Koncepce školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce školy 2004-2008"

Transkript

1 Koncepce školy I. Základní cíl: Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. II. Prostředky k dosažení cíle: 1. Vzdělávací program školy Základní prostředek k dosažení cílů je plnění zvoleného vzdělávacího programu Základní škola, rozpracovaný tematickým plánem školy do jednotlivých předmětů. Při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků. Škola vytváří vlastní školní vzdělávací program, jehož realizace začne ve školním roce Klima školy Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení (všechny složky, nejenom ředitel školy) a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými. Dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájem o vše, co s prací školy souvisí. Umožnit pedagogickým pracovníkům další vzdělávání a případné rozšíření kvalifikace. 3. Organizace školy Mít vypracovaný organizační řád školy se všemi kompetencemi a organizační dokumentaci školy, neustále je inovovat, aby odpovídaly skutečným potřebám školy. Při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost, dále autoritu, která vychází z osobních a profesionálních kvalit. Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti uplatňovat i další formy komunikace (informace, rady, výměna názorů apod.). 4. Talentovaní a integrovaní žáci Škola bude vytvářet prostor pro všechny žáky. Na 1. a 2. stupni umožní slovní hodnocení. Ve spolupráci s výchovným poradcem bude pečovat o žáky se specifickými poruchami učení a chování. V učebním plánu 2. stupně umožní diferenciaci (povinně volitelné předměty, nepovinné předměty) Sborovna školy se přemění na informační centrum a komunikační centrum. Pro talentované žáky bude zpracován školní systém soutěží, na který budou navazovat okresní a krajská kola. Budou hodnoceny výstupy žáků (absolvent 1. stupně a závěrečná zkouška v 9. ročníku).

2 Na druhém stupni (od šesté třídy( budou zřízeny pro talentované žáky zřízeny třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy a sportu (fotbalová a atletická). 5. Mimotřídní a zájmová činnost Mimotřídní a zájmová činnost musí být přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Zaměří se především na: Práci školní družiny. Další výchovy, jako je sexuální, protidrogová, dopravní, zdravotní a podobně. Zřídit přestávkové hrací kouty, využívat venkovní prostory a zahrady. Každoročně bude koordinátorem sociálně patologických jevů zpracován Minimální preventivní program. 6. Škola a veřejnost Velmi intenzívně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. Snažit se více rozvíjet oboustranný tok informací (rodiče o škole). Veřejnosti poskytovat základní a objektivní informace o škole, nabízet jim vhodné služby. Připravovat pro rodiče programy (dny otevřených dveří, dny slabikáře). Informace o škole aktualizovat na webových stránkách školy.

3 Koncepční plán na rok V souvislosti se zaváděním rámcově vzdělávacích programů zpracovávají učitelé 1. a 2. stupně vlastní RVP. Výuka podle vlastního RVP bude realizována ve školním roce 2007/2008 v prvních a šestých třídách základní školy. Ve školním roce 2005/2006 bude provedena evaluace školy formou dotazníkového šetření mezi rodiči a žáky školy Ve spolupráci s poradním orgánem ředitele školy (pedagogická rada) a nově ustanovenou Radou školy bude od aktualizován Řád školy. Jeho schválení Radou školy proběhne v červnu Do konce srpna 2006 ředitel školy zpracuje Audit školy (SWOT analýza) Ředitel školy vytvoří DVPP na období (od 1. ledna 2006) Ve školním roce se škola zaměří na vybudování druhé počítačové učebny (financování z dotace SIPVZ) V červenci a srpnu proběhne realizace projekční místnosti, sborovny školy a úprava kanceláře ředitele školy a zástupců školy. Na budově prvního stupně bude rozšířena síť pro připojení na internet. Další finanční prostředky budou použity na nákup školního nábytku a učebních pomůcek. Opravy a údržba (zajišťuje zřizovatel): rekonstrukce osvětlení v tělocvičnách, rekonstrukce luxferů a větráků v tělocvičnách, rekonstrukce podlah ve třídách, rekonstrukce vchodu školy, rekonstrukce kanceláře ředitele školy, kanceláře zástupců školy a sborovny školy. Opravy a údržba (vlastní režie): rekonstrukce vestavěných skříní, nákup nových tabulí do tříd, nákup šatních skříní do školní družiny, nákup nábytku do tříd a nové projekční a počítačové učebny, nákup nábytku do kanceláře ředitele školy, pákové baterie do tříd. Ředitel školy dokončí funkční studium 2

