Koncepce školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce školy 2004-2008"

Transkript

1 Koncepce školy I. Základní cíl: Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. II. Prostředky k dosažení cíle: 1. Vzdělávací program školy Základní prostředek k dosažení cílů je plnění zvoleného vzdělávacího programu Základní škola, rozpracovaný tematickým plánem školy do jednotlivých předmětů. Při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků. Škola vytváří vlastní školní vzdělávací program, jehož realizace začne ve školním roce Klima školy Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení (všechny složky, nejenom ředitel školy) a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými. Dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájem o vše, co s prací školy souvisí. Umožnit pedagogickým pracovníkům další vzdělávání a případné rozšíření kvalifikace. 3. Organizace školy Mít vypracovaný organizační řád školy se všemi kompetencemi a organizační dokumentaci školy, neustále je inovovat, aby odpovídaly skutečným potřebám školy. Při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost, dále autoritu, která vychází z osobních a profesionálních kvalit. Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti uplatňovat i další formy komunikace (informace, rady, výměna názorů apod.). 4. Talentovaní a integrovaní žáci Škola bude vytvářet prostor pro všechny žáky. Na 1. a 2. stupni umožní slovní hodnocení. Ve spolupráci s výchovným poradcem bude pečovat o žáky se specifickými poruchami učení a chování. V učebním plánu 2. stupně umožní diferenciaci (povinně volitelné předměty, nepovinné předměty) Sborovna školy se přemění na informační centrum a komunikační centrum. Pro talentované žáky bude zpracován školní systém soutěží, na který budou navazovat okresní a krajská kola. Budou hodnoceny výstupy žáků (absolvent 1. stupně a závěrečná zkouška v 9. ročníku).

2 Na druhém stupni (od šesté třídy( budou zřízeny pro talentované žáky zřízeny třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy a sportu (fotbalová a atletická). 5. Mimotřídní a zájmová činnost Mimotřídní a zájmová činnost musí být přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Zaměří se především na: Práci školní družiny. Další výchovy, jako je sexuální, protidrogová, dopravní, zdravotní a podobně. Zřídit přestávkové hrací kouty, využívat venkovní prostory a zahrady. Každoročně bude koordinátorem sociálně patologických jevů zpracován Minimální preventivní program. 6. Škola a veřejnost Velmi intenzívně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. Snažit se více rozvíjet oboustranný tok informací (rodiče o škole). Veřejnosti poskytovat základní a objektivní informace o škole, nabízet jim vhodné služby. Připravovat pro rodiče programy (dny otevřených dveří, dny slabikáře). Informace o škole aktualizovat na webových stránkách školy.

3 Koncepční plán na rok V souvislosti se zaváděním rámcově vzdělávacích programů zpracovávají učitelé 1. a 2. stupně vlastní RVP. Výuka podle vlastního RVP bude realizována ve školním roce 2007/2008 v prvních a šestých třídách základní školy. Ve školním roce 2005/2006 bude provedena evaluace školy formou dotazníkového šetření mezi rodiči a žáky školy Ve spolupráci s poradním orgánem ředitele školy (pedagogická rada) a nově ustanovenou Radou školy bude od aktualizován Řád školy. Jeho schválení Radou školy proběhne v červnu Do konce srpna 2006 ředitel školy zpracuje Audit školy (SWOT analýza) Ředitel školy vytvoří DVPP na období (od 1. ledna 2006) Ve školním roce se škola zaměří na vybudování druhé počítačové učebny (financování z dotace SIPVZ) V červenci a srpnu proběhne realizace projekční místnosti, sborovny školy a úprava kanceláře ředitele školy a zástupců školy. Na budově prvního stupně bude rozšířena síť pro připojení na internet. Další finanční prostředky budou použity na nákup školního nábytku a učebních pomůcek. Opravy a údržba (zajišťuje zřizovatel): rekonstrukce osvětlení v tělocvičnách, rekonstrukce luxferů a větráků v tělocvičnách, rekonstrukce podlah ve třídách, rekonstrukce vchodu školy, rekonstrukce kanceláře ředitele školy, kanceláře zástupců školy a sborovny školy. Opravy a údržba (vlastní režie): rekonstrukce vestavěných skříní, nákup nových tabulí do tříd, nákup šatních skříní do školní družiny, nákup nábytku do tříd a nové projekční a počítačové učebny, nákup nábytku do kanceláře ředitele školy, pákové baterie do tříd. Ředitel školy dokončí funkční studium 2

