Stopařské minimum. nestačí jen se spoléhat na příslušnou literaturu, ale musí získávat praktické zkušenosti přímo v terénu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stopařské minimum. nestačí jen se spoléhat na příslušnou literaturu, ale musí získávat praktické zkušenosti přímo v terénu."

Transkript

1 Stopřské minimum O výskytu svů v přírodě hodně npovídjí i nepřímé známky jejih výskytu. Mohou to ýt zytky potrvy, požerky, trus, hnízd hlvně stopy, které nlézáme nejen v zimě n sněhu, le prktiky po elý rok při řezíh vodníh toků, nádrží npjedel, ve vysyhjíím látě est n jinýh příhodnýh místeh. Podle nih můžeme nejen určovt některé sve přímo do druhu, le sledovt i jejih početnost, pohy v terénu, velikost okrsků jednotlivýh zvířt či jiné intimní záležitosti. Význm stopování vzrůstá zvláště v poslední doě, kdy zvyšujíí se právní ohrn i etiké zárny výrzně omezují využívání tkovýh metod, které vedou k odhytu zvláště usmrování volně žijííh zvířt. Nučit se správně rozeznávt stopy není ovšem sndné vyžduje dosttečné prktiké zkušenosti. Zčátečníkům nestčí jen se spoléht n příslušnou literturu, le musí získávt prktiké zkušenosti přímo v terénu. Do záznmového deníku, poznámkového loku či krtotéky si zkreslujeme jednotlivé typy stop se všemi podronostmi údji o místě nálezu. Velkou pomo nízí soudoá tehnik, umožňujíí sndnou velku nenákldnou digitální fotodokumenti její ukládání, zprování využívání v počítčovýh dtázíh. I když kreslíme stopu v přiroze- d né velikosti, nezpomene nikdy zznment její rozměry (or. 61), tvr elé stopní dráhy, způso kldení předníh zdníh končetin, délku kroku, šířku rozkroku přípdně úhel vyočení. Při fotogrfování je správné ke stopě přiložit nějké měřítko, podle kterého můžeme později skutečné rozměry stopy zjistit. Nejlepší je přímo prvítko se stupnií neo lespoň předmět pro srovnání (mini, kričku od záplek pod.). Jiným způsoem uhovávání stop jsou sádrové odlitky. Jejih zhotovení je velku nenáročné přitom jsou mnohem názornějšími pomůkmi než seelepší kresy či fotogrfie. V terénu vystčíme s jednoduhým vyvením ryhle tvrdnouí sádrou, vodou, nejlépe gumovým kelímkem, několik dřevěnými rámečky různé velikosti neo jen si 10 m širokým pruhem sndno oheného plehu (či tvrdšího ppíru) přípdně i se štětečkem. Tím nejprve plohu stopy její okolí očistíme od nečistot poté Or. 61: Měření stop: délk stopy, šířk stopy, délk říšk (neoli ptky), d rozestup spárků / 245 /

2 rámečkem ohrničíme plohu určenou k odlití. Do rámečku pomlu vlijeme nepříliš řídkou sádru po minutáh odlitek vyjmeme neo vyrýpneme. Ulpěnou hlínu odstrníme štětečkem či optrně vyplvíme tekouí vodou. Tím končí práe v terénu kdykoliv později můžeme negtiv převést n pozitiv uď otisknutím do modelářské hlíny, neo opět odlitím do sádry. Nesmíme všk zpomenout vymzt negtivní otisk tukem, vzelínou neo voskem, jink se k pozitivu přilepí. Hotové odlitky lze přípdně i orvit. Ukládáme je do kri neo zvěšujeme n stěny místnosti (kluovny, provny pod.). Nejlépe se určují stopy kopytníků, neoť v měkké hlíně či hluším sněhu ovykle znehávjí doře zntelné otisky kopýtek neo i pspárků (or ). Nvzájem se liší hlvně velikostí tvrem, ztímo sled stop je u většiny druhů podoný či dokone stejný. Tké rozdíly mezi otisky předníh zdníh končetin neývjí u většiny druhů výrzné. U jelenovitýh jsou stopy vpředu zprvidl víe či méně sevřené jedině při ryhlém ěhu se široe rozevírjí. Připojené orázky ukzují vedle shémtikýh otisků zdníh končetin i jednu neo dvě stopní dráhy, pro dný druh nejtypičtější (v klidovém kroku vzniká ovykle jednoduhý sled stop neo rozmnité dvojotisky). Velikost stop i hlvní údje o stopní dráze shrnuje t. 2. Přesnější popis stop při různýh typeh pohyu uvádí poměrně ohtá mysliveká neo přímo stopřská litertur (viz str ). Z nših kopytníků má největší stopu los, který nví zřetelně otiskuje při normální hůzi i pspárky. Tím se podoá stopě prsete divokého, která je všk podsttně menší (spíše velikost jelen) otisky pspárků v ní po oou strnáh přeshují šířku kopýtek. Ve vysokém sněhu znehávjí nví prst ve stopní dráze nízko položeným řihem i hluokou rýhu. U osttníh jelenovitýh se pspárky zprvidl otiskují jedině v hně či jiném měkkém podkldu, neo ve vysokém sněhu. U jelen lesního je stop vpředu zokrouhlená, tupá sevřená, elkově oválného ž vejčitého tvru. Bříšk, neoli ptky, shjí si do 1/3 šlépěje, u smů se os stop mírně vyhyluje ven ze směru pohyu. V měkké půdě se špičky spárků rozvírjí do podoy písmene V. Velmi podoná (mnohdy nerozlišitelná) stop siky je o trohu menší, poněkud užší protáhlejší, ptky kopýtek se zprvidl otiskují nevýrzně. Dněk evropský má oproti jelenovi stopu tké menší, protáhlejší zšpičtělejší s říšky do poloviny šlépějí. Celkově je orys předníh kopýtek spíše tvru vejčitého zdníh kopýtek hruškovitého. Srne se vyznčuje menší ž dronou velikostí stopy, jejím oválným ž vejčitým orysem, málo zřetelnými říšky poměrně vysokou hrázkou (tj. úzkým výstupkem hlíny neo sněhu mezi oěm kopýtky). U jelene ěloosého jsou otisky kopýtek protáhlé, vpředu ostřeji zkončené mírně otevřené. Or. 62: Stopy kopytníků: v hůzi, v ryhlém ěhu neo klusu JELEN LESNÍ SIKA DANĚK EVROPSKÝ JELENEC BĚLOOCASÝ SRNEC OBECNÝ LOS / 246 / / 247 /