4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu ve škole Článek I. Celkový charakter školy Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu. Škola organizuje kurzy pro získání základního vzdělání pro občany, kteří nezískali základní vzdělání. Ve škole jsou od šestého ročníku zřízeny třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na atletiku a kopanou. Součástí školy je Školní družina, Školní atletický klub a Školní sportovní klub. Vztah učitele a žáka je partnerský. Přístup učitele k žákovi je demokratický. Učitel zachovává odpovídající náročnost ve výuce a důsledně a soustavně vyžaduje dodržování Řádu školy a pravidla slušného chování. Učitel respektuje individuální zvláštnosti každého žáka, jeho právo na růst a individuální tempo. Učitel respektuje Úmluvu o právech dítěte. Článek II. Příprava pedagogických pracovníků na vyučování Příprava pedagogických pracovníků na výuku je zcela v jejich kompetenci. Základem pro přípravu na výuku je zejména: 1) Důkladná znalost osnov vzdělávacích programů jednotlivých tříd a ročníků. 2) Důsledné zpracování tématických plánů v návaznosti na úroveň tříd, skupin dělených předmětů a individuální předpoklady žáka a jejich důsledné dodržování. Pro přípravu na vyučování začínajících pedagogických pracovníků jmenuje ředitel školy na dobu nezbytně nutnou zavádějící učitele. Článek III. Klasifikace žáků Při hodnocení a klasifikaci žáků dodržují vyučující Vnitřní klasifikační řád školy. Hodnocení žáka nemůže být založeno na porovnávání žáků navzájem, ale má podávat informaci k jaké změně u žáka za klasifikační období došlo. Žákům musí být poskytnuto dostatečné množství příležitostí k prokázání úrovně znalostí. Článek IV. Příprava žáků ke studiu na středních školách a k přijímacímu řízení na střední školy Vyučující 5. a 9.ročníků ve spolupráci s třídními učiteli a výchovnou poradkyní vytvoří optimální podmínky pro přípravu žáků k přijímacímu řízení na střední školy. Výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli zabezpečí informovanost žáků a jejich rodičů o možnostech studia na středních školách. Vyučující v 5.ročníku orientují ke studiu na víceletém gymnáziu pouze žáky, kteří mají pro toto studium předpoklady.

5 Článek V. Jazykové vyjadřování Učitelé jsou vzorem žákům v používání spisovného jazyka a jsou povinni vést k tomu své žáky. Vyžadují odpovědi celou větou, vedou žáky k diskusi a učí je jasně formulovat své myšlenky a názory. Zároveň je vedou k toleranci názorů druhých. Článek VI. Estetická úroveň sešitů a žákovských prací, žákovská knížka Vyučující vedou žáky ke kvalitnímu grafickému projevu a jsou v tomto žákům příkladem. Netolerují nedopsané a nedokončené úlohy, nevhodné nápisy a kresby v sešitech. Povinností vyučujících je dbát na správný pravopis ve všech předmětech. Metodické komise dohodnou na začátku školního roku společný postup při zápisech do sešitů, formy písemných prací, protokolů laboratorních prací a podobně. Dohodnou společný postup při hodnocení úpravy sešitů a žákovských prací s přihlédnutím k individuálním předpokladům žáka. Žákovská knížka (ŽK) je doklad o prospěchu a chování žáka. Slouží k informování zákonného zástupce žáka, omlouvání nepřítomnosti žáka a podobně. Tomuto odpovídají i zápisy prováděné do ŽK. Do ŽK můžou zapisovat pouze pedagogičtí pracovníci školy, případně žáci pod jejich vedením a zákonní zástupci žáků. Falšování a pozměňování zápisů v ŽK je zakázáno. Falšování a pozměňování zápisů v ŽK žáky je považováno za hrubé porušení Řádu školy. Žáci jsou povinni udržovat ŽK v řádném stavu (čistý obal, nezmačkaná a podobně). ŽK se na konci školního roku odevzdává. Žáci jsou povinni okamžitě nahlásit ztrátu ŽK třídnímu učiteli, který ztrátu vyšetří. Novou ŽK si žák zakoupí v kanceláři školy na své náklady. Článek VII. Šikanování a projevy rasizmu Vyučující nesmí tolerovat výskyt šikanování, rasizmu, mazáctví, znevažování práce druhého, ponižování, hrubé chování, nevhodné vyjadřování a jakékoli projevy ničení majetku. Těmto projevům je povinen zabraňovat i v případě, že nekoná dozor nad žáky stanovený rozpisem dozorů. Třídní učitelé ve spolupráci s výchovnou poradkyní a ostatními vyučujícími zjišťují průběžně reálný výskyt uvedených jevů ve třídách a ve škole. Informují vedení školy a společně zabezpečují odstranění těchto jevů. Trvalým úkolem všech pedagogických pracovníků je posilovat právní vědomí žáků. Článek VIII. Prevence sociálně patologických jevů Trvalým úkolem všech pedagogických pracovníků je sledovat u žáků projevy zneužívání návykových látek včetně kouření a ostatní patologické jevy (vandalství, brutalita, patologické hráčství a ostatní) a společně s výchovnou poradkyní a vedením školy navrhovat a realizovat cílená opatření. Společně s koordinátorem orientovat žáky na vhodné využívání volného času. Úzce spolupracovat s rodiči, ARCHOU a ostatními institucemi.

