a týdenního plánu školy. Termín akce nesmí kolidovat s termíny konání měsíčních a klasifikačních pedagogických rad a schůzkami rodičů. Lyžařský výcvik je zařazen zpravidla v sedmém ročníků. Školy v přírodě se mohou konat jednou za školní rok v délce sedmi dnů. ŠvP se nekoná v prvním ročníku. Součástí programu školy v přírodě může být netradiční forma ozdravného pobytu. Předpokladem pro konání ŠvP je projednání a schválení programu ředitelem školy a písemný souhlas zákonných zástupců žáků, kteří se mají ŠvP zúčastnit. Vyučující, společně se zástupci ředitele, zpracují na začátku školního roku plán ŠvP pro jednotlivé třídy a ročníky školy. Soustředění sportovních tříd jsou zimní a jarní. Soustředění organizují vedoucí trenéři ST a plán soustředění schvaluje ředitel školy. Školní výlety budou zpracovány jako vlastivědné poznávací projekty. Délku trvání výletu schvaluje po projednání programu výletu s vyučujícím ředitel školy. V ročníku mohou být výlety zpravidla jednodenní. V 8. a 9.ročníků dvoudenní. Výlet lze od 6.ročníku spojit s jednodenní exkurzí. Vyučující společně se zástupci ředitele zpracují na začátku školního roku plán školních výletů a exkurzí pro jednotlivé třídy a ročníky školy. Plán ŠvP, výletů a exkurzí lze měnit v průběhu školního roku pouze se souhlasem ředitele školy.

12 Sportovní kurzy: A) Plavání B) Bruslení C) Lyžování D) Turistika a pobyt v přírodě E) Cyklistika Plavání Plavání je zařazeno formou kurzu ve třetím ročníku. Vzhledem k vhodným podmínkám lze plavání zařadit i v následných ročnících. K zařazení plavání do výuky není třeba zvláštního souhlasu vedení školy. Vyučující daného předmětu nebo činnosti zapracuje plavání do tématického plánu a konání oznámí zástupci ředitele Mgr. Š.Zavřelové pro zapracování do týdenního plánu školy. Plavání lze zařadit jako součást ŠvP, výletu, soustředění a podobně pouze po projednání a se souhlasem ředitele školy. Bruslení Vzhledem k vhodným podmínkám lze bruslení zařadit do výuky ve všech etapách vzdělávání. Bruslení lze zařadit jako součást ŠvP, výletu, soustředění a podobně pouze po projednání a se souhlasem ředitele školy. Lyžování Lyžování je zařazeno formou týdenního kurzu zpravidla v sedmém ročníku. V případě vhodných podmínek lze zařadit lyžování a pobyt na sněhu i v ostatních etapách vzdělávání po projednání a se souhlasem ředitele školy a oznámení zástupci ředitele Mgr. Š.Zavřelové pro zapracování do týdenního plánu školy. Zařadit lyžování jako součást ŠvP lze od třetího ročníku. Lyžování lze zařadit jako součást ŠvP pouze po projednání a se souhlasem ředitele školy. Turistika a pobyt v přírodě Turistiku a pobyt v přírodě je vhodné zařadit do výuky ve všech etapách vzdělávání. Konání oznámí vyučující zástupci ředitele Mgr. Š.Zavřelové pro zapracování do týdenního plánu školy. Cyklistika Cyklistiku a dopravní výchovu je vhodné zařadit do výuky ve všech etapách vzdělávání. Cyklistiku lze zařadit jako součást výuky, ŠvP, výletu, soustředění a podobně pouze po projednání a se souhlasem ředitele školy.

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, p.o. Koncepce školy. Heyrovského 33, Olomouc. Statutární město Olomouc

Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, p.o. Koncepce školy. Heyrovského 33, Olomouc. Statutární město Olomouc Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Koncepce školy Název a adresa organizace, právní forma Druh školy: Název organizace: Adresa: Právní forma: Zřizovatel: Základní škola Základní škola Olomouc, Heyrovského

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní oblasti: 1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY - stát se místem, kde žáci naleznou možnost

Více

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Kritéria pro udělování výchovných opatření

Kritéria pro udělování výchovných opatření Kritéria pro udělování výchovných opatření Podle ustanovení 17 vyhlášky č. 454/2006 Sb. a v souladu s ustanovením 31 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích Smluvní strany 1. Obchodní jméno: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, Adresa: 17.listopadu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Všestranný rozvoj talentované mládeže Vytváření a posilování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 Činnost školní družiny 1. Školní družina poskytuje žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské, kulturní, sportovní

Více

Vnitřní řád školní družiny. SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského10 - ZŠ speciální Tetín 7. I. Poslání školní družiny

Vnitřní řád školní družiny. SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského10 - ZŠ speciální Tetín 7. I. Poslání školní družiny Vnitřní řád školní družiny SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského10 - ZŠ speciální Tetín 7 I. Poslání školní družiny ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině není

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice OBSAH: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáka 2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 3. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 4. Vnitřní režim školy 5. Zákonní

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

a)práva a povinnosti účastníků zájmové činnosti a jejich zákonných zástupců a dalších návštěvníků MěDDM.

a)práva a povinnosti účastníků zájmové činnosti a jejich zákonných zástupců a dalších návštěvníků MěDDM. Městský dům dětí a mládeže Vlašim Radnická 121 258 01 Vlašim tel: 317842310, e-mail: mddm@mddmvlasim.cz VNITŘNÍ ŘÁD vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon),., v platném znění a jeho prováděcích

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

2.) Jak dlouho ve funkci zástupce ředitele (dále jen ZŘ)?

2.) Jak dlouho ve funkci zástupce ředitele (dále jen ZŘ)? Seznam příloh - Příloha č. 1 - Dotazník pro zástupce ředitele středních odborných škol - Příloha č. 2 - Vzor náplně práce zástupce ředitele ne střední odborné škole - Příloha č. 3 - Seznam zákonů, vyhlášek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování žáků

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování žáků S M L O U V A o zajištění praktického vyučování žáků uzavřená podle 65 odst. 2 Zákona č.561/2004 Sb., (Školský zákon) a 12 vyhlášky č. 13/2005 Sb. I. Smluvní strany Střední škola a Vyšší odborná škola

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Základní škola, Týn nad Vltavou, Hlinecká. Úkoly pro školní rok

Základní škola, Týn nad Vltavou, Hlinecká. Úkoly pro školní rok Základní škola, Týn nad Vltavou, Hlinecká Úkoly pro školní rok 2010-2011 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro škol. rok 2016/2017 Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9. Náměstí Republiky 9, Znojmo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9. Náměstí Republiky 9, Znojmo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Náměstí Republiky 9, 669 02 Znojmo Identifikátor školy: 600 127 737 Termín konání inspekce: 11.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Adresa:, tel. /fax 482 323 263, e-mail: libor.rygal@zs. vratislavice. cz Bankovní spojení: ČS Liberec 0984944329/0800,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více