Koncepce školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce školy 2004-2008"

Transkript

1 Koncepce školy I. Základní cíl: Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. II. Prostředky k dosažení cíle: 1. Vzdělávací program školy Základní prostředek k dosažení cílů je plnění zvoleného vzdělávacího programu Základní škola, rozpracovaný tematickým plánem školy do jednotlivých předmětů. Při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků. Škola vytváří vlastní školní vzdělávací program, jehož realizace začne ve školním roce Klima školy Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení (všechny složky, nejenom ředitel školy) a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými. Dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájem o vše, co s prací školy souvisí. Umožnit pedagogickým pracovníkům další vzdělávání a případné rozšíření kvalifikace. 3. Organizace školy Mít vypracovaný organizační řád školy se všemi kompetencemi a organizační dokumentaci školy, neustále je inovovat, aby odpovídaly skutečným potřebám školy. Při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost, dále autoritu, která vychází z osobních a profesionálních kvalit. Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti uplatňovat i další formy komunikace (informace, rady, výměna názorů apod.). 4. Talentovaní a integrovaní žáci Škola bude vytvářet prostor pro všechny žáky. Na 1. a 2. stupni umožní slovní hodnocení. Ve spolupráci s výchovným poradcem bude pečovat o žáky se specifickými poruchami učení a chování. V učebním plánu 2. stupně umožní diferenciaci (povinně volitelné předměty, nepovinné předměty) Sborovna školy se přemění na informační centrum a komunikační centrum. Pro talentované žáky bude zpracován školní systém soutěží, na který budou navazovat okresní a krajská kola. Budou hodnoceny výstupy žáků (absolvent 1. stupně a závěrečná zkouška v 9. ročníku).

2 Na druhém stupni (od šesté třídy( budou zřízeny pro talentované žáky zřízeny třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy a sportu (fotbalová a atletická). 5. Mimotřídní a zájmová činnost Mimotřídní a zájmová činnost musí být přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Zaměří se především na: Práci školní družiny. Další výchovy, jako je sexuální, protidrogová, dopravní, zdravotní a podobně. Zřídit přestávkové hrací kouty, využívat venkovní prostory a zahrady. Každoročně bude koordinátorem sociálně patologických jevů zpracován Minimální preventivní program. 6. Škola a veřejnost Velmi intenzívně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. Snažit se více rozvíjet oboustranný tok informací (rodiče o škole). Veřejnosti poskytovat základní a objektivní informace o škole, nabízet jim vhodné služby. Připravovat pro rodiče programy (dny otevřených dveří, dny slabikáře). Informace o škole aktualizovat na webových stránkách školy.

3 Koncepční plán na rok V souvislosti se zaváděním rámcově vzdělávacích programů zpracovávají učitelé 1. a 2. stupně vlastní RVP. Výuka podle vlastního RVP bude realizována ve školním roce 2007/2008 v prvních a šestých třídách základní školy. Ve školním roce 2005/2006 bude provedena evaluace školy formou dotazníkového šetření mezi rodiči a žáky školy Ve spolupráci s poradním orgánem ředitele školy (pedagogická rada) a nově ustanovenou Radou školy bude od aktualizován Řád školy. Jeho schválení Radou školy proběhne v červnu Do konce srpna 2006 ředitel školy zpracuje Audit školy (SWOT analýza) Ředitel školy vytvoří DVPP na období (od 1. ledna 2006) Ve školním roce se škola zaměří na vybudování druhé počítačové učebny (financování z dotace SIPVZ) V červenci a srpnu proběhne realizace projekční místnosti, sborovny školy a úprava kanceláře ředitele školy a zástupců školy. Na budově prvního stupně bude rozšířena síť pro připojení na internet. Další finanční prostředky budou použity na nákup školního nábytku a učebních pomůcek. Opravy a údržba (zajišťuje zřizovatel): rekonstrukce osvětlení v tělocvičnách, rekonstrukce luxferů a větráků v tělocvičnách, rekonstrukce podlah ve třídách, rekonstrukce vchodu školy, rekonstrukce kanceláře ředitele školy, kanceláře zástupců školy a sborovny školy. Opravy a údržba (vlastní režie): rekonstrukce vestavěných skříní, nákup nových tabulí do tříd, nákup šatních skříní do školní družiny, nákup nábytku do tříd a nové projekční a počítačové učebny, nákup nábytku do kanceláře ředitele školy, pákové baterie do tříd. Ředitel školy dokončí funkční studium 2