4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu ve škole Článek I. Celkový charakter školy Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu. Škola organizuje kurzy pro získání základního vzdělání pro občany, kteří nezískali základní vzdělání. Ve škole jsou od šestého ročníku zřízeny třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na atletiku a kopanou. Součástí školy je Školní družina, Školní atletický klub a Školní sportovní klub. Vztah učitele a žáka je partnerský. Přístup učitele k žákovi je demokratický. Učitel zachovává odpovídající náročnost ve výuce a důsledně a soustavně vyžaduje dodržování Řádu školy a pravidla slušného chování. Učitel respektuje individuální zvláštnosti každého žáka, jeho právo na růst a individuální tempo. Učitel respektuje Úmluvu o právech dítěte. Článek II. Příprava pedagogických pracovníků na vyučování Příprava pedagogických pracovníků na výuku je zcela v jejich kompetenci. Základem pro přípravu na výuku je zejména: 1) Důkladná znalost osnov vzdělávacích programů jednotlivých tříd a ročníků. 2) Důsledné zpracování tématických plánů v návaznosti na úroveň tříd, skupin dělených předmětů a individuální předpoklady žáka a jejich důsledné dodržování. Pro přípravu na vyučování začínajících pedagogických pracovníků jmenuje ředitel školy na dobu nezbytně nutnou zavádějící učitele. Článek III. Klasifikace žáků Při hodnocení a klasifikaci žáků dodržují vyučující Vnitřní klasifikační řád školy. Hodnocení žáka nemůže být založeno na porovnávání žáků navzájem, ale má podávat informaci k jaké změně u žáka za klasifikační období došlo. Žákům musí být poskytnuto dostatečné množství příležitostí k prokázání úrovně znalostí. Článek IV. Příprava žáků ke studiu na středních školách a k přijímacímu řízení na střední školy Vyučující 5. a 9.ročníků ve spolupráci s třídními učiteli a výchovnou poradkyní vytvoří optimální podmínky pro přípravu žáků k přijímacímu řízení na střední školy. Výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli zabezpečí informovanost žáků a jejich rodičů o možnostech studia na středních školách. Vyučující v 5.ročníku orientují ke studiu na víceletém gymnáziu pouze žáky, kteří mají pro toto studium předpoklady.