3 U turovitýh ývjí stopy zel prvidelně vpředu víe či méně rozestouplé. U kmzík horského jsou šlépěje klínovité, kopýtk se vyznčují neptrně prohnutým vnitřním okrjem i při klidné hůzi jsou oddělen poměrně širokou mezerou. N sněhu v hluším látě se otiskují tké pspárky. Šlépěje muflon mjí oválný tvr se sotv zntelnými nášlpovými říšky ve stopní dráze vyočují směrem ven; oproti stopám domáíh oví jsou hrntější zhroenější, jejih rozlišení už všk vyžduje ptřičné zkušenosti. Stopy zjíe polního není snd ni zpotřeí líže předstvovt (or. 71). Málokdo je všk dovede odlišit od MUFLON KAMZÍK HORSKÝ stop králík divokého. Ty jsou nejen menší, le otiskují se v nih zprvidl jen přední části hodidel říšk prstů. Přední šlépěje se nví mírně odhylují směrem ven od podélné stopní dráhy. U šelem musíme n rozdíl od kopytníků pozorně sledovt i způso kldení jednotlivýh končetin, vzdálenost šlépějí i délku kroku skoku. Bez těhto údjů yhom těžko určovli stopy menšíh kunovitýh šelem. Nproti tomu medvěd, rys, jezeve i vydr mjí stopy ntolik hrkteristiké, že je nelze s jinými druhy změnit (or ). Medvěd hnědý jko typiký ploskohode otiskuje zdní nohou elé hodidlo, jehož tvr trohu připomíná lidskou šlépěj s doře zntelnými pěti prsty drápy. Nproti tomu stop přední končetiny má ovykle kromě prstů drápů otisknutou jen mlou část hodidl. Stopy kočkovitýh šelem jsou ez drápů vyznčují se zkuleným tvrem trojúhelníkovitým neo půlkruhovým otiskem přední části lysého hodidl čtyř prstovýh polštářků. Rys ostrovid má stopu dosti velkou prvidelného oválného tvru s doře otisknutými prstovými mozoly (jsou neosrstěné). Okrouhlá stopy kočky divoké se liší od stopy kočky domáí neptrně větší velikosti i protáhlejšími otisky prstů (or. 64). U vlk oeného mjí zdní šlépěje trojúhelníkovitý otisk přední části hodidl dále všeh čtyř prstů s drápy. N přední noze je sie prstů pět, le ple je umístěný poměrně vysoko zprvidl se do stopy neotiskuje. Ve srovnání se stopmi většího ps je vlčí stop poněkud protáhlejší s předsunutými prostředními dvěm prsty (or. 65d). Vli nví čsto čárují, tzn. že kldou zdní tlpku do stopy přední tlpky stopní dráh je tudíž v jedné linii. Šlépěje lišky oené jsou v podsttě výrzně menším vydáním stop vlk (or. 65). Od otisků tlpek stejně velkého ps se djí rozlišit rovněž podle protáhlejšího tvru, předsunutí oou prostředníh prstů polohy vnějšíh prstů. Celkově se liší stop jeví vejčitě elipsovitá, ztímo u ps je kultější. Otisk přední zdní končetiny psík mývlovitého má rovněž po čtyřeh prsteh s oválnými říšky drápy. Stop je dost široká má poměrně velké meziprostory. Z kunovitýh šelem je zel nezměnitelná stop vydry říční s nápd- Or. 63: Stopy kopytníků: v hůzi, v ryhlém ěhu neo klusu / 248 / PRASE DIVOKÉ Or. 64: Stop kočky domáí () k. divoké () / 249 / Or. 66: Stopy kuny sklní () k. lesní ()