4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu ve škole Článek I. Celkový charakter školy Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu. Škola organizuje kurzy pro získání základního vzdělání pro občany, kteří nezískali základní vzdělání. Ve škole jsou od šestého ročníku zřízeny třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na atletiku a kopanou. Součástí školy je Školní družina, Školní atletický klub a Školní sportovní klub. Vztah učitele a žáka je partnerský. Přístup učitele k žákovi je demokratický. Učitel zachovává odpovídající náročnost ve výuce a důsledně a soustavně vyžaduje dodržování Řádu školy a pravidla slušného chování. Učitel respektuje individuální zvláštnosti každého žáka, jeho právo na růst a individuální tempo. Učitel respektuje Úmluvu o právech dítěte. Článek II. Příprava pedagogických pracovníků na vyučování Příprava pedagogických pracovníků na výuku je zcela v jejich kompetenci. Základem pro přípravu na výuku je zejména: 1) Důkladná znalost osnov vzdělávacích programů jednotlivých tříd a ročníků. 2) Důsledné zpracování tématických plánů v návaznosti na úroveň tříd, skupin dělených předmětů a individuální předpoklady žáka a jejich důsledné dodržování. Pro přípravu na vyučování začínajících pedagogických pracovníků jmenuje ředitel školy na dobu nezbytně nutnou zavádějící učitele. Článek III. Klasifikace žáků Při hodnocení a klasifikaci žáků dodržují vyučující Vnitřní klasifikační řád školy. Hodnocení žáka nemůže být založeno na porovnávání žáků navzájem, ale má podávat informaci k jaké změně u žáka za klasifikační období došlo. Žákům musí být poskytnuto dostatečné množství příležitostí k prokázání úrovně znalostí. Článek IV. Příprava žáků ke studiu na středních školách a k přijímacímu řízení na střední školy Vyučující 5. a 9.ročníků ve spolupráci s třídními učiteli a výchovnou poradkyní vytvoří optimální podmínky pro přípravu žáků k přijímacímu řízení na střední školy. Výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli zabezpečí informovanost žáků a jejich rodičů o možnostech studia na středních školách. Vyučující v 5.ročníku orientují ke studiu na víceletém gymnáziu pouze žáky, kteří mají pro toto studium předpoklady.

5 Článek V. Jazykové vyjadřování Učitelé jsou vzorem žákům v používání spisovného jazyka a jsou povinni vést k tomu své žáky. Vyžadují odpovědi celou větou, vedou žáky k diskusi a učí je jasně formulovat své myšlenky a názory. Zároveň je vedou k toleranci názorů druhých. Článek VI. Estetická úroveň sešitů a žákovských prací, žákovská knížka Vyučující vedou žáky ke kvalitnímu grafickému projevu a jsou v tomto žákům příkladem. Netolerují nedopsané a nedokončené úlohy, nevhodné nápisy a kresby v sešitech. Povinností vyučujících je dbát na správný pravopis ve všech předmětech. Metodické komise dohodnou na začátku školního roku společný postup při zápisech do sešitů, formy písemných prací, protokolů laboratorních prací a podobně. Dohodnou společný postup při hodnocení úpravy sešitů a žákovských prací s přihlédnutím k individuálním předpokladům žáka. Žákovská knížka (ŽK) je doklad o prospěchu a chování žáka. Slouží k informování zákonného zástupce žáka, omlouvání nepřítomnosti žáka a podobně. Tomuto odpovídají i zápisy prováděné do ŽK. Do ŽK můžou zapisovat pouze pedagogičtí pracovníci školy, případně žáci pod jejich vedením a zákonní zástupci žáků. Falšování a pozměňování zápisů v ŽK je zakázáno. Falšování a pozměňování zápisů v ŽK žáky je považováno za hrubé porušení Řádu školy. Žáci jsou povinni udržovat ŽK v řádném stavu (čistý obal, nezmačkaná a podobně). ŽK se na konci školního roku odevzdává. Žáci jsou povinni okamžitě nahlásit ztrátu ŽK třídnímu učiteli, který ztrátu vyšetří. Novou ŽK si žák zakoupí v kanceláři školy na své náklady. Článek VII. Šikanování a projevy rasizmu Vyučující nesmí tolerovat výskyt šikanování, rasizmu, mazáctví, znevažování práce druhého, ponižování, hrubé chování, nevhodné vyjadřování a jakékoli projevy ničení majetku. Těmto projevům je povinen zabraňovat i v případě, že nekoná dozor nad žáky stanovený rozpisem dozorů. Třídní učitelé ve spolupráci s výchovnou poradkyní a ostatními vyučujícími zjišťují průběžně reálný výskyt uvedených jevů ve třídách a ve škole. Informují vedení školy a společně zabezpečují odstranění těchto jevů. Trvalým úkolem všech pedagogických pracovníků je posilovat právní vědomí žáků. Článek VIII. Prevence sociálně patologických jevů Trvalým úkolem všech pedagogických pracovníků je sledovat u žáků projevy zneužívání návykových látek včetně kouření a ostatní patologické jevy (vandalství, brutalita, patologické hráčství a ostatní) a společně s výchovnou poradkyní a vedením školy navrhovat a realizovat cílená opatření. Společně s koordinátorem orientovat žáky na vhodné využívání volného času. Úzce spolupracovat s rodiči, ARCHOU a ostatními institucemi.