6 Článek IX. Enviromentální výchova, sběr surovin a léčivých rostlin Ve spolupráci s koordinátorem vést žáky k ekologickým návykům v rámci všech předmětů. V oblasti sběru druhotných surovin vést žáky ke třídění odpadů. Zabezpečit sběr léčivých rostlin a informovat žáky o užitečnosti těchto akcí, finančním efektu pro školu a vyhlašovat a odměňovat nejlepší žáky a kolektivy. Článek X. Dopravní výchova a zdravotní výchova Prvky dopravní výchovy zařazovat do všech předmětů. Zaměřit se na prevenci dopravních nehod, znalost dopravních předpisů a chování chodců a cyklistů v dopravním systému. Organizovat školní kola dopravní soutěže a připravovat žáky na účast ve vyšších kolech dopravních soutěží. Zabezpečit činnost dopravního kroužku. Cyklistiku lze zařadit do různých forem výuky pouze se souhlasem ředitele školy. Prvky zdravotní výchovy zařazovat do všech předmětů. Zaměřit se na znalost první pomoci a zabezpečení zdravotní pomoci. Zabezpečit fungování zdravotních kroužků a připravovat žáky na soutěže se zdravotní tématikou. Článek XI. Zájmové útvary Podpořit širokou nabídku a fungování zájmových útvarů. Pokusit se o zapojení rodičů do vedení zájmových útvarů. Umožnit v náležité míře prezentaci činnosti zájmových útvarů a o jejich činnosti informovat rodiče a veřejnost. Zabezpečit při každém konzultačním odpoledni výstavu prací žáků. Článek XII. Práce žáků s informacemi Učit žáky a vyžadovat od žáků práci s informacemi. Průběžně a ve všech předmětech vést žáky k samostatnému zpracování dostupných informací, učit žáky informace samostatně vyhledávat. Trvale zařazovat zpracování témat formou referátů. Zařazovat do výuky exkurze do knihoven a podobně. Článek XIII. Spolupráce školy a rodiny Spolupráce rodičů a školy je založena na partnerských vztazích. Cílem je oboustranná aktivní informovanost. Škola se zaměří na objektivní informování rodičů o chování a prospěchu žáků. Poskytuje rodičům co nejvíc informací o dění v jednotlivých třídách a celé škole. Učitel se dohodne s rodiči na případné přítomnosti žáka při podávání informací. Škola v dostatečné míře organizuje informační a konzultační odpoledne. Učitelé jsou dále povinni podávat informace i mimo tato odpoledne za předpokladu, že nebude narušena výuka.