5 Článek V. Jazykové vyjadřování Učitelé jsou vzorem žákům v používání spisovného jazyka a jsou povinni vést k tomu své žáky. Vyžadují odpovědi celou větou, vedou žáky k diskusi a učí je jasně formulovat své myšlenky a názory. Zároveň je vedou k toleranci názorů druhých. Článek VI. Estetická úroveň sešitů a žákovských prací, žákovská knížka Vyučující vedou žáky ke kvalitnímu grafickému projevu a jsou v tomto žákům příkladem. Netolerují nedopsané a nedokončené úlohy, nevhodné nápisy a kresby v sešitech. Povinností vyučujících je dbát na správný pravopis ve všech předmětech. Metodické komise dohodnou na začátku školního roku společný postup při zápisech do sešitů, formy písemných prací, protokolů laboratorních prací a podobně. Dohodnou společný postup při hodnocení úpravy sešitů a žákovských prací s přihlédnutím k individuálním předpokladům žáka. Žákovská knížka (ŽK) je doklad o prospěchu a chování žáka. Slouží k informování zákonného zástupce žáka, omlouvání nepřítomnosti žáka a podobně. Tomuto odpovídají i zápisy prováděné do ŽK. Do ŽK můžou zapisovat pouze pedagogičtí pracovníci školy, případně žáci pod jejich vedením a zákonní zástupci žáků. Falšování a pozměňování zápisů v ŽK je zakázáno. Falšování a pozměňování zápisů v ŽK žáky je považováno za hrubé porušení Řádu školy. Žáci jsou povinni udržovat ŽK v řádném stavu (čistý obal, nezmačkaná a podobně). ŽK se na konci školního roku odevzdává. Žáci jsou povinni okamžitě nahlásit ztrátu ŽK třídnímu učiteli, který ztrátu vyšetří. Novou ŽK si žák zakoupí v kanceláři školy na své náklady. Článek VII. Šikanování a projevy rasizmu Vyučující nesmí tolerovat výskyt šikanování, rasizmu, mazáctví, znevažování práce druhého, ponižování, hrubé chování, nevhodné vyjadřování a jakékoli projevy ničení majetku. Těmto projevům je povinen zabraňovat i v případě, že nekoná dozor nad žáky stanovený rozpisem dozorů. Třídní učitelé ve spolupráci s výchovnou poradkyní a ostatními vyučujícími zjišťují průběžně reálný výskyt uvedených jevů ve třídách a ve škole. Informují vedení školy a společně zabezpečují odstranění těchto jevů. Trvalým úkolem všech pedagogických pracovníků je posilovat právní vědomí žáků. Článek VIII. Prevence sociálně patologických jevů Trvalým úkolem všech pedagogických pracovníků je sledovat u žáků projevy zneužívání návykových látek včetně kouření a ostatní patologické jevy (vandalství, brutalita, patologické hráčství a ostatní) a společně s výchovnou poradkyní a vedením školy navrhovat a realizovat cílená opatření. Společně s koordinátorem orientovat žáky na vhodné využívání volného času. Úzce spolupracovat s rodiči, ARCHOU a ostatními institucemi.

6 Článek IX. Enviromentální výchova, sběr surovin a léčivých rostlin Ve spolupráci s koordinátorem vést žáky k ekologickým návykům v rámci všech předmětů. V oblasti sběru druhotných surovin vést žáky ke třídění odpadů. Zabezpečit sběr léčivých rostlin a informovat žáky o užitečnosti těchto akcí, finančním efektu pro školu a vyhlašovat a odměňovat nejlepší žáky a kolektivy. Článek X. Dopravní výchova a zdravotní výchova Prvky dopravní výchovy zařazovat do všech předmětů. Zaměřit se na prevenci dopravních nehod, znalost dopravních předpisů a chování chodců a cyklistů v dopravním systému. Organizovat školní kola dopravní soutěže a připravovat žáky na účast ve vyšších kolech dopravních soutěží. Zabezpečit činnost dopravního kroužku. Cyklistiku lze zařadit do různých forem výuky pouze se souhlasem ředitele školy. Prvky zdravotní výchovy zařazovat do všech předmětů. Zaměřit se na znalost první pomoci a zabezpečení zdravotní pomoci. Zabezpečit fungování zdravotních kroužků a připravovat žáky na soutěže se zdravotní tématikou. Článek XI. Zájmové útvary Podpořit širokou nabídku a fungování zájmových útvarů. Pokusit se o zapojení rodičů do vedení zájmových útvarů. Umožnit v náležité míře prezentaci činnosti zájmových útvarů a o jejich činnosti informovat rodiče a veřejnost. Zabezpečit při každém konzultačním odpoledni výstavu prací žáků. Článek XII. Práce žáků s informacemi Učit žáky a vyžadovat od žáků práci s informacemi. Průběžně a ve všech předmětech vést žáky k samostatnému zpracování dostupných informací, učit žáky informace samostatně vyhledávat. Trvale zařazovat zpracování témat formou referátů. Zařazovat do výuky exkurze do knihoven a podobně. Článek XIII. Spolupráce školy a rodiny Spolupráce rodičů a školy je založena na partnerských vztazích. Cílem je oboustranná aktivní informovanost. Škola se zaměří na objektivní informování rodičů o chování a prospěchu žáků. Poskytuje rodičům co nejvíc informací o dění v jednotlivých třídách a celé škole. Učitel se dohodne s rodiči na případné přítomnosti žáka při podávání informací. Škola v dostatečné míře organizuje informační a konzultační odpoledne. Učitelé jsou dále povinni podávat informace i mimo tato odpoledne za předpokladu, že nebude narušena výuka.