6 Článek IX. Enviromentální výchova, sběr surovin a léčivých rostlin Ve spolupráci s koordinátorem vést žáky k ekologickým návykům v rámci všech předmětů. V oblasti sběru druhotných surovin vést žáky ke třídění odpadů. Zabezpečit sběr léčivých rostlin a informovat žáky o užitečnosti těchto akcí, finančním efektu pro školu a vyhlašovat a odměňovat nejlepší žáky a kolektivy. Článek X. Dopravní výchova a zdravotní výchova Prvky dopravní výchovy zařazovat do všech předmětů. Zaměřit se na prevenci dopravních nehod, znalost dopravních předpisů a chování chodců a cyklistů v dopravním systému. Organizovat školní kola dopravní soutěže a připravovat žáky na účast ve vyšších kolech dopravních soutěží. Zabezpečit činnost dopravního kroužku. Cyklistiku lze zařadit do různých forem výuky pouze se souhlasem ředitele školy. Prvky zdravotní výchovy zařazovat do všech předmětů. Zaměřit se na znalost první pomoci a zabezpečení zdravotní pomoci. Zabezpečit fungování zdravotních kroužků a připravovat žáky na soutěže se zdravotní tématikou. Článek XI. Zájmové útvary Podpořit širokou nabídku a fungování zájmových útvarů. Pokusit se o zapojení rodičů do vedení zájmových útvarů. Umožnit v náležité míře prezentaci činnosti zájmových útvarů a o jejich činnosti informovat rodiče a veřejnost. Zabezpečit při každém konzultačním odpoledni výstavu prací žáků. Článek XII. Práce žáků s informacemi Učit žáky a vyžadovat od žáků práci s informacemi. Průběžně a ve všech předmětech vést žáky k samostatnému zpracování dostupných informací, učit žáky informace samostatně vyhledávat. Trvale zařazovat zpracování témat formou referátů. Zařazovat do výuky exkurze do knihoven a podobně. Článek XIII. Spolupráce školy a rodiny Spolupráce rodičů a školy je založena na partnerských vztazích. Cílem je oboustranná aktivní informovanost. Škola se zaměří na objektivní informování rodičů o chování a prospěchu žáků. Poskytuje rodičům co nejvíc informací o dění v jednotlivých třídách a celé škole. Učitel se dohodne s rodiči na případné přítomnosti žáka při podávání informací. Škola v dostatečné míře organizuje informační a konzultační odpoledne. Učitelé jsou dále povinni podávat informace i mimo tato odpoledne za předpokladu, že nebude narušena výuka.