7 Článek XIV. Řešení výchovných problémů, kázeňský sešit Žáci i pedagogičtí pracovníci důsledně dbají na dodržování Řádu školy. Nikdo nesmí používat žádné tělesné tresty, žáky ponižovat a zesměšňovat. Přestupky žáků řeší vyučující ihned. Závažnější přestupky řeší třídní učitel ve spolupráci s výchovnou poradkyní a vedením školy. Při udělování výchovných opatření se postupuje dle Vnitřního klasifikačního řádu školy. Učitel a třídní učitel informuje zákonného zástupce o přestupku prostřednictvím žákovské knížky, notýsku a podobně. Případně stejnou formou pozve rodiče na jednání do školy, o tomto informuje vedení školy. V případě závažných přestupků a v případě, že zákonný zástupce na výzvu učitele a třídního učitele nereaguje, pozve rodiče do školy ředitel školy. Kázeňský sešit je součástí dokumentace třídy a je uložen v třídní knize. Za řádné vedení kázeňského sešitu odpovídá třídní učitel. Do kázeňského sešitu zapisují učitelé zapomínání pomůcek, učebnic, sešitů, domácích úkolů, méně závažná porušení Řádu školy a podobně. Třídní učitelé informují rodiče prostřednictvím žákovské knížky vždy po pěti zápisech v kázeňském sešitě. Zápisy v kázeňském sešitě jsou jedním z podkladů při klasifikaci chování a udělování výchovných opatření. Kázeňský sešit se na konci školního roku odevzdává a archivuje. Článek XV. Bezpečnost a ochrana zdraví Všichni pracovníci školy jsou povinni dodržovat a kontrolovat podmínky k zajištění BOZP žáků při jejich účasti na výuce, výchově, akcích školy a podobně. Zjištěné nedostatky jsou povinni neprodleně nahlásit vedení školy. Vedení školy je povinno ihned odstranit zjištěné nedostatky. K dalším povinnostem pedagogických pracovníků patří proškolení žáků o BOZP v následujících oblastech: 1) BOZP v předmětech, které učí vyučující na začátku pololetí. 2) Chování ve škole, ve školní jídelně, v areálu školy, Řádu školy a zásadách slušného chování třídní učitel na začátku pololetí. 3) Chování na veřejnosti třídní učitel na začátku pololetí. 4) Chování o přestávkách třídní učitel 2x za pololetí. 5) Chování o volných hodinách třídní učitel 2x za pololetí. 6) Chování ve volném čase třídní učitel 2x za pololetí. 7) Chování o prázdninách třídní učitel před prázdninami. 8) LVVZ, ŠvP, soustředění ST, výlety, exkurze, vycházky, školní a mimoškolní akce a podobně vedoucí kurzu před a v průběhu kurzu, případně pověřený pracovník, třídní učitel, vyučující před konáním akce. 9) Poučení o chování při úrazu třídní učitel 2x za pololetí Pracovník, který školení provádí, zapíše tuto skutečnost do třídní knihy. Kontroly zápisu zabezpečí zástupce ředitele. Článek XVI. Školní a pracovní úrazy