7 Článek XIV. Řešení výchovných problémů, kázeňský sešit Žáci i pedagogičtí pracovníci důsledně dbají na dodržování Řádu školy. Nikdo nesmí používat žádné tělesné tresty, žáky ponižovat a zesměšňovat. Přestupky žáků řeší vyučující ihned. Závažnější přestupky řeší třídní učitel ve spolupráci s výchovnou poradkyní a vedením školy. Při udělování výchovných opatření se postupuje dle Vnitřního klasifikačního řádu školy. Učitel a třídní učitel informuje zákonného zástupce o přestupku prostřednictvím žákovské knížky, notýsku a podobně. Případně stejnou formou pozve rodiče na jednání do školy, o tomto informuje vedení školy. V případě závažných přestupků a v případě, že zákonný zástupce na výzvu učitele a třídního učitele nereaguje, pozve rodiče do školy ředitel školy. Kázeňský sešit je součástí dokumentace třídy a je uložen v třídní knize. Za řádné vedení kázeňského sešitu odpovídá třídní učitel. Do kázeňského sešitu zapisují učitelé zapomínání pomůcek, učebnic, sešitů, domácích úkolů, méně závažná porušení Řádu školy a podobně. Třídní učitelé informují rodiče prostřednictvím žákovské knížky vždy po pěti zápisech v kázeňském sešitě. Zápisy v kázeňském sešitě jsou jedním z podkladů při klasifikaci chování a udělování výchovných opatření. Kázeňský sešit se na konci školního roku odevzdává a archivuje. Článek XV. Bezpečnost a ochrana zdraví Všichni pracovníci školy jsou povinni dodržovat a kontrolovat podmínky k zajištění BOZP žáků při jejich účasti na výuce, výchově, akcích školy a podobně. Zjištěné nedostatky jsou povinni neprodleně nahlásit vedení školy. Vedení školy je povinno ihned odstranit zjištěné nedostatky. K dalším povinnostem pedagogických pracovníků patří proškolení žáků o BOZP v následujících oblastech: 1) BOZP v předmětech, které učí vyučující na začátku pololetí. 2) Chování ve škole, ve školní jídelně, v areálu školy, Řádu školy a zásadách slušného chování třídní učitel na začátku pololetí. 3) Chování na veřejnosti třídní učitel na začátku pololetí. 4) Chování o přestávkách třídní učitel 2x za pololetí. 5) Chování o volných hodinách třídní učitel 2x za pololetí. 6) Chování ve volném čase třídní učitel 2x za pololetí. 7) Chování o prázdninách třídní učitel před prázdninami. 8) LVVZ, ŠvP, soustředění ST, výlety, exkurze, vycházky, školní a mimoškolní akce a podobně vedoucí kurzu před a v průběhu kurzu, případně pověřený pracovník, třídní učitel, vyučující před konáním akce. 9) Poučení o chování při úrazu třídní učitel 2x za pololetí Pracovník, který školení provádí, zapíše tuto skutečnost do třídní knihy. Kontroly zápisu zabezpečí zástupce ředitele. Článek XVI. Školní a pracovní úrazy