7 Článek XIV. Řešení výchovných problémů, kázeňský sešit Žáci i pedagogičtí pracovníci důsledně dbají na dodržování Řádu školy. Nikdo nesmí používat žádné tělesné tresty, žáky ponižovat a zesměšňovat. Přestupky žáků řeší vyučující ihned. Závažnější přestupky řeší třídní učitel ve spolupráci s výchovnou poradkyní a vedením školy. Při udělování výchovných opatření se postupuje dle Vnitřního klasifikačního řádu školy. Učitel a třídní učitel informuje zákonného zástupce o přestupku prostřednictvím žákovské knížky, notýsku a podobně. Případně stejnou formou pozve rodiče na jednání do školy, o tomto informuje vedení školy. V případě závažných přestupků a v případě, že zákonný zástupce na výzvu učitele a třídního učitele nereaguje, pozve rodiče do školy ředitel školy. Kázeňský sešit je součástí dokumentace třídy a je uložen v třídní knize. Za řádné vedení kázeňského sešitu odpovídá třídní učitel. Do kázeňského sešitu zapisují učitelé zapomínání pomůcek, učebnic, sešitů, domácích úkolů, méně závažná porušení Řádu školy a podobně. Třídní učitelé informují rodiče prostřednictvím žákovské knížky vždy po pěti zápisech v kázeňském sešitě. Zápisy v kázeňském sešitě jsou jedním z podkladů při klasifikaci chování a udělování výchovných opatření. Kázeňský sešit se na konci školního roku odevzdává a archivuje. Článek XV. Bezpečnost a ochrana zdraví Všichni pracovníci školy jsou povinni dodržovat a kontrolovat podmínky k zajištění BOZP žáků při jejich účasti na výuce, výchově, akcích školy a podobně. Zjištěné nedostatky jsou povinni neprodleně nahlásit vedení školy. Vedení školy je povinno ihned odstranit zjištěné nedostatky. K dalším povinnostem pedagogických pracovníků patří proškolení žáků o BOZP v následujících oblastech: 1) BOZP v předmětech, které učí vyučující na začátku pololetí. 2) Chování ve škole, ve školní jídelně, v areálu školy, Řádu školy a zásadách slušného chování třídní učitel na začátku pololetí. 3) Chování na veřejnosti třídní učitel na začátku pololetí. 4) Chování o přestávkách třídní učitel 2x za pololetí. 5) Chování o volných hodinách třídní učitel 2x za pololetí. 6) Chování ve volném čase třídní učitel 2x za pololetí. 7) Chování o prázdninách třídní učitel před prázdninami. 8) LVVZ, ŠvP, soustředění ST, výlety, exkurze, vycházky, školní a mimoškolní akce a podobně vedoucí kurzu před a v průběhu kurzu, případně pověřený pracovník, třídní učitel, vyučující před konáním akce. 9) Poučení o chování při úrazu třídní učitel 2x za pololetí Pracovník, který školení provádí, zapíše tuto skutečnost do třídní knihy. Kontroly zápisu zabezpečí zástupce ředitele. Článek XVI. Školní a pracovní úrazy