4 d Or. 65: Stop vlk oeného (), lišky oené (), většího menšího ps (, d) ným otiskem ploví lány mezi všemi prsty, zdní stop je přitom protáhlejší větší než přední. N sněhu někdy vydr znehává osem i podélný pruh. Jezeve lesní otiskuje nejčstěji jen přední část hodidl, pět protáhlýh prstů silné drápy. Při došlpu n elé hodidlo je stop zdní tlpky ž 11 m dlouhá. Ve stopní dráze směřují šlépěje špičkmi dovnitř, přičemž zdní téměř vždy překrývjí částečně přední. Stopy kun poznáme podle podkovovitého říšk pěti zřetelnýh prstů s drápy. Nvzájem se všk o nše druhy rozlišují dost otížně (or. 66). U kuny sklní jsou otisky poněkud zřetelnější, protože její tlpky postrádjí hlupový pokryv, proto se i elkově stop zdá menší než u kuny lesní. Od kun se tvrem stop příliš neliší ni thoři. Jejih šlépěje všk ývjí o něo menší ve stopní dráze mjí krtší délku normálního pohyového skoku i šířku rozkroku (t. 2). Tké u hrnostje kolčvy nlézáme tvr stop v podsttě shodný s kunmi thoři, jedině přední část hodidlového říšk je spíše trojúhelníkovitá. Vzájemně se pk rozeznávjí podle velikosti i prmetrů stopní dráhy. V poslední doě se stávjí velmi ktuální stopy nork merikého (mink), n které čsto nrzíme zprvidl podél vod. Zdní šlépěje se skládjí z otisků většího podkovovitě utvářeného říšk poněkud oddálenýh 5 prstů s drápy, někdy všk jsou ptrné stejně jko n přední stopě pouze 4 prsty (or. 67). Pro úplnost přehledu je tře ještě zmínit mývl severního. Jko doře šplhjíí druh má n tlpkáh dlouhé prsty silné drápy, které se doře otiskují i ve stopě. Šlépěje předníh tlpek jsou o něo krtší než zdní. Or. 67: Stop nork merikého Podle stop můžeme rozeznt i některé druhy, neo lespoň skupiny, hlodvů. V okolí vodníh ploh njdeme v létě i v zimě stopy ondtry pižmové. Jsou poměrně jednoduhé s protáhlými zdními krátkými předními hodidly doře zntelnými prsty ez ploví lány (or. 70). Stejně jko u všeh osttníh hrošů mjí zdní nohy po 5 přední po 4 prsteh. Chrkteristikým rysem stopové dráhy ondtry ve sněhu je i vlnovitá rýh po dlouhém, ze strn silně zploštělém osu. Podoné, všk mnohem menší otisky znehává n stejnýh místeh hryze vodní. V zimě yhom všk jeho stopy hledli mrně, neoť v té doě žije v podzemí n povrh vůe nevyhází. Třetí velikostní skupinu předstvují stopy zývjííh hrošů, norník rudého hrošík podzemního. Mjí podoný tvr jsou nvzájem nerozlišitelné, snd jedině podle stnoviště míst nálezu lze zel přiližně usuzovt n jejih původe. Hrošík podzemního yhom sie mohli poznt podle doře otisknutýh 5 mozolů n zdníh hodidleh, le ve skutečnosti tkovou stopu v přírodě sotv njdeme. Od dronýh myšovitýh hlodvů se stopy hrošů liší hlvně jednoduhou stopní dráhou ez jkýhkoliv náznků osu. Myšie totiž mjí otisky končetin souměrně uspořádné podél střední osní rýhy, přičemž větší zdní šlépěje jsou těsně předsunuty před mlé otisky předníh tlpek. Osní rýh je zřetelná zvláště ve sněhu, v látě či měkké hlíně se dá přehlédnout neo není vytvořená. Některé zývjíí druhy myšovitýh, jko tře myšku dronou, myš domáí či potkn krysu oenou můžeme rozlišit nnejvýš podle délky zdní šlépěje (t. 2). Někteří znli údjně rozeznávjí krysu potkn i podle postvení prstů zdní tlpky prst uď jsou v prvém úhlu k osttním prstům (krys), neo nejsou (potkn), le ve skutečnosti je tento znk hodně proměnlivý. Se stopmi křečk polního se nejspíše setkáme po deštíh n políh neo ve vysyhjíím látě est. Od stop hrošů se kromě velikosti liší hlvně tím, že otisky hodidel, prstů drápů neývjí spojené, tké způso kldení končetin je poněkud jiný. V lesíh i městskýh príh není v zimě prolémem sptřit stopy veverky oené s typikou stopní dráhou, v níž jsou větší delší zdní šlépěje otisknuty před menšími stopmi předníh tlpek. N veverčíh stopáh ývjí ovykle doře ptrné i dlouhé drápy. V nših lesíh žije i několik druhů plhů, le s jejih stopmi se pro převážně stromový způso život dlouhý zimní spánek téměř nesetkáváme. Totéž pltí o syslovi oeném, který v zimě spí v létě se zdržuje n suhýh místeh, kde nnejvýš znehává málo zřetelné stopy ve vyhrné hlíně u vhodů do nor. Popisovt stopu netopýr (or. 71) není zdlek tk nesmyslné, jk se n první pohled zdá. Někteří z těhto lé- Or.: 68: Stopy šelem: v hůzi, v ěhu, ve skoku (str ) / 250 / / 251 /

5 MEDVĚD HNĚDÝ VYDRA ŘÍČNÍ RYS OSTROVID KOČKA DIVOKÁ VLK OBECNÝ JEZEVEC LESNÍ KUNA TCHOŘ LIŠKA OBECNÁ HRANOSTAJ KOLČAVA PSÍK MÝVALOVITÝ MÝVAL SEVERNÍ / 252 / / 253 /

6 tjííh svů totiž částečně neo prvidelně loví potrvu i n zemi, tk při pozorné prohlíde příhodnýh terénů můžeme náhodně nrzit i n tyto známky jejih přítomnosti. Ve stopní dráze se ovykle ojevují pětiprsté zdní končetiny, zápěstní klou s 1. prstem drápem trojúhelníkovitý otisk osní lány. Velmi podivně vypdá i stop krtk oeného. Má otisknuté úzké zdní hodidlo s pěti prsty z přední loptkovité tlpky pouze velké drápy. Pokud se výjimečně ojeví n čerstvém sněhu, doprovází jí i široká rýh znehná nízko poszeným válovitým tělem. Stopy ježků se vyznčují otiskem elého hodidl s pěti dlouhými prsty, optřenými úzkými drápy, otisk zdní stopy je o něo delší než otisk přední tlpky, le při normální hůzi se oě částečně překrývjí (dvojstop). Vlstní stopní dráh má hrkter klikté čáry. Rovněž droní rejskové otiskují pětiprsté stopy po předníh i zdníh tlpkáh, doplněné n sněhu vlnovitou středovou rýhou po ose. U vlstníh rejsků (Sorex) ývá ovykle přerušovná, ztímo u rejsů (Neomys) je víeméně souvislá. Správný stopř se ovšem nespokojí jen s hledáním stop, le všímá si i dlšíh nepřímýh dokldů známek výskytu svů. U většíh druhů, zejmén kopytníků šelem, hodně npoví tvr velikost trusu (or. 72). Jelen lesní má (stejně jko dlší přežvýkvi) v letním odoí výkly mírně kšovité, zprvidl nzelenlé rvy, přípdně s jednotlivými oky slepenými do většíh hrudek. Avšk po většinu roku je jelení trus pevný válečkovitý (2 2,5 x 1,5 m) světle ž tmvě hnědý. Podle tvru lze dokone rozlišit i pohlví u smů je n jednom koni zhroený n druhém prohlouený, u smi n oou strnáh víeméně zolený (or. 00, ). Trus siky je mnohem menší, hrozinkovitého tvru černě zrvený. Boky dňk evropského ývjí 1 2 m dlouhé oválné, čsto pospojovné v krátké provázky neo měkké koláče. V tomto stvu se poněkud podojí trusu oví, le zel jink páhnou. Trus srne oeného je válečkovitého ž vejčitého tvru (1 1,5 x 1 m) černý, v letním odoí se měkčí oky spojují ve větší homáče. Největší trus z nših kopytníků má pohopitelně los (3x2 m i víe). Trus kmzík horského má téměř kulovitý tvr o průměru 1,5 2 m čsto tvoří okovité hrudky. Normální trus muflon je nerozezntelný od trusu ove domáí, ývá okovitý (1 1,5 m) v létě pospojovný do většíh válovitýh hrudek. Sndno pozntelné jsou výkly prsete divokého, tvořené hroudou stmelenou z menšíh kusů neprvidelného tvru o déle 7 10 m. V čerstvém stvu jsou černé, posléze n povrhu osyhjí, šednou rozpdávjí se ve velké oky. O zjíi polním králíku divokém jsme uvedli již dříve, že mjí dv druhy výklů. První, řídké, všk znov požírjí, tk se v přírodě setkává- Or. 70: Stopy některýh hlodvů ONDATRA BOBR NUTRIE HRYZEC HRABOŠ KŘEČEK POTKAN MYŠICE KRYSA PLCH VELKÝ / 254 / / 255 /