8 Školní úrazy Zaměstnanec, který je svědkem úrazu nebo se o úrazu první dozví, zabezpečí první pomoc, zajistí lékařské ošetření a vyrozumí ředitele školy nebo jiného vedoucího zaměstnance. Ve spolupráci s vedením školy zabezpečí doprovod nebo dopravu zraněného žáka k lékařskému ošetření a neprodleně informuje zákonného zástupce žáka. Ředitel školy nebo vedoucí pracovník, který byl o úrazu informován, se ihned přesvědčí, zda byla zajištěna první pomoc, případně lékařské ošetření. Popis okolnosti poranění zapíše pracovník do Knihy úrazů neprodleně, záznam o úrazu musí být sepsán nejpozději do dvou dnů ode dne, kdy se úraz stal. Žáci jsou povinni okamžitě nahlásit každé poranění vyučujícímu, případně třídnímu učiteli nebo jinému pracovníku školy. Odškodnění školních úrazů u České kooperativy, a.s. zajistí Stanislava Prosová. Dále zabezpečí nahlášení úrazů s absencí ve stanovené lhůtě na Krajský inspektorát BOZP. Ředitel školy zabezpečí důkladné prošetření příčin úrazu a následné opětovné poučení o BOZP. Ve sporných případech rozhoduje ředitel školy. Pracovní úrazy Zaměstnanec, který je svědkem úrazu jiné osoby, popřípadě se o něm nejdříve dozví, zajistí první pomoc, lékařské ošetření a neprodleně informuje ředitele školy nebo jiného vedoucího pracovníka, pokud toto nemůže učinit poraněný sám. Ředitel školy nebo vedoucí pracovník, který byl o úrazu informován, se ihned přesvědčí, zda byla zajištěna první pomoc, případně lékařské ošetření. Odškodnění školních úrazů u České kooperativy, a.s. zajistí Stanislava Prosová. Dále zabezpečí nahlášení úrazů s absencí ve stanovené lhůtě na Krajský inspektorát BOZP. Ředitel školy zabezpečí důkladné prošetření příčin úrazu a následné opětovné poučení o BOZP. Pracovník je povinen nahlásit každý pracovní úraz. Článek XVII. Ztráty, krádeže Žáci jsou povinni chránit své věci proti krádeži a ztrátě a ztrátě z nedbalosti (uzamykání šaten, věci uzavřené v tašce, bezdůvodné odkládání věcí a podobně). Žáci jsou povinni krádež hlásit ihned po zjištění třídnímu učiteli, učiteli konajícímu dozor, případně v kanceláři školy. Třídní učitel krádež řádně prošetří a podá zprávu vedení školy. Při krádeži s vyšší škodou než 1.000,--Kč musí být neprodleně vyrozuměna policie. Zaměstnanci, kteří zjistí krádež svých věcí nebo předmětů, které spravují, nahlásí krádež neprodleně v kanceláři školy. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník zabezpečí vyšetření krádeže, případně uvědomí policii. Odškodnění krádeží u České kooperativy, a.s. zabezpečí Stanislava Prosová.

9 Článek XVIII. Informační servis A) Pedagogičtí pracovníci B) Správní zaměstnanci C) Žáci D) Rodiče článek 13 A) Informace pro pedagogické pracovníky: 1) Pravidelné provozní pedagogické rady 2) Čtvrtletní klasifikační porady 3) Mimořádné pedagogické rady 4) Metodické komise 5) Týdenní plány práce 6) Nástěnky v informačním centru školy 7) Individuální informace od ředitele školy nebo jeho zástupců B) Provozní zaměstnanci: 1) Provozní porady 2) Prostřednictvím přímých nadřízených Zaměstnanci školy mají právo být informováni o dění ve škole a o skutečnostech, které se bezprostředně týkají jejich osoby. Zaměstnanci mají povinnost zachovat mlčenlivost o informacích získaných v rámci pracovního poměru. Tato povinnost přetrvává i po skončení pracovního poměru. Informace o osobních údajích zaměstnanců jsou předmětem ochrany osobnosti a škola je povinna zajistit ochranu informací o svých zaměstnancích a bez jejich souhlasu nesmí informace poskytnout. C) Žáci Žáci mají právo být informováni o dění ve škole. Mají právo vyjádřit vhodnou formou své názory a připomínky k dění ve škole. 1) Změny rozvrhu oznamují třídní učitelé žákům neprodleně a prostřednictvím ŽK informují rodiče. 2) Zkrácení výuky oznamují třídní učitelé žákům neprodleně a prostřednictvím ŽK informují rodiče. 3) O suplování informuje žáky třídní učitel, případně vyučující neprodleně. 4) O dění v jednotlivých předmětech informují žáky vyučující. 5) O účasti na školních a mimoškolních akcích informují žáky pověření učitelé a prostřednictvím ŽK seznamují rodiče s organizačním zabezpečením akce. Při akcích mimo sídlo školy si, ve spolupráci s třídními učiteli, vyžádají souhlas rodičů s účastí žáka na akci. 6) Další informace získávají žáci prostřednictvím: - nástěnky ve třídě - nástěnky ve vestibulu školy - ostatních nástěnek - školního rozhlasu - školního časopisu - webové stránky školy

10 Žáci své záležitosti řeší s vyučujícím, třídním učitelem, výchovným poradcem. Žáci mají v odůvodněných případech volný vstup k řediteli školy, případně k jeho zástupcům. Článek XIX. Další vzdělávání pracovníků Vedení školy podporuje další vzdělávání pracovníků. Účast na seminářích pořádaných akreditovanými středisky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků musí být efektivní a musí vycházet z potřeb a možností školy. Vzdělávací akce si volí pedagogičtí pracovníci svobodně. Účast na seminářích schvaluje ředitel školy. Povinností pracovníka, který se účastní semináře, je informovat o termínu konání zástupce ředitele Mgr. Štěpánku Zavřelovou k zajištění suplování a zanesení akce do plánu práce a dále informovat o poznatcích získaných na semináři ostatní pracovníky školy, především v metodických orgánech. Kopii osvědčení o absolvování semináře předá pracovník vedení školy. V případě, že se jedná o služební cestu, předá pracovník zprávu o služební cestě zástupci ředitele Mgr. Jiřímu Krulichovi neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů. Článek XX. Dozory nad žáky, volné hodiny ve výuce Dozor nad žáky je jednou ze základních povinností pedagogických pracovníků plynoucí z Pracovního řádu, Organizačního řádu školy, Řádu školy a dalších platných právních předpisů ve školství. Vyučující dozírá při styku s žáky neustále. Učitel nesmí tolerovat nevhodné chování, neplnění Řádu školy a ostatní projevy jen proto, že v tu dobu zrovna nevykonává dozor dle rozpisu dozorů. Dozory stanovené rozpisem dozorů je vyučující povinen dodržovat. Na dozor vyučující nastupuje neprodleně po ukončení hodiny a dozor končí se začátkem hodiny. Vyučující může opustit dozor pouze v závažném případě a to pouze, pokud za sebe zajistí náhradu! V případě předem známé nepřítomnosti vyučujícího ve škole zajistí náhradu zástupce ředitele Mgr. Štěpánku Zavřelovou Dozory nad žáky na školních a mimoškolních akcích jsou dány platnými předpisy a zodpovídá za ně pověřený pracovník. Volné hodiny ve výuce 1) Volné hodiny mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Tyto volné hodiny se týkají pouze prvního stupně a jsou vyznačeny v rozvrhu hodin tříd. V této době žáci pobývají mimo budovu školy a do školy mají povolen vstup na začátku přestávky před odpoledním vyučováním. Třídní učitel oznámí dobu volné hodiny rodičům prostřednictvím žákovské knížky na začátku pololetí. Vedení školy zjistí na začátku pololetí, prostřednictvím třídních učitelů, zájem rodičů o pobyt jejich dětí ve škole o volné hodině. Pro žáky nižších tříd prvního stupně zabezpečí pobyt ve školní družině a pro starší žáky řízenou přípravu na vyučování. 2) Mimořádné volné hodiny. V případě, že v rozvrhu žáků vznikne mimořádná volná hodina (laboratorní práce a podobně), zabezpečí vyučující informovanost rodičů prostřednictvím žákovské knížky. Ve spolupráci s vedením školy zabezpečí náplň práce pro žáky, kteří mají volnou hodinu. Při sestavování rozvrhu hodin se bude vedení školy snažit o zařazení alespoň jedné vyučovací hodiny předmětu, ve kterém se konají laboratorní práce na začátek nebo na konec vyučování. V tomto případě žákům, kteří nekonají laboratorní práci a mají písemný souhlas rodičů, vyučování odpadá.

11 Článek XXI. Organizace vzdělávacího procesu Organizace vzdělávání se realizuje podle učebních plánů a osnov schválených MŠMT ČR. Vyučující může po projednání a se souhlasem ředitele školy a v souladu s Metodickým pokynem MŠMT ČR č.j.: /98-20 upravit organizaci vzdělávání odlišně ( nepravidelné rozvržení výuky, sdružování tříd, projektové vyučování, uspořádání učiva, ). Vyučující může upravit začátek a konec vyučovací hodiny podle potřeby výuky a možností žáků a tuto změnu oznámí vedení školy. Zodpovídá však za to, že nebude narušena výuka v sousedních třídách, bude zaručena bezpečnost žáků a nebudou porušena hygienická pravidla výuky. Článek XXII. Pravidla uvolňování žáků z výuky, neomluvené hodiny Žáka může z výuky uvolňovat pouze jeho zákonný zástupce a to formou písemné žádosti. Pravidla uvolňování žáků z vyučování jsou stanovena v Řádu školy. V případě, že se žák svévolně nedostaví na vyučování, svévolně se vzdálí z budovy školy, poruší pravidla uvolňování z vyučování, ve stanoveném termínu nedoloží řádnou omluvenku třídnímu učiteli a podobně, jedná se o neomluvenou absenci. Neomluvenou absenci třídní učitel neprodleně projedná s ředitelem školy. Neomluvená absence je důvodem ke snížení známky z chování. Ve sporných případech rozhoduje o neomluvené absenci ředitel školy po vyžádání potřebných dokladů. V případě školních a mimoškolních akcí, které se konají mimo sídlo školy, zajistí vyučující, třídní učitel, případně pověřený pracovník informovanost zákonného zástupce a vyžádá si písemný souhlas zákonného zástupce s účastí žáka na akci. Bez souhlasu zákonného zástupce se žák akce neúčastní! Článek XXIII. Lyžařský výcvik, školy v přírodě, soustředění ST, školním výlety, exkurze a sportovní kurzy Uspořádání jednotlivých akcí musí být s dostatečným předstihem projednáno a schváleno ředitelem školy, zaneseno do plánu práce školy a týdenního plánu školy. Termín akce nesmí kolidovat s termíny konání měsíčních a klasifikačních pedagogických rad a schůzkami rodičů. Lyžařský výcvik je zařazen zpravidla v sedmém ročníků. Školy v přírodě se mohou konat jednou za školní rok v délce sedmi dnů. ŠvP se nekoná v prvním ročníku. Součástí programu školy v přírodě může být netradiční forma ozdravného pobytu. Předpokladem pro konání ŠvP je projednání a schválení programu ředitelem školy a písemný souhlas zákonných zástupců žáků, kteří se mají ŠvP zúčastnit. Vyučující, společně se zástupci ředitele, zpracují na začátku školního roku plán ŠvP pro jednotlivé třídy a ročníky školy. Soustředění sportovních tříd jsou zimní a jarní. Soustředění organizují vedoucí trenéři ST a plán soustředění schvaluje ředitel školy. Školní výlety budou zpracovány jako vlastivědné poznávací projekty. Délku trvání výletu schvaluje po projednání programu výletu s vyučujícím ředitel školy. V ročníku mohou být výlety zpravidla jednodenní. V 8. a 9.ročníků dvoudenní. Výlet lze od 6.ročníku spojit s jednodenní exkurzí. Vyučující společně se zástupci ředitele zpracují na začátku školního roku plán školních výletů a exkurzí pro jednotlivé třídy a ročníky školy. Plán ŠvP, výletů a exkurzí lze měnit v průběhu školního roku pouze se souhlasem ředitele školy.

12 Sportovní kurzy: A) Plavání B) Bruslení C) Lyžování D) Turistika a pobyt v přírodě E) Cyklistika Plavání Plavání je zařazeno formou kurzu ve třetím ročníku. Vzhledem k vhodným podmínkám lze plavání zařadit i v následných ročnících. K zařazení plavání do výuky není třeba zvláštního souhlasu vedení školy. Vyučující daného předmětu nebo činnosti zapracuje plavání do tématického plánu a konání oznámí zástupci ředitele Mgr. Š.Zavřelové pro zapracování do týdenního plánu školy. Plavání lze zařadit jako součást ŠvP, výletu, soustředění a podobně pouze po projednání a se souhlasem ředitele školy. Bruslení Vzhledem k vhodným podmínkám lze bruslení zařadit do výuky ve všech etapách vzdělávání. Bruslení lze zařadit jako součást ŠvP, výletu, soustředění a podobně pouze po projednání a se souhlasem ředitele školy. Lyžování Lyžování je zařazeno formou týdenního kurzu zpravidla v sedmém ročníku. V případě vhodných podmínek lze zařadit lyžování a pobyt na sněhu i v ostatních etapách vzdělávání po projednání a se souhlasem ředitele školy a oznámení zástupci ředitele Mgr. Š.Zavřelové pro zapracování do týdenního plánu školy. Zařadit lyžování jako součást ŠvP lze od třetího ročníku. Lyžování lze zařadit jako součást ŠvP pouze po projednání a se souhlasem ředitele školy. Turistika a pobyt v přírodě Turistiku a pobyt v přírodě je vhodné zařadit do výuky ve všech etapách vzdělávání. Konání oznámí vyučující zástupci ředitele Mgr. Š.Zavřelové pro zapracování do týdenního plánu školy. Cyklistika Cyklistiku a dopravní výchovu je vhodné zařadit do výuky ve všech etapách vzdělávání. Cyklistiku lze zařadit jako součást výuky, ŠvP, výletu, soustředění a podobně pouze po projednání a se souhlasem ředitele školy.

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Všestranný rozvoj talentované mládeže Vytváření a posilování

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti

Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti 1 Úvod 1. Českomoravská myslivecká jednota, o. s. (dále jen ČMMJ ) vědoma si své zodpovědnosti za odborné provádění myslivosti, usiluje o to, aby znalosti uchazečů

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice OBSAH: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáka 2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 3. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 4. Vnitřní režim školy 5. Zákonní

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Vnitřní řád školní družiny dle ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Dálkové studium se řídí podle plánů konzultací jednotlivých ročníků, které jsou součástí organizace školního roku 2011/2012.

Dálkové studium se řídí podle plánů konzultací jednotlivých ročníků, které jsou součástí organizace školního roku 2011/2012. B/ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA (VOŠ) Školní rok bude zahájen 1. 9. 2011. V těchto dnech vykonají třídní učitelé pedagogicko-organizační práce a školení ve studijních skupinách. Absolutoria - opravný termín 20.

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení a poslání školy 3. Útvary školy a funkční místa 4. Statutární orgán školy 5. Ostatní vedoucí pracovníci školy 6. Povinnosti, odpovědnost a

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny Základní škola, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 *************************************************************** Provozní řád školní družiny Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou

Více

Školní řád ZŠ, ZUŠ a MŠ v Lipnici nad Sázavou

Školní řád ZŠ, ZUŠ a MŠ v Lipnici nad Sázavou Školní řád ZŠ, ZUŠ a MŠ v Lipnici nad Sázavou PRÁVA ŽÁKA: Každý žák naší školy má právo na důstojné jednání, svobodné vyjadřování svých názorů, uplatnění hlasu v kolektivu třídy, řešení svých problémů

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více