8 Školní úrazy Zaměstnanec, který je svědkem úrazu nebo se o úrazu první dozví, zabezpečí první pomoc, zajistí lékařské ošetření a vyrozumí ředitele školy nebo jiného vedoucího zaměstnance. Ve spolupráci s vedením školy zabezpečí doprovod nebo dopravu zraněného žáka k lékařskému ošetření a neprodleně informuje zákonného zástupce žáka. Ředitel školy nebo vedoucí pracovník, který byl o úrazu informován, se ihned přesvědčí, zda byla zajištěna první pomoc, případně lékařské ošetření. Popis okolnosti poranění zapíše pracovník do Knihy úrazů neprodleně, záznam o úrazu musí být sepsán nejpozději do dvou dnů ode dne, kdy se úraz stal. Žáci jsou povinni okamžitě nahlásit každé poranění vyučujícímu, případně třídnímu učiteli nebo jinému pracovníku školy. Odškodnění školních úrazů u České kooperativy, a.s. zajistí Stanislava Prosová. Dále zabezpečí nahlášení úrazů s absencí ve stanovené lhůtě na Krajský inspektorát BOZP. Ředitel školy zabezpečí důkladné prošetření příčin úrazu a následné opětovné poučení o BOZP. Ve sporných případech rozhoduje ředitel školy. Pracovní úrazy Zaměstnanec, který je svědkem úrazu jiné osoby, popřípadě se o něm nejdříve dozví, zajistí první pomoc, lékařské ošetření a neprodleně informuje ředitele školy nebo jiného vedoucího pracovníka, pokud toto nemůže učinit poraněný sám. Ředitel školy nebo vedoucí pracovník, který byl o úrazu informován, se ihned přesvědčí, zda byla zajištěna první pomoc, případně lékařské ošetření. Odškodnění školních úrazů u České kooperativy, a.s. zajistí Stanislava Prosová. Dále zabezpečí nahlášení úrazů s absencí ve stanovené lhůtě na Krajský inspektorát BOZP. Ředitel školy zabezpečí důkladné prošetření příčin úrazu a následné opětovné poučení o BOZP. Pracovník je povinen nahlásit každý pracovní úraz. Článek XVII. Ztráty, krádeže Žáci jsou povinni chránit své věci proti krádeži a ztrátě a ztrátě z nedbalosti (uzamykání šaten, věci uzavřené v tašce, bezdůvodné odkládání věcí a podobně). Žáci jsou povinni krádež hlásit ihned po zjištění třídnímu učiteli, učiteli konajícímu dozor, případně v kanceláři školy. Třídní učitel krádež řádně prošetří a podá zprávu vedení školy. Při krádeži s vyšší škodou než 1.000,--Kč musí být neprodleně vyrozuměna policie. Zaměstnanci, kteří zjistí krádež svých věcí nebo předmětů, které spravují, nahlásí krádež neprodleně v kanceláři školy. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník zabezpečí vyšetření krádeže, případně uvědomí policii. Odškodnění krádeží u České kooperativy, a.s. zabezpečí Stanislava Prosová.

9 Článek XVIII. Informační servis A) Pedagogičtí pracovníci B) Správní zaměstnanci C) Žáci D) Rodiče článek 13 A) Informace pro pedagogické pracovníky: 1) Pravidelné provozní pedagogické rady 2) Čtvrtletní klasifikační porady 3) Mimořádné pedagogické rady 4) Metodické komise 5) Týdenní plány práce 6) Nástěnky v informačním centru školy 7) Individuální informace od ředitele školy nebo jeho zástupců B) Provozní zaměstnanci: 1) Provozní porady 2) Prostřednictvím přímých nadřízených Zaměstnanci školy mají právo být informováni o dění ve škole a o skutečnostech, které se bezprostředně týkají jejich osoby. Zaměstnanci mají povinnost zachovat mlčenlivost o informacích získaných v rámci pracovního poměru. Tato povinnost přetrvává i po skončení pracovního poměru. Informace o osobních údajích zaměstnanců jsou předmětem ochrany osobnosti a škola je povinna zajistit ochranu informací o svých zaměstnancích a bez jejich souhlasu nesmí informace poskytnout. C) Žáci Žáci mají právo být informováni o dění ve škole. Mají právo vyjádřit vhodnou formou své názory a připomínky k dění ve škole. 1) Změny rozvrhu oznamují třídní učitelé žákům neprodleně a prostřednictvím ŽK informují rodiče. 2) Zkrácení výuky oznamují třídní učitelé žákům neprodleně a prostřednictvím ŽK informují rodiče. 3) O suplování informuje žáky třídní učitel, případně vyučující neprodleně. 4) O dění v jednotlivých předmětech informují žáky vyučující. 5) O účasti na školních a mimoškolních akcích informují žáky pověření učitelé a prostřednictvím ŽK seznamují rodiče s organizačním zabezpečením akce. Při akcích mimo sídlo školy si, ve spolupráci s třídními učiteli, vyžádají souhlas rodičů s účastí žáka na akci. 6) Další informace získávají žáci prostřednictvím: - nástěnky ve třídě - nástěnky ve vestibulu školy - ostatních nástěnek - školního rozhlasu - školního časopisu - webové stránky školy

10 Žáci své záležitosti řeší s vyučujícím, třídním učitelem, výchovným poradcem. Žáci mají v odůvodněných případech volný vstup k řediteli školy, případně k jeho zástupcům. Článek XIX. Další vzdělávání pracovníků Vedení školy podporuje další vzdělávání pracovníků. Účast na seminářích pořádaných akreditovanými středisky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků musí být efektivní a musí vycházet z potřeb a možností školy. Vzdělávací akce si volí pedagogičtí pracovníci svobodně. Účast na seminářích schvaluje ředitel školy. Povinností pracovníka, který se účastní semináře, je informovat o termínu konání zástupce ředitele Mgr. Štěpánku Zavřelovou k zajištění suplování a zanesení akce do plánu práce a dále informovat o poznatcích získaných na semináři ostatní pracovníky školy, především v metodických orgánech. Kopii osvědčení o absolvování semináře předá pracovník vedení školy. V případě, že se jedná o služební cestu, předá pracovník zprávu o služební cestě zástupci ředitele Mgr. Jiřímu Krulichovi neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů. Článek XX. Dozory nad žáky, volné hodiny ve výuce Dozor nad žáky je jednou ze základních povinností pedagogických pracovníků plynoucí z Pracovního řádu, Organizačního řádu školy, Řádu školy a dalších platných právních předpisů ve školství. Vyučující dozírá při styku s žáky neustále. Učitel nesmí tolerovat nevhodné chování, neplnění Řádu školy a ostatní projevy jen proto, že v tu dobu zrovna nevykonává dozor dle rozpisu dozorů. Dozory stanovené rozpisem dozorů je vyučující povinen dodržovat. Na dozor vyučující nastupuje neprodleně po ukončení hodiny a dozor končí se začátkem hodiny. Vyučující může opustit dozor pouze v závažném případě a to pouze, pokud za sebe zajistí náhradu! V případě předem známé nepřítomnosti vyučujícího ve škole zajistí náhradu zástupce ředitele Mgr. Štěpánku Zavřelovou Dozory nad žáky na školních a mimoškolních akcích jsou dány platnými předpisy a zodpovídá za ně pověřený pracovník. Volné hodiny ve výuce 1) Volné hodiny mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Tyto volné hodiny se týkají pouze prvního stupně a jsou vyznačeny v rozvrhu hodin tříd. V této době žáci pobývají mimo budovu školy a do školy mají povolen vstup na začátku přestávky před odpoledním vyučováním. Třídní učitel oznámí dobu volné hodiny rodičům prostřednictvím žákovské knížky na začátku pololetí. Vedení školy zjistí na začátku pololetí, prostřednictvím třídních učitelů, zájem rodičů o pobyt jejich dětí ve škole o volné hodině. Pro žáky nižších tříd prvního stupně zabezpečí pobyt ve školní družině a pro starší žáky řízenou přípravu na vyučování. 2) Mimořádné volné hodiny. V případě, že v rozvrhu žáků vznikne mimořádná volná hodina (laboratorní práce a podobně), zabezpečí vyučující informovanost rodičů prostřednictvím žákovské knížky. Ve spolupráci s vedením školy zabezpečí náplň práce pro žáky, kteří mají volnou hodinu. Při sestavování rozvrhu hodin se bude vedení školy snažit o zařazení alespoň jedné vyučovací hodiny předmětu, ve kterém se konají laboratorní práce na začátek nebo na konec vyučování. V tomto případě žákům, kteří nekonají laboratorní práci a mají písemný souhlas rodičů, vyučování odpadá.

11 Článek XXI. Organizace vzdělávacího procesu Organizace vzdělávání se realizuje podle učebních plánů a osnov schválených MŠMT ČR. Vyučující může po projednání a se souhlasem ředitele školy a v souladu s Metodickým pokynem MŠMT ČR č.j.: /98-20 upravit organizaci vzdělávání odlišně ( nepravidelné rozvržení výuky, sdružování tříd, projektové vyučování, uspořádání učiva, ). Vyučující může upravit začátek a konec vyučovací hodiny podle potřeby výuky a možností žáků a tuto změnu oznámí vedení školy. Zodpovídá však za to, že nebude narušena výuka v sousedních třídách, bude zaručena bezpečnost žáků a nebudou porušena hygienická pravidla výuky. Článek XXII. Pravidla uvolňování žáků z výuky, neomluvené hodiny Žáka může z výuky uvolňovat pouze jeho zákonný zástupce a to formou písemné žádosti. Pravidla uvolňování žáků z vyučování jsou stanovena v Řádu školy. V případě, že se žák svévolně nedostaví na vyučování, svévolně se vzdálí z budovy školy, poruší pravidla uvolňování z vyučování, ve stanoveném termínu nedoloží řádnou omluvenku třídnímu učiteli a podobně, jedná se o neomluvenou absenci. Neomluvenou absenci třídní učitel neprodleně projedná s ředitelem školy. Neomluvená absence je důvodem ke snížení známky z chování. Ve sporných případech rozhoduje o neomluvené absenci ředitel školy po vyžádání potřebných dokladů. V případě školních a mimoškolních akcí, které se konají mimo sídlo školy, zajistí vyučující, třídní učitel, případně pověřený pracovník informovanost zákonného zástupce a vyžádá si písemný souhlas zákonného zástupce s účastí žáka na akci. Bez souhlasu zákonného zástupce se žák akce neúčastní! Článek XXIII. Lyžařský výcvik, školy v přírodě, soustředění ST, školním výlety, exkurze a sportovní kurzy Uspořádání jednotlivých akcí musí být s dostatečným předstihem projednáno a schváleno ředitelem školy, zaneseno do plánu práce školy a týdenního plánu školy. Termín akce nesmí kolidovat s termíny konání měsíčních a klasifikačních pedagogických rad a schůzkami rodičů. Lyžařský výcvik je zařazen zpravidla v sedmém ročníků. Školy v přírodě se mohou konat jednou za školní rok v délce sedmi dnů. ŠvP se nekoná v prvním ročníku. Součástí programu školy v přírodě může být netradiční forma ozdravného pobytu. Předpokladem pro konání ŠvP je projednání a schválení programu ředitelem školy a písemný souhlas zákonných zástupců žáků, kteří se mají ŠvP zúčastnit. Vyučující, společně se zástupci ředitele, zpracují na začátku školního roku plán ŠvP pro jednotlivé třídy a ročníky školy. Soustředění sportovních tříd jsou zimní a jarní. Soustředění organizují vedoucí trenéři ST a plán soustředění schvaluje ředitel školy. Školní výlety budou zpracovány jako vlastivědné poznávací projekty. Délku trvání výletu schvaluje po projednání programu výletu s vyučujícím ředitel školy. V ročníku mohou být výlety zpravidla jednodenní. V 8. a 9.ročníků dvoudenní. Výlet lze od 6.ročníku spojit s jednodenní exkurzí. Vyučující společně se zástupci ředitele zpracují na začátku školního roku plán školních výletů a exkurzí pro jednotlivé třídy a ročníky školy. Plán ŠvP, výletů a exkurzí lze měnit v průběhu školního roku pouze se souhlasem ředitele školy.

12 Sportovní kurzy: A) Plavání B) Bruslení C) Lyžování D) Turistika a pobyt v přírodě E) Cyklistika Plavání Plavání je zařazeno formou kurzu ve třetím ročníku. Vzhledem k vhodným podmínkám lze plavání zařadit i v následných ročnících. K zařazení plavání do výuky není třeba zvláštního souhlasu vedení školy. Vyučující daného předmětu nebo činnosti zapracuje plavání do tématického plánu a konání oznámí zástupci ředitele Mgr. Š.Zavřelové pro zapracování do týdenního plánu školy. Plavání lze zařadit jako součást ŠvP, výletu, soustředění a podobně pouze po projednání a se souhlasem ředitele školy. Bruslení Vzhledem k vhodným podmínkám lze bruslení zařadit do výuky ve všech etapách vzdělávání. Bruslení lze zařadit jako součást ŠvP, výletu, soustředění a podobně pouze po projednání a se souhlasem ředitele školy. Lyžování Lyžování je zařazeno formou týdenního kurzu zpravidla v sedmém ročníku. V případě vhodných podmínek lze zařadit lyžování a pobyt na sněhu i v ostatních etapách vzdělávání po projednání a se souhlasem ředitele školy a oznámení zástupci ředitele Mgr. Š.Zavřelové pro zapracování do týdenního plánu školy. Zařadit lyžování jako součást ŠvP lze od třetího ročníku. Lyžování lze zařadit jako součást ŠvP pouze po projednání a se souhlasem ředitele školy. Turistika a pobyt v přírodě Turistiku a pobyt v přírodě je vhodné zařadit do výuky ve všech etapách vzdělávání. Konání oznámí vyučující zástupci ředitele Mgr. Š.Zavřelové pro zapracování do týdenního plánu školy. Cyklistika Cyklistiku a dopravní výchovu je vhodné zařadit do výuky ve všech etapách vzdělávání. Cyklistiku lze zařadit jako součást výuky, ŠvP, výletu, soustředění a podobně pouze po projednání a se souhlasem ředitele školy.

Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark příspěvková organizace Školní 2/601, 736 01 Havířov Šumbark ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark příspěvková organizace Školní 2/601, 736 01 Havířov Šumbark ŠKOLNÍ ŘÁD Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark příspěvková organizace Školní 2/601, 736 01 Havířov Šumbark ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vydává Střední škola a Základní škola, Havířov Šumbark na základě povinnosti

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

Školní řád Ř - 03-1. Počet stran: 1/25 Vydání č.: 1.0. Schválil: Mgr. Richard Červený. Zpracoval: Mgr. Richard Červený. Platnost od: 01.09.

Školní řád Ř - 03-1. Počet stran: 1/25 Vydání č.: 1.0. Schválil: Mgr. Richard Červený. Zpracoval: Mgr. Richard Červený. Platnost od: 01.09. Počet stran: 1/25 Obsah: A 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1 Práva a povinnosti žáků ve

Více

Platnost: od 1. 9. 2014. Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014.

Platnost: od 1. 9. 2014. Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání PŘÍLOHA č. 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, HUSOVA 579 Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014.

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Změny: 1. 1.

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Změny: 1. 1. Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Skartační znak: A5 Změny: 1. 1. 2015 název školy Obsah: A Školní řád... 2 1 Práva a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Š K O L N Í Ř Á D Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim č.j. 1712/08 Š K O L N Í Ř Á D V souladu s 28 a a 30 Zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Střední škola umělecká a řemeslná (SŠUAŘ), Nový Zlíchov 1, Praha 5 ŠKOLNÍ ŘÁD. platný od 1. 9. 2013

Střední škola umělecká a řemeslná (SŠUAŘ), Nový Zlíchov 1, Praha 5 ŠKOLNÍ ŘÁD. platný od 1. 9. 2013 Střední škola umělecká a řemeslná (SŠUAŘ), Nový Zlíchov 1, Praha 5 ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 1. 9. 2013 1 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Součásti SŠUAŘ Některé základní pojmy Práva a povinnosti žáků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. SŠ-Bze-1934/2014 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Střední škola gastronomie, hotelnictví a

Více

Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62

Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 Ředitel Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, vydává školní řád, jehož smyslem je zajištění plynulé a nerušené školní práce,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD TÁBORSKÉHO SOUKROMÉHO GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ ŘÁD TÁBORSKÉHO SOUKROMÉHO GYMNÁZIA ŠKOLNÍ ŘÁD TÁBORSKÉHO SOUKROMÉHO GYMNÁZIA Zavadilská 2472, 390 02 Tábor A. Základní ustanovení 1. Školní řád Táborského soukromého gymnázia, s.r.o. (dále jen školní řád) je jedním ze základních dokumentů,

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec. Školní řád

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec. Školní řád Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní řád I. Společná ustanovení 1) Vyučování začíná v 8.00, končí nejpozději v 15.15 hodin. 2) Budova 2. stupně se otvírá v 7.30, budova 1. stupně v 7:40. Pro

Více

Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: I. Úvod II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola WALDORFSKÁ Pardubice, Gorkého 867 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. - ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4 Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 4 Školní řád Gymnázia Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto, nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto 566 01 Obsah: Článek 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více