7 Or. 71: Stopy některýh dronýh svů / 256 / KRTEK JEŽEK REJSEK REJSEC NETOPÝR ZAJÍC KRÁLÍK VEVERKA Tulk x velikost zdní délk kroku šířk rozkroku stopy (v m) (v m) (v m) prse divoké 4,5 8,5 x jelen lesní 4 9 x 3, sik 5,5 8 x 3, dněk evropský 5 8 x los x srne oený 4 5 x 2,5 3, jelene ěloosý 6 9 x 3,5 5, kmzík horský 5 6 x 3 3, muflon 4,5 6 x 3 4, hrnostj 2 2,5 x 1 1, kolčv 1,5 2 x 0, kun lesní 4,5 5 x 3 3, kun sklní 4 4,5 x 2,5x thoř tmvý 2,5 3,5 x 2 2, jezeve lesní 6,5 8 x vydr říční 4 6 x norek meriký 3 4 x medvěd hnědý x vlk oený 7,5 9,5 x 5,5 6, lišk oená 4 6,5 x 3 4, psík mývlovitý 4 5 x kočk divoká 3,5 4,5 x rys ostrovid 4,5 8 x mývl severní 7 9 x zjí polní 11,5 15 x 3, králík divoký 3 5 x 2, veverk oená 5 6,ř x 1,4 2, or evropský x 8 11, nutrie x ondtr pižmová 6 8 x 2, hryze vodní 2,3 3,1 x 1 1, ,5 hroš 1,7 2 x 0,8 1,2 1,5 3 0,8 1,5 křeček polní 3,5 4 x 1,5 2, potkn 3 4,5 x 2, krys oená 2 3 x 2 2, myšie lesní 2 2,5 x 1 1, ,5 2 ježek 4 4,5 x 2 2, krtek oený 1,7 2 x 1 1, ,5 3 rejsek oený 1 1,4 x 0,8 1 2,5 4,5 1,5 2 rejse vodní 1,5 2 x 1 1,5 3 5,5 1,5 2,5 / 257 /

8 h d f e Or. 72: Trus kopytníků:,, jelen lesní (sme, smie, letní trus), d sik, e dněk evropský, f los (zimní trus), g los (letní trus), h srne oený, i prse divoké, j muflon, k kmzík horský g f k ti (když stářím vyledne, může i připomínt soví vývržek). Lsiovité šelmy oeně mjí trus ovykle tmvý ž černý s náznkem spirálovitého vinume ž s druhým trusem v podoě tvrdýh oků (or. 74ef). Zjíi je znehávjí rozptýlené všude po terénu, mjí spíše kultý neo jen mírně zploštělý tvr, zelenošedou neo hnědozelenou rvu nejčstěji měří mm. Králíi nopk ovykle kálejí n jednom místě políž nor, jejih oky jsou tmvohnědé ž černé o něo menší (8 10 mm). Tké mnohé šelmy mjí zel hrkteristiký trus (or. 73). U medvěd hnědého je proměnlivý podle druhu potrvy. Zjr neo když se živí hlvně rostlinmi, má trus tvr neprvidelné velké hromdy (někdy n první pohled vypdá jko výkly hovězího doytk), konem lét se v něm ojevují zytky lesníh plodů při převážně msité potrvě získává válovitý tvr (3 6 m) tmvou ž černou rvu. Trus vlk oeného se podoá trusu většího ps, jsou v něm všk ptrné homáče srsti, peří neo úlomky rohoviny z kořisti. Trus lišky oené je mnohem menší (5 10 x 2,5 m), vá- j e d f Or. 73: Trus šelem ježk: medvěd hnědý, vlk oený, lišk oená, d jezeve lesní, e thoř, f kun, g hrnostj, h kolčv, i ježek h u lečkovitý s jedním konem kráte zhroeným čsto n jednom místě zškrený. V čerstvém stvu ývá černý ž šedý příznčně zpáhá. Oshuje mnoho kostiček hlupů dronýh svů, peří jinýh zytků kořistí. Vydr říční ho odkládá n doře viditelná míst podél vod (slouží jko optiká i phová znčk) je velmi pevný, protáhlý se zytky šupin i kostí ry, krunýřů rků či lstur škelí. Čsto všk mívá neprvidelný tvr. Výkly jezeve lesního jsou n oou koníh tupě zkončené, si 1 m široké dlouhé 6 8 m. Mohou oshovt tře i krovky rouků v doě zrání plodů peky slupky ovoe. Trus kun je 8 10 m dlouhý si 0,5 1,2 m silný, spirálovitě ztočený n jednom koni mírně zhroený, k podzimu v něm ěžně vidíme různá semen peky plodů. Zel ěžně se nhází n lesníh estáh, při okrjíh vesni i n půdáh venkovskýh městskýh domů. Trus thořů se od něho šptně rozeznává, le o do velikosti ovykle ývá menší (6 8 m). Trus kolčvy hrnostje doshuje ještě menší velikosti, je nnejvýš 3 4 m dlouhý 1 m široký. Výkly kočkovitýh šelem v přírodě ovykle nenlezneme, neoť je znehávjí v křovináh neo zhrávjí do země. V zákldním orysu jsou válovité neo kulovité se zšpičtělým konem. S trusem lsi můžeme sndno změnit výkly ježk, neoť doshují zhru stejné velikosti (délky 3 4 m, šířk 0,8 1 m) mjí protáhlý tvr i černou rvu. Postrádjí všk pro lsiovité šelmy hrkteristikou spirálovou stvu. Oshují hlvně zytky hmyzu jinýh ezortlýh, podoně jko trus rejsků. Jednotlivé druhy těhto mlýh hmyzožrvů všk podle něho nepoznáme. Je velmi / 258 / / 259 /

9 T. 3: Velikost trusu (příčný průřez v mm) netopýrů (podle Skiy, 2004) druh průměr průměr druh (vriční šíře) (vriční šíře) vrápene velký 2,49 (2,29 2,73) netopýr večerní 3,17 (2,83 3,61) vrápene mlý 1,67 (1,53 1,82) netopýr severní 2,44 (2,17 2,78) vrápene jižní 2,08 (1,91 2,27) netopýr Sviův 2,07 (1,85 2,36) létve stěhovvý 2,44 (2,17 2,78) netopýr hvízdvý 1,83 (1,63 2,08) netopýr velký 3,63 (3,23 4,13) netopýr prkový 2,07 (1,85 2,36) netopýr výhodní 3,51 (3,13 3,99) netopýr nejmenší 1,83 (1,63 2,08) netopýr velkouhý 2,59 (2,31 2,95) netopýr stromový 2,50 (2,23 2,84) netopýr řsntý 2,44 (2,17 2,78) netopýr rezvý 3,20 (2,85 3,65) netopýr rvitý 2,38 (2,12 2,71) netopýr orovský 4,02 (3,59 4,58) netopýr voustý 2,07 (1,85 2,36) netopýr pestrý 2,68 (2,39 3,06) netopýr Brndtův 2,13 (1,90 2,43) netopýr černý 2,44 (2,17 2,78) netopýr vodní 2,32 (2,07 2,64) netopýr uštý 2,32 (2,07 2,64) netopýr pořežní 2,81 (2,50 3,19) netopýr dlouhouhý 2,38 (2,12 2,71) droný (2 4 x 1 2 mm), tmvě zrvený n koníh mírně zhroený, čsto všk mívá i kšovitou podou. Tké u hlodvů je využití trusu k určování jednotlivýh druhů dosti omezené (or. 74). Políž vod lze sndno poznt krátký tlustý trus or (velikost 2 4 x 2 m) neo protáhlé podélně rýhovné výkly nutrie (velikost 2 3 x 1 m). Hroše, jejihž válovité výkly jsou n oou koníh zolené, odlišíme orientčně jedině podle velikosti. U ondtry pižmové ývjí dlouhé 12 ž 14 mm, u hryze vodního 7 ž 10 mm u zývjííh menšíh druhů měří 5 7 mm. Mívjí nzelenlou rvu je ponehávjí n stálýh místeh. Nproti tomu trus semenožrvýh myši ývá v čerstvém stvu spíše žlutohnědý ž hnědý. V oytnýh udováh i hospodářskýh ojekteh nházíme tké výkly synntropníh hlodvů. Kromě myši, které se tu v podzimním odoí tké ojevují, jde o potkn (oky si 17 x 6 mm), krysu oenou (10 x 3 mm) myš domáí (6 x 2 mm). Potkn se drží spíš ve vlhkém sklepení, v knlizi pod podlhou, krys nopk vyhledává suhé půdní jiné prostory. N půdáh ovšem nesmíme změnit výkly myší s trusem netopýrů, který se uď hromdí ve větším množství pod místy trvlejšíh úkrytů kolonií neo rozptýleně pod úkryty d Or. 74: Trus některýh hlodvů zjíů: or evropský, nutrie, ondtr pižmová, d hryze vodní, e zjí polní, f králík divoký e f (někdy dočsnými) jednotlivýh zvířt. Je válovitý, ovykle smolně černý čsto s ptrnými rozkousnými nestrvitelnými zytky hmyzu (úlomky křídelníh ln, krovek pod.). I když velikost trusu je úměrná velikosti netopýr, rozlišovt jednotlivé druhy podle výklů y ylo čirým šrltánstvím. Niméně podle průměru trusu (délk je velie proměnlivá) lze lespoň odhdnout velikostní ktegorii (t. 3). Mnohem víe y druhovému určení npomohl rozor zytků kořisti, neoť složení potrvního spektr je u některýh druhů dosti hrkteristiké; jde všk o práe čsově nesmírně náročnou. Skrytě žijíí sve tké čsto prozrdí různé pozůsttky potrvy. Zčneme nejdříve v lese. Semen šišek jsou vyhledávnou potrvou nejen Or. 75: Požerky některýh hlodvů:, veverk oená, droný lesní hlodve, d hryze vodní, e myšie, f norník d e f pro dtlovité ptáky, le i některé droné hlodve (myšie lesní křovinná, norník rudý), kteří spdné šišky oerou skoro elé nehjí jen několik posledníh šupinek n hlde ohlodném vřeteni (or. 75). Nopk veverk oená sklízí úrodu v korunáh stromů šupiny ze šišky vytrhává, tkže n zem odhzuje požerek s hruě neuprveným, roztřepeným vřetenem (or. 75). Tké tvrdou skořápku oříšků zdolávjí tyto druhy různě (or. 75 f). Veverk si udělá hlodáky jen mlou rýhu potom je silou rozlouskne. Myšie musí nproti tomu prně vyhlodt větší otvor, jehož okrj je neprvidelně zutý má n vnější strně čerstvé stopy po hlodáíh. Norník pruje mnohem čistěji, okrj znehává prvidelný, dosti ostrý ez většího poškození n vnější strně skořápky. Pokud se k oříškům dostnou i jiní hroši neo hryze, pk si vyhlodjí ovykle velké otvory v podélném průřezu plodu. Většin lesníh hlodvů si čsto střádá žludy, oříšky, peky semen do zásoáren v dutináh stromů, pod zemí, v metreh dříví, pod kmeny i jinde. Pokud nejsou nhlodány, těžko se dá určit, komu ptří. Stává se ěžně, že mjitelé n své zásoy zpomenou nevědomky přispívjí k přirozené onově les, neoť zjr semen vyklíčí. Čsto se ve stopřské litertuře trduje, že veverk znehává v korunáh stromů n suhýh větvíh nodnuté houy; možná tento způso uhovávání potrvy pohází odkudsi ze Siiře, u nás rozhodně příliš čstým zvykem není. / 260 / / 261 /

10 d e Or. 76: Poškozená kůr stromů od medvěd hnědého (), muflon (), jelen lesního v létě () v zimě (d) od vytloukání proží srne oeného (e) I n řezíh vod znehává řd svů své nvštívenky. V hustém porostu nízkýh trvin či rákosu zel určitě po hvile hledání ojevíme tzv. krmné stoličky rozkousné zytky zelené potrvy, nejčstěji stél listy trv. Podle velikosti trusu, který u nih ývá nshromážděn ve větším množství, je můžeme přiřdit uď hrošovi (polnímu neo mokřdnímu), hryzi neo ondtře. Tu ovšem mnohdy prozrdí i nhromděné zytky lstur škelí velevruů před vhodem do nor. Vydr znehává n podonýh místeh krunýře rků, zytky ry i jinýh vodníh živočihů. Podél vod prozrdí n první pohled kuželovitě nhlodné kmeny dřevin přítomnost or, čsto ývjí doprovázené i tzv. skluzvkmi, kterými se oři spouštějí do vody. Poškozovt kmeny větve stromů všk mohou i mnozí dlší svi (or. 76). V horskýh olsteh Krpt lze někdy sptřit velké pruhy odshor dolů zdrápné kůry lýk stromů ž do výšky 2 2,5 m. Tyto nesouvislé pásy nesou i doře ptrné hluoké podélné rýhy po drápeh medvěd hnědého, který je jejih původem. Jeleni oproti němu loupjí kůru po většinu roku v krtšíh páseh do výšky si 2 m nví ovykle zdol nhoru (or. 76d). Kromě toho n dřevě znehávjí i stopy po širokýh řezáíh. V zimním odoí je kůr loupán jen v menšíh úseíh, to u jelenů v podélném u dňků čstěji v příčném směru. Mufloni znehávjí rýhy po zueh uspořádné šikmo n oě strny (or. 76). Srne loupe nejčstěji kůru po elém ovo- du kmene, zprvidl u menšíh stromků jen 1 1,5 m od země. Njdeme-li ovšem v lese silně odřený polámný kmínek i s větvemi, pk jde ezesporu o pozůsttek vytloukání srnčího proží (or. 76e). Potvrdí to i zshlé kusy lýčí, povlujíí se někdy políž. Ay yl přehled poytovýh stop o nejúplnější, nesmíme zpomenout ni n zytky zshlého hn huhvlů srsti, které někdy ojevíme n kmeneh stromů neo velkýh lvneh. Jeleni prst se tkto po opuštění klišť otírjí o pevné předměty zvují se pomoí zsyhjíího hn i przitů, hmyzu i línjíí srsti. Mnozí kopytníi se živí listím, výhonky i větvemi dřevin, protože nemjí horní řezáky, n úlomíh znehávjí nerovný hodně otřepený okrj neprvidelného tvru (or. 77d). Oproti tomu po hlodvíh zjííh zůstávjí ohryzné plohy hldké d Or. 77: Ohryz veverky (), plh (), zjíe neo většího hlodve () přežvýkve (d) s ostrými okrji (or. 77). Ztímo hroši ohlodávjí dřeviny lízko u země (jedině n sněhu se dostávjí výše), veverk, norník, myšie plši prují i v korunáh stromů. Po veverkáh nházíme v lesíh čsto elé koere mldýh smrkovýh větviček, tzv. odprysků. Ojevují se hlvně před semennými roky jehličnnů, kdy veverky s oliou vyhledávjí pršné pupeny, umístěné v pždí výhonků. Mnohdy všk hlodvi poškozují i kůru dřevin. Veverky tk činí ve formě dlouhýh skvrn zprvidl n jedné strně kmenu, plši nopk v 0,5 1 m širokýh příčnýh rýháh (or. 77). Norníi myšie způsoují sie jen místní, le mnohdy tké dosti hluoké poškození. Setkáme-li se s ohlodnými přízemními částmi stromů keřů, pk je můžeme orientčně podle stop po řezáíh přisoudit hrošům (šířk rýh si 2 mm), hryzi (4 5 mm), ondtře, zjíi či králíkovi (7 8 mm). Králík přitom ohlodává kmeny větve do výšky si 50 m, zjí i do 70 m při vysokém sněhu i výše. Mnozí hroši poškozují mldé stromky jejih kořeny ntolik, že zel zsyhjí. Největší škody tohoto druhu půsoí hryze vodní, který je shopen ěhem zimy zničit kořenové systémy i vzrostlýh stromů. V poslední doě nlézjí v nší přírodě opětovně své místo velké šelmy. Druh kořisti stv kdáveru rovněž vypovídá o predátorovi. Medvěd hnědý npdá nejčstěji domáí skot ove, volně žijíí větší zvířt loví zřídk. Kořist usmrtí jednou neo několik rnmi mohutnýh tlp do hl- / 262 / / 263 /

11 vy, které n kdávereh znehjí velké podlitiny pohmožděniny. Při konzumi kořisti nejprve sežere vnitřnosti, někdy ulovené zvíře i roztrhá n kusy rozthá n větší ploše. Vlk oený loví nejrůznější divoké i domáí kopytníky menší oět usmrtí kousnutím do hrdl neo do týl, větší kořist opkovně npdá do oků stehen. N kdávereh zůstávjí doře ptrné stopy po mohutnýh špičáíh. Podoně jko medvěd se nejprve zjímá o vnitřnosti, ž poté žere svlovinu. Z rušnějšíh míst si úlovek odnáší n klidnější ústrní. Rys ostrovid útočí n kořist ze zálohy, npdá hlvně její krk ve většině přípdů ji usmruje zlomením vzu neo udušením. N rozdíl od medvěd či vlk ho prozrdí čistá rán ez poškozené svloviny, s mlými krevními podlitinmi několik hluokými otvory způsoené špičáky. Z úlovku si nejprve ere svlovinu n kýtáh či pleíh, postupně oírá i dlší části těl, ž nkone zude jen kůže, kostr vnitřnosti, které ponehává. K ulovené kořisti se několik dní vrí. Nkone ještě zývá se v krátkosti zmínit o úkryteh svů, neoť u mnoh druhů mjí rovněž hrkteristikou stvu neo umístění. Při popisu myšky droné jsme se již zmínili o jejím kulovité, 8 10 m velkém hnízdě, spleteném ze stéel listů trv (or. 78). Bývá k nlezení n zrostlýh řezíh ryníků, řek, potoků či odvodňovíh knálů, zvěšeno v hustém podrostu do výšky 0,7 1 m. Podoná, všk o něo větší hnízdní stvy o průměru m si dělá i plšík lískový. Njdeme je ovšem n zel jinýh stnovištíh, ponejvíe při okrji lesů v křovináh, n psekáh mýtináh neo i ve smrkovýh mlzináh ve výše 1 4 m nd zemí. Tké myšie lesní či křovinná si očs poství ndzemní hnízd, le jko stveního mteriálu víe využívjí listů ylin dřevin. Jiný z plhů, plh velký, se přes den ukrývá nejrději v dutináh stromů, puklináh skl či pod velkými lvny, le při nedosttku přirozenýh úkrytů si tké zhotovuje volně umístěná, zhru kulovitá hnízd z listí, trv mehu. Ještě větší skrýše má veverk oená (or. 79). N dálku vypdjí jko neuprvené homáče větví, výhonků listů o průměru ž 0,5 m, le uvnitř je uprvená hnízdní dutin. Jink ovšem čsto využije i strýh opuštěnýh hnízd hvrnů, vrn, strk drvů. 78. Hnízdo myšky droné Or. 79: Veverk oená kulovité () dvoukomorové () hnízdo K nejpoužívnějším úkrytům v přírodě vůe ezesporu ptří stromové dutiny. Sídlí v nih nejen mnoho ptáků, le ze svů i myšie, norník, některé šelmy (hlvně kun lesní) tké netopýři. Ti všk jsou dosti vyírví osdí jen dutiny s nevelkým vstupním otvorem (orn proti kunám) dosttečným prostorem n zvěšení. Trus se hromdí ve spodní části dutiny po jejím nplnění někdy vytéká promíšen močí po kůře stromu ven. Mnozí z dutinovýh svů vezmou z vděk i různými typy ptčíh udek, ož nejlépe dosvědčí ornitologové. Rovněž se vyráí několik typů netopýříh udek. Řd jinýh svů si uduje úkryty pod povrhem země. Nory hrošů ývjí spletitými systémy hode o průměru 2 3 m s několik zásoárnmi hnízdními komormi. U hroše polního, le někdy tké u myši neo norník rudého, ývá ústí nor oklopeno výhrky zeminy. Vlstní hnízdo je tvořeno jemně rozupovnými listy trv či rozžvýknými stély doshuje velikosti m. V zimě, kdy slouží z úkryt pro víe jedinů, může ýt ještě větší. Ve vlhčíh teréneh neo pod vyšší sněhovou pokrývkou si většin nših hrošů dělá i povrhová hnízd, která jsou všk využívná jen dočsně. Chody hryze vodního po- Or. 80: Krtčí hrd / 264 / / 265 /

12 známe podle větší světlosti (4 6 m) výhrků hlíny, překrývjííh někdy ústí nor. Ve srovnání s hromádkmi (krtinmi) krtk oeného jsou menší, nižší neprvidelného tvru. N zmokřenýh loukáh upoutávjí pozornost, zvláště zjr, tzv. krtčí hrdy. Jde o velké hromdy zeminy uvnitř se sítí hode jednou či víe hnízdními komormi (or. 80). Normální krtiny mjí v průměru si 35 m. Or. 81: Ondtří kup Kupovitou stvu z rostlinného mteriálu (rákos, oroine pod.) s hnízdní komorou uvnitř si ství v ryničntýh olsteh ondtr pižmová (or. 81). Pokud všk má možnost, rději hre ve vyššíh hlinitýh řezíh nory, z nihž lespoň jedn ústí přímo pod vodní hldinu. Stejné zásdy se osttně drží i vydr říční. Ve výčtu stve nemůže smozřejmě opomenout ni vodní díl or evropského, která tu i tm už můžeme opět vidět i u nás. Boři uď přehrdí potok či říčku hrází z větví kmenů pokáenýh dřevin, neo si ve vlhkém terénu poství kupovité hnízdo tzv. oří hrd. Ani oři se všk nevyhýjí hrání nor, v některýh olsteh se stávjí jedinými typy používnýh úkrytů. S normi se všk setkáváme ještě u mnoh dlšíh druhů svů, mnohdy jsme se u nih zmínili při popisu jednotlivýh druhů. Připomeňme si tedy jen, že sysel králík žijí ovykle v koloniíh, ztímo křeček je smotářský. U šelem, npř. lišek neo jezevů, je složitost nor dán délkou jejih využívání. Stré rodinné jezevčí hrdy jsou ntolik spletité, že v nih může žít i několik rodin neo jezeve s liškou pohromdě. Jsou všk i svi, kteří žádnýh trvlejšíh úkrytů nemjí. Pltí to nejen o kopytnííh, le tře o zjíi i některýh šelmáh. / 266 /

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo:

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo: Amur bílý celoroční lov 50 cm Latinský název: Ctenopharyngodon idella průměrná délka: 120-150 cm věk: 15 20 let pohlavní dospělost: 3-11 let Kaprovitá ryba, pochází z čínských řek a z řeky Amuru; odtud

Více

Technologie. Rozteč řádků (m)

Technologie. Rozteč řádků (m) Prktické možnosti využití užších řádků u kukuřice v rámci ochrny půdy proti erozi Ing. Václv Brnt, Ph.D., Ing. Petr Zárnský, Ing. Michel Škeříková, Dr. Ing. Jn Pivec, Doc. Ing. Miln Kroulík, Ph.D., Ing.

Více

Rozmanitá skupina živočichů, která se přizpůsobila nejrůznějšímu prostředí. Až 5000 druhů na Zemi.

Rozmanitá skupina živočichů, která se přizpůsobila nejrůznějšímu prostředí. Až 5000 druhů na Zemi. Savci nejvyvinutější obratlovci - MAMMALIA - Různá velikost - Tvar těla - Způsob života Rozmanitá skupina živočichů, která se přizpůsobila nejrůznějšímu prostředí. Až 5000 druhů na Zemi. Znaky: mají stálou

Více

Výukové listy nejen pro střední školy

Výukové listy nejen pro střední školy Výukové listy nejen pro střední školy Kameny Hory Podnebí Voda 1 Voda 2 Trávy a květiny 1 Trávy a květiny 2 Trávy a květiny 3 Stromy 1 Stromy 2 Chráněná příroda 1 Chráněná příroda 2 Krajina 1 Krajina 2

Více

Pěstování ovocných stromů a keřů

Pěstování ovocných stromů a keřů Pěstování ovocných stromů a keřů Vzdělávací texty Radim Lokoč, Miroslav Přasličák, Ondřej Dovala, Stanislav Kubesa 2013 www.hlucinsko.eu/ovoce Vzdělávací texty vychází v rámci projektu Ovocnářské vzdělávání

Více

Test PO otázky pro ročník 2007-2008

Test PO otázky pro ročník 2007-2008 Test PO otázky pro ročník 2007-2008 Okruh 1 represe Č. Otázk Správná odp. 1. Jkým pohyem prvé ruky vyjádříte signál NEBEZPEČÍ. VŠICHNI ZPĚT. : ) ntženou pží několikrát půlkruh nd hlvou ) kmitání pží nhoru

Více

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Souhrn projektu HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA EVROPSKÉHO A STAVU PROSTŘEDÍ Řešitel Institut ekologie

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Kompostování pro všechny. Nicky Scott

Kompostování pro všechny. Nicky Scott Kompostování pro všechny Nicky Scott Obsah Úvod Co je kompostování? Život v hromadě Otázky a odpovědi Studené kompostování Horké kompostování Jak dlouho to trvá? Co mám dělat s kuchyňským odpadem? Kompostování

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Provoz. Předpokládané odpady produkované v období provozu. Nová skladovací hala Oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Katalog.

Provoz. Předpokládané odpady produkované v období provozu. Nová skladovací hala Oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Katalog. Katalog. číslo Druh odpadu 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 20 03 Ostatní komunální odpady 20 03 01

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Aktuální stav invazních druhů v ČR

Aktuální stav invazních druhů v ČR Aktuální stav invazních druhů v ČR Informační materiál o invazních druzích Rok: 2014 Místo: 4 NP, několik CHKO a další území v ČR Zhotovitel: ZO ČSOP Veronica, Brno Tato studie obsahuje 25 článků uveřejněných

Více

Vývoj krajiny regionu severovýchodních Čech. Příloha č.5

Vývoj krajiny regionu severovýchodních Čech. Příloha č.5 Vývoj krajiny regionu severovýchodních Čech Příloha č.5 Obsah: 1. VÝVOJ A PROMĚNY KRAJINY V REGIONU... 2 1.1. PLEISTOCÉN (STARŠÍ KVARTÉR OBDOBÍ LEDOVÝCH DOB)... 2 1.2. HOLOCÉN (MLADŠÍ KVARTÉR POLEDOVÉ

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Aplikace pravidel Dračího doupěte verze 1.6

Aplikace pravidel Dračího doupěte verze 1.6 Asterion Aplikace pravidel Dračího doupěte verze 1.6 ALTAR 2004, 2006 Obsah Obsah Tvorba postavy....................................3 Rasy 3 Povolání 3 Přesvědčení 4 Úroveň 4 Povolání..........................................

Více

BÍLÝ NÁDHERNÝ ASTRID BÍLÝ NÁDHERNÝ / 15. VYUŽITÍ: přímý konzum a konzervace STANOVIŠTĚ: průměrné i horší půdy REGISTRACE, OCHRANA PRÁV

BÍLÝ NÁDHERNÝ ASTRID BÍLÝ NÁDHERNÝ / 15. VYUŽITÍ: přímý konzum a konzervace STANOVIŠTĚ: průměrné i horší půdy REGISTRACE, OCHRANA PRÁV přímý konzum a konzervace průměrné i horší půdy, přímý konzum a konzervace úrodné a záhřevné půdy ASTRID Původ: CZE, vznikla křížením odrůd Dan s Mistake Zelený hruškovitý. Růstové vlastnosti: vzrůstnost

Více

Přímá bruska s příslušenstvím

Přímá bruska s příslušenstvím Do tepelně lepicích pistolí je možné použít několik druhů tyčinek podle slepovaného materiálu: Univerzální (nažloutlé) jsou určeny k lepení všech běžných materiálů. Žluté určené k lepení dřeva, papíru

Více

Od jara do podzimu. aneb Jak začít včelařit Vážení přátelé včelaři.

Od jara do podzimu. aneb Jak začít včelařit Vážení přátelé včelaři. Od jara do podzimu aneb Jak začít včelařit Vážení přátelé včelaři. Dovolte, abych se vám představil. Začal jsem včelařit v roce 1968 a jako každý začínající včelař jsem nerozpoznal trubce od matky. Začal

Více

NAUČTE SE ČÍST ZE SYNOPTICKÉ MAPY. Petr Skřehot

NAUČTE SE ČÍST ZE SYNOPTICKÉ MAPY. Petr Skřehot NAUČTE SE ČÍST ZE SYNOPTICKÉ MAPY Petr Skřehot 1 Obsah 1. Synoptické mapy... 3 2. Vzduchové hmoty poslové z dalekých krajů... 4 3. Fronty a čáry instability... 5 4. Cyklogeneze... 8 5. Regenerace cyklóny...

Více

ZÁKLADY BEZPEČNÉHO LEZENÍ II

ZÁKLADY BEZPEČNÉHO LEZENÍ II Speciál 2011 VYBAVENÍ METODIKA TECH TIPY ZÁKLADY BEZPEČNÉHO LEZENÍ II Zcela nová konstrukce a design úvazku pro sportovní lezení a použití v horách. Váha: Vel.: Barva: 430 g (M) XS, S, M, L, XL mořská

Více

Jak hospodařit. s dešťovou vodou na soukromém pozemku. Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování

Jak hospodařit. s dešťovou vodou na soukromém pozemku. Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku Praktický rádce pro obnovu propustnosti

Více

DĚTSKÁ AKUPRESURA. tradiční čínské masáže dětí JÜ TA-FANG VL. ANDO

DĚTSKÁ AKUPRESURA. tradiční čínské masáže dětí JÜ TA-FANG VL. ANDO DĚTSKÁ AKUPRESURA tradiční čínské masáže dětí JÜ TA-FANG VL. ANDO OBSAH: ÚVOD (VI. Ando) 9 Ze základů teorie čínské medicíny 16 Vysvětlení k překladu a používání textu 35 TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MASÁŽE DĚTÍ (Jü-fang

Více