8 Školní úrazy Zaměstnanec, který je svědkem úrazu nebo se o úrazu první dozví, zabezpečí první pomoc, zajistí lékařské ošetření a vyrozumí ředitele školy nebo jiného vedoucího zaměstnance. Ve spolupráci s vedením školy zabezpečí doprovod nebo dopravu zraněného žáka k lékařskému ošetření a neprodleně informuje zákonného zástupce žáka. Ředitel školy nebo vedoucí pracovník, který byl o úrazu informován, se ihned přesvědčí, zda byla zajištěna první pomoc, případně lékařské ošetření. Popis okolnosti poranění zapíše pracovník do Knihy úrazů neprodleně, záznam o úrazu musí být sepsán nejpozději do dvou dnů ode dne, kdy se úraz stal. Žáci jsou povinni okamžitě nahlásit každé poranění vyučujícímu, případně třídnímu učiteli nebo jinému pracovníku školy. Odškodnění školních úrazů u České kooperativy, a.s. zajistí Stanislava Prosová. Dále zabezpečí nahlášení úrazů s absencí ve stanovené lhůtě na Krajský inspektorát BOZP. Ředitel školy zabezpečí důkladné prošetření příčin úrazu a následné opětovné poučení o BOZP. Ve sporných případech rozhoduje ředitel školy. Pracovní úrazy Zaměstnanec, který je svědkem úrazu jiné osoby, popřípadě se o něm nejdříve dozví, zajistí první pomoc, lékařské ošetření a neprodleně informuje ředitele školy nebo jiného vedoucího pracovníka, pokud toto nemůže učinit poraněný sám. Ředitel školy nebo vedoucí pracovník, který byl o úrazu informován, se ihned přesvědčí, zda byla zajištěna první pomoc, případně lékařské ošetření. Odškodnění školních úrazů u České kooperativy, a.s. zajistí Stanislava Prosová. Dále zabezpečí nahlášení úrazů s absencí ve stanovené lhůtě na Krajský inspektorát BOZP. Ředitel školy zabezpečí důkladné prošetření příčin úrazu a následné opětovné poučení o BOZP. Pracovník je povinen nahlásit každý pracovní úraz. Článek XVII. Ztráty, krádeže Žáci jsou povinni chránit své věci proti krádeži a ztrátě a ztrátě z nedbalosti (uzamykání šaten, věci uzavřené v tašce, bezdůvodné odkládání věcí a podobně). Žáci jsou povinni krádež hlásit ihned po zjištění třídnímu učiteli, učiteli konajícímu dozor, případně v kanceláři školy. Třídní učitel krádež řádně prošetří a podá zprávu vedení školy. Při krádeži s vyšší škodou než 1.000,--Kč musí být neprodleně vyrozuměna policie. Zaměstnanci, kteří zjistí krádež svých věcí nebo předmětů, které spravují, nahlásí krádež neprodleně v kanceláři školy. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník zabezpečí vyšetření krádeže, případně uvědomí policii. Odškodnění krádeží u České kooperativy, a.s. zabezpečí Stanislava Prosová.

9 Článek XVIII. Informační servis A) Pedagogičtí pracovníci B) Správní zaměstnanci C) Žáci D) Rodiče článek 13 A) Informace pro pedagogické pracovníky: 1) Pravidelné provozní pedagogické rady 2) Čtvrtletní klasifikační porady 3) Mimořádné pedagogické rady 4) Metodické komise 5) Týdenní plány práce 6) Nástěnky v informačním centru školy 7) Individuální informace od ředitele školy nebo jeho zástupců B) Provozní zaměstnanci: 1) Provozní porady 2) Prostřednictvím přímých nadřízených Zaměstnanci školy mají právo být informováni o dění ve škole a o skutečnostech, které se bezprostředně týkají jejich osoby. Zaměstnanci mají povinnost zachovat mlčenlivost o informacích získaných v rámci pracovního poměru. Tato povinnost přetrvává i po skončení pracovního poměru. Informace o osobních údajích zaměstnanců jsou předmětem ochrany osobnosti a škola je povinna zajistit ochranu informací o svých zaměstnancích a bez jejich souhlasu nesmí informace poskytnout. C) Žáci Žáci mají právo být informováni o dění ve škole. Mají právo vyjádřit vhodnou formou své názory a připomínky k dění ve škole. 1) Změny rozvrhu oznamují třídní učitelé žákům neprodleně a prostřednictvím ŽK informují rodiče. 2) Zkrácení výuky oznamují třídní učitelé žákům neprodleně a prostřednictvím ŽK informují rodiče. 3) O suplování informuje žáky třídní učitel, případně vyučující neprodleně. 4) O dění v jednotlivých předmětech informují žáky vyučující. 5) O účasti na školních a mimoškolních akcích informují žáky pověření učitelé a prostřednictvím ŽK seznamují rodiče s organizačním zabezpečením akce. Při akcích mimo sídlo školy si, ve spolupráci s třídními učiteli, vyžádají souhlas rodičů s účastí žáka na akci. 6) Další informace získávají žáci prostřednictvím: - nástěnky ve třídě - nástěnky ve vestibulu školy - ostatních nástěnek - školního rozhlasu - školního časopisu - webové stránky školy

10 Žáci své záležitosti řeší s vyučujícím, třídním učitelem, výchovným poradcem. Žáci mají v odůvodněných případech volný vstup k řediteli školy, případně k jeho zástupcům. Článek XIX. Další vzdělávání pracovníků Vedení školy podporuje další vzdělávání pracovníků. Účast na seminářích pořádaných akreditovanými středisky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků musí být efektivní a musí vycházet z potřeb a možností školy. Vzdělávací akce si volí pedagogičtí pracovníci svobodně. Účast na seminářích schvaluje ředitel školy. Povinností pracovníka, který se účastní semináře, je informovat o termínu konání zástupce ředitele Mgr. Štěpánku Zavřelovou k zajištění suplování a zanesení akce do plánu práce a dále informovat o poznatcích získaných na semináři ostatní pracovníky školy, především v metodických orgánech. Kopii osvědčení o absolvování semináře předá pracovník vedení školy. V případě, že se jedná o služební cestu, předá pracovník zprávu o služební cestě zástupci ředitele Mgr. Jiřímu Krulichovi neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů. Článek XX. Dozory nad žáky, volné hodiny ve výuce Dozor nad žáky je jednou ze základních povinností pedagogických pracovníků plynoucí z Pracovního řádu, Organizačního řádu školy, Řádu školy a dalších platných právních předpisů ve školství. Vyučující dozírá při styku s žáky neustále. Učitel nesmí tolerovat nevhodné chování, neplnění Řádu školy a ostatní projevy jen proto, že v tu dobu zrovna nevykonává dozor dle rozpisu dozorů. Dozory stanovené rozpisem dozorů je vyučující povinen dodržovat. Na dozor vyučující nastupuje neprodleně po ukončení hodiny a dozor končí se začátkem hodiny. Vyučující může opustit dozor pouze v závažném případě a to pouze, pokud za sebe zajistí náhradu! V případě předem známé nepřítomnosti vyučujícího ve škole zajistí náhradu zástupce ředitele Mgr. Štěpánku Zavřelovou Dozory nad žáky na školních a mimoškolních akcích jsou dány platnými předpisy a zodpovídá za ně pověřený pracovník. Volné hodiny ve výuce 1) Volné hodiny mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Tyto volné hodiny se týkají pouze prvního stupně a jsou vyznačeny v rozvrhu hodin tříd. V této době žáci pobývají mimo budovu školy a do školy mají povolen vstup na začátku přestávky před odpoledním vyučováním. Třídní učitel oznámí dobu volné hodiny rodičům prostřednictvím žákovské knížky na začátku pololetí. Vedení školy zjistí na začátku pololetí, prostřednictvím třídních učitelů, zájem rodičů o pobyt jejich dětí ve škole o volné hodině. Pro žáky nižších tříd prvního stupně zabezpečí pobyt ve školní družině a pro starší žáky řízenou přípravu na vyučování. 2) Mimořádné volné hodiny. V případě, že v rozvrhu žáků vznikne mimořádná volná hodina (laboratorní práce a podobně), zabezpečí vyučující informovanost rodičů prostřednictvím žákovské knížky. Ve spolupráci s vedením školy zabezpečí náplň práce pro žáky, kteří mají volnou hodinu. Při sestavování rozvrhu hodin se bude vedení školy snažit o zařazení alespoň jedné vyučovací hodiny předmětu, ve kterém se konají laboratorní práce na začátek nebo na konec vyučování. V tomto případě žákům, kteří nekonají laboratorní práci a mají písemný souhlas rodičů, vyučování odpadá.

11 Článek XXI. Organizace vzdělávacího procesu Organizace vzdělávání se realizuje podle učebních plánů a osnov schválených MŠMT ČR. Vyučující může po projednání a se souhlasem ředitele školy a v souladu s Metodickým pokynem MŠMT ČR č.j.: /98-20 upravit organizaci vzdělávání odlišně ( nepravidelné rozvržení výuky, sdružování tříd, projektové vyučování, uspořádání učiva, ). Vyučující může upravit začátek a konec vyučovací hodiny podle potřeby výuky a možností žáků a tuto změnu oznámí vedení školy. Zodpovídá však za to, že nebude narušena výuka v sousedních třídách, bude zaručena bezpečnost žáků a nebudou porušena hygienická pravidla výuky. Článek XXII. Pravidla uvolňování žáků z výuky, neomluvené hodiny Žáka může z výuky uvolňovat pouze jeho zákonný zástupce a to formou písemné žádosti. Pravidla uvolňování žáků z vyučování jsou stanovena v Řádu školy. V případě, že se žák svévolně nedostaví na vyučování, svévolně se vzdálí z budovy školy, poruší pravidla uvolňování z vyučování, ve stanoveném termínu nedoloží řádnou omluvenku třídnímu učiteli a podobně, jedná se o neomluvenou absenci. Neomluvenou absenci třídní učitel neprodleně projedná s ředitelem školy. Neomluvená absence je důvodem ke snížení známky z chování. Ve sporných případech rozhoduje o neomluvené absenci ředitel školy po vyžádání potřebných dokladů. V případě školních a mimoškolních akcí, které se konají mimo sídlo školy, zajistí vyučující, třídní učitel, případně pověřený pracovník informovanost zákonného zástupce a vyžádá si písemný souhlas zákonného zástupce s účastí žáka na akci. Bez souhlasu zákonného zástupce se žák akce neúčastní! Článek XXIII. Lyžařský výcvik, školy v přírodě, soustředění ST, školním výlety, exkurze a sportovní kurzy Uspořádání jednotlivých akcí musí být s dostatečným předstihem projednáno a schváleno ředitelem školy, zaneseno do plánu práce školy a týdenního plánu školy. Termín akce nesmí kolidovat s termíny konání měsíčních a klasifikačních pedagogických rad a schůzkami rodičů. Lyžařský výcvik je zařazen zpravidla v sedmém ročníků. Školy v přírodě se mohou konat jednou za školní rok v délce sedmi dnů. ŠvP se nekoná v prvním ročníku. Součástí programu školy v přírodě může být netradiční forma ozdravného pobytu. Předpokladem pro konání ŠvP je projednání a schválení programu ředitelem školy a písemný souhlas zákonných zástupců žáků, kteří se mají ŠvP zúčastnit. Vyučující, společně se zástupci ředitele, zpracují na začátku školního roku plán ŠvP pro jednotlivé třídy a ročníky školy. Soustředění sportovních tříd jsou zimní a jarní. Soustředění organizují vedoucí trenéři ST a plán soustředění schvaluje ředitel školy. Školní výlety budou zpracovány jako vlastivědné poznávací projekty. Délku trvání výletu schvaluje po projednání programu výletu s vyučujícím ředitel školy. V ročníku mohou být výlety zpravidla jednodenní. V 8. a 9.ročníků dvoudenní. Výlet lze od 6.ročníku spojit s jednodenní exkurzí. Vyučující společně se zástupci ředitele zpracují na začátku školního roku plán školních výletů a exkurzí pro jednotlivé třídy a ročníky školy. Plán ŠvP, výletů a exkurzí lze měnit v průběhu školního roku pouze se souhlasem ředitele školy.

12 Sportovní kurzy: A) Plavání B) Bruslení C) Lyžování D) Turistika a pobyt v přírodě E) Cyklistika Plavání Plavání je zařazeno formou kurzu ve třetím ročníku. Vzhledem k vhodným podmínkám lze plavání zařadit i v následných ročnících. K zařazení plavání do výuky není třeba zvláštního souhlasu vedení školy. Vyučující daného předmětu nebo činnosti zapracuje plavání do tématického plánu a konání oznámí zástupci ředitele Mgr. Š.Zavřelové pro zapracování do týdenního plánu školy. Plavání lze zařadit jako součást ŠvP, výletu, soustředění a podobně pouze po projednání a se souhlasem ředitele školy. Bruslení Vzhledem k vhodným podmínkám lze bruslení zařadit do výuky ve všech etapách vzdělávání. Bruslení lze zařadit jako součást ŠvP, výletu, soustředění a podobně pouze po projednání a se souhlasem ředitele školy. Lyžování Lyžování je zařazeno formou týdenního kurzu zpravidla v sedmém ročníku. V případě vhodných podmínek lze zařadit lyžování a pobyt na sněhu i v ostatních etapách vzdělávání po projednání a se souhlasem ředitele školy a oznámení zástupci ředitele Mgr. Š.Zavřelové pro zapracování do týdenního plánu školy. Zařadit lyžování jako součást ŠvP lze od třetího ročníku. Lyžování lze zařadit jako součást ŠvP pouze po projednání a se souhlasem ředitele školy. Turistika a pobyt v přírodě Turistiku a pobyt v přírodě je vhodné zařadit do výuky ve všech etapách vzdělávání. Konání oznámí vyučující zástupci ředitele Mgr. Š.Zavřelové pro zapracování do týdenního plánu školy. Cyklistika Cyklistiku a dopravní výchovu je vhodné zařadit do výuky ve všech etapách vzdělávání. Cyklistiku lze zařadit jako součást výuky, ŠvP, výletu, soustředění a podobně pouze po projednání a se souhlasem ředitele školy.

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice Řád školní družiny Zpracovala a schválila: Mgr.Hana Pokorná, v.r. Kontrolovala: Z.Zedníčková, D.Kneblová

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA V Oskavě 1. září 2012 ředitel školy: Mgr. Stanislav Lysák Obsah:

Více

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Řád školní družiny (dále také ŠD) je vydán základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Školní družina (dále jen družina ) je školským zařízením pro

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Vnitřní řád školy 2011/2012

Vnitřní řád školy 2011/2012 Vnitřní řád školy 2011/2012 I. Práva studentů Student má právo: 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností. 3. Na přiměřený

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 1/2006

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 1/2006 Š K O L N Í Ř Á D Vnitřní směrnice č. 1/2006 Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Aktualizováno: 29.8.2006 S platností od: 4.9.2006 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 1.1. Ustanovení o školním řádu... 3 1.2.

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015.

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o., ul. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 IČO: 25013513 DIČ:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků ŠKOLNÍ ŘÁD, KRHANICE 149, 257 42 KRHANICE Základní škola Krhanice vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz Vnitřní řád školní družiny Hru-2/15/3 Spis. značka: 2 1 Skart. značka: A5 Na základě ustanovení

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov V souladu se zněním ustanovení 30. zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín 507 53 Chomutice, 162 IČ: 709 83 216, E-mail: zschomutice@seznam.cz, www.zsmschomutice.

Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín 507 53 Chomutice, 162 IČ: 709 83 216, E-mail: zschomutice@seznam.cz, www.zsmschomutice. Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín 507 53 Chomutice, 162 IČ: 709 83 216, E-mail: zschomutice@seznam.cz, www.zsmschomutice.cz Školní řád Úvod Tento Školní řád je vydán v souladu s ustanoveními

Více

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Všestranný rozvoj talentované mládeže Vytváření a posilování

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.: 13/05 Č.j.: 18/2010 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.j.: 320/2012/SŠ Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Sv. Čecha, Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 162/2006 Vypracovala: Schválila: PhDr. Zdena Müllerová, ředitelka školy PhDr. Zdena

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Název dokumentu: Sankční řád Vypracoval: Mgr. Stanislav Novotný Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/2708/2014, počet stran: 6 Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Platnost a účinnost dokumentu ode dne: 27.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9.

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. 2014 Řád školní družiny

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 A. Obecná ustanovení Školní řád je vydáván v souladu se zněním ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ. Zabezpečení výchovného poradenství

Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ. Zabezpečení výchovného poradenství Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ Zabezpečení výchovného poradenství Čj.: SŠNM/434/2013 Zpracovala: Mgr. Stanislava Bílková, výchovná poradkyně Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Vypracovala: Vlasta Vlčková, ředitelka školy Vydáno dne: 30.8.2002 Účinnost od: 1.9.2002 Počet stran

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 CÍL Výchovná komise (dále jen VK) je zřízena pro řešení závažných, opakujících se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků

Více

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno. Řád školní družiny

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno. Řád školní družiny 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Řád školní družiny čl. 1 Umístění a provoz školní družiny 1. Školní družina má 1 oddělení pro žáky

Více

Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6

Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 Č.j. : 527/14 Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 OBSAH I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA ČINNOSTI ŠD 1) Základní práva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090. Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře. Identifikátor školy: 600 038 297

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090. Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře. Identifikátor školy: 600 038 297 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090 Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře Identifikátor školy: 600 038 297 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní řád na školní rok 2014 2015

Školní řád na školní rok 2014 2015 Školní řád na školní rok 2014 2015 Úvodní ustanovení 1. Školní řád je závazný pro pedagogické a ostatní pracovníky školy, pro všechny žáky školy a jejich rodiče nebo zákonné zástupce. Byl vypracován v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí OPERATIVNÍ PLÁN výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15 Plán Plnění Zajistí I. Oblast vzdělávací: 1) Zajistit co nejvyšší aprobovanost, neaprobovaným pedagogům, zajistit metodickou